Page 1

ISSUE 56 • 10 NOVEMBER - 10 DECEMBER 2013 www.golivetogether.com www.facebook.com/golivetogether

FREE MAGAZINE


G O magazin e •

let’s go •

Festival คือการเดินทาง และเพือ่ ให้ได้เจอ ‘สิง่ ใหม่ๆ’ เติมเต็มประสบการณ์ ความสนุก และแง่มมุ ให้ชวี ติ Festival ทีเ่ ป็นการเดินทางครัง้ ล่าสุดของดิฉนั คือ Tokyo Designers Week 2013 ณ ประเทศญีป่ นุ่ นับเป็น Festival น่าชมอีกงาน ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะแค่แวดวงคนท�ำงานดีไซน์และงานศิลปะทีจ่ ะเข้าไปซึมซับไอเดียใหม่ๆ จากการสร้างสรรค์ ของคนท�ำงานด้านนีจ้ ากทัว่ เอเชีย เพราะเป้าหมายทีจ่ ะขยายประสบการณ์ของความเป็นไปในอนาคตของการออกแบบ และงานศิลปะ โดยมุง่ มัน่ สร้างโอกาสให้สำ� หรับทุกคน นับจากเด็กๆ ไปจนถึงผูใ้ หญ่ ทีจ่ ะได้สมั ผัสและเพลิดเพลินกับการ ออกแบบและศิลปะ และเผยแพร่การออกแบบของทุกคน ศิลปะของทุกคน สูท่ กุ ๆ คน โดยภายในงานนอกจากนักศึกษา ด้านศิลปะทั่วเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงความสามารถแล้ว นักออกแบบรุ่นใหม่ก็ได้ไปแสดง ความคิดและฝีมอื ด้วย นีเ่ ป็นแนวทาง ‘ใหม่’ ที่ Tokyo Designers Week 2013 แสดงเจตจ�ำนงของงานสร้างสรรค์เพือ่ การก้าวสูไ่ ปข้างหน้า ช่วงเวลาเดียวกันนี้ แน่นอนว่า Festival ของแต่ละท้องถิน่ ตามมุมต่างๆ ของโลกก็กำ� ลังทยอยต้อนรับวันหยุดส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตอ่ เนือ่ งให้ผชู้ น่ื ชอบเดินทางไปสัมผัสด้วยเช่นกัน ฉบับนี้ Go จึงรวบรวมและน�ำเสนอ Festival ของไทยและจากทัว่ โลก เป็นการอุน่ เครือ่ งให้ผอู้ า่ นได้เตรียม พร้อมส�ำหรับการเดินทาง ‘ครัง้ ใหม่’ ก่อนใคร เพือ่ ทีจ่ ะได้พบ ‘สิง่ ใหม่’ ในแบบฉบับของตัวคุณเอง Amy – อรุณี แก้วทิพรัตน์ Editor-in-Chief

inbox •

ผมเพิ่งได้อ่าน GO เมื่อช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ชอบครับ เพราะตัวผมก็ชอบเดินทางและถ่ายรูป แต่สงสัยว่าบางเล่มก็จะมี คอลัมน์เดินทาง บางเล่มก็ไม่มี และถ้าผมอยากอ่านฉบับเก่าๆ จะหาได้ทไี่ หนบ้างครับ เพราะเข้าไปตามเว็บไซต์บนปก ผมหาไม่เจอ ขอบคุณครับ / ธัญบูรณ์ เลอเลิศไทยานุภาพ ดีใจทีช่ อบ GO Free Magazine ของพวกเรานะคะ จริงๆ แล้วภายในเล่มมีเนือ้ หาทัง้ Travel และ Lifestyle นะคะ รวมทัง้ สถานทีก่ นิ ดืม่ เทคโนโลยี ก็หวังว่าจะติดตามกันไปตลอด เรือ่ งคอลัมน์เดินทาง เราพยายามสลับสับเปลีย่ นสถานทีท่ ง้ั ในประเทศและนอกประเทศมานำ�เสนอ ส่วนฉบับเก่าๆ ลองเข้าไปดาวน์โหลดอ่านที่ www.ebooks.in.th/gofreemagazine หรือ http://issuu.com/ เสริชหาคำ�ว่า GO Free Magazine ส่วนเว็บไซต์เรา กำ�ลังพัฒนา เร็วๆ นีจ้ ะสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ค่ะ คุณธัญบูรณ์ เลอเลิศไทยานุภาพจะได้รับของที่ระลึกจากทีมงานนะคะ (ส่งความคิดเห็นมาได้ทางอีเมล์ golivepaper@yahoo.com)

contributors •

ลักขณา ดาวพราย (coffeenista) – แชมป์บาริสต้าจากหลายเวที ล่าสุด ครองต�ำแหน่ง Grand Barista Championship Thailand 2011 จึง ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งต่อ ระดับสากล และคว้ารางวัลรอง อันดับ 1 มาครอง เคยเป็นบาริสต้า ให้รา้ นกาแฟหลายแห่ง ปัจจุบนั อยู่ ทีเ่ ชียงใหม่ รับงานฟรีแลนซ์ และมี โครงการเปิดร้านกาแฟของตัวเองใน อนาคตอันใกล้

วิชติ มุกรุ ะ (chefview) – หัวหน้า พ่อครัวไทยประจ�ำ “ห้องอาหารไทย ศาลาริมน�ำ้ ” ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ผู้เผยแพร่ อาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้รจู้ กั มา เป็นเวลาเกือบ 30 ปี พร้อมน�ำ ประสบการณ์จากในครัวมาปรุง เป็น งานเขี ย นให้ นั ก อ่ า นได้ ลิ้ ม รส ที ่ GO แห่งนีเ้ ป็นครัง้ แรก รสชาติจะ ถูกปากถูกใจผูอ้ า่ นแค่ไหน อย่าลืม ติดตาม

พิมปาย (once in a lifetime) – จบ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยเขียน บทโทรทัศน์ เป็นกองบรรณาธิการ และบริหารส�ำนักพิมพ์ เคยมีผลงาน รวมเล่มชือ่ คิดถึงทุกวัน และ ระยะ ทางอันห่างใกล้ ก�ำลังตื่นเต้นกับ การบริหารชีวิตและความฝันโดย ไม่เสียสมดุล ตั้งใจเขียนหนังสือปี ละ 1 เล่ม ท�ำส�ำนักพิมพ์เล็กๆ กับ เพื่อน และอยากเดินทางบ่อยเท่า ที่ชีวิตจะอนุญาต

อาจารย์ชา้ ง – ทศพร ศรีตลุ า (zodiac) – โหรหนุม่ เจ้าของสโลแกน “รู้ ก่อน แก้ไขได้” อยูก่ บั GO มาตัง้ แต่ ฉบับแรกจนปัจจุบนั จึงเป็นหนึง่ ใน คอลัมน์ทมี่ ผี ตู้ ดิ ตามอ่านมากทีส่ ดุ และได้รับการยอมรับว่าดูดวงได้ แม่นมาก ชาว GO ตรวจสอบดวง ชะตากับอาจารย์ชา้ งได้ในทุกฉบับ

Consultants สฤษดิพงษ์ รัตนาพต สถาพร สิริสิงห ประวิช จรรยาสิทธิกุล จรัสพงษ์ สุรัสวดี ธีรภัทร์ สูตะบุตร Legal Advisor อ�ำนาจ ตันกุริมาน Publisher & Editor-in-Chief อรุณี แก้วทิพรัตน์ Travel & Lifestyle Editor ดวงกมล จันทร์เนตร์ Editorial Staff กัลยจันทร์ พรามณ์ประเสริฐ Graphic Designer เสริมเกียรติ ธนวเสถียร Proof Reader Plenta Marketing & Advertising Director รมณี สุกาญจนาภรณ์กุล Creative Strategic Planning กฤตภาส แก้วมณี สิรภพ แก้วทิพรัตน์ Accounting & Financial Manager จิตรสมัย ณ นคร Finance & Administration เพียงใจ ทองวิเชียร Color Separation บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด Printing บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ�ำกัด Address บริษัท เพียว ปาปริก้า จ�ำกัด 9/2 หมู่บ้านเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0 2736 8646, 08 6313 8853-4 แฟกซ์ 0 2731 4195 •

where to find us •


4 •

go shopping •

Text Pochy Photo The Walk

วอลค์กนั ที่ The Walk

ชัน้ 2 แบ่งเป็นร้านอาหารแบบ Indoor และร้านอาหารแบบ Semi-Outdoor

เกษตร-นวมินทร์ ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์

2

th

เก๋ทสี่ ดุ ถูกใจทีส่ ดุ กด Like ให้ทนั ทีที่ The Walk เกษตร–นวมินทร์ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำไมต้องกระดีก๊ ระด๊าขนาดนีน้ ะ่ เหรอ ก็คอมมูนติ มี้ อลล์ ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์แห่งนีอ้ ยูใ่ กล้ทที่ ำ� งานเดีย๊ นน่ะสิ ขอบอกเลยว่าวอล์คไปไม่กกี่ า้ วก็ถงึ แล้ว ยิ่งได้พบประสบพักตร์ก็ยิ่งหลงรัก ตัวอาคารสีสันสดใส สถาปัตยกรรมแบบ Southern European Village Style สวยที่สุด ลักษณะการจัดผังอาคารเป็นแบบ วิลเลจ วอล์คกิ้ง สตรีท พื้นที่ภายในอาคารเครื่องปรับอากาศท�ำงานดีเย็นฉ�่ำแต่ ให้บรรยากาศแบบเอาท์ดอร์เปรียบเสมือนเดินอยู่บนช้อปปิ้งสตรีทในประเทศ อิตาลีที่มีตึกอาคารบ้านเรือนหลายๆ แบบเรียงต่อกันไปตามถนน ถ่ายรูปโพสต์ สวยๆ ลงเฟซบุก๊ อุบ๊ อิบ๊ ว่าไปเดินอยูแ่ ถวยุโรปก็พอไหว ชอบทีส่ ดุ คือหอนาฬิกาภาย ใต้ชื่อ The Walk Clocknicle ที่แรกและที่เดียวของเมืองไทย ส่วนเรื่องร้านค้าฉันละไม่อยากจะบรรยาย ก็แหม ละลานตาเสียเหลือเกิน ใครจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน เดอะวอล์คจัดมาให้ครบทุกมิติ ฉันมาเดินเสียหลาย รอบแล้ว ก็มารอบเดียวเดินไม่หมดหรอกค่ะ กว้างขวางเสียเหลือเกิน พาแม่มา เดินก็ชอบ ช้อปเสียคุณลูกอย่างฉันเกือบหมดตัว พาพ่อมากินข้าวก็บอกว่าอร่อย นัดเพือ่ นครบฝูงมาเดินเล่นก็รอ้ งกรีด๊ กร๊าดถูกใจ พาแฟนมาสวีทก็วอล์คกันจนลืม โลกไปเลยค่ะคุณขา เรียกว่าจะมากินข้าว ช้อปปิง้ หรือแฮงเอาท์เมาท์มอยก็ขอให้ มาเถอะค่ะ ร้านเก๋ๆ เพียบไปหมด ว่าแล้วก็ขอตัววอล์คไปที่เดอะวอล์ค (เกษตร–นวมินทร์) อีกสักรอบ เดินคนเดียวก็เกร๋ได้ จริงๆ นะคะคุณขา About The Walk

Location: ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร – นวมินทร์) และถนนประดิษฐมนูธรรม Contact: 0 2108 7200 Facebook: thewalkshoppingcenter Open Hours: 10.00 – 22.00 น. ทุกวัน

1st

ชั้นที่ 1 เป็นกลุ่มของร้านอาหาร และสถาบันการเงิน ชั้น G ประกอบด้วย MaxValue Supermarket เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร Take Home และร้านค้าปลีก ร้านบริการต่างๆ

G • The Walk เกษตร-นวมินทร์ แบ่งออกเป็น 6 อาคารประกอบด้วยอาคาร A และ B เป็นอาคาร Index Living Mall อาคาร C, D และ E เป็นอาคารของ The Walk แบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยเป็น 3 ชัน้ ส่วนอาคาร F เป็นส่วนของอาคารจอดรถ

นะนำ�

ร้านนี้แ

ก๋วยเตี๋ยวน่าหม้อ ร้านก๋วยเตี๋ยวน่าหม้อ ส�ำหรับคอก๋วยเตี๋ยวที่ชอบวนเวียนอยู่แถวๆ หม้อก๋วยเตี๋ยว ลิ้มลองความอร่อย กับก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษ น�้ำซุปที่หวานกลมกล่อมจากการเคี่ยวกระดูกล้วนๆ ไม่เจือผงชูรส ได้ที่ ชั้น 2 เมนูที่คุ้มค่าสุดๆ ต้องนี่เลย เซ็ทอาหารส�ำหรับ 2 คน มีทั้งหม้อไฟหมูหรือหม้อไฟเนื้อ เส้นลวกกับข้าว เปล่า ลาบเกี๊ยวทอด น�้ำใบเตยและน�้ำมะตูม Contact: 0 2115 1787 Facebook: www.facebook.com/namorrnoodle ร้าน The Cavern Club Bangkok ร้าน The Cavern Club Bangkok เน้นๆ ว่าเป็นร้านนั่งดื่ม ส�ำหรับชีวิตไนท์ไลฟ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น หนุม่ ๆ ทีช่ อบนัง่ แฮงเอาท์เหล่หญิง หรือสาวๆ ทีช่ อบเมาท์มอยระหว่างคอยใครบางคน การันตีบรรยากาศ และดนตรีคุณภาพเยี่ยมด้วยชื่อวง Cavern Club ที่โด่งดัง ใครชอบฟังเพลงของเดอะ บีทเทิ่ล ราตรีนี้ ยาวแน่ Contact: 09 35267879 Facebook: www.facebook.com/TheCavernClubBkk/info


spin the world •

5

Text golivepaper@yahoo.com

Your Calendar

NOVEMBER – DECEMBER

2013

2

1

3

4

1. What: นิทรรศการดื่ม ดับ When: วันนี้ – 25 ธันวาคม 2556 Where: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) พระราม 4 Why: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเอ็กซ์ทรีม พลัส เชิญชม นิทรรศการดื่ม ดับหรือ Drink Dead ภายใต้คอนเซ็ปต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ ปลอดภัย เป็นการน�ำเสนอนิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบใหม่ทผี่ เู้ ข้าชมสามารถเรียนรูไ้ ด้ ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย โดยใช้สอื่ ไอทีทมี่ คี วามน่าสนใจ ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้เข้าร่วม นิทรรศการได้ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2343 1500 ต่อ 2 2. What: เทศกาลรถคลาสสิคแห่งเมืองหัวหิน When: 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 Where: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน Why: เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนม์มายุครบ 86 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนม์มายุครบ 81 พรรษา สมาชิกกลุ่มโรงแรมชั้นน�ำระดับโลก ร่วมกับดร.ปราจิน เอี่ยมล�ำเนา ประธานบริหารบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เทศบาลเมืองหัวหิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สนับสนุนโดยโรงแรม 5 ดาวในเมืองหัวหิน น�ำความอลังการล�ำ้ ค่าของ ขบวนรถคลาสสิคหรูหราทีห่ าชมได้ยากกว่า 50 คัน มาอวดความงามย้อนกาลเวลาให้ตราตรึงใจ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 3251 2021-38 3. What: คอนเสิร์ตหลงรักทะเลดาว Art & Music When: 13 ธันวาคม 2556 Where: หาดเจ้าส�ำราญ จังหวัดเพชรบุรี Why: ททท.ภูมิภาคภาคกลางและจังหวัดเพชรบุรี ชวนคุณไปชมทะเลดาวเคล้าเสียงดนตรี และเสียงคลื่น พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย ได้แก่ ปาล์มมี่ บุรินทร์ เบน ชลาทิศ ฟรายเดย์ และเจ็ทเซ็ทเทอร์ รวมทั้งดีเจชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน กิจกรรมแบบอาร์ตๆ ริม ทะเล อาทิ กิจกรรมวาดภาพล้อบน iPad กิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัล ชิมอาหารชื่อดังของดี เมืองเพชร ชมนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย แชะ&แชร์ ในจุดถ่ายภาพเก๋ๆ ของ แหล่งท่องเที่ยวในฝัน

5

6

4. What: หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 11 When: 13 – 15 ธันวาคม 2556 Where: โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Why: สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงแรมอมารี หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานภายใต้แนวคิดฝากหัวใจไว้หัวหิน (We Left Our Hearts in Hua Hin) เทศกาลรับลมหนาว ผู้ร่วมงานจะได้ใกล้ชิดและถ่ายรูปกับรถโบราณ รถคลาสสิค และคัสตอมคาร์หาชมยาก ที่มาร่วมขบวนพาเหรดกว่า 50 คัน พร้อมกิจกรรม น่าสนใจมากมาย 5. What: 60th YWCA International Charity Bazaar 2013 When: 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 Where: ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Why: ช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์นานาชาติอิมพอร์ตจากกว่า 40 ประเทศ พบสินค้า ไฮไลท์มากมาย อาทิ กาแฟพันธุด์ ี รองเท้าแบรนด์ดงั Havaianas จากบราซิล ไข่มกุ ธรรมชาติ ผ้าไหมจากประเทศจีน น�้ำหอม เครื่องส�ำอาง ไวน์ชั้นเยี่ยม จากฝรั่งเศส, พรมเปอเซียร์ จาก อิหร่าน เครื่องหนัง น�้ำมันมะกอกจากอิตาลี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายมาจ�ำหน่ายใน ราคาพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขที่จะถึงนี้ ส�ำหรับรายได้จากการ จ�ำหน่ายสินค้าทั้งหมดมอบให้กับโครงการการกุศล รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2286 1936 ต่อ 517-520, www.ywcabangkok.com 6. What: Photo Fair 2013 When: 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 Where: ไบเทค บางนา Why: สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Focus to the Future ซึง่ หมายถึงการก้าวออกจากกรอบเดิมๆ เปิดรับสิง่ ใหม่เพือ่ มุง่ สูอ่ นาคต ภายในงานเตรียมพบกับ นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายจากสมาคมและสถาบันต่างๆ Concept Shop จัดแสดง Lab สีตน้ แบบแห่งอนาคต พืน้ ทีจ่ ดั แสดงนวัตกรรมการถ่ายภาพ ร้านค้าอุปกรณ์ถา่ ยภาพ การแสดง ศิลปะบนเรือนร่าง การประกวด Miss Leo และ Cosplay พลาดไม่ได้กับกิจกรรมร่วมสนุก ลุ้นรับรับรางวัลมากมาย ติดตามรายละเอียดได้โดยการกด like สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ หรือคลิกเข้าไปที่ www.photofairthailand.com

Plan Your Trip! What: UBS PARADE SPECTACULAR When: 24 พฤศจิกายน 2556 Where: เมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา Why: หนึง่ ในงานเทศกาลบอลลูนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในสหรัฐอเมริกาก�ำลังจะเริม่ ขึน้ แล้ว งานนีเ้ ตรียม พบกับบอลลูนยักษ์มากกว่า 20 ใบ รวมทั้งวงดนตรีขบวนพาเหรดที่ได้รับรางวัลกว่า 40 วง มา ร่วมสร้างความรื่นเริงให้กับผู้คนบนท้องถนนที่เข้าร่วมงาน เตรียมกล้องและสมาร์ทโฟนให้พร้อม เพราะสีสัน และหน้ า ตาอั น น่ า รั ก ของบอลลู น ยั ก ษ์ แ ห่ ง ย่ า น นิวอิงแลนด์จะท�ำให้คุณรัวชัตเตอร์ไม่หยุด http:// stamford-downtown.com/

What: Seoul Design Festival 2013 When: 18 – 22 ธันวาคม 2556 Where: ศูนย์การค้าโคเอ็กซ์ ย่านกังนัม กรุงโซล เกาหลีใต้ Why: การรวมตัวกันของเหล่าดีไซน์เนอร์ชื่อดัง งานนี้จัดขึ้น ครั้งแรกเมื่อปี 2002 ปีนี้น�ำเสนออนาคตของโลกดีไซน์ว่าจะ แตกต่างจากโลกปัจจุบันนี้อย่างไร ในงานนี้จะได้พบกับ เทรนด์งานดีไซน์จากเหล่าดีไซน์เนอร์ทวั่ ทุกมุมโลก รวมทัง้ ผล งานการสร้างสรรค์ของเหล่าดีไซน์เนอร์ชาวเกาหลี จัดได้ว่า เป็นงานแสดงระดับนานาชาตีอีกงานหนึ่งที่ดีไซน์เนอร์และ ผู้สนใจงานดีไซน์ไม่ควรพลาด


6 •

switch on •

Text มาเวอริค

Instant Translator Glasses ต้องยกนิ้วให้เป็นเสือปืนไวจริงๆ ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น เพราะหลังจากที่กรุงโตเกียวได้รับเลือกให้เป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี 2020 ได้ไม่กเี่ ดือน บริษทั โอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มอื ถือยักษ์ ใหญ่ของญีป่ นุ่ NTT Docomo ได้เปิดตัวแว่นแปลภาษา Augmented Reality Headmonted Device หรือเรียกสั้นๆ ว่า HMD ที่งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี CEATEC เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยแว่นอัจฉริยะ ดังกล่าวเป็นแว่นตาแบบครอบศีรษะที่ใช้เทคโนโลยีการจดจ�ำตัวอักษร ซึ่งจะตรวจจับข้อความต่างๆ ที่ผู้สวมใส่มองเห็น อาทิ ป้ายบอกทาง เมนูอาหาร แผ่นพับ หรือนิตยสาร ผ่านกล้องตัวจิ๋วที่ติดมากับ แว่น จากนัน้ ก็จะท�ำการวิเคราะห์และแปลภาษาออกมาให้ผสู้ วมใส่ได้เข้าใจผ่านจอภาพภายในแว่น โดยสามารถแปลได้ 4 ภาษาคือ ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมโอลิมปิกเกมส์ในอีก 7 ปีข้างหน้า

Stay in Bed for 70 Days องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ NASA เปิดรับอาสาสมัครให้คณ ุ ‘นอน’ อยูบ่ นเตียงเฉยๆ เป็น เวลา 70 วัน แลกกับค่าตอบแทน 18,000 เหรียญสหรัฐฯ (ราว 6 แสนบาท) โดยการทดลองของ NASA นีถ้ กู ออกแบบไว้เพือ่ ท�ำการศึกษาผลกระทบทีม่ ตี อ่ ร่างกายของนักบินอวกาศซึง่ ต้อง อยูใ่ นสภาพไร้นำ�้ หนักเป็นเวลานาน ทัง้ นีผ้ ทู้ จี่ ะสมัครเข้าร่วม การทดลองต้องผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายของกองทัพ อากาศ จากนัน้ ก็ตอ้ งนอนอย่างเดียวห้ามลุกออกจากเตียงเป็น อันขาด แต่กไ็ ม่จำ� เป็นต้องนอนหลับหรือนอนนิง่ สามารถอ่าน หนังสือ เล่นเกมบนโทรศัพท์ หรือพูดคุยกับเพือ่ นแบบออนไลน์ ก็ได้ ตราบใดทีไ่ ม่ตอ้ งลุกออกจากเตียง ส่วนเรือ่ งการอาบน�ำ้ นัน้ ไม่ตอ้ งห่วงเพราะเตียงนีม้ าพร้อมฝักบัวทีอ่ อกแบบมาเป็น พิเศษ แต่เรือ่ งการเข้าห้องน�ำ้ ห้องท่านัน้ ไม่ได้ระบุไว้ในเนือ้ ข่าว คงต้องรอให้ไปลุน้ หน้างานกันเอาเอง

World’s Most Valuable Brand แม้จะขาดสตีฟ จ็อบส์ไป แต่บริษัทไอทีชื่อดังอย่าง Apple ก็ ยังได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก พิสูจน์ได้จากการครอง ต�ำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกประจ�ำปีนี้จากการ จัดอันดับของ Interbrand บริษัทที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และเครือ่ งหมายการค้าของบริษทั ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การเชือ่ ถือ โดย Apple ครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่าเครือ่ งหมายการค้าสูงถึง 98.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และถือเป็นครั้งแรกที่เครื่องดื่มน�้ำด�ำ อย่าง Coca-Cola ต้องเสียแชมป์ลงมาอยู่อันดับ 3 หลังจาก ที่ครองอันดับ 1 มานานถึง 13 ปี ขณะที่อันดับ 2 คือ Google ที่ขยับขึ้นจากอันดับ 3 ตามมาด้วยสองบริษัทคอมพิวเตอร์ IBM และ Microsoft ที่ติดอันดับ 4 และ 5 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ใน 10 อันดับแรก มีเพียง 2 แบรนด์ทเี่ ป็นบริษทั ต่างประเทศได้แก่ Samsung จากเกาหลีใต้ที่ครองอันดับ 8 และ Toyota จาก ญี่ปุ่นที่ครองอันดับ 10

270-Degree Cinema ในเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อ เดือนทีผ่ า่ นมา บริษทั CJ CGV เครือข่ายโรงภาพยนตร์ อันดับ 1 ของแดนกิมจิ ถือโอกาสเปิดตัวจอภาพยนตร์ แบบ 270 องศา ในการฉายภาพยนตร์แอ็กชัน่ สายลับ เรือ่ ง The X ของผูก้ ำ� กับ คิม แจ วูน ทีม่ คี วามยาว 30 นาที โดยนวัตกรรมการฉายภาพยนตร์แบบใหม่นมี้ ชี อื่ ว่า Screen X ทีจ่ ะเปลีย่ นผนังสองข้างของโรงภาพยนตร์ ให้เป็นจอหนังพิเศษ ช่วยเพิม่ มุมมองและบรรยากาศให้ ผูช้ มรูส้ กึ เหมือนก�ำลังอยูใ่ นเหตุการณ์จริง ทัง้ นีใ้ นการ ถ่ายท�ำภาพยนตร์ตอ้ งใช้กล้อง 3 ตัวเก็บภาพจากมุมที่ แตกต่างในเวลาเดียวกัน โดยบริษทั CJ CGV วางแผน ติดตัง้ ระบบ Screen X ในโรงภาพยนตร์ 31 แห่งทัว่ เกาหลีใต้ นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความสนใจจากประเทศ อืน่ ๆ อย่างจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา แต่ระบบนี้ ก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดบางอย่างเช่นทุนสร้างทีส่ งู ถึง 4-5 ล้าน บาทต่อโรง รวมทัง้ การลดจ�ำนวนทีน่ งั่ เนือ่ งจากจ�ำเป็น ต้องให้ผชู้ มนัง่ เฉพาะบริเวณกลางโรงเท่านัน้

Postagram Postcards ในยุคดิจทิ ลั แบบนี้ เชือ่ ว่าหลายคนคงโหยหาการส่งโปสการ์ด หาเพื่ อ นๆ ทางไปรษณี ย ์ ที่ เ ริ่ ม หมดความนิ ย มลงเรื่ อ ยๆ แอพพลิเคชั่น Postagram Postcards น�ำโลกไฮเทคแบบ ดิจิทัลและความคลาสสิกในอดีตมารวมกันอย่างลงตัวด้วย การน�ำภาพที่คุณถ่ายไว้ในสมาร์ทโฟน จากบนเฟซบุ๊กหรือ อินสตาแกรมมาจัดวางเป็นโปสการ์ด จากนั้นคุณก็ระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้รับ เขียนข้อความ แล้วท�ำการกดส่ง บริษัท ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นนี้ก็จะปรินท์ภาพของคุณออกมาเป็น โปสการ์ดจริงๆ และท�ำการจัดส่งให้เสร็จสรรพ ด้วยราคาทั้ง ค่าโปสการ์ดและค่าส่งทีร่ วมกันแล้วเพียง 0.99 เหรียญสหรัฐฯ ในอเมริกา และ 1.99 เหรียญสหรัฐฯ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ฟรีทั้ง App Store และ Google Play หรือจะส่งผ่านเว็บไซต์ postagramapp.com ก็ได้


8 •

life’s journey •

Text Amm Junnet Photo D.John

แอ่วล�ำปาง ฮักเมืองเหนือ บรรยากาศตอนเช้าเป็นใจให้เรียกว่าฤดูหนาว แต่แสงแดดทีแ่ ผดเผา ในตอนกลางวันนีส่ บิ อกฉันว่า ฤดูรอ้ นชัดๆ ฤดูไหนไม่รู้ รูแ้ ต่วา่ ทุกฤดูกาลฉันมี All New ISUZU V-Cross พาไปเทีย่ ว และครัง้ นี้ เราจะไปแอ่วเมืองเหนือ ตามล่าหาลมหนาวและสายหมอกกัน

ฉันเคยไปล�ำปางมา 2-3 ครัง้ แล้วก็ยงั ติดอกติดใจกับความ น่ารักเหลือหลายของเมืองเขลางค์นครแห่งนี้ ฉันติดใจกับ บรรยากาศเกสต์เฮาส์รมิ แม่นำ�้ น่าเสียดายทีค่ รัง้ นีท้ พี่ กั ส่วนใหญ่ เต็มทัง้ ทีเ่ ป็นวันธรรมดาแท้ๆ ฉันเข้าพักทีบ่ า้ นเชียงรายเกสต์เฮาส์ แม้จะไม่อยูต่ ดิ น�ำ้ แต่การอยูใ่ กล้หอนาฬิกาก็นบั เป็นข้อดี เพราะ มีรถม้าวิง่ กันให้เห็นอยูข่ วักไขว่ มองเพลินทุกครัง้ ทีข่ บั รถผ่าน ฉันเคยพา All New ISUZU V-Cross คันเท่ เที่ยวลุย มา นักต่อนัก ครัง้ นีเ้ หมือนเป็นการตอกย�ำ้ สมรรถนะอเนกประสงค์ ของปิกอัพสปอร์ตคันนี้ที่สามารถรองรับทุกความต้องการ เปลีย่ นจากเท่ลยุ มาเป็นเทีย่ วในเมืองรถม้ากันบ้าง อย่างทีเ่ คย มีคนกล่าวไว้ว่า Size doesn’t Matter เพราะฉะนั้น แม้จะคัน ใหญ่ยกั ษ์แค่ไหนแต่กล็ งตัวกับทุกการจอดด้วยกล้องมองหลัง ที่ช่วยให้จอดง่าย ถอยสบาย ไม่ต้องกลัวชน

เช้ า ตรู ่ ข องฉั น ในวั น แรกเริ่ ม ต้ น ที่ ต ลาดเทศบาลเชิ ง สะพานรัษฎา สายหมอกลอยอย่างอ้อยอิ่งโอบกอดทั่วเมือง ตลาดเช้าคึกคัก ผูค้ นพากันมาหาซือ้ กับข้าวกับปลา เณรน้อย พระหนุม่ และแก่พากันออกเดินบิณฑบาต ชายผ้าเหลืองปลิว ไสวตัดกับสีเทาของหมอกยามเช้าน่าดูยงิ่ นัก มือ้ เช้าของฉันมี ทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง เมี่ยงค�ำเสียบไม้ และปาท่องโก๋ตัวเล็ก ก่อนจะไปปิดท้ายให้ท้อง (เกือบแตก) ด้วยโจ๊กแสนอร่อยที่ ชวนมิตรโฮสเทลใกล้ที่พัก เมื่อเวลาเดินเร็ว สายหน่อย ฉันข้ามฟากออกจากตัวเมืองสู่ฝั่งตะวันตก ของแม่นำ�้ วังเพือ่ เดินทางไปไหว้พระทีว่ ดั ปงสนุกเป็นแห่งแรก วั ด นี้ นั บ เป็ น โบราณแห่ ง ชุ ม ชนบ้ า นเวี ย งเหนื อ แบ่ ง เป็ น


วัดปงสนุกเหนือและวัดปงสนุกใต้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนัก แต่ฉันไปที่วัดปงสนุกใต้ เพราะมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ และสถาปัตยกรรมทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะ ม่อนดอยหรือทีช่ าว บ้านแถวนัน้ อธิบายว่าเป็นเนินเขาพระสุเมรุจำ� ลองซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของวิหารพระเจ้าพันองค์ ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมล้าน นา พม่าและจีน ตามหลักฐานนัน้ กล่าวว่ามีเพียงแห่งเดียวใน ประเทศไทย ฉันเพลิดเพลินกับการเดินเล่นอยูใ่ นวัดแห่งนีม้ าก สีสัน ความงดงามอันอ่อนช้อย และของเก่าโบราณที่ทางวัด เก็บไว้นา่ จะเป็นเหตุผลหลักทีท่ ำ� ให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้ตัว สายหมอกหายไปแล้วแสงแดดอันร้อนระอุเข้ามาแทนที่ โชคดีที่พวกเราจอดรถไว้ใต้ต้นไม้จึงพอช่วยกันไอความร้อน ได้บ้าง ทันทีที่สตาร์ทรถ เครื่องปรับอากาศท�ำงานได้อย่าง ยอดเยี่ยม รู้สึกเย็นฉ�่ำขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่นาที พักกินข้าวเที่ยงด้วยข้าวซอยแสนอร่อย ตอนแรกตั้งใจ จะกินข้าวซอยอิสลามอันขึน้ ชือ่ แต่เวลาบ่ายโมงคือเวลาทีช่ า้ ไปส�ำหรับข้าวซอยเจ้าอร่อย จึงต้องระเห็จไปกินข้าวซอยร้าน ข้างๆ แทน พอทดแทนกันได้ หลังจากนั้นฉันไปต่อที่วัดเจดีย์ ซาวหลัง มากี่ครั้งฉันก็นับเจดีย์ได้ในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากัน ทั้งที่ ชื่อวัดก็บอกอยู่แล้วว่า ซาว ซึ่งหมายถึง 20 ความสวยงามอยู่ ที่เจดีย์แปลกตาเพราะเป็นเจดีย์ทรงพม่าสีทองอร่ามแบบ ย่อส่วนประดับด้วยยอดฉัตร และเชื่อกันว่าภายในเจดีย์มี พระเกศาธาตุบรรจุอยู่ บ้านเสานัก...พักอารมณ์ เทีย่ ววัดพอก่อน พักอารมณ์กนั ทีบ่ า้ นเสานัก ภาษาเหนือ แสนน่ารัก ชื่อบ้านหมายถึง บ้านที่มีเสาจ�ำนวนมากมาย นั่นเอง บ้านนี้เป็นบ้านไม้สักโบราณ อายุ 100 กว่าปี มีเสาถึง 116 ต้น ส่วนถุข้าวเสาหลายมีเสา 24 ต้น (ยุ้งข้าวนั่นเอง) สัญลักษณ์ของบ้านอีกอย่างคือต้นสารภีหลวงซึง่ ว่ากันว่าเกิด ก่อนบ้านกว่า 30 ปี บนบ้านฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตกลับ ไปดูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวล�ำปางสมัยล้านนาโบราณ บ้านนี้ส�ำคัญแค่ไหน ก็แค่ว่าในปี 2548 บ้านหลังนี้ได้รับ พระราชทานรางวั ล จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทเคหสถาน บ้านเรือนเอกชน ไม่นา่ แปลกใจทีจ่ ะมีคณะนักเรียน นักศึกษา พากันมาดูงานไม่ขาดสาย

ตกเย็นไปนั่งดินเนอร์สวยๆ ริมแม่น�้ำวังที่ร้านเก่าแก่ชื่อ ริเวอร์ไซต์ ก่อนไปเติมความหวานด้วยขนมไทยๆ ข้างถนน ร้านนี้ขึ้นชื่อมากในหมู่ชาวล�ำปาง นักท่องเที่ยวที่แสวงหา ของกินอร่อยก็ต้องรู้จักดี เป็นร้านไม่มีชื่อ อยู่ตรงข้ามห้างเสรี สรรพสินค้า จอดรถก็จอดริมทางนั่นเอง จ�ำวันคู่วันคี่กันให้ดี เพราะจะมีฝั่งห้ามจอดไม่ซ�้ำกันในแต่ละวัน ร้านนี้ขายทั้ง เต้าฮวยร้อนและเย็น เต้าทึงร้อนและเย็น บัวลอยไข่หวาน เต้าส่วน น�้ำเต้าหู้ คนต่อคิวกันยาวเหยียด ด้วยปริมาณและ ความอร่อยของขนมเกินราคา กลับไปล�ำปางเมือ่ ไหร่ ต้องเจอ กันอีกแน่นอน

ล�ำปางรออยู่ ก็เลยตืน่ แต่เช้า เป้าหมายแรกแน่นอนว่า กองทัพ ต้องเดินด้วยท้องด้วยการไปกินกวยจับ๊ ร้านดังหน้าสถานีรถไฟ รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ม่มลี กู ค้าเลย แต่พอกินหมด หันไปอีกที แม่คา้ คว�ำ่ หม้อแล้ว แปลว่าเช้าของฉันแปลว่าสายของคนล�ำปาง เหลือบ มองหน้าปัดที่แผงคอนโซล ได้เวลาเติมพลังให้ All New ISUZU V-Cross ขอบอกเลยว่า ประหยัดน�้ำมันสุดๆ ขับมา จากกรุงเทพฯ แถมวนเวียนเที่ยววัดหลายแห่ง ปิกอัพสปอร์ต คู่ใจคันนี้จิบน�้ำมันไปน้อยกว่าที่คิด เที่ยววัดในเมืองหลายแห่ง แต่จุดหมายส�ำคัญที่พลาด ไม่ได้คือการไปวัดพระธาตุล�ำปางหลวง ที่อยู่ห่างจากอ�ำเภอ เมืองฯ ไปทางใต้ สูอ่ ำ� เภอเกาะคา เท่าทีจ่ ำ� ได้ มีการเปลีย่ นแปลง มหัศจรรย์พระธาตุ ไปมากจากครั้งล่าสุดที่ฉันมา มีการจัดระเบียบที่จอดรถใหม่ มาเที่ ย วมั ก ตื่ น เช้ า กว่ า วั น ท� ำ งาน ฉั น เป็ น อย่ า งนั้ น รถม้าจ�ำนวนมากขึน้ ทีม่ าจอดรอรับนักท่องเทีย่ ว แต่ทเี่ หมือน ไม่รคู้ นอืน่ เป็นเหมือนฉันไหม วันนีก้ เ็ ช่นกัน ด้วยความรูส้ กึ ทีว่ า่ เดิมคือจ�ำนวนผู้คนที่ยังคงหลั่งไหลมาไหว้พระธาตุอย่าง


เนืองแน่น จนท�ำให้ฉนั ไม่สามารถฝ่าวงล้อมเข้าไปชมมหัศจรรย์ เงาพระธาตุได้ แต่วาสนายังพอมีเมือ่ ฉันได้มโี อกาสเข้าไปชมมหัศจรรย์ เงาพระธาตุทวี่ ดั พระธาตุจอมปิง วัดนีอ้ ยูห่ า่ งจากวัดพระธาตุ ล�ำปางหลวงประมาณ 8 กิโลเมตร แต่จ�ำนวนนักท่องเที่ยว น้อยกว่ามาก โบสถ์ส�ำหรับเข้าไปชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยไม่ถึง 10 คน เป็นความงามและความ มหัศจรรย์ทมี่ แี สงอาทิตย์เป็นพระเอก ภาพเงาพระธาตุทฉี่ ายชัด บนพื้นโบสถ์ชัดเจนเหมือนภาพวาด ต้องไปดูด้วยตาตัวเอง เท่านัน้ จึงจะเข้าใจว่าเงาพระธาตุนนั้ งดงามและน่ามหัศจรรย์ เพียงใด แอ่วเหนือจริงๆ นะเจ้า มาถึงล�ำปางทั้งที ของฝากนอกจากจะเป็นแคปหมู น�ำ้ พริกหนุม่ และของกินแบบเหนือๆ แล้ว ฉันต้องซือ้ เครือ่ งใช้ เซรามิกเป็นของติดไม้ติดมือ ฉันแวะไปที่อินทราเซรามิก ซึ่ง เป็ น โรงงานเซรามิ ก ชื่ อ ดั ง มี ทั้ ง สิ น ค้ าเกรดเอและเกรดบี ให้เลือกซื้อ มาช่วงปลายปีแบบนี้ ก็ได้โอกาสซื้อของฝากรวบ เป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยทีเดียว นอกเหนือจากชามตราไก่ สัญลักษณ์เมืองล�ำปาง แก้ว จาน ชาม ลวดลายสีสันสดใส ก็นา่ รักน่าซือ้ ไม่แพ้กนั ใครอดใจได้ตอ้ งยกนิว้ ให้ เพราะขนาด ฉันเองตั้งใจว่าจะซื้อให้น้อยที่สุดก็ยังขนซื้อกลับไปเป็นลัง พืน้ ทีท่ า้ ยปิกอัพสปอร์ตคูใ่ จ All New ISUZU V-Cross ยังเหลือ ช่วงล่างแข็งแกร่งไม่ต้องกลัวว่าจะรับน�้ำหนักไม่ไหว หิ้วของฝากกันไปแล้ว ได้เวลาหิ้วท้องไปฝากกันที่ร้าน อร่อย ขอบอกว่ามื้อเย็นครั้งนี้เป็นมื้อที่แสนสุขมาก ฉันอิ่ม อร่อยแบบเปรมปรีด์ ณ ร้านของกิ๋นบ้านเฮา ตรงข้ามสถานี ต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมืองล�ำปาง อาหารเหนือแท้ๆ รสชาติที่คน เหนือยังบอกว่าล�ำแต๊ๆ นะเจ้า แกล้มด้วยดนตรีล้านนาเล่น และร้องกันแบบสดๆ ได้อารมณ์เนิบช้า เบาสบาย เป็นอีกร้าน ที่ฉันจดไว้ในใจว่าต้องมาซ�้ำ เอนจอยสายลม เมือ่ บอกว่าพา All New ISUZU V-Cross มาแอ่วเมือง รถม้า นอกจากขึน้ รถม้าชมเมืองล�ำปางถึงจะเรียกว่ามาถึง แต่ ถ้าจะให้ครบรสชาติ ก็ตอ้ งพากันไปฟาร์มม้า เช้าวันนัน้ ท้องฟ้า สดใส ฉันออกนอกเมืองไปทางถนนล�ำปาง-เชียงใหม่ วิง่ ฉิวสูส่ นั ลมจอยฟาร์ม เมื่อฉันไปถึง เห็นม้าบางตัวออกมาเดินเล่น เล็มหญ้า บ้างก็วงิ่ เล่นโชว์ลลี า เป็นภาพทีน่ า่ ประทับใจ ฟาร์มม้า ที่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก็มีนักท่องเที่ยวพากัน แวะไปถ่ายรูป เดินชมคออกม้ากันอยูบ่ อ่ ยๆ ฉันคิดว่าคงเป็น เพราะพีๆ่ คนเลีย้ งม้าทีน่ ใี่ จดี พาเดินชมฟาร์มและพูดคุยอย่าง ออกรส ทีน่ เี่ ป็นฟาร์มเพาะพันธุม์ า้ อย่าแปลกใจทีม่ า้ ส่วนใหญ่ จะตัง้ ท้องกันเกือบทุกตัว พ่อพันธุร์ า่ งสูงใหญ่สง่างามชือ่ ไวไฟ สัง่ ตรงมาจากสหรัฐอเมริกา ฉันนึกสงสัยว่า เอาลงเรือข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาหรืออย่างไร ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื ขึน้ เครือ่ งบิน เท่เสีย ไม่มี ปิดท้ายความน่าฮักของเมืองรถม้าที่ Hug You ขากลับ จากล�ำปางไม่มีใครไม่แวะฟาร์มแกะแห่งนี้ เพราะนอกจาก จะสะดุดตากับสีสนั หวานๆ ของป้ายขนาดใหญ่คำ� ว่า ล�ำปาง หนาวมาก ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นค�ำขวัญประจ�ำล�ำปาง ไปเรียบร้อย ที่นี่ยังมีเครื่องดื่ม ขนม ของที่ระลึก โปสการ์ด ทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วอย่างฉันจดจ�ำความน่ารักของล�ำปางกลับ ไปด้วย แม้แอ่วเหนือครั้งนี้ All New ISUZU V-Cross ไม่ได้ ลุยฝุ่นหรือถนนลูกรังที่ไหน แต่การพาสปอร์ตปิกอัพคัน เท่มาเที่ยวล�ำปางครั้งนี้ก็ลงตัวสุดๆ เพราะสร้างความ มั่นใจตลอดเส้นทางกรุงเทพฯ – ล�ำปาง และล�ำปาง – กรุงเทพฯ ที่ส�ำคัญคือช่วยประหยัดน�้ำมันได้เหนือกว่าที่ ฉันคาดคิด


TASTE DRIVE in Lampang ได้เวลา Taste Drive ขับอีซูซุไปหาอาหารรับประทานกัน แต่ละร้านอร่อยจริง คอนเฟิร์ม!

Coffee Seed ร้านกาแฟส�ำหรับนั่งชิลมีหลายสาขา ถูกใจวัยรุ่นวัยเรา ด้วยขนมและเครื่องดื่มหลายชนิด ชา กาแฟ น�้ำผลไม้ ชานม ไข่มุก สมูทตี้ บรรยากาศสว่างสดใส บริเวณร้านกว้างขวาง เก้าอี้มีให้เลือกนั่งตามใจชอบ ตกแต่งสบายๆ เรียบง่าย มี เคาน์เตอร์บาร์ให้นั่งดูคนชงเครื่องดื่มเพลินๆ กันไป ร้านนี้ น่ารักตรงที่มีฟรี Wi-Fi ให้บริการ

ชวนมิตร โฮสต์เทล โฮสต์เทลแห่งแรกในเมืองล�ำปาง นอกจากให้บริการ ทีพ่ กั ด้านล่างเปิดขายอาหาร ให้บริการทัง้ มือ้ เช้า มือ้ กลางวัน มื้อเย็น และมื้อดึก รวมทั้งเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และของหวาน อย่างไทย เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง บรรยากาศคลาสสิก ด้าน หลังยังเปิดเป็นสวนโล่ง มีทนี่ งั่ เล่นรับลม สัง่ เครือ่ งดืม่ ไปนัง่ จิบ ชิลๆ ก็ได้เหมือนกัน มาล�ำปาง ถ้าไม่ได้มาพัก แต่ผา่ นมาถ่าย รูปหอนาฬิกาเวลาไหน ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 10.00 น.

ร้านป้อก๋วยจั๋บ เป็นร้านดังอีกร้านของจังหวัดล�ำปางทีข่ ายมาแต่ดงั้ เดิม ความอร่อยไม่ต้องบรรยายให้มากความ เพราะเคยออกทั้ง รายการโทรทัศน์ก็แล้ว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้งกระทู้ แนะน� ำ ในเว็ บ ไซต์ ชื่ อ ดั ง หลายเว็ บ เป็ น กวยจั๊ บ ที่ ห น้ า ตา ธรรมดา แต่ครบเครื่อง รสชาติกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุง กระซิบว่ารีบมาแต่เช้า มาสายก็อดกินแน่ๆ เปิดทุกวัน 05.00 – 10.30 น.

Location: สาขาสะพานท่ามะโอ ถนนเขลางค์นคร อำ�เภอเมืองฯ

Location: ใกล้กับหอนาฬิกา ถนนทิพย์ช้าง อำ�เภอเมืองฯ

Location: หน้าสถานีรถไฟลำ�ปาง อำ�เภอเมืองฯ

Hearty Smile อีซูซุ ยิ้มจากใจ สาวเมืองเหนือใครว่าอ้อนแอ้นบอบบาง จังหวัดอื่นไม่รู้ รู้แต่ที่จังหวัดลำ�ปาง สาวเมืองนี้มีทั้งความเข้ม แข็งและอ่อนโยน ปกติจะเห็นแต่คนขับรถม้าทีเ่ ป็นผูช้ าย แต่คนขับรถม้าคันนีเ้ ป็นหญิงสาวยิม้ สวย อัธยาศัยดี ม้าของเธอชื่อมุกดา ออกมาให้บริการนักท่องเที่ยวแต่เช้า ประจำ�การอยู่ที่วัดหลวงพ่อเกษม คิดราคาค่า นั่งรถม้าเท่าๆ กับคนอื่น คือรอบเล็ก 200 บาท และรอบใหญ่ 300 บาท ถ้าใครอยากถ่ายรูปเธอก็ยินดีให้ ถ่ายฟรีไม่มีคิดเงิน เว้นแต่ว่าใครจะช่วยค่าอาหาร ค่าหญ้าให้กับสาวมุกดาเธอก็ยินดี มาถึงลำ�ปางต้องนั่ง รถม้าชมเมือง ไม่อย่างนั้นเรียกว่ามาไม่ถึง ขนาด All New ISUZU V-Cross แม้จะนั่งรถม้าไม่ได้ก็ยังต้องขอ ถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึก


12 •

special scoop •


คุยเรือ่ งคลืน่ ความถี่ 1800 MHz กับพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ

“ ตอบทุกข้อข้องใจ คลืน่ ความถี่ 1800 MHz” ส�ำหรับคลืน่ ความถี่ 1800 MHz ยังคงเป็นเรือ่ งทีห่ ลายคนสงสัย และให้ความสนใจ เป็นอย่างมากกับการสิน้ สุดสัญญาสัมปทานคลืน่ ความถี่ 1800 MHz ว่าหลังจากนีจ้ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง แล้วเบอร์เดิมทีเ่ ราใช้อยูจ่ ะเป็นเช่นไร อีกทัง้ ปัญหาในการย้ายค่าย เปลีย่ นเบอร์ หรือแม้จะกระทัง่ ปัญหาซิมดับจะเกิดขึน้ หรือไม่ ซึง่ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตอบทุกข้อสงสัยและรายละเอียดให้เราได้ทราบกัน


สำ�หรับหน้าทีข่ อง กสทช. นัน้ คือการพิจารณาถึงขัน้ ตอนใน การบริหารจัดการคลืน่ ความถี่ ว่าจะทำ�อย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ


ทาง กสทช. ได้ให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มาโดยตลอด และมีการดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เราจึงออก มาตรการเยียวยา และยืดระยะเวลาการให้บริการออกไป 1 ปี เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ผูบ้ ริโภค

ก่อนอื่นต้องขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 1800 MHz หน่อยค่ะ คลืน่ 1800 MHz เป็นคลืน่ ความถีข่ องโทรศัพท์มอื ถือ ทีใ่ ช้กนั มาตัง้ แต่สมัยอดีต ซึง่ เป็นคลืน่ แบบ 2G เน้นการใช้งานโทรศัพท์ดว้ ยเสียงทัว่ ไป การรับส่ง sms และการรับส่งข้อมูลผ่าน GPRS และ EDGE ซึง่ เปิดให้บริการเมือ่ นานมาแล้ว และในเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมีผใู้ ห้บริการบนคลืน่ ความถี่ 1800 MHz ถึง 3 ราย ซึง่ 2 รายก็คอื ทรูมฟู และดีพซี สี ญ ั ญาสัมปทานได้สนิ้ สุดลงไปแล้ว จึงต้องมีมาตรการในการเยียวยาและดูแลผูบ้ ริโภค ก่อนทีจ่ ะมีการประมูลใหม่เกิดขึน้ แล้วบทบาทหน้าที่ของ กสทช. ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่นั้นมีอะไรบ้างคะ ส�ำหรับหน้าทีข่ อง กสทช. นัน้ คือการพิจารณาถึงขัน้ ตอนในการบริหารจัดการคลืน่ ความถี่ ว่าจะท�ำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หลังจากนั้นก็ท�ำการจัดสรร และเปิดประมูลคลืน่ ความถีใ่ ห้กบั เอกชน เพือ่ น�ำไปด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ ทาง กสทช. นัน้ ไม่ใช่เป็นผูด้ ำ� เนินการเพียงคนเดียวทัง้ หมด แต่มหี น้าทีใ่ นการดูแลและจัดสรรบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม แล้วเมื่อหมดสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 MHz ทาง กสทช. มีการดำ�เนินการในส่วนนี้อย่างไร บ้างคะ จริงๆ คลื่นเป็นสมบัติของสาธารณะ แต่ตามกฎหมายระบุไว้ว่าคลื่นจะตกเป็นของ สาธารณะ โดย กสทช. มีหน้าทีไ่ ปบริหารจัดการ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด ในการใช้งาน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดให้รอบคอบ และที่ส�ำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับ ประเทศไทย ซึ่งเมื่อหมดสัมปทานทาง กสทช. ต้องเข้าไปดูแลทันที แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องรีบประมูลในทันทีเหมือนกัน เพราะทางกฎหมายบอกว่าการประมูลจะต้องพิจารณาเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ เพราะหากประเทศยังไม่พร้อม ประชาชนยังไม่พร้อม ก็ไม่ควรรีบประมูล จริงๆ เราได้มีการเตรียมการมีโดยตลอด เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจัดท�ำการประมูลได้ ทันทีเมื่อหมดสัมปทาน เพราะทุกอย่างนั้นต้องมีการคิดที่รอบคอบ ดูถึงผลกระทบในทุกด้าน ความพร้อมในด้านต่างๆ ความเหมาะสมของประเทศชาติ ภาคอุตสาหกรรม โทรคมนาคม หรือประชาชนเอง ทั้งหมดจะต้องพร้อมไปด้วยกัน ซึ่งผลกระทบกับสาธารณะคือ สิ่งที่ต้อง ค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรก เราจึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบด้าน และค่อยๆ ด�ำเนินการด้วย

ความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด โดยเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ จะมีการ เปิดประมูลคลืน่ ความถี่ 1800 MHz นีใ้ หม่ในช่วงกลางปี 2557 นี้ ซึ่งความคืบหน้าในการประชุมเรื่องนี้ มีแนวโน้มว่าเราอาจจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ ร่วมกันทั้ง 2 คลื่น (900 MHz และ 1800 MHz) ในเวลาเดียวกัน เป็นการก้าวข้ามเทคโนโลยี LTE ไปสู่ LTE Advanced ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยี และจากข้อมูลพบว่า ประเทศ ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกทีเ่ ริม่ ใช้คลืน่ ความถีร่ ว่ มกัน และขณะนีก้ ม็ ปี ระเทศญีป่ นุ่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่ก�ำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่ เราจึงให้นโยบายกับคณะผู้เชี่ยวชาญและที่ ปรึกษาจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมศึกษาถึงข้อดีขอ้ เสียของการจัดสรร คลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่ 900 MHz ทั้งในรูปแบบการจัดประมูลแยกหรือจัด ประมูลพร้อมกันทั้ง 2 คลื่น หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ ด�ำเนินการจัดท�ำหลักหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนรวมและประเทศชาติ แสดงว่าผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาซิมดับอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพราะทาง กสทช. ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมาโดยตลอด และมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงออกมาตรการเยียวยา และยืดระยะเวลาการให้ บริการออกไป 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริโภค อย่างในครั้งนี้ถ้าหากว่ามีการเร่ง ประมูลคลืน่ ความถี่ 1800 MHz ในทันทีทยี่ งั ไม่พร้อมนัน้ อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับผูใ้ ช้บริการ ในคลืน่ ความถีเ่ ดิม ทีม่ อี ยูก่ ว่า 17 ล้านเลขหมายได้ เราจึงต้องค�ำนึงถึงผลกระทบในส่วนนีเ้ ป็น พิเศษ และปัญหาทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูท่ ี่ ขัน้ ตอนการโอนย้ายผูบ้ ริโภคจากฐานข้อมูลเดิม ซึง่ เราก็ได้ เร่งกระท�ำการอย่างเร็วที่สุด ที่จากเดิมสามารถท�ำได้ 40,000 เลขหมายต่อวัน เป็น 3 แสน เลขหมายต่อวัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละค่ายด้วย สุดท้ายเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเบอร์ของเรานั้นเป็นคลื่นความถี่ 1800? ขั้นตอนง่ายๆ ก็คือ โทรศัพท์สอบถามกับทาง Call Center ของเครือข่ายผู้ให้บริการ หรือ ตรวจสอบจากเครือ่ งโทรศัพท์ทใี่ ช้อยู่ โดยสังเกตได้จากมุมบนของเครือ่ ง ทีจ่ ะแสดงข้อมูลของ เครือข่ายไว้ หรือสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว จากเว็บไซต์ของ กสทช. http:// numbering.nbtc.go.th/wps/portal/Numbering ครับ


16 •

chill out •

Text R&B

WATCH

DVD

Film

Carrie ภาพยนตร์รีเมกอีกเรื่องของฮอลลีวู้ดที่ผู้ชมตั้งตารอดู เนื่องจากเวอร์ชั่นต้นฉบับเมื่อปี ค.ศ.1976 โน้นท�ำไว้ดีมาก ในระดับขึ้นหิ้ง Carrie คือชื่อของตัวละครน�ำในเรื่อง แคร์รี่เป็นเด็กสาว วัยรุ่นผู้มีพลังพิเศษสามารถสั่งโทรจิตท�ำลายล้างสิ่งต่างๆ ได้ ยามเมือ่ โกรธเกรีย้ ว ในยามปกติเธอเป็นเด็กสาวขีอ้ าย เติบโต มากับผูเ้ ป็นมารดาเพียงล�ำพัง แม่ของเธอเป็นพวกคลัง่ ศาสนา และมีอาการโรคจิตอ่อนๆ เธอมักบังคับให้แคร์รเี่ ข้าไปสวดมนต์ ในตู้เสื้อผ้าทุกครั้งที่แคร์รี่ท�ำผิด และเพราะถูกเลี้ยงมาอย่าง ผิดแผกแตกต่างนี่เอง แคร์รี่จึงกลายเป็นเด็กเก็บกดและ มีบุคลิกแปลกแยก ท�ำให้เธอไม่สามารถเข้ากับเพื่อนคนอื่นๆ ในโรงเรียนได้ จนถูกเพื่อนล้อเลียนและกลั่นแกล้งตลอดมา เธอสัง่ สมความคลัง่ แค้นเอาไว้ กระทัง่ เพือ่ นชายคนหนึง่ ชวนเธอไปงานเต้นร�ำฉลองจบการศึกษาหรือทีเ่ รียกว่างานพรอม ของโรงเรียน แม้แม่จะทัดทานเพียงใดก็ไม่เป็นผล ในงานนั้น เธอและเพือ่ นชายได้รบั เลือกให้เป็นราชาและราชินปี ระจ�ำงาน แต่ขณะขึ้นไปรับมงกุฎนั้นเอง เพื่อนชายอีกคนซึ่งมีนิสัยเกเร และจงเกลียดจงชังแคร์รกี่ น็ ำ� เลือดหมูมาสาดใส่รา่ งเธอ ความ คลั่งแค้นที่เธอสั่งสมมานานจึงระเบิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไป จะหายนะและวายป่วงขนาดไหน คงพอจะเดากันถูกนะ Carrie ไม่ได้เสนอแค่ความสยองขวัญ แต่สะท้อนสภาพ สังคมอเมริกนั ทีว่ ปิ ริตบิดเบีย้ ว โดยเวอร์ชนั่ นีน้ ำ� แสดงโดย โคลอี้ โมเรตซ์ และ จูเลียน มัวร์ สร้างสรรค์โดยผูก้ ำ� กับหญิง คิมเบอร์ลี เพียร์ซ ซึง่ เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์เรือ่ ง Boys Don’t Cry ทีส่ ง่ ให้ ฮิลลารี สแวงค์ คว้ารางวัลนักแสดงน�ำหญิงยอดเยีย่ ม จากเวทีออสการ์มาแล้ว LISTEN Album

READ สวรรค์ชั้นโตเกียว ใครอยากไปโตเกียว แต่เบื่อไกด์บุ๊กที่เน้นแต่ข้อมูลหรือ สารคดีท่องเที่ยวซึ่งเล่าเรื่องแบบเรื่อยๆ เรียบๆ น่าจะลองหา หนังสือเล่มนี้มาอ่านดู สวรรค์ชั้นโตเกียว เป็นหนังสือแปลจากบันทึกการเดิน ทางของ ทิม แอนเดอร์สัน เกย์ชาวอเมริกันที่พกความหาญ กล้า บุกตะลุยไปใช้ชวี ติ (ไม่ใช่แค่เทีย่ วระยะสัน้ ๆ) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประชากร 90 เปอร์เซ็นต์ของประเทศภาษา อังกฤษไม่กระดิก โดยเขาไปท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูสอนภาษา จึงได้ มีโอกาสทั้งเที่ยวและเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนความ เป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นแบบอินไซด์ ท�ำให้ผู้อ่านรู้ว่า คนญี่ปุ่น ไม่ได้มีแต่พวกคิขุอาโนะเนะแต่เพียงอย่างเดียว

Firestarter ใครอยากดูหนังแนวคล้ายๆ กันและสร้างจากงานเขียน ของ สตีเฟน คิง เช่นกัน ขอแนะน�ำเรื่อง Firestarter (ไม่ได้ เกี่ยวกับสตาร์ทเตอร์หลอดไฟฟ้าโน่นนะ!) Firestarter หมายถึง ชาร์ลี เด็กหญิงตัวละครน�ำของเรือ่ ง ที่รับบทโดย ดรูว์ แบร์รี่มอร์ ขณะที่เธออายุแค่ 9 ขวบ ผู้มี พลังจิตสามารถสัง่ ให้ไฟเผาผลาญทุกสิง่ ทุกอย่างทีข่ วางหน้า เรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นหนูทดลองอาวุธของรัฐบาล ท�ำให้ผู้เป็นพ่อสามารถบังคับให้คนอื่นท�ำตามค�ำสั่ง ส่วนแม่ อ่านใจคนอืน่ ได้ ในขณะทีช่ าร์ลี ลูกสาว (ดรูว)์ ก็มพี ลังจิตเห็น อนาคต และที่ส�ำคัญคือสามารถจุดไฟได้โดยใช้พลังจิต เมื่อ ครอบครัวนีร้ ตู้ วั ว่ามีพลังพิเศษ ก็พยายามหลบหนีเพือ่ ทีจ่ ะใช้ ชีวติ อย่างปุถชุ นธรรมดา พร้อมทัง้ สอนให้ลกู สาวควบคุมพลัง Film’s Fact ของตัวเองให้ได้ แต่รัฐบาลไม่ยอม ส่งคนมาไล่ล่าเพราะหวัง • ใครนึกหน้า โคลอี้ โมเรตซ์ ไม่ออก ขอแนะน�ำให้ไปหาเรือ่ ง จะใช้พลังของชาร์ลีเป็นอาวุธไว้ต่อกรกับประเทศที่เป็นอริ ผู้ Kick Ass ทั้ง 2 ภาคมาดู เพราะเธอเป็นคนรับบทมินดี้ เป็นแม่ถูกฆ่าตาย ส่วนสองพ่อลูกต้องหนีหัวซุกหัวซุน ก่อน เด็กสาวตัวแสบทีส่ วมใส่ชดุ สีมว่ งนัน่ เอง ทีส่ ดุ ท้ายผูเ้ ป็นลูกก็ไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้อกี ต่อไป • Carrie สร้างจากนิยายแนวระทึกขวัญของสุดยอดนักเขียน จึงตามมาด้วยการท�ำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัว สตีเฟ่น คิง โดยเป็นงานเรื่องแรกของนักเขียนผู้นี้ที่ได้รับ นอกจากจะตื่นเต้นและระทึกขวัญสมกับเป็นผลงานที่ การตีพมิ พ์ (แต่จริงๆ แล้วเป็นผลงานล�ำดับที่ 4 ทีเ่ ขาเขียนขึน้ ) สร้างจากนิยายของ สตีเฟ่น คิง แล้ว ยังสะท้อนถึงความเห็น นิยายเรือ่ งนีท้ งั้ โหดและดิบเสียจนนักเรียนทัว่ สหรัฐอเมริกา แก่ตัวของรัฐบาลที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย (เหมือนรัฐบาลของ ถูกห้ามไม่ให้มไี ว้ในครอบครอง ประเทศไหนนะ?) แล้วจะรู้ว่า สิ่งที่น่ากลัวและน่าขยะแขยง • ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว 2 ครัง้ ครัง้ แรกในปี 1976 ที่สุดไม่ใช่พลังในการท�ำลายล้างของตัวละคร แต่เป็นความ ดังที่บอกข้างต้น ก่อนถูกดัดแปลงเป็นเรื่อง The Rage เลวทรามของรัฐบาลต่างหาก หนังเรื่องนี้เก่าพอควรเพราะ Carrie 2 ในปี 1999 รวมทัง้ เคยท�ำเป็นละครบรอดเวย์และ สร้างตั้งแต่ปี 1984 อาจหาดูยากสักหน่อย แต่ถ้าไปหาตาม ภาพยนตร์สำ� หรับฉายทางโทรทัศน์ดว้ ย ร้านขายดีวีดีใหญ่ๆ น่าจะพอหาได้อยู่

Closer to the Truth: Cher ห่างหายจากสตูดิโออัลบั้มไปนาน 10 กว่าปี นับจากอัลบั้มที่แล้วคือ Living Proof ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2001 วันนี้ แฌร์ นักร้องสาวใหญ่ระดับต�ำนานวัย 67 ปี ขอกลับมาสะเทือนวงการเพลงป๊อปแดนซ์อีกครั้งด้วยอัลบั้ม Closer to the Truth หลังจากหยั่งเชิงด้วยซาวนด์แทร็คภาพยนตร์เรื่อง Burlesque เมื่อปี 2010 ที่ได้รับกระแสตอบรับน่าพึงพอใจ Closer to the Truth ยังคงลายเซ็นของแฌร์ไว้อย่างเด่นชัด ด้วยเพลงแนวป๊อปแดนซ์ที่เต็มไปด้วยภาคดนตรีที่กระหึ่ม โฉ่งฉ่าง และเสียงสังเคราะห์ฉูดฉาดบาดหูแบบที่ไม่กลัวใครค่อนแคะว่านางอายุจะ 70 แล้ว ซิงเกิ้ลเปิดตัวอย่าง Woman’s World ที่เนื้อหาเฟมินิสม์จ๋า (แต่กลับถูกใจเก้งกวางซะงั้น) น่าจะช่วยท�ำให้ฟลอร์เต้นร�ำร้อนฉ่าด้วยกลิ่นอายของเฮ้าส์และ ยูโรป๊อป เช่นเดียวกับเพลงอื่นๆ ที่อาจท�ำให้คุณลืมไปเลยว่า อเมริกันป๊อปเป็นอย่างไร ซาวนด์แต่ละเพลงค่อนข้าง คล้ายๆ กันไปหน่อย แต่เพลงอย่าง Lover’s Forever กับ I Walk Alone ก็ให้อารมณ์ย้อนยุคนิดๆ ซึ่งแทนที่จะเชยกลับเท่ใช้ได้ จัดหนักจัดเต็มด้วยเพลงแดนซ์ล้วนๆ ติดกัน 7 เพลง ก่อนจะค่อยๆ ผ่อนอารมณ์ด้วยเพลงจังหวะกลางๆ และบัลลาดใน 4 เพลงหลัง เสียงร้องของแฌร์ยังคงแม้นแมน เอ๊ย ทรงพลังมากๆ โดยเฉพาะในเพลงช้าที่เปิดโอกาสให้เธอได้โชว์ศักยภาพอย่าง เต็มที่ เอาเป็นว่าใครมองหาอัลบั้มไว้เต้นจนขาเดี้ยง Closer to the Truth ตอบโจทย์คุณได้ ระวังแค่อย่าเปิดเสียงดังเกินไป เพราะอาจแสบแก้วหูและเพื่อนบ้านเขวี้ยงของใส่! Quote from the Book

และไม่ต้องแปลกใจถ้าเนื้อหาจะสนุก ชวนขัน จนต้อง ใช้ค�ำว่าแซบเว่อร์ เพราะความเป็นเกย์ของผู้เขียนช่วยให้เขา บรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยลีลาซึ่งเต็มเปี่ยมรสชาติแบบที่ เรียกว่าครบรส อย่างไรก็ตามต้องยกความดีความชอบให้กับ จิตราพร โนโตดะ ผูแ้ ปลด้วย ทีส่ ามารถแปลภาษาอังกฤษเป็น ไทยได้อย่างลื่นไหล ปรับแปลงบริบทและอารมณ์ขันให้เข้า กับรสนิยมคนไทยได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ จิตราพรไม่ใช่ นักแปลมือใหม่ เธอเคยแปลหนังสือขายดีมาแล้วหลายเรื่อง และดูจากนามสกุลคงรู้ว่า เธอสามารถใช้ประสบการณ์ส่วน ตัวมาช่วยในการแปลเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้ ได้เป็นอย่างดี สรุปว่าถ้าอยากรู้จักโตเกียวในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่ แค่วา่ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอะไรบ้าง สวรรค์ชนั้ โตเกียว น่าจะ ช่วยคุณได้ดีเชียวละ

“ผมไม่คดิ ว่ามีความจำ�เป็นต้องชมรายการ ประเภททีค่ นเราต้องกระเสือกกระสนดิน้ รน ฟันฝ่า ทำ�เรือ่ งขายหน้าตัวเอง เอาชีวติ ไป เสีย่ งภัยอันตราย และโดนโหวตออกทีละคน”

ผู้แต่ง: ทิม แอนเดอร์สัน ผู้แปล: จิตราพร โนโตดะ สำ�นักพิมพ์: มติชน ราคา: 220 บาท


18 •

a-z •

Text Tanaka

Lifestyle Update A

All Is Lost การกลับมาของ โรเบิร์ต เรดฟอร์ดกับภาพยนตร์ เรือ่ งใหม่ของเขา เรือ่ งของ ชายทีต่ ดิ เกาะเพียงล�ำพัง ไม่ มี บ ทพู ด และแสดง เพียงคนเดียว เขียนบท และก� ำ กั บ โดย เจ.ซี . แชนดอร์ ซึง่ ไม่รจู้ ะเหมือน Castaway ที่ทอม แฮงค์ เคยเล่นไว้หรือไม่

C

B

Beijing Recycling Machines มหานครปักกิ่งหัวใสคิดวิธีรณรงค์ให้ประชาชนก�ำจัดขยะ ด้วยการติดตัง้ เครือ่ งรีไซเคิลพลาสติกและกระป๋องไว้ในสถานี รถไฟใต้ดินจ�ำนวน 100 สถานี แถมใครที่ขนขยะมาได้ครบ จ�ำนวนจะแลกตั๋วรถใต้ดินเดินทางฟรีได้ด้วย เก๋ซะ...

E

D

DKNY Sweet Delicious คอลเลคชั่นน�้ำหอมล่าสุดประกอบด้วย Tart Key Lime, Pink Macaron และ Creamy Meringue ทุกกลิ่นจะท�ำให้ คุณหลงใหลและอยากลิม้ ลอง เพราะเป็นกลิน่ ของขนมหวาน แสนอร่อยทีม่ ที งั้ ความหอม ความสดชืน่ และความสดใสร่าเริง

G

US Government Shutdown ฮื อ ฮาราวโลกจะแตกเมื่ อ หนี้ สิ น อเมริกนั บานและรีพบั ลิกนั จะไม่ยอม ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ท�ำให้ เกรงกันว่า จะมีการปิดส่วนราชการของ สหรัฐฯ ลง ท�ำให้ขา้ ราชการบางคนต้อง ตกงานชัว่ คราว การเมืองเล่นกันหนัก ขนาดนีเ้ สียชือ่ พญาอินทรีหมดเลย

K

F

F type jaguar ซูเปอร์คาร์คันใหม่ของจากัวร์ หลังจากหายไปนานหลายปี ติดตัง้ เครือ่ งยนต์ V8 5000 ซีซี 495 แรงม้า จับคูก่ บั ระบบเกียร์ ZF อัตโนมัติ 8 สปีด เร่งความเร็วได้สูงสุดถึง 275 กม./แต่ จิบน�้ำมันเพียง 11 กม./ลิตร

I

H

H7N9 ต้นเดือนตุลาคม คนจีนก็ขวัญผวากันรอบใหม่ เมื่อตรวจพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H7N9) จ�ำนวน 136 ราย และเสี ย ชี วิ ต ไปตั้ ง 45 คน รั ฐ บาลจี น ได้ พยายามวินิจฉัย และมีการเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง แม้แต่ไทยเราเองก็ไม่น่าประมาท

Kate Moss อดีตนางแบบซูเปอร์โมเดล ระดั บ โลก ได้ รั บ เกี ย รติ อี ก ครั้ ง ให้ ขึ้ น ปกปกนิ ต ยสาร Playboy ฉบับเฉลิมฉลองครบ รอบ 60 ปี ในเดือนธันวาคม นี้ หนุม่ ๆ ห้ามพลาดไปรอชม ความเป๊ะของป้าเขาได้

E-Book อีบุ๊คยังไม่ยอมตาย ล่าสุด กลับมาใหม่ดว้ ยการออกแบบ ทีเ่ พรียวบางและจอแสดงผล ไวต่อการสัมผัสขนาดยักษ์ ยาว 11 นิ้ว และหนาเพียง 0.268 นิ้ ว Skiff Reader มี ข นาดใหญ่ พ อที่ จ ะอ่ า น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และ นิตยสารได้สบายโดยไม่ตอ้ ง เลื่อนขึ้นลง

Chineasy วิธีสอนภาษาจีนรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใคร ด้วยการ ใช้รูปภาพมาผสานกับตัวอักษร เพราะตัวอักษรจีน ก็พัฒนามาจากภาพอยู่แล้วเช่นกัน เรียกว่าเรียนกัน สนุกสนานทีเดียว

I’m WATCH คลอดออกมาแล้ว I’m WATCH เป็นนาฬิกา บลูทูธส�ำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เก๋ไก๋ ด้วยงานแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต, Social Network อย่าง Facebook, Twitter ได้ แล้วยังมี MP3 ในตัว I’m WATCH มีให้เลือก ด้วยกันถึง 7 สี มาในราคา 249 Euros หรือ ประมาณ 11,000 บาท

M

L

Louis Vuitton คอลเลคชัน่ ใหม่ของ Louis Vuitton ในช่วง Fall/Winter 2013 ปีนคี้ อื Louis Vuitton Trunk Backpack กระเป๋า สะพายหนัง ทรงกล่องของผูช้ าย ทีร่ วมกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าเป้สะพายหลังไว้ดว้ ยกัน เหมาะมากๆ กับ หนุม่ เมโทรฯ ทีอ่ ยากจะแบ็คแพ็คขึน้ มากะทันหัน ใน ราคาราวใบละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

J

Jonathan Ive จาก Apple และ Marc Newson สอง นั ก ออกแบบแห่ ง ยุ ค มาร่ ว มกั น ออกแบบ Leica M for (RED) กล้อง รุ่นพิเศษจากสุดยอดแบรนด์ Leica ประเทศเยอรมัน

Malala Yousafzai แม้ จ ะถู ก ตาลี บั น ขู ่ ฆ ่ า ถู ก ดั ก ยิ ง ศรี ษ ะจนเกื อ บเสี ย ชี วิ ต แต่มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai) เด็กหญิงชาว ปากีสถานวัย 16 ปี ผู้เรียกร้องสิทธิทางการศึกษาให้กับเด็ก หญิงชาวอิสลามกับไม่หวาดหวัน่ จนรัฐบาลแคนาดาต้องมอบ ความเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ (Honorary citizenship) ให้แก่เธอ ต่อไปนี้ใครท�ำเธอก็เท่ากับท�ำร้ายคนแคนาดา         


N

NEW ไฟสร้างสรรค์ยังไม่เคยมอด เซอร์ พอล แมกคาร์ตนีย์ อดีตสมาชิก The Beatles ปล่อยเพลง ‘New’ เพลง แรกของอัลบัม้ ใหม่มเี พลงใหม่ลว้ นๆทัง้ หมด 12 เพลง ออกมา แฟนๆ วงเต่าทองห้ามพลาด

Q Most Quiet Room Most Quiet Room หรือห้องทีเ่ งียบทีส่ ดุ ในโลก มันมีชื่อว่า Anechnoic ที่นักวิทยาศาสตร์ที่ ออร์ฟิลด์แล็บส์ (Orfield Labs) ในมินิอาโพ ออกแบบให้มีเสียงสะท้อนน้อยที่สุด โดยได้ บันทึกสถิตโิ ลกกินเนสส์ไว้ท  ี -9  เดซิเบล มัน เงียบจนได้ยินเสียงอวัยวะภายในของตัวเอง แต่คุณจะทนได้นานแค่ไหนถ้าไม่บ้าไปก่อน

T

Tim Cook 605,570,262 ดอลล่าร์สหรัฐฯ คือรายได้รวม ของ Tim Cook ซีอโี อของแอปเปิลคนปัจจุบนั ที่มาจากหุ้นของแอปเปิล 1 ล้านหุ้น รวมทั้ง เงินเดือนและโบนัส ซึง่ ไม่รวู้ า่ จะขยับขึน้ ไปอีก เท่าไหร่หลังจากเปิดตัวไอแพด 5 ไปเมือ่ เดือน ที่ผ่านมา

X

R

P

O

Organic Photovoltaics อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ (Organic Photovoltaics) คือสิง่ ใหม่ทที่ มี นักประดิษฐ์จาก CSIRO บริษทั วิจยั เอกชนในออสเตรเลียก�ำลังพัฒนาเพือ่ ให้เป็นโซล่าเซลล์แบบ ปรินท์ออกมาเป็นแผ่นได้ น�ำไปติดตัง้ ง่าย มีความอ่อนตัวและ ขยายก�ำลังผลิตได้มากขึ้น

Reversible Tote Collection กระเป๋าไนลอนเคลือบกลับ ด้ า นได้ พ ร้ อ มคุ ณ สมบั ติ พิเศษในการกันน�ำ้ จาก Jack Spade ล่าสุดส่ง Holiday Collection มาเติมสีสนั และ ความสนุกสนานให้ช่วงวัน หยุ ด ของคุ ณ ด้ ว ยลวดลาย กราฟิกหลากสี

dom perignon luminous 2002 ชื่อไวน์แสนแซบ ที่มีจุดเด่นตรงฉลากติดขวดที่ออกแบบมา เอาใจคนกลางคืน ด้วยเรืองแสงสีเขียวมรกต ที่เพียงแต่วาง ไว้แล้วปิดไฟ ยิ่งมืดเท่าไหร่ยิ่งเด่นเท่านั้น แค่นี้ก็รู้แล้วว่าโต๊ะ ไหน V.I.P.

S

Scarlett Johansson นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เคยได้รับการโหวตให้ครองต�ำแหน่ง “Sexiest Woman Alive” ของนิตยสารเอสไควเมื่อปี 2006 ใครจะคิดว่าอีก 7 ปีต่อมา เธอจะยังคงความสาว ความสด กลับมารับต�ำแหน่งนี้ได้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2013 นี้ ของเขา ดีจริงๆ

W

U

Uruguay to sell Marijuana สภาผู้แทนราษฎรอุรุกวัยลงมติ 50 จาก 96 เสียง เห็นชอบร่างบัญญัติอนุญาตให้กัญชา เป็นยาเสพติดถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหาก วุฒสิ ภาพิจารณาเห็นชอบด้วย จะท�ำให้อรุ กุ วัย เป็นประเทศแรกของโลกที่อนุญาตให้ผลิต จ�ำหน่าย และเสพกัญชาได้อย่างเสรี Fuji X-Pro1 กล้อง Mirrorless ตัวแรก ของฟูจฟิ ลิ ม์ ใช้เซ็นเซอร์ X-Trans CMOS ขนาด APS-C ความละเอี ย ด 16.3 ล้านพิกเซล ซึ่งได้ รับการออกแบบโดยอาศัย เทคโนโลยีทยี่ อดเยีย่ มใน การผลิตฟิลม์ รูปทรงเรโทร ยั่วยวนใจมาพร้อมเลนส์ Fujinon 35mm F1.4

Y

V

Virgin Galactic บริษัททัวร์อวกาศได้เปิดเผยว่ามีคน ชนะการประมู ล ตั๋ ว เพื่ อ สั ม ผั ส ขอบ อวกาศกับลีโอนาร์โด ดิคาพลิโอแล้ว ในราคา 45 ล้านบาท ทั้งที่ราคาของ ตั๋วจริงเพียง 7.5 ล้านบาทเท่านั้น

Yacht submarine โครงการพาเศรษฐีขี้เบื่อ ด�ำน�้ำชมความงามใต้ทะเลลึกก�ำลัง จะเป็นจริงเมือ่ Graham Hawkes นักลงทุนหัวดีกำ� ลังจะสร้าง Yacht submarine ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ดี ย วกั บ เรื อ ที่ ส� ำ รวจ เรือไททานิค หรือถ่ายหนังสารคดีให้กบั เนชัน่ แนลจีโอกราฟิก โดยเรือด�ำน�้ำล�ำเล็กเหมือนรถยนต์ 2 ที่นั่งนี้จะมีราคา 1.5 – 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

LivingWallet ไอเดียแหวกแนวไม่มีใครเกินญี่ปุ่น ล่าสุด ผลิต LivingWallet หรือ กระเป๋าเงินเดินได้ ออกแบบมาให้คนเก็บเงินไม่อยู่โดยเฉพาะ ซึ่งท�ำงานร่วมกับโปรแกรมบันทึกรายจ่ายใน สมาร์ทโฟน ถ้าใช้จ่ายเงินถึงยอดที่ตั้งไว้แล้ว เปิดกระเป๋า มันจะส่งเสียงกรีดร้องทันที และ ถ้าพยายามเปิดล้อเล็กๆ จะพามันวิ่งหนีมือ เจ้าของ หรือต่อให้งัดออกมาได้ ขั้นสุดท้าย มันจะส่งอีเมล์ไปฟ้องแม่กับเมียเรา       

Z

Zimmer Golden Spirit ชื่อของรถยนต์ทรงนีโอคลาสสิกย้อนยุคที่ถูก ผลิตขึ้นมาใหม่หมดจด สามารถวิ่งควบกับ รถอื่นบนถนนได้สบายๆ ใช้เครื่องยนต์และ ช่วงล่างของฟอร์ดมัสแตงใหม่ GT 5.0 ลิตร V-8, 402 แรงม้า จ�ำหน่ายในราคาคันละ 75,000 เหรียญสหรัฐฯในแคลิฟอร์เนียโน่น


20 •

go feature •

Text Minim

Festival of the World เทศกาล สุดมันส์ จากทัว่ โลก


เผลอแป๊ปเดียวเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงปลายปี ช่วงเวลา แห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง ซึง่ ภายในหนึง่ ปีทผี่ า่ นมานัน้ ก็มเี หตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ มากมาย รวมไปถึงงานเทศกาลจาก ทัว่ ทุกมุมโลกทีล่ ว้ นแต่มคี วามพิเศษ และมีความน่าสนใจอย่างมาก ดัง่ เช่นเทศกาลทัง้ 12 เดือน ทีเ่ ราได้รวบรวมมาให้กบั คุณผูอ้ า่ นไว้ ส�ำหรับเป็นทางเลือก และเตรียมตัว Go กันในปีหน้านีค้ ะ่

Harbin Ice and Snow World Festival ประเทศจีน : ธันวาคม - มกราคม เทศกาลน�ำ้ แข็งและหิมะทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก จัดขึ้น ณ เมืองฮาร์บิน เมืองหลวง ของมณฑลเหยหลงเจียง ประเทศจีน ซึ่งเป็น เมืองทีม่ ฤี ดูหนาวยาวนานและหนาวเย็นกว่า เมืองอื่นๆ โดยงานจะจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ต่อเนื่องไป ประมาณ 1 เดือน ภายในงานมีการจัดแสดง ผลงานศิลปะ งานประติมากรรม ทีส่ ร้างสรรค์ ขึ้นจากน�้ำแข็ง ประดับประดาด้วยไฟสีสัน สดใส สวยงาม ตระการตา แกะสลักเป็นรูป ปราสาท หรือสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญต่างๆ ซึ่งทุกปีจะมีนักแกะสลักน�้ำแข็งจากทั่วโลก เดินทางมาร่วมอวดฝีมือกันในงานนี้ด้วย ซึ่ง ส�ำหรับปีนี้ก็จะมีพิธีเปิด ในวันที่ 5 มกราคม 2557 นี้ ท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้ ไฟ ที่แสงกระทบกับประติมากรรมน�้ำแข็ง

Rio Carnival ประเทศบราซิล : กุมภาพันธ์ The Carnaval in Rio Carnaival ณ เมือง Rio de Janero ประเทศบราซิล งาน คาร์นิวัลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งเมือง นี้ ถื อ เป็ น เมื อ งที่ มี สี สั น มากที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ ง ของโลก และประเทศบราซิลก็ก�ำลังจะเป็น เจ้าภาพการจัดงานโอลิมปิก ในปี 2016 นีด้ ว้ ย โดยเทศกาลคาร์นิวัลนี้ เป็นงานประจ�ำปีสุด ยิง่ ใหญ่ ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตลอด 5 วันเต็ม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีจุดเด่นและความ น่าสนใจอยูท่ ี่ ความเลิศหรูอลังการของขบวน พาเหรด การแสดงโชว์ที่แสนตื่นตาตื่นใจ ทั้งเสียง สี เสียง และการอวดฝีมือการเต้น จากเหล่านักเต้นมืออาชีพ ที่จัดเต็มชนิดไม่มี ใครยอมใคร ทัง้ เสือ้ ผ้า หน้า ผม ทีเ่ ต็มไปด้วย สีสันสดใส สวยงาม ตระการตา และถือเป็น จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาที่ เมืองแห่งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานมากถึง 2 ล้านคนต่อวัน

เทศกาลชมดอกซากุระ ประเทศญีป่ นุ่ : มีนาคม Hanami หรือเทศกาลชมดอกไม้ของ ชาวญี่ปุ่น เป็นการชื่นชมความงามของดอก ซากุระ ที่ผลิบานเต็มต้น และเป็นเหมือน สัญลักษณ์เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงเวลา แห่งการเฉลิมฉลองรื่นเริง มีการเต้นร�ำ ร้อง เพลง แต่งกายด้วยสีสันสดใส และออกมา ชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระ ที่จะ บานเพียง 1 – 2 สัปดาห์เท่านั้น โดยช่วงเวลา ที่ เ หมาะสมนั้ น แก่ ก ารชม ก็ คื อ ช่ ว งเดื อ น มีนาคม ถึงเดือนเมษายน

สงกรานต์ ประเทศไทย : เมษายน ส�ำหรับเทศกาลนี้คงไม่จะเอ่ยถึงไม่ได้ เพราะเป็นเทศกาลของไทยเรา ที่มีมาอย่าง ยาวนาน และสร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศไทย ไปทัว่ โลก กับภาพของผูค้ นทีต่ า่ งออกมาสาด น�้ ำ เล่ น กั น อย่ า งสนุ ก สนานในช่ ว งเดื อ น เมษายน เดือนทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ของปี ซึง่ ก็รกู้ นั ดีวา่ มี การจัดขึน้ ทัว่ ทุกจังหวัดของประเทศไทย ส่วน ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือ ถนนข้าวสาร จังหวัด กรุงเทพ และถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น หรือถนนรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลกลิง้ ชีส ประเทศอังกฤษ : พฤษภาคม งานเทศกาลท้องถิ่นที่จัดขึ้นอย่างต่อ เนื่องทุกปี บริเวณเนินเขาคูเปอร์ ซึ่งความ สนุกและความแปลกของงานนีอ้ ยูท่ ี่ การกลิง้ ชีสก้อนโตลงมาจากยอดเขา และให้เหล่า บรรดาผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก วิง่ แข่งกันลง มาจากยอดเขาเพื่อตามเก็บชีสก่อนนั้นกัน อย่างสนุกสนาน ทัง้ ล้มบ้าง เจ็บตัวบ้าง เพราะ ชีสทีก่ ลิง้ ลงมามีความเร็วถึง 70 กิโลเมตร ต่อ ชัว่ โมงเลยทีเดียว โดยผูช้ นะก็จะได้รบั ชีสก้อน นั้นเป็นรางวัลกลับไป


LET’s GET GREAT EXPERIENCE. สป๊อคเดย์ ประเทศแคนนาดา : มิถนุ ายน สป๊อคเดย์ หรือ Galaxy Festival เป็น เทศกาลที่จัดขึ้น ณ เมืองวัลแคน เมืองที่ชื่อ เหมือนกับดาวบ้านเกิดของสป๊อค ตัวละครดัง จากเรื่อง สตาร์เทร็ค ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง โด่งดังเป็นทีช่ นื่ ชอบของคนทัว่ โลก เทศกาลนี้ จึงเป็นเสมือนกันร�ำลึกถึงภาพยนตร์ดงั กล่าว มีการแต่งตัวตามตัวละครในภาพยนตร์และ เหล่าบรรดาแฟนคลับก็จะมาสังสรรค์พูดคุย กันอย่างสนุกสนาน

เทศกาลวิง่ วัวกระทิง ประเทศสเปน : กรกฎาคม นับว่าเป็นเทศกาลทีม่ คี วามตืน่ เต้นและ เร้าใจอย่างมาก กับเทศกาลวิง่ วัวกระทิง ทีเ่ ป็น ส่วนหนึ่งของเทศกาล ‘ซาน แฟร์มิน’ เพราะ ผู้คน 1,000 คนต่างเบียดเสียดและวิ่งหนีวัว กระทิงกันอย่างอลม่านไปตามถนนแคบๆ ซึง่ ในแต่ละปีจะมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากเทศกาลนี้ พอสมควร ทั้งหกล้ม โดยขวิด แต่ถึงอย่างไร ก็ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากนัก ท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ ตื่นเต้นระทึกใจนี้

La Tomatina ประเทศสเปน : สิงหาคม เทศกาลนี้ไม่เหมาะกับคุณผู้อ่านที่กลัวเลอะอย่างแน่นอน เพราะเทศกาลปามะเขือเทศ ณ เมืองบุนโยล ประเทศสเปนนี้ เป็นเทศกาลทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของบ้าน เรา เพียงแต่วา่ เปลีย่ นจากการสาดน�ำ้ มาเป็นการปามะเขือเทศใส่กนั อย่างสนุกสนานแทน ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยเริม่ ต้นงานด้วยการแข่งกันปืนเสาน�ำ้ มัน เพือ่ ขึน้ ไปคว้าแฮมทีอ่ ยูบ่ นยอดเสาลงมาให้ได้และเมือ่ ได้ผชู้ นะ เสียงปืนนัดแรกจึงดังขึน้ เป็น สัญญาณของความสนุก เริม่ ด้วยการฉีดน�ำ้ ใส่ผคู้ น และน�ำรถบรรทุกทีบ่ รรจุมะเขือเทศกว่า 40 ตันเข้ามาในงาน จากนั้นผู้คนก็จะเริ่มขว้างปามะเขือเทศใส่กันอย่างสนุกสนาน และเมื่อเสียง ปืนนัดที่ 2 ดังขึ้น ก็ถือเป็นการจบสงครามมะเขือเทศนี้ลง

เทศกาลอาหารทะเล ประเทศแคนาดา : กันยายน ใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลไม่ควรพลาด เทศกาลนี้ อ ย่ า งเด็ ด ขาด เพราะเป็ น งาน เทศกาลที่รวบรวมอาหารทะเลสดใหม่นานา ชนิดมาไว้รวมกัน สร้างสรรค์เป็นเมนูรสเลิศ โดยเชฟชื่อดัง เสิร์ฟมาในรูปแบบหลากรส หลากสไตล์ ซึ่งภายในงานยังมีการประกวด ท�ำซุปหอย และการแข่งขันแกะหอยนางรมอีก ด้วย ฉะนัน้ คออาหารทะเลห้ามพลาดเด็ดขาด ณ เกาะปริน้ ซ์ เอ็ดวาร์ด ประเทศแคนาดา

Oktoberfest ประเทศเยอรมนี : ตุลาคม หากเอ่ยถึงประเทศเยอรมนี หลายคนน่า จะนึกถึง เทศกาล Oktoberfest เทศกาลเบียร์ สุดยิง่ ใหญ่ของโลก ทีจ่ ดั ขึน้ ณ เมืองมิวนิก ใน ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี กับบรรยากาศแห่ง การเฉลิมฉลอง ทีค่ ลาคล�ำ่ ไปด้วยสาวๆ หนุม่ ๆ ในชุดแต่งกายดัง้ เดิมแบบบาวาเรีย พร้อมด้วย แก้วเบียร์ขนาดยักษ์ที่ถืออยู่ในมือของผู้ร่วม งานแทบทุกคน ซึง่ บรรยากาศภายในงานเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นครั้ง แรกเมื่อ ค.ศ. 1810 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิม ฉลองงานอภิเษกสมรสระหว่างมกุฎราชกุมาร ลุดวิค กับเจ้าหญิงเทเรซา และจึงได้กลายเป็น ประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองสืบทอดกันมา จนถึงทุกวันนี้ ซึง่ เป็นงานทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังไป ทัว่ โลก และได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว เป็นอย่างมาก ซึง่ ว่ากันว่าในช่วงเทศกาลนีใ้ น แต่ละปีมกี ารดืม่ เบียร์มากถึง 8 ล้านลิตร

Days of the Dead ประเทศเม็กซิโก : พฤศจิกายน อี ก หนึ่ ง เทศกาลที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความ แปลกและโด่งดังไปทั่ว กับเทศกาลวันแห่ง ความตาย ประเทศเม็ ก ซิ โ ก ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็นการเฉลิมฉลองให้กับคนตาย มีการเชิญ ดวงวิญญาณของญาติพนี่ อ้ งทีล่ ว่ งลับไปแล้ว ให้กลับมาเยี่ยมครอบครัว และพูดคุยกันอีก ครั้ง ซึ่งภายในงานก็จะมีการเฉลิมฉลองและ รับประทานอาหารกันอย่างครึกครื้น

เทศกาลเต้นลมวน ประเทศตุรกี : ธันวาคม เป็นงานเทศกาลที่คนจากทั่วโลก เดิน ทางยังเมืองคอนยา เพือ่ มาร่วมไว้อาลัยให้แก่ การเสียชีวิตของกวีซูฟี ‘เมฟลาน่า’ ที่เป็นทั้ง นักกวี นักกฎหมาย โดยผู้คนภายในงานจะ ท�ำการเต้นลมวน หรือ เต้นเซมา สวมชุด กระโปรงยาวสีขาวและหมวกทรงสูง พร้อม กับหมุนตัวและเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า โดยผูน้ ำ� ในการเต้น จะเปรียบเป็นตัวแทนของดวง อาทิตย์ และผู้เต้นคนอื่นๆ จะเป็นเสมือน ตัวแทนของวงโคจร เต้นไปรอบๆ กัน ซึ่ง เทศกาลนี้ ถือเป็นการเต้นที่สื่อถึงสัญลักษณ์ ของการเดินทาง


go report •

23

Text golivepaper@yahoo.com

PREVILEGE OF THE LEADER หลังจากทีม่ กี ระแสข่าวกระหึม่ ในทุกสือ่ เกีย่ วกับ “อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์” มาเป็นระยะ ส่งผลให้ยอดจองพุง่ ทะยานก่อนออกสูต่ ลาด จนเป็นทีก่ ล่าวขานกันทัว่ ไปในขณะนี้ วันนีอ้ ซี ซู ภุ มู ใิ จเปิดตัว “อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์” (ISUZU MU-X) ครัง้ แรกในโลก สุดยอดยนตรกรรมระดับหรูทที่ กุ คนรอคอย ด้วยแนวคิดการออกแบบทีเ่ น้นความสง่างาม โดดเด่น โฉบฉีย่ วสไตล์สปอร์ต บ่งบอกความภูมฐิ านเหนือระดับ สะท้อนความส�ำเร็จทีเ่ หนือกว่าด้วย “เอกสิทธิแ์ ห่งผูน้ ำ� ” (Privilege of the leader) มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด เผยว่าปัจจุบัน รถยนต์นั่งอเนกประสงค์มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดรถยนต์เมืองไทย และเป็นอีก 1 ทาง เลือกส�ำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่ อีซูซุจึงได้คิดค้นและพัฒนายนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ สอดคล้องกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถทั้งชาวไทยและทั่วโลก โดยเปิดตัวครั้ง แรกที่ประเทศไทย นั่นคือ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ (ISUZU MU-X) ยนตรกรรมสุดหรูอันทรงคุณค่าสร้างปรากฎการณ์ใหม่แห่งรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวทันสมัย สมรรถนะเหนือชั้น พร้อมอรรถประโยชน์มากมาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้ใช้รถ อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ (ISUZU MU-X) ยกระดับมาตรฐานรถยนต์นงั่ อเนกประสงค์เมืองไทย กับ ไฟส่งสว่างเวลากลางวัน (Super Daylight) มาตรฐานเดียวกับยนตรกรรมยุโรปเป็นเจ้าแรก นอกจากนีย้ งั พัฒนาระบบช่วงล่างแบบใหม่ แบบคอยล์สปริงทัง้ 4 ล้อ ช่วงล่างด้านหลังแบบ

Ford Eco sport รถอเนกประสงค์ ในร่าง Ford Fiesta Ford Eco sport คื อ ทางเลื อ กใหม่ ส�ำหรับผู้ต้องการ SUV ที่ดูทันสมัยไม่ใหญ่ เทอะทะ ด้วยการผสานเรือนร่าง Ford fiesta มาปรับให้มคี วามอเนกประสงค์ กลายร่างซิตี้ คาร์ ข นาดเล็ ก ด้ ว ยการยายมิ ติ ตั ว ถั ง รวม เข้ า กั บ การแต่ ง แต้ ม ด้ ว ยเส้ น สายซึ่ ง เป็ น การออกแบบใหม่ ล ่ า สุ ดจาก Ford Evos Concept ได้ลงตัวมากขึ้น

5-Link Suspension ให้เสถียรภาพในการขับขี่และเกาะถนนดีเยี่ยมพร้อมความนุ่มนวลดุจ รถยนต์นงั่ ระดับหรู มัน่ ใจกับระบบเบรกดักส์มคี รีบระบายความร้อนทัง้ 4 ล้อ โดยทีม่ าของชือ่ MU-X มาจากค�ำว่า “MU” ซึง่ มาจากค�ำว่า Mysterious Utility หมายถึง ความอเนกประสงค์ทคี่ าดไม่ถงึ ส่วน “X” เป็นตัวอักษรทีอ่ ซี ซู เุ ลือกใช้ในการสือ่ ความหมายของ การมีชีวิตเหนือระดับที่ไร้ขีดจ�ำกัด เช่น Exemplary, Extraordinary, Exotic ฯลฯ เพื่อให้เป็น ยนตรกรรมส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้รถรุ่นใหม่ที่พร้อมจะค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ดังนั้น อีซูซุมิวเอ็กซ์ จึงเป็นสุดยอดรถอเนกประสงค์ส�ำหรับผู้น�ำอย่างแท้จริง สัมผัสเอกสิทธิ์แห่งผู้น�ำ พร้อมทดลองขับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ชั้นยอด อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศในราคาพิเศษช่วงแนะน�ำ 1,014,000 บาท ถึง 1,401,000 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป

เป็นตากล้องกับ ททท. แคนนอน และหมูหนิ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ เว็บไซต์หมูหนิ ดอทคอม ร่วมกันจัดกิจกรรม สอนน้องถ่ายภาพขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางการ ถ่ายภาพกับน้องๆ เยาวชน ภายใต้ชอื่ โครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเทีย่ วไทย” ซึง่ โครงการ นีไ้ ด้จดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 7 เมือ่ เดือนก่อน ที่ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ล�ำพูน


24 •

go guest •

Text Minim Photo Wanchalearm Mabangyang

LOVE ‘สร้YOU FOREVER างแบรนด์ด้วยเสียงเพลง’ Love You Forever โปรเจ็กต์แรกจาก Brand Voice ทีม่ าพร้อมกับคอนเซ็ปต์เก๋ๆ ทีน่ า่ สนใจ นัน่ คือการสร้างแบรนด์ดว้ ยเสียงเพลง เริม่ ต้นโดย คุณแมท สุวทิ ย์ เอือ้ ศักดิช์ ยั กับความคิดสร้างสรรค์ ความรักในเสียงเพลง และประสบการณ์ดา้ นการสร้างแบรนด์ ชักชวนเพือ่ นอีก 2 คน คือ คุณจิป๊ จุฑาวุธ อธิจกั ราวุธ และคุณแอมแปร์ ปรีดาพล ณฤทัย มาร่วมร้องเพลงด้วยกัน พร้อมด้วยแขก รับเชิญคนพิเศษ คุณแอน ธิตมิ า ประทุมทิพย์ โดยมีโปรดิวเซอร์มากประสบการณ์อย่าง คุณอ้อม ชุมพล สุปญ ั โญ เป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง บทเพลงอันไพเราะ และนับจากบรรทัดนี้ คือมุมมองของผูร้ กั เสียงเพลง ทีพ่ ร้อมส่งความรักให้กบั ทุกคนด้วยเสียงเพลง


จุดเริ่มต้นของ Love You Forever สุวทิ ย์: เราเคยท�ำบริษทั Brand Matter Bangkok เกีย่ ว กับสร้างแบรนด์ และเป็นคนชอบฟังเพลง ซึ่งเสียงเพลง เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ท�ำให้จุดประกายว่า เราสามารถ ต่อยอดธุรกิจได้ จึงคิดสร้างบริษัทเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ด้วยเสียงเพลง ที่เป็นเสมือนการสร้างตัวตนเพลงผ่านเสียง โดยใช้เสียงเพลงเป็นสือ่ และในโปรเจ็กต์ Love You Forever Season I นี้ มีความน่าสนใจตรงที่ ทุกคนสามารถน�ำเพลง ของตัวเองไปต่อยอดได้ เพราะถ้าซิงเกิล้ ของเขามีการตอบรับ ที่ดี ก็อาจจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง และในซีซั่นต่อไปก็อาจ จะมีแขกรับเชิญทีเ่ ป็นนักร้องมืออาชีพ มาช่วยสร้างสีสนั ด้วย แต่หลักๆ เราก็ยงั ต้องการให้เป็นคนธรรมดาร้องเพลงมากกว่า จุดมุ่งหมายของอัลบัมนี้ สุวทิ ย์: Brand voice เป็นการสร้างแบรนด์ดว้ ยเสียง ซึง่ เป็นเสียงที่ท�ำให้เกิดการมีตัวตน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ เหมาะสมกับแต่ละคน ฉะนั้นเราก็จะดูว่าองค์กรของคุณ เหมาะกับเสียงเพลงแบบไหน จึงเป็นทีม่ าของการทีเ่ ราน�ำคน ธรรมดามาร้องเพลง เพราะเรามีความรูส้ กึ ว่าถ้าจะท�ำเพลงให้ องค์กร ก็ควรจะเป็นคนในองค์กรร้องเอง ซึ่งโปรเจ็กต์ แรกนี้ เราต้องการท�ำให้คนรู้จักกับ Brand Voice ว่าองค์กรของเรา สามารถท�ำทุกอย่างได้ทเี่ กีย่ วกับเสียง และให้คนฟังมีทศั นคติ ในการฟังเพลงที่เปลี่ยนไป อย่างหนึ่งเลยก็คือ ถ้าคนฟัง ประทับใจตัว MV หรือเนื้อเพลง ผมเชื่อว่าเขาจะไปหาเองว่า ใครเป็นคนร้อง เราจึงไม่ต้องการแต่งตัวให้เยอะแบบศิลปิน แต่ก็จะเน้นความเรียบง่ายมากกว่า แต่ละคนมารวมตัวกันได้ยังไงคะ สุวิทย์: จริงๆ ก็เป็นเพื่อนๆ กันอยู่แล้ว แต่ละคนมีไลฟ์ สไตล์ทแี่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นหน้าทีก่ ารงาน การใช้ชวี ติ แต่ เพราะทุกคนชอบร้องเพลง จึงมารวมตัวกันได้ ซึ่งผมก็จะรู้อยู่ แล้วว่าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไง อย่างผมกับคุณจิป๊ เป็น หุ้นส่วนบริษัท Brand voice ด้วยกัน อย่างในการท�ำงานเรา ก็จะดูคาเรคเตอร์ของแต่ละคนว่าเป็นแบบไหน อย่างของคุณจิป๊ จริงๆ เมื่อก่อนเขาอยากเป็นร็อกเกอร์ แต่ผมมองว่า ตอนนี้ คงไม่เหมาะ น่าจะเป็น Fusion Disco มากกว่า ซึง่ เราก็พยายาม ดีไซน์แต่ละเพลงออกมาให้เข้ากับคาแรกเตอร์ของแต่ละคน มากที่สุด ซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมขององค์ประกอบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่นเสียงร้อง ท�ำนอง หรือเนื้อหาของเพลง ธิตมิ า: ก่อนหน้านี้ แอนท�ำงานกับพีอ่ อ้ ม ชุมพล อยูแ่ ล้ว และพี่อ้อมก็ได้ชักชวนมาร้องเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่พี่แมทเป็น คนแต่ง และพอมารู้ว่าที่รายละเอียดของโปรเจ็กต์นี้ ก็รู้สึกว่า น่าสนุกและเป็นอะไรที่น่าสนใจ และเป็นงานที่มีคุณค่า แล้ว เราก็รสู้ กึ ตืน่ เต้นแทนว่าเป็นของใหม่ เพราะมีการคิดว่าแต่ละ เพลงจะเหมาะกับสินค้าตัวไหน เป็นวิธกี ารท�ำงานเพลงแบบใหม่ ที่เราไม่เคยท�ำ ก็ท�ำให้ตื่นเต้นแทนเจ้าของโปรเจ็กต์ด้วย เพลงในอัลบั้มนี้สื่อถึงเรื่องราวอะไรบ้าง สุวิทย์: ในการท�ำงานเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอด ว่า แต่ละคนอยากได้แบบไหน มีการเอาคอนเซ็ปต์ของแต่ละคน มาแชร์กัน ซึ่งจริงๆ คอนเซ็ปต์ของ Love You Forever เป็น เพลงที่สร้างสรรค์ความรู้สึก และเต็มไปด้วยบรรยากาศของ ความรักที่หลากหลาย แต่เพลงก็จะเหมาะกับช่วงเวลาที่ต่าง กัน ซึ่งเราพยายามดีไซน์เพลงให้ออกมาตรงกับสไตล์ของ แต่ละคน โดยดูจากภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน�้ำเสียง เนื้อหาของเพลง ซึ่งเนื้อหาของเพลงสามารถเข้ากับชีวิตของ ทุกคน เพราะเราก�ำลังท�ำเพลงตัวอย่าง ที่เป็นชีวิตจริง ไม่ใช่ ชีวิตในนิยาย สามารถสัมผัสได้ ซึ่งทั้ง 5 เพลงนี้ ก็ถือว่าครบ ทุกอารมณ์ของความรัก จุฑาวุธ: เพลงของผม คือเพลง Suddenly Love เป็น สไตล์ Fusion Disco แนวสนุกๆ เหมาะแก่การเปิดในช่วง After Party และเพลง That’s Only You ที่เป็นเหมือนภาคต่อ มีกลิ่นอายของ Rock n Roll ปรีดาพล: เพลงของผมเป็นสไตล์ Vintage Pop ที่ไม่ ค่อยได้ยินแล้วในยุคนี้ เป็นเหมือนการเชื่อมต่อกับคนฟัง ให้

แต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ทแ่ี ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็น หน้าทีก่ ารงาน การใช้ชวี ติ แต่เพราะทุกคนชอบร้องเพลง จึงมารวมตัวกันได้ นึกถึงอดีต และมีกลิ่นอายของซาวน์ดนตรีแบบไทยด้วย ไพเราะทุกเพลงตัง้ แต่โน้ตตัวแรก และ Brand Voice สามารถ โดยน�ำมาเล่าใหม่ในมุมมองแบบยุคปัจจุบนั โดยเนือ้ ร้องของ ตอบโจทย์ของคนธรรมดาทุกคนได้ ทีอ่ ยากจะมีเพลงเป็นของ เพลงจะมีความโรแมนติก แต่ท�ำนองจะสนุกสนาน ซึ่งก็ถือ ตัวเอง โดยการสร้างสรรค์เพลงทีเ่ หมาะกับตัวเองจริงๆ เป็นมุมมองความรักอีกแบบหนึ่ง จุฑาวุธ: เราท�ำงานกันอย่างเต็มที่ ซึง่ เราไม่ได้มองถึงตัว เงินเป็นอันดับแรก แต่เรามองว่าเป็นการสร้างผลงานศิลปะ แนวทางการท�ำงาน ฉะนั้นแค่มีคนมาชอบชื่นชมผลงาน เราก็มีความสุขแล้ว สุวิทย์: จริงๆ บริษัท Brand Matter เป็นเหมือนประตู ปรีดาพล: อยากให้คนฟังได้ลองฟังเพลงในอัลบั้มนี้ ด่านแรก ก่อนจะมาสู่ Brand Voice เพราะในปัจจุบันองค์กร เพราะเป็นเพลงในแบบที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้ว ชวนให้ นิยมท�ำ CSR กันมากขึ้น ผมจึงคิดว่าเราน่าจะท�ำเป็น Music นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ซึ่งในแต่ละเพลงก็มีความหมายที่ Marketing เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของผล พิเศษจริงๆ เข้ากับทุกอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา งานของตัวเอง โดยเราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่า การที่คุณมี ธิตมิ า: ทุกเพลงเป็นเพลงในแง่บวก เป็นทัง้ เพลงรักและ เพลงของตัวเองมันช่วยสนับสนุนองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง เพลงให้ก�ำลังใจ ฟังสบายๆ ซึ่งการันตีคุณภาพได้เลย เพราะ เพราะค�ำว่า Brand Voice หมายถึง เสียงทุกเสียงที่เปล่งออก มีพอี่ อ้ ม ชุมพล เป็นโปรดิวเซอร์ ซึง่ แอนถือเป็นหนึง่ ใน Guest มา ล้วนผ่านการคิดค้นและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ทงั้ สิน้ เท่านั้นเอง ยังมีนักร้องอีกหลายๆ ท่าน ที่เชื่อว่าทุกคนท�ำด้วย เราจึงเป็นเสมือนเซ็นเตอร์ที่ใช้เพลงเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง ใจรัก ที่อยากน�ำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับคนฟังจริงๆ ค่ะ แบรนด์ให้กับลูกค้า ส�ำหรับโปร์เจ็กต์ Love You Forever จาก Brand ความพิเศษของโปรเจ็กต์ Love You Forever Voice นี้ ถือเป็นการท�ำธุรกิจในรูปแบบใหม่ กับการสร้าง สุวิทย์: โปรเจ็กต์นี้เป็นความตั้งใจของคนท�ำงานที่มี แบรนด์ด้วยเสียงเพลงที่มีความน่าสนใจอย่างมาก และ ประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ มาสูก่ ารสร้างแบรนด์ดว้ ยเสียง ที่ส�ำคัญทุกคนสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยความรักและ เพลง ซึง่ เสียงนีส้ ามารถน�ำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ เพราะ Brand ความตัง้ ใจจริงๆ ติดตามความเคลือ่ นไหว หรือท�ำความ Voice ไม่ใช่คา่ ยเพลง แต่เป็นสร้างแบรนด์ดว้ ยเสียง เราจึงท�ำทุก รู้จักกับโปรเจ็กต์นี้ให้มากขึ้นได้ที่ Facebook: Love You เพลงด้วยความตัง้ ใจเพือ่ ให้ทกุ คนได้ฟงั ผลงานคุณภาพ และต้อง Forever Album


26 •

globetrotter •

Text / Photo บุปผา ปรางค์ประทาน

 Antwerp

One fine day in

จากสถานี Bruxelles Nord ใน Brussels ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 40 นาที ก็จะถึงสถานี Antwerpen Central สถานีรถไฟ ทีด่ ที สี่ ดุ อันดับ 4 ของโลก จากการจัดอันดับของ นิตยสาร Newsweek ในปี ค.ศ. 2009 อาคารผูโ้ ดยสารทีต่ กแต่งด้วยแผ่นหินถูกคลุมด้วยโดมขนาดใหญ่ พร้อม อาคารชานชาลาที่เป็นโครงสร้างเหล็กและหลังคากระจก ถูกสร้างระหว่าง ปี ค.ศ.1895 – ค.ศ.1905 เพื่อใช้ทดแทนอาคารเก่าที่สร้างด้วยไม้ ต่อมาใน ปี ค.ศ.1998 ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง จึงท�ำให้ มีทางเข้า 2 ทาง ทางหนึ่งอยู่ในบริเวณโดมเก่าด้านจัตุรัส Astrid และอีกทาง 1 ในบริเวณโถงใหม่ด้านจัตุรัส Kievit จากสถานีรถไฟ หากเดินตรงไปเรือ่ ยๆ ตามถนน De Keyserlei ผ่านร้าน ขายเพชรในย่าน Diamond Quarter จนสุดถนน มองตรงไปจะเจอกลุม่ อาคาร ที่สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18 และ 19 เป็นย่านถนน คนเดินที่เรียกว่า The Meir ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งหนึ่งของ Antwertp ที่มี

ประวัตยิ อ้ นไปได้จนถึงสมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมทีส่ ำ� คัญใน The Meir คือ อาคารเลขที่ 50 Royal Residence เคยใช้เป็นพระราชวังของกษัตริย์แห่ง Belgium และอาคารเลขที่ 85 Osterrieth House สถาปัตยกรรมแบบ Rococo เต็มรูปแบบ ส่วนรูปปั้นที่อยู่บนถนนของ The Meir คือรูปปั้นของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ที่เกิดที่ Antwertp เช่น David Teniers และ Antony Van Dyck และเมื่อ เดินเลย 4 แยกของถนน Kolveniersstraat ใน The Mier ไปอีกนิด จะมี ทางแยกฝั่งซ้ายมือที่เรียกว่า Wapper ซึ่งจะน�ำเราไปสู่บ้านของ Rubens หรือ RubenshuisSir Peter Paul Rubens (ค.ศ.1577 – 1640) คือศิลปิน ชาว Flemish ในสไตล์ Baroque ผู้มีชื่อเสียงในสมัยศตวรรษที่ 17 เขาเป็น ผู้ออกแบบ Rubenshuis หลังนี้เอง ในรูปแบบของวิลล่าสไตล์ Italian Renaissance โดยมีทั้งส่วนที่พักอาศัย, สตูดิโอท�ำงาน, ลานโล่งกลางบ้าน และสวนสไตล์ Baroque Rubens ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านหลังนี้ และเมื่อ เขาเสียชีวิตลง มันก็ถูกขายต่อให้คนอื่น จนกระทั่งทางการเมือง Antwerp ได้ซื้อบ้านของ Rubens ในปี ค.ศ. 1937 หลังจากผ่านการบูรณะซ่อมแซม มากมาย Rubenshuis ก็ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1946 นอกจากย่าน The Mier ที่น่าสนใจแล้ว จัตุรัสกลางเมือง หรือ Grote Markt ก็สวยงามน่าชมไม่แพ้กนั สถาปัตยกรรมโดยรอบจัตรุ สั ยังคงถูกอนุรกั ษ์ ให้เป็นแบบสมัยศตวรรษที่ 16 ตัวอาคาร City Hall หรือศาลากลางจังหวัด ถูกสร้างในสไตล์ Renaissance ผสมกับแบบ Flemish Gothic ตรงกลางจัตรุ สั


มีประติมากรรม Brabo ผู้ฆ่ายักษ์ Druon Antigoon แล้วตัดมือขว้างทิ้งลง แม่นำ�้ Scheldt อันเป็นทีม่ าของชือ่ Antwerpen ซึง่ ในภาษาดัชท์เท่ากับ Hand Werpen เทียบกับภาษาอังกฤษโบราณ คือ Hand Wearpan ซึง่ แปลว่า Hand Throwing หรือ ขว้างมือทิ้งนั่นเองที่อยู่ไม่ไกลจาก Grote Markt คือ วิหาร Cathedral of Our Lady หนึ่งในวิหารสไตล์ Gothic ที่สวยและใหญ่ที่สุดของ ยุโรปเหนือ ซึ่งแม้ว่าภายในจะถูกท�ำลายหลายครั้งจากความขัดแย้งทาง ศาสนาและสงคราม แต่ตวั วิหารก็ยงั คงอยูร่ อดมาจนถึงทุกวันนี้ ในปี ค.ศ. 1816 ศิลปวัตถุหลายชิ้นถูกส่งคืนมาจาก Paris รวมทั้งผลงานชิ้นเอกของ Rubens 3 ภาพ คือ ภาพ The Raising of the Cross, Assumption of the Virgin Mary และ The Descent from the Cross สถานที่น่าสนใจอีกแห่ง ก็คือ Het Steen ปราสาทหินทีเ่ ป็นอาคารทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ใน Antwerp ถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1200 – ค.ศ. 1225 ปราสาททีเ่ ห็นในปัจจุบนั มีขนาดเล็กกว่าของเดิมถึง 6 เท่า เนื่องจากในยุคที่ Antwerp รุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่าส�ำคัญ ปราสาทบาง ส่วนรวมถึงบ้านเรือนต่างๆ ริมน�้ำ ต่างถูกท�ำลายลงเพื่อสร้างท่าเรือ รูปปั้นที่ อยูต่ รงทางขึน้ ปราสาท คือ Lange Wapper ตัวละครในต�ำนานของ Antwerp ที่ชอบเย้าแหย่ผู้คน และสามารถยืดตัวได้จนตัวเท่ายักษ์ ว่ากันว่า ในอดีต รูปปั้นนี้เคยมี “อวัยวะส�ำคัญ” ตรงหว่างขา แต่ถูกพระเยซูคริสต์ในนิกาย โรมันคาทอลิกสั่งให้เอาออกไป เนื่องจากมีผู้หญิงพากันไปลูบๆ คล�ำ เพราะ เชื่อว่าจะช่วยท�ำให้มีลูกได้ แหล่งท่องเที่ยวใน Antwerp ส่วนใหญ่อยู่ไม่ไกลกันนัก สามารถ เที่ยวชมได้ในวันเดียว และเป็นวันอันแสนสุขแน่นอนค่ะ


28 •

chefview •

Text วิชิต มุกุระ หัวหน้าเชฟไทย ประจำ�โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล

u r what u eat •

Text / Photo V.Intra

La Vue ห้องอาหารฝรัง่ เศส La Vue บนชัน้ 25 ของโรงแรม Siam@Siam เปิดให้บริการมาได้นาน หลายปีแล้ว แต่ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์อาหารเสียยกใหญ่ จากเดิมคือ Traditional French Cuisine มาเป็นอาหารในแนว Gastronomic Earth Cuisine ทั้งนี้ Monsieur Gilles Poitevin เชฟใหญ่ประจ�ำห้องอาหารชาวฝรั่งเศส ได้น�ำความรู้จากประสบการณ์ในรสชาติ อันแท้จริงของวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติมาปรุงขึ้นโดยยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด และไม่เสริมด้วยสารปรุงแต่งสังเคราะห์ใดๆ เพือ่ ให้ทกุ ค�ำสามารถมอบรสชาติอนั สุนทรียแ์ ละ ความรื่นรมย์ประดุจบทกวีที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตใจ จานอร่อยที่เราได้ชิมและขอแนะน�ำ คือ ซุปสมุนไพรเป็ดฟัวกราส์กับเห็ดทรัฟเฟิล กุ้งล็อบสเตอร์อย่างเย็นกับมะเขือเทศ 5 สี และเนื้อวัว Aubrac ย่างจากฝรั่งเศสที่ให้ทั้งรสและกลิ่นสัมผัสของเนื้อวัวซึ่งถูกเลี้ยงมาแบบ ปศุสัตว์ธรรมชาติ แตกต่างจากเนื้อวัวที่ได้รับการขุนมาซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เป็นห้องอาหารที่ขึ้นชื่อว่าสวยทั้งรูปจูบก็หอมแบบนี้ พาใครมาก็มีแต่ความประทับใจ I like

3 ร้านอาหารในความลับ(รัก) การที่เราได้กินอาหารที่มีประโยชน์และเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยไม่ ผ ่ า นกระบวนการผลิ ต แบบสมั ย ใหม่ และไม่ ป รุ ง แต่ ง ด้ ว ยสาร สังเคราะห์ถือได้ว่า เราไม่ได้เร่งชีวิตให้จากโลกใบนี้เร็วไปกว่าก�ำหนด ฉบับนีข้ อเขียนเกีย่ วกับร้านอาหาร ทีไ่ ปกินเมือ่ ไหร่กม็ คี วามรูส้ กึ ว่าอิม่ แบบมีประโยชน์กันครับ 1. ร้านลุงส่ง เป็นร้านที่เก่าแก่เปิดให้บริการมามากกว่า 50 ปี เรียก ได้วา่ สืบทอดการปรุงกันจากรุน่ พ่อ ทีต่ อนนีไ้ ม่อยูแ่ ล้ว ส่งต่อมาสูร่ นุ่ ลูกทีต่ อ้ ง ท�ำหน้าที่นี้ต่อ อยู่ทางเข้าวัดญาณสังวราราม ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เข้าไป 3.5 กิโลเมตร อยูท่ างขวามือ บรรยากาศร้าน เป็นแบบบ้านๆ ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเอง เคยพูดเล่นๆ กับเพื่อนว่า ร้านนี้เป็นร้านที่ผมไม่อยากจะแนะน�ำให้ใครรู้จักมากเลย เพราะกลัวว่าผม จะต้องต่อคิวเข้าร้าน ไม่รู้ว่าจะเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่า ร้านลุงส่งนี้มี ปีกไก่ สอดไส้ทอด หมี่กรอบ แกงส้มปลาอินทรีย์ น�้ำพริกไข่ปู ห่อหมกทะเลใน มะพร้าวอ่อน แกงป่าปลาเห็ดโคน กะหล�่ำปลีผัดน�้ำปลา ถ้าใครมีโอกาสไป แถวพัทยาละก็ อย่าลืมแวะไปนะครับ ร้านจะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคาร 2. ร้านเป็ดย่างเม่งกี่ เลี้ยวรถจากถนนสุขุมวิทเข้ามาทางตลาดใหม่ นาเกลือผ่านวัดสว่างฟ้าทางขวามือขับไปจนสุดทางจากนัน้ ให้เลีย้ วซ้ายขับ ต่อไปอีกประมาณ 400-500 เมตร ร้านตั้งอยู่ทางด้านขวามือ (ฝั่งทะเล) ใน ร้านจะมีเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ บะหมี่ ตุ๋น ข้าวแกง และข้าวคลุกกะปิ ร้านจะหยุดทุกวันพระ เปิดเวลา 8.00-16.00 น. ร้านนี้เปิดให้บริการลูกค้า มากว่า 30 ปีแล้วครับ อร่อยทุกอย่างจริงๆ เป็ดย่างใหม่สดทุกเช้า และใช้ เป็ดพันธุ์เชอร์รี่ซึ่งมีเนื้อมาก ร้านนี้ต�ำน�้ำพริกแกงเองทุกอย่าง รสชาติของ อาหารจึงครบรสและครบเครื่อง หากเข้าไปแล้วต้องไม่พลาดที่จะสั่งตุ๋นกิน เคียงไปกับข้าวหน้าเป็ดด้วยนะครับ 3. ร้านปลาทอง ร้านนี้ก็เปิดมานานเช่นกันตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ร้านเมงกี่ ร้านนี้มีอาหารอยู่ในเมนูของร้านไม่ถึง 30 อย่าง รายการอาหาร ที่ต้องสั่ง ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว ย�ำขโมย ย�ำดอกแค คะน้าผัดปลาหมึก เนื้อปูผัด ผงกระหรี่ ปูม้านึ่งแบบที่เขาแกะเปลือกออกมาให้เราหยิบกินได้ง่ายๆ เลย ปลาเก๋านึง่ ซีอวิ๊ ย�ำขโมย ทีพ่ อฟังชือ่ รายการอาหารนีแ้ ล้ว ก็ให้ท�ำความเข้าใจ ได้เลยว่าคงจะมีส่วนผสมของอาหารทะเลทุกอย่างที่มีอยู่ในครัว (ลืมบอก ว่าร้านนีข้ ายแต่อาหารทะเลเป็นหลัก) น�ำมาปรุงผสมกัน พอสัง่ มาก็เป็นแบบ ที่คิดครับ แต่รสชาตินั้นซิครับ อร่อยแบบหาข้อต�ำนิไม่ได้เลยละครับ เอาละครั บ ฉบั บ นี้ ข อแนะน� ำ ร้ า นอร่ อ ยซึ่ ง เป็ น ร้ า นที่ ผ มเก็ บ เป็นความลับไว้มาตลอด ลองแวะไปกินกันดูครับ

• มีโต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับคู่รักที่เปิดให้เห็นแต่วิวสวย เหมือนโลกนี้มีเพียงเรา • อาหารฝรั่งเศสรสชาติอร่อยจริงไม่เสียชื่อ Location: ชั้น 25 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ Contact: 0 2217 3070, 08 7989 2525 Website: www.siamatsiam.com

Rice & Chilli แม้ว่าร้านอาหารแห่งนี้ต้องการน�ำเสนอความร่วมสมัยแต่จุดเด่นที่สุดก็ยังเป็นรสชาติ อาหารไทยเพื่อคนไทยนั่นเอง ร้านอาหารไทยร่วมสมัย Rice & Chilli ตั้งอยู่ในโรงแรม Mode Sathorn แตกต่างอย่างชัดเจนจากร้านบรรดาอาหารไทยส่วนใหญ่ตรงที่มีครัวแบบเปิด เพื่อ โชว์ให้เห็นกระบวนการท�ำอาหารตามอย่างร้านอาหารตะวันตกสมัยนิยม เมนูแนะน�ำได้แก่ แซลมอนแช่น�้ำปลา กุ้งห่อแป้งกรอบ และมัสมั่นขาแกะ รับประกันเรื่องคุณภาพวัตถุดิบชั้นดี และรสชาติชั้นเลิศที่อร่อยถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และยังมีเซอร์ไพรสในเรื่องของ เครื่องดื่มที่มีมากมายและหลากหลาย และคงคอนเซ็ปต์ด้วยการเติมส่วนผสมไทยๆ อย่าง แก้วมังกร ใบเตย และแตงโมน�้ำผึ้ง ไปในค็อกเทลเพื่อให้เข้ากับธีมของร้านก็ท�ำได้อย่าง กลมกลืน จนค็อกเทลของที่นี่ขึ้นชื่อเลยว่าทั้งครีเอทีฟและอร่อยไม่แพ้ที่ไหน I like

• ค็อกเทลอร่อยจนหลงรักเป็นของหายาก ร้านอาหารไทยมีค็อกเทลอร่อยได้มาตรฐาน • ครัวเปิดซึ่งจะมีบาร์ยาวตั้งอยู่ข้างหน้า น่านั่งเป็นที่สุด Location: ชั้น 5 โรงแรม Mode Sathorn เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ Contact: 0 2623 4555 Website: www.modesathorn.com


พิเศษสำ�หรับลูกค้าบัตร JCB พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารและร้านค้าชั้นนำ� RecommenDed by JCB CARD Heiroku Sushi เป็น 1 ในร้านซูชิแบบสายพานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะมี มากกว่า 300 สาขา เปิดตัวในเมืองไทยครัง้ แรกเมือ่ ปี 2549 และได้รบั การตอบรับอย่างอบอุน่ ด้ ว ยเหตุ ผ ลเรื่ อ งความอร่ อ ยและความสุ ข เหนื อ ระดั บ ทั น ที ที่ เ ข้ า ไปในร้ า นลู ก ค้ า จะได้ สัมผัสกับบรรยากาศที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความทันสมัย ด้วยตกแต่งในโทนสีด�ำและสีน�้ำตาลของไม้ จุดเด่นอยู่ที่ครัวแบบเปิด มีเชฟบรรจงปรุงเมนู อาหารกันแบบเรียลไทม์ ท�ำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร ยิ่งเมื่อได้ ลิ้มรส ก็มั่นใจได้เลยว่าทุกค�ำคือวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ร้านเฮโรคุ ซูชิตั้งใจคัดสรรมาให้ ที่ถูกใจลูกค้าคือการปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ทุกๆ 3 เดือน ท�ำให้หลายคนตั้งตารอกันว่าจะมี เมนูใหม่ๆ อะไรบ้างให้ได้ลิ้มลอง ใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่น อย่าปล่อยให้สายพานของร้านนี้ ผ่านไปโดยไม่แวะมา I like

รับส่วนลด

20%

• เนื้อปลาต่างๆ ที่นุ่มเนียนหวานแทบละลายทันทีที่เข้าปาก • ความกว้างขวางของร้านท�ำให้ไม่รู้สึกอึดอัด โปรโมชั่น: รับส่วนลด 20% ส�ำหรับค่าอาหารเมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป ระยะเวลา: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 เงื่อนไข: 1.ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม 2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ Location: Central World ชั้น 7 โทร. 08 1832 8449 Central Cheangwattana ชั้น 6 โทร. 08 1832 2621 Central Bang ชั้น 5 โทร. 08 1835 2770 Central Plaza Grand Rama 9 ชั้น 7 โทร. 08 1170 5859 Contact: www.heirokubangkok.com

Promotion with JCB CARD

Beef Shabu Buffet 399 บาท Kurobuta Shabu Buffet 299 บาท

ข้าวหน้าเนือ้ (ไซส์ปกติ) ราคา 99 บาท

Yoshinoya

ต้นต�ำรับสุดยอดข้าวหน้าญีป่ นุ่ ต�ำนานกว่า100ปีทคี่ รองใจคนทัว่ โลก มาแล้ว และอีกหลายความอร่อยทีเ่ ลือกได้ไม่ซำ�้ ทัง้ ข้าวแกงกะหรีแ่ ละอุดง้ รับส่วนลด

25%

โปรโมชั่น: รับส่วนลด 25% ระยะเวลา: วันนี้ – 31 มกราคม 2557 เงือ่ นไข: 1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นและบริการจัดส่งได้ 2. ยกเว้นสาขา Banana Walk Phuket สาขา: ทุกสาขา โทร. 0 2663 3888

Shabu ken

อร่อยได้ไม่อนั้ กับบุฟเฟ่ตช์ าบูชาบูคณ ุ ภาพเยีย่ มในราคาเบาๆ เลือกได้ ทั้งหมูด�ำและเนื้อวัวเกรดเอที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ รับส่วนลด

25%

โปรโมชั่น: รับส่วนลด 25% ระยะเวลา: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เงื่อนไข: ส่วนลดใช้ได้เฉพาะบุฟเฟ่ต์ สาขา: ซ.ทองหล่อ โทร. 08 0194 5554

เกีย๊ วซ่า ราคา 90 บาท

Osaka Ohsho

โอซาก้า โอโช เกีย๊ วซ่าปัน้ สดส่งตรงจากโอซาก้า ด้วยยอดขายกว่า 1.8 ล้านชิน้ ต่อวันทีญ ่ ปี่ นุ่ พร้อมเสิรฟ์ ความอร่อยให้คณ ุ ถึงเมืองไทยแล้ว ฟรี! เกี๊ยวซ่า รับส่วนลด

15%

โปรโมชัน่ : 1.รับส่วนลด 15% ส�ำหรับค่าอาหารที่มียอดการใช้ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 2.รับฟรีเกี๊ยวซ่า 1 จานเพียงแสดงบัตร เครดิตเจซีบี ระยะเวลา: วันนี้ี – 31 มีนาคม 2557 เงือ่ นไข: สงวนสิทธิก์ ารรับเกีย๊ วซ่าฟรี 1จาน ต่อ 1 โต๊ะ ต่อ 1 ใบเสร็จ สาขา: ตึก 55th Plaza ทองหล่อ โทร. 0 2381-0701, ตึกญาดา ธนิยะ โทร. 0 2237 8520

ไก่ทอดบอนชอน 10 ชิน้ ราคา 230 บาท

BonChon Chicken

ร้านไก่ทอดสูตรเกาหลีกรอบนอกนุ่มในเคลือบซอสสูตรลับเฉพาะ ที่ฮิตสุดๆ ในหลายประเทศทั่วโลกมาเปิดสาขาที่เมืองไทยแล้ว รับส่วนลด

10%

โปรโมชั่น: รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ระยะเวลา: วันนี้ – 31 มกราคม 2557 เงื่อนไข: 1.ยกเว้นค่าเครื่องดื่มและอาหารเซ็ทกลางวัน 2.เฉพาะทานในร้านเท่านั้น 3.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ สาขา: เซ็นทรัลเวิล์ด โทร. 0 2658 6550, สีลมคอมเพล็กซ์ โทร. 0 2231 3129 (และอีก 3สาขาทั่วกรุงเทพ)

Sushi Heaven 1,450 บาท

Sushi Otaru

ร้านซูชิระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดับชั้นดีจากเกาะฮอกไกโด มาสร้างสรรค์ความอร่อยให้คณ ุ ในหลายรูปแบบทัง้ ซาซิมสิ ดใหม่ ซูชิ ฯลฯ รับส่วนลด

25-50%

โปรโมชั่น: 1.รับส่วนลด50% ส�ำหรับเมนู Sushi Heaven 2.รับส่วนลด 25% ส�ำหรับเมนู A La Carte ระยะเวลา: วันนี้ี – 30 พฤศจิกายน 2556 เงือ่ นไข: 1 ยกเว้นเครือ่ งดืม่ และอาหารเซ็ท 2.ไม่สามารถใช้รว่ มกับ โปรโมชั่นอื่นได้ สาขา: ทองหล่อ ซอย 10 โทร. 0 2392 7737

อิหมี่ ราคา 95 บาท

Seefah

คงความอร่อยในสูตรต้นต�ำรับราชวงศ์กบั อาหารไทย-จีนมากว่า 77 ปี กับวลีที่คุ้นหูคนไทยอย่าง “อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว” รับส่วนลด

10%

โปรโมชั่น: รับส่วนลด 10% ระยะเวลา: วันนี้ี – 31 มีนาคม 2557 เงื่อนไข: 1.เฉพาะค่าอาหาร 2.เฉพาะยอดการใช้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สาขา: ทุกสาขา โทร. 0 2655 0251

เงื่อนไข: • รับส่วนลดเมื่อชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่ บัตรเครดิตเจซีบี หรือ www.facebook.com/JCBCardThailandTH

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ บัตร KTC-JCB Card l Website: www.ktc.co.th Tel: 0 2665 5000 บัตร Aeon-JCB Card l Website: www.aeon.co.th Tel: 0 2665 0123


30 •

coffeenista •

Text ลักขณา ดาวพราย Grand Barista Championship Thailand 2011

u r what u drink •

Text Amm Junnet Photo D.John, The Gugeria

Coffee Shop for Your Happiness Festival ระหว่างการเดินทางไปท่องเทีย่ วในสถานทีต่ า่ งๆ ส�ำหรับเทศกาลความสุข ที่ใกล้จะมาถึง หลายคนมองหาร้านกาแฟเก๋ๆ ชิลๆ เน้นบรรยากาศ ส�ำหรับ วันพักผ่อนและเฉลิมฉลองไปในตัว GO มีมาแนะน�ำ Caffe Palazzo @Bkk เก็บภาพความสวยงามย่านพระนคร แล้วแวะจิบกาแฟที่ Caffe Palazzo บริเวณชั้น 2 ของร้าน มีวิวด้านนอกหน้าต่างเป็นความงดงามของพระบรมมหาราชวังด้วย ทัง้ กาแฟเข้มข้น ขนมอร่อย แถมบรรยายกาศไม่ซำ�้ ใครแบบนี้ รับรองถูกใจแน่นอน

ที่ตั้ง: 8 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

The Coffee Clue @Bkk ขอแนะน�ำร้านใหม่กลางกรุง แต่เก๋ากึ๊กและมีชื่อจากประเทศออสเตรเลีย ทีส่ ง่ ตรงความอร่อยมาถึงเมืองไทย The Coffee Club คาเฟ่เก๋ๆ เปิดต้อนรับ ลูกค้าตั้งแต่เช้ากับบรรยากาศสบายๆ พร้ อ มกลิ่ นหอมกรุ ่ นของกาแฟ จะเลือกนั่งมุมโซฟา หรือนั่งชิลจิบกาแฟที่โซน Out Door ด้านนอกก็ได้ ทีต่ งั้ : Major Cineplex เอกมัย ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Sala Café @Chiang Mai หากมาเชียงใหม่แล้วต้องลอง เป็นร้านกาแฟที่อยู่นอกเมืองทางไปอุทยาน ดอยสุเทพ – ดอยปุย บนถนนแม่ริม – สะเมิงสายเก่า บรรยากาศโดยรอบ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เมนูกาแฟก็มีให้เลือก อย่างครบครัน เย็น ร้อน สมูทตี้ ชาแบบต่างๆ ส่วนเค้กก็มหี ลากหลายเช่นกัน ที่ตั้ง: 133/11 ม.5 ถ.แม่ริม-สะเมิง(เก่า) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Baan-Suan-Ka-fe’ @Chiang Mai ร้านกาแฟทีโ่ ดดเด่นด้วยหมีตวั ใหญ่สเี หลือง ซึง่ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของร้าน เน้นการตกแต่งแบบล้านนา ในส่วนของทีน่ งั่ ของร้านจะมีการจัดวางเฟอร์นเิ จอร์ ดีไซน์โมเดิร์นไว้รอบๆ จิบกาแฟ อ่านหนังสือ พร้อมการชื่นชมธรรมชาติ ที่ตั้ง: 170 หมู่3 ต�ำบลแม่เหี๊ยะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร้านกาแฟ Doi Chang @Phuket พบกับร้านกาแฟในมุมใหม่ เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ให้กับไลฟ์สไตล์ ทีท่ นั สมัย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ดีไซน์โมเดิรน์ มีมมุ โปรดส�ำหรับอ่าน หนังสือแบบเงียบๆ จิบกาแฟอร่อยลิม้ รสหอมกรุน่ เต็มพิกดั ของเมล็ดกาแฟแท้ ส่งตรงจากดอยช้างกับโฮมเมดเบเกอรี่ พร้อมเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิด ในบรรยากาศสุดคูลและมีสไตล์ ที่ตั้ง: ใกล้หาดกมลา ต�ำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

Kopi De Phuket @Phuket โกปี้ เป็นภาษาท้องถิน่ ของชาวภูเก็ต ทีใ่ ช้เรียกกาแฟนัน่ เอง รสชาติทเี่ ข้มข้น กลมกล่อมแบบฉบับภูเก็ตและคงคุณภาพไว้ทุกๆ แก้วที่ท�ำ เพราะมีสูตร เป๊ะ! มาแต่ครั้งโบราณ (สมัยอากง)

กาแฟดินเผา เป็นร้านทีฮ่ อตฮิตติดอกติดใจของบรรดาหนุม่ สาวชาวโคราชอยูไ่ ม่นอ้ ย ด้วยอัธยาศัยไมตรี ทีเ่ ป็นกันเองของเจ้าของร้าน บวกความอร่อยและเครือ่ งดืม่ พร้อมขนมแสนอร่อยราคาแบบสมเหตุ สมผล แนะน�ำเค้กส้ม บลูเบอร์รชี่ สี พาย นอกจากจะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆ แล้วทีน่ ยี่ งั เป็นอาร์ทมาร์เก็ต เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ศลิ ปินและเหล่าคนท�ำงานศิลปะ ดีไซน์เนอร์ ช่างภาพ มาจัดแสดงผลงานหมุนเวียนกัน เป็นประจ�ำ รวมทัง้ กิจกรรมออกร้านขายของเล็กๆ น้อยๆ ทางเข้าร้านแม้จะเป็นทางเดินแคบๆ แต่ เมือ่ เข้ามาภายในร้านจะพบพืน้ ทีก่ ว้างขวาง ร่มรืน่ ด้วยเงาไม้และของตกแต่งจากเครือ่ งปัน้ ดินเผา ซึง่ เป็นทีม่ าของชือ่ ร้าน เพราะแต่เดิมเจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการเครือ่ งปัน้ ดินเผาอยูท่ หี่ มูบ่ า้ น ด่านเกวียนนัน่ เอง เมนูเครือ่ งดืม่ รสชาติตรงใจ ใครอยากเพิม่ ลด ความหวาน ความเข้มระดับไหน เจ้าของร้านจัดให้ดว้ ยความเต็มใจ ความเป็นกันเองของเจ้าของร้านและบรรยากาศสบายๆ เหมือน ห้องนัง่ เล่นและสวนหลังบ้าน ท�ำให้มลี กู ค้าประจ�ำเกิดขึน้ ตลอดเวลา

ทีต่ งั้ : 61 อาคารทางเข้าโรงแรมแดงพลาซ่า ถนนเทพกระษัตรี ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

Grin Café @Phang-Nga ร้านน้องใหม่ในตัวเมืองโคกกลอย จังหวัดพังงา ตกแต่งน่ารัก สไตล์คลั เลอร์ฟลู ออกแนวอบอุ่น ทันสมัย เดินทางสะดวกอยู่ติดถนนใหญ่ ห่างจาก 4 แยก โคกกลอยไปทางท้ายเหมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ติดสถานที่ท่องเที่ยว ชายทะเลนาใต้ น�้ำตกวัดเขา สะพานสารสิน ที่ตั้ง: 39 หมู่4 ต�ำบลโคกกลอย อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

I like

• พกเงินมา 100 บาท ก็ได้ทั้งเครื่องดื่มและขนมไปครอบครอง • นั่งในร้านก็แสนสบาย นั่งกลางสวนก็สดชื่นดี Location: ถนนมหาดไทย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา Contact: 08 9280 5170


So Far So Good by KT Twins

เจงเฮอเลาจน์

ร้านกาแฟสีสันสดใสไม่ไกลจากตลาด 100 ปีเมืองย่าโม ตรงข้ามสวนสุขภาพ เป็นร้าน กาแฟของ 2 พี่น้องฝาแฝดสาวสวย เมนูแนะน�ำ โซฟา วาฟเฟิล มาพร้อมไอศกรีมวานิลลา ช็อกลาวาที่อาจใช้เวลารอนานหน่อยประมาณ 20 นาที เพราะเสิร์ฟร้อนแต่รับรองว่าความ อร่อยคุม้ ค่ากับการรอคอย นอกจากขนมหวานและเบเกอรีโ่ ฮมเมด ทีน่ ยี่ งั เสิรฟ์ กาแฟและเครือ่ ง ดืม่ รสชาติเข้มข้น โยเกิรต์ แฟลปเป้ ไอซ์ คอฟฟี่ แต่ทขี่ ายดีคอื ลอง แบล็กมินท์ อเมริกาโน เชค ร้านกรุกระจกใสโดยรอบท�ำให้รับแสงสว่างได้เต็มที่ ส่วนที่นั่งนั้นจัดได้พ้องกับชื่อร้าน เพราะ มีทงั้ เก้าอีแ้ ละโซฟาหลากหลายรูปแบบให้เลือกนัง่ อีกทัง้ บริการฟรี Wi-Fi และนิตยสารแจกฟรี ให้หยิบอ่านกัน เมื่อมีทั้งขนมอร่อย เครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม บรรยากาศดี ก็ไม่แปลกใจที่ร้านนี้ จะขายดีจนต้องขยายพื้นที่เตรียมเปิดร้านอาหารในชื่อเดียวกัน ร้านเปิดให้บริการทุกวัน 09.00 – 20.00 น.

มาจิบชายามบ่ายกันไหม? อย่าปล่อยให้ยามบ่ายผ่านไปโดยน่าเบือ่ ลองแวะไปทีย่ จู เี นีย โฮเทลแอนด์สปา แล้วเข้าไปที่เจงเฮอเลาจน์ ท่ามกลางความวุ่นวายบนถนนสุขุมวิท ที่นี่จะ ท�ำให้คุณเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง โลกใบเล็กแต่น่าค้นหา เหมือนย้อนเวลาสู่อดีต กับบรรยากาศแสนคลาสสิก คุณจะได้พบกับชาระดับพรีเมียมของรอนเนเฟลดต์ กาแฟหอม กรุ่นจากทั่วทุกมุมโลก เสิร์ฟพร้อมขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสหลากหลายชนิดรสชาติเยี่ยมจาก ฝีมือของเชฟกฤตขจร โพธิ์ทิน เช่น โฮมเมดแซนวิช ทาร์ตผลไม้ ชีสเค้ก บราวนี่ และอื่นๆ อีกมากมาย

I like

• เก้าอี้หลากรูปแบบสร้างบรรยากาศให้ดูสนุกสนาน • ของกระจุกกระจิกน่ารักที่น�ำมาตกแต่งร้านดูไม่น่าเบื่อ Location: 1062 ถนนมุขมนตรี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา Contact: 08 6258 7667 Facebook: SFSGbyTwinsKT

I like

• เซ็ตชายามบ่ายเวลา 14.00 – 17.30 น.เพียงคนละ 350 บาท++ • บรรยากาศและการตกแต่งอันสวยงามแปลกตา Location: 267 ซอยสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ Contact: 0 2529 9011-9 Website: www.theeugenia.com


32 •

winexpert •

Text ธวัชชัย เทพพิทักษ์ ttappitak@gmail.com

รู้องุ่น รู้ไวน์ 2 การรูจ้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริงของพันธุอ์ งุน่ เราสามารถรูว้ า่ ไวน์ในแก้วทีก่ ำ� ลัง จะดืม่ นัน้ คืออะไร ? ปลูกในดินชนิดใด ? มาจากเขตอากาศเย็นหรืออบอุน่ ? ฯลฯ โดยที่ไม่ต้องเห็นข้อมูลใดๆ ครั้งที่แล้วพูดถึง 2 พันธุ์องุ่นคือ กาแบร์เนต์ โซวีญยอง (Cabernet Sauvignon) ราชาขององุน่ แดงทีใ่ ช้ทำ� ไวน์แดง และชาร์โดห์เนย์ (Chardonnay) ราชินีขององุ่นเขียวที่ใช้ท�ำไวน์ขาว มีองุน่ อีก 3-4 พันธุท์ ถี่ กู ใจคอไวน์บา้ นเรา เช่น ซีราห์ หรือซิราซ (Syrah หรือ Shiraz) องุ่นแดงคุณภาพสูงอีกพันธุ์หนึ่งของโลก ในฝรั่งเศสเรียกว่า Syrah ส่วนออสเตรเลียเรียกว่า Shiraz เป็นองุ่นที่ท�ำไวน์แล้วเก็บไว้ได้นาน ขณะที่เป็นไวน์ใหม่สีจะเข้ม แทนนินสูง มีกลิ่นทาร์ (Tar) ไวโอเลต เบอร์รี เอสเปรสโซ่ ช็อกโกแลต เปปเปอร์ สไปซี่ หลังบ่มได้ทแี่ ล้วจะมีแบล็คเบอร์รี่ แบล็คเคอร์แรนท์ พลัม และควันไฟ ซีราห์ของโรนจะเก็บได้กว่า 40 ปี นานกว่าชิราซออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา แมร์โลต์ (Merlot) องุ่นพันธุ์หลักในโลกของไวน์ในหลายๆ ชาติ ใช้ท�ำ ไวน์แดงราคาแพงอย่างชาโต เปตรุส (Chateau Petrus) และใช้ท�ำได้ทั้ง เป็นพันธุเ์ ดีย่ วและผสมกับพันธุอ์ นื่ เพือ่ เพิม่ บอดีแ้ ละความนุม่ นวล เนือ่ งจาก คุณสมบัติของแมร์โลต์โดยทั่วไปคือ มิเดียม-ฟูลบอดี้ ฟรุตตี้ประเภทเบอร์รี่ พลัม และเคอร์แรนท์ แทนนินปานกลาง เปลือกบาง และแอซิดต�่ำ ส่วนไวน์ขาวที่ก�ำลังมาแรงคือ โซวีญยอง บลอง (Sauvignon Blanc) องุ่นเปลือกเขียวสดใสก�ำเนิดที่บอร์กโดซ์ และลัวร์ แวลลีย์ ในฝรั่งเศส ปัจจุบันนิยมปลูกทั่วโลก ในบอร์กโดซ์ ใช้ผลิตไวน์ดราย ยกเว้นในโซแตร์น และบาร์ซาค ใช้เป็นส่วนผสมของเซมิลยองท�ำไวน์หวาน ในแคว้นลัวร์ใช้ทำ� ไวน์ขาวดรายชือ่ ปุยญี ฟูเม (Pouilly Fumé) และซองแซร์ (Sancerre) แถวนี้ ดินผสมหินปูนมาก ท�ำให้ไวน์มีกลิ่นดินประสิวและควันไฟค่อนข้างแรง จึงเรียกว่าฟูเม (Fume) ซึ่งหมายถึงควัน Sauvignon Blanc ชอบอากาศเย็น และดินแต่ละชนิดท�ำให้กลิน่ และ คุณลักษณะของไวน์ตา่ งกัน เช่น ดินชอล์ค (Chalk) และดินมาร์ล (Marl) ใน ซองแซร์และปุยญี ฟูเม ท�ำให้ไวน์อวบอิม่ สมบูรณ์ เฟรช และหอมหวล ขณะ ที่ดินกรวดริมแม่น�้ำลัวร์ ท�ำให้ไวน์สไปซี่และหอมดอกไม้ ดินที่มีส่วนผสม ของหินเหล็กไฟ (Flint) ไวน์จะมีบอดีท้ บี่ กึ บึน และจบยาวมาก แต่คณ ุ สมบัติ โดยรวมของโซวีญยอง บลอง คือกลิ่นหญ้าสด ตะไคร้ กูดเบอร์รี่ ฝรั่งสุก เมลอน มะนาว แอสปารากัส มิเนอรัล ฯลฯ ชาติโลกใหม่ที่ท�ำโซวีญยอง บลอง ได้ดี คือนิว ซีแลนด์ โดยเฉพาะบน เกาะใต้แถวๆ มาร์ลโบโรจ์ (Marlborough) ส่วนในออสเตรเลียท�ำได้ดแี ถว อเดเลด ฮิลล์ (Adelaide Hills) และแพดธ์อเวย์ (Padthaway) แต่ทมี่ าร์กาเร็ต ริเวอร์ ใช้ผสมกับเซมิลยอง ขณะที่แคลิฟอร์เนีย โรเบิร์ต มอนดาวี ผลิตไวน์ขาวโซวีนยอง บลอง ในสไตล์บม่ ในถังโอคเป็นรายแรกในปี 1968 เรียกว่า ฟูเม บลอง (Fumé Blanc) นอกจากนัน้ ยังมีปลูกในชิลี แอฟริกาใต้ อิตาลี

u r what u sip •

Text / Photo V.Intra

Ogu Ogu ส� ำ หรั บ หนุ ่ ม สาวท� ำ งานที่ ช อบรั บ ประทานอาหารญี่ ปุ ่ น และหลงใหลกั บ กลิ่ น ของ เครือ่ งดืม่ มีดกี รีทที่ ำ� มาจากข้าวอย่างสาเกแล้วล่ะก็ ร้านอาหารญีป่ นุ่ และสาเกบาร์ทอี่ ยูช่ นั้ ล่าง ของอาคารปาร์ค เวนเจอร์ ในย่านเพลินจิตเป็นอีกแห่งทีเ่ ราขอแนะน�ำเป็นอย่างยิง่ อาหารญีป่ นุ่ ของ ‘โอกุ โอกุ’ เป็นแนวโมเดิร์นแต่ไม่ได้ฟิวชั่นกันมั่วซั่ว คนญี่ปุ่นเขารู้ดีนักเรื่องผสมผสาน วัตถุดิบอย่างอื่นเอาไว้กับอาหารของตนโดยที่แก่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร ญี่ปุ่นก็ยังคงไม่หายไปไหน จานเด่นสุดยอดของที่นี่คือ มิโซะชีสฟองดูว์ หรือผักนึ่งจิ้มกินกับ ชีสผสมมิโซะรสละมุน สเต็กเนื้อวากิว สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าผสมมิโซะ โรลต่างๆ แต่คนชอบ จิบจะต้องชอบความหลากหลายของเครื่องดื่ม เพราะบาร์ของที่นี่มีให้บริการทั้ง ค็อกเทลสูตร มาตรฐาน และสูตรทีใ่ ช้สาเกกับเหล้าญีป่ นุ่ เป็นตัวชูโรง ใครทีไ่ ม่เคยดืม่ Sparkling Sake อย่างดี ที่ไม่ใช่ยี่ห้อดาษดื่น ที่ขายกันตามกระแสในผับก็หาดื่มได้ที่นี่ รวมถึงสาเกหลายประเภทจาก หลายภูมิภาคในญี่ปุ่นให้ได้ลอง I like

• อาหารอร่อย ไม่จ�ำเจ หลายเมนูเราเคยเห็นที่นี่ อย่างมิโซะชีสฟองดูว์นั่นไง • ไอศกรีมสาเกของที่นี่รสเทพมาก ต้องลอง Location: ชั้น G อาคาร ปาร์ค เวนเจอร์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ Contact: 0 2108 2255 Website: www.ogu-ogu.com


Manhattan Bar

HOBS

แมนฮัตตันบาร์ซงึ่ อยูใ่ นโรงแรม JW Marriot เป็นบาร์ทจี่ ำ� ลองบรรยากาศของบาร์ในย่าน แมนฮัตตันในนิวยอร์ก นั้นได้รับการรีโนเวทปรับปรุงเสร็จไปได้สักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่เราเพิ่ง จะได้มีโอกาสมาบอกเล่าเก้าสิบกัน อาหารจานเด่นของที่นี่ก็เป็นเมนูที่ท�ำให้นึกถึงความเป็น อเมริกันและนิวยอร์ก ยกตัวอย่างเช่น Empire State Burger ที่ตั้งชื่อตามตึกเอมไพร์สเตทซึ่ง มีความสูงจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กอยู่พักหนึ่ง ชีสและมันฝรั่งทอดที่ใช้ชื่อในเมนู ว่า Sticky Chicky หรือปีกไก่ทอดบัฟฟาโล่วิงก์ เป็นต้น ในด้านเครื่องดื่มแน่นอนว่าต้องมี ค็อกเทลแก้วเด่นๆ อย่างแมนฮัตตัน ตามชือ่ ของบาร์ คอสโมโพลิแทน และแก้วซิกเนเจอร์อนื่ ๆ ที่น่าลองจิบ แต่ที่พิเศษต้อนรับกระแสคนรักไวน์ในขณะนี้คือ คุณสามารถรื่นรมย์ไปกับไวน์ แดงและไวน์ขาวหลากหลายชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก ในราคาเริม่ ต้นเพียง 99 บาทต่อแก้วเท่านัน้ แต่จะจิบไวน์อย่างเดียวก็กระไรอยู่ จะยิ่งเพลินมากขึ้นถ้าสั่งทาปาสมารับประทานละเลียด คู่กัน

ตกแต่งในสไตล์ Industrial Underground Railway Station ซึ่งเป็นการสะท้อน แนวคิดของความเป็น Beer Culture Hub ร้าน HOBS ขวัญใจของคอเบียร์เปิดสาขาใหม่ ที่ Community Mall สุดเก๋บนชั้น 2 ของ Rain Hill สาขานี้โดดเด่นด้วยไฟ LED ที่ปรับเปลี่ยน สีสร้างชีวติ ชีวาให้กบั บรรยากาศในร้าน รวมทัง้ การตัง้ บาร์ขนาดใหญ่ทเี่ บือ้ งหลังเป็นตูแ้ ช่ขนาด กว่า 4 เมตร เชื่อมกับส่วน cold room ซึ่งจะรักษาระดับความเย็นและรสชาติที่ยอดเยี่ยมของ เบียร์ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า ดังนั้นคนชอบดื่มเบียร์จึงวางใจได้ว่าเบียร์ของคุณจะเสิร์ฟมาใน อุณหภูมิที่เย็นเจี๊ยบเหมาะแก่การจิบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ความหลากหลายของเบียร์ ยังเป็นทีน่ า่ พูดถึงเพราะมีเบียร์ตา่ งๆ จากทัว่ โลกให้เลือกมากกว่า 20 ชนิด จิบเบียร์รบั ประทาน คู่กับของอร่อยที่เป็นสูตรเฉพาะของ HOBB อย่าง หอมหัวใหญ่ชุบแป้งทอด ปีกไก่หมักเบียร์ ทอดกรอบ หอยแมลงภู่อบเบียร์ เป็นต้น

I like

• ไวน์เริ่มต้นเพียงแก้วละ 99 บาท นี่โรงแรม 5 ดาวย่านใจกลางเมืองนะคุณ • บาร์เขาครบเครื่องนะ มีทั้งค็อกเทล และอื่นๆ ทาปาสก็ใช้ได้เลย Location: ชั้น 2 โรงแรม JW Marriot เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ Contact: 0 2656 7700 ต่อ 4230 Website: www.marriott.com

I like

• ระบบท�ำความเย็นเขาดี เราเลยได้เบียร์เย็นเจี๊ยบสมใจ แถมยังมีให้เลือกจิบหลากหลาย • อาหารหลายเมนูใช้เบียร์ในการหมัก จึงเข้ากันได้ดีมากเมื่อดื่มเบียร์ Location: ชัน้ 2 โครงการเรนฮิลล์ เลขที่ 777 ซอยสุขมุ วิท 77 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ Contact: 0 2261 7739 Facebook: HOBS House of Beers


34 •

sleep with me •

Text / Photo Go Team

Club Med Bali, Indonesia ถ้าบาหลีเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลและกิจกรรมต่างๆ แล้วละก็ การพักที่คลับเมดดูน่า จะเป็นตัวเลือกที่วิเศษสุด อาณาจักรแห่งความสุขส�ำหรับทุกคนในครอบครัวนี้ ตั้งอยู่บนหาดนูซาดัวที่ได้รับการ เรียกขานว่าเป็นย่านไฮเอนด์ของเกาะบาหลี และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นอกจากมีห้องพักขนาดกะทัดรัด แต่สะดวกสบายด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันและ ตกแต่งในบรรยากาศบาหลีประยุกต์แล้ว ที่นี่ยังเป็น 1 ในคลับเมดที่ได้รับความนิยมอันดับ ต้นๆ จนถือเป็นต้นต�ำรับของคลับเมดสาขาต่อๆ มา ด้วยบริเวณทีก่ ว้างขวางโอฬาร ร่มรืน่ ด้วย ต้นไม้นอ้ ยใหญ่ ผืนหญ้าเขียวขจี และธรรมชาติทรี่ ายล้อม อีกทัง้ ยังอยูต่ ดิ ชายหาดชนิดทีเ่ รียก ว่า 2-3 ก้าวก็เดินถึง กิจกรรมนันทนาการอันหลากหลายคือเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ของคลับเมด โดยเฉพาะ กีฬาที่มีให้เล่นครบครัน อาทิ ฟิตเนส ว่ายน�้ำ ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล สควอช วินเซิรฟ์ ยิงธนู รวมไปถึงกิจกรรมทางน�ำ้ อย่างด�ำน�ำ้ ดูปะการังน�ำ้ ตืน้ และ พายเรือคายัก แต่ทอี่ ยากแนะน�ำให้ลองเล่นเพือ่ ท้าทายความหวาดเสียวก็คอื Bungee Bounce ที่จะท�ำให้คุณนึกว่าตัวเองเป็นนักกายกรรมในคณะละครสัตว์อย่างไรอย่างนั้น จุดเด่นอีกหลายประการของคลับเมดได้แก่ บริการพีเ่ ลีย้ งเด็ก บริการห้องอาหารและบาร์ ตลอดทั้งวัน อาหารแบบบุฟเฟต์ท้ังมื้อเช้า กลางวัน และเย็นถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจเรียบร้อย แล้ว ยามค�ำ่ ถ้าเบือ่ กับการนอนดูโทรทัศน์อยูใ่ นห้อง จะออกมานัง่ ชิลฟังเพลงและหาอะไรจิบดืม่ ทีบ่ าร์รมิ สระน�ำ้ ซึง่ ให้บริการถึงตีสองก็เป็นไอเดียไม่เลว อีกทัง้ มีการแสดงสนุกๆ น่ารักและเป็น กันเองจากบรรดาสตาฟของคลับเมดในทุกค�่ำคืนด้วย ลองมาพักแล้วคุณจะรู้สึกว่า สามารถ ฝังตัวอยู่ภายในรีสอร์ทตลอดทั้งวันได้แบบไม่รู้จักเบื่อ I like

• แพ็คเกจรวมค่าบริการทุกอย่างไว้แล้ว ไม่ต้องช�ำระเงินเพิ่มแต่อย่างใด • มีสตาฟที่มาจากทุกมุมของโลกไว้บริการแขกทุกชาติทุกภาษา แน่นอนว่ามีสตาฟคนไทยที่อัธยาศัยเป็น เยี่ยมด้วย Rate: โปรดสอบถามโดยตรงกับทางโรงแรม Location: P.T. Holiday Villages, Lot 6, Nusa Dua, Bali 80361, Indonesia Contact: 603 7957 5678 (Club Med Travel Advisors) Website: www.clubmed.com

go•Value

Coconut Retreat Package

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 ที่เดอะ สปา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ สุขภาพดีจากภายในสู่ ภายนอกด้วยแพ็คเกจสปานวดผ่อนคลายด้วยมะพร้าว เวลา 90 นาที นวดบ�ำบัด ด้วย “น�้ำมันหอม ระเหย” หรือนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบนักกีฬา นวดบ�ำรุงศรีษะ ด้วย “น�้ำมันมะพร้าว” สกัดบริสุทธิ์ ฟรี! สดชื่นกับน�้ำมะพร้าว 1 ลูก เพียงท่านละ 1,499 บาท เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2254 0444 ต่อ1254-5 หรือ www.amtel.co.th

Family Getaway Package

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ ชวนคุณและครอบครัวมาพักผ่อน ช่วงเวลาแห่งความประทับใจในช่วงวันหยุดร่วมกัน ค้นพบข้อเสนอสุดพิเศษ 12,500 บาทสุทธิ (ต่อการ เข้าพัก 1 คืน สำ�หรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 3 ท่าน อายุต่ำ�กว่า 12 ปี) บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า เครื่องดื่ม สมุนไพร และผลไม้ตามฤดูกาล และอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมควงกันออกไปแฮงเอ้าท์ทา่ มกลางสถานที่ ท่องเที่ยว ย่านช้อปปิ้งและแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ กลางใจกรุงฯ


บาราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง ตราด ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้เขียวขจี ริมหาดทรายทางฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง มีรสี อร์ทอันสวยงามตัง้ อยูอ่ ย่างเงียบสงบ บาราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทหรูสไตล์เอเชีย ร่วมสมัย ให้บริการบ้านพักรูปแบบหลากหลายทัง้ ดีลกั ซ์ วิลล่า พรีเมียร์ ดีลกั ซ์ บีชฟร้อนท์ วิลล่า พูล วิลล่า และจูเนียร์ สูท วิลล่า ภายในห้องพักตกแต่งอย่างไทยโมเดิรน์ เตียงนอนสวยสะอาด พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้พนื้ ทีห่ อ้ งพักสะดวกสบายกว้างขวาง แต่เสน่ห์ อันน่าหลงใหลทีท่ ำ� ให้ผเู้ ข้าพักหลงรักรีสอร์ทแห่งนีค้ อื เสียงคลืน่ ลมทีค่ อยเห่กล่อมผูเ้ ข้าพักตลอด ทัง้ วัน รวมทัง้ ความสุขตลอดวันทีร่ สี อร์ทแห่งนีม้ อบให้ ไม่วา่ จะเป็นยามเช้า ตืน่ ขึน้ มาว่ายน�ำ้ กลางสระสวยที่ตั้งอยู่แนบชิดชายหาดคลองพร้าว กลางวันสนุกไปกับกิจกรรมที่ทางรีสอร์ท มีให้บริการ ทัวร์ชมรอบเกาะ สปานวดผ่อนคลาย ยามเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ หรือใช้เวลาไปกับดินเนอร์ใต้แสงเทียนพร้อมชมความงามพระอาทิตย์ตกริมทะเล I like

• บรรยากาศยามเย็นแสนโรแมนติกริมชายหาด • ความร่มรื่นและความเป็นส่วนตัว Location: 77 หมู่ 4, หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด Website: www.baralikohchang.com Rate: 2,997 - 7,950 บาท

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท, พิษณุโลก

I like

• อาหารสด สะอาด อร่อย และปลอดสารพิษท�ำให้ทุกมื้อของที่นี่เป็นมื้อสุขภาพอย่างแท้จริง • รูปแบบบ้านพักแต่ละหลังที่ไม่เหมือนกัน Location: 42 หมู่ 9 ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก Contact: 0 5529 3085-6 Website: www.rainforestthailand.com Facebook: rainforestthailand

เป็นรีสอร์ทชือ่ ดังของจังหวัดพิษณุโลกทีห่ ลายคนรูจ้ กั กันดี ด้วยบรรยากาศโดยรอบเป็น สวนป่าธรรมชาติ ชุ่มชื้นและเย็นฉ�่ำเกือบตลอดทั้งปี มีบ้านพักทั้งหมด 17 หลัง ได้รับการ ออกแบบและตกแต่งให้มีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่ทุกหลังแสดงถึงความใส่ใจใน ทุกรายละเอียด บางหลังตัง้ อยูร่ มิ ล�ำน�ำ้ เข็ก มีระเบียงส่วนตัวยืน่ ออกไปท�ำให้ผเู้ ข้าพักได้สมั ผัส กับธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ บางหลังเหมาะส�ำหรับครอบครัวใหญ่หรือกลุม่ เพือ่ นสนิท บางหลัง ตกแต่ ง แปลกตาด้ ว ยการออกแบบบ้ า นให้ มี ก ้ อ นหิ น ขนาดใหญ่ แ ละต้ น ไม้ อ ยู ่ ภ ายใน ขณะเดียวกันก็ดีไซน์สวยเก๋สไตล์บูติก พร้อมเฟอร์นิเจอร์อันทันสมัยสร้างความสะดวกสบาย ครบครัน จุดเด่นไม่ใช่บรรยากาศและความน่าพักของบ้านหลังต่างๆ เท่านัน้ แต่ชนะใจผูเ้ ข้าพัก ด้วยการเอาใจใส่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยโครงการเรนฟอเรสท์ฟาร์ม โรงปศุสตั ว์ โรงผลิตปุย๋ หมักชีวภาพ และแปลงเพาะปลูก การสร้างผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ เช่น สบูถ่ วั่ เขียวกลิน่ น�ำ้ นม ข้าว สบูถ่ า่ นไม้ไผ่กลิน่ ดอกปีบ รีสอร์ทแห่งนีจ้ งึ เป็นโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับ สิง่ แวดล้อมและโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพทีส่ ร้างความประทับใจแก่ผเู้ ข้าพักไม่เสือ่ มคลาย


36 •

go zodiac •

Text อาจารย์ช้าง –­ ทศพร ศรีตุลา

ทศพร ศรีตุลา (อาจารย์ช้าง) โหรหนุ่มผู้ชื่นชอบและศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้ต่อยอดเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ และโหราศาสตร์ภาคค�ำนวณ (การเคลื่อนที่ของดวงดาว) อีกทั้งยังได้ศึกษาต่อเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ชื่อว่าเป็นนักพยากรณ์หนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ ทั้งโหราศาสตร์ไทยและฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้ โดยมีสโลแกนประจ�ำตัวว่า “รู้ก่อน แก้ไขได้” ตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์ช้างได้ที่หมายเลข *4998

ราศีเมษ (aries)

ช่วงวันที่ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม จังหวะดวงได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่สุดของการท�ำงานไป เรียบร้อยแล้ว ช่วงนีจ้ งึ เป็นช่วงของการเตรียมตัวรับข่าวดี และความส�ำเร็จ แต่บางคนอาจจะเกิดความท้อแท้สนิ้ หวังต่อเนือ่ งมาจาก ช่วงก่อนหน้านี้ ด้านความรัก ยังคงมีความวุ่นวายส่งท้ายปีอยู่บ้าง เชื่อว่า ประมาณวันที่ 16-17 พย.ดวงก็จะดีขึ้นมาก คู่รักที่เคยโกรธงอนกันจะ สามารถกลับมาเข้าใจกันมากขึน้ อย่างแน่นอน ส่วนคนโสด อาจจะจับต้น ชนปลายกับความรักในช่วงนี้ไม่ถูก ขอให้ท�ำใจสบายๆ และใช้เวลาเรียน รู้กันไปก่อน น่าจะมีข่าวดีตามมาเร็วๆนี้ ด้านการเงินมีโอกาสในรายได้ พิเศษเพิ่มเติมมากขึ้น แม้กระทั่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างๆ จะได้ผล ตอบแทนที่ดีกลับมา หรือใครที่จะทวงถามหนี้สินเก่าๆ ก็จะเป็นจังหวะที่ ดีดว้ ยเช่นกัน และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ยังคงต้องให้ความส�ำคัญกับการ ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และควรงดกิจกรรมที่โลดโผนหรือการไปยัง สถานที่แปลกๆ ที่เราไม่คุ้นเคยด้วย ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีพฤษภ (taurus)

ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน จังหวะดวงดีขนึ้ กว่าเดิมอย่างมาก ส่งผลให้หน้าทีก่ ารงาน เริม่ จะมีชอ่ งทางความส�ำเร็จ เริม่ มีชอื่ เสียงทีด่ ที ยอยเข้ามา เพียงแต่ตอ้ งระวังในเรือ่ งของอุปสรรคศัตรู ทีจ่ ะท�ำให้การท�ำงานเกิดความ ติดขัด ส�ำหรับดวงด้านความรัก เป็นสิ่งที่ต้องระวัง! เพราะดวงดาวยังไม่ ค่อยนิง่ จึงส่งผลให้คนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้วจะมีปญ ั หาทะเลาะกันได้อยูเ่ รือ่ ยๆ ด้านการเงิน มีเกณฑ์ดวงที่ยังไปได้เรื่อยๆ ช่วงนี้เหมาะกับการเก็บออม มากกว่า หรือถ้าใครที่อยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองบ้างก็ยังพอมี โอกาสเป็นไปได้ เพราะปัญหารายจ่ายหนักๆได้ผา่ นพ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ถ้าเคยมีอาการเจ็บป่วยมาก่อน จะได้พบกับทางรักษาที่ดีและค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทิศมงคล: ทิศตะวันตก

ราศีเมถุน (germini)

ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม เกณฑ์ดวงเริม่ จะมีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ปัญหาทีเ่ คยมี จะลดน้อยลง โดยเฉพาะปัญหาจุกจิกหรือคนทีช่ อบสร้าง ความเดือดร้อนจะเริม่ หมดพลังลงไป ช่วงนีจ้ งึ เป็นช่วงทีเ่ หมาะกับการเริม่ ต้น ในงานใหม่ๆ การไปสมัครงานใหม่ การสอบสัมภาษณ์ตา่ งๆ ด้านความรัก มีเกณฑ์พลิกฟืน้ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ คูร่ กั ทีเ่ คยมีปญ ั หากันจะมีโอกาส ปรับความเข้าใจกันและได้กลับมารักกันเหมือนเดิม เผลอๆอาจจะได้ใช้ เวลาร่วมกันสองต่อสองมากขึน้ รวมถึงคนโสด ก็มโี อกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ ด้านการเงิน ยังอยู่ในจุดที่ดี แต่จะหมดเปลืองไปกับสิ่งของที่ฟุ่มเฟือย หลายอย่าง โดยเฉพาะงานสังคม ภาษีสังคมทั้งหลาย คงต้องจัดระเบียบ การเงินกันให้ดี และด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ยังเป็นราศีที่มีเกณฑ์ดวง สุขภาพที่ร่างกายแข็งแรสมบูรณ์ดี ส�ำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะมีช่อง ทางการรักษาที่ดีและมีอาการที่ดีขึ้นตามล�ำดับ ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ราศีกรกฎ (cancer)

ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม ช่วงนี้การท�ำงานจะชุลมุนวุ่นวาย แต่ก็ยังพอมีข่าวดีเข้า มาบ้างให้หายเหนื่อย เพราะผลงานของคุณจะเป็นที่ ยอมรับมากขึ้น มีชื่อเสียงมีความส�ำเร็จเข้ามา บางคนอาจจะได้เป็น ตัวแทนของบริษัทไปตามงานต่างๆ ไปรับประกาศนียบัตรหรือไปกล่าว ขอบคุณ ด้านความรัก ต้องฝากเตือนในเรือ่ งของเวลา เพราะช่วงนีช้ วี ติ จะ วุน่ วายกับหลายสิง่ ทัง้ การต่อเติมซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยและการเปลีย่ นแปลง โยกย้าย ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนต่างวัย เป็นคนละรุ่น กันเข้ามาพูดคุยด้วย ด้านการเงิน ยังมีเกณฑ์เสียเงินเยอะอยูเ่ ป็นระยะ แต่ เชื่อว่าหลังจากวันที่ 17 พย.ไปแล้ว ดวงดาวการเงินของคุณจะมีรายได้ ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหลายอย่างพร้อมๆกัน ด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ยังเป็น ราศีที่ดวงดี แต่ช่วงนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับการเดินทางบ่อยๆ จะส่งผลให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ราศีสิงห์ (leo)

ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน ดวงการงานจะมี เ หตุ ใ ห้ เ ดิ น ทางบ่ อ ยมากขึ้ น แต่ จ ะ เป็นการเดินทางไปติดต่องานนอกสถานทีบ่ า้ ง หรือไปต่าง จังหวัดใกล้ๆ บ้าง คงต้องจัดตารางเวลากันให้ดี อาจจะเป็นผลให้งานอืน่ ๆ ล่าช้าและส่งงานไม่ทันตามก�ำหนดเวลา ด้านความรัก จังหวะดวงอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี เป็นราศีที่มีเสน่ห์มากขึ้น ดังนั้นด้วยเหตุนี้ก็อาจจะท�ำให้มีคน มาสนใจมากขึ้นด้วย และอาจจะกลายเป็นปัญหาส�ำหรับคนที่มีคู่มีแฟน แล้ว แต่ถ้ายังเป็นโสดอยู่ เชื่อว่าจังหวะของดวงดาวลักษณะแบบนี้จะส่ง

ผลให้มีโอกาสครั้งใหม่ๆเข้ามา ด้านการเงิน เป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างมาก เพราะรายจ่ายจะเน้นไปกับการออกงานสังคม หรือการพบเจอเพื่อนฝูง หรือแม้กระทัง่ บางครัง้ อาจจะมีคนทีม่ าขอความช่วยเหลือหยิบยืมอีกด้วย และด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ต้องเตือนให้ระวังในช่วงปลายๆเดือน โดย เฉพาะการขับรถและการเดินทาง ทิศมงคล: ทิศใต้

ราศีกันย์ (virgo)

ช่วงวันที่ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม เกณฑ์ดวงในการท�ำงานจะมีความสบายใจมากขึน้ เพราะ ความเครียดและอุปสรรคปัญหาจะลดน้อยลง แต่ในเรือ่ ง ของการถูกนินทาใส่ร้ายนั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ต้องระวัง! ศัตรู ในทีล่ บั ให้มากๆ ด้วย ด้านความรัก จังหวะของดวงดาวดูนงิ่ ๆ เฉยๆ ดังนัน้ ราศีกนั ย์คงต้องใจเย็นๆ ถ้าคนโสดรีบร้อนเกินไป รับรองว่าจะมีปญ ั หาตาม มาแน่นอน แต่ถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้ว ดวงในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับ การท�ำงานร่วมกัน หรือการท�ำธุรกิจลงทุนด้วยกัน จะเป็นสิง่ ทีส่ ง่ เสริมดวง ความรักได้เป็นอย่างดี ด้านการเงิน เป็นเรื่องที่ปวดหัวที่สุด เละยังท�ำให้ เกิดความเครียดความกังวลได้ง่าย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สิน ที่ส�ำคัญต้องไม่สร้างหนี้เข้ามาเพิ่มอีกจะดีที่สุด และในเรื่องของลาภลอย หรือการเสี่ยงโชคนั้น ยังไม่มีเข้ามาเลย และด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ อยาก ให้ระวังความเครียด บางคนเครียดมากจนลงกระเพาะปวดท้องก็จะเกิด ขึ้นได้ ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีตุลย์ (libra)

ช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน ดวงการงานอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ เพราะ มรสุมต่างๆได้ผา่ นพ้นไปแล้ว ดังนัน้ ช่วงนีจ้ ะเป็นช่วงของ การสะสางงานเก่าๆ และเตรียมตัวเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆทีท่ า้ ทายความสามารถ มากขึน้ จังหวะดวงหลังจากนีไ้ ปจะมีความส�ำเร็จและข่าวดีหลายอย่างรอ อยู่ ด้านความรัก จังหวะดวงจะดีขึ้นหลังจากวันที่ 17 พย.ไปแล้ว ถ้าใคร ที่มีคู่มีแฟนและมีปัญหากันอยู่ เชื่อว่าจะมีโอกาสได้ ปรับความเข้าใจกัน และกลับมารักกันเหมือนเดิม ส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับความรักใน แบบไม่ทันตั้งตัว แบบว่าบังเอิญมาเจอกันแล้วถูกชะตากัน จะมีการสาน ต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ด้านการเงิน ถือว่าอยูใ่ นจุดทีด่ ี ดวงดาวการเงินโชค ลาภจะส่งผลดี แม้แต่หนี้สินเก่าๆ จะได้รับคืนมา และยังช่วยให้มีเงิน หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ต้องหมั่น ดูแลเอาใจใส่ร่างกายให้มากขึ้น ถ้าก�ำลังเจ็บป่วยอยู่ในช่วงนี้ ร่างกายจะ ไม่ดีแบบร้อยเปอร์เซนต์ แต่จะค่อยๆดีขึ้นตามล�ำดับ ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ราศีพิจิก (scorpio)

ราศีธนู (sagittarius)

ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม การงานอาจจะดูเหมือนสบายๆ แต่จริงแล้วยังคงมีความ เหนื่อยและหนักเข้ามาเป็นระยะ ช่วงนี้มีเกณฑ์จะต้องเต รียมตัว เตรียมวางแผนกับงานใหม่ๆที่ยังจะมีเข้ามาอีกหลายอย่าง อีกทั้ง ยังถูกคาดหวังจากคนรอบข้างอีกด้วย ด้านความรัก อยู่ในช่วงที่ผ่านพ้น อุปสรรคปัญหามาแล้ว ใครที่โกรธกันอยู่ ก็คงได้กลับมาคืนดีกัน มีความ เข้าใจกันมากขึ้น ส่วนคนโสด คงต้องใช้เวลากับเรื่องของครอบครัวหรือ เรื่องอื่นๆไปก่อนจะดีที่สุด ด้านการเงิน เป็นเรื่องที่พอจะท�ำให้ยิ้มออกได้ บ้าง เพราะมีโอกาสในรายได้ใหม่ๆเข้ามา หรือแม้กระทั่งค�ำตอบที่ก�ำลัง รอลุ้นจากลูกค้า แต่ด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มากเป็น พิเศษ เพราะช่วงนี้เจอศึกหนักหลายอย่างในชีวิตจึ งมีโอกาสเจ็บป่วยได้ ง่ายๆ มากกว่าปกติ ทิศมงคล: ทิศใต้

ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม ดวงการงานยังไม่ดี จึงไม่อยากให้ออกหน้ากับการงาน มากเกินไป แต่โชคดีที่ยังมีผู้ช่วยที่ดี และมีการช่วยเหลือ สนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เจ้านายเข้ามาเป็นระยะ ถึงแม้จะเจอกับปัญหา อุปสรรคมากแค่ไหนก็ตาม ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน ด้าน ความรัก ดวงดาวก�ำลังส่งผลดีให้คนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจ ได้มีคู่ มีแฟนกันในช่วงนี้ ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้ว ดวงดาวที่ดีลักษณะแบบนี้จะ ส่งเสริมให้ความรักมีความลงตัวและมีความเข้าใจกันมากยิง่ ขึน้ ด้านการ เงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่แพ้กัน จังหวะของดวงดาวนั้นจะส่งผลท�ำให้เกิด ความก้าวหน้าทางการเงินมากขึ้น มีผลก�ำไรจากธุรกิจที่ท�ำอยู่ อีกทั้งบาง คนอาจจะปลดหนีส้ นิ ได้อกี ด้วย เรียกว่าการเงินช่วงนีค้ ล่องตัวมากๆ และ ด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ยังไม่น่ากังวล เป็นราศีที่ดวงดีกว่าที่ผ่านมาเยอะ มาก ส�ำหรับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในตอนนี้จะได้รับการรักษาที่ดีและ มีอาการดีขึ้น ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีมังกร (capricorn)

ราศีกุมภ์ (aquairus)

ราศีมีน (pisces)

ช่วงวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ ถึงแม้ว่าดวงการงานจะต้องแบกรับภาระหลายอย่างใน ช่วงนี้ แต่เชือ่ ว่าน่าจะเป็นอานิสงส์ให้เกิดข่าวดีตามมาใน เร็ววันนี้ ขอให้ตั้งใจกันต่อไป แต่ถ้าใครเกิดอาการเบื่อๆกับการท�ำงานอยู่ ในตอนนี้ เตรียมพบกับสีสันบรรยากาศใหม่ๆ เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ด้าน ความรัก คงต้องหมั่นพูดคุย สื่อสารกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีคู่มี แฟนแล้ว ต้องระวังความไม่เข้าใจกันจะเกิดขึ้น ส่วนคนโสด ลักษณะของ ความรักจะเข้ามาควบคู่กับการท�ำงาน อาจจะเจอคนที่ถูกใจระหว่างการ ติดต่องานก็ได้ ด้านการเงิน มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินเยอะมาก โดยเฉพาะ รายจ่ายในบ้านและรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะรายจ่ายที่เป็น แบบเงินดาวน์ก้อนโต คงต้องวางแผนใช้จ่ายกันให้ดีๆ และด้านสุขภาพอุบัติเหตุ เป็นราศีที่มีพื้นฐานสุขภาพที่ดี มีความทรหดอดทนอยู่แล้ว แต่ถ้าถึงเวลาเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา ก็อาจจะอาการหนักกว่าคนอื่นก็ได้ ดังนั้นคงต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันตั้งแต่เนิ่นๆ ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม เป็นราศีที่จะมีชื่อเสียงในการงานเกิดขึ้น ถือว่าเป็นราศี ดาวรุ่งพุ่งแรง แต่ปริมาณงานอาจจะไม่ได้น้อยลง แถม จะมีเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ�้ำ มีหลายอย่างเข้ามาจนท�ำให้ส่งงาน ไม่ทนั หรือไม่มเี วลาส่วนตัว คงต้องหาคนมาช่วยรับภาระ ช่วยแบ่งเบาไป บ้างก็จะดี ด้านความรัก มีเกณฑ์ดวงแบบปุบ๊ ปับ๊ บางทีคนโสดอาจจะไม่ทนั ตัง้ ตัว ซึง่ ช่วงนีค้ นโสดจะมีโอกาสได้พบคนทีถ่ กู ใจและสานต่อความสัมพันธ์ กันอย่างรวดเร็ว ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ต้องระวังปัญหาจากคนอืน่ เช่น ความหงุดหงิดใจร้อนของแฟน ด้านการเงิน เกณฑ์รายจ่ายหนักๆ จะมา จากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีญาติพี่น้องเดือดร้อน มาขอความช่วยเหลือ แต่คุณเองก็ยังพอมีช่องทางหาเงินได้ และด้าน สุขภาพ-อุบัติเหตุ จังหวะของดวงดาวจะส่งผลให้คนที่เจ็บป่วยอยู่ จะมี ช่องทางการรักษาทีด่ ี ได้เจอหมอดียาดี เป็นราศีทจี่ ะมีขา่ วดีในเรือ่ งสุขภาพ เข้ามามากขึน้ ด้วย ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 13 เมษายน ดวงดาวการงานอาจจะมีแรงกดดันเกิดขึ้นบ้าง จึงอย่า เพิ่งท้อแท้ถอดใจกันไปก่อน จังหวะดวงหลังจากวันที่ 17 พย.ไปแล้ว ดวงน่าจะดีขึ้น และท�ำให้ความวุ่นวายลดน้อยลง ด้าน ความรัก อยู่ในเกณฑ์เฉยๆ ไม่มีอะไรเข้ามาให้ตื่นเต้น เพราะชีวิตช่วงนี้ อาจจะต้องทุม่ เทกับการท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ ถ้าใครมีคมู่ แี ฟนแล้วคงต้อง ท�ำความเข้าใจกับคนรักของคุณให้มากขึน้ แต่สำ� หรับคนโสด อยากให้อยู่ เฉยๆนิ่งๆมากกว่า เพราะการใจร้อนวู่วามมากเกินไป ก็อาจจะท�ำให้ของ ดีๆ หลุดมือไปได้ เพราะกระแสดวงความรักอยูใ่ นจุดทีเ่ ปราะบางมาก ด้าน การเงิน มีเกณฑ์ดวงแบบทุกขลาภเข้ามา ถ้าจะจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย คงต้องคิดอย่างรอบคอบ แต่ถา้ ในช่วงนีม้ โี ชคลาภเกิดขึน้ แนะน�ำการแบ่ง เงินไปบริจาคไปท�ำบุญบ้าง และดวงสุขภาพ-อุบัติเหตุ มีโอกาสจะเกิด อาการเจ็บป่วยได้ง่าย ช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆบวกกับสภาพอากาศ ด้วยแล้วต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น ทิศมงคล: -


สร้าต้งบ้ า นสั ก หลั ง ... องพิจารณาอะไรบ้าง?

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการว่าจ้างสร้างบ้านคงต้องคิดหนัก เนือ่ งจากราคา วัสดุก่อสร้างหลายตัวปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะวัสดุหลักอย่างเช่น เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ อะลูมิเนียม เป็นต้น ดังนั้น หากผู้บริโภคต้องการสร้างบ้าน ควรส�ำรวจความต้องการของตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ชดั เจนเพือ่ ป้องกันปัญหา งบบานปลาย ศึกษาข้อมูลการสร้างบ้านเบือ้ งต้น โดยอาจจะปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่น ระบบ การก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ ราคาและงบประมาณ รวมทั้งการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่มีคุณภาพ ซึง่ ผูบ้ ริโภคควรพิจารณาบริษทั ทีม่ ที นุ จดทะเบียนทีน่ า่ เชือ่ ถือและเพียงพอทีจ่ ะคุม้ ครองลูกค้าทุกคนโดยเท่าเทียมกัน หาก เกิดความเสียหายหรือผู้รับเหมาทิ้งงานโดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อให้ได้บ้านที่ดีที่สุด และไม่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง โดยบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่มีจรรยาบรรณ นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ก็คือ “สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง” ควรท�ำความเข้าใจกับราย ละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนเซ็นสัญญา เช่น ระยะเวลาของการก่อสร้าง รายละเอียดการช�ำระเงิน และอย่าด่วนตัดสินใจท�ำ สัญญาเพราะราคาถูกหรือของแถมเพียงอย่างเดียว หากผู้บริโภคท่านใดต้องการค�ำแนะน�ำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรับ เหมาสร้างบ้าน สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์สายด่วน สคบ. 1166 หรือทาง www.ocpb.go.th แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hba-th.org

สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำ�นักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-3468-76 โทรสาร : 0-2143-9772-3 E-mail : consumer@ocpb.go.th (สนใจสมัคร สคบ.สาร ฟรี!)

www.ocpb.go.th


38 •

once in a life time •

Text พิมปาย Photo อวกาศ

ยิม้ เถิด...แม้โลกจะไม่ยิ้มกับเรา

มีบางขณะที่สถานการณ์ไม่เป็นใจเอาเสียเลย แต่เชื่อไหมว่าอารมณ์ขันและรอยยิ้มมีอานุภาพกว่าที่เราคิด ฉันมักได้รับค�ำสรรเสริญอยู่เสมอว่าหน้าไม่รับแขก แต่ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ใบหน้าของเธอเปื้อนยิ้มอยู่เสมอ เธอเป็น คนไม่คิดอะไรมาก และเธอก็ใช้ชีวิตตามความหมายนี้จริงๆ คือ จะคิดอะไรให้มากนักหนา โลกก็เป็นอย่างที่มันเป็น คนอื่นเขา ก็เป็นอย่างที่เขาเป็น และพระไพศาล วิสาโล ก็เคยบอกไว้ว่า “คนเราเป็นทุกข์มาก เพราะค�ำว่า 'น่าจะ'...” วันแล้ววันเล่า ฉันเลยหัดยิม้ ให้มากขึน้ ยิม้ ให้คนแปลกหน้า ยิม้ ให้คนรูจ้ กั ...และฉันค่อยๆ สังเกตว่าแม้ฉนั จะไม่ได้มคี วาม สุขมากขึ้นทันที แต่คนรอบข้างของฉันก็ไม่ต้องเจอทัศนียภาพอันท�ำให้เขาร�ำคาญใจ ฉันเริ่มยิ้มบ่อยขึ้นๆ และหวังว่าตัวเองจะ ยิ้มได้จากใจจริงเมื่อเจอเรื่องราวไม่คาดฝัน นักธุรกิจรายหนึ่งก�ำลังหงุดหงิดหัวเสียกับการวนหาที่จอดรถ ว่าแล้วเขาก็จอดรถไว้ในที่ห้ามจอดมันเสียเลย ก่อนจะลง ไปท�ำธุระ เขาได้เขียนโน้ตเผื่อต�ำรวจจราจรจะมาออกใบสั่งไว้ว่า “ผมขับรถวนแถวนี้มา 20 รอบแล้ว ถ้าไม่จอดตรงนี้ คงไป ตามนัดไม่ทัน ซึ่งผมคงจะพลาดโอกาสส�ำคัญในชีวิตไป ขออนุญาตตรงนี้เลยก็แล้วกัน หวังว่าคงเข้าใจนะครับ” พอชายคนดังกล่าวกลับมาที่รถก็พบว่ามี “ใบสั่ง” เหน็บอยู่หน้ารถพร้อมข้อความว่า “ผมวนเวียนตรวจตราอยู่แถวนี้มา 20 ปีแล้ว และถ้าผมไม่ออกใบสัง่ ให้คณ ุ ผมก็คงโดนเด้งออกจากงาน ซึง่ ครอบครัวของผมอีกหลายชีวติ ก็คงล�ำบากเหมือนกัน” ...หากนักธุรกิจคนนี้ไม่ยิ้มรับอารมณ์ขันของต�ำรวจ และเฝ้าแต่นึกว่า “แหม..ต�ำรวจ 'น่าจะ' อนุโลมหน่อย” เขาก็คงเสีย เวลาไปกับความเศร้าใจทั้งวัน นอกจากนี้การมีรอยยิ้มเปื้อนใบหน้าอยู่เป็นนิจจะช่วยให้เราหายจากความอ่อนล้าจากเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน งานวิจัยของมูลนิธิสุขภาพทันตกรรมแห่งอังกฤษพบว่า อาสาสมัครที่ท�ำจิตใจให้สบายจนมีแต่รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลา จะท�ำให้ อัตราการเต้นของหัวใจทีร่ ะบุถงึ ความสุขนัน้ สูงกว่าอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั เงิน หรือได้กนิ ช็อกโกแลตแท่งโปรดเสียอีก และเชือ่ หรือ ไม่ว่า ตามสถิติแล้วคนอายุระหว่าง 65 – 85 ปี ที่มองโลกในแง่ดี และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคน ที่เอาแต่หน้าบูดบึ้งเคร่งเครียดมากถึง 55 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว! ปล่อยให้คนอื่นแซงหน้าบ้างและปล่อยให้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่เราคิดบ้างจะเป็นไร ยิ้มเถิด...แม้โลกจะไม่ยิ้มไปกับเรา


GO FREE MAGAZINE ISSUE 56 _ FESTIVAL OF THE WORLD  
GO FREE MAGAZINE ISSUE 56 _ FESTIVAL OF THE WORLD  
Advertisement