Page 1

nieuw werk van goed werk goed werk communicatie


len


nte Voorjaar 2014. Na een extreem zachte winter genieten we inmid­ dels van de dagen die steeds langer worden. Daarnaast wordt het goede humeur van Team Goed Werk bepaald door een klantenlijst die eveneens aan lengte wint. Nieuwe opdracht­ gevers, interessante projecten en uitdagende strategische vraag­ stukken waarbij wij onze kennis, ervaring en creativiteit ten volle kunnen benutten. Voor nu blikken we kortstondig terug aan de hand van een aantal cases die wij u in deze digitale portfolio presenteren. Zo bent u in ‘no time’ weer hele­ maal ‘up to date’. In een volgend editie leest u meer over de strate­ gisch creatieve uitdagingen waar wij momenteel mee bezig zijn.


het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

grenzeloos in ambities, kansen en mogelijkheden

gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding

Dommelvallei is het groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond. Een gebied dat zich niet laat afbakenen door gemeentegrenzen. Het is een kansrijk gebied dat bestaat uit karaktervolle kernen, ondernemende organisaties met een innovatieve signatuur en gastvrije inwoners. De vele kwaliteiten van het gebied - en het verbinden daarvan - schept kansen en mogelijkheden. Uitdagingen en ambities die we delen en willen concretiseren in tastbare resultaten.

4

5

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

karaktervol Van een buurtschap met enkele inwoners tot een dorpse gemeente met stadse allure, de kernen in Dommelvallei zijn even gevarieerd als talrijk. Kenmerkend is echter de sterke gemeenschapszin, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in een bloeiend verenigingsleven. De fanfare klinkt er onverminderd en de gildetraditie is er nog springlevend. Dorpen hebben hun eigen karakter en inwoners zijn trots op hun dorp. Dommelvallei vervult een belangrijke functie als groen woon- en leefgebied in Brainport. In de kernen is het uitstekend wonen: tegen het buitengebied, in het dorp of in een nieuwe woning in een van de nieuwbouwprojecten. Ook kun je er nog een riante kavel kopen om er zelf een woning te bouwen. Keuze volop! Aan zorg, onderwijs, winkels en horeca is eveneens geen gebrek. Dat het sterke gemeenschappen zijn, geeft ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid en draagt bij aan de leefbaarheid. Het karakter van de kernen vormt het karakter van Dommelvallei. En dat is het versterken waard.

wonen en leven in Dommelvallei

12

De inspirerende kracht van Dommelvallei

13


het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

Al deze eigenschappen en kenmerken vormen het DNA van Dommelvallei. Bij elkaar opgeteld vormen deze de kracht van het gebied. En dat bepaalt tevens de potentie die Dommelvallei in zich heeft. Daarbij hoort een ambitieniveau. De ambitie om door het leggen van verbindingen de kracht van Dommelvallei ten volle te benutten en verder te ontwikkelen. Daarmee is en blijft Dommelvallei een factor van belang. Een positie die bestaat bij de gratie van samenwerking binnen Dommelvallei en vooral ook met de regio en haar grootstedelijke gebieden. Dat maakt Dommelvallei grenzeloos.

8

Dommelvallei. Krachtig en kansrijk

De ambitie en het vermogen om over grenzen heen te kijken, schept kansen en mogelijkheden voor de inwoners, ondernemingen en organisaties binnen Dommelvallei en daarbuiten. Vanuit deze integrale gebiedsvisie kunnen kansrijke initiatieven van de grond komen die anders niet mogelijk zouden zijn. Dommelvallei wil daarom mensen en organisaties aan elkaar verbinden om in gezamenlijkheid te onderzoeken hoe Dommelvallei zich verder kan ontwikkelen op aantal gebieden, waaronder (nieuwe) economie, leefbaarheid, vrijetijdsindustrie, natuur, zorg en infrastructuur.

9

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

groen

een rijk en gevarieerd landschap

14

Dommelvallei is de groene long tussen Eindhoven en Helmond. Rijk aan natuurgebieden die een heel divers en aantrekkelijk landschap vormen, is Dommelvallei dan ook het park van Brainport. Een oase van rust waar het goed wonen en leven is. Jaarlijks verwelkomt Dommelvallei duizenden bezoekers in het groen om er te wandelen, fietsen of op andere wijze te ontspannen. De Dommel (als verbindend element) stroomt er nabij bossen, heidegronden, akkers, beemden en voedt beken, vennen en moerasgebieden. Naast de inwoners van de kernen zelf, zijn het ook stedelingen en toeristen die genieten van de prachtige natuur van Dommelvallei. In dit kader is het landschap ook een economische factor en biedt het ruimte aan de bloeiende vrijetijdsindustrie. Het groen van Dommelvallei is dus om meerdere redenen een vitaal onderdeel van het DNA van Dommelvallei. 15

Dommelvallei is de groene long tussen Eindhoven en Helmond. Momenteel wordt er gewerkt aan een visie op strategische samenwerking in het gebied. Goed Werk is door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel gevraagd deze visieontwikkeling en de strategie communicatief te begeleiden. In februari 2014 zijn tientallen vertegenwoordigers van organisaties, het bedrijfsleven en inwoners met elkaar in gesprek gegaan ter oriëntatie op de kansen en mogelijkheden van Dommelvallei. Goed Werk heeft de communicatie rondom het samenbrengen van deze stakeholders verzorgd, waaronder uitnodigingen en een introductieboekje ‘Gedeelde ambities en mogelijkheden door verbinding’. Het resultaat van de oriënterende gesprekken is samengevat en gebundeld in het boekje ‘De inspirerende kracht van Dommelvallei’. Goed Werk tekende ook hier voor het concept, de tekst, de vormgeving en realisatie.


Strategische samenwerking. Op weg naar een visie

2

Dommelvallei leeft

4

Karakteristieke, sterke en gastvrije kernen met een eigen cultuur

6

Dommelvallei is de groene long, ‘het Central Park’ van Brainport

8

Kansen voor nieuwe zorgconcepten

10

Maak van de vrijetijdseconomie een speerpunt

12

Dommelvalei houdt Brainport vitaal

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

14

Vervolg de ingeslagen weg van samenwerking

16

Dommelvallei daagt uit

18

Dommelvallei. Het groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond. Een gebied met vele kwaliteiten en even zoveel kansen en mogelijkheden. Het ontwikkelen van het gebied naar de toekomst vraagt om verbinding en om een kritische blik. Daarom zijn op uitnodiging van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel tientallen vertegenwoordigers van organisaties, het bedrijfsleven en inwoners in februari 2014 met elkaar in gesprek gegaan.

Strategische samenwerking. Op weg naar een visie.

