Page 1

f o r e v e r

y o u n g


f o r e v e r

y o u n g f o r e v e r

y o u n g

AW FOREVER YOUNG “ AW FOREVER YOUNG ” ÁÒ¨Ò¡ª× è Í ¢Í§µÑ Ç ´Õ ä «à¹ÍÏ à ͧ «Ö è § ‹ Í ÁÒ¨Ò¡ “APISTA WANASINCHAI” ÍÕ ¡ ·Ñ é § áºÃ¹´ ¹ Õ é µ Œ Í §¡ÒÃà¨ÒÐ ¡ÅØ ‹ Á ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ¼Ù Œ Ë ÞÔ § áÅÐ໚ ¹ ¡ÅØ ‹ Á ÇÑ Â ÃØ ‹ ¹ 仨¹¶Ö § ÇÑ Â ·Ó§Ò¹ ÀÒÂ㵌 DNA ¢Í§áºÃ¹´ ¹ Ñ è ¹ ¡ç ¤ × Í STREET, GIRLISH , POP ¨Ö § ¹Óä»ÊÙ ‹ ¤ Ó¨Ó¡Ñ ´ ¤ÇÒÁÊÑ é ¹ æ¹Ñ è ¹ ¡ç ¤ × Í FOREVER YOUNG ·Õ è à »ÃÕ Â ºàÊÁ× Í ¹ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ·Õ è à Á× è Í ãÊ‹ àÊ× é Í ¼Œ Ò ¢Í§àÃÒ¡ç ¨ Ð´Ù à »š ¹ à´ç ¡ ÇÑ Â ÃØ ‹ ¹ ÍÂÙ ‹ à ÊÁÍäÁ‹ Ç ‹ Ò ¤Ø ³ ¨ÐÍÒÂØ Á Ò¡áé Å Ç¡ç µ ÒÁ

PHILOSOPHY “ FOREVER YOUNG ” “ FOREVER YOUNG “ »ÃÑ ª ÞҢͧáºÃ¹´ ¤ × Í ·Óà¾× è Í ãËŒ ¤ ¹·Õ è ä ´Œ ÊÇÁãÊ‹ á ÅŒ Ç ÃÙ Œ Ê Ö ¡ Ç‹ Ò µÑ Ç àͧÂÑ § ÇÑ Â ÃØ ‹ ¹ ÍÂÙ ‹ µ ÅÍ´ à¾ÃÒÐàÃÒàª× è Í Ç‹ Ò äÁ‹ Ç ‹ Ò ã¤Ã¡ç äÁ‹ Í ÂÒ¡¨ÐãÊ‹ à Ê× é Í ¼Œ Ò áÅŒ Ç ´Ù á ¡‹ ¡ Ç‹ Ò ÇÑ Â


f o r e v e r

y o u n g

fonts A B C D E F G H ij K L M N OPQRSTUVWXYZ

A B C D E F G H ij K L M N OPQRSTUVWXYZ

kenz0 (italic) +200 tracking kenz0 (regular) +200 tracking

abcdefghijkln opqrstuvwxyz

ABCDEFGHJKLMN OPQRSTUVWXYZ Silom , -10 tracking

¡¢£¤¥¦§¨©ª« ¬Þ®¯°±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÅÇÈÉÊËÌÍÎ

abcdefghijkln opqrstuvwxyz

Ekkamai Standard Light , +75 tracking

black

white

fuscia pink

midnight blue


S E X : female and lady boy !!

L GANGSTER R I G .

30 y r

AGE: 22-35 yr. INCOME 25k - 80k

OCCUPATION SASSY GIRL

(35 yr.)

FRIENDLY

FASHIONABLE CHERRFUL

INDERPENDENT

(25 yr.)

EDUCATION Bachelor work hard play harder Degrees Master Degrees OCCASION casual party dressy

join the events (fashion week)

designer student model freelancer blogger artist, stylish entertainment


THANAERNGNIN AGE : 21 YRS.

MODEL / ACTRESS

“ KEYWORD ”

SASSY GIRL LIVELY

FRIENDLY

AMI / AYA AGE : 31 YRS.

JAPANESS PEOPLE MODEL / SINGER

“KEYWORD”

FASHIONABLE

CHEERFUL


COOPERATION

ã¹Í¹Ò¤µÍÂÒ¡ COOPERATE ¡Ñº §Ò¹ÈÔÅ»Ðã¹ÃٻẺ¢Í§¡Òϵ¹ Ù ¢Í§ÈÔÅ»¹ ªÒÇÞÕ» è ¹ †Ø ·Õª è Í è× Ç‹Ò UTOMARU ໚¹¡Òϵ¹ Ù á¹Ç»‡Í»ÍÒ· ¼ÊÁ¡ÑºÅÒÂàÊŒ¹·Õàè Í¡Åѡɳ ¢Í§µÑÇÈÔÅ»¹·ÕÁ è ¤ Õ ÇÒÁʹءʹҹ ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐàʹͤÇÒÁ໚¹µÑÇàͧ䴌¹Ò‹ ʹã¨

“UTOMARU”


t-shirt 1k - 3k (thb.)

blouse

jacket

2.5k- 5k (thb.)

3k - 7k (thb.)

crop top 1k- 3k (thb.)

cardigant 3k- 4k (thb.)

body suit 1k- 3k (thb.)

tank top 1k - 2k (thb.)


dresses 2.5k- 4k (thb.)

coat 6.5k- 8k (thb.)

skirt 1.5k- 3k (thb.)

pants 2k- 4k (thb.)

jumpsuit 2k- 4k (thb.)

swimsuit 3k- 5k (thb.)


4P PLACE

PRODUCT PANTS BLOUSE SKIRTS TANK TOP DRESSES T-SHIRT JUMPSUIT CROP TOP COATS BODYSUIT SWIMSUIT JACKET CARDIGANT

ACCESSORIES & STASTIONARY

PRICE CLOTH

1,290 - 7,950 THB.

ACCESSORIES

590 - 4,990 THB.

STATIONARY

90 - 690 THB.

SIAM CENTER MEGA BANGNA CENTRAL WORLD THE WONDER ROOM (BANGKOK) SHIBUYA 109 (JAPAN)

PROMOTION àÁ×Í è «×Í é ¤Ãº 2,000.- ¨Ð䴌ú Ñ ELECTRONIC CARD ¨Ò¡·Ò§ÃŒÒ¹à¾×Í è äÇŒÊÐÊÁᵌÁã¹áµ‹ÅСÒë×Í é àÁ×Í è «×Í é ÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 5,000.-¨Ð䴌ú Ñ 10 POINT «Ö§ è ¨ÐÊÐÊÁᵌÁ¹Õãé ¹ ELECTRONIC CARD Ê᡹ÃѺᵌÁã¹ LINE@¢Í§·Ò§ÃŒÒ¹·ÓãˌŴµŒ¹·Ø¹ ¡ÒüÅÔµºÑµÃáÅÐÊдǡʺÒÂ㹡ÒÃ㪌§Ò¹ äÁ‹µÍ Œ §¡ÅÑÇÇ‹ÒÅ×ÁàÍÒÁÒ â´Âã¹áµ‹ÅÐ 15 POINT ¨Ð䴌ú Ñ ÊÔ¹¤ŒÒLIMITED¢Í§ã¹áµ‹ÅÐCOLLECTION ÍÕ¡·Ñ§ é ÊÔ¹¤ŒÒ LIMITED ¨Ð໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕÍ è ÂÙã‹ ¹á¤Áà»Þ “THINK GREEN” à¾×Í è ª‹ÇÂÅ´âšÌ͹ ઋ¹ ¶Ø§¼ŒÒ¾ÔÁÅÒ ¢Ç´¹éÓÅÒ·յ è Ç Ñ àͧàÅ×Í¡ä´ŒËÃ×Í໚¹à¤Ã×Í è §ãªŒµÒ‹ §æ ÍÕ¡·Ñ§ é ÂѧÁÕ STUDENT CARD ÊÓËÃѺ¹È.àÁ×Í è âªÇºµ Ñ Ã¹È.¡ç䴌ú Ñ Ê‹Ç¹Å´ÊÔ¹¤ŒÒ 10% ᵋ੾ÒÐã¹ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò 1,000 ¢Ö¹ é ä»


