Page 1

Вашепревъзходителство, Уважаемидамии господа, В краткосрочен и средносрочен план, човечеството е изправенопред сериозни предизвикателства. Ще пропусна обичайния увод, с който обикновеноинформирамезасветовнитемегатенденциии проблемите, които резултират от тях. Ще подчертая само още веднъж, че климатичните промени, изчерпването на природните ресурси, свръх населението и влошаващата се жизнена среда изискват коренна промяна в мисленето и начина на живот. Единственият начин за справяне с проблемите и постигане на икономическа конкурентноспособност, екологична ефективност и гарантиране на качеството на живот, е целенасочената политика на основатанапринципитенаинтегрираното,устойчиворазвитие. Устойчивост означава повече от опазване на околната среда и енергийнаефективност.Изисквасе: • равнопоставеност между екология, икономика и социалнокултурниаспекти; • отговорен подходкъмресурсите и енергията ; • съблюдаването наикономически и чисточовешки изисквания . Приносътнавсякасградаи градскаструктуракъмустойчиватасреда,се оценявас научнисистеми, работещис количественипоказатели,които отчитатгореспоменатитефактори. Много преди терминът устойчивост да навлезе в стратегиите на Европейския съюз, голям брой архитекти, инвеститори, банки са прилагалиустойчивирешения.Новотое, че сеганиетрябвадавъведем систематичнопринципитена устойчивостта,като водещфактор за мотивиранеи организиранена нашитедействия, кактои за оценкана извършеното.


2

• Устойчивите сгради струват средно само 3÷5% повече от конвенционалните, но могат да намалят отделянето на въглеродендиоксидс повечеот 35%; • Данамалятотделянетонаотпадъцисъс70 %; • Употребатана водас 40 % и изразходванетона енергияс повече от 50 %. Ето защо, анализирайки европейскатаполитика и необходимосттаот адекватни действия в България, БСУР се стреми да подпомогне публичнотоуправлениеи частниябизнескатоизползвасвояекспертен капацитети международнаактивност. По-важниинициативи: - На 6 октомври 2009 г. по време на Expo Real в Мюнхен, бе подписан договор за сътрудничество между Германския и Българския съвет за устойчиво развитие, с цел адаптиране на германскатасистемазасертифицираненасградии пространства и обучение на одитори. Тази стъпка дава възможност на България, позовавайкисе на добрияопит на западнаЕвропаи в частност- Германия, да приложи успешнатасистема за оценка качеството на сградите и градската среда, която ясно да определикачествотона частнитеинвестициии приоритетните сферии местаза приложениена инвестиционнатапрограмана публичнатаадминистрация. - БСУР работи в сътрудничество с общините и държавната администрация, в посока повишаване на административния капацитети създаваненаинструментизаустойчивоуправление и мониторинг. - Ние инициирахме създаването на работна междуведомствена група, координирана от МРРБ. Целта е утвърждаването на национален стандарт за устойчиво строителство на базата на адаптираната от БСУР система DGNB Bulgaria. Въпрекинякои бюрократичнипречки, до месецноември, стандартъттрябвада бъдеодобрени данамериприложениезастимулираненачастни инвестиции и внедряване на задължителни изисквания за държавнии общинскипроектизапериодаот 2014 г. Националната система за оценка на устойчивост DGNB Bulgaria притежава всички качества за многофакторен анализ и може да се използвав следнитеобласти: 1. Установяване на степента на интегритет и устойчивост на проектите,завземаненаоптималниуправленскирешения

BGBC


3

2. Мониторинг и контрол за доказване на целесъобразност при работас Европейскифондове 3. Изработванена националнии общинскистратегииза устойчиво градскоразвитие 4. Обучение на проектанти и урбанисти в принципите на устойчивотостроителство. Всъщност, за повечето стратегически инвеститори, устойчивото строителствое безалтернативаи сертифициранетона такивасградие мощенинструментзапромянанапазара. Судоволствиеискамдасподеля,чеврезултатнанашитеусилияза популяризираненаустойчивотостроителствои иновативнияподходна водещиинвеститорикатоECE, Sopharma и другив , Софияимамевече 230 000 м² офисии търговски площикоито , щеполучатсертификат по систематанаDGNBBulgaria. Сертификатите щесевръчатнанашата годишнаконференцияSustainability forum – Sofia вкраянасептември . КакБСУРизпълнявацелите,закоитоесъздаден? Нашата главна мисия е, мобилизирайки най-прогресивно мислещата част от бизнеса, гражданското общество и политиката, да създадем оптималниусловиязаустойчивоторазвитиенаБългария. В организация на доброволно сътрудничество, се разработват и адаптиратнаучни системи, които се предоставятна представителина строителниябранши държавнатаи местнаадминистрация.Сърцетона организациятаса комисиитеи работнитегрупи, кактои форумите, на които се споделят знания, анализи и препоръки към всички ангажиранис темата „устойчиво развитие“. Този ангажименте тясно свързанс подкрепатаза преподавателскатаи проучвателнадейностпо темата устойчивост. В тази връзка, ние сключихме договор за сътрудничество с Технически университет – София и разработваме програмаза обучениекъм Европейскияполитехническиуниверситет– Перник, където ще привлечем известни европейски експерти и наши партньори. Обучителната програма на БСУР включва също общообразователни семинариза специалистии представителина администрацията, както и налицензираниодитории консултантипосистематаDGNB– Bulgaria. С други думи, в стремежа си да наложим устойчиви практики в България,ниесезанимавамес продукта(сградии градскиструктури), с процесите свързани с неговото създаване и използване, и не на последномястос хората,коитоучастватвъввсичкотова.

BGBC


4

В голямастепенизпълнениетона нашитецелии тези на партньорски организации в Европа зависи от националните правителства, които трябва да трансферират европейските изисквания в национална нормативнабаза. Тук трябва да отбележа, че въпреки принципното разбиране и подкрепа, ние се сблъскваме с проблеми, резултиращи от липса на капацитети недостатъчнарешителност. БСУРполагамаксималниусилия, такаче предоставенитеот наснаучни системи за създаване и управление на устойчиви сгради и градски структури да намерят израз в закони и норми, стимулиращи прилагането на устойчиви практики, като част от една цялостна национална политика на устойчив растеж, в съответствие с Европейскатастратегия2020.

Арх. ГеоргиКоларов Президент БългарскиСъветзаУстойчивоРазвитие

BGBC

Арх. Георги Коларов, председател, Български съвет за устойчиво развитие, София  

Преход в енергетиката под знака на климатичните промени и изчерпване на ресурси - германо-български диалог. Гьоте-институт България 20./21.0...