Themabijeenkomsten Tijdens vier themabijeenkomsten is een stap gezet naar een visie op strategische samenwerking in het gebied, die uiteindelijk ook voor een belangrijk deel zal worden ingevuld door inwoners, organisaties en ondernemingen. Het resultaat van de bijeenkomsten is opgebracht door de deelnemers en vertegenwoordigt nadrukkelijk niet het standpunt van de colleges. Doel van deze stap is om de kracht van het gebied te inventariseren en om te kijken waar kansrijke verbindingen kunnen bestaan. Waar leidt samenwerking tot nog meer waarde en welke ambities horen daarbij? Mede op basis hiervan kan een toekomstgerichte visie op strategische samenwerking worden uitgewerkt. Het gaat in dit proces nadrukkelijk niet om de bestuurlijke organisaties, maar om het gebied Dommelvallei. Een prachtig groen en gevarieerd gebied dat we zien als het park van Brainport, als een groene long die geen gemeentegrenzen kent. Een gebied, zo bleek uit de bijeenkomsten, dat veel te bieden heeft, zeker als er nog meer vormen van samenwerking gevonden worden. We hopen dat dit verslag van de opbrengst van de bijeenkomsten u als lezer net zo enthousiast maakt om samen met alle betrokkenen de volgende stappen te zetten.

De inspirerende kracht van Dommelvallei 2

Maak van de vrijetijdseconomie een speerpunt

3

In Dommelvallei vormt de maakindustrie een belangrijke economische factor. Die is aan grote veranderingen onderhevig. Vanuit de kracht van het gebied en de behoefte in de Brainportregio vormt de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie een speerpunt. Verbinding van het aanbod en aanbiedende organisaties kan deze vrijetijdseconomie versterken. De deelnemers aan de bijeenkomsten zien hiertoe kansrijke mogelijkheden. Centraal hierin staat het beter benutten van het ondernemerschap in het gebied om daarmee bijvoorbeeld de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. De deelnemers brachten verschillende ideeën naar voren om dit te bereiken, zoals een krachtige marketing van Dommelvallei, het in kaart brengen van de talloze overnachtingsmogelijkheden of het op elkaar afstemmen van het vrijetijdsaanbod (arrangementen). Kansrijke streeknetwerken Ook de opzet van een virtuele marktplaats was één van de ideeën die naar boven kwam. Eveneens is de programmering van festivals en culturele (vrijetijds)activiteiten genoemd. Dommelvallei ligt immers op een kruising van drie gebieden en streeknetwerken, wat op zich al kansen schept. Heel specifiek is het idee geopperd om ‘pick up points’ op bedrijventerreinen te realiseren om ontwikkeling van de nieuwe economie te stimuleren. Maar ook ziet men kansen in het beter afstemmen van de detailhandel op de verschillende functies van het gebied: een aanbod dat bijvoorbeeld de vrijetijdseconomie voedt.

12

Regionale verbindingen In een groter regionaal verband is er ook winst te behalen. De stichting Van Gogh programmeert samen met de provincie en andere aanbieders (Jeroen Bosch en Efteling) in het gebied. Hoe kan Dommelvallei hierin een rol spelen en die formules elkaar laten versterken in het concept van Dommelvallei? Aandacht voor onze rijke natuur Tot slot van dit gespreksonderwerp: het belang van de rijke flora van Dommelvallei, misschien wel één van de sterkste kernwaarden. De ontwikkeling van de vrijetijdseconomie is belangrijk, maar mag natuurlijk die groene rijkdom niet aantasten. In de plannen moet hiervoor aandacht en dus een goede aanpak zijn. Ook de agrarische sector is zo’n aandachtsgebied dat vraagt om ontwikkeling wat uitstekend kan in het kader van vrijetijdseconomie. Agrarische ondernemers willen en kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie, bijvoorbeeld door hiervoor producten aan te bieden (denk aan de kampeerboerderij, zorgboerderij of het aanbieden van kijkactiviteiten op de boerderij).

13


Een van de belangrijkste opbrengsten van de inspirerende bijeenkomsten is de betrokkenheid van de deelnemers. Dommelvallei leeft, zo is duidelijk gebleken. Of, zoals een van de deelnemers het namens de groep verwoordde: “We voelen ons vroedvrouw bij de geboorte van een kind dat we graag blijven steunen en volgen.” Zo’n uitspraak zegt veel over de verwachtingen die er bestaan, ook al zitten we nog in een eerste fase. Ook was een groot aantal deelnemers positief verrast door de ambitie die we delen met elkaar. We kunnen daarom zonder meer stellen dat er een vruchtbare voedingsbodem is. Het is onder andere aan de gemeenteraden om het enthousiasme te (h)erkennen en steunen, maar ook om te kijken hoe zij dit gaan oppakken. Er zijn vele suggesties gedaan hoe dat kan en de raden worden dan ook gevraagd groen licht te geven aan een vervolgtraject. Zo kan de kracht van het gebied zorgvuldig ontwikkeld worden en ligt er voor Dommelvallei een kansrijke toekomst in het verschiet. We zagen bijvoorbeeld dat al tijdens de bijeenkomsten deelnemers zelf hun agenda’s trokken om afspraken te maken: de eerste verbindingen en vormen van samenwerking zijn al ontstaan!

Dommelvallei leeft!

Aandachtsgebieden Voor de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers uitgenodigd afkomstig uit een viertal aandachtsgebieden: Zorg en welzijn Wonen en leven Vrijetijdseconomie Economie en Brainport

• • • •

Deze vertegenwoordigers uit alle delen van de samenleving zijn in rondetafelgesprekken of in een ‘world café-setting’ (kleinere groepen die steeds van samenstelling wisselen) ingegaan op de volgende vragen:

4

1. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken in het gebied? 2. Wat verwacht u van de Dommelgemeenten in het perspectief van de regio met Eindhoven en Helmond? 3. Wat nog meer op de agenda van Dommelvallei? 4. Wat kunt u bijdragen? Fascinerend en inspirerend Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste resultaten van de bijeenkomsten samengevat. Dit betreft een fascinerende en inspirerende bundeling van meningen, gedachten, bespiegelingen en aanbevelingen. Het is uiteraard nog geen uitgewerkt plan: we zitten immers nog in een eerste fase. Het is wel een heel goede basis voor de ontwikkeling van de visie op strategische samenwerking in het gebied. Een basis die de identiteit van Dommelvallei verkent en die richting geeft aan de meerwaarden en ambities. Iedereen heeft meegedacht Het resultaat van de bijeenkomsten is, zoals eerder gesteld, opgebracht door deelnemers met uiteenlopende achtergronden. Denk aan bestuurders en managers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke instanties. Maar ook betrokken inwoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van belangengroepen (senioren, milieu, cultuur, etc.) hebben hun bijdrage geleverd. Het resultaat is daarom verfrissend en heel divers. Van praktische inzichten tot overwegingen vanuit een breed maatschappelijk kader en van kritische noten tot bevlogen ideeën. In de hierna volgende samenvatting zult u als lezer opmerken dat er zaken naar voren komen die niet strikt tot de aandachtsgebieden behoren. Dat was ook een vooropgezet doel: we willen immers ‘over de grenzen heenkijken’, verbindingen leggen en samenwerking tussen uiteenlopende partijen tot stand brengen. Daar schuilen per slot van rekening kansen en mogelijkheden die we anders niet zouden zien.

5

Duidelijk is dat de vorming van een strategische samenwerking een stevig draagvlak kent. Dommelvallei is kansrijk als het ‘Central Park’ van Brainport dat van vitaal belang is voor de leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Dit betreft de toekomst van de kernen van Dommelvallei, maar zegt ook alles over de functie van het gebied naar de toekomst: Dommelvallei kan een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van onze Brainport regio door te voorzien in aantrekkelijke woon- en leefomgevingen, door een unieke natuur en de ontspanningsmogelijkheden die dit biedt, door de vrijetijdseconomie enzovoort.

Dommelvallei daagt uit

18

Concept, tekst en realisatie: Goed Werk Communicatie

Inspirerend en enthousiast Door dit conceptmatig ‘in de markt te zetten’, en intensief naar alle doelgroepen te communiceren, ontstaan ongekende kansen en mogelijkheden. We kunnen dan ook niet anders concluderen dat deze eerste stap naar een visie op strategische samenwerking zeer inspirerend is. We hopen dat u als lezer dit enthousiasme samen met ons deelt. Want samen zijn we Dommelvallei!

19


De toekomst en de oorsprong Een jaarverslag of ondernemingsplan kan veel meer zijn dan een verslaglegging of een toelichting op cijfers en plannen. Er kan een sterk profilerende waarde van uitgaan, waarmee het bijdraagt aan de positieve beeldvorming van een organisatie. Goed Werk heeft voor woningcorporatie woCom uit Someren het concept voor het ondernemingsplan 2014 - 2016 ontwikkeld. Met de veelzeggende titel ‘De toekomst ligt in de oorsprong’ wordt de koers van de organisatie voor de komende jaren toegelicht. Een toekomst die altijd draait om huurders die dan ook prominent in beeld komen. Geportretteerd op een integere en visueel aantrekkelijke wijze spelen zij de hoofdrol, zoals zij ook voor de woningcorporatie het belangrijkst zijn. Goed Werk tekende - naast voor het concept - voor de vormgeving en de fotografie van dit fraaie ondernemingsplan.


De toekomst ligt in de oorsprong Ondernemingspl an wOCOm 2014 -2016

Voorwoord

de toekoms t lIgt In de oorsprong Gewoon goed wonen. Dat is waar woCom voor staat. Ook de komende

De voorgaande jaren heeft woCom koerskeuzes gemaakt waarbij de focus

jaren richten wij ons op onze kerntaak als woningcorporatie, namelijk het

meer op onze primaire taken, het huidige werkgebied en maatschappelijke

zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor

resultaten lag. We hebben bijzondere aandacht gehad voor de financiële

mensen met lagere inkomens in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-

continuïteit van de organisatie om de volkshuisvesting in de regio ook in

Leende, Helmond en Someren.

de toekomst te waarborgen. Door deze koers is woCom nu in staat om de politieke en maatschappelijke veranderingen het hoofd te bieden. Onze

Voor de periode 2014 tot en met 2016 hebben we onze strategische

aandacht kan daardoor nu wat meer verschuiven naar de sociale kant van

koers bepaald. Deze hebben we vertaald naar dit ondernemingsplan: een

de volkshuisvestelijke kerntaak. Naast het geld en de stenen zijn ook sociale

document vol plannen en ambities die inspelen op de snel veranderende

structuren en samenwerking van belang. Vastgoed blijft echter het be-

omgeving. Met daarin de positie van woningcorporaties in het algemeen

drijfsmiddel van de corporatie. En de financieel-economische continuïteit

en van woCom in het bijzonder. We staan op een kantelpunt in de samen-

blijft de uitdrukkelijke randvoorwaarde om ook in de toekomst sociale

leving, een overgangsfase naar een nieuwe toekomst. De maatschappij is in

huurwoningen te kunnen verhuren en onderhouden.

beweging, maar het einddoel is nog niet bekend. De druk op corporaties neemt toe, door de economische recessie en vanuit de politiek. Corporaties

Vanuit deze achtergrond is dit nieuwe ondernemingsplan opgesteld. We

wordt gevraagd hun maatschappelijke bijdrage te leveren. Niet alleen als

gaan daarbij niet terug naar het verleden, maar wel naar onze kerntaak die

sociale huisvester, maar ook met een forse financiële bijdrage aan de over-

ons bestaansrecht geeft. We staan in de startblokken om deze ambitie te

heidsfinanciën.

verwezenlijken. Natuurlijk doen we dat graag samen met u. Kees Strik Algemeen Directeur

Niet zeuren, maar aanpakken. Zo hoort het!

Toen Yolanda Thijssen zo’n acht jaar geleden naar Brabant verhuisde, was het voor de geboren Utrechtse in het begin wel wennen: ”Je bent de eerste tijd toch ‘import’. Gelukkig is dat al lang niet meer en heb ik mijn draai gevonden. Ik vind Helmond een heel fijne stad en in de buurt waar ik samen met mijn man woon, voel ik me thuis.” In de Ridderstraat is Yolanda de spreekwoordelijke ‘goede buur’. Ze staat met raad en daad voor iedereen klaar. “Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite om iets met de computer te regelen. Dan kloppen ze bij mij aan en help ik ze. Ook neem ik graag de tijd om een praatje te maken en bij mensen op bezoek te gaan die eenzaam zijn. Dat vind ik heel normaal.” Yolanda is van het type ‘niet zeuren, maar aanpakken’. “Wat dat betreft vind ik dat woCom zich goed opstelt. Zo worden reparaties bijvoorbeeld snel uitgevoerd en naderhand komen ze checken of alles naar wens is verlopen. Dat vind ik de juiste manier van werken.”

K e e s s t r iK

4

5

Ambitie ‘behoefte’

B. wonEn

Mensen zijn… in beeld bij woCom, evenals hun wensen en behoeften.

Goed wonen begint met een goede woning. WoCom verhuurt, onderhoudt

WoCom is laagdrempelig en bereikbaar voor haar klanten. Onze klant

en bouwt sociale huurwoningen in de gemeenten Asten, Cranendonck,

krijgt snel antwoord en is tevreden over de dienstverlening. We hebben

Heeze-Leende, Helmond en Someren.

een duidelijk beeld van de behoeften van en ontwikkelingen binnen de huidige en toekomstige doelgroep. Op basis van deze kennis bepalen wij

Ambitie ‘betaalbaarheid’

welke producten en diensten nu en in de toekomst het beste aansluiten

Wonen is… je thuis voelen in een woning met een passende huurprijs.

bij deze behoeften.

WoCom heeft voldoende, betaalbare woningen in de gemeenten in haar werkgebied. De huurprijs hangt af van de kenmerken en kwaliteiten

Nick en Joyce Huntemann zijn in oktober verhuisd en in november daarna is Bram geboren in hun nieuwe woning aan de Suurhoffstraat in Helmond. “We zijn elkaar tegengekomen op het werk”, vertelt Nick. “Toen we zover waren om samen te gaan wonen, zochten we een koopwoning. Liefst nieuwbouw, want dan ben je meteen klaar en kun je er een aantal jaren tegenaan. Deze woning viel meteen in de smaak. We wonen in een heel gevarieerde buurt. Er zijn hier mensen die huren, ouderen, gezinnen en starters. Voor Bram is er een speelplek om de hoek en we lopen zo het groen in van de Warande. Ook voor winkels hoef je niet ver de deur uit. We hebben hier dus alles wat we zoeken.” De koopwoning van woCom hebben ze gevonden via Funda. “Ik had een brochure aangevraagd en toen zijn we gaan praten met de makelaar. Vervolgens is het snel gegaan. Vooral ook omdat we voor de prijs erg veel wooncomfort krijgen. Wij zitten hier de komende jaren uitstekend!”

strategie

van de woning. De huurder woont in een huis dat past bij zijn of haar

Klanten kunnen via internet 24 uur per dag hun zaken met woCom

mogelijkheden. Voor betaalbaarheid volgen we de normen van de

regelen. Als klanten niet in staat zijn om via internet met ons te com-

Rijksoverheid en het Nibud.

municeren, bieden we telefonische ondersteuning en kunnen klanten

Erg veel wooncomfort voor je geld

een afspraak maken op kantoor of thuis. Klanten weten waar ze aan

strategie

toe zijn en krijgen een compleet antwoord. Daarbij informeren we over

Op basis van het huidige woningwaarderingsstelsel geldt een wette-

de mogelijkheden en onmogelijkheden. We maken concrete afspraken

lijke maximale huurprijs voor nieuwe huurders. WoCom streeft naar

en die komen we ook na. Maar liefst 80% van de vragen beantwoor-

een huurprijs van gemiddeld 70% van die maximale huurprijs. Binnen

den we al binnen één contactmoment.

die betaalbaarheid streven we naar variatie en differentiatie, afhanke-

WoCom luistert naar de klant. We vragen door om te komen tot

lijk van de plaatselijke woningmarkt. Zittende huurders krijgen elk jaar

inzicht in de echte klantbehoefte. We hebben het gedrag en de voor-

een huurverhoging. Voor mensen met middeninkomens wordt de

keuren van de klant in beeld en deze vormen belangrijke informatie

inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast tot de markthuur. De

voor besluiten die we nemen. Over de woning, het woonmilieu, de

maximale huur voor huurders met hoge inkomens baseren we op de

kwaliteit, de leefomgeving en de behoefte aan ondersteuning.

wettelijke maximale huurprijs en de sociale huurgrens. Minimaal 6.000 van onze woningen hebben een huurprijs onder de sociale huurgrens van de Rijksoverheid en daarvan heeft minimaal 70% een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (de huurgrens van drie- of meerpersoonshuishoudens).

12

13

4. k ansen en rIsICo’s WoCom is een sociale huisvester die ‘gewoon goed wonen’ biedt in Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren. En woCom wil dit in de toekomst blijven. Dit vraagt om het continu verbeteren en transformeren om aan te blijven sluiten bij de behoefte en de vraag. Niet alleen vanuit het oogpunt van vastgoed en de continuïteit, maar met aandacht voor de klant en de maatschappij. Daarbij zien we kansen en risico’s. Risico’s zijn ‘onzekere gebeurtenissen die de realisatie van de strategische doelstellingen van woCom kunnen belemmeren’. De belangrijkste risico’s liggen voor ons in de politieke ontwikkelingen en de nog onbekende, maar grote veranderingen in de corporatiesector als gevolg van politieke keuzes. De economische ontwikkelingen leggen druk op een gezonde bedrijfsvoering die afhankelijk is van woningverkopen en financiering. Niet alleen voor woCom, maar ook voor andere corporaties.

Ik wil hier nooit meer weg!

we graag samen met onze klanten, samenwerkingspartners en de maatschappij. Samen kunnen we verder vorm geven aan gewoon goed wonen in het werkgebied. Door een transparante houding worden onze gezamenlijke doelen en belangen duidelijk en kunnen we elkaar versterken in het behalen van de doelen.

5. tot slot Dit ondernemingsplan verwoordt onze maatschappelijke ambities en de strategie om die ambities de komende jaren te verwezenlijken. Ons ondernemingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met belangrijke samenwerkingspartners, de Bewonerskoepel, onze medewerkers, de Raad van Commissarissen en het klantenpanel. Zij hebben input gegeven en meegedacht. Uiteindelijk zullen we de maatschappelijke opgave op het gebied van wonen, maar ook het gebied van vergrijzing,

Wanneer het corporaties niet lukt om in deze ontwikkelingen

zorg, werk en inkomen samen moeten aanpakken. Mét

het hoofd boven water te houden, moeten andere corporaties

partners en mét betrokken bewoners. Ieder vanuit een eigen

bovendien de saneringskosten opbrengen.

verantwoordelijkheid.

Dit alles vraagt om doordachte keuzes en een goede strategie.

Samen hebben we gezorgd voor een goede fundering, waarop

Een strategie waarbinnen ook ruimte bestaat voor kansen. Met dit ondernemingsplan geven we op transparante wijze inzicht in onze keuzes en strategie voor 2014 tot en met 2016. We verwachten hiermee een goede invulling te kunnen geven aan onze missie en doelstellingen. De ambities geven de kaders aan, daarbinnen is een proactieve invulling en de nodige flexibiliteit mogelijk om snel te kunnen schakelen, waar nodig

22

plannen bij te stellen en kansen te zien en te grijpen. Dat doen

we verder kunnen bouwen en onze ambities kunnen realiseren. “Het mooiste stukje van Someren!” Toon Vereijken kan het weten, want hij woont al 30 jaar in zijn appartement aan de Hoevenstraat. “Het is lekker rustig en ik woon hier dan ook met veel plezier. Ik zou nergens anders willen wonen.” Toon is erg actief in de buurt. Zo erg zelfs dat hij zijn werk mee naar huis neemt. “Ik werk in de groenvoorziening. Elke ochtend zorg ik ervoor dat de plantsoenen in de regio er mooi bij liggen. Dat doe ik ook hier in de straat. Want met al die bezuinigingen kan de gemeente best wel wat hulp gebruiken. Zeker nu de bladeren vallen en het een paar keer f link heeft gestormd. Dan pak ik mijn hark en mijn schoffel en dan doe ik in de straat mijn ronde. Kleine moeite, hoor!”

Zodat huurders, ook in de toekomst, bij woCom gewoon goed kunnen wonen. Daarin schuilt immers het bestaansrecht van de corporatie. De toekomst ligt in de oorsprong.

23


Soms is design ook topsport


Elk jaar is Goed Werk verantwoordelijk voor de communicatie van het Concours Hippique in Mierlo. Tijdens dit evenement worden onder andere de Nederlandse Kampioenschappen voor springruiters verreden. Een prestigieus festijn dat vier dagen lang het epicentrum is van hippisch Nederland. In de aanloop naar het concours draagt Goed Werk zorg voor de promotieposters, de persinvitaties, de sponsorbrochures en maken wij een glossy-paardensport­magazine. Tijdens het evenement is Goed Werk vanuit het perscentrum het aanspreekpunt van de vaderlandse pers. Van landelijke dagbladen tot radio, televisie en online media. Wat dat laatste betreft, vullen wij real-time ook de door ons ontwikkelde website met uitslagen, persberichten, video’s en fotomateriaal. Datzelfde geldt voor de content voor Facebook en Twitter.


NEDERLANDSE

KAMPIOENSCHAPPEN SPRINGRUITERS 24 T/M 27 APRIL CHMIERLO.NL

4


Het CMD en haar partners: antwoord op al uw vragen! Het CMD bestaat uit samenwerkende partners op het gebied van zorg, welzijn, wonen en leven. Een aantal daarvan vindt u ook in het gebouw van het CMD. Het gaat om de volgende organisaties: • Woonstichting ‘thuis • Zuidzorg • Gemeente Son en Breugel • Maatschappelijk werk • Wmo-loket • Mantelzorgsteunpunt • Vrijwilligerssteunpunt • Jeugdzorg • Jeugdgezondheidszorg • Geestelijke gezondheidszorg • Woonloket • Seniorenwerk

CMD Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel Telefoon: 0499-491491 E-mail: cmd@sonenbreugel.nl Internet: www.sonenbreugel.nl/cmd Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur (ma-vr)

voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven gaat u naar cmd!

Alle ondersteuning op één adres! Heeft u vragen op het gebied van zorg, heeft u advies nodig over uw inkomen, wilt u iets weten over vrijwilligerswerk? Deze en andere maatschappelijke zaken regelen we voortaan samen op een adres in Son en Breugel: het CMD. Aan de Europalaan 2 werken alle professionele sociaal-maatschappelijke diensten in het CMD samen onder één dak, zoals maatschappelijk werk, Wmo-loket, het mantelzorgsteunpunt, het vrijwilligerssteunpunt, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, (geestelijke) gezondheidszorg, het woonloket, seniorenwerk enzovoort. De drie kernpartners van het CMD zijn Woonstichting ‘thuis, Zuidzorg en de gemeente. De Woonzorgcentrale is volledig in het CMD opgegaan.

Samen voor elkaar

Waarom een CMD?

‘Samen voor elkaar’, zo luidt de slogan van het CMD. Daarmee bedoelen we dat we samen met u en uw omgeving naar oplossingen zoeken voor uw vragen. We zijn er ook voor elkaar. Want waar het kan proberen we zoveel mogelijk die oplossingen vanuit mensen zelf te regelen. Vanuit de eigen kracht en waar nodig met ondersteuning vanuit de diverse organisaties. Overigens verdwijnen die verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties niet. U kunt nog altijd met gerichte vragen bij hen terecht. Maar u kunt dus met al uw vragen ook terecht bij het CMD. En aangezien u daar alle mogelijke sociale partners treft, is dat natuurlijk wel zo praktisch. Overigens zijn de CMD-medewerkers en die van onze partners ook actief buiten het gebouw van het CMD: op scholen, de kinderopvang in de wijken en buurten en via huisbezoeken bij u thuis.

De Rijksoverheid legt in 2014 en 2105 op basis van o.a. de Wmo, Awbz, Jeugdwet en Participatiewet nieuwe taken en verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten. De gemeente Son en Breugel bereidt zich, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor op die extra taken en verantwoordelijkheden op het zogenaamde ‘Sociale Domein’. Vanwege deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden heeft gemeente het initiatief genomen om alle organisaties bij elkaar te brengen. Hiermee willen we nu en voor de toekomst zorgen dat er goed samengewerkt wordt voor en met inwoners aan een nog betere samenleving waar we er zijn voor elkaar als dat nodig is. Dus: ‘Samen voor elkaar’.

U bent van harte welkom! Komt u gerust eens langs bij het CMD. Ook als u nu niet direct een vraag heeft op het gebied van sociaal maatschappelijke ondersteuning. Onze medewerkers ontvangen u graag en leggen u persoonlijk uit wat zij voor u kunnen betekenen. Wie weet vindt u in de volledige nieuwe, moderne ambiance misschien wel onverwachts een vrijwilligersbaan of leert u bijvoorbeeld hoe uw inzet als mantelzorger wat kan worden verlicht.

Samen voor elkaar Het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) in Son en Breugel opende in maart haar deuren. Iedereen in de gemeente met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en leven vindt op een adres alle expertise verzameld. Aan Goed Werk de opdracht om het CMD in de lokale markt te positioneren. Een krachtig en kleurrijk logo geeft een gezicht aan het CMD, dat is vertaald naar een eigentijdse beeldtaal die de huisstijl draagt. Voor de introductie van het CMD is in deze fase een flyer en een poster voor vindplaatsen (huisartsen, scholen, etc.) ontwikkeld.


WoCom Buurt Buiten bij buurten wocom

Nummer 7, maart 2014 Interview met directeur woCom

‘De toekomst ligt in de oorsprong’

4 Ondernemingsplan woCom 9 woCom introduceert ‘Mijn woCom’ 16 Van vergane glorie tot sieraad van de stad 19 Mooie rapportcijfers voor Bij Buurten

Scherpe blik op de toekomst

de wens om al deze mensen die actief zijn in onze samen-

van woCom. Dit jaar mocht ik dat, in Budel, nog eens fijntjes

Voor woCom is vastgoedontwikkeling geen doel op zich,

leving op een goede manier te huisvesten.”

overdoen. Deze man staat als een huis, net zoals zijn inzicht

maar dient het altijd haar ambities op het gebied van

in ons wonen en de maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn

wonen en leven in een wijk. Het is één van de hulpmid-

Voldoende persoonlijke uitdaging

optimisme en vertrouwen om keer op keer vooruit te kijken

delen om wijken gevarieerder, gezonder en leefbaarder te

Juist in die kerntaak ligt ook de persoonlijke uitdaging

en adequaat in te spelen op alle veranderingen werken

maken. “Zo hebben wij in ons vorige ondernemingsplan,

van Kees Strik. “We zullen ook vaker de minder zelf-

Vorig jaar had ik al een interview met Kees Strik, directeur

Bij Buurten. b i j b u u r t e n in a s t e n c r a ne nd o nc k he e z e - l e e nd e he l m o nd e n s o me r e n is e e n k r a n t va n w o c o m

dat van 2010, al aangegeven dat we meer focus en visie

redzame mensen die voorheen hun veiligheid vonden in

moesten aanbrengen richting onze oorspronkelijke

instellingen en tehuizen huisvesten. En blijven, ondanks

economische recessie en vanuit de politiek. Corporaties

Terug in de tijd

doelgroep,” zegt Kees Strik. “Die zienswijze van drie

de beperking van onze middelen, zorgen voor een veilige

wordt gevraagd hun maatschappelijke bijdrage te leveren.

Begin 1900 werd de woningwet aangenomen. Een wet die

jaar geleden sluit aan bij de recente overheidsbesluiten.

woon- en leefomgeving in onze wijken. Dit kunnen we

Niet alleen als sociale huisvester, maar ook met een forse

aanstekelijk.

Lekker buiten buurten bij woCom

4

“We blijven zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving in onze wijken”

Leef baarheid

Volgens de wet moeten huurd

nen op het beleid van een co

geregeld door een klantenpan groeperingen geven gevraagd

de veranderende samenlevin

aandacht blijven geven aan le

we een verantwoordelijkheid Zij kunnen elkaar helpen om

te houden, door bijvoorbeeld

er mede voor gezorgd heeft dat woningbouwverenigingen

Woningcorporaties gaan terug naar de kerntaak. Het

alleen bereiken door goed samen te werken met welzijns-

financiële bijdrage aan de overheidsfinanciën. We hebben

aan buren en door de wijk n

en -stichtingen in het leven werden geroepen. In eerste

huisvesten van mensen die daar, om uiteenlopende redenen,

organisaties, zorginstanties en gemeenten. Ook de

moeten reorganiseren om te besparen op onze eigen kos-

En als er problemen zijn die

instantie om hygiëne in woningen te verbeteren en krot-

zelf minder makkelijk in kunnen voorzien, maar dan

huurder kan hierin zijn (of haar) steentje bijdragen.

ten, meer woningen moeten verkopen uit ons bestaande

worden, dan zorgt een beet

wonen te voorkomen, want het gezondheidsaspect was

wél in het licht van de huidige maatschappij.” WoCom

Makkelijk zal het niet zijn, we zullen sámen mogelijk-

bezit en we kunnen minder investeren. Ook zijn we bezig

heidsconsulenten - onze mens

een grote drijfveer. Daarnaast schiep het de mogelijkheid

ziet die maatschappij veranderen naar een samenleving

heden moeten creëren om elkaar op te zoeken en samen

om het onderhoud aan de woningen efficiënter aan te

goede oplossing. Meestal luk

om degelijke huizen te bouwen voor arbeidersgezinnen.

waarin mensen worden aangesproken op hun eigen

de verantwoordelijkheid nemen om een goed leefbaar

pakken. Op dit moment bestaat er al een samenwerkings-

Eerst in grote steden, later over het hele land. En nu

verantwoordelijkheid. Een samenleving met alleen een

klimaat te houden in onze maatschappij.”

verband om kosten te besparen. Het is niet uitgesloten dat

garantie dat je hele liefdevol

bouwen, verhuren en onderhouden woningcorporaties

vangnet voor degenen die echt ondersteuning nodig

woCom in de toekomst fuseert met een andere corporatie

voor iedereen!”

goede woningen in nagenoeg elke stad, plaats of dorp.

hebben, onder andere op het gebied van zorg, maatschap-

Politieke ontwikkelingen

in de regio. Door onze koerskeuzes in 2010 en daaruit

In de jaren ‘90 zijn alle corporaties financieel zelfstandig

pelijke ondersteuning, arbeid en inkomen, leefbaarheid

Eind 2013 was de kogel door de kerk: corporaties moeten

volgende financiële keuzes, zijn we in staat om de

geworden, dus onaf hankelijk van de Rijksoverheid.

en wonen. Als woningcorporatie zorgt woCom voor sociale

verhuurdersheffing gaan betalen aan de staat. Huurders

politieke en maatschappelijke veranderingen het hoofd

Om een sterke bedrijfseconomische positie te bereiken

woningen voor diegenen die dat nodig hebben. Dat kan op

hebben dit gemerkt in hun portemonnee door de extra

te bieden. Zo kunnen we de komende jaren schulden

investeerden sommige corporaties begin 21e eeuw ook

basis van een laag inkomen, zorggerelateerd, maar ook

huurverhogingen. Toch levert dit de corporaties maar een

aflossen waardoor we minder rente betalen. En zullen we,

in commerciële vastgoedprojecten.

bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten zijn.

heel klein deel op van de totaal opgelegde verhuurders-

ondanks de hoge verhuurdersheffing, betaalbare wonin-

Want woCom heeft niet alleen de verplichting, maar ook

heffing. Kees: “De druk op corporaties neemt toe, door de

gen blijven verhuren en onderhouden.”

Nederland woont is natuur

t e k s t dé sir é e k r a a i j


Woningcorporatie woCom uit Someren staat dicht bij haar huurders die zij woningen verhuurt waar het prettig wonen is in een veilige leefomgeving. Om huurders te informeren geeft woCom onder andere de huurderskrant Bij Buurten uit, waarvan Goed Werk inmiddels alweer de tweede uitgave heeft gerealiseerd. Zowel de redactie als de opmaak is in handen van onze tekstschrijvers en vormgevers, waarbij een deel van de artikelen wordt aangeleverd door buurtredacteuren: betrokken huurders die verslag doen van ontwikkelingen in hun wijk of dorp.

wocom

bij buurten thuis

wocom

Mijn huis en ik

Ondernemingsplan 2014-2016

‘De toekomst ligt in de oorsprong’

WoCom controleert op asbest

Genieten in een huis vol poppen

Voor de periode 2014 tot en met 2016 heeft woCom haar strategische koers bepaald. Deze hebben we vertaald naar een nieuw ondernemingsplan: een document vol plannen en ambities die inspelen op de snel veranderende omgeving. Dat tot stand is gekomen in samenwerking

Tevreden wonen willen we samen realiseren. Dat

met belangrijke samenwerkingspartners, de Bewoners-

betekent natuurlijk ook veilig en gezond wonen. Daarom

koepel, onze medewerkers, de Raad van Commissarissen

vindt woCom het belangrijk om u over asbest te

en het klantenpanel. Zij hebben input gegeven en meege-

informeren. In Nederland is asbest nog steeds in veel

dacht. Uiteindelijk zullen we de maatschappelijke opgave

woningen te vinden. Ook in de woningen van woCom.

op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van

Binnenkort starten we daarom met een grootschalig

vergrijzing, zorg, werk en inkomen, samen moeten aan-

onderzoek naar asbest.

pakken. Mét partners en mét betrokken bewoners. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Samen hebben we gezorgd voor een goede fundering, waarop we verder kunnen bouwen en onze ambities kunnen realiseren. Zodat huurders, ook in de toekomst, bij woCom gewoon goed kunnen wonen. Daarin schuilt immers het bestaansrecht van de corporatie. De toekomst ligt in de oorsprong. Onze maatschappelijke ambities hebben we rond vijf thema’s geformuleerd:

A. Mensen WoCom zorgt voor huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Met nadruk aangewezen op zorg of mensen die niet op zelfredzaam-

én ongevraagd advies. “Door

ng zullen wij als corporatie

eefbaarheid. Daarin hebben

van huurders die net wat meer aandacht nodig hebben.

betrouw bare partij voor klanten en samenwerkings-

d geen overlast te bezorgen

partners. Medewerkers zijn duidelijk over wat wel en niet

Een huis en dan vooral het interieur zegt veel over de persoon die er woont. Dat geldt zeker ook

netjes en schoon te houden.

mogelijk is in het belang van de volkshuisvestelijke

e niet zelf opgelost kunnen

kerntaak. Zij komen beloftes aan collega’s, klanten en

voor Bets Kissen, die sinds enkele maanden in een appartement in de Vroonhof in Budel woont. Haar

relaties na.

collectie heeft ze voor een deel kunnen meeverhuizen. Een indrukwekkende verzameling poppenhuizen

tje hulp van onze leefbaar-

sen in de wijk - vaak voor een

kt dit, maar het feit dat je in

E.

Toekomst WoCom biedt nu én in de toekomst sociale

rlijk niet automatisch een

huisvesting in de regio, door continu te werken aan

lle buren hebt... En dat geldt

een courante vastgoedportefeuille en een goede

verwerkt zijn. Een materiaal dat sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop was. Omdat later bekend

eigenlijk te groot. Niet alleen vanwege de ruimte, maar

ingericht huis. Van buiten is het een radio, van binnen is

werd dat asbest risico’s voor de gezondheid met zich

ook omdat er rondom het huis een tuin ligt die nogal

het een bakkerswinkel, compleet met slagroomtaartjes,

mee kan brengen, is het sinds 1993 verboden. Ook in

wat onderhoud vraagt. En dat kon ik in mijn eentje niet

mini-appelflappen, bakvormpjes, een miniatuur-weeg-

woComwoningen uit die tijd kunnen dus asbesthoudende

langer bijhouden. De tuin daar is nog aangelegd door

schaal en noem maar op. En ook hiervoor geldt: alles is

materialen zijn verwerkt. In wandplaten, riolering,

mijn man, met haagjes en struiken. Die moet je tijdig

met de hand zelf gemaakt. In de slaapkamer van Bets

meterkasten, garages, rond ventilatiesystemen of onder

snoeien, anders wordt het een wilde boel. Dat wilde

heeft ze ‘haar engelen’ een plaats gegeven.

de vloerbedekking.

een woning vrij.” Hier heeft zij op gereageerd via

omgeving en anderzijds naar de individuele problemen

D. Samen werken WoCom is een klantgerichte en

ze zich, vanwege de ruimte, moeten beperken tot een klein kastje en een oude radio met daarin een compleet

het aanbod destijds niet erg groot. “Tot een schoolvriendin

WoCom kijkt verder. Enerzijds naar de directe woon-

de buurt leefbaar en gezellig

voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest in bouwmaterialen

gaan worden. “Daar zag ik nogal tegenop”, vertelt Bets. “Ik woonde er inmiddels alleen en dat hoekhuis was

van vroeger mij een tip gaf. In de Vroonhof kwam

Leven ‘Goed wonen’ houdt niet op bij de voordeur.

d, samen met onze huurders.

liefst ook een paar vitrines willen plaatsen. Helaas heeft

wilde Bets naar het centrum van Budel, maar daar was

Heeze-Leende, Helmond en Someren.

nel en de huurdersbelangen-

veilige omgeving verhuren. In bijna alle woningen die

het bericht dat haar woning in 2014 gerenoveerd zou

uitgelegd dat ze eventueel ook kon verhuizen. Het liefst

Wonen Goed wonen begint met een goede woning.

woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck,

C.

uit de vingers van Bets. In de woonkamer had ze het

Tijdens een bijeenkomst over de renovatie, werd haar

WoCom verhuurt, onderhoudt en bouwt sociale huur-

orporatie. WoCom heeft dit

WoCom wil technisch goede en veilige woningen in een

Mgr. Zwijssenstraat in Budel. Eind vorig jaar kreeg ze

Jeugdvriendin als buurvrouw

heid kunnen worden aangesproken.

ders invloed kunnen uitoefe-

de kleren en de sieraden die de poppen dragen, komen

ik voorkomen.”

op mensen met een bescheiden inkomen, mensen die zijn

B.

Jarenlang woonde Bets Kissen met haar gezin aan de

bedrijfsvoering.

“Ik kreeg een tip van een schoolvriendin van vroeger”

Is asbest gevaarlijk? Zolang asbest onbeschadigd is, komen er geen vezels vrij en loopt u geen risico. De asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken. Deze vezels kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u asbest daarom niet bewerken, verwijderen, wegbreken,

doorboren etc. Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te

Wooniezie. Het bleek om het appartement naast de

beperken, laat woCom haar woningbezit inventariseren.

schoolvriendin te gaan. Inmiddels is die vriendin van

Het gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau RPS

vroeger al sinds januari 2014 haar buurvrouw. Het

Bijna alle poppen hebben een plaatsje

zal de komende maanden de woningen van woCom

bevalt Bets uitstekend in haar appartement op de eerste

Over haar passie vertelt Bets: “Het was een gezamenlijke

controleren op de aanwezigheid van asbest. Vinden we

etage. “Het is wel een stuk stiller en natuurlijk minder

hobby van mij en mijn man”. We hebben jarenlang

tijdens deze controle asbest dat een risico vormt, dan

ruim. In de vorige woning had ik alle ruimte voor mijn

samen geknutseld aan de verzameling. Hij vooral aan de

wordt de huurder geïnformeerd wat de vervolgstappen zijn.

grote passie: het maken en verzamelen van poppen,

poppenhuizen en de meubeltjes die er in staan. In de

meubeltjes en poppenhuizen.

beginjaren werden de meubeltjes nog gemaakt van oude sigarenkistjes. Later werden daar ook andere materia-

Puur handwerk

len voor gebruikt. Ik maakte de poppen, inclusief de

Bij binnenkomst in de hal is al meteen duidelijk wat de

kleertjes natuurlijk. En in Budel en omgeving heb ik nog

Wist u dat u nooit asbest zelf mag verzagen, schuren of breken. Dat is zelfs strafbaar!

passie van Bets is. In een grote vitrinekast is een deel

lang les gegeven in het maken van poppen.” Wat ze met

Controleert woCom ook uw woning?

en poppen, die in een museum niet zou misstaan. En allemaal samen met haar man gemaakt! Daarom

van haar eigengemaakte collectie uitgestald. De kast

haar verzameling in de toekomst gaat doen, weet ze nog

In woningen van voor 1994 kan dus asbest voorkomen en

is die collectie haar ook zo dierbaar. tekst en foto’s jan van den eijnden

puilt letterlijk uit en de ene pop is nog mooier dan de

niet. Maar gelukkig hebben bijna alle poppen een

deze zijn daarom ‘asbestverdacht’. Dat wil niet zeggen

andere. Je zou het eigenlijk met eigen ogen moeten zien,

plaatsje gekregen in haar nieuwe appartement. Daar

dat er ook daadwerkelijk asbest in de woning is verwerkt.

anders geloof je het niet. De poppen zijn gemaakt van

hoopt ze nog heel lang in goede gezondheid te wonen en

Dit kan alleen worden vastgesteld door specialisten, zoals

keramiek en tot in het kleinste detail uitgewerkt. Ook

te genieten van haar verzameling.

de medewerkers van RPS die daarvoor zijn opgeleid. Wordt úw woning gecontroleerd, dan neemt RPS enkele

Elk thema omvat enkele concreet beschreven ambities

weken van te voren contact met u op om een afspraak te

die het doel voor de komende drie jaar aangeven. Daarbij

maken.

beschrijven we de strategie die we inzetten om dat doel te kunnen bereiken.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/asbest voor veelgestelde vragen

Wilt u ons ondernemingsplan lezen?

www.ggdhvb.nl voor informatie over gezondheidsrisico’s

Kijkt u dan op www.wocom.nl.

5

10

11


Son en Breugel in de stemming


Geef uzelf een goede raad. Ga stemmen! Burgemeester van Son en Breugel Deze stemoproep wordt u aangeboden door de gemeente Son en Breugel

Een sieraad voor de democratie. Ga stemmen! Eigenaresse Horloges & Sieradenwinkel By Anne Ondernemer van het jaar 2013 Deze stemoproep wordt u aangeboden door de gemeente Son en Breugel

Er is geen kunst aan. Ga stemmen! Kunstenaar Deze stemoproep wordt u aangeboden door de gemeente Son en Breugel

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft Goed Werk voor de gemeente Son en Breugel een campagne ontwikkeld om inwoners te motiveren om te gaan stemmen. Bekende (en minder bekende) dorpelingen geven op enigszins ludieke wijze aan wat hen beweegt om naar de stembus te gaan.


Strategische communicatie De Beekse Bron


Nieuwsbrief DeBeekseBron In het Limburgse Beek wordt de meest duurzame woon- en leefomgeving van Limburg gerealiseerd. Al in 2011 ontwikkelde Goed Werk het bidbook waarmee ontwikkelaar BL Huisvesting de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe wijk won. Inmiddels is het project in gang gezet en nadert de bouw van dit paradepaardje van de gemeente Beek. Ook de communicatie krijgt een intensiever karakter, waarbij de communicatiestrategie in deze fase met name is gericht op het binden van de geïnteresseerden en potentiële kopers. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet, is een nieuwsbrief die Goed Werk ontwikkelt, van concept, content, vormgeving tot realisatie.

Nr 2 Nieuwsbrief 2 DeBeekseBron

Nieuwsbrief 2 DeBeekseBron “Naast de ongekende keuzevrijheid die je als bewoner hebt om zelf je woning tot in detail samen te stellen, is ook de duurzaamheid van de wijk en de woningen van hoog niveau. We hebben er bewust voor gekozen om die duurzaamheid niet prominent in de vormgeving van de woningen terug te laten komen. Dat resulteert in fraaie architectuur die hand in hand met duurzaamheid gaat. In principe zie je aan de buitenzijde niet dat het hier om energiezuinige en duurzame woningen gaat. Zo is er gekozen voor duurzaam hout, de muren worden opgetrokken uit de Beeksteen. Dit is een steen uit de regio Beek die heel duurzaam wordt geproduceerd is en een stuk lichter dan gewone bakstenen. Verder zijn de woningen optimaal geïsoleerd en worden ze voorzien van zonnepanelen. Iedere woning heeft ook een eigen warmtepomp. Ook de inrichting van de buurt is duurzaam. De straatverlichting is zelfvoorzienend net als het ontmoetingspaviljoen in de wijk. Er staan zogenaamde energiebomen (zonnecollectoren) en uiteraard zijn er parkeerplaatsen waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.”

24 april Bijeenkomst Beekse Bron

U bent van harte welkom

Nieuwsbrief DeBeekseBron

Op 24 april vindt een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe woon- en leefomgeving. We praten u bij over de stand van zaken op verschillende onderwerpen. Op dat moment zijn we immers weer een stap verder in de ontwikkeling van De Beekse Bron. Professionals vanuit verschillende disciplines, geven inzicht in diverse aspecten van De Beekse Bron. Tijdens de avond geven we in woord en beeld uitleg over de nieuwe wijk, de kavelmogelijkheden, diverse woningtypes en de verkoopprijzen. We leggen u uit hoe het proces van co-creation in zijn werk gaat en hoe u hieraan kunt deelnemen. Er zal die avond ook een co-creator aanwezig zijn die u meeneemt in het spannende traject van de inrichting en vormgeving van uw woning en de ongekende mogelijkheden die de woningen van De Beekse Bron u bieden. Wie zich inschrijft voor co-creation, verzekert zich meteen ook van een plek op de lijst van inschrijvingen die telt als er geloot wordt als het gaat om voorkeur voor een kavel. De bijeenkomst vindt plaats in Beek en u krijgt van ons tijdig een persoonlijke uitnodiging met daarin het programma, de locatie en het tijdstip.

Op weg naar de perfecte wijk 24 april bijeenkomst De Beekse Bron Al meer dan 50 inschrijvingen! Architect aan het woord

Enorme belangstelling:

meer dan 50 inschrijvingen! In de eerste nieuwsbrief kon u lezen dat de belangstelling voor De Beekse Bron erg groot is. Inmiddels hebben zich zo’n 54 belangstellenden ingeschreven. Zij hebben allemaal hun specifieke woonwens in grote lijnen aangegeven. Deze zijn voor ons de basis voor de verdere ontwikkeling van de wijk en de woningen. We gaan uit van een flexibel plan waarin we in principe elke woonwens willen honoreren. Zelfs is er keuze als het gaat om de grote van de kavel. Op basis van de informatie die wij nu hebben, zullen er overwegend vrijstaande woningen gerealiseerd worden, naast vrijstaand geschakelde woningen en tweekappers. Een wijk met vooral vrijstaande woningen op ruime kavels geeft een erg fraai woonbeeld. Dit resulteert in een prettig chique uitstraling van De Beekse Bron.

Ongekend duurzaam Optimaal beeldkwaliteitsplan “Kortom, we werken aan een heel bijzondere wijk. Dat brengt wel met zich mee dat het uitwerken van een beeldkwaliteitsplan de nodige tijd kost. De gemeente Beek toont zich hierin een uitstekende partner. Door intensief aan dit plan samen te werken, bereiken we wat we uiteindelijk aan de bewoners willen bieden: de meest duurzame en gevarieerde woon- en leefomgeving van Beek en omgeving.”

Voorlopige planning 2014 24 april: Bijeenkomst De Beekse Bron in Beek, locatiegegevens volgen nog. 2e/ 3e kwartaal: Start individuele co-creation. Samen met onze ontwerpspecialisten begint u aan het spannende traject van de vormgeving van uw duurzame woning. 4e kwartaal: Uw woning staat op papier. Tot het kleinste detail heeft u uw wensen in een definitief ontwerp vormgegeven. Voorjaar 2015: Start bouw.

BL Huisvesting BV I. www.blhuisvesting.nl E. info@blhuisvesting.nl


Financiële plaatjes voor Dinkelberg en Kuipers Dinkelberg en Kuipers is een persoonlijk en betrokken accountant en adviseur. Goed Werk heeft voor het kantoor een nieuwe positionering ontwikkeld. ‘Wij adviseren u veel succes’ luidt het thema, waarmee Dinkelberg en Kuipers zich onderscheidend in de markt zet. Uiteraard wordt dat ook vertaald naar de website waar onder andere succes­verhalen van cliënten zijn te lezen. Ook bijvoorbeeld veranderende regelgeving, het gevolg daarvan voor cliënten en de advisering in de praktijk is een onderwerp in de vorm van blogs. Goed Werk ontwikkelde hiervoor de ‘financiële plaatjes’.


planvisie

planvisie Klooster Nazareth Gemert


klooster nazareth In de zevende hemel In Gemert worden plannen ontwikkeld om het terrein van Klooster Nazareth een herbestemming te geven. Een van die plannen is ‘7th Heaven’, dat ontwikkelaar BL Huisvesting heeft ingediend. Goed Werk gaf inhoud aan die plannen in de vorm van een bidbook en een positionering van de herbestemming die ruimte biedt aan nieuwbouw, renovatie en verbouw van bestaande panden en de inrichting van de openbare ruimte in het bijbehorende kloosterpark.

Nieuw werk van goed werk maart 2014  
Advertisement