INSTAGRAM ໚¹Ê×Í è ·ÕÇ è Â Ñ Ãع ‹ àÅ‹¹ÁÒ¡·ÕÊ è ´ Ø áÅÐÇÑÂÃع ‹ ʋǹãËÞ‹Á¡ Ñ ¨Ð «×Í é ¢Í§¡Ñ¹ã¹¹ÕÁ é Ò¡¡Ç‹ÒÊ×Í è Í×¹ è æ

FACEBOOK f o r e v e r

y o u n g

NG AW FOREVER YOU L OFFICIA

r m e s u m c t i o n l e l o c

PERSONAL WEBSITE


“lyn around” ໚¹áºÃ¹´àÊ×Í é ¼ŒÒ¼ÙË Œ ÞÔ§·ÕÁ è Ê Õ äµÅâ´´à´‹¹áÅР໚¹àÍ¡ÅѡɳÁÒ¡æ â´Â lyn around ¨Ð໚¹àÊ×Í é ¼ŒÒã¹ÊäµÅªÇ¹½˜¹ à¾ÃÒÐà¢Òàª×Í è Ç‹Ò¼ÙË Œ ÞÔ§ÁÑ¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ½˜¹ÍÂÙà‹ ÊÁÍàÊ×Í é ¼ŒÒ¨Ö§ÍÍ¡ÁÒã¹ ÃٻẺ¢Í§´Õà·Åµ‹Ò§æ·Õ¹ è Ò‹ ÃÑ¡áÅÐʹء«Ø¡«¹àËÁ×͹¡Ñºà´ç¡æ à˵ؼŷÕàè Å×Í¡ lyn around ໚¹áºÃ¹´¤á‹Ù ¢‹§à¹×Í è §¨Ò¡ DNA ¢Í§áºÃ¹´Á¤ Õ ÇÒÁ¤ÅŒÒ¡ѹÁÒ¡ÍÕ¡·Ñ§ é ¡ÅØÁ ‹ ÅÙ¡¤ŒÒÂѧ໚¹ÇÑÂÃع ‹ ¼ÙË Œ ÞÔ§ ·ÕÃ è ¡ Ñ Ê¹Ø¡áÅЫء«¹áÅÐÃҤҢͧÊÔ¹¤ŒÒ·ÕÍ è ÂÙã‹ ¹ª‹Ç§·Õ¤ è Òºà¡Õ è ǡѹÍÕ¡´ŒÇÂ

¨Ø´à´‹¹¢Í§áºÃ¹´àÃÒ·Õ¨ è ÐÊÒÁÒöä»á¢‹§¡Ñº lyn around ä´Œ¡¤ ç Í × ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§àÃÒ¨ÐÁÕ¤³ Ø ÀÒ¾ àÁ×Í è ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§·Óãˌʹ Ô ¤ŒÒÁÕÃÒ¤Òᾧ¢Ö¹ é ·ÓãËŒ ¡ÅØÁ ‹ ÇÑÂÃع ‹ ·Õ¡ è ÓÅѧ«×Í é äÁ‹¶§ Ö ÊÒÁÒö«×Í é ä´Œâ´Â ¨ÐÁÕâ»ÃâÁªÑ¹ è ÊÓËÃѺ¹È.¤×ÍàÁ×Í è âªÇºµ Ñ Ã¹È. ¡ç¨Ðä´ŒÊÇ ‹ ¹Å´ 10% ¨Ò¡ÃÒ¤ÒàµçÁ(à§×Í è ¹ä¢ÍÂÙã‹ ¹ promotion) à¹×Í è §¨Ò¡áºÃ¹´ lyn around ÁÕÃÒ¤Ò·Õè à´ç¡¹È.ÁÕ¡ÓÅѧ«×Í é ä´Œ¹Í Œ ¨֧àÍҨش͋͹ ¢Í§áºÃ¹´ ÁÒ·Óãˌ໚¹¨Ø´á¢ç§¢Í§áºÃ¹´àÃÒ


f o r e v e r

y o u n g

online shopping PATTINUM MALL


DISPLAY

DISPLAY ¨Ðà»ÅÕè¹仵ÒÁ ¤Í¹à«»ã¹áµ‹ÅФÍÅàŤªÑè¹ â´Â¨ÐÂѧ¤§ DNA ¢Í§áºÃ¹´äÇŒ µÅÍ´ áÅÐÊÕÊѹ·Õè´Ö§´Ù´ÅÙ¡¤ŒÒ ãˌʹã¨à¢ŒÒÁÒã¹ÃŒÒ¹ â´Â੾ÒÐ ¡ÅØ‹ÁÇÑÂÃØ‹¹ áÅмٌãËÞ‹

ʋǹ´ŒÒ¹ã¹¨Ðµ¡áµ‹§àÍÒã¨ÇÑÂà ؋¹ ໚¹ËÅÑ¡â´Â¨Ðẋ§à»š¹â«¹æ ઋ¹ NEW ARRIVE ZONE , SHOES ZONE , ACCESSOR IES ZONE ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÁÕ⫹ÊÓËÃѺ¢Í § SALE ÍÕ¡´ŒÇÂ

FITTING ZONE NG ÍÕ¡·Ñé§ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹¨ÐÁÕ FITTI ¾Õ§ᵋ ZONE ·ÕèºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ äÁ‹à Œ¶‹ÒÂÀÒ¾ ÅͧªØ´à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹à»š¹â«¹ãË ¹ãËÞ‹ ä´Œ´ŒÇ à¾ÃÒÐÅÙ¡¤ŒÒ¼Þ.Ê‹Ç çÁÑ¡¨Ð áÅŒÇ àÁ×èÍàÇÅÒÁҡѺà¾×èÍ¹æ¡ ÃÖ¡Éҡѹ ÍÂÒ¡¶‹ÒÂÃÙ»àÅ‹¹¡Ñ¹ áÅл ¹ãÊ‹áŌǨº NjҪشä˹ãÊ‹áÅŒÇà¡Ô´ ªØ´äË

IN FRONT OF THE SHOP


STOCKPILE

CLEARANCE

SHOES

BAGS

SHOES

SALE ITEMS

ACCESORIES CASHIER

CLASSIC ITEMS

FITTING ROOM

GIFT

STatIONARY

SALE ITEMS

POPULAR ITEMS

PREVIOUS COLLECTION

LIMITED ITEMS new ARRIVED

SEASONAL new ARRIVED

DISPLAY

GIFT CLOTHES MANNEQUINS

SWIM SUIT

DISPLAY

QUEUE DOOR


SMELL IN SHOP

CLOTHES RACK ÃÒÇá¢Ç¹àÊ×éÍ ¨Ð¢Ö§àËÅ硨ҡྴҹ ŧÁÒà¾×èÍäÁ‹ãˌ໚¹¡Òà à»Å×ͧ¾×é¹·Õèã¹ÃŒÒ¹

ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹¨Ð©Õ´¹éÓËÍÁ ËÇÒ¹æÊ´ª×è¹æ·Ø¡æ 1 ªÁ.

CLOTHES MANNEQUINS ËØ‹¹ã¹ÃŒÒ¹¨Ð㪌໚¹ËØ‹¹ ¼ŒÒ«ÒµÔ¹ à¾ÃÒÐäÁ‹µŒÍ§¡Òà ãËŒËØ‹¹à»š¹¢ØÂàÁ×èÍÊÑÁ¼ÑʡѺµÑǪش º‹ÍÂæ ¨Ö§àÅ×͡㪌«ÒµÔ¹ ÍÕ¡·Ñé§ËØ‹¹¨ÐÁÕ MOVEMENT ·Õèá»Å¡æ áÅÐËØ‹¹·Õè¼ÍÁæÊÙ§æ

BAG SHOPPING ¶Ø§ªŒÍ»»œ§¢Í§·Ò§ÃŒÒ¹¨Ð ໚¹¶Ø§¡ÃдÒÉá¢ç§à¤Å×ͺà§Ò ᵋ·Ò§áºÃ¹´¨ÐÁÕá¤Áà»Þ ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¤×ÍàÁ×èÍàÍҶا㺹Õé ÁÒà¤Å×ͺ¾ÅÒʵԡ¡Ñº·Ò§ÃŒÒ¹ áÅÐàÁ×è͹ÓÁÒ㪌㹤ÃÑé§Ë¹ŒÒ ¨Ð䴌ʋǹŴ·Ñ¹·Õ 5%

P O H S N I C I MUS ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹¨Ðແ´ à¾Å§·Õè·ÓãËŒÃÙŒÊ֡ʹء áÅÐÍԹ仡ѺàÊ×éͼŒÒ·Õè ¡ÓÅѧàÅ×Í¡ÍÂÙ‹ â´ÂàÅ×͡㪌à¾Å§ 80'S POP/FUNK MIX ËÃ×Íà¾Å§¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº ¤ÍÅàŤªÑè¹¹Ñé¹æ´ŒÇÂ


LABEL

HANGTAG xs

1,990.mini skirt

XS f o r e v e r

y o u n g

UNIFORM

Ø

ÂÙ¹Ô¿ÍÏÁ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ÃŒÒ¹µŒÍ§¡Òà ãËŒÁÕ¤ÇÒÁ·ÐÁÑ´·ÐáÁ§áÅдÙ໚¹à´ç¡ ¨Ö§àÅ×Í¡ªØ´àÍÕéÂÁÁÒ㪌 à¾ÃÒÐäÁ‹Ç‹Ò¨ÐÂؤä˹ àÍÕéÂÁ¡çÂѧ໚¹ªØ´·Õè¤ÅÒÊÊÔ¤µÅÍ´¡ÒÅ


àÁ×èÍ¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèÃÑ¡ã¹àÊÕ§´¹µÃÕ DISCO ÁÒÍÂÙ‹´ŒÇ ¡Ñ¹¨Ö§·ÓãËŒÁͧàË繶֧¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèÁÕãËŒ¡Ñº´¹µÃÕ áÅÐàª×èÍÇ‹Ò¤¹·ÕèªÍºÍÐäÃàËÁ×͹¡Ñ¹ÁÑ¡¨ÐÁÕà¤ÁÕ·ÕèµÃ§¡Ñ¹ ¨Ö§·ÓãËŒ¹Ö¡¶Ö§Ë¹Ñ§àÃ×èͧ “SATURDAY NIGHT FEVER” «Öè§à»š¹Ë¹Ñ§à¾Å§á¹Ç DISCO ·ÕèàµçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§ ·Ñé§Êͧ¤¹¹Ñ蹡ç¤×Í TONY & STAFANY ·Õèà¨Í¡Ñ¹ã¹à·¤ ¨Ö§·ÓãËŒà¡Ô´ COLLECTION ·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇ‹Ò§ DISCO & LOVE ÀÒÂ㵌Ĵ١ÒÅ SPRING & SUMMER 2020 â´ÂÇÒ§¢ÒµŒÍ¹ÃѺÇѹÇÒàŹ䷹

T P E C CON MOOD AND TONE ¢Í§ COLLECTION ¹ÕéÂѧ¤§ DNA ¢Í§áºÃ¹´ áÅлÃѪÞÒ·ÕèÇ‹Ò FOREVER YOUNG ·Õè¹ÓàÍÒàÃ×èͧã¹Í´Õµã¹ÂؤÃØ‹¹¾‹ÍÃØ‹¹áÁ‹·Õ褹ʋǹãËÞ‹Áͧ Ç‹ÒÁѹàªÂÁÒ·ÓãËŒ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒä´ŒãÊ‹à¾×è͹֡¶Ö§áÅÐÃÓÅÖ¡ ¶Ö§¤ÇÒÁ·Ã§¨Óã¹Âؤ DISCO ËÃ×Í ã¹¡ÅØ‹ÁÇÑÂÃØ‹¹ä´Œ ÊÑÁ¼Ñʶ֧¡ÅÔè¹ÍÒÂã¹Âؤ¹Ñé¹


SILLHOUETTE

EIEGHTY & FUTURISTIC ¹ÓàÍÒàÊ×éͼŒÒã¹àÃ×èͧ saturday ÁÒ㪌 «Öè§à»š¹àÊ×éͼŒÒã¹Âؤ 80s â´ÂµŒÍ§¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñº futuristic à¾ÃÒÐàÁ×èÍàËç¹ elements µ‹Ò§æã¹´ÔÊâ¡Œ·ÓãËŒ¹Ö¡¶Ö§¤ÇÒÁ ໚¹âš͹Ҥµàª‹¹ä¿´ÔÊâ¡Œ·ÕèÁÒ¨Ò¡ Ἃ¹¡ÃШ¡ÃÇÁ¶Ö§áʧ俷Õè¡Ãзº¡Ñ¹ ¨Ö§·ÓãËŒà¡Ô´á¹Ç futureistic ࢌÒÁÒ«Ö觵ç¡Ñºã¨¤ÇÒÁÓ¤Ñޢͧ ˹ѧ¤×Í “ªÕÇÔµ·ÕèäÁ‹ÍÒ¨ËÂØ´¹Ôè§ áÅеŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ¡ŒÒÇ仢ŒÒ§Ë¹ŒÒ à¾×èÍàµÔºâµ”

DETAIL & TECHNICALS # DECONSTRUCTION & DICSO TEC ¹ÓàÍÒ elements µ‹Ò§æ¢Í§ disco ÁÒ໚¹ËÅÑ¡áÅмÊÁ¼ÊÒ¹à·Ã¹´ deconstruction detail ࢌÒÁÒà¾×è͵ŒÍ§¡Òõ‹ÍÂÍ´ á¹Ç futuristic ·ÕèÍÂÙ‹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ sillhouette «Ö觪‹Ç«Ѿ¾Íµ ãËŒÍÔ¹Êä»àêÑè¹¹Õ鹋Òʹ㨠áÅÐËÇÁÊÁÑÂÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹

#TECHNICAL ã¹Ê‹Ç¹¢Í§à·¤¹Ô¤·Õè¨Ð¹ÓÁÒ㪌 ¹Ñ蹡ç¤×Í embroidery , patch work , digital print , deconstruction, ruffle , fringe Trending Now: #DeconstructedDetails


COLLECTION


HIGH

¼ŒÒÂ×´ SPENDEX 2 M. - àÁµÃÅÐ 70 (140.-) ¤‹Ò¼ŒÒÃÔº 5.¤‹Òá窋ҧ 150.¤‹ÒÂÒ§Â×´ 20.DIGITAL PRINT GLITER 150/M (300) HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 635 X 5 = 3,175.= 3,190.- (THB.)

t-shirt

MIDDLE

1,190 3,190 (thb.)

¼ŒÒÂ×´ COTTON 1.5 M. - àÁµÃÅÐ 60 (90.-) ¤‹Ò¼ŒÒ RIB 50.¤‹Òá窋ҧ 100.Ê¡ÃÕ¹ÅÒ 50.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 310 X 5 = 1,550.= 1,590. (THB.)

LOW

¼ŒÒÂ×´ COTTON 1.5 M. - àÁµÃÅÐ 60 (90.-) ¤‹Ò¼ŒÒ RIB 20.¤‹Òá窋ҧ 100.¤‹Ò¡ÃдØÁ 3 àÁç´ 2/àÁç´ 6.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 236X 5 = 1,180.= 1,190 (THB.)


HIGH

SPENDEX GLITER 1.5 M. 300/M. 600.¤‹ÒÍÐäËÅ‹ËÑÇ㨵¡áµ‹§ 100.¤‹Òá窋ҧ 250.EMBROIDERY 100.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,070 X 5 = 5,350.= 5,290.- (THB.)

blouse

MIDDLE

2,290 5,290.(thb.)

COTTON 100% 2.5 M. 150/M. 375.CHIFFON 1 M. 70.¡ÃдØÁ 9 àÁç´(2.-) 18.¤‹Òá窋ҧ 200.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 683 X 5 = 3,415.= 3,390- (THB.)

LOW

COTTON 100% 2 M. 150/M. 300.«Ô»«‹Í¹ 5” 10.¤‹Òá窋ҧ 150.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 480 X 5 = 2,400.= 2,290- (THB.)


HIGH

SATIN PRINT 200/M. 2M. = 400.¤‹Òá窋ҧ 250.«Ô»«‹Í¹ 8” 15.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 685 X 5 = 3,425.= 3,390.- (THB.)

tank top

MIDDLE

1,990. 3,390.(thb.)

CHIFFON GLITER 1.5 M. 100/M. 200.¤‹ÒÍÐäËÅ‹µ¡áµ‹§ 50.¤‹Òá窋ҧ 200.EMBROIDERY 50.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 520 X 5 = 2,600.= 2,590- (THB.)

LOW

RIB 1 M. 180/M. 180.ÊÒÂà´ÕèÂÇ 10.¤‹Òá窋ҧ 150.EMBROIDERY 50.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 410 X 5 = 2050.= 1,990.- (THB.)


HIGH

SATIN 1.5 M. 150/M. 225.¤‹Òá窋ҧ 150.EMBROIDERY 80.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 475 X 5 = 2,375.= 2,390.- (THB.)

crop top 1,790 2,390 (thb.)

MIDDLE

RIBBED PRINT 1M. 180.COTTON 0.2M. 36.¤‹Òá窋ҧ 100.EMBROIDERY 100.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 436 X 5 = 2,180.= 2,190.- (THB.)

LOW

SPENDEX 1 M. 150.RIBBED 30.¤‹Òá窋ҧ 100.PRINT SCREEN 50.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 350 X 5 = 1,750.= 1,790.- (THB.)


HIGH

WOOL GLITER PRINT 2 M. 300/M. 600.µÑÇÃÙ´ µÑÇʵŒÍ» 20/Íѹ 40.¡ÃдØÁ´Òǵ¡áµ‹§ 50/Íѹ 150.¤‹Òá窋ҧ 400.EMBROIDERY 150.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,360 X 5 = 6,800.-= 6,790.- (THB.)

jacket 3,790.6,790.(thb.)

MIDDLE

CORDUROY 2 M. 300/M. 600.SATIN 0.5M 90.¡ÃдØÁàËÅ硼ÊÁÁØ¡ 20/Íѹ 80.¤‹Òá窋ҧ 350.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,140 X 5 = 5,700.-= 5,690.- (THB.)

LOW

DENIM 2 M. 200/M. 400.¡ÃдØÁ´Òǵ¡áµ‹§ 5/Íѹ 40.¤‹Òá窋ҧ 300.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 760 X 5 = 3,800.-= 3,790- (THB.)


HIGH

WOOL + JACQUARD 2 M. 450/M. 900.FAKE FUR 1M. 350.¡ÃдØÁ 10/Íѹ 50.¤‹Òá窋ҧ 550.EMBROIDERY 150.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 2,020 X 5 = 10,100.-= = 10,090- (THB.)

coat

MIDDLE

6,190.10,090. (thb.)

WOOL DIGITAL PRINT 2 M. 300/M. 600.ÍÐäËÅ‹à¢çÁ¢Ñ´ 40.¤‹Òá窋ҧ 600.EMBROIDERY 150.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,410 X 5 = 7,050.-= = 7,090.- (THB.)

LOW

VELVET 2.5 M. 230 /M. 575.«Ô»àËÅç¡ÂÒÇ 30” 150.¤‹Òá窋ҧ 550.EMBROIDERY 100.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,245 X 5 = 6,225.-= = 6,190.- (THB.)


HIGH

SATIN DIGITAL PRINT 2 M. 250/M. 500.CHIFFON 2M. 200.¤‹Òá窋ҧ 250.¤‹Ò«Ô»«‹Í¹ 7” 15.EMBROIDERY 100.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,085 X 5 = 5,420.-= = 5390.- (THB.)

skirt

MIDDLE

2,490 5,390 (thb.)

SATIN 1.5 M. 180/M. 270CHIFFON 1.5M. 100/M 150.«Ô»«‹Í¹ 7” 15.¤‹Òá窋ҧ 200.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 655 X 5 = 3,275.-= = 3,290- (THB.)

LOW

DENIM 1M. 200/M. 200.ÍÐäËÅ‹à¢çÁ¢Ñ´ËÑÇ㨠50.¤‹Òá窋ҧ 120.EMBROIDERY 100.µÑÇà¡ÕèÂÇ 1.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 491 X 5 = 2,455.-= = 2,490- (THB.)


HIGH

SATIN 2 M. 200/M. 400.CHIFFON 0.5M. 100.¡ÃдØÁ 10/àÁç´ 10.«Ô»àËÅç¡7” 20.¤‹Òá窋ҧ 400.EMBROIDERY 30.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 980X 5 = 4,900.-= = 4,890- (THB.)

pants

MIDDLE

2,690 4,890 (thb.)

DENIM 2 M. 180/M. 360.¡ÃдØÁ 10/àÁç´ 10.«Ô»àËÅç¡7” 20.¤‹Òá窋ҧ 300.EMBROIDERY 100.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 810X 5 = 4,050.-= = 3,990- (THB.)

LOW

CORDUROY 1 M. 200/M. 200.«Ô»«‹Í¹ 7” 20.¤‹Òá窋ҧ 250.EMBROIDERY 50.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 540X 5 = 2,700.-= = 2,690- (THB.)


HIGH

DENIM 2.5 M. 180/M. 450.¡ÃдØÁ 10/àÁç´ 30.ÊÒÂà´ÕèÂÇÂÒ§Â×´ 10.«Ô»àËÅç¡7” 20.¤‹Òá窋ҧ 450.EMBROIDERY 90.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,070X 5 = 5,350.-= = 5,390.- (THB.)

jump suit 2,790 5,390 (thb.)

MIDDLE

SATIN 2 M. 180/M. 360.¡ÃдØÁ 10/àÁç´ 20.¤‹Òá窋ҧ 400.ÍÐäËÅ‹à¢çÁ¢Ñ´ 40.«Ô»àËÅç¡ 10/àÊŒ¹ 20.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 860X 5 = 4,300.-= = 4,290- (THB.)

LOW

CORDUROY 1.5 M. 150/M. 225.¤‹Òá窋ҧ 300.ÍÐäËÅ‹ 5/Íѹ 10.àª×Í¡ÃÙ´ 5.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 560X 5 = 2,800.-= = 2,790- (THB.)


HIGH

SATIN DIGITAL PRINT 2 M. 250/M. 500.CHIFFON 2M. 200.¤‹Òá窋ҧ 400.¤‹Ò«Ô»«‹Í¹ 7” 15.EMBROIDERY 150.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 1,285 X 5 = 6,425.-= = 6450.- (THB.)

dresses

MIDDLE

5,390 6,450 (thb.)

SATIN DIGITAL PRINT 2 M. 250/M. 500.CHIFFON 2M. 100.¤‹Òá窋ҧ 200.¤‹Ò«Ô»«‹Í¹ 7” 15.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 835 X 5 = 4,175.-= = 4,190.- (THB.)

LOW COTTON 2 M. 150/M. 300 .¤‹Òá窋ҧ 300.¤‹Ò¡ÃдØÁ 7àÁç´ 2/àÁç´ 14.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 634 X 5 = 3,170.-= = 5390.- (THB.)


LYCRA 1 M. 350.LACE 0.5M. 100.¤‹Òá窋ҧ 400.-

HIGH

HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 870 X 5 = 4,350.-= = 4,390.- (THB.)

swim suit

MIDDLE

LYCRA 1 M. 300.¤‹Òá窋ҧ 350.¡ÃдØÁ 2.DIGITAL PRINT 80.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5)

3,590 4390 (thb.)

= 752 X 5 = 3,760.-= = 3,790.- (THB.)

LOW

lover

LYCRA 1 M. 300.¤‹Òá窋ҧ 350.DIGITAL PRINT 30.HANGTAG & LABEL 20.MARK UP (X5) = 700 X 5 = 3,500.-= = 3,590.- (THB.)


I H O S N A F S U T R D Y N I f o r e v e r

y o u n g

BY

APISTA WANASINCHAI (04590280)

Profile for goii.apista

AW FOREVER YOUNG (BRANDING)  

AW FOREVER YOUNG (BRANDING)  

Advertisement