Page 1


1 พุธ

พฤษภาคม น.โยเซฟ กรรมกร สดด 90:2-4,13-14, 14,16

บทอานที่ 1

คส 3:14-15,17,23-24

พี่นอง สิ่งที่สําคัญกวาสิ่งใดก็คือ ความรัก ซึ่งรวมเราไวเปนหนึ่งเดียวกันอยาง สมบูรณ ขอใหสันติสุขของพระคริสตเจาครอบครองดวงใจของทาน พระเจาทรงเรียก ทานทัง้ หลายใหรวมเปนกายเดียวกันก็เพือ่ จะไดบรรลุถงึ สันติสขุ นีเ้ อง จงระลึกถึงพระคุณ นี้เถิด ทานจะพูดเรื่องใดหรือทํากิจการใด ก็จงพูดจงทําในพระนามของพระเยซู องคพระ ผูเปนเจา เปนการขอบพระคุณพระเจาพระบิดาโดยทางพระองคเถิด ไมวาทําสิ่งใด จง ทําจากใจประหนึ่งวาทําเพื่อองคพระผูเปนเจา ไมใชเพื่อมนุษย ทานรูแลววา ทานจะได รับมรดกจากองคพระผูเปนเจาเปนรางวัล

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 1

พระวรสาร

Çѹáç§Ò¹áË‹§ªÒμÔ

เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จออกจากที่นั่น มายังถิ่นกําเนิดของพระองค ทรงสั่งสอน ในศาลาธรรมของชาวยิว ประชาชนตางประหลาดใจและพูดวา “คนนีเ้ อาปรีชาญาณและ อํานาจทําอัศจรรยมาจากที่ใด เขาเปนลูกชางไมมิใชหรือ แมของเขาชื่อมารีย พี่ชาย นองชายของเขามิใชยากอบ โยเซฟ ซีโมน และยูดาหรือ พี่สาวนองสาวทุกคนของเขาก็ อยูก บั เรามิใชหรือ เขาไปไดสงิ่ เหลานีม้ าจากทีใ่ ด” คนเหลานีร้ สู กึ สะดุดใจและไมยอมรับ พระองค พระเยซูเจาจึงตรัสกับเขาวา “ประกาศกยอมไมถกู เหยียดหยามนอกจากในถิน่ กําเนิดและในบานของตน” พระองคทรงทําอัศจรรยที่นั่นไมมากนัก เพราะเขาเหลานั้น ไมมีความเชื่อ

มธ 13:54-58

สมเด็จพระสันตะปาปา ปโอที่ 12 ไดทรงแตงตั้งวันฉลองนักบุญโยเซฟ กรรมกร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1955 เพื่อสอนเราตอสูลัทธิคอมมิวนิสตที่ปฏิเสธพระเจา ใหยดึ นักบุญโยเซฟ ผูม อี าชีพชางไม ยากจน ตองใชแรงงานดูแลครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิ์ ให ดําเนินชีวิตดวยความสุภาพ ซื่อสัตย ตระหนักในศักดิ์ศรีของการทํางาน และทําดวย ความรัก เพื่อสรางอาณาจักรพระเจา

05.indd 144

8/11/2555 14:06:11


บทอานที่ 1

กจ 15:7-21

2

พฤหัสบดี

ในครั้งนั้น หลังจากโตเถียงกันมากแลว เปโตรลุกขึ้นกลาวแกที่ประชุมวา “พี่นอง ทั้งหลาย ทานรูแลววา ตั้งแตแรกเริ่ม พระเจาทรงเลือกสรรขาพเจาในหมูทานทั้งหลาย เพื่อใหคนตางศาสนาไดฟงพระวาจาที่เปนขาวดี จากปากของขาพเจาและมีความเชื่อ พฤษภาคม พระเจาผูทรงลวงรูจิตใจ ทรงเปนพยานยืนยันแกคนตางศาสนาโดยประทานพระจิตเจา ใหเขาเหมือนกับที่ประทานใหพวกเรา พระองคมิไดทรงลําเอียง แตทรงชําระจิตใจของ เขาใหบริสุทธิ์ดวยความเชื่อ บัดนี้ ทําไมทานทั้งหลายจึงทดลองพระเจา นําแอกที่ทั้ง ระลึกถึง น.อาทานาส บรรพบุรุษของเราและพวกเราแบกไมไหวมาวางบนคอของบรรดาศิษย เราเชื่อวาเราได พระสังฆราช รับความรอดพนอาศัยพระหรรษทานของพระเยซู องคพระผูเ ปนเจา เชนเดียวกับคนตาง และนักปราชญ ศาสนาดวย” สดด 96:1-3,10-11 ทุกคนในทีป่ ระชุมนิง่ เงียบ ฟงบารนาบัสกับเปาโลเลาเรือ่ งเครือ่ งหมายอัศจรรยและ ·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 1 ปาฏิหาริยที่พระเจาทรงกระทําในหมูคนตางศาสนาโดยผานตน เมือ่ ทัง้ สองคนเลาจบแลว ยากอบจึงพูดวา “พีน่ อ งทัง้ หลาย จงฟงขาพเจาเถิด ซีโมน เลาแลววา ตัง้ แตแรกพระเจาทรงพระกรุณาเลือกสรรประชากรชาติหนึง่ จากนานาชาติให เปนประชากรของพระองค การกระทําเชนนีส้ อดคลองกับถอยคําของบรรดาประกาศก ตามทีม่ เี ขียนไวในพระ คัมภีรวา ‘หลังจากนี้ เราจะกลับมา และจะซอมแซมกระโจมที่พังลงของกษัตริยดาวิด จะซอมแซมสิ่งปรักหัก พังของกระโจมนี้ และจะตั้งใหมใหตรง เพื่อใหมนุษยอื่น ๆ แสวงหาองคพระผูเปนเจา พรอมกับนานาชาติที่ เราเรียกวาเปนของเรา’ องคพระผูเปนเจาตรัสเชนนี้ และทรงกระทําสิ่งเหลานี้ ซึ่งเปนที่รูกันตลอดมาแลว ดังนัน้ ขาพเจาจึงเห็นวาไมควรกอความยุง ยากแกคนตางศาสนาทีก่ ลับใจมาหาพระเจา ควรเขียนจดหมาย ไปบอกเขาใหงดเวนการกินเนื้อสัตวที่ถวายแกรูปเคารพแลว ใหงดเวนการแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย และงดเวนการกินเลือดและเนื้อสัตวที่ถูกรัดคอใหตาย กฎเหลานี้ของโมเสสเปนที่รูจักกันทั่วทุกเมืองตั้งแต สมัยโบราณแลว เพราะมีผูประกาศในศาลาธรรมทุกวันสับบาโต”

พระวรสาร

ยน 15:9-11

เวลานัน้ พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “พระบิดาของเราทรงรักเราอยางไร เราก็รกั ทานทัง้ หลายอยาง นั้น จงดํารงอยูในความรักของเราเถิด ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ทานก็จะดํารงอยูในความรักของ เรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดํารงอยูในความรักของพระองค เราบอก เรื่องเหลานี้แกทานทั้งหลายแลว เพื่อใหความยินดีของเราอยูกับทาน และความยินดีของทานจะสมบูรณ”

นักบุญอาทานาส (ค.ศ. 295 -373) พระสังฆราช และนักปราชญ เกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย (อียิปต) ไดรว มเดินทางกับพระสังฆราชนักบุญอเล็กซานเดอร ไปประชุมสภาสังคายนาแหงเมืองนีเชอา (ค.ศ.325) ซึง่ ยืนยันเรื่องพระเทวภาพของพระเยซูเจา เพราะในสมัยนั้นมีลัทธิอารีอุส สอนผิดวา พระคริสตเจาเปนมนุษย เทานั้น แตพระศาสนจักรยืนยันวาพระคริสตเจาทรงเปนพระเจาแท และมนุษยแท ขอใหเรากลายืนยันคําสอนของพระศาสนจักรในสภาพสังคมปจจุบัน

05.indd 145

8/11/2555 14:06:14


3 ศุกร

พฤษภาคม ฉลอง น.ฟลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก สดด 19:1-2,3-4ก

ÇѹÈØ¡ÃμŒ¹à´×͹

บทอานที่ 1

1 คร 15:1-8

พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอเตือนทานใหคํานึงถึงขาวดีที่ขาพเจาไดประกาศแกทาน ทานไดรับไวแลวและยังคงเชือ่ มัน่ อยูใ นขาวดีนี้ ทานไดรบั ความรอดพนอาศัยขาวดีนี้ ถา ทานยังยึดมั่นตามที่ขาพเจาไดประกาศ มิฉะนั้น ความเชื่อของทานก็ไรประโยชน ขาพเจาไดมอบธรรมประเพณีสาํ คัญทีส่ ดุ ใหแกทา น เปนธรรมประเพณีทขี่ า พเจาได รับมาอีกทอดหนึง่ คือพระคริสตเจาไดสนิ้ พระชนมเพราะบาปของเรา ตามทีม่ เี ขียนไวใน พระคัมภีร และทรงถูกฝงไว พระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความใน พระคัมภีร และทรงปรากฏแกเคฟาส แลวจึงทรงปรากฏแกอัครสาวกทั้งสิบสอง หลัง จากนัน้ ไดทรงปรากฏองคแกพนี่ อ งมากกวาหารอยคนในคราวเดียว ในจํานวนนีส้ ว นมาก ยังมีชีวิตอยู แมวาบางคนไดลวงหลับไปแลว ตอมาพระองคทรงปรากฏแกยากอบ แลว จึงทรงปรากฏแกอัครสาวกทุกองค ในที่สุด ไดทรงปรากฏองคแกขาพเจา ผูเปนเสมือน เด็กที่คลอดกอนกําหนดดวย

พระวรสาร

ยน 14:6-14

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับโธมัสวา “เราเปนหนทาง ความจริง และชีวิต ไมมีใคร ไปเฝาพระบิดาไดนอกจากผานทางเรา ถาทานทัง้ หลายรูจ กั เรา ทานก็คงรูจ กั พระบิดาของ เราดวย ตั้งแตบัดนี้ ทานก็รูจักพระบิดา และเห็นพระองคแลว” ฟลิปทูลวา ‘พระเจาขา โปรดสําแดงพระบิดาใหพวกเราเห็นเถิด เทานี้ก็พอแลว’ พระเยซูเจาตรัสวา ‘ฟลิปเอย เราอยูกับทานทั้งหลายมานานเพียงนี้แลว ทานยังไมรูจัก เราอีกหรือ? ผูที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาดวย ทานกลาวไดอยางไรวา “โปรดสําแดงพระ บิดาใหพวกเราเห็นเถิด?” ทานไมเชื่อหรือวา เราดํารงอยูในพระบิดา และพระบิดาทรง นักบุญฟลิป ดํารงอยูในเรา? วาจาที่เรากลาวแกทานทั้งหลายนี้ เรามิไดกลาวตามใจของเรา แตพระ บิดาผูท รงสถิตในเรา ทรงกระทํากิจการของพระองค ทานทัง้ หลายจงเชือ่ เราเถิดวา เราดํารงอยูใ นพระบิดา และ พระบิดาก็ทรงดํารงอยูในเรา หรืออยางนอยทานทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหลานี้เถิด เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่เชื่อในเรา ก็จะทํากิจการที่เรากําลังทําอยูดวยและจะทํากิจการที่ ใหญกวานั้นอีก เพราะเรากําลังไปเฝาพระบิดา สิ่งใดที่ทานทั้งหลายขอในนามของเรา เราจะทําสิ่งนั้น เพื่อพระ บิดาจะไดรับพระสิริรุงโรจนในพระบุตร ถาทานทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะทําให”

นักบุญฟลิป อัครสาวก ทานเกิดที่เบธไซดา ทะเลสาบเย็นเนซาเร็ธ เปนศิษยกลุมแรกของพระเยซูเจา และเรียกนาธานาเอลใหติดตามพระองคดวย (ยน 1:43-50) นักประวัติศาสตรเธโอโดเร และยูเซบีอูสยืนยัน วาหลังวันเปนเตกอสเต ทานไปประกาศขาวดีที่เอเชียไมเนอร และถูกตรึงกางเขนที่ฮีเอราโบลีสในฟรีเจีย นักบุญยากอบ อัครสาวก เปนญาติกับพระเยซูเจา คือแมของยากอบเปนนองของพระมารดามารีย (มธ 13:55; มก 6:3) ทานเปนพยานของพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ (1 คร 15:7)

05.indd 146

8/11/2555 14:06:15


บทอานที่ 1

กจ 16:1-10

ในครั้งนั้น เปาโลเดินทางมาถึงเมืองเดอรบีและเมืองลิสตรา ที่เมืองนี้ศิษยคนหนึ่ง ชื่อทิโมธี มารดาของเขาเปนคริสตชนชาวยิว แตบิดาเปนชาวกรีก เขาเปนที่นับถือของ บรรดาพีน่ อ งคริสตชนทีเ่ มืองลิสตราและเมืองอิโคนิยมุ เปาโลตองการใหเขารวมเดินทาง ไปดวย จึงใหเขาเขาสุหนัตเพือ่ เอาใจบรรดาชาวยิวทีอ่ ยูใ นทีต่ า ง ๆ แถบนัน้ เพราะทุกคน รูวาบิดาของเขาเปนชาวกรีก เมื่อคณะของเปาโลผานไปตามเมืองตาง ๆ ก็แจงใหบรรดา คริสตชนรูข อ กําหนดทีบ่ รรดาอัครสาวกและผูอ าวุโสตกลงกันทีก่ รุงเยรูซาเล็ม เตือนเขา ใหปฏิบัติตาม บรรดากลุมคริสตชนจึงมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นและมีจํานวนคริสตชน เพิ่มขึ้นทุกวัน พระจิตเจาทรงหามคณะของเปาโลประกาศพระวาจาในแควนอาเซีย เขาจึงเดินทาง ผานแควนฟรีเจียและแควนกาลาเทีย มาถึงแควนมิเซีย เขาพยายามเขาไปในแควน บิธเี นีย แตพระจิตของพระเยซูเจาไมทรงอนุญาตใหเขาไป เขาจึงเดินทางผานแควนมิเซีย ไปถึงเมืองโตรอัส เวลากลางคืนเปาโลเห็นนิมิต ชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู ออนวอน เปาโลวา “โปรดขามมาในแควนมาซิโดเนียและชวยพวกเราดวยเถิด” เมื่อเปาโลเห็น นิมิตนี้แลว พวกเราก็หาโอกาสที่จะไปยังแควนมาซิโดเนียทันที เพราะเชื่อแนวาพระเจา ทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวดีแกชาวแควนนั้นดวย

พระวรสาร

4 เสาร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา สดด 100:1-4,5

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 1

ยน 15:18-21

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “ถาโลกเกลียดชังทานทั้งหลาย ก็จงรูไวเถิดวา โลกเกลียดชังเรากอนแลว ถาทาน ทั้งหลายเปนฝายโลก โลกก็คงรักสิ่งที่เปนของตน แตเพราะทานมิไดเปนฝายโลก และ เราเลือกทานออกมาจากโลก โลกจึงเกลียดชังทาน จงจําวาจาที่เราบอกแลวเถิดวา ผูรับใชยอมไมเปนใหญกวานายของตน ถาเขาเบียดเบียนขมเหงเรา เขาก็จะเบียดเบียน ขมเหงทานทั้งหลายดวย ถาเขาปฏิบัติตามวาจาของเรา เขาก็จะปฏิบัติตามวาจาของทาน ทั้งหลายดวย แตเขาจะทําทุกอยางเชนนี้แกทาน ก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไมรูจัก พระองคผูทรงสงเรามา”

มาซิโดเนีย ในประวัติศาสตร มีพื้นที่ครอบคลุมบางสวนของยูโกสลาเวีย กรีซ และบัลแกเรีย ชาวมาซิโดเนียไดประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวีย เมือ่ วันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1991 มีประชากรประมาณ 2 ลานคน เปนชาวคริสตออรโธดอกซ รอยละ 64.7 อิสลามรอยละ 33.3 มีโบสถคริสต 1200 แหง มัสยิด 425 แหง นักบุญเปาโลประทับใจในคําสอนของพระเยซู ชวนทิโมธีซงึ่ เปนเพือ่ นรวมงานถาวร ไปประกาศขาวดีแกชาวมาซิโดเนีย วันนี้ พระเจาทรงเรียกคุณใหประกาศขาวดีที่ไหน

05.indd 147

8/11/2555 14:06:17


5

อาทิตย พฤษภาคม สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา ·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2 Çѹ©ÑμÃÁ§¤Å

บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก กจ 15:1-2,22-29 ในครั้งนั้น คริสตชนชาวยิวบางคนลงมาจากแควนยูเดีย และสอนบรรดาพี่นองวา “ถาทานทั้งหลายมิไดเขาสุหนัตตามธรรมประเพณีของโมเสส ทานจะรอดพนไมได” เปาโลและบารนาบัสไมเห็นดวย จึงโตแยงกับเขาเหลานัน้ อยางรุนแรง มีการตกลงกันให เปาโลและบารนาบัสพรอมกับพี่นองบางคนขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อปรึกษาปญหานี้ กับบรรดาอัครสาวกและบรรดาผูอาวุโส บรรดาอัครสาวกและผูอาวุโสพรอมกับคริสตชนทุกคนที่ชุมนุมกันตกลงใจเลือก สมาชิกบางคน เพื่อสงไปยังเมืองอันทิโอกพรอมกับเปาโลและบารนาบัส คือยูดาส ที่ เรียกกันวา บารซับบัสกับสิลาส ทั้งสองคนนี้เปนคนเดนในบรรดาพี่นอง ที่ประชุมเขียน จดหมายมอบใหคนเหลานี้ถือไปเนื้อความวา จาก บรรดาอัครสาวก ผูอาวุโส และบรรดาพี่นอ ง ถึง บรรดาพี่นองซึ่งเคยเปนคนตางศาสนาอยูที่เมืองอันทิโอก ในแควนซีเรีย และ แควนซีลีเซีย ขอใหทานมีความสุขเถิด เนือ่ งจากเรารูว า พวกเราบางคนทําใหทา นสับสนโดยกลาวถอยคําทีท่ าํ ใหทา นวุน วาย ใจ โดยไมไดรับคําสั่งจากเราเลย เราจึงตกลงกันเปนเอกฉันทเลือกบุรุษบางคนสงมาพบ ทานพรอมกับบารนาบัสและเปาโลที่รักยิ่งของเรา ผูเสี่ยงชีวิตเพื่อพระนามของพระเยซู คริสต องคพระผูเปนเจาของเรา ดังนั้น เราจึงสงยูดาสและสิลาสมาเลาเรื่องที่เขียนนี้ให ทานฟงโดยตรง พระจิตเจาและพวกเราตกลงที่จะไมบังคับใหทานแบกภาระอื่นอีก นอกจากสิง่ ทีจ่ าํ เปนตอไปนี้ คืองดเวนการกินเนือ้ สัตวทถี่ วายใหรปู เคารพแลว งดเวนการ กินเลือดและเนื้อสัตวที่ถูกรัดคอตาย และงดเวนการแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ถาทานทั้งหลายงดเวนการกระทําเหลานี้ก็จะเปนการดี จงเจริญสุขเถิด

เพลงสดุดี

สดด 67:1-2,3-7

ก) ขอพระเจาทรงสําแดงพระเมตตาและประทานพระพรแกเรา ขอพระองคโปรดใหพระพักตรฉายแสงมาเหนือเรา แลวแผนดินจะรูจักทางของพระองค นานาชาติจะไดรูวาพระองคทรงชวยใหรอดพน ข) ขาแตพระเจา ขอใหประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค ขอใหทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค ชนชาติทั้งหลายจงเปรมปรีดิ์และโหรองดวยความยินดี เพราะพระองคทรงปกครองประชาชาติดวยความเที่ยงธรรม และทรงนําชนชาติทั้งหลายบนแผนดิน ขาแตพระเจา ขอใหประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค ขอใหทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค แผนดินผลิตพืชผล พระเจา พระเจาของเราทรงอวยพรเรา

05.indd 148

8/11/2555 14:06:18


บทอานจากหนังสือวิวรณ

วว 21:10-14,22-23

ทูตสวรรคนําขาพเจาเดชะพระจิตเจาไปบนภูเขาสูงใหญลูกหนึง่ ชีใ้ หขา พเจาเห็นนครเยรูซาเล็ม นคร ศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ กําลังลงมาจากสวรรค มาจากพระเจา นครนีม้ พี ระสิรริ งุ โรจนของพระเจา มีความสุกใสเหมือน เพชรพลอยลํา้ คา คลายแกวมณีโชติชว งเปนผลึกสดใส มีกาํ แพงสูงใหญ ประตูสบิ สองประตู แตละประตู มีทูตสวรรคประจําอยูและมีชื่อจารึกไว คือชื่อตระกูลอิสราเอลสิบสองตระกูล ทางทิศตะวันออกมีสาม ประตู ทางทิศเหนือมีสามประตู ทางทิศใตมีสามประตูและทางทิศตะวันตกมีสามประตู กําแพงเมืองตั้ง อยูบนฐานศิลาสิบสองฐาน บนฐานศิลานั้นมีชื่อของบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสององคของลูกแกะ ขาพเจาไมเห็นพระวิหารใดในนครนี้ เพราะพระเจาองคพระผูเ ปนเจา ผูท รงสรรพานุภาพและลูกแกะ ทรงเปนพระวิหารของนครนี้ นครนี้ไมตองการดวงอาทิตยหรือดวงจันทรเพื่อสองสวาง เพราะพระสิริ รุงโรจนของพระเจาสองแสงเหนือนคร และลูกแกะทรงเปนตะเกียงของนคร

บทอานจากพระวรสารนักบุญยอหน ยน 14:23-29 เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ผูใดรักเรา ผูนั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพรอมกับ เรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูก บั เขา ผูท ไี่ มรกั เรา ก็ไมปฏิบตั ติ ามวาจาของเรา วาจาทีท่ า นไดยนิ นีไ้ มใชวาจา ของเรา แตเปนของพระบิดา ผูทรงสงเรามา เราบอกสิ่งเหลานี้ใหทานฟง ขณะที่เรายังอยูกับทาน แตพระ ผูชวยเหลือคือพระจิตเจา ที่พระบิดาจะทรงสงมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนทานทุกสิ่ง และจะทรงให ทานระลึกถึงทุกสิง่ ทีเ่ ราเคยบอกทาน เรามอบสันติสขุ ไวใหทา นทัง้ หลาย เราใหสนั ติสขุ ของเรากับทาน เรา ใหสันติสุขกับทาน ไมเหมือนที่โลกให ใจของทานอยาหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย ทานไดยินที่เราบอก กับทานแลววา เรากําลังจะไป และเราจะกลับมาหาทานทั้งหลาย ถาทานรักเรา ทานคงยินดีที่เรากําลังไป เฝาพระบิดา เพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญกวาเรา และบัดนี้เราไดบอกทานทั้งหลายกอนที่เหตุการณจะเกิด ขึ้น เพื่อวาเมื่อเหตุการณเกิดขึ้นแลว ทานจะเชื่อ

การฟนฟูตนเองอยางสมํ่าเสมอ ผูนําพระศาสนจักรในสมัยแรกไดรับการมอบหมายจากพระเยซูเจาใหสืบสานพันธกิจของพระเจา ในการสืบสานพันธกิจของพระองค ไดพบปญหาในกรอบความคิดเดิมจึงประชุมกัน ดวยการนําของพระ จิตเจา พระศาสนจักรไดฟนฟูมาตลอดเปนพิเศษโอกาสครบ 50 ป ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ใหเราภาวนาขอพระจิตเจา ใหผูนําพระศาสนจักรปจจุบันของเราเขาใจสภาพประชาคมอาเซียน กลาสอนสัตบุรุษ ไมใหหลงไปกับการมีเศรษฐกิจนําชีวิต สังคม วัฒนธรรม จนขาดสันติสุข ที่พระเยซูเจา ทรงมอบให

05.indd 149

8/11/2555 14:06:19


6

จันทร พฤษภาคม สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา สดด 149:1-2,3-4,5-7

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2

บทอานที่ 1

กจ 16:11-15

ในครั้งนั้น พวกเราแลนเรือออกจากเมืองโตรอัส มุงไปยังเกาะซาโมธรัส วันรุงขึ้น ก็เดินทางตอไปถึงเมืองเนอาบุรี จากเมืองนี้เราเดินทางไปถึงเมืองฟลิปป อาณานิคมของ ชาวโรมัน เปนเมืองเอกของแควนมาซิโดเนีย เราพักอยูที่เมืองนี้หลายวัน วันสับบาโตวันหนึ่ง เราออกนอกประตูเมืองไปยังริมลําธาร เพราะคิดวาที่นั่นเปน สถานที่สําหรับอธิษฐานภาวนา เรานั่งพูดคุยกับบรรดาสตรีที่มาชุมนุมกันอยูที่นั่น สตรี คนหนึง่ ชือ่ ลิเดีย มาจากเมืองธิอาทิรา เปนคนขายผากํามะหยีส่ มี ว งแดง เปนคนเลือ่ มใส ในพระเจาฟงเราอยู องคพระผูเปนเจาเปดใจนางใหยอมรับถอยคําของเปาโล นางและ ทุกคนในครอบครัวรับศีลลางบาป แลวจึงเชิญเรา พูดวา “ถาทานคิดวาดิฉนั เปนผูม คี วาม เชื่อในองคพระผูเปนเจาแลว จงมาพักที่บานของดิฉันเถิด” นางเชิญชวนจนเราปฏิเสธ ไมได

พระวรสาร

ยน 15:26-16:4

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “เมื่อพระผูชวยเหลือซึ่งเราจะสงมาจากพระบิดา จะเสด็จมา คือพระจิตแหงความ จริง ผูทรงเนื่องมาจากพระบิดา พระองคจะทรงเปนพยานใหเรา ทานทั้งหลายก็จะเปน พยานใหเราดวย เพราะทานอยูกับเรามาตั้งแตแรกแลว เราบอกเรื่องเหลานี้แกทานทั้ง หลาย เพื่อทานจะไมแคลงใจ เขาจะขับไลทานออกจากศาลาธรรม เวลานั้นกําลังมาถึง เมื่อผูที่ฆาทานจะคิดวาตนกําลังถวายคารวะกิจแดพระเจา เขาจะทําเชนนี้ เพราะเขาไมรู จักทั้งพระบิดาและเรา แตเราบอกเรื่องนี้กับทาน เพื่อวาเมื่อเวลานั้นมาถึง ทานจะระลึก ไดวาเราบอกทานแลว”

พระจิตเจา คือ พระผูชวยเหลือ ใหเราเขาใจความจริง และกลาเปนพยานให พระเยซูเจา เหมือนพระจิตผูทรงชวยนักบุญเปาโล และทิโมธีเดินทางธรรมทูต ชวยให ลิเดีย และทุกคนในครอบครัวกลับใจรับศีลลางบาป ฟลิปป อยูในทิศตะวันออกของประเทศกรีซ นางลิเดียมาจากเมืองธิอาทิรา ซึ่ง อยูทางทิศตะวันตกของประเทศตุรกี (ปจจุบันชื่ออากีซาร) หากวันนี้เราสนใจแมคา เราอาจชวยเธอและทุกคนในครอบครัวใหกลับใจ

05.indd 150

8/11/2555 14:06:20


บทอานที่ 1

กจ 16:22-34

ในครั้งนั้น ประชาชนกลุมรุมกันจะทํารายเปาโลและสิลาส บรรดาผูพิพากษาจึงสั่ง ใหเปลื้องเสื้อผาและเฆี่ยนเขาทั้งสองคน เมื่อไดเฆี่ยนหลายทีแลว ก็นําไปขังคุก สั่งใหผู คุมควบคุมไวอยางกวดขัน เมือ่ ไดรบั คําสัง่ เชนนี้ ผูค มุ ก็นาํ เปาโลและสิลาสไปขังไวในคุก ชั้นในสุด และใสโซตรวนที่เทาอยางแนนหนา เวลาประมาณเทีย่ งคืน เปาโลและสิลาสกําลังอธิษฐานภาวนาและขับรองสรรเสริญ พระเจา นักโทษคนอื่นกําลังฟงอยู ทันใดนั้น เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง จนฐานคุกสั่น สะเทือน ประตูคุกทุกบานเปดออกทันที โซตรวนของผูถูกจองจําทุกคนก็หลุด ผูคุมตื่น ขึ้น เห็นวาประตูคุกเปด จึงชักดาบจะฆาตัวตาย เพราะคิดวา บรรดาผูถูกจองจําหนีไป หมดแลว แตเปาโลรองตะโกนวา “อยาทํารายตนเองเลย พวกเรายังอยูที่นี่กันทุกคน” ผูคุมสั่งใหจุดตะเกียง กระโดดเขาไปในคุก ตัวสั่นกราบลงแทบเทาของเปาโลและ สิลาส พาคนทั้งสองออกมาขางนอกพูดวา “ทานขอรับ ขาพเจาตองทําอยางไรจึงจะ รอดพน” เปาโลและสิลาสตอบวา “จงเชือ่ พระเยซู องคพระผูเ ปนเจาเถิด ทานและครอบครัว จะไดรอดพน” ทั้งสองคนประกาศพระวาจาขององคพระผูเปนเจาใหผูคุมและทุกคนใน ครอบครัวฟง เวลาดึกคืนนัน้ ผูค มุ พาเขาทัง้ สองคนแยกไปลางแผล ทันทีหลังจากนัน้ เขา ไดรับศีลลางบาปพรอมกับทุกคนในครอบครัว เขาเชิญทั้งสองคนขึ้นไปบนบาน จัดโตะ เลี้ยงอาหาร และมีความยินดีพรอมกันทั้งครอบครัวที่ไดมีความเชื่อในพระเจา

พระวรสาร

7

อังคาร พฤษภาคม สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา สดด 138:1-2ก, 2ข-3,7ข-8

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2

ยน 16:5-11

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “บัดนี้เรากําลังไปเฝาพระองคผูทรงสงเรามา ไมมีผูใดถามเราวา “พระองคจะเสด็จไปไหน” แตเพราะเรา ไดบอกเรือ่ งเหลานีก้ บั ทาน ใจของทานจึงมีแตความทุกข เราบอกความจริงกับทานทัง้ หลายวา ทีเ่ ราไปนัน้ ก็เปน ประโยชนกับทาน เพราะถาเราไมไป พระผูชวยเหลือก็จะไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไป เราจะสงพระองคมา หาทาน เมือ่ พระองคเสด็จมา พระองคจะทรงแสดงใหโลกเห็นความหมายของบาป ของความถูกตอง และของ การตัดสิน บาปของโลกคือ เขาไมไดเชื่อในเรา ความถูกตองคือ เรากําลังไปเฝาพระบิดา และทานจะไมเห็น เราอีก การตัดสินคือ ซาตานเจานายแหงโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแลว”

นักบุญเปาโล และสิลาส พยายามประกาศขาวดีเรื่องพระเยซูเจา กลับถูกเบียดเบียน ถูกเฆี่ยน และ ถูกขังคุก แตทานไมละทิ้งการอธิษฐานภาวนา แมเที่ยงคืนเมื่อมีโอกาสจะหนีออกจากคุกได ทานทั้งสองมิได ทํา จึงชวยใหผูคุม และครอบครัวไดประทับใจ ขอเรียนคําสอนเพื่อรับศีลลางบาป มีความยินดีทั้งครอบครัว ขอพระจิตเจาพระผูชวยเหลือประทับอยูกับพระสงฆ ครูคําสอน และฆราวาสแพรธรรม ชวยใหขยัน สอนคําสอนดวยเถิด

05.indd 151

8/11/2555 14:06:21


8 พุธ

บทอานที่ 1

กจ 17:15,22-18:1

ในครั้งนั้น เพื่อนรวมทางพาเปาโลไปถึงกรุงเอเธนส แลวเดินทางกลับพรอมกับ คําสั่งของเปาโลใหสิลาสและทิโมธีรีบเดินทางไปสมทบโดยเร็วที่สุด เปาโลยืนอยูตรง กลางที่ประชุมอภิรัฐสภากลาววา “ชาวเอเธนสทั้งหลาย! ขาพเจาพบวาทานมีความ พฤษภาคม เลื่อมใสในศาสนามากจริง ๆ เมื่อขาพเจาเดินชมเมืองสังเกตเห็นปูชนียวัตถุตาง ๆ ของ ทาน พบแทนบูชาหนึง่ มีคาํ จารึกวา “แดพระเจาทีไ่ มรจู กั ” ขาพเจามาประกาศใหทา นรูจ กั สัปดาหที่ 6 พระเจาองคนี้ที่ทานเคารพทั้ง ๆ ที่ทานไมรูจัก พระองคคือพระเจาผูทรงสรางโลกและ เทศกาลปสกา ทรงสรางทุกสิ่งที่อยูในโลก พระองคทรงเปนเจานายของสวรรคและแผนดิน พระองค สดด 148:1-14 ไมทรงสถิตในวิหารที่มือมนุษยสรางขึ้น พระองคไมทรงตองการการปรนนิบัติจากมือ มนุษย ประหนึ่งวาพระองคทรงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะพระองคทรงเปนผูประทานชีวิต ·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2 ลมหายใจและทุกสิ่งใหแกมนุษยทุกคน พระองคทรงทําใหมนุษยทุกชาติสืบเชื้อสายมา จากมนุษยคนเดียว และทรงทําใหเขาทัง้ หลายอยูท วั่ พืน้ แผนดินโดยทรงกําหนดชวงเวลา และขอบเขตใหเขาไดอยู พระเจาทรงกระทําดังนี้ เพื่อใหมนุษยแสวงหาพระเจาแมจะตองคลําหา เขาก็ยัง พบพระองคได เพราะพระองคทรงอยูไมหางจากเราแตละคน เรามีชีวิตเคลื่อนไหวและมีความเปนอยูใน พระองค ดังที่กวีบางคนของทานกลาวไววา “พวกเราเปนบุตรของพระองค เมื่อเราเปนบุตรของพระเจา เราจึง ไมควรคิดวา พระเจาทรงเปนเหมือนรูปทองคํา เงินหรือหิน ซึง่ แกะสลักอยางมีศลิ ปะตามจินตนาการของมนุษย บัดนี้ พระเจาทรงมองขามเวลาในอดีตเมือ่ มนุษยไมมคี วามรู พระองคทรงบัญชาใหมนุษยทกุ คนทัว่ ทุกแหงกลับ ใจ เพราะพระองคทรงกําหนดวันหนึ่งไวเมื่อจะทรงพิพากษาโลกดวยความยุติธรรม โดยผานมนุษยผูหนึ่งที่ พระองคทรงแตงตั้งและทรงรับรองตอมนุษยทุกคนโดยทรงทําใหผูนี้กลับคืนชีวิตจากบรรดาผูตาย”...

พระวรสาร

ยน 16:12-15

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “เรายังมีอกี หลายเรือ่ งทีจ่ ะบอกทาน แตบดั นีท้ า นยังไมสามารถรับไวได เมือ่ พระจิตแหงความจริงจะเสด็จ มา พระองคจะทรงนําทานไปสูความจริงทั้งมวล พระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตจะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได ฟงมา และจะทรงแจงใหทานทราบถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้น พระองคจะทรงใหเราไดรับพระสิริรุงโรจน เพราะ พระองคจะทรงแจงใหทานทราบคําสอนที่ทรงไดรับจากเรา ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เปนของเราดวย เพราะ ฉะนั้น เราจึงกลาววา พระจิตเจาจะทรงแจงใหทานทราบคําสอนที่ทรงรับจากเรา”

นักบุญเปาโล สิลาส และทิโมธี ไดรับพระจิตเจาแหงความจริง จึงมีความกระตือรือรน เดินทางธรรม ทูตขามอาเซียนอย ผานประเทศตุรกีไปถึงกรุงเอเธนส (ประเทศกรีซ) และกลาประกาศขาวดีกลางที่ประชุม อภิรัฐสภา แมบางคนหัวเราะเยาะ แตก็มีคนจํานวนหนึ่งติดตาม และมีความเชื่อ ทานเรียนคําสอน เรียนพระคัมภีรมาพอสมควรแลว ทานกลาเทศนสอนใคร ใหมีความเชื่อในพระเจา สักหนึ่งคนไหม

05.indd 152

8/11/2555 14:06:22


บทอานที่ 1

กจ 18:1-8

9

พฤหัสบดี

หลังจากนั้น เปาโลออกจากกรุงเอเธนสไปเมืองโครินธ เขาพบชาวยิวคนหนึ่งชื่อ อาควิลา ชาวแควนปอนทัส เพิ่งมาจากอิตาลีพรอมกับภรรยาชื่อปริสซิลลา เพราะพระ จักรพรรดิคลาวดิอัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหชาวยิวทุกคนออกจากกรุงโรม เปาโล พฤษภาคม ไปหาเขาทั้งสอง พักอยูและทํางานรวมกัน เพราะมีอาชีพเดียวกันคือเปนชางทําเต็นท ทุกวันสับบาโตเปาโลอภิปรายในศาลาธรรม พยายามชักชวนชาวยิวและชาวกรีกใหมี สัปดาหที่ 6 ความเชื่อ เทศกาลป สกา เมื่อสิลาสและทิโมธีกลับมาจากแควนมาซิโดเนียแลว เปาโลอุทิศตนเต็มที่ในการ ประกาศพระวาจา เปนพยานยืนยันแกชาวยิววา พระเยซูเปนพระคริสตเจา แตเมื่อชาว สดด 98:1-2,3-4 ยิวเหลานัน้ ตอตานและกลาวคําสบประมาท เปาโลก็สะบัดฝุน จากเสือ้ ผาเปนการตอบโต ·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2 กลาวแกเขาวา “ถาทานไมรอดพน ก็เปนเรือ่ งของทาน! ขาพเจาไมรบั ผิดชอบแลว ตัง้ แต นี้ไปขาพเจาจะไปหาคนตางศาสนา” เปาโลออกจากศาลาธรรมไปยังบานของทิธีอัส ยุสตัส ผูเลื่อมใสในพระเจา บานของเขาอยูติดกับศาลา ธรรม คริสปสหัวหนาศาลาธรรมและทุกคนในครอบครัวมีความเชื่อในองคพระผูเปนเจา ชาวโครินธหลายคน ที่ไดฟงเปาโล ก็มีความเชื่อและไดรับศีลลางบาปดวย

พระวรสาร

ยน 16:16-20

เวลานัน้ พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “อีกไมนาน ทานทัง้ หลายจะไมเห็นเรา และตอไปไมนาน ทาน จะเห็นเราอีก” ศิษยบางคนจึงถามกันวา ‘ที่พระองคตรัสกับเราวา “อีกไมนาน ทานจะไมเห็นเรา แลวตอไปไมนาน ทาน จะเห็นเราอีก” หมายความวาอะไร? และที่พระองคตรัสวา “เรากําลังไปเฝาพระบิดา” หมายความวาอะไร?’ เขาพูดกันอีกวา ทีพ่ ระองคตรัสวา “อีกไมนาน” นัน้ หมายความวาอะไร? เราไมเขาใจวาพระองคกาํ ลังตรัสอะไร’ พระเยซูเจาทรงทราบวาบรรดาศิษยตองการทูลถามพระองค จึงตรัสวา ‘ทานกําลังถามกันใชไหมถึงเรื่อง ที่เรากลาววา “อีกไมนานทานจะไมเห็นเรา แลวตอไปไมนานทานจะเห็นเราอีก” เราบอกความจริงแกทานทั้ง หลายวา ทานจะรองไห ครํ่าครวญ แตโลกจะชื่นชมยินดี ทานจะเศราโศก แตความเศราโศกของทานจะเปลี่ยน เปนความยินดี’

บรรดาศิษย ในระหวางอาหารคํ่ามื้อสุดทายไมเขาใจคําพูดของพระเยซูเจาที่ตรัสเรื่องพระองคจะถูก จับ ถูกตัดสินประหารชีวติ รับทุกขทรมาน และสิน้ พระชนม แตหลังจากพระองคทรงกลับคืนชีพ บรรดาศิษย จึงเขาใจ และมีพลังไปประกาศขาวดี นักบุญเปาโลอุทิศตนเต็มที่ในการประกาศพระวาจา ทําใหหัวหนาศาลาธรรม และทุกคนในครอบครัว มีความเชื่อในพระเจา จงอธิษฐานใหคริสตชนใหม และทักทายเปนมิตรกับพวกเขายิ่งขึ้น

05.indd 153

8/11/2555 14:06:23


10 ศุกร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา สดด 47:1-2,3-4, 5-7

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2

บทอานที่ 1

กจ 18:9-18

คืนหนึ่ง องคพระผูเปนเจาตรัสแกเปาโลในนิมิตวา “อยากลัว จงพูดตอไป อยา เงียบเลย เพราะเราสถิตอยูกับทาน ไมมีใครกลาทํารายทาน เพราะหลายคนในเมืองนี้ เปนประชากรของเราแลว” เปาโลพักอยูท นี่ นั่ และสัง่ สอนพระวาจาของพระเจาแกเขาทัง้ หลายเปนเวลาหนึ่งปหกเดือน ขณะที่กัลลิโอเปนผูวาราชการแควนอาคายา ชาวยิวชวยกันจูโจมจับเปาโลและนํา เขาไปขึ้นศาล กลาวฟองวา “ชายผูนี้ชักชวนประชาชนใหนมัสการพระเจาอยางผิด กฎหมาย” เปาโลกําลังจะกลาวตอบ กัลลิโอก็พูดกับชาวยิววา “ชาวยิวเอย ถาเปนเรื่อง อาชญากรรมหรือการฉอฉลเลวราย ขาพเจายินดีจะรับฟงคํารองของทานอยางแนนอน แตถาเปนเพียงปญหาเรื่องคําสอน เรือ่ งถอยคํา เรือ่ งชือ่ และเรื่องธรรมบัญญัตขิ องทาน ทานจงไปจัดการกันเองเถิด ขาพเจาไมตองการเปนผูพิพากษาตัดสินในเรื่องเชนนี้” กัลลิโอจึงสั่งชาวยิวเหลานั้นใหออกไปจากศาล ทุกคนจับโสสเธเนส หัวหนาศาลาธรรม และโบยตีตอหนาศาล แตกัลลิโอมิไดสนใจเลย เปาโลพักอยูในเมืองโครินธอีกหลายวัน แลวลาบรรดาพี่นองแลนเรือไปยังแควน ซีเรียพรอมกับปริสซิลลาและอาควิลา กอนออกเรือที่เมืองเคนเครีย เปาโลโกนศีรษะ เพราะไดบนขอไว

พระวรสาร

ยน 16:20-23ก

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวา ทานจะรองไห ครํ่าครวญ แตโลกจะยินดี ทานจะเศราโศก แตความเศราโศกของทานจะเปลีย่ นเปนความยินดี หญิงทีก่ าํ ลังจะคลอด บุตรยอมมีความทุกข เพราะถึงเวลาของนางแลว แตเมื่อคลอดบุตรแลว นางก็จําความ ทุกขไมไดอีกตอไป เพราะความยินดีที่มนุษยคนหนึ่งเกิดมาในโลก ทานทั้งหลายก็เชน เดียวกัน บัดนี้ทานมีความทุกข แตเราจะเห็นทานอีก และใจของทานจะยินดี ไมมีใครนํา ความยินดีไปจากทานได วันนั้นทานทั้งหลายจะไมถามสิ่งใดจากเราอีก”

หากเราเขาใจพระวาจาของพระเยซูเจา เมือ่ เรามีความทุกข ตอไปเราจะพบความ ยินดี จงดูนกั บุญเปาโลเปนแบบอยาง เปนอัครสาวกแหงนานาชาติ กอตัง้ พระศาสนจักร ที่เมืองโครินธ แมถูกชาวยิวเบียดเบียนในราว ค.ศ. 52 แตพระเจาทรงคุมครองปองกัน ที่สุดทานไดออกเดินทางธรรมทูตครั้งที่สามไปแควนซีเรีย เมื่อทานมีความยินดี ขอเชิญทานแบงปนแกผูอื่น

05.indd 154

8/11/2555 14:06:24


บทอานที่ 1

กจ 18:23-28

หลังจากอยูในเมืองอันทิโอกระยะหนึ่ง เปาโลออกจากที่นั่น เดินทางไปทั่วแควน กาลาเทียและฟรีเจีย เพื่อทําใหบรรดาศิษยมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น ในชวงเวลานั้น ชาวยิวคนหนึ่งชื่ออปอลโล ชาวเมืองอาเล็กซานเดรีย มาที่เมือง เอเฟซัส เขารอบรูพ ระคัมภีร มีวาทศิลป ไดรบั การสัง่ สอนเรือ่ งวิถที างขององคพระผูเ ปน เจา มีจิตใจกระตือรือรนมากในการพูดและสอนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจาอยาง ถูกตอง แตรูจักเพียงพิธีลางของยอหนเทานั้น เขาเริ่มเทศนสอนอยางกลาหาญในศาลา ธรรม ปริสซิลลาและอาควิลาไดฟง จึงเชิญเขาไปทีบ่ า นและอธิบายใหเขาเขาใจวิถที างของ พระเจาอยางละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่ออปอลโลตองการไปยังแควนอาคายา บรรดาพี่ นองก็ใหกําลังใจและเขียนถึงบรรดาศิษยที่นั่นใหตอนรับเขา เมื่ออปอลโลไปถึง เขาชวย เหลืออยางมากแกผูที่พระเจาทรงบันดาลใหมีความเชื่อ เขาตอบโตอยางแข็งขันกับชาว ยิวตอหนาคนทั้งหลาย โดยอางขอความจากพระคัมภีร พิสูจนวาพระเยซูเจาเปนพระ คริสตเจา

พระวรสาร

11 เสาร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา สดด 47:1-2,8-9

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 2

ยน 16:23ข-28

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานจะขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองคจะ ประทานใหแกทานในนามของเรา จนถึงบัดนี้ ทานยังไมไดขออะไรในนามของเราเลย จง ขอเถิด แลวทานจะไดรับ เพื่อวาความยินดีของทานจะสมบูรณ เราไดใชอุปมาบอกเรื่อง เหลานี้แกทาน จะถึงเวลาที่เราจะไมใชอุปมาพูดกับทานอีก แตจะกลาวถึงพระบิดาของ เราใหทานทราบอยางแจมแจง ในวันนั้น ทานจะขอในนามของเรา เราไมกลาวแกทานวา เราจะขอพระบิดาเพื่อทาน พระบิดาทรงรักทาน เพราะทานไดรักเรา และไดเชื่อวาเรามา จากพระเจา เรามาจากพระบิดา เขามาในโลกนี้ บัดนี้ เรากําลังจะละโลกนี้กลับไปเฝา พระบิดาอีก”

ทานจะขอสิ่งใดจากพระบิดา ถาทานเชื่อในพระเยซูเจา ถาทานรักพระองคจริง ไวใจในพระองค ถาทานเคย อธิษฐานขอพรพระบิดา อยาลืมขอพรเพื่อครูคําสอน พระสงฆ นักบวช หรือผูที่สอน ทานใหทานมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น ขอใหพวกเขารอบรูพระคัมภีร มีวาทศิลป มีจิตใจ กระตือรือรน สอนเกี่ยวกับพระเยซูเจาอยางถูกตองตอ ๆ ไป

05.indd 155

8/11/2555 14:06:26


12 อาทิตย

พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจา เสด็จสูสวรรค Çѹó礏à¾×èÍ ¡ÅØ‹ÁªÒμԾѹ¸Ø

บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก กจ 1:1-11 เธโอฟลัสที่รัก ในหนังสือเลมแรก ขาพเจาเลาถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทรงกระทํา และทรงสัง่ สอน เริม่ ตัง้ แตตน จนกระทัง่ ถึงวันทีพ่ ระองคทรงไดรบั การยกขึน้ สวรรค หลัง จากทีท่ รงแนะนําสัง่ สอนบรรดาอัครสาวกทีท่ รงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจา พระเยซูเจา ทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกเหลานั้น และทรงพิสูจนดวยวิธีการตาง ๆ วาหลังจาก ทรงรับทุกขทรมานแลว พระองคยังทรงพระชนมอยู ตลอดเวลาสี่สิบวันที่พระองคทรง แสดงพระองคแกเขาทั้งหลาย ทรงกลาวถึงพระอาณาจักรของพระเจา ขณะที่ทรงรวม โตะกับเขา พระองคทรงกําชับวา “อยาออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แตจงคอยรับพระพรที่ พระบิดาทรงสัญญาไว ดังที่ทานไดยินจากเรา ยอหนทําพิธีลางดวยนํ้า แตภายในไมกี่วัน ทานจะไดรับพิธีลางเดชะพระจิตเจา” ผูที่มาชุมนุมกับพระเยซูเจา ทูลถามพระองควา “พระเจาขา พระองคจะทรง สถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอีกครัง้ หนึง่ ในเวลานีห้ รือ” พระองคตรัสตอบวา “ไมใชธรุ ะ ของทานทีจ่ ะรูว นั เวลาทีพ่ ระบิดาทรงกําหนดไวโดยอํานาจของพระองค แตพระจิตเจาจะ เสด็จลงมาเหนือทานและทานจะรับอานุภาพเพือ่ จะเปนพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผนดิน เมือ่ ตรัสดังนีแ้ ลว พระองคเสด็จขึน้ สวรรคตอ หนาเขาทัง้ หลาย เมฆบังพระองคจาก สายตาของเขา เขายังคงจองมองทองฟาขณะที่พระองคทรงจากไป ทันใดนั้นมีชายสอง คนสวมเสือ้ ขาวปรากฏกับเขา กลาววา “ชาวกาลิลเี อย ทานทัง้ หลายยืนแหงนมองทองฟา อยูทําไม พระเยซูเจาพระองคนี้ที่ทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค จะเสด็จกลับมาเชนเดียวกับที่ ทานทั้งหลายเห็นพระองคทรงจากไปสูสวรรค”

เพลงสดุดี

สดด 47:1-2,5-6,7-8

ก) ประชากรทั้งหลาย จงปรบมือเถิด จงเปลงเสียงโหรองถวายพระเจาดวยความยินดี เพราะองคพระผูเปนเจา พระเจาสูงสุด ทรงนาเกรงขาม ทรงเปนกษัตริยผูยิ่งใหญเหนือทั่วแผนดิน ข) พระเจาเสด็จขึ้นขณะที่มีเสียงโหรองถวายชัย องคพระผูเปนเจาเสด็จไปขณะที่มีเสียงเปาเขาสัตว จงรองเพลงสรรเสริญพระเจา จงรองเพลงเถิด จงรองเพลงถวายกษัตริยของเรา จงรองเพลง ค) เพราะพระเจาทรงเปนกษัตริยปกครองทั่วแผนดิน จงรองเพลงไพเราะถวายพระองคเถิด พระเจาทรงปกครองเหนือนานาชาติ พระองคประทับอยูบนพระบัลลังกศักดิ์สิทธิ์ของพระองค

05.indd 156

8/11/2555 14:06:27


บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวเอเฟซัส อฟ 1:17-23 พีน่ อ ง ขอพระเจาแหงพระเยซูคริสตองคพระผูเ ปนเจาของเรา พระบิดาผูท รงพระสิรริ งุ โรจนประทาน พระพรแหงปรีชาญาณและการเปดเผยใหแกทานเดชะพระจิตเจา เพื่อทานจะไดรูซึ้งถึงพระองคยิ่ง ๆ ขึ้น ขอพระองคโปรดใหตาแหงใจของทานสวางขึน้ เพือ่ จะรูว าพระองคทรงเรียกทานใหมคี วามหวังประการใด และความรุงเรืองที่บรรดาผูศักดิ์สทิ ธิ์จะไดรับเปนมรดกนั้นบริบูรณเพียงไร อีกทั้งรูดวยวา พระอานุภาพ ยิ่งใหญของพระองคตอเราผูมีความเชื่อนั้นลํ้าเลิศเพียงใด พระอานุภาพและพละกําลังนี้ พระองคทรง แสดงในองคพระคริสตเจา เมือ่ ทรงบันดาลใหพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต าย และ ใหประทับเบื้องขวาของพระองคในสวรรค เหนือเทพนิกรเจา เทพนิกรอํานาจ เทพนิกรฤทธิ์ เทพนิกรนาย และเหนือนามทัง้ ปวงทีอ่ าจเรียกขานไดทั้งในภพนีแ้ ละในภพหนา พระเจาทรงวางทุกสิ่งไวใตพระบาทของ พระคริสตเจา และทรงแตงตั้งพระคริสตเจาไวเหนือสรรพสิ่ง ใหทรงเปนศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเปน พระวรกายของพระองค เปนความบริบูรณของพระผูทรงอยูในทุกสิ่งและทรงกระทําใหทุกสิ่งบริบูรณ

บทอานจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 24:46-53

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘มีเขียนไวดังนี้วา พระคริสตเจาจะตองรับทนทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายใน วันที่สาม จะตองประกาศในพระนามของพระองคใหนานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจาก กรุงเยรูซาเล็ม ทานทั้งหลายเปนพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ บัดนี้ เรากําลังจะสงพระผูท ี่พระบิดาทรงสัญญาไวมาเหนือทานทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ ทานจงคอยอยู ในกรุงจนกวาทานจะไดรับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว’ พระองคทรงนําบรรดาศิษยออกไปใกลหมูบานเบธานี ทรงยกพระหัตถขึ้นอวยพระพร และขณะที่ ทรงอวยพระพรนั้น พระองคทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนําขึ้นสูสวรรค บรรดาศิษยกราบนมัสการ พระองค แลวกลับไปกรุงเยรูซาเล็มดวยความยินดียิ่ง เขาอยูในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด พระเจา

พระวรสารนักบุญลูกาตอนนี้เปนคําแนะนําสุดทายแกบรรดาอัครสาวกจบลงในพระวิหารซึ่งเปน สถานที่เริ่มตน เปนคําแสดงความยินดี และสรรเสริญพระเจา และไปเชื่อมกับหนังสือกิจการอัครสาวก บทแรกยืนยันเรื่องพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสูสวรรค พระองคทรงมอบพันธกิจใหเราประกาศ และเสริมสรางอาณาจักรพระเจา ใหรับพระจิตเจา และ ดําเนินชีวิตเปนพยานถึงพระองค ทานกลาเปนพยานถึงพระองคไหม หากทานสิ้นใจวันนี้ ทานพรอมจะไปสวรรคไหม

05.indd 157

8/11/2555 14:06:29


13 จันทร

พฤษภาคม พระนางมารีย พรหมจารี แหงฟาติมา สดด 68:1-2,3-4, 5-6ก

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3 Çѹ¾×ªÁ§¤Å

บทอานที่ 1

กจ 19:1-8

ขณะทีอ่ ปอลโลยังอยูท เี่ มืองโครินธ เปาโลเดินทางผานทีร่ าบสูงมาถึงเมืองเอเฟซัส พบกับศิษยบางคน จึงถามวา “เมือ่ ทานทัง้ หลายมีความเชือ่ นัน้ ทานไดรบั พระจิตเจาหรือ ไม?” เขาตอบวา “พวกเรายังไมเคยไดยินดวยซํ้าไปวา มีพระจิตเจา” เปาโลจึงถามวา “แลวทานไดรับพิธีลางใดเลา?” เขาตอบวา “พิธีลางของยอหน” เปาโลจึงกลาววา “ยอหนทําพิธีลางแสดงการกลับใจ โดยบอกประชาชนใหเชื่อผูที่จะ เสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเจา เมื่อเขาเหลานั้นไดฟงดังนี้ ก็ไดรับศีลลางบาปเดชะ พระนามของพระเยซู องคพระผูเปนเจา” เปาโลปกมือเหนือเขา พระจิตเจาก็เสด็จลง มาประทับอยูดวย เขาจึงพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ และกลาวคําทํานาย คนกลุมนี้มี ประมาณสิบสองคน เปาโลเขาไปในศาลาธรรมและเทศนสอนอยางกลาหาญตลอดเวลาสามเดือน ใช เหตุผลโนมนาวผูฟงใหเชื่อเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา

พระวรสาร

ยน 16:29-33

เวลานั้น บรรดาศิษยทูลพระเยซูเจาวา “ใชแลว บัดนี้พระองคตรัสอยางแจมแจง มิไดใชอุปมาใด ๆ บัดนี้พวกเรารูวาพระองคทรงทราบทุกสิ่ง และไมจําเปนที่ใครจะทูล ถามพระองคอีก เพราะฉะนั้น เราจึงเชื่อวาพระองคทรงมาจากพระเจา” พระเยซูเจาตรัสวา “บัดนี้ ทานทั้งหลายเชื่อแลวหรือ? เวลานั้นจะมาถึง (และเวลา นัน้ ก็มาถึงแลว) เวลาทีท่ านทัง้ หลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง และจะทิง้ เราไวคนเดียว แตเราไมอยูคนเดียว เพราะพระบิดาทรงอยูกับเรา เราไดบอกเรื่องเหลา นี้แกทานแลว เพื่อทานจะไดมีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ทานจะมีความทุกขยาก แตอยา ทอแท เราชนะโลกแลว”

หลายครัง้ ความทุกขเกิดจากทัศนคติทไี่ มยอมรับ พระเยซูเจาทรงถามคุณวา “ทาน ทัง้ หลายเชือ่ แลวหรือ” ทานไดรบั ศีลลางบาปวันใด ทานไดรบั พระจิตเจา ไดรบั ศีลกําลัง เมื่อไร จงดูตัวอยางเปาโล รักการเทศนสอนอยางกลาหาญ...ใหผูฟง เชื่อเรื่องพระ อาณาจักรของพระเจา ทานรักการสอนหรือไม

05.indd 158

8/11/2555 14:06:29


บทอานที่ 1

กจ 1:15-17,20-26

ในระหวางนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมูพี่นองที่ชุมนุมกันอยูประมาณ 120 คน กลาววา “พีน่ อ งทัง้ หลาย จําเปนทีพ่ ระคัมภีรจ ะตองเปนจริงตามทีพ่ ระจิตเจาทรงใชพระโอษฐของ กษัตริยดาวิดตรัสลวงหนาถึงยูดาส ผูนําคนมาจับกุมพระเยซูเจา ยูดาสผูนี้เคยเปนคน หนึ่งในคณะของเราและรวมภารกิจกับเรา เพราะมีเขียนไวในหนังสือเพลงสดุดวี า “ขอใหทอี่ ยูข องเขาถูกทิง้ ราง อยาใหมผี ใู ด อาศัยอยูเลย” และอีกตอนหนึ่งวา “ขอใหผูอื่นรับหนาที่แทนเขา” ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยูกับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องคพระผูเปนเจา ทรงดําเนินชีวติ อยูก บั เรา เริม่ ตัง้ แตพธิ ลี า งของยอหนจนถึงวันทีพ่ ระองคเสด็จขึน้ สูส วรรค นัน้ จําเปนทีค่ นหนึง่ จะตองเปนพยานรวมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค” ผูท มี่ าชุมนุมกันเสนอชือ่ ชายสองคน คือโยเซฟทีเ่ รียกวาบารซบั บัสหรือยุสทัส และ อีกคนหนึง่ ชือ่ มัทธีอสั เขาทัง้ หลายอธิษฐานภาวนาวา “ขาแตองคพระผูเ ปนเจา พระองค ทรงทราบจิตใจของมนุษยทกุ คน ขอทรงแสดงใหขา พเจาทัง้ หลายรูว า พระองคทรงเลือก คนใดในสองคนนี้ ใหรับหนาที่รับใชเปนอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหนาที่นี้เพื่อไปตาม วิถีทางของตน” เขาจึงจับสลากระหวางสองคนนี้ และจับสลากไดมัทธีอัส มัทธีอัสจึงได เขารวมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

พระวรสาร

14 อังคาร

พฤษภาคม ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก สดด 113:1-3, 4-6,7-8

ยน 15:9-17

เวลานัน้ พระเยซูเจาตรัสกับสานุศษิ ยวา “พระบิดาของเราไดทรงรักเราอยางไร เราก็รกั ทานทัง้ หลายอยาง นั้น จงดํารงอยูในความรักของเราเถิด ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ทานก็จะดํารงอยูในความรักของ เรา เหมือนดังที่เราไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดํารงอยูในความรักของพระองค เราไดบอกเรื่องเหลานี้แกทานทั้งหลายแลว เพื่อใหความยินดีของเราอยูกับทาน และความยินดีของทาน จะสมบูรณ นี่คือบทบัญญัติของเรา ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราไดรักทาน ไมมีใครมีความรักยิ่งใหญ กวาการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ทานทั้งหลายเปนมิตรสหายของเรา ถาทานทําตามที่เราสั่งทาน เราไม เรียกทานวาเปนผูรับใชอีกตอไป เพราะผูรับใชไมรูวานายของตนทําอะไร เราเรียกทานเปนมิตรสหาย เพราะ เราไดแจงใหทา นทราบทุกสิง่ ทีเ่ ราไดยนิ มาจากพระบิดาของเรา มิใชทา นทัง้ หลายไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทาน มอบภารกิจใหทา นไปทําจนเกิดผล และผลของทานจะคงอยู เพือ่ วาทานจะขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะไดประทานแกทาน เราสั่งทานทั้งหลายดังนี้วา ทานทั้งหลายจงรักกัน”

นักบุญมัทธีอัส ไดเปนพยานในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา บรรดาอัครสาวกจึงไดเลือก มัทธีอัสแทนยูดาส ผูนําคนมาจับกุมพระเยซูเจา และที่สุดไปแขวนคอตาย บทบัญญัติใหมของพระเยซูเจา คือ “ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักทาน” พระเยซูเจาทรง รักเรามาก จนยอมพลีชีวิตบนไมกางเขน เราไดรับคําสั่งใหรักกัน ทานโกรธใครอยูหรือเปลา จงใหอภัยกัน

05.indd 159

8/11/2555 14:06:30


15 พุธ

พฤษภาคม สัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา สดด 68:28-29, 32-33,34-35

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

พระวรสาร

บทอานที่ 1

กจ 20:28-38

ในครัง้ นัน้ เปาโลกลาวกับบรรดาผูอ าวุโสของกลุม คริสตชนทีเ่ มืองเอเฟซัสวา “ทาน ทัง้ หลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะทีพ่ ระจิตเจาไดทรงแตงตัง้ ทานใหเปนผูด แู ล เพือ่ เลีย้ ง ดูพระศาสนจักรของพระเจา ที่พระองคทรงไดมาดวยพระโลหิตของพระบุตร ขาพเจารู วา เมื่อขาพเจาจากไปแลว สุนัขปาดุรายจะเขามาในกลุมของทานและจะทํารายฝูงแกะ แมในกลุมของทานก็จะมีบางคนลุกขึ้นกลาวบิดเบือนความจริงเพื่อโนมนาวบรรดาศิษย ใหตดิ ตามตน เพราะฉะนัน้ ทานทัง้ หลายจงเฝาระวังไวเถิด จงระลึกวาขาพเจาไมเคยหยุด เตือนทานแตละคนดวยนํ้าตานองหนาทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาสามป บัดนี้ ขาพเจาฝากทานทั้งหลายไวกับพระเจา และกับพระวาจาแหงพระหรรษทาน ของพระองค พระวาจานีส้ รางพระศาสนจักรและประทานมรดกใหทา นรับรวมกับบรรดา ผูศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได ขาพเจาไมเคยอยากไดเงินทองหรือเสื้อผาของผูใด ทานก็รูแลว วา ขาพเจาทํางานดวยมือทั้งสองนี้เพื่อสนองความตองการของขาพเจา และของผูที่อยู ดวย ขาพเจาแสดงใหทานเห็นเสมอมาวา เราตองทํางานเชนนี้เพื่อชวยเหลือผูออนแอ โดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู องคพระผูเปนเจาที่วา “การใหยอมเปนสุขมากกวา การรับ”...

ยน 17:11ข-19

เวลานั้น พระเยซูเจาทรงแหงนพระพักตรขึ้นเบื้องบน ตรัสวา “ขาแตพระบิดาผูศักดิ์สิทธิ์ โปรดเฝารักษาบรรดาผูที่ทรงมอบแกขาพเจาไวในพระนามของพระองค เพื่อ เขาจะไดเปนหนึง่ เดียวกันเหมือนกับพระองคและขาพเจา เมือ่ ขาพเจาอยูก บั บรรดาผูท รงมอบแกขา พเจา ขาพเจา ไดเฝารักษาเขาเหลานั้นไวในพระนามของพระองค ขาพเจาไดเฝารักษาไว และไมมีผูใดพินาศ เวนแตผูที่ตอง พินาศ เพือ่ ใหเปนความจริงตามพระคัมภีร แตบดั นี้ ขาพเจากําลังกลับไปเฝาพระองค ขาพเจากลาววาจานีข้ ณะ ทีย่ งั อยูใ นโลก เพือ่ บรรดาผูท มี่ อบแกขา พเจาจะไดมคี วามชืน่ ชมยินดีอยางบริบรู ณพรอมกับขาพเจา ขาพเจาได มอบพระวาจาของพระองคแกเขาเหลานั้นแลว และโลกไดเกลียดชังเขา เพราะเขามิไดเปนของโลก เชนเดียว กับที่ขาพเจาไมไดเปนของโลก ขาพเจามิไดวอนขอพระองคใหทรงยกเขาออกจากโลก แตขอใหทรงรักษาเขา ใหพนจากมารราย เขาไมเปนของโลก เชนเดียวกับที่ขาพเจามิไดเปนของโลก” “โปรดบันดาลใหเขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง พระวาจาของพระองคคือ ความจริง พระองคทรงสง ขาพเจามาในโลกฉันใด ขาพเจาก็สงเขาเขาไปในโลกฉันนั้น ขาพเจาถวายตนเปนบูชาสําหรับเขา เพื่อเขาจะได รับความศักดิ์สิทธิ์อยางแทจริงดวย”

เพื่อเขาจะไดเปนหนึ่งเดียว พระวรสารตอนนี้อยูในบริบทหลังอาหารคํ่ามื้อสุดทาย เปนคําอธิษฐาน ของพระเยซูเจาเพือ่ บรรดาศิษยจะไดสามัคคีเปนหนึง่ เดียวกัน ขอทรงรักษาเขาใหพน จากมารราย และบันดาล ใหเขาศักดิ์สิทธิ์ เหมือนนักบุญเปาโลกําลังจากกลุมคริสตชนที่เมืองเอเฟซัสไปกรุงเยรูซาเล็ม จึงอาลัยอาวรณ เราก็เชน เดียวกันตองรูจักภาวนาแบบพระเยซูเจา

05.indd 160

8/11/2555 14:06:31


บทอานที่ 1

กจ 22:30,23:6-11

ในครั้งนั้น... เปาโลทราบวา สมาชิกสวนหนึ่งของที่ประชุมเปนชาวสะดูสีและอีก สวนหนึ่งเปนชาวฟาริสี จึงตะโกนขึ้นในสภาวา “พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาเปนชาวฟาริสี เปนบุตรของชาวฟาริสี ขาพเจาถูกสอบสวนก็เพราะเรือ่ งความหวังในการกลับคืนชีพของ บรรดาผูตาย” เมื่อเปาโลกลาวเชนนั้น ก็เกิดการถกเถียงกันระหวางชาวฟาริสีกับชาว สะดูสี ที่ประชุมจึงแตกแยก เพราะชาวสะดูสียืนยันวาไมมีการกลับคืนชีพและไมมีทั้ง ทูตสวรรคและจิต แตชาวฟาริสีเชื่อวามี เกิดความโกลาหลอยางรุนแรงในทีป่ ระชุม ธรรมาจารยบางคนทีเ่ ปนชาวฟาริสจี งึ ลุก ขึน้ โตแยงวา “เราไมพบวาชายผูน มี้ คี วามผิดอันใด เปนไปไดมใิ ชหรือ ทีจ่ ติ หรือทูตสวรรค ไดพูดกับเขา?” ความขัดแยงรุนแรงมากขึ้นผูบัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกฉีกเปน ชิ้น ๆ จึงสั่งทหารใหลงไปนําเปาโลออกจากที่ประชุมเขาไปในคายทหาร คืนตอมา องคพระผูเปนเจาเสด็จมาประทับยืนใกลเปาโล ตรัสวา “ทําใจดี ๆ ไว เจาไดเปนพยานยืนยันถึงเราทีก่ รุงเยรูซาเล็มอยางไร เจาจะตองเปนพยานทีก่ รุงโรมอยาง นั้นดวย”

พระวรสาร

16 พฤหัสบดี

พฤษภาคม สัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา สดด 16:1-2,7-8, 9-10,11

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

ยน 17:20-26

เวลานั้น พระเยซูเจาทรงแหงนพระพักตรขึ้นเบื้องบน ภาวนาวา “ขาพเจาอธิษฐานภาวนามิใชสําหรับคนเหลานี้เทานั้น แตสําหรับผูที่จะเชื่อในขาพเจา เพราะวาจาของเขา ดวย ขาแตพระบิดา ขาพเจาอธิษฐานภาวนา เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน เชนเดียวกับที่พระองคทรงอยูใน ขาพเจา และขาพเจาอยูในพระองค เพื่อใหเขาทั้งหลายอยูในพระองคและในขาพเจา โลกจะไดเชื่อวาพระองค ไดทรงสงขาพเจามา พระสิรริ งุ โรจนทพี่ ระองคไดประทานแกขา พเจานัน้ ขาพเจาไดใหแกเขา เพือ่ ใหเขาเปนหนึง่ เดียวกัน เชนเดียวกับทีพ่ ระองคและขาพเจาเปนหนึง่ เดียวกัน ขาพเจาอยูใ นเขา และพระองคทรงอยูใ นขาพเจา เพือ่ เขาจะไดเปนหนึง่ เดียวกันโดยสมบูรณ โลกจะไดรวู า พระองคทรงสงขาพเจามา และพระองคทรงรักเขาเชน เดียวกับที่ทรงรักขาพเจา ขาแตพระบิดา ผูที่พระองคประทานใหขาพเจานั้น ขาพเจาปรารถนาใหเขาอยูกับ ขาพเจาทุกแหงทีข่ า พเจาอยู เพือ่ เขาจะไดเห็นพระสิรริ งุ โรจน ซึง่ พระองคประทานใหแกขา พเจา เพราะพระองค ทรงรักขาพเจา ตั้งแตกอนสรางโลก ขาแตพระบิดา ผูทรงเที่ยงธรรม โลกไมไดรูจักพระองค แตขาพเจาไดรูจัก และคนเหลานีท้ ราบวา พระองคทรงสงขาพเจามา ขาพเจาไดบอกใหเขารูจ กั พระนามของพระองค และจะบอก ใหรูตอไป เพื่อความรักที่พระองคทรงรักขาพเจาจะไดอยูในเขา และขาพเจาจะไดอยูในเขาดวยเชนกัน”

องคพระผูเ ปนเจาทรงสรางมนุษยและสรางสิง่ สรางทัง้ หลายลวนเปนสิง่ ดี แมวา มนุษยและสิง่ สรางเหลา นี้จะมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในรูปลักษณใด ๆ ก็ตาม พระองคก็ยังมีพระประสงคใหสิ่งสรางเหลานี้มี ภารกิจในการสงเสริมความเปนหนึ่งเดียวกัน เอื้อเฟอตอกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประกาศพระเกียรติ มงคล ซึง่ หมายถึงความรักอันยิง่ ใหญขององคพระผูเปนเจาดวยการดําเนินสถานภาพของชีวิตตน และทําให บังเกิดผลในทุกกิจการอยางสูงสุดตามพระประสงคของพระองค เปนหนึ่งเดียวกับพระองคเสมอ

05.indd 161

8/11/2555 14:06:32


17 ศุกร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา สดด 103:1-2,11-12, 19-20

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

พระวรสาร

บทอานที่ 1

กจ 25:13ข-21

สองสามวันตอมา กษัตริยอากริปปาและพระนางเบอรนิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียา เพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีตอเฟสตัส ทั้งสองพระองคประทับอยูที่นั่นหลายวัน เฟสตัสทูลกษัตริยเรื่องคดีของเปาโลวา “เฟลิกซทิ้งชายคนหนึ่งใหถูกจองจําไวที่นี่ เมื่อ ขาพเจาอยูที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาหัวหนามหาสมณะและผูอาวุโสของชาวยิวไดฟอง กลาวหาเขาและขอใหลงโทษดวย ขาพเจาตอบวา “ชาวโรมันไมมีธรรมเนียมที่จะตัดสิน ลงโทษผูใ ดกอนทีเ่ ขาจะมีโอกาสเผชิญหนากับผูก ลาวหาและแกขอ กลาวหานัน้ ” บรรดา ผูกลาวหามาพบขาพเจาที่นี่ ขาพเจาไมรีรอ ในวันรุงขึ้นก็นั่งบัลลังก สั่งใหนําชายคนนั้น เขามา บรรดาผูกลาวหามารุมลอมเขา แตไมไดตั้งขอกลาวหาเรื่องความผิดดังที่ขาพเจา คาดไว เขาเพียงแตถกเถียงปญหาเรือ่ งศาสนาของเขาและเรือ่ งชายคนหนึง่ ชือ่ เยซูทตี่ าย ไปแลว แตเปาโลยืนยันวายังมีชีวิตอยู ขาพเจาลังเลใจที่จะตัดสินเรื่องทํานองนี้ จึงถาม วา เขาอยากไปกรุงเยรูซาเล็มและรับการพิจารณาคดีทนี่ นั่ ไหม แตเปาโลอุทธรณขอสงวน คดีไวใหพระจักรพรรดิเปนผูตัดสิน ขาพเจาจึงสั่งใหจองจําเขาไวจนกวาขาพเจาจะสงเขา ไปเฝาพระจักรพรรดิได

ยน 21:15-19

เมื่อรับประทานเสร็จแลว พระเยซูเจาตรัสกับซีโมนเปโตรวา “ซีโมน บุตรของยอหน ทานรักเรามากกวา คนเหลานี้รักเราไหม?” เปโตรทูลตอบวา “ใชแลว พระเจาขา พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “จงเลีย้ งลูกแกะของเราเถิด” พระองคตรัสถามเขาอีกเปนครัง้ ทีส่ องวา “ซีโมน บุตรของยอหน ทานรักเราไหม?” เขาทูลตอบวา “ใชแลว พระเจาขา พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” พระองคตรัสกับเขาวา “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด” พระองคตรัสถามเปนครัง้ ทีส่ ามวา “ซีโมน บุตรของ ยอหน ทานรักเราไหม?” เปโตรรูสึกเปนทุกขที่พระองคตรัสถามตนถึงสามครั้งวา “ทานรักเราไหม?” เขาทูล ตอบวา “พระเจาขา พระองคทรงทราบทุกสิ่ง พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” เราบอกความจริงแกทานวา เมื่อทานยังหนุมอยู ทานคาดสะเอวดวยตนเอง และเดินไปไหนตามใจชอบ แตเมื่อทานจะชรา ทานจะยื่นมือออก แลวคนอื่นจะ คาดสะเอวใหทาน และพาทานไปในที่ที่ทานไมอยากไป” พระเยซูเจาไดตรัสเชนนี้เพื่อแสดงวาเปโตรจะถวาย พระเกียรติแดพระเจาโดยตายอยางไร และเมื่อตรัสดังนี้แลว ทรงเสริมวา “จงตามเรามาเถิด”

ชางนาสงสารตนเองเหลือเกินเมือ่ ทําใหคณ ุ คาของชีวติ ตนเองหมดลง แลวเราหันกลับไปใหความสําคัญ แกสิ่งของเครื่องใชภายนอก หรือแคเรื่องการกินความเปนอยู ความรํ่ารวย หรือตําแหนงที่ยิ่งใหญในสังคม จนลืมความรับผิดชอบทีค่ วรตองเอาใจใสจติ วิญญาณหรือมโนธรรมทีถ่ กู ตอง อันเปนรากฐานทีส่ าํ คัญของชีวติ ตน ภารกิจแหงรักขององคพระเยซูเจาเรียกรองใหเรารักภักดีตอ องคความรักทีแ่ ทจริง ใหพรอมทีจ่ ะรักทุกสิง่ และทุกคนดังที่พระองคทรงรักอีกดวย คํารองขอของพระองคนี้หนักแนนอีกทั้งปรารถนาใหเราทุกคนตอง ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาดวยความซื่อสัตย

05.indd 162

8/11/2555 14:06:33


บทอานที่ 1

กจ 28:16-20,30-31

เมื่อพวกเรามาถึงกรุงโรมแลว เปาโลไดรับอนุญาตใหอยูตามลําพังโดยมีทหารคน หนึง่ เปนผูค วบคุม สามวันตอมา เปาโลเรียกบรรดาผูน าํ ชาวยิวมาพบทีบ่ า น เมือ่ คนเหลา นี้มาชุมนุมกัน เปาโลกลาวแกเขาวา “พี่นองทั้งหลาย แมวาขาพเจาไมไดทําสิ่งใดผิดตอ ประชาชนชาวยิว หรือขัดกับธรรมประเพณีของบรรดาบรรพบุรุษ แมกระนั้น ชาวยิวที่ กรุงเยรูซาเล็มก็ยังจับกุมขาพเจาและมอบตัวใหแกชาวโรมัน ชาวโรมันไตสวนและ ตองการจะปลอยขาพเจา เพราะขาพเจาไมมีความผิดที่สมควรตองตาย แตเมื่อชาวยิว คัดคาน ขาพเจาจําเปนตองยืน่ อุทธรณแดพระจักรพรรดิ แตขา พเจาไมมเี จตนาทีจ่ ะกลาว หาเพื่อนรวมชาติของขาพเจาเลย เพราะเหตุนี้ ขาพเจาจึงขอพบเพื่อสนทนากับทานทั้ง หลาย ขาพเจาถูกพันธนาการเชนนี้ ก็เพราะความหวังของชาวอิสราเอลนั่นเอง” เปาโลพักอยูในบานเชาเปนเวลาสองปเต็ม และตอนรับทุกคนที่มาเยี่ยม ประกาศ พระอาณาจักรของพระเจาและสอนความจริงเรือ่ งพระเยซูคริสตองคพระผูเ ปนเจาอยาง กลาหาญโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ

พระวรสาร

18 เสาร

พฤษภาคม น.ยอหน ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี สดด 11:4-5,6-7

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

ยน 21:20-25

เวลานัน้ เปโตรเหลียวไปดู ก็เห็นศิษยทพี่ ระเยซูเจาทรงรักตามมา เปนคนทีเ่ อนกาย ชิดกับพระเยซูเจาในการเลี้ยงอาหารคํ่า และทูลถามพระองควา “พระเจาขา ผูที่ทรยศ พระองคเปนใคร?” เมื่อเปโตรเห็นเขา ก็ทูลถามพระเยซูเจาวา “คนนี้จะเปนอยางไร พระเจาขา?” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ถาเราอยากใหเขาอยูจ นกวาเราจะมา ธุระอะไรของทาน เลา? ทานจงตามเรามาเถิด” เพราะฉะนั้น จึงมีเรื่องที่เลาลือกันไปทั่วในกลุมบรรดาพี่ นองวาศิษยคนนี้จะไมตาย แตพระเยซูเจามิไดตรัสวา “เขาจะไมตาย” แตไดตรัสวา “ถา เราอยากใหเขาอยูจนกวาเราจะมา ธุระอะไรของทานเลา?” นี่คือศิษยที่เปนพยานถึงเรื่องราวเหลานี้ และไดเขียนบันทึกไว พวกเราทราบวาคําพยานของเขานั้นเปน ความจริง ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายที่พระเยซูเจาไดทรงกระทํา ซึ่งถาจะเขียนลงไวทีละเรื่องทั้งหมด ขาพเจาคิดวาโลกทั้งโลกคงไมพอบรรจุหนังสือที่จะตองเขียนนั้น

บอยครัง้ ทีค่ นเรามักกําหนดคาของคนอยูท ผี่ ลของงาน บางก็วา คาของคนอยูท เี่ ปนคนของใคร และบาง ก็วาคาของคนอยูที่การดําเนินชีวิตอยางไร ความคิดเหลานี้เปนคนเรากําหนดกันขึ้นมาและใชเปนมาตรการ ในการกําหนดแนวทางชีวติ ใหผอู นื่ แตสาํ หรับพระเยซูเจาพระองคใชหลักความรักเมตตาเปนมาตรฐานในการ ใหโอกาสเพื่อการดําเนินชีวิตของแตละคนวาสมัครใจเลือกที่จะมีชีวิตอยางไร ขอเพียงใหแตละคนพยายาม เขาใจและพยายามดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระองคดวยความซื่อสัตยตลอดชีวิตใหไดเทานั้น คุณก็ จะไดชื่อวาเปนที่โปรดปรานขององคพระผูเปนเจาตลอดไป

05.indd 163

8/11/2555 14:06:34


19 อาทิตย

พฤษภาคม สมโภช พระจิตเจา

บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก กจ 2:1-11 เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใด นั้นมีเสียงจากฟาเหมือนเสียงลมพัดแรงกลา ทุกคนที่อยูในบานไดยิน เขาเห็นเปลวไฟ ลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยูเหนือศีรษะของเขาแตละคน ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็ม เปยม และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจาประทานใหพูด ขณะนัน้ ทีก่ รุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผูเ ลือ่ มใสศรัทธาในพระเจา มาจากทุกชาติทวั่ โลก เมื่อประชาชนไดยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจํานวนมาก รูสึกฉงนสนเทหเพราะแตละคน ไดยินคนเหลานี้พูดภาษาของตน และประหลาดใจอยางยิ่ง กลาววา “ทุกคนที่กําลังพูด อยูนี้เปนชาวกาลิลีมิใชหรือ แลวทําไมเราแตละคนจึงไดยินเขาพูดภาษาทองถิ่นของเรา เลา เราชาวปารเธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยูในเขตเมโสโปเตเมีย แควนยูเดีย แควนคัปปาโดเซีย แควนปอนทัสและแควนเอเชีย แควนฟรีเจียและแควน ปมฟเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปตและเขตของประเทศลิเบีย รอบ ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม ทัง้ ชาวยิวและผูก ลับใจเขานับถือลัทธิยวิ บางคนเปนชาวเกาะครีต และชาวอาหรับ พวกเราไดยนิ คนเหลานีป้ ระกาศกิจการอันยิง่ ใหญของพระเจาเปนภาษา ของเรา”

เพลงสดุดี

สดด 104:1-2,28-30,31 และ 33

ก) วิญญาณของขาพเจาเอย จงถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจาเถิด ขาแตองคพระผูเปนเจา พระเจาของขาพเจา พระองคทรงยิ่งใหญเหลือลน พระองคทรงความรุงเรืองและพระเกียรติยศเปนเสมือนอาภรณ ทรงคลุมพระองคดวยแสงสวางตางพระภูษา พระองคทรงคลี่ทองฟาใหกางออกดุจกางกระโจม ข) เมื่อพระองคประทานอาหาร สิ่งมีชีวิตเหลานั้นก็เก็บไว เมื่อพระองคยื่นพระหัตถ สิ่งมีชีวิตก็มีของดี ๆ กินจนอิ่ม ถาพระองคเบือนพระพักตรไปทางทิศอื่น สิ่งมีชีวิตก็ตื่นตระหนก ถาพระองคทรงเรียกลมปราณกลับคืน สิ่งมีชีวิตก็ตายและกลับเปนฝุนดิน เมื่อพระองคทรงสงพระจิตของพระองคลงมา สิ่งมีชีวิตก็ถูกสรางขึ้น พระองคทรงเปลี่ยนโฉมหนาของแผนดิน ค) พระสิริรุงโรจนจงมีแดองคพระผูเปนเจาตลอดไป ขอองคพระผูเปนเจาทรงชื่นชมในพระราชกิจของพระองค ขาพเจาจะขับรองเพลงถวายองคพระผูเปนเจาตลอดชีวิต จะรองเพลงสดุดีถวายพระเจาของขาพเจา ตราบเทาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู

05.indd 164

8/11/2555 14:06:36


บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวโครินทรฉบับทีห่ นึง่ 1 คร 12:3ข-7,12-13 พีน่ อ งทัง้ หลาย ไมมผี ใู ดพูดโดยพระจิตเจาทรงดลใจ วา “พระเยซูจงถูกสาปแชง” และหากพระจิตเจามิไดทรง ดลใจก็ไมมผี ใู ดพูดไดวา “พระเยซูคอื องคพระผูเ ปนเจา” พระพรพิ เศษมี ห ลายประการ แต มี พ ระจิ ต เจ า พระองคเดียว มีหนาที่หลายอยางตางกัน แตมีองคพระ ผูเปนเจาเพียงองคเดียว กิจการมีหลายอยาง แตมี พระเจาพระองคเดียวผูท รงกระทําทุกอยางในทุกคน พระ จิตเจาทรงแสดงพระองคในแตละคนเพื่อประโยชนสวน รวม แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลาย สวน อวัยวะตาง ๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวนก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น เดชะ พระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนจึงไดรบั การลางมารวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไมวา จะเปนชาวยิวหรือ ชาวกรีก ไมวาจะเปนทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองคเดียวกัน

บทอานจากพระวรสารนักบุญยอหน ยน 20:19-23 คํ่าวันนั้นซึ่งเปนวันตนสัปดาห ประตูหองที่บรรดาศิษยกําลังชุมนุมกันปดอยู เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจาเสด็จเขามาประทับยืนอยูต รงกลาง ตรัสกับเขาทัง้ หลายวา “สันติสขุ จงสถิตอยูก บั ทานทัง้ หลาย เถิด” ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงใหบรรดาศิษยดูพระหัตถและดานขางพระวรกาย เมื่อเขาเหลานั้นเห็น องคพระผูเปนเจา ก็มีความยินดี พระองคตรัสกับเขาอีกวา “สันติสุขจงสถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงสงเรามาฉันใด เราก็สงทานทั้งหลายไปฉันนั้น” ตรัสดังนีแ้ ลว พระองคทรงเปาลมเหนือเขาทัง้ หลาย ตรัสวา “จงรับพระจิตเจาเถิด ทานทัง้ หลายอภัย บาปของผูใ ด บาปของผูน ั้นก็ไดรับการอภัย ทานทัง้ หลายไมอภัยบาปของผูใด บาปของผูน ั้นก็ไมไดรับการ อภัยดวย”

ในสังคมที่เราอยู สังคมขางเคียง เราพบเห็นผูคนที่มีความแตกตางกันทั้งฐานะ ครอบครัว ความ เปนอยู ความรู วัฒนธรรม อาชีพ เพศ วัย บุคลิกลักษณะ นิสัย ภาษาที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร ดวย สภาพความแตกตางกันนี้เอง เมื่อเรามองเห็น มีความคิดความเขาใจ และคงจะมีความรูสึกตาง ๆ นานา เกิดขึ้นไมมากก็นอยถึงแผนการของพระเจาที่ใหมีความแตกตางเชนนี้เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลกันในความเปน มนุษยบุตรของพระองค การแบงปนในสิ่งที่เราแตละคนมีมากกวานั้นใหกับผูดอยโอกาส เชนนี้สันติสุข และสันติภาพทีแ่ ทจริงก็จะเกิดขึน้ ในชีวติ ตน ในครอบครัว ในสังคม และในพระศาสนจักรไดอยางแนนอน

05.indd 165

8/11/2555 14:06:37


20 จันทร

พฤษภาคม น.เบอรนาดิน แหงซีเอนา พระสงฆ

บทอานmuj 1

บสร 1:1-10

ปรีชาญาณทัง้ มวลมาจากองคพระผูเ ปนเจา และอยูก บั พระองคตลอดไป เม็ดทราย ในทะเล หยาดนํ้าฝน วันที่โลกคงอยู ใครเลาจะนับได ความสูงของทองฟา ความกวาง ของแผนดิน ความลึกแหงหวงสมุทร ใครเลาจะสํารวจได ปรีชาญาณถูกเนรมิตขึ้นมา กอ นสิ่ ง ใด ความรูร อบคอบมีม าแตนิรันดร ใครเลา ไดรั บ การเปด เผยถึง ที่ม าของ ปรีชาญาณ ใครเลารูค วามคิดลึกลํา้ ของปรีชาญาณ มีเพียงผูเ ดียวเทานัน้ ทีม่ ปี รีชาและนา เกรงขาม คือพระองคผูประทับบนพระบัลลังก...

พระวรสาร

มก 9:14-29

เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจาเสด็จลงจากภูเขาพรอมกับศิษยทั้งสามคนมาพบศิษยคน อืน่ ทรงเห็นประชาชนจํานวนมากหอมลอมบรรดาศิษย ธรรมาจารยบางคนกําลังถกเถียง ·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3 กับเขาเหลานั้น ทันทีที่เห็นพระองค ประชาชนทั้งหลายตางประหลาดใจและและวิ่งเขา มาทักทายพระองค พระองคตรัสถามบรรดาศิษยวา “ทานกําลังถกเถียงเรือ่ งอะไรหรือ” คนหนึ่งในกลุมชนตอบวา “พระอาจารยเจาขา ขาพเจาพาบุตรชายที่ปศาจสิงใหเปนใบ มาเฝาพระองค เมื่อปศาจสิง มันผลักเขาใหลมลง นํ้าลายฟูมปาก กัดฟน และตัวแข็งทื่อ ขาพเจาไดขอใหศิษย ของพระองคขับไลมัน แตเขาทําไมสําเร็จ” พระองคตรัสตอบวา “คนหัวดื้อ เชื่อยาก เราจะตองอยูกับทานอีก นานเทาใด จะตองทนทานอีกนานเทาใด จงพาเด็กมาพบเราเถิด” เขาจึงพาเด็กนั้นมาเฝาพระองค เมื่อเห็น พระองค ปศาจก็ทําใหเด็กชักลมลงกับพื้นดิน กลิ้งไปมา นํ้าลายฟูมปาก พระเยซูเจาทรงถามบิดาของเด็กวา “เปนดังนี้นานเทาไรแลว” เขาทูลตอบวา “ตั้งแตยังเปนเด็กเล็ก ๆ ปศาจไดผลักเด็กลงในกองไฟหลายครั้ง บางครั้งผลักลงในนํ้าเพื่อใหตาย ถาพระองคทรงทําสิ่งใดได ก็ทรงกรุณาชวยเราดวยเถิด” พระเยซูเจาตรัสวา “ถาทําไดนะ หรือ ทุกสิง่ เปนไปไดทงั้ นัน้ สําหรับผูม คี วามเชือ่ ” ทันใดนัน้ บิดาของเด็กก็รอ งวา “ขาพเจาเชือ่ โปรด ชวยความเชื่ออันเล็กนอยของขาพเจาดวยเถิด” เมื่อพระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนเขามามากยิ่งขึ้น พระองคจึงตรัสสําทับปศาจวา “เจาปศาจหนวกใบ เราสั่งเจาใหออกจากเด็กคนนี้ และอยากลับเขามาอีกเลย” ปศาจจึงรองเสียงดังและทําใหเด็กมีอาการชักอยางรุนแรง แลวปศาจก็ออกไป เด็กนอนนิ่งเหมือนคนตาย จน คนสวนมากพูดกันวา “เขาตายแลว” แตพระเยซูเจาทรงจับมือเด็ก ทรงชวยพยุงใหลุกขึ้น เขาก็ยืนขึ้น เมื่อ พระองคเสด็จเขาไปในบานหลังหนึง่ บรรดาศิษยทลู ถามพระองคเปนการสวนตัววา “ทําไมพวกเราจึงขับไลมนั ไมได” พระองคตรัสตอบวา “ปศาจชนิดนี้ขับไลออกไมไดเลย นอกจากดวยการอธิษฐานภาวนาเทานั้น” สดด 93:1,2,5

เราเชือ่ วา พระเจาทรงสรางมนุษยรวมถึงทุกสิง่ ลวนเปนสิง่ ดีงามทัง้ สิน้ แตสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ เราพบวามีความ ไมดีเกิดขึ้นในทามกลางมนุษย และสิ่งสรางในธรรมชาติตาง ๆ จนยากที่จะควบคุมดูแลใหเปนไปตามระบบ นิเวศของมัน จึงเปนหนาทีข่ องเราทุกคนตองฟน ฟูเพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงแกไขใหคนื สูส ภาพทีค่ วรจะเปน ตามธรรมชาติของสิ่งสรางนั้น ๆ ซึ่งเราทราบดีวาสิ่งเลวรายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นก็เพราะวาความดีงามของ เรามนุษย และสิ่งสรางทั้งหลายนั้นถูกลดคุณคา และทําลายความดีงามของตนเองไปนั่นเอง ดังนั้นการสนิท สัมพันธใกลชิดกับพระเจาเทานั้นที่จะทําใหคุณภาพความดีงามเหลานั้นกลับคืนสูสภาพเดิมไดอยางแนนอน

05.indd 166

8/11/2555 14:06:38


บทอานที่ 1

บสร 2:1-11

ลูกเอย ถาทานปรารถนาจะรับใชองคพระผูเปนเจา ก็จงเตรียมตัวรับการทดลอง เถิด จงมีใจเทีย่ งตรงและมัน่ คง อยาตกใจเมือ่ ตกทุกขไดยาก จงยึดพระองคไว อยาพราก จากพระองคไปเลย เพือ่ ทานจะไดรบั เกียรติในวันสุดทายของทาน จงยอมรับทุกสิง่ ทีเ่ กิด ขึ้นกับทาน จงพากเพียรเมื่อตองเผชิญกับเคราะหราย เพราะทองคําตองถูกทดลองใน ไฟฉันใด ผูที่พระเจาพอพระทัยก็ตองรับการทดลองใหตกตํ่าประหนึ่งอยูในไฟฉันนั้น จง วางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยเหลือทาน จงเดินตามทางตรง และมีความหวัง ในพระองคเถิด ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงรอรับพระเมตตา อยาเดิน นอกทาง เพื่อจะไมตองลม ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงวางใจพระองค แลวรางวัลของทานจะไมหลุดมือไป ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงหวังรับ สิ่งดี ความสุขนิรันดร และพระเมตตาจากพระองค จงพิจารณาคนรุนกอน ๆ วา มีใคร บางทีว่ างใจในองคพระผูเ ปนเจาแลวตองผิดหวัง มีใครบางทีย่ าํ เกรงพระองคอยางมัน่ คง แลวถูกทอดทิ้ง มีใครบางที่เรียกขานใหพระองคทรงชวยแลวพระองคไมทรงเหลียวแล เพราะองคพระผูเ ปนเจามีพระทัยสงสารและเมตตา ทรงอภัยบาปและทรงชวยใหรอดพน ในยามทุกขรอน

พระวรสาร

21 อังคาร

พฤษภาคม น.คริสโตเฟอร มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี สดด 37:3-4,17-19, 27-28,39-40

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

มก 9:30-37

เวลานัน้ พระเยซูเจาเสด็จออกจากทีน่ นั่ พรอมกับบรรดาศิษยผา นแควนกาลิลี พระองคไมทรงตองการให ผูใ ดรู ทรงสัง่ สอนบรรดาศิษย และตรัสวา “บุตรแหงมนุษยจะถูกมอบในเงือ้ มมือของคนทัง้ หลาย เขาจะประหาร ชีวิตพระองค แตเมื่อถูกประหารแลว ในวันที่สามพระองคจะกลับคืนชีพ” บรรดาศิษยไมเขาใจพระวาจานี้ แต ก็ไมกลาทูลถาม พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพรอมกับบรรดาศิษย เมือ่ เสด็จเขาไปในบาน พระองคตรัสถาม เขาวา “ทานถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทาง” เขาก็นิ่ง เพราะระหวางทางเขาถกเถียงกันวา ผูใดยิ่งใหญ กวากัน พระองคจึงประทับนั่ง แลวทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเขามา ตรัสวา “ถาผูใดอยากเปนคนที่หนึ่ง ก็ใหผูนั้นทําตนเปนคนสุดทาย และเปนผูรับใชของทุกคน” ครั้นแลวพระองคทรงจูงเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งมายืน กลางกลุมพวกเขา ทรงโอบเด็กนั้นไว ตรัสวา “ผูใดที่ตอนรับเด็กเล็ก ๆ เชนนี้ในนามของเรา ก็ตอนรับเรา และ ผูใดที่ตอนรับเรา ก็มิใชตอนรับเพียงเราเทานั้น แตตอนรับผูที่ทรงสงเรามาดวย”

ชางนาสงสารสักเพียงใดเมือ่ สักวันหนึง่ คุณคาของคนหมดไป แลวเราหันกลับไปใหความสําคัญแกสงิ่ ของ เครื่องใชภายนอก การกินการอยู ความรํ่ารวย ตําแหนงที่ใหญโตในสังคม หรือความเปนครอบครัวที่อบอุน ไปดวยบรรยากาศความรักไมมีเหลือใหกับสมาชิกของครอบครัวนั้น ๆ อีกแลว ความกตัญูกตเวทีตอผูมี พระคุณ ความสุภาพออนนอม อีกทั้งคุณธรรมที่ดีอื่นก็ถูกละเลยไปอีกดวย ความรูสึกเหลานี้จะไมเกิดขึ้นถา เราแตละคนพยายามเจริญชีวติ ตามพระวาจาของพระเจาอยางจริงจังและดวยความซือ่ สัตยดงั เชนเด็กเล็กๆ

05.indd 167

8/11/2555 14:06:39


22 พุธ

พฤษภาคม น.ริตา แหงคาเซีย นักบวช สดด 119:165-168, 170-172,173-174,175

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

บทอานที่ 1

บสร 4:11-19

ปรีชาญาณสงเสริมบรรดาบุตรใหพฒ ั นาขึน้ และเอาใจใสดแู ลผูท แี่ สวงหาปรีชาญาณ ผูที่รักปรีชาญาณยอมรักชีวิต ผูตื่นแตเชาแสวงหาปรีชาญาณยอมมีความยินดีเต็มเปยม ผูมีปรีชาญาณจะไดรับสิริรุงโรจนเปนมรดก ไมวาเขาจะไปที่ใด องคพระผูเปนเจาจะทรง อวยพรเขา ทุกคนทีร่ บั ใชปรีชาญาณยอมถวายคารวกิจแดพระผูศ กั ดิส์ ทิ ธิ์ องคพระผูเ ปน เจาทรงรักทุกคนที่รักปรีชาญาณ ผูเชื่อฟงปรีชาญาณยอมตัดสินนานาชาติ ผูคอยเฝา ปรีชาญาณจะมีชวี ติ อยูอ ยางปลอดภัย ผูใ ดวางใจในปรีชาญาณ ผูน นั้ ก็จะไดรบั ปรีชาญาณ เป น มรดก บรรดาบุ ต รหลานก็ จ ะรั ก ษาปรี ช าญาณไว เป น มรดกด ว ย ในเบื้ อ งต น ปรีชาญาณจะนําเขาไปตามทางคดเคีย้ ว ทําใหเขากลัวและตกใจ จะเคีย่ วเข็ญเขาดวยการ อบรมเครงครัด และลองใจเขาดวยกฎเกณฑ จนกวาปรีชาญาณจะไวใจเขาได แลวจะ กลับไปหาเขาทันที ทําใหเขายินดี และจะเปดเผยความลับแกเขา ถาเขาหลงไปทางอื่น ปรีชาญาณก็จะทอดทิ้งเขา ปลอยเขาใหพินาศ

พระวรสาร

มก 9:38-40

เวลานัน้ ยอหนทูลพระองควา “พระอาจารยเจาขา เราไดเห็นคนคนหนึง่ ขับไลปศ าจ เดชะพระนามของพระองค เราจึงพยายามหามปรามไว เพราะเขาไมใชพวกเดียวกับเรา” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “อยาหามเขาเลย ไมมีใครทําอัศจรรยในนามของเรา แลว ตอมาจะวารายเราได ผูใดไมตอตานเรา ก็เปนฝายเรา”

จากบรรดาสิ่งสรางทั้งหลาย เมื่อพระเจาทรงมอบหนาที่ และมอบหมายใหมนุษย มีอํานาจปกครองดูแลแทนพระองคแลวนั้น เราทราบวา “มนุษย” ที่กอปรไปดวยสติ ปญญา และนํ้าใจอิสระนั้น ยิ่งวันยิ่งสรางความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มากขึ้น คุณธรรมที่เคยมีและปฏิบัติดวยความตั้งใจที่ดีถูกคุกคามควบคุมจนกลายเปน พยศชั่ว ความเห็นแกตัว และความแตกแยกเปนกลุมเปนพวกจึงเกิดขึ้นจนยากที่จะ รื้อฟนใหหวนกลับคืนสูสภาพเดิม ดังนั้นองคพระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเราทุกคน ทบทวนชีวติ ความเชือ่ และดําเนินชีวติ เปนขาวดีใหแกกนั และกัน สันติสขุ ทีแ่ ทและความ เปนหนึ่งเดียวก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยางแทจริง

05.indd 168

8/11/2555 14:06:40


บทอานที่ 1

บสร 5:1-8

อยาวางใจในทรัพยสมบัติของทาน อยาพูดวา “ฉันไมตองพึ่งใคร” อยาคลอยตาม ความโนมเอียงและกําลังของทาน จนทําทุกอยางที่ใจปรารถนา อยาพูดวา “ใครจะมามี อํานาจเหนือฉัน” เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษทานแนนอน อยาอวดวา “ฉัน ทําบาปก็ไมเห็นเปนไร” เพราะองคพระผูเ ปนเจาทรงรูจ กั คอยเวลาของพระองค อยามัน่ ใจ วาจะไดรับอภัย จนทําบาปมากยิ่งขึ้น อยาพูดวา “พระเมตตาของพระองคใหญยิ่งนัก พระองคจะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน” เพราะพระองคทงั้ ทรงใหอภัยและทรงลงโทษ พระองคจะทรงลงโทษคนบาปเมือ่ ใดก็ได อยารีรอทีจ่ ะกลับมาหาองคพระผูเ ปนเจา และ อยาผัดวันประกันพรุง เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษโดยฉับพลัน และทานจะ พินาศในวันพิพากษา อยาวางใจในทรัพยสมบัติที่ไดมาอยางอยุติธรรม ทรัพยสินเชนนี้ จะไมเปนประโยชนในวันเคราะหราย

พระวรสาร

23 พฤหัสบดี

พฤษภาคม สัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา สดด 1:1-6

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

มก 9:41-50

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสวา “ผูใ ดใหนาํ้ ทานดืม่ เพียงแกวหนึง่ เพราะทานเปนคนของพระคริสตเจา เราบอกความ จริงกับทานวา เขาจะไดบําเหน็จรางวัลอยางแนนอน ผูใดเปนเหตุใหคนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อเหลานี้ทําบาป ถาเขาจะถูกผูกคอดวย หินโมถว งในทะเลก็ยงั ดีกวากระทําดังกลาว ถามือขางหนึง่ ของทานเปนเหตุใหทา นทําบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ทานจะเขาสูชีวิตนิรันดรโดยมีมือขางเดียว ยังดีกวามีมือทั้งสองขางแต ตองตกนรกในไฟที่ไมรูดับ ถาเทาขางหนึ่งของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงตัดมันทิ้ง เสีย ทานจะเขาสูชีวิตนิรันดรโดยมีเทาพิการ ยังดีกวามีเทาทั้งสองขางแตถูกโยนลงนรก ถาตาขางหนึ่งของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงควักมันออกเสีย ทานจะเขาสูพระ อาณาจักรของพระเจา โดยมีตาขางเดียว ยังดีกวามีตาทั้งสองขางแตตองถูกโยนลงนรก ที่นั่นหนอนไมรูตาย ไฟไมรูดับ เพราะทุกคนจะถูกดองดวยเกลือและไฟ เกลือเปนสิ่งดี แตถาเกลือจืด ทานจะนําสิ่งใดมาทําใหเกลือเค็มอีกเลา จงมีเกลือไวในทานเถิด และจง อยูอยางสันติกับผูอื่น”

เมือ่ พระเจาทรงตรัส “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจเครือ่ งบูชา” นัน่ หมายถึงคุณคาทีส่ งู สงจาก สํานึกของหัวใจทีเ่ ต็มเปย มไปดวยความเชือ่ และในชีวติ จริง เราพบวาอุปสรรคในการเจริญชีวิตดวยความรัก เมตตามิใชมาจากสิง่ ภายนอก แตเกิดทีจ่ ติ ใจไมเขมแข็งของแตละคนตางหาก ใหเราทําลายสิง่ เลวรายซึง่ อาจ คงคางอยูใ นหัวใจของเราเองกอน หรือมิฉะนัน้ ตองรีบยับ้ ยัง้ ความคิดในทางบาปซึง่ เปนทางนําไปสูก ารปลงใจ ทําความผิดหรือบาปใหหมดไปใหไดเปนสิง่ แรก เพือ่ ชีวติ ของเราจะไดเหลือสิง่ ทีด่ ี ๆ เปนตนทุนในการเริม่ ชีวติ ใหมที่ดีตอไป

05.indd 169

8/11/2555 14:06:41


24 ศุกร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา สดด 119:12,15-17, 18-20,27,34-35

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3 ÇѹÇÔÊÒ¢ºÙªÒ

บทอานที่ 1

บสร 6:5-17

ปากหวานทวีจํานวนมิตรสหาย วาจาสุภาพสงเสริมอัธยาศัยไมตรี มีมิตรมากไว เปนการดี แตจงมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคน ถาทานตองการมีเพื่อน จงลองใจเขา กอน อยาดวนไวใจเขา บางคนเปนเพื่อนเมื่อไดประโยชน แตเมื่อทานลําบาก เขาก็หาย หนาไป มิตรบางคนกลายเปนศัตรู และนําการวิวาทกับทานไปโพนทะนาใหทานตอง อับอาย บางคนเปนเพื่อนกิน แตเมื่อทานลําบาก เขาก็หายหนาไป เมื่อทุกอยางราบรื่น เขาก็เปนเพื่อนคูใจ ทําตนเปนนาย บังอาจสั่งผูรับใชของทาน แตเมื่อทานตกอับ เขาก็จะ ลุกขึน้ มาเปนศัตรูกบั ทาน คอยหลีกเลีย่ งไมพบหนาทาน จงอยูห า งจากศัตรูของทาน และ จงคอยระวังมิตรสหายของทาน มิตรสหายซือ่ สัตยเปนทีป่ กปองแข็งแรง ใครพบมิตรเชน นี้ก็เหมือนไดพบสมบัติ มิตรสหายซื่อสัตยหาคามิได ไมมีมาตรใดวัดคาของเขาได มิตร สหายซื่อสัตยเปนเสมือนยาอายุวัฒนะ ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาเทานั้นจะพบเขาได ผูย าํ เกรงองคพระผูเ ปนเจายอมรักษามิตรภาพอยางมัน่ คง เขาเปนเชนใด มิตรสหายของ เขาก็เปนเชนนั้น

พระวรสาร

มก 10:1-12

เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จออกจากที่นั่นเขาไปในเขตแควนยูเดียและอีกฟากหนึ่ง ของแมนาํ้ จอรแดน ประชาชนมาเฝาพระองคอกี ครัง้ หนึง่ พระองคจงึ ทรงสอนเขาอีกเชน เคย ชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระองควา “เปนการถูกตองหรือไมที่ชายจะ หยากับภรรยา” พระองคตรัสตอบวา “โมเสสไดบัญญัติไววาอยางไร เขาทูลตอบวา “โมเสสอนุญาตใหทําหนังสือหยารางและหยากันได” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “เพราะ ใจดื้อหยาบกระดางของทาน โมเสสจึงไดเขียนบัญญัติขอนี้ไว แตเมื่อแรกสรางโลกนั้น พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา และชายหญิง จะเปนเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไมเปนสองอีกตอไป แตเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่ พระเจาทรงรวมกันไว มนุษยอยาแยกเลย” เมื่อกลับเขาไปในบานแลว บรรดาศิษยทูล ถามถึงเรื่องนี้อีก พระองคจึงตรัสตอบวา “ผูใดหยารางภรรยา และแตงงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีตอ ภรรยาคนเดิม และถาหญิงคนหนึ่งหยากับสามีไปแตงงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีเชนเดียวกัน”

โมเสสกําหนดขอกฎหมายใหหยารางได ก็เพราะความใจดื้อกระดางของผูที่ปรารถนาจะอยูในบาปตอ ไป พวกเขายกเหตุผลนานาประการเขาขางตนเองเพื่อใหหลุดพนจากพันธะที่พวกเขาสรางขึ้นไว และทาย ที่สุดก็โยนความรับผิดชอบดังกลาวใหเกิดขอกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได เพื่อจะไดทําในสิ่งที่ปรารถนา นา สงสารผูที่ถูกเอาเปรียบในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ถาพระวาจาของพระเยซูเจากอใหเกิดความตระหนัก อีกทัง้ การปฏิบตั เิ พือ่ การยกยองใหเกียรติกนั และกันอยางดีแลว ขอพระองคทรงโปรดอํานวยพระพรแกบตุ ร ของพระองคเหลานี้ดวยเทอญ

05.indd 170

8/11/2555 14:06:43


บทอานที่ 1

บสร 17:1-15

องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตมนุษยจากดิน และทรงบันดาลใหเขากลับเปนดินอีก พระองคทรงกําหนดวันและเวลาไวแกมนุษย ทรงมอบอํานาจเหนือทุกสิ่งบนแผนดินให เขา ประทานใหมนุษยมกี าํ ลังเหมือนพระองค ทรงเนรมิตเขาตามภาพลักษณของพระองค ทรงบันดาลใหสตั วทงั้ หลายเกรงกลัวมนุษย มนุษยจะไดเปนนายปกครองสัตวปา และนก ทั้งปวง พระองคประทานความคิด ลิ้น ตา หู และใจแกมนุษย เพื่อเขาจะรูจักใชเหตุผล พระองคโปรดใหเขามีความรูและความเขาใจอยางเต็มเปยม ทรงชี้นําใหเขารูจักความดี และความชั่ว พระองคประทานแสงสวางของพระองคในจิตใจของเขา ทรงสําแดงใหเขา เห็นความยิ่งใหญแหงพระราชกิจของพระองค มนุษยจะไดสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค และบอกเลาความยิ่งใหญแหงพระราชกิจของพระองค พระองคประทาน ความรูแกเขา ทรงมอบกฎแหงชีวิตเปนมรดกแกเขา ทรงกระทําพันธสัญญานิรันดรกับ เขา ทรงเผยใหเขารูจักบทบัญญัติของพระองค ตาของเขาไดชมพระสิริรุงโรจนยิ่งใหญ ของพระองค หูของเขาไดยินพระสุรเสียงดังกังวานของพระองค พระองคตรัสแกเขาวา “จงละเวนความอยุติธรรมทั้งปวง” ประทานบทบัญญัติใหแตละคนปฏิบัติตอเพื่อนบาน ความประพฤติของมนุษยอยูเ ฉพาะพระพักตรพระเจาเสมอ ไมซอ นพนสายพระเนตรไป ไดเลย

พระวรสาร

25 เสาร

พฤษภาคม น.เบดา ผูนาเคารพ พระสงฆและนักปราชญ น.เกโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา น.มารีย มักดาเลนา เด ปสซี พรหมจารี

สดด 103:13-14, 15-16,17-18

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 3

มก 10:13-16

เวลานัน้ มีผนู ําเด็กเล็ก ๆ มาเฝาพระเยซูเจาเพือ่ ทรงสัมผัสอวยพร แตบรรดาศิษย กลับดุวาคนเหลานั้น เมื่อทรงเห็นเชนนี้ พระองคกริ้ว ตรัสแกบรรดาศิษยวา “ปลอยให เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของคนที่ เหมือนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงกับทานวา ผูใ ดไมรบั พระอาณาจักรของพระเจาอยาง เด็กเล็ก ๆ เขาจะไมเขาสูพระอาณาจักรนั้นเลย” แลวพระองคทรงอุมเด็กเหลานั้นไว ทรงปกพระหัตถ และประทานพระพร

น.มารีย มักดาเลนา เด ปสซี พรหมจารี

ทุกคนอยากเปนคนสําคัญสําหรับทุกคนหรือแมเปนไดเพียงคนสําคัญสําหรับบาง คนก็ยังดี ทั้งนี้เพราะความรูสึกลึก ๆ ของเราแตละคนมิใชเพียงตองการพอแม เพื่อน สนิทหรือบางคนเพื่อความใกลชิดเทานั้น แตเพราะสวนลึกของเราแตละคนตองการ พระเจาตางหาก ความรูสึกดังกลาวนี้เรียกรองเราทุกคนใหตองรักเปน รักดังเชนองค พระผูเปนเจาทรงรักเรา และมีชีวิตเหมือนเปนพระคริสตเจาอีกองคหนึ่งที่สัมผัสไดใน ชีวติ ทีเ่ ปนจริงแกกนั และกัน ชีวติ เชนนีแ้ หละทีอ่ งคพระผูเ ปนเจาทรงมีพระประสงคจาก บรรดาบุตรของพระองค

05.indd 171

8/11/2555 14:06:44


26 อาทิตย

พฤษภาคม สมโภช พระตรีเอกภาพ

บทอานจากหนังสือสุภาษิต

สภษ 8:22-31

“องคพระผูเปนเจาทรงสรางดิฉันตั้งแตแรก กอนสรางสิ่งใด ๆ ดิฉันเปนผลแรกใน บรรดาพระราชกิจดัง้ เดิมของพระองค ดิฉนั ไดรบั การสถาปนาไวตงั้ แตนริ นั ดร ตัง้ แตแรก เริ่ม กอนที่แผนดินจะมีขึ้น ดิฉันถือกําเนิดมาเมื่อยังไมมีมหาสมุทร เมื่อยังไมมีพุนํ้าที่มี นํ้ามากมาย ดิฉันถือกําเนิดมาแลวกอนที่ฐานของภูเขาจะถูกวาง และกอนเนินเขาทั้ง หลาย กอนทีพ่ ระเจาทรงสรางแผนดินและทองทุง กอนทรงสรางผงคลีแรกของโลก เมือ่ ทรงจัดวางทองฟา ดิฉันก็อยูที่นั่นแลว เมื่อทรงลากเสนรอบวงบนพื้นผิวมหาสมุทร เมื่อ ทรงรวบรวมเมฆเบื้อ งบนใหอ ยูดว ยกัน เมื่อ ทรงบั นดาลใหนํ้า พุขึ้ นจากขุ ม ลึก ของ มหาสมุทร เมือ่ ทรงกําหนดเขตจํากัดใหแกทะเล เพือ่ นํา้ จะไมลว งลํา้ เลยเขตทีท่ รงกําหนด ไว เมื่อพระองคทรงวางรากฐานของแผนดิน เวลานั้นดิฉันอยูเคียงขางพระองคเหมือน นายชาง ทําใหพระองคทรงยินดีทุกวัน ดิฉันชื่นชมเฉพาะพระพักตรพระองคทุกเวลา ราเริงอยูทั่วแผนดินที่มีคนอาศัย ปติยินดีที่จะอยูกับมวลมนุษย”

เพลงสดุดี

สดด 8:3-4,5-6,7-8

ก) เมื่อขาพเจาแหงนมองทองฟา ซึ่งนิ้วพระหัตถบรรจงสรางไว มองดูเดือนดูดาวที่พระองคทรงประดับไวอยางมั่นคง มนุษยเปนใคร พระองคจึงทรงระลึกถึงเขา บุตรแหงมนุษยเปนใคร พระองคจึงตองทรงเอาพระทัยใส ข) ถูกแลว พระองคทรงสรางมนุษยใหดอยกวาทูตสวรรคเพียงนอยนิด ประทานความรุงโรจนและเกียรติยศใหเปนเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ ทรงแตงตั้งเขาใหเปนเจานายของผลงานทั้งมวลจากฝพระหัตถ และทรงวางสรรพสิ่งไวใตเทาของเขา ค) ฝูงแพะแกะ และปศุสัตวทั้งปวง รวมทั้งสัตวปาทั้งหลาย นกในทองฟา ปลาในทองทะเล และสรรพสัตวที่แหวกวายในมหาสมุทร

บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวโรม รม 5:1-5 พี่นอง เมื่อไดเปนผูชอบธรรมดวยความเชื่อแลว เรายอมมีสันติกับพระเจา เดชะ พระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา โดยทางพระองค เราจึงเขาถึงพระหรรษทาน และกําลังดํารงอยูใ นพระหรรษทานนี้ เราภูมใิ จในความหวังทีจ่ ะไดรบั พระสิรริ งุ โรจนของ พระเจา ยิ่งกวานั้น เรายังภูมิใจในความทุกข เพราะรูวา ความทุกขกอใหเกิดความ พากเพียร ความพากเพียรกอใหเกิดคุณธรรมทีแ่ ทจริง คุณธรรมทีแ่ ทจริงกอใหเกิดความ หวัง ความหวังนี้ไมทําใหเราผิดหวัง เพราะพระจิตเจาซึ่งพระเจาประทานใหเรา ไดหลั่ง ความรักของพระเจาลงในดวงใจของเรา

05.indd 172

8/11/2555 14:06:45


บทอานจากพระวรสารนักบุญยอหน ยน 16:12-15 เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา เรายังมีอกี หลายเรือ่ งทีจ่ ะบอกทาน แตบดั นีท้ า นยัง รับไวไมได เมือ่ พระจิตแหงความจริงเสด็จมา พระองคจะ ทรงนําทานไปสูความจริงทั้งมวล พระองคจะไมตรัสโดย พระองคเอง แตจะตรัสทุกสิ่งที่ทรงไดฟงมา และจะทรง แจงใหทานรูเหตุการณที่จะเกิดขึ้น พระองคจะทรงใหเรา ไดรับพระสิริรงุ โรจน เพราะพระองคจะทรงแจงใหทานรู คําสอนทีท่ รงไดรบั จากเรา ทุกสิง่ ทีพ่ ระบิดาทรงมีนนั้ ก็เปน ของเราดวย ดังนั้น เราจึงบอกวา พระจิตเจาจะทรงแจง ใหทานรูคําสอนที่ทรงรับจากเรา

ในทามกลางประชากรของพระเจาที่แสวงหาที่พึ่งสําหรับความปลอดภัย อีกทั้งชีวิตที่อุดมสมบูรณ ซึ่งอาจจะขัดจากความเปนจริงที่พระเจาทรงปรารถนาใหเรามนุษยที่พระองคทรงสรางไวบนโลกนี้แลว จําเปนที่เราตองมีชีวิตที่สามารถประกาศพระเกียรติมงคลยืนยันความรักอันยิ่งใหญของพระองค ดวย การเปนพยานชีวิตที่สามารถสัมผัสไดตามความเปนจริงที่เห็นเปนเครื่องหมาย แตที่สําคัญกวาคือการ เปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิญญาณ มีมโนธรรมที่ซื่อตรง มีความคิดและการกระทําของชีวิตที่สรางสรรค เราจงขอบคุณพระองค เพราะพระพรเหลานี้เปนของประทานจากพระจิตเจาแกเรา

05.indd 173

8/11/2555 14:06:47


27 จันทร

พฤษภาคม น.ออกัสติน แหงแคนเตอรเบอรี พระสังฆราช สดด 32:1-2,5,6-7

บทอานที่ 1

บสร 17:24-29

พระองคทรงใหผูสํานึกผิดกลับมา ประทานกําลังใจแกผูขาดความพากเพียร จง กลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา ละทิ้งบาป จงอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตรพระองค จงเลิกทําขัดเคืองพระทัย จงกลับมาเฝาพระผูส งู สุด จงหันหลังใหความอธรรม จงเกลียด ชังความชั่วรายโดยสิ้นเชิง ในแดนมรณะใครเลาจะสรรเสริญพระผูสูงสุด ใครเลาจะ ขอบพระคุณพระองคแทนผูม ชี วี ติ ได ผูต ายทีไ่ มอยูแ ลวจะสรรเสริญพระองคไมไดอกี ผู มีชีวิตและมีสุขภาพดีเทานั้นจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจาได พระกรุณาขององคพระผู เปนเจาชางยิ่งใหญ พระองคประทานอภัยแกผูกลับใจมาเฝาพระองค

พระวรสาร

มก 10:17-27

เวลานัน้ ขณะที่พระองคกําลังทรงพระดําเนินอยูร ะหวางทาง ชายคนหนึ่งรีบเขามา คุกเขาลง ทูลถามวา “พระอาจารยผูทรงความดี ขาพเจาตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิต นิรันดร” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ทําไมเรียกเราวาผูทรงความดี ไมมีใครทรงความดี นอกจากพระเจาเทานั้น ทานรูจักบทบัญญัติแลว คือ อยาฆาคน อยาลวงประเวณี อยา ลักขโมย อยาเปนพยานเท็จ อยาฉอโกง จงนับถือบิดามารดา” ชายผูนั้นทูลวา “พระ อาจารย ขาพเจาไดปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานี้ทุกขอมาตั้งแตเปนเด็กแลว” พระเยซู เจาทอดพระเนตรเขาดวยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาวา “ทานยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุก สิง่ ทีม่ ี มอบเงินใหคนยากจน และทานจะมีขมุ ทรัพยในสวรรค แลวจงติดตามเรามาเถิด” เมื่อไดฟงพระวาจานี้ ชายผูนั้นหนาสลดลงเพราะเขามีทรัพยสมบัติมากมาย จึงจากไป ดวยความทุกข พระเยซูเจาทอดพระเนตรโดยรอบ แลวตรัสกับบรรดาศิษยวา “ยากจริงหนอที่คน มัง่ มีจะเขาสูพ ระอาณาจักรของพระเจา” บรรดาศิษยแปลกใจกับพระวาจานี้ พระเยซูเจา จึงตรัสอีกวา “ลูกเอย ยากจริงหนอทีจ่ ะเขาสูพ ระอาณาจักรของพระเจา อูฐจะลอดรูเข็ม ยังงายกวาคนมั่งมีเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา” บรรดาศิษยยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พูดกันวา “ดังนี้ ใครเลาจะรอดพนได” พระเยซูเจาทอดพระเนตรบรรดาศิษยแลวตรัสวา “สําหรับมนุษยเปน ไปไมได แตสําหรับพระเจาเปนเชนนั้นได เพราะพระองคทรงทําไดทุกสิ่ง”

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 4

พระเจาทรงมอบบทบัญญัตแิ กเรามนุษย เพือ่ ใหเราแตละคนใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินชีวติ บรรลุ เปาหมายการเปนบุตรของพระเจาโดยสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะพระองคทรงทราบวาเพียงลําพังมนุษยแมจะมี ความมุงมั่น แตเราก็ถูกทาทายดวยความยากลําบากนานาประการ เพื่อการกาวเดินทางชีวิตไปถึงจุดหมาย ปลายทางที่สมบูรณครบครัน หรือมีความตั้งใจจริงมากเพียงใดก็ตามที่ไมอาจหลุดรอดพนจากการประจญ ตาง ๆ นานาได ดังนั้นองคพระผูเปนเจาจึงทรงปรารถนาอยางยิ่งใหเราแตละคนสละนํ้าใจของตนอยางหมด สิ้น ปลอยวางภาระตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค ยอมรับนํ้าพระทัยโดยติดตามพระองคไปในทุกกรณีกับชีวิตของ เราแตละคนตลอดเวลา

05.indd 174

8/11/2555 14:06:47


บทอานmuj 1

บสร 35:1-12

การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เปนเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติ ตามบทบัญญัตกิ เ็ ปนเสมือนการถวายศานติบชู า การรูบ ญ ุ คุณก็เปนเสมือนการถวายแปง สาลีดีเยี่ยม การใหทานก็เปนเสมือนการถวายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจา สิ่งที่พอ พระทัยองคพระผูเปนเจาก็คือการละทิ้งความชั่วราย การละเวนความอยุติธรรมก็เปน เสมือนการถวายเครือ่ งบูชาชดเชยบาป อยาเขาเฝาองคพระผูเ ปนเจาโดยไมนาํ ของถวาย มาดวย เพราะบทบัญญัติเรียกรองใหถวายสิ่งเหลานี้ทั้งหมด เมื่อผูชอบธรรมถวายสัตว อวนพีเปนเครือ่ งบูชาบนพระแทน กลิน่ หอมฟุง ก็ลอยขึน้ ไปเฉพาะพระพักตรพระผูส งู สุด เครื่องบูชาของผูชอบธรรมเปนที่พอพระทัยองคพระผูเปนเจา พระองคจะไมทรงลืม เครื่องบูชานี้เลย จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจาดวยใจกวาง อยาตระหนี่ผลิตผล แรกจากผลงานที่ทานทํา ทุกครั้งที่ทานถวายเครื่องบูชา จงมีหนาตายิ้มแยม จงถวายราย ไดหนึง่ ในสิบสวนดวยความยินดี จงถวายแดพระผูส งู สุดใหสมกับพระพรทีท่ า นไดรบั จาก พระองค ดวยใจกวางตามที่ทานจะทําได เพราะองคพระผูเปนเจาประทานบําเหน็จ ตอบแทนเสมอ พระองคจะประทานรางวัลใหทานถึงเจ็ดเทา อยาติดสินบนพระเจา พระองคจะไมทรงรับ อยาไวใจเครื่องบูชาที่ไมชอบธรรม เพราะองคพระผูเปนเจาทรง เปนผูพิพากษา พระองคไมทรงเลือกที่รักมักที่ชัง

พระวรสาร

28 อังคาร

พฤษภาคม สัปดาหที่ 8 เทศกาลธรรมดา สดด 50:5-6,7-10 14 และ 23

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 4

มก 10:28-31

เวลานั้น เปโตรทูลพระเยซูเจาวา “ขาพเจาทั้งหลายไดสละทุกสิ่งและติดตาม พระองคแลว” พระเยซูเจาตรัสวา “เราบอกความจริงกับทานวา ไมมีใครที่ละทิ้งบาน เรือน พีน่ อ งชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไรนาเพราะเห็นแกเรา และเพราะเห็นแกขา วดี จะไมไดรบั การตอบแทนรอยเทาในโลกนี้ เขาจะไดบา นเรือน พีน่ อ งชายหญิง มารดา บุตร ไรนา พรอมกับการเบียดเบียนและในโลกหนาจะไดชวี ติ นิรนั ดร หลายคนทีเ่ ปนกลุม แรก จะกลับเปนกลุมสุดทาย และกลุมสุดทายจะกลับกลายเปนกลุมแรก”

ในขณะทีป่ ระชากรของพระเจารองขอเครือ่ งหมายดวยความหวังเพือ่ การยืนยันถึงสถานะของพระองค เพื่อความอยูรอดปลอดภัย บรรดาศิษยก็รองขอเครื่องหมายของความมั่นคง เพื่อความมั่นใจในการเสียสละ ทุกสิ่งที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์อยูนั้นในการที่จะติดตามพระองค แลวจะไดอะไรตอบแทนอยางเปนธรรมหรือ เหมาะสม คําตอบของพระเยซูเจาแมวาจะยังไมไดรับ ณ บัดนี้ แตพระองคทรงยืนยันวาสิ่งที่บรรดาศิษยมี ความปรารถนานัน้ จะไดรบั แนนอน และไดมากกวาทีพ่ วกเขาคาดหวังไวดว ย ขอใหเราวางใจในพระเมตตารัก ขององคพระผูเปนเจาเสมอ หลายอยางเกิดขึ้นใหเราไดคิดพิจารณาไตรตรองถึงความรักของพระเจาที่ทรง ประทับอยูทามกลางเราเสมอเชนเดียวกัน

05.indd 175

8/11/2555 14:06:48


29 พุธ

พฤษภาคม สัปดาหที่ 8 เทศกาลธรรมดา สดด 79:8,9,11,13

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 4

บทอานที่ 1

บสร 36:1,4-5ก,10-17

ขาแตองคพระผูเ ปนเจา พระเจาแหงจักรวาล โปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตร มายังขาพเจาทั้งหลาย โปรดบันดาลใหนานาชาติยําเกรงพระองค เขาจะไดยอมรับดังที่ ขาพเจาทั้งหลายยอมรับแลว วาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค... โปรดทรงรวบรวมชนทุกเผาของยาโคบ โปรดทรงคืนแผนดินใหเปนมรดกของเขา เหมือนอยางทีเ่ คยเปนในสมัยกอน ขาแตองคพระผูเ ปนเจา โปรดทรงพระกรุณาประชากร ที่ไดรับชื่อตามพระนามของพระองค... และทรงอวยพระพรประชากรของพระองคตาม ถอยคําของสมณะอาโรนดวยเถิด...

พระวรสาร

มก 10:32-45

เวลานั้น บรรดาศิษยกําลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม... พระเยซูเจาทรงบอก เขาถึงเหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ กับพระองควา “บัดนี้ พวกเรากําลังจะขึน้ ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม บุตรแหงมนุษยจะถูกมอบใหบรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย เขาจะตัดสิน ประหารชีวิตพระองค และมอบพระองคใหคนตางชาติสบประมาทเยาะเยย ถมนํ้าลายรด โบยตี และฆาเสีย แตหลังจากนั้นสามวัน พระองคจะทรงกลับคืนชีพ” ยากอบและยอหน บุตรของเศเบดี เขามาทูลพระองควา “พระอาจารย ขาพเจาทัง้ สองปรารถนาใหพระองค ทรงกระทําตามที่ขาพเจาจะขอนี้” พระองคตรัสถามวา “ทานปรารถนาใหเราทําสิ่งใด” ทั้งสองทูลตอบวา “ขอ โปรดใหขาพเจาคนหนึ่งนั่งขางขวา อีกคนหนึ่งนั่งขางซายของพระองคในพระสิริรุงโรจนเถิด” พระเยซูเจาตรัส วา “ทานไมรูวากําลังขออะไร ทานดื่มถวยซึ่งเราจะดื่มไดไหม หรือรับการลางที่เราจะรับไดหรือไม” ทั้งสองทูล วา “ได พระเจาขา” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ถวยที่เราจะดื่มนั้น ทานจะไดดื่ม และการลางที่เราจะรับนั้น ทานก็จะไดรับ แตการที่จะนั่งขางขวาหรือขางซายของเรานั้น ไมใชหนาที่ของเราที่จะให แตสงวนไวสําหรับผูที่ พระเจาทรงจัดเตรียมไว” เมื่อไดยินดังนั้น อัครสาวกอีกสิบคนรูสึกโกรธยากอบและยอหน พระเยซูเจาจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมา พบ ตรัสวา “ทานทั้งหลายยอมรูวา คนตางชาติที่คิดวาตนเปนหัวหนายอมเปนเจานายเหนือผูอื่น และผูเปน ใหญยอมใชอํานาจบังคับ แตทานทั้งหลายไมควรเปนเชนนั้น ผูใดที่ปรารถนาจะเปนใหญจะตองทําตนเปนผูรับ ใชผอู นื่ และผูใ ดทีป่ รารถนาจะเปนคนทีห่ นึง่ ในหมูท า น ก็จะตองทําตนเปนผูร บั ใชทกุ คน เพราะบุตรแหงมนุษย มิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมวลมนุษย”

พระเจาทรงกระทําทุกวิถีทางเพื่อแสดงถึงพระพลานุภาพของความรักที่มีตอมวลมนุษย เพื่อใหบรรดา สานุศิษยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นถึงแผนการไถกูตามที่ทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษในพันธสัญญาเดิม แมบรรดา ศิษยจะยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนถึงอาณาจักรที่พระองคตรัสถึงก็ตาม แตพระเยซูเจาก็ทรงปรารถนาที่ จะสอนความจริงใหกับศิษยและกับเราทุกคนเชนเดียวกันดวย และที่สําคัญพระองคทรงสอนเราใหมีความ สุภาพถอมตน ดวยการยอมมอบตนเปนผูรับใช ดังนั้นพระองคทรงมีพระประสงคใหเราเปนเครื่องหมาย เปนเครื่องมือ และเปนพยานประกาศขาวดีนี้ตอไปดวยชีวิตของเรา

05.indd 176

8/11/2555 14:06:50


บทอานที่ 1

บสร 42:15-25

บัดนี้ ขาพเจาจะระลึกถึงพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา และจะกลาวถึงสิ่ง ตาง ๆ ที่ขาพเจาไดเห็น พระราชกิจขององคพระผูเปนเจาเกิดขึ้นดวยพระวาจาของ พระองค และสิ่งสรางทั้งปวงก็เชื่อฟงพระประสงคของพระองค ดวงอาทิตยแสงจาสอง สวางเหนือทุกสิง่ พระราชกิจขององคพระผูเ ปนเจาเปย มดวยพระสิรริ งุ โรจนของพระองค แมองคพระผูเ ปนเจาไมประทานอํานาจแกบรรดาผูศ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ใหบอกเลาสิง่ นาอัศจรรยที่ ทรงเนรมิตไวทั้งหมด องคพระผูเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลใหทุกสิ่งตั้งมั่น อยูในพระสิริรุงโรจนของพระองค พระองคทรงหยั่งดูหวงสมุทรและใจมนุษย และทรง รูว ถิ ที างของสิง่ เหลานี้ พระผูส งู สุดทรงทราบทุกสิง่ และทรงสังเกตเห็นเครือ่ งหมายแหง อนาคต พระองคทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปดเผย รองรอยของสิ่งที่ซอนเรนอยู ไมมีความคิดใดจะหนีพนพระองคไปได ไมมีแมแตถอยคํา เดียวทีซ่ อ นเรนจากพระองค พระองคทรงจัดระเบียบของโลกใหแสดงพระปรีชาญาณยิง่ ใหญของพระองค เพราะพระองคทรงดํารงอยูเหมือนเดิมตลอดมาตราบนิรันดร ไมมีสิ่ง ใดมาเพิม่ หรือลดจากพระองค พระองคไมทรงตองการคําแนะนําของผูใ ด พระราชกิจทัง้ ปวงของพระองคนาปรารถนาอยางยิ่ง...

พระวรสาร

30 พฤหัสบดี

พฤษภาคม สัปดาหที่ 8 เทศกาลธรรมดา สดด 33:2-3,4-5, 6-7,8-9

·íÒÇÑμÃÊÑ»´Òˏ·Õè 4

มก 10:46-52

เวลานัน้ พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพรอมกับบรรดาศิษย ขณะทีพ่ ระองคเสด็จออกจากเมืองเยรีโค พรอมกับบรรดาศิษยและประชาชนจํานวนมาก บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยูริมทาง เมื่อไดยินวาพระเยซูชาวนาซาเร็ธกําลังเสด็จผานมา เขาเริ่มสงเสียงรองตะโกนวา “ขาแตพระเยซู โอรสของ กษัตริยดาวิดเจาขา โปรดเมตตาขาพเจาเถิด” หลายคนดุเขาใหเงียบ แตเขากลับตะโกนดังยิ่งกวาเดิมวา “พระ โอรสของกษัตริยดาวิดเจาขา โปรดเมตตาขาพเจาเถิด” พระเยซูเจาทรงหยุด ตรัสวา “ไปเรียกเขามาซิ” เขาก็ เรียกคนตาบอดพลางกลาววา “ทําใจดี ๆ ไว ลุกขึ้น พระองคกําลังเรียกเจาแลว” คนตาบอดสลัดเสื้อคลุมทิ้ง กระโดดเขาไปเฝาพระเยซูเจา พระเยซูเจาตรัสวา “ทานอยากใหเราทําอะไรให” คนตาบอดทูลวา “รับโบนี ให ขาพเจาแลเห็นเถิด” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ไปเถิด ความเชื่อของทานไดชวยทานใหรอดพนแลว” ทันใด นั้น เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองคไป

พระเจาทรงเผยแสดงพระองค “เราคือเราเปน” ซึ่งทําใหโมเสสมีความเขาใจมากพอที่จะใหคําตอบถึง สถานะของพระเจาแกบรรดาประชากรของพระเจาทีม่ แี ตความสงสัย และตองการคําตอบเสมือนวาพระเจา ตองมีความชัดเจนจนสามารถสัมผัสพระองคไดดวยประสาทสัมผัสของความเปนมนุษยเทานั้น แตในความ เปนจริงแลว พระเจาทรงสัมผัสเราทุกคนดวยความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวในชีวิตของเรามาโดยตลอด ทรง เปนความสวางสองทางชีวติ ทรงโอบกอดเราแตละคนยิง่ กวามารดาโอบกอดลูกไวในออมแขนของตน เรา จงใชสายตาแหงดวงจิตที่มีความเชื่อเพื่อมองใหเห็นพระองคในทุกกรณีของชีวิตเถิด

05.indd 177

8/11/2555 14:06:51


31 ศุกร

พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย เสด็จเยี่ยมเยียน อสย 12:2-3,4-5,6

Çѹ§´ÊÙººØËÃÕèâÅ¡

บทอานที่ 1

ศฟย 3:14-18ก

ธิดาศิโยนเอย จงเปลงเสียงยินดี อิสราเอลเอย จงโหรองเถิด ธิดาเยรูซาเล็มเอย จงโลดเตนยินดีดวยสิ้นสุดใจเถิด พระเจาทรงยกเลิกคําตัดสินลงโทษเจาแลว ทรงขับไล ศัตรูของเจาออกไป พระเจาผูทรงเปนกษัตริยแหงอิสราเอลประทับอยูทามกลางเจา เจา ไมมีเหตุรายใดจะตองกลัวอีกตอไป ในวันนัน้ จะมีคนกลาวกับเยรูซาเล็มวา “ศิโยนเอย อยากลัวเลย อยาใหมอื ของเจา ออนเปลีย้ ไป องคพระผูเ ปนเจา พระเจาของเจาอยูท า มกลางเจา ทรงเปนนักรบผูท รงชัย พระองคจะทรงชื่นชมยินดีเพราะเจา พระองคจะทรงรื้อฟนเจาใหมดวยความรัก จะจัด ใหมีการเตนรํารื่นเริงสําหรับเจาเหมือนกับวันฉลอง”

พระวรสาร

ลก 1:39-56

หลังจากนั้นไมนาน พระนางมารียไดรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขา แควนยูเดีย พระนางเขาไปในบานของเศคาริยาหและทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนาง เอลีซาเบธไดยนิ คําทักทายของพระนางมารีย บุตรในครรภกด็ นิ้ นางเอลีซาเบธไดรบั พระ จิตเจาเต็มเปย ม รองเสียงดังวา “เธอมีบญ ุ ยิง่ กวาหญิงใด ๆ และบุตรของเธอก็มบี ญ ุ ดวย ทําไมหนอพระมารดาขององคพระผูเปนเจาจึงมาเยี่ยมเยียนขาพเจาเลา? เมื่อฉันไดยิน คําทักทายของเธอ บุตรในครรภของฉันก็ดนิ้ ดวยความยินดี เธอเปนสุขทีเ่ ชือ่ วา พระวาจา ที่พระเจาไดตรัสแกเธอไวจะสําเร็จไป” พระนางมารียก ลาววา วิญญาณขาพเจาประกาศความยิง่ ใหญของพระเจา จิตใจของ ขาพเจาชื่นชมยินดีในพระเจา พระผูกอบกูขาพเจา เพราะพระองคทอดพระเนตรผูรับใช ตํ่าตอยของพระองค ตั้งแตนี้ไป ชนทุกสมัยจะกลาววาขาพเจาเปนสุข พระผูทรง สรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญสําหรับขาพเจา พระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาตอผูย าํ เกรงพระองคแผไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองคทรงยกพระกรแสดง พระอานุภาพ ทรงขับไลผูมีใจมักใหญใฝสูงใหกระจัดกระจายไป ทรงควํ่าผูทรงอํานาจจากบัลลังก และทรงยก ยองผูต ํ่าตอยใหสงู ขึน้ พระองคประทานสิง่ ดีทงั้ หลายแกผอู ดอยาก ทรงสงเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา พระองค ไดทรงชวยเหลืออิสราเอล ผูร ับใชพระองค โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังทีไ่ ดทรงสัญญาไวแกบรรพบุรุษของ เรา แกอบั ราฮัมและลูกหลานตลอดไป พระนางมารียไ ดคา งอยูก บั นางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงกลับบาน

บอยครั้งที่เรามักใหคุณคา และความสําคัญกับสิ่งสรางตาง ๆ มากกวาการใหคุณคา และความสําคัญ กับชีวิตที่พระเจาใหกับเราแตละคน เราใชเวลาไปมากมายในการแสวงหาความสนุกสนาน ความสะดวก ทําความสบายใจใหกับตนเองในทุกวิถีชีวิตจนเหลือเวลาทําความดีไมมากนัก เราจงดําเนินชีวิตเลียนแบบ คุณธรรมตาง ๆ จากชีวติ ของแมพระในความชืน่ ชมยินดีกบั พระพรทีพ่ ระนางไดรบั จากองคพระผูเ ปนเจา และ ขอบพระคุณพระองคในแผนการความรักที่พระองคมีตอเราเชนเดียวกับพระนางเสมอเถิด

05.indd 178

8/11/2555 14:06:52


bible may  
bible may  

bible diary