__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

7thHeaven 7heavengemert.nl

5


6


De klokken voor de oproep tot gebed

Nazarethschool, een begrip in Gemert.

luiden niet meer, sinds het vertrek van

Erachter de serene, ommuurde

de laatste zusters Franciscanessen

kloostertuin als plek van stilte en

uit Gemert, die evenwel een

bezinning met het Mariagrotje, het

buitengewoon mooi en statig erfgoed

lijkenhuisje en de Calvarieberg als

nalieten: Klooster Nazareth.

tastbare herinnering aan vervlogen

Een oase van rust en ruimte in het

tijden. Klooster Nazareth is een

dorpshart van Gemert. Het klooster

uitzonderlijk symbool van het ooit zo

is van grote cultuurhistorische

rijke rooms-katholieke leven. Hier

waarde omdat het een van de

komen historie en toekomst samen

allereerste was die in Nederland kon

in een liefdevol herstel en een

worden gesticht, na een eeuwenlang

heerlijke woonomgeving voor alle

verbod van het openlijk belijden van

generaties. Waar kinderen veilig

het rooms-katholieke geloof.

kunnen opgroeien, pril geluk tot bloei

Met de hulp van vele weldoeners

komt en u tot in lengte van dagen

groeide het klooster onder de goede

het leven kunt genieten zoals u dat

zorgen van de zusters uit tot een

wenst. Met een uitzonderlijk fijne mix

uniek en prachtig complex, met een

aan exclusieve penthouses, luxe

grote diversiteit aan gebouwen.

appartementen en royale woningen.

Aan het Binderseind is de fraaie gevel

Verstild geluk en high-end wonen in

van het oude klooster met de

uw eigen klooster met uw eigen park,

waterstaatskapel te zien en het grijze

samen met de kapel een blijvende

pleister van de rectors villa ernaast.

plek om te ontmoeten.

Links om de hoek aan de

Hier schenkt het verleden Gemert

Nonnengang de monumentale

de toekomst.

Klooster Nazareth

7


8


1847

Klooster Nazareth was de tweede

Al in 1851 bleek het noodzakelijk een

nieuwe stichting van de Zusters

vleugel aan te bouwen. Daarin werd

Franciscanessen Penintenten-

naast de lagere school ook een

Recollinnen uit Oirschot.

bewaarschool ondergebracht. Op de

Van oorsprong leidde de congregatie

verdieping lagen bovendien nog

een teruggetrokken leven van gebed

kamers voor kostschoolleerlingen.

en zelfheiliging. Vanaf 1840 gingen

In 1864 werd het klooster nog verder

de zusters zich gaandeweg ook

uitgebreid ten behoeve van het

wijden aan actief apostolaat met

onderwijs, evenals in 1882 met de

het onderwijs als voornaamste doel.

aanbouw van een dwarsvleugel.

Daartoe kochten ze in 1847 het

Deze laatste werd, zowel in 1914 als

voormalige huis van de familie Borret

in 1933, nogmaals vergroot en stond

aan het Binderseind in Gemert.

bekend als Nazarethschool. De

Doorslaggevend om zich in dit dorp

verbinding tussen de bouwperiodes

te vestigen was de behoefte aan

is afgewerkt met een gestileerde

katholiek onderwijs voor meisjes uit

boog. De meer vermogende kinderen

met name de minder bedeelde stand.

die inmiddels ook hun weg naar de

Dit vanuit het rooms-katholieke

Nazarethschool hadden gevonden,

oogpunt dat uit goede zeden jongens

zorgden met hun schoolgeld voor de

en meisjes niet samen in een klas

broodnodige inkomsten. De nieuw-

konden zitten.

bouw kostte echter handenvol geld en de zusters kregen tot 1890 geen steun van de kerk of de gemeente. Hun inkomsten vulden ze daarom verder aan met naai- en verstelwerk.

9


Bij elke uitbreiding werden de

een wasserij en een bakhuis. In de

vrijkomende ruimtes bij het klooster

ommuurde kloostertuin stonden

getrokken dat steeds meer zusters

vruchtbomen en siergewassen en

huisvestte. In de loop van de jaren

lagen groentevelden.

werd het onderwijsaanbod nog verder uitgebreid met een normaal-

In 1960 kreeg het oorspronkelijke

school, een kweekschool voor

klooster aan het Binderseind een

onderwijzeressen en een naaischool,

nieuwe voorgevel in de Bossche

later de huishoudschool, voor meisjes.

School stijl. Aldus ontstond een uniek

Naast de school hielden de zusters

kloostercomplex in het rooms-

zich bezig met de zieken- en ouderen-

katholieke dorpsgezicht van Gemert.

zorg en waren zelfvoorzienend met een eigen boerderij, eigen akkers,

10


11


De Zusters van Gemert

12


13


De Franciscanessen van Oirschot vestigden zich in 1848 in Huize Borret, de ouderlijke woning van staatsraad en provinciegouverneur Anton Borret.

14


Kleurig gefilterd door de hoge ramen

een afspiegeling zijn van het Hemels

werden verwijderd. In 1979 werd de

valt het zonlicht binnen en beschijnt

Jerusalem en werd bij feestelijke

kapel daarentegen weer als te sober

de houten kerkbanken. Vrouwen in

gelegenheden en jubilea steeds

ervaren en kregen de kapel en

zwarte habijten geknield om te

verfraaid met schenkingen als

beelden hun oorspronkelijke kleur

bidden. Een beeld uit vervlogen tijden.

kerkelijk vaatwerk en andere precosia

weer terug.

Op de eerste verdieping van het

voor de eredienst.

oorspronkelijke klooster Nazareth

Wat echter aldoor is gebleven tot op de

ligt de prachtige kapel met

Het oorspronkelijke interieur is

dag van vandaag zijn het fraaie, grote

daaronder de refter, de eetzaal en

opgetrokken in de sobere en strak

kerkorgel uit 1893 en de belangrijke

het kapittel. Samen vormen ze een

geschilderde neoklassieke architec-

sociale ontmoetingsfunctie voor de

rijksmonument. De kapel is een van

tuur die kenmerkend was voor die tijd.

Gemertse gemeenschap.

de zogeheten Waterstaatskerken,

In zijn 150-jarig bestaan werd het

die werden gebouwd met financiĂŤle

interieur van de kapel echter diverse

steun van de overheid, onder

malen aangepast, onder invloed van

toezicht van de ingenieurs van het

de nieuwe stijlopvattingen. Zo

ministerie van Rijkswaterstaat.

onderging de kapel in de jaren zestig

In weerwil van de soberheid van het

van de twintigste eeuw een ingrijpen-

contemplatieve leven van de zusters

de verandering, waarbij bijvoorbeeld

Franciscanessen, mocht de kapel

het hoogaltaar en de zijaltaren

Een waterstaatskapel met toezicht

15


Hier komt u thuis in een oase van rust en ruimte. In uw veilige haven van verfijnde luxe en design, ver weg van de rush van alledag. Bent u een met uw omgeving. Laat u omarmen door de statige vredigheid van het klooster.

Geluk is de stilte om u heen

16


17


Gemert. Gezellig dorp in De Peel

18


Op een steenworp afstand van uw

tingscentrum, een huisartsen- en

eigen klooster vindt u de dorpse

ziekenhuispost, een dagbestedings-

gezelligheid van Gemert. Het dorp

mogelijkheid en een supermarkt.

kent een eeuwenoude geschiedenis,

Het sfeervolle centrum van Gemert

hetgeen af te leiden is uit diverse

heeft een verrassende variĂŤteit aan

historische gebouwen en monumen-

winkels en speciaalzaakjes. Hier kunt

ten, waaronder het kasteel en de

u terecht voor zowel de dagelijkse

vijftiende-eeuwse kerk van Sint-Jans

boodschappen als een middagje

Onthoofding. In de echt Brabantse

heerlijk shoppen. Om daarna

traditie kent Gemert een bloeiend

bourgondisch te genieten in een van

verenigingsleven en uitstekende

de smaakvolle cafĂŠs en restaurants,

voorzieningen op het gebied van

of op een terrasje. Brabantse

onderwijs, sport, zorg en cultuur.

gastvrijheid en het goede leven,

Zo vindt u op slechts vijf minuten

gewoon bij u om de hoek.

lopen faciliteiten als een ontmoe19


Geluk is om te overdenken

20


Bezinning. Een mijmerend over­ peinzen. Even een met uw gedachten. Stilzwijgend genieten in de inspiratie van uw eigen klooster. U leeft het leven op uw manier en met uw eigen zegeningen.

21


22


Geluk heeft een historie

23


24


25


7thHeaven

PrivĂŠ parkeerplaats oude schoolplein

Klooster Nazareth Gemert Appartementen School

ang

eng

nn

No

Appartementen Kloostergebouw

Kapelwoning

sein

der

Bin

Rectorswoning

d

Appartementen Nieuwbouw

Hofwoningen en Parkwoningen

mogelijke invulling vervolgfase

26

n

illaa

rch

Chu


Kloosterwoningen (vrijstaand), Parkwoningen (halfvrijstaand XL) en Hofwoningen (halfvrijstaand)

Kloosterwoningen (vrijstaand), Parkwoningen (halfvrijstaand XL) en Hofwoningen (halfvrijstaand)

Kloosterwoning Parkwoning Hofwoning

kavel m2

kavel nr

kavel 19 Parkwoning XL

164

kavel 37 Parkwoning *

151

170

kavel 20 Parkwoning *

191

kavel 38 Parkwoning *

130

kavel 3

Parkwoning *

197

kavel 21 Parkwoning *

164

kavel 39 Parkwoning *

151

kavel 4

Hofwoning

144

kavel 22 Kloosterwoning XL 204

kavel 40 Parkwoning *

138 118

kavel nr

Type

kavel m2

kavel 1

Kloosterwoning XL 208

kavel 2

Parkwoning XL

kavel nr

Type

Type

kavel m2

kavel 5

Hofwoning XL

144

kavel 23 Kloosterwoning XL 202

kavel 41 Parkwoning *

kavel 6

Parkwoning *

197

kavel 24 Parkwoning *

164

kavel 42 Parkwoning *

115

kavel 7

Parkwoning

170

kavel 25 Parkwoning *

191

kavel 43 Parkwoning XL

113

kavel 8

Kloosterwoning XL 208

kavel 26 Parkwoning XL

164

kavel 44 Hofwoning XL

104

kavel 9

Kloosterwoning

208

kavel 27 Parkwoning

164

kavel 45 Hofwoning

99

kavel 10 Parkwoning XL

168

kavel 28 Kloosterwoning XL 217

kavel 46 Hofwoning

80

kavel 11 Parkwoning *

195

kavel 29 Kloosterwoning

268

kavel 47 Hofwoning XL

80

kavel 12 Hofwoning XL

143

kavel 30 Parkwoning XL

202

kavel 48 Hofwoning XL

81

kavel 13 Hofwoning

143

kavel 31 Parkwoning *

231

kavel 49 Hofwoning

82

kavel 14 Parkwoning *

194

kavel 32 Hofwoning XL

164

kavel 50 Hofwoning

94

kavel 15 Parkwoning XL

167

kavel 33 Hofwoning XL

164

kavel 51 Hofwoning

98

218

kavel 34 Parkwoning *

222

kavel 52 Hofwoning XL

108

kavel 17 Kloosterwoning XL 203

kavel 35 Parkwoning

201

Rectorswoning

290

kavel 18 Parkwoning L

kavel 36 Kloosterwoning XL 234

kavel 16 Kloosterwoning

164

*Levensloopbestendig

27


Wonen in uw eigen klooster

28

Wonen in een historisch klooster.

van Gemert en misschien wel de wijde

Sommigen noemen het een privilege.

omtrek. Het is niet voor iedereen

Anderen zien het als een ultieme

weggelegd, misschien zelfs een

wijze van wonen met een beleving

voorrecht. Het is mogelijk, ook voor u.

van de geschiedenis. Maar wel met alle comfort en luxe van vandaag.

Voorportaal

Wonen in Klooster Nazareth is het

Het heeft vele vrome passanten

Rijke Roomse leven ervaren dat tot

gekend, op weg van de ingang aan

leven komt in de vele architecturale

het Binderseind naar de erachter

details. Wonen waar ooit de Zusters

gelegen Waterstaatskapel.

van Gemert sober leefden, hard

Het voorportaal. Soms meen je de

werkten en vroom hun gebeden

gezangen van de zusters in de kapel

opzegden. Het komt nu tot leven als

nog te kunnen horen. Hier begin je

een van de mooiste woongebieden

het klooster pas echt te ervaren. Dat


begint al bij de statige voordeur aan

woonkamer. Voor het eten trekt u

Appartementen en

het Binderseind. Straks de entree

zich nog even terug in uw studeer­

penthouses

van een behaaglijke kapelwoning.

kamer op de eerste verdieping om

Klooster Binderseind

De kenmerkende architectuur van

uw e-mail te beantwoorden. En na

Boven de hoofdingang van het

het klooster is binnen en buiten

het eten, met vrienden naar de

klooster aan het Binderseind treft u

tot in het detail aanwezig.

stamkroeg De Heeren van Gemert,

het gietijzeren pinakel van de

Verdeeld over twee verdiepingen

u loopt er zo naar toe.

Congregatie Zusters Franciscanessen

vindt u een grote woonkamer en drie

van Oirschot. Het zal tot in de verre

slaapkamers. Een ruime en luxe

toekomst de oorspronkelijke identiteit

badkamer completeren de woning.

van het klooster koesteren. Straks

De kapelwoning heeft een groot terras

wijst het de weg naar de exclusieve

aan de voorzijde van het Binderseind.

appartementen en penthouses

Samen, genieten van elkaar en een

die zich in het kloostergebouw aan

goed glas wijn op het terras of in de

het Binderseind bevinden. 29


30

Achter de prominente deur vindt u

wonen, een luxe rustpunt in uw druk

stille kloosterhof een kruidige flard

de grote hal die toegang geeft tot de

bestaan. De zeer eenvoudige

naar binnen. Het garen van de dry

twee zeer ruime appartementen op

maaltijden die de zusters eens in de

aged ribeye op de robuuste Boretti

de begane grond. De hoge plafonds

refter nuttigden, zijn aan u niet

barbecue verloopt uitstekend.

in combinatie met het ruime

besteed. Vrijdag. Vanavond is het

Binnen schuiven de vrienden aan,

vloeroppervlak, geven een ruimtelijke

mannenavond met een goed, eerlijk

aan het kookeiland van uw leef­

en rijke beleving die typerend is

stuk vlees van de ambachtelijke

keuken, met een goed glas whisky.

voor monumenten van deze orde.

slager uit het dorp. Door de open-

Alom uiten ze hun bewondering voor

Wat een voorrecht hier te mogen

staande terrasdeur waait vanaf de

het uitzonderlijke comfort van uw


Zuster Francina

heerlijke woning en de exceptionele

extra slaapkamer(s) die al in gereed-

Vanavond zijn de kids er weer en

luxe van wonen in dit monumentale

heid is gebracht, dus misschien de

nestelt u zich samen met hen en uw

klooster. Het is warm genoeg om

avond nog even afsluiten met een

vrouw in de comfortabele zitbank

lekker buiten te gaan zitten, op uw

heerlijk speciaalbier bij cafĂŠ Gij & Ik

in uw royale woonkamer. Wonen in

riante terras aan het Binderseind.

om de hoek. Desondanks bent u de

Klooster Nazareth is een zegen.

Heerlijk beschut met de ranke balkons

volgende ochtend weer fris uit de

erboven als overkapping. Dit wordt

veren om een balletje te slaan op

een prima avond. Overnachten is

de tennisbaan en dan door naar de

geen enkel probleem, met een ruime

hockeywedstrijd van uw zoon. 31


Zuster Canuta

32


In niets herkent u, in de luxe apparte-

van de dag samen, met zijn tweeĂŤn,

heerlijk dat u daar gewoon naartoe

liefst de hele breedte, grote slaap­

menten op de eerste verdieping van

een goed glas wijn, na een drukke

kunt wandelen. De krachtige stralen

kamers en twee riante terrassen.

het klooster, nog de eenvoudige

werkdag. Wat een ongekende

van de regendouche in uw luxe

Wat een weelde. Gearmd loopt u

cellen waar de zusters zich te ruste

rijkdom om in deze monumentale

badkamer spoelen de vermoeidheid

door de stille straten. Deze avond is

legden. Hun heilwens is echter nog

ambiance te mogen wonen. En u

van de dag weg. Peinzend kiest u uw

van u beiden, met eindeloze

voelbaar in de weldadige rust van de

besluit, vanavond geen zelf bereide

outfit uit de inhoud van uw walk-in-

gesprekken bij verfijnde gerechten.

stille kloosterhof aan de achterzijde,

gerechten in uw royale woonkeuken.

closet. Genietend kijkt u nog even

Bij thuiskomst verwelkomen de

waar u vanaf uw riante terras op

Vanavond gaat u voor het wildmenu

om u heen in uw luxe woning met

statige contouren u terug in de

uitkijkt. Hier komt u aan het einde

in restaurant Kastanjehof. En wat

een royale woonkamer over maar

serene rust van uw eigen klooster. 33


Geluk is nog vele jaren

34


Het weldadige gevoel van samen zijn. Zonder zorgen. Genieten in het luxe comfort dat bij u past met uw woning volledig afgestemd op uw wensen. Nu en in de toekomst. Het ultieme besef van samen kunnen blijven. In alle vrijheid.

35


36


Zuster Chrysantha

37


38

In de slaapzalen op de tweede

gesitueerd zijn, met een riante

Een vrije ochtend. De tijd aan uzelf.

verdieping van Klooster Nazareth

woonkamer en leefkeuken en twee

Het zonlicht valt door de grote

sliepen eens de kostgangsters en de

grote slaapkamers. Een oase van

terrasdeuren en lokt u naar buiten.

novicen, waarin een enkele maal

verfijnd comfort en een gevoel van

Op uw riante loggia geniet u mijme-

nog weleens vertwijfeling huisde

ruimte, dat wordt versterkt door de

rend van uw fenomenale uitzicht

over hun roeping. Er is echter in geen

metershoge plafonds met de prachtig

vanaf het Binderseind, over de daken

enkel opzicht sprake van twijfel bij

gerestaureerde dakspanten.

van de Schoorswinkel, helemaal tot

het zien van de weelderige ruimtes

aan kasteel Gemert. De geur van

van de luxe penthouses die hier nu

versgebakken brood bereikt u.


Zuster Leonarda

Tijd voor een heerlijk knapperig ontbijt.

weldadige aroma’s in het ligbad in

Op uw gemak wandelt u naar de

uw luxe badkamer. Daarna uren met

bakker, pikt nog even uw ochtend-

een goed boek, diep weggezonken

krant mee. Vrolijke stemmen van

in de kussens van de loungebank

spelende kinderen in het klooster-

in de weldadige privacy van uw

park doen u op de terugweg even

eigen terras.

glimlachend stilstaan. Wat een heerlijke dag. Deze ochtend blijft u lekker thuis. Eerst genieten van de 39


Aan het Binderseind gaat de geschiedenis van het klooster terug tot het jaar 1847. Terug in de tijd, tot de aankoop van het Rectoraat door de congregatie. Tot dan stond de rectorswoning bekend als ‘Huize Borret, de ouderlijke woning van staatsraad en provinciegouverneur Anton Borret. Het pand heeft zelfs een rijke geschiedenis die teruggaat naar de vijftiende eeuw. Het werd het eerste onderkomen van de zusters. Het waren gelukkige tijden voor de zusters, als eerste pioniers in een nieuwe omgeving. Nu is dit prachtige en opvallende pand uitermate geschikt als gezinswoning en zullen de nieuwe bewoners er het geluk vinden. Het grijs gepleisterde gebouw heeft een prominente plek in het klooster. Vooral doordat het ten op zichte van de rooilijn van het klooster uitsteekt en daardoor een opvallende plaats heeft in het straatbeeld. 40


Wonen in verwondering

41


42

In de woning beleeft u de eminentie

zo’n belangrijk monument. Voorzien

masterbedroom van de ouders, op

van weleer, vooral door de ruime

van alle comfort en hedendaagse

de eerste verdieping. Groot genoeg

kamers met de fraaie en hoge

luxe die het leven in zo’n statig pand

om te slapen, te spelen en te

plafonds en grote ramen. U voelt

verlangt. Achter de karakteristieke

studeren. Toch vinden zij op de zolder

de geschiedenis in iedere kamer,

gevel van het rectoraat vindt u een

een gemeenschappelijke hobby- en

in iedere kier in de vloer, op elke

moderne en comfortabele een­

speelruimte. Lekker wegkruipen

traptrede. De nieuwe bewoners

gezinswoning, met in basis drie grote

achter de spelcomputer op de grote

zullen zich gelukkig prijzen door te

slaapkamers. De kinderen hebben

bank, of vechtend om de afstands-

kunnen wonen in een voor Gemert

ieder hun eigen kamer, naast de

bediening van de thuisbioscoop.


Rectorswoning

Een poolbiljartje leggen met

jaarlijkse kamerconcert. Nog even

slaapkamers. Het rectoraat leent

vrienden, het kan, waarom niet?

en de klanken van het Pianoconcert

zich voor iedere gewenste indeling,

Vandaag kookt papa op zijn vrije dag

nr. 3 van Rachmaninov zullen de

geheel naar uw wensen. De grote tuin,

in de luxe keuken van sterniveau.

ruimte vullen. De vleugel heeft hier

met uitkijk op het rijksmonument,

Vanachter het kookeiland heeft hij

zijn vaste plek gevonden.

gelegen op het zuidwesten biedt alle

direct contact met zijn vrouw in de

Binnenkort is er gezinsuitbreiding.

privacy. En vooral rust. Een stilte die

huiskamer. Ze heeft de tafel al

En dat is geen enkel probleem. Op de

voorheen alleen de heer Borret en de

gedekt. Wel snel eten, want om acht

ruime zolder bestaat de mogelijkheid

zusters kenden.

uur komen de eerste gasten voor het

tot het creĂŤren van nog eens twee 43


44


Binnenvallende zonnestralen. Een zondagochtend. HĂŠt moment voor uzelf. Even niks hoeven. Niet de hectiek van buiten de kloostermuren. Hier geniet u van de stilte, een boek en een heerlijke cappuccino. La joie de vivre.

Geluk is even voor uzelf

45


Harmonie en eenheid

46


Ruim honderd jaar zaten Gemertse

omhoog werd gekeken naar het

kinderen braaf in de schoolbanken

zonlicht dat viel door de grote ramen.

van de Nazarethschool. De zusters

Hun handen glijdend over de fraaie

hadden de wind er goed onder.

balustrades als de school uit was,

Eindeloos klonk in de hoge, grote

de echo’s van hun vrolijke stemmen

klaslokalen het opzeggen van de

in het fraaie trappenhuis.

tafelrijtjes, terwijl verlangend

47


48

Deze zelfde monumentale trap

metershoge plafonds benadrukken

directe verbinding met uw gasten,

begeleidt nu u en uw gasten naar de

de ruimte en het monumentale

die onder het genot van een goed

verstilde kloostergangen op de

karakter van uw heerlijke woning,

glas wijn toekijken hoe u de lekkerste

eerste verdieping, naar uw luxueuze

met bovendien twee grote slaap­

hapjes klaarmaakt. Vanaf de

appartement. Zo u wenst, kunt u ook

kamers en een luxe badkamer.

openstaande terrasdeuren waait

gebruik maken van de aanwezige lift.

In uw designkeuken bereidt u met

een zwoele bries naar binnen en lokt

Avonden met goede vrienden. In

ondersteuning van de nieuwste

enkele van uw gasten naar buiten.

verwondering kijken zij om zich heen.

technieken op kookgebied, de

Het royale woonoppervlak en de

heerlijkste gerechten. U staat in


Zuster Louisa

Vanaf uw riante balkon rust hun oog

uitzonderlijke ambiance van wonen

genietend op de groene verstilling

in dit monumentale pand, dat een zo

van de kloosterhof en de ruisende

bijzondere plek inneemt in de

bomen van de kloostertuin erachter.

Gemertse historie. Wat een weelde

De voorkeur van de andere gasten

hier te mogen wonen.

gaat uit naar het uitzicht over de lichtjes van het dorp, vanaf de Nonnengang. Aan de sfeervolle dis gaan de gesprekken nog lang over de 49


50

In de Nazerethschool inspireerden

In deze inspiratievolle, monumen­

eisen aan uzelf en ziet die graag

de zusters hun leerlingen met een

tale omgeving is op de bovenste

terug in uw woonomgeving.

niet aflatende ijver. Om te leren lezen,

verdieping, onder de fraai geres­

En dat kan. Hier. In het privilege van

rekenen en schrijven. Maar ook om

taureerde ‘Verbeterd Hollandse

een high-end penthouse met alle

hun verbeeldingskracht de vrije loop

kapspanten’, een exceptioneel

denkbare luxe en comfort, in een

te laten, in prachtige borduursels en

luxueus penthouse gesitueerd.

adembenemend design. Hier komen

tekeningen. Met verf, houtskool of pen

U bent een liefhebber van kunst

al uw droomwensen samen in een

en inkt. En nog steeds waait de geest

met oog voor detail en verfijnde

weelderige ruimte met een riante

van expressie rond in de kunst­­ateliers.

architectuur. U stelt uiterst hoge

woonkamer met leefkeuken, een


Zuster Margaretha

masterbedroom en twee ruime

vergezichten. In deze verfijnde

bewondert uitgebreid uw kunst­

slaapkamers en de beschikking

ambiance heeft u zowel alle privacy,

collectie, die hier in de metershoge

over een grote luxe bad­kamer. Een

alsmede volop ruimte voor het

ruimte prachtig tot zijn recht komt.

verrassende entresol met onder

ontvangen van grote gezelschappen.

De sfeer is uitmuntend. Iedereen

meer een bioscoop verbindt binnen

De luxe van een privélift brengt uw

geniet. U geniet. Zacht geroezemoes

met buiten, met een riant dakterras,

gasten direct in uw woning, waar u ze

van geanimeerde gesprekken.

waarvandaan u diep weggezonken

verwelkomt met een heerlijk glas

Getinkel van glazen. Gelach. Na

in het comfort van uw loungefauteuil

champagne. Op fraai gedekte tafels

afloop geniet u nog even heerlijk

optimaal geniet van de majestueuze

staan exquise delicatessen. Men

samen na. 51


Tijdens de ondertekening van het koopcontract op 12 april 2017 werd door de wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk aan de twee initiatiefnemers van 7thHeaven, Toon van Schijndel van A. van Schijndel Beheer en Bas van de Laar van BL Huisvesting de originele sleutel van Klooster Nazareth overhandigd.

52


S

Sleutel betekent volgens de Van Dale werktuig dat door omdraaiing iets opent of sluit. Volgens de strikte regels van hun congregatie trokken de zusters zich na gedane arbeid terug in de beslotenheid van het klooster en ging de grote voordeur op slot. In 2017 werd de grote sleutel van klooster Nazareth plechtig overgedragen, als startsein om dit unieke deel van Gemert op een uiterst respectvolle wijze om te toveren in een prachtige, groene en fraai opgezette woon- en leefomgeving die zijn weerga niet kent. Daarmee heropenen de deuren voor de Gemertse gemeenschap en de nieuwe bewoners van het klooster, die elk een eigen replica van de kloostersleutel krijgen als prachtig symbool. De sleutel draait om naar het begin van een nieuwe toekomst.

53


54


55


Eigentijds wonen met historie

Begin twintigste eeuw was Klooster

nieuw appartementengebouw,

Nazareth wederom te klein. Met de

volkomen in harmonie met zijn

hen zo kenmerkende voortvarendheid

monumentale omgeving. De fraaie

pakten de zusters van Gemert aan

architectuur van de voorgevel is

wat er gedaan moest worden en er

geheel opgetrokken in de statige stijl

verrees een nieuwe vleugel.

van de Rijks monumentale Water-

In contradictie met vaste geloofs­

staatskapel. En aan de achterzijde,

rituelen heerste er een sfeer van

gelegen aan de verstilde kloosterhof,

vooruitgang in het klooster, met een

is de bouwstijl van het oorspronkelijke

alsmaar uitbreidend onderwijsaan-

klooster aan het Binderseind en de

bod met een bewaarschool, lagere

Nazarethschool te herkennen. Om

school, een normaalschool en een

de harmonieuze oase van groen niet

kweekschool voor onderwijzeressen.

te verstoren is een stuk modern

Nu wordt op deze plek de lijn der

comfort aan het oog onttrokken, met

vernieuwingsgezindheid doorgetrok-

een parkeergarage onder het gebouw.

ken met een prachtig gestileerd 56


Achter de riante privĂŠterrassen,

om een heerlijke wandeling.

dag tussen twee van de gelukkige

omringd door de devote verstilling

Glimlachend kijkt u toe, terwijl een

bewoners van dit unieke klooster.

van de kloosterhof, gaan zeer ruime

vader verstoppertje speelt met zijn

Glimlachend wandelt u terug. Tijd

appartementen schuil. Een open-

kinderen. Uw hond trekt u verder, die

voor een stevige kom soep. Diep

staande terrasdeur. Een gordijn dat

wil door. Hij weet de weg. Graag zit

weggezonken in uw fauteuil met een

opwaait in een aangenaam briesje.

u even op het bankje te genieten bij

goed boek. Straks nog even ontspan-

Stap naar binnen en u wordt

het Mariagrotje. Mijmerend. Wat woont

nen in een weldadig bad in uw luxe

verwelkomd in een zee van ruimte in

u toch op een uitzonderlijke plek.

badkamer. Hier woont u, in de veilige

de grote woonkamer, met zijn hoge

Een zachte stem haalt u uit uw

geborgenheid van uw eigen nieuw-

plafonds en fraaie lichtinval. Een

overpeinzingen. Of hij naast u mag

bouw klooster met alle denkbare

zondagmiddag. De herfst vertoont

komen zitten? Uiteraard. De klooster-

comfort en luxe.

zich in een oneindig palet aan

tuin is een plek om elkaar te

kleurschakeringen, in de eeuwenoude

ontmoeten, te verbinden. Zo was

bomen van het kloosterpark. Tussen

het, toen de zusters nog de scepter

de zacht bewegende boomtakken,

zwaaiden. Zo is het nu. Zomaar een

piepen de zonnestralen. Dat roept

gezellig gesprek op een zondagmid57


58

59


9


60


61


62

De heerlijke geur van koffie bereikt

buiten. Telkens weer beneemt de

het eens. Vandaag verkiest u de

uw neus. Tijd om op te staan. Met de

vredigheid in de kloosterhof en het

dynamiek van de stad, boven de

krachtige stralen van de ruime

kloosterpark erachter u de adem.

groene oase van klooster Nazareth.

inloopdouche in uw luxe badkamer

Een welkome tegenhanger van de

Vanaf hier bent u zo in Helmond.

bent u in een keer wakker. Energiek

hectiek van uw dagelijks bestaan.

De gezellige terrassen aan het

en verkwikt loopt u door uw grote

Volop genietend snuift u de voor-

Havenplein zitten vol.

woonkamer. Laat het weekend maar

jaarsgeuren op. Gelukkig. Het wordt

Met volle teugen geniet men van

beginnen. Door de grote ramen valt

al warm. Tijdens een zalig ontbijt op

de eerste voorjaarswarmte.

de lentezon royaal naar binnen.

uw royale terras, smeedt u samen de

Uw vrienden wenken u en nodigen

Voorzichtig opent u de tuindeur naar

plannen voor vandaag. Snel wordt u

u uit aan hun tafeltje.


Metten

De dames verdwijnen nog even de

Vanavond naar een theatervoorstel-

stad in om te shoppen in een van

ling, maar nu eerst een hapje eten.

de vele winkeltjes, terwijl de heren

En morgen? Morgen is het zondag.

verwikkeld raken in een vriend-

Nog een heerlijke vrije dag die voor u

schappelijke businessdiscussie.

ligt, voordat de drukke werkweek

Als de ober de glazen bordeaux komt

weer begint. Eigentijds en vrij, in de

brengen, komt u beiden tot bezinning.

charmante warmte van deze unieke

Vandaag even geen werk. Met zijn

plek. U leeft het leven zoals u dat wilt.

vieren slentert u door het sfeervolle centrum naar de Cacaofabriek. 63


64

Eerste kerstdag. De voorzichtige

In deze monumentale atmosfeer

geuren van de gisteren al bereide

stralen van het winterzonnetje

met zijn devote rooms-katholieke

gerechten bedwelmen u een beetje.

piepen naar binnen. De zon krijgt

oorsprong, krijgt Kerstmis net nog

Onder de grote, prachtig versierde

ruim baan als u de gordijnen in

wat extra betekenis. Terwijl uw man

kerstboom liggen kleurig verpakte

uw ruime slaapkamer open doet.

in de luxe badkamer zijn toilet maakt,

cadeaus. Verwachtingsvol. Straks

Door de grote ramen rust uw blik

loopt u door de riante woonkamer

komen uw kinderen en kleinkinderen.

op de glinstering van de rijp op de

naar uw leefkeuken, het gezellige

U heeft alle slaapkamers al voor hen

haagjes in de serene kloosterhof.

hart van uw luxe appartement. De

in gereedheid gebracht. Liefdevolle


Vespers

momenten samen, met de hele

het is om in deze heerlijke omgeving

Na een uitgebreid ontbijt, gaan ze

familie rondom de feestelijk gedekte

te wonen. ‘s Avonds is er volop pret

weer huiswaarts. Nagenietend met

grote eettafel en met het uitpakken

bij de gezelschapsspelletjes in uw

een heerlijke kop koffie, zit u in uw

van de geschenken. Heerlijk samen

comfortabele zithoek. De volgende

comfortabele fauteuil en keert de

een frisse neus halen in het fraaie

ochtend zijn de kleinkinderen

serene en elegante rust van Klooster

winterse kloosterpark. Gearmd lopen

al lekker aan het spelen met hun

Nazareth weer terug.

uw man en dochter voor u. Ze fluistert

cadeaus. En daartoe hebben ze in de

hem toe wat een voorrecht en genot

weelderige ruimte alle gelegenheid. 65


66


67


Het verleden van morgen

68


Glansrijk wonen aan de rand van

Sfeervolle, karakteristieke en

de kloostertuin. Hier komt een

eigentijdse woningen in de luxe en

aantrekkelijke variatie van 36 luxe

het comfort van nu. Aan de voorzijde

vrijstaande, halfvrijstaande en

het groen en de ruimte van uw eigen

levensloopbestendige woningen. Ze

park, aan de achterzijde de privacy

worden opgetrokken in de pure stijl,

van uw diepe tuin. U heeft hier een

geĂŻnspireerd op het timmermans-

buitengewone vrijheid in het kiezen

classicisme. Traditionele vormen en

van uw eigen kavel, woningtype en

materialen die passen bij de romantiek

gevelbekleding. Stel uw eigen

van het aloude klooster en de dorpse

droomwoning samen zoals u dat

charme van Gemert. De woningen

wilt, tot in elk detail. In uw eigen stijl.

worden verbonden door fraaie

Wonen in klooster Nazareth is

poortjes, symbool voor de harmonie

historisch wonen met de techniek

en symbiose in de hofbebouwing.

van morgen. 69


Kloosterwoning

74

Een zondag in mei. Alles is in

op de grote houten eettafel staan de

gereedheid voor het feest. Dit jaar

hapjes en het drinken al klaar, de

pakt u eens uit om uw verjaardag te

barbecue is aan. De bel gaat, daar

vieren. Nu schijnt het zonnetje nog,

zijn de eerste gasten. Een uur later

maar er wordt misschien nog wat

zijn familie en vrienden overal

regen verwacht. U prijst uzelf gelukkig

geanimeerd met elkaar in gesprek.

met de keuze voor een royale

De gasten zitten aan de tafel op het

veranda, toen u dit fantastische huis

achterterras in uw diepe tuin, binnen

kocht. De lounge set, de tafels en uw

in de riante woonkamer en aan de

gasten, alles kan gezellig onder de

bar in de keuken. Wat een weelde,

overkapping. In uw ruime keuken en

deze ruimte. Iedereen heeft het naar


zijn zin. Ook de kinderen. Die

beslissing is het geweest om

vermaken zich uitstekend in alle

hier, op deze fenomenale plek, dit

veiligheid in het kloosterpark voor

geweldige huis te kopen voor uw

uw deur. En mocht het gaan regenen,

gezin. U bent een gezegend mens.

maar wellicht valt het mee, dan kunnen ze terecht in hun fijne speelkamer. Een stel vrienden woont wat verder weg, maar blijft lekker logeren. Dat is geen probleem met de extra, grote logeerkamer. U kijkt eens om u heen. Wat een uitstekende 75


76


Een saillant detail tussen de woningen vormen de poortjes. In vroeger tijden een luxe, met de chique betekenis dat men een eigen opgang en ambacht had. Hier een smaakvolle en verbindende schakel in de harmonieuze aanblik van de karakteristieke woningen aan weerszijden van de kloostertuin.

De poortjes van Vermeer

77


Park- en Hofwoningen Levensloopbestendig

78

Dรกt is nog eens een fijn vooruitzicht.

natuurlijk beneden in de privacy van

halen. Fijn, dat hij elke donderdag

In het skypegesprek met uw zoon

uw royale slaapkamer, met uw eigen

vanuit thuis kan werken. Lachend

in Amerika, vertelde hij dat hij

luxe badkamer. U slaat de terrasdeur

vertelde hij, dat hij ze na school altijd

binnenkort met zijn gezin overkomt

van de slaapkamer open, en loopt de

met moeite nog even aan de grote

naar Nederland. Heerlijk, de

grote tuin in. Het zonnetje schijnt en

eettafel bij de woonkeuken krijgt, om

kleinkinderen weer eens zien. Ook zo

u hoort de vrolijke stemmen van

wat te eten en te drinken. Die willen

fijn dat ze lekker bij u kunnen blijven

de buurjongetjes. Straks kwam u uw

zo snel mogelijk naar buiten om te

logeren, met de grote slaapkamers

buurman nog tegen, net toen hij

spelen in het prachtige kloosterpark.

en de ruime badkamer boven. En u

naar school wilde lopen om ze op te

Even later ziet u door het grote


voorraam van uw riante woonkamer

klooster toch bijzonder. Kinderen

het ene buurjongetje met zijn fietsje

groeien er veilig op en u kunt hier

en de andere voetballen met zijn

samen nog jarenlang blijven wonen,

vader. Uw man komt naast u staan

in alle vrijheid. Een zegen.

en slaat een arm om uw schouder. Koffie? Graag. Als u in uw loungehoek in de tuin geniet van het moment samen, spreekt u het uit naar elkaar. Wat is wonen in het Nazareth­ 79


Geluk is samen

80


Genoeglijke momenten samen. Heerlijk knus met uw gezin. Aan de lange tafel gezellig de dag doornemen. Genieten van goede gesprekken met vrienden of intiem met zijn tweeĂŤn. Geluksgevoel.

81


E

Een prominente plek in de oude kloostertuin heeft het Mariagrotje. Gebaseerd op de grot in het Franse bedevaarts­ oord Lourdes. Uniek in

zijn soort door zijn uitzonderlijke architectuur. Bijzonder om het feit dat men er ook echt naar binnen kan en de nog ongeschonden staat ervan. Stille getuige van de liefde en verering van de zusters Franciscanessen voor de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus.

82


83


84


Geluk is vier seizoenen

85


Een eigen park voor de deur

86


Het privilege van een eigen park, direct voor uw woning. In deze oase van rust ontmoeten bewoners en inwoners van Gemert elkaar en spelen kinderen heerlijk veilig buiten, ravotten en voetballen samen. Hier maakt u uw vaste ronde, joggend of wandelend met de hond en geniet u samen op een bankje van de warme stralen van de ondergaande zon. 87


ang

eng

nn No

d

sein

der

Bin

n

illaa

rch

Chu

Schaal 1:1000

Een park met historie

88


De kloostertuin is oorspronkelijk

Uw parkbeleving wordt versterkt

aangelegd in een kruisvorm.

door de haagjes, de muziek­kiosk en

Volg de originele padenstructuur en

het riviertje de Rips. In de ingetogen

neem even de tijd stil te staan bij het

en historische binnenhof hangt nog

Mariagrotje. Net als de zusters

steeds de sfeer van het oude

eertijds. Even verderop bevindt zich

kloosterpark. Hoor het ruisen van

het lijkenhuisje, een monumentje op

de monumentale bomen.

zich. De calvarieberg, ooit een plek voor bezinning en verdieping, is ook nu nog prominent aanwezig.

89


Geluk krijgt een impuls

90


91


92


De plattegronden van uw woning

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de plattegronden van de appartementen en woningen. Vanzelfsprekend biedt de Persoonlijke Huisvesting de mogelijkheid om uw woning in te delen of uit te breiden naar uw wens. U kunt dit bespreken met de makelaar. 93


Zuster Francina Schaal 1:50

Aan de linkerzijde van de statige toegangsdeur ligt het appartement Zuster Francina met een gebruiks­ oppervlakte van ca. 150 m². Het ranke balkon van het appartement op de eerste verdieping biedt het appartement een eigen, overdekt terras. Zowel aan de voorzijde met het gezellige dorpsaanzicht, als aan de achterzijde, gelegen aan de rustige binnentuin. In appartement Zuster Francina heeft u de beschikking over twee slaapkamers, een luxe badkamer en een royale woonkamer met eetkeuken over de totale breedte van het appartement, met directe toegang tot de buitenruimte van maar liefst ca. 138 m².

Klooster

Begane grond 94


95


Zuster Canuta Schaal 1:50

Klooster Verdieping 1 96


Op de eerste verdieping van het Klooster bevinden zich nog eens twee luxe appartementen met een gebruiksoppervlakte van ca. 126 m², Zuster Canuta, en Zuster Chrysantha (pag. 102) van ca. 183 m². Zowel aan de voor- als achterzijde heeft u de beschikking over twee royale terrassen van maar liefst ca. 25 m², met volop ruimte voor een loungehoek of eettafel en een prachtig uitzicht over Gemert en de rustige binnentuin. In de royale woonkamer over de gehele breedte heeft u alle ruimte voor een designkeuken met eettafel en gezellige zithoek. In basis heeft u in appartement Zuster Canuta de beschikking over twee slaapkamers en een comfortabele badkamer en in Zuster Chrysantha over drie slaapkamers en zelfs twee badkamers. Dat is optimaal genieten in alle vrijheid.

97


Zuster Chrysantha Schaal 1:50

Klooster Verdieping 1 98


99


Klooster Verdieping 2 100


De appartementen op de tweede

ruimte wordt nog verder versterkt

verdieping bieden u een rijk gevoel

door een royaal woonoppervlak van

van ruimte door de metershoge

ca. 126 m² en veel lichtinval door de

plafonds met de prachtige, oude

grote ramen. U kunt uw appartement

dakspanten. Bovendien hebben ze

inrichten met een grote woonkamer

ruime loggia’s van maar liefst ca.

en ruimte voor een luxe keuken

14 m² en ca. 16 m² met volop

met eethoek, twee slaapkamers en

gelegenheid voor het plaatsen van

grote, luxe badkamer. Geheel in uw

een zespersoons eettafel. Hiervan-

eigen stijl.

daan heeft u een weids uitzicht over de daken van de Schoorswinkel en de achtergelegen landerijen van het kasteel van Gemert. Het gevoel van

Zuster Leonarda Schaal 1:50

101


Achter de fraai gerenoveerde,

een comfortabele zithoek, een

karakteristieke gevel van de

gezellige eethoek met lange tafel als

rectorswoning komt een verbluffend

voor een knusse leeshoek. Vanuit de

moderne en comfortabele

woonkeuken aan de achterzijde

eengezinswoning met een royaal

kijkt u uit op uw eigen tuin op het

woonoppervlak van ca. 289 m².

zuidwesten, met een oppervlak van

Deze luxe woning heeft in basis twee

maar liefst ca. 290 m². In deze

ruime slaapkamers, een grote

ommuurde oase hebben uw kinderen

masterbedroom en luxe badkamer

volop gelegenheid om te spelen en

op de eerste verdieping. Met een

heeft uzelf alle privacy om lange

vaste, houten trap bereikt u de

zomeravonden te vertoeven. Geniet

tweede verdieping. Hier bevindt zich

in deze rectorswoning van volop

een riante zolder, waar u bovendien

vrijheid om de leefruimte geheel af

de mogelijkheid heeft tot het creëren

te stemmen op uw persoonlijke

van nog eens twee slaapkamers.

wensen.

Op de begane grond heeft u buiten­ gewoon veel ruimte uw grote woonkamer geheel naar uw wensen in te delen, met zowel plaats voor 102


Rectorswoning Schaal 1:50

Begane grond 103


Rectorswoning Schaal 1:50

Verdieping 104


Rectorswoning Schaal 1:50

Zolder 105


Aan de verstilde kloostergangen op

groen van de kloosterhof. Binnen

de eerste verdieping van de

bieden een ruime woonkamer met

Nazarethschool liggen de vijf zeer

gezellige leefkeuken, twee slaapka-

comfortabele appartementen Zuster

mers en luxe badkamer u optimaal

Louisa, met een gebruiksoppervlakte

woongenot. Geheel in uw eigen stijl.

variërend van ca. 65 m² tot ca. 80 m².

Enkele appartementen hebben een

Ze zijn bereikbaar via de originele

mooie entresol voor extra ruimte.

trap en met de lift. Op uw grote loggia geniet u in alle privacy van het Klooster

Alle woningen beschikken over een

of van een fantastisch uitzicht op het

berging en een eigen parkeerplek.

dorp. Aan de achterzijde, vanaf uw

Afhankelijk van het type is dat in

balkon kijkt u uit op het behaaglijk

de ondergrondse parkeergarage of

School

Verdieping 1 106

op de privé-parkeerplaats op het voormalige schoolplein in het verlengde van de Nonnengang.


Zuster Louisa met entresol Schaal 1:50

107


School

Verdieping 2 108


Het appartement Zuster Margaretha

de achterzijde het zicht op de

op de tweede verdieping van de

verstilde kloosterhof, versterken het

Nazarethschool heeft de ongekende

gevoel van ruimte.

luxe van een eigen plateaulift vanaf

In basis hebben ze twee grote

de eerste verdieping, die direct

slaapkamers en een luxe badkamer.

uitkomt in het appartement. Een

Dit is wonen met klasse.

royale loggia met volop gelegenheid voor het plaatsen van een grote

Alle woningen beschikken over een

eettafel of loungehoek, biedt u een

berging en een eigen parkeerplek.

weids uitzicht over Gemert.

Afhankelijk van het type is dat in

De hoge plafonds met de fraaie oude

de ondergrondse parkeergarage of

dakspanten, een royaal gebruiks­

op de privĂŠ-parkeerplaats op

oppervlak van ca. 114 m² en enorme

het voormalige schoolplein in het

lichtinval door hoge ramen met aan

verlengde van de Nonnengang.

Zuster Margaretha Schaal 1:50

109


Metten Schaal 1:50

Nieuwbouw Verdieping 2 110


De ruime balkons vanaf de tweede verdieping bieden een fraai zicht op de groene haagjes van de stille kloosterhof. Hier liggen de ruime appartementen Metten, met een woonoppervlakte variërend van ca. 88 m² tot ca. 122 m². Binnen is het heerlijk genieten van een grote woonkamer met volop gelegenheid voor een gezellig zitgedeelte en woonkeuken, twee slaapkamers en comfortabele badkamer. De inrichting van dit luxe appartement is geheel aan te passen aan uw woonwensen en eventueel uit te breiden met een extra kamer. Zo creëert u precies de ruimte die bij u past.

Alle woningen beschikken over een berging en een eigen parkeerplek. Afhankelijk van het type is dat in de ondergrondse parkeergarage of op de privé-parkeerplaats op het voormalige schoolplein in het verlengde van de Nonnengang.

111


Nieuwbouw Verdieping 3 112


Vespers Schaal 1:50

113


Geluk is veel meer

114


De kapel. Ooit een plaats van

Het gastenverblijf kan alle comfort

samenkomst, ontmoeting met

bieden, inclusief een eigen

jezelfen met God. Een plek voor

badkamer en keuken.

meditatie, voor herdenken en

Bewoners van 7thHeaven kennen

zeker ook voorvieren. Gebeden en

nog meer voordelen. U kunt

gezangen en vooral diepe stilte.

namelijk gebruik maken van alle

Nu wordt de Waterstaatskapel

activiteiten van de Zorg Coöperatie

opnieuw een ruimte waar ontmoe-

Gemert. Zij bieden zekerheid voor

ting centraal staat, nu voor de

een hoge kwaliteit van zorg. Ze

nieuwe bewoners. De kapel en ook

doet dit door samen te werken op

andere ruimtes in het klooster zijn

basis van hulp geven en krijgen,

straks beschikbaar voor bijeen-

zonder winstoogmerk. Zorg

komsten van verschillende

Coöperatie Gemert is samen met

aard. Samen een middag bridgen

de Senioren Vereniging Gemert

of rikken, een verjaardagsfeest of

KBO de vaste bewoners van de

een maandelijkse bewonersbij-

kapel. De activiteiten in de kapel

eenkomst, gewoon om elkaar te

zijn bijvoorbeeld: toneelvoorstel-

leren kennen, voor de sociale

lingen, muziekvoorstellingen,

contacten, het kan. En heeft u een

trainingen en lezingen, gym en

verjaardagsfeest die vraagt om

yoga, volksdansen en nog veel

een feestelijke ruimte, of geeft uw

meer.

kleinkind een pianorecital voor familie en bekenden; de kapel

Het centrum van Gemert ligt op

biedt alle mogelijkheden.

enkele minuten loopafstand. Maar

Maar muziek klinkt straks niet

het buitengebied van Gemert en

alleen in de kapel. Buiten in het

omstreken kan uitstekend ontdekt

park staateen typisch Brabantse

worden op de fiets. En loopt de

muziekkiosk. Een perfecte locatie

fietstocht wat kilometers wat uit,

voor muziekuitvoeringen, van

geen probleem, uw fiets is toch

harmonie tot klassiek. Een

elektrisch. Uw elektrische fiets

perfecte entourage voor een luie

kunt u opladen in de centrale

zondagmiddag in het voorjaar,

fietsoplaadruimte in het schoolge-

samen zittend op een plaid in het

bouw van het klooster. Het is veilig

gras. Lekker wijntje in de mand,

afgesloten en alleen toegankelijk

een Frans kaasje met stokbrood

voor bewoners en hun gasten. Voor

en even de ogen dichtdoen….

de boodschappen en andere

terwijl op de achtergrond de

voorzieningen kunt u de fiets

intense tonen van een strijkorkest

gewoon thuis laten. In de directe

klinken. Genieten! En neem uw

omgeving vindt u de supermarkt,

gasten mee. Er mogelijk ruimte in

de bank, huisartsen en andere

het klooster aanwezig waar u uw

zorgaanbieders, en natuurlijk de

gasten kunt laten logeren. Dit kan

winkels en terrasjes voor een

op termijn georganiseerd worden

goede kop koffie of lekker

door een vereniging van eigenaren.

Brabants biertje.

115


Kloosterwoning XL

Kloosterwoning

Aan weerszijden van de prachtige

Er zijn tal van uitbreidings- en

kloostertuin worden tien royale

indelingsvarianten mogelijk met

vrijstaande woningen gerealiseerd

bijvoorbeeld een schuifpui, een

op ruime kavels, variërend van circa

extra speelkamer voor de kinderen of

202 m tot circa 235 m . Een topgevel

een warande.

2

2

of schildkap geven deze woningen een geheel eigen karakter. Bij alle

Desgewenst is een levensloop­

woningen hebt u de beschikking over

bestendige variant denkbaar. Hier

een eigen berging en parkeerplek. Bij

verwezenlijkt u zelf de woning die

twee ervan zelfs over een garage.

precies past bij u, voor nu en in de

Creëer uw eigen droomwoning door

toekomst.

middel van Persoonlijke Huisvesting.

116


Kloosterwoning Schaal 1:50

Begane grond 117


Kloosterwoning Schaal 1:50

Verdieping 118


Kloosterwoning Schaal 1:50

Zolder 119


Parkwoning XL

Parkwoning L

Op grote kavels vanaf circa 143 m2 tot circa 231 m2 komen 26 luxe halfvrijstaande woningen, met elk een eigen berging en parkeerplek. Aan de voorkant geeft de topgevel ze een speels karakter. In de diepe achtertuinen geniet u in alle privacy van de zon en het groen rondom. Door middel van Persoonlijke Huisvesting kunt uw woning geheel naar eigen wens indelen en uitbreiden. Wilt u een grotere woonkamer, dan opteert u voor de grootste variant. Misschien wilt u grotere ramen of

Parkwoning

een erker.

Met het oog op de toekomst is ook een levensloopbestendig type mogelijk. Kies uw persoonlijke stijl en creĂŤer de woning die u past als een jas. 120


Parkwoning Schaal 1:50

Begane grond 121


Parkwoning Schaal 1:50

Verdieping 122


Parkwoning Schaal 1:50

Zolder 123


Parkwoningen Levensloopbestendig

124


Parkwoning Levensloopbestendig Schaal 1:50

Begane grond 125


Parkwoning Levensloopbestendig Schaal 1:50

Verdieping 126


Parkwoning Levensloopbestendig Schaal 1:50

Zolder 127


128


Hofwoning Schaal 1:50

Begane grond 129


Hofwoning Schaal 1:50

Verdieping 130


Hofwoning Schaal 1:50

Zolder 131


Persoonlijke Huisvesting Uw eigen woning indelen, geheel

exterieur als het interieur. CreĂŤer

Voldoet ons pakket van uitbreidings-

zoals u dat wenst en in uw eigen stijl.

bijvoorbeeld extra ruimte met het

en indelingsvarianten niet helemaal

Klooster Nazareth biedt u daarvoor

toevoegen van een fraaie erker of de

aan uw verwachtingen, dan staat

ongekende mogelijkheden. Er is een

toevoeging van een slaap-, speel-,

onze deskundige makelaars met

uitgebreid aanbod aan uitbreidings-

werkkamer of badkamer op de

plezier voor u klaar om samen met u

en indelingsvarianten die zorgvuldig

begane grond. Wellicht kiest u echter

uw droomwoning te realiseren.

zijn ontworpen en op elkaar

toch liever voor een extra ruime

afgestemd, hetgeen bij iedere

woonkamer. Betrek de woonkamer

combinatie leidt tot een mooi en

bij uw achtertuin door open­

functioneel eindresultaat. Zowel het

slaande tuindeuren of de plaatsing van een veranda.

132

Profile for Goed Werk Communicatie

7thHeaven Brochure  

Verkoopbrochure voor appartementen en woningen in Klooster Nazareth Gemert

7thHeaven Brochure  

Verkoopbrochure voor appartementen en woningen in Klooster Nazareth Gemert

Profile for goedwerk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded