Page 1

GO

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING ISSUE 44 10 NOVEMBER - DECEMBER 10 2012 WWW.GOLIVEtogether.COM WWW.FACEBOOK.COM/Golivetogether

LIFE IS

FREE MAGAZINE

beautiful


GOmagazine EDITOR’S TALK ใครบางคนว่าไว้ ฤดูกาลมีผลต่อความรู้สึก ดิฉันรู้สึกได้ถึงลมหนาวนิดๆ แตะผิวในยามเช้า ที่แม้จะมา เพียงแผ่วๆ แล้วหายไปกับแสงแดดยามสายก็ตาม บนยอดดอยสูง หลายคนได้ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้ว ในเมืองใหญ่ นักเดินทางเริ่ม วางแผน คู่รักเริ่มมองหาที่ดูดาว คนเมืองเตรียมตัวจับจ่าย มองหา กิจกรรมสนุกๆ ทำสำหรับปลายปี ฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีเสน่ห์ เพราะดอกไม้พากันเบ่งบานอวด ความสวย ปีกของความรื่นเริงกางออกพร้อมโอบกอดทุกคนเข้าสู่ ดินแดนแห่งความสุข เรากำลังเข้าใกล้โมงยามแห่งการพักผ่อน บางคนเริม่ นับถอยหลัง เฝ้ารอเทศกาลของขวัญ หรือสำหรับบางคน เดือนนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะนั่นหมายถึงใกล้สิ้นสุดคำว่า รอคอย อาจจะเร็วไปทีจ่ ะกล่าวถึงคำว่าปีใหม่ แต่ไม่เคยมีคำว่าเร็วไป สำหรับการมีชวี ติ ทีส่ วยงามและมีความสุข เพราะจริงแท้แล้วนัน้ ดิฉันเชื่อว่า ทุกวัน Life is beautiful Amy อรุณี แก้วทิพรัตน์ Editor in Chief

รู้ธรรม-ละธรรม A-Z ผลงานเล่มล่าสุดภายใต้ซีรีส์ A-Z ซึ่งประกอบด้วย “ไอเดีย-โนไอเดีย A-Z” “สร้างแบรนด์-สิน้ แบรนด์ A-Z” จากดลชัย บุญยะรัตเวช ผูบ้ ริหาร แบรนด์ แถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งศึกษาธรรมมะอย่างเจาะลึก เพื่อหาคำตอบกับ สภาวะทีเ่ ป็นอยูข่ องโลกปัจจุบนั และสร้างมุมมองทีแ่ ตกฉาน ในความเป็น ไปของโลก หยิบเอาแก่นธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเรียบเรียง เอาไว้เป็นตำรา How to ในชื่อ “รู้ธรรม-ละธรรม A-Z” ลองอ่านดูแล้ว จะรู้ว่าศาสตร์แห่งธรรมมะเป็นมิตรกับเรามากกว่าที่คิด

EDITOR’S CHOICE

Consultants Saridpong Rattanapote (สฤษดิพงษ์ รัตนาพต) Staporn Sirisinha (สถาพร สิรสิ งิ ห) Prawit Janyasittikul (ประวิช จรรยาสิทธิกลุ ) Attapun Yuktanand (อรรถพันธ์ ยุกตะนันท์) Charaspong Surasawadee (จรัสพงษ์ สุรสั วดี) Teepat Sutabutra (ธีรภัทร์ สูตะบุตร) Legal Advisor Amnat Tangurimarn (อำนาจ ตันกุรมิ าน) Editor-in-Chief/Publisher Arunee Kaewthiparat (อรุณี แก้วทิพรัตน์) Founder Editor Montri Boonyasat (มนตรี บุญสัตย์) Travel&Lifestyle Editor Duangkamon Junnet (ดวงกมล จันทร์เนตร์) Contributors Mayura Phakdeerod (มยุรา ภักดีรอด) Wuthichai Sithipreedanan (วุฒชิ ยั สิทธิปรีดานันท์) Proof Reader Plenta Digital Business Director Nattawat Ponnara (ณัฐวรรธน์ ภรนรา) Marketing & Advertising Director Romanee Suganjanapornkul (รมณี สุกาญจนาภรณ์กลุ ) Assistant Marketing & Advertising Manager Bhumpat Boonnil (ภูมพิ ฒ ั น์ บุญนิล) Marketing & Advertising Supervisor Pathompong Bumrerb (ปฐมพงษ์ บำเริบ) Production Manager Patcharee Somporh (พัชรี สมเพราะ) Accounting & Financial Manager Jitsmai Na Nakhon (จิตรสมัย ณ นคร) Finance & Administration Kanyachan Pramprasert (กัลยจันทร์ พรามณ์ประเสริฐ) Color Separation Kanoksilp Thailand Co., Ltd บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด Printing Rungsilp (1977) Priting Co., Ltd บริษทั รุง่ ศิลป์การพิมพ์ จำกัด (1977) Address Pure Paprika Co., Ltd 9/2 Seri Villa, Soi 101 Soi 44 Ladprao Rd., Klong Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 Tel. 0 2736 8646, 08 6313 8853-4 Fax 0 2731 4195 บริษทั เพียว ปาปริกา้ จำกัด 9/2 หมูบ่ า้ นเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0 2736 8646, 08 6313 8853-4 แฟกซ์ 0 2731 4195

CONTRIBUTORS คุ้มคลั่ง in Paris พ็อกเก็ตบุ้คเล่มนี้นำคุณไปช็อปปิ้งเก๋ๆ ที่ปารีส ผู้เขียนออกตัวว่าเธอ ไม่ได้เขียนจากแรงบันดาลใจแต่กลั่นออกมาจากนิสัยที่แท้จริงบวกกับ แรงยุของคนรอบข้าง หนังสือเล่มนี้รวมความเป็นที่สุดทุกอย่าง ที่สุด ของการจ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ที่สุดของการสุขในการช็อป และที่สุดแห่ง ความโรแมนติกของเมืองปารีส แปลกและบ้ากว่าหนังสือพาเทีย่ วพาช็อป เล่มไหนๆ เพราะอ่านไปหัวเราะไป และอาจจะทำให้คุณคุ้มคลั่งจนต้อง รีบจองตั๋วไปปารีสอย่างแน่นอน www.facebook.com/Joom Tosawang

ลิปสติก Diamond Night Out Collection จาก Maybelline ชวนคุณมาเปลี่ยนค่ำคืนให้เปล่งประกายสว่างไสวไปกับ เมย์เบลลีน วอเตอร์ไชนี่ ไดมอนด์ในคอลเล็คชั่นใหม่ล่าสุด “ไดมอนด์ ไนท์ เอ้าท์” ลิปสติกประกายเพชรที่ส่องประกายแวววาวและสัมผัสบางเบาดุจ น้ำทิพย์บริสทุ ธิเ์ คลือบบนริมฝีปาก มอบสีสนั สดใส ปราศจากความขุน่ มัว บนเรียวปากทำให้ผิวหน้าแลดูใสกระจ่าง มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น พร้อม คุณค่าบำรุงล้ำลึกทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ริมฝีปากถึงขีดสุด

ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง) โหรหนุม่ นักพยากรณ์เจ้าของสโลแกน “รูก้ อ่ น...แก้ไขได้” ทีอ่ ยูก่ บั GO มาตัง้ แต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบนั หนึง่ ในคอลัมน์ทมี่ ผี ตู้ ดิ ตามอ่านมากทีส่ ดุ ยังคงมีคำพยากรณ์ให้ ชาว GO ได้ตรวจสอบดวงชะตากันทุกเดือนเหมือนเดิม ประเสริฐ เอีย่ มรุง่ โรจน์ นักเขียนหน้าใหม่สำหรับชาว GO แต่คงเป็น ทีค่ นุ้ เคยกันดีสำหรับชาวแกะดำทีม่ ไี ลฟ์สไตล์สว่ นใหญ่อยูก่ บั การ ครุน่ คิดและมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอยูเ่ สมอ ใครทีไ่ ม่เคย หยุดนิง่ และต้องการเพิม่ ประสบการณ์ชวี ติ แบบคิดต่างห้ามพลาด!


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

04 spin the world

YOUR CALENDAR NOVEMBER 2012

Text golivepaper@yahoo.com

WHAT : ZoukOut, A DANCE MUSIC FESTIVAL SINGAPORE 2012 WHEN : 7- 8 ธ.ค. 2555 WHERE : หาดซิโลโซ่ เกาะเซ็นโตซ่า สิงคโปร์ WHY : เทศกาลเต้นรำ�กลางแจ้งของสิงคโปร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย ปาร์ต้ี ณ ชายหาดซิโลโซ่ ซึ่งใน ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 11 โดยภายในงานคุณจะเพลิดเพลินไปกับเหล่าดีเจที่มีชื่อเสียงของโลกเช่น Hawtin Sasha, James Lavelle, Carl Cox, and Armin Van Bureen เป็นต้น

SINGAPORE

WHAT : 360 Lantau Carnival WHEN : วันนี้ - 30 พ.ย. 2555 WHERE : Ngong Ping Village, HongKong WHY : งาน 360 ลันเตา คาร์นิวัล มีทั้งขบวนพาเหรด ศิลปะการแสดงภาพแบบ 3 มิติ ในธีมหมู่บ้านประมง รวมถึงเวิร์คช้อปสอนการบิดลูกโป่งแบบอินเตอร์แอคทีฟ และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

HONGKONG

WHAT : เทศกาลนิทานในสวน WHEN : ทุกเย็นวันเสาร์ 8 ธ.ค. 2555 – 9 ก.พ. 2556 WHERE : สวนสาธารณะต่างๆ ในกรุงเทพฯ WHY : มูลนิธิเอสซีจีจัดเทศกาลนิทานในสวนเป็นประจำ�ทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ปีนี้พบกัน ทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 16.00 – 17.30 น. รวม 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-29 ธ.ค. 2555 ณ สวนลุมพินี บริเวณสวนปาล์ม วันเสาร์ท่ี 2 – 26 ม.ค. 2556 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณศูนย์เยาวชน และเสาร์ที่ 2-9 ก.พ. 2556 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพิเศษ สำ�หรับครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นภาคเหนือ สามารถเข้าร่วมงานเทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่ ปีท่ี 4 ได้ตง้ั แต่วนั ที่ 9 ก.พ.– 2 มี.ค.2556 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BANGKOK

chiangmai

WHAT : Shades of Military WHEN : 29 พฤศจิกายน 2555 WHERE : CDC - Crystal Design Center WHY: คอนเสิร์ตการกุศลที่คนแจ๊สแจ๊สตั้งใจ นำ�โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช และเพื่อนศิลปิน อาทิ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ปัน่ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และวงดนตรี Infinity Jazz Band และ เป็นการเปิดตัวอัลบัมเพลงแจ๊ส มิติใหม่ เพื่อนำ� เงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย มอบแด่มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

WHAT : เทศกาลท่องเที่ยว ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์ WHEN : 23-25 พ.ย. 2555 WHERE : สิงห์ปาร์ค เชียงราย WHY : ครัง้ แรกกับตลาดนัดกลางหุบเขา “กาด ออน เดอะ ฮิลล์” มากมายด้วยสินค้า งานหัตถกรรม ท้องถิ่น และสินค้าทำ�มือ พร้อมเทศกาลอาหาร บาร์บคี วิ ลานเบียร์ สนุกสนานกับศิลปินชัน้ แนวหน้า บนเวทีกลางแจ้ง ท่ามกลาง ขุนเขา หมู่ดาว และ สายลมหนาว พิเศษสุด Singha Mountain Bike Thailand Open การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ ประเทศไทย สนามสุดท้ายปิดฉากการแข่งขัน ประจำ�ปี 2555 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 5058 3649

29 NOV 2012 23-25 nov 2012

WHAT : เทศกาลบอลลูนนานาชาติ WHEN : 23-25 พ.ย. 2555 WHERE : สนามกอล์ฟ สโมสรยิมนาคา เชียงใหม่ WHY : พบบอลลูนหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสันสุดอลังการจาก 10 ประเทศ เช่น อเมริกา เบลเยี่ยม นิวซีแลนด์ เวียดนาม เยอรมัน เป็นต้น มาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เตรียมตื่นใจกับการแสดง “Balloon Night Glow” แฟนตาซียามค่ำ�คืน ร่วมสัมผัสประสบการณ์การขึ้นบอลลูน แบบ “Tether Balloon” กิจกรรมสุดฮากับ Street Performance การแสดง คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดจากร้านอาหารชื่อดัง

15 DEC 2012 WHAT : The Grand Happiness Concert WHEN : 19.00 น. 15 ธันวาคม 2555 WHERE : โคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา WHY : พี่อี๊ด สุเทพ ประยูรพิทักษ์ และวงเดอะแซ็ก จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆ ในบรรยากาศอบอุน่ สร้างปรากฎการณ์ความสุข สุดสุนทรีย์ แฟนเพลงไม่ควร พลาดเพราะงานนี้จะป็นการรวมตัวมิตรรักแฟนเพลงตัวจริงของพี่อี๊ดและวง ตัง้ แต่สมัยเล่นดนตรีอยูท่ โ่ี รงแรมแมนดาริน สามย่าน กว่า 20 ปี ทีไ่ ม่ได้พบกัน ร่วมสัมผัสบรรยากาศความสุข และความประทับใจได้อีกครั้ง โทร. 08 1714 6700 www.facebook.com/suthepandthesak


2.

1.

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

05 URBAN LIVING Text / Photo H8ng เจ้าของ พุทธิมน ตันติธนานนท์, ชเวศพล บุญศิริ

3.

DO IT myself Pengiun Villa ชือ่ นี้ ไม่ได้จะพูดถึงวงดนตรีแต่อย่างใด แต่กำลังจะพูดถึงหมูบ่ า้ นเพนกวินทีอ่ ยูถ่ นนเลียบคลอง ชลประทาน ในเมืองเชียงใหม่ ทีต่ งั้ ของร้าน Linnil Zakka Shop ทีข่ ายของใช้นา่ รักๆ อย่างกระเป๋าผ้า สมุดโน๊ต พวงกุญแจ ฯลฯ และรวมไปถึง ของแต่งบ้านน่ารักจาก 3 2 6 Studio ทีม่ ี โคมไฟ และ ตุก๊ ตาเซรามิคหน้าตาทะเล้น ขายอยูด่ ว้ ย นอกจาก Linnil Zakka Shop จะเป็นหน้าร้านของทัง้ สอง แบรนด์นี้ ยังเป็นบ้านพักของเจ้าของแบรนด์ทงั้ คูด่ ว้ ย คือ คุณ น้ำหวาน พุทธิมน ตันติธนานนท์ และ คุณเวศ ชเวศพล บุญศิริ ทีน่ เี่ ป็นบ้านสองชัน้ พืน้ ที่ 24 ตารางเมตร ชัน้ บนเป็นห้องนอน และเก็บของสำคัญ ส่วนชัน้ ล่างใช้เป็นหน้าร้าน และ Studio ผลิตงาน พืน้ ทีเ่ ล็กๆ พวกเขาจัดสรรให้การใช้สอยประโยชน์ ครบครันและลงตัวได้อย่างไร ต้องลองถามกันสักหน่อย “น้ำหวานชอบวัสดุทเี่ ป็นไม้คะ่ ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ สงบแบบญีป่ นุ่ เลยใช้ไม้สนมาเป็นส่วนประกอบในการแต่งบ้าน ไม่วา่ จะเป็นโต๊ะ ชัน้ วางของ หรือชัน้ โชว์ของขาย แต่พออยูไ่ ป นานๆ ก็เลีย่ น เพราะบรรยากาศมันดูเหลืองๆ ไปหมด เลยใช้ สังกะสีมาเป็นส่วนหนึง่ ในการตกแต่งเพือ่ ให้ความเงาของ สังกะสีมาช่วยเพิม่ มิตใิ นบรรยากาศ” ด้วยโทนสีเหลืองอ่อนๆ ของไม้ สีเทาของสังกะสี และ ผนังสีขาว จึงช่วยขับให้สนิ ค้าทีม่ สี สี นั โดดเด่นขึน้ มา และหาก ถามว่าพืน้ ทีเ่ ล็กขนาดนี้ แต่ตอ้ งใช้เป็นทีท่ ำของขาย ต้องมีพนื้ ที่ เก็บวัสดุ และงานทีเ่ พิง่ ทำเสร็จเพือ่ เตรียมส่งไปขาย และเก็บ เป็นสต๊อก ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ลงตัว คุณเวศจึงมา ช่วยไขข้อข้องใจ “ตัง้ แต่ยา้ ยมาอยูท่ นี่ กี่ อ็ ยูไ่ ป ตกแต่งไปด้วย เปลีย่ นไปเรือ่ ย จนตรงไหนทีร่ สู้ กึ ว่าลงตัวแล้วก็จะหยุด ด้วยความทีต่ อ้ งใช้พนื้ ที่ ชัน้ ล่างนีเ้ ป็นทีท่ ำงาน และทีข่ ายของ จึงต้องใช้ทกุ มุมให้เป็น ประโยชน์ หน้าบ้านทีเ่ ป็นประตูกระจกบานใหญ่ทำให้เราเสีย พืน้ ทีเ่ ก็บของไปส่วนหนึง่ แล้ว จึงจำเป็นต้องมีชนั้ วางของเยอะๆ และเพิม่ พืน้ ทีว่ างของด้วยการติดชัน้ วางของทีผ่ นัง ด้วยความทีพ่ นื้ ทีเ่ ล็กแต่ของเราเยอะ เราก็ใช้พนื้ ทีใ่ ต้บนั ได เป็นทีเ่ ก็บของ แต่บา้ นนีเ้ ป็นบ้านเก่า พอเข้าหน้าฝนน้ำก็จะซึม เข้ามาทางผนังด้านล่างทีใ่ กล้พนื้ ทำให้เกิดความชืน้ ของเสียหาย นีก่ เ็ พิง่ รือ้ ของบางส่วนทิง้ ไปเพราะโดนความชืน้ ทำร้ายใช้งาน ไม่ได้แล้ว จึงต้องหากล่องพลาสติกมาใส่กอ่ นเก็บ” นีก่ ท็ ำให้เห็นว่าการตกแต่งบ้านบางครัง้ ต้องเกิดมาจาก การอยูจ่ ริงก่อน แล้วจึงจะรูว้ า่ ตรงไหนควรมีอะไร เพือ่ รองรับ ความต้องการและใช้งานได้จริง หลายอย่างในบ้านหลังนี ้ คุณน้ำหวานและคุณเวศช่วยกันตกแต่ง และของบางชิน้ ทำขึน้ เพือ่ ใช้เอง

“โต๊ะทีใ่ ช้วางของขายนีอ่ อกแบบแล้วไปจ้างช่างทำ เพราะ เราไม่มเี ครือ่ งมือ แต่บางอย่างทีท่ ำได้เช่น ติดชัน้ วางของทีผ่ นัง โคมไฟ กระถางปลูกแคคตัส เล็กๆ ง่ายๆ เราก็ไปซือ้ ไม้มาทำเอง ของขายบางชิน้ จึงเกิดมาจากอยากทำใช้เองก่อน แล้วพอเห็นว่า น่ารักดีกเ็ ลยทำขายด้วย เห็นแฟนมีแบรนด์ของตัวเอง เลยอยาก มีบา้ ง” คุณเวศเล่าอย่างอารมณ์ด ี พูดถึงแคคตัสก็ทำให้นกึ ไปถึงสวนแคคตัสขนาดย่อมทีอ่ ยู่ บริเวณข้างบ้านด้านนอก ทีค่ ณ ุ น้ำหวานใช้เป็นส่วนเตรียมอาหาร และพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนกลางแจ้งด้วย แคคตัสทีเ่ รียงรายหลายแบบ หลายรูปทรงตรงชัน้ ข้างบ้าน ทำให้พนื้ ทีเ่ ล็กๆ นัน้ ดูมเี สน่หข์ นึ้ มา มากทีเดียว “แคคตัสเลีย้ งดูงา่ ยค่ะ ต้นเล็ก น่ารัก ต้องการพืน้ ทีน่ อ้ ย แล้วก็ได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของสินค้าทีท่ ำขาย ของ 3 2 6 Studio ด้วย” ถึงจะมีพนื้ ทีน่ อ้ ยแต่ใช้สอยได้อย่างคุม้ ค่า ก็ถอื ว่าเป็น การจัดการทีช่ าญฉลาดมากทีเดียว และหากคุณไม่สามารถ ทีจ่ ะเนรมิตบ้านให้สวยงามได้ในคราวเดียว ลองใจเย็นอยูไ่ ป แต่งไป ก็อาจได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ เพิม่ เติม แถมมีอะไรให้ ทำไม่นา่ เบือ่ ด้วยนะคะ การแต่งบ้านด้วยตัวเองนีส่ นุกทีส่ ดุ แล้ว ว่าไหม? 1. ชัน้ ล่างทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีท่ ำงานและโชว์สนิ ค้า

2. โชว์รมู สินค้าจาก linnil และ 3 2 6 studio 3. ใช้ผนังให้เป็นประโยชน์โดยติดราวแขวน และชัน้ วาง 4. พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนเล็กๆ ข้างบ้าน 5. ติดชัน้ แบบง่ายๆ เก็บของได้ โชว์กไ็ ด้ 6. แคคตัสนานาพันธุ์

6.

แหล่ งช็อป ไม้สน Home Pro

ไม้ลังสินค้า ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ, ย่านอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ของแต่งบ้านสังกะสี tin home toy (www.tinhometoy.com) หรือร้านขายของแต่งบ้านทั่วไป

4. 5.


Special Advertorial

Text Mr.Outdoor Photo D.John

ALL-NEW ISUZU D-MAX V-CROSS เก็บเกี่ยวในมวกเหล็ก บางคนบอกว่า ไม่ต้องวิ่งไล่คว้าไกล ความสุขอยู่แค่ปลายจมูก แต่บางทีก็ไกลกว่านั้นอีกนิดหน่อยครับ อาจจะสักประมาณสองชั่วโมงขับรถจากกรุงเทพฯ กับยานพาหนะเท่ ลุย ลงตัว อย่าง Isuzu V-Cross ที่พร้อมพาลุยสู่โลกแห่งการผจญภัยอันแสนเร้าใจนาม “มวกเหล็ก”

เตรียมออกเดินทางกับ ISUZU V-Cross

คุณอาจจะรูส้ กึ คุน้ เคยกับชือ่ นีม้ าตัง้ แต่เด็กๆ แต่กแ็ ค่คนุ้ ๆ ใช่ไหมครับ ถ้าถามว่าเคยได้ไปคลุกคลีตีโมงกับอำเภอเล็กๆ แห่งนีซ้ งึ่ อยูใ่ นจังหวัดสระบุรที กุ ซอกทุกมุมมาหรือยัง คงไม่ทกุ คน ทีจ่ ะพยักหน้าว่าเคย เพราะบางสถานทีอ่ ยูใ่ กล้กเ็ หมือนอยูไ่ กล จริงไหมครับ แม้ทลี่ านจอดรถของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจะค่อนข้างเงียบ ไม่มรี ถและคนพลุกพล่าน แต่ผมก็จอด ISUZU V-Cross ใน ช่องจอดไม่กดี ขวางการจราจร เพราะถ้าขับรถเท่ๆ แต่ทำตัวแย่ๆ มันคงไม่เข้าท่าเลยสักนิด น้ำตกเจ็ดสาวน้อย นับเป็นสวรรค์ ของคนทีช่ อบเล่นน้ำมากครับ ด้วยบริเวณทีไ่ ม่เล็กเกินไปไม่ กว้างใหญ่เกินไป มีบริการห่วงยางให้เช่า ต้นไม้รม่ รืน่ ชัน้ น้ำตก ลดหลัน่ กันอย่างเป็นระเบียบ มีแอ่งน้ำเป็นสระธรรมชาติ น้ำใส ไหลฟูฟอ่ งเต็มทุกชัน้ ผมนัง่ ดูนกกระยางคอยจ้องจับปลากิน เพลินๆ แล้วก็เลยเดินออกกำลังด้วยการข้ามสะพานสองอำเภอ ทีเ่ รียกแบบนี้ เพราะจากทีอ่ ยูฝ่ งั่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พอเลยกลางสะพานไปก็กลายเป็นว่าในนาทีตอ่ มา ผมได้ขา้ มมา อยูอ่ ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแล้ว เลยน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร มี แหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ม่คอ่ ยจะมีใครดัน้ ด้นมากันนัก ถ้าถามผม เส้นทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับ เป็นถนนลาดยาง วิง่ ฉิว วิวสองข้างทางเป็นไร่ขา้ วโพดสลับบ้านเรือนผูค้ น นานๆ จะมีรถ วิง่ สวนผ่านมาซักคัน แถมมีถงั นมตัง้ เป็นระยะๆ บ่งบอกให้รวู้ า่ ถนนเส้นนีค้ อื เส้นทางสายนม สมกับชือ่ เสียงของอำเภอมวกเหล็ก นัน่ แหละครับ จุดหมายของผมคือ วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อย่าเพิง่ เข้าใจผิด คิดว่าผมเป็นคนธรรมะธัมโม แต่ดว้ ยความทีว่ ดั ถ้ำดาวเขาแก้ว มีชอื่ เสียงว่าเป็นถ้ำทีก่ ว้างใหญ่ ท้าทายนักผจญภัยตรงทีเ่ ราจะ ต้องขึน้ บันไดจากบริเวณวัดไปถึงปากถ้ำประมาณ 100 เมตร

สายน้ำฟูฟ่องที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

แล้วจึงเดินฝ่าความมืดเข้าสูภ่ ายในถ้ำซึง่ มีความลึกประมาณ 500 เมตร กว้าง 15 เมตร อาศัยเพียงแสงสว่างจากหลอดไฟ นีออนซึง่ ติดอยูเ่ ป็นระยะ และทีส่ ำคัญ ไม่ได้โชคดีทกุ คนและ ทุกครัง้ ทีจ่ ะได้เข้าไปชมความงามอันน่าอัศจรรย์ของหินงอก หินย้อย เพราะทีน่ ไี่ ม่ได้มเี จ้าหน้าทีอ่ ำนวยความสะดวกคอย รอนำทาง แต่อาศัยความใจดีของพระสงฆ์ในวัดแห่งนีท้ หี่ ากท่าน ไม่ตดิ กิจสงฆ์ จึงจะมีเวลามาคอยนำทางนักท่องเทีย่ วได้ และ ผมก็เป็นหนึง่ ในนักผจญภัยผูโ้ ชคดี ภายในถ้ำค่อนข้างมืดและลืน่ มีหนิ งอกหินย้อยให้เห็น เป็นระยะๆ ค้างคาวก็มเี ยอะมากจริงๆ ใครทีก่ ลัวหรือไม่ชอบ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมชนิดนีต้ อ้ งทำใจกล้านิดนึงครับ เดินสำรวจ ถ้ำไปเรือ่ ยๆ หลวงพีท่ นี่ ำทางท่านคอยอธิบายเรือ่ งราวภายในถ้ำ ให้ฟงั แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของถ้ำดาวเขาแก้วซึง่ อยูท่ บี่ นเพดานครับ หลวงพีท่ า่ นชีใ้ ห้ดู ผมเห็นเป็นจุดสีนำ้ ตาลแดงแต้มอยูท่ วั่ เพดาน มองแบบกวีกต็ อ้ งบอกว่า คือท้องฟ้าทีม่ ดี วงดาวนับแสนนัน่ เอง จุดชมวิวมองเห็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

บางจุดทีเ่ พดานต่ำมากจนพอจะเห็นว่าจุดสีนำ้ ตาลแดงนัน้ คืออะไร เท่าทีผ่ มสังเกตดู มันมีลกั ษณะคล้ายๆ ยางไม้ครับ ลองเอานิว้ แตะดูกเ็ หนียวๆ นิดๆ อธิบายไม่ได้วา่ มันคืออะไร จากปากทางเข้าถ้ำจนถึงทางออกปากถ้ำบนยอดเขาอีกทางหนึง่ นัน้ ใช้เวลาไปสองชัว่ โมงกว่า เดินพอได้เหงือ่ เลยละครับ บนยอดเขา มองเห็นวิวอำเภอมวกเหล็ก รวมทัง้ วิวทะเลสาบเหนือเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ เป็นจุดชมวิวทีต่ อ้ งอาศัยแรงกายและแรงใจทีม่ งุ่ มัน่ มาก เทีย่ วแค่วดั ถ้ำดาวเขาแก้วก็ทำเอาผมเกือบหมดแรงและ เกือบหมดวัน ว่าแล้วก็ขบั กลับทีพ่ กั ทีซ่ กุ หัวนอนคืนนีข้ องผม เป็นรีสอร์ทฮิปเก๋เท่ไม่แพ้รถ ISUZU V-Cross ตัง้ อยูบ่ นถนนเส้น เดียวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ รวมทัง้ ไร่องุน่ ชือ่ ดังทัง้ หลาย พรุง่ นีค้ อ่ ยไป เก็บเกีย่ วความตืน่ เต้นเร้าใจกันต่อ แต่พอเอาเข้าจริง ตืน่ เช้ามา นึกว่าจะเก็บของออกจากรีสอร์ทได้ทนั ที ทีไ่ หนได้ ในรีสอร์ทมี กิจกรรมให้อาหารแกะ ปลา เป็ด เต็มไปหมด สนุกก็ตรงต้อง เลียนเสียงสัตว์โลกผูน้ า่ รักเพือ่ ผูกมิตรกับพวกเขาน่ะสิครับ ภายในถ้ำขึ้นสู่ทางออกบนยอดเขา


บรรดาเป็ดน้อยในรีสอร์ท

เดีย๋ วก็ตอ้ งส่งเสียงก้าบก้าบ สักพักก็ตอ้ งร้องแบ๊ะแบ๊ะ รูส้ กึ เหมือนผจญภัยอยูใ่ นโลกซาฟารีขนาดเล็กๆ ไร่องุน่ ในอำเภอมวกเหล็กมีหลายแห่ง เปิดให้เข้าชมฟรี กันทุกไร่ ชอบชือ่ ไหน ก็แวะเทีย่ วทีน่ นั่ ผมแวะไปสองไร่ครับ ไร่คณ ุ กบปภัสรา และไร่องุน่ คุณมาลี ก็สองไร่นคี้ วามดังสูสี ชนิดไม่ไปไม่ได้แล้ว เพราะมีโฆษณา ละคร ภาพยนตร์ มาใช้ เป็นโลเคชัน่ อยูบ่ อ่ ยๆ ไร่คณ ุ กบฯ ได้ววิ เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ ์ ส่วนไร่คณ ุ มาลี ได้ววิ Top of Hill มองกว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา ช่วงนีแ้ ม้จะไม่ใช่ฤดูกาลทีด่ ที สี่ ดุ ในการไปเยือนไร่องุน่ แต่กย็ งั มี ผลิตภัณฑ์และพวงองุน่ ให้ชม ส่วนผลิตภัณฑ์จากองุน่ นัน้ ใครชอบ อะไรก็จดั ไปให้เต็มทีค่ รับ ผมจัดเบาๆ เป็นองุน่ ไร้เมล็ด 1 กล่อง และน้ำองุน่ อีก 6 ขวด

ให้อาหารแกะ

บ้านพักในรีสอร์ทสุดฮิป ไร่องุ่นคุณกบ-ปภัสรา

หน้าร้านกาแฟริมทางหลวง 2089

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ออกจากเขื่อนป่าสักฯ

พวงองุ่นสวยๆ ในไร่องุ่นคุณมาลี

นอกจากแวะเทีย่ วไร่องุน่ แล้ว ผมยังจัดเส้นทางอุโมงค์ ต้นไม้สเู่ ขือ่ นป่าสักชลสิทธิเ์ ป็นของแถมให้ ISUZU V-Cross ได้โชว์พลัง อีซซู ุ ดีดไี อ ซูเปอร์คอมมอนเรล เจนเนอเรชัน่ 3.5 ที่ สำคัญผมไม่หว่ งเรือ่ งน้ำมันเลยครับ เพราะอีซซู ขุ นึ้ ชือ่ อยูแ่ ล้ว เรือ่ งความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผ่าน มาตรฐานทีเ่ ข้มงวดทีส่ ดุ ในโลก ขับไปไหนก็สบายใจ แทนทีจ่ ะเปลีย่ นเส้นทางเพือ่ กลับกรุงเทพฯ ผมย้อนกลับ มาทางเก่า เพราะมีกจิ กรรมสุดมันสุดท้าทายรออยู่ เปลีย่ นจาก ขับรถปิกอัพคันหรูเท่ไปเป็นขีร่ ถเอทีวสี กั ชัว่ โมงสองชัว่ โมง ที่ มวกเหล็กเอทีวี ทีน่ เี่ ปิดมายีส่ บิ ปีแล้วครับ ดังนัน้ ไม่ตอ้ งห่วง เรือ่ งความปลอดภัยมีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลเป็นอย่างดี เรือ่ งสภาพรถ เจ้าของสนามการันตีความเร็ว แรง และแข็งแกร่งของเครือ่ งยนต์ ส่วนเส้นทางหฤโหดสุดหฤหรรษ์มใี ห้เลือกตามความชอบ ไม่อยาก ขับเองก็มบี ริการซ้อนท้ายเจ้าหน้าทีน่ ะครับ สนามเอทีวแี บ่งออกเป็นสองสนาม สนามแรกเป็นสนามเด็กๆ ขับวนอยูใ่ นส่วนทีท่ ำการของมวกเหล็กเอทีวี ส่วนทีส่ นามอีกแห่งนัน้ ไม่ได้จำลองสภาพความโหด แต่เป็นสนามทีโ่ หดจริงๆ เพราะ ต้องขับเอทีวลี ดั เลาะ ตามไหล่เขา ขึน้ เขา ลงเขา งานนีผ้ มจัดเต็ม ถ้าใครคิดว่าแค่ขเี่ อทีวเี หมือนผมแล้วมันยังสะใจไม่พอ ก็เชิญต่อด้วยกิจกรรมเพ้นท์บอล ยิงกันลัน่ สนามไปเลยครับ ต่อด้วยการโรยตัวบนหน้าผาจำลองความสูงกว่า 20 เมตร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

คอกม้าด้านหลังร้านกาแฟ

ผาจำลองสูงกว่า 20 เมตร

แต่ถา้ นัน่ ยังตืน่ เต้นไม่มากพอ ต้องนีเ่ ลยครับ กิจกรรมโรยตัว ทีห่ น้าผาจริงความสูงกว่า 40 เมตร รับรอง เร้าใจสุดๆ กัน ไปเลยครับ หลังจากผมเปลีย่ นสภาพตัวเองเป็นหนังหุม้ เหล็กก็ได้เวลา กลับมาหา ISUZU V-Cross เข้าสูห่ อ้ งโดยสารหรูทแี่ สนอบอุน่ และปลอดภัย เพือ่ ไม่ให้หวั ใจทำงานหนักเนือ่ งจากความโหดของเส้นทางใน สนามเอทีวี ผมขอพักด้วยการแวะนัง่ จิบกาแฟเย็นๆ สักแก้ว จุดแวะพักแห่งนีน้ า่ สนใจมากครับ เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ทีม่ าพบรักกับสาวไทยและหลงใหลในบรรยากาศเมืองคาวบอย แห่งนี้ กลายเป็นจุดเริม่ ต้นของร้านกาแฟริมถนนทางหลวง หมายเลข 2089 แห่งอำเภอมวกเหล็ก แถมยังเป็นอดีตนักแข่งรถ มืออาชีพด้วยนะครับ แต่รถอะไรนัน้ ขอให้ไปพูดคุยสอบถาม และเห็นด้วยตาตัวเอง ใบ้ให้วา่ เท่มากไม่แพ้ ISUZU V-Cross เริม่ คุน้ เคยและรูส้ กึ ใกล้ชดิ กับ “มวกเหล็ก” มากขึน้ มา อีกนิด แถมอำเภอเล็กๆ แห่งนีก้ ไ็ ม่ไกลเลยใช่ไหมครับ อยู่ ห่างไปแค่สองชัว่ โมงจากกรุงเทพฯ ขับรถเข็มน้ำมันยัง ไม่ทนั กระดิก ก็ได้ไปผจญภัยในดินแดนคาวบอยแล้ว ไม่ใช่เก็บเกีย่ วแค่ความสนุกและความเร้าใจ แต่คอื การได้ คว้าความสุขทีอ่ ยูใ่ กล้อกี ด้วย รถเอทีวีพร้อมพาลุย


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

08

A-Z

A = Andy Williams “I made up my mind several years ago that I had worked very hard to get to where I am in life and that I was only going to do things that are fun and exciting.” “เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ผมครุ่นคิดว่าผมได้ทำ�งานหนัก อย่างถึงที่สุดกว่าจะก้าวมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ในชีวิต และนั่น หมายถึงผมกำ�ลังทำ�สิ่งที่สนุกสนานและตื่นเต้น” นีค่ อื คำ�กล่าวของเจ้าของบทเพลงอมตะ Moon River และ เพลงประกอบภาพยนตร์ Love Story ซึง่ เสียชีวติ ไปเมือ่ ไม่นานนี้

TREND UPDATE

A-Z Text ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์

B = Bottega Veneta

D = Daniel Craig

C = Cloud Atlas หนังดราม่าไซไฟทีส่ ร้างจากนิยายขายดีชื่อ เดียวกันของเดวิด มิตเชลล์ พูดถึงผลของ การกระทำ�ทีด่ �ำ เนินจากอดีต สูป่ จั จุบนั และ อนาคต หนังได้นกั แสดงชัน้ นำ�หลายคนมา ขึน้ จอ อาทิ ทอม แฮงค์ส, ฮัลลี แบร์ร,ี จิม บรอดเบนต์, ซูซาน ซานแรนดอน และฮิว แกรนท์ เป็นต้น เข้าฉายเดือน พฤศจิกายนนี้

G=

ประเทศอิหร่านได้ทำ�การถอนชื่อ ภาพยนตร์เรื่อง A Cube of Sugar นิยายชุดอิโรติกขายดีของ อี.แอล. เจมส์ ทัง้ ออกจากการเข้าชิงรางวัลออสการ์ สามเล่ม Fifty Shades of Grey, Fifty Shades สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ Darker และ Fifty Shades Freed ได้รบั การตี ยอดเยี่ยม เพื่อต้องการโต้ตอบกรณี พิมพ์ใหม่เป็นบ็อกซ์เซ็ตอีกครัง้ นิยายชุดนีข้ าย พิ พ าทจากภาพยนตร์ ส ุ ด อื ้ อ ฉาว Innocence of Muslims พร้อมทั้ง ได้ทว่ั โลกกว่า 40 ล้านก๊อบปี้ ซึง่ สวนทางกับ คำ�วิจารณ์วา่ เต็มไปด้วยความรุนแรงทางเพศ เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมอื่นๆ แสดงจุดยืนเพื่อประท้วงสหรัฐฯ ใครจะซือ้ มาอ่านลองหาข้อมูลดูกอ่ นจะดีกว่า เช่นกัน

H = The Hobbit

N = No.5

นิยายแฟนตาซีชอ่ื ดัง The Hobbit ทีเ่ จ.อาร์.อาร์. โทคีน เขียนไว้ตั้งแต่ปี 1937 ถูกนำ�มาตีพิมพ์ครั้งล่าสุด เพื่อ ต้อนรับฉบับภาพยนตร์ของปีเตอร์ แจ็คสัน ทีก่ �ำ ลังจะ ออกฉายในช่วงปลายปีน้ี

J = Justin & Jessica หลังจากทีเ่ ดทกันมา 5 ปี คูฮ่ อต จัสติน ทิมเบอร์เลค และเจสสิกา บีล เพิง่ จับมือกันเข้าประตูววิ าห์ไปเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา โดยจัดงานแบบเล็กๆ เป็นส่วนตัวใน บรรยากาศคันทรีท่ ป่ี ระเทศอิตาลี หนังสือรวบรวมผลงานของ แฟชัน่ ดีไซเนอร์ผจู้ ากไป อเล็กซานเดอร์ แมคควีน ผ่านภาพถ่ายสวยๆ ของ Anne Deniau ตัง้ แต่แบ็กสเตจ จนถึงบนรันเวย์หลากหลาย คอลเลคชัน่

E = Ewan McGregor

อีวาน แมคเกรเกอร์ รับบทนำ�คูก่ บั นาโอมิ วัตส์ ในหนัง The Impossible ที่สร้างจาก Girls Aloud เรื่องจริงของครอบครัวที่รอดชีวิตจาก เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ตเมื่อ เกิรล์ กรุป๊ ของอังกฤษทีม่ ยี อดขาย มากทีส่ ดุ ในศตวรรษที่ 21 เกิรล์ ส์ ปี 2004 โดยมีมือของผู้กำ�กับชาวสเปน เจ.เอ.บาโยนา เจ้าของ อลาวด์ กลับมารียเู นียนแบบพร้อม เครดิตเขย่าขวัญ The Orphanage ที่การันตีได้ว่าอย่างน้อยภาพ หน้า 5 สาวกันอีกครัง้ ในอัลบัม้ 10 ต้องออกมาสวยอย่างแน่นอน พร้อมซิงเกิลแรก Something New I = Iran

F = Fifty Shades Trilogy

แบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากอิตาลีที่เป็นเด่นเรื่องเครื่องหนัง อย่าง Bottega Veneta แหวกแนวด้วยการสร้างสรรค์ คอลเลคชั่นกระเป๋าถือ ซึ่งทำ�จากวัตถุดิบที่ใช้เส้นใย ธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ รวมถึงใช้กระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทว่ายังคงเอกลักษณ์การสานหนัง อยูเ่ หมือนเดิม โดยจะเผยโฉมแบบเต็มๆ ในคอลเลคชั่น Cruise 2013

L = Love Looks Not With the Eyes

ขณะที่ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอนที่ 23 ในชื่อ Skyfall กำ�ลังลงโรงฉายในเดือน พฤศจิกายนนี้ พระเอก 007 แดเนียล เคร็ก เผยว่าได้เซ็นสัญญาแสดงหนังเจมส์ บอนด์ สองตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว

แบรด พิทท​์คือผูช้ ายคนแรกที่ ได้รบั เลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของ น้�ำ หอมแห่งตำ�นาน Chanel No.5 ด้วยค่าตัว 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยภาพยนตร์โฆษณาขาวดำ�ที่ กำ�กับโดย โจ ไรท์ เริม่ แพร่ภาพ แล้วตัง้ แต่เดือนทีผ่ า่ นมา

M = Modern Family

ซิทคอมสุดฮิต Modern Family คว้ารางวัลเอ็มมี่ สาขาซีรสี ค์ อเมดี้ ยอดเยีย่ มเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน รวมทัง้ รางวัลนักแสดงนำ�หญิง จูลี โบเวน, นักแสดงสมทบชาย เอริค สโตนสตรีท และผูก้ �ำ กับ สตีเวน เลวิแทน

K = Katy Perry เคที เพอร์รี ได้รบั การยกย่องให้เป็น Woman of the Year 2012 จาก Billboard โดยประเมินจากผลงานเพลงทีต่ ดิ ชาร์ต ภาพยนตร์สามมิติ ทัวร์คอนเสิรต์ และความโด่งดังบนสือ่ อืน่ ๆ ทัง้ นีจ้ ะมีการมอบรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้


O = Oscar Host

P = Paul Thomas Anderson

เผยออกมาแล้วว่า เซ็ธ แมคฟาร์เลน เจ้าของเสียงพากย์และผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง ภาพยนตร์ตกุ๊ ตาหมีตวั แสบ Ted รวม ทัง้ ซีรสี ์ Family Guy จะรับหน้าทีเ่ ป็น ผูด้ �ำ เนินรายการงานประกาศผล รางวัลออสการ์ครัง้ ที่ 85 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013

X = XLVII

ผู้กำ�กับ พอล โธมัส แอนเดอร์สัน กลับมาพร้อมหนังตัวเก็งออสการ์ The Master ทีเ่ ข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้ พูดถึงผูน้ �ำ ลัทธิความเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (เชือ่ ว่าอิงมาจากชีวติ ของผูน้ �ำ ลัทธิ ศิลปินสาว บียองเซได้รับเลือกให้เป็นศิลปินคนล่าสุดที่จะมาแสดงในช่วงพักครึ่งของ Scientology) โดยได้สองนักแสดงยอดฝีมอื ฟิลปิ ซีมวั ร์ ฮอฟแมน และ การแข่งขัน Super Bowl XLVII ครั้งที่ 47 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 วาควิน ฟีนิกซ์ มาเฉือนคมกัน

R = Rise of the Guardians

Q = Queen Antoinette

รองเท้าผ้าไหมของพระราชินี มารี อังตัวเน็ตต์ พระชายากษัตริย์หลุย์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ที่สวมก่อนถูกประหารชีวิตด้วยกีโญติน ถูกนำ�มาประมูลขายด้วยราคาเริ่มต้นที่ 10,000 ยูโร และจบการประมูลที่ 62,460 ยูโร โดยการประมูลนี้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ การประหารชีวติ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 1793

U = UN

V = Vomit

ปรากฏการณ์ Gangnam Style ของศิลปิน ไม่นา่ จะเรียกว่าเทรนด์ แต่เมือ่ ช่วงเดือน เกาหลี ไซ ที่ระบาดไปทั่วโลก ได้รับการ ที่ผ่านมามีศิลปินดังสองราย อาเจียน ชืน่ ชมจากนายบัน คี-มูน เลขาธิการธิการ ออกมาบนเวทีขณะกำ�ลังแสดงคอนเสิรต์ สหประชาชาติว่าเป็นการใช้พลังของ รายแรกคือหนุ่มจัสติน ทิมเบอร์เลค ดนตรีซึ่งไม่มีพรมแดนกั้น สร้างความ ขณะทัวร์ที่แอริโซนา ตามด้วยสาว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั่วโลก เลดี้ กาก้า ทีอ่ าเจียนออกมาถึง 4 ครัง้ ที่บาร์เซโลนา ได้อย่างน่าทึ่ง

W = Wolf Children ผลงานแอนิเมชั่นล่าสุดของผู้กำ�กับชาวญี่ปุ่น มาโมรุ โฮโซดะ เจ้าของผลงาน Summer Wars ว่าด้วยเรื่องราวความรักของหญิงสาวกับมนุษย์ หมาป่า หนังได้รับคำ�ชมอย่างล้นหลาม ถึงขั้น ว่ากันว่ามีสิทธิ์เข้าชิงหรือคว้าออสการ์ในปีหน้า ก็เป็นได้ เข้าฉายเดือนพฤศจิกายนนี้

แอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดจากค่ายดรีมเวิร์กส์ ที่สร้างจากนิทานชุด The Guardians of Children เล่าเรือ่ งของเทพผูพ้ ทิ กั ษ์ทง้ั 5 ทีต่ อ้ ง เอาชนะความชั่วร้าย หนังได้ดาราดังอย่าง ฮิวจ์ แจ็กแมน, คริส ไพน์ และจูด ลอว์ มาพากย์เสียง ลงโรงฉายเดือนพฤศจิกายนนี้

S = Sylvia Kristel นักแสดงหญิง ซิลเวีย คริสเทล เจ้าของบท Emmanuelle ในหนัง ชุดอิโรติกระดับตำ�นาน เสียชีวิต ลงแล้วด้วยวัย 60 ปี จากการป่วย เป็นโรคมะเร็งปอด

Z = Zoe Saldana ดาราสาวสวย โซอี้ ซัลดานา คว้ารางวัล นักแสดงหญิงคนโปรดสาขาดราม่าจาก ภาพยนตร์เรือ่ ง Colombiana บนเวที ALMA (American Latino Media Arts) Award ครัง้ ล่าสุด อันเป็นรางวัลสำ�หรับมอบให้ บุคคลในวงการบันเทิงทีม่ เี ชือ้ สายละติน

Y = Yan

T = Twilight Saga ในที่สุดหนังเฟรนไชส์สุดฮิตเรื่องนี้ก็ดำ�เนินมาถึงภาคสุดท้าย Breaking Dawn Part 2 ทีก่ ลายเป็นภาคทีค่ นทัว่ โลกจับตามองมากทีส่ ดุ ไปโดยปริยาย หลังเหตุการณ์ รักร้าวของโรเบิรต์ แพตทินสัน และคริสเตน สจ๊วร์ต เข้าฉายกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

โม่ เหยียน เป็นนักเขียนชาวจีน คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขา วรรณกรรม จากการประกาศรายชือ่ ในปีนี้ โม่ เหยียน มีผลงานอัน เป็นที่รู้จักมากมายทั้งนวนิยาย และเรื่องสั้น หนึ่งในนั้นคือเรื่อง Red Sorghum ที่ถูกนำ�มาสร้าง เป็นภาพยนตร์ชื่อดัง


0

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

10 GO DESIGN

EMPTY MASTERPIECE

Text ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์

ศิลปินชาวฮังการี เบนซ์ ฮัจดู (Bence Hajdu) กำ�ลังถูกพูดถึงไปทัว่ ด้วยศิลปะแนวใหม่ของเขา ที่เรียกว่า ‘Abandoned Paintings’ ที่นำ�ภาพเขียนมาสเตอร์พีซของศิลปินระดับตำ�นาน อย่างเช่น ลีโอนาร์โด ดา วินชี และซานโดร บอตติเซลลี มาดัดแปลงใหม่ดว้ ยการใช้เทคนิค การรีทชั ลบบุคคลในภาพออกทัง้ หมด เหลือเพียงแต่ฉากหลังว่างเปล่าทีเ่ ราคุน้ ตากันดี ไม่วา่ จะเป็นภาพ The Last Supper, ภาพ Oath of the Horatii และภาพ Seaport with the Embarkation of St. Ursula เป็นต้น ทำ�ให้ผลงานภาพทีอ่ อกมาดูประหลาดตา และแอบ หลอนอยูใ่ นที

A WOODEN BIKE ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวลอนดอน แอนดี้ มาร์ติน ร่วมรักษ์โลกด้วยการออกแบบ จักรยานทีท่ �ำ จากไม้ ภายใต้ชอ่ื ‘Thonet’ ซึง่ เป็นชือ่ เดียวกับเก้าอีไ้ ม้สดุ คลาสสิก ในปีค.ศ. 1895 ของนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชาวเยอรมนี ไมเคิล โธเน็ต และ เป็นต้นแบบของจักรยานคันนี้ โดยมาร์ตนิ ใช้เทคนิคการดัดงอไม้กบั ความร้อน ด้วยมือล้วนๆ จักรยานคันนีม้ าพร้อมล้อคาร์บอนไฟเบอร์และไร้เบรค จำ�หน่าย ในราคาคันละ 43,000 ปอนด์

‘Garden by the Bay’ City’s Jungle ด้วยความที่มีขนาดของประเทศเล็กนิดเดียว แถมยังแน่นขนัดไปด้วย ป่าคอนกรีต สิงคโปร์จึงไม่รอช้าที่จะพัฒนาประเทศให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยการสร้าง โครงการ ‘Garden by the Bay’ ซึ่งจะเป็นสวนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติของสิงคโปร์เป็นผูบ้ ริหาร พืน้ ทีข่ นาด 250 เอเคอร์รมิ อ่าวมารีนา่ จะถูกเนรมิต เป็นสวนพฤกษาอันน่าตื่นตา แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ The Flower Dome ที่จัดแสดงพืชเขตร้อนเมดิเตอร์เรเนียน และ Cloud Forest ที่จัดแสดงพืชจากป่าดิบชื้น อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นไฮไลท์ของโครงการคือ Supertrees อันเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ มีความสูง ลดหลัน่ เท่ากับตึก 9-16 ชัน้ รวมทัง้ หมด 18 ต้น ซึง่ ถูกปกคลุมด้วยไม้เลือ้ ยหลากสายพันธุ์ ทัง้ นีโ้ ครงการ Gardens by the Bay เพิง่ เปิดพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วไปเมือ่ ไม่นานนี้ ดูรายละเอียดได้ท่ี www.gardensbythebay.com.sg

FUTURISTIC PIANO สาบานได้วา่ ภาพทีเ่ ห็นอยูน่ ค่ี อื ‘เปียโน’ จากฝีมอื การดีไซน์ของ Peugeot Design Lab ให้กบั บริษทั ผลิตเปียโนชือ่ ดังของฝรัง่ เศส Pleyel ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการสร้างนานถึง 1 ปีครึง่ โดยตัวเปียโนและ ซาวน์บอร์ดที่หน้าตาเหมือนยานอวกาศทำ�จากไม้ ที่ช่วยสร้างเสียงดนตรีอันกังวาน มาพร้อม ขาตั้งเดี่ยวที่ทำ�จากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำ�รถยนต์ ที่โฉบเฉี่ยวกว่านั้นคือ ฝาปิดด้านบนที่เปิดขึ้นโดยง่ายและไม่ต้องใช้ขาค้ำ� สนนราคาตัวละ 165,000 ยูโร

LACROIX’S LOUNGE คริสเตียน ลาครัว (Christian Lacroix) ดีไซเนอร์ระดับตำ�นาน ของฝรัง่ เศสเนรมิตคลับเลานจ์แห่งล่าสุดให้กบั โรงแรม Sofital SO ซึ่งไม่ใช่ที่อื่นไกล แต่เป็น Sofital SO Bangkok บนถนนสาทร บ้านเรานีเ่ อง โดยคลับเลานจ์แห่งนีม้ ชี อ่ื ว่า ‘Club Signature’ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 25 ของโรงแรม เพือ่ ให้บริการผูเ้ ข้าพักในกลุม่ SO Club ตกแต่งด้วยภาพวาดและลวดลายโมทีฟที่สะท้อนกลิ่นอาย ของสยามประเทศยุคโบราณ ผสานกับฝรั่งเศสในยุคศตวรรษ ที่ 19 นอกจากนี้ลาครัวยังรับหน้าที่ออกแบบชุดเครื่องแบบ ของพนักงานโรงแรมอันแสนวิจติ รอีกด้วย ใครอยากสัมผัสดีไซน์ สุดสง่าก็เชิญไปเช็คอินเข้าพักกันได้เลย

BANGKOK’S OASIS ใครจะคิดว่าย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ อย่างเพลินจิตจะมีศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ท่ี ห้อมล้อมด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียวมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ หลบซ่อนอยู่ สมกับชือ่ ‘The Oasis’ อันเป็น หนึ่งในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทีต่ ง้ั ใจสร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนเมือง โดยเฉพาะหนุม่ สาวออฟฟิศในย่านนัน้ ได้แบบ One Stop Service เพราะทีน่ ม่ี ตี ง้ั แต่ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซือ้ ร้านหนังสือ ร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยี ร้าน ขายยา และธนาคาร ท่ามกลางบรรยากาศ ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เพื่อสร้างความ ผ่อนคลายให้มนุษย์งานทัง้ หลายหลังจากที่ ตอกบัตรออกจากออฟฟิศ มานัง่ สังสรรค์กับ เพือ่ นฝูง พลางปล่อยใจสบายไปกับสวนสวย อันรืน่ รมย์ The Oasis @Park Ventures Ecoplex เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. โทร. 0 2650 9542-5


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

11 GO GADGET

VIRTUAL SCUBA

ท่าทางจะสำ�รวจพื้นที่บนดินจนหมดแล้ว Google Maps เลยพาเราดำ�ดิ่งลงไปสำ�รวจใต้ท้องทะเลซะเลย ด้วย ความร่วมมือจาก The Catlin Seaview Survey ที่ดำ�ลงสู่ ก้นมหาสมุทรและถ่ายภาพด้วยกล้องดีไซน์พิเศษที่ชื่อ SVII ซึ่งทำ�ให้เราได้เห็นรายละเอียดต่างๆ ใต้ท้องทะเล ได้อย่างคมชัดและรอบด้านแบบ 360 องศา นับตั้งแต่ แนวปะการัง ฝูงปลา จนถึงเต่าทะเล ราวกับคุณได้ดำ�น้ำ� ลงไปชมด้วยตัวเอง โดยท้องทะเลแห่งแรกๆ ที่ Google เลือกและคุณสามารถเข้าชมภาพใต้น้ำ�ได้แล้วในตอนนี้ คือ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย, Molokini Crater และHanauma Bay ในฮาวาย และ Apo Islands ใน ฟิลิปปินส์...หวังว่าสักวันคงจะมาเยี่ยมทะเลไทยบ้างนะ

WORKOUT TRACKER

TomTom และ Nike ร่วมกันอัพเกรดไลน์นาฬิกาขวัญใจนักวิง่ ‘GPS SportWatch’ ด้วยเอดิชน่ั ใหม่ทเ่ี จ๋งกว่ารุน่ ก่อน ซึ่งเดิมทีได้รับการดีไซน์สำ�หรับนักวิ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมา โดยนาฬิการุ่นนี้มาพร้อม เทคโนโลยีที่สามารถแสดงตำ�แหน่งที่ตั้ง ความเร็วในการวิ่ง ระยะทางที่วิ่ง ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ รวมถึงบันทึกข้อมูลการวิง่ ครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มาและสถิตทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ของคุณเก็บไว้อกี ด้วย แต่ทล่ี �ำ้ สุดๆ คือฟังก์ชน่ั ทีช่ อ่ื NikeFuel ซึง่ จะแปรค่าพลังงานในการออกกำ�ลังกายของคุณออกมาเป็นคะแนน และสามารถนำ�ไปเปรียบเทียบ กับเพื่อนของคุณได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะกำ�ลังวิ่งและเพื่อนของคุณจะเตะฟุตบอลอยู่ก็ตาม ราคาขาย พร้อมแผ่นเซนเซอร์ในรองเท้าเริ่มต้นที่ 149 เหรียญสหรัฐฯ

DERAM PAINTER

อีกไม่นาน หากคุณเข้าพักที่โรงแรมในเครือ Ibis คุณอาจได้รับภาพวาดที่คุณแต่งแต้มขึ้นในขณะที่ คุณนอนหลับ! นี่คือนวัตกรรมใหม่ ‘Sleep Art Robot’ ที่โรงแรม Ibis คิดค้นขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญ อันน่าตื่นเต้นแก่ผู้เข้าพัก โดยเจ้าหุ่นยนต์จิตรกรจะทำ�การประมวลผลการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ หรือ แม้แต่เสียง (กรน) ในขณะทีค่ ณ ุ กำ�ลังนอนหลับใหลอยูบ่ นเตียง ซึง่ ซ่อนเซ็นเซอร์ไว้ 80 จุด และสร้างสรรค์ ออกมาเป็นภาพวาดสีน้ำ�มันบนผ้าแคนวาส แน่นอนว่าแต่ละภาพที่ถูกวาดออกมาล้วนแตกต่างกันไป และเป็นภาพแห่งนิทราของคุณเอง ซึ่งทางโรงแรมจะทำ�การส่งรูปดิจิตอลให้คุณผ่านทางเฟซบุ๊กอีกด้วย อย่างไรก็ดี นวัตกรรมนี้กำ�ลังอยู่ในระหว่างทดลองกับอาสาสมัครหลายคน แต่คาดว่าจะถูกนำ�ไปให้ บริการได้จริงเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

MUSIC-TO-GO

ดูปราดแรกนึกว่าตลับใส่ของ แต่มองอีกทีถึงได้รู้ว่านี่คือ ลำ�โพงขนาดกะทัดรัดรุ่น Model XS ของแบรนด์ “Geneva” ที่เน้นการออกแบบสวยงาม เรียบง่าย ร่วมสมัย และ สามารถพับเก็บเป็นตลับเรียบๆ เอือ้ ให้พกพาไปไหนได้สะดวก เมื่อต้องการใช้งานก็แค่กางฝาครอบออกเป็นมุมสามเหลี่ยม ทั้งหมดนี้มาจากฝีมือของทีมออกแบบ Geneva Lab จาก สวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว ที่โดดเด่นกว่ารูปโฉมคือความ สามารถรอบด้านในเครือ่ งเดียว อาทิ เชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟน หรือเครือ่ งเล่นเพลงผ่านทางบลูทธู หรือสายเชือ่ มต่อ รับฟังวิทยุ แบบ FM และตัง้ เป็นนาฬิกาปลุกระบบดิจทิ ลั ถ่ายทอดพลังเสียง ด้วยกำ�ลังขับ 12 วัตต์ทน่ี บั ว่าดีเกินตัว (www.mahajaklife.com)

FASHION SHOOT

ขยันออกเอดิชั่นพิเศษมายั่วน้ำ�ลายอยู่ตลอดเวลาสำ�หรับ กล้อง Leica แต่ส�ำ หรับเอดิชน่ั นีร้ บั รองว่าแฟชัน่ นิสต้าตัวจริง ทัง้ หลายต้องไม่พลาดกล้อง ‘Leica X2 Edition Paul Smith’ ที่ได้รับเกียรติจากท่านเซอร์พอล สมิธ ดีไซเนอร์ชื่อดังของ เมืองผูด้ ี มาแต่งโฉมใหม่ดว้ ยการปาดแถบสีสม้ และเหลืองสด พร้อมลายเส้นรูปหลอดไฟบนฝาแฟลช ซึ่งต่างเป็นลายเซ็น ของแบรนด์ Paul Smith บวกกับเคสหนังแท้และสายคล้อง สลักตราประทับของท่านเซอร์ ช่วยเติมความเปรี้ยวเท่ให้ กับกล้อง Leica ได้มากโข อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าของกล้อง รุ่นนี้เชิดหน้าได้มากขึ้นก็คือจำ�นวนการผลิตที่จำ�กัดเพียง 1,500 ตัว เริ่มวางขายที่อังกฤษเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในราคา 2,000 ปอนด์... หรือเฉียดๆ แสนเท่านั้นเอง


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

12 fashionista

Shades of Military

แม้กระแสเทรนด์มลิ ทิ ารีส่ ไตล์จะไม่เปรีย้ งปร้างขึน้ แท่นเป็นคียล์ คุ ประจำ�ซีซน่ั เหมือนเทรนด์อน่ื แต่เสือ้ ผ้าแนวนีเ้ ป็นสไตล์คลาสสิกที่ไม่มี วันหลุดเทรนด์และโลดแล่นอยูใ่ นแวดวงแฟชัน่ มาโดยตลอดไม่วา่ จะผ่านไปกีย่ คุ สมัย โดยคียไ์ อเท็มในแต่ละแบรนด์ได้แรงบันดาลใจ มาจากเครื่องแบบ สีสัน และลวดลายทหาร แล้วนำ�มาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองในแบบที่ถนัด หากคุณเป็น หนุ่มสาวที่อยาก ‘อิน’ กับเทรนด์นี้ละก็ ตาม GO ไปอัพเดทชิ้นเด็ดที่จะเนรมิตลุคทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว และเท่อย่างมี สไตล์กันเลยดีกว่า

d n a g n i n r a t le u o b a s i t “For me, ar ng with people.” Quotes about livi : Miuccia Prada’s Text ธีระ

• สเวตเตอร์คอวีสเี ขียว ของ H.E. by Mango ราคาสอบถามได้ทร่ี า้ น หลายคนติดใจกับการใส่ เสือ้ สเวตเตอร์เป็นชีวติ จิตใจ หากอยากอินกับกลิน่ อายเทรนด์มลิ ทิ ารี่ ลองเริม่ ต้นกับเสือ้ สีพน้ื โทนเขียว อย่างตัวนีก้ อ่ น ใส่แล้วหล่อชัวร์ • กางเกงขาสัน้ ลายทหาร ของ French Connection ราคาสอบถามได้ทร่ี า้ น สำ�หรับคนทีอ่ ยาก อินแบบครบสูตรกับสไตล์ทหาร กางเกงขาสัน้ ลายพรางตัวนีแ้ หละ...ใช่เลย จะใส่ไปไปทำ�งานแบบชิลล์ หรือใส่ในวันหยุดพักผ่อนก็ได้อารมณ์ทหารแบบจริงจัง • กางเกงสีน้ำ�ตาลฟอกตกแต่งกระเป๋าข้าง ของ H.E. by Mango ราคาสอบถามได้ที่ร้าน หากอยากได้ลคุ มิลทิ ารีท่ ใ่ี ห้ความรูส้ กึ เท่และหนักแน่น ต้องหยิบกางเกงตัวนีไ้ ปแมตช์กบั เสือ้ ลายพราง ไม่เท่ให้มันรู้ไป • นาฬิกาหน้าปัดและสายลายทหาร ของ Tendence ราคา 17,500 บาท นอกจากแอคเซสซอรี่ พวกหมวกแบบพลทหารหรือเข็มกลัดติดยศแล้ว หนุ่มๆ อาจเลือกเติมเต็มลุคมิลิทารี่แสนเท่ด้วย นาฬิกาลายพรางเรือนนี้ ใส่ไปไหนก็เวิรค์ แน่ๆ • กระเป๋าถือสีเขียว ของ Jack Spade ราคาสอบถามได้ที่ร้าน จะร้อนหรือหนาว กระเป๋าก็ เป็นไอเท็มทำ�ให้หนุม่ ๆ ดูมสี ไตล์ได้ทกุ เมือ่ ซึง่ กระเป๋าใบนีส้ ามารถนำ�ไปแมตช์กบั ลุคทหารได้ไม่ยาก จริงไหมล่ะ หาซือ้ ได้ท่ี French Connection ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ H.E. by Mango ชัน้ 4 เซ็นทรัล ชิดลม Tendence ชัน้ M สยามพารากอน Jack Spade ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชัน้ 4 โซน Luxe Men เซ็นทรัล ชิดลม

• แจ็กเกตสีเขียวเย็บซ้อน 2 เลเยอร์ ของ b + ab ราคาสอบถามได้ที่ร้าน สาวๆ คนไหนชอบ แต่งตัวแบบคล่องตัวด้วยลุคสาวลุยพร้อมแอดเวนเจอร์ทุกสถานการณ์ในหน้าหนาว แจ็กเกตทหาร ดีไซน์สวยเก๋ตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างน่าสนใจทีเดียวเลยละ • คาร์ดิแกนตัวยาวผ้านิตสีเขียว ของ b + ab ราคาสอบถามได้ที่ร้าน สำ�หรับสาวๆ ที่ชอบ เสือ้ ผ้าสไตล์มลิ ทิ ารีแ่ บบเรียบง่าย ลองเลือกเสือ้ สีพน้ื เป็นสีเขียวทหารแล้วจับคูก่ บั กางเกงสีด�ำ เท่านีก้ ็ ให้อารมณ์สาวแกร่งแล้ว • เทรนช์โค้ตสีเขียว ของ Dorothy Perkins ราคาสอบถามได้ที่ร้าน หนาวนี้ใครมีแพลนไป เที่ยวต่างประเทศอย่าลืมพกเทรนช์โค้ตตัวอุ่นไปละ เพียงนำ�ไปแมตช์ง่ายๆ กับกางเกงยีนส์สีฟอก รับรองว่าสวยเก๋อย่างมีสไตล์แน่นอน • กระเป๋าหนังจระเข้สีเขียว ของ Dior ราคาสอบถามได้ที่ร้าน จัดเป็นอีกหนึ่งไอเท็ม Wish-list ที่สาวๆ หลายคนอยากมีไว้ครอบครอง เพราะไม่ว่าจะสะพายไปไหนย่อมกระชากใจให้ใครต่อใคร เหลียวมองเป็นตาเดียวกัน • รองเท้าบูต๊ คอมแบท ของ Topshop ราคาสอบถามได้ทร่ี า้ น หากอยากเพิม่ ความเท่ให้ลคุ มิลทิ ารี่ สมบูรณ์แบบต้องไม่ลมื รองเท้าหุม้ ข้อสไตล์คอมแบทสุดเท่ จะส้นสูงหรือส้นตึกแล้วแต่ชอบ สำ�หรับคูน่ ้ี เห็นแล้วถูกใจกันไหมล่ะ หาซือ้ ได้ท่ี Dorothy Perkins ชัน้ 3 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 1703 Topshop ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 1660 a+ab ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2252 5967 Dior ชัน้ L เกษร, ชัน้ 1 ดิ เอ็มโพเรียม


GO Feature Text Viva

TEN THINGS TO MAKE LIFE BEAUTIFUL ฤดูหนาวมักมาพร้อมกับบรรยากาศหมองหม่นพาให้จิตใจเศร้า เหงา เจ็บ ได้ง่าย แต่หากลองมองต่างมุมคุณจะพบว่าหนาวนี้ยังมีเรื่องดีๆ ที่ทำให้ชีวิตรื่นรมย์ได้อีกมาก หากยังนึกไม่ออก ลองมอง 10 กิจกรรมที่ GO คัดสรรมาเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งแต้มสีสันให้ชีวิตสวยงามอย่างมีสไตล์ พร้อมแล้วก็เริ่มไปด้วยกันเลยค่ะ

1.

ช้อปปิ้งของขวัญเตรียมทำเซอร์ไพรส์

ช่วงปลายปีอย่างนีบ้ รรดาห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายต่างพากันจัดโปรโมชัน่ ต้อนรับเทศกาลทัง้ คริสต์มาสและปีใหม่ มีของขวัญหลากสไตล์ให้คณ ุ เลือกซือ้ หาให้เหมาะกับ ผูร้ บั หรือจะลงทุน ลงแรง ลงเวลา ไปซือ้ อุปกรณ์มาประดิษฐ์ของขวัญเองแบบ DIY ก็ยงิ่ เพิม่ ความพิเศษให้ของขวัญเพียงชิน้ เดียวในโลกด้วยฝีมอื ของคุณ ซึง่ ผูร้ บั จะต้องซาบซึง้ ใจสุดๆ แน่นอน สำหรับชาวเหนือก็สามารถไปเลือกซือ้ ของขวัญได้งานเดียวครบครันทีง่ าน “ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ครัง้ ที่ 22” (Gift Fair 2012) วันที่ 30 พ.ย.-10 ธ.ค. 55 เวลา 09.30 น.-20.30 น. ณ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุง่ โฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. ลงเรียนคอร์สทำอาหาร

ลองลงเรียนคอร์สทำอาหารระยะสัน้ ดูสกั ครัง้ สำหรับคูร่ กั การได้เรียนทำอาหาร ร่วมกันก็เป็นอีกวิธที ชี่ ว่ ยกระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดี ช่วยกันทำ ช่วยกันชิม แล้ว กลับมาช่วยกันแสดงฝีมอื ทีไ่ ด้รำ่ เรียนมา ส่วนคนโสดเรียนทำอาหารไว้กเ็ ป็นการเพิม่ เสน่หป์ ลายจวัก หรืออาจชวนเพือ่ น ไปเรียนด้วยกันเพือ่ ความสนุกสนานยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นอาหารคาว หวาน ไทย เทศ ก็ลว้ นน่าสนใจ แต่ทเี่ ป็นทีน่ ยิ มของสาวๆ เป็นพิเศษคงหนีไม่พน้ เบเกอรี่ ถือเอาเทศกาล คริสต์มาสและปีใหม่เป็นโอกาสพิสจู น์ฝมี อื อบคุก้ กี้ คัพเค้กน่ารักๆ หรือเค้กก้อนโตให้ เป็นของขวัญก็เก๋ไม่เบา


5. เดินเล่นรับลมหนาว

เมือ่ ถึงหน้าหนาวอากาศเย็นทีเ่ ราไม่คนุ้ เคยนักก็มาทักทาย แต่จะซุกตัวคุดคูอ้ ยูใ่ ต้ผา้ ห่มอุน่ ทุกคืนก็ดจู ะน่าเบือ่ เกินไป วันเสาร์-อาทิตย์ หรือเย็นๆ ค่ำๆ หลังเลิกงาน ลองชวนคนรูใ้ จออกไป เดินจูงมือกันทักทายอากาศเย็นๆ ดูบา้ ง อาจเดินเล่นตามสวนสาธารณะใกล้บา้ น หรือช้อปปิง้ มอลล์กลางแจ้งซึง่ มีอยูแ่ ทบทุกมุมเมือง สำหรับขาช้อป เสาร์-อาทิตย์ทอี่ ากาศไม่รอ้ นอย่างนีเ้ หมาะทีจ่ ะไปเดินตลาดนัดจตุจกั ร แบบ ชิลล์ๆ ไม่เหงือ่ โทรมกายเหนียวเหนอะหนะเหมือนหน้าร้อน หรือเปียกแฉะไปจนถึงขัน้ ชุม่ โชก อย่างในหน้าฝน ตลาดนัดยามค่ำคืนก็เป็นอีกหนึง่ ตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ เช่น ตลาดนัดรถไฟ ย่านจตุจกั ร คึกคัก ไปด้วยวัยรุน่ จนถึงวัยทำงาน หรือหรูขนึ้ มาหน่อยก็ตอ้ งไป Asiatique the River Front ดืม่ ด่ำกับ ลมเย็นๆ ริมแม่นำ้ เจ้าพระยา ถ.เจริญกรุง ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

3. จัดบ้านใหม่

ลองเปลีย่ นบ้านหลังเดิมให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่งา่ ยๆ ด้วยตัวคุณเอง แค่ทาสีใหม่ ย้ายโน่น ขยับนี่ หรือเพิม่ อะไรเข้ามาอีกนิดหน่อย ส่วนอะไรทีก่ ร็ กๆ เหลือใช้กก็ ำจัดออกไปบ้าง อย่าหวงสมบัตบิ า้ ห้องนอน ควรเป็นทีส่ ำหรับพักผ่อนอย่างแท้จริง ทาสีทใี่ ห้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย เช่น สีฟา้ หรือสีครีม ในห้องไม่ควรมีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ ส่วนห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ชัน้ หนังสือ เอกสาร หรืออุปกรณ์สำหรับทำงานต่างๆ ถ้ารกรุกรังมาทัง้ ปีกถ็ อื โอกาสจัดระเบียบเสีย ห้องรับแขกหรือห้องนัง่ เล่น อาจจัดตำแหน่งชุดรับแขกหรือโซฟาเสียใหม่ เฟอร์นเิ จอร์ไม้ หากเบือ่ แล้วก็ทาสีใหม่ได้ดว้ ยตัวเอง อาจเปลีย่ นวอลเปเปอร์ ลงมือทาสีหอ้ งใหม่ หรือจะแค่เพ้นท์ ผนังให้เป็นลวดลายสวยเก๋กไ็ ด้ ถ้าไม่ถนัดด้านศิลปะ แค่นำดอกไม้มาปักแจกันแบบง่ายๆ ตัง้ ไว้ ในห้องก็ชว่ ยสร้างบรรยากาศของบ้านให้สดชืน่ ขึน้ ได้ไม่นอ้ ย

4. ชมภาพยนตร์รกั ทีจ่ ะทำให้คณ ุ อบอุน่ หัวใจ ภาพยนตร์เข้าใหม่ทไี่ ม่อยากให้คณ ุ พลาด เข้าฉายในไทยวันที่ 5 ธ.ค. นี ้ “Now Is Good” สร้างจากนวนิยายขายดี เรือ่ งราวของเทสซ่า (ดาโกตา แฟนนิง) เด็กสาววัย 17 ทีป่ ว่ ยเป็นลูคเี มียระยะสุดท้าย เธอมีเวลาเหลืออยูไ่ ม่นานนักจึง อยากใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ กินความคาดหมายคือเธอได้ตกหลุมรัก อดัมส์ (เจเรมี ไอร์ไวน์) เพือ่ นบ้านคนใหม่นนั่ เอง อีกหนึง่ ทางเลือกคือนอนดูดวี ดี อี ยูบ่ า้ นกับคนทีค่ ณ ุ รักหรือครอบครัว ขอแนะนำ หนังรักยอดนิยมทีด่ ซู ำ้ กีท่ กี ไ็ ม่มเี บือ่ แต่กลับทำให้รสู้ กึ อบอุน่ ในหัวใจมากขึน้ อย่าง Love Actually, Titanic, Paris, Je t’aime, หนังไทยซึง้ เศร้า เคล้าน้ำตาอย่าง The Letter, The Classic หนังรักสุดโรแมนติกจากเกาหลี หรือ Always หนังรักน้ำดี จากญีป่ นุ่ ทีก่ วาดรางวัลมามากมาย ถ้าเป็นไปได้ดตู อ่ เนือ่ ง 3 ภาครวดเลย แล้วคุณ จะ Feel Good แบบคูณ 3

6.

เล่นกีฬากลางแจ้งกับแก๊งเพื่อนซี้

เรียกเหงือ่ คลายหนาวกันสักนิด แถมยังช่วยให้รา่ งกายฟิตแอนด์เฟิรม์ ไม่วา่ จะเป็นกีฬา ประเภทเดีย่ ว คู่ อย่างแบดมินตัน เทนนิส หรือกีฬาทีเ่ ล่นเป็นทีมอย่างฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แค่มพี นื้ ทีโ่ ล่งกว้างแถวละแวกบ้านก็โอเคแล้ว หรือจะไปสนามกีฬา เป็นกิจจะลักษณะก็ตามสะดวก หากอยากมันระทึกกว่านัน้ ก็ตอ้ งขีจ่ กั รยานเสือภูเขา ปีนผา จำลอง หรือประลองบีบกี นั ไปเลย สำหรับคนทีม่ งี บประมาณสูงและอยากไปเล่นกีฬากลางแจ้งไกลๆ แนะนำให้ไปเล่นสกีหมิ ะ หรือสโนว์บอร์ดตามสกีรสี อร์ตซึง่ มีอยูม่ ากมายในประเทศใกล้ๆ แถบเอเชีย เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี จีน หรือจะไปไกลถึงยุโรปก็ยงิ่ เลิศ


7. ทำกิจกรรมการกุศล

เมือ่ หน้าหนาวมาเยือนมักมีขา่ วชาวไทยในภาคเหนือและอีสานต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากความหนาวเย็น โดยเฉพาะเด็กและผูส้ งู วัยทีม่ กั มีขา่ วเสียชีวติ เพราะภัยหนาว หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ราชการ เอกชน และสือ่ มวลชน มักมีประกาศรับบริจาคเสือ้ ผ้า ผ้าห่ม รวมถึงเงินสำหรับจัดซือ้ เครือ่ งกันหนาวเหล่านี้ หากมีโอกาสอย่ารีรอทีจ่ ะร่วม บริจาคเพือ่ แบ่งปันความอบอุน่ ให้พนี่ อ้ งชาวไทย ส่วนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำตลอดปีกม็ ใี ห้รว่ มทำมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการบริจาคโลหิต พาน้องหมาไปบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ น้องหมาด้วยกันทีโ่ รงพยาบาลสัตว์ อ่านหนังสือบันทึกเสียงให้นอ้ งๆ ทีผ่ ดิ ปกติดา้ นการมองเห็นฟัง หรือกิจกรรมอาสาอืน่ ๆ ก็เป็นกิจกรรมทีอ่ บอุน่ น่าจดจำไม่ใช่นอ้ ย

8. ชมเทศกาลดนตรีฤดูหนาว

แม้บางพืน้ ทีไ่ ม่อาจรับรูไ้ ด้จากอุณหภูมทิ ลี่ ดต่ำลง แต่เมือ่ ฤดูหนาวมาเยือนอย่างเป็นทางการ สำหรับคอดนตรีแล้วสิง่ แรกทีท่ กุ คนนึกถึงก็คอื เทศกาลดนตรี ซึง่ ปีนกี้ ม็ ใี ห้เลือกหลากหลายแนว Season of Love Song #3 มาฟังบทเพลงสบายๆ ในฤดูแห่งเพลงรักตลอดระยะเวลา 12 ชัว่ โมง จากเอ๊ะ-จิรากร, อ๊อฟ-ปองศักดิ,์ จิว๋ เดอะสตาร์, โรส-ศรินทิพย์, วัชราวลี, ฯลฯ ณ สวนผึง้ รีสอร์ท จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 55 บัตรราคา 1,200 บาท ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา www.thaiticketmajor.com โทร. 0 2262 3456 และ บริษทั บูสท์ พลัส จำกัด โทร. 0 2938 5959 ค้างคืนก็แสนสะดวกสบายเพราะมีบริการพืน้ ทีก่ างเต็นท์ ราคา 350 บาท ขนาดพืน้ ที่ 3x3 เมตร ซึง่ คุณจะต้องนำเต็นท์และอุปกรณ์เครือ่ งนอนมาเอง ส่วนราคา 550 บาท ขนาดพืน้ ที่ 3x3 เมตร นำอุปกรณ์เครือ่ งนอนมาเอง แต่ทนี่ มี่ เี ต็นท์นอนสำหรับ 2 คนไว้ให้ เลิกงานแล้วนำเต็นท์ กลับบ้านได้เลย Big Mountain Music Festival 4...มัน ใหญ่ มาก จัดขึน้ 2 วัน 2 คืน วันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 55 ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม รับประกันความมัน รายชือ่ ศิลปินยาวเหยียดทัง้ ไทยและเทศ อาทิ ปาล์มมี,่ พาราด็อกซ์, ฮิวโก้, คาราบาว, โปเตโต้, บิก๊ แอส, วง Cornelieus จากญีป่ นุ่ , วง DZ DEATHRAYS จากออสเตรเลีย, Kill It Kid, Some Velvet Morning, The Skints จากฝัง่ อังกฤษ เป็นต้น บัตรราคา 1,800 บาท ซือ้ ได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา www.thaiticketmajor.com โทร. 0 2262 3456 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.bigmountainmusicfestival.com หรือ www.facebook.com/bigmountainmusicfestival พิเศษ! แสดงฉลากเป๊ปซี่ 10 ใบ ซือ้ บัตรได้ ราคาใบละ 1,440 บาท ภายใน 7 ธ.ค. 55 Chang Presents Overcoat Music Festival 2012…First Love & Remember Love รืน่ รมย์ไปกับศิลปินน้ำเสียงโรแมนติกอย่าง ตู-่ ภพธร, โต๋-ศักดิส์ ทิ ธิ,์ ณัฐ ศักดาทร, ซานิ, พัดชา, 123 Soul, วัชราวลี, Friday, P.O.P, Singular, Tattoo Colour, Better Weather, Mild, Lipta, 25 Hours, ETC. วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 55 ณ The Front by BN farm เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา www.thaiticketmajor.com โทร. 0 2262 3456 บัตรราคา 1,300 บาท ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/overcoatmusicfest รีบฟิตร่างกายให้แข็งแรงเพือ่ ไปโต้ลมหนาวสนุกยันเช้าด้วยกัน ทีส่ ำคัญอย่าลืมใส่โอเวอร์โค้ท ตัวสวย พร้อมพร็อบเก๋ๆ อย่างหมวกไหมพรม ผ้าพันคอ ถุงมือ ฯลฯ จัดเต็มมาสร้างสีสนั เสมือนได้ ท่องสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะ

9.

ไปตามเส้นทางสายดอกไม้

เริม่ ตัง้ แต่กลางเดือน พ.ย. 55 นีไ้ ปจนถึง มี.ค. 56 ทางภาคเหนือของไทยสะพรัง่ ไปด้วย ดอกไม้นานาพันธุท์ รี่ อให้คณ ุ ไปชืน่ ชม จัดตารางชีวติ ให้ลงตัวแล้วมุง่ หน้าขึน้ เหนือตามเส้นทาง สายดอกไม้ได้เลยค่ะ กลางเดือนพฤศจิกายน เริ่มต้นที่ จ.เชียงราย 1. ดอกบัวตองบาน บ้านหัวแม่คำ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กม. จาก จ.เชียงราย เดินทางสู่ อ. แม่จนั ระยะทางประมาณ 30 กม. ผ่าน อ.แม่จนั เจอทางแยกที่ บ้านห้วยไคร้ ให้เลีย้ วซ้ายขึน้ ไปตามถนนจนสุดทางจะเจอหมูบ่ า้ นหัวแม่คำ ระยะทางประมาณ 60 กม. ช่วงนีจ้ ะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีการจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ณ ดอยหัวแม่คำ ชาวเขาจะแต่งชุดประจำเผ่าทีส่ วยงาม รวมทัง้ มีการแสดงของเผ่าต่างๆ พฤศจิกายน-ธันวาคม เยือนแม่ฮ่องสอนตามเส้นทางทุ่งดอกบัวตอง 2. ทุง่ ดอกบัวตองทีด่ อยแม่อคู อ อ.ขุนยวม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (แม่ฮอ่ งสอนขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กม. มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 เข้าสูท่ งุ่ บัวตอง อีก 26 กม. เป็นถนนลาดยาง มีพนื้ ทีค่ รอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ 1 พันไร่ มีบริการให้เช่า เต็นท์คา้ งแรมบนดอย ตัง้ เต็นท์ได้ประมาณ 100 หลัง ติดต่อได้โดยตรงบริเวณหน่วยทำการ บนทุง่ บัวตอง หรือจองล่วงหน้ากับทาง อ.ขุนยวม โดยตรง 3. ทุง่ ดอกบัวตองทีด่ อยแม่เหาะ อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน ดอยแม่เหาะอยูร่ มิ ทางหลวงหมายเลข 10-8 หากเดินทางมาจากทางฝั่งอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ จะอยู่ที่บริเวณหลัก กม. ที่ 84 ก่อนถึง อ.แม่สะเรียง ประมาณ 19 กม. ทุง่ บัวตองบานอยูส่ องข้างฝัง่ ถนนเหลืองอร่ามตาเลยล่ะ ธันวาคม-มกราคม (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ) แอ่วเจียงใหม่ 4. ดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนช่างเคีย่ น ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพ ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพ และห่างจากพระตำหนักภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ประมาณ 8 กม. ผ่านหมูบ่ า้ นชาวม้งดอยปุย ทางเข้าไปในหมูบ่ า้ นขุนช่างเคีย่ นเป็นถนนลาดยางแคบๆ ทางเดียว บางช่วงขรุขระ ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ตอ้ งระมัดระวังรถทีส่ วนทางให้ดี ทีส่ ำคัญดอกไม้ชนิดนีจ้ ะบาน ในระยะเวลาไม่นาน ควรตรวจสอบข้อมูลจากสถานีวจิ ยั และศูนย์ฝกึ อบรมเกษตรทีส่ งู ขุนช่างเคีย่ น ก่อนการเดินทาง 5. ดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ อ.แม่แตง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทาง ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ทีห่ ลัก กม. 34 เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) เป็นถนนลาดยางคดเคีย้ ว บางช่วงจะลัดเลาะไปตามไหล่เขาสูงชัน ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่เลาแม่แสะ หน่วยจัดการต้นน้ำปางเสด็จ และอุทยานแห่งชาติหว้ ยน้ำดัง ทีห่ ลัก กม. 67 + 500 บริเวณด่านตรวจแม่ยะ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนลำลองเป็นดินทรายผสมดินลูกรัง ลัดเลาะไปตามไหล่ เขาสูงชัน ระยะทางประมาณ 8 กม. จะถึงทีท่ ำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ 6. ดอยอ่างขาง อ.ฝาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) กม. ที่ 137 มาถึงปากทาง ขึน้ ดอยอ่างขางจะมีปา้ ยบอกด้านซ้ายมือ มีวดั หาดสำราญอยูป่ ากทางขึน้ ให้เลีย้ วซ้ายแล้วขับรถ ตามถนนขึน้ ไป ทางเส้นนีค้ อ่ นข้างลาดชันมาก มีทางโค้งหักศอกและสูงชันแบบคล้ายๆ จุดกลับรถ ก่อนถึงยอดดอยประมาณ 4-5 โค้ง ถ้าไม่พกั ค้างบนดอยหรือไม่ชำนาญเส้นทาง อาจจอดรถส่วนตัว ไว้ทบี่ ริเวณวัดแล้วจ้างรถสองแถวหน้าปากทางให้ขนึ้ มาส่งได้


จ.แม่ฮ่องสอน 7. ดอกนางพญาเสือโคร่ง หน่วยจัดงานต้นน้ำขุนแม่ยะ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จาก จ.แม่ฮอ่ งสอน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย ผ่าน อ.ปางมะผ้า อ.ปาย ไปถึงอุทยานแห่งชาติหว้ ยน้ำดัง ถ้าจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทาง ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) เช่นเดียวกับการขึน้ ไปชมดอก นางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนือ่ งจากดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนแม่ยะ ครอบคลุมเขตพืน้ ที่ 2 จังหวัด คือเชียงใหม่และแม่ฮอ่ งสอน 8. เส้นทางป่าเปลีย่ นสี ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณจุดชมวิวผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮอ่ งสอน อยูเ่ ลยเขตตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอนลงมาทางใต้ ระหว่างทางไป อ.ขุนยวม เพลินตาเพลินใจและถ่ายรูป สวยๆ เป็นทีร่ ะลึกได้เต็มที่ กุมภาพันธ์ ชมดอกไม้ 3 พันธุ์ ใน 3 จังหวัด จ.พะเยา 9. ดอกทองกวาวบานสองฝั่งถนนเข้าสู่ อ.ดอกคำใต้ ห่างจากตัวเมืองพะเยา 12 กม. ช่วงทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะเห็นดอกทองกวาวสีสม้ บานตระการตาอยูส่ องข้างทาง มีระยะทางราว 20 กม. นับจาก กม. ที่ 5 เป็นต้นไป เส้นทางนีย้ งั สามารถเดินทางต่อไปขึน้ ภูชฟี้ า้ ได้ โดยทีฤ่ ดูเดียวกันนี้ บนภูชฟี้ า้ ก็มดี อกเสีย้ วกำลังบานรอคุณอยูด่ ว้ ยเช่นกัน จ.เชียงราย 10. ดอกเสีย้ วบาน บ้านผาตัง้ อ.เวียงแก่น ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 130 กม. ใช้เส้นทาง เชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) 50 กม. บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020) 45 กม. บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวง 1155) 17 กม. และปางหัด-ดอยผาตัง้ อีก 15 กม. แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กม.จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน บนดอยผาตัง้ มีทพี่ กั สถานทีก่ างเต็นท์และร้านอาหาร จ.น่าน 11. ดอกชมพูภคู า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว คุณทราบไหมว่า นีค่ อื ทีเ่ ดียวในโลกที่ สามารถพบเห็นดอกไม้ชนิดนี!้ จาก อ.เมืองน่าน–อ.ปัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ระยะทาง ประมาณ 60 กม. จากอ.ปัว-ทีท่ ำการอุทายานแห่งชาติดอยภูคา ตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ระยะทางประมาณ 25 กม. ทางส่วนใหญ่จะโค้งลาดชันเพราะสภาพพืน้ ทีข่ อง อุทยานแห่งชาติเป็นภูเขาสูง ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขีร่ ถยนต์ กุมภาพันธ์-มีนาคม ปิดท้ายที่แม่ฮ่องสอน 12. เส้นทางดอกเสีย้ นฝรัง่ ทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทาง อ.ขุนยวม ติดต่อสอบถามเส้นทาง ได้ทสี่ ำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขุนยวม โทร. 0 5368 6048

10.

สัมผัสอากาศหนาวแบบถึงใจในต่างแดน

หากอากาศหนาวในเมืองไทยยังไม่พอทีจ่ ะทำให้รสู้ กึ เย็นยะเยือกเท่าไร ชวนคนรูใ้ จแพ็ก กระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสอุณหภูมแิ บบติดลบในต่างแดนทีพ่ ร่างพราวด้วยหิมะขาวด้วยกัน ดีกว่า หากเวลาและงบประมาณมีจำกัด ประเทศในแถบเอเชียอย่างญีป่ นุ่ เกาหลี และจีน ก็มี เทศกาลฤดูหนาวทีน่ า่ สนใจ เทศกาลหิมะซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลหิมะอันเลือ่ งชือ่ ของญีป่ นุ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับโลก เทศกาลหิมะซัปโปโรครัง้ ที่ 64 (Sapporo Snow Festival 2013) จะจัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 5-11 ก.พ. 56 ใน 3 พืน้ ที่ คือ Odori Site มีรปู ปัน้ หิมะขนาดใหญ่ตงั้ เรียงกันยาวถึง 1.5 กม. มีคอนเสิรต์ ทีใ่ ช้งานปัน้ หิมะ ขนาดมหึมาเป็นเวที ชมสวนโอโดริจากมุมสูงได้จากหอสูง Sapporo TV มีการแข่งขันแกะสลัก หิมะระดับโลก ผูเ้ ข้าชมงานยังสามารถมีสว่ นร่วมทำลายสถิตโิ ลกด้วยการปัน้ ตุก๊ ตาหิมะให้ได้ มากกว่าสถิตเิ ดิมเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ซึง่ มีตกุ๊ ตาหิมะมากกว่า 10,000 ตัว มารวมอยูใ่ นทีเ่ ดียว Susukino Site อยูห่ า่ งจากสวนโอโดริไปเพียง 1 สถานีรถไฟใต้ดนิ มีงานแกะสลักน้ำแข็ง ขนาดใหญ่กว่าร้อยชิน้ ทีเ่ ปิดไฟให้ชมจนถึงเทีย่ งคืน และ Tsudome Site จัดแสดงรูปปัน้ หิมะ และ มีกจิ กรรมให้รว่ มสนุกได้ทงั้ ครอบครัว เช่น กอล์ฟหิมะ สไลด์หมิ ะ และแพหิมะ ภายในโดมมีเวที กิจกรรมและซุม้ ขายอาหาร นอกจากนีย้ งั มีงาน Sapporo White Illumination ตัง้ แต่วนั ที่ 26 พ.ย. 55-13 ก.พ. 56 ต้นไม้ ในสวนโอโดริ เอกิเมอิโดริ และมินามิโอะโดริ จะถูกประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสี ทัง้ เมืองจะ สว่างไสวไปด้วยดวงไฟเล็กๆ ทีป่ ระกอบเป็นตึกและรูปทรงต่างๆ สุดอลังการ

เทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่เมืองฮวาชอน ประเทศเกาหลี เป็นเทศกาลตกปลาน้ำแข็งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของเกาหลีใต้ จัดขึน้ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี แม่นำ้ ฮวาชอนจะแปรสภาพเป็นน้ำแข็ง ซึง่ เราสามารถเดินลงไปนัง่ ตกปลาเทร้าท์ภเู ขาได้ ปลาเทร้าท์ภเู ขานีอ้ ยูใ่ นสายพันธุเ์ ดียวกับปลาแซลมอน เป็นปลาทีส่ วยงามและหายาก ได้รบั ฉายา ว่า “ราชินแี ห่งขุนเขา” อาศัยอยูใ่ นน้ำเย็นทีอ่ ณ ุ หภูมติ งั้ แต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป สามารถตกปลาและนำปลาทีต่ กได้มาทำเป็นซูชหิ รือซาชิมทิ านสดๆ ตรงนัน้ ได้เลย ยิง่ มีคนรูใ้ จ ป้อนให้เนือ้ ปลาคงยิง่ หวานเป็นพิเศษ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ เช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ ด้วยมือ การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง และเลือ่ นหิมะสำหรับเด็กๆ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.narafestival.com เทศกาลน้ำแข็งที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เริม่ จากเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ จัดขึน้ บริเวณเกาะซัน ริมแม่นำ้ ซงหัว ทางตอนเหนือ ของเมืองฮาร์บนิ มลฑลเฮยหลงเจียง แต่ละปีจะมีนกั แกะสลักน้ำแข็งจากหลายประเทศมาแสดง ฝีมอื การแกะสลักน้ำแข็งทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ตอนกลางคืนจะตกแต่งด้วยไฟทำให้ สวยงามยิง่ ขึน้ จัดขึน้ ในช่วงต้นปีของทุกปี จัดแสดงอย่างน้อย 1 เดือน ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ ในแต่ละปี หากปีไหนอากาศอบอุน่ จะทำให้นำ้ แข็งทีแ่ กะสลักเป็นรูปต่างๆ อยูไ่ ด้ไม่นาน ในเมืองฮาร์บนิ ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย พลาดไม่ได้กบั การเดินชมความงดงาม ของโบสถ์เซนต์โซเฟียและสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าของฮาร์บนิ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากรัสเซีย เพราะ รัสเซียเคยเข้ามายึดฮาร์บนิ และเมืองต่างๆ ของมลฑลเฮยหลงเจียงนัน่ เอง เห็นกิจกรรมสนุกๆ และสร้างสรรค์แบบนีแ้ ล้วก็นกึ อยากให้หน้าหนาวนีอ้ ยูก่ บั เรา ไปนานๆ เพราะเชือ่ ว่าถึงหนาวกายแต่อนุ่ ใจ…อะไรจะสุขไปกว่านี้


Explored Destination by Nissan X-Trail Text Amm Junnet Photo GO Team, เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

Nissan X-Trail ตามซ้ำรอยนี้ที่เลย มีสถานที่แห่งใดบนโลกใบนี้ที่กลับไปกี่ครั้งก็ยังรักไม่เปลี่ยน ? โดยปกติฉนั ไม่เทีย่ วซ้ำ แต่ “เลย” เป็นจังหวัดทีฉ่ นั กลับไปซ้ำหลายครัง้ บ่อยแต่ไม่เคยนึกเบือ่ และทุกครั้งที่ไปก็รักแล้วรักเลย ครั้งล่าสุด ถ้าไม่ใช่เพราะไปกับคนรู้ใจและ Nissan X-Trail แล้วละก็ การเดินทางครั้งนี้คงถูกแทนที่ด้วยจุดหมายปลายทางอื่น

อย่าถามฉันเลยว่าเสน่หข์ องจังหวัดทีต่ ดิ ฝัง่ โขงแห่งนีม้ อี ะไรบ้าง ทีไ่ ม่อยากให้ถามเพราะฉันอาจ บรรยายได้ไม่สวยเท่าความจริงทีเ่ ลยมี เริม่ ต้นหาเส้นทางท่องเทีย่ วในจังหวัดนีท้ ไี ร ความทรงจำอัน แสนซีดจางของฉันดูมสี สี นั ขึน้ มาทันที ไม่ตา่ งจากใครคนอืน่ นักเพราะภารกิจพิชติ ยอดภูกระดึงปราด เข้ามาในความคิดอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่การเดินทางครัง้ นี้ ฉันไม่มภี กู ระดึงเป็นเป้าหมาย เพราะกับ คนรูใ้ จก็ใช่วา่ เราจะคิดเห็นเหมือนกันไปในทุกเรือ่ ง ฉันชอบเดินป่า แต่อกี คนชอบขับรถเทีย่ ว เราจึงเจอ กันครึง่ ทาง ฉันไปสักการะพระธาตุศรีสองรักเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เพราะชือ่ ทีน่ า่ จะเกีย่ วกับความรัก แต่เป็น เพราะโทรถามกีค่ นต่อกีค่ น ถ้าฉันบอกว่าไม่เดินขึน้ ภู ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ให้ไปเทีย่ ว อำเภอด่านซ้าย ตอนแรกฉันก็ยงั ไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือยัง แต่ทนั ทีทจี่ อดรถ แม่คา้ พ่อค้าทีข่ ายล็อตเตอรีช่ ว่ ย กระตุน้ ความทรงจำฉันได้ดจี ริงๆ เหมือนเดจาวูวา่ ฝันเห็นเหตุการณ์นลี้ ว่ งหน้า แต่จริงๆ แล้วเปล่าเลย เป็นภาพในอดีตเสียมากกว่า ฉันไปยืนเพ่งอ่านประวัตบิ นแผ่นจารึกทีไ่ ด้ความมาคร่าวๆ ว่าพระธาตุศรีสองรัก สร้างมานาน มากแล้ว สร้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาเพือ่ เป็นสักขีพยานแสดง ความสัมพันธ์อนั ดีงามกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทร์) ทีไ่ ด้รว่ มกัน ต่อสูก้ บั พม่า แล้วฉันก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ครัง้ ก่อนฉันเดินวนพระธาตุศรีสองรักสามรอบพร้อมตัง้ จิต อธิษฐานขอพร และยังไปนัง่ ฟังภิกษุทา่ นหนึง่ เล่าถึงตำนานพระธาตุศรีสองรักเกีย่ วกับการห้ามแต่ง กายด้วยเสือ้ ผ้าสีแดง หรือเครือ่ งประดับอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสีแดงเด็ดขาด แต่นกึ เท่าไหร่กน็ กึ ไม่ออกจริงๆ ว่า เหตุผลนัน้ คืออะไร ครัง้ นีฉ้ นั ก็เลยไปลองถามแม่คา้ ขายดอกไม้กไ็ ม่มใี ครให้คำตอบฉันได้ แต่จำไว้ถา้ มาสักการะพระธาตุศรีสองรักห้ามใส่เสือ้ ผ้าสีแดง กลับขึน้ รถ ทีนจี้ ะไปไหนดี ยังไม่ทนั ถามใคร คนรูใ้ จทีก่ ลายมาเป็นคนขับก็ออกรถอย่างนิม่ นวล ระหว่างทาง ฉันเปิดดีวดี คี อนเสิรต์ ของนักร้องโปรด ดูไปฮัมตามเพลงไป แต่ยงั ไม่ทนั จบเพลง ก็มาถึง วัดโพนชัยแล้ว ครัง้ ก่อน วัดโพนชัยกำลังบูรณปฏิสงั ขรณ์ มาคราวนีจ้ งึ เห็นวัดใหม่ไฉไลสวยงาม วัดโพนชัย เป็นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์ผตี าโขนซึง่ เป็นการละเล่นพืน้ บ้านของชาวอำเภอด่านซ้ายซึง่ กลายเป็นงานบุญ ประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ต่อเนือ่ งทุกปี ฉันนึกโทษตัวเองอยูน่ ดิ หน่อยว่า ทำไมทุกครัง้ ทีม่ าเลยจึงไม่เคยมาตรงกับ เทศกาลงานบุญผีตาโขน ฉันจะได้รว่ มสนุกกับประเพณีทอ้ งถิน่ งานบุญหลวงนีช้ าวต่างชาติเขามาทำข่าว กันครึกโครมโด่งดังไปทัว่ โลก แต่ฉนั เป็นคนไทยแท้ๆ ยังไม่เคยได้สมั ผัสกับบรรยากาศนัน้ เลย นึกแล้ว ก็นา่ เสียดายชะมัด ก่อนกลับฉันแวะเข้าร้านขายของทีร่ ะลึกซึง่ เป็นร้านเล็กๆ ขายทุกอย่างทีเ่ ป็นผีตาโขน ฉันชอบ หน้ากากจำลองอันเล็กๆ ทีเ่ ป็นสีขาว เอามาประดับบ้านคงสวยดี แต่ของทีซ่ อื้ กลับมาดันเป็นแม่เหล็ก ติดตูเ้ ย็นรูปผีตาโขนสีสนั สดใสใส่ชดุ ลายไทยสวยงาม โดนคนทีม่ าด้วยแซวไม่เลิกว่า “คนเรานีก่ แ็ ปลก ชอบอย่างหนึง่ แต่กลับซือ้ อย่างนึง” ฉันไม่รจู้ ะโต้กลับยังไงได้แต่เถียงข้างๆ คูๆ ว่า “ก็เหมือนแฟนนัน่

ภูหลวงบนเสน้ ทางวังสะพุง

แหละ คนในฝันเป็นแบบนึง แต่ในความเป็นจริงก็ได้อกี แบบนึง” เพราะฝนตก เราสองคนเห็นพ้องต้องกันว่าขับรถเข้าทีพ่ กั เลยก็แล้วกัน โดยไม่ตอ้ งรอให้พนักงาน มาช่วย คนข้างๆ ก็จดั การขนสัมภาระกองใหญ่เต็มท้ายรถทีเ่ ตรียมมาสำหรับทริปนีม้ าทีล่ อ็ บบีร้ อเช็คอิน ของเยอะแม้เพิง่ เริม่ ต้นแต่ฉนั ก็มนั่ ใจว่าเรามีทวี่ า่ งท้ายรถเหลือเฟือสำหรับของฝากทีจ่ ะซือ้ ระหว่างทาง ฟ้าฝนคงเป็นใจให้เราหยุดพัก เพราะทันทีทกี่ ลับเข้าห้องเก็บของเรียบร้อย ฟ้าเริม่ สดใสมองเห็น เมฆเป็นปุยขาวๆ หรือฉันฝันไปว่าฝนตก แต่จะให้ฉนั อยูแ่ ต่ในห้องไม่มที าง บังคับขูเ่ ข็ญคนข้างๆ ให้ ไปสำรวจรีสอร์ทกัน แทนการเดินเล่น เราก็ได้นงั่ รถรางของรีสอร์ทชมบริเวณโดยรอบ สูดกลิน่ ดินกลิน่ ไอฝนเข้าปอด อากาศสวยๆ แบบนีท้ ำให้ฉนั รูส้ กึ โชคดีทไี่ ด้กลับมาเลยอีกครัง้ ตอนกลางคืน อุณหภูมลิ ดต่ำลง ทำให้ฉนั อดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ไม่ได้ ท่ามกลางลานป่าสน สองใบกับเพือ่ นๆ ทีน่ อนกางเต็นท์ ก่อกองไฟ ดึกหน่อยก็ออกมานอนนับดาวกัน ส่วนบรรยากาศ ตอนนี้ ก็ดไี ม่แพ้บรรยากาศตอนนัน้ แม้อากาศหนาวแต่กอ็ นุ่ กว่าเพราะมีใครบางคนทีอ่ ยูข่ า้ งๆ กัน

บนยอดภูเรือห

หน้ากากและเครือ่ งแตง่ กายผีตาโขน วัด โพนชัย


หลังจากแวะร้านกาแฟน่ารักๆ ในตอนสายของเช้าวันถัดมา ฉันก็เอ่ยขึน้ ลอยๆ ว่า “ฉันอยากไป ภูเรือ” ฉันเอ่ยปากบอกคนข้างๆ นัน่ แหละ แม้รทู้ งั้ รูว้ า่ ตอนนีท้ ภี่ เู รือยังไม่เปิดให้ใครไปนอนกางเต็นท์ แล้วก็ยงั ไม่เปิดให้ใครไปเดินป่าบนยอดภู แล้วในทีส่ ดุ ทัง้ คนรูใ้ จและนิสสัน เอ็กซ์เทรลก็พาฉันไปถึง ภูเรือ เราจอดรถไว้ทลี่ านจอดรถแล้วต่อรถสองแถวเสียคนละสิบบาทเพือ่ ไปยังยอดภูเรือ ธรรมเนียม ปฏิบตั นิ ี้ ฉันไม่คอ่ ยชอบใจนัก เพราะจริงๆ แล้วถนนก็ดมี ากพอทีเ่ ราจะเอารถขึน้ ไปถึงยอดภูเรือได้ แต่ฉนั ก็พยายามเปิดใจและทำความเข้าใจว่า นีค่ งเป็นการกระจายรายได้เข้าสูท่ อ้ งถิน่ และกำจัด คนทีม่ พี ฤติกรรมการขับขีไ่ ม่เหมาะสมไม่ให้ขนึ้ ไปทำร้ายธรรมชาติไปมากกว่านี้

Love Loei Coffee ร้านกาแฟระห ว่างไปภูเรือ

บนยอดภูเรือ มองไปด้านล่างมีแต่หมอกขาวเต็มไปหมด มาครัง้ ก่อนฉันได้มาดูพระอาทิตย์ขนึ้ ทีต่ รงจุดนีด้ ว้ ย ภูเรือชือ่ ก็บอกแล้วว่าเพราะภูเขามีลกั ษณะคล้ายเรือนัน่ เอง บางคนก็บอกว่าทีร่ าบ บนยอดเขานีม้ ลี กั ษณะคล้ายท้องเรือด้วยอีกต่างหาก สารภาพตามตรงว่า ฉันยังมองไม่เห็นเรือทีว่ า่ นัน่ สักลำเลย แม้จะอยากดืม่ ด่ำกับภูเรือให้มากกว่านี้ แต่ฉนั ก็กลับรีบทำเวลาสุดฤทธิ์ จริงๆ หมายถึงให้คนขับ ทำเวลาต่างหาก เพือ่ เรียกกำลังให้ขบั ทันใจยิง่ ขึน้ คนขับจึงปรับเกียร์เป็นแบบ M-Mode ซึง่ ก็คอื เกียร์ธรรมดา แบบ 6 จังหวะนัน่ เอง และถึงแม้ทางจะคดเคีย้ ว ขรุขระ แต่ฉนั ก็ยงั สัมผัสได้ถงึ ความนุม่ นวล ของรถนิสสัน เอ็กซ์เทรล จริงทีว่ า่ ความต้องการของคนเราไม่มที สี่ นิ้ สุด เพราะไม่วา่ ฉันจะไปมาแล้วกีภ่ ใู นจังหวัดเลย ก็ ยังมีอกี หนึง่ ภูทฉี่ นั อยากไปอยูด่ ี เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง ชือ่ นีไ้ ด้ยนิ มานาน และครัง้ นีก้ ด็ เู หมือนว่า ฉันมีโอกาส แต่ไม่รวู้ า่ โอกาสทีม่ จี ะเป็นโอกาสทีด่ สี กั แค่ไหน พระเอกของฉันทำเวลาได้ดที สี่ ดุ เมือ่ ไป ถึงภูหลวงก็ลว่ งเข้าไปเกือบบ่ายสองโมง ฉันยิม้ แปล้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ บอกความต้องการทีม่ ี แต่เจ้าหน้าทีไ่ ม่โอนอ่อนผ่อนตามให้ฉนั เลย เขาบอกว่าฉันมาช้าไป และก็มาเร็วไป ฉันทำหน้างงๆ สรุปว่าเร็วหรือช้ากันแน่ เจ้าหน้าทีข่ ยายความ ด้วยรอยยิม้ กว้างไม่ตา่ งกัน มาช้าไปคือ ทีน่ เี่ ปิดให้เดินขึน้ ตอนแปดโมงถึงเทีย่ ง หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีไ่ ม่อนุญาตให้เดินขึน้ เพราะต้องใช้เวลาในการเดินชมรอบบนยอดภู ส่วนทีบ่ อกมาเร็วไปคือ ช่วงนีด้ อกไม้ตา่ งๆ ยังอวดโฉม กันไม่เต็มที่ พศฤจิกายนเป็นต้นไปคือช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ ทีบ่ รรดาพันธุไ์ ม้จะออกมาอวดโฉม โดยเฉพาะ กล้วยไม้ซงึ่ มีไม่ตำ่ กว่า 76 สกุล กว่า 170 ชนิด ทัง้ รองเท้านารี ปีกแมลงปอ สำเภางาม รองเท้านารีอนิ ทนนท์ และอีกมากมายหลายชือ่ ทีฉ่ นั จำได้ไม่หมด ฉันได้แต่ทำหน้าสลด แล้วใช้เวลาให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ด้วยการ นัง่ คุยกับเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว เจ้าหน้าทีก่ แ็ สนใจดีเล่าเรือ่ งภูหลวงให้ฉนั ฟัง “ภูหลวงก็คอื ภูเขาทีย่ งิ่ ใหญ่หรือภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เทือกเขาด้านตะวันออกเป็นภูเขาลูกใหญ่ทมี่ ที รี่ าบบนหลังเจา ด้านตะวันตกเป็นภูเขาลูกเล็กๆ ตัง้ ชัน สลับซับซ้อนเป็นลูกคลืน่ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี มีผากุหลาบแดงเป็นจุดชมวิวและจุดชมพระอาทิตย์ขนึ้ ผาช้างผ่านมีชา้ งเดินผ่านไปมาเป็นประจำ ลานสุรยิ นั เต็มไปด้วยโขดหินรูปร่างแปลกตาเหมือนสวนหิน โคกพรมจรรย์มกี หุ ลาบขาวบานสะพรัง่ มีรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุ 100-140 ล้านปี พบบนแผ่นหินทราย จำนวน 15 รอย” เรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งช้างเหยียบรถเจ้าหน้าทีพ่ งั ไปหลายคัน รวมทัง้ เรือ่ งทีม่ คี นเดิน หลงป่าเพราะเขาขอเดินเองไม่ให้เจ้าหน้าทีน่ ำทาง และทีน่ า่ รักก็คอื คนหลงป่าคนนัน้ เพิง่ โทรมาแจ้งว่า กำลังจะมาเดินป่าภูหลวงอีกเร็วๆ นี้ ฉันว่าฉันเข้าใจความรูส้ กึ ของเขาคนนีด้ นี ะ เมือ่ เรารักหรือศรัทธา ต่ออะไรบางอย่าง ต่อให้ตอ้ งเจออุปสรรคเราก็ไม่นกึ หวาดกลัวใดๆ ทัง้ สิน้ ย้อนกลับไปถึงคำถาม “มีสถานทีแ่ ห่งใดบนโลกใบนีท้ กี่ ลับไปกีค่ รัง้ ก็ยงั รักไม่เปลีย่ น ?” ฉันตอบว่า “เลย” ก็แล้วกัน และแม้เทีย่ วเลยครัง้ นีจ้ ะจบแบบไม่แฮปปีเ้ อนดิง้ อย่างทีน่ กึ ไว้ ว่าจะได้ขนึ้ ไปยอดภูหลวง แถมยังติดขัดในใจว่าเมือ่ ไหร่จะได้มาตรงกับเทศกาลผีตาโขนสักที แต่ฉนั ก็แอบยิม้ ในใจเพราะดูเหมือนว่า มันมีเหตุผลทีฉ่ นั จะต้องกลับมาเลยอีกครัง้ และอีกครัง้

กล้วยไม้พนั ธุต์ า่ งๆ บนยอดภูหลวง

หลังฝนพรำ

ลานกางเต็นท์กลางป่าสนสองใบ

พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

20 GLOBETROTTER

ฝรัง่ เศสน้อย แห่งอินเดียใต้ Text / Photo แป้งร่ำ�

พูดถึง ‘อินเดีย’ เชือ่ แน่วา่ หนุม่ สาวบูตกิ ต้องร้องกรีด๊ ก่อนจะสาบานดังๆ ว่าชาติน้ี ฉัน/ผมไม่ไปแน่นอน สกปรกก็เท่านั้น แขกเจ้าเล่ห์ก็เท่านั้น แถมยังร้อน เหม็น และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความจริง แต่กระนั้น ดิฉันยังอยากชวน ช๊วนชวนให้คุณมาเที่ยว ‘Pondicherry’ เมืองแสนพิเศษ ริมทะเลอ่าวเบงกอล ที่นี่ ไม่เหมือนเมืองไหนในอินเดียจริงๆ ขอเพียงแค่คุณลดมาตรฐานความเนี้ยบของ ชีวิตลงสักนิด เปิดใจกว้างสักหน่อย ให้เวลากับปอนดิเชอร์รี่สักอาทิตย์ ขี้คร้านจะ ประทับใจลืมไม่ลง เมืองนีม้ ขี นาดเล็กนิดเดียวค่ะ สามารถเช่าจักรยานขีไ่ ด้ทว่ั ถึง หรือจะเลือกเดินทอดน่อง ไปถนน Beach Road ริมทะเลก็ชลิ ล์ยง่ิ นัก ถนนสายนีเ้ ป็นเหมือนสายเอกของเมืองฝรัง่ เศส สร้างไว้สไตล์ ‘บูเลอวาร์ด’ จึงมีสภาพสวยงาม มีไหล่ทางให้เดินกว้างขวาง พร้อมที่นั่ง พักผ่อนเป็นระยะ ทอดยาวตัง้ แต่ทางตอนเหนือของเมืองไปจรดทางใต้ แม้แต่ชาวอินเดียเอง ก็มาที่นี่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หมุดหมายสำ�คัญที่ควรแวะไปเยี่ยมชมคืออนุเสาวรีย์รูปปั้นมหาตมะ คานธี หรือที่ ชาวอินเดียนับถือเป็น ‘บาปู’ แปลว่า ‘พ่อ’ รูปปั้นอยู่ในท่ากำ�ลังเดิน หันหน้าให้เมือง หันหลังให้ทะเล ดูเผินๆ จึงเหมือนท่านคานธีกำ�ลังเดินขึ้นมาจากทะเล รูปปั้นนี้คือสถานที่ นัดพบสำ�คัญของชาวอินเดีย ทำ�ให้มีรถเข็นขายของกินของเล่นมาจอดกันเกลื่อน ตกเย็น แดดร่มลมตก ได้บรรยากาศครึกครื้นรื่นเริงเหมือนงานวัดบ้านเรา เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ปอนดิเชอร์รี่เป็นเมืองพิเศษกว่าเมืองอื่น ก็เพราะเป็นเมืองที่เคย ตกอยูใ่ ต้อาณานิคมของฝรัง่ เศส ในขณะทีอ่ นิ เดียส่วนอืน่ ๆ เคยเป็นของอังกฤษ ชือ่ ของเมือง ก็เลยน่ารักน่าชัง ออกเสียงแบบต้นฉบับฝรัง่ เศสได้วา่ ‘ปงดิแชค์ค’ี ออกเสียงแบบชาวอินเดีย เจ้าถิ่นได้ว่า ‘ปูดูเชอร์รี’ ถ้าคุณมาถึงนี่แล้ว แนะนำ�ให้ออกเสียงอย่างเจ้าถิ่นดีกว่าค่ะ ชาวอินเดียใต้ หรือชนเผ่าทมิฬ ขึน้ ชือ่ ว่ารักถิน่ ฐานและเผ่าพันธุต์ นอย่างเหนียวแน่น เห็นได้ชดั ถ้าคุณเดินบูเลอวาร์ดเลียบริมชายฝั่งไปเรื่อยๆ จนถึงตอนใต้ของเมือง คุณจะพบสถานที่ สำ�คัญอีกแห่งได้แก่อนุเสาวรีย์รูปปั้นของนายพลดูเปลซ์ ชาวฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมที่มา ก่อร่างสร้างเมือง ทว่ารูปปั้นของเขาถูกทิ้งร้าง อยู่ในสภาพทรุดโทรม และแน่นอน ไม่มี ชาวอินเดียคนไหนเทีย่ วเล่นหรือถ่ายรูปด้วยเลย ตรงข้ามกับรูปปัน้ คานธีทค่ี กึ คักเกือบตลอดวัน ขึน้ ชือ่ ว่าเป็น Little French สถาปัตยกรรมยุโรปจึงมีให้เห็นทัว่ ไป ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพเยีย่ ม และที่ถูกปล่อยรกร้าง แต่ก็ทำ�ให้เราเดินเล่นชมเมืองอย่างเพลิดเพลิน ผังเมืองก็ได้รับ การออกแบบสไตล์ยุโรปอย่างที่เรียกว่า ‘Grid’ คือมีสภาพเป็นบล็อกๆ เดินง่าย ไม่ชวน ให้หลง ถ้าเดินเล่นบีชโรดจนเบือ่ ก็ลองแวบเข้าซอยใดซอยหนึง่ ทะลุไปสูส่ ว่ นอืน่ ๆ ของเมือง ได้อย่างง่ายดาย จุดทีน่ า่ เข้าไปปิกนิกทีส่ ดุ คือ Barathi Park สวนสาธารณะอันร่มรืน่ กลางเมือง


ตำ�นานเล่าขานกันว่าเดิมที่นี่เคยเป็นบริเวณบ้านของนางโลมชื่อบารตี คืนหนึ่ง เจ้านายชั้นสูงเห็นไฟวับแวมลอดออกมา เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทวาลัย จึงกราบไหว้ บูชา เมื่อรู้ความจริงก็โกรธเคือง นางโลมบารตีจึงถวายบ้านตนให้เป็นที่สาธารณะ เพือ่ บรรเทาความรูส้ กึ ผิด และต่อมาฝรัง่ เศสก็น�ำ มาสร้างเป็นสวนโดยใช้ชอ่ื เดียวกับนาง มาอินเดียใครก็ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน พกยาระบายและยาถ่ายเผื่อไว้ก็ ดีค่ะ อาหารอินเดียใต้ก็เหมือนอาหารปักษ์ใต้บ้านเรา ในแง่ของความเผ็ดร้อนกว่า ภาคอื่น แถมเขายังไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ ยิ่งเนื้อวัวไม่ต้องพูดถึงเลย แต่โชคดีที่เมือง ปอนดิเชอร์รี่มีเมนูอื่นๆ ให้คุณเลือกอย่างไม่อัตคัดขัดสน ทั้งอาหารฝรั่งเศส อาหาร ยุโรปทั่วไป อาหารเวียดนาม และเนื้อสัตว์! รสชาติเลิศเลอแค่ไหน สารภาพตรงๆ ว่าพอมาถึงอินเดีย มาตรวัดความอร่อยของดิฉันทำ�งานไม่ค่อยเที่ยงค่ะ เพราะ ก่อนจะมาถึงเมืองปอนดิเชอร์ร่ี ดิฉนั รับประทานอาหารเจ้าถิน่ มามาก กระเพาะปัน่ ป่วน ต่อมรับรสผิดเพี้ยน เมื่อมาเจออาหารฝรั่งที่คุ้นลิ้นเข้าไป จานไหนดิฉันก็ว่าอร่อย หมดเลย ดิฉนั ไปอินเดียมาครัง้ นี้ นอกจากจะประทับใจกับความน่ารักของฝรัง่ เศสน้อยแล้ว ยังเห็นอะไรหลายๆ อย่างที่ทำ�ให้เปลี่ยนความคิดและได้มองเรื่องเก่าในมุมใหม่ Tips and Tricks ที่ดิฉันนำ�มาเล่าสู่กันฟังนี้ นึกเสียว่าเป็นของฝากก็แล้วกันค่ะ • เชนไนเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอินเดียใต้ ทว่ามีสภาพไม่น่าพิสมัยนัก ใคร ไม่เหนื่อยเกินกว่าจะเดินทางต่อ แนะนำ�ให้เช่ารถแท็กซี่จากสนามบินเชนไน ตรงดิ่ง ไปปอนดิเชอร์รี่เลย • ถ้าคุณขี้เกียจเดินหรือขี่จักรยาน พาหนะหลักในการเดินทางภายในตัวเมือง คือรถออโต้ หน้าตาคล้ายรถตุ๊กตุ๊กบ้านเรา ผู้ขับขี่มักโก่งราคาแพงเป็นพิเศษ และ พยายามชักชวนให้คุณเหมาเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้เขาพาเที่ยว และเขาก็จะพาคุณไป ช็อปปิ้งในร้านค้าหรือโรงแรมที่เราไม่ได้อยากไป แต่เขาได้เปอร์เซ็นต์ ดิฉันแนะนำ�ว่า ถ้าคุณเป็นคนต่อล้อต่อเถียงไม่เก่ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถออโต้ (โดยเฉพาะ ในเมืองใหญ่อย่างเชนไน) • โรงแรมริมทะเลมีให้เลือกมาก สภาพดี แต่งสวยสไตล์โคโลเนียล และราคา ไม่แพงเลย จองไปจากเมืองไทยสักคืนแล้วค่อยไปเดินหาที่ถูกใจด้วยตัวเองก็ได้ • เมื่อซื้อของตามท้องถนน การต่อราคาเป็นเรื่องปกติ ให้พิจารณาตามสมควร อาทิ ผงทองพร้อมอุปกรณ์สำ�หรับเอามาแต้มหน้าผากเล่น พ่อค้าเร่ขายทั่วไปใน ราคา 300 รูปี ดิฉันซื้อได้ในราคา 50 รูปี • ถ้าจะขาดทุนชาวอินเดียบ้างก็ชา่ งเถอะค่ะ ค่าเงินเขาถูกมาก นับเป็นเงินบาท แล้วไม่ถึงกับชวนโมโห คิดเสียว่าทำ�บุญ • เป็นเรื่องผิดอย่างยิ่งที่คนไทยนำ�เอาคำ�ว่า ‘ทมิฬ’ มาผูกกับความอำ�มหิต เพราะชาวทมิฬนิสัยน่ารัก เป็นมิตร และจริงใจ

GO Guide

แอร์เอเชยี เพง่ิ เปดิ ตู ี ้ น าน ่ น ไม ่ ะ ค ย ไท ระ ขา่ วดขี องคน พฯ-เชนไน ซง่ึ เปน็ ปนไน เท ง รุ ก รง ต ิ น บ าร ก งึ เช เสน้ ทาง บั เทย่ี วบนิ 4 ชว่ั โมงถ ่สู นิ เดยี ใตท้ ง้ั มวล จ ว้ นง่ั รถลงใตต้ อ่ ไปปอนดเิ ชอร์ร่ี อ ล พกั เหนอ่ื ยสกั คนื แเมตร ใชเ้ วลาประมาณ 3-5 ชว่ั โมง ระยะทาง 170 กโิ ล รถชนดิ ไหน ถา้ นง่ั รถแทก็ ซส่ี ว่ นตวั ลเ้ คยี ง ุ เลอื กนง่ั แลว้ แตค่ ณ รูป)ี กจ็ ะเร็วทส่ี ดุ ใกสบาย 0 00 3, 000 2, ง า ว่ วก (ราคาอยรู่ ะห าเกอื บ 500 รูปี สะดร่ อ้ ยกว่า ค รา น ช ก เอ ั ส บ รถ าแค กบั นง่ั ง่ั รถบสั ทอ้ งถน่ิ ราค แตถ่ า้ ชอบบา้ นๆ น รตอ่ ใครรายทางไปเรอ่ ื ย ถงึ ชา้ หนอ่ ย รูปี เขากจ็ ะแวะรับใค ยา่ ลมื เลอื กทเ่ี ขยี นว่า A/C เพราะ เวลาเลอื กรถ อ ยไมไ่ ดน้ ยิ มแอร์ หรืออาจ น่ อ้ คนอนิ เดยี จ�ำ นวนไมงั ทรัพย์ ทง้ั ร้านอาหาร ทง้ั รถแทก็ ซ่ี เพราะไมค่ อ่ ยมกี �ำ ล าถอื ว่าแอร์คอื Luxury อยา่ งหนง่ึ สว่ นมากไมม่ แี อร์ เข ของเขา


BLACK SHEEP Text Prasert Eamrungroj

เปลี่ยนแปลงโลก ผมมีความเชือ่ ว่าแบรนด์ทท่ี รงพลังต้องมี Smart & Clever Idea อยูเ่ บือ้ งหลังแบรนด์เหล่านัน้ Smart & Clever Idea คือเครือ่ งมือ หลักทีจ่ ะทำ�ให้ Spot Light ของวงการฉายไปทีแ่ บรนด์ แบรนด์นน้ั แล้วทำ�ให้แบรนด์นน้ั กลายเป็น Poster Child ของวงการผมตัง้ ชือ่ ไอเดียอย่างนีว้ า่ มันคือ Game Changing Idea เพือ่ ทีจ่ ะให้ผอู้ า่ นเข้าใจบริบทและความหมายของ Game Changing Idea ผมจะพยายามหากรณีศกึ ษาที่ Game Changing Idea ช่วย Turnaround สถานการณ์ของบริษทั นัน้ จากหน้ามือมาเป็นหลังมือ ในปี 1992 Tesco ซึ่งเป็น Hypermarket ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศ อังกฤษประสบกับปัญหาที่ผลประกอบการตกต่ำ� เพราะTesco เป็น แบรนด์ที่ขาดความชัดเจน Tesco มีสถานะเป็นเพียง Market follower ตามหลัง Mark & Spencer และ Sainsbury ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทำ�ให้ Tesco ต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วและภายในระยะเวลา เพียงสามปี Tesco ประสบความสำ�เร็จกลายมาเป็น Hypermarket อันดับ หนึง่ ของประเทศอังกฤษ Tesco เริม่ ต้นการ Transform ตัวเองด้วยการสร้าง Transformation Statement ซึง่ ผมขออนุญาตคัดลอกข้อความจากต้นฉบับทีเ่ ป็นภาษา อังกฤษ “It is not about market share, growth and profit. It is about the relationship of trust that you build between yourself and customers by doing things for customers and what you hope to get in return if you do well enough and long enough”. นีค่ อื ความชัดเจนของ Tesco ทีต่ อ้ งการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เสมือนหนึง่ มนุษย์คา้ ขายกับมนุษย์ทผ่ี มมีความเห็นอย่างนีเ้ พราะผมมักจะ เห็นองค์กรธุรกิจดำ�เนินกิจกรรมทางการตลาดที่เต็มไปด้วยศัพท์แสง เทคนิคอย่างเช่นคำ�ว่า Growth Driver, Blue Ocean Strategy etc.ที่ ผูบ้ ริโภคน้อยคนทีจ่ ะมีความเข้าใจกับศัพท์แสงดังกล่าว ผมมีความเชือ่ ว่า ความเรียบง่ายคือพลัง ในกรณีดงั กล่าวความเรียบง่ายคือ Tesco อยาก เป็นเพื่อนกับลูกค้า เพราะถ้าคนเราเป็นเพื่อนกันเราจะไว้วางใจซึ่งกัน และกัน แล้วมีโอกาสที่จะเกื้อหนุนจุนเจือกันตามสมควรในฐานะของ คำ�ว่า “เพื่อน” หลังจากนัน้ Tesco เริม่ ต้นกระบวนการเปลีย่ นแปลงด้วยการค้นหา DNA ของตัวเองว่า Tesco มีความพิเศษอย่างไร และสิง่ ทีพ่ วกเขาค้นพบ ผมขออนุญาตลงเป็นภาษาต้นฉบับ “No one tries harder than us for customer.” หลังจากนัน้ พวกเขาตัง้ คำ�ถามอีกคำ�ถามหนึง่ ว่าแล้ว Tesco ต้องการจะเป็นอะไรในสายตาของผูบ้ ริโภค ด้วยการระดมความคิดใน กลุม่ ผูบ้ ริหาร พวกเขาต้องการเป็นองค์กรทีด่ แู ลลูกค้าด้วยวิธคี ดิ ว่า “Treat

people how we like to be treated” จากข้อความสองข้อความเป็นทีม่ าที่ Tesco สร้างข้อเสนอใหม่ให้กบั ลูกค้าคือการทำ�ให้ลกู ค้ามีความเพลิดเพลินในการซือ้ ของ เป็นประสบการณ์ ใหม่ที่ไม่มีใครใส่ใจในการเสนอให้กับผู้บริโภค นี่คือความเป็นแกะดำ�ที่ Tesco กล้าฉีกตัวเองออกจากข้อเสนอเก่าๆ ทีแ่ ข่งขันในวังวนของคุณภาพ ของสินค้า และการตัดราคา ด้วยจุดขายใหม่ของคำ�ว่า “The whole new experience” ทีมงาน ของบริษัท โฆษณา Lowe Howard Spink ซึ่งเป็นบริษัท โฆษณาของ Tesco จึงคิดต่อเป็น Game Changing Idea บน Theme ของการทำ�งานว่า “Every little helps” แปลเป็นภาษาไทยว่า Tesco จะทำ�สิง่ ละอันพันละน้อย ร้อยแปดพันเก้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ให้กับลูกค้า ผมต้องขอยกนิว้ โป้งทัง้ สองนิว้ ให้กบั วิธคี ดิ ของทัง้ Tesco และ Lowe Howard Spink เพราะสิง่ ทีค่ ดิ มีความเรียบง่ายและโดนใจผูบ้ ริโภคไปแบบเต็มๆ หลังจากได้ Game Changing Idea แล้ว Tesco เริม่ เปลีย่ นแปลงจาก ภายในองค์กร ด้วยการสร้าง Culture Shift เปลีย่ นทัศนคติของพนักงาน พัฒนาทักษะในการทำ�งานใหม่ๆ ให้กบั พนักงาน สร้างความพร้อมจาก ภายในให้สามารถส่งมอบคำ�ว่า Every Little Helps ด้วยยุทธศาสตร์ ของ การเปลีย่ นแปลงแบบ Inside out ทำ�ให้ Tesco สามารถสร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่า Fundamental&Follow Through Change เป็นการเปลีน่ แปลงทีพ่ น้ื ฐานของ การทำ�ธุรกิจ และเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ไปยังปลายน้�ำ เมือ่ ปรับเปลีย่ นองค์กรให้มคี วามพร้อมจากภายในแล้ว Tesco ใช้ Game Changing Idea ของคำ�ว่า Every Little Helps สร้าง New Service Offering ทีเ่ ป็นความคิดริเริม่ ใหม่ถงึ 114 Ideas ลองมาดูตวั อย่างของไอเดีย เหล่านัน้ ว่ามีอะไรบ้าง 1. สำ�รองทีจ่ อดรถให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นคุณแม่ทม่ี าพร้อมลูกเล็ก ด้วย ความใส่ใจในทุกข์สขุ ของลูกค้า Tesco รูว้ า่ คุณแม่ทม่ี าช้อปปิง้ พร้อมลูกเล็ก จะมีความไม่สะดวก เพราะต้องกระเตงลูกตัวเล็ก ๆ มาด้วย พวกเขามี ความละเมียดด้วยการสำ�รองทีจ่ อดรถเป็นผลให้คนเหล่านีไ้ ม่ตอ้ งเดินไกล 2. Tesco นำ�สินค้าทีเ่ ป็นขนมหวานและลูกอมออกจากชัน้ วางที่ บริเวณ Check out counter เพราะTesco เห็นถึงปัญหาว่าการนำ�สินค้า ประเภทนีม้ าวางที่ Check out counter ทำ�ให้คณ ุ แม่กบั คุณลูกต้องโต้เถียงกัน เพราะคุณลูกอยากซือ้ แต่คณ ุ แม่ไม่ยอมให้คณ ุ ลูกซือ้ Tesco ยินดีเสียรายได้ เพือ่ ทำ�ให้ลกู ค้ามีความสุขในการช้อปปิง้ 3. Double the difference ถ้าลูกค้าของ Tesco ซือ้ ของรายการใด จากทีร่ า้ นแล้วพบว่ามี Hypermarket ร้านอืน่ ขายสินค้ารายการนัน้ ถูกกว่า ทาง Tesco ยินดีจา่ ยเงินคืนให้กบั ลูกค้าเป็นมูลค่าสองเท่าของส่วนต่าง เช่น เดียวกันถ้าพนักงานที่ Check out counter ของ Tesco ทอนเงินให้กบั ลูกค้า ผิด Tesco ยินดีจา่ ยเงินชดเชยเป็นจำ�นวนสองเท่าของส่วนต่างทีท่ อนผิดไป 4. First Class Service ทาง Tesco ให้การฝึกอบรมกับพนักงานว่า ในกรณีฉกุ เฉินให้พนักงานเชือ่ สามัญสำ�นึกของตัวเองในการดูแลลูกค้า เพราะมันเป็นไปไม่ได้ท่ี Tesco จะเขียนกฎกติกาให้ครบทุกข้อในการดูแล ลูกค้า ตัวอย่างในเรือ่ งนีค้ อื มีลกู ค้ารายหนึง่ เป็นคุณผูห้ ญิงทีท่ อ้ ง 8 เดือน เธอเป็นลมในร้านในขณะกำ�ลังซือ้ ของ พนักงานสองคนของ Tesco นำ� ลูกค้ารายนีไ้ ปพักใน Cafeteria เมือ่ ลูกค้าได้สติ พนักงานทัง้ สองนำ�ลูกค้า รายนีไ้ ปส่งถึงทีบ่ า้ น 5. เพือ่ ให้ Tesco สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมในการช้อปปิง้ ของลูกค้า Tesco จ้างบริษทั Dunnhumby มาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการช้อปปิง้ โดย Tesco ออกบัตร Club Card ให้กบั ลูกค้าประเด็นของบัตรนีไ้ ม่ใช่เป็นเพียง Loyalty Card ทีใ่ ช้เพียงสะสมแต้ม แต่บตั ร Club Card คือเครือ่ งมือทีส่ ะสมข้อมูล ของลูกค้าทีท่ �ำ ให้ทาง Dunnhumbyทำ�สิง่ ทีเ่ รียกว่า Data Mining แปลเป็น ภาษาไทยง่ายๆ คือวิเคราะห์ขอ้ งมูลอย่างถึงแก่น ทำ�ให้ Tesco สามารถ

สร้างข้อเสนอทีเ่ รียกว่า Personalized Marketing นีค่ อื ความวิเศษของบัตร Club Card เป็นผลให้ Tesco ทำ�ตัวเสมือนหนึง่ เพือ่ นรูใ้ จเพือ่ น และลูกค้า ยินดีซอ้ื ของมากขึน้ กว่าเดิม ถ้าใครเคยใช้บริการของ Online retailer อย่าง Amazon จะเข้าใจพลังของการทำ� Data Mining ผมเป็นลูกค้าประจำ�ของ Amazon ทุกครัง้ ทีพ่ วกเราไปซือ้ ของใน Web นี้ ทาง Amazon จะเก็บข้อมูล พฤติกรรมของเราไว้ แล้วนำ�ไปวิเคราะห์วา่ ถ้าผมชอบซือ้ CD ของวงดนตรี ชือ่ Mika ทาง Amazon จะมีขอ้ มูลรูว้ า่ วงดนตรีอะไรทีเ่ ล่นดนตรีในแนว เดียวกับวง Mika แล้วจะนำ�เสนอผลงานของวงดังกล่าวเหล่านนัน้ มาให้ผม ทดลองฟังตัวอย่างเพลง ด้วยความสามารถในการเข้าใจรสนิยมทางดนตรี ของลูกค้าทำ�ให้ Amazon สามารถ Up sales ขายของได้มากกว่าเดิม และ ทุกครัง้ ทีว่ ง Mika ออกแผ่นใหม่ทาง Amazon จะส่ง email มาแจ้งให้ทราบ 6. ทาง Tesco ลงทุนกับระบบ Data mining เป็นมูลค่ามหาศาล ผลตอบแทนคือภายในหนึง่ ปีบตั ร Club card ทำ�ให้ Tesco สร้างรายได้ ได้มากว่าเดิมเป็นมูลค่าถึง 100 ล้านปอนด์ในหนึ่งปี 7. Tesco มีความอนาทรร้อนใจต่อคุณแม่ที่พาลูกเล็กมาซื้อของ จึงจัดที่เปลี่ยนผ้าอ้อม และมีบริการอุ่นนมเพื่อให้เจ้าตัวเล็กได้ดื่มนม อุ่นๆ ในขณะที่คุณแม่กำ�ลังช็อปปิ้ง นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคำ�ว่า Every Little Helps 8. ในกรณีทม่ี ลี กู ค้าเข้าแถวที่ Check Out Counter มากกว่าสองคน ขึน้ ไปทางร้าน Tesco จะเปิดแถวใหม่ทนั ที จนกว่าทุก Check out Counter จะเปิดหมดครบทุกแถว Tesco บริหาร One in Front Campaign ด้วยการ ติดตัง้ กล้อง Infrared ทีบ่ ริเวณทางเข้าของร้านเพือ่ บันทึกว่าจำ�นวนลูกค้าที่ เข้าร้านในแต่ละช่วงเวลาเป็นจำ�นวนเท่าไร และ Tesco จะมีสตู รคำ�นวณ ว่าจำ�นวนลูกค้าในแต่ละระดับต้องเปิด Check out counter เท่าไรถึงจะ เหมาะสม เพราะการเปิด Check out counter มากเกินไปคือค่าใช้จา่ ย เปิดน้อยไปจะทำ�ให้ลกู ค้ารอนาน ความวิเศษของสูตรนีห้ รือทีเ่ รียกกันว่า Algorithm สามารถใส่ Variable Factor ทีท่ �ำ ให้สตู รนีค้ �ำ นวณจำ�นวน แถว ทีเ่ ปิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป ตัวอย่างของ Variable Factor คือ อุณหภูมนิ อกร้านหรือสภาพอากาศทีฝ่ นกำ�ลังตก เจ้าตัวสูตรนี้ จะคำ�นวณให้จำ�นวณ Check out Counter ที่เปิดเป็นจำ�นวนพอดีกับ ความต้องการ ไม่มากและน้อยเกินไป นอกจากนั้นแต่ละ Check out counter ยังมีกล้อง Infrared เพือ่ ตรวจดูวา่ มีลกู ค้าเข้าแถวรอเกินสองคน หรือเปล่า ประเด็นในเรือ่ งนีค้ อื การบริหาร One in front campaign ไม่ใช่ เป็นการทำ�ด้วย Manual Operation แต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพือ่ สร้าง ความสะดวกให้กบั ลูกค้า 9. หมัดเด็ดสุดท้ายอยูท่ ก่ี ารรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าโดยไร้ เงือ่ นไข หนังโฆษณาแคมเปญนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของลูกค้าทีเ่ อาปลาทีซ่ อ้ื ไปมา คืนเพราะไม่พอใจในคุณภาพ พนักงานขายถามด้วยความสุภาพว่า “ผม อยากทราบว่าคุณป้าไม่พอใจในคุณภาพปลาของเราทีต่ รงไหนครับ”คุณ ป้าตอบกลับด้วยความไม่ลงั เลใจว่า “ฉันไม่ชอบสีหน้าของมันดูเศร้าจัง” Sir Terry Leahy ซึง่ เป็น CEO ของ Tesco ในช่วงปี 1997-2011 เคย กล่าวไว้วา่ ความกล้าเสีย่ งคือปัจจัยสำ�คัญอันหนึง่ ทีท่ �ำ ให้แบรนด์รองบ่อน สามารถ Turnaround ตัวเองได้ ภายในสามปี Tesco กลายมาเป็นแบรนด์อนั ดับหนึง่ ของ ธุรกิจค้าปลีกในประเทศอังกฤษ ภายใต้ Game changing idea ทีว่ า่ “Every little helps is a big help” ยอดขายจากเดิมปีละ 8 พันล้านปอนด์ในปี 1990 เป็น 17 พันล้านปอนด์ในปี 1999 และ มีลูกค้าใหม่อีก 2 ล้านครัวเรือนและมูลค่าของบริษัทจากเดิมมี มูลค่าที่ 4.8 พันล้านปอนด์ในปี 1992 กลายมาเป็นมูลค่าใหม่ทใ่ี หญ่ กว่าเดิมถึง 7 เท่า ด้วยมูลค่า 34 พันล้านปอนด์ใน 2010 prasert@blacksheep.co.th www.facebook.com/blacksheeprunbusiness


GO PEOPLE Text ศักดา

หนาวนี.้ .. ต้องกด

ให้เส้นทางสายดอกไม้

หน้าหนาวมาถึงแล้ว...ได้เวลาไปซึมซับรับรู้ความงามของธรรมชาติกันอีกครั้ง ปีนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ “เส้นทางสายดอกไม้” ของภาคเหนือที่มีดอกไม้บานสะพรั่ง มีทุ่งดอกบัวตอง ซากุระเมืองไทยอย่างดอกพญาเสือโคร่ง บรรยากาศตาม

ดอยสูงทีอ่ ณ ุ หภูมปิ รับลด ให้ฟลิ ลิง่ ไม่ได้แตกต่างจากเมืองตากอากาศในยุโรปเลย... แต่นี่อยู่ที่เมืองไทย ช้าอยู่ใย ไปกัน ^ ^

คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ เพิ่งกลับจากเชียงใหม่บอกว่า อุณหภูมติ อนนีก้ ำลังเย็นสบาย ดอกไม้เริม่ บาน ปีนหี้ นาวเร็วและหนาวนานเป็นโอกาสทีภ่ มู ปิ ระเทศ ภาคเหนือจะงดงามที่สุด มีพืชพรรณเมืองหนาวเตรียมผลิดอกออกผลต้อนรับนักท่องเที่ยว การเดินทางไปชมดอกไม้ทางภาคเหนือกำลังเทรนด์ดี้และได้เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวไปแล้ว ว่าทุกปีทเี่ มืองไทยจะมีชว่ งเวลาของการชมดอกไม้บาน สัมผัสกับอุณหภูมทิ สี่ ขุ สดชืน่ ของภาคเหนือ ปีนกี้ ารเดินทางทีน่ า่ สนใจ คือ เส้นทางสายดอกไม้ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วได้ดมื่ ด่ำกับธรรมชาติ อย่างใกล้ชดิ เท่าทีร่ มู้ าเส้นทางนีไ้ ม่ธรรมดาเลย มีความประทับใจรออยู่ ดังทีผ่ วู้ างแผนโครงการนี้ คุณสุจติ รา ผ.อ.ภาคเหนือบอกไว้วา่ “ไปทุกทีก่ น็ า่ กดไลค์ให้หมด – นักท่องเทีย่ วเช่นเราๆ

ควรไปเห็นทุ่งดอกบัวตองเหลืองอร่ามทั้งภูเขาสักครั้ง หรือไปชมว่าซากุระเมืองไทย เช่น ดอกพญาเสือโคร่งที่ชูช่อ ต่อหน้าแล้วตระการตาเกินพรรณนาแค่ไหน” GO : ปีนี้ททท. อยากแนะนำให้เที่ยวภาคเหนือกันอย่างไรครับ สุจติ รา : ทุกปีพอถึงหน้าหนาว นักท่องเทีย่ วจะคิดถึงภาคเหนือ ปีนที้ ทท. จึงอยากมอบการท่องเทีย่ ว ภาคเหนือทีม่ คี วามพิเศษมากขึน้ เป็นการเดินทางทีใ่ กล้ชดิ ธรรรมชาติ เส้นทางสายดอกไม้ นาข้าว นาขัน้ บันได ศิลปวัฒนธรรม โครงการหลวงต่างๆ เรียกว่าสร้างความประทับใจขึน้ ไปอีกสำหรับคนที่ เคยไปแล้วและยังไม่เคยไป GO : พอจะยกตัวอย่างไฮไลท์สัก 3 แห่งได้ไหม ที่ตรงกับการเดินทางช่วงพฤศจิกายน ถึงต้นมกราคม สุจิตรา : ใน 3 จุดที่อยากแนะนำเป็นไฮไลท์ เริ่มจาก ถ้าอยากดูทุ่งดอกบัวตองเหลืองอร่าม สุดลูกหูลูกตา ต้องไปที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม หรือ ดอยแม่เหาะ อำเภอแม่เสรียง 2 จุดนี้ อยูใ่ นจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ต่อมาเป็นที่ ดอยหัวแม่คาํ อำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย อีกจุดหนึง่ ที่น่าจะออกดอกให้ชมกันในเดือนพฤศจิกายน คือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งหมดที่ กล่าวมามีดอกบัวตองที่บานสะพรั่ง บางจุดอย่างในอำเภอแม่เมาะ บานสะพรั่งทั้งภูเขาเลย จะเป็นภูเขาสีเหลืองทั้งภูเขา เป็นภาพที่ชวนประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบถ่ายภาพ หรืออากาศหนาว

อีกดอกไม้ที่อยากชวนไปดู เพราะเป็นนางเอกของฤดูหนาวประจำภาคเหนือ ทายซิ คือ ดอกอะไร ดอกพญาเสือโคร่งค่ะ ถ้าอยากดู แนะนำว่าให้ไปเส้นทางดอยขุนแม่ยะ ช่วงที่เป็น ถนนรอยต่อระหว่างการขับรถจากเชียงใหม่ไปอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ไปง่าย ไปแล้วเจอ ดอกพญาเสือโคร่งนีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นซากุระของเมืองไทยด้วย ดอกสีชมพู บานแต่ละครัง้ ก็บานเต็มต้น เป็นต้นไม้สูง ปลิวไสว หรือถ้าในเชียงใหม่ก็หาชมได้ที่ขุนช่างเคี่ยน อยู่ทางขึ้นดอยสุเทพ อีกจุดหนึ่งที่ไปชม ซากุระเมืองไทย ก็ที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เหมือนกัน หรือที่อื่น ใกล้กรุงเทพฯ หน่อย ก็เช่น บริเวณเส้นทางภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก เหล่านี้คือ เส้นทางดอกพญาเสือโคร่งที่ นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติควรหาโอกาสไปชมสักครั้งในชีวิต


GO : เคยได้ยนิ ว่าเดีย๋ วนีต้ ามสถานีการเกษตรบนดอยต่างๆ ก็เปิดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ด้วย มีคนสนใจไปเที่ยวมากด้วย อยากทราบว่ามีที่ไหนบ้างครับ สุจิตรา : ที่ดังมากตอนนี้ทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ คือ “สถานีทดลอง การเกษตรที่สูงวาวี” ที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ที่ดังเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาตามรอย เส้นทางกาแฟ มีพืชผักผลไม้เมืองหนาวในลักษณะเกษตรอินทรีย์ เพาะปลูกในที่สูงให้ผลผลิต อุดมสมบูรณ์มคี ณ ุ ภาพสูงมาก โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟดอยช้าง วันนีก้ ลายเป็นสินค้าระดับพรีเมีย่ ม ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นเมล็ดกาแฟที่ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกแล้ว เพราะปลูกใน พื้นที่การเกษตรที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมกาแฟ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก ต้องแนะนำผูอ้ า่ นอย่างนีว้ า่ การเดินทางลัดเลาะในเส้นทางภาคเหนือ คุณมีโอกาสได้ใกล้ชิดการเกษตร ได้เห็นธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ อย่าง ป่าเปลี่ยนสีที่เมื่อต้นไม้ ถึงฤดูหนาวก็ปรับเปลีย่ นจากสีเขียวชุม่ ช่ำในฤดูฝนไปเป็นสีสม้ สีแดง ต้นไม้บางชนิดในฤดูหนาว ก็ให้ผลิดอก ออกผล สร้างความสดชืน่ ให้ผพู้ บเห็นได้ดที เี ดียว ส่วนทีเ่ ป็นธรรมเนียมว่าอากาศหนาว แล้ว นักท่องเที่ยวสนใจเที่ยวแบบไหน แบบหนึ่งที่เห็นได้ทุกปี คือ ไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ ในปีนี้ไฮไลท์หนึ่งก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นจุดที่มีดอกไม้บาน แค่ชว่ งเดียวของปี คือ ดอกชมพูภคู า เส้นทางการขับรถลัดเลาะในภาคเหนือทัง้ ตอนล่างตอนบนก็ พบกับดอกไม้นานาชนิดได้ไม่ยาก เช่น ดอกทองกาวที่บานอยู่ริมถนนที่จังหวัดพะเยา GO : ทราบว่าปีนอี้ ากาศก็จะหนาวเร็วและหนาวนานด้วย ตรงนีช้ ว่ ยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ไหมครับ สุจิตรา : ปีนี้แน่นอนว่า นักท่องเที่ยวอาจได้พบความหนาวเย็นระดับ 10 องศา โดยเฉพาะถ้า ขึ้นไปบนยอดดอยสูงหรือเชิงดอยก็เจอแล้ว เช่น ไปชมดอกบัวตองที่แถวดอยแม่อูคอ ได้ใส่เสื้อ หนาวเปลี่ยนบรรยากาศแน่ๆ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมที่ยอดดอยสูงหลาย แห่ง อุณหภูมิอาจลงไปถึงเลขตัวเดียวได้ เคยมีประสบการณ์ขึ้นไปเที่ยวดอยวาวีด้วยตัวเอง หลายครั้ง ไปกี่ครั้งก็ไม่ผิดหวังเลย บริเวณเส้นทางเดินทางไต่ดอยขึน้ ไปเป็นจุดชมวิวได้หมดเลย สวยหมด อากาศสดชืน่ หมด คนที่ทั้งปีหายใจอยู่ในกรุงเทพฯ จะพบความแตกต่างในทุกลมหายใจเลย เพราะห้อมล้อม ไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศดีอากาศหนาวเย็นแต่สดชื่น คนต่างถิ่นไปเที่ยวไม่มีใครไม่ชอบ GO : เท่าที่เล่ามา...ปีนี้คิดว่าที่ไหนที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดครับ สุจิตรา : ถ้าวัดจากกระแสการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งบนเว็บบอร์ด รายการทีวี หรือกองถ่าย ละครที่ไปถ่ายทำตามโลเคชั่นต่างๆ ปีนี้ คิดว่า “ทุ่งดอกบัวตองที่แม่อูคอ กับ ดอกพญาเสือโคร่ง ที่ดอยขุนแม่ยะ” จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก แต่ที่อื่นๆ ก็สวย ก็มีความเป็นธรรมชาติ เรียกว่าขึ้นเหนือปีนี้จะมีความชื่นใจ

มีอีกจุดที่อยากแนะนำ สำหรับคนที่สนใจโครงการหลวง เพราะปีนี้มีหลายจุดที่พร้อม สำหรับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาดูงานน่าสนใจ GO : แนะนำเลยครับ ฟังดูน่าสนใจ เช่น... สุจติ รา : ทีท่ ทท.รวบรวมไว้มี 38 แห่ง 38 เส้นทาง โดยพิจารณาจากสถานทีพ่ กั และการเยีย่ มชม ว่าสะดวกสบายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้ ไปแล้วได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ที่อยากชวนไป เช่น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย” จังหวัดเชียงใหม่ ที่โครงการนี้มีพืชพรรณสมุนไพรเมือง หนาว เช่น ดอกคาโมมายล์ ต้นโรสแมรี่ ต้นหญ้าหวาน มีแปลงเกษตรสาธิตให้ชม นอกจากนั้น ก็มีผักโครงการหลวงปลอดสารพิษ พวกผักสลัดต่าง ๆ ให้ลองรับประทานสดๆ นอกจากได้เห็น ความสดชืน่ ของธรรมชาติแล้วยังได้สขุ ภาพดีกลับบ้าน ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงมีจดุ พักผ่อน ให้ชม พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ใกล้ๆ กันละแวกโครงการหลวง ถ้าใครสนใจการท่องเที่ยวเชิง ศิลปวัฒนธรรม ก็มีกลุ่มชาวม้ง มีงานศิลปหัตถกรรม เช่น การปักลายผ้าที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญา ของชาวม้งเอาไว้ GO : โครงการหลวงที่ใหม่ๆ ที่เปิดตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปีนี้เป็นปีแรกมีไหมครับ สุจติ รา : มีคะ่ “โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” อยูท่ อี่ าํ เภอกัลยาณิวฒ ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่บรรยากาศเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ เหมือนในยุโรป มีสวนสนที่น่าไปชม โครงการนีม้ ผี ลไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น บ๊วย ลูกพลับ สาลี่ แอปเปิล้ ผักอาร์ตโิ ชค นอกจากนัน้ ทีโ่ ครงการนีม้ กี ารทดลองเลีย้ งสัตว์ในพืน้ ทีส่ งู เช่น ไก่และกระต่ายบางสายพันธุ์ ตืน่ ตาตืน่ ใจมาก ป่าสนทีอ่ ยูใ่ นอำเภอกัลยาณิวฒ ั นา ก็นา่ ทึง่ เพราะว่ามีอายุนบั เป็นร้อยปี เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ

มีแหล่งให้เดินป่าศึกษาธรรมชาติไปชมน้ำตกที่ พื้นที่นี้มีอากาศเย็นสบายทั้งปี ในหน้าหนาว พรรณไม้ต่างๆ ก็เริ่มผลิดอกออกผล ขอย้ำว่าลองไปที่นี่สักครั้งจะประทับใจไม่รู้ลืม นอกจากนั้น ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนา ยังพบกับสถานที่ที่ใหม่ๆ เช่น วัดจันทร์ วัดโบราณ อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ ที่ทัศนียภาพสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมการทอ ผ้าและการส่งเสริมอาชีพของคนในท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ ใครไปก็ชอบ คือ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม” อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บริเวณนี้สองข้างทางที่ขับรถผ่าน มีพื้นที่การเกษตรที่สวยงามมาก เล่าได้ไม่หมด ยกตัวอย่าง เช่น มะม่วงพันธุ์นวลคำ และพันธุ์R2E2 มะเฟืองหวาน เสาวรสที่ สามารถรับประทานสด เคพกูสเบอรี่ มัลเบอรี่ พืชสมุนไพร ได้แก่ การกลั่นและแปรรูปน้ำมัน หอมระเหยจากตะไคร้หอม การบูร และไพล พืชผัก หรือผักสดๆ ก็เช่น คะน้ายอด คะน้าเห็ดหอม มะเขือม่วง แตงหอม พริกเม็กซิกัน ในแง่วัฒนธรรมที่อำเภอลี้ มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่คงวิถีชีวิต แบบดัง้ เดิม เราได้เห็นความสวยสดงดงาม เช่น พวกเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับของชาวกะเหรีย่ ง GO : เห็นได้ว่าแต่ละแหล่งที่ชวนไปเที่ยว มีความสวยงามทางธรรมชาติสูง และยังมี ความสวยงามในเชิงศิลปวัฒนธรรมสูงด้วย สุจิตรา : นี่เป็น 2 จุดสำคัญที่ททท.ภาคเหนือ ต้องการเน้นย้ำ ให้ความหมายของการเดินทาง ใหม่ๆ ในภาคเหนือให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับความสดชื่นและมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการเห็น วิถีชีวิตของชุมชนคนในพื้นที่ GO : การท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติเช่นนี้ มีความเปราะบางเรื่องสิ่งแวดล้อม เหมือนกัน มีคำแนะนำอย่างไรบ้าง สุจิตรา : ทุกที่ ที่เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งธรรมชาติมากๆ ล้วนมี

กฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ การที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมจุดต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกรักธรรมชาติจะเป็นการดีที่สุด เริ่มแรก คือ เรื่องพื้นฐาน คือ อย่าทิ้งขยะ อย่าสร้างขยะ รักษาความสะอาด ทำตามกฎของ สถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพราะยิ่งเป็นแหล่งที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความ เปราะบางมากขึน้ เท่านัน้ การท่องเทีย่ วในเชิงนีม้ จี ติ สำนึกเป็นสิง่ สำคัญ ไม่เฉพาะเดินทางไปเทีย่ ว ภาคเหนือ ไปทุกภาค ไปทุกที่ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ เมืองไทยจะได้มีที่สวยๆ ให้ลูกหลานไว้ดู ไว้ชื่นชมต่อไป ทีต่ อ้ งฝากเป็นพิเศษ คือ กลุม่ นักท่องเทีย่ วทีไ่ ปพักอาศัยในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วด้วย เช่น ขึ้นดอยไปกางเต้นท์นอน บางรายเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า มีการถางป่า ก่อฟืนก่อไฟ อยากไปพัก ในจุดที่ใกล้บริเวณที่ทางการสงวนไว้ ข้อนี้ก็ยิ่งรบกวนธรรมชาติ GO : คิดว่าทริปเทีย่ วเส้นทางดอกไม้นี้ ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลานานกีว่ นั ถึงกำลังดี สุจติ รา : เส้นทางในภาคเหนือ ค่อนข้างมีเสน่ห์ ขับรถมุง่ ไปทีไ่ หนก็มจี ดุ ให้แวะเข้าไปชม เทีย่ วได้ อย่างไม่ต้องรีบร้อน เพราะอากาศก็ดี คิดว่าถ้าเป็นทริปเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน การ เดินทางต่อทริปอยูท่ ี่ 3-5 วันกำลังดี เริม่ จากค่อยขับรถจากกทม.ไปเชียงใหม่ ค้างคืนทีเ่ ชียงใหม่ ก็มโี รงแรมรีสอร์ทให้เลือกหลายระดับ มีทงั้ หรูหราห้าดาวหกดาว มีทงั้ ฮิป ทัง้ บูทคี โฮเตลทีเ่ กิดใหม่ มากมาย เที่ยวเชียงใหม่ พักเอาแรงค่อยออก อีกวันขับรถไปเที่ยวนอกเมือง ลำพูน ลำปาง หรือ ขับไปต่อที่เชียงราย หรือแม่ฮ่องสอน แวะตามจุดที่บอกไว้ตามเส้นทาง คุณจะเพลิดเพลินกับ ธรรมชาติกับประสบการณ์ตรงนี้ ไปถึงที่ไหนก็กดไลค์ให้ไปหมด (หัวเราะ) แนะนำให้ศึกษา ข้อมูลการเดินทางของททท.เรื่องเส้นทางสายดอกไม้ จะช่วยคุณได้มากในแง่ของการเดินทาง มีให้เลือกด้วยว่ามีเวลา 3 วัน จะจัดโปรแกรมการเดินทางอย่างไร ไปในเส้นทางไหนแล้วจะ ไม่ผิดหวัง โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ 1672 ค่ะ

Visit ชุมชนคนเที่ยวเหนือ

ปี 2555 นี้การท่องเที่ยวภาคเหนือจะมีเงินสะพัดถึง 60,000 ล้านบาท หรือมี นักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวระหว่างปลายปีนี้ถึงปลายปี 56 ราว 10 ล้านคนครั้ง และจะเป็นภูมภิ าคทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติตดั สินใจเดินทางไปเทีย่ วซ้ำหลังจาก ได้ไปครั้งแรกแล้ว ติดตามกันทาง www.facebook.com/GoNorthThailand

Next 2013

ในแคมเปญต่อไปที่ ททท.จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ รู้จัก คือ Creative Tourism หรือการเดินทางเชิงสร้างสรรค์ ทีเ่ น้น การท่องเทีย่ วทีน่ านขึน้ เพือ่ ศึกษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะพื้นถิ่นไทย Local to Global ก็เช่น ภูมิปัญญาทำผ้า หมักโคลนที่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ภูมิปัญญาการทำผ้านวมด้วยฝ้ายที่ เชียงคาน จังหวัดเลย หรือการทำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ด้วยกะลามะพร้าวทีม่ แี พร่หลาย ในหลายจังหวัดทัว่ ประเทศไทย หรือการทำผ้าบาติกทีเ่ กาะยาว จังหวัดพังงา เป็นต้น


SLEEP WITH ME Text/Photo golivepaper@yahoo.com

ภูผาน้ำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดเลย เปิดประตูสู่ธรรมชาติ หลายคนคิดว่ามาเลยต้องนอนบนยอดภูเท่านัน้ ทีจ่ ริงแล้วนัน้ การได้พกั ผ่อนในรีสอร์ทสวยท่ามกลางขุนเขา ธรรมชาติ แทรก ตัวอยูใ่ นแมกไม้นานาพรรณ ก็สร้างความประทับใจได้ไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะทีภ่ ผู าน้�ำ รีสอร์ท ซึง่ ห้องพักทัง้ หมดออกแบบ และตกแต่งได้อย่างสวยงามคงความคลาสสิคแบบทันสมัยในบรรยากาศเย็นสบายและชุม่ ฉ่�ำ ด้วยกลิน่ อายของสายน้�ำ และสายหมอก หน้าต่างในห้องพักกรุกระจกทุกห้อง มี Window Seats ให้นอนอิงแอบแนบหน้าต่างชมวิวทิวทัศน์ภายนอก จิตใจจะรูส้ กึ สงบผ่อนคลาย ยิง่ เมือ่ ได้ออกจากห้องพัก สูดอากาศบริสทุ ธิแ์ ละมองหากิจกรรมสนุกๆ บันเทิงใจ คุณจะได้เพลิดเพลินกับทัง้ ฟาร์มกล้วยไม้แสนสวย สวนนก ฟาร์มกวาง ฟาร์มนกกระจอกเทศ ในวันอากาศดีๆ ก็สามารถนัง่ รถรางออกสำ�รวจบริเวณรอบรีสอร์ทบนเนือ้ ทีก่ ว่า 1,300 ไร่ ไม่ใช่เพียงแต่กจิ กรรมธรรมชาติเท่านัน้ ใครทีช่ อบออกกำ�ลังกายก็มบี ริการเช่นกัน โดยเฉพาะการว่ายน้�ำ ในสระใสท่ามกลางขุนเขา หรือ จะปล่อยอารมณ์บ�ำ บัดความเครียดด้วย สปา On-Sen ซึง่ ควบคุมอุณหภูมขิ องน้�ำ โดยใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ทเ่ี รียกว่า “Solar Energy” ก็สร้างประสบการณ์ใหม่ในการผ่อนคลายได้อย่างดีเยีย่ ม ภูผาน้�ำ รีสอร์ทพรัง่ พร้อมด้วยความสะดวกสบายครบครันทีจ่ ะช่วยบำ�รุงจิตใจให้ชมุ่ ชืน่ และบำ�บัดร่างกายให้ได้ผอ่ นคลาย หนาวนี้ ไม่ตอ้ งรอช้า ขอให้มาเลย

GO value

GO Guide 252 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร. 0 4207 8078, 08 1407 7577 www.phuphanamresort.com เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ฉลองครบรอบ 75 ปี สตาร์วูดฉลองครบรอบ 75 ปี ด้วยการมอบสิทธิพเิ ศษเข้าพักฟรี สำ�หรับแขกทุกท่านที่สำ�รอง ห้องพักโรงแรมเชอราตันสาขา ต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขั้นต่ำ� 3 คืน สำ�หรับการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 – 31 มกราคม 2556 แขกทุกท่าน จะได้พักในคืนที่ 3 ฟรี สิทธิพิเศษนี้ยังครอบคลุมถึง การเข้าพัก 4 คืน ในราคา 3 คืน และแขกจะได้พักฟรี 2 คืน สำ�หรับการเข้าพักติดต่อกัน 6 คืน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในโอกาสครบรอบ 75 ปี แบรนด์เชอราตันได้ที่ www.sheraton75.com

เปิดตัว รีเจ้นท์ ภูเก็ต เคปพันวา โปรโมชั่นห้องพักทุกแบบ สำ�หรับลูกค้าที่จองห้องพักระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2555 นี้ ห้องพาวิเลีย่ น 5,600 บาทต่อคืน ห้องสวีท 8,050 บาท ต่อคืน และห้องพูลวิลล่า 12,750 บาทต่อคืน โปรโมชั่นนี้เสนอพร้อม อาหารเช้าสำ�หรับสองท่าน บริการเครื่องเล่น iPad พร้อม Free Wi-Fi เครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ฟรีในมินิบาร์ภายในห้องพัก บริการซักรีด เสื้อผ้าฟรี 4 ชิ้นต่อวัน และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ทุกห้องพักมีระเบียง ส่วนตัวที่มองเห็นวิวทะเลอย่างชัดเจน โทร. 0 7620 0822 www.regenthotels.com


The Okura Prestige

Bangkok, ถนนวิทยุ On Top of Everything

ไม่ใช่แค่เหนือกว่าด้วยท็อปวิวบนชั้นห้องอาหารและบาร์ที่มองเห็นทัศนียภาพทั่วกรุงเทพฯ แต่ The Okura Prestige ยังเหนือกว่าด้วยห้องพัก อาหาร และบริการที่ดีที่สุดซึ่งเกิดจากการผสานหลักการวะของญี่ปุ่นเข้ากับปรัชญา “Best ACS” อันได้แก่ Best Accommodation, Best Cuisine และ Best Service ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความสะดวกสบายและความหรูหรา ให้กับลูกค้าทุกๆ คน ห้องพักกว่า 240 ห้องมีกระจกหน้าต่างพาโนรามา ให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันน่าหลงใหลของกรุงเทพฯ ภายในห้องพักทันสมัยและหรูหราจากเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งออกแบบอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจ แบบเหนือชั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มองหาความรื่นรมย์บันเทิงใจ หรือนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบาย อย่างมีระดับ The Okura Prestige Bangkok มอบสิ่งที่ดีที่สุดตามใจคุณต้องการ ห้องอาหารและความบันเทิงเหนือระดับ มีทั้งห้องอัพแอนด์อะโบฟเป็นเลาจน์และบาร์ที่ให้บริการอาหารเช้าแบบ บุฟเฟต์ อาหารกลางวัน ตลอดจนของทานเล่นต่างๆ ห้องยามาซาโตะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และจุดเด่นด้วย สระว่ายน้ำ�แบบอินฟินีตี้ยื่นออกจากตัวอาคารชั้นที่ 25 โอกุระ สปาให้แขกได้พักกายและใจในห้องทรีทเมนท์อันโอ่อ่าและ ครบครัน ด้วยนักบำ�บัดฝีมือดี อีกทั้งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การจัดประชุม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ด้วย ห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่ ครบครัน ทันสมัย และเหนือกว่าในทุกมุมมอง ต้องที่นี่ที่เดียว The Okura Prestige Bangkok

GO Guide Park Ventures Ecoplex, 57 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2687 9000 www.okurabangkok.com


U R What U Eat

Zuma, กรุงเทพฯ อิซาคายะระดับพรีเมี่ยม

หลายคนเข้าใจว่าร้านอาหารญี่ปุ่น ‘Zuma’ นั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของโรงแรมเดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพฯ แต่ความจริงแล้วร้าน อาหารญี่ปุ่นแนวร่วมสมัยสไตล์พรีเมี่ยม ‘อิซาคายะ’ (กิน-ดื่ม) ร้านนีเ้ ป็นร้านดังทีม่ สี าขาไปทัว่ โลกซึง่ มาเช่าพืน้ ทีข่ องโรงแรมฯ ในการประกอบกิจการต่างหาก ซูมะร้านแรกมีสาขาอยู่ที่กรุง ลอนดอนประเทศอังกฤษ เนือ่ งจากคุณภาพและบริการอันโดดเด่น จึงได้รับการตอบรับให้ขยายกิจการไปในหลายประเทศทั่วโลก ซูมะที่กรุงเทพถือเป็นสาขาที่ 6 ของอร่อยของที่นี่เน้นในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่าน วิธีการปรุงตามแบบของซูมะ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือที่นี่มีสาเก

Love Eat Bistro, กรุงเทพฯ เก๋ไก๋ด้วยเมนูอร่อย

Text/Photo golivepaper@yahoo.com

ซอมเมอลิเย่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาเกมาไว้คอยให้คำแนะนำ เกีย่ วกับการเลือกสาเกให้เข้ากับอาหารโดยเฉพาะ และสำหรับ คนชอบดื่มบาร์โอเพ่นแอร์ทางด้านนอกของซูมะยังน่านั่งมาก เสียด้วยครับ ทั้งยังมีค็อกเทลแปลกๆ ที่ใช้สาเกเป็นส่วนผสม อีกหลายแก้วให้ลองเลือกจิบกันอีกด้วย Foodstyle อาหารญีป่ นุ่ Must Try ซาชิมปิ ลากระพงชิน้ บางในน้ำส้มยุซแุ ละน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล ไก่หมักมิโซะและข้าวบาร์เลย์ยา่ งโดยการใช้ถา่ นไม้สน สเต็กเนือ้ สันในปรุงรส ด้วยซอสงาและซีอวิ๊ หวาน Open ทุกวัน 12.00 – 15.00 น. และ 18.00 – 23.00 น. Site ชัน้ 1 โรงแรม The St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ Contact 0 2252 4707 http://www.zumarestaurant.com

ความหมายในชื่อของร้านนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง อย่างแรกคือใจที่รักในการรับประทานของ อร่อย อย่างที่สองคือการทำอาหารด้วยความใส่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบและนึกถึงความสุข ของผู้ที่ได้รับประทาน เลิฟ อีท บิสโทรเน้นอาหารสไตล์โฮมเมดคุ๊กกิ้งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็น เมนูที่เจ้าของร้าน คุณแนน-ณิชยา พหูสูตร (ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการทำร้านอาหาร Tate Café ที่สนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงไอศกรีมพรีเมี่ยม ‘B. Natural Soft Cream Bar Tokyo’) เคยทำรับประทานเองที่บ้าน หรือไม่ก็เคยไปติดใจรสมือคุณแม่ที่บ้านเพื่อนคนไหนก็ จะขอสูตรคุณแม่บ้านนั้นมาลองทำแล้วปรับให้เข้าในแนวทางของร้านฯ เมนูอร่อยของที่นี่มีอยู่ หลายจานทั้งที่เป็นเมนูตะวันตกไปจนถึงฟิวชั่น ส่วนในเรื่องของการตกแต่งก็เป็นไปในสไตล์

เฟรนช์วินเทจ ด้านนอกร้านมีโอเพ่นแอร์บาร์ที่เหมาะแก่การสั่งเครื่องดื่มหรือไวน์มาละเลียดจิบ แก้วที่ขอแนะนำสำหรับคุณผู้หญิงคือ Love Eat All Around ที่มีรสหวานและเปรี้ยวกำลัง สดชื่น เสิร์ฟมาในถังน้ำแข็งแฟนซีสวยงาม Foodstyle American, Thai, Italian Must Try ชิบยู า่ สะเต๊ะโทสต์ ปอเปีย๊ ะสอดไส้เพสโต้และชีสมอสซาเรลล่ารับประทานคูก่ บั ซัลซ่าซอสและสับปะรดเชือ่ ม พอร์คช๊อบหมูคโุ รบูตะ แซลมอนเทอริยากิกบั กิมจิโซบะ ซีโ่ ครงหมูบาร์บคี วิ Open จันทร์-อาทิตย์ 06.00 น. – 23.00 น Site ชัน้ ล่าง โรงแรม Vic 3 ซอยพหลโยธิน 3 พญาไท Contact โทร 0 2618 9888 www.loveeatbistro.com


U R What U Eat Luna Sky Garden Cafe, กรุงเทพฯ สบายๆ อร่อยได้ทั้งวัน

โรงแรมโกลว์ประตูน้ำ (Glow Pratunam) เป็นโรงแรมเก๋แห่งใหม่ในย่านประตูน้ำที่เพิ่งเปิดตัว ไปได้ไม่นานนัก ที่นี่มีห้องอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่เป็นทั้งบุฟเฟ่ต์และอาหารจานเดียวซึ่ง เปิดให้บริการกันตั้งแต่เช้าตรู่ 6 โมงเช้าครับ คอนเซ็ปต์ของที่นี่เป็นออลเดย์อินเตอร์เนชั่นนอล

ควิซีนที่เน้นความหลากหลายและคุณภาพของอาหารในราคาที่สมเหตุสมผล มีเมนูฟิวชั่น

บางจานที่น่าสนใจและน่าลองชิมกันหลายจาน ที่สำคัญมีผัดไทยแชมเปี้ยนที่เครื่องถึงอกถึงใจ

พระเดชพระคุณด้วย แม้วา่ การตกแต่งของทีน่ อี่ าจจะเป็นแนวสมัยใหม่ทดี่ เู รียบง่ายไม่คอ่ ยมีดไี ซน์ ที่โดดเด่นสักเท่าไหร่ แต่บรรยากาศสบายๆ และคุณภาพของอาหารกับราคาที่ไม่แพงมากนัก

ก็น่าจะทำให้ลูน่าสกายเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน Foodstyle Buffet and Made to Order Must Try พิซซ่าหน้าหมูผดั ใบกระเพรา อุดง้ ต้มยำ ยำปลาแซลมอนผักชีรวม Open ทุกวัน 06.00 – 01.00 น. Site ชัน้ 7 โรงแรมโกลว์ อาคารชิบญ ู า่ 19 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี Contact โทร. 0 2257 3999

Carl’s Jr อเมริกันพรีเมี่ยมเบอร์เกอร์

มาถึงเมืองไทยแล้วครับ ‘คาร์ลซ จูเนียร์’ อเมริกันพรีเมี่ยมเบอร์เกอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากทั้งในสหรัฐอเมริกาและเอเชียโดยมีสาขาทั่วโลกรวมกันถึง 3,232 สาขาด้วยกัน ด้วยความอร่อย ของแฮมเบอร์เกอร์ที่ได้รสเนื้อชุ่มชื่นเต็มปากเต็มคำและสูตรเด็ดอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้แฮมเบอร์เกอร์ระดับคุณภาพจากแคลิฟอร์เนียร้านนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 70 ปี นอกจาก มีเมนูแฮมเบอร์เกอร์และฟาสต์ฟู้ดส์อื่นๆ ให้ได้เลือกอิ่มท้องกันแล้วจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างก็คือบาร์เครื่องดื่มที่ให้เลือกเติมได้อย่างไม่จำกัดด้วยการชำระเงินเพียงแค่ครั้งเดียว Food Style แฮมเบอร์เกอร์, ฟาสต์ฟดู้ ส์ Must Try คริสคัตฟรายส์, ฟรายด์ซกุ นิ ,ี พอร์โตเบลโล มัชรูม เบอร์เกอร์, ซุปเปอร์สตาร์ชสี เบอร์เกอร์หนึง่ ในเมนูขนึ้ ชือ่ ของคาร์ลซ จูเนียร์ Open ทุกวัน 11.00-24.00 น. Site เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา, สาขา 24th Avenue (สุขมุ วิท 24) และสาขาสีลมฝัง่ ตรงข้ามธนิยะพลาซ่า (กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี)้ Contact 0 2305 6652 (สาขาสุขมุ วิท 24) , Facebook : Carl’s Jr Thailand


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

30 go REPORT

“ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์” ฉลองครบ 1 ปี จารึก ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความสำ�เร็จของปิกอัพ สำ�หรับคนทั้งโลก อีซซู ฉุ ลองครบรอบ 1 ปี “ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ์” ปิกอัพสำ�หรับคนทัง้ โลก ทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ในตลาด รถยนต์เมืองไทย ก่อให้เกิดกระแสร้อนแรงสุดขีดจากปรากฏการณ์ “อีซูซุดีแมคซ์ฟีเวอร์” ครั้งใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และ สถิตยิ อดจำ�หน่ายและยอดค้างส่งมากกว่า 2 แสนคันภายใน 1 ปี มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ 55 ปีของการดำ�เนินธุรกิจ อีซูซุในประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ยานยนต์ไทยต้องจารึก พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ “อีซูซุอินไซท์... ขับประหยัดอัจฉริยะทัว่ ไทย” ช่วยชาติประหยัดน้�ำ มัน โดยใช้คะแนนอีซซู อุ นิ ไซท์รบั บัตรกำ�นัลอีซซู มุ ลู ค่า 5,000-30,000 บาท ณ ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ส่วนบรรยากาศในงานยิง่ ใหญ่อลังการผสานความอบอุน่ สมกับเป็นงานฉลองครบรอบ 1 ปี “ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ์” ปิกอัพสำ�หรับคนทัง้ โลก ซึง่ ไม่เพียงเนืองแน่นด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ อีซซู ใุ นประเทศไทย ผูจ้ �ำ หน่ายอีซซู ทุ ว่ั ประเทศ และกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์เท่านัน้ แต่ยงั มีเหล่าสมาชิก “อีซูซซุ ปุ เปอร์แฟน” และสือ่ มวลชนทีม่ าร่วมฉลองความสำ�เร็จ ครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างคับคั่ง ซึ่งมีศิลปินในประชาคมอีซูซุซึ่งเป็นผู้ใช้รถ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์” มาแสดงความยินดี และสร้างรอยยิ้มตลอดทั้งงาน โดยน้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และโก๊ะตี๋-เจริญพร อ่อนละม้าย เป็นพิธีกรคู่หูคู่ฮาร่วมสร้างเสียงหัวเราะต่อเนื่อง พร้อมความสนุกจากการแสดงของเหล่าศิลปิน ไม่ว่าจะเป็น ดาราสาว เจ้าบทบาท “แอน ทองประสม” พระเอกอารมณ์ศิลป์ “ปี๊บ-รวิชญ์ เทิดวงศ์” ต่อด้วยพิธีกรอารมณ์ดี “โก๊ะตี๋” 2 หนุ่ม จากวงนูโว “จอห์น รัตนเวโรจน์” และ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” และตบท้ายด้วย พระเอกหนุ่มสุดฮอตพรีเซ็นเตอร์ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส” “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” เจ้าของคาแรคเตอร์ “เท่...ลุย ลงตัว!” ที่ร่วมสร้างสีสัน และเล่าถึงความผูกพันกับอีซูซุบนเวที


ทิรามิสุ บาย บลูคัพ คอฟฟี่

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

เปิดตัวไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศอบอุน่ สำ�หรับเครือ่ งดืม่ สุดสร้างสรรค์ ทิรามิสุ บาย บลูคพั คอฟฟี่ (Tiramisu by BlueCup Coffee) จากบลูคัพ คอฟฟี่ (BlueCup Coffee) โดยมีคู่รักคอฟฟี่เลิฟเวอร์ ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ และแพม-อรอาภา พูนทรัพย์มณี ร่วมพูดคุยภายในงาน พร้อมกับลงมือทำ� 2 เมนู เครื่องดื่มสุดโปรด ทิรามิสุ ไอซ์ ลาเต้ และ ทิรามิสุ คอฟฟี่ ฟอรสต์ ร่วมกับแชมป์บาริสต้าจาก บลูคัพ คอฟฟี่ (BlueCup Coffee) ณ ร้าน S&P สาขา RSU31 อาคาร RSU Tower สุขุมวิท 31 ชั้น 1 เมื่อเดือนก่อน

32 go event

สยาม ไวเนอรี่ ปล่อยผีเปิดตัวไวน์จากชิลี

สยาม ไวเนอรี่ บริษัทผู้ผลิตไวน์ไทยชั้นเลิศและนำ�เข้าไวน์ คุณภาพ ระเบิดกิจกรรมความมันส์อกี ครัง้ กับคืนวันปล่อยผี ในเทศกาลฮาโลวีน พร้อมเปิดตัวไวน์นำ�เข้าคุณภาพจาก ประเทศชิลีอย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ คาสซิเญโร เดล ดิอาโบล หรือ Devil Wine กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ร้าน Fallabella ภายใต้คอนเซ็ปต์ Devil’s Blood Night ในเดือนที่ผ่านมา

โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 11 ประจำ�ปี 2555

ปิดฉากกันไปอย่างสวยงามกับการแข่งขันโปโลบนหลังช้างชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 11 ประจำ�ปี 2555 พร้อมความประทับใจของ ผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีคณะผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะ การแข่งขันในรอบสุดท้ายเต็มไปด้วยความเข้มข้นเร้าใจเมื่อสองทีมซุปเปอร์สตาร์อย่างคิงพาวเวอร์และออเดอร์มาร์ส ปิเกต์ ต้องลง สนามประลองฝีมือกันอย่างดุเดือด แต่ในที่สุดทีมคิงพาวเวอร์ โดย ณัฐพงศ์ ประทุมลี ธนะสิน เชื้อวังคำ� และกัปตัน ทอม เคลเตอร์ โชว์ลีลาความสามารถเหนือทีมแชมป์เก่าอย่าง ออเดอร์มาร์ส ปิเกต์ ไปด้วยคะแนน 13 ต่อ 9 นอกจากนั้นภายในงานกาล่าดินเนอร์ ยังมีการจัดการประมูลการกุศล ณ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีทีมเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการต่างเดินทางมา ร่วมงานประมูลจนสามารถระดมทุนได้มากถึง 3.3 ล้านบาท

ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ในประเภท Overall Performance in Asia/Pacific 2012 อันดับที่ 6 จากการจัดอันดับบริษัท พลังงานจำ�นวน 250 บริษัททั่วโลกที่มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งรางวัล นี้ จัดโดย บริษัท PLATTS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะ ผู้นำ�การให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงานระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

เทีย่ วเมืองไทยสบายกระเป๋าในครัง้ ที่ 4 นีป้ ระสบผลสำ�เร็จ เกินคาด

“สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วภายในประเทศ (สทน.) จัดงานเทีย่ วเมืองไทย สบายกระเป๋าในครัง้ ที่ 4 ประสบผลสำ�เร็จเกินคาดในปีน้ี จำ�นวนผูใ้ ช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิม่ ขึน้ 80% เมือ่ เทียบกับปีทแ่ี ล้ว โดยมีเงินใช้จา่ ย ซือ้ ขายสินค้าในงาน ประมาณ 20 ล้าน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ สายการบินและโรงแรม ค่อนข้างพอใจกับยอดการซือ้ ขายเมือ่ เทียบ กับภาระค่าใช้จา่ ยในการออกบูท ส่วนจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมงานเพิม่ ขึน้ กว่าปีทแ่ี ล้ว ราว 15% และทีไ่ ด้รบั คำ�ชมจากผูเ้ ข้าร่วมงาน คือเวที การแสดง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนอย่างดีเยีย่ ม จากกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วมาเลเซีย

นกแอร์ร่วมเปิดเทศกาลไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม คุณอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการ สายการบินนกแอร์ และคุณอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม และคุณมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำ�ปี 2555 โดยมี คุณสมดี คชายัง่ ยืน คุณสุรยิ าภา บุนนาค ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ฝา่ ยสือ่ สารองค์กร สายการบินนกแอร์  คุณปิน่ ยศ พิบลู สงคราม ผูอ้ �ำ นวยการ ใหญ่ฝา่ ยการขายและการตลาด สายการบินนกแอร์ และ  คุณปริศนา กัมพูสริ ิ นางสาวไทย 2555 เข้าร่วมงาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในเดือนที่ผ่านมา

“มองต์ แคลร์” จัดเต็มความมันส์เติมสีสันให้เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า

ผ่านไปแล้ว “ 2 Fashion Field Trip 2012 Autumn Winter 2012” ในความร่วมมือของ เหล่าบรรดาไทยดีไซเนอร์จาก 4 แบรนด์ดงั คือ ASAVA, ISSUE, VICTEERUT และ KLOSET ที่ต่างขนเอาคอลเลคชั่นของตัวเองมาร่วมโชว์ในครั้งนี้ โดยงานจัดขึ้น ณ ราชตฤณมัย สมาคมฯ บรรยากาศภายในงานได้รบั สนใจจากเหล่าบรรดาคนในวงการแฟชัน่ อย่างคับคัง่ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาสาวกของแบรนด์ทั้ง 4 ซึ่งงานนี้ “มองต์ แคลร์” ได้ร่วม สนับสนุนและเนรมิต After Party สุดชิคให้เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าได้คึกคักกันเต็มที่


GO! Zodiac ทศพร ศรีตุลา(อ.ช้าง) โหรหนุม่ ผูช้ นื่ ชอบและศึกษาโหราศาสตร์ตงั้ แต่อายุเพียง 11ปี และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จากนัน้ ได้ตอ่ ยอดเพิม่ เติมอีก 2 สาขา คือโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ และโหราศาสตร์ภาคคำนวณ (การเคลือ่ นทีข่ องดวงดาว) อีกทัง้ ยังได้ศกึ ษาต่อเกีย่ วกับ ศาสตร์ฮวงจุย้ ทัง้ ในและต่างประเทศ อ.ช้างจึงได้ชอื่ ว่าเป็นนักพยากรณ์หนึง่ ในไม่กคี่ นในประเทศไทยทีร่ อบรู้ เชีย่ วชาญทัง้ โหราศาสตร์ไทยและฮวงจุย้ อย่างถ่องแท้ โดยมีสโลแกนประจำตัวว่า “รูก้ อ่ น แก้ไขได้”ตรวจสอบดวงชะตากับ อ.ช้างได้ทหี่ มายเลข *4998

ราศีเมษ (aries) ช่วงวันที่ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม

หน้าทีก่ ารงานอยูใ่ นจังหวะทีว่ นุ่ วาย บวกกับการเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหัน จะเกิดขึน้ แต่การเจรจาติดต่อและการเดินทางจะกลายเป็นสิง่ ทีส่ ง่ ผลดี แต่ ระวังการร่วมหุน้ อาจจะถูกหลอกถูกโกงตามมาได้ ด้านความรัก ต้องระวัง อารมณ์ทพี่ ร้อมจะทำให้ความสัมพันธ์แตกหัก คำพูดไม่กคี่ ำ ก็จะส่งผลทำให้ ความรักของคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้วจบลงได้งา่ ยๆ สำหรับคนโสดยังไม่แนะนำ เพราะการเริม่ ต้นความรักครัง้ ใหม่จะมีแต่ปญ ั หาและความทุกข์ ด้านการเงิน ยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่รายจ่ายด้านสุขภาพและการต่อเติม ซ่อมแซมยวดยานพาหนะหรือข้าวของเครือ่ งใช้จะสิง่ ทีท่ ำให้เสียเงินมาก เป็นพิเศษ และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์เจ็บป่วย ควรดูแลในเรือ่ ง อาหารการกิน และงดการเดินทางในยามวิกาลด้วยจะดีทสี่ ดุ ทิศมงคล ทิศตะวันตก

ราศีพฤษภ (taurus) ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม –14 มิถนุ ายน

ปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาจะเกิดขึน้ ในเดือนนี้ ส่งผลให้การทำงานจะมีปญ ั หา ทัง้ การเซ็นสัญญาและการเจรจาตกลงทางธุรกิจจะเกิดข้อผิดพลาด คงต้อง ตรวจสอบกันอย่างรอบคอบให้มากขึน้ ด้านความรัก ระวังดวงดาวกำลังจะ ทิง้ ทวนส่งท้าย โดยเฉพาะคนทีม่ ปี ญ ั หารักสามเส้าเราสามคนอยู่ โอกาสที่ ต้องเลือกจะเกิดขึน้ แต่ถา้ อยากจะวางแผนสร้างครอบครัวหรือมีลกู มีบตุ รจะ เป็นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับดวงชะตาในช่วงนี้ ส่วนคนทีย่ งั โสดอยู่ จะเกิดความผิดพลาด ในการตัดสินใจกับการเริม่ ต้นความรักครัง้ ใหม่ ด้านการเงิน ดวงดาวจะส่งผล ให้มีโอกาสที่ดี มีโชคลาภ แต่ต้องระวังจะกลายเป็นเรื่องของทุกขลาภ! แนะนำให้ไปบริจาคและการทำบุญบ้าง และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ คงต้อง งดไปในทีแ่ ปลกๆ เสีย่ งๆ และกิจกรรมทีโ่ ลดโผน ทิศมงคล ทิศตะวันตก

ราศีเมถุน (germini) ช่วงวันที่ 15 มิถนุ ายน – 16 กรกฎาคม

เกณฑ์ดวงการงานมีความคึกคัก มีทงั้ ปริมาณงานและปริมาณลูกค้าเข้ามา แต่อย่าประมาทในการจัดสรรเวลา เพราะโอกาสทีจ่ ะทำงานไม่เสร็จตรงตาม กำหนดเวลาจะเกิดขึน้ ได้ ใครทีอ่ ยากจะเริม่ ต้นธุรกิจใหม่ๆ จะมีโอกาสเข้ามา เช่นเดียวกัน ด้านความรัก ค่อนข้างจะเป็นสิง่ ทีเ่ งียบเหงาทีส่ ดุ คนโสดคงต้อง ทุม่ เทตัวเองให้กบั หน้าทีก่ ารงานไปก่อน ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว เกณฑ์ ความสัมพันธ์อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี แต่ขอให้ระวังคำพูดกับญาติผใู้ หญ่ของอีกฝ่าย บางครัง้ อาจจะเผลอพูดอะไรออกไป โดยทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจและกลายเป็นปัญหา ตามมา ด้านการเงิน มีเกณฑ์รายจ่ายรอบตัว ระยะนีร้ ายจ่ายจรจะเยอะมาก เป็นพิเศษ แต่คณ ุ ยังสามารถหาเงินมาหมุนได้อย่างลงตัว เพราะยังมีโอกาส มีความสามารถหารายได้เสริมเข้ามาใช้จา่ ยได้ทนั เวลา และด้านสุขภาพอุบตั เิ หตุ ยังมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ดี ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ราศีกรกฎ (cancer) ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เกณฑ์ดวงกำลังจะเกิดความก้าวหน้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ การเปลีย่ นแปลงในช่วงนี้ จะทำให้เกิดข่าวดี แต่สำหรับคนทีม่ ธี รุ กิจหรือมีการร่วมหุน้ ลงทุน ดวงแห่งการ ขัดแย้งแรงมาก ต้องระวังอารมณ์เป็นสำคัญ ด้านความรัก คนโสดมีโอกาสทีด่ ี ในการเริม่ ต้นความรักครัง้ ใหม่จากการบอกต่อแนะนำจากคนใกล้ตวั ส่วน คนทีม่ แี ฟนอยูแ่ ล้ว อาจจะวุน่ วายเรือ่ งในครอบครัวมากเป็นพิเศษ ทัง้ เรือ่ งราว ของคนในบ้านและการต่อเติมซ่อมแซม ด้านการเงิน ระวังทรัพย์สนิ ของมีคา่ จะตกหล่นสูญหาย ส่วนดวงดาวโชคลาภจะส่งผลดีให้มเี งินทองใช้จา่ ยได้ อย่างสบายใจ และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไร้ซงึ่ อุบตั เิ หตุ ทิศมงคล ทิศตะวันออก

ราศีสงิ ห์ (leo) ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาส่งผลกระทบต่อการงานอย่างมาก ช่วงนีค้ งต้องงด ออกหน้าแก้ปญ ั หาแทนคนอืน่ ส่วนคนทีอ่ ยากจะเริม่ ต้นธุรกิจใหม่ๆ ระวัง เข้าไปมีสว่ นในธุรกิจผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ขอให้รอบคอบศึกษาหา ข้อมูลก่อนอย่างรอบคอบ ด้านความรัก จังหวะดวงลงตัวมากยิง่ ขึน้ แต่อาจ จะมีกจิ กรรมและงานสังคมเยอะมากจนแทบจะไม่มเี วลาให้กบั คนรัก ส่วน คนโสดมีโอกาสได้ลนุ้ สำหรับการเริม่ ต้น แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ สละโสดมีแฟนใหม่ ในช่วงนี้ ด้านการเงิน หนีส้ นิ หรือภาระบางอย่างจะลดน้อยลง รายได้สว่ น ใหญ่จะมาจากการเจรจาติดต่อด้วยตัวคุณเอง ใครทีค่ ดิ จะเป็นนายหน้า ตัวแทนในการซือ้ ขายทีด่ นิ หรือรถยนต์ จะช่วยส่งเสริมให้เงินทองเข้ามา

มากขึ้น และด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ต้องระวังกิจกรรมโลดโผนหรือมี ความเสีย่ งมากๆ จะทำให้เจ็บเนือ้ เจ็บตัวได้งา่ ย ทิศมงคล ทิศเหนือ

ราศีกนั ย์ (virgo) ช่วงวันที่ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม

จังหวะดวงการงานมีความก้าวหน้า เพราะจังหวะชีวติ อยูใ่ นจุดทีล่ งตัวมากขึน้ อาจจะได้รบั ข่าวดีในการเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำแหน่ง รวมถึงโชคทีม่ าจากการเดินทาง จะทำให้การงานมีขา่ วดีเกิดขึน้ ด้านความรัก อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี คนโสดมีโอกาส ได้เริม่ ต้นพบรักกับคนทีถ่ กู ใจ หรือเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นแวดวงธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกันด้วย ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ความสัมพันธ์ยงั อยูใ่ นจุดทีล่ งตัว เหมาะกับการไป ฮันนีมนู หรือการวางแผนครอบครัวสร้างครอบครัวกันต่อไป ด้านการเงิน ยังมีรายได้เข้ามาเป็นปกติ แต่รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับงานสังคม งานมงคลและซองงานบุญต่างๆ มากเป็นพิเศษและอาจทำให้หมุนเงิน ไม่ทนั ก็ได้ ด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ระวังในเรือ่ งของการขับรถ การเดินทาง อาจจะมีเรือ่ งเฉีย่ วชน และระวังในน้ำหนักตัว เพราะระยะนีจ้ ะมีความสุข อยูด่ กี นิ ดีมากขึน้ เป็นพิเศษ ทิศมงคล ทิศเหนือ

ราศีตลุ ย์ (libra) ช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน

เกณฑ์ดวงยังคงต้องแบกรับภาระหน้าที่เยอะมาก บวกกับจะมีการ เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในช่วงนีด้ ว้ ย สิง่ ทีต่ อ้ งระวังให้มากเป็นพิเศษ คือ การตกลงรับปาก หรือการเซ็นสัญญา จะเกิดความผิดพลาดให้ถูก เปลีย่ นแปลงยกเลิกอย่างกระทันหัน ด้านความรัก อยูใ่ นช่วงของจุดเปลีย่ น อาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวังเสียใจ แต่จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ มีสติ และจะมีความเข้าใจปัญหาต่างๆ มากยิง่ ขึน้ สำหรับคนทีม่ คี มู่ แี ฟน แต่ โกรธกันอยู่ ช่วงนีถ้ อื ว่าเป็นจังหวะทีด่ มี ากๆ สำหรับการง้องอน ด้านการเงิน เกณฑ์เสียเงินในแบบทีไ่ ม่อยากเสีย ทัง้ เรือ่ งของสุขภาพตัวเองและคนในบ้าน บวกกับรายได้บางอย่างจะหดหาย ทางทีด่ คี งต้องบริหารจัดการให้ดแี ละ งดการดสีย่ งโชคเสีย่ งดวงไปก่อน และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ จังหวะดวงดาว ช่วงนีแ้ รงมาก ต้องหลีกเลีย่ งเครือ่ งจักรของมีคม รวมถึงโรคประจำตัวจะกำเริบ ทิศมงคล ทิศเหนือ

ราศีพจิ กิ (scorpio) ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

งานทีไ่ ม่ถนัดคุน้ เคยจะทำให้คณ ุ ทำงานลำบากมากขึน้ และอาจจะเกิดข้อ ผิดพลาดตามมาด้วย บางทีอาจจะถูกตำหนิจากผูใ้ หญ่เจ้านายด้วย ซึง่ ช่วงนี้ ปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาในวันที่ 14 พ.ย.จะมีผลกระทบอย่างมาก อาจจะ ถูกใส่รา้ ยกลัน่ แกล้งให้รำคาญใจได้ ด้านความรัก ยังมีความวุน่ วายเข้ามา เยอะมาก คนทีม่ คี มู่ แี ฟนต้องระวังความหึงหวง เพราะไม่มเี วลาให้กนั

ผลพวงของปรากฎการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาจะส่งผลตอราศีพจิ กิ โดยตรง อาจจะ ทำให้เกิดโอกาสผิดหวังเสียใจ ถูกหลอก หรือมีปญ ั หามือที่ 3 เข้ามา เกีย่ วข้อง ดังนัน้ ดวงดาวแรงๆ แบบนีค้ นโสดอย่าเพิง่ รีบร้อน ด้านการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินกับเรือ่ งสุขภาพ ช่วงนีย้ งั พอมีดวงในโชคลาภเข้ามาบ้าง แต่ระวังจะเป็นแบบทุกขลาภ แนะนำให้ทำบุญบ้างจะช่วยบรรเทาได้ และ ด้านสุขภาพ–อุบตั เิ หตุ โรคประจำตัวหรือโรคแปลกๆ ทีห่ าสาเหตุไม่ได้จะ เป็นปัญหาให้ใช้ชวี ติ ลำบาก ทิศมงคล ทิศตะวันตก

ราศีธนู (sagittarius) ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

เกณฑ์ดวงการงานค่อนข้างจะหนักและเหนือ่ ย แต่งานทีไ่ ด้พบเจอกับสภาพ แวดล้อมใหม่ๆ อยูเ่ รือ่ ยๆ จะส่งผลดี ในช่วงกลางเดือน ต้องระวังดวงดาว แห่งความเครียด อาจจะส่งผลให้ทะเลาะกับเจ้านาย จนถูกตำหนิตอ่ ว่า หรือ ความรูส้ กึ อยากเปลีย่ นงานจะเข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษ ด้านความรัก จะ เกิดความขัดแย้งเพราะความหงุดหงิดอารมณ์เสียของตัวเอง ดังนัน้ คนทีม่ คี ู่ มีแฟนอยูแ่ ล้ว คงต้องคิดทบทวนทุกคำพูดก่อนทีจ่ ะพูดจะสือ่ สารออกไป ส่วนคนโสด การเริม่ ต้นความรักจะมากับความเครียด มีปญ ั หาให้กลุม้ ใจ ด้านการเงิน มีรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพเข้ามา ขอให้ระวังและดูแล สุขภาพของตัวเราให้มากขึน้ แต่สำหรับรายได้ ยังคงมีเข้ามาเป็นปกติ เผลอๆ จะได้รบั ข่าวดีบางอย่างทางการเงินเข้ามาอีกด้วย และด้านสุขภาพ– อุบตั เิ หตุ ช่วงนีจ้ ะหงุดหงิดใจร้อนได้งา่ ย บางทีความประมาทซุม่ ซ่านก็จะ ทำให้เจ็บตัวได้งา่ ยๆ ทิศมงคล ทิศเหนือ

ราศีมงั กร (capricorn) ช่วงวันที่ 15 มกราคม– 12 กุมภาพันธ์

ช่วงนีภ้ าระหน้าทีจ่ ะวุน่ วายส่งท้ายปี แต่นนั่ ก็จะหมายถึงโบนัส หรือตำแหน่ง งานทีด่ ขี นึ้ ในช่วงปลายปี สำหรับคนทีเ่ ป็นเจ้าของร้านธุรกิจส่วนตัว จะได้รบั อานิสงฆ์จากดวงดาวให้มลี กู ค้ากลุม่ ใหม่ๆ มากขึน้ อีกทัง้ ยอดการสัง่ ซือ้ มี เข้ามาตลอดทัง้ เดือน ด้านความรัก คนโสดมีเกณฑ์ดวงทีด่ ี ซึง่ การทำงานจะ นำพาความรักมาให้ เรียกว่าช่วงนีม้ โี อกาสพบรักแน่นอน ส่วนคนทีม่ คี มู่ ี ครอบครัวแล้ว ทัง้ คุณและแฟนจะปวดหัวกับเรือ่ งของครอบครัวมากขึน้ ดังนัน้ อย่าคาดหวังกับเรือ่ งราวความโรแมนติกใดๆ ทัง้ สิน้ ด้านการเงิน ถือว่าอยูใ่ นจังหวะทีด่ ี ดวงดาวการเงินบวกกับดวงโชคลาภจะมีพลัง ส่งผล ให้มโี อกาสจะได้เงินทองมากขึน้ ตามไปด้วย หรือแม้กระทัง่ การทวงหนีส้ นิ ทัง้ หลาย ก็จะทยอยได้รบั กลับคืนมา และด้านสุขภาพ –อุบตั เิ หตุ ยังแข็งแรง ดีไร้โรคภัยและอุบตั เิ หตุ แต่สขุ ภาพของญาติผใู้ หญ่นา่ เป็นห่วงมากกว่า ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ราศีกมุ ภ์ (aquairus) ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ดวงดาวแห่งความก้าวหน้าในการทำงานโดดเด่นมาก ทัง้ ตำแหน่ง ชือ่ เสียง อยูใ่ นจุดทีด่ มี าก หรือแม้กระทัง่ การช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เจ้านายจะส่งเสริม ให้ได้โยกย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้น รวมถึงคนที่ทำธุรกิจของตัวเองด้วย ทั้ง ยอดขายและลูกค้าจะคึกคักมากเป็นพิเศษ ด้านความรัก ถือว่าเป็นดาวรุง่ ในช่วงปลายปีนี้ คนโสดมีโอกาสทีจ่ ะสละโสด เพียงแต่วา่ ถ้ามีสเป๊กในการ เลือกคูส่ งู มาก อาจจะเสียโอกาสนีไ้ ป สำหรับคนทีม่ คี มู่ แี ฟน จังหวะความรัก ถือว่าจะพัฒนาไปอีกขัน้ ช่วงนีส้ ามารถเริม่ ต้นวางแผนอนาคตได้เลย ว่าจะ เป็นการหมัน้ หมายแต่งการหรือมีลกู มีบตุ รจะเหมาะสมอย่างมาก ด้านการเงิน มีเกณฑ์เกิดช่องทางรายได้ใหม่ๆ ช่วยให้มเี งินทองใช้จา่ ยได้อย่างลงตัวดังนัน้ ในช่วงนีอ้ ย่าเพลินกับการใช้เงินในอนาคตมากจนเกินไป และด้านสุขภาพอุบตั เิ หตุ ไม่มอี ะไรน่ากังวล ยังสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ราศีมนี (pisces) ช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 13 เมษายน

ดวงการงานส่งผลดีมโี อกาสได้รบั เงินก้อน เรียกว่าคุม้ ค่ากับการทำงานมาทัง้ ปี หรือใครทีก่ ำลังมองหาช่องทางย้ายงานใหม่ ราศีนจี้ ะมีโอกาสและจังหวะทีด่ ี เข้ามาให้เลือกเยอะมาก ด้านความรัก จะเกิดอาการสามวันดี สีว่ นั ไข้ เดีย๋ วรัก เดีย๋ วเลิกกันได้ทกุ วัน ช่วงนีต้ อ้ งระวังความไม่แน่นอน ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทกุ นาที ช่วงนีค้ งต้องอดทนและมัน่ คงกับความรักให้มากยิง่ ขึน้ ถ้าผ่านช่วงนีไ้ ปได้ เชือ่ ว่าจะได้รบั ข่าวดีกนั ทัง้ คนโสดและไม่โสด ด้านการเงิน เ กณฑ์ของรายจ่ายจร จะเยอะมากจริงๆ จะมีการหมุนเงินกันทัง้ เดือน แต่เชือ่ ว่าการเงินจะค่อยๆ ดีขนึ้ แน่นอน และด้านสุขภาพ –อุบตั เิ หตุ ยังดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ อย่างดี ใครทีเ่ จ็บป่วยไม่สบายจะได้รบั การรักษาทีด่ ขี นึ้ และมีอาการดีขนึ้ ตามลำดับ ทิศมงคล ทิศตะวันตก


GO LIVE TOGETHER ISSUE 44 10 NOVEMBER - 10 DECEMBER 2012  

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING ISSUE 44 10 NOVEMBER - 10 DECEMBER 2012 WWW.GOLIVEtogether.COM WWW.FACEBOOK.COM/GOlivetogether

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you