Page 1

Understand The Problem Human Centered Design

ปญหา ∙างตรง ∙างออม

กระบวนการออกแบบ = กระบวนการแกปญหาของโครงการ


Understand The Problem กระบวนการแกปญหาของโครงการ

โครงการ ปรับปรุง

โครงการ ตอเติม

โครงการ ใหม


Understand The Problem ลักษณะของปญหา∙ี่เปนอุปสรรคในงานออกแบบ

ความไมชัดเจนของ ปญหา

ความซับซอนของ ปญหา

ความขัดแยงของ ปญหา

ความบกพรองของ ขาวสาร


Understand The Problem ความบกพรองของขาวสาร

การเปลี่ยนแปลงของ ขาวสารตามเวลา

ความไมสมบูรณ ของขาวสาร

ความบกพรอง ของขาวสาร ความเชื่อถือไมได ของขาวสาร

ความไมแนชัด ของขาวสาร


Understand The Problem แนว∙างการแกปญหาตามลักษณะของปญหาในการออกแบบ กำหนด ขอบเขต

ผูเชี่ยวชาญ

วิเคราะห

ปญหา∙ี่ไมชัดเจน

∙างเลือก

ปญหา∙ี่มีความซับซอน

ปญหา∙ี่มีความขัดแยง

พิจารณา

ปญหาความบกพรอง ของขาวสาร ถูกตอง


Understand The Problem การจัดกระบวนการออกแบบ ลักษณะของ ปญหาในการ ออกแบบ

การจัด กระบวนการ ออกแบบ

กาใชวิธีการ ของระบบ

กระบวนการปอนกลับ ความไมชัดเจนของปญหา ความซับซอนของปญหา ความขัดแยงของปญหา

กระบวนการตัดสินใจ

ความบกพรองของขาวสาร กระบวนการวัฎจักร

กระบวนการแกปญหา

กระบวนการออกแบบ


Understand The Problem ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ

กำหนดขอบเขต ของปญหา

∙ำการตัดสิน ใจเลือกแนว∙าง แกไขปญหา

กระบวนการ ตัดสินใจ

วิเคราะห ปญหาโดยแยก ประเด็นสำคัญ

สรางแนว∙าง แกไขปญหา

∙ุกข

ดำเนินการใหเกิด ผล

∙ำการประเมิน แนว∙างแกไข ปญหา

สมุ∙ัย

นิโรธ มรรค


Understand The Problem ลักษณะของกระบวนการวัฎจักร

กระบวนการ วัฎจักร

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมิน

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมิน

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมิน


∙างเลือก

กำหนด ขอบเขต

ความไมชัดเจนของ ปญหา

ความขัดแยงของ ปญหา

พิจารณา

ผูเชี่ยวชาญ

โครงการ ปรับปรุง

โครงการ ตอเติม โครงการ ใหม

ความซับซอนของ ปญหา วิเคราะห

ความบกพรองของ ขาวสาร ถูกตอง


ผู เชี่ยวชาญ

ลด∙อนสี

ตัวอยาง

ออกแบบ ประหยัด ตน∙ุน

ดนตรีรอค

การผลิต คนหา ขอมูล

คนหา ขอมูล

ความไมชัดเจน ของปญหา

ความขัดแยง ของปญหา

modern

แนว ความคิด

วอดกา?

ผู เชี่ยวชาญ

ขอมูลจากเจาของโครงการ - เหลามูส (วอดกา) - ชื่อ “I’m Rock” - รายละเอียดฉลากคราวๆ - วัยรุน - Modern

ฉูดฉาด

โครงการ ใหม

- Cocktail (Counter) - ฉูดฉาด ดึงดูด สนุกสนาน - แปะฉลากแบบสติกเกอร - สีฉูดฉาด

ความบกพรอง ของขาวสาร ราย ละเอียด ฉลาก update ขอมูล

เก็บ ขอมูลใหม


ำห น

Prom

otion

ติก

กลุม เปาห

มาย

าย

ผูใช

คุณภาพ

ราคา

ปริมาณ

พฤ

รจั ดจ

รรม

กา

าร ก ง อ  ต ม ควา

วัตถุดิบ แรงงาน

คุณภาพ

าง ต ง า

∙ ว น แ กระบวนการ ผลิต

เ∙คนิค

การตลาด

กฏหมา

ขอจำกัด ผลกระ∙

รายรับ รายจาย

ตน∙ุน

การเงิน ระยะ เวลาคืน∙ุน

าคา

กแบ

ื่อมร

ออ

คาเส

การ

ความเปนไปได ของโครงการ

บ เศรษฐศาสตร น ∙ แ บ อ ต ผล

อุปสรรค

กำไร/ ขาด∙ุน

แหลง ∙ี่มาเงิน∙ุน

การจัดการ

นโยบาย

บุคคลากร


blog

วัยรุน 13-30

ชื่น

แฟนคลับ สะส

มโป

ขาย

ตรง

แฟ า ก ราน

100ชุด

รด

เ∙คนิค

ในกา

กำ ไรต ตอ อแผ ชุด น 10 8บ บ. .

พ

บ กแบ

ผูชวย

า น ัฒ ุ∙นพ สง คาจัด

ออ รวม

ระยะ เวลาคืน∙ุน น อ ื ด คืน∙ุน2เ

แนว

ตน∙ุน

รพิม

หา

ฟ คาไ

ำมัน

กา รด

เพี้ยน

postcard

เศรษฐศาสตร

โปส

การ

าด

สราง∙ุนในการดำเนินการตอ

ตน∙ุนแผนละ5บา∙ ฑ ณ ั ภ ุ จ ร ร บ

เวลา ขน าด

∙างการตล

4เด ∙ุน ือนสร พัฒ าง นา

อ รับมา∙ำต

กระบวนการ ผลิต

ขอจำกัด

สรางคูแขง

คาน

2 ิพมพ

โรง

สกา

การตลาด

ปริมาณ

วัตถุดิบ แรงงาน

อง ข ง ่ ิ ว คน

1

งา ชอบ

รด

คุณภาพ

ราคา

ตูน ร า นก

ิมพ

กา

พิม พX XX

โปส

โรงพ

กเพ

งาน

บส ง

โรง

คอม วาด

ขาย ื่อน

ชอ

ฝา

าขา ชุด ยตอแ ละ1 ผน 00 20 บ. บ.

บังคับซื้อ

ราค

การจัดการ

การเงิน

บุคคลากร ผูจ

ัดจ

กำไร/ ขาด∙ุน รอง ูกผูปกค

แหลง ∙ี่มาเงิน∙ุน

ตัว

วน เงินเก็บส

ผูรวมลง∙ุน

นโยบาย

ำห

นา

กำหนดงานและหนา∙ี่ รับผิดชอบ

information class02  
information class02  

information class02