Page 1

‘Vanzelfsprekend’ is een uitgave van de gemeente Venray voor alle inwoners van Meerlo-Wanssum en Venray. Redactie en vormgeving: Goed Werk Communicatie.

Lid Bno.

Fotografie: Gé Hirdes

Een fusie met Venray. Hoe denkt u er in Meerlo-Wanssum over? Meerlo-Wanssum heeft besloten tot een

Want alleen door te luisteren weet je wat er speelt. Zomaar wat beloftes doen,

niet gebeuren. Een fusie met een gemeente als Venray betekent ook niet

fusie. Dat is een feit. De vraag is met welke

zonder dat je die waar kunt maken? Nee. Daarvoor passen wij als gemeente.

dat het leven verandert. Uw kinderen gaan gewoon naar school waar ze dat

En eigenlijk is dat niet meer dan normaal. Daarom zijn wij de afgelopen

nu ook doen. Uw boodschappen haalt u waar u dat gewend bent. Naar de

gemeente? Tijdens informatieavonden zullen de

periode de regio ingetrokken. We hebben allerlei mensen gesproken en naar

huisarts of sporten… Daaraan verandert niets. Waarschijnlijk zult u in het

dorpsraden van Meerlo-Wanssum de mening van

hun verhaal geluisterd. Wat leeft er in de dorpen, hoe wordt er gewoond,

dagelijks leven dus niet eens zoveel van een fusie merken. Of het moet zijn

geleefd en gewerkt? Van Geijsteren tot Meerlo en van Tienray tot Wanssum.

dat door samenwerking met Venray bepaalde zaken verbeteren. En ook dat

de inwoners polsen. Venray wil graag samen

Ondernemers, voorzitters van sportverenigingen, leden van dorpsraden,

is eigenlijk vanzelfsprekend.

verder met Meerlo-Wanssum. Samen bouwen

regelen. Zoals u zult lezen, is dat niet veel anders. Dat is het onderwerp van

Uitstekende samenwerking

deze uitgave. En dat vinden wij niet meer dan vanzelfsprekend.

Zonder dat u het misschien weet, bestaat er al een grote samenwerking

aan een gezonde toekomst. Maar hoe ziet die eruit volgens de inwoners van Meerlo-Wanssum?

jonge en oude mensen. Daarnaast laten we zien hoe wij het nu al in Venray

tussen Meerlo-Wanssum en Venray. Samenwerking die al jaren uitstekend Betere leefbaarheid voor iedereen

verloopt. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Politie en brandweer

Dat de fusie eraan komt is dus zeker. Dat is geen beslissing van Venray, maar

werken samen met Venray. Zo zijn er tal van initiatieven, verbanden en

een doordacht besluit van de gemeente Meerlo-Wanssum. De belangrijkste

verenigingen die al lang geen grens trekken tussen onze beide gemeenten.

zijn? Wat zou anders moeten en hoe kunnen

reden om te fuseren is het handhaven van de leefbaarheid. Met andere

En er zijn meer overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de dorpsraden. In

zaken beter? Om daar achter te komen heeft de

woorden: ervoor zorgen dat het leven in Meerlo-Wanssum in de toekomst net

Venray, net als in Meerlo-Wanssum bestaan er dorpsraden. Deze zorgen

zo prettig blijft als nu. Met goede voorzieningen op allerlei gebieden, zoals

ervoor dat de belangen van de dorpen zo goed mogelijk behartigd worden.

gemeente Venray haar oor te luisteren gelegd

wonen, onderwijs, veiligheid, bereikbaarheid, sport en cultuur. Daarvoor is een

Het zijn adviesraden die in overleg met de gemeente zorgdragen voor een

bij inwoners van Meerlo-Wanssum en Venray.

sterke partner nodig die niet alleen zorgt voor een betere financiële armslag,

prettig woon- en leefklimaat. De dorpsraden van Venray gaan daarin zo ver

maar die ook bestuurlijke ervaring heeft, met kennis van alle facetten die te

dat de gemeente ook veel van hun plannen overneemt. Er is dan ook een

maken hebben met leefbaarheid. Een partner ook, die haar weg weet naar de

uitstekende band tussen dorpsraden en gemeente. Dat belang en de wijze

provincie en het rijk als dat nodig is. Venray heeft die kennis en ervaring en ook

waarop dorpsraden functioneren zal ook in de toekomst onveranderd blijven.

dat illustreren we in deze uitgave. Maar het is niet het belangrijkste onderwerp

U leest meer over dit onderwerp in het artikel over een dorpsraad van Meerlo-

van deze krant. Dat is uw verhaal. Vanzelfsprekend, zo vinden wij.

Wanssum en van Venray.

Alleen veranderen om te verbeteren

Meerlo-Wanssum. Vanzelfsprekend!

Een veel gehoord onderwerp tijdens onze bezoeken aan de dorpen van

Verder leest u in de volgende pagina’s verhalen van dorpsgenoten. Van een

Meerlo-Wanssum is het karakter van de dorpen. De unieke kenmerken die

campinghouder uit Blitterswijck en een jong gezin uit Meerlo. Maar ook een

een dorp tot een dorp maken. Met een rijk verenigingsleven, het mooie

directeur van een grote onderneming is aan het woord, net als een mevrouw

landschap eromheen, waar iedereen elkaar nog kent en waar de drukte van

uit Geijsteren. Allemaal hebben ze zich uitgesproken over hoe zij nu leven,

de stad op gepaste afstand is. Daaraan zal niets veranderen. Niemand en

wonen en werken en hoe ze dat in de toekomst zien. Open en eerlijk, net als

zeker ook niet Venray is erbij gebaat dat hierin verandering komt. Waarom

alle andere informatie die u in deze uitgave aantreft. Wij hopen dan ook dat

zaken veranderen als die goed zijn? Dat is nergens voor nodig en dat zal ook

u onze en vooral hun verhalen met plezier zult lezen.

Wat vindt u belangrijk, waarvoor moet aandacht


Venray, dorp en stad

Eric Wijnhoven, Meerlo

“Tradities hoog houden, zaken aanpakken”

Veiligheid speelt niet alleen op straat Venray wil een veilige gemeente zijn. Onze inwoners willen met een gerust hart

In het hart van Meerlo woont de familie Wijnhoven. Samen met hun dochters wonen ze er graag. Eric is geboren in Wanssum, Dorine komt uit Horst. Overdag zorgt Eric dat het gras altijd groener is. Dat wil zeggen op de golfbaan. Hij is als hoofd-greenkeeper verantwoordelijk voor een prachtige grasmat op en rondom de holes. In zijn vrije tijd houdt hij zich intensief bezig met het verenigingsleven. Als bestuurslid van S.V. United heeft Eric veel te maken met de gemeente. “De voetbalclub, hier in Meerlo-Wanssum is een fusieclub. En we willen graag een nieuw sportpark. Al enkele jaren zijn we met de gemeente in de slag om iets van de grond te krijgen. Dat verloopt erg moeizaam, kan ik wel zeggen. In eerste instantie ligt dat bij de gemeente. Men durfde lang geen keuze te maken, nu heeft de fusie van de gemeente een hogere prioriteit. Dat komt omdat er zes dorpen zijn met zes voetbalverenigingen. Allemaal hebben ze aangeklopt om in hun eigen accommodatie iets te doen aan het

achterstallig onderhoud. Ik weet niet hoeveel werkgroepen zich hierover al hebben gebogen. In de gemeenteraad is uiteindelijk besloten dat er twee parken worden opgeknapt of vernieuwd. Eentje in zuid en eentje in noord.”

de straat over kunnen. Daarom nemen we op diverse terreinen maatregelen om de veiligheid en daarmee de leefbaarheid te bevorderen. Zo investeert de gemeente sinds 2007 extra in jongerenbeleid. Er worden activiteiten georganiseerd, er is overleg met diverse betrokkenen. Ook de dorps- en

Duidelijkheid boven alles “Als sportvereniging in Meerlo-Wanssum willen we echter het liefst een sportpark dat tussen Meerlo en Wanssum in ligt”, verklaart Eric. “Dat ligt dan ook centraal voor de omliggende dorpen. Maar dat is geen gemakkelijk proces. Nog steeds is er niets concreet duidelijk. Juist duidelijkheid is waar we aan toe zijn. Bovendien is sport meer dan tegen een balletje trappen. Het is natuurlijk gezond, maar ook een vorm van sociaal contact, van met elkaar leren omgaan, ook of vooral voor de jeugd. En met zo’n 500 leden kun je wel stellen dat de impact van onze vereniging in de gemeenschap best groot is.” Uitkomst bieden Eric: “Ik denk dan ook zeker dat Meerlo-Wanssum gebaat is bij aansluiting bij een grotere gemeente. Je kunt dan juist dit soort zaken beter oppakken. Er is bijvoorbeeld bij Venray meer ervaring op sportzaken. Meer capaciteit en kennis ook. Bovendien is er altijd een financiële kant. Ook wat dat betreft kan een grotere gemeente uitkomst bieden. Aan de andere kant zal de nieuwe gemeente zich goed moeten realiseren dat de cultuur van de dorpen intact moet blijven. Anders sla je de plank mis. Dat is iets wat heel sterk leeft bij de carnavalverenigingen hier in de dorpen. Laat die vooral hun eigen karakter en identiteit behouden. Want als je daar aan durft te komen, nou dan pak je mensen hun tradities af. En daarop zit niemand te wachten”.

wijkraden spelen hier een rol. Zij weten immers het beste wat er in hun directe omgeving speelt. Tot de andere maatregelen behoort dat de gemeente heeft besloten om veelplegers op het gebied van ordeverstoring een tijdlang uit het centrum te bannen. En ook een kwestie als de horecasluitingstijden wordt besproken met de gewenste veiligheid in het achterhoofd. Om criminaliteit voor te zijn en te bestrijden maakt Venray regelmatig gebruik van de wet BIBOB wanneer een bedrijf zich in de gemeente wil vestigen. De BIBOB geeft een gemeente het recht om informatie op te vragen over de financiering en de zeggenschapsstructuur. In een aantal gevallen heeft het informatieverzoek ertoe geleid dat de vergunningaanvrager afzag van zijn verzoek. Sinds 2007 heeft Venray zich aangesloten bij het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis probeert na te gaan hoe crimineel gedrag is ontstaan en hoe dit veranderd kan worden. Uitgangspunt is een persoonsgerichte aanpak van veel- en meerplegers en de nazorg van gedetineerden. Een laatste punt dat we hier willen aanhalen is het begin van de integratie van de Venrayse brandweer in één regionale veiligheidsorganisatie. Daarin zitten ook politie en de GGD. Dit overlegt makkelijker en handelt sneller. In het belang van uw veiligheid.

Jan Bartels gaf zijn leven een verrassende wending door een camping en een restaurant te beginnen. Inmiddels is hij al meer dan tien jaar gastheer op camping ’t Veerhuys en staat hij regelmatig zelf in de keuken van Tante Jet, want ook koken is een passie van Jan.

Venray, dorp en stad Voor iemand die is opgegroeid in het kerkdorp Leunen is de stelling ‘Venray, dorp en stad’ intrigerend. Wil je komend van een dorp in een adem genoemd worden met het stadje Venray? Vroeger als Leuns klötje ging ik in Leunen naar de lagere school. Zoals dat toen nog hoorde, was er een aparte jongens- en een aparte meisjesschool. Zelf had je nog echt niet in de gaten waarom dat zo was en ook op latere leeftijd heb ik dat nooit begrepen. Eén keer in de paar maanden ging ik in het dorp bij Strolenberg naar de kapper en toen hij zijn zaak vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd sloot, ging ik naar Sjefke Gielen in de hei. Bakker Loonen voorzag een belangrijk gedeelte van het dorp van brood en lekkernijen en de andere bakker, Loenen had bij ons thuis tegenover een winkeltje met aangrenzend de bakkerij. De dagelijkse boodschappen werden gedaan bij van Gassel. Als de huis, tuin- en keukenmiddeltjes niet wilden helpen tegen griep of andere kwaaltjes, liepen we via het schoolpad naar onze drogist Asselberghs, twee broers die buitengewoon wijs keken. Voor ons toen een soort dorpsdokters. Elektrische artikelen werden met verstand van zaken verkocht door de Mulder. Binnen de eigen familie werd een heus warenhuis geëxploiteerd en Lucassen van de smid was toen nog een begrip. Naast de smederij werd gehandeld in kolen en olie en ooit was er zelfs een taxi. Een klein tankstation met het merk Texaco voorzag het Leunse autopark van benzine. We hadden verder niemand nodig en het leven kabbelde rustig voort… Tot we naar de grote school moesten. Die lag voor ons in Venray. Vanuit Leunen gezien vlakbij maar toch zo ver weg. Onbekend en onbemind, groot met een heel ander soort mensen als bij ons. Na wat omzwervingen woon en werk ik al weer een hele tijd in Venray. Met dezelfde snelheid waarin voorzieningen in de kerkdorpen zijn verdwenen, is het voorzieningenniveau in Venray toegenomen. De inwoners van de dorpen uit de hele regio komen veel in Venray om van het goede voorzieningenniveau en de inwoners van het stadje Venray bezoeken op hun beurt graag het grote buitengebied met daarin de parels van Peel en Maas. Dankzij een uitgekiend systeem van dorps- en wijkraden en langs het principe van gebiedsgericht werken praten de inwoners van onze gemeente mee over de inrichting en het voorzieningenniveau van de eigen leefomgeving. Via de vertegenwoordiging in de raad en vele vormen van burgerparticipatie hebben ze ook invloed op de ontwikkeling van ons provinciestadje Venray. Ondertussen is door de provincie Limburg het onderwerp herindeling op de agenda geplaatst en kijk ik met iets andere ogen naar mijn buren in de gemeente Meerlo-Wanssum. Ans, mijn vrouw, en ik zijn enthousiaste motorrijders. Regelmatig verkennen we met de motor de regio en tegen de achtergrond van de discussies over de herindeling gaat het stuur

regelmatiger als ooit richting de gemeente Meerlo-Wanssum. Vragen die ik op zo’n tochtje in mijn hoofd meeneem, gaan bijvoorbeeld over: Wat hebben we gemeen? Heeft een langdurige verbintenis kans van slagen? Worden we daar allebei beter van? Zo op de motor rustig rijdend door het landschap zijn de gemeentegrenzen niet herkenbaar. Het landschap vloeit in elkaar over. Een mooi open en zo nu en dan gesloten landschap met daarin een combinatie wonen, werken, natuur en overwegend kleinschalige recreatie. De Maas die zijn weg zoekt en al in een ver verleden mee het landschap heeft bepaald. Wat de Peel is voor Venray is de Maas voor Meerlo-Wanssum. Wat opvalt is de kwaliteit en de inrichting van het buitengebied van de gemeenten Meerlo-Wanssum en Venray. De structuur van het landschap is nog goed herkenbaar, de afwisseling is groot, de natuur zichtbaar aanwezig en de menselijke activiteiten zijn overwegend zorgvuldig ingepast. Uiteraard met hier en daar een smetje. Soms gaat dat via de neus en een andere keer valt het hard in het oog. Zo kan niemand enthousiast zijn over de landschappelijke inpassing van de containerterminal in Wanssum. Een belangrijke economische functie met name ook voor Venray. Dat mag echter geen excuus zijn voor het meer als rommelige aanzicht en de veel te harde overgang naar het belangrijke landschap richting Geijsteren. Daar moet ook Venray zijn (financiële) verantwoordelijkheid nemen. Ook in Meerlo-Wanssum liggen de dorpen als parels in het buitengebied. Ieder voor zich heel eigen en herkenbaar. Hechte gemeenschappen met een kerk, dorpscafé en eigen verenigingen, voorzieningen en bedrijven. Met wensen, verlangens en trots. Maar in de huidige wereld met de blik naar buiten en de relativeringen die daarbij horen. Als dorp ben je ook deel van een geheel zoals de gemeente waar je deel van uitmaakt. Dat geldt voor de dorpen in Meerlo-Wanssum en voor de dorpen in Venray. Zo snorrend door het landschap stel ik mij voor dat de dorpen van Meerlo-Wanssum en Venray, het gezamenlijke buitengebied, de kern Venray, de bedrijventerreinen, de middenstand, horeca, land- en tuinbouw, veehouderijen en met name al die mensen deel uitmaken van een nieuwe gemeente. Een nieuwe identiteit met daarbinnen al die verscheidenheid, kwaliteiten, gemeenschappelijkheden en vooral ook de mentaliteit van de mensen die er wonen en werken en die we dan samen delen. Weinig uiterlijk vertoon, bescheiden, hard werken met altijd een duidelijk doel. Daar worden we allebei beter van! Niet alleen als nieuwe gemeente maar ook binnen het grotere geheel zowel regionaal als provinciaal. Daar waar je samen zoveel deelt, is samen zoveel beter. Piet Lucassen, gemeentesecretaris Venray

“Van huis uit ben ik muzikant”, begint Jan. “Maar toen zich de kans voordeed om Tante Jet over te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. We ontvangen hier op de camping gasten uit het hele land, Duitsland, België, maar ook mensen hier uit de regio. Noord-Limburg heeft toeristisch gezien nog steeds groeimogelijkheden en gelukkig zien we die groei ook terug in de bezetting van de camping.” Niet splitsen Om die groei te handhaven, hoopt Jan dat de nieuwe fusiegemeente er alles aan doet om een impuls te geven aan de toeristische sector in zijn geheel. “Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Vroeger is toeristisch Noord-Limburg verdeeld in twee gebieden: Peel en Maas en de Maasduinen. Van de Maas werd een barrière gemaakt, terwijl het een verbindende factor moet zijn. Het is een strategische fout om dit gebied te splitsen. Samenpakken levert meer mogelijkheden voor toeristen en de toeristische branche op. Dan verdwijnen de grenzen die onlogisch zijn.”


Richard Bindels, RichArt Kappers

“Ik ervaar de samenwerking met de gemeente als erg positief” Richard Bindels is in 1995 met zijn salon Rich Art in Wanssum gestart. De kans is groot dat u als inwoner van deze regio al eens in zijn spiegel keek. En met u vele anderen. Inmiddels werken er zo’n twaalf ervaren topstylisten aan de Geijsterseweg. Deze zorgen er niet alleen voor dat u met een prachtige coupe de deur uitgaat. Ook voor een complete personal styling bent u er aan het juiste adres. Naast de salon houdt Richard Bindels zich tevens bezig met een nieuw product dat hij in Nederland in de markt zet. Het gaat hierbij om biologische haarherbiologische producten. Onder de naam “Tecna Professional Hair Care” voert hij een uitgebreide lijn verantwoorde haarverzorgingsproducten. Aan ondernemersschap dus geen gebrek! Zijn vak brengt hem bovendien in contact met de meest uiteenlopende mensen. “Ach, ik heb zowat iedereen al eens in de stoel gehad”, zegt Richard Bindels.” Dan hoor je nog wel eens wat, natuurlijk. Ik ben ook nauw betrokken geweest bij de ondernemersvereniging in Wanssum. Dan kijk je ook verder dan alleen je eigen handel en wandel. Je zet je in voor een gezond ondernemersklimaat in de regio.” Gemeente die meedenkt Vanuit de betrokkenheid bij de lokale bedrijvigheid heeft Richard veel te maken gehad met andere ondernemers in Wanssum en Venray. Maar ook met de gemeente. Over de samenwerking tussen deze partijen is hij heel stellig. “Mijn ervaring is eigenlijk heel positief. Zowel zakelijk als privé heb ik altijd op een prettige wijze zaken kunnen regelen met de gemeente. Ik hoor

dat ook terug van collega-ondernemers. In mijn geval ging het meestal over uitbreidingen die ik in de loop der jaren heb gedaan. De salon werd groter, er was sprake van vergunningen, je kent het wel. Maar in plaats van een hoop vertraging en bureaucratie waar je regelmatig over hoort, kan ik niet anders zeggen dan dat er met me is meegedacht.” Bekroonde ondernemer Dat de mening van Richard Bindels wordt gerespecteerd en zijn manier van ondernemen respect oogst, blijkt wel uit het feit dat hij in 2006 ondernemer van het jaar is geworden. In datzelfde jaar werd de salon ook nog eens uitgeroepen tot beste leerbedrijf. “Wat de toekomst ook brengt, voor mij is het belangrijk dat de samenwerking met de lokale overheid van hetzelfde niveau blijft zoals die momenteel is”, gaat Richard verder. “Dat er goed wordt geluisterd en wordt gekeken hoe een en ander nu werkt. En ook goed functioneert. Niet de boel omgooien of anders willen regelen als het niet nodig is. En naar mijn mening is dat ook niet nodig. Natuurlijk, als er iets is wat voor verbetering vatbaar is, vooral doen. Maar ook dan geldt: zorg dat

je als gemeente goed hebt geluisterd naar wat de wensen en eisen zijn en onderneem op basis daarvan actie.” Gelijkwaardigheid en draagvlak Richard Bindels heeft een uitgesproken mening als het gaat de herindeling. “Een fusie van gemeenten moet meerwaarde opleveren voor beide betrokken gemeenten. Een stabiele organisatie is een voorwaarde, net als samengaan op basis van gelijkwaardigheid. Wanssum mag er bijvoorbeeld niet een beetje bij hangen. Een herindeling met een andere gemeente zoals Venray is op termijn voor mij een logische vervolgstap; er zijn nu al zoveel samenwerkingsverbanden. Zo heeft het bedrijfsleven van Wanssum zich al voor een deel gekoppeld aan dat van Venray. Verder vind ik het als ondernemer, maar zeker ook als inwoner van Meerlo-Wanssum belangrijk dat de dorpen na de fusie hun gemeenschapshuizen en scholen kunnen behouden. Allerbelangrijkste is echter wel dat de fusie voldoende draagvlak van alle inwoners moet hebben.”

Jan Bartels, camping ’t Veerhuys, restaurant Tante Jet in Blitterswijck

“Iedereen is hier van harte welkom!” Toerisme goed voor iedereen “Onze regio heeft zo veel te bieden”, vervolgt Jan. “Ik noem de Peel, de Maasduinen met de rozenteelt, boomkwekerijen, wandel- en fietsroutes in een prachtig landschap, de Maas... In een heel klein gebied zie je grote afwisseling van riviergebied, akkerland, bossen en mooie dorpskernen. Als je hier woont, heb je daar niet altijd oog voor. Het is belangrijk dit alles in stand te houden en nog verder te ontwikkelen. Behoud van onze mooie regio Jan: “Je zou aan dit gebied een naam kunnen geven. Iets wat de pracht van de omgeving –los van gemeentegrenzen- zou uitdrukken. En als we dan met alle belanghebbenden de handen ineenslaan, kunnen we er samen meer van maken. Ik hoop dat de gemeente dit optimaal zal ondersteunen. Een bloeiend toerisme is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook voor de leefbaarheid van de regio”.

Economische motor “Ik ben lid van het ‘Promotieplatform Maasduinen’, een vereniging van ondernemers in de toeristische sector in het Maasduinengebied”, gaat Jan verder. “Ik heb dit bewust opgezocht om die overbrugging te maken met de andere kant van de Maas. Het toerisme houdt immers niet op bij de Maas. Waarom zou je dan niet verder kijken? Subsidies voor projecten stoppen wel ineens aan het water. Geef liever ruimte en stimuleer initiatieven. In MeerloWanssum is er wel degelijk een oor voor deze problematiek. Ik hoop dat de toekomstige gemeente hier ook voor open staat en er ook iets mee doet. Het belang is voor iedereen. Toeristen zijn een economische motor. Heel simpel, zij brengen geld binnen. Denk maar aan supermarkten, tankstations en het dagtoerisme. Dat wordt vaak onderschat. Mensen die op vakantie zijn hebben gewoonweg een groot bestedingspatroon. En hoe beter we het hier voor elkaar hebben, hoe meer zij in onze dorpen zullen besteden.”

Goed cultureel klimaat trekt mensen Als mensen kunnen kiezen uit twee of meer gemeenten, heeft de gemeente met een goed cultureel klimaat een streepje voor. Logisch. Het is fijn als je in je eigen gemeente kunt uitgaan. Het is gemakkelijk als je dichtbij naar de schouwburg kunt. Ook voor bedrijven die een vestigingsplaats zoeken, is het culturele klimaat een belangrijk punt. Want nieuwe werknemers komen makkelijker naar een plaats met goede culturele voorzieningen dan naar een plaats waar weinig te doen is. We hebben dat niet zelf bedacht in Venray: u kunt het nalezen in de ‘Atlas 2007 voor gemeenten’, geschreven door Marlet en Woerkens. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen zich prettig voelen in onze gemeente, besteden we ruime aandacht aan het culturele klimaat. Het doel van de gemeente is, om de bestaande voorzieningen in Venray en in de kerkdorpen te handhaven en te versterken. Venray telt ruim 100 verenigingen waarin vele honderden mensen actief zijn. De meeste ervan richten zich op de eigen inwoners en die van de buurgemeenten. De Schouwburg, het Freulekeshuus, Museum de Peelstreek en het Odapark trekken mensen uit een veel grotere regio. De Floriade van 2012 zal internationaal aandacht krijgen. Al die activiteiten en initiatieven zijn samen een culturele schat om trots op te zijn. Daarnaast willen we aantrekkelijke nieuwe initiatieven zorgvuldig inpassen. Onze inspanningen zijn er op gericht zoveel mogelijk mensen actief of passief te laten genieten van een goed aanbod kunst en cultuur. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren tot 18 jaar. Hen willen we enerzijds kennis laten maken met de ‘gevestigde cultuur’. Anderzijds willen we hen ruimte bieden om hun individuele talenten te ontplooien. Ook daarmee houden we het culturele klimaat van onze gemeenschap levendig.


Venray, dorp en stad

“Een toekomst waar muziek in zit” Noud Janssen, Janssen Pluimvee Meerlo Even buiten Meerlo ligt Janssen Pluimvee. Een gezond bedrijf dat al meer dan 30 jaar tekent voor eersteklas eieren. Daarnaast is ook Ovivo Streekproducten er gehuisvest. Dit zusterbedrijf van Janssen Pluimvee verwerkt eieren tot overheerlijke streekproducten. Onder andere de eigen verse-ei pasta’s zijn er in de winkel te koop.

Directeur Noud Janssen van Janssen Pluimvee is geen onbekende in de gemeente Meerlo-Wanssum. “Vroeger was ik bestuurder van de Rabobank. Destijds was er een plaatselijke Rabobank in Meerlo. Deze fuseerde met Wanssum en vervolgens met Venray. De dorpen Swolgen en Tienray fuseerden op bankgebied de andere kant op. Zo’n splitsing is naar mijn mening niet goed voor de bedrijvigheid in het algemeen en de agrarische sector in het bijzonder.” Gemeente met karakter “Ik hoop dan ook dat er in de toekomst geen sprake is van een splitsing van gemeente. Die wens ligt er ook niet. Ik noem een voorbeeld uit de praktijk: het verenigingsleven. Ik ben zelf actief in de fanfare. Niet alleen als sponsor maar ook als bestuurder. Elk jaar organiseren wij een concours voor de vijf bestaande fanfares van Meerlo-Wanssum. Een soort onderlinge competitie waar op muzikale wijze wordt uitgemaakt wie zich de beste fanfare van de gemeente mag noemen. Een van de vele activiteiten die het karakter van onze

gemeente onderstreept. Ik –en de mensen om mij heen- hopen dat dit ook in de toekomst behouden blijft. Sterker nog, er zou op een veel intensievere wijze ruimte gegeven moeten worden aan het verenigingsleven.” Gezonde groei Gevraagd naar zijn toekomst als ondernemer, toont Noud Janssen zich positief. “Ons pluimveebedrijf zit in de lift. Om de ontwikkeling handen en voeten te geven is een ander huisvestingsysteem noodzakelijk. Dit systeem vraagt tweemaal zoveel oppervlakte om dezelfde bedrijfsomvang te kunnen behouden. De gemeente Meerlo-Wanssum heeft zich hierbij uiterst flexibel opgesteld. Per slot van rekening gaat het om een aantal zaken waar je als ondernemer de medewerking van de lokale overheid nodig hebt. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu-aspecten. Nu zijn die goed geregeld, maar dat wil niet zomaar zeggen dat je dan je plannen ook daadwerkelijk kunt uitvoeren. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik van de gemeente de ruimte heb gekregen die nodig is. Letterlijk en figuurlijk.”

“Het is hier goed leven” Mevrouw Rutten, Geijsteren Geijsteren is niet het grootste dorp in de gemeente Meerlo-Wanssum. Maar volgens mevrouw Rutten wel een van de mooiste. Deze

karakter van haar Geijsteren.

Ook gingen we nog wel eens naar de film. Niet in Geijsteren, natuurlijk, maar in Venray. Daar kun je immers voor zulke uitstapjes terecht. Overigens komen we er nog wel hoor. Als we naar de huisarts gaan of voor een ziekenhuisbezoek. En voor het winkelen natuurlijk. Want dat kun je er volop. We combineren dat dan mooi. En omdat mijn man graag leest, hij is van oorsprong Neerlandicus, komt hij ook regelmatig in de bibliotheek. Verder gaan wij graag met de caravan naar het buitenland.”

In Geijsteren leven zo’n 450 mensen. Mevrouw Rutten woont er samen met haar man in een van de circa 180 huizen. “Met heel veel plezier”, verzekert zij. “We wonen hier prachtig in een oude watermolen. Zo lang het ons gegund is willen we dan ook blijven genieten van ons dorp.” Mevrouw Rutten heeft altijd voor de vier kinderen gezorgd. Meneer Rutten is in zijn actieve loopbaan altijd aan het onderwijs verbonden geweest, onder andere als leraar/conrector in Venlo. Nu de kinderen uit huis zijn, hebben ze alle tijd voor hun hobby’s.

Genieten van het dorpse karakter Mevrouw Rutten woont haar hele leven al in Geijsteren. Zij heeft haar dorp door de jaren wel zien veranderen. “Vroeger kende iedereen elkaar. Dat is nu wel anders. Ook omdat we natuurlijk geen kinderen meer op school hebben, waardoor je gewoonweg minder contact met dorpsgenoten hebt. Toch heeft Geijsteren gelukkig het dorpse en landelijke karakter voor het grootste deel behouden.”

Alle ruimte voor ontspannen “We vinden het heerlijk om te wandelen. En daar is hier in Geijsteren en omgeving letterlijk alle ruimte voor. Je hoeft bij wijze van spreken maar de deur uit te lopen en je bent in het groen. Ook bridgen wij graag. Daarvoor zitten we in enkele clubjes die regelmatig bij elkaar komen om een avond of middag te kaarten. Erg gezellig is dat! Enige jaren geleden bezochten we nog wel eens de schouwburg. Bijvoorbeeld om een operavoorstelling bij te wonen.

Fijnste buren Als het aan mevrouw Rutten ligt mag alles in Geijsteren blijven zoals het is. Zeker nu een van haar kinderen weer terug is op het nest. “Mijn zoon is uit Amsterdam terug naar Geijsteren gekomen. We zijn nu buren! Hij heeft het huis naast ons kunnen kopen en woont er nu samen met zijn vrouw en kind. In de grote schuur op zijn grond houdt hij zich bezig met zijn kunst. ‘Beter een goede buur’ zeggen ze wel eens. In mijn geval is dat dubbel waar! En het is natuurlijk een heel prettig gevoel, je familie zo dicht bij je.”

geboren en getogen Geijsterse houdt van haar dorp. Van het huis waar ze in woont, van de prachtige omgeving en het heerlijk rustige

Gevarieerd bouwen voor huur en koop Ook in Venray stellen mensen steeds hogere eisen aan hun woning en hun woonomgeving. Er wordt in hoge mate aan die eisen voldaan. Gemiddeld geven onze inwoners het cijfer 7,8 voor hun woning en het cijfer 7,5 voor hun woonomgeving. Een sterk punt van de woonomgeving is het aanwezige groen. In de directe omgeving van Venray kunnen mensen om te wandelen en fietsen kiezen uit alleen al 2000 hectaren bos! Waar we nieuwe woningen bouwen, willen we dat deze ook aan de hoge eisen voldoen. Daarom hebben we grondig onderzocht wat de woonwensen zijn, en wat er moet gebeuren om deze in te willigen. We proberen in te steken op flexibele woonconcepten. We houden rekening met jong en oud. Met mogelijkheden om te huren en om te kopen. Met mensen die liever in een stedelijke omgeving wonen en met mensen die aan buitenwonen de voorkeur geven. Met mensen die voor een hogere of juist voor een lagere prijsklasse kiezen. Het is onmogelijk om recht te doen aan alle individuele woonwensen. Maar we kunnen er wel naar streven. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare wijken. Waar nodig of wenselijk werken we aan de versterking van wijken en dorpen op economisch en sociaal terrein.


Agrarische sector in de regio bloeit op kennis De agrarische sector in onze regio heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt. Die zijn nog niet ten einde. De belangrijkste is dat de landbouw meer dan ooit een kennissector geworden is. Het verbouwen van producten neemt af, het onderzoek naar vernieuwingen van producten en productiewijzen neemt toe. Op dit terrein heeft onze regio inmiddels een reputatie opgebouwd. Voor de landbouwbedrijven die overblijven, lijkt schaalvergroting noodzakelijk. Deze trends zijn overigens niet specifiek, ze passen in het landelijke beeld. De veranderingen in de sector sluiten naadloos aan bij de inspanningen van de gemeente om hoogwaardige en kennisintensieve industrie en

dienstverlening aan te trekken. Doel: duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid. De veranderingen in de landbouwsector bieden onze gemeente nog andere kansen en mogelijkheden. Er ontstaat ruimte voor andere activiteiten. Voor een andere benutting van de ruimte. Het buitengebied is meer dan ooit een vorstelijk bemeten ‘tuin’ voor de inwoners van de gemeente. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor wonen in de dorpen en in het buitengebied. Zodat meer mensen kunnen genieten van wat het dorpse leven te bieden heeft.

Bijdrage aan leefbaarheid Noud is betrokken met het wel en wee van ‘zijn’ Meerlo-Wanssum. Met zijn bedrijf probeert hij dan ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de gemeente. “Zoals ik al aangaf is Janssen Pluimvee meer dan alleen maar een bedrijf dat werkgelegenheid biedt. Niet alleen aan medewerkers die hier door de week werken. Ook de lokale jeugd verdient een centje bij. Wij zijn een continubedrijf dat in het weekend gewoon doordraait. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je als bedrijf ook wat ‘teruggeeft’. Wij doen dat in de vorm van het sponsoren van diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het recreanten volleybal. Of de voetbalclub en de fanfare. Zolang die blijft klinken voorzie ik een toekomst waar muziek in zit! Zeker als ook de gemeente voldoet aan de verwachting van optimale leefbaarheid in de vorm van ondersteuning van het verenigingsleven, bouwmogelijkheden en zaken als het onderwijs.”

Venray is bijna de groenste stad van Nederland

Mevrouw Poels, Ger Poels Horses in Swolgen

“De ruimte en de rust moeten blijven”

Venray de groenste stad van Nederland? In 2005 werd de gemeente genomineerd. Een hele eer, al hadden we het nog mooier gevonden als we gewonnen hadden. Wie nu de omgeving van Venray verkent, ziet meteen waar de gemeente die eer aan te danken had. De kerkdorpen liggen in een landschap dat gemaakt lijkt voor mooie schilderijen. Aan de oostkant de prachtige natuur van het Maasdal, aan de westkant het typische landschap van de Peel. En vanuit het noorden loopt de groene long van het Sint Annaterrein uit tot in het centrum van Venray. De gemeente heeft grote delen van het buitengebied ontsloten met een fijnvertakt net van fiets- en wandelpaden. Zowel bewoners van de eigen gemeente als uit de verre regio weten hier in toenemende mate de weg te vinden. Zij genieten van de rust, de ruimte en het groen in de prachtige omgeving. Ze herkennen de klassieke, goed bewaarde schoonheid van de kerkdorpen. De gemeente hecht er veel waarde aan de aantrekkelijkheid van het buitengebied in stand te houden. Er is ruimte voor recreatie, maar grootschalige ontwikkelingen zullen door Venray kritisch bezien worden, onder andere op landschappelijke inpasbaarheid. Want we hechten waarde aan onze bestaande identiteit. Dochter Willemijn Poels

Swolgen ligt omringd door de natuur aan heide,

verwijzingen naar nationale en internationale paardenevenementen. Het

bossen, vennen, maar ook aan aspergevelden

De professionaliteit spreekt ook uit het feit dat het bedrijf zelf zorgdraagt

bewijst nog maar eens dat de stal van Poels een naam heeft hoog te houden.

en champignonkwekerijen. Ook natuurreservaat

voor het vervoer van de paarden. Zowel naar concoursen als naar vliegvelden

het Schuitwater vind je er, net als het Pieterpad.

mevrouw Poels uit. “Mijn man is van jongs af aan bezig met paarden. Hij heeft

Een ideale locatie voor een bedrijf als dat van Ger Poels, een handelsstal voor springpaarden.

in de regio. ”Die internationale bekendheid is door de jaren gegroeid”, legt de boerderij van zijn vader overgenomen, waar hij in de stallen met een paar paarden is begonnen. Ik ben er dan ook erg trots op hoe hij er zo’n goed bedrijf van heeft weten te maken.” Graag uitbreiden Ger kan daarbij rekenen op de steun van zijn vrouw en zijn dochters die ook

Ger Poels Horses, zoals de naam van het bedrijf voluit luidt, is

in de zaak zitten. “Onze dochters rijden ook. Daarnaast hebben wij een aantal

al meer dan 20 jaar een begrip in het Noord-Limburgse Swolgen

vaste ruiters in dienst. De zaken gaan dan ook goed. Het is de bedoeling dat

en ver daarbuiten. Mevrouw Poels hierover: “Ook internationaal

beide dochters uiteindelijk de zaak overnemen. Daarvoor willen we misschien

is ons bedrijf geen onbekende. Vele beroemde springpaarden

toe naar een nieuw perceel. Hopelijk krijgen we hiervoor medewerking van

waren bij ons te gast. Onze manege ligt aan de rand van het

de gemeente, voor zover dat noodzakelijk is. Het hangt ook af van wat onze

dorp en biedt alles om het verblijf voor mens en dier zo plezierig

dochters willen, hoe zij hun weg gaan vinden in de zaak.”

mogelijk te maken. Wij hebben stallingsmogelijkheid voor 30 paarden. Als je het terrein oploopt valt meteen de grote outdoor

Midden in het groen

zandpiste op van maar liefst 2625 m2. Maar ook binnen kunnen

Over de wijze waarop ze er woont en leeft is mevrouw Poels kort en krachtig:

we terecht. Daarvoor hebben we een trainingshal van 800 m2.”

“Uitstekend! We zitten midden in het groen en hebben alle ruimte. Zolang dat blijft bestaan, is er geen haar op mijn hoofd die aan verhuizen denkt. Wij

Internationale allure

hebben hier ons huis met de stallen en hoeven maar de weg over om met de

Wie op het internet Ger Poels Horses ‘googelt’, vindt allerlei

paarden er op uit te trekken. En dat moet vooral zo blijven.”


Venray, dorp en stad

Onze regio loopt voorop als het gaat om dorpsraden. Sterker nog, wij worden als

Joos Linskens, Dorpsraad Merselo en Theo Zeegers, Dorpsraad Oostrum

een voorbeeld gezien van hoe zoiets goed functioneert. Maar wat heeft u er als inwoner

“Onze stem telt!”

aan? Theo Zeegers en Joos Linskens weten als geen ander dat er naar de dorpsraden wordt geluisterd. En meer dan dat: “Wij zijn een volwaardige gesprekspartner die bij de gemeente ook daadwerkelijk resultaten boekt.” Theo Zeegers, voorzitter van het dorpsradenoverleg en van de Dorpsraad Merselo, weet hoe het ooit is begonnen. “Zo’n 28 jaar geleden werden de eerste dorpsraden rondom Venray opgericht. In het begin werden wij vaak gezien als een klaagclub. Het ging eigenlijk alleen om conflictsituaties met de gemeente. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. We worden nu serieus genomen en functioneren als sparringpartner.” Effectief adviesinstrument “In elk dorp organiseert de dorpsraad openbare vergaderingen”, legt Theo uit. “Daar kan elke inwoner zijn of haar verhaal kwijt. Van te voren stellen we agendapunten vast. Na de vergadering volgt een verslag. De dorpsraden hebben op hun beurt een gezamenlijk overleg. Elke dorpsraad vaardigt twee leden af naar dit dorpsradenoverleg. Zo weten we van elkaar wat er speelt en kunnen we heel gericht richting de gemeente gaan. Overigens geeft ook de gemeente haar aandachtspunten aan. Het is dus geen eenrichtingsverkeer. Deze werkwijze is prettig omdat we zo heel effectief zijn. We bundelen onze wensen en eisen en krijgen zo veel meer voor elkaar.” Identiteit dorpen bewaken “Zoals wij het hier in de regio voor elkaar hebben is uniek!”, bevestigt Theo Zeegers. “Wij dragen bij aan de identiteit van de dorpskernen. Of beter nog: het is ons bestaansrecht en onze functie. Zelfstandigheid staat dan ook hoog in het vaandel. Als de dorpsraden er niet waren dan zou het er hier heel anders uitzien. Minder voorzieningen, sportparken, kortom alles wat bijdraagt aan leefbaarheid. Ook de reconstructie van het platteland loopt bijvoorbeeld via het dorpsradenoverleg. Niet voor niets zit er in de gebiedscommissie van de gemeente een dorpsraadslid. Het buitengebied moet goed blijven.” Dorpen nemen het voortouw Theo: “De gemeente werkt met Dorp Ontwikkelings Programma’s, kortweg DOP. Daarin staat de visie op de ontwikkeling van de dorpen op het gebied van wonen, leefbaarheid, veiligheid, onderwijs, bereikbaarheid enzovoort.

Henk Ulder, cafébaas en voorzitter van de Dorpsraad Meerlo

“Oog en oor voor wat er in de dorpen speelt” In het hart van Meerlo-Wanssum, in Meerlo welteverstaan, ligt café Oud-Meerlo. Gelegen aan het Pieterpad en diverse fiets- en wandelroutes is het zowat het laatste overgebleven authentieke dorpscafé. Inclusief een gezellig terras waar menig fietser dan ook graag even

In Venray bindt sport de gemeenschap Eerlijk is eerlijk: de vrijwilligers vormen het sportieve hart van Venray. Zij draaien de verenigingen en zij maken sportbeoefening in verenigingsverband mogelijk. De belangrijkste bijdrage van de gemeente was tot nu toe: zorgen dat de accommodaties op orde zijn. Inderdaad beschikt Venray over een groot aantal goed onderhouden binnen- en buitenaccommodaties. Zo hebben we tot nu toe hand in hand het sportklimaat goed gehouden. Inmiddels heeft de gemeente zich een helder doel gesteld: alle inwoners moeten kunnen sporten op een verantwoorde manier, die past bij hun aanleg en mogelijkheden. Hoe meer mensen sporten of als vrijwilliger bij sport betrokken zijn, hoe liever. Omdat het goed is voor de gezondheid en ontspanning. Maar ook omdat sport mensen bij elkaar brengt en bindt. De rol van de gemeente Venray is, om te helpen de voorwaarden te scheppen voor een brede sportbeoefening. We regelen indien mogelijk ondersteuning voor verenigingen die te weinig vrijwilligers hebben. Vaak speelt het Huis voor de Sport daarin een belangrijke rol. Het Huis is een bundeling van kennis en ervaring op sportief terrein. Die know how staat ter beschikking van elke vereniging die er behoefte aan heeft. Verder stimuleren we onderlinge samenwerking. We streven naar heldere regels en procedures omtrent subsidie-aanvragen en –afwikkeling. Zodat er eenduidigheid ontstaat en verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Wat wel en niet mogelijk is. Kortom, we zijn samen met verenigingen en vrijwilligers in de weer om mensen naar hun eigen wensen en mogelijkheden sportief actief te laten zijn. Samen met verenigingen en andere betrokkenen zoeken we naar oplossingen. We realiseren ons dat het een kwestie is van langere adem om het doel te bereiken. Maar is dat niet altijd zo in de sport?

afstapt voor een hapje of een drankje.

Pal naast het café bevindt zich het gemeentehuis van Meerlo-Wanssum. Uitbater Henk Ulder zit wat dat betreft dus bovenop het bestuurlijk centrum in zijn gemeente. Niet verkeerd, voor iemand die tevens voorzitter van de dorpsraad is. Daarbij is hij ook nog eens actief lid van de ondernemersvereniging in Meerlo. Kans gegrepen Henk werkte jarenlang in de tuinbouw. Sinds 1991 runt hij samen met zijn vriendin Anja het café. “Voor de lokale jeugd van 16 tot 86”, zegt hij lachend. “In feite zijn wij de enige stamkroeg. Naast de sporthal is ook een café, maar da’s logischerwijs meer op het sportende publiek gericht. Ik heb de overstap naar de horeca gemaakt omdat me duidelijk werd dat het werk in de tuinbouw voor mij uiteindelijk te zwaar zou worden. Op een gegeven moment deed zich de kans voor om Oud-Meerlo over te nemen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.” Alert zijn en blijven Een dorpscafé heeft de functie van een lokale ontmoetingsplek. “We kennen eigenlijk iedereen en van de meeste zaken die zich hier afspelen, krijgen we


Voordat de gemeente deze DOP’s had geformuleerd, hadden de dorpen echter zelf het voortouw genomen: zij presenteerden zelf hun visie op de toekomst. Met name in Oostrum is men hier zeer voortvarend te werk gegaan. Maar dat kan Joos, als voorzitter van de dorpsraad in Oostrum zelf veel beter uitleggen.” Gebiedsgericht werken werkt! Joos Linskens is naast voorzitter van de dorpsraad in Oostrum ook secretaris van het Dorpsradenoverleg: “Oostrum had haar DOP al in een vroeg stadium klaar. Daarbij kwam dat de gemeente het plan had om gebiedsgericht te gaan werken. Dit is een vorm van samenwerking tussen de gemeente en alle inwoners met als doel de zeggenschap van inwoners te vergroten. Oostrum is aangewezen om als pilot te fungeren voor gebiedsgericht werken, een soort test zeg maar.” Effectief handelen “In het samenwerkingsverband zitten, naast uiteraard de gemeente, ook partijen als de politie en woningcorporaties”, gaat Joos verder. “Samen met de dorpsraden is een panel gevormd dat een visie heeft ontwikkeld voor Oostrum naar 2015 toe. We hebben dus samen gekeken naar wat er in Oostrum speelt. Wat zijn de wensen en eisen, wat zijn verbeterpunten, hoe moeten zaken anders...? Juist omdat Oostrum al een uitvoerig DOP had, konden we hier snel actie op ondernemen. Zo zijn we gekomen tot zo’n vijftien concrete projecten, specifiek voor Oostrum op het gebied van welzijn, woningbouw, veiligheid en industrie. Een absoluut winstpunt is dat we als Dorpsraad Oostrum een aanspreekpersoon binnen de gemeente Venray hebben. Vroeger had je vragen, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en kwam je op het gemeentehuis al snel bij diverse ambtenaren terecht. Dat werkt natuurlijk niet echt efficiënt. Nu is het zo dat we met onze vragen naar onze contactpersoon gaan en die zet de lijntjes uit. Als alle nodige informatie beschikbaar is vanuit diverse hoeken van het gemeentehuis krijgen wij via deze zelfde persoon een helder en duidelijk antwoord. Dit is een direct gevolg van de pilot Gebiedsgericht Werken.” Inbreng in eigen toekomst Het DOP en Gebiedsgericht Werken geven de dorpen en hun inwoners inbreng in hun toekomst. Per slot van rekening is een DOP gebaseerd op de wens van de achterban. “We gaan natuurlijk niet zomaar beginnen aan een DOP”, verzekert Joos. “Daarvoor organiseren we een aantal thema-avonden. Alle groeperingen binnen ons dorp zijn daarvoor uitgenodigd. Denk aan het onderwijs, het verenigingsleven, de middenstand enzovoort. Elke avond heeft een thema zoals veiligheid of leefbaarheid. Uit de reacties tijdens zo’n avond blijkt wat men echt wil. En dat vormt voor ons de basis van het DOP.” Tastbaar resultaat Gevraagd naar een resultaat waar Joos bijzonder trots op is noemt hij het feit dat de gemeente Venray heeft besloten om het gebied rondom Oostrum een open gebied te laten. “De provincie had het gebied aangewezen als plek voor stadsontwikkeling. Daar zijn wij als dorpsraad vierkant voor gaan liggen. Venray had zich achter het besluit van de provincie kunnen verschuilen, maar heeft naar ons geluisterd. De gemeenteraad besloot onlangs mee te gaan in onze wens!”

Venray kent veel inbreng van dorps- en wijkraden In een gemeente met één kern en een aantal kerkdorpen zijn

als verkeersveiligheid, brede school en dergelijke. Met behulp van die

samenwerking en inspraak noodzakelijk om iedereen tot zijn recht te

meningen en opvattingen wordt een plan opgesteld. Dit wordt besproken

laten komen, vindt Venray. Daarom is er goed overleg tussen de dorps-

met het gemeentebestuur. Eventuele verschillen worden in alle openheid

en wijkraden en het gemeentebestuur. Mensen uit wijk of dorp nemen

aangekaart en zo mogelijk in overleg opgelost. Om dit proces zo

vrijwillig het initiatief om zo’n raad te vormen. Het uitgangspunt voor

soepel mogelijk te laten verlopen, is er voor elke dorpsraad één vaste

dit overleg is: de dorps- of wijkraad weet wat er speelt en kent de

contactpersoon bij het bestuur. Die ene persoon regelt wat er geregeld

wensen van de mensen. Het bestuur houdt daar terdege rekening mee.

moet en kan worden. Diezelfde persoon verzorgt ook de terugkoppeling

Het zogenaamde Gebiedsgericht Werken is daar een goed voorbeeld

vanuit het bestuur. Het is niet zo dat alle wensen zonder meer ingevuld

van. Met Gebiedsgericht Werken wil het bestuur door samenwerking

worden, maar het overleg via dorps- en wijkraden kan nu al, kort na de

de directe leefomgeving in een dorp of wijk verbeteren. Het idee is

invoering in 2006, op brede instemming rekenen.

dat de bewoners van een wijk of dorp hun mening geven over thema’s

Rick Verbruggen en Wendy Peters wel wat mee. Ik voel me ook erg betrokken bij de speciale gemeenschap die Meerlo is.” Vanuit die betrokkenheid is Henk in de dorpsraad gestapt. Inmiddels is hij voorzitter van dit orgaan. “Het klinkt misschien vreemd, maar eigenlijk gaat het wel goed. Als dorpsraad hebben we niet zoveel te klagen. Dat neemt niet weg dat we opkomen voor de belangen van ons dorp. Want hoewel voorzieningen als winkels en gezondheidszorg op zich goed zijn geregeld, moet je alert blijven.” Proactieve benadering Die alertheid blijkt wel uit het feit dat de dorpsraad van Meerlo zich proactief opstelt. “Als we voor een bepaalde kwestie aandacht vragen, gaan we natuurlijk direct naar de gemeente”, legt Henk uit. “Maar dat leidt niet altijd tot de actie die we verwachten. Hetzij door een tekort aan capaciteit, hetzij door andere prioriteiten van de gemeente. Dan kun je niks doen, maar je kunt ook zelf iets ondernemen. Zo zijn we zelf naar de woningcorporatie gestapt om iets te doen aan de huurwoningenproblematiek. Op dit moment is het zo dat het in Meerlo voor starters moeilijk is om in de woningmarkt in te stappen. Prijzen van koopwoningen liggen daarvoor te hoog. Aan de andere kant is er te weinig doorstroom om starters binnen afzienbare tijd aan een huurwoning te helpen. Wij zijn naar de woningbouwcorporatie gestapt met het verzoek om de helft van de huurwoningen te reserveren voor eigen inwoners. Dat verzoek is gehonoreerd.” Geen gekke dingen doen Woningbouw is een veel gehoord thema binnen de dorpen en de raden. “Wonen heeft direct betrekking op leefbaarheid. En daar is het allemaal om te doen. Leefbaarheid betekent voorzieningen, aandacht voor verkeersveiligheid, milieu, het landschap, onderwijs en zorg. Thema’s die mensen direct raken. Daar moet je geen gekke dingen mee doen. Nu we in de herindelingprocedure zitten, vind ik het dan ook belangrijk dat de toekomstige fusiegemeente oog en oor heeft voor wat er in de dorpen speelt”, beklemtoont Henk. “Dit lijkt misschien een open deur, maar is daarom niet minder waar. Ik pleit ervoor dat er niet te veel gecentraliseerd wordt. Trek niet alles naar een kern, maar laat voldoende ruimte voor wat goed functioneert.”

“Wij hebben hier eigenlijk alles” Rick Verbruggen en Wendy Peters wonen samen met hun zoontje en dochtertje in Meerlo. Beide werken zij in Horst. Zij is kapster en hij is kwaliteitssupervisor.

In Venray is altijd wat te doen

Een typisch voorbeeld van een jong

Het is ambitieus: in Venray moet er in 2015 altijd wat te doen

gezin dat bouwt aan de toekomst.

zijn. Door het jaar heen moet er een reeks aan evenementen en activiteiten op de agenda staan. Genoeg om elke inwoner van de gemeente en van de regio sportief, cultureel en/of sociaal te laten genieten. Ook op dit terrein wil Venray een voortrekkersrol vervullen voor de regio. Een deel van die activiteitenagenda is al ingevuld. Op de pleinen van de centrumgemeente is het vaak een levendige boel. Ook in de kerkdorpen wordt, met dank aan de vele vrijwilligers van de verenigingen, steeds meer georganiseerd. De kerkdorpen en de centrumgemeente slaan trouwens steeds vaker de handen in elkaar. Ze helpen elkaar, leren van elkaar, ondersteunen elkaar. Zo zien we dat evenementen niet alleen voor voorbijgaand plezier zorgen, maar ook

En die ligt in Meerlo. Op het moment van het interview zijn de kinderen zojuist naar bed. De koffie staat klaar en de sporttas staat ingepakt in de gang. Na het interview gaat Rick tennissen. “In de gemeente Venray”, vertelt hij. “Daar ben ik lid van een tennisvereniging. Wendy sport hier in Meerlo, maar zij is dan ook een echte Meerlose. Dat neemt niet weg dat ik hier in Meerlo prima terecht kan voor mijn hobby’s. Ik ben veel bezig met mijn politiehonden en dan is het wel zo fijn dat ik als het ware de deur maar uit hoef te lopen en in de bossen ben. Dat is een van de dingen die het wonen en leven hier zo prettig maakt. Dat landelijke en groene karakter van de omgeving.”

een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale gemeenschap. Jeugd en jongeren doen daar zeker aan mee. Het jongerencentrum in Venray bruist, maar ook de vele initiatieven in de kerkdorpen mogen er zijn. Het bestuur kiest voor een reeks kleinschalige activiteiten en evenementen, naast enkele grootschaliger gebeurtenissen. Tot de laatste behoort het muziekfestival Venray Muzikaal Totaal, dat vele bezoekers uit de wijde omgeving trekt. Het ideaal is dat klein- en grootschalige evenementen elkaar versterken. Op dit palet is royaal plaats voor particuliere initiatieven die de kracht van de gemeente onderstrepen.

Waar voor je geld Ook het feit dat je in Meerlo op de huizenmarkt gewoonweg meer waar voor je geld krijgt, vindt het stel belangrijk. “Ik ken hier ook heel veel mensen”, gaat Wendy verder. “Ik ben hier opgegroeid en heb er een goed gevoel bij als mijn kinderen hier ook opgroeien. We hebben hier eigenlijk alles. Winkels, kinderopvang en basisschool, de apotheek en gezondheidszorg. Daarvoor hoeven we niet ver weg. Dat moet ook vooral zo blijven.” Tekenend voor Meerlo Ook al is hij in Venray opgegroeid, ook spreekt Rick dat gemoedelijke

dorpskarakter erg aan. “Ik zou zo een, twee, drie niet iets kunnen opnoemen wat ik zou willen veranderen. Of waar het hier aan schort. Oke, als het om uitgaansmogelijkheden gaat is het wat beperkt. Maar daarvoor kunnen we dan weer naar Venray waar een groot deel van onze vrienden woont. Maar hier ken ik de mensen, men zoekt elkaar wat makkelijker op dan in een grote stad. Ook dat tekent het dorp.” Onderwijs en zendmast Het enige wat er niet meer is, is vervolgonderwijs. Wendy: “Vroeger had je hier nog een Mavo. Die is weg. Daarvoor zullen de kinderen waarschijnlijk dus naar de stad moeten. Ik weet niet of het haalbaar is, maar een middelbare school zou dus wel welkom zijn” zegt ze lachend. “Wel zijn ze bezig met een brede school. Dus alle schoolvoorzieningen bij elkaar brengen, van kinderopvang tot basisschool. Maar ook een huisartsenpraktijk en voorzieningen voor senioren willen ze er onderbrengen. Dat zijn tenminste de plannen. Ik heb de indruk dat het wat stil ligt. Misschien kan de nieuwe gemeente hier eens wat mee doen.” En dan gaat de mobiele telefoon. Tenminste dat leek even zo. Rick, lachend: “Ja daar heb je een verbeterpunt. Een goede zendmast voor je mobieltje, dat hebben we nodig. De ontvangst is hier niet zo goed!”


Paul van den Broek, directeur ND Logistics Venray

“Gedreven door maatschappelijk betrokken ondernemen”

Venray, dorp en stad

Norbert Dentressangle is niet meteen een naam die je zou associëren met een typisch Limburgs bedrijf. Dat klopt ook, want van oorsprong is ND, zoals de afkorting luidt, Frans. Dat neemt niet weg dat deze logistieke transportonderneming een vooraanstaande positie inneemt in de bedrijvigheid van onze regio. Niet alleen in de vorm van werkgelegenheid. Maar zeker ook omdat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus neemt. In het belang van klanten, werknemers en -niet in de laatste plaats- de omgeving waarin ND actief is.

Paul van den Broek is directeur van ND Logistics in Venray. Wie met hem aan tafel zit, wordt vanzelf aangestoken door het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee hij over zijn bedrijf en de mensen waar hij mee werkt, spreekt. “Wij zijn van oorsprong een transportbedrijf, maar de nadruk ligt hier in Venray op logistieke dienstverlening. Dat betekent dat wij voor klanten alles regelen rondom goederenvervoer, ontvangst, bestellingen, voorraadbeheer en alles wat je daarbij kunt bedenken. In dit proces spelen normen en waarden een belangrijke rol. Maatschappelijk ondernemersschap heet dat zo mooi. We werken hier dan ook niet alleen om zo veel mogelijk te verdienen. Ook andere doelstellingen vinden wij belangrijk.” Milieu voorop Een van die andere doelstellingen heeft betrekking op het milieu. “Elke vestiging moet voldoen aan een strenge milieucertificering. Voldoe je daar niet aan, dan is sluiting het gevolg. Ook veiligheid is zo’n garantie. Onze vrachtwagens zijn technisch gegarandeerd veilig. Is er een manager die daarop wil bezuinigen dan ligt hij eruit. En het gaat verder: Fransen zullen niet snel een wagen rijden van niet-Franse makelij. Toch zijn wij gedeeltelijk op Duitse wagens overgestapt om de simpele reden dat de Duitse fabrikant op dat moment een milieuvriendelijkere motor (minder uitstoot van CO2 en roetdeeltjes) kon leveren.”

Krachten bundelen Vanuit het maatschappelijk ondernemersschap houdt ND zich ook bezig met de omgeving. “Het is een feit dat vervoer van containers via het water veel minder schade aan het milieu oplevert dan over de weg”, legt Paul van den Broek uit. “Om van files nog maar te zwijgen. Maar dan moet de haven, in ons geval die van Wanssum, daar wel op berekend zijn. Tegelijkertijd moet je maatregelen treffen dat de buurt daaromheen er geen last van heeft. De containers moeten gelost worden en het verkeer daarvan moet op een veilige en efficiënte wijze zijn weg kunnen vinden. Ook daarvoor zetten wij ons in. We denken aan een rondweg voor een betere bereikbaarheid en veiligheid. Dat kost best veel geld wat Wanssum niet zomaar kan ophoesten. Het is dus van belang om samenwerking te zoeken om het toch voor elkaar te krijgen. Willen we als regio goed tot ontwikkeling komen, dan zijn zulke voorzieningen onontbeerlijk. Dat heeft ook direct voordelen voor de inwoners van onze regio. Vanuit de werkgroep veiligheid bedrijventerrein hebben we te maken

met verkeersveiligheid, maar ook infrastructuur, bewegwijzering enzovoort. Van het bedrijfsleven vraagt dit organisatie. Niet lukraak komen met allerlei zaken, maar de krachten bundelen.” Luisteren en actie ondernemen “Als je het over transport hebt, heb je het ook over chauffeurs”, besluit Paul van den Broek. “Ook zij moeten zich veilig en welkom voelen. Dus zorg voor goede voorzieningen. Ik denk aan een goed uitgeruste parkeergelegenheid waar chauffeurs terecht kunnen voor hun natje en hun droogje en niet plompverloren langs de weg of op een industrieterrein moeten bivakkeren. Daar zijn de bedrijven en omwonenden niet bij gebaat en de chauffeurs al helemaal niet. Willen we al deze zaken goed voor elkaar hebben, met het oog op gezonde ontwikkeling in de toekomst, dan zal de politiek samen met het bedrijfsleven de kar moeten trekken. Luisteren naar de wensen en eisen en ook actie ondernemen.”

Hennie Dinghs-Peeters, Tienray

“Zes keer per jaar naar de Schouwburg in Venray” Wie in Meerlo-Wanssum is aangewezen op zorg

keuze van de muziekstukken. Dat maakt het extra interessant. Zeker als we

aan huis, zou zo maar Hennie Dinghs-Peeters

stuk ten gehore brengen. Je wilt rekening houden met het onderwerp van de

over de vloer kunnen krijgen. Vrijwel dagelijks ondersteunt zij als medewerkster van Thuis Zorg Noord-Limburg mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Een intensieve, maar dankbare taak die zij sinds jaar en dag uitvoert.

op zaterdagavond de Heilige Mis in de kerk zingen, kun je niet zomaar een dienst. Zoals we nu in de vasten zitten. Dat vraagt toch om wat ingetogenere liederen.” Abonnement op de schouwburg Hennie Dinghs-Peeters weet dus wat het is om voor publiek op te treden. Dat neemt niet weg dat ze ook graag naar het toneel gaat. Samen met vriendinnen bezoekt ze regelmatig de schouwburg in Venray. “We hebben een soort abonnement voor zes voorstellingen. Dat kan werkelijk van alles

Zelf woont ze samen met haar man in Klein

zijn. We doen het zo, dat we het programma bekijken en dan stemmen. Zo

Lourdes, ofwel Tienray.

we bijvoorbeeld ‘De Notenkraker’ bezocht. En we hebben genoten van

bepalen we waar we met z’n vieren naar toegaan. De afgelopen tijd hebben ‘Klatergold’. Heel bijzonder, want het is een voorstelling die door mensen hier uit de regio in samenwerking met de schouwburg in Venray wordt gespeeld.

Ondanks haar drukke programma kon Hennie Dinghs-Peeters even tijd voor

Van variété tot zang, van sketches tot dans, voor iedereen is er wel wat. We

een interview vrijmaken. Want naast haar werk heeft ze haar handen vol aan

zijn diverse keren naar Rowwen Hèze geweest en zij worden ook dit jaar weer

haar hobby’s, zoals bloemschikken en activiteiten in het verenigingsleven.

verwacht. Dat is natuurlijk heel wat anders dan een musical, maar daarom

“Ik ben een fanatieke wandelaar”, vertelt ze. “En daarmee bedoel ik niet

niet minder leuk. Ik zou bijna het carnavalsgebeuren in de schouwburg en in

het maken van een ommetje in het weekend. Ik ga nu voor de 12e keer de

ons dorp vergeten. Dat slaan we niet over.”

Vierdaagse lopen en heb bijvoorbeeld ook Kennedymarsen gelopen.” Plezier Zingend bestuurslid

Op de vraag of zij ook winkelen tot haar hobby’s rekent, zegt ze lachend: “Als

Ook is Hennie Dinghs-Peeters erg betrokken bij Gemengd Koor Tienray. Al

ik iets nodig heb ‘pak ik me op’ en ga naar Venray of Horst. En als ik de trui,

sinds de jaren zeventig –toen ze in Tienray kwam wonen vanuit Grubbenvorst-

schoenen of broek gevonden heb die ik wil, koop ik ze. Maar om nu week in

is zij een actief lid. Ze is inmiddels (weer) voorzitster. “Ik zing in een gemengd

week uit te winkelen, daar ben ik niet de persoon naar. Ik wandel al veel en

koor onder andere in de kerk. Als voorzitster houd ik me ook bezig met de

dat is wel voor mijn plezier!”

Venray kiest voor goede verbindingen op verschillende niveaus Werkgelegenheid is gebaat bij bereikbaarheid. Venray zit op dat vlak in de kopgroep. De A73 (Randstad-Ruhrgebied) en de spoorlijn Nijmegen-Roermond maken van de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. De haven van Wanssum voegt daar een extra dimensie aan toe. Niet voor niets investeert Venray fors in het verbeteren en uitbreiden van deze haven. Tel bij deze voorzieningen het vliegveld van Niederrhein op, plus de investeringen in geavanceerde netwerken voor toegang tot de elektronische snelweg, en we spreken over een uitstekende infrastructuur. Ook op andere niveaus zijn de verbindingen meer dan goed. De universiteitssteden Eindhoven en Nijmegen liggen op reisafstand. Het logistiek centrum Venlo eveneens. Venray bevindt zich dus in een bijzondere positie. De gemeente en het bedrijfsleven benutten deze positie om te kiezen voor kennisintensieve bedrijvigheid. De inzet is om hoogwaardige industrie en dienstverlening naar Venray te halen. De voorkeur gaat daarbij uit naar bedrijven die hun primaire productie en hun research en development in Venray willen vestigen. Zij hebben daar alle reden toe. Niet alleen door de goede verbindingen, maar ook omdat Venray een uitstekend woon- en leefklimaat biedt, met naast de schouwburg nog een groot aantal culturele activiteiten. Dat maakt het voor huidige én voor toekomstige inwoners/werknemers aantrekkelijk om te kiezen voor Venray.

Krant herindeling gemeente Venray  
Krant herindeling gemeente Venray  

Krant herindeling gemeente Venray

Advertisement