Page 1

Hoe vertellen we het? goed werk overheidscommunicatie


De taal spreken, de weg kennen, de expertise hebben

Op de gemeentelijke agenda’s staat een aantal onderwerpen waar u als communicatieprofessional mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de transities in het sociale domein, waarbij gemeenten taken van de overheid overnemen. Het betreft transities van de Jeugdzorg, de Participatiewet en de verbreding van de Wmo. Organisatorisch een interessante uitdaging die ook kansen schept. Verbinding zorgt hierbij voor efficiency en effectiviteit van zorg en welzijn en de organisaties die daarin actief zijn. Een samenspel dat zich echter nog in de praktijk moet bewijzen en waarvan over de uitkomst nog niet veel valt te zeggen. Een uitdaging zeker ook als het gaat om communicatie: hoe leg ik de overheveling van taken uit aan inwoners en welke rol speelt communicatie in het faciliteren van dit proces. In bepaalde opzichten raakt dit de problematiek van enkele jaren geleden toen de Wmo werd ingevoerd. Goed Werk heeft onder andere dit traject voor diverse gemeenten communicatief begeleid. Met name de vertaalslag van beleid naar ‘cliënten’ speelt een cruciale rol in het slagen van een dergelijk proces van verandering. Procesmanagement en strategische communicatie Een ander onderwerp dat voor een aantal gemeenten op de agenda staat, is het aangaan van samenwerkingsverbanden, waarvan ultieme samenwerking leidt tot een fusie, een nieuwe gemeente. Een van de belangrijkste opdrachten die de afdeling communicatie heeft, is het managen van het proces. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid van inwoners uit de samenwerkende gemeenten. Draagvlak vraagt om


een doordachte strategie, zowel in communicatie als in uitvoering. Onze visie hierop is dat draagvlak verkrijgen een proces is dat zeker ook van onder af gevoed moet worden. Een peer-to-peer strategie, dus ‘inwoner naar inwoner, ondernemer naar ondernemer’, blijkt hierin een succesvolle strategie. Communicatie faciliteert deze strategie, onder andere door deze groepen met elkaar in gesprek te brengen om vervolgens de resultaten daarvan te vertalen naar media en middelen. Dit proces in aanloop naar de samenwerking wordt vervolgd met het positioneren van de samenwerking: hoe zet je het samenwerkingsverband of de nieuwe gemeente ‘in de markt’, wat is de identiteit, het DNA en hoe vertaalt zich dat naar communicatie die het nieuwe DNA krachtig profileert? De strategische samenwerking tussen de gemeenten GeldropMierlo, Nuenen en Son en Breugel onder de naam ‘Dommelvallei’ illustreert hoe Goed Werk dit benadert. Door belanghebbenden (ondernemers, het verenigingsleven, inwoners etc.) met elkaar te laten discussiëren over een bepaald thema, zijn kansrijke mogelijkheden voor het gebied in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een aantal visiedocumenten, die de start markeren van de strategische samenwerking. Een verfrissende en inspirerende wijze van burgerparticipatie die door de betrokkenen als erg constructief is ervaren. Communicatie als katalysator voor beleid In het verlengde daarvan ligt omgevingscommunicatie: het actief betrekken van inwoners en stakeholders op een veranderende omgeving. Met name als het gaat om grotere projecten, zoals de realisatie van een nieuwe woon- en

Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan veelal uit noodzaak. Door dit echter als een strategisch instrument te hanteren, biedt zo’n samenwerking kansrijke mogelijkheden om een sterke positie in een regio te claimen en in te vullen. Randvoorwaarden zijn onder andere draagvlak en een gedoseerde en weloverwogen communicatiestrategie en benadering. In de publicatie ‘Ja ik wil’, reikt Goed Werk Communicatie gemeenten op weg naar een samenwerking communicatieve handvatten aan voor een succesvol traject. Ga naar www.goedwerk.com voor een digitale versie of vraag een gedrukt exemplaar aan via ton@goedwerk.com.

Ja, ik wil! goed werk communicatie


leefomgeving of een ingrijpende verandering van de infrastructuur in een stad of dorp is draagvlak van die omgeving essentieel. Ook hierbij geldt dat open, transparante communicatie processen versoepelt omdat belanghebbenden worden betrokken. Zij worden deelgenoot en begrijpen hierdoor beter waarom bepaalde processtappen nodig zijn, wat weerstand (die verandering nu eenmaal altijd oproept) kan verkleinen. Voorwaarde is wel dat er pro-actief wordt gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid: ruimte bieden voor het geluid uit de gemeenschap, gelegenheid scheppen voor het uitdragen van standpunten en deze ook waar mogelijk meenemen in besluitvorming. Goed Werk heeft zo’n proces onder andere in opdracht van ProRail en de gemeente Boxtel begeleid. In Boxtel vormde een dubbele overweg jarenlang een knelpunt. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer moest de infrastructuur in en rond Boxtel worden aangepast. Een kans om ook het knelpunt aan te pakken en een kans om inwoners mee te laten denken over een oplossing waarin zij zich kunnen vinden. In deze portfolio leest u meer over hoe Goed Werk dit communicatief ‘op het juiste spoor’ heeft gezet. Specialist in overheidscommunicatie De opdrachten die Goed Werk Overheidscommunicatie in opdracht van gemeenten als Eindhoven, Helmond, Cranendonck, Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo door de jaren heeft uitgewerkt, zijn zeer divers. Dit zorgt ervoor dat wij de taal verstaan, procedures begrijpen en beleidsvraagstukken kunnen vertalen in heldere communicatie naar inwoners, stakeholders, de interne organisatie en andere doelgroepen. Met een duidelijke taakstelling voor ogen, organiseren wij de complete communicatie over de volle breedte


van het proces. Dat begint dus met het ontwikkelen van de strategie en een creatief concept dat de paraplu vormt voor verdere uitwerking. Dit gaat veel verder dan de vormgeving, invulling en productie van media en middelen. Met name ook de organisatorische kant van communicatie vraagt om een strategisch-creatieve benadering. Draagvlak vereist immers tevens het aan elkaar verbinden van stakeholders, het activeren of, als dat nodig is, zelfs mobiliseren van doelgroepen. Ook dit is een traject dat Goed Werk Communicatie beheerst. Het intensiveren of initiĂŤren van netwerken, het motiveren van de interne organisaties of op een creatieve en daardoor effectieve wijze inwoners betrokken maken en houden. En natuurlijk behoren daartoe ook minder intensieve communicatieopdrachten of ad-hoc activiteiten, waarbij snel schakelen en organisatorisch vermogen de succesfactor is, naast creativiteit. De campagne voor de viering van 70 jaar bevrijding in Son en Breugel is hiervan een voorbeeld, of de introductie van een nieuw centrum van maatschappelijke dienstverlening. Ook daarbij maken wij onze naam waar. Daag ons uit! Wij hopen dat deze digitale uitgave u inspireert en een aanleiding is om eens nader met ons kennis te maken. Tijdens een persoonlijke presentatie tonen wij aan wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen als het gaat om strategisch-creatieve communicatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Ton Geers van Goed Werk Communicatie via: 040 296 19 09


De Berkenschutse is ‘Een speciale school voor speciale kinderen’. Maar De Berkenschutse is meer: het is vooral ook een centrum voor onderwijsexpertise op het gebied van langdurig zieke kinderen (met name epilepsie en autisme). Met dit als uitgangspunt heeft Goed Werk Communicatie een strategisch communicatieplan ontwikkeld dat De Berkenschutse als kennisinstituut in de onderwijsmarkt positioneert, maar ook haar positie ten opzichte van samenwerkingsverbanden in het onderwijs, lokale en provinciale overheden en collegakennisinstituten versterkt. Dit is onder andere noodzakelijk vanwege de gewijzigde onderwijsstructuur (wet passend onderwijs) en de zorgplicht die scholen nu hebben. Met de strategische keuze om het kennisinstituut De Berkenschutse nadrukkelijk te profileren, wordt het bestaansrecht onderstreept en worden kansen en mogelijkheden gecreĂŤerd om die kennis ook breder toe te passen. Goed Werk Communicatie neemt hierin een adviserende rol en vertaalt dat advies naar communicatie.


EEN SPECIALE SCHOOL VOOR BIJZONDERE KINDEREN


kennIsnetwerk

Zorgen en ontZorgen

8

een speciale school voor bijzondere kinderen

veIlIg en en veIlIg vertrouwd vertrouwd

centrum voor onderwijsexpertise

9

naar school op de berkenschutse

12

wettelijk kader vso

voortgezet speciaal onderwijs 16

12

uitstroomprofielen

cluster 3 (vso, vanaf 12 jaar) 16

12

ontwikkelingsperspectief (opp)

een specIale school voor bIjZondere kInderen

kerndoelen en leerlijnen

leerroute e

12

opbrengstgericht werken speciaal onderwijs (s.o.)

leerroutes a,b,c en d

12

12

leerroute f (cluster 3 en 4) 17

13

de berkenschutse

meer dan alleen leren: 20 de stap richting de toekomst

stages bij bedrijven of instellingen

team van specIalIsten

IntensIeve begeleIdIng jaarberIcht 2013

unIeke facIlIteIten

samen op weg naar een baan

samenwerkIng met kennIspartners

expertise delen

kempenhaeghe 24 20

landelijk werkverband onderwijs en epilepsie 25

20

kentalis: dagbehandeling autisme (dba)

21

dienst ambulante begeleiding

21

kennisoverdracht via steunpunten onderwijs en epilepsie

21

expertise delen door collegiale consultatie

21

begeleiding van ouders: onderwijskundige spreekuren

eXpertIsecentrum

Intensieve samenwerking met kennispartners 24

20

gespecialiseerd arbeidsonderzoek en trainingscentrum

fIjne school

16

16

de bestuurlijke organisatie 28 organogram de berkenschutse 28

21

de berkenschutse in cijfers

28

aantal leerlingen/uitstroomgegevens/ aantal medewerkers 29

steunpuntscholen

21

expertise delen door voorlichting

21

financiële positie van de berkenschutse 29

3

2 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 1

21­07­14 10:10

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 2

21­07­14 10:10

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 3

Investeren In kwalIteIt, kennIs en mIddelen

21­07­14 10:10

Van oudsher is De Berkenschutse altijd een school is geweest voor onderwijs aan langdurig zieke leerlingen, met name epilepsie. Later zijn daar ZML en meervoudig gehandicapte leerlin­ gen bij gekomen en leerlingen met autisme (havo/vwo niveau). Vanuit een multidisciplinair kader, ondersteund door paramedische en onderwijskundige specialisten, gaan wij met een leerling aan de slag en bieden de omgeving waarin een kind optimaal functioneert. Dat doen we op basis van de kwaliteit van onze mede­ werkers en het netwerk daaromheen.

feit dat een meer efficiënte financiering (lees: bezuini­

Onze docenten zijn geschoold om

kijken we waar dat gedrag vandaan komt. Door het gedrag te duiden

bijzondere doelgroep leerlingen.

kunnen we gericht werken aan

Veel van hen hebben bijvoorbeeld

Met het oog op de toekomst zijn wij ook bezig om

zorgplicht. Een missie die De Berkenschutse sinds

ging) een onderliggend doel is van de nieuwe wetgeving.

onze unieke expertise op diverse wijzen te borgen.

jaar en dag al in de praktijk bewijst en waarin zij zich

Ons streven is en blijft dat kinderen onderwijs moeten

We ontwikkelen nieuwe concepten, zoals een speciaal

met haar specifieke kennis, ervaring en met name

krijgen op een school die daartoe het beste is uitgerust.

epilepsie­arrangement waarmee we kinderen kunnen

expertise onderscheidt. Vanuit de overheid wordt

En voor onze doelgroep leerlingen is dat De Berken­

ondersteunen in het reguliere onderwijs.

verlangd dat elk kind een passende onderwijsplek

schutse. Om ook daadwerkelijk dat beste onderwijs te

Onze expertise op het gebied van dyslexie en discal­

moet hebben. En ook wat dit betreft loopt De

kunnen bieden, hebben wij het afgelopen jaar een

culie heeft nog meer aan kracht gewonnen en de

Berkenschutse al jarenlang vooruit op de wetgeving.

kwaliteitsslag ingezet. Bijvoorbeeld als het gaat om

samenwerkingsverbanden met collega­expertisecentra

Een veilige, vertrouwde leer- en leefomgeving voor

huisvesting, zoals het nieuwe schoolgebouw voor

waaronder Kentalis, het Leo Kannerhuis en onze

elk kind, afgestemd op zijn of haar talenten en

kinderen met een vorm van autisme, dat geheel is

natuurlijke partner Kempenhaeghe is geïntensiveerd.

capaciteiten. Wezenlijke verandering is dat de

ontwikkeld op basis van de specifieke wensen en

Met name als het gaat om onderzoek en

toewijzing tot een school via een samenwerkingsver­

behoeften van deze leerlingen. Maar ook als het gaat

het concreet maken van onze expertise zijn dit

band verloopt. Omdat De Berkenschutse een

om onze organisatie. We werken inmiddels met een

ontwikkelingen die het bestaansrecht van De Berken­

bovenregionaal verzorgingsgebied heeft, betekent dit

nieuw leerlingvolgsysteem dat het onderwijstraject voor

schutse onderstrepen. Bovenal en los van

dat De Berkenschutse deelneemt in negen samen­

elk kind in kaart brengt. Tevens is geïnvesteerd in

veranderende wetgeving zijn en blijven wij die school

werkingsverbanden. Hoe de gewijzigde wetgeving

middelen om het onderwijsklimaat nog beter te

die kinderen, ongeacht hun beperkingen het onderwijs

gaat uitpakken, is nog niet bekend. Wel is duidelijk

maken. Denk hierbij aan ICT en digitale schoolborden

biedt wat het beste bij hen past. Een veilige en

dat een kind op basis van een toelaatbaarheids­

die in elke klas hangen. Daarnaast wordt de organisa­

vertrouwde omgeving waarin elk kind zich prettig voelt

verklaring zonder meer kan worden toegelaten op

tiestructuur versterkt onder andere door het werken in

en daardoor in staat is om het beste uit zichzelf naar

De Berkenschutse. Passend onderwijs is een

kleinere teams. Hierbij stuurt een teamleider zelfstandig

boven te halen. Ondersteund door een zeer

ontwikkeling waar wij (als onderwijsinstelling voor

een (deel van een) leerroute aan, wat een zeker

gedreven team van leerkrachten en medewerkers

kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben)

ondernemerschap stimuleert en gericht is op kwalitatief

die persoonlijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen

de nodige bedenkingen bij hebben, zeker gezien het

nog beter onderwijs, zorg en begeleiding.

van ‘hun’ kinderen.

bram krol directeur onderwijs

5

4 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 4

21­07­14 10:10

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 5

21­07­14 10:11

kennIs en de cultuur om bIjZondere kInderen het beste te bIeden

onderwijs te bieden aan onze

een Master SEN die zich richt op

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben scholen een

geeft dat een opening naar goede, adequate begeleiding.

tenschappers, psychologen en

Iedereen die hier werkt heeft die

nodig dat we goed weten hoe we vanuit

gedrevenheid en het doorzettingsver­

de orthodidactiek het beste het

mogen om kinderen een stap verder

stellingen. Wij hebben een eigen,

leerproces kunnen ondersteunen en

te brengen. Van docent tot administra­

gespecialiseerde verpleegkundige

voor een zieke leerling is het belang­

tief medewerker of directeur. Het is

dienst die permanent beschikbaar is.

rijk dat we inspelen op wat dit met

belangrijk ook ouders hierbij te

Daar is er ook de mogelijkheid om

hem of haar doet: fysiek, maar ook

betrekken, zeker bij deze leerlingen

leerlingen onder toezicht op te vangen,

mentaal. We zijn dan ook voortdurend

bij wie het allemaal niet vanzelf gaat.

bijvoorbeeld in de slaap­/rustruimte.

bezig met het monitoren van kinderen.

Ook is er ondersteuning vanuit de

Om een voorbeeld te noemen: We

Het vraagt ook om een cultuur en

paramedische hoek met onder andere

hebben voor leerlingen met autisme

houding in de hele organisatie, die je

experts op het gebied van logopedie,

eenvoudige apparaatjes ontwikkeld,

niet zomaar ergens anders kunt

ergotherapie en fysiotherapie.

waarbij leerlingen een kraal van groen

implementeren. De Berkenschutse

En natuurlijk heeft het een grote

naar rood kunnen schuiven als ze

beidt ook een ambulante dienst.

meerwaarde dat we samenwerken

overprikkeld raken. Hierdoor kan de

Leerlingen met epilepsie worden door

met Kempenhaeghe.

docent de gemoedstoestand van een

onze ambulant begeleiders in het

leerling peilen en daarop inspelen.

reguliere onderwijs begeleid. Samen

Een ander aspect dat de kwaliteit van

Het geeft een kind het gevoel dat het

met onze collegaschool De Waterlelie

ons aanbod bepaalt, is het feit dat we in

controle heeft op de situatie, wat voor

in Noord­Holland zorgen we ervoor dat

kleine klassen werken met indien nodig

onze kinderen erg belangrijk is. Staat

alle leerlingen in heel Nederland

twee medewerkers: een groepsleer­

de kraal op rood dan geven we ze

toegang hebben tot deze begeleiding

kracht of vakdocent en een onderwijs­

even de ruimte, bijvoorbeeld in een

via het LWOE (Landelijk Werkverband

ondersteuner. Zo zijn we in staat om

apart lokaal. Vervolgens bespreken

Onderwijs en Epilepsie), dit is bij wet

elk kind de aandacht te geven waar

we wat er is gebeurt en hoe we daar

geregeld.

het behoefte aan heeft. Als een

het beste mee om kunnen gaan. Van

leerling ongewenst gedrag vertoont,

onze medewerkers vraagt dat een

7

speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen

ZML-beschikking (zeer moeilijk lerenden). Dit zijn

volwassenen, van kinderen met epilepsie of vormen

Dat beste onderwijs kunnen wij bieden door onze

leerlingen die zowel epilepsie, als een somatische en

van een autisme spectrum stoornis (ASS) tot leerlingen

hooggespecialiseerde expertise. Dit wordt op de

De school valt binnen het zogenaamde Cluster 3

verstandelijke beperking hebben. ZML-leerlingen

met (ernstige) somatische aandoeningen. Een ding

eerste plaats vertegenwoordigd door onze medewerkers

onderwijs. Door onze hechte relatie met epilepsie­

zonder epilepsie uit de directe omgeving van de school,

hebben ze echter gemeen: ze kunnen allemaal

en docenten. Daarnaast zijn er tal van academici, van

centrum Kempenhaeghe zijn wij van oudsher

zijn eveneens thuis op De Berkenschutse. Dit geldt

rekenen op het beste onderwijs, toegespitst op hun

orthopedagogen tot gedragswetenschappers, aan

gespecialiseerd in onderwijs voor en begeleiding van

ook voor meervoudig gehandicapte leerlingen (MG).

specifieke situatie en niveau.

De Berkenschutse verbonden die onze kennis onder

leerlingen met epilepsie. Naast leerlingen met epilepsie

De Berkenschutse biedt daarnaast onderwijs voor

andere op basis van onderzoek vergroten en ook naar

bezoeken ook leerlingen met andere (chronisch)

leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

buiten toe van waarde maken. Het onderstreept de

somatische aandoeningen De Berkenschutse.

vanaf 12 jaar die havo of vwo volgen. Door de grote

vergaande specialisatie van onze school die daarbij

De Berkenschutse biedt bovendien een vertrouwde

diversiteit aan leerlingen is De Berkenschutse een

kinderen vooral ook een heel fijne schooltijd biedt.

leerlingen en geeft sturing aan de inhoudelijke kant van het onderwijs.

corien smits teamleider

9

8 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 9

21­07­14 10:12

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 10

Van oudsher is De Berkenschutse altijd

Geert Thoonen is werkzaam bij De Berkenschutse als

een school is geweest voor onderwijs

gedragsdeskundige en richt zich onder andere op de

aan langdurig zieke leerlingen, met name epilepsie. Later zijn daar ZML

weerbaarheId

en meervoudig gehandicapte leerlin­ gen bij gekomen en leerlingen met

hij universitair docent Pedagogische Wetenschappen

autisme (havo/vwo niveau). Vanuit een multidisciplinair kader,

bij de RadboudUniversiteit Nijmegen en docent bij

ondersteund door paramedische en

postacademisch onderwijs. Een gedreven expert die

onderwijskundige specialisten, gaan

zijn academische kennis en ervaring vertaalt naar de

wij met een leerling aan de slag en bieden de omgeving waarin een kind

dagelijkse onderwijspraktijk van De Berkenschutse.

optimaal functioneert. Dat doen we op basis van de kwaliteit van onze mede­ werkers en het netwerk daaromheen.

wetenschappers en onderwIjsdeskundIgen

Met het oog op de toekomst zijn wij ook bezig om ervaring, die De Berkenschutse tot

onze unieke expertise op diverse wijzen te borgen.

van gedragsdeskundigen dat intensief

een expertisecentrum maakt. Steeds

We ontwikkelen nieuwe concepten, zoals een speciaal

betrokken is bij leerlingen met een

komt het erop neer dat wij neurolo­

epilepsie­arrangement waarmee we kinderen kunnen

stagnerende ontwikkeling, waarvan de

gische beperkingen vertalen naar een

ondersteunen in het reguliere onderwijs.

begeleidingsbehoeften vaak niet

effectieve onderwijsbenadering.

Onze expertise op het gebied van dyslexie en discal­

duidelijk zijn. Vaak is er meer dan één

Wij slaan als gedragswetenschappers

culie heeft nog meer aan kracht gewonnen en de

diagnose gesteld. Niet alleen betreft

de brug tussen academische kennis

samenwerkingsverbanden met collega­expertisecentra

dit de leerontwikkeling, ook zijn het

en het onderwijs. Om dit vervolgens in

waaronder Kentalis, het Leo Kannerhuis en onze natuurlijke partner Kempenhaeghe is geïntensiveerd.

psychische en sociaal emotionele

een theoretisch kader en methodes

beperkingen die een rol spelen.

vorm te geven waardoor onze

Het krijgen van inzicht in dergelijke

expertise ook geborgd blijft. Dat doen

het concreet maken van onze expertise zijn dit

complexe, vaak ook dynamische

we ook door bijvoorbeeld voorlichting

ontwikkelingen die het bestaansrecht van De Berken­

routIne

Met name als het gaat om onderzoek en

vraagstukken, om daarmee een

te geven aan onderwijsinstellingen

schutse onderstrepen. Bovenal en los van

optimaal begeleidingsaanbod op te

buiten De Berkenschutse, onderzoek

veranderende wetgeving zijn en blijven wij die school

zetten, vraagt gespecialiseerde kennis

in samenwerking met Kempenhaeghe

die kinderen, ongeacht hun beperkingen het onderwijs

en vaardigheden zoals De Berken­

en het publiceren van de resultaten

biedt wat het beste bij hen past. Een veilige en

schutse aanbiedt. Primair ligt deze

van zo’n onderzoek. Naast het

vertrouwde omgeving waarin elk kind zich prettig voelt

expertise bij de leerkrachten.

beantwoorden van hulpvragen en de

en daardoor in staat is om het beste uit zichzelf naar

Als gedragsdeskundigen staan wij hen

ondersteuning van leerkrachten is

boven te halen. Ondersteund door een zeer

bij om de hulpvraag te verhelderen

daarom zeker ook het borgen van die

gedreven team van leerkrachten en medewerkers

o.a. met de inzet van neuropsycholo­

expertise een van de kerntaken van

die persoonlijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen

gische diagnostiek. Het is met name de

de gedragswetenschappers.

van ‘hun’ kinderen.

vertaalslag naar de onderwijspraktijk,

Het onderstreept de meerwaarde van

op basis van onderzoek, kennis en

De Berkenschutse als kennisinstituut.

5

14 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 14

bram krol directeur onderwijs

21­07­14 10:13

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 5

21­07­14 10:11

21­07­14 10:12

trouwen en sociale vaardigheden.

beentje meer. Zo mogen en kunnen

Een reactie die ik vaak krijg van

zichzelf zijn. Of je nu een stoma hebt

ouders, nadat hun kind hier een tijd

of sondevoeding krijgt, dat maakt

op school zit, is ‘ik heb mijn kind weer

niets uit. Dat betekent niet dat we

terug, er wordt weer gelachen’. Een

kinderen pamperen. In tegendeel. We

geweldig compliment vind ik dat. Door

dagen ze uit om te presteren naar hun

onze kennis en ervaring herkennen

kwaliteiten en talenten. Omdat wij

wij signalen van leerlingen die een

volledig zijn gericht op deze doel­

leerkracht in het regulier onderwijs

groep kinderen zijn wij als geen ander

niet oppikt, al was het maar door het

in staat ook om kinderen ook daad­

feit dat deze een heel grote klas voor

werkelijk naar hun capaciteiten te

zich heeft en niet de tijd en ruimte

laten presteren. We hebben de tijd en

krijgt voor een persoonlijke benade­

ruimte om elk kind persoonlijk

ring. Bovendien zijn wij allemaal erg

intensief te begeleiden. Zo staan er

gedreven. We gaan net zo lang door

altijd twee personen voor de klas: de

tot een kind presteert naar zijn of haar

leerkracht en de onderwijsonder­

capaciteiten. Die toewijding, in

steuner. Door die grote betrokkenheid

combinatie met de expertise van de

ontwikkelt een leerling zich niet alleen

leerkrachten en het begeleidingsteam

op het gebied van onderwijs, ook

maakt De Berkenschutse echt uniek.

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 11

kennIs en de cultuur om bIjZondere kInderen het beste te bIeden

Onze docenten zijn geschoold om

kijken we waar dat gedrag vandaan

onderwijs te bieden aan onze

komt. Door het gedrag te duiden

bijzondere doelgroep leerlingen.

kunnen we gericht werken aan

Veel van hen hebben bijvoorbeeld

structurele oplossingen. Waar mogelijk

een Master SEN die zich richt op

betrekken we ook de leerling zelf

orthodidactiek, gedrag of sociaal-

daarbij. Als we gedrag begrijpen,

emotionele begeleiding. Daarnaast

geeft dat een opening naar goede,

beschikken wij over eigen gedragswe­

adequate begeleiding.

11 21­07­14 10:12

Marije Hertroijs is in 2013 Ton van den Broek opgevolgd als algemeen directeur. Als onderwijsdeskundige ziet zij de ontwikkeling die De Berkenschutse heeft gemaakt als onderwijsinstituut met een ongekende expertise en ervaring.

grote betrokkenheid en flexibiliteit.

tenschappers, psychologen en

Een leerling die moeilijker leert, heeft

Iedereen die hier werkt heeft die

orthopedagogen. Veel leerlingen

nodig dat we goed weten hoe we vanuit

gedrevenheid en het doorzettingsver­

hebben complexe medische vraag­

de orthodidactiek het beste het

mogen om kinderen een stap verder

stellingen. Wij hebben een eigen,

leerproces kunnen ondersteunen en

te brengen. Van docent tot administra­

gespecialiseerde verpleegkundige

voor een zieke leerling is het belang­

tief medewerker of directeur. Het is

dienst die permanent beschikbaar is.

rijk dat we inspelen op wat dit met

belangrijk ook ouders hierbij te

Daar is er ook de mogelijkheid om

hem of haar doet: fysiek, maar ook

betrekken, zeker bij deze leerlingen

leerlingen onder toezicht op te vangen,

mentaal. We zijn dan ook voortdurend

bij wie het allemaal niet vanzelf gaat.

bijvoorbeeld in de slaap­/rustruimte.

bezig met het monitoren van kinderen.

Ook is er ondersteuning vanuit de

Om een voorbeeld te noemen: We

Het vraagt ook om een cultuur en

paramedische hoek met onder andere

hebben voor leerlingen met autisme

houding in de hele organisatie, die je

experts op het gebied van logopedie,

eenvoudige apparaatjes ontwikkeld,

niet zomaar ergens anders kunt

ergotherapie en fysiotherapie.

waarbij leerlingen een kraal van groen

implementeren. De Berkenschutse

En natuurlijk heeft het een grote

naar rood kunnen schuiven als ze

beidt ook een ambulante dienst.

meerwaarde dat we samenwerken

overprikkeld raken. Hierdoor kan de

Leerlingen met epilepsie worden door

met Kempenhaeghe.

docent de gemoedstoestand van een

onze ambulant begeleiders in het

leerling peilen en daarop inspelen.

reguliere onderwijs begeleid. Samen

Een ander aspect dat de kwaliteit van

Het geeft een kind het gevoel dat het

met onze collegaschool De Waterlelie

ons aanbod bepaalt, is het feit dat we in

controle heeft op de situatie, wat voor

in Noord­Holland zorgen we ervoor dat

kleine klassen werken met indien nodig

onze kinderen erg belangrijk is. Staat

alle leerlingen in heel Nederland

twee medewerkers: een groepsleer­

de kraal op rood dan geven we ze

toegang hebben tot deze begeleiding

kracht of vakdocent en een onderwijs­

even de ruimte, bijvoorbeeld in een

via het LWOE (Landelijk Werkverband

ondersteuner. Zo zijn we in staat om

apart lokaal. Vervolgens bespreken

Onderwijs en Epilepsie), dit is bij wet

elk kind de aandacht te geven waar

we wat er is gebeurt en hoe we daar

geregeld.

het behoefte aan heeft. Als een

het beste mee om kunnen gaan. Van

leerling ongewenst gedrag vertoont,

onze medewerkers vraagt dat een

marije hertroijs algemeen directeur

7

6 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 6

Bij ons zijn kinderen geen buiten­

werken we bijvoorbeeld aan zelfver­

10

Investeren In kwalIteIt, kennIs een kennIsnetwerk van en mIddelen Bij De Berkenschutse werkt een team

21­07­14 10:11

centrum vOOr OnderWijseXpertise

(LZK), waaronder ook de leerlingen met epilepsie.

met epilepsie en langdurig zieke kinderen. Daarnaast is

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 7

uItdagen en stImuleren op basIs van kennIs en ervarIng

een juiste plaatsing en begeleiding van nieuwe

een specIale school voor bIjZondere kInderen

(ambulante) onderwijskundige begeleiding van leerlingen

ervaring.

marije hertroijs algemeen directeur

21­07­14 10:11

contacten met ouders en externen, draagt zorg voor

21­07­14 10:11

als onderwijsinstituut met een ongekende expertise en

6 Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 6

wijsproces. Zij begeleidt leerkrachten, coördineert

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 8

de ontwikkeling die De Berkenschutse heeft gemaakt

grote betrokkenheid en flexibiliteit.

Een leerling die moeilijker leert, heeft

orthopedagogen. Veel leerlingen hebben complexe medische vraag­

Zij is betrokken bij diverse onderdelen van het onder-

bijzonder kleurrijke school. Van peuters tot jong

als algemeen directeur. Als onderwijsdeskundige ziet zij

betrekken we ook de leerling zelf

daarbij. Als we gedrag begrijpen,

beschikken wij over eigen gedragswe­

een viertal klassen met langdurig zieke kinderen.

en betrokken leeromgeving aan leerlingen met een

Marije Hertroijs is in 2013 Ton van den Broek opgevolgd

structurele oplossingen. Waar mogelijk

orthodidactiek, gedrag of sociaalemotionele begeleiding. Daarnaast

Corien Smits is als teamleider verantwoordelijk voor

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet)

25

dr. leo kannerhuis 25

21­07­14 10:11

Berkenschutse­jaarbericht2014.indd 7

21­07­14 10:11


Een van de eerste uitingen waarin die krachtige profilering zich bewijst, is het Jaarbericht 2013. Een Jaarbericht dat het karakter heeft van een corporate brochure. Deze kleurrijke uitgave profileert De Berkenschutse zowel als fijne leer- en leefomgeving voor langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een vorm van autisme en als een instituut dat een schat aan kennis en ervaring in haar werkgebied bezit. Onder andere aan de hand van testimonials van professionals in de organisatie wordt deze kenniscomponent nadrukkelijk uitgedragen. In deze lijn zullen vervolgens op basis van de ‘kennis-strategie’ diverse andere activiteiten worden ingezet.

uItdagen stImuler op basIs van kenn en ervarI 13


Een feest om nooit te vergeten


Op 17 september vierde Son en Breugel dat het 70 jaar geleden is bevrijd. Een gelegenheid die vraagt om een feest waar het hele dorp bij betrokken wordt. Niet alleen op 17 september, maar een week lang heeft Son en Breugel een feest van bezinning, maar vooral ook van dankbaarheid en vreugde gevierd. Een feest om nooit te vergeten, net als de bevrijding zelf. Goed Werk Communicatie kreeg van de gemeente Son en Breugel de opdracht om alle inwoners deelgenoot van de activiteiten te maken. Het thema van deze campagne luidt heel toepasselijk ‘Remember September’, een noemer die Goed Werk al enige jaren geleden voor de bevrijdingsfeesten ontwikkelde. Beeldtaal voor de campagne is de Nederlandse vlag als zakdoek met een symbolische knoop ‘om nooit te vergeten’ wat er zich 70 jaar geleden afspeelde. Om de campagne die is uitgerold, kon niemand in het dorp heen: onder andere straatposters, advertenties, thema-bijlages in lokale media zorgden ervoor dat de bevrijdingsactiviteiten door jong en oud druk zijn bezocht.

17 SEPTEMBER 2014 SON EN BREUGEL 70 JAAR BEVRIJD 17 SEPTEMBER 2014 SON EN BREUGEL 70 JAAR BEVRIJD


Samenwerking tussen gemeenten kan zich afspelen op diverse niveaus. Samenvoeging tot een nieuwe gemeente, bestuurlijke en organisatorische samenwerking of bijvoorbeeld strategische alliantie. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel hebben hun krachten gebundeld zowel als het gaat om organisatorische samenwerking (de Dienst Dommelvallei) als wel strategische samenwerking in het gebied Dommelvallei. Met dit laatste wordt het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond bedoeld. Een gebied dat rijk is aan natuur, waar het prettig wonen en leven is en dat een belangrijke rol speelt als spil in het dynamische Brainport. Strategische visie Goed Werk adviseert en begeleidt deze drie gemeente bij de vorming en uitwerking van de strategische samenwerking in Dommelvallei. De vele kwaliteiten van het gebied - en het verbinden daarvan - schept kansen en mogelijkheden. Uitdagingen en ambities die men wil delen en concretiseren in tastbare resultaten. Op basis van de strategische visie die Goed Werk aan de colleges van de drie gemeenten presenteerde, is dit proces in gang gezet. Een proces dat in aanvang het bij elkaar brengen van stakeholders betreft om zo de potentie en de kansen in het gebied in kaart te krijgen. Onder de noemer ‘Dommelvallei verbindt’ zijn stakeholders, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in het gebied uitgenodigd voor een aantal themasessies. Onder andere ondernemers, bestuurders, vertegenwoordigers van inwoners, het onderwijs en de zorg- en welzijnssector zijn met elkaar in debat gegaan aan de hand van onderwerpen als ‘Economie en Brainport’, ‘Vrijetijdseconomie’, Natuur en milieu’ en Zorg en Welzijn’.


Verbinden, betrekken en inspireren

het kansrijke groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond

Strategische samenwerking. Op weg naar een visie

2

Dommelvallei leeft

4

Karakteristieke, sterke en gastvrije kernen met een eigen cultuur

6

Dommelvallei is de groene long, ‘het Central Park’ van Brainport

8

Kansen voor nieuwe zorgconcepten

10

Maak van de vrijetijdseconomie een speerpunt

12

Dommelvalei houdt Brainport vitaal

14

Vervolg de ingeslagen weg van samenwerking

16

Dommelvallei daagt uit

18

De inspirerende kracht van Dommelvallei 2

Strategische samenwerking. Op weg naar een visie.

Dommelvallei. Het groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond. Een gebied met vele kwaliteiten en even zoveel kansen en mogelijkheden. Het ontwikkelen van het gebied naar de toekomst vraagt om verbinding en om een kritische blik. Daarom zijn op uitnodiging van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel tientallen vertegenwoordigers van organisaties, het bedrijfsleven en inwoners in februari 2014 met elkaar in gesprek gegaan. Themabijeenkomsten Tijdens vier themabijeenkomsten is een stap gezet naar een visie op strategische samenwerking in het gebied, die uiteindelijk ook voor een belangrijk deel zal worden ingevuld door inwoners, organisaties en ondernemingen. Het resultaat van de bijeenkomsten is opgebracht door de deelnemers en vertegenwoordigt nadrukkelijk niet het standpunt van de colleges. Doel van deze stap is om de kracht van het gebied te inventariseren en om te kijken waar kansrijke verbindingen kunnen bestaan. Waar leidt samenwerking tot nog meer waarde en welke ambities horen daarbij? Mede op basis hiervan kan een toekomstgerichte visie op strategische samenwerking worden uitgewerkt. Het gaat in dit proces nadrukkelijk niet om de bestuurlijke organisaties, maar om het gebied Dommelvallei. Een prachtig groen en gevarieerd gebied dat we zien als het park van Brainport, als een groene long die geen gemeentegrenzen kent. Een gebied, zo bleek uit de bijeenkomsten, dat veel te bieden heeft, zeker als er nog meer vormen van samenwerking gevonden worden. We hopen dat dit verslag van de opbrengst van de bijeenkomsten u als lezer net zo enthousiast maakt om samen met alle betrokkenen de volgende stappen te zetten.

3


Gebiedsvisie Ter voorbereiding van deze sessies hebben alle genodigden een, door Goed Werk Communicatie ontwikkelde, gebiedsvisie ontvangen. Deze belicht het gebied in al haar facetten en geeft een eerste richting aan de kansrijke verbindingen tussen organisaties, bedrijven en personen die in Dommelvallei mogelijk zijn. Tijdens de vier druk bezochte themabijeenkomsten, geĂŻnitieerd en begeleid door Goed Werk, is een eerste een stap gezet naar de strategische samenwerking in het gebied. Communicatievisie De benadering van Goed Werk om vertegenwoordigers met elkaar te verbinden is ingegeven door het feit dat de kracht van het gebied uiteindelijk wordt opgebracht door bedrijven, organisaties en stakeholders. Zij zijn het die de ambities, kansen en mogelijkheden inhoud moeten geven. Door hen bij de vorming van Dommelvallei te betrekken, is direct ook draagvlak voor de strategische samenwerking in Dommelvallei verkregen. De opbrengsten van de ‘Dommelvallei verbindt’-sessies zijn gebundeld in een tweede publicatie: de inspirerende kracht van Dommelvallei. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de verdere concretisering van de kansrijke mogelijkheden van Dommelvallei.


Inwoners Son en Breugel kennen de weg naar zorg en welzijn


De Rijksoverheid legt in 2014 en 2015 op basis van onder andere de Wmo, Awbz, Jeugdwet en Participatiewet nieuwe taken en verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. De gemeente Son en Breugel bereidt zich, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor op die extra taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. Vