Page 1

GO

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING ISSUE 40 10 JULY - 10 AUGUST 2012 WWW.GOLIVEPAPER.COM WWW.FACEBOOK.COM/GOFREEMAGAZINE

MICRO CELEBRITY

FREE MAGAZINE


GOmagazine EDITOR’S TALK “ความเหงา” ไม่เป็นทีต่ อ้ งการของมาร์เก็ตติง้ ประโยคนีเ้ กิดขึน้ ในวงสนทนาทีด่ ฉิ นั คุยกับเพือ่ นๆ ที่ ทำงานในแวดวงเอเยนซี่โฆษณา หลายปีก่อนโน้น เรายังมี ความเหงาติดตัวกันคนละเล็กคนละน้อย ยามที่ต้องขับรถ กลับบ้านคนเดียว ยามทีก่ ม้ หน้าก้มตารับประทานคนเดียว ใน Food Court หรือยามทีข่ นึ้ รถไฟฟ้าวิวนอกหน้าตาเป็นที่ จับจองของสายตาแทบทุกคู ่ แต่วนั นีไ้ ลฟ์สไตล์แบบ Always On ได้สลายความรูส้ กึ แบบนัน้ ไปจนเหลือแค่เจือจาง ความเหงาถูก Pause ไว้ดว้ ยปุม่ Like และ Comment เราถูกปลุกความสนใจถีห่ ยิบด้วย Notification เรามองหน้าจอ ดีไวซ์บอ่ ยกว่าหน้าตัวเอง ดิฉนั พบว่าถ้าอยากเข้าใจคนเมืองในช่วงเวลาใด ให้ลอง เช็คว่า “แพ็คเกจค่าโทรศัทพ์แบบไหนกำลังฮิต” เวลาทีเ่ ปลีย่ นโปรฯ ทีกเ็ หมือนเปลีย่ นชีวติ ตัวเอง ชีวติ แบบ Always On เปลีย่ นเรา ให้กลายเป็นนักติดตาม (Follower) คนเศร้าๆ เรือ่ งแย่ๆ มักไม่เป็น ทีจ่ ดจำหรือติดตามในกลุม่ เพือ่ น หากเทียบกับคนทีเ่ ล่าเรือ่ งเก่ง ชอบไปโน่นไปนีแ่ ล้วขยันนำมาโพสต์ขนึ้ Wall มา Online อยู่ ใกล้ๆ เป็นเวลา ในไม่ชา้ คนๆ นีจ้ ะเป็นที ่ Like ของสมาชิกในกลุม่ มากกว่านัน้ ถ้าเขานำเสนอตัวเองผ่านการแสดงออก เช่น เล่นดนตรี ทำกับข้าว ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้ แต่งหน้า แล้ว ถ่ายทอดความสามารถต่างๆ ออกมาอย่างรืน่ ไหลและเป็น ธรรมชาติผา่ นไทม์ไลน์ ในไม่ชา้ คนๆ นีก้ จ็ ะกลายเป็น Somebody เริม่ มีชมุ ชนการยอมรับเป็นของตัวเอง (Fan Page) และเมือ่ ใด ทีจ่ ำนวนการแชร์เรือ่ งราวของเขาหรือเธอคนนีก้ ระจายไปใน โซเชียลมีเดียแล้วมีเสียงตอบรับกลับมาในทางบวก เจ้าของ กิจกรรมรายนีก้ จ็ ะกลายเป็น Micro Celebrity “คนดังทีม่ ไี ซส์ ความดังขนาดกลางและขนาดย่อม” ทีนกี้ ข็ นึ้ อยูก่ บั การต่อยอด แล้วว่า เขาจะเลีย้ วซ้ายเลีย้ วขวาไปหาความเป็น Commercial หรือสร้าง Potential ในด้านต่างๆ ให้ตวั เองต่อไป ทีเ่ ล่ามาก็เพือ่ จะบอกว่า ทัง้ หมดนีอ้ าจมีจดุ เริม่ ต้น เล็กๆ ทีค่ วามเหงาของเราและของเขาก็เป็นได้

CONTRIBUTORS ทศพร ศรีตุลา (อ.ชาง) โหรหนุม่ นักพยากรณ์เจ้าของสโลแกน “รูก้ อ่ น...แก้ไขได้” ทีอ่ ยูก่ บั GO มาตัง้ แต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบนั หนึง่ ในคอลัมน์ทมี่ ผี ตู้ ดิ ตามอ่านมากทีส่ ดุ ยังคงมีคำพยากรณ์ให้ ชาว GO ได้ตรวจสอบดวงชะตากันทุกเดือนเหมือนเดิม ประเสริฐ เอีย่ มรุง โรจน นักเขียนหน้าใหม่สำหรับชาว GO แต่คงเป็น ทีค่ นุ้ เคยกันดีสำหรับชาวแกะดำทีม่ ไี ลฟ์สไตล์สว่ นใหญ่อยูก่ บั การ ครุน่ คิดและมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอยูเ่ สมอ ใครทีไ่ ม่เคย หยุดนิง่ และต้องการเพิม่ ประสบการณ์ชวี ติ แบบคิดต่างห้ามพลาด! ั น บล็อกเกอร์ประจำ Bloggang.com ชอบถ่ายรูป พุทธรักษ โชติพฒ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ชอบการท่องเทีย่ ว เก็บเกีย่ วประสบการณ์ ในการพบปะผูค้ น อดีต เคยใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองเล็กๆ ของประเทศ เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบนั กลับมาใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่ายและทำงานเป็น ช่างภาพในสตูดโิ อถ่ายภาพในจังหวัดลำปาง

Amy อรุณี แก้วทิพรัตน์ Editor in Chief

Consultants Saridpong Rattanapote (สฤษดิพงษ์ รัตนาพต) Staporn Sirisinha (สถาพร สิรสิ งิ ห) Prawit Janyasittikul (ประวิช จรรยาสิทธิกลุ ) Attapun Yuktanand (อรรถพันธ์ ยุกตะนันท์) Charaspong Surasawadee (จรัสพงษ์ สุรสั วดี) Teepat Sutabutra (ธีรภัทร์ สูตะบุตร) Legal Advisor Amnat Tangurimarn (อำนาจ ตันกุรมิ าน) Editor-in-Chief/Publisher Arunee Kaewthiparat (อรุณ ี แก้วทิพรัตน์) Founder Editor Montri Boonyasat (มนตรี บุญสัตย์) Travel&Lifestyle Editor Duangkamon Junnet (ดวงกมล จันทร์เนตร์) Editorial Staffs Sippakorn Wongthanapa (สิปปกร วงศ์ธนาภา ) Srivisa Wonnawong (ศรีวสิ า วรรณวงศ์ ) Chutikan mahanam (ชุตกิ าญจน์ มหานาม ) Shutiphon Sawatmongkolkul (ชุตพิ นธ์ สวัสดิม์ งคลกุล) Wilasinee Kaewratchanee (วิลาสิน ี แก้วรัชนี) Contributors Mayura Phakdeerod (มยุรา ภักดีรอด) Wuthichai Sithipreedanan (วุฒชิ ยั สิทธิปรีดานันท์) Proof Reader Plenta Marketing & Advertising Director Romanee Suganjanapornkul (รมณี สุกาญจนาภรณ์กลุ ) Marketing Executive Nathamon Natthanaruj (ณฐมน นัทนารุจน์) Production Manager Patcharee Somporh (พัชรี สมเพราะ) Finance & Administration Jitsmai Na Nakhon (จิตรสมัย ณ นคร) Accounting & Financial Manager Kanyachan Pramprasert (กัลยจันทร์ พรามณ์ประเสริฐ) Color Separation Kanoksilp Thailand Co., Ltd บริษทั กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด Printing Rungsilp (1977) Priting Co., Ltd บริษทั รุง่ ศิลป์การพิมพ์ จำกัด (1977) Address Pure Paprika Co., Ltd 9/2 Seri Villa, Soi 101 Soi 44 Ladprao Rd., Klong Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 Tel. 0 2736 8646, 08 6313 8853-4 Fax 0 2731 4195 บริษทั เพียว ปาปริกา้ จำกัด 9/2 หมูบ่ า้ นเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0 2736 8646, 08 6313 8853-4 แฟกซ์ 0 2731 4195

EDITOR’S CHOICE Geneva Sound System Model S

เปลี่ยนห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือห้องโปรดของคุณให้ครื้นเครงด้วยเสียงเพลงและดีไซน์สุดเท่ด้วย Geneva Sound System Model S เครือ่ งเล่น Hi-fi ทีใ่ ห้เสียงคมชัด High – Fidelity ใส กังวาน ออกมา ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ มี Docking สำหรับต่อ iPhone+iPod เป็นโปรดักส์ที่ชนะในรายการ International Design Magazine Consumer Products Award 2010 มาแล้ว เป็นทีย่ อมรับทัง้ วัสดุ ดีไซน์ คุณภาพเสียง ฟังก์ชนั่ รุน่ นีม้ ี 3 สีสดุ ชิค ดำ แดง ขาว ราคา 14,900 บาท สนใจรายละเอียดคลิก www.mahajaklife.com

Powertrekk

ต้องปรบมือดังๆ ให้กบั myFc บริษทั วิศวกรสัญชาตสวีดชิ ทีค่ ดิ ค้นเจ้าเครือ่ งนีม้ าได้เหมาะกับการ ใช้งานจริงๆ เพราะนีค่ อื ทีช่ าร์จแบตเตอร์พกพาพลังงานน้ำ หลักการทำงานน่าทึง่ ด้วยการเปลีย่ น น้ำดืม่ ให้เป็นพลังงานไฮโดรเจน เพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้อปุ กรณ์ Gadgets ผ่านสาย USB และ Micro USB เป็นอุปกรณ์ทคี่ ว้ารางวัลด้านนวัตกรรมมาแล้วจากหลายสถาบันในยุโรป จำหน่าย ออนไลน์ท ี่ 199 ยูโร หรือ 8,000 บาท คลิก www.powertrekk.com


Special Advertorial

Text/Photo Mr.Outdoor

ALL-NEW ISUZU D-MAX HI-LANDER เทีย่ วสุพรรณกับฉันนะ ผมไปสุพรรณมาก็หลายครั้ง แตละครั้งแมกลับไปในสถานที่เดิมๆ แตก็จะไดเห็นอะไรใหมๆ อยูดี เพราะเราไมเคยเดินทางในชวงเวลาเดิม วันเดิม คนที่ไปดวยก็เปลี่ยนบรรยากาศ ใหแปลกออกไป สุดสัปดาหวันแรกเที่ยวในเมืองกอน ขับรถเชาๆ แดดออนๆ ไมตองรีบมาก สุพรรณบุรีใกลกรุงเทพมหานครแคนี้ แตพอเห็นถนนโลงๆ ทางเรียบๆ ก็อดไมไดที่จะให ALL-NEW ISUZU D-MAX Hi-Lander คันเกงโชวสมรรถนะอันแข็งแกรงและขุมพลังความเร็วอันยอดเยี่ยม

ผมเริม่ ต้นทีศ่ าลหลักเมือง สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละดินแดน ของทวยเทพที่คอยคุ้มครองความผาสุกของชาวสุพรรณบุรี ความขรึมขลังและความอลังการสอดประสานให้เกิดเป็นพลัง ดึงดูดผูค้ นจากทัว่ สารทิศแห่แหนมาสักการะบูชากันอย่างเนืองแน่น ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสุพรรณบุรีแห่งนี้มีพระนามว่า พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร หรือพระนารายณ์สกี่ รนัน่ เอง ส่วน สถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองแห่งนีแ้ ปลกตากว่าทีอ่ นื่ ๆ เพราะเป็นเก๋งจีน และอาคารแบบจีนโดยรอบ รวมทัง้ ศาลา กลางน้ำ 7 ชัน้ ก็แลดูสวยงามเจิดจ้า ส่วนพิพธิ ภัณฑ์ลกู หลานพันธุม์ งั กรทีแ่ สนยิง่ ใหญ่แสดงพลัง ของสัมพันธภาพไทย-จีน ก็ได้รวมอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องศาลหลักเมือง แห่งนีเ้ ช่นกัน ผมได้เข้าชมตัง้ แต่รอบแรกเลยครับคือ เวลาสิบโมงตรง รอบหนึง่ ก็ใช้เวลาประมาณชัว่ โมงกว่าๆ กับห้องจัดแสดงทัง้ หมด 20 ห้อง ต้องยกนิว้ ให้กบั แสง สี เสียงแบบอินเตอร์แอคทีฟของ ระบบข้อมูลทีไ่ ม่ได้แน่นงิ่ แต่เคลือ่ นไหวอยูร่ อบๆ ทำให้บรรยากาศ ภายในพิพธิ ภัณฑ์แลดูสมจริง ขนาดทีเ่ ด็กบางคนถึงกับต้อง ปล่อยโฮเพราะกลัวความมืด กลัวเสียง กลัวความเคลือ่ นไหว อย่าไปยึดติดกับภาพจำเดิมๆ ของคำว่าพิพธิ ภัณฑ์วา่ ต้องเป็น แค่หอ้ งจัดแสดงสิง่ ของพร้อมป้ายบรรยาย รอบสุดท้ายนัน้ จัด ให้เข้าชมเวลาสีโ่ มงเย็นนะครับ ช่วงบ่ายผมก็ยงั วนเวียนอยูใ่ นตัวเมืองสุพรรณบุร ี และที่ ต่อไปแน่นอนครับว่ามาสุพรรณฯ เมือ่ ไหร่กต็ อ้ งแวะมาสักการะ หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ซงึ่ ตัง้ อย่างโดดเด่นและเป็นสง่าอยูใ่ น วิหาร องค์พระสูง 23.48 เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปนีบ้ รรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ 36 องค์ ทีไ่ ด้มาจากพระมหาเถรไลยลาย ตามวรรณคดีเรือ่ งขุนช้างขุนแผน วัดป่าเลไลยก์นเี้ ป็นวัดทีข่ นุ แผน ตอนยังเป็นเณรแก้วได้มาอาศัยบวชเรียนกับเจ้าอาวาส จนสามารถ เทศน์ได้เก่งทัง้ ทีย่ งั เป็นเณรน้อย

นอกจากผูค้ นจะหลัง่ ไหลมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโต ผมว่าทุกคนก็ถือโอกาสเที่ยวตามรอยวรรณคดีไปด้วยเลย เพราะทีน่ มี่ เี รือนขุนช้างซึง่ ทางวัดสร้างไว้ดว้ ย เป็นเรือนไทยไม้สกั มีเรือนน้อยใหญ่หลายหลังด้วยกัน ปลูกตามแบบเรือนไทย สมัยโบราณ หอกลางของบ้านยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชยั แล้วก็มกี ารจัดแสดงเครือ่ งทองเหลือง ชามสังคโลก ด้วยครับ มาหนึง่ ได้ถงึ สองแบบนี ้ ใครๆ จึงชอบแวะมาวัดป่าเลไลยก์ รวมทัง้ ผมด้วยอีกคน ผมแอบคิดเล่นๆ ในใจคนเดียวว่า ต่างประเทศเขามีจดั ท่องเทีย่ วตามรอยละครทัง้ เกาหลี ญีป่ นุ่ เมืองไทยเราก็เห็นจะมี จังหวัดสุพรรณบุรนี แี่ หละครับทีใ่ กล้เคียง คือ เทีย่ วตามรอย วรรณคดีไทย ยิง่ มาสุพรรณบุรแี บบนี ้ เรียกว่า ไทยได้อกี ครับ ว่าดังนั้นเลยแวะเรือนขุนช้างแล้วก็ต้องต่อกันที่คุ้มขุนแผน อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลกันหรอกครับ คุม้ ขุนแผนตัง้ อยูใ่ นบริเวณวัดแค ด้วยความไม่แน่ใจใน เส้นทาง จึงจอดถามชาวสุพรรณหน้าตาใจดี แต่โดนคุณพีถ่ าม กลับมาว่า “จะไปทำไม” ผมก็ตอบไม่ถกู เลยสิครับ “ไปเทีย่ วครับ” เป็นคำตอบทีห่ ลุดปากออกไป คุม้ ขุนแผนเป็นเรือนไทยชัน้ เดียว ยกใต้ถนุ แต่ไม่สงู มากนัก คิดว่าคงเป็นเรือนไทยจำลองมากกว่า เพราะเท่าทีเ่ คยเห็นเรือนไทยสวยๆ โดยทัว่ ไปนัน้ มักยกใต้ถนุ สูง แล้วมีแคร่วางไว้ใต้ถนุ สำหรับนัง่ เล่นรับลมเย็น แต่เมือ่ ผมขึน้ ไป สำรวจบนตัวเรือนคุม้ ขุนแผนก็เห็นว่าไม่ได้ปล่อยร้างแต่มกี ลุม่ เด็กๆ นัง่ ทำกิจกรรมศิลปะ คาดว่าคงมีการยืมใช้สถานทีเ่ พือ่ นำรายได้ เข้าสูว่ ดั อีกจุดทีโ่ ดดเด่นไม่แพ้คมุ้ ขุนแผนคงเป็นต้นมะขามร้อยปี ต้นสูงใหญ่แลดูนา่ เกรงขามซึง่ ขึน้ อยูต่ รงปากประตูทางเข้า หรือ ทีไ่ ด้ยนิ กันบ่อยๆ ว่า “มะขามยักษ์วดั แค” ตามคำบอกเล่าเชือ่ กันว่า ขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามยักษ์ตน้ นีใ้ ห้เป็น ตัวต่อ ตัวแตน จากท่านอาจารย์คง ไว้โจมตีขา้ ศึก


หมดเวลาตามรอยวรรณคดีแล้วครับ ได้เวลาตามหา อาหารอร่อย หลังจากขับชิลๆ อยูใ่ นตัวเมือง ก็ได้เวลาที่ ALL-NEW ISUZU D-MAX Hi-Lander จะออกสูถ่ นนใหญ่ของสุพรรณบุรี จังหวัดทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าถนนสวยและได้มาตรฐาน เมือ่ รถระดับซูเปอร์ มาเจอกับถนนระดับพรีเมีย่ ม การขับขีจ่ งึ แสนสบายไม่มสี ะดุด ผมมุง่ หน้าสูต่ ลาดสามชุกไปตามถนนสาย 340 บ่ายๆ วันเสาร์ แบบนี้รถค่อนข้างเยอะครับ โดนแซงซ้ายปาดขวาบ้างก็ต้อง ทำใจเย็นๆ ครับ แต่มีรถที่ไว้ใจได้อย่าง ALL-NEW ISUZU D-MAX Hi-Lander คันนี้ทำให้มั่นใจในระดับหนึ่ง ตลาดสามชุกยังคงคึกคักเหมือนเคย ดูเหมือนว่าตลาด สามชุกจะกินทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทำให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ หลายไม่ตอ้ ง เบียดเสียดกันเหมือนแต่ก่อน และตลาดเปิดแบบนี้ยังคง เอกลักษณ์ไว้ไม่เปลีย่ นแปลง พ่อค้าแม่ขายยังส่งเสียกเรียก ลูกค้ากันอย่างไม่ขาดปาก บรรดาข้าวของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจำวันทีอ่ าจจะหาไม่ได้ตามซูเปอร์สโตร์ชนั้ นำ ก็ยงั มีวางให้ เห็นกันอยู่ ร้านขายของชำก็ยงั คงมี ร้านรวงและบรรยากาศโดย รอบยังคงให้กลิ่นอายของอดีต ของกิน ของฝาก มีให้เลือก มากมายจนมือไม่พอถือกันเลยทีเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ข้าวห่อใบบัว ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ ยักษ์ ขนมหวานไทยๆ และผมก็ ยังคงเดินเข้าร้านโปรดทุกครัง้ นัน่ คือร้านโค้กและร้านมาหาสะนุก ขายของเล่นวัยเยาว์ครับ ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้ซอื้ อะไรเป็นชิน้ เป็น อันหรอกครับ แค่เข้าไปเดินดูของเก่าๆ ทีม่ นั หาดูได้ยาก หยิบ มาจับมาลูบมาคลำบ้าง อันนีก้ ต็ อ้ งขออนุญาตเจ้าของร้านสักหน่อย พูดคุยถึงสินค้าเก่าแต่เข้ามาใหม่ทมี่ บี รรดานักสะสมเอามาขายต่อ ให้บา้ ง หรือเรือ่ งเล่าของของเล่นทีม่ นี กั สะสมกว้านซือ้ ไปเช่นกัน เสน่หข์ องตลาดอย่างไทยๆ แบบนีก้ อ็ ยูต่ รงทีเ่ ราได้คยุ กับ คนขายนั่นแหละครับ มันทำให้ตลาดมีชีวิตชีวาไม่แห้งแล้ง เงียบเหงาเหมือนเวลาเราเดินเข้าซูเปอร์สโตร์ตดิ แอร์ขนาดใหญ่ บางคนก็บอกว่าไปตลาดก็ไปซือ้ ของแล้วก็กลับ ไม่ได้จะไปชวน แม่คา้ คุยสักหน่อย ลางเนือ้ ชอบลางยาครับ ใครทีจ่ ะมาตลาดสามชุก เผือ่ เวลาสักนิดนึงก็ดนี ะครับ ไม่ใช่คดิ จะมาเย็นย่ำแค่ไหนก็ได้ เพราะเย็นเข้าตลาดวายซึง่ หมายถึง มาแล้วจะไม่เจอใคร ทำให้เก้อเสียเปล่าๆ นะครับ ส่วนผมกับพรรคพวกเดินพอสนุกครับ แต่สพุ รรณบุรไี ม่ได้มแี ค่นี้ นะครับ ผมยังคงมุง่ หน้าต่อไปทีอ่ ำเภอเดิมบางนางบวชซึง่ อยู่ ทางสุพรรณฯ ตอนเหนือเกือบถึงจังหวัดชัยนาท จะไปไหนนัน้ ตามมาต่อเลยครับ

หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ม่เคยคิดจะมาพักค้างคืนทีส่ พุ รรณฯ เปลีย่ นความคิดใหม่ตอนนีก้ ย็ งั ทันครับ เพราะปัจจุบนั นีร้ มิ แม่นำ้ ท่าจีนมีรสี อร์ทเล็กๆ น่ารักหลายแห่งผุดตัวขึน้ มา ยิง่ ใครเคยมี ความทรงจำในวัยเยาว์ทคี่ ณ ุ พ่อคุณแม่พามาเทีย่ วบ้านย่าบ้านยาย ทีต่ า่ งจังหวัดแล้วละก็ สุพรรณบุรเี หมาะทีส่ ดุ แล้วครับกับการ ย้อนเวลามาหาอดีต รีสอร์ททีผ่ มเลือกมานอนค้างคืนนัน้ อยูใ่ กล้ๆ กับบึงฉวาก ฮิปไม่เบาทีเดียว สีสนั ของตัวบ้านพักสดใสสุดๆ ยามค่ำคืนนัน้ เงียบสงบมาก เหมือนผมหาทีซ่ อ่ นตัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ ต่างจากเกมเล่นซ่อนหาตรงทีไ่ ม่มใี ครออกตามหาเราหรอกครับ บางคนอาจไม่ชอบ แต่ผมว่าเสาร์-อาทิตย์ทงั้ ทีเราก็นา่ จะพักหู พักสายตา พักสมอง พักจมูกบ้าง ร่างกายเราทำงานหนักมา ทัง้ สัปดาห์ มานอนเล่นให้ธรรมชาติบำบัดบ้างผมว่าดีตอ่ สุขภาพกาย สุขภาพใจดีทเี ดียวครับ รุง่ เช้ากินปาท่องโก๋ ข้าวต้มหมูสบั ร้อนๆ ไม่มเี หตุผลทีต่ อ้ ง รีบเลยครับ เพราะบึงฉวากซึง่ ผมอยากไปเทีย่ วนัน้ อยูใ่ กล้ๆ รีสอร์ท ตอนเช็คอินนีอ่ ยากจะรีบเช็คอินเข้าไปนอน แต่พอตอนต้องเช็คเอาท์ นีไ่ ม่อยากเลยครับ บึงฉวากนัน้ กว้างมากครับ มีสวนสัตว์ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ผกั พืน้ บ้าน แต่ผมเลือกเทีย่ วทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้ เมือ่ คืนนอนริมน้ำไปแล้ว วันนีข้ อมาเดินดูปลา อุโมงค์ปลาน้ำจืดยังคงน่าตืน่ ตะลึงเหมือนเคย ส่วนอุโมงค์เลีย้ งปลาฉลามทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียนัน้ ก็นา่ ประทับใจ เช่นกันครับ พรรคพวกทีไ่ ม่เคยมาเยือนนัน้ ร้องอูห้ อู หู้ ากันตลอดเวลา ครัง้ แรกทีผ่ มมานัน้ ก็เพราะด้วยเหตุผลว่า ชีวติ จริงเราคงไม่มโี อกาส ได้สงั เกตนักล่าเหล่านีแ้ บบใกล้ชดิ แล้วสถานทีจ่ ดั แสดงก็สามารถ เทียบกับพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้ ระดับโลกได้อย่างสบาย ถ้าจะมา เทีย่ วสุพรรณฯ ทัง้ ที ยังไงก็ตอ้ งหาโอกาสมาทีน่ ใี่ ห้ได้นะครับ

แวะมาอำเภอเดิมบางนางบวชทัง้ ทีกต็ อ้ งเทีย่ ววัดเดิมบาง กันหน่อย เป็นวัดทีต่ งั้ อยูบ่ นเขาครับ ขึน้ ไปแล้วสามารถมองลง มาเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอเดิมบางนางบวชโดยรอบ 360 องศา วัดนีใ้ นอดีตเป็นวัดทีช่ าวบ้านบางระจันได้พากันหลบหนีพม่า มาหาพระอาจารย์ธรรมโชติซงึ่ เป็นพระอาจารย์มวี ชิ าอาคมเป็น ทีย่ กย่องนับถือ ชาวบ้านบางระจันจึงนิมนต์ไปเป็นขวัญและ กำลังใจในการสูร้ บกับพม่า จริงๆ ผมตัง้ ใจว่า หมดจากวัดเดิมบาง จะพาพรรคพวก กับ ALL-NEW ISUZU D-MAX Hi-Lander มุง่ ตรงกลับสูก่ รุงเทพฯ ทันที แต่พอได้คยุ กับชาวบ้านแถวนัน้ เขาบอกว่า ไหนๆ มาแล้ว ก็ควรจะแวะไปวัดบ้านกร่างด้วย อย่าให้เสียเที่ยว หันไปถาม ความเห็น พรรคพวก ว่าไงก็วา่ ตามกันครับ เลือดสุพรรณฯ มา ด้วยกัน ไปด้วยกัน แล้วผมก็ตอ้ งร้องอ๋อ และนึกขอบคุณน้ำใจชาวสุพรรณที่ ชีท้ างสว่างให้มาวัดแห่งนี้ วัดบ้านกร่างเป็นวัดเก่าแก่ตงั้ แต่สมัย อยุธยา เป็นวัดทีม่ กี รุพระขุนแผนบ้านกร่าง ผูช้ ายไทยแท้ทกุ คน ไม่มใี ครไม่รจู้ กั พระขุนแผน มีความเชือ่ กันว่าพระขุนแผนบ้านกร่าง เป็นพระทีม่ พี ทุ ธคุณมาก ด้านเมตตามหานิยม และวิชาอาคม ป้องกันภยันตราย พระขุนแผนนีเ้ ขาว่ากันว่าชาวสุพรรณฯ ทุกคน ต้องมี บางคนเล่าว่าไปขุดผักอยูห่ ลังบ้านก็เจอพระขุนแผนก็มี ผมเดินออกมาถามคุณป้าขายขนมปังและอาหารปลาสำหรับ ให้คนซือ้ ไปเลีย้ งปลาหน้าวัดบ้านกร่างว่า ป้ามีพระขุนแผนไหม ป้ายิม้ หวานแล้วพยักหน้า ผมเองก็พยักหน้าแล้วยิม้ ตาม เทีย่ วสุพรรณฯ ครัง้ นี ้ ประวัตวิ ดั และเรือ่ งเล่าจากปาก ชาวสุพรรณฯ ทีแ่ สนน่ารักช่วยยืนยันได้วา่ ทุกตารางนิว้ ของ สุพรรณบุรเี ป็นบ้านเกิดของขุนแผนอย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยครับ


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

06 spin the world

YOUR CALENDAR

july-AUGUST2012

WHAT : La Tomatina Fiesta 2012 WHEN : 29 สิงหาคม 2012 WHERE : เมือง Buñol ประเทศสเปน WHAT : Pamplona Bull Running WHY : เทศกาลปามะเขือเทศทีเ่ รารูจ้ กั กันดีทาง Festival 2012 หน้าจอทีวี เพราะภาพความสนุกสนานถูกฉาย WHEN : 14 กรกฎาคม 2012 ออกไปทัว่ โลกมายาวนาน เทศกาลนีเ้ ริม่ ต้นขึน้ แถวๆ WHERE : เมืองแพมโปลน่า ประเทศสเปน ปี 1945 ตามทีค่ น้ คว้าดูกพ็ บว่าเกิดจากชายคนหนึง่ WHY : นักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกเรือนหมืน่ ทีอ่ ยูก่ ลางตลาดแล้วใช้มะเขือเทศสดขว้างเล่นเป็น พร้อมใจกันวัดฝีเท้ากับกระทิงยักษ์ ประเพณีมี อาวุธ ในครัง้ นัน้ เขาถูกตำารวจจับ แต่ยงั ไม่เลิกนิสยั มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 มีเรือ่ งเล่า ประติมากรรม นี้ยังขว้างต่อไป จนชาวเมืองเริ่มหมั่นไส้บ้าจี้นำา วรรณคดีทเ่ี ขียนถึงความศักดิส์ ทิ ธิ์ ฝูงกระทิงดุ มะเขือเทศมาปาใส่ชายคนนีแ้ ละนัน่ ก็กลายเป็น นับสิบจะถูกปล่อยให้วง่ิ ตามถนนสายหลัก ทีม่ าของ Red War ตลอดเวลากว่า 60 ปีมคี นไป ในเมือง ผู้ร่วมเทศกาลก็คอยวิ่งหนีหรือปีน ร่วมเทศกาลนีเ้ กิน 10 ล้านคน เมืองทัง้ เมืองแดง ขึน้ ทีส่ งู ให้ทนั ใครทีร่ อดพ้นจากการถูกกระทิง ไปด้วยมะเขือเทศ พื้นถนนเป็นสไลด์เดอร์ ขวิดก็นาำ ไปคุยต่อได้ชว่ั ลูกชัว่ หลาน และนัน่ ก็ มีมะเขือเทศนับสิบตันที่ถูกนำามาใช้แสวงหา เป็นมนต์เสน่หใ์ ห้เขากลับมาเสีย่ งใหม่ในปีหน้า ความสุขของนักท่องเทีย่ ว งานนีไ้ ด้อยูก่ บั มะเขือเทศ www.bullrunpamplona.com ทัง้ 24 ชม.เพราะเมนูจานเด็ดในเทศกาลก็ไม่พน้ ซอสมะเขือเทศอีกนัน่ แหละ www.latomatina.es

WHAT : Burning Man Festival 2012 WHEN : 27 สิงหาคม WHERE : ทะเลทราย แบล็คร็อก เนวาด้า สหรัฐอเมริกา WHY : เบิร์นนิ่งแมน คือเทศกาลแห่ง อิสรเสรีภาพทีค่ นหลายหมืน่ คนจากทัว่ โลก WHAT : Boryeong Mud Festival 2012 ยอมจากบ้าน จากห้องแอร์คอนดิชน่ั ไป WHEN : 16-24 กรกฎาคม 2012 ปลูกแคมป์ชว่ ั คราวนอนร้อนๆ กลางทะเลทราย WHERE : เมือง Boryeong ประเทศเกาหลีใต้ WHY : เทศกาลเล่นโคลนทีม่ ชี อ่ื เสียง เริม่ มาตัง้ แต่ เพื่อที่จะได้เต้นรำารอบกองไฟ ร่วมสร้าง ประติมากรรมแปลกประหลาด ปลดเปลือ้ ง ปี 1998 นับเนื่องถึงวันนี้มีชาวเกาหลีใต้ราว 2.2 ล้านคนเคยไปละเลงตัวที่งานนี้มาแล้ว ว่า เสือ้ ผ้าทีเ่ ป็นภาระในชีวติ ใช้ชวี ติ แบบไม่ตอ้ ง กันว่าโคลนบริสทุ ธ์ทเ่ี มืองนีอ้ ดุ มไปด้วยแร่ธาตุทม่ี ี เตรียมพร้อมเพื่อจะได้รับ Immediate Experience และร่วมกันเป็นพยานเผาทำาลาย คุณประโยชน์ ถูกนำาไปแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรม เครือ่ งสำาอางมากมาย เมืองนีถ้ อื เป็นเมืองสุขภาพ หุน่ ยักษ์สงู 30-40 เมตร ในคืนสุดท้ายก่อนที่ แยกย้ายกันไปตามทีแ่ ต่ละคนมา งานในปีน้ี ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสนใจ การเล่นโคลน นำาโคลนมา พอกตัว ป้ายโคลนก็เป็นกิจกรรมของความสนุกสนาน มีธมี ว่า “Fertility” หมายถึง การเจริญพันธุ์ ตลอดเทศกาลก็มงี านรืน่ เริง เต้นรำา แต่งตัวแฟนตาซี คำานีแ้ รงจัดชนิดทีว่ า่ ทำาให้ตว๋ั เข้างานเต็มข้ามปี และปีนก้ี เ็ ป็นปีท่ี 26 ของการจัดงาน ในงาน ทางการของเกาหลีใต้หวังจะให้งานนีเ้ ป็น World Class Festival ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ใครอยากเล่น มีกฎอยู่ 10 ทีส่ บื ทอดมา เช่น เคารพคน แปลกหน้า การจากไปแบบไร้รอ่ งรอย โคลนกับหนุม่ สาวโคเรียนก็เชิญได้ การมอบของขวัญให้คนอืน่ โดยไม่แคร์เงือ่ นไข http://www.visitkorea.or.kr อ่านเพิม่ ที่ http://burningman.com/

29 july 2012

WHAT : Adidas King of the Road 2012 WHEN : 29 กรกฏาคม 2012 WHERE : ถนนสาธร กรุงเทพฯ WHY : การแข่งขันชิงแชมป์วง่ิ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำาปี 2012 โดยการแข่งขันจะเกิดขึน้ ในห้าประเทศ

ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์ ซึง่ จะเป็นการแข่งขันวิง่ ต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างตำานานการวิง่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร มีระยะทางรวมกัน 84 กิโลเมตร หรือเทียบเท่า 2 รอบมาราธอน ท้าทายนักวิง่ และบุคคลทัว่ ไป ได้ประลองฝีเท้าในเส้นทางวิง่ ของทุกประเทศ โดยประเทศไทยได้รบั เกียรติให้เป็นจุดเริม่ ต้นของเส้นทางวิง่ ทัง้ หมด และได้กาำ หนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 2555 ผูส้ นใจ สามารถสมัครได้แล้วตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป www.adidaskingoftheroad.com

21 july-29 august

WHAT : งานนิทรรศการแสดงภาพเขียนเดี่ยว โดย นุกูล ปญญาดี WHEN : 21 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2555 WHERE : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตรงข้ามอุเทนถวาย) WHY : เพราะเราอยากให้คณ ุ ได้มาร่วมดืม่ ดำา่ กับสายเสียงดนตรีทบี่ รรเลงดุจวง Orchestra ทัง้ ไทย และสากล...กับ สาย เสียงดนตรี ผ่านผืนผ้าใบ ครัง้ แรกในโลกกับงานนิทรรศการแสดงภาพเขียนเดีย่ ว

ชุด “LINE SIGN SOUND” หลง...ไหล สาย เสียง พร้อมร่วมจับพูก่ นั ใน Painting Workshop หลายวันให้คณ ุ ได้เลือก กับอาจารย์นกุ ลู ปัญญาดี พร้อมกับเคลิบเคลิม้ กับเสียงแซกโซโฟนโดยคุณโก้ Mr. Saxman โทร. 08 1558 2333 หรือ 08 1400 2333 WHAT : ละครเวทีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน WHEN : 14-16 และ 21-23 กันยายน 2555 เวลา 19.00.น

และเพิม่ รอบ 14.00.น .ในวันเสาร์ และอาทิตย์

WHERE : หอประชุมศรีบรู พา (หอประชุมเล็ก)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ WHY : “สุขศาลา” คือชื่อเรื่องของละครเวทีแนวพีเรียด ดราม่าโดยนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ ปีนน้ี าำ เสนอ เรือ่ งราวสุดอลวนขนหัวลุกมากำานัลแต่แฟนละครเวทีท่ี ไม่เกีย่ งว่าผูส้ ร้างจะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ นอกจากเป็นกำาลังใจ ให้นกั ศึกษาได้สร้างสรรค์งานคุณภาพ ยังเป็นการร่วมทำาบุญ ด้วยกัน เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรราคา 200 บาท ทุกทีน่ ง่ั นัน้ หลังหักค่าใช้จา่ ยจะนำาไปช่วยเหลือมูลนิธเิ ด็ก โรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ สำารองทีน่ ง่ั 08 4535 1147 และ 08 4535 1277 facebook.com/lakornvarasarn

WHAT : อัสนี - วสันต 26 ป บาหอบฟาง WHEN : 27- 28 กรกฎาคม 2012 WHERE : อิมแพค อารีนา่ กรุงเทพฯ WHY : นีเ่ ป็นคอนเสิรต์ ใหญ่แห่งปีทแ่ี ฟนเพลง

อัสนี วสันต์ไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง เป็นการย้อนอดีตบทเพลงฮิตมากกว่า 20 เพลง ทีส่ ร้างสรรค์โดยพีน่ อ้ งสายฟ้าสายฝน ศิลปินคูน่ ้ี ใช้เวลา 4 ปีกว่าที่จะกลับมาเล่นสดให้แฟนๆ ได้ชม คุณจะได้เป็นคิดถึงวันเวลาแห่งจิก๊ โก๋ อกหัก ในคอนเสิรต์ ทีแ่ ตกต่างด้วยโปรดักชัน่ เวที แสง สี เสียงและเพลงใหม่ทบ่ี รรเลงให้ฟงั กัน แบบพิเศษ พลาดไม่ได้! กับของทีร่ ะลึกจำานวน จำากัดทีจ่ ดั ทำาขึน้ พิเศษในงานนีเ้ ท่านัน้ อยากรูว้ า่ เป็นอะไรตามต่อและซือ้ บัตรได้แล้วที่ www.thaiticketmajor.com

27-28 july


2.

1. THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

08 URBAN LIVING Text/Photo H8ng เจ้าของ/ออกแบบ คุณธัญพร สิรบิ วรภาพ

LIVE LIKE LARGE GO ฉบับนีจ้ ะพาไปชมห้องสไตล์ Vintage ที่ คุณธัย ธัญพร สิริบวรภาพ เลขานุการผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา แผนกธุรกิจเงินฝาก การลงทุน และประกันภัยธนพัทธ์ แม้ภายในห้องจะถูกกินพืน้ ทีด่ ว้ ยเสาต้นใหญ่จากโครงสร้าง ของตึก แต่เจ้าของห้องใช้พนื้ ที่ 32 ตารางเมตร ได้อย่างคุม้ ค่า และไม่รสู้ กึ อึดอัดยามทีอ่ ยูใ่ นห้องแม้แต่วนิ าทีเดียว ด้วยความที่ ห้องอยูช่ นั้ บนสุด และมีหน้าต่างบานใหญ่ โดยรอบแถมไม่มตี กึ สูง มาบังสายตา จึงทำให้บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายและอากาศ ถ่ายเท เพียงแค่เปิดหน้าต่างก็ไม่ต้องเปิดแอร์ ให้ความรู้สึก เหมือนอยู่คอนโดริมทะเลอย่างไรอย่างนั้น การตกแต่งแบบ ใส่ใจทุกรายละเอียด จึงทำให้หอ้ งธรรมดาดูหรูหราน่าอยูข่ นึ้ มา มากทีเดียว “ตอนแรกไม่ตงั้ ใจให้เป็นแบบนีค้ ะ่ เพราะห้องเก่าทีเ่ คยอยู่ แต่งสไตล์ Modern แต่พอมาซือ้ ห้องนีด้ ว้ ยความทีห่ อ้ งมีพนื้ ทีเ่ ล็ก จะให้เป็นสีดำคงอึดอัด จึงต้องเป็นโทนสีขาว ประกอบกับเรา ชอบสีเขียวเลยใช้ผ้าม่านสีเขียว ต่อมาไปได้ตู้โชว์จากงาน BIH&BIG ทีอ่ อกแนว Vintage ช่วงทีท่ ำห้องสไตล์ Vintage กำลังเป็นทีน่ ยิ ม ทุกอย่างทีต่ ามมาจึงต้องเลือกให้ไปในสไตล์ เดียวกัน เลยออกมาเป็นอย่างทีเ่ ห็น และเน้นไปทีโ่ ทนขาวเขียว อาจมีสอี นื่ แซมอยูบ่ า้ งแต่อยูใ่ นปริมาณทีไ่ ม่มากก็จะทำให้หอ้ ง ดูไม่จดื ชืดจนเกินไป” คุณธัยบอกว่าก่อนจะแต่งห้องหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ควร จัดการกับห้องให้เรียบร้อยก่อน เช่น วงกบ ประตู บัว คิว้ สีหอ้ ง พืน้ ระบบไฟ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งคำนึงและใส่ใจเป็นอย่างมาก ถ้าทุกอย่าง ทีก่ ล่าวมาดีแล้วขัน้ ตอนต่อไปก็จะเป็นเรือ่ งง่าย “เราต้องรูก้ อ่ นว่ามีพนื้ ทีส่ ำหรับวางเฟอร์นเิ จอร์เท่าไหร่ เวลาทีเ่ ลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์จงึ จะรูว้ า่ ขนาดของมันวางได้พอดีกบั พืน้ ทีห่ อ้ งเราไหม เฟอร์นเิ จอร์ในห้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยตัว เคลือ่ นย้ายปรับเปลีย่ นได้ เฟอร์นเิ จอร์และของแต่งห้องทีม่ สี ว่ นใหญ่ จะได้จากการไปเดินงานแฟร์ตา่ งๆ และทีจ่ ตุจกั ร ค่อยๆ ซือ้ เข้า มาเติม เพียงแต่ตอนจะซือ้ ต้องคิดด้วยว่ามันเข้ากันกับของทีม่ ี

อยูก่ อ่ นแล้วหรือไม่” ห้องนัง่ เล่นมีโซฟารับแขกขนาดใหญ่อายุกว่า 10 ปี นำมา จากบ้านเก่าซึง่ ก็เข้ากับห้องและเฟอร์นเิ จอร์อนื่ ๆ ได้อย่างดี คุณธัย บอกว่าเห็นห้องเล็กอย่างนีร้ บั แขกได้ถงึ 12 คนเลยทีเดียว ทิศทางลมก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกห้องตอนจะซือ้ คุณธัยบอกว่าก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือกห้องต้องดูทศิ ทางลมให้ดี คุณธัยเลือกห้องทีม่ หี น้าต่างอยูท่ างทิศใต้ จึงมีลมหมุนเวียนตลอด “มาจองตัง้ แต่ตอนทีย่ งั เป็นพืน้ ทีเ่ ปล่าค่ะ จึงต้องศึกษา ทิศทางลมให้ละเอียดและใช้จนิ ตนาการอยูม่ ากพอสมควร ต้องใจเย็นๆ” เนือ่ งจากห้องมีพนื้ ทีน่ อ้ ยจึงปรับระเบียงทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันออก ให้เป็นครัวขนาดกระทัดรัด แถมมีแสงแดดส่องยามเช้าทำให้ ครัวสะอาดปราศจากเชือ้ โรคและเชือ้ รา ด้านนอกหน้าต่างฝัง่ ทิศใต้มพี นื้ ทีย่ นื่ ออกไปเล็กน้อยประมาณ 50 เซนติเมตร จึงติด ไม้ระแนงและจัดวางกระถางปูนสไตล์องั กฤษปลูกดอกไม้ทำ เป็นสวนเล็กๆ เพิม่ ความมีชวี ติ ชีวาให้หอ้ งขึน้ มากทีเดียว ดูเหมือนจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะแบ่งสัดส่วนห้องเล็กๆ ให้มปี ระโยชน์ใช้สอยครบครัน และทำให้นา่ อยูด่ เู หมือนบ้าน เพียงแต่คณ ุ รูค้ วามต้องการของตัวเอง ใส่ใจกับรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ และใจเย็น ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากทีจ่ ะเนรมิตห้อง ทีม่ พ ี นื้ ทีจ่ ำกัดให้ดดู แี ละอบอุน่ ได้

Tips จากเจาของหอง • สำคัญทีค่ นอยู่ เพราะคือคนทีร่ มู้ ากทีส่ ดุ ว่าไลฟ์สไตล์ของเรา เป็นอย่างไร ลิสท์สงิ่ ทีอ่ ยากให้มอี ย่างละเอียด สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือ ต้องรูว้ า่ เราต้องการอะไร • ห้องทีเ่ ราอยูค่ วรมีภาพวาด หรือภาพถ่ายทีม่ คี วามหมายกับเรา จะทำให้หอ้ งดูมเี สน่หไ์ ม่นา่ เบือ่ อีกอย่างบ้านทีด่ ไี ม่จำเป็นต้อง สวยมาก แต่ควรสะอาดอยูแ่ ล้วสบายใจ ปลอดภัย

3. 4.

5.

แหลงช็อปของแตงบาน

21-29 ก.ค. 2555 งาน Modern Furniture Fair ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 2-13 ส.ค. 2555 งาน Home Works Expo ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา 15-19 ส.ค. 2555 งาน Made in Thailand อิมแพค เมืองทองธานี 1-9 ก.ย. 2555 งาน Bangkok Furniture Fair อิมแพค เมืองทองธานี 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 2555 งาน Home Works Expo ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 18-23 ต.ค. 2555 งาน BIH&BIG ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 3-11 พ.ย. 2555 งานบ้านและสวนแฟร์ อิมแพค เมืองทองธานี

1. ห้องสาวโสดสไตล์ Vintage ทีด่ อู อ่ นหวานด้วยโทนสีพาสเทล 2. เก้าอีไ้ ม้สกั เก่าทีโ่ รงแรมโละทิง้ ซือ้ มาทำสีและบุใหม่ 3. ตูโ้ ชว์เข้ามุมพอดิบพอดี 4. ทำระเบียงด้านข้างห้องขนาดประมาณ 50 x 500 เซนติเมตร ซึง่ ติดกับหน้าต่างบานใหญ่เป็นสวนขนาดเล็กจัดวางกระถางปูนสไตล์องั กฤษ 5. ปรับระเบียงขนาด 180 x 200 เซนติเมตร เป็นครัวขนาดกะทัดรัด


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

10 GO DESIGN Text TRIMON

PRODUCT DESIGN TALENT

WORLD DESIGN TALENT

เรามักมีปัญหากับการเข้าครัวตรงที่โดนมีดบาด หั่นผัก หั่นเนื้อสัตว์ไปไม่อยากจะคิด พลาดนิดเดียวเลือดก็ซิบได้ Oh God ! แต่หมดกังวลไปได้เลยเมื่อแบรนด์เครื่องครัวแสนน่ารัก Joseph Joseph (UK) ได้ออกโปรดักส์ที่ชื่อว่า “Individual Protector” ป้ายโฆษณาทือ่ ๆ ทีเ่ อาแต่ขายของเอาท์แล้วละ เมือ่ JCDecaux (Dés de coupe) เป็นปลอกสวมใส่นวิ้ ชีป้ อ้ งกันมีดบาดขณะหัน่ ผักหรือว่าเนือ้ สัตว์ พ่อครัวแม่ครัวยังเพิม่ Speed ในการซอยหัวหอม บริษัทโฆษณาระดับตำนานสัญชาติฝรั่งเศส ในฐานะผู้นำ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ โจโซฟโจเซฟยังมีงานดีไซน์ที่มาแก้ปัญหาให้เชฟมือใหม่เสมอ ล่าสุดมี Cookbook Stand ด้านสื่อฯ นอกบ้านอันดับต้นๆ ของบรรณภพนี้ พบว่า สื่อฯ อุปกรณ์สำหรับวาง iPad ในห้องครัว ผลิตจากวัสดุทที่ ำความสะอาดง่าย ใช้งานสะดวก พับเก็บสบาย มีขาเกีย่ วไว้ลอ็ คทัง้ ไอแพด Outdoor Advertising ที่ดีต้องได้ “เวลา” และ “ความใกล้ชิด” และตำราอาหาร แบรนด์นี้ได้ชื่อว่าเป็น Stylish Kitchen ขวัญใจแม่บ้านเมืองผู้ดี ออกคอลเลคชั่นใหม่แต่ละทีมี Wow ! กับผู้ชมมากที่สุด ต้องทำให้คนพร้อมใจกันเดินเข้ามาเห็น Ad ไม่ใช่ Ad เดินเข้าไปหาคน เมือ่ นำไอเดียต่างๆ มาแปรรูปเป็นงาน www.josephjoseph.com ชาวปารีสจึงได้ยลสิง่ นี ้ “Escale Numérique” ทีพ่ อจะแปลได้วา่ DESIGNER WORK TALENT “จุดหยุดพักดิจทิ ลั ” มีหลังคาพร้อมสวนสวย มีเก้าอีน้ งั่ มีแสงสว่าง และสัญญาณ Wi-Fi ปลั๊กไฟ ให้ใช้ในจุดเดียว ออกแบบโดย มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกต่อวัน ที่ได้เห็น Doodle หรือโลโก้เก๋ๆ ดีไซน์เนอร์ “Mathieu Lehanneur” จุดเด่นมีจอมอนิเตอร์ทชั สกรีน ที่อยู่หน้าเว็บกูเกิล ซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อย อิงกับเหตุการณ์สำคัญ บุคคล Interactive ไว้ค้นหาสถานที่ ห้างร้าน ช็อปดังในเมืองด้วย ผูส้ ร้างคุณปู การแก่โลก ทีเ่ รารูจ้ กั แต่ผลงานแต่ไม่เคยรูจ้ กั หน้าตา เช่น เป็นโฆษณาที่เบลนด์ไปกับไลฟ์สไตล์ผู้คนอย่างแนบเนียนเลย บิดาผู้ให้กำเนิดซิป เบื้องหลังของคนวาดและพัฒนาดูเดิลมีชื่อว่า www.jcdecaux.fr “Dennis Hwang” ปัจจุบันมิสเตอร์ฮวางอายุ 34 ปี เป็นครีเอทีฟ ผู้ออกแบบและกำกับดูเดิล ฮวางเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี เข้าทำงานที่กูเกิลในฐานะ เด็กฝึกงานตั้งแต่ปี 1998 ฮวางอธิบายกับ New York Times ว่าดูเดิล เป็นความต้องการของแลร์รี่ เพจและเซอร์จี บริน ที่มอบงานชิ้นนี้ให้เขา อย่างขำๆ คุยกันเล่นๆ ทำนองว่า “ลองไปวาดมาซิ” ฮวางนึกสนุกปรับ โจทย์นี้ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุด เพราะโดยส่วนตัวเขาสนใจบุคคลที่ทำ ผลงานโดดเด่น แต่เจ้าตัวไม่อยากดัง ฮวางจึงทำให้ดังซะเลย เหมือน สรรเสริญให้คนทั่วโลกรู้จักผ่าน Doodle กับสไตล์กราฟิกที่ติดอารมณ์ขัน โพสิทีพ นิตยสาร Forbs เคยประเมินว่าโลโก้ดูเดิลแต่ละชิ้นสร้างอิมแพ็ค มหาศาล จนวัดออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ ที่สำคัญกูเกิลเองก็ยังไม่มีนโยบาย ขายพื้นที่ดูเดิลในเชิงพาณิชย์ อยากวาดอะไรก็วาด บังคับกันไม่ได้ วันนี้ เดนนิส ฮวาง คือ อีกหนึ่งดีไซน์เนอร์ที่ทรงอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของ ชาวโลกไปแล้ว www.google.com/doodles

COOL BALL ROBot Sphero Robotic Ball เป็นลูกบอลเรืองแสงที่ กลิ้งไป-มาได้อิสระผ่านการคอนโทรลโดย แอพพลิเคชั่นทั้ง Apple และ Andriod เชื่อม ต่อผ่าน Bluetooth ถ้าดูใน Youtube เจ้าบอล หน้าตาดีลูกนี้ ยังเคยไปทำเซอร์ไพรส์ ปธน. บารัค โอบาม่ามาแล้ว จนเขาแอบติดใจ รุน่ ล่าสุด เพิ่งเปิดตัวในงาน E3 Expo ที่ L.A. เข้าไทย เมื่อไหร่จะไปซื้อเล่น www.gosphero.com


Minimalism Mania

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

12

แฟชั่น Minimalism เป็นอีกความนิยมตามกระแสหลักของเทรนด์รับลมหนาวปีนี้ การแต่งตัวที่จะทำาให้คุณโดดเด่น จึงไม่ตอ้ งพยายามประโคมแต่งแบบซูเปอร์เลเยอร์ให้เหนือ่ ยและเสียี เวลา เพียงแค่สรรหาไอเท็มชิน้ เด็ดทีม่ คี าแร็กเตอร์ น่าสัมผัสในตัวเอง ตามคอนเซ็ปต์ Less is more ก็ดูเทรนดี้แล้ว จงท่องให้ขึ้นใจว่าเสน่ห์ของการแต่งกายในฤดูกาลนี้ คือความท้าทายในการสร้างจุดเด่นและลบจุดด้อยด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น ฉะนั้น ตาม GO ไปอัพเดทคอลเล็กชั่นล่าสุดกัน

fashionista Text ธีระ

2

Lady

1

1. 2. 3. 4.

เดรสสัน้ สีด�ำ ตัดต่อผ้�โปร่งตรงช่วงแขน ของ Victeerut ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น เดรสแนวนี้ เป็นอีกหนึ่งคีย์ไอเท็มที่จะเนรมิตลุค Minimalism ในแบบโมเดิร์นสไตล์ เพียงใส่เดรส ตัวนี้พร้อมแว่นกันแดดคูโ่ ตหรือรองเท้�ส้นสูง แค่นก้ี ส็ วยเก๋และน่�มองแล้ว จัมพ์สทู ข�สัน้ สีน�ำ้ เงินตกแต่งดอกไม้ชว่ งแขน ของ Sretsis ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น เพือ่ คว�มคล่องตัวในเมืองกรุง ส�วเปรีย้ วเก๋หล�ยคนเลือกใส่จมั พ์สทู ไปทำ�ง�น ชุดนีเ้ หม�ะม�ก สำ�หรับส�วร่�งเล็กเพร�ะใส่แล้วจะทำ�ให้ชว่ งข�ดูย�วขึน้ แจ๊กเก็ตตัวสัน้ สีครีมตัดต่อผ้�กลิสเตอร์สเี งิน ของ Milin ร�ค� 6,250 บ�ท ด้วยทรงแจ๊กเก็ต ทีด่ ทู ะมัดทะแมงและคล่องตัว เหม�ะกับส�วแฟชัน่ นิสต้�ทีช่ น่ื ชอบสไตล์ม�สคิวลีนชิคเป็น อย่�งยิง่ เพียงแค่สวมทับเสือ้ กล้�มกับก�งเกงข�เดฟ เท่�นีก้ ช็ คิ เต็มสตรีมแล้ว แว่นกันแดด ของ Jeremy Scott by Linda Farrow ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น ส�วยุคใหม่ คนไหนอย�กย้อนเวล�กลับไปในวัยเด็ก รับรองว่�แว่นกันแดดรูปทรงคล้�ยมิกกีเ้ ม้�ส์จะทำ�ให้ คุณย้อนยุคกลับไปโดยไม่มขี อ้ สงสัย ทีส่ �ำ คัญเชือ่ สิว�่ ...ใส่แว่นนีแ้ ล้วใครต่อใครต้องมองคุณ เป็นส�ยต�เดียวกัน Less is more มันต้องแบบนีแ้ หละ รองเท้�หนังตกแต่งกลิสเตอร์ ของ Topshop ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น จะแต่งตัวอย่�งไร ก็แล้วแต่ แต่เชือ่ สิว�่ รองเท้�คูน่ ด้ี ไี ซน์ม�เพือ่ ส�วๆ ทีม่ คี ว�มชิคอยูใ่ นรสนิยม เพร�ะชุดเรียบๆ ของคุณอ�จโดดเด่นเก๋ไก๋ได้ไม่ย�กเพียงแมตช์กบั รองเท้�คูน่ ้ี

3

5.

5

หาซื้อได้ที่ Victeerut : 122 สุขุมวิท 55 โทร. 0 2392 1578, ชั้น M สย�มพ�ร�กอน โทร. 0 2687 1967 Topshop : ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 1660 Milin : ชั้น 1 สย�มพ�ร�กอน, ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรียม Sretsis : ชั้น 2 เกษร โทร. 0 2656 1125 Jeremy Scott : @Cloud 9 ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1428

“Dressin g is Yves Sain a way of lif e” t Lauren t ’s Quotes

1 2

3

4

Gentle Man

1. 2. 3. 4. 5.

เสือ้ ยืดสีข�วตกแต่งแถบสีด�ำ ของ Izzue ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น เสือ้ ยืดเรียบเท่ เป็นไอเท็มทีช่ �ยหนุม่ ทุกคนต้องมีประจำ�ก�รไว้ในตูเ้ สือ้ ผ้� แต่คว�มเท่ของเสือ้ ตัวนี้ คือก�รตกแต่งแถบสีด�ำ รูปทรงเรข�คณิตลงบนเสือ้ สีข�วพืน้ ๆ ทำ�ให้เสือ้ ตัวนีด้ นู �่ สนใจขึน้ ม�ทันที ก�งเกงข�สัน้ สีด�ำ ตัดต่อแถบสีเท�ด้�นใน ของ Izzue ร�ค�สอบถ�มได้ทร่ี �้ น ย่�งข้�วหน้�ฝนแล้ว จะใส่ก�งเกงข�ย�วล�กพืน้ ก็กลัวจะเปียกน�ำ้ ช่วงนีก้ �งเกงข�สัน้ เป้�ย�นเล็กน้อยถึงป�นกล�งจึงได้รบั คว�มนิยมเป็นอย่�งยิง่ กระเป๋�สะพ�ย ของ Coach ร�ค� 15,500 บ�ท คว�มเท่ของกระเป๋�รุน่ นีค้ อื ทำ�จ�ก ผ้�แคนว�สเนือ้ หน�แบบใหม่ เพือ่ ไม่ตอ้ งบุซบั ในหน�เทอะทะ แต่อยูท่ รงสวย ไม่ยบั ขอบกระเป๋�ตกแต่งด้วยหนัง ทีส่ �ำ คัญให้ลคุ เท่แบบรีแลกซ์อย่�งทีห่ ล�ยคนต้องก�ร ส�ยรัดข้อมือ ของ Frank ร�ค� 3,450 บ�ท สำ�หรับหนุม่ ๆ ทีก่ �ำ ลังมองห�แอ็คเซสซอรี่ ดีไซน์เรียบง่�ยแต่ดมู อี ะไรในตัวเองสักชิน้ ไอเท็มชิน้ นีน่ �่ จะตอบโจทย์ได้ดี เพร�ะส�ม�รถ หยิบไปแมตช์กบั ลุค Minimalism ได้ไม่ย�ก รองเท้�บูทสีด�ำ ของ Kenneth Cole ร�ค� 4,900 บ�ท จะแต่งตัวให้ดเู ป็นหนุม่ ช�วเมือง สุดเท่ คุณต้องมีรองเท้�บูทหนังดีไซน์สวยคูเ่ ก่ง ใส่ไปไหนก็ไม่มพี ล�ด...คอนเฟิรม์ หาซือ้ ได้ท่ี Izzue : ชัน้ 2 สย�มเซ็นเตอร์, ชัน้ 3 เซ็นทรัล ชิดลม Kenneth Cole : ชัน้ 2 สย�มดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0288 Coach : ชัน้ M สย�มพ�ร�กอน Frank : ชัน้ M สย�มพ�ร�กอน และ ชัน้ 2 Zen

5

4


มอบความสุขและรอยยิ้มกับ

Special Advertorial

We Love PTT on Tour ตอน Energy Café

กลับมาอีกครั้ง ! กับกิจกรรมสนุกแฝงสาระ We Love PTT on Tour ที่จัดขึ้นโดยมีจุด มุ่งหมายขยายผลจากการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ไปสู่การร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่จริง เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั สมาชิกทีต่ อ้ งการความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน และธุรกิจ ปตท. รวมถึงการแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ สัมผัสประสบการณ์จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคมและ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในเดือนมิถุนายนนี้ ปตท. ได้จัดกิจกรรม We Love PTT on Tour Episode 8 ในชื่อตอน Energy Café เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ในรูปแบบ Edutainment ภายใต้ธมี Power of Knowledge ซึง่ เป็นการสร้างพลังความรูท้ นี่ ำไปสูก่ ารสร้างอนาคตทีย่ งั่ ยืน ร่วมกัน โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ Facebook ปตท. ทั้ง 2 Fan Page คือ We Love PTT และ PTT News ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งสิ้น 40 คน จากจำนวนผู้ที่สมัครมากว่า 450 คน กิจกรรมวันแรกจัดขึ้นที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนงชั้น 7 ซึ่งเป็น ทีเ่ ดียวกันกับทีท่ างร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon) ใช้ในการอบรมพนักงาน ผูเ้ ข้าร่วม กิจกรรมได้เรียนรูเ้ รือ่ งกาแฟอย่างครบรส มีทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นแบบรวบรัดแต่ไม่ขาด สาระสำคัญ โดยผูร้ ว่ มกิจกรรมทุกคนจะได้รบั ประกาศนียบัตรจากทาง Café Amazon Coaching Academy (CACA) อีกด้วย หลังจากทีไ่ ด้รบั การอบรมและรับประกาศนียบัตรให้ภมู ใิ จกันเรียบร้อยแล้ว ผูร้ ว่ มกิจกรรม เดินทางสู่โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ระหว่างรับประทานอาหารเย็นมีกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแจกของรางวัล รวมถึงการแสดงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ “ประหยัดพลังงาน” ที่สำคัญมีเซอร์ไพร์สโดยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มาสร้างสีสัน ความสุข ให้กับทุกๆ คน นั่นก็คือ ป๊อป Calories Blah Blah รุ่งขึ้น ทุกคนก็ได้พบกับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรม CSR ในด้านต่างๆ ของ ปตท. โดยได้ รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร ปตท. เป็นผูบ้ รรยาย ต่อด้วย การบรรยายเกีย่ วกับคลังก๊าซเขาบ่อยา โดยคุณธรรมวัฒน์ จารุสนั ติกาญจน์ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย คลังก๊าซเขาบ่อยา จากนัน้ ผูร้ ว่ มกิจกรรมได้เข้าเทีย่ วชมคลังก๊าซเขาบ่อยาทีถ่ อื เป็นจุดรับก๊าซ LPG ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้เข้าชมในบริเวณห้องควบคุม พื้นที่ลานถังก๊าซ และ ท่าเทียบเรือ (Jetty) โดยในการเที่ยวชมครั้งนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ ปตท. คอยให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ต่างๆ และคอยตอบข้อสงสัย ก่อนเดินทางกลับ ทุกคนยังได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายบางละมุง โดยเด็กๆ ได้เตรียม

การแสดง “เรามาsing” ไว้ ไว้ต้อนรับ สร้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก งมาก อีกทั้งยังมีการแสดงพิเศษจากน้องลักยิ้มที่พอเห็นเพื่อนๆ แสดง ก็อยากร้องเพลงโชว์บ้างโดย มีชื่อเพลง “เรียงความเรื่องแม่” ที่เรียกน้ำตาจากผู้ร่วมกิจกรรมไปหลายคน หลังเสร็จกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปเที่ยวที่เมืองจำลอง พัทยา ก่อนเดินทางกลับสู่ ปตท. สำนักงาน พระโขนงโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรม We Love PTT on Tour ถือเป็นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีของ กลุม่ คนในโลกโซเชียลมีเดีย ซึง่ ถือเป็นพลังสำคัญในสังคมปัจจุบนั และยังเป็นการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ ผูร้ ว่ มเดินทางและสังคมอีกด้วย โดย We Love PTT on Tour นัน้ จะยังจัดขึน้ ตลอดทัง้ ปี 2555 สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page “We Love PTT” และ “PTT News”


Special Advertorial

Text Amm Junnet Photo D.John

เขื่อนศรีนครินทร...งดงาม สงบ และสมบูรณ ถาเอยถึงแดนสวรรคตะวันตก กาญจนบุรีเปนจังหวัดแรกที่ทุกคนนึกถึง ดวยขนาดของพื้นที่และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และหนึ่งในสัญลักษณอันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง “เขื่อนศรีนครินทร หรือเขื่อนเจาเณร” เปนดังหนึ่งในเจาของบานที่คอยตอนรับ ผูมาเยือนอยางไมขาดสาย ดวยความยิ่งใหญและความงดงามที่ผูคนเลาขานกันนั่นเอง

เขื่อนศรีนครินทร์ สร้างขึ้นบริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบล ท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุร ี เป็นเขือ่ น อเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุม่ น้ำแม่กลอง และนับเป็นเขือ่ นแห่งที ่ 8 ในจำนวน 17 แห่งทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึน้ เพือ่ ประโยชน์ดา้ นชลประทาน และการผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทย และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ภายในบริเวณเขือ่ นศรีนครินทร์ ผูค้ นต่างขับรถสูถ่ นน บนแนวสันเขือ่ นทีส่ ามารถมองเห็นทะเลสาบเหนือเขือ่ นไกลสุด สายตา ในขณะทีอ่ กี ด้านคือสายธารน้ำไหลลงสูเ่ มืองเบือ้ งล่าง ขับรถเข้าไปด้านในจะพบสวนเวลารำลึก ซึง่ เป็นสวนสาธารณะ ทีส่ ร้างขึน้ ในศุภมงคลสมัยทีส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา บนเนือ้ ที ่ 30 ไร่ บริเวณเชิงเขา ริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ทา่ เรือเขือ่ นศรีนครินทร์ เพือ่ รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และตระหนักในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทที่ รงยึดถือปฏิบตั ิ อีกทัง้ แสดงออก ให้ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของเวลา ทรงเชือ่ มัน่ ว่า เวลาเป็นของมีคา่ จึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่ ในการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญลักษณ์ เพือ่ สือ่ ความสัมพันธ์เกีย่ วกับกาลเวลา นอกจากนี ้ สวนสาธารณะแห่งนีย้ งั ได้รบั การตกแต่งดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน มีร้านอาหาร ไว้บริการ มีแปลงดอกไม้หลากสีสนั นานาพันธุส์ ร้างบรรยากาศให้ เขือ่ นศรีนครินทร์แลดูออ่ นหวานลง และมีองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย ์ อันศักดิส์ ทิ ธิ ์ สำหรับผูผ้ า่ นมาผ่านไปแวะกราบไหว้บชู า ทางเดิน รอบๆ มีตน้ ไม้ใหญ่ให้ความร่มรืน่ รวมกันเป็นองค์ประกอบที่ สมบูรณ์แบบของสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ความยิง่ ใหญ่ของเขือ่ นศรีนครินทร์ไม่ใช่เพียงขนาดของ ตัวเขือ่ นและบริเวณพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ แต่ความยิง่ ใหญ่ของเขือ่ นแห่งนี้ อยูท่ คี่ ณ ุ ประโยชน์ทปี่ ระเมินค่ามิได้ ทัง้ ด้านการช่วยส่งเสริม

ระบบชลประทาน ในลุม่ น้ำแม่กลองให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สามารถทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่ อีกทัง้ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลีย่ ปีละ ประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมง บรรเทาอุทกภัย สามารถ กักเก็บน้ำทีห่ ลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวน มาก ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุม่ น้ำแม่กลองให้ลดน้อยลง เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาน้ำจืดทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ช่วยเพิม่ รายได้ ให้กบั ราษฎรอีกทางหนึง่ ด้วย ทีส่ ำคัญ เขือ่ นศรีนครินทร์ยงั ส่งผ่านความร่มรืน่ สูช่ วี ติ ผูค้ น ทีอ่ ยูใ่ ต้เขือ่ นแห่งนี ้ เหมือนดัง่ มีพระบารมีของพระผูค้ รองแผ่นดิน แผ่ปกคลุมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชวี ติ ของเราทุกคนด้วย

น้ำตกห้วยแม่ขมิน้

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ผูค้ นทีม่ าเทีย่ วเขือ่ นแห่งนีม้ กั แวะเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ น้ำตกเอราวัณซึง่ มีความงดงามของชัน้ หินและสายน้ำลดหลัน่ ทัง้ หมด 7 ชัน้ ชัน้ ที ่ 1 ไหลคืนรัง ชัน้ ที ่ 2 วังมัจฉา ชัน้ ที ่ 3 ผาน้ำตก ชัน้ ที ่ 4 อกผีเสือ้ ชัน้ ที ่ 5 เบือ่ ไม่ลง ชัน้ ที ่ 6 ดงพฤกษา และชัน้ สุดท้ายชัน้ ที ่ 7 ภูผาเอราวัณ มีสายน้ำสีมรกตมีแอ่งน้ำให้ลงอาบ เล่นได้ ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มา ท่องเทีย่ วมากมาย ใครทีพ่ อมีเวลาต้องไม่พลาดการขับรถเข้าไปเทีย่ วทีน่ ำ้ ตก ห้วยแม่ขมิน้ บางคนอาจเลือกเส้นทางแพขนานยนต์เพือ่ ชม ความงดงามของสายหมอกและสายน้ำทะเลสาบเหนือเขือ่ น ระหว่างทางไปห้วยแม่ขมิน้ ยังมีถำ้ พระธาตุซงึ่ ภายในมี หินงอกหินย้อย ประติมากรรมจากธรรมชาติให้ทกุ คนได้เข้าไปชม ถ้ำพระธาตุนเี้ ป็นถ้ำขนาดใหญ่ โดยหินส่วนใหญ่จะโปร่งแสง มีหนิ ทรายรูปพระธาตุ หรือรูปนกอินทรียห์ บุ ปีกตัง้ อยูก่ ลางถ้ำ รวมทัง้ เสาเอก เสาโท อยูภ่ ายในถ้ำอีกด้วย นักเดินทางทีม่ าเยือน เขือ่ นศรีนครินทร์ทงั้ หลายย่อมไม่พลาดเก็บเกีย่ วประสบการณ์ ทางสายตาจากถ้ำพระธาตุแห่งนี้ นอกจากนัน้ นักท่องเทีย่ วจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ของชาวบ้านทีใ่ ช้ชวี ติ รอบๆ ทะเลสาบเหนือเขือ่ น เปรียบเหมือน


ดินแดนอันเร้นลับทีซ่ กุ ซ่อนวิถอี นั เรียบง่ายของชาวไทยอีกกลุม่ หนึง่ ด้วยระยะทางทีอ่ ยูห่ า่ งจากเขือ่ นประมาณ 40 กิโลเมตร และถนนยังคงเป็นลูกรังในบางช่วง ทำให้นำ้ ตกห้วยแม่ขมิน้ ยังคง ความบริสทุ ธิแ์ ละคงความเป็นน้ำตกในฝันทีห่ ลายคนปรารถนาว่า สักวันจะได้ไปสัมผัสความงาม และทุกคนก็ตา่ งพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าคุม้ ค่าเมือ่ ได้ไปเห็นสายน้ำตก ขาวฟูฟอ่ งทีไ่ หลรินผ่านชัน้ หิน สวยแปลกตา การมาเยือนเขือ่ นศรีนครินทร์อนั ยิง่ ใหญ่ ควรมีเวลาเหลือเฟือ พอทีจ่ ะได้หยุดพักอย่างน้อยสักคืน ใช้เวลากับสายน้ำและชืน่ ชม ความอุดมสมบูรณ์ และสัมผัสบรรยากาศของแมกไม้ อาจจะ พักทีร่ สี อร์ทสักแห่งในหมูบ่ า้ นท่ากระดานทีอ่ ยูเ่ หนือเขือ่ นขึน้ ไป หรือรีสอร์ททีซ่ อ่ นตัวอยูด่ า้ นล่างเขือ่ น ซึง่ ล้วนแต่มกี จิ กรรมท้าทาย เหมาะสำหรับผูร้ กั การผจญภัยมากมาย เขือ่ นศรีนครินทร์ เปรียบดัง่ เจ้าของบ้านแห่งแดน สวรรค์ตะวันตกแห่งนี ้ เป็นพีใ่ หญ่ทคี่ อยดูแลความเป็นอยู่ ของผูอ้ าศัยและผูม้ าเยีย่ มเยือ่ น เอือ้ อาทรต่อนักเดินทาง ผูแ้ สวงหาความสงบ ความงดงาม และความอุดมสมบูรณ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุน่ ลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขือ่ นศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี

เขือ่ นศรีนครินทร์เป็นเขือ่ นประเภทหินถมแกนดินเหนียวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขือ่ นยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึง่ คือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 5 เครือ่ ง รวมกำลังผลิต ทัง้ สิน้ 720,000 กิโลวัตต์ งานก่อสร้างเขือ่ นศรีนครินทร์ เริม่ เมือ่ ปี 2516 แล้วเสร็จในปี 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนามเขือ่ น และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดเขือ่ น เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2524

น้ำตกเอราวัณ

การแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจำป 2555

หลังจากทีม่ กี ารเปิดการแข่งขัน ณ สนามแรกทีเ่ ขือ่ นรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีไปเมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา การแข่งขันสนามที่ 2 จะจัดขึน้ ณ เขือ่ นศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 10-12 ส.ค. 2555

สวนเวลารำลึก


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

16 GO FEATURE

Micro Celebrity

ทุกคนเปนคนดังได!?!

แอนดี้ วอรฮอล ศิลปน Pop Art ชือ่ ดัง เคยหลนประโยคหนึง่ ไวทำนองวา “ในอนาคต ทุกคนมีโอกาสเปนคนดัง ไดคนละ 15 นาที และหลังจากนั้นก็ มีคนดังคนตอไป” ประโยคนี้ชางเขา กับสถานการณในตอนนี้เสียจริงๆ ในวันที่เรามี Micro Celebrity ใหแจก Like เต็มไปหมด เมือ่ ไม่กว่ี นั ก่อน รายการเจาะข่าวเด่นของคุณสรยุทธ สุทศั นะจินดา รายการข่าวของช่อง 3 ที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในช่วงเย็น ได้เชิญน้อง ผู้ชายร่างท้วม แว่นกลมคนหนึง่ มาสัมภาษณ์ในรายการพร้อมกับ ผูป้ กครอง คุณพ่อและคุณแม่ สืบเนือ่ งมาจากไม่กส่ี ปั ดาห์กอ่ น มีคลิปร้องเพลงลิปซิงค์ของน้องผูช้ ายคนนีถ้ อดเสือ้ ร้องเพลงของ “หวาย” ศิลปินอาร์เอสชือ่ เพลง “เสียใจแต่ไม่แคร์”คลิปนีเ้ ป็นที่ เกรียวกราวและถูกส่งต่อทางโซเซียลเน็ตเวิรก์ อย่างมากมาย มีผชู้ ม หลักแสนวิวในเวลาไม่ถงึ สัปดาห์ เชือ่ ว่าคนทีอ่ อนไลน์เฟซบุค๊ อยู่ ย่อมต้องได้เห็นได้หวั เราะกับลีลาเฉพาะตัวของน้องแว่น นักร้องอาร์ แอนด์บคี นนีท้ ร่ี อ้ งไปแล้วต้องเหลือบมองคุณแม่ไปด้วย ก่อนหน้านัน้ รายการเช้าดูวดู้ ดีท้ างช่อง 9 ก็นาำ คลิปของน้องแว่น คนนีไ้ ปออก น่าจะบอกได้วา่ เป็นรายการแรกๆ ทีน่ อ้ งแว่นถูกเผยแพร่ สูผ่ ชู้ มโทรทัศน์ ไม่กว่ี นั ต่อมาทีมงานของ Woody World ก็ตามตัว น้องเด็ก ม.ต้นทีส่ ดุ แสนจะ “นอ-ร้อค-อะ” คนนีม้ าสัมภาษณ์ผา่ น รายการ ชาวเน็ตส่วนหนึง่ เรียกน้องคนนีว้ า่ “น้องแว่น...เสียใจแต่ไม่ แคร์” ในรอบ 2 สัปดาห์นอ้ งคนนีก้ ลายเป็นปรากฏการณ์ยอ่ มๆ ใน สังคม กลายเป็น Talk of the Town กลายเป็นคนดัง ได้ไปปรากฏ ตัวในรายการทีวรี ะดับประเทศ จากการอัพโหลดคลิปร้องเพลงทีม่ ี ความยาวไม่ถงึ 3 นาที คุณคงดูกนั แล้ว ฮาจริงอะไรจริง ถ้าไม่มอี นิ เทอร์เน็ท ไม่มเี ครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มจี ดุ ขายที่ โดดเด่นและยูนีค จนคนอื่นไปลอกเลียนแบบได้ น้องแว่นก็คง ไม่เป็นที่รักและถูกแชร์มากมายขนาดนี้ ปรากฏการณ์ทำานองนี้มีให้ฮือฮาอยู่บ่อยๆ คนธรรมดาที่ โด่งดังบนอินเทอร์เน็ท และสุดท้ายก็ได้ไปยืนในพื้นที่สื่อมวลชน GO สนใจปรากฏการณ์นี้ และเราก็พบว่าเรื่องทำานองนี้ได้ถูก นิยามศัพท์ไว้แล้วว่าเป็น Micro Celebrity มาลองดูทม่ี ากันหน่อย

นองแวน...เสียใจแตไมแคร ชีวิต 3 หน้าจอ คนดังทุกยุค ทุกสมัยล้วนมีที่มาจากสื่อฯ สื่อในที่นี้ก็มีตั้งแต่ คนพูดถึงแบบปากต่อปาก ไปจนถึงสื่อมวลชนนำาคนๆ นั้นมาอยู่ ในสปอตไลท์ แต่เมือ่ ไลฟ์สไตล์ของเราเปลีย่ นไปตามยุคสมัย ชีวิต ในแต่ละวันของคนเมืองอย่างเราขลุกอยู่กับ 3 หน้าจอ ได้แก่ ทีวี (ทีม่ แี นวโน้มว่าคนเมืองจะดูนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ) คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต ช่องทางหลังนี้กลายเป็นที่ติดต่อสื่อสาร กลายเป็นพื้นที่แห่งการแชร์ความสนุก การแลกเปลี่ยนหัวข้อ สนทนาในชีวิตประจำาวัน ใครมีอะไรดี อะไรเด็ด อะไรโดนก็จะ โยนเข้าสู่สเตตัสที่เราติดตามผ่านหน้าจอที่ 3 นี้อย่างคึกคัก แน่นอนว่าในอดีตเรื่องราวของคนดังมักจะกระจุกตัวอยู่ใน หน้าจอที่ 1 ซึง่ มีความเป็นทางการ แต่โลกวันนีไ้ ม่ได้เป็นอย่างนัน้ แล้ว กรอบเกณฑ์ของคนดังไม่ได้ใช้เวลาสร้างนาน จากผลงานทีป่ ระณีต หรือต้นทุนทางสังคมที่สะสมมาจากฐานะหรือว่าชาติ ตระกูล คนดังในวันนี้ “ยิง่ บ้านๆ ยิง่ เข้าถึงผูช้ ม” พวกเขาล้วนเผยตัวตน ออกมา อยู่ที่หน้าจอที่ 3 เป็นคนดังที่ไม่จำาเป็นต้องอาศัย ความเป็นทางการ

เราสามารถใช้หน้าจอนี้คอยติดตามหรือว่าส่งเสิรมความดัง ของใครสักคนที่มีความสามารถ การแสดงออกที่กระทบกับจริต ความชอบของเราได้โดยง่าย ผ่านการกดแชร์ หรือกดชอบ GO เคยได้ยินนักการตลาดมือฉมังท่านหนึ่ง สรุปว่า เดี๋ยวนี้ถ้าจะวัด ว่าอะไรดังจริง อะไรมาแรงจริง ต้องวัดจากท็อปปิคที่ถูกแชร์ใน หน้าจอที่ 3 นี้ เพราะเป็นอะไรที่ซื้อกันไม่ได้ วางแผนไม่ได้ ต่างจากหน้าจอที่ 1 อย่างทีวี ที่เราสร้างและเสี้ยมความดังให้ เกิดขึ้นได้โดย Media Planner พูดง่ายๆ ถ้ามีเงินล้านและ ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับ บวกกับการกำาหนดช่วงเวลา ออกอากาศ การเข้าไปเซตติง้ คุณก็สร้าง Talk of the Town ได้ แต่วา่ พอมาเป็นหน้าจอที่ 3 ทีท่ กุ อย่างลืน่ ไหลเป็นไปตามความนิยม ของผู้ชมอย่างแท้จริง คนแชร์เรื่องต่างๆ โดยความสนใจ ไม่ได้ ถูกบังคับ ไลฟ์สไตล์ผู้คนกับหน้าจอที่ 3 นี้ ทำาให้แต่ละคนดูอะไรไม่ เหมือนกัน มีความหลากหลาย ดังนั้น มีโอกาสสูงที่จะเจอ ความแปลกใหม่ ค้นพบบุคคลที่ทำาอะไรน่าสนใจ ไม่ซ้ำาซากอยู่ ตลอดเวลา และเรื่องๆ นั้นก็จะมาเป็นประเด็นบนหน้าจอที่ 3 นี้


โคม ปะการัง

เชฟหมี ครัวกากๆ

เบอร์โทรศัพท์มือถือเลยทีเดียว ใน Twitter เองเราก็สามารถ เปิดเผยตัวตนได้ใน BIO นอกจากนี้ เวลาไปไหน ก็มักจะทวีต บอกผ่าน Time Line ตลอดเวลา ถึงขนาดทวีตบอกว่าตัวเอง อยู่ในห้องน้ำา พร้อมถ่ายหว่างเท้ามาให้ดู ผมก็เคยเจอ” นักเสพติด Lifestyle บุคคลอื่น เมื่อเราได้รับรู้พฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของใครสักคน แล้วตัวตนของคนๆ นั้น มีบางอย่างที่เราสนใจ เช่น เขาถ่าย ภาพสวย เขามีอารมณ์ขัน เขาหลักแหลม เขาชอบพาไปรู้จัก ที่แปลกๆ คอยส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคย เราก็จะกลาย เป็นผู้เสพติดไลฟ์สไตล์คนอื่นได้โดยง่าย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Follower หรือผู้ติดตาม พฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจาก การที่ศิลปิน ดารา นักร้องสักคนจะมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเอง คอยติดตามและชื่นชอบ ลองสังเกตตัวเราเองสิครับว่าวันนี้ เราเข้าไปในเฟซบุ๊คเราตื่นเต้นกับชีวิตประจำาวันของใครบ้าง GO เชือ่ ว่าย่อมมีคนบางคนทีค่ ณ ุ มักสละเวลาไปตามดูวา่ วันนีเ้ ขา ไปที่ไหนทำาอะไร มีความคิดเห็นต่อโลกนี้อย่างไร คุณมักเข้าไป ใส่ความคิดเห็นในเรื่องที่เขาเปิดประเด็นไว้และรู้สึกดีที่เขามากด Like ให้กับข้อความของคุณ ด้านพฤติกรรมของผู้เป็น Micro-Celeb เองก็จะพบความสุข อย่างประหลาด เป็นความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั เสียงตอบรับที่ รวดเร็วฉับไวของผู้ติดตามชนิดนาทีต่อนาที GO คิดว่าสิ่งที่ ควรถูกบรรจุไว้ให้เป็น 1 ในหลายๆ ความสุขของผู้คนยุคนี้ คือ การพิมพ์อะไรออกไปบนสเตตัสแล้วมีผู้เข้ามาตอบ เข้ามา เออออ ป้อยอในเวลาเสี้ยววินาที สำาหรับ Micro-Celeb ที่มีแฟน คลับจำานวนมาก เขาจะเริ่มมีการวัดมาตรฐานเรตติ้งของตัวเอง เหมือนกันว่า สเตตัสนี้มีคนมา Like จำานวนกี่สิบ กี่ร้อย GO คิดว่าคอนเซ็ปต์เรือ่ งการแสวงหาการยอมรับของคน ยังเป็น เรือ่ งใหญ่โตในชีวติ เสมอ และยิง่ ในยุคสมัยทีเ่ รามีเครือข่ายสังคม เป็นสือ่ กลาง เราก็ตา่ งหวังการยอมรับกันทัง้ นัน้ ดร. ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ หรือ @doctorpisek อาจารย์ผจู้ ดุ เรือ่ ง Micro-celeb ให้สงั คมไทยรับรู้ เป็นท่านแรกๆ ให้ขอ้ คิดว่า “จริงๆ ก็ไม่นา่ ประหลาด หากมองตามทฤษฎีความต้องการ ของ Maslow จากความต้องการล่าสุดคือ ขั้นพื้นฐานคือ การอยู่รอด ต่อมาก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย สูงขึ้นมาก็ ต้องการความรัก จากนั้นมาถึงขั้นต้องการคนยอมรับ สุดท้าย สูงสุดคือ การได้ทำาในสิ่งที่ตนเองรัก Social Media มาสนอง ความต้องการหรือ Need ในส่วนของขั้นการต้องการคนยอมรับ

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

17 GO FEATURE

เมื่อโพสต์รูปว่าไปเที่ยวที่ไหน ก็มีเพื่อนๆ มาคอมเมนท์พูดคุย เขียนอะไรลงไปมีคนสนใจเข้ามาอ่าน Check-In บอกชาวบ้าน ว่าอยู่ร้านข้าวมันไก่ ก็มีคนทักอยากจะไปกินด้วย หลายๆ คน เมื่อมี Friend ใน Facebook มากๆ หรือมี Follower ใน Twitter มากๆ ก็กลายเป็นคนสำาคัญมีค่ามีราคาขึ้นมาทันที”

Ex. Micro Celeb in Thai ทีต่ อนนี้ดงั ถล่มถลายไปแล้ว

Room39

“ถามว่าจุดเริม่ ต้นจริงๆ มาจากอะไร ก็มาจากการอยากลองทำา อะไรสนุกๆ แค่นั้นเอง บ่ายวันนั้นผมโทรฯ ตามทุกคนมาเจอที่ อพาร์ทเม้นต์ของเพือ่ นใน แอล.เอ ชือ่ โอเป็ก ผมโทรตอนบ่าย หัวค่ำา เริ่มอัดกันง่ายๆ ที่ห้องรับแขก คืนนั้นก็อัพโหลดเลย ใช้อุปกรณ์ ง่ายๆ ที่มี กล้องถ่ายรูป ไอโฟน หยิบกีตาร์มาร้อง-เล่นคัฟเวอร์ ตั้งไมค์อัดแค่นั้น จริงๆ ชื่อวงอย่างเป็นทางการว่า “Room39” เพราะเป็นเบอร์ห้องพัก” โอมือกีตาร์เล่าถึงวินาทีที่พวกเขา อัพโหลดตัวเองสู่โซเซียลเน็ตเวิร์ก “ถ้าไม่มี Youtube, Facebook และ twitter เราคงมาไม่ไกล ขนาดนี้ ที่วงเราได้รับตอบรับที่เกินคาด ถ้าให้วิเคราะห์ Room39 เป็นความประจวบเหมาะของอะไรหลายๆ อย่าง วันนี้มีคนเป็น Youtube Artist ทั่วโลกเยอะมาก คนธรรมดาที่กล้าแสดงออกถึง ความสามารถที่ตัวเองมี เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี ที่ดัง ถึงขั้นทำาอัลบั้มได้ก็มีเยอะ แต่ที่ไม่ดังทำาแล้วมีความสุขก็มีเป็น แสนๆ คน” โอมือกีตาร์เคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มาของวง Room 39

www.facebook.com/room39fanpage

เจาบอล เรื่องนี้ถึงครูอังคนาแน ที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่รู้จัก โคม ปะการัง, เชฟหมี ครัวกากกาก, room 39 หรือ เจ้าบอล เรื่องนี้ถึงครูอังคนาแน่ เห็นได้ชัดเลยว่า คนดังในกลุ่มนี้มีพื้นที่ในหน้าจอที่ 2 และที่ 3 ก่อนที่จะกลับไป หน้าจอที่ 1 อิสระที่จะบอกความเป็นตัวตนให้โลกรู้ โซเซียลเน็ตเวิรก์ เป็นสถานทีห่ นึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า คนเราวันนี้ ได้เปิดเผยตัวตนต่อกันมากขึ้น เด็กวัยรุ่นในวันนี้พวกเขาโตมา กับความเป็น Digital Native คือ พอวัยรุน่ มาหนูกเ็ จออินเทอร์เน็ทแล้ว และรู้ด้วยว่ามันทำาอะไรได้บ้าง ถ้าวันนี้คุณอายุเลย 35 ไปแล้ว ผมเชือ่ การทีค่ ณ ุ จะโพสต์รปู ตัวเองคงไม่ใช่เรือ่ งทีท่ าำ ได้สะดวกใจนัก (ยกเว้นคุณเป็นพวกทำาตัวกลมกลืนกับยุคสมัย) ผู้ใหญ่บางท่าน ยังมีความเขินอาย ยังมีอคติบางข้อของอินเทอร์เน็ทในเรื่อง ความเป็นส่วนตัว แต่หนุม่ สาวในวันนีไ้ ม่ได้มองอินเทอร์เน็ทแบบนัน้ ทีส่ ว่ นรวมเริม่ มีความเป็นทีส่ ว่ นตัวมากขึน้ พวกเขาใช้โซเซียลเน็ตเวิรก์ เป็นทีแ่ สดงออกถึงตัวตน รสนิยม ความชอบ ความรัก ความเกลียด การแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่น เราจะได้พบกับข้อมูลส่วนตัว ของบุคคลร่วมเครือข่ายอย่างมากมาย ดังที่ ดร. ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ เขียนไว้ในบทความ “พฤติกรรม…Micro-Celeb” ตอนหนึ่งว่า “การเปิดเผยตัวตนมากขึ้น มากจนกระทั่งว่าเมื่อเราอ่าน Info ใน Facebook จะรู้ว่า ชื่อ-นามสกุล รูปร่างหน้าตา กิจกรรม ที่ทำาผ่านรูปภาพหรือการ Check-In ในส่วนของ Facebook Place ทำาให้รู้ว่าไปเที่ยวมานะ ไปกินข้าวที่ไหน หรือแม้กระทั่งตอนนี้ ทำาอะไรอยู่ รู้ว่าเรียนจบที่ไหน ตอนนี้ทำางานที่ไหน รวมไปถึง ประวัติของการทำางานที่ผ่านมา และอยู่จังหวัดอะไร บอกถึง เรื่องราวความสนใจที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะ เรื่องเพลง หนังสือ หนังที่ชอบ เกมส์ที่เล่น และสารพัดจิปาทะ นอกจากนี้ ยังบอกช่องทางการติดต่อกับเจ้าของประวัติ บางคนถึงกับลง

room 39


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

18 GO FEATURE

VRZO

500,000 กว่าคนรูจ้ กั และน่าจะเฝ้ารอรายการตอนใหม่ๆ ของพวกเขา ทีม่ คี ณ ุ สุรบถ หลีกภัย หรือปลืม้ ลูกชายของคุณชวน หลีกภัยเป็น พิธีกร GO คิดว่าถ้าเดินไปถามเด็กมัธยมในวันนี้ว่ารู้จักพี่ปลื้ม และพีท่ บั ทิมไหม คำาตอบ น่าจะออกมาว่า “พวกเขาคือไอดอล” รายการ VRZO ใช้ Youtube เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความคิดเห็น ประเด็นต่างๆ ในสังคม เป็นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั วัยรุน่ นำาเสนอตรง ไปตรงมา คำาพูดคำาจาสุดแซ่บ ท่าทีหา่ มๆ แต่ทกุ เรือ่ งทีพ่ วกเขานำา เสนอ ล้วนเป็นเรือ่ งของคนทีม่ กี น๋ึ ไม่มีกึ๋นคงไม่ได้เพราะพวกเขาเพิ่งฉลองการมียอดวิวทะลุ 60 ล้านวิวไปเมือ่ ไม่นานมานี้ คอนเซ็ปต์ของรายการคือ ออกไป ตามล่าความคิดเห็นของผูค้ นตามสถานทีต่ า่ งๆ ต้องเป็น 100 คน ทีม่ คี วามคิดเห็นทีด่ ดู ใี นเรือ่ งต่างๆ ปลืม้ มักบอกว่าความคิดเห็นใคร ดูไม่ดี เขาไม่ให้ดู ตัวอย่างทีผ่ า่ นมาก็เช่น ความคิดเห็นเรือ่ ง เป็น โสด VS มีค,ู่ หน้า Vs หุน่ , เรารักเขา Vs เขารักเรา โดยส่วนตัว GO คิดว่านีเ่ ป็นรายการทีส่ ะท้อนยุคสมัย ความเป็นวัยรุน่ ทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าที่ เคยติดตามมา วันนีจ้ าก Micro-Celeb ทีเ่ คยเป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ เล็กๆ VRZO ได้เป็นเบอร์ใหญ่ในความสนใจของวัยรุน่ ไทยไปแล้ว

VRZO

www.vrzoclub.com

เทยเทีย่ วไทย

ทีผ่ า่ นมา เพศที่ 3 มักไม่มพี น้ื ทีย่ นื ในสือ่ ฯ เท่าไหร่ ออกมาทีไรก็มกั เป็นความตลกขบขัน ถูกล้อเลียนอย่างไม่มเี ยือ่ ใย แต่นับจากวันที่ เทยเที่ยวไทย ปรากฏตัวในอินเทอร์เน็ท พวกเธอก็กลายเป็นคนดัง เป็นไอดอลของคนทุกเพศทุกวัย ททท.ใช้แคมเปญนำาทัพการท่องเทีย่ วปีนว้ี า่ “เทีย่ วหัวใจใหม่” นัน่ อาจเป็นจุดเริม่ ต้นให้ ป๋อมแป๋ม เจ๊นนท์ ก็อตจิ สร้างรายการทีวี สุดฮิตว่า “เทย เทีย่ ว ไทย” เทีย่ วหัวใจใหม่หวั ใจหยุดเต้น การนำา เสนอสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในมุมมองทีธ่ รรมดาแต่สนุก มีสสี นั ไม่ได้เน้น ความ Grand แบบทีค่ นทัว่ ไปคุน้ เคยในรายการท่องเทีย่ ว แต่เน้นที่ ความจริงใจไร้สคริปต์ เสียงหัวเราะทีร่ ะเบิดออกมาดัง เสียงกรีด๊ แบบ เข้าใจว่า “รู้ละว่ามันเจ๋งจริงอะไรจริง” ปัจจุบันรายการนี้มีเทป การเดินทางเปรีย้ วๆ มากกว่า 40 เทป ขอคารวะในเส้นทาง การต่อสูจ้ ากวันทีค่ นรูจ้ กั แค่หลักร้อย ไปเป็นคนรูจ้ กั ในหลักล้าน อย่างวันนี้ สวดยวด

เทยเที่ยวไทย

www.facebook.com/shemaletourthailand

ชานไม้ชายเขา

บล็อกเกอร์คนสำาคัญแห่งห้อง Blue Planet เว็บไซต์ Pantip.com มีชื่อจริงว่า “รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล” อาจารย์ประจำาภาค วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ทุ่มเท เขียนเรื่องแนะนำารีวิวรีสอร์ทต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมา 6 ปีเต็ม พร้อมกับลงแรงลงใจทำานิตยสารออนไลน์ภาพสวยๆ ให้ทุกคนอ่านฟรีในชื่อ “ชานไม้ชายเขา” ที่ปัจจุบันมีจำานวน มากกว่า 100 ฉบับเข้าไปแล้ว บล็อกเกอร์ผเู้ ป็นทีช่ น่ื ชอบท่านนี้ เคยให้สมั ภาษณ์วา่ “การทำา Blog สำาหรับผมเป็นเพียงงานอดิเรก ดังนัน้ สิง่ สำาคัญของการทำางานอดิเรกคือต้องมีความสุขในการทำา มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยว ถ่ายภาพ หาข้อมูล ผมเชื่อ ว่าถ้าเราทำารีวิว เขียน Blog ด้วยความสนุก และความสุข ความสุขนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังผู้อ่านให้มีความสุขตามไปด้วย ผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่านิตยสารชานไม้ชายเขาจะมาถึงฉบับที่ 100 แต่พอได้ทาำ แล้วสนุก ก็เลยทำามาเรือ่ ยๆ ส่วนสิง่ อืน่ ๆทีต่ ามมา เช่น การออก Pocketbook การได้ทำารายการทีวี ได้รับเชิญจาก รีสอร์ทต่างๆ ผมถือว่าเป็นกำาไรและประสบการณ์ให้กับชีวิต”

rainynight.bloggang.com

ชานไมชายเขา


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

19 go event

“พอเสมา” บุกสีลม ชวน “เปลีย่ น...เพือ่ ชีวติ ทีใ่ ช” กับไอดีโอ

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย “พ่อเสมา” อั้ม – อธิชาติ ชุมนานนท์ พระเอกสุดฮอตจาก ละครขุนศึก ทางช่อง 3 สองหนุ่มหล่อ 2 สไตล์ ร่วมออก ปฏิบัติการชวนคุณมา “เปลี่ยน...เพื่อชีวิตที่ใช่” กลางสีลม ด้วยข้อเสนอสุดแรงผ่อนคอนโดไอดีโอเพียงเดือนละ 999 บาท / เดือน นาน 2 ปี ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 ไอดีโอ บลูโคฟ และ ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ

กฟผ. จัดงานสิง่ แวดลอม ประจำป 2555 DOW SCG มอบรางวัลวิทยาศาสตร

ดาว เคมิคอล และเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรม เคมีฯ มอบรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2555 โครงการ ประกวดผลงานความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษา ในสาขา วิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเคมี วัสดุ พลังงานและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั่วประเทศ ได้ประลองความสามารถกัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2555” ภายใต้แนวคิด “มาร่วม สร้างโรงไฟฟ้าสีเขียวกันเถอะ ..Let’s go green power” เพื่อปลูกจิตสำานึกทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมสร้างไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ มีการจัดเสวนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว จากผูท้ รงคุณวุฒิ ที่คร่ำาหวอดด้านสิ่งแวดล้อม มานำาเสนอเกี่ยวกับขั้นตอน การผลิตไฟฟ้าผ่านการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาดและ กิจกรรมการเปิดบ้าน กฟผ.ให้ประชาชนได้เยี่ยมชม อาคารประหยัดพลังงาน กฟผ. และการดำาเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

Lenovo เปดตัวรุน ใหมมาพรอม Intel Core i3

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำากัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลอโนโวรุ่นใหม่ล่าสุด ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยคุณสมบัติ ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลชั้นเลิศจากอินเทล คอร์ โปรเซสเซอร์ เจนเนอเรชั่น 3 และยังมีผลิตภัณฐ์ อีกหลากสไตล์หลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเลอโนโวตระกูล ThinkPad Edge และ ThinkCentre ผลิตภัณฑ์ตระกูล IdeaPad และ IdeaCentre รวมถึงอัลตร้าบุ้ครุ่นใหม่ล่าสุดจากเลอโนโว U410

โอสถสภาสงมอบบานใหชาวปทุมธานี

โอสถสภาสานต่อโครงการดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยด้วย การดำาเนิน “โครงการ โอสถสภาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า” โดยส่งมอบบ้านแก่ ผู้ประสบภัยจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความยากลำาบากต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จำาเป็น อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันช่วยเหลือสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก และกรุงเทพมหานคร

ไทรอัมพ (ประเทศไทย) ประกาศผล สุดยอดดีไซนเนอร

นายเคนเนธ มาร์แชล กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวชลรดี เลีย่ มตระกูล หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษทั ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมมอบรางวัลสุดยอดดีไซน์เนอร์ใน โครงการ Triumph Inspiration Award 2012 ให้แก่ นายพรวิจิตร เชื้อสมบูรณ์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลเงินสด และได้รับเกียรติเป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก กับผู้ชนะเลิศอีก 37 ประเทศ ณ นครเซี้ยงไฮ้ ประเทศจีน ในเดือนตุลาคม

นกแอรตอ นรับ “นานฟา” เขาฝูงบิน ซัมซุงเผยโฉม นิว ซัมซุง โนตบุค ซีรีส 9

ซัมซุงต่อยอดความสำาเร็จด้วย นิว ซัมซุง โน้ตบุ๊ค ซีรีส์ 9 เจเนเรชันใหม่ที่การันตี รางวัลเหนือชั้นจากงาน ICES 2012 มากับคอนเซ็ปต์ ที่สุดของงานดีไซน์ สูค่ วามบางเหนือชัน้ โดดเด่นด้วยรูปทรง กะทัดรัด บางเฉียบ โฉบเฉี่ยว ด้วย ประสิทธิภาพการทำางานที่เร็ว แรง เหนือคำาบรรยายซึ่งจะไม่ทำาให้ทุกคน ผิดหวัง พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คู่ใจ ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ พร้อมบรรดาเซเลบริต้ี ทัว่ ฟ้าเมืองไทยมาร่วมงานคับคัง่ ปิดท้าย ด้วยมินคิ อนเสิรต์ สุดฮิปจากวงเพลย์กราวด์

“ซิตเิ ซ็น” เปดตัว “อีโค-ไดรฟ เพรสทีจ โครโนกราฟ”

ซิติเซ็น โดย มร.เจมส์ เอ.นากาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิติเซ็น วอทช์ (ฮ่องกง) จำากัด และคุณวิภาวรรณ มหาดำารงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำากัด ผู้แทนจำาหน่าย นาฬิกาซิติเซ็นในประเทศไทย จัดงาน แนะนำานาฬิกาแนวสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด “อีโค-ไดร์ฟ เพรสทีจ โครโนกราฟ” พร้อมเปิดตัว “โดม-ปกรณ์ ลัม” พระเอก สุดฮอต ในฐานะศิลปินผูส้ นับสนุนซิตเิ ซ็น ในประเทศไทยเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ ใหม่ของซิติเซ็นในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้น

นกแอร์ เพิม่ เครือ่ งบินลำาใหม่ “น่านฟ้า” เข้าประจำาฝูงบิน การเพิม่ เครือ่ งบินในครัง้ นี้ ทำาให้นกแอร์มเี ครือ่ งบินรุน่ โบอิง้ 737-800 ทั้งหมด 4 ลำา โดยทั้งหมดสามารถ รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 189 ที่นั่ง และรุ่นโบอิ้ง 737-400 จำานวน 9 ลำา ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 150168 ที่นั่ง และรุ่น ATR-72 จำานวน 2 ลำา รองรับผู้โดยสารได้ 66 ที่นั่งนอกจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค 55 ยังเพิ่มเที่ยวบินไป สุราษฎร์ธานี จากวันละ 2 เที่ยวบิน เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน นครศรีธรรมราช เป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน และเชียงใหม่ เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน หาดใหญ่ เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารของนกแอร์ในการเลือกเวลาเดินทาง

บางกอกแอรเวยสเปดรับสมัคร “สมุย ไอสแลนด มาราธอน 2012”

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดรับสมัครผูแ้ ข่งขัน “สมุย ไอส์ แลนด์ มาราธอน 2012” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท โดยการแข่งขันจะจัดให้มขี น้ึ ในวันอาทิตย์ท่ี 23 กันยายน 2555 ณ บริเวณท่าเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.19 กม. ประเภทฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21.100 กม. ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 กม. ประเภทนักเรียน ระยะทาง 5 กม. และ ประเภทวิง่ เพือ่ สุขภาพ ระยะทาง 2 กม.ผูท้ ส่ี นใจสามารถสอบถาม รายละเอียดและสมัครได้ตง้ั แต่วนั นี้ จนถึง 22 กันยายน 2555 ทีส่ ายการบางกอกแอร์เวย์ส สำานักงานใหญ่ ชัน้ 9 ถ.วิภาวดีรงั สิต โทร. 0 2265 5669,0 2265 8709 หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/samui-island-marathon


Special Advertorial

Text Amm Junnet Photo GO Team

เที่ยวกรุงเกา 2 วัน 1 คืน “ตามรอยพอหลวง เสนทางทุงมะขามหยอง”

ฉันเปนคนอยุธยา ก็เลยมีเพื่อนๆ ขอใหพาเที่ยวอยุธยาอยูบอยครั้ง พูดแบบนี้ บางคนก็คงนึกถึงการไหวพระ 9 วัด หรือไมก็เที่ยวตลาดน้ำตลาดบกที่มีอยูหลายแหง แตเชื่อฉันเถอะวา อยุธยาไมไดมีแคนั้น เสนทางการทองเที่ยวนั้นหลากหลาย อยาลืมวาอยุธยามีตั้ง 16 อำเภอ อยูที่วาคุณเปดใจกวางแคไหนในการออกเดินทาง เพื่อทองเที่ยว ครั้งนี้ ฉันพาเพื่อนเที่ยวแบบไมเหมือนครั้งไหนๆ และไมเหมือนใคร เพราะพาไป “ตามรอยพอหลวง เสนทางทุงมะขามหยอง” ทุกเสนทางคือรอยเทาที่พอทิ้งไว

วั10.00 นทีอนุ่ ส1รณสถานแหงความจงรักภักดี

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ทุงหันตรา)

เราออกกรุงเทพฯ ก่อนเก้าโมงเล็กน้อย แล้วขับไปตามถนนสายเอเซียมุง่ หน้า ทางทิศเหนือ ประมาณหนึง่ ชัว่ โมงก็ใกล้ถงึ ทีห่ มาย โดยขับเลยแยกทีต่ อ้ งเลีย้ ว ซ้ายเข้าอยุธยาไปอีกประมาณสีถ่ งึ ห้ากิโลเมตร ข้ามสะพานใหญ่ทรี่ ถไฟวิง่ ลอดผ่านแล้วค่อยไปเลีย้ วซ้ายตามป้ายบอกทาง ฉันพาเพือ่ นมาสถานทีแ่ ห่งนี้ เป็นแห่งแรก เพราะฉันเคยได้ยนิ แต่ชอื่ เคยเห็นแต่ปา้ ยบอกทาง ไหนๆ จะพา เพือ่ นเทีย่ วทัง้ ทีกข็ อพาตัวเองเทีย่ วไปด้วย อนุสรณ์สถานฯ ในวันทีเ่ ราไปถึง นัน้ ยังก่อร่างสร้างไม่เสร็จ แต่องค์พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานดอกบัวนัน้ สูง สง่างาม พระนอนองค์สที องอร่ามด้านหลังก็สว่างไสวท่ามกลางแสงยามสาย มองไปรอบๆ เริม่ เห็นดอกไม้ตน้ ไม้ออกดอกผลิใบเตรียมรอรับสายฝน ฉันว่า อีกไม่นาน ทีต่ รงนีค้ งจะเต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ วจากทัว่ สารทิศ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนจึงได้ร่วมจัดสร้างทำนุบำรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ณ ทุ่งหันตรา สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ขนาดความสูง 9.84 เมตร (9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 และ 84 หมายถึง 84 พรรษา) โดยประทับยืนบนฐานดอกบัวสูง 3 เมตร ประดิษฐานบนเนินวงกลมสูง 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 84 เมตร สร้างเป็นขัน้ บันไดคอนกรีตรอบฐาน 7 ชัน้ (หมายถึงพระชนมพรรษา 7 รอบ) ฉากหลังเป็นภาพนูนต่ำ แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 9 เรื่องที่ได้ทรง พระราชทานพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น การกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย การผันน้ำเพื่อการเกษตร เป็นการนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องการปิดทองหลังพระซึ่งเป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมาแสดงให้ประชาชนได้สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และบริเวณพื้นที่โดยรอบได้มีการก่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของดีจาก 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสุวรรณดาราราม

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

วัดสุวรรณดาราราม ภาพนูนต่ำ แสดงถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

11.00 วัดสุวรรณดาราราม

จากอนุสรณ์สถานฯ ขับไปตามถนนเลียบทางรถไฟ ผ่านหน้าโรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ซงึ่ อยูข่ วามือ เลีย้ วซ้ายไปยูเทิรน์ รถตรงเจดียว์ ดั สามปลืม้ เพือ่ ข้ามสะพานนเรศวร ก่อนลงสะพานให้ชดิ ซ้ายแล้วหักเลีย้ วซ้ายย้อนขึน้ ไปหาแม่นำ้ เจ้าพระยาก่อนเลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนอูท่ องไปอีก ประมาณสองร้อยเมตร เลีย้ วขวาเข้าไป ก็จะเจอวัดสุวรรณดาราราม ซึง่ เป็นวัดทีแ่ สนเงียบสงบและเป็นวัดในดวงใจทีไ่ ม่วา่ ใครจะให้ฉนั พาเทีย่ วอยุธยาครัง้ ใด ฉันจะต้องบรรจุสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ข้าอยูใ่ นโปรแกรมด้วยทุกครัง้ เพราะความร่มเย็นสงบรืน่ ของบรรยากาศโดยรอบ ความวิจติ รพระอุโบสถซึง่ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ถ้าสังเกตให้ดจี ะเห็นว่าฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้าย ปากเรือสำเภา ต้นโพธิต์ น้ ใหญ่ซงึ่ ฐานด้านล่านเทปูนรอบสำหรับนัง่ พักผ่อน ด้านนอกวัดก็มศี าลาให้นงั่ เล่น ภายในอุโบสถและพระวิหาร ก็มจี ติ รกรรมฝาผนังให้ได้เดินซึมซับความงามตามลำพังอย่างเงียบๆ


วัดสุวรรณดาราราม วัดสุวรรณดารารามเป็นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนือ่ งในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 47 พรรษา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2517 อีกทัง้ ในทุกปีทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เพือ่ นำผ้าพระกฐินหลวงพระราชทานและเทียนพรรษามาถวายทีน่ ดี่ ว้ ยเป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก และเป็นวัดประจำราชวงศ์จกั รี มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเทพชุมนุมทีผ่ นังอุโบสถตอนบน ตอนล่างเขียนเรือ่ งเวสสันดรชาดกเตมียช์ าดกและสุวรรณสามชาดก ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชยั มีแม่พระธรณีบบี มวยผมอยูต่ รงกลาง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระราชประวัตสิ มเด็จพระนเรศวรมหาราชทีง่ ดงามราวมีชวี ติ ในพระวิหาร เขียนโดย พระยาอนุศาสตร์จติ รกร (จันทน์ จิตรกร) จิตรกรเลือ่ งชือ่ สมัยรัชกาลที่ 7

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสุวรรณดาราราม

พระอุโบสถ วัดสุวรรณดาราราม

ก๋วยเตีย๋ วผักหวาน

12.00 รานกวยเตี๋ยวผักหวาน

ตรงปากทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม มีร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อที่คนอยุธยามาฝากท้องกัน หลายปีดีดัก ฉันเองมากินตั้งแต่สมัยที่ร้านนี้ยังไม่ดัง ติดใจตั้งแต่ครั้งแรกเพราะสมัย เด็กนั้นเมื่อได้ยินคำว่าผักหวานก็จะรู้สึกแปลกใจและอยากลิ้มลอง ผักหวานประกอบ อาหารได้หลายเมนู ผักหวานทอดกรอบ ยำผักหวาน ผัดผักหวาน นำมาใส่ในก๋วยเตีย๋ ว ก็อร่อย ของขึ้นชื่ออีกอย่างคือเห็ดทอดกรอบ เอามากินเล่นเพลินๆ หมดจานไม่รู้ตัว เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เมนูผักหวานเท่านั้น ส้มตำ อาหารตามสั่งอื่นๆ ก็มี ฝากท้องกันได้ ในราคาสบายกระเป๋าอีกต่างหาก ล่องเรือชมเกาะเมืองอยุธยา

ล่องเรือชมเกาะเมืองอยุธยา

13.00 นั่งเรือชมเกาะเมืองอยุธยา

ฝากรถไว้ที่ลานจอดรถวัดสุวรรณดาราราม ฉันโทรนัดหมายกับเจ้าของเรือที่จะพาเที่ยวรอบเกาะ ขึ้นตรงท่าเรือตรงข้ามปากทาง เข้าวัดสุวรรณดารารามนัน่ เอง จะเรียกท่าเรือก็คงไม่เหมาะนัก เรียกว่าเป็นสะพานไม้เล็กๆ ยืน่ ออกไปทีช่ าวบ้านแถวนีค้ งทำกันเอง ตามอัตภาพเสียมากกว่า จริงๆ เทีย่ วเกาะเมืองนัน้ มีเรือหลายเจ้าให้เลือกใช้บริการ ทีร่ จู้ กั กันดีกค็ งเป็นบริการตรงแถวหน้าวัดพนัญเชิง นั่นเอง ตามโปรแกรมปกติ เจ้าของเรือจะพาแวะที่วัดพนัญเชิง วัดกษัตราธิราช วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ แต่ โปรแกรมของฉันพิเศษไม่เหมือนใคร เลยขอแวะแค่สองวัด วัดแค เกาะลอย แทนวัดอื่นๆ ซึ่งถนนเข้าถึง วัดแค เกาะลอยเป็น เกาะเล็กๆ อยู่เยื้องกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่หลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างไห้เดินทางมาจำพรรษา เพือ่ ศึกษาพระธรรมทีก่ รุงศรีอยุธยา กราบไหว้บชู าหลวงปูท่ วดเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแล้วก็ลงเรือล่องชมเกาะเมืองกันต่อ ตลอดระยะเวลา ของการนั่งเรือ เหมือนฉันและเพื่อนก้าวไปเห็นอีกวิถีหนึ่ง วิถีชีวิตทางน้ำ เพราะยังมีคนพายเรือ ตกเบ็ด ทอดแห หาปลา ยิ่งเมื่อ เรือแล่นไปอย่างช้าๆ ก็ทำให้ฉันได้มีโอกาสสังเกตเห็นร่องรอยที่น้ำท่วมใหญ่ทิ้งไว้ให้ชาวอยุธยาได้อย่างชัดเจน และอดนึกห่วง ไปถึงช่วงเวลาที่น้ำกำลังจะมาอีกไม่ได้ว่าปีนี้และปีต่อไป เกาะเมืองอยุธยาจะเป็นอย่างไร พ้นจากเกาะเมืองเรื่อยมา เข้าสู่สายน้ำหลักอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มมีคลื่นจากเรือขนาดใหญ่ เรือขนทราย ฉันและเพื่อน นั่งจับกาบเรือไว้แน่น วัดที่สองที่ขอแวะก็คือ วัดกษัตราธิราช ซึ่งเดิมชื่อ วัดกษัตรา หรือวัดกษัตราราม เป็นวัดโบราณในสมัย กรุงศรีอยุธยา มีพระปรางค์ใหญ่เป็นประธานหลักของวัด และยังมีพระอุโบสถสมัยอยุธยาซึ่งมีลายดาวเพดานจำหลักไม้ สวยงามแปลกตา ตลอดเวลาที่ฉันนั่งรอเพื่อนอยู่ที่ศาลาริมน้ำ ก็เห็นมีผู้คนแวะเวียนมาไม่ขาดสาย เพลินกับวัดแห่งนี้จนไม่ได้ สนใจนาฬิกา พอลงเรือมาก็ได้เวลาต้องไปต่อกันแล้ว วัดกษัตราธิราช ล่องเรือชมเกาะเมืองอยุธยา

ภายในวัดกษัตราธิราชมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการสาธิตการจักสาน การทำ หัวโขน และการแกะสลักของราษฎร ณ ศูนย์ฝกึ วิชาชีพวัดกษัตราธิราช เมือ่ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2517 แต่ศูนย์เหล่านี้ได้ปิดดำเนินการแล้ว


ศาลากลางหลังเก่า

14.00 ศูนยทองเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเกา)

พวกเราใช้เวลาไปกับการล่องเรือประมาณชั่วโมงกว่าๆ ฉันกลับมาเอารถที่วัดสุวรรณดาราราม วนกลับมาทางเก่า แล้วเข้าสู่ถนน โรจนะมุ่งตรงจนสุดทางเพื่อพาเพื่อนไปยังศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา หรือศาลากลางหลังเก่านั่นเอง ฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆ ฉันชอบ ศาลากลางหลังนีม้ าก ฉันว่ามันสวยดีและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนศาลากลางจังหวัดอืน่ ๆ เพราะมีพระบรมรูปวีรกษัตริยแ์ ละวีรสตรี ของกรุงศรีอยุธยาและชาติไทยรวม ๖ พระองค์ พระเจ้าอู่ทอง พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวร มหาราช พระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่เดี๋ยวนี้ศาลากลางจังหวัดไหนๆ ก็เหมือนกันไปหมด ภายในศูนย์ฯ มีห้องจัดแสดงนิทรรศการเปิดแอร์เย็นฉ่ำ ฉันเดินสำรวจลึกเข้าไปเรื่อยๆ ส่วนแรกจัดแสดงและให้ความรู้ เกีย่ วกับความเป็นมาของเมืองชือ่ อยุธยามรดกโลก ส่วนต่อไปคือ ท่องเทีย่ วเมืองอยุธยา ส่วนที่ 3 ศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงศรีอยุธยา ส่วนที่ 4 วิถีชาวกรุงเก่าอายธรรมชาวน้ำ และส่วนที่ 5 สีสันชีวิตชาวอยุธยา บางเรื่องก็นับเป็นความรู้ใหม่สำหรับชาวกรุงเก่า อย่างฉันที่ก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องเกี่ยวกับเมืองบ้านเกิดของตัวเอง และทีน่ า่ ทึง่ และชวนให้หยุดเวลาไว้กค็ อื หอศิลป์แห่งชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ อยูใ่ นศาลากลางหลังเก่าแห่งนีด้ ว้ ย ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิส้าง พรศรี ที่นี่จัดแสดงงานศิลปะไว้จำนวนหนึ่ง ทั้งภาพวาดและงานปั้น ฟังเรื่องราวของหอศิลป์ฯ แห่งนี้ จากเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลทำให้ฉนั รูส้ กึ รักเมืองกรุงเก่าขึน้ มาจับใจ สำหรับฉัน คุณค่าและประโยชน์ของงานศิลป์นนั้ ช่วยนำความรืน่ รมย์ มาสู่จิตใจเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ อยากให้ใครๆ มาเที่ยวหอศิลป์ฯ แห่งนี้กัน หอนิทรรศการประวัตศิ าสตร์อยุธยา

หอศิลป์แห่งชาติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทีศ่ นู ย์ทอ่ งเทีย่ ว อยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) เพือ่ เปิดนิทรรศการอยุธยาจากมหาราช อาณาจักรสูม่ รดกโลกเมือ่ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2545 เข้าชมทีช่ นั้ 2 ซึง่ เป็นหอนิทรรศการประวัตศิ าสตร์อยุธยา ทีจ่ ดั แสดงประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญ

15.00 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา

เมื่อพบความงามของงานศิลป์ปัจจุบันไปแล้ว ฉันพาเพื่อนไปชมแหล่งความงามของศิลปะในอดีตอีกแห่งใกล้ๆ กับศาลากลาง หลังเก่า ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งฉันเคยมาเมื่อนานมากแล้ว และการมาอีกครั้งก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ครัง้ นีฉ้ นั เห็นรายละเอียดและรูส้ กึ ถึงคุณค่าของอดีตมากกว่า รูส้ กึ ตืน่ เต้นกับความงดงามของศิลปะงานปัน้ องค์พระพุทธรูปมากกว่า ยิง่ เมือ่ ขึน้ ไปชัน้ บนซึง่ จัดแสดงเครือ่ งทองทีพ่ บในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะเมือ่ พ.ศ.2500 และเครือ่ งทองทีพ่ บในกรุพระปรางค์ วัดมหาธาตุ ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ บรรจุอยูใ่ นผอบทองคำ ก็ยงิ่ รูส้ กึ ปีตกิ บั มรดกทีย่ งั หลงเหลือมาให้คนรุน่ ใหม่ได้เห็นกัน สิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตระหนักอย่างแท้จริงถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอด 417 ปี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า สามพระยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2504 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยเงิน ที่ประชาชนเช่าพระพิมพ์ที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ทรงสร้าง จึงให้ชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

18.00 รานอาหารเรือนรับรอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

16.00 วัดมหาธาตุ

จากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ฉันพาเพือ่ นไปยังวัดมหาธาตุ เพือ่ ให้เพือ่ นได้เห็น กับตาถึงร่องรอยและหลักฐานแห่งความรุง่ โรจน์ของกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่า ซากปรักหักพัง ของอิฐและองค์พระพุทธรูปทีถ่ กู ตัดเศียรออกไป เห็นกีค่ รัง้ ฉันก็อดเศร้าสลดกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ ได้ยนิ เสียงไกด์บรรยายเป็นภาษาญีป่ นุ่ ก็เลยเพิง่ ได้สงั เกตว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่หาชาวไทย ได้นอ้ ยมาก หรือแทบจะเรียกว่าไม่มเี ลยก็วา่ ได้ ไม่รวู้ า่ การทีค่ นในยุคปัจจุบนั ไม่ได้สนใจ มรดกทางโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านีจ้ ะเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เศร้ากว่าเหตุการณ์ใน ประวัตศิ าสตร์หรือเปล่า

เทีย่ วกันเต็มวันแบบนี้ ก็ทำเอาหมดแรงได้เหมือนกัน ฉันพาเพื่อนกลับบ้านไปนอนพักเอาแรงก่อนจะพา มากินอาหารอร่อยทีเ่ รือนรับรองซึง่ อยูห่ ลังจวนผูว้ า่ ฯ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมที่ทั้งคนอยุธยาและ นักท่องเทีย่ วรูจ้ กั ดี ถ้าจะต้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง ให้สมหน้าสมตา ใครๆ ก็พากันมาที่เรือนรับรอง แห่งนี้ ไม่ขายหน้าเลย เพือ่ นฉันเองก็ชมไม่ขาดปาก ต้องขอบคุณแม่ครัวพ่อครัวที่รักษามาตรฐาน ความอร่อยไว้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร้านอาหารเรือนรับรอง วัดมหาธาตุ


วั09.00 นทีพระบรมราชานุ ่ 2 สาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุงภูเขาทอง

วันนีฉ้ นั พาเพือ่ นออกนอกเกาะเมืองเพือ่ เดินทางไปยังสถานทีท่ มี่ คี วามหมายอย่างยิง่ สำหรับชาวอยุธยา ขับผ่านโรงเรียนประตูชยั เลี้ยวขวาผ่านวัดพนมยงค์ พ้นโค้งมานิดหน่อย อ่างเก็บน้ำภูเขาทองอยู่ด้านซ้ายมือ ที่เห็นอยู่ไกลๆ คือพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจดียภ์ เู ขาทองอยูด่ า้ นหลัง ถนนทอดยาวสูพ่ ระบรมราชานุสาวรียฯ์ เหมือนโถงกลางแจ้งขนาดใหญ่ รูปปั้นไก่ขนาดใหญ่เล็กที่เรียงรายล้อมรอบอยู่รอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทำให้ฉันต้องอธิบายถึงที่มาที่ไปของไก่เหล่านี้ว่า เป็นหลักฐานแสดงความเชื่อและความศรัทธาที่ทั้งคนกรุงเก่าและจังหวัดใกล้เคียงนำมากราบไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรฯ ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มองไปเห็นเจดีย์ภูเขาทองตระหง่าน แต่ดูเหมือนฐานจะเอียงไปทางขวาเล็กน้อย ด้วยเหตุผล ทางกาลเวลาทีเ่ กิดจากการทรุดตัวของชัน้ ดิน แต่บา้ งก็วา่ ทีเ่ จดียภ์ เู ขาทองเอียงก็เพราะชีไ้ ปทางหงสาวดีซงึ่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหมายพระทัยจะไปตีคืนให้ได้ จะเชื่ออย่างไหนก็แล้วแต่ว่าใครจะมอง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดภูเขาทอง ในอดีตทุ่งภูเขาทองเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว วีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไท เมื่อ พ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกอย่างเหี้ยมหาญ เป็นผลให้อริราชศัตรูต้อง พ่ายแพ้ไป พืน้ ทีน่ จี้ งึ ได้รบั การพัฒนาสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช เพือ่ เทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถาน และรำลึกถึงมหาวีรกรรมในครัง้ นัน้ พระบรมราชานุสาวรียม์ พี นื้ ทีท่ งั้ หมด 1,075 ไร่ ประกอบด้วยสระเก็บน้ำ พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม มีภมู ทิ ศั น์ บริเวณรอบอนุสาวรีย์สวยงาม สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน พื้นที่รับน้ำทำการเกษตร

ทุง่ มะขามหย่อง

10.00 พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย ทุงมะขามหยอง

จุดมุง่ หมายตามรอยเท้าพ่ออีกแห่งทีม่ คี วามสำคัญและคุณประโยชน์นานัปการ สำหรับชาวอยุธยาก็คอื พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระสุรโิ ยทัย ทุง่ มะขามหย่อง ทีน่ ไี่ ม่ใช่เป็นเพียงพระบรมราชานุสาวรียฯ์ แต่ ให้ทนี่ เี่ ป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ยามเย็นของชาวตำบลบ้านใหม่ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ก็มีเพียง ฉันกับเพื่อนนั่งประนมมือกันอยู่สองคน และแม้ว่าช่วงเวลาที่ฉันไปถึงนั้น แดด เริม่ ร้อนแต่ดว้ ยความร่มเย็นของสายน้ำ สายลม และความร่มรืน่ ของต้นไม้โดยรอบ ทำให้ทำใจเดินเล่นได้สบายๆ มองเห็นศาลากลางน้ำทีเ่ คยเป็นประรำพิธตี อ้ นรับ พ่อหลวงและแม่หลวงของพวกเรา ชวนให้นกึ ถึงพระบารมีทแี่ ผ่ไพศาลมาปกป้อง คุ้มครองสุขทุกข์ของพวกเราทุกคน

พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระสุรโิ ยทัย

ะยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำ ทุง่ มะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ่ ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำ ในฤดูนำ้ หลาก และปล่อยน้ำในฤดูแล้ง จากนัน้ ในวันที่ 13 มกราคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้เสด็จมาทรงเปิดคันบังคับน้ำ เพือ่ ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุง่ มะขามหย่องไปยังพืน้ ทีก่ ารเกษตร โดยรอบ ต่อมาในวันที่ 14 พฤษภาคม ปีเดียวกันนัน้ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้เสด็จ มาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระสุริโยทัย และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระทีน่ งั่ จากโรงพยาบาลศิรริ าชเพือ่ มา สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง เป็นการส่วนพระองค์

13.00 รานโรตีสายไหมอาบีดีน และรานตรีชฎา

สิน้ สุดการเดินทางตามรอยเท้าพ่อหลวงทีท่ งุ่ มะขามหย่อง เพือ่ นฉันก็ถามหาของฝาก ว่าจะซือ้ อะไรในกรุงเก่าไปฝากชาวกรุงเทพฯ ดี ของขึน้ ชือ่ ของอยุธยานัน้ มีหลายอย่าง ของกินก็ทงั้ โรตีสายไหม บ้าบิน่ ท่าเรือ ของแช่อมิ่ ด้านหลังวัดมงคลบพิตร ของใช้กม็ ที งั้ มีดอรัญญิก ปลาตะเพียนใบลาน เครือ่ งจักสาน เพือ่ นฉันเลือกโรตีสายไหมจากร้านอาบีดนี เป็นของฝาก แป้งของร้านนีน้ อกจากนุม่ น่ากินแล้วกลิน่ ยังหอมหวาน สายไหมหวานมันอร่อย ฉันพาเพือ่ นไปซือ้ จากสาขาทางไปพระตำหนักสิรยิ าลัย ก่อนวกรถกลับขับออกมาทางเส้นถนน โรจนะ ข้ามสะพานปรีดเี หมือนขามาแต่วนรถทางซ้ายแล้วเลีย้ วขวาผ่านวัดกล้วยเลียบทางรถไฟ แล้วเลีย้ วซ้ายข้ามทางรถไฟเหมือนจะ พาไปวัดใหญ่ชยั มงคล แต่แล้วก็เตรียมชิดซ้าย จอดรถ ฉันพาเพือ่ นแวะเติมความหวานทีร่ า้ นตรีชฎา ร้านของฝากเจ้าประจำ มีทงั้ ของหวาน แบบไทยๆ ทัง้ กล่องรวมมิตรขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมกลีบลำดวน ทีข่ นึ้ ชือ่ ของทางร้านคือโรตีกรอบแสนอร่อย คนอยุธยา การันตีวา่ อร่อย จะไม่เชือ่ ได้อย่างไรกัน ฉันเป็นคนอยุธยา ได้พาเพือ่ นเทีย่ วอยุธยาอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทุกครัง้ ของการเทีย่ วพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ ก็ยงิ่ เกิดสำนึกรัก บ้านเกิดตัวเอง ยิง่ ได้มาเดิน “ตามรอยพ่อหลวง เส้นทางทุง่ มะขามหย่อง” เส้นทางของรอยเท้าทีพ่ อ่ ทิง้ ไว้ ก็นกึ อยากชวนให้ คนไทยทุกคนรักกันและรักบ้านหลังนีเ้ ช่นเดียวกัน โรตีสายไหม นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์สว่ นตัวแล้วนัน้ การเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีค่ ลาสสิคทีส่ ดุ ก็คง จะหนีไม่พน้ การเดินทางด้วยรถไฟ ซึง่ นับจากวันนีเ้ ป็นต้นไปจนถึง 12 สิงหาคม 2555 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้จดั ให้มที วั ร์ทอ่ งเทีย่ วรถไฟตามรอยพระราชกรณียกิจ มหัศจรรย์ใต้ฟา้ พระบารมี ณ ทุง่ มะขามหย่อง พระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีให้เลือกทัง้ โปรแกรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ และแบบพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน หรือหากใครจะเทีย่ วด้วยตัวเองก็สามารถ ขึน้ รถไฟได้ทสี่ ถานีหวั ลำโพง และลงทีส่ ถานีพระนครศรีอยุธยา แล้วเหมารถตุก๊ ตุก๊ พาเทีย่ วตามรอยพระราชกรณียกิจ ได้ในราคาเบาเบาเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเทีย่ วทัว่ ไทย

www.เที่ยวภาคกลาง.com ข้อมูลล้อมกรอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้านตรีชฎา


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

24 GO people Text มนตรี บุญสัตย์ Photo Jira Chaiumporn

พูดถึงสูท ชาวญี่ปุนกับสูทเปนของคูกัน 365 วันในรอบปมีเพียงไมกี่วันที่ถอดสูท อุตสาหกรรมสูทในญี่ปุนจึงแขงขันกันอยาง ถึงที่สุด จนไดชื่อวาถาคุณจะหาสโตรสูทที่ดี ที่สุดในโลก แวะที่โตเกียวคุณจะไมผิดหวัง SUIT SELECT คือ แบรนดสูทชั้นนำระดับ ประเทศ ที่กลาประกาศศักดาทั้งคุณภาพ สไตล คุณคา ความพิถีพิถัน ในแบบ Super Cool Biz ม.ล.รังสิธร ภาณุพันธุ์ ผู้บริหารหนุ่มแห่งแบรนด์

SUIT SELECT ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัทโคนาคะ ประเทศไทย ที่ดูแลแบรนด์นี้ บอกกับ GO ว่า “ประสบการณ์ซอ้ื สูทครัง้ แรกในโตเกียว เป็นความประทับใจ สุดๆ วัยรุ่นแต่งตัวพั๊งค์ร็อกเดินเข้าร้านสูท เลือกอย่างสบายใจ เหมือน Fast Fashion ก่อนจะเปลี่ยนลุคไปอย่างสิ้นเชิงด้วยสูท Skinny เนี๊ยบกริบ แล้วเดินออกจากร้านไปเหมือนคนละคน สูทคือ The Real Suit ทีพ่ วกเขาใส่ในชีวติ ประจำาวัน” ม.ล.รังสิธร หรือคุณโก้ กำาลังจุดประกายให้วงการ Menswear ในกรุงเทพฯ คึกคัก ปรับลุคการสวมใส่สูทเสียใหม่ที่ Adjust ตัวเองเข้ากับ ยุคสมัย ความเท่ที่แคร์ Air Condition และ Pollution ในแบบ Super Cool Biz สไตล์ที่กำาลังเทรนด์ดี้สุดๆ ในญี่ปุ่น

อะไรคือ Super Cool Biz

ในปี 2005 รัฐมนตรีสง่ิ แวดล้อมของญีป่ นุ่ ประกาศให้ทกุ คน ช่วยกันประหยัดพลังงาน ปรับแอร์ไว้ที่ 28 องศาเซลเซียส เป็น ค่ากลางทั้งชาติ เรื่องนี้ทำาให้เกิดไดเร็คชั่นใหม่ รวมถึงเงื่อนไข การแต่งตัวไปทำางาน ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ต ถอดเนคไท ถอดสูท

มันน่าจะขัดกับวัฒนธรรม Business Look

ใช่ครับ ช่วงแรกเรื่องนี้กระทบมาก เพราะชาวญี่ปุ่นได้ชื่อ ว่ามีระเบียบวินัยสูงสุด วันแรกคุณเคยเห็นเขาแต่งตัวไปทำางาน ด้วยลุคแบบไหน อีก 365 วันลุคเขาก็จะเป็นแบบนั้น เสมอต้น เสมอปลาย โชว์วินัยชีวิต เขายึดถือเรื่องนี้มากเพราะ Business Look คือวัฒนธรรม คือการให้เกียรติ

ผมสนใจประเด็นเรือ่ งการปรับตัว แล้วมันเกิดอะไรขึน้

ด้วยความที่คนของเขามีความคิดริเริ่มสูง จึงเกิดเทรนด์ หนึ่งเรียกว่า “Cool Biz ” Cool ในที่นี้มี 2 ประเด็น คือ เท่และ เย็นสบาย อุตสาหกรรม Menswear ในญีป่ นุ่ โดยเฉพาะดีไซน์เนอร์สทู ได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบ การสรรหาวัสดุ การตัดเย็บเพื่อ ตอบรับกับเรื่องนี้อย่างกระตือรือร้น คีย์เวิร์ดคือ ทำาให้ยังไงก็ได้ ให้เสื้อผ้าสวมใส่สบายในบรรยากาศที่ร้อนขึ้นได้ ผู้ชายญี่ปุ่นเริ่ม

สนใจปรับลุคการแต่งตัวเสียใหม่ มองหาเสื้อผ้าที่มีฟังก์ชั่น สวมใส่ง่ายและเย็นสบาย เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นั้นครับ หลังเกิดสึนามิ มีอุบัติเหตุที่ โรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ช็อกคนทั้งโลก วงการแฟชั่น Menswear ก็ชอ็ กตามไปด้วย ได้กอ่ ให้เกิดกระแสใหม่ทร่ี นุ แรงมาก Menswear เขาประกาศตัวว่า ต่อไปนีเ้ ราจะเป็น “Super Cool Biz” ประหยัดพลังงานขั้นสูงสุด เสื้อผ้าที่ดีต้องมีฟังก์ชั่น ความเย็น สบาย ปรับลดอุณหภูมิให้ผู้สวมใส่ได้ เป็นชุดที่เพิ่มวาระการ สวมใส่ให้มากขึ้น ญี่ปุ่นนี้เอาจริงเอาจังมาก ผมเพิ่งกลับจาก โตเกียวเมือ่ สัปดาห์กอ่ น จากทีเ่ คยเห็น Salary Man ในชุดสูทสีดาำ ข้ามถนนเป็นคลืน่ มนุษย์ทช่ี บิ ญ ู า่ วันนีส้ ทู ดำายังไม่ได้หายไปไหน แต่พวกเขาดูรแี ลกซ์ขน้ึ เริม่ เห็นสีสนั การแต่งตัวใหม่ๆ ปลดกระดุม เสือ้ ปลดเนคไท กางเกงสแล็คที่ลำาลองมากขึ้น

เท่าทีฟ ่ งั วันนี้ Trend Setter ในวงการแฟชัน่ ไม่ใช่ ซูเปอร์สตาร์ หรือดีไซน์เนอร์แล้ว แต่เป็นธรรมชาติ

ใช่ครับ วันนี้ภัยธรรมชาติ ภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อมกำาลังเป็น Trend Setter ตัวจริงในทุกอุตสาหกรรม วันนีช้ อ็ ปต่างๆ ในโตเกียว แข่งกันทำาแคมเปญ Super Cool Biz ยิ่งปลุกให้กระแสนี้เกิดได้ เร็วเท่าไหร่ ยิ่งช่วยลดพลังงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น

เราอยากจะเป็น Super Cool Biz ได้อย่างไรครับ

เปิดอินเทอร์เน็ท แมกกาซีน จะเริ่มเห็นแฟชั่น Super Cool Biz ศึกษาและปรับใช้ได้เลย หรือเดินเข้ามาร้าน SUIT SELECT ก็จะเจอพนักงานแนะนำาอย่างตอบโจทย์ วันนี้ชุดที่ผมใส่ก็ออก แนว Super Cool Biz

อยากทราบว่าคนญีป่ น่ ุ เขาพิถพี ถิ นั การเลือกสูทไหมครับ ผมว่าคนญี่ปุ่น สนุกกับการไปร้านสูทมาก เพราะสูท ในร้านชั้นนำาแข่งกันเรื่องคุณภาพ ซื้อได้โดยไม่ต้องเช็คคัตติ้ง คุณเดินเข้าร้านสูทอย่าง SUIT SELECT คุณจะไม่งงว่าต้อง เริ่มต้นอย่างไร เพราะเขาแบ่งล็อตสินค้าไว้ตามส่วนสูง ผมสูง 185 ผมมีความสุขกับการเลือกสูท ผมเดินไปที่ Corner

185 ได้เลย ผมสามารถเลือกเสื้อผ้าทุกชิ้นที่อยู่ในมุมนี้ได้หมด เพราะเขาซีเล็ตไอเท็มต่างๆ มาให้ครบแล้ว เรื่องไซต์ ความพอดี คุณจะหยิบสูทมา 4-5 ชุด วางตรงกลางบนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ มองดูอย่างรื่นรมย์ ก่อนจะเลือกว่าลองตัวไหนก่อนดี การซื้อสูท มันต้องมีโมเมนต์แบบนี้ พนักงานในร้านสูทมีความเป็น Stylish คุณจะได้สูทที่เป็นตัวตนของคุณที่สุด

SUIT SELECT มีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับ

SUIT SELECT สอดคล้องกับปรัชญา The Real Suit เสน่ห์ คือ คุณภาพ นวัตกรรมและความปราณีตในการผลิตจนได้รับ การรับรอง Woolmark Licence จากประเทศออสเตรเลียซึ่งจะ เป็นฉลากอยู่ในสูททุกตัว ทางแบรนด์จะใช้ขนแกะแท้ 100% ในการผลิตบวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการผสมผสานกับ โพลีเอสเตอร์พิเศษจนเป็นสูทนวัตกรรมอย่าง X-Suit หรือชุดสูท ทีม่ คี วามยืดหยุน่ ใกล้เคียงกับชุดกีฬาและเสริมสะโพกให้ดสู วยงาม และ The Shower Clean Suit หรือสูททีส่ ามารถซักด้วยการพรมน้าำ ด้วยฝักบัวทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงแล้วแห้ง ไร้รอยยับ ทำาให้ไม่ต้องส่ง ร้านซักแห้งซึ่งมีค่าบริการแพงในประเทศญี่ปุ่น สินค้าประเภทชุดสูทในร้าน SUIT SELECT จะมีแค่สองราคา คือ 6,990 บาทและ 11,990 ครับ สินค้าจะถูกแบ่งไลน์ ผลิตภัณฑ์เป็นสองไลน์คือ แบบ BlackLine สูททรงเข้ารูปใน แบบพอดีตัวและแบบ Skinny ที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในประเทศ ญีป่ นุ่ เป็น “The Suit Must Buy” ของหนุม่ ญีป่ นุ่ ยุคใหม่ ทีต่ อ้ งการ ความทันสมัย ปราดเปรียว และแบบ Silver Line สูทที่เน้น ความคลาสสิค หรูหราและใส่สบาย นอกจากนี้ ยังมีสินค้า ประเภทชุดสูทสตรี เสื้อเชิ้ต แจ็กเก็ต กางเกง เนคไท กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับในราคาสบาย

ในแง่ของกูรู คุณช่วยไกด์ไลฟ์สไตล์การใส่สทู ให้กบั คนรุน่ ใหม่

ก่อนอื่นถ้าจะเลือกชุดสูทสักตัว ปัจจัยสำาคัญคือวาระและ โอกาสในการใช้งาน ส่วนใหญ่ปหี นึง่ คนไทยจะได้ใช้สทู ไม่บอ่ ยมาก หากนับเฉพาะการร่วมงานทางการอย่างงานวิวาห์ งานเลี้ยง


“วันนี้ภัยธรรมชาติ ภาวะเรื่องสิ่งแวดลอม กำลังเปน Trend Setter ตัวจริงในทุกอุตสาหกรรม”

ม.ล. รังสิธร ภาณุพันธุ

จุดกระแส

Super

COOL

รับรอง งานประกาศรางวัล เป็นต้น แต่จริงๆ มันไม่ได้ถูกจำากัด ความไว้แค่นั้น เช่น ผมมีชุดสูท Skinny ของ SUIT SELECT แค่ ชุดเดียว ผมสามารถใส่มันคู่กับเนคไทและเสื้อเชิ้ตเพื่อไปทำางาน ปกติในทุกๆ วันได้ และในตอนเย็นผมแค่อาจถอดเนคไทออก และปลดกระดุมเชิ๊ตสองเม็ดบนมันก็ดูมีสไตล์พอที่จะใส่ไปลุย ปาร์ตี้กลางคืนได้อย่างไม่ต้องอายใคร หรือแค่เปลี่ยนเป็นใส่โบว์ ไทสักชิ้นถ้าต้องการไปงานทางการในวันเดียวกัน หากวันไหน อยากเล่นกับแฟชั่นเราสามารถนำาเสื้อแจ็กเก็ตตัวเดิมไปแม็ตช์ กับกางเกงสแล็คสีโทนร้อนหรือพวกยีนส์กไ็ ด้ และนีค้ อื ไลฟ์สไตล์ ของผมในปัจจุบัน คุณเป็นแฟนบอลสเปน ขอถามสนุกๆ นะครับ ถ้าเลือก สูทให้กับนักเตะในทีมนี้ได้ 1 คน คุณจะเลือกใคร และ เป็นสูทสไตล์ไหน ผมชอบตำาแหน่ง ผู้รักษาประตู ต้องเลือก อีเกร์ กาซียัส แน่นอน เขาเป็นผู้ชายสูงยาว เจอสูทสไตล์ Skinny ดี จะยิ่งคูล สูทที่ดีในความคิดของคุณควรให้ฟิลลิ่งแบบไหนในการ สวมใส่ โดยเฉพาะเวลายืนอยู่หน้ากระจก ถ้าเป็น Skinny Suit ต้องให้ฟิลลิ่งการสวมใส่ที่ คม เฉียบขาด เท่

Biz ปัจจุบัน SUIT SELECT มี 2 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ติดตามและสอบถาม ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ได้ที่ facebook.com/SuitSelectThailand


A-Z

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

26

TREND UPDATE

A-Z Text TRIMON

A = Anne Hathaway เธอคือ Cat Woman นางแมวป่าคนใหม่ของ แบทแมน ในการแสดงครัง้ นี้ แอนน์ แฮททาเวย์จดั เต็มทัง้ เซ็กซี่ เย้ายวน ลึกลับ ซ่อนเร้น และแอ็คชัน่ ขึงขัง ไฮไลท์คอื เธอต้องซิง่ มอเตอร์ไซค์ Batpod คันยักษ์ดว้ ย ตามดูใน The Dark Knight Rises เดือนนี้

นักเตะผิวสีสัญชาติอิตาเลียนวัยเพียง 21 ปี ที่หยุดสายตาผู้ชมทั่วโลกในยูโร 2012 แมชต์ ที่เขาซัด 2 ประตูชัยให้อัซซูรีคว่ำาเยอรมันได้ สำาเร็จ บาโลเตลลี่ถอดเสื้อยืนเบ่งกล้าม โชว์ ความแข็งแกร่งอย่างร้ายกาจ เป็นซูปตาร์ ชั่วข้ามคืน แฟนบอลรู้จักเขาในชื่อ “เกรียน โอ้” มาจากชื่อ Mario Balotelli ปัจจุบันอยู่ กับ Man City

C = Cristiano Ronaldo

D = Dictator

นักเตะเทพบุตร เขายังทำาให้ กระแสผูช้ ายรักกีฬา รูปร่าง ฟิตเฟิรม์ ฮิตด้วยเทรนด์ Uber Sexual

G = GTH รัก 7 ปี ดี 7 หน

EASY LED

E = EASY LED

B = Balotelli

ถูกจัดว่าเป็น Black Comedy of the Year เรือ่ งชวนขำาเมือ่ ผูน้ าำ จอมเผด็จการ แห่งประเทศวาดิยาทีม่ เี คราะห์วนั หนึง่ มานิวยอร์ก แต่ดนั ถูกลักพาตัว โดนจับ ตัดผมและโกนหนวดเคราจนไม่มใี คร จำาได้...ทีนแ้ี หละจอมเผด็จการเบอร์ 1 ต้องจำาใจทำางานในร้านอาหารซะงัน้ นำาแสดงโดย “ซาช่า บารอน โคเฮน” การันตีความแสบสันต์

I = Ice Age : Continental Drift ภาคที่ 4 ของแอนิเมชัน่ น่ารักทีม่ ี แฟนเยอะพอสมควร ศูนย์กลาง ของเรื่องว่าด้วย น้ำาแข็งขั้วโลก ละลาย ทวีปจนจมหายไป ก๊วนเพื่อนรักต้องร่อนเร่กลาง มหาสมุทร สะท้อนเรื่อง Global Worming ได้ชัดเจน

แอพฯ ที่ทำาให้ iPad กลายเป็นป้ายไฟที่เอาไว้ยกใน คอนเสิร์ตได้ มันเจิดมาก หาใน App Store ฟรี! JOHN MAYER

H = Hunger Games เล่ม 2 “Catching ffiirfi e” ได้รบั การแปล โดย สนพ.โพสต์พบั ลิชชิง่ วางแผง แล้ว อ่านจนวางไม่ลงเลย

JOHN MAYER

F = Flip Board แอพฯ ยอดฮิตทีจ่ ดั เลย์เอาท์สวยๆ ให้คอนเท้นต์บนโซเซียลเน็ตเวิรก์ สวยงามเหมือนนิตยสาร ตอนนีอ้ อก เวอร์ชน่ั ทีใ่ ช้กบั Android แล้ว โหลด กันได้ฟรีทาำ ให้แท็บเล็ตคุณมีสสี นั และลูกเล่นใหม่ๆ

Ice Age ว่าทีห่ นังไทยทีจ่ ะครองแชมป์หนังทำา เงินสูงสุดแห่งปีนน้ี า่ จะผ่านหลัก 100 ล้านได้ ไม่ได้ยาก เป็นหนังทีท่ าำ ขึน้ ในโอกาสทีค่ า่ ยหนัง GTH ครบ 7 ปี ในเรือ่ งแบ่งเป็นหนังสัน้ 3 เรือ่ ง ไฮไลท์ คือ มีนชิ คุณมาร่วมแสดงด้วย เขารับ บทเป็นนักวิง่ มาราธอน ผูม้ งุ่ มัน่ ประกบ กับคุณสูข่ วัญ บูลกุล ทีป่ ระเดิมจอเงิน เป็นครัง้ แรกเหมือนกัน ตอนนีโ้ ดดเด่น ตรงทีก่ าำ กับโดยคุณเก้ง จิระ มะลิกลุ

JOHN MAYER

J = Jelly Bean

มีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาให้หมกมุ่น กันอีกแล้วกับแท็บเล็ตสาย Android ทีค่ ราวนีใ้ ช้เยลลีม่ าเป็นสัญลักษณ์ คุณสมบัตหิ ลักคือ เน้นทำาให้เครือ่ ง ทำางานเร็วขึน้ ลืน่ ขึน้ พร้อมการสัง่ งาน ด้วยเสียง คล้าย SIRI

JOHN MAYER

K = Kindle Fire

แท็บเล็ตเพือ่ การอ่านหนังสือสายพันธุ์ ใหม่จาก Amazon จอสี แบตทน เข้าเน็ตได้ ราคาต่าำ กว่าหมืน่


N = Nexus 7

Q- Quote

R = Retina

กูเกิลช็อกวงการด้วยการทำาแท็บเล็ต หน้าจอ 7 นิ้วในแบรนด์ตัวเอง เริ่มต้น ขายเพียง 6,000 บาท ตลาดแท็บเล็ต ได้ร้อนเป็นไฟกันทีนี้ เมื่อของดีราคาถูก กำาเนิดขึ้นโดยบริษัทด้านนวัตกรรมที่ ร่ำารวย

สาวก Apple คงร้องอยากได้ที่สุด คือ Macbook Pro ในซีรีส์ใหม่ที่หน้าจอคมชัด สดสว่าง อย่างเรติน่า ดิสเพลย์ หน้าจอ 15.4 นิ้วที่แอปเปิลภูมิใจว่าชัดและเคลียร์ ที่สุดตั้งแต่ออก Mac book มา ราคา 72,000 บาท

O = OZAKI อาการฮิตของคนเมืองที่มี iPad คือ ต้อง สรรหา Case ที่เท่ มีฟังก์ชั่นน่าใช้ หนึ่งใน นั้น คือ OZAKI แบรนด์ที่เคยคว้ารางวัล Red Dot Design Awards มาแล้ว มีโลโก้ แบรนด์กวนๆ ราคา 2,000 up ราคาไม่ ถูกแต่ของเขาดีจริง

P = Pink Friday Roman Reload อัลบัม้ เต็มของแม่เสือสาวแร็พเปอร์สดุ แซ่บคนล่าสุด มาถึงแล้ว นี่ถ้าวันไหน Lady Gaga ลาคลอด ชื่อของ “Nicky Minaj” คนนี้ต้องขึ้นมาขอเบียด ความดังแน่ๆ ด้วยฝีมือการแต่งเพลง แฟชั่น ก๋ากั่น การเฟอร์ฟอร์มที่หาตัวจับยาก เธอร้อง แร็พสดได้มหัศจรรย์จริ๊งจริง

Q = Quentin Tarantino ผกก.ระดับพระกาฬจะกลับแผลงฤทธิป์ ลายปีนด้ี ว้ ย หนัง Western Film สไตล์คาวบอย Django Unchained ตอนนีไ้ ด้ปล่อยตัวอย่างและโปสเตอร์แรกออกมาเรียก น้าำ ย่อยแล้ว ในตัวอย่างทีน่ า่ ตกใจก็คอื ผูช้ มจะได้เห็น รัศมีความเหีย้ มเกรียมของลีโอนาร์โด ดิคาร์ปโิ อ ทีม่ า รับบทเจ้าของไร่คา้ ทาสจอมโรคจิต

L = Lana Del Ray

ลาน่า เดล รีย์ นักร้อง นักแต่งเพลงหญิงวัย 25 ปีชาวอเมริกนั เธอคนนีม้ า แนวแปลกด้วยอาศัยความเศร้าหดหู่ มาเป็นแนวทางการทำางาน ใช้ชอ่ื อัลบัม้ ว่า “Born to Die” มีเพลงเปิดตัวชือ่ “Video Games” ทีแ่ ฉว่าแฟนหนุม่ ของ สาวๆ ยุคนีเ้ ริม่ เห็นเกมดีกว่าคนรัก

27 A-Z

S = Step Up Revolution

V = The VOW หนังดีทห่ี ลายคนพลาดไปออกเป็น บลูเรย์แล้ว The VOW สร้างจาก เรือ่ งจริง เมือ่ คูร่ กั ทีเ่ พิง่ จะแต่งงานกัน คูห่ นึง่ ประสบอุบตั เิ หตุทาำ ให้ฝา่ ยหญิง ต้องตืน่ ขึน้ มาพร้อมกับการสูญเสียความทรงจำาในรอบ 5 ปี ฝ่ายชายจึงต้องพิสจู น์ความรักแท้จริงทีม่ ตี อ่ เธอด้วยการทำา สารพัด หนังดราม่าได้ใจ นำาแสดงโดย แชนนิง่ เททัม่ และ เรเชล แม็คอดัมส์

THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

หนังแดนซ์ทป่ี ระสบความสำาเร็จเกินคาดและจุดประกาย ผู้รักการเต้นทั่วโลก ในภาคนี้หนังภูมิใจเสนอเทรนด์ การเต้นแบบ Flash mobs การเต้นหมูอ่ ย่างพร้อมเพรียง ในที่สาธารณะ

M = Maroon 5 ออกอัลบัม้ ที่ 4 มาแล้วใช้ชอ่ื ว่ “Overexposed” มารูนไฟว์เลือกทำาเพลงเต้นรำา จังหวะสนุกซะหลาย เพลง เสียงร้องของอดัม เลอวีนส์ ฟังแล้วช่างเซ็กซี่ สุดกระเซ้าเย้ายวน โดยเฉพาะว่าทีเ่ พลงฮิตอย่าง Lady-killer

T = Total Recall หนังแอ็คชั่นไซไฟที่นำามารีเมกใหม่ เปลี่ยนนักแสดงนำาจาก อาร์โนลด์ ชวาสเนกเกอร์ มาเป็นคอลลิน ฟาร์เรลล์ หนังใช้งบสร้างสูงถึง 200 ล้านเหรียญ เพื่อทำาให้เหตุการณ์ในอนาคตปี 2084 ดูสมจริง ใครอยากซื้อตั๋วไปชมบ้านเมืองอีก 72 ปีข้างหน้า ห้ามพลาดเรื่องนี้

U = Ustream.com เว็บ+แอพฯ ที่เก๋ เท่ เปรี้ยว เมื่อสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรม ของเราไปให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดู กันอย่าง Streaming ผ่านสมาร์ท โฟน นี่เป็นอีกนวัตกรรมของยุค ถัดไปเมื่อมีอินเทอร์เน็ทความเร็ว 100 MB

X = X mini KAI

Y = Yellow

W = Windows Microsoft Surface

ในเดือนนี้เพลง “Yellow” ของ Coldplay มีอายุครบ 12 ปีแล้ว เป็นเพลงแจ้งเกิด ของวงทีเ่ ชือ่ ว่าพวกเขาจะนำาไปเล่นใน พิธเี ปิด Paralympics Games ปลายเดือน สิงหาคมนี้ ทีจ่ ดั ขึน้ ต่อจาก London 2012 ในทีส่ ดุ ขาใหญ่กก็ ลัวเอาท์ ร่วมขบวน สร้างแท็บเล็ตด้วยคน ไมโครซอฟต์ Z = Z Drum เพิง่ เปิดตัวแท็บเล็ตของตัวเองไป หมาดๆ โดยมีจุดเด่นที่ใช้ OS ของ ตัวเองมีชอ่ื ว่า Microsoft Surface ตัวเรือ่ งเรียบหรู ดูดี อินเตอร์เฟซใช้ งานง่าย สวยงาม หลายสำานักข่าว เขียนชมไปในทางเดียวกันว่าเป็น Gadgets ที่ปิ๊งมากตั้งแต่แรกเห็น

ลำาโพงขนาดเล็กที่คุณภาพเสียง ไม่เล็กเว้ยเฮ้ย...ทำางานเชื่อมต่อ ผ่าน Blue Tooth ใช้ฟังเสียงรับ สายสนทนา และคุยโทรศัทพ์แบบ ไปเจอแอพฯ ตีกลองตัวนี้มา เสียงดี มากันครบชุด ใครชอบนั่งร้องเพลง แฮนด์ฟรีได้ เพราะบิ้วด์อิน Mic กับกลุ่มเพื่อนตอนไปเที่ยว ลองดาวน์โหลด Z- Drum มาตีประกอบจังหวะ มาแล้ว นี่คือ นวัตกรรมและว่าที่ รับรองว่าหล่อ หาได้ที่ App Store ของเล่นใหม่ของคุณ


THE BESTINATION OF LIVING AND TRAVELING

28 GLOBETROTTER

เที่ยวเบาๆ เมืองเล็กๆ delft IN

netherlands

Text / Photo Chompoo Choti

เดินเทีย่ วคนเดียว? ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนนีฉ้ นั คงส่ายหัวและบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” อย่างแน่นอน เพราะสำาหรับฉันแล้วการทำาอะไรคนเดียวมักเป็นอย่างสุดท้าย ทีน่ กึ ถึง แต่ในวันนัน้ ณ เนเธอร์แลนด์ ดินแดนกังหันลม ในเมืองเล็กๆ ชือ่ ไม่ คุน้ หูอย่าง Delft ได้เปลีย่ นฉันไปเป็นคนใหม่ เพราะตอนนีก้ บั การ “เดินเทีย่ ว คนเดียว” ขอบอกว่า “ก็แค่น้ี สบายมาก” ฉันเริม่ ต้นการเดินทางจากร็อตเตอร์ดมั (Rotterdam) ซึง่ เป็นเมืองท่าสำาคัญของ Netherlands ที่พักนั้นอยู่ไม่ห่างจากสถานีรถไฟ เช็คเวลาของรถไฟเร็วด่วนหรือ Sneltrein ทีว่ ง่ิ ระยะสัน้ แล้วจองตัว๋ ทีต่ ขู้ ายอัตโนมัตซิ ง่ึ มีทง้ั ภาษาดัตช์และภาษาอังกฤษ หรือถ้าภาษาไม่แข็งแรงนักจะซือ้ กับเจ้าหน้าทีท่ ช่ี อ่ งขายตัว๋ ก็ได้ ใจดีนา่ รักทุกคน การเดินทางแสนสะดวกสบายเพราะว่าจากร็อตเตอร์ดมั ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็มาถึงเมือง Delft แล้ว Delft เป็นเมืองเล็กๆ สวยงาม เก่าแก่ หลายคนเคยพูดเปรยๆ ว่าถ้าหากอยากรูว้ า่ บ้านเมืองสมัยก่อนของประเทศ Netherlands เป็นยังไงก็ดไู ด้จาก เมืองนี ้ Delft ยังเป็นเมืองสำาคัญทางประวัตศิ าสตร์ดว้ ย เพราะว่าเป็นทีพ่ าำ นักของ เจ้าชายวิลเลีย่ มแห่งออเรนจ์ (William of Orange ค.ศ. 1533-1584) ซึง่ เป็นพระบิดา ของประเทศเนเธอร์แลนด์และพระองค์กต็ อ่ สูป้ ฏิวตั จิ ากการเป็นเมืองขึน้ ของสเปน เมืองนีจ้ งึ เหมาะเป็นพิเศษสำาหรับคนทีช่ อบประวัตศิ าสตร์ ส่วนใครทีซ่ าบซึง้ กับงานศิลปะ ก็คงอยากมีโอกาสสักครัง้ มาเยีย่ มชมบ้านของ Vermeer ศิลปินเอกภาพวาดสีนาำ้ มัน ฉันเริม่ ต้นการเดินเทีย่ วของตัวเองจากสถานีรถไฟเมือง Delft ใช้เวลาเดินเล่น แบบเรือ่ ยๆ ชมบรรยากาศระหว่างทางทีม่ บี า้ นเก่าๆ ตึกแก่ๆ คูคลองล้อมรอบ ใช้เวลา ประมาณ 10 นาทีเราก็มาถึงจตุรสั ใจกลางเมืองทีเ่ รียกว่า Grote Markt กันแล้ว ทีจ่ ตุรสั แห่งนีเ้ องเป็นลานโล่งกว้างบางวันก็จะกลายเป็นตลาดย่อมๆ ทีไ่ ม่ยงุ่ เหยิง เพือ่ ให้คนมาเดินเล่น ซือ้ ของจับจ่ายกัน จตุรสั กลางเมืองนีจ้ ะว่าไปแล้วถ้ามีเวลาเพียง 1 วันแบบเต็มๆ ก็สามารถเสพ ความเพลิดเพลินในการเดินชมความงามได้มากมาย โชคดีทฉ่ี นั ได้เลือกมาเดินเล่น ในวันพฤหัสเลยได้เจอกับ Open Market สินค้าเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกชม เลือกซือ้ หลังจากนัน้ มาเริม่ ต้นกันไม่ไกลเลย ก็จะสังเกตเห็นความสวยงามของตึกเก่า สีแดงซึง่ เป็นทีว่ า่ การอำาเภอเก่าแก่ทส่ี ดุ ของประเทศ ทีน่ ส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 13 ถ้าหากว่าชอบสถาปัตยกรรมสวยงามแบบโกธิคด้วยแล้วก็ตอ้ งไม่พลาดกับการเข้าชม New Church โบสถ์สงู กว่า 108 เมตร ซึง่ ถือว่าเป็นสถานทีส่ าำ คัญเหมาะแก่การเสีย เวลาเข้าไปชมเพราะนอกจากความงามภายในของโบสถ์แล้ว ด้านล่างของโบสถ์ยงั เป็นสถานทีฝ่ งั พระบรมศพของพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์อกี ด้วย ภายใน New Church อย่าหยุดอยูแ่ ค่การได้ชมสถาปัตยกรรมยิง่ ใหญ่ดา้ นใน เพราะยังสามารถเดินขึน้ ไปชมด้านบนของโบสถ์หรือหอนาฬิกาสูงได้อกี ด้วย แต่กอ่ น จะขึน้ ไปก็ตอ้ งเสียเงินค่าเดินชึน้ ไปชมความงามกันสักนิดหน่อย คนละ 3 ยูโร และ ถ้าหากว่าต้องการขึน้ ไปชมด้านบนหอคอยด้วยก็ตอ้ งเสียเพิม่ อีก 2.50 ยูโร ส่วนใบเสร็จ ทีเ่ ราได้รบั จากการเข้าชมขอให้เก็บเอาไว้ให้ด ี เพราะเราสามารถใช้รว่ มกับการเข้าชม Old Church ทีอ่ ยูอ่ กี ฝัง่ ได้ดว้ ย อย่าเผลอทิง้ เชียว


ฉันใช้เวลาพักใหญ่ๆ เดินชมความงดงามในโบสถ์ ได้เห็นรูปปัน้ ของเจ้าชายวิลเลียม ทีเ่ หมือนมีมนต์เสน่หส์ ะกดคนทีเ่ ข้ามา เพราะเมือ่ เห็นรูปปัน้ นีแ้ ล้วก็จะเห็นถึงประตูทป่ี ดิ เอา ไว้ไปสูห่ อ้ งใต้ดนิ ซึง่ เป็นสถานทีส่ าำ คัญฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ อารมณ์ตอนที่ เดินผ่าน ฉันต้องบอกว่าแทบจะไม่อยากก้าวขาเลย หลังจากทีเ่ ดินดูนน่ั นีแ่ ล้ว ก็ได้เวลาในการเดินขึน้ ไปชมหอนาฬิกาด้านบน ฉันไม่รู้ ว่าคนอืน่ จะใช้เวลาเท่าไหร่ แต่สาำ หรับตัวเองแล้วใช้เวลากว่า 30 นาที เสียเวลาไปบ้างก็ เพราะอุปสรรคในเรือ่ งของทางเดินแคบๆ ชนิดทีว่ า่ หุน่ หนากว่าปกติกจ็ ะยากต่อการเดินสวน กันอย่างช่วยไม่ได้ บางช่วงก็โหดเกินพิกดั เดินสวนกันแทบไม่ได้ตอ้ งใช้วชิ ากายกรรมมา ประยุกต์เล็กๆ ห้อยโหน แต่บนั ไดกว่า 365 ขัน้ วกวนแบบไต่ขน้ึ ไปเรือ่ ยๆ แบบนีก้ ย็ งั พอมี จุดให้ได้แวะพักหายใจหายคอกันบ้าง ใครทีไ่ ม่คอ่ ยได้ออกกำาลังกายแบบเดียวกับฉันเห็นที เดินไปบ่นไปแน่ๆ แต่กย็ ม้ิ ได้เพราะมีเสียงเพือ่ นร่วมอุดมการณ์เหนือ่ ยและเสียงเชียร์คอยให้ กำาลังใจจากทุกทิศ “อีกนิดเดียว จะถึงแล้ว อดทนไว้ถงึ แล้วไม่ผดิ หวังแน่นอน” อาศัยลูกฮึดและใส่เกียร์แรงเต็มทีก่ ท็ าำ ให้ถงึ ยอดโบสถ์ในทีส่ ดุ ความเหนือ่ ยทีแ่ ลกกับ สิ่งที่เห็นนั้นคุ้มค่ามากมาย มองไปด้านล่าง รอบๆ บริเวณโบสถ์ เห็นคนด้านล่าง ตัวเล็กๆ เหมือนโมเดลจำาลองเลย นักท่องเทีย่ วบางคนทีเ่ ดินขึน้ มาถึงก่อนก็นง่ั พักเหนือ่ ย เสพวิวสวยงามกันไปอย่างเงียบๆ ส่วนฉันเมือ่ เดินรอบๆ จนพอใจก็ขอนัง่ พักบ้าง แต่ไม่ใช่ เพราะเหนือ่ ยจากการเดินขึน้ มา แต่เป็นเพราะความสูงต่างหากล่ะทีเ่ ล่นเอาจูๆ่ เกิดอาการ ขาสัน่ ขึน้ มาเฉยๆ นัง่ ให้ลมเย็นๆ ปะทะหน้าและชมวิวมุมสูงและกว้างกันพอเพลิน ก็คดิ ว่าได้เวลาแล้วมัง้ สำาหรับการเดินกลับลงไปด้านล่าง ช่วงสุดท้ายก่อนจะลงมาต้องห้อยโหนสองขยักเพราะ ว่ามีนกั ท่องเทีย่ วตัวโตๆ เดินสวนขึน้ ไป ฉันละขำาตัวเองนักว่าไม่ได้เรียนกายกรรมมาแต่ ทำาได้อย่างนีน้ บั ว่าเก่งพอตัวเหมือนกัน แต่สารภาพว่าตอนห้อยลงมาเกือบหล่นยังดีวา่ นักท่องเทีย่ วตัวโตคว้าเอาไว้ทนั ไม่งน้ั คงสิน้ ชือ่ ตัง้ แต่ตอนนัน้ เมือ่ ลงมาแล้วยังหายใจหายคอ ยังไม่คล่องนักเลยต้องให้กำาลังใจตัวเองด้วยกาแฟสักแก้วก่อนจะตั้งต้นเดินสำารวจ เมืองเล็กๆ ต่อไป สำาหรับนักท่องเทีย่ วผูร้ กั การช็อปปิง้ ก็คงไม่ผดิ หวังกับการเดินเลือกซือ้ ของ เพราะ Delft เองมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเอกลักษณ์ในเรื่องของสีเคลือบ เครื่องปั้นสีนาำ้ เงิน ชือ่ Delftware คงพอคุน้ ตากันบ้าง ทีน่ ม่ี โี รงงานเปิดให้เข้าไปเยีย่ มชม ได้เห็นการผลิต การวาด การลงสีทกุ ขัน้ ตอน ขนาดฉันเองไม่ใช่ขาช็อป ยังอดไม่ได้ทจ่ี ะ ซือ้ ของติดมือมาด้วย เพราะร้านขายของฝากของทีร่ ะลึกเหล่านีม้ สี นิ ค้าหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นเซรามิครูปแบบต่างๆ ของทีร่ ะลึกเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงชิน้ ใหญ่โต ใครใคร่ซอ้ื ซือ้ ใครหอบหิว้ ไหวก็หว้ิ กันไป ฉันยับยัง้ ตัวเองไว้ทนั เพราะว่ายังต้องเดินเล่นรอบๆ เมืองอีก สักพักเกรงว่าซือ้ มากจะหมดแรงเสียก่อนเลยต้องรีบจ่ายเงินแล้วก็ตดั ใจออกจากร้านไป ไม่นา่ เชือ่ ว่าเวลาเราเพลินกับอะไรสักอย่างเวลามักผ่านไปอย่างเร็วรวดจริง ฉันใช้ เวลาของวันทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยนิดเดินสำารวจถนนรอบๆ จตุรสั ไปเรือ่ ยๆ จนถึง Oospoort หรือ กำาแพงเมืองเก่า ทีน่ ด่ี ดู เวลาฉันไปเยอะกว่าทีค่ ดิ เพราะจังหวะดีไปเจอพิธแี ต่งงาน ก็เลย แอบเนียนตามไปเป็นแขกของเขาด้วย ดูแล้วให้ความสุขในใจจนอดยิม้ ไม่ได้ ก่อนจากมา เจ้าสาวเดินเข้ามาเอ่ยปากขอภาพทีฉ่ นั ถ่ายด้วยนะ เธอบอกว่า ไว้เป็นทีร่ ะลึกถึงกัน หนึง่ วันที่ Delft เรียกว่ายังไม่เต็มอิม่ เพราะว่ายังไม่ได้ไปเยือนโบสถ์เก่าหลังใหญ่ท่ี เริม่ จะเอียงกระเท่เล่ ยังไม่ได้ไปเยือนพิพธิ ภัณฑ์ Vermeer ยังไม่ได้ไปอีกหลายแห่ง ฉันจึง คิดว่า เดินเที่ยวคนเดียวครั้งที่สองสามและสี่คงต้องมีอีกแน่ๆ รอฉันก่อนนะ Delft เมืองเล็กๆทีน่ า่ รักมาก

GO Tips ด์ การเดินทาง ประเทศไทยไปเนเธอร์แลน • สายการบินที่บินตรงจาก e, KLM ina Airlin มีมากมาย เช่น EVA, Ch ืองต่างๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีทั้ง • การเดินทางจากเม ย์บริการข้อมูล สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ศูน Schiphol และ ฟ ถไ ะร แล ง รา รถ ส บั รถ ิน เนเธอร์แลนด์ได้ที่สนามบ นักท่องเที่ยวของทางการ Station ได้ทุกเมือง al ที่สถานีรถไฟ หรือ Centr


Text & Photo ศรีปาน

โรงแรมในเครือสตาร์วดู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ในกรุงเทพฯ เปิดตัวสุดยอดสิทธิพเิ ศษในการรับประทานอาหาร มอบ ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกโปรแกรมสตาร์วดู พรีเฟอร์ เกสต์ สำหรับใช้บริการในร้านอาหารและบาร์กว่า 500 แห่ง ทัว่ โลก โดย www.spg.com/restaurantsandbars คือ อีกหนึง่ ช่องทางสูโ่ ลกแห่งประสบการณ์การรับประทาน อาหารและสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่เหมือนใคร ออกแบบมาเพือ่ รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มอื ถือ พร้อมฟังก์ชนั่ และ คุณสมบัตพิ เิ ศษต่างๆ สำหรับการใช้จา่ ยค่าอาหารและ เครือ่ งดืม่ ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 โดย ร้านอาหาร 29 แห่งในกรุงเทพฯ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เช่น wxyz Bar,และห้องอาหาร Crave โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพฯ สุขมุ วิทซอย 11 ห้องอาหาร The Eateryโรงแรมโฟร์ พอยท์ส บาย เชอราตัน สุขมุ วิท 15 ห้องอาหาร Taste โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ เป็นต้น

Goodfellas Wine & Eatery ตามหาแกงสเตอรยคุ 1960

ย่าน RCA ในภาพจำของคนส่วนใหญ่คอื แหล่งรวมความบันเทิง ของชีวติ ยามค่ำคืน หากแวะไปก็คงเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน แต่ ถ้าคุณมองหาร้านอาหารสำหรับช่วงเวลากลางวัน ก็ใช่วา่ จะไม่มี เสียเลย ร้านอาหารเรียบหรูทตี่ กแต่งคุมโทนสีดำดูมเี สน่หล์ กึ ลับ น่าค้นหาซึง่ ตัง้ อยูใ่ นย่าน RCA แห่งนีม้ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากความชอบ เจ้าของร้านต่อภาพยนตร์ตา่ งประเทศ เรือ่ ง “GOODFELLAS” ซึง่ นำแสดงโดย “Robert De Niro” เป็นภาพยนตร์แนวย้อนยุค เกีย่ วกับมาเฟียในยุคนัน้ ใส่ใจในทุกรายละเอียดการตกแต่ง ผนังเปลือยด้วยอิฐบล็อกประดับกรอบรูปเก๋ เน้นเฟอร์นเิ จอร์หนัง สไตล์วทิ เทจ มีไอเดียการตกแต่งแจ่มๆ กับการปรับโทรทัศน์ ภายในร้านให้เป็นขาวดำด้วย เสริฟค์ วามอร่อยด้วยอาหารสไตล์ อิตาเลียนฟูด้ จากเชฟสุดยอดฝีมอื และอาหารไทย เครือ่ งดืม่ หลากหลายเคียงคูอ่ าหารตามใจคุณ โดยเฉพาะไวน์รสเลิศจาก ทัว่ ทุกมุมโลก เหมาะอย่างยิง่ ทีแ่ ก๊งสเตอร์ของคุณจะมารวมตัว สังสรรค์กนั

GO VALUE

U R What U Eat

Puritan เบเกอรีน่ ไี้ มมซี ำ้ ใคร

Food Style Italian food Must Try Pasta Garllc Chilli Bacon, Roasted duck with Orange Sauce, Scallop Carpaccio, Goodfellas Soup Site 21/78 ซอยศูนย์วจิ ยั อาคาร อาร์ซเี อ Block C ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Open 11.00-14.00 น. และ 19.00-01.00 น. Contact โทร. 08 9023 4445, 08 6313 9496

ร้านเบเกอรีท่ รี่ ายล้อมด้วยธรรมชาติสร้างความร่มรืน่ และเพลิดเพลิน ขณะค่อยๆ ละเลียดเนือ้ เค้ก สัมผัสได้เลยว่าเจ้าของร้านต้องชอบต้นไม้ มากๆ ความเย็นสบายเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การมานัง่ คุยสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ หรือมานัง่ คิดอะไรเพลินๆ อาจเกิดไอเดียสร้างสรรค์งานชิน้ โบว์แดง ก็ได้ใครจะไปรู้ บริเวณรอบๆ ร้านต่างปกคลุมไปด้วยไม้ใบแทบจะทุก ตารางนิว้ ซึง่ ผสมผสานวินเทจสไตล์ไว้อย่างเข้ากัน หลายคนตกหลุมรัก มุมนัง่ โซฟาทีเ่ รียบหรูและอาหารตากับศิลปะของภาพวาดสีนำ้ มันสวย แปลกตา จึงทำให้รา้ นนีด้ เู ก๋และมีสไตล์ตา่ งจากร้านเบเกอรีท่ วั่ ไป ความพิเศษ ของร้านแห่งนีอ้ ยูท่ เี่ มนูเค้กซึง่ ทุกๆ วันจะมีการปรับเปลีย่ นเมนูไม่ซำ้ กัน อย่างวันนีเ้ รามาเจออีกอย่าง พอถึงพรุง่ นีอ้ ยากสัง่ เมนูเดิมก็อาจจะไม่มแี ล้ว นอกจากจะเป็นร้านเค้กแล้ว ยังมีเมนูอาหารอืน่ ๆ รสอร่อยไม่แพ้กนั ไว้ คอยบริการอีกด้วย Food Style Bakery and Fusion Food Must Try ซุปเห็ด+ขนมปังกรอบ, สปาเก็ตตีเ้ บคอน, มาสเมโล คอฟฟี่ ดีไลท์ Site 46/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Open จ – พฤ 12.00 – 23.00 น. ศ – ส 12.00 -24.00 น. Contact โทร. 0 2357 1099, 08 1870 4102 www.puritan-cake.com

KINCUCINO CAFE เปดเปลือยเผยเนือ้ แท

ในภาษาอิตาเลียน “คิน” แปลว่าทอง “คูชโิ น่” แปลว่าปรุงอาหาร ร้านอาหารแห่งนีเ้ ก๋ไก๋ตงั้ แต่ชอื่ ภายในร้านก็สดุ ชิคด้วยของตกแต่ง ดีไซน์ สวยๆ ซึง่ คุณเควิน ลิม เจ้าของร้านและสถาปนิกอออกแบบ โครงการสยามวินเทจบอกว่า สิง่ ของแต่ละชิน้ ล้วนนำเข้าจาก ประเทศเยอรมัน ทั้งโต๊ะ โคมโฟ ภายในร้านจะสัมผัสได้ถึง บรรยากาศกลิ่นอายสไตล์ อินดัสเทรียล เรโวลูชั่น ชวนนึกถึง ความเป็นเนือ้ แท้ดงั้ เดิมตัง้ แต่สมัยทีเ่ ปิดสยามสแควร์ใหม่ๆ ตอนที่ ยังมีลานน้ำพุ ใครทีเ่ กิดทันคงจะจำได้ดี นอกจาการตกแต่งร้านที่ ดูดมี สี ไตล์นา่ นัง่ แล้ว เมนูพเิ ศษของร้านนีจ้ ะเปลีย่ นทุกๆ เดือน เพือ่ ไม่ให้ลกู ค้ารูส้ กึ จำเจ ใครทีม่ าแล้วไม่รวู้ า่ จะสัง่ เมนูไหนดีขอบอก ว่าอร่อยทุกเมนู ทีส่ ำคัญวัตถุดบิ ปรุงแต่งอาหารนัน้ สดใหม่ทกุ วัน

Food Style Avaka Fusion Food Style Must Try Barramundi and Sear Scallop ถูกใจคนชอบหอยเซลล์ Spanish Smoky Tiger Prawn กุง้ ลายเสือตัวโตราดด้วยซอสสไปซีต่ ม้ ยำ Pannacotta Green Tea with Black Sesame Soymilk ของหวานรสชาติชาเขียวแท้ๆ Ginza Tokyo Cooktail เครือ่ งดืม่ หวานรสลิน้ จีต่ ดั กับรสเปรีย้ วมะนาว Site ชัน้ 2 โครงการสยามวินเทจ ฝัง่ ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ ระหว่างซอย 9 และ 10 Open เปิดทุกวันตัง้ แต่เวลา 15.00 น. – 01.00 น Contact โทร. 08 3494 5000 Facebook : KINCucino-Café


SLEEP WITH ME เดิมบางวิลลา, สุพรรณบุรี เมือ่ รูจ กั ก็รกั เธอ

ใครจะไปคิดว่าสุพรรณบุรจี ะมีรสี อร์ทน่ารักน่าชังอยูด่ ว้ ย แม้จะไม่ใช่เมืองฮิปเมืองเท่ แต่กม็ รี สี อร์ท เก๋ๆ เช่นกัน ใกล้กบั บึงฉวาก ลัดเลาะไปตามถนนจากทางลาดยางสูท่ างลูกรังผ่านทุง่ นาเขียวขจี เข้าสู่ โลกแห่งความเป็นส่วนตัว คุณจะได้พบกับบ้านพักสีสนั สดใสวางตัวอยูท่ วั่ บริเวณสนามหญ้าสีเขียว บรรยากาศร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ บางหลังหันหน้าเข้าสูแ่ ม่นำ้ ท่าจีน มีระเบียงเปิดโล่งไว้นงั่ รับลมเย็นๆ หรือนัง่ เล่นอ่านหนังสือ บ้านพักส่วนใหญ่เป็นปูนฉาบด้วยสีสะดุดตา แถมชือ่ บ้านพักแต่ละหลังก็เข้ากันดีกบั สีของ บ้าน น่าหยิกน่าหยอก บ้านสีมว่ งชือ่ บ้านมะม่วง บ้านสีสม้ ชือ่ บ้านมะยงชิด บ้านสีเหลืองชือ่ บ้าน มะปราง บ้านสีฟา้ ชือ่ บ้านมะฟ้า ส่วนอาคารปูนสีเขียวซึง่ อยูด่ า้ นหลังนัน้ มีชอื่ อย่างไทยไม่ตา่ งจาก หลังอืน่ ๆ นัน่ ก็คอื บ้านมะกอก ส่วนบ้านหลังแรกของรีสอร์ทแห่งนีเ้ ป็นบ้านไม้ทรงไทยเดีย่ วชัน้ เดียว ทรงกะทัดรัด ชือ่ เปรีย้ วกว่าตัวไปนิดว่า บ้านมะขาม บ้านแต่ละหลังตกแต่งต่างกันไป เน้นความเรียบง่าย ไม่รกรุงรัง แต่ยงั ครบเครือ่ งเรือ่ งใช้ชวี ติ สะดวกและนอนสบาย รองรับได้ทงั้ นักท่องเทีย่ วทีม่ าเป็นคู่ มาเป็นกลุม่ หรือเป็นครอบครัว สุดสัปดาห์ทมี่ องซ้ายมองขวาแล้วไม่รจู้ ะไปไหนดี ขับรถเพลินๆ พ้นความวุน่ วายของเมืองหลวง มานอนเล่น ให้ใจเย็นๆ ยิง่ ใครทีเ่ คยฝันถึงบ้านริมน้ำ เคยได้ยนิ ได้ฟงั ผูใ้ หญ่เล่าถึงวัยเยาว์และ บ้านต่างจังหวัด เดิมบางวิลล่าแห่งนี้ จะเปลีย่ นฝันให้กลายเป็นจริง ถ้าคุณเกิดหลงรักทีน่ ขี่ นึ้ มา เราก็จะไม่แปลกใจเลย

GO VALUE

GO NEWS

GO Guide 5/2 หมู่ 8 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 08 316 9557, 08 1350 0831 www.doembangvilla.com

Phulay Bay, a Ritz Carlton Reserve, กระบี่

ภูเลย์เบย์ อะริทซ์ คาร์ลตัน รีเสิรฟ์ ติด 1 ใน 10 ของการจัดอันดับสปาใน โรงแรมดีทสี่ ดุ ในโลก โดยเว็บไซต์ www.fodors.com เว็บท่องเทีย่ วชือ่ ดัง ของสหรัฐอเมริกา โรงแรมแห่งนีม้ หี อ้ งสปาทัง้ หมด 11 ห้อง โดยมีจดุ เด่น ด้านการให้บริการทรีทเมนต์ อาทิ นวดแผนไทยคลายเส้นแบบดัง้ เดิม และการทรีตเมนต์ดว้ ยสมุนไพรไทยทัง้ การขัดตัวแบบธรรมชาติ นวด ประคบร้อน ทำความสะอาดเท้า บำรุงผิวหน้า และนวดหนังศีรษะ Contact โทร. 0 7562 8111 www.ritzcarlton.com/en/Reserve/PhulayBay

Koh Chang Tropicana Beach Resort and Spa, เกาะชาง

เกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ทและสปา เสนอแพ็กเกจประชุมรองรับผูเ้ ข้าประชุม ได้ตงั้ แต่ 80 ถึง 250 คน ในราคาเริม่ ต้นแพ็กเกจสำหรับ 2 ท่านเพียง 3,900 บาท สำหรับการจัดประชุมครึง่ วันพร้อมห้องพัก 2 วัน 1 คืน และ 6,800 บาท สำหรับ การจัดประชุม 1 วันพร้อมห้องพัก 3 วัน 2 คืน ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 20 ธันวาคม 2555 นีเ้ ท่านัน้ Contact โทร. 0 2101 1234 ต่อ 6576 www.facebook.com/ kohchangtropicanabeachresort


GO! Zodiac ทศพร ศรีตุลา(อ.ชาง) โหรหนุม่ ผูช้ นื่ ชอบและศึกษาโหราศาสตร์ตงั้ แต่อายุเพียง 11ปี และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จากนัน้ ได้ตอ่ ยอดเพิม่ เติมอีก 2 สาขา คือโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ และโหราศาสตร์ภาคคำนวณ (การเคลือ่ นทีข่ องดวงดาว) อีกทัง้ ยังได้ศกึ ษาต่อเกีย่ วกับ ศาสตร์ฮวงจุย้ ทัง้ ในและต่างประเทศ อ.ช้างจึงได้ชอื่ ว่าเป็นนักพยากรณ์หนึง่ ในไม่กคี่ นในประเทศไทยทีร่ อบรู้ เชีย่ วชาญทัง้ โหราศาสตร์ไทยและฮวงจุย้ อย่างถ่องแท้ โดยมีสโลแกนประจำตัวว่า “รูก้ อ่ น แก้ไขได้”ตรวจสอบดวงชะตากับ อ.ช้างได้ทหี่ มายเลข *4998

ราศีเมษ (aries) ชวงวันที่ 14 เมษายน–14 พฤษภาคม

ราศีกนั ย (virgo) ชวงวันที่ 17 กันยายน–17 ตุลาคม

ราศีกมุ ภ (aquairus) ชวงวันที่ 13 กุมภาพันธ–14 มีนาคม

ราศีพฤษ (taurus) ชวงวันที่ 15 พฤษภาคม–14 มิถนุ ายน

ราศีตลุ ย (libra) ชวงวันที่ 18 ตุลาคม–16 พฤศจิกายน

ราศีมนี (pisces) ชวงวันที่ 15 มีนาคม–13เมษายน

ดวงดาวแรงๆ จะกลับมามีอธิ พิ ลต่อดวงของคุณ ส่งผลให้การงานมีปญ ั หา เพือ่ นร่วมงานจะเป็นประเด็นให้กระทบกระทัง่ กัน บางคำพูดหรือบางเหตุการณ์ จะทำให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้ว ต้องระวังในเรือ่ งของการเจรจาติดต่อสือ่ สารหรือการเดินทางให้มากเป็นพิเศษ ด้านการเงิน เริม่ มีรายได้เข้ามามากขึน้ ทัง้ รายได้ประจำหรือรายได้จรก็ตาม แต่ขนึ้ อยูก่ บั นิสยั การใช้เงินของคุณด้วย ทางทีด่ คี วรงดการใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือย จะช่วยได้ ด้านความรัก ต้องย้ำเตือนคนโสดในเรือ่ งของการตัดสินใจ ช่วงนี้ ความรักจะทำให้หน้ามืดตามัว แถมยังเสียเงินเสียทองมากกว่าปกติดว้ ย ส่วน คนทีม่ คี มู่ แี ฟนอยูแ่ ล้ว มีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกับคนรักมากขึน้ ซึง่ ถือว่าจะช่วย ทำให้ความแรงของดวงลดลงได้ และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระวัง จะมีเกณฑ์ผา่ ตัด หรือเบาๆ ก็แค่เลือดตกยางออก เคล็ดปวดตามร่างกาย ช่วงนี้ จึงไม่ควรประมาทกับชีวติ และสุขภาพ ทิศมงคล ทิศตะวันตก หลายคนอาจจะได้เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ งานใหม่ไปกันบ้างแล้ว เชือ่ ว่าจะเป็นสิง่ ที่ ส่งเสริมดวงเป็นอย่างดีทงั้ ชือ่ เสียงหรือตำแหน่งทีด่ ขี นึ้ จะตามมา แต่รบั รองว่า เหนือ่ ยมากแน่ๆ ด้านการเงิน มีการปรับเปลีย่ นรายได้ไปในทางทีด่ ี นอกจาก รายได้ทเี่ ป็นเงินทองแล้ว อาจจะได้เป็นของขวัญของฝากหรืออาจจะเป็นวัตถุ มงคลก็ได้ ด้านความรัก ช่วงนีเ้ ป็นโปรโมชัน่ ระยะสุดท้ายแล้ว ใครทีย่ งั โสด ก็ ยังมีโอกาสดีๆ เข้ามาบ้าง ถ้าไม่เกีย่ งในเรือ่ งของอายุทอี่ าจจะแตกต่างกัน หลายปี สำหรับคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ความสัมพันธ์อยูใ่ นช่วงจังหวะทีด่ ี เหมาะกับ การขยับขยายครอบครัว มีเรือนหอ มีบา้ นหลังใหม่ การมีลกู มีบตุ รเป็นอย่างมาก และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ อย่าประมาทกับเรือ่ งของน้ำหนักตัว อาจทำให้เกิด โรคภัยอืน่ ๆ ตามมา ทิศมงคล ทิศใต้

ราศีเมถุน (germini) ชวงวันที่ 15 มิถนุ ายน–16 กรกฎาคม

ดวงดาวส่งผลให้การงานมีการได้ปรับเปลีย่ น อาจจะมีคำสัง่ สายฟ้าแลบ ยุบย้ายแผนกให้วนุ่ วายเกิดขึน้ จึงอยากจะแนะนำให้คณ ุ เตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อม ด้านการเงิน มีเกณฑ์ใช้เงินมากขึน้ จนเกิดภาวะติดขัด โดยเฉพาะ หลังวันที่ 20 ไปแล้วยิง่ ต้องระวังกระเป๋าเงินให้มากเป็นพิเศษ อีกทัง้ การเสีย่ ง โชคเสีย่ งดวงยังไม่มเี ข้ามาเช่นกัน ด้านความรัก ความหวาดระแวงจะทำให้ ความรักมีปญ ั หา ทัง้ คนโสดและไม่โสด จะมีประเด็นของมือที่ 3 เข้ามาเกีย่ วข้อง หรืออาจจะมีเหตุการณ์เข้ามาทำให้เกิดการลังเลใจรักพีเ่ สียดายน้องขึน้ มา คงต้อง ระวังใจตัวเองให้มาก รวมถึงในเรือ่ งของสุขภาพ-อุบตั เิ หตุดว้ ย ช่วงนีด้ วงดาวแรง โรคภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นเอ็น กล้ามเนือ้ เหรือเส้นประสาท อาการปวดศีรษะ จะเป็นปัญหาสำคัญ ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ราศีกรกฎ (cancer) ชวงวันที่ 17 กรกฎาคม–16 สิงหาคม

กระแสดวงจะเริม่ มีสงิ่ ดีๆ ทยอยเข้ามา การงานมีโอกาสได้เริม่ ต้นงานใหม่ๆ มีลกู ค้าทีด่ เี ข้ามาติดต่อซือ้ ขายด้วย ส่งผลให้ดา้ นการเงิน มีรายได้ทดี่ เี ข้ามา อย่างต่อเนือ่ ง แต่ขอให้ระวังทรัพย์สนิ ของมีคา่ จะถูกขโมย หรืออาจจะทำ ตกหล่นสูญหาย โดยเฉพาะเอกสารสำคัญๆ ส่วนด้านความรัก ช่วงนีเ้ ป็น จังหวะทีก่ ระแสแรงขึน้ เรือ่ ยๆ จนอาจทำให้คนโสดเกิดความรักในแบบทีไ่ ม่ได้ ตัง้ ใจ โดยมีญาติผใู้ หญ่หรือเจ้านายในทีท่ ำงานทำหน้าทีเ่ ป็นกามเทพนัดหมาย ให้เจอกัน สำหรับคนทีม่ คี มู่ แี ฟน ดวงดาวน่าจะส่งผลดี ทำให้มกี ารเดินทาง ร่วมกัน เพือ่ ช่วยสร้างบรรยากาศความรักให้มสี สี นั มากขึน้ และด้านสุขภาพอุบตั เิ หตุ ระวังอาการทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องปาก บางคนลามไปถึงระบบช่องท้อง คงต้องรีบรักษาป้องกันตัง้ แต่เนิน่ ๆ ทิศมงคล ทิศตะวันออก

ราศีสงิ ห (leo) ชวงวันที่ 17 สิงหาคม–16 กันยายน

ดวงดาวกระทบให้ชวี ติ มีการเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ บางคนอาจจะมีการเริม่ ต้น งานใหม่ บางคนได้รบั แรงกดดันจนคิดอยากจะลาออก ขอให้ทบทวนให้ดี เพราะพลังธาตุนำ้ ธาตุไฟในช่วงนีร้ วมตัวกันทำให้จติ ใจเกิดความสับสนมาก เป็นพิเศษ ด้านการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินกับเรือ่ งจิปาถะมากมาย ต้องซ่อมแซม หลายสิง่ อย่าง รวมถึงคนใกล้ชดิ จะมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมเงินทองอีก ด้วย ด้านความรัก ด้วยจังหวะดวงดาวอาจจะทำให้คณ ุ วุน่ วายกับเรือ่ งอืน่ ๆ มากกว่า แต่ถา้ คนโสดพร้อมทีจ่ ะเริม่ ต้นความรักครัง้ ใหม่ๆ คงต้องอาศัยหน้าที่ การงาน อาจจะได้เจอคนทีถ่ กู ใจระหว่างการติดต่องานก็ได้ ส่วนคนทีม่ แี ฟน อยูแ่ ล้ว ต้องเตือนให้ระวังเรือ่ งของญาติผใู้ หญ่จะเป็นประเด็นปัญหาทำให้ ความรักของคุณเกิดความขัดแย้ง และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ อิทธิพลของ ธาตุนำ้ ธาตุไฟจะส่งผลให้เจ็บป่วย ขอให้ดแู ลเอาใจใส่ตวั เองให้มากขึน้ ทิศมงคล ทิศใต้

ดวงการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ แต่อาจจะปวดหัวกับ การเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่แน่นอน อาจมีการปรับเปลีย่ นแก้ไขกันอยูต่ ลอดเวลา คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและฝ่าฟันกันต่อไป ด้านการเงิน ยังอยูใ่ นจังหวะทีด่ ี มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนือ่ งและสามารถมีเงินเก็บเงินออมมากขึน้ ตามไปด้วย แต่ในเรือ่ งรายจ่ายให้ระวังจะเสียเงินกับสุขภาพ หรือเรือ่ งของยวดยานพาหนะ ด้วย ด้านความรัก ขอให้ใช้สติประกอบการตัดสินใจ เพราะดวงแรงมากอาจจะ กระทบให้ววู่ ามจนเกิดเป็นความผิดพลาดตามมา และทำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงด้วย โดยเฉพาะคนโสดถ้ามีสติกบั ความรักก็จะได้เจอกับคนทีเ่ หมาะสม สำหรับ คนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์กนั ต่อไปได้ แต่ ปัญหาเก่าๆ เดิมๆ อาจจะกลับมาทำให้บนั่ ทอนความรักของคุณได้ และด้าน สุขภาพ-อุบัติเหตุ ให้ระวังช่วงปลายๆ เดือนเป็นพิเศษ การเดินทางหรือ การทำงานกับเครือ่ งจักรเครือ่ งกล ของมีคม อาจจะทำให้เจ็บเนือ้ เจ็บตัวได้ ทิศมงคล ทิศเหนือ

ดวงดาวส่งผลให้หน้าทีก่ ารงานมีแต่เรือ่ งราวจุกจิกกวนใจ ผูใ้ หญ่เจ้านายคอย เจ้ากีเ้ จ้าการจับผิดอยูต่ ลอดเวลา จึงขอเตือนให้ตงั้ สติหาหนทางแก้ไข แต่อย่า รีบร้อนคิดจะลาออกเปลีย่ นงานในช่วงนี้ ด้านการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินเยอะมาก โดยเฉพาะรายจ่ายจรจิปาถะจะมีเข้ามามากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็น เจ้าของร้าน โอกาสทีจ่ ะหมุนเงินไม่ทนั ด้านความรัก คงต้องเว้นวรรคในเรือ่ ง ของความรักไปก่อน เพราะดวงดาวไม่สง่ ผลดี คนโสด คงต้องใช้เวลาไปกับ เรือ่ งอืน่ ๆ ของชีวติ ไปก่อนดีกว่า ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ระวังผิดใจกับแฟน เพราะความหวาดระแวงหึงหวง และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ดวงดาวส่งผลให้โรคภัยทีเ่ ป็นอยูจ่ ะได้รบั การรักษาทีด่ ขี นึ้ ทิศมงคล ทิศตะวันออก

ราศีพจิ กิ (scorpio) ชวงวันที่ 17 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม

ดวงดาวส่งผลดีให้การงานมีโอกาสดีเข้ามามากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะการเซ็น สัญญาร่วมหุน้ ลงทุนจะดีขนึ้ เป็นพิเศษ หรือแม้กระทัง่ การเริม่ ต้นธุรกิจเป็นของ ตัวเอง ด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้รบั รายได้ใหม่ๆ เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพราะผลพวง ของการทำงานทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้ามากขึน้ ด้านความรัก ดวงแรง! ไปใน ทิศทางทีด่ ี ส่งผลให้คนโสดมีโอกาสได้เริม่ ต้นความรักครัง้ ใหม่ๆ เผลอๆ อาจจะ ได้แจกการ์ดแต่งงานหมัน้ หมาย คูร่ กั ทีง่ อนกันอยู่ น่าจะใช้ชว่ งเวลานีใ้ นการ ปรับความเข้าใจกัน จะทำให้เกิดภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแรงมากขึน้ และด้านสุขภาพอุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์ในเรือ่ งของการผ่าตัด คนอาจจะต้องไปเจาะเลือดไปตรวจ สุขภาพ หรือทำฟันก็จะเป็นสิง่ ทีแ่ ก้เคล็ดทีด่ ไี ด้ ทิศมงคล ทิศตะวันตก

ราศีธนู (sagittarius) ชวงวันที่ 16 ธันวาคม–14 มกราคม

โอกาสในหน้าทีก่ ารงานจะเริม่ ต้นในช่วงกรกฎาคมนี้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ เดินทาง การติดต่อกับต่างประเทศจะดีมากเป็นพิเศษ แต่ดวงในการปรับเปลีย่ น จะเกิดขึน้ อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือความรับผิดชอบใหม่ๆ จะเกิดขึน้ ด้วย ขอให้เตรียมรับมือ ด้านการเงิน อยูใ่ นจังหวะทีล่ งตัวมาก ถึงแม้วา่ จะมีรายจ่าย เยอะมากแค่ไหน แต่เชือ่ ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้รบั สิง่ ตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและ มัน่ คงมากขึน้ แน่นอน ด้านความรัก จะมีหลายสิง่ ทีท่ ำให้เครียด โดยเฉพาะการ ตัดสินใจร่วมกันกับแฟน อาจจะมีเหตุให้ขดั แย้งตามมาเสมอ สำหรับคนโสด ความรักจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความวุน่ วายตามมา ช่วงนีจ้ งึ ไม่ควรเริม่ ต้น ความสัมพันธ์ใดๆ และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ต้องระวังในเรือ่ งของอาหารการกิน มีเกณฑ์จะมีปญ ั หากับระบบขับถ่ายและระบบย่อยตามมา ทิศมงคล ทิศใต้

ราศีมงั กร (capricorn) ชวงวันที่ 15 มกราคม–12 กุมภาพันธ

ช่วงนีย้ งั ไม่มที างเลือกใหม่ๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะดวงในด้านการทำงาน คงต้อง ทำใจและทำหน้าทีเ่ ดิมกันต่อไป แต่ในเดือนกรกฎาคมนีจ้ ะเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสำหรับการเตรียมตัว ขอให้อดทนอีกสักพัก รับรองว่าข่าวดีหรือความ สำเร็จชื่อเสียงที่ดีจะตามมาแน่อนนอน ด้านการเงิน ยังอยู่ในจังหวะที่ดี ถึงแม้วา่ รายได้ประจำบางอย่างอาจจะหดหายไปบ้าง แต่การเจรจาติดต่อจะ ทำให้มรี ายได้ใหม่ๆ เข้ามา แม้แต่ความช่วยเหลือทางการเงินก็จะมีคนเข้ามา ช่วยเหลือซับพอร์ท ด้านความรัก คนโสดจะมีตวั เลือกเข้ามามากขึน้ บวกกับ ราศีมงั กรจะเป็นราศีทมี่ เี สน่หท์ มี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง แต่สำหรับคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว จะเป็นช่วงทีเ่ หมาะกับการเดินทางท่องเทีย่ วกับคนรักสองต่อสอง แต่ถา้ ไม่มี แพลนใดๆ ระวัง!แฟนของคุณจะไปเทีย่ วกับคนอืน่ แทนก็ได้ และด้านสุขภาพ– อุบตั เิ หตุ ยังสมบูรณ์แข็งแรงดี แต่ฝากเตือนถึงสุขภาพของบุตรหลานและ บริวารมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบาย ทิศมงคล ทิศเหนือ

ถือว่าเป็นราศีทจี่ ะมีขา่ วดีเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ใครทีอ่ ยากจะเริม่ งานใหม่กจ็ ะมี ความสำเร็จก้าวหน้า แต่ตอ้ งระวัง! เพราะมักจะมีหลายสิง่ อย่างเข้ามาพร้อมๆ กัน จนทำให้รบั มือไม่ไหว และจะมีผลต่อคุณภาพของงานนัน้ ๆ ด้วย ช่วงนีค้ งต้อง ดูแลและตรวจสอบให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ ด้านการเงิน ยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี เป็นช่วงแห่งการได้รบั อานิสงส์ขา่ วดีจากการเงินในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่ถา้ อยาก จะลงทุนทำธุรกิจเพิม่ เติมในช่วงปลายปีนี้ ขอให้รบี วางแผนเตรียมการกัน ตัง้ แต่เดือนนีเ้ ลย จะส่งผลดีในอนาคตแน่นอน ด้านความรัก กระแสความรัก ดูนงิ่ ๆ โสดคงต้องรอไปก่อน ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนอยูแ่ ล้ว อยูใ่ นช่วงแห่งการ ฮันนีมนู และท่องเทีย่ วร่วมกัน แต่จะต้องหมดเปลืองเงินทองกับความรักเยอะ มากเป็นพิเศษ ขอให้คณ ุ วางแผนการเงินให้ดี อาจจะทำให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ร่างกายมีความแข็งแรง ใครทีเ่ จ็บป่วยอยู่ จะมีโอกาสได้รบั การรักษาทีด่ ขี นึ้ ทิศมงคล ทิศเหนือ ดวงดาวความขัดแย้งจะมีพลัง ส่งผลให้คนทีม่ รี า้ น มีธรุ กิจของตัวเองจะเกิด ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับหุน้ ส่วน หรือแม้กระทัง่ คนทีเ่ ป็นพนักงานลูกจ้าง ช่วงนีจ้ ะเกิดอาการใจร้อนผิดปกติ ถ้าต้องงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรเครือ่ งกล จะเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการทำงาน ต้องระวัง! ด้านการเงิน มีเกณฑ์จะถูกหลอก ถูกโกง บวกกับดวงโชคลาภแทบจะไม่มเี ข้ามาเลย สำหรับรายจ่ายจะเสียเงิน กับค่าซ่อมแซมยวดยานพาหนะ หรือเรือ่ งของสุขภาพ ขอให้เตรียมจัดสรรการเงิน ให้ดี ด้านความรัก ดวงดาวกำลังจะทิง้ ทวน โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน คนมีคู่ มีแฟนแล้วจะมีโอกาสทะเลาะกับแฟนค่อนข้างจะบ่อยและแรงมากขึน้ ดวงดาว แรงๆ จะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์แรงๆ อาจถึงขัน้ ลงไม้ลงมือและมีผล ทำให้บางเหตุการณ์เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิม สำหรับ คนโสดต้องระวังปัญหา มือที่ 3 จะเป็นประเด็นทีท่ ำให้คณ ุ เสือ่ มเสียชือ่ เสียง และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์จะเกิดอุบตั เิ หตุสงู สุดในบรรดา 12 ราศี ขอให้มสี ติทกุ ครัง้ ในการขับรถ และการเดินทาง ทิศมงคล ทิศเหนือ


BLACK SHEEP Text : Prasert Eamrungroj

CBI

ผมมีความเห็นว่าวิธีในการทำาธุรกิจที่แข็งแรงและสามารถสร้าง ความเจริญเติบโตแบบยัง่ ยืนได้ ผูป้ ระกอบรายการนัน้ ๆ ต้องให้ ความสำาคัญกับของสามย่าง 1. ออกแบบ Creative Business Idea คำ�ถ�มคือ อะไรคือ CBI มันคืออะไรทีใ่ หญ่ม�กกว่�คุณค่�ขอผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร ผูป้ ระกอบก�ร ต้องคิดอะไรให้กว้�งกว่�สิง่ ทีเ่ ป็น Conventional Promise ทีส่ �ม�รถ ส่งผลกระทบต่อชีวติ ของผูบ้ ริโภคอย่�งมีนยั สำ�คัญ ก�รทีจ่ ะมองเห็น CBI ได้ ผูป้ ระกอบคนนัน้ ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ใน ก�รบริห�รธุรกิจ 2. เมื่อได้ CBI มาแล้ว ผู้ประกอบก�รร�ยนั้นต้องปรับเปลี่ยน ระบบปฏิบัติก�รขององค์กรให้ส�ม�รถส่งมอบ CBI ให้กับผู้บริโภค ระบบปฏิบัติก�รหม�ยถึงคุณภ�พของคน หม�ยถึงก�รจัดโครงสร้�ง องค์กร หม�ยถึง Business Process ผมมีค�ำ ถ�มยอดนิยมของผมอยูข่ อ้ หนึง่ ว่� ถ้�องค์กรแต่ละองค์กรมีจดุ ข�ยทีแ่ ตกต่�งกัน ทำ�ไมองค์กรแต่ละ องค์กรจึงมีโครงสร้�งขององค์กรและ Business Process เหมือนๆ กัน คว�มเหมือนกันหม�ยคว�มว่�ระบบปฏิบัติก�รไม่ได้เอื้ออำ�นวยที่จะ ส่งมอบคว�มต่�งของจุดข�ยขององค์กร 3. ถ้าผูป้ ระกอบการคนใดทำาการบ้านมาดี ด้วยก�รพิถีพิถัน ออกแบบ CBI ทีไ่ ม่เหมือนใครและไม่มใี ครเหมือน ให้คว�มใส่ใจในก�ร Transform ระบบปฏิบตั กิ �รให้สอดรับกับ CBI ผลของมันคือมันจะช่วย ปรับเปลีย่ นสถ�นะของแบรนด์ขององค์กรนัน้ ครัง้ หนึง่ ทีเ่ ป็นเพียงท�งเลือก ให้กบั ผูบ้ ริโภคม�กล�ยเป็นคว�มจำ�เป็นสำ�หรับชีวติ ท่�นผูอ้ �่ นจะเห็นได้ว�่ CBI คือสมองของก�รทำ�ธุรกิจ ตัวระบบ ปฏิบตั กิ �รคือเครือ่ งจักรในก�รทำ�ธุรกิจเพือ่ ส่งมอบตัว CBI ให้กบั ลูกค้� ถ้�ทำ�สองอย่�งได้อย่�งสมบูรณ์แบบ ผลลัพธ์คือตัวแบรนด์ซึ่งเปรียบ เสมือนหน้�ร้�นจะเปล่งประก�ยฉ�ยแสงมีคว�มโดดเด่นอย่�งที่

แบรนด์ไม่ส�ม�รถเทียบได้ วิธคี ดิ ของผมจึงกลับหัวกลับห�งกับกระบวนก�รในก�รทำ�ธุรกิจของ นักก�รตล�ดทีจ่ ะให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบไอเดียของธุรกิจ CBI เป็นตัวเริม่ ต้น ถ้� CBI เป็นอย่�งไรมันจะเป็นข้อกำ�หนดว่�ระบบปฏิบตั กิ �ร ต้องเป็นอย่�งไร แล้วสุดท้�ยแบรนด์ แล้วให้คว�มสำ�คัญน้อยม�กกับเรือ่ ง ระบบปฏิบตั กิ �รและไอเดียของธุรกิจ ผลก็คอื มันทำ�ให้ธรุ กิจเติบโตแบบ ข�ดคว�มแข็งแรง ผมมีตวั อย่�งสองตัวอย่�งทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ �่ นเข้�ใจถึงเรือ่ งคว�มสำ�คัญ ของ CBI และระบบปฏิบตั กิ �ร ตัวอย่�งแรกคือธุรกิจของ Starbuck ตอนที่ Howard Schultz เริม่ ต้นธุรกิจนี้ เข�ถ�มตัวเองว่�เข�ทำ�ธุรกิจอะไร และ คำ�ตอบของเข�เป็นคำ�ตอบที่มีคว�มช�ญฉล�ดและกล้�ห�ญม�ก เข�บอกว่� “We are in the people business serving coffee, not the coffee business serving people” ประเด็นคือ Starbuck อยูใ่ นธุรกิจของ ก�รดูแลคน ไม่ใช่อยูใ่ นธุรกิจของก�รข�ยก�แฟ และเครือ่ งมือหลักในก�ร ดูแลคนผ่�นสิง่ ทีเ่ รียกว่� “ก�แฟ” เมือ่ Howard Schultz มีมมุ มองทีแ่ ตกต่�งอย่�งเด่นชัดอย่�งนีท้ �ำ ให้เข� ออกแบบ CBI ว่�ไอเดียธุรกิจของ Starbuck คือคำ�ว่� “Personal comforting moment” เมือ่ ได้ CBI แล้วท�ง Starbuck จึงให้คว�มสำ�คัญกับระบบ ปฏิบตั กิ �ร Starbuck มีระบบปฏิบตั กิ �รทีแ่ ตกต่�งจ�กบริษทั ก�แฟอืน่ อย่�งเห็นได้ชดั พวกเข�ให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นดูแลคนเหล่�นัน้ แบบ มนุษย์ดแู ลมนุษย์ แล้วเรือ่ งอืน่ ๆ มันจะลงตัวเอง หลักคิดประก�รหนึง่ ที่ แสดงถึงคว�มสำ�คัญในก�รดูแลคนม�จ�กคำ�พูดว่� “Important of people over profit” เรือ่ งคนต้องม�ก่อนกำ�ไร นอกจ�กเรือ่ งคนท�ง Starbuck ยัง ออกแบบร้�นของตนเองให้เป็นทีน่ �่ นัง่ พักผ่อน สร้�งบรรย�ก�ศของร้�น ให้ส�ม�รถส่งมอบคำ�ว่� “Personal comforting moment” นี่ทำ�ให้ร้�น Starbuck กล�ยเป็น The third place เป็นสถ�นที่ที่มีคว�มสำ�คัญต่อ ชีวิตผูบ้ ริโภคนอกเหนือจ�กคำ�ว่� “บ้�นและทีท่ �ำ ง�น” ตัวอย่�งทีส่ องคือธุรกิจชือ่ RATP ซึง่ เป็นรถไฟฟ้�ใต้ดนิ ทีใ่ ห้บริก�ร คนในเมือง Paris มีอยูป่ หี นึง่ ผูบ้ ริห�รของ RATP ต้องก�รสร้�งอัตร� ก�รเจริญเติบโตของร�ยได้แบบก้�วกระโดด นีเ่ ป็นทีม่ �ของก�รทีผ่ บู้ ริห�ร ของ RATP redefine ว่�ตนเองไม่ได้อยูใ่ นธุรกิจของก�รขนส่งคน แต่พวกเข� อยูใ่ นธุรกิจของก�รเป็น “Service provider of lifestyle mobility” และเป็น ผลให้ระบบปฏิบตั กิ �รของ RATP ต้องรือ้ ทำ�ใหม่โดยสิง่ ทีเ่ ข�ปรับเปลีย่ นมี ร�ยละเอียดดังนี้ • สถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดนิ ทุกแห่งได้รบั ก�รออกแบบโดยใช้ง�นศิลปะ เข้�ไปตบแต่งให้ดสู วยง�ม ในตัวสถ�นีไฟจะสว่�งไสว นอกเหนือจ�กนัน้

ทุกสถ�นียังมีก�รฉีดน้ำ�หอมเข้�ไปในอ�ก�ศเพื่อดับกลิ่นอับ ประเด็น ในเรือ่ งนีค้ อื RATP ต้องก�รให้ลกู ค้�มีประสบก�รณ์ทด่ี กี บั บรรย�ก�ศของ ก�รใช้บริก�รในทุกโสตประส�ทสัมผัส • ในทุกสถ�นีท�ง RATP จะ Convert empty space ให้เป็น Retail space ด้วยก�รชวนร้�นค้�ม�เปิดร้�นก�แฟ ร้�นซักรีด ร้�นข�ยหนังสือ ร้�นข�ยอ�ห�ร คว�มหล�กหล�ยของร้�นค้�ทำ�ให้ลกู ค้�ของ RATP ส�ม�รถใช้ชวี ติ ทีม่ คี ณ ุ ภ�พได้ดถี งึ แม้ว�่ จะลงไปอยูใ่ นสถ�นีใต้ดนิ • RATP คำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผูโ้ ดยส�ร พวกเข�ทร�บดีว�่ ผูโ้ ดยส�รเมือ่ เดินท�งไปถึงสถ�นีปล�ยท�งยังต้องเดินท�งต่อด้วย Mode of transportation อืน่ นีเ่ ป็นทีม่ �ทีท่ �ง RATP สร้�งบริก�รใหม่คอื บริก�ร รถจักรย�นให้เช่� เพื่อให้ผู้โดยส�รส�ม�รถใช้รถจักรย�นของ RATP เดินท�งไปถึงจุดหม�ยปล�ยท�งได้อย่�งสะดวก ทุกวันนี้ RATP เป็น ผู้ให้เช่�จักรย�นทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเมือง Paris • RATP เห็นเส้นผมบังภูเข� พวกเข�เข้�ใจถึงคว�มเบือ่ ของผูโ้ ดยส�ร ทีเ่ ดินท�งในรถไฟฟ้�ใต้ดนิ ซึง่ กินเวล�ประม�ณโดยเฉลีย่ ครึง่ ชัว่ โมง จ�ก ข้อมูลดังกล่�วพวกเข� Convert rider to reader ด้วยก�รผลิตนิตยส�รให้ ผูโ้ ดยส�รอ่�นระหว่�งอยูใ่ นรถใต้ดนิ นิตยส�รเป็นทีม่ �ของคว�มเพลิดเพลิน ทีผ่ โู้ ดยส�รได้จ�กก�รเดินท�ง ส่วนท�ง RATP ได้ร�ยได้เพิม่ เติมม�จ�ก โฆษณ�ในนิตยส�ร เห็นไหมครับว่�ก�รทำ�ธุรกิจที่เริ่มต้นจ�ก�รถ�มตัวเองว่� “What business we are in” ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รนั้นได้ Redefine ตัวเองแล้ว ส�ม�รถออกแบบ CBI ที่มีคว�มยิ่งใหญ่ม�กกว่�คุณค่�พื้นฐ�นของ ตัวสินค้� ถ้�ทำ�อย่�งนั้นได้เท่�กับคุณมีเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่ทำ�ง�น แบบไม่มีวันหยุดไว้ที่สำ�นักง�นของคุณ prasert@blacksheep.co.th www.facebook.com/blacksheeprunbusiness

GO Magazine HD on iPad Digital Interactive Publication FREE! DOWNLOAD NOW online at www.golivepaper.com www.facebook.com/gofreemagazine www.ebooks.in.th/gofreemag

ON-SHELF


Go Magazine Issue40  

"Micro Celebrity"