Page 1

january

2010 58 GUIDE

NEW YEAR 2010

GUIDE

SNOW WHITE

january 2010


REPLAY STORES СОФИЯ: БУЛ.ВИТОША 45, MALL OF SOFIA, БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 101 ПЛОВДИВ: MALL PLOVDIV, УЛ. ПЕРУЩИЦА 8 FAN POINT STORES ВАРНА: УЛ. КНЯЗ БОРИС 34 И 39, MALL ВАРНА, БУЛ. ВЛ.ВАРНЕНЧИК 186 ПЛОВДИВ: УЛ. АЛ. БАТЕНБЕРГ 33, БУРГАС:Burgas Plaza Mall ул. Транспортна 5


вносител Амицбол Текс йл ооД Пловдив, ул. ”мусала” 9 тел. 032 / 642 466 www.pilgrim.dk


Combo brand София

EtErE

Пловдив Пловдив София София Ст. Загора Кърджали

бул. ”Витоша” 16

жк. Тракия 143 Mall Plovdiv Mall Sofia Sky City Park Mall търг. к-с “Орфей”

Fashion Point sCandal

В. Търново ул. ”Независимост” 31 Бургас ул. ”Александровска” 53

KEnsol

Русе Смолян Казанлък Кюстендил Троян Ловеч Плевен Бургас София София София

modEna Варна

Paula Разлог

Play

Бургас

sElFish София

Z outlEt

Пловдив София София В. Търново

ул. ”Петко Д. Петков” 6 бул. ”България” 45 ул. ” Ал. Батенберг” 7 ул. ”Цар Освободител” 124 ул. ”Васил Левски” 56 Кино “Тракия” Central Mall Pleven ул. ”Александровска” 58 Sky City ул. ”Граф Игнатиев” 35 бул. ”Витоша” 96 ул. ”Княз Борис І” 8 ул. “Шейново”8 търг. к-с ул. ”Александровска” 19 бул. ”Мадрид” 28 ул. ”Ал. І Батенберг” 52 Sky City ул. ”Граф Игнатиев” 46 ул. ”Независимост” 3


undergear bulgaria УЛ. ПАРЧЕВИЧ №54 София

www.undergear.bg


София: Денкоглу 42, CCS партер, ЦУМ партер Пловдив: Александър Батенберг 7, Екселсиор Варна: Mall Varna, Сливница 10 Бургас: Пиргос Стил

JONATHAN RHYS MEYERS FOR ENERGIE


Åêèï 58

january

GUIDE

Èçäàòåëè Àíãåë Ïåòðîâ, Ñïèðî Ïåòðîâ è Ãåîðãè Õðèñòîâ - Æóæó

2010

GUIDE

Редакционен директор Никола Папукчиев

маркетинг И ÐÅÊËÀÌÅÍ ÌÅÍÈÄÆÚÐ Венета Ташкова - Ети 0887 682 613, 02 937 09 90 eti@goguide.bg eti@intro.bg

ÄÈÇÀÉÍ È ÏÐÅÄÏÅ×ÀÒ Здравко Минев HiEnd АСИСТЕНТ Димитър Василев

SNOW WHITE january 2010

реклама Мария Александрова / 0887 330 568 malexandrova@intro.bg

корица Никол фотография ИВАЙЛО СТАНЕВ

за CREATIVE HALL ISSN 1313 - 2512

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР Нели Колева nkoleva@goguide.bg

ÊÎÐÅÊÒÎÐ Öâåòàíà Ãåîðãèåâà

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß Тихомир Рачев No Frame studio

ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖЪР Юлиана Стоянова

Издава: HiEnd Publishing ("Хай Енд" ЕООД) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР Гергана Георгиева Теодора Симова gery@hiend.bg 0888 262019 МАРКЕТИНГ ДИРЕКТОР Йоана Андреева yoana@hiend.bg СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ Никола Папукчиев nikola@hiend.bg

ЮРИСТ Веселин Вълев ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ ул. Раковски 145Б òåë.: 02 937 09 90 fax: 02 937 09 94


«¯¤¡³¯«¬©¦®³©³¦¤¯£¯±À³ ÁÇÎÁ Æ ÐÛÑÃÁÓÁ ÒÑÆÚÁ ÃÁÇÎÏ Æ ÐÛÑÃÏÓÏ ÃÐÆØÁÓÌÆ ÎÉÆÃÁÇÆÎÆÉÐÛÑÃÉàÓÒÛÈÅÁÅÆÎÑÆËÌÁÍÆÎÐÑÏÅÔËÓ ÈÁÅÁÈÎÁÆÙØÆÒÉÎÁÍÆÑÉÌÓÏØÎÉàÆËÉÐËÛÍËÏÊÓÏÅÁÒÆ ÏÂÛÑÎÆÙ ËÏÄÁÓÏ ÉÒËÁÙ ÅÁ ÂÛÅÆÙ ÐÛÑÃÉ 9LUXV &UHDWLYH 6WXGLR ÔÍÆÆÅÁÑÁÂÏÓÉÒ×àÌÏÓÏÒÉÒÛÑ×ÆÒÐÑÉàÓÆÌÒËÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÃÛ ÏÂÑÁÇÆÎÉÆÉÉÅÆÉÒËÏÉÓÏÓÆËÁÑÁÅÁÒÆØÔÃÒÓÃÁÙÔÃÆÑÆÎØÆÒÌÆ ÅÁÓÁËÏàÓÏÏÒÓÁÃàÙÆÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÁ¢ÛÅÆÓÆÃÒÆÓÁËÁÌÛØÆÈÁÑÎÉ ÉÆÎÆÑÄÉØÎÉ

±ÁÅÏÒÓÉÎÁ°ÏÐÏÃÁ ­ÁÑËÆÓÉÎÄÉ°± ²¦®³±¡¬­¯¬£¦¬©«¯³»±®¯¯

 ZZZYLUXVDGYFRP


ОСТАВАТ НЯКОЛКО ДНИ ДО ПРЕЛОМНАТА НОЩ, В КОЯТО ЦЯЛОТО НЕБЕ СВЕТИ И ГЪРМИ, А НИЕ ЗАПОЧВАМЕ НОВАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА С МНОГО НАДЕЖДИ И МЕЧТИ. ТОВА СИ Е ЧАСТ ОТ ПРАЗНИКА, А ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ ТОВА Е ЕДИН СЪВСЕМ ОБИКНОВЕН ДЕН, НЕ Е ТОЧНА. В ТАЗИ НОЩ МОЖЕШ БУКВАЛНО ДА ПРАВИШ КАКВОТО СИ ПОИСКАШ, БЕЗ СКРУПУЛИ И ЗАДРЪЖКИ САМО ЗАЩОТО ВСИЧКО ОКОЛО ТЕБ Е ШУМНО И ПРИПОВДИГНАТО И ЕДВА ЛИ НЯКОЙ ЩЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ТОЧНО НА ТЕБ. И ВСЕ ПАК ДРЪЖ СЕ ЗДРАВО, ЗАЩОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ ПАРТИ ВЪЛНАТА ПРОДЪЛЖАВА, А ТИ НЕ ИСКАШ ДА ЗАПОЧНЕШ 2010 С ПРОПУСНАТО ПАРТИ, НАЛИ? GO GUIDE


«¯¤¡³¯«¬©¦®³©³¦¤¯£¯±À³ LUXV &UHDWLYH 6WXGLR ÃÐÆØÁÓÌàÃÁ Ò ÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÁ ËÑÆÁÓÉÃÎÏÒÓ ÃÛÏÂÑÁÇÆÎÉÆ HÎÆÑÄÉà É ÉÅÆÉ ÍÎÏ ÄÏ ÉÅÆÉ ¥Á ÑÁÂÏÓÉÙ Ò ×àÌÏÓÏ ÒÉ ÒÛÑ×Æ É ÅÁ ÅÁÃÁÙ ÃÒÉØËÏÏÓÒÆÂÆÒÉxÈÁÓÏÃÁÎÆÆÅÏÒÓÁÓÛØÎÏÐÑÏÒÓÏÅÁÒÉÅÏÂÛÑ ÐÑÏÕÆÒÉÏÎÁÌÉÒÓÎÔÇÎÉÒÁÉÌÉØÎÉËÁØÆÒÓÃÁ(ËÉÐÛÓÎÁ9LUXV &UHDWLYH6WXGLRHÏÎÏÃÁÑàÅËÏÉ×ÆÎÎÏÒÛØÆÓÁÎÉÆÎÁÒÐÆ×ÉÁ ÌÉÒÓÉ Ò ÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÉ ÌÉØÎÏÒÓÉ ËÏÆÓÏ ÐÑÁÃÉ ÑÁÂÏÓÁÓÁ Ò ÓàÖ ÉÒÓÉÎÒËÏÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆ

±ÁÅÏÒÌÁäÆÑÄÏà ©ÈÐÅÉÑÆËÓÏÑ 5('6721(%8/*$5,$

 ZZZYLUXVDGYFRP


018 Музикални новини Тri O five

088

092

Go Guest Alex Neri

BG DJ K!kko

съдържание 18 Музикални новини 28 Тема: Празнично с подаръци! 34 Hey DJ! 46 Clubs & Bars Map 65 Party Motion 80 GO Guest: Roger Sanchez 84 GO Guest: Clodagh 88 GO Guest: Alex Neri 92 Bg DJ: K!KKO 98 Лице на броя: Диана Великова 104 Restaurants map 106 Party Girl: Leçons Privées

106 Party Girl Leçons Privées

124 Travel Thailand

Януари 2010 брой 58

120 122 124 128 132 140 142 152 154 156 158

In Frame Тема: Snow white Travel: Thailand Сексът и клубът Selector: Shopping Adventure Cinema Session: Journey in the snow Една вечер в: Hi Tech Need For Speed CD Review

142 Session Journey in the snow


modesign mo o.

www.barbaron.bg

ил"4 Саму р а Ц " . " ул н БГ рбаро а 2966 Б " 0129 м 02//494901 л:: 02 т теел Шоуру 01 77 7701 90 90 85 85 08 : 08 : M M S S G G


MUSIC NEWS Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

Tri-O-five feat. Dolce Gusto Dolce Gusto е името на машина за правене на кафе и не се прави, че чуваш за първи път, защото знаем, че рекламата й ти е една от любимите. Това произведение на техниката стана повод групата Tri-O-Five да направи парчето Back to you, което е и второ от дебютния албум, който бандата подготвя. За първи път видеото бе показано на домашно парти, организирано по повод старта на новата система за топли напитки NESCAFÉ Dolce Gusto в България. Официално песента и видеото към парчето бяха представени миналия месец. Видеото е дело на режисьора Александър Моллов, а за стайлинга и хореографията момчетата са се доверили изцяло на професионалисти. Както знаеш, Tri-O-Five са българска група с участието на чужденец вокал, които създават авторска музика, а освен това продуцират и ремиксират парчета. Това са Майкъл, Десо, dj Илко и Тони, който ще направи и ремикса на Back to you.


препоръчва

CAFE DEL MAR

За да се погрижим за твоето следпразнично настроение и да те накараме да оставаш носталгията от дългите празнични дни, ще те отведем на едно съвсем различно място. Cafe del mar се намира в квартал Слатина и е близо до един от столичните молове. За да бъде отпиването на NESCAFE® FRAPPE запомнящо се, те настаняваме на маса с изглед навън. В първия месец от новата година в Cafe Del Mar ще можеш да обядваш и вечеряш, а за момента можеш да хапнеш един клуб сандвич или десерт. Интериорът е много изчистен и удобен, а ако очакваш компания, можеш да погледаш в множеството телевизори модни ревюта и модели, за да си в крак с последните новости. Тъй като никой не може да каже кога ще завали сняг, не пропускай възможността, когато се случи, да бъдеш навън. Освен на чистия въздух се наслади на NESCAFE® FRAPPE с пухкава и освежаваща пяна.

020|GO|JANUARY


МИГЛЕНА

Сервитьор

Как пиеш NESCAFE® FRAPPE-то си? Предпочитам с мляко и повече захар. Какви подаръци си пожела за празниците? Много искам кученце, но за мен по-важно е настроението по време на празниците и доброто прекарване. Тогава събираш спомени, а тях никой не може да ти ги купи от магазина. Какво от работата ти те прави щастлива? Работата ми е интересна, но не толкова лесна, колкото може би изглежда отстрани. Налага ми се да бъда по малко и психолог, научавам неща за другите и за себе си в процеса на работа. Аз се чувствам добре, защото съм превърнала хобито си в професия, научих се на дисциплина и отговорност към другите. Не е за подценяване и фактът, че имам различни контакти и се срещам с много хора. Коя новогодишна нощ няма да забравиш? Нямам точно определена, затова винаги предпочитам да се настройвам, че предстоящата ще е по-весела от миналата. Най-готиното е, че по това време на годината си изпълнен с много надежда и очаквания.


MUSIC NEWS Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

Неочаквано добър комбинейшън ман с Ya-Ya и Кире, Kire!

Името на песента е„Кире, Кirе“, изпълнителят е Ya-Ya, а режисьорът на видеото към парчето е Александър Сано - Среброто. Подобна неочаквано добра комбинация може да забърка само един и това е NESCAFE 3in1! Разхождайки се из големия град в компанията на две красиви момичета в народни носии, Ya-ya ще впечатли със своето собствено виждане и усещане за танци. Официалният старт на видеото е в средата на декември, а звукът отново е добре познатият етно поп, с присъщото за Ya-Ya езиково множество в текста. Както добре знаеш, той вплита думи, измислени от самия него на забавен жаргон, а това го уточняваме, за да не си помислиш, че е сменил стила. Аранжиментът на парчето е поверен на Мага, който, освен че обича да работи с българските артисти, несъмнено предпочита и да експериментира. Чуй новото предложение от нестандартния Ya-Ya и бъди готов за още изненади.

022|GO|january


MUSIC NEWS Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

Chasing Pirates в новия албум на Norah Jones

The Fall e последната продукция на симпатичната американка, която завладя множество меломани по света с интересния си и леко пресипнал глас. Заглавието може да ти звучи двусмислено като превод, затова е по-добре да го чуеш. Очаква те изненада откъм звучене на парчетата, както и приятната промяна, обхванала самата Norah. Ако приемем, че в предишните си три албума тя разкри лиричната си душа, тук настъпва обрат. Новата посока е свързана с експериментирането на различни звуци и различни партньорства като това с Jacqire King. Той е известен продуцент и тон инженер, който помага и със събирането на група музиканти, които да изсвирят нотите зад гласа й. Барабаните са поверени на Joey Waronker, свирил с Beck и R.E.M., James Gadson, а на синтезатора James Poyser, партнирал на Erykah Badu, и китаристите Marc Ribot, Smokey Hormel, Lyle Workman. Ако ти предстои дълъг път, Norah Jones е идеалната компания, която, освен да те отпусне, ще ти предложи и интересен звук.

024|GO|january


Пос-и рещнлоти начаа ноата дини, о то н с любим г на и 90-течващи годи е вклю ватаот 80-т ти ки ка ки и хапта и пар е и з у м апит увер Ние т н се в к ари! о да н а аксесваме зази нощ очак вим та вима! пра езабра н

tel.: 0889 245 415


FUTURE HIT ÒÅÊÑÒ: ALEX

MADONNA VS. DAVID GUETTA

Ето че Madonna ни изненадва отново! Точно когато бяхме решили, че вече не й се занимава с промоцията на третия й best албум Celebration, Madge издава като сингъл и второто ново парче от проекта – Revolver. На пръв поглед това изглежда наистина странно, защото Revolver бе категоризирано от фенове и критици като една наистина скучна и безлична песен. Разбира се, Madonna знае много добре кога, с кого и как да се комбинира. Сингъл версията на парчето, което е ремиксирано и напълно преобразено от dj номер едно на годината David Guetta, прерасна в един страхотен краен продукт. С веща намеса французинът превърна трака в свежо и жизнено 3-минутно пътуване в света на качествения electro-pop, което си е повече от похвално! Все пак нека не забравяме, че именно David разби всички световни чартове през 2009 с мегахитовете When Love Takes Over (с Kelly Rowland) и Sexy Bitch (с Akon), а работата му по I Gotta Feeling на The Black Eyed Peas го издигна в орбитата на Големите продуценти – там, където го намери и Madonna.

026|GO|JANUARY


TEMA

ЩЕ БЪДЕ ПРАЗНИЧНО С ПОДАРЪЦИ КАТО ОСТАВИМ НАСТРАНА РОЖДЕНИЯ И ИМЕННИЯ ДЕН, КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА СА ДВАТА ДНИ, В КОИТО ОБИЧАМЕ ДА ПОЛУЧАВАМЕ ПОДАРЪЦИ. ОЩЕ ОТ ДЕТЕ В СЪЗНАНИЕТО ТИ СЕ НАБИВА ЕДНА АСОЦИАЦИЯ И ТЯ Е: ЕЛХА – ПОДАРЪЦИ. ДА, ДОРИ И ДА НЯМА БЕЛОБРАД СТАРЕЦ С ТОРБА, КОЙТО ДОБРЕ ЗНАЕШ, ЧЕ Е СЪСЕДЪТ ОТ ГОРНИЯ ЕТАЖ, ТАМ, ПОД НАКИЧЕНИТЕ С ГИРЛЯНДИ И ИГРАЧКИ КЛОНКИ СЕ КРИЕ ОПАКОВАНА КУТИЯ, В КОЯТО ИМА ТОЧНО ОНОВА, КОЕТО СИ СИ ПОЖЕЛАЛ! ПРЕЗ ТИНЕЙДЖЪРСКИТЕ ТИ ГОДИНИ ПОДАРЪЦИТЕ ДОБИВАХА ПАРИЧНАТА ИМ СТОЙНОСТ В БРОЙ, А СЕГА ТИ СИ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПОДАРЯВА. ЕХ, ЧЕ ПРИЯТНИ ДНИ! Ако преди родителите ти са празнували тези празници в домашна обстановка и семейни традиции, то днес, в 21 век, Коледа е един приятен повод да се повеселим в заведение и цялата нощ да премине под патронажа на „голямото празнуване“. Същото се случва и с новогодишната нощ, защото не помниш кога точно за последен път беше у дома. Дори и да си спомняш, ние знаем, че си бил на 5 г. и си получил количка/кукла и евентуално чифт чорапи или нещо подобно. Днес празниците имат измерението на топ нощи, в които се случват различни събития, и ти свободно можеш да избираш музиката и компанията, което, ако си на 18 г., го приемаш за даденост, но за родителите ти това е било лукс! Най-важното за този момент от годината е, че празникът не свършва, а в последния ден от изтичащата или в първия ден от новата


година идва ред на баницата с късмети. Освен така приятните „нова къща, кола, жена“ има и много лични, като пожелания за деца и здраве от светец. Да, вълнението с всяка изминала година намалява, защото едва 2–3 процента от пожеланията на хартийки се случват и ти си преминал към прагматичната част, т.е. в забавлението навън. Нека се върнем на подаръците, защото в тях е разковничето за доброто ни настроение, макар и в умерена част.

таните подаръци. Независимо дали е екзотично място с плаж или коледният фестивал във Виена например, ако имаш заделени спестявания и момиче, на което държиш, е време да отлетите нанякъде заедно. Интересно е, че дори и с имидж на лъскави мадами много от днеш-

Задавал ли си си някога въпроса, какво искат жените или мъжете по празниците като подарък? Ако не си, то времето да се позамислиш е дошло. Ще разгледаме жените с предимство, защото се носи слух, че са по-капризни и претенциозни. Първото, ама възможно най-първото нещо е то да е скъпо. Това по презумпция е най-предпочитаният подарък. Обаче не ти помага много, защото днес много неща са в тази категория. Жените обичат пътуванията и това се оказва един от най-предпочи-

JANUARY|GO|029


TEMA

ните еманципирани жени искат само един топъл пуловер или шал, с който да се предпазят от ледения вятър. Това те устройва идеално, ако бюджетът ти клони към минимъл течението. Точно този момент от годината е добър повод да се запознаеш със семейството на твоята половинка, а и е истински романтично да предложиш по-сериознооб-

вързване под акомпанимента на Jingle Bells например. Когато навън вали сняг, всички се суетят около празничната вечеря и опакованите изненади, няма как да не осъзнаеш кои са ценните неща в живота, а те за всеки са различни. Независимо от това, че на жените им се носи славата на капризни кокетки, ти винаги можеш да се допиташ до човек, който я познава по-добре от теб, и така да я зарадваш с нещо, което наистина желае. Отсега трябва да ти стане ясно, че да подаряваш някаква посуда или козметика, прибори за оформяне на коса или нещо подобно не е подходящо за празника. Тези прибори са строго специализирани и рискуваш подаръкът ти да попадне в шкаф, освен ако не са предназначени за майка ти, разбира се. Забрави фразата „малко, но от сърце“, защото това е много специфично и влиза в графа „стиснат“ много по-лесно, отколкото „голямо и без вкус“. Каквото и да решиш, вероятно човекът до теб е достатъчно интелигентен, за да оцени жеста ти.


При мъжете ситуацията е малко по-различна, като отново имаме страст към пътуване, а ако в момента е без гадже, мечтаният подарък е пътешествие до възможно най-усамотения остров с отбор мажоретки, гимнастички или манекенки. По-реалистичните подаръци за тази част от човечеството са нещо, по което си пада, като видеоигра, дънна платка или аксесоар на любим футболен отбор например. Да не забравяме ценителите на извисените удоволствия като бутилка любима напитка, по-скоро алкохолна, или DVD с любим концерт, филм или подобно. Мъжете винаги са били по-непретенциозни и една шапка или друг аксесоар в стила му вероятно ще го впечатли и зарадва достатъчно. В закачки и препоръки стигаме до основния момент, нещо, което обединява и двата пола, без да ти звучи помпозно. Около тези празници, ако не си забелязал, хората стават по-добри. Преди да си тръгнеш от магазина, жената зад щанда ти пожелава празниците да са весели. Когато си се видял с приятел, си му пожелал същото и така стигаме до основ-

ния извод – Коледа и Нова година са все моменти, когато се чувстваме по-близки помежду си. Различията ни избледняват пред факта, че е празник. В тези дни всички искат едно и също – любов, близост, искрен смях, закачки и здраве. Всички тези пожелания и вечни вярвания, че следващата година ще бъде далеч по-добра от отминаващата, са крепили вярата на не едно и две поколения. Има смисъл, което е най-приятната част от тази положителна емоция, която витае в тези празнични дни и не спира почти до средата на януари. И ако това не е силен заряд! Такива са празниците, те предразполагат към пожелания, а когато са от сърце, имат силата да се сбъдват!!!

JANUARY|GO|031


ЕКЗОТИЧНА НАПИТКА С КУБЧЕТА АЛОЕ Здраве, красота, екзотика и съвършенство се крият в напитката Aloe Vera! Растението, което е и основната съставка, се нарича Aloe Barbadensis Miller и живее в топли тропически райони. Ценният гел се намира в месести, сочни, защитени с лесно чупещи се бодли листа, които поради лечебните си свойства са така търсени днес. През 1938 г. учени са идентифицирали най-важните ефективни съставки в растението: алоин, емодин, кризофанова киселина. То съдържа пълната скала на витамините, повече от двадесет вида жизненоважни минерали, които са от изключителна важност за човешкото тяло. Полученият от него гел помага да се стабилизира химическото равновесие на организма. Благодарение на тези съставки процесът на обновяване на клетките в организма се повишава от 6 до 8 пъти. Освен това съдържа и две специални съставки – алокутин А и В, които упражняват положителен ефект върху имунната система, предпазват от образуването на ракови клетки и предотвратяват размножаването на вируси. Опитай и ти! Продуктите на Sappe Aloe Vera Mixed Drink имат приятен плодов вкус и се консумират добре охладени!

032|GO|JANUARY


31.12

ЧЕТВЪРТЪК

ERIC ENTRENA

CLUB VIPER ROOMS

Ðîäåíèÿò â Áàðñåëîíà dj ñå îòëè÷àâà ñ âèðòóîçíî ñìåñâàíå íà åëåãàíòíè âîêàëè, êîèòî ñà êîìïèëàöèÿ îò ïðèÿòíè çà óõîòî house ïàð÷åòà. Çà íåãî ñå ãîâîðè, ÷å ïðèòåæàâà øåñòî ÷óâñòâî, ñ êîåòî ïðåäóñåùà æåëàíèÿòà íà ïóáëèêàòà è óñïÿâà äà íàæåæè äàíñèíãà äî êðàéíà ñòåïåí.  ïðîäóöåíòñêàòà ñè êàðèåðà Eric ìîæå äà ñå ïîõâàëè ñúñ çàâèäíè ïî áðîé ðîòàöèè îò âñåèçâåñòíè dj-è êàòî Roger Sanchez, Seb Fontaine, Simon & Shaker è äðóãè. Íàñêîðî òîé ó÷àñòâà çàåäíî ñ ãîëÿìà êîìïàíèÿ â ñúçäàâàíåòî íà êîìïèëàöèÿ ñ ðåìèêñè, êúäåòî ñà Ahmet Sendil, Loko, Maurizio Gubellini, êîÿòî âå÷å å íà äèãèòàëíèÿ ïàçàð.

WEB: ERICENTRENA.COM GENRE: ELECTRONICA, PROGRESSIVE COUNTRY: SPAIN

034|GO|JANUARY


31.12

ЧЕТВЪРТЪК

ASAD RIZVI

CLUB COMICS CLUB

Çàïî÷íàë dj-ñòâîòî ïðåç âå÷å äàëå÷íàòà 1995 â íåëåãàëíî ëîíäîíñêî ðàäèî, äíåñ ïîä ðèòìèòå ìó ñòîòèöè êëúáúðè ïî ñâåòà êúðøàò òåëàòà ñè. Êàòî ïðîäóöåíò å çàïèñâàë çà Global Underground è Visitor, à íåãîâèòå ñîáñòâåíè ëåéáúëè ñà Wrong è Reverberations. Ïðåç 2006 òîé å ñ îôèöèàëíè ðåçèäåíöèè â Ëîñ Àíäæåëèñ è – çàáåëåæè – Áúëãàðèÿ, êàòî ïðåç ñúùàòà ãîäèíà èçäàâà ìèêñ CD, êàêòî è íÿêîëêî ðåëèéçà. Äà íå çàáðàâÿìå è ðåìèêñèòå ìó, íÿêîè îò êîèòî íàñî÷åíè êúì hip-hop old school ïèîíåðà Kurtis Blow, à äðóãè ñà ïîäðåäåíè â êîëåêöèèòå íà ìíîãî dj-è.

WEB: MYSPACE.COM/ASADRIZVI GENRE: ELECTRONICA, HOUSE, INDIE COUNTRY: UK

036|GO|JANUARY


31.12

ЧЕТВЪРТЪК

STEPHANЕ K

CLUB ESCAPE

Ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè òîé ïðàâè ñåòà ñè ñúñ Satoshi Tomiie â Ibiza ñ Def Mix & Saw recordings, à èìåòî ìó èìà ñïåöèàëíî ìÿñòî ñðåä òîï dj-èòå. Ïàìåòíèÿò ìó ðåëèéç çàåäíî ñ John Creamer çà Bedrock Records è äî äíåñ ìîæå äà ñå ÷óå, ìàêàð ÷å ñà ìèíàëè íàä 5 ãîäèíè îòòîãàâà.  íàøè äíè çâóêúò ìó ñå îòëè÷àâà ñ deep è sexy house çâó÷åíå, êîåòî å îöåíåíî è îò John Digweed, Danny Howells, Danny Tenaglia è äðóãè dj îò ñúùàòà âåëè÷èíà. Âúâ âñÿêî åäíî ïàð÷å ëåñíî ìîæåø äà íàìåðèø íàñòðîåíèåòî è ïîñëàíèåòî, êîåòî èñêà äà òè ïðåäàäå.

WEB: STEPHANEK.COM GENRE: HOUSE COUNTRY: USA

038|GO|JANUARY


Sofia, Pozitano 22 tel. 02/4 808 808, 089 4 808 808


31.12 ЧЕТВЪРТЪК KOEN GROENEVELD

PARTY CENTER 4KM

Ïîñëåäíèÿò ìó ðåëèéç ïðèñòèãà ñ Mark Knight, êàòî äâàìàòà ïðîäóöèðàò ïàð÷åòî Put your hands up, îáÿâåíî êàòî ïðîäóêò íà äâåòå íàéãîðåùè çâåçäè íà ëåéáúëà Toolroom, êîéòî äîáðå ïîçíàâàìå. Äîêàòî ñå íàìèðà çàä ïóëòà, ùå ÷óåø ñïåöèàëèòåòà ìó îò äèíàìè÷íè òåõíî åëåìåíòè, ïðèìåñåíè ñ tech house è minimal.  íà÷àëîòî íà ìèíàëàòà ãîäèíà îñíîâà ëåéáúëà ñè aBZoluT, êàòî åäèí îò ïúðâèòå ðåëèéçè ñëåä îòêðèâàíåòî – Wake Turbulence, ãðàáíà ïðèçà â ïðîäàæáèòå â íàé-ãîëåìèÿ äèãèòàëåí ìàãàçèí â ðàçäåëà Techno Top 100.

WEB: MYSPACE.COM/KOENGROENEVELD GENRE: TECHNO COUNTRY: NETHERLANDS

040|GO|JANUARY 042|GO|AUGUST


22.01

ПЕТЪК

AHMET SENDIL

CLUB VIPER ROOMS

Èñòèíñêà ìèíèìúë íîù å ïîäãîòâèë dj-ÿò, êîéòî çà ïîðåäåí ïúò ùå ñå êà÷è íà ñöåíàòà â ñòóäåíòñêè ãðàä. Ìèíàëàòà ãîäèíà òîé îòíåñå íîìèíàöèÿ çà íàé-äîáúð ìèíèìúë àðòèñò â ïðåñòèæåí äèãèòàëåí ìàãàçèí, à òîé ñàìèÿò å è âîäåù â èçâåñòíîòî ðàäèî FG. M-Vitamine å íåãîâèÿò ëåéáúë, ÷ðåç êîéòî ïðîäúëæàâà äà èçäàâà àâòîðñêèòå ñè ïàð÷åòà, êàêòî è äà ïðîìîòèðà íîâè àðòèñòè, â êîèòî å âèäÿë òàëàíò. Ñàìàòà ìó êàðèåðà çàïî÷âà ïðåäè 20 ãîäèíè, à äíåñ, íàïóñíàë ïðåäåëèòå íà ðîäèíàòà ñè, êàòî èçâåñòíîñò ñå ðàäâà íà çàâèäíà àóäèòîðèÿ è ïî÷èòàòåëè.

WEB: MYSPACE.COM/AHMETSENDIL GENRE: HOUSE COUNTRY: TURKEY

042|GO|JANUARY


Chervilo Factory представя: Sex is well party Новият парти бранд в портфолиото на клуб Chervilo е вече факт През декември столичният клуб Chervilo допълни музикалното разнообразие на нощна София с нов тип парти бранд – Chervilo Factory. Партитата от тази поредица ще представляват среднощни постановки с горещи танци и специални подаръци – АТРИБУТИ само за играчи! Първото парти се състоя на 3 декември, когато фабриката за идеи на Chervilo организира CANDY SMELL – бонбоненото изживяване, в което размерът на близалките остана назад след „сладките“ танци. 14 януари е датата на следващото събитие от поредицата. Този път клуб Chervilo и Sexwell, най-големият електронен секс магазин, се обединяват, за да вкарат секс в танците, секс в брандинга и секс в усещането за Chervilo! Еротични подаръци и палави аксесоари за гостите и всичко е измислено така, че никой да не си тръгне с празни ръце! А за тези от вас, които обичат да играят, клуб Chervilo & Disco.BG предлагат възможност за спечелване на 10 БЕЗПЛАТНИ входа! За повече информация следете сайта на Disco.BG. За да ви провокира да бъдете такива, каквито никъде другаде не сте, клуб Chervilo се превръща във фабрика за идеи. Поредица партита с различен стил, мислене, поведение и музика! Eдин четвъртък от месеца Baby box се „преоблича“, а dj Marten и неговите Breaks, Nu Funk, Broken Beat, Nu Disco ще преобърнат представите за танци и емоции в Chervilo. Очакваме ви на следващото парти, 14 януари, в Chervilo, където Sex is well! от Жени


CLUBS AND BARS MAP 20

17

12

Hristo Botev

9 41

6

14 33

24 19 39

10

23 18

Kniaz B

oris I

36

tev

4km 0885 32 14 68 111 Tzarigradsko shose Blvd. 2 Apartment 0885 466 500 52, Parchevich Str. 3 Bables 02 980 65 79 22, Tzar Shishman Str. 4 Bar Magnito 0888 144 777 17, Dondukov Str. 5 BedRoom 0888 644 995 3, Narodno Sabranie Sqr. 6 Bizarro 0894 808 808 22, Pozitano Str. 7 Black Label 0884 123451 7, Tzar Osvoboditel Blvd. 8 Blaze 0888 35 40 04 36, Slavianska Str. 9 Briliantin 0889 245 415 3, Moskovska Str. 10 Zero 0889 521 472 8A, Hristo Belchev Str. 11 By The Way 02 980 3836 166, Rakovski Str. 12 Cielo 0886 55 82 42 44, Stamboliiski Bvld. 13 Camino Piano Bar 0889 12 12 19 70, Neofit Rilski Str. 14 Cappuccino 0896 645 362 8, Pozitano Str. 15 Chocolate 0896 624 265 193, G.S. Rakovski Str. 16 Chervilo 02 981 66 33 9, Tzar Osvoboditel Blvd. 17 Chillout cafe 02 980 0203 6, Baba Nedelia Str. 5, Triaditza Str. 18 Escape 088 999 0000 1, Angel Kunchev Str. 19 ID Club 0898 2 00000 19, Karnigradska 20 Goblet 0888 382 314 24, Bacho Kiro 21 Gramophon 981 14 10 6, Budapesta Str.

Hristo Bo

1

2 28

13

35Verila 22

37

11 26 15

Studentski grad


Chercovna

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

4 25 29

21 38

32

40 7 16

31

34

5 42

30 27

Tz

m

8

ari gra ds

4k

3

1

ko s

ho

se

34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ginger 0888 GINGER 1, Bulgaria Square F. Nansen &V. Levski Blvd. Underway LA Club 0887 235 064 6, Graf Ignatiev Str Life House 0888 24 10 16 12, Vitosha Blvd. Maskara 088 MASCARA 113, Rakovski Str. Mood 0886 102 106 Rakovski Str./ V. Levski Blvd. Underway Memento 0882 422 928 106, Rakovski Str. New Label Piano Bar 0899 122 166 46, Hristo Belchev Str. Opera 02 988 2141 113, Rakovski Str. Oscar Club 0897 90 77 08 15, Slavianska Str. Park Bar 0898 58 28 58 26, Shipka Str. Planet Club 02 981 36 52 1A, Oborishte Str. Retro Club Solo 0895 68 9090 8, Pozitano Str. Parter 0886 77 04 47 Dobruja 9A Str. Makali 089 546 9891 Verila 5 Tiffany 02 980 55 83 12-14, Denkoglu Str. Twins Club 02 916 60 73 NDK west fl. 2 Toba&Co 02 989 46 96 6, Moskovska Str. UpStairs 02 989 9696 18, Vitosha Blvd. Vinobar 0898 535355 7-9, Tsar Osvoboditel Blvd. Versus 0888 140 133 16, Lavele Str. Yalta club 0897 870 230 20, Tzar Osvoboditel Blvd.


SOFIA’January 1.HAPPY NEW YEAR – part 2 With DJ Mascota 2. HAPPY NEW YEAR – part 3 With C-Fusion 3.4. Karaoke with Igor & Ivan 5. We Love Tuesday with DJ Lyubo 6. Weekend Starter – Wake Up Call with C-Fusion 7. Classic Fashion House Tunes From 2000 to 2005 ft. DJ Mascota 8. Resident Night DJ Ally 9. Night Of The Residents C-Fusion 10.11. Karaoke with Igor & Ivan 12. LITE PARTY 13. Weekend Starter – Wake Up Call with C-Fusion 14. Classic Fashion House Tunes From 2000 to 2005 ft. DJ Mascota 15. Special Guest Tony - ARROdance 16. Night Of The Residents C-Fusion 17.18. Karaoke with Igor & Ivan 19. We Love Tuesday with DJ Ally 20. Weekend Starter – Wake Up Call with C-Fusion 21. Classic Fashion House Tunes From 2000 to 2005 ft. DJ Mascota 22. Special Guest DJ ILKO – TRI O FIVE 23. Night Of The Residents DJ Mascota 24.25. Karaoke with Igor & Ivan 26. We Love Tuesday with DJ Ally 27. Weekend Starter – Wake Up Call with C-Fusion 28. Classic Fashion House Tunes From 2000 to 2005 ft. DJ Mascota 29. Resident Night DJ Lyubo 30. Night Of The Residents C-Fusion 31.-


for reservations: sofia +359 88 88 60 666 +359 888 76 44 22 plovdiv +359 882 30 10 30 stara zagora +359 0882 06 06 00

www.bedroom.bg


PARTY MOTION

СЛУЧВА НИ СЕ ДА СЕ ЧУДИМ ПОНЯКОГА КЪДЕ ДА ОТИДЕМ С ПРИЯТЕЛИ, ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА РАЗНООБРАЗИМ ОБСТАНОВКАТА ИЛИ ДА СМЕНИМ КЛУБА. ТОЧНО ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НИЕ ЩЕ ТИ ПРЕДЛОЖИМ ТОП 7 НА НАЙ-НОВИТЕ, ОБНОВЕНИ КЛУБОВЕ, В КОИТО ЗНАЕМ, ЧЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАШ ДОБРЕ. ЗА ДА ТИ БЪДЕМ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, СМЕ СЪБРАЛИ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, А ОСТАВЯМЕ НА ТЕБ ЗАБАВЛЕНИЕТО И ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ, С КОЕТО ТЕ ЧАКАМЕ В НОВАТА 2010 ГОДИНА!


BIZARRO


PARTY MOTION

Няколко седмици бяха необходими на екипа да смени и подготви новата локация на клуба, а той отново изглежда елегантен, готов за танци и изпълнен с настроение. Разликата е, че е изцяло нощен и е по-добре да направиш предварителна резервация, за да си сигурен, че местата ти те чакат. Bizarro е на два етажа, а както добре знаеш, тук забавлението започва и продължава на пълни обороти. След 20 ч тук зазвучава dance, house, а през първия месец от новата година ще има специални тематични вечери като Retro и Ladys night. Новата визия на клуба включва телевизори, разположени на удобни места, на които освен поздрави за празнични случаи ще можеш да видиш кадри от отминали парти нощи. Озвучителната система е в подобрен вариант, а зад пулта отново застават познатите dj Chavo, Dido оne и Angelo. Новогодишната нощ тук ще ти струва 30 лева, а можеш да дойдеш по всяко време и няма задължителна консумация, така че извиживей нощта пълноценно.


BULEVARD


PARTY MOTION

В тоналността на модерния дизайн, Bulevard ще те посрещне за твоята почивка през деня и питие вечерта. Локацията му е в близост до булевард България след кръстовището с Гоце Делчев, затова ако не ти се чака в тежките и изнервени задръствания в тази част можеш да се настаниш спокойно. Удобния и уютен интериор ще те накара да поостанеш, затова ти препоръчваме да отделиш повече време на това местенце, а ако бързаш обезателно опитай тиквения пай, който трудно се намира дори и в столицата. Музиката ще ти хареса, защото през деня е chill out, а вечер прелива в house, със сигурност музиката не е натрапчива и няма да те заболи главата. Bulevard е подходящо място за провеждането на твоя обяд с вкусна италианска кухня, а пък тези черни фотьойли са толкова подходящи за твоето нощно питие. Незабравяй, че ако си сам, винаги можеш да седнеш на високите бели бар столове, където да разгледаш пресата от деня.


GINGER


PARTY MOTION

София си има така дългоочаквания клуб за по-различно преживяване в самия център с достатъчно пространство за твоята нощна душевност. Ginger е съвсем нов клуб, където можеш да се забавляваш по начина, по който обичаш, а след това освен с добро прекарване ще можеш да се похвалиш и със слушане на приятна музика. За първи път ще попаднеш в по-различна атмосфера с удобни и нестандартни места за сядане, избрани напитки и музика, различна от house. Ние ти обещаваме, че осветлението ще се мени постоянно и няма да ти доскучае. Тук ще чуеш funky парчета, миксирани от dj Marten, dj Vagabond, OTO и Desy от Phuture shock, както и съвременни варианти на стари dance парчета. Настроението ти гарантирано ще се различава от обикновено. Нощта тук започва в 22 ч, а края й поставяш, когато се натанцуваш!


MAKALALI


PARTY MOTION

Makalali е заведението с петгодишна традиция в нощните забавления, покорило градове като Пловдив и Варна. Вече и София може да се похвали с тази придобивка след откриването на клуба на 18 и 19 декември. Локацията му е в близост до НДК, разположена на три различни нива, като първото е на самия приземен етаж. Там се намира апетитен Bar & Diner, с изключително модерен и авангарден интериор, който е създаден единствено и само за да се почувстваш удобно и себе си. На разположение е прекрасна лека fusion кухня с витаминозни салати, балансирани храни и десерт като мока крем брюле с пяна от гъши дроб. Най-важното, което ти трябва да знаеш за ястията, е, че кухнята е с изцяло авторски почерк с точно определени продукти, които са подбрани и предложени с вкус. Makalali си има и VIP зала, която се намира етаж надолу, решена в бял и черен цвят. Слизаме един с още един и се озоваваме в самото сърце на Makalali, където ще се случват различни партита, гостувания на dj-и и всичко това поверено в ръцете на EBooking. Музикалният приоритет на клуба е качественият, елегантен и по-умерен клубен house, подкрепен стилово от новия лейбъл на Ellectrica, наречен Stolen Soul, като няма да липсват събития с Hit звучене и, разбира се, класическият Retro четвъртък. Очаквай различни вечери, много емоции, музикантски изяви, танцови представяния и не забравяй, че 24 часа в денонощието Makalali те очаква.


MASCARA


PARTY MOTION

Обновеният и уютен клуб отново ще те посрещне с присъщата си удобна атмосфера и хитова музика. Интериорът е решен в златисто и черно, с изчистени линии и повече пространство. Този сезон в музикално отношение, те очакват много изненади заради различните гости, които ще стават част от твоята парти нощ, както от българска страна, така и от международна. Отново можеш да се настаниш в широките сепарета или да останеш на бар-маси в самия център на клуба, а ако ти се иска да отвориш бутилка шампанско и да отпразнуваш личен повод, Mascara е подходящият интериор на твоя празник. Програмата се променя всеки месец, затова ти препоръчваме да поглеждаш предварително какво ще чуеш, когато си там. Обслужването отново е едно от най-добрите в града, а нощта ти е запазена отдавна.


MEMENTO


PARTY MOTION

Града ни имаше нужда от точно такова заведение, а то независимо че се намира в бившето Mono е със съвсем различна среда. Ако до момента времето след края на роботния ти ден до уговорката за вечеря, се е губело между претъпкани бистра, обиколка на заведенията и лутане във всевъзможни задушени кътчета, то сега Memento те очаква точно в този момент. Не си мисли, че не можеш да изпиеш сутрешното си кафе точно в 8 там или пък по обяд чай, защото селекцията от двете напитки е със световно качество и подбран вкус. Ако живееш сам или се налага да изчакаш някого няма от какво да се притисняваш, защото тук ще ти бъде максимално удобно, можеш да отвориш своя лаптоп с безплатен интернет достъп тук, или да използваш нетбук от самото заведение. Опитай от аперативните коктейли, които ти предлагат с много различен вкус от тези, които вече си пробвал, а и в дните между четвъртък и събота във времето между 18ч и 22ч ще има dj, който ще те накара да забравиш за работата и да се настроиш на вечерните вълни.


PARTER


PARTY MOTION

Parter се намира на една от най-късите улички в центъра на София – Добруджа, и тъй като вероятността да го пропуснеш е малка, само се огледай. Работното време започва в 9:30, което е идеално за твоето сутрешно кафе. Можеш и да закусиш, защото сандвичите, които предлагат, са направени от два вида хляб и съдържат само качествени деликатесни продукти. За обяд в Parter се приготвя супа на деня, свежа салата и витаминозен сок от прясно изцедени плодове. Вечерта е лежерна, както и музиката, която е приятна и ненатрапчива. Dj-те, които между сряда и събота придават уютната атмосфера на бистрото, са различни, но със сигурност музиката им гравитира от funky през lounge, до секси groovey елементи. Можеш да чуеш dj Desy от Phuture Shock, dj Velentine, Златина и Мишо, които ще ти предложат приятно звучене. Мястото е удобно за интимна среща, защото има отделна зала с удобни маси и сепарета и за питие преди клуба с бар-столове и класни питиета. Вечерта тук приключва час след полунощ, но ти знаеш къде да се преместиш!


GO GUEST

Dance Guru Едно от първите имена, които си чул, след като си започнал да слушаш електронни звуци, е неговото – Roger Sanchez, или S-Man, както и Release yourself, което пък е името на радиошоуто му, датиращо от няколко години. Какво се крие зад тъмните очила, които е принуден да носи, уникалните dance вълни, с които ни завладява, и какво е най-важно в живота му, ще ни разкаже сам. Как би описал 2009 година? За мен тази година е свързана с много промени, за щастие приятни. Преместих се в друг клуб – Amnesia, Ibiza, което си е голяма крачка за мен. Като цяло ми хареса годината, защото беше много успешна. Казвал си, че трудно балансираш между семейството и работата. С времето успя ли да го направиш? Предизвикателство е, но за мен е важно да съм до семейството си и се старая това да се случи. Имам прекрасно семейство, което е моето щастие. В сайта си публикуваш листата на парчетата, които използваш не само за радио­ предаването си, но и в различни проекти. Защо? Мисля, че е важно първо да отдадеш необходимото внимание и уважение на хората, направили парчетата, които пускаш. Аз се чувствам отговорен да покажа на тези, които харесват моята музика и вкус, чие е това парче. Друга причина е, че някои от тези артисти, говоря за dance траковете, са направени от не толкова известни артисти. Чрез мен и моя сет или микс светът разбира за тях. Има и чисто бизнес страна, която е свързана с отбелязването на артистите, които ще се пускат утре, за да може да им се плати. Това също е много важно! За някои dj-и това е като тайно оръжие, което държат в ръцете си. Интересно е, защото в началото, когато house музиката си пробиваше път, беше много добре да имаш незнаен запис, но това свърши. В днешния свят всички сме свързани по един или друг начин, и то много лесно. Трудно е да имаш нещо, което е уникално и никой не знае за него, защото то се предлага в интернет. При мен е по-различно, защото аз получавам първи много записи от самите продуценти и ги пускам първи. Ако не са мои парчета, правя re-edit, но мога да го направя, защото ги имам преди всички останали. Не ми се налага дори да ги крия, напротив, искам да ги предлагам на хората.

080|GO|january


GO GUEST

Кое твое качество ти помогна в кариерата дотук? Отдадеността. Приемам музиката като сериозно начинание, харесвам я и я обичам. Щом веднъж нещо ми хареса, аз имам страст към него и чувство, което се пренася в работата ми. За мен не са важни нито парите, нито момичетата, а удоволствието да забавлявам другите с това, което харесвам аз. През годините тази отдаденост на работата ми ме накара да се старая да бъда по-добър, да правя всичко по-добре. Радиошоуто ти Release yourself се радва на голяма аудитория и се следи, което днес трудно се случва. Това ме изпълва с радост и сега, когато го казваш, това ми дава сила да продължа да го правя. Животът ми е много напрегнат и понякога, когато правя радиошоуто, си казвам: „Колко неща имам

january|GO|081


GO GUEST да направя“, и после осъзнавам колко важно е всъщност. Когато отида на гиг, аз виждам лицата на тези хора, както и това, че те знаят какво ще чуят от мен, че те знаят какъв заряд нося със себе си. Те ме познават и аз съм щастлив от това. Жените dj стават все повече, това намеса в мъжката територия ли е? Мисля, че в наши дни нищо не може да се влияе от пол, раса или някакви предразсъдъци. Музиката е изразяване и вярвам, че е добре да има повече жени dj. С тях нещата ще станат по-различни, понепознати, защото жените са изненадващи, а това в музиката е само на добре. Това е все едно да добавиш нов вкус, атмосфера към вече приготвеното. Да не забравяме и идеите. Заради всичко това си мисля, че е по-добре те да бъдат окуражавани. Кое ти е любимо – продуциране, миксиране, ремиксиране? Интересно ми е да пиша, да композирам парчета. Обичам да го правя. Когато става въпрос за диджейство и ремиксиране, те са част от едно и стават заедно накрая. Спечелил си награда Grammy, помогна ли ти, или беше оценка за работата ти? Доказа я. Направи ме много по-разпознаваем сред другите, накара ме да се почувствам щастлив, защото хората започнаха да гледат на мен по по-различен начин. Получих уважение и адмицирации за музиката, която създавам. Пожелай си нещо за новата година... Да е по-добра от тази!

082|GO|january


GO GUEST ÒÅÊÑÒ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ

THE MASTER’S FAVORITE DJ ИРЛАНДКАТА DJ CLODAGH НАПРАВИ СВОЯТА ПАРТИ НОЩ В КЛУБ COMICS МИНАЛИЯ МЕСЕЦ. ТОВА Е ЧЕТВЪРТОТО Й ПОСЕЩЕНИЕ В КЛУБА, КЪДЕТО КАЗВА, ЧЕ СЕ ЧУВСТВА ИСТИНСКИ ЗАПЛЕНЕНА ОТ ПУБЛИКАТА. КОГАТО СИ НА НЕЙНО ПАРТИ, МУЗИКАТА Е FUNKY PUMPING TECHNO, КАКТО САМАТА ТЯ Я ОПРЕДЕЛЯ, А ЗАРЯДЪТ, КОЙТО ТОВА МОМИЧЕ ПРИТЕЖАВА, Е БУКВАЛНО ЗАРАЗИТЕЛЕН. ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО СТЪПВА В ЛОНДОНСКИ КЛУБ ПРЕДИ 10 ГОДИНИ, ТЯ НЕ Е СПИРАЛА ДА СЕ ЗАБАВЛЯВА НА ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА. ЗАПАЗИ ЛИ НЕЩО ОТ ВРЕМЕТО, КОГАТО СИ СЕ ЗАНИМАВАЛА С ФИТНЕС? Да, упоритостта и спортният дух бяха първите неща от спорта, които ми помогнаха в началото на dj кариерата ми. И до днес обичам да спортувам и танцувам, това е присъщо за нас, ирландците. Освен това имам навици, градени в продължение на 11 години, по времето, когато бях фитнес инструктор, играех футбол и баскетбол и други спортове, които са отборни и свързани с конкуренция. Реших да стана dj и много от времето си посветих на упражнения, за да покажа възможно най-доброто от себе си. Спортът ме направи дисциплинирана и фокусирана върху крайната цел и с това мисля ми помогна най-много, а и е полезен за здравето, което не бива да се подценява. СПОДЕЛЯШ ОПИТА, КОЙТО СИ НАТРУПАЛА, С ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ ТИ САЙТ. ЗАЩО ГО ПРАВИШ? Основната причина за това е, че ми харесва да споделям. Имам възможност да покажа записите от места, където съм била гост преди

084|GO|JANUARY


GO GUEST

много време, както и да давам съвети, доколкото мога, относно първоначалните знания, необходими на всеки dj. Мога да представям както страхотна музика, така и промоутъри, локации. На сайта ще видиш топ 10 на любимите ми парчета, които обновявам често, и така е възможно, ако ти хареса, да си го купиш. ИМАЛА СИ ГИГ В АФРИКА, ГОВОРИ СЕ, ЧЕ НА ТОЗИ КОНТИНЕНТ ИМА МАГИЯ. ТИ УСЕТИ ЛИ НЕЩО ПОДОБНО? За първи път отидох там тази есен през септември, за да си почина и да импровизирам ваканция. Там наистина е прекрасно! Изкачих връх Килиманджаро в Танзания, след това отидох до райския остров в Занзибар за 10 дни. Толкова различна култура... искам отново да се върна там при първа възможност. Самото място е магнетично и остава в теб, след като го напуснеш. КЪДЕ Е БИЛА НАЙ-ГОЛЯМАТА СЦЕНА, НА КОЯТО СИ ЗАСТАВАЛА? Една от най-големите беше в Чехия на Apokalypsa парти, когато публиката беше 5000 човека. Другото беше на Carl Cox and Friends в Париж и Страсбург. От една страна, беше малко изнервящо, а, от друга, очарователно. Готино е, когато видиш всичките тези хора да крещят и да танцуват като полудели!

JANUARY|GO|085


GO GUEST СПОМЕНА CARL COX, НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ СИ ЕДНА ОТ ЛЮБИМКИТЕ МУ. КАК СЕ ЗАПОЗНАХТЕ? Участвах в телевизионно шоу и се оказа, че той ме е видял там. Аз му изпратих електронно писмо в търсене на съвет и му казах, че един ден искам да пускам преди него. Отидох на едно от лондонските му партита и му дадох мои демо записи. Няколко месеца по-късно бях на турне с него във Франция. Това беше сбъдната мечта за мен. КОЙ БЕШЕ НАЙ-ВАЖНИЯТ СЪВЕТ, КОЙТО ПОЛУЧИ ОТ CARL COX? Да се забавлявам, докато съм зад пулта, защото, ако dj-ят се забавлява, тогава и публиката ще го прави. КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ТИ КЪМ ВИНИЛА. ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ НАЙ-ЛЕСНО ТАЗИ МЕДИЯ СЕ НАМИРА В ЛОНДОНСКИТЕ МАГАЗИНИ, НО ТЯ ВАЛИДНА ЛИ Е, ИЛИ Е ТОТАЛНО ИЗМЕСТЕНА ОТ ЦИФРОВИЯ ЗАПИС? С всеки изминал ден винилът като медия изчезва. Една от причините за това е, че на лейбълите им е по-трудно и скъпо да записват продукциите си на винил. Втората е, че магазините, в които можеш да намериш плочи, стават все по-малко. Всичко се прехвърля към електронни носители, което е по-лесно и удобно за продуцентите и dj-те, които купуват много музика главно чрез интернет. Все още малка част от музиката, с която пътувам, е на винил, но главно съм със CD и евентуално един ден ще се прехвърля на Traktor. ТИ СИ МНОГО ПОЗИТИВНА ЛИЧНОСТ, КАКВО ТЕ ПРАВИ ЩАСТЛИВА? Много неща ме карат да се чувствам щастлива – изгревът, музиката, пътуванията, природата, семейството... Обаче има едно много специално чувство и то се задвижва, когато съм зад пулта. Чувствам се сякаш на върха и след успешен гиг в продължение на няколко дни все едно не стъпвам по земята.

086|GO|JANUARY


GO GUEST Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

funk gentleman В последните дни на ноември клуб Chervilo посрещна Alex Neri, който направи своя­та dance нощ в клуба. Започнал като тийнейджър, днес той е водещо име в италианската електронна музика. Лейбълът му Tenax е логичното продължение на едноименния клуб, негова собственост в Болоня, а в него са имената на Loco Dice, Richie Hawtin и Ricardo Villalobos. За Neri музиката следва обществото и настроенията му, които в трудни времена са насочени към забавлението и отърсването от проблемите, а в по-спокойни – към експериментите и новите течения. Има ли някой, който много да ти е помогнал досега в кариерата? Да, и това е моят партньор Marco Baroni. Бяхме на шестнадесет години, когато учихме в едно и също училище и правехме музика. Всичко, което съм постигнал и направил в живота си, е с негова помощ, затова той е много важен за мен и работата ми. Член си на planet funk, разкажи ни повече за тази идея. Това е група, а аз съм барабанистът, правя ритъма на парчетата, след това предлагам идеята си на другите и заедно решаваме какво ще правим. Откъде черпиш вдъхновение и сили да се занимаваш с група, dj-ство и обиколки на света? Имаше време, когато бях много отегчен от музиката около мен. Всичко беше еднакво и колкото и да се стараех да чуя нещо различно, просто нямаше откъде го взема. Когато станах скучен и на себе си, реших, че е време да направя нещо различно и да променя нещата, които не харесвах. Започнах да експериментирам, да търся нови звуци, идеи и хора. Тогава направихме Planet Funk. Стана лесно и импулсивно. Последният албум на групата, издаден тази година, отговори ли на очакванията ти за него? Когато започнахме да правим албума, не сме мислили за продажбата му, за реализацията или промотирането. Ние сме музиканти и работата ни е да правим музика. За момента в Италия имаме успех, защото хората винаги очакват следващата ни стъпка. Времената се променят, а с тях и хората и културата. Може би по-младите не слушат точно такава музика, а ние уважаваме техния вкус. Колкото до нашата работа, те знаят, че могат да очакват най-доброто, на което сме способни.

088|GO|january


GO GUEST Би ли ни разказал твой незабравим спомен, независимо дали е личен или професионален? Със сигурност този момент е раждането на първото ми дете – сина ми. Ако трябва да ти кажа в кариерата ми, то това е, когато свирих със Santana на един голям италиански фестивал. Срещата ми с него също е незабравимо преживяване. Чувала съм, че притежава харизма. С какво успя да те впечатли? В музиката той е моят гуру, до когото мога да наредя и Bob Marley. Повече от харизма е! Мога да


GO GUEST го опиша като кълбо от енергия, която усещаш. Когато видиш толкова велик човек, той първо те очарова със скромността и естественото си поведение. Разговорът ми с него беше като със стар близък приятел. Кой е любимият ти италиан­ски dj от новото поколение и кой от предишното? Dj Ralf е моят ментор, а от младите артисти не мога да ти кажа само един. Сега в Италия има добри dj-и като Federico Grazzini например. Студиото ти се намира в близост до река Арно, това зарежда ли те с идеи, или просто ти харесва гледката? Дава ми енергия във всеки случай, защото водата не спира да се движи. Зарежда ме, като ме кара да се замисля, пречиства ме един вид. Всеки ден е различна. Водата отнася и доброто, и лошото, може и да ти звучи абстрактно, но на мен ми харесва този кръговрат. Кой беше най-големият проблем, с който си се сблъскал в работата си? О, в това отношение аз съм голям късметлия. Имам много приятели на различни места по света, както и връзка с хората. За да съм честен, ще кажа, че най-големият ми проблем съм си аз, и то когато падна духом. Когато търся нещо ново, изгубвам себе си. Каква е последната новина около теб? Отправям поглед към old school house музиката. Назад към началото? Не, по-скоро да свържа сега и преди. Иска ми се с Marco да направим по-различни партита, да бъдат като спектакъл на живо, не само dj зад пулт.


BG DJ Текст: НЕЛИ КОЛЕВА фотография: DJ deso

K!KKO in essential selection K!KKO е от артистите, които не сме свикнали да виждаме твърде често, за да ни омръзнат. Зад пулта е вече достатъчно години и има самочувствието на добър професионалист и човек със собствен стил, допадащ на почитателите на хубавата музика. Свирил е на повечето места, “където си заслужава да се свири”, и продуцира за Seaburn Records. Независимо от това, че в пространството се изявява и друг dj с подобен псевдоним, със сигурност ще го разпознаеш.

092|GO|january


Какво се случи през 2009 година с теб? Последната година премина почти изцяло подчинена на ангажиментите ми в клуб Mascara. Там посрещнах и изпращам годината. Междувременно имах участия в клуб Cielo, а през лятото в Cacao Beach. В Mascara каква музика можем да чуем от теб? Политиката на клуба в момента е насочена към по-комерсиално звучене. Веднага уточнявам, че това не означава музикална телевизия в сет, а по-скоро стари или нови парчета, ремиксирани и поднесени по начин, удобен за слушане в клубна среда. Целта не е непременно да чуеш нещо изключително авангардно, а по скоро да прекараш една хубава вечер в приятна атмосфера. Ти продуцираш музика, как вървят нещата в тази посока? Записал съм няколко парчета за Seaburn Records и работя с тях. Това, което ми харесва в тази компания, е, че са много сериозни и отговорни хора, което прави работата много лесна и точна. Seaburn има установени връзки и с международни лейбъли, което им дава възможност да са в течение не само на модните тенденции в този вид бизнес, но и да се развиват в чисто музикално и техническо отношение. След Нова година, когато еуфорията около празниците поотмине, ще се опитам да намеря време да запиша няколко парчета. Надявам се лейбълът да ги издаде до началото на следващия летен сезон. Колко време ти отнема създаването на парче? Имам приятели, които се справят за няколко дни, на мен самият процес ми отнема много време. Когато правя музика, се получава така, че колкото повече слушам направеното, толкова повече не ми харесва и го променям многократно. Аз държа да правя качествен продукт. Предполагам, че всеки dj слуша стотици парчета дневно, и ми се иска, когато някой попадне на мое парче, да се заслуша в него. В ремиксирането нямам особен опит, но това съвсем скоро ще се промени. Както всички знаем, често не оригиналът, а ремиксът става хит. Как правиш музиката си? Вкъщи ли работиш? Зависи! Има неща, за които се нуждая от помощ. Ако ме питаш какъв е работният процес по създаването на един трак, начините са няколко. Най-добрият вариант е да можеш да свириш на клавишен инструмент, в случая – миди клавиатура. Тъй като аз не мога, се налага да работя с музиканти или софтуер. Подреждаш си звуците и правиш хармониите. След това хората, които са професионалисти, смесват и мастерират парчето. Лейбълът се грижи за останалото. А трудно ли се става dj в България? Всеки може да стане какъвто пожелае, dj също. Евентуален проблем може да възникне, когато въпреки убеждението ти, че си страхотен dj, без дори да си пускал в клуб,

january|GO|093


BG DJ се окаже, че всъщност май не си чак толкова страхотен. Спомням си, че преди време това беше една много престижна професия. Нужни ми бяха години слушане на музика, запознанства и контакти, за да дойде моментът, в който получих възможност за изява. Сега има безброй момчета и момичета, които не са съвсем наясно какво вършат и каква е идеята на dj-ската професия. Къде се чувстваш на мястото си? Клуб Mascara в момента е мястото, където съм получил доверие и ми е приятно да работя. Клубът е една чудесна възможност за мен да представя нещата точно по начина, по който бих искал да изглеждат, когато съм зад пулта. Може би ще издам тайна, но съвсем скоро там ще заработи втора зала, в която се надявам да имам възможност да се представя в светлина, различна от тази, в която публиката е свикнала да ме вижда. Вече повече от година имам участия и в клуб Cielo, където работя по малко по-различни проекти. Промени ли се стилът ти с времето? Музиката се променя, хората също, настроенията и теченията – още по-динамично,

094|GO|january


това е естествен процес. За мен е много важно дадено парче да ми хареса, независимо дали е от модерния за сезона стил, в този смисъл не се подчинявам на точно определено звучене. Едно парче, поднесено в различни части на вечерта или пред различни хора, може да има различна тежест. Според мен по-важно е хората да свързват името ми с приятните емоции, които предизвиква музиката ми, отколкото с определен стил. Преди участваше в проект с изпълнител на живо. Замислил ли си нещо в тази посока? Аз продължавам да работя с музиканти и певци. Независимо че всичко до момента е на фаза подготовка за голямото представяне, не спираме да работим. В търсене сме на подходящите хора за проекта, върху който ми се иска да се съсредоточа в бъдеще. Опитваме се да правим различни неща с различни артисти и се надявам съвсем скоро да достигнем до желания звук и да имаме самочувствието да го споделим с клубните хора в София.

january|GO|095


ЛИЦЕ НА БРОЯ ÈÍÒÅÐÂÞ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß: ËÈ×ÅÍ ÀÐÕÈÂ


ИЗРАЗИ СЕБЕ СИ ЩЕ ТЕ СРЕЩНЕМ С ДИАНА ВЕЛИКОВА – ЕДВА НА 31 ГОДИНИ, УСПЯЛА, КРАСИВА И ИНТЕЛИГЕНТНА, ТЯ РАЗРУШАВА МИТА ЗА ГЛУПАВИТЕ МОДЕЛКИ И ЛЕКИЯ ИМ НРАВ. ПРЕДИ 17 ГОДИНИ ЗАПОЧВА МОДЕЛСКАТА СИ КАРИЕРА САМА ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА МЕНИДЖЪРИ, БУКЕРИ И ВСИЧКИ ПОДОБНИ МОДЕРНИ ДЛЪЖНОСТИ, БЕЗ КОИТО СТРАНАТА НИ РАБОТЕШЕ ПРЕДИ. ПРОФЕСИОНАЛИСТ И ЧОВЕК, КОЙТО ДЪРЖИ НА ДЕТАЙЛА, ДНЕС ТЯ ИМА ЗАД ГЪРБА СИ АГЕНЦИЯ EXPOSE С КЛОНОВЕ В ТУРЦИЯ, МАКЕДОНИЯ, ПРЕДСТОЯЩИ В ИНДИЯ И УКРАЙНА. СПЕЧЕЛИЛА Е УВАЖЕНИЕТО И ПРИЗНАНИЕТО НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ КОМПАНИИ, АГЕНЦИИ И ДИЗАЙНЕРИ ВЕРОЯТНО ЗАЩОТО ЗА НЕЯ СВЕТОВНАТА МАРКА Е ЕДНАКВО ВАЖНА С БЪЛГАРСКАТА В РАБОТАТА Й. КАКВО ОЗНАЧАВА „ТОПМОДЕЛ“? Нека да кажем така – понятие, което се създаде, за да може по-лесно да се упоменава, когато един модел е по-добре и по-интензивно работещ от останалите. АГЕНЦИЯ EXPOSE ИМА УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДИ ДНИ КОНКУРС BEST MODEL OF THE WORLD. В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВАШЕ ТО? Ние сме притежатели на лиценза Top Model of the World. Миналогодишната победителка и представителка на България – Диана Иванчева, успя за наше щастие тази година да спечели конкурса Best Model и в момента представя България на конкурса Best Model of the World. България за първи път се явява на този конкурс, а в края ноември направихме финал тук, който се проведе във Велико Търново. Успяхме да намерим страхотно момиче – Станимира Антонова, и тя ще представя България в Дюселдорф през февруари. КОЛКО СА АГЕНЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИМАТ ПРАВО И ЛИЦЕНЗ ДА ПРОВЕЖДАТ КОНКУРСИ. ИЗОБЩО КОЛКО АГЕНЦИИ ИМА В СТРАНАТА? Преди три години, когато стартирахме Expose, направихме маркетингово проучване на пазара. Оказа се, че общо регистрираните модни агенции са 187, като 2 до 3 от тях притежават лиценз за големи конкурси. Забелязала съм, че момичета, които се явяват на големи конкурси и успяват да ги спечелят, в следващия момент продължават тази инициатива може би заради някаква страст от трупане на титли. Моят съвет е


ЛИЦЕ НА БРОЯ

да се явят на един или два конкурса и след това да извлекат ползите от тези титли. КАКВО СЕ СЛУЧВА С МОМИЧЕ НА 15 ГОДИНИ, КОЕТО ДОЙДЕ В АГЕНЦИЯТА С АМБИЦИЯТА ЗА МОДЕЛ? Аз много държа на коректните отношения и на „играта с открити карти“, така че, ако видя, че човекът отсреща не е подходящ за модния свят, му го казвам и му предлагам да опита късмета си в друга агенция. В повечето случаи „децата ни“, както с половинката ми казваме на моделите, идват с родителите си. Щастлива съм, че до този момент съм успяла да спечеля доверието им, да осъществя комуникация и с техните близки и работим добре. Стимулираме ги да учат езици, да завършат образованието си, защото това винаги ще им е от полза. ЗАЩО СПРЯ ДА СЕ СНИМАШ? Първо, защото времето ми стана изключително малко. Стигнах една сериозна възраст за моделските среди и реших, че е крайно време да отстъпя място на младите. Същевременно познанията, които аз имам за тези 15 години като модел, контактите, които съм създала във времето, мога да ги предам на тези, които виждам, че имат огромно желание и потенциал да бъдат истински модели. Днес имаме над 80 модели, 37 от които работят за големи агенции в чужбина, което според мен означава, че работим добре. КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ТИ УСПЕХ ДО МОМЕНТА? Прекрасното семейство, което имам, мъжът, който е до мен вече повече от 8 години. Имам възможността да се занимавам с нещо, което винаги ми е доставяло радост, защото за мен моделският бизнес е моят живот. В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА КРАСОТАТА? В душата.


ЛИЦЕ НА БРОЯ

КОИ СА ИДЕАЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ТЕБ? За мен самата не мога да ги определя. Идеалните мерки притежава човек, който стои срещу мен и аз мога да видя в очите му и какво се опитва да ми каже без нито една дума. За модата всички ги знаем. В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО ИМА FASHION TV, НО ТИ ИМАШ ЛИ УЧАСТИЕ В ТОЗИ ПРОЕКТ? Да, и то благодарение на препоръките, идващи от различни места. За първото ревю на FTV България самата дизайнерка, поканена за събитието, Наталия Гуленко е изявила желанието си в дефилето да участва Диана Иванчева. От главния офис на FTV са препоръчали Expose заради професионалното отношение към работата и отговорността, с която я приемаме. Наши модели са участвали в почти всички седмици на модата в света, а най-голямата изненада и признание за мен беше, когато получих писмо от FTV и FTV България, в което пишеше: „Оттук нататък можете да бъдете напълно сигурни, че FTV ще бъдат зад вас във всяко едно събитие, в което участват ваши модели, и вие ще бъдете част от FTV България.“ ИМА ЛИ НЕЩО В ТОЗИ БИЗНЕС, КОЕТО ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ ГОДИНИ НЕ УСПЯ ДА ПРИЕМЕШ? Да, и това е българският начин за правене на моден бизнес. Никога няма да го приема и винаги ще се боря с това. Благодарение на този „бизнес“ много красиви момичета, които имат потенциала и шанса да се реализират, не желаят да се занимават с това. На нас ни създава много голяма трудност, а и това е причината, поради която големите агенции доскоро не искаха да посещават България. Това, което виждаха на кастингите, определено не ги впечатляваше и не отговаряше на търсенето, а за тях това е изгубено време. ПИЕШ ЛИ ДЖИН? Не пия алкохол, но Beefeater винаги са ме впечатлявали с кампаниите си!


1 150 bar & dinner 150, Vitosha Blvd. tel: 953 25 15 2 Annette - Maroccan Cafe-Bar-Restaurant 27, Angel Kanchev Str. tel: 980 40 98

restaurant MAP

3 BedRoom lounge & food 3, Narodno Sabranie Sqr. tel: +3592 986 20 11 4

21

10

Beyond the alley, Behind the cupboard 31, Budapeshta Str. tel: 983 55 45, 983 55 81

5 Bistro №8 8, Shishman Str. tel: 480 36 75 6 7

Black Label Sushi & Whisky bar 7, Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 987 86 64

Пи

ри

нс

ки

пр

ох од

22

Boogie Wogie Bulgaria Blvd./Cherni vruh Blvd. (Hilton`s Subway) tel: 865 22 88

8 12

8 Brasserie 3, Raiko Daskalov Sqr. tel: 980 03 98

13 14

9 Bulgaria 4, Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 987 19 77 Capanina 9, Narodno Sabranie sqr. 1, Bulgaria sqr. tel: 980 44 38 Chef`s restaurant Elea 127 Rakovski Str. tel: 987 03 39

12 Confetti 11, Slaveikov Sqr 980 34 54, 0889 686 160 13 Dani`s 18A, Angel Kanchev Str. tel: 987 45 48

Южен Парк

10 11

27

18 2

1 16

20

7

27


7

4

14 Da Vidi 36, Khan Asparuh Str. tel: 980 67 46 15 Egur Egur 10, Dobroudja str. tel: 989 33 83, 088 879 06 46 16 Privee 81, Arsenalski Bvld tel: +359 888 673 000

24 17 26

9

17 Magnito Bar&Dinner 17, Dondukov Bvld tel: +359 878 110 537 18 Olive`s 12, Graf Ignatiev Str. 75, Vasil Levski Blvd. tel: 986 09 02 19 Golden Apple 37, Tzvetna Gradina tel: 02 480 73 33

27 6 23 11

10 15 5

3 16

20 Southpark Corner Bogatitza Str. & J. Baucher tel: 0884 80 40 40, 0884 80 50 50 21

18 19

Spagetti Company 1, Kniaz Al. Dondukov Blvd. (in Central Universal Shop) tel: 926 04 27

22 SuperPizza 31/33, Vitosha Bvld tel: 089 913 44 77 23 Marmo Mladost 2, bl. 218 A tel: 490 40 40

25 Младост 2

23

24 Tea 10, Fr. Joliot-Curie Str. tel: 72 23 42 25 Uno Enoteca 45, Vassil Levski Blvd. tel: 981 43 72, 981 46 13 26 Uno Ristorante Italiano 121 Rakovski Str. tel: 980 59 58, 986 38 07 27 Vino Bar 9 Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 0898 53 53 55


party girl

Leçons Privées Фотограф: Ивайло Станев за CreativeHall studio Стилист: Джина Шеовска Грим: Грета Великова Коса: Лина Рашкова за ID Studio Модел: Никол Локация: Privee

туника 260 лв. Fornarina от HotSpot бижута octopus

106|GO|january


january|GO|107


party girl

108|GO|january


party girl

сако 339 лв. Killah top 89 лв. Miss Sixty,

january|GO|109


party girl

110|GO|january


party girl

кожено яке 1065 лв. Miss Sixty рокля 359 лв. Miss Sixty ботуши 432 лв. Replay

january|GO|111


кожено наметало 463 лв. Stefanel

112|GO|january


party girl

шапка 99 лв. Killah шнола с пера Octopus елек 299 лв. Miss Sixty сутиен 56 лв. St.Even, от Under Gear колан 80 лв. Fornarina от HotSpot клин 100 лв. Fornarina, от HotSpot боти 280 лв. Replay колие специално направено за сесията 100лв.

january|GO|113


party girl

рокля 237 лв. Stefanel

114|GO|january


january|GO|115


party girl

шапка,яка и колие (личен архив) шнола с пера octopus гривни octopus блуза 65 лв. Killah пола 169 лв. Killah

116|GO|january


СОФИЯ, БУЛ. АРСЕНАЛСКИ 81, ТЕЛ.: 0878 11 05 37

СРЕЩУ СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК


IN FRAME

DESIGNER STYLE ИСКРЕН ЛОЗАНОВ Е ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИШЕН ДИЗАЙНЕР, КОЙТО УЧАСТВА В КОНКУРС НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНАТА МАРКА БЕЛЬО TRIUMPH И ГО СПЕЧЕЛВА В БЪЛГАРИЯ. КАТО ПОБЕДИТЕЛ ЗАМИНАВА ЗА МИЛАНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ СЪС СВОЯ МОДЕЛ, НАПРАВЕН ОТ ХАРТИЯ И САТЕН, КЪДЕТО СЕ СЪСТЕЗАВА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 28 СТРАНИ. СПЕЧЕЛВА ВТОРО МЯСТО ОТ ONLINE ГЛАСУВАНЕ НА ПУБЛИКАТА, А МОДЕЛЪТ ПРОДЪЛЖАВА ИСТОРИЯТА СИ И СЛЕД КОНКУРСА. КАТО ВСЕКИ ЕДИН МЛАД ЧОВЕК У НАС, КОЙТО ЗАВЪРШВА ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ, ТОЙ РАБОТИ, А МОЖЕШ ДА ГО СРЕЩНЕШ В CHOCOLATE LOUNGE & BAR, ДОКАТО СЕРВИРА НАПИТКАТА ТИ. БИЛО ЛИ ТИ Е МЕЧТА ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С МОДА? Да, от малък. НА КОЛКО ГОДИНИ БЕШЕ, КОГАТО РАЗБРА, ЧЕ ТОВА ЩЕ Е ТВОЯТА ПРОФЕСИЯ И НЕЩОТО, С КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАМИВАШ ЗА НАПРЕД? Бях в 11 клас и започнах да се подготвям за кандидатстване. А СЕГА В КОЙ КУРС СИ? В четвърти, последен. ПРИТЕСНЯВАШЕ ЛИ СЕ, КОГАТО УЧАСТВА В КОНКУРСА НА TRIUMPH ТАЗИ ГОДИНА? Не. Там няма място за притеснение, а само за вълнение. А КАК СЕ ПОЧУВСТВА, КОГАТО ГО СПЕЧЕЛИ? Щастлив, това е едно много голямо постижение.


ХАРЕСА ЛИ ТИ МИЛАНО? Много различен град е, в който всичко успява да те развълнува, особено когато си за първи път там. ИМАШ ЛИ ПОДГОТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ЗА ДА НАПРАВИШ ЕДИН ДЕН СВОЯ СОБСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ? Да, вече е готово заради дипломната работа. Ще бъде миниколекция от 12 модела. КАКВО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ? Моделите са дамски, по зададен проект с име „Гардеробът“. Всеки може да си разбира и работи проекта както пожелае. ТИ КАКВО ЩЕ ПРЕДСТАВИШ? За мен това е поглед назад във времето и аз се връщам 80-те и 90-те, от които взимам типични елементи и ги интегригам в моите модели. ДОКЪДЕ СЕ ПРОСТИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА ТИ МЕЧТА? Искам да имам собствен лейбъл. КАКВО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОД „ЛЕЙБЪЛ“ В МОДАТА? Собствена марка или да работиш с лейбъла си за друга марка, но много по-голяма.


ТЕМА

SNOW WHITE SNOW WHITE Е КАТО ИГРА НА ДУМИ, КОЯТО В ЕДИНИЯ СЛУЧАЙ ОЗНАЧАВА СНЕЖНОБЯЛО, А В ДРУГИЯ СНЕЖАНКА. ИМА ЕДИН ВИД ХОРА, КОИТО, ДОКАТО СИ ГОВОРЯТ С ТЕБ, ИЗПОЛЗВАТ ИЗРАЗИ И ФРАЗИ, КОИТО СА ДВУСМИСЛЕНИ И ТРУДНО МОЖЕШ ДА РАЗБЕРЕШ КАКВО ВСЪЩНОСТ ИСКАТ ДА ТИ КАЖАТ. ПРИ НАС НЯМА ТАКАВА ПОВРЕДА, ЗАТОВА ДНЕС ЩЕ СИ ГОВОРИМ ЗА СНЯГ И ЗА ОНАЗИ МАЦКА ДО ДЯДО КОЛЕДА (ЕКС-МРАЗ), КОЯТО ТАКА И НЕ РАЗБРАХМЕ С КАКВО ТОЧНО СЕ ЗАНИМАВА. НО ЗА ТОВА ПОСЛЕ... Чувал си, че всеки миг е неповторим, че трябва да ползваме всяка възможност, че трябва да живеем в настоящето и подобни позитивни мисли. Дори и да не си привърженик на този начин на мислене, факт е, че през зимата единственото нещо в околната среда, на което можем да се зарадваме, е снегът и винаги е било така. Грабвай шейната още днес и отивай на някое райско кътче, намиращо се на склон, за да направиш шеметното спускане, за което и Томба може би ще ти завиди, поглеждайки от пистата в Банско. Дишай чист въздух дълбоко, използвай термо бельо, носи ръкавици и не спирай да подскачаш и мърдаш. От няколко години насам вече стана традиция в първите дни на новата година да се натрупа толкова сняг, че да шашне всички машини и дежурни от Гражданска защита. За да се справиш успешно, ти препоръчваме повече сън, защото е тъпо, когато се събудиш в 7 часа, навън да е толкова тъмно, все едно тепърва трябва да се готвиш за парти. Да не забравяме, че и биологичният ти часовник спи, а не тиктака. „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, както е името на

122|GO|JANUARY


един прекрасен български филм, затова не трябва да губиш надежда, а да се потопиш в снежната магия. За измръзването един чай ще ти свърши полезна услуга, а и може да излекува досадната кашлица, присъща за зимната температура. Каквото и да се е случило с теб по празниците, не забравяй, че съвсем в центъра на София вече действа ледената пързалка, която според запознати е най-голямата на Балканите. Не се гипсирай! Ледът може и да е метафора и ако се върнем на двойния смисъл от началото, има символика. Може би те е страх от падане и счупване, но ако пребориш страха си, като се задържиш прав, ще започнеш годината с точка напред. Ако не си сигурен, ти препоръчваме да си пиеш питието в близост до пързалката и да наблюдаваш от безопасно разстояние. Другият символ на зимата и приятното гъделичкане в стомаха идват с един отбор приказни герои и това е бандата на Дядо Коледа. С тях при полета на шейната, елени и подаръци е и Тя – най-красивата помощница в света на фантазиите. Снежанка е по-позната у нас като гаджето „ама не точно“ на белобрадия старец. Ако помислиш логично, тя няма как да има връзка с него, но пък ако съвсем се задълбаеш, ще осъзнаеш, че всъщност не е толкова абстрактно. Тя е висока, облечена в бяло, което проблясва, с поддържана здрава черна каса и кожа като кадифе. Нямаме информация дали е склонна да слуша поп-фолк, обаче има корона. Може би това подсказва, че прелитайки по Коледа,

тя всяка година печели конкурс за красота и с трофея си отива директно при децата, за да им помаха. Ако Снежанка помагаше на Дядо Коледа, то тогава джуджетата стават излишни. Застъпници на идеята, че той не може без нея, от неправителствената организация „Снежка“ веднага биха надали вой, че джуджетата му помагат в работилницата, а тя при подаряването. Виж, американците отдавна са решили този проблем, като са я елиминирали от празничната вечер и са я зарязали в анимационния филм. Ние сме по-гостоприемни от тях и нямаме нищо против г-н Коледа да е с придружителка. Вероятно бившият Съветски съюз направи тази конспирация и Снежанка е руски разузнавач в женски дрехи. Защо така безразборно да се раздават подаръци, като може Снежанка, която е героиня в приказка на Братя Грим, да води отчет и да конфискува в полза на държавата подарък, попаднал в ръцете на непослушно дете. Никой вероятно не знае защо бедното момиче, умъртвено с отровна ябълка и събудено от целувката на принц, днес има репутацията на красива жена с неясна професия. Няма значение, и без това всичко се случва за един ден от цялата година, а ти има да зареждаш с настроение за много дни напред. Запали колата, качи своята Снежанка в нея, а ако ти си Снежанка, качи принца и заминавай за някое място, покрито със сняг и далеч от кишавата луга, която се мъчи да спечели двубоя с ботушите ти. Ако някой ти каже, че скоро ще се стопли, му се усмихни – студът не понася на всички ни.

JANUARY|GO|123


travel текст иво филипов

В настроение за Hong Kong Добре дошъл в Самостоятелния административен район Хонконг! Допреди 12 години все още британска колония, в наши дни нещо като автономна провинция в пределите на Поднебесната империя Китай. Всъщност всички желаещи от континенталната част на Червената република трябва да получат виза, за да влязат в Хонконг. В повечето случаи визите са само за бизнесмени... Отношението на местните към събратята им от континента е близко до взаимоотношенията между българите и македонците – разбирай много епизоди любовна омраза. Наименованието Хонконг значи „Парфюмирано пристанище”. В историята на колонията фигурират дългогодишните борби на китайците с британците, опиумна война и една червена орхидея, станала символ на Хонконг. Цветето е растяло само на острова, а през 19 век френски мисионери я размножават и пренесят в Европа, а оттам по целия свят.

124|GO|january


travel

Хонконг е бил британска колония в продължение на цели 156 (блажени според повечето местни) години и когато попаднеш на това място, което прилича на епизод от Star Trek, пълен с китайци, в съзнанието ти ще започне да се ражда значението на определението азиатски икономически тигър. Тук си в Бъдещето, към което съседен Китай така страстно се опитва да пристигне преди всички, но ще му трябват още много години. Макар че в очите на българина Китай като последния бастион на почти построения комунизъм уж се справя блестящо, когато се озовеш тук след посещение на континента, бързо разбираш, че пропагандната машина е все още толкова страшна, колкото и по времето на тоталитарните режими в Източна Европа. Разликата могат да направят само онези, които помнят Желязната завеса. За редовия китаец свободата е отвъд границата с Хонконг. Там има достъп до Google, YouTube и Wikipedia… Най-якото е, че в Хонконг тютюнопушенето на обществени места е забранено. В случай че те сгащят с фас в устата, трябва да платиш малко над 1000 евро глоба. Това е много силна отличителна черта между Хонконг и Китай, където се пуши навсякъде, дори и на забранените места – познато ти е, нали?

january|GO|125


travel Бившата колония е изпълнена със стикери с най-разнообразни слогани, посветени на чистотата и обществения ред като: „Моля, помогнете за опазване на околната среда – ползвайте само толкова, колкото ви е нужно”; „Плюенето строго забранено, максимална глоба 5000 ХК долара”; „Не пречете на пристигащите първи да слязат” и „Храченето разпространява бацили”. Репертоарът от reminder-и е много богат и в повечето случаи ти напомня на точното място да не се държиш като прасе. Първото място, което трябва да посетиш, е т.нар. The Peak – там, откъдето се открива зашеметяваща панорамна гледка към целия остров и близкия полуостров Коулуун. Пътуването до Върха става с релсово влакче и е не по-малко вълнуващо от гледката от горе. Не трябва да пропускаш и небостъргачите Lippo Tower, двата Международни финансови центъра One IFC и Two IFC (съответно на 39 и на 88 етажа, с височина 210 и 420 м) и, разбира се, емблематичната за града футуристична сграда на Bank of China. Two IFC е най-високата сграда на Хонконг и шестата по височина в света. Няма как да не забележиш и плеядата огромни молове наоколо. Тук ще намериш всичко – от спортни стоки до дизайнерски предложения и много китайски бизнесмени, които купуват упадъчни капиталистически продукти на килограм, защото на континента няма! В повечето случаи, когато срещнеш представител на Държавата майка в мола, веднага ще го разпознаеш. Парвенюшкият външен вид, който имаше техният побратим „бизнесмен”

126|GO|january


travel

от годините на разцвета на куфарната търговия между България и Турция например, там е запазен и до днес. За съжаление гледката не е толкова чужда или стресираща – поп-фолкът си има и азиатски измерения. Липсва му само една знойна силиконова певачка, която да го украси с „Тигре, тигре, имаш ли хонконгски доларе?” или „Води ме в някой китайски ресторант и поръчвай патица в императорски сос! Нека всичко живо да...” не се увличаме в приликите и разликите между съвременната BG култура и далечните й азиатски подобия. Със сигурност не трябва да пропускаш да зърнеш някоя от номадските лодки в при­ станищата на Хонконг – това са широки плоскодънни морски съдове, на които живеят цели фамилии. Наричат тези плавателни съдове сампани, а правителството отдавна им е вдигнало мерника, защото замърсяват водите на залива. Все още това е неизпълнимо и сампаните са навсякъде между Коулуун и Хонконг. Хубавото е, че всеки, който иска, може да направи и пътешествие на сампан и да обиколи острова. Често капитанът на кораба е домакинята, която управлява плавателния съд, готви и е в ролята на екскурзовод. Ако реши, стопанката на лодката може да те почерпи с някоя вкусна морска манджа – не отказвай, Хонконг се слави с деликатесите си. До 2047 г. Хонконг ще е самостоятелен административен район в пределите на Китай, а дотогава можеш непременно да го посетиш и да се молиш китайската чалга да не го превземе!

january|GO|127


ТЕКСТ: Гери Турийска

hunting season За пореден път се убеждавам как здравият разум няма нищо общо с мъжете, които ни привличат. Колкото по-неподходящ – в това число обвързан, непостоянен, непредвидим и даже емоционално нестабилен, толкова по-интересно. И жените също можем да мислим с други части на тялото си, които са също толкова глупави, колкото и мъжките.


Има нещо ужасно привлекателно в мъжа, който не ти отваря вратата, спи с приятелката ти и не ти обръща внимание. Изглежда на ТОЗИ мъж не му пука за никого освен за самия него. Самоуверен до безобразие, той флиртува с всички привлекателни жени на партито и може да има която си поиска от тях. Всички го познават, но никой не знае нищо за него. Ханк Муди е новото прилагателно за неустоимото лошо момче. И ако Ханк наистина съществуваше, а не беше само персонаж от Californication, то светът щеше да е едно малко по-добро място. Поне за една нощ. За повече не може и да става дума, но каква нощ само би била

тази една-единствена! Няма да се отнасям в мечти сега... Мисълта ми е, че си умираме да правим грешки. Огромни непоправими грешки, чийто риск не си заслужава. Тръпката, вълнението и всички малки въздишки, които по-късно се превръщат в тежки стонове... Правим го заради тях и заради нуждата да „запишем“ в личната си история един такъв разказ. Той ще ни кара да се чувстваме по-опитни и уверени. Всъщност ловците в такива случаи сме ние, жените. Оставяме се да бъдем прелъстени от неподходящия мъж. Лекомислено се отдаваме на желанието, въпреки че много добре знаем, че той няма да се обади никога повече. Но всичко това е точка


в неговото поле. Нека си мисли обратното. Тук искам да отворя една скоба. Според статистиката след секс за една нощ повечето жени се чувстват потиснати. На сутринта се чувстват „употребени“ и се тревожат за репутацията си. Но защо? Какво в това изживяване е по-различно за мъжа и за жената? Абсолютно нищо! „Прелъстена и изоставена“ е просто име на филм, роля, в която е редно да влезем, защото иначе лошите момчета ще се окажат надхитрени. Знам, че да обобщавам всички жени е несериозно, но има случаи, в които съм оставяла „мъжа за една нощ“ с грешното впечатление, че „аз не съм такова момиче“. Всички сме такива момичета, просто някои от нас не са изявени. Сексът за


една нощ е нещо страхотно! Трябва време да го осъзнаеш. Намираш най-неподходящия мъж за връзка, който успееш, и го оставяш да те омагьоса. Така и двамата имате това, което сте искали. Да, може да ти се прииска да го видиш отново, но по правилата на играта това трябва да стане случайно и не трябва да се влюбваш. Никакви любовни мисли. Тях запази за някой друг. Опитай нещо ново тази година. Всичките ти фантазии могат да станат реалност със SexWell. Този път пред-

ложенията започват с нежната част от човечеството и вибратор, който реагира на музика. Можеш да танцуваш с виброяйцето, което освен удоволствие от музиката ще ти донесе и по-различна като усещане емоция. За силните представители сме подготвили мастурбатор Tenga, който е за еднократна употреба. Удачен е за самостоятелни наслади, както и с партньор, а финалът настъпва когато пожелаеш. С всеки поръчан мастурбатор от сайта www.sexwell.bg получаваш и подарък!


Selector

шал G - star 167 лв. бял шал Replay 132 лв. риза Replay 147 лв. дънки Replay 189 лв. пуловер Replay 208 лв. шапка Scotch & Soda 35 лв. ръкавици Miss Sixty 99 лв. чанта Killah 105 лв. колан Killah 89 лв. портмоне Killah 75 лв.

132|GO|january


Selector

shopping adventure Фотография: Тихомир Рачев за NoFrame stidio Стилист: Ева Мария


Selector

134|GO|january


Selector

пухенка Killah 319 лв. ръкавици Miss Sixty 99 лв. чанта Miss Sixty 149 лв. сутиен 65,90 лв. от Andrew Christian стринг 25,90 лв. от Andrew Christian гумени ботуши Replay 124 лв.

january|GO|135


Selector карирана туника Replay 151 лв. дамски пуловер Replay 288 лв. колан Killah 89 лв. червени обувки Killah 165 лв. мъжки топ 37,90 лв. от Andrew Christian мъжки пуловер Replay 208 лв. дънки Replay 189 лв. мъжки обувки Camper 132 лв. чанта Killah 145 лв.


Selector

january|GO|137


CINEMA ÒÅÊÑÒ ÄÀÌßÍ ÌÈÕÎÂ

КЪДЕ ПОКРИХА МОРГАН? ШЕРЛОК ХОЛМС DID YOU HEARD ABOUT THE MORGANS?

SHERLOCK HOLMES

САЩ/2009, ЖАНР: ДРАМА, КОМЕДИЯ, РОМАНТИЧЕН, РЕЖ.: МАРК ЛОУРЪНС, В РОЛИТЕ: ХЮ ГРАНТ, КИМ ШОУ, САРА ДЖЕСИКА ПАРКЪР, МЕРИ СТИЙНБЪРГЪН След като стават случайни свидетели на поръчково убийство, младата двойка Мерил и Пол, които освен всичко друго са и в процес на развод, се оказват под покровителството на програмата за защита на свидетелите. Решението на властите е да ги изпратят далеч от големия град, в никому непознато китно провинциално градче. Това неочаквано обстоятелство провокира и двамата и те решават все пак да дадат втори шанс на тяхната почти приключила връзка. За целта Мерил и Пол трябва да се сбогуват с напрежението и стреса и да се отдадат, кой доколкото може, на спокойствието и безконфликтността в една необичайно нова среда.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ/2009 ЖАНР: ДРАМА, КРИМИНАЛЕН, ПРИКЛЮЧЕНСКИ, РЕЖ.: ГАЙ РИЧИ, В РОЛИТЕ: РОБЪРТ ДАУНИ-МЛ., ДЖЪД ЛОУ Популярният Шерлок Холмс на писателя Сър Артър Конан Дойл, отново е на път да провокира нашето любопитство, след като режисьорът Гай Ричи, вдъхновен от комикса на Лионел Уиграм, прави поредната филмова адаптация. Този път ролята на супер успешния в разкриването на заплетени случаи детектив се пада на Робърт Дауни, който заедно с Джъд Лоу в ролята на вечния другар доктор Уотсън трябва да пребори дузина политически и няколко сложни интимни ситуации. Продуциран от Джоуел Силвър, филмът обещава зрелище, каквото Лондон от края на 19 век едва ли помни, и интриги, на които самият Сър Дойл би завидял.

GO Ðåéòèíã

GO Ðåéòèíã


КНИГАТА НА ИЛАЙ THE BOOK OF ELI

САЩ/2010, ЖАНР: ЕКШЪН, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНСКИ, РЕЖ.: АЛЪН ХЮЗ В РОЛИТЕ: МАЙКЪЛ ГЕМБЪН, ДЕНЗЪЛ УОШИНГТЪН, ГАРИ ОЛДМАН Във времена, в които всичко е въпрос на оцеляване, в един свят, променен от глобален катаклизъм, някога живописната провинциална Америка се е превърнала в безлюдна и враждебна пустош, в която правила няма, още по-малко ред. Някъде там един мъж се е врекъл и цял живот се бори да запази свещен том, за който казват, че може би държи ключа към оцеляването на човешката раса. Един футуристичен трилър от филмовото дуо Албърт и Алан Хюс и с цяла плеяда от звездни актьорски присъствия. „Книгата на Илай“ обещава да бъде преживяване в истинския смисъл на думата.

GO Ðåéòèíã

СДЕЛКИТЕ НА ДОКТОР ПАРНАСЪС

THE IMAGINARUIM OF DOCTOR PARNASSUS ДЪРЖАВА: САЩ/2009, ЖАНР: ПРИКЛЮЧЕНСКИ, ФЕНТЪЗИ, РЕЖ.: ТЕРИ ГИЛИАМ, В РОЛИТЕ: ДЖЪД ЛОУ, ХИЙТ ЛЕДЖЪР Историята на д-р Парнасъс и неговото пътуващо шоу. История за неговата необичайна дарба да манипулира въображението на своята публика. История, която като всички си има своето начало, но си няма все още край. Преди много години д-р Парнасъс сключва облог с дявола, от който печели безсмъртие. Векове по-късно в името на истинската любов той решава да сключи втора сделка с дявола, като този път изтъргува безсмъртността за възможността да се сдобие с наследник. Условието е, че когато детето достигне 16-ия си рожден ден, той или тя ще станe„собственост“ на дявола. Сега, шестнадесет години по-късно, д-р Парнасъс няма много време, ако иска това да се промени.

GO Ðåéòèíã


session

рокля Killah 215 лв. жилетка Replay 148 лв.

142|GO|january


journey in the snow Фотограф: Тихомир Рачев за NoFrame stidio Стилист: HINA грим и коса: Славина Семова Модел: Елеонора Йоцова Visage Agency

january|GO|143


session

жилетка Sisley 229 лв.

144|GO|january


рокля Benetton 199 лв. колан Killah 85 лв.

january|GO|145


session

шапка G-star 143 лв. от FаnPoint палто Benetton 274 лв. блуза Benetton 34 лв. дънки G-star 160 лв.

146|GO|january


january|GO|147


session

блуза Мiss Sixty 339 лв. колан Replay 80 лв.

148|GO|january


жилетка Scotch & Soda 196 лв. от FanPoint колан Killah 45 лв. пола Miss Sixty 149 лв.

january|GO|149


session

суетшърт G-star 135 лв. от FanPoint блуза Sisley 99 лв. колан G-star 87 лв. от FanPoint

150|GO|january


january|GO|151


ЕДНА ВЕЧЕР В... MAKALALI SOFIA GRAND OPENING

18.12.2009

ФОТОГРАФИЯ: НАДЕЖДА ДОЙЧИНОВА


High tech текст: Александър Василев

Алтернативна визия Samsung S5150 Diva folder На телефони като тези им се слага определението, че са модели с „крещящ” дизайн! Само го погледни – сребристият огледален флип няма как да не привлече вниманието на всички около вас! Много добро попадение на Samsung, което определено улеснява мъжете в избора на подарък за своите нежни половинки. S5150 Diva folder е с прилично техническо обезпечаване – има 2.2-инчов основен дисплей, който се открива при отваряне на капачето, а когато те потърсят, с интерес ще установиш, че под ефектните огледални елементи се крие и малък OLED екран. Последният реализира интересни светлинни ефекти. Плюс на модела е наличието на 3.2 MP камера, която е с екстри като Beauty Effect за ретуширане на портрети и Lomo Effect за придаване на артистичен вид на фотографиите. В помощ при пазаруване е налична и програмата Wish List.

154|GO|january


ИНТЕРЕСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ HP Pavilion DV3-2200

Телефоните с чувствителен на допир екран вече не са нещо кой знае колко революционно, но пък лаптопите с такава функционалност тепърва прохождат. Един от първите, който силно впечатлява, е HP Pavilion dv3-2200. Той е с приятен дизайн, мощен двуядрен Intel процесор с честота на работа 2.2 GHz, производителна видеокарта и просторен твърд диск (320 GB), но това, което е уникално в него, е 13,3-инчов широкоекранен дисплей, реагиращ на докосвания. Благодарение на наличието и на най-новата версия на Windows операционната система – 7, освен прости докосвания той може да разпознае и сложни действия като задържане и скролиране на страница, „разтягане” с два пръста и други. Ако си търсиш компактна преносима машина за забавления – това е идеалният избор!

JANUARY|GO|155


NEED FOR SPEED Текст: Димо Петков

MERCEDES-BENZ SLS AMG Нужни са ти само 177 хил. евро, ако искаш немско Ferrari

Преди няколко месеца по време на световното автомобилно изложение във Франкфурт Mercedes показаха своя най-нов модел в лицето на SLS AMG, който се явява пряк конкурент на набиращото все повече популярност Ferrari 458 Italia. Щутгартският представител е наследник на легендарния модел на Mercedes 300SL от далечната 1954 г. и без съмнение е възприел много от неговите черти, макар и след осезаемо модернизиране. Външният вид да автомобила излъчва изобилие от неприкрита агресия и спортен нрав, а огромният преден капак, острите черти на профила и късата задница спират дъха на тези, които вече са го зърнали. Освен всичко това Mercedes SLS AMG запазва емблематичните, отварящи се нагоре „гълуинг“ врати на своя предшественик. В интериора преобладава най-съвременно оборудване, макар тази кола да е наследник на модел от 60-те години. Стандартно в автомобила се монтират мултимедийната и навигационната система COMAND APS, кожен

156|GO|JANUARY


салон, електрическа ръчна спирачка, автопилот, автоматични светлини и др. Сред екстрите най-силно впечатление правят аудиосистемата на Bang & Olufsen BeoSound AMG, DVD чейнджърът, карбоновият капак, състезателните седалки и др. Под капака на SLS специалистите от AMG са монтирали 6,2-литров V8 агрегат, разполагащ с 571 к.с. и 650 Нм въртящ момент, който се куплира със 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител. Благодарение на всичко това и собствената маса на автомобила от 1620 кг, SLS AMG ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунди, а максималната му скорост достига 317 км/ч. За укротяването на това „чудовище“ се използват спирачни апарати с керамични дискове, върху които са монтирани огромни 19-цолови джанти, обути в специални високоскоростни гуми. Очаква се продажбите на модела да започнат от началото на следващата година, а покъсно на пазара вероятно ще се появи роудстър, както и още по-спортна Black Series версия.

JANUARY|GO|157


CD REVIEW

ÒÅÊÑÒ ÅËÅÍÀ ÉÎÍÎÂÑÊÀ

SARAH GOLDFARB & JHK THOMAS HAMMANN & GERD JANSON LIVE AT ROBERT JOHNSON VOL. 4

HEARTBEAT CITY

Jean-Vincent Luccini определено има най-странния псевдоним в съвременната техно сцена. От 2003 той издава под името Sarah Goldfarb, ако си спомняте филма Requiem For A Dream и възрастната дама, която не спираше да поглъща хапчета там. Jean-Vincent нямал намерение да издава албум, докато предложението не дошло от неговия приятел и съсед, неизвестния продуцент Jean-Christophe Hallary (JHK). Албумът се промотира като лесно разбираем, многопластов и танцувален, което е вярно, но Heartbeat City е много повече от това – звукът му е изчистен и просто красив, определено един от най-силните минимал албуми на годината.

Микс, в който слаби моменти не се очакват, но затова пък изненадата е налице. По-неизвестните, но редовни в Robert Johnson, Thomas Hamman & Gerd Janson са изборът за четвъртата компилация на силния франкфуртски клуб. Преди тях Chloé, Prins Thomas и Ivan Smagghe показаха качества в предишните издания. Thomas & Gerd са резиденти на вечерта Liquid в RJ, определяна като по-мека хаус вечер. Повечето от парчетата в микса идват от лейбъла на Janson – Running Back, залагащ на добрия стар аналогов хаус.

Чуй: J acki, Lights At Night, Never Stop

Чуй: Radio Slave – Tantakatan, Chez Damier – Take It Away B2 (KMS 049), Soundstream – Makin’Love

GO Ðåéòèíã

GO Ðåéòèíã

*****

158|GO|JANUARY

***** *


UNDERWORLD

BURAKA SOM SYSTEMA

ATHENS

FABRICLIVE 49

Името на компилацията Athens идва от заглавието на картината на Karl Hyde (Underworld), която е също обложка на албума. Тези, които очакват хаус или техно big beat саунд, ще бъдат разочаровани. „Основното настроение тук е джаз и импровизация. Винаги сме ценели музикантския елемент в творчеството и тук сме се опитали да наблегнем на парчета, които считаме, че звучат наистина добре, когато са свирени лайв.“ Резултатът е наистина разнообразна колекция от психеделичен блус до джази техно. Включен е и нов трак, плод на сътрудничеството между Hyde и Brian Eno.

Buraka Som System са португалско трио, което прекалява със силния бас и е начело на малката група артисти, които възраждат традиционната анголска музика кудуро, вземайки елементи от нея и трансформирайки я в съвременно техно с помощта на стари аналогови синтезатори. „Всичко започна, като си купихме една кудуро компилация. Беше пълна с невероятни идеи!“ В Fabriclive 49 освен достатъчно кудуро на DJ Malvado, DJ Znobia и самите Buraka ще чуете твърд английски хаус (Mastiksoul), дъбстеп (Skream) и нови ремикси от L-Vis 1990, Stenchman и A1 Bassline.

Чуй: Roxy Music – 2HB, Brian Eno & Karl Hyde – Beebop Hurry, Laurent Garnier – Gnaumankoudji (Broken Afro Mix)

Чуй: Buraka Som Sistema – General (Stenchman Mix), Diplo & Laidback Luke – Hey, Mastiksoul – Run For Cover

GO Ðåéòèíã

GO Ðåéòèíã

*****

*****

JANUARY|GO|159


Go Guide 58, Snow white  

A guide for trendy, funny people, who like clubing and fashion.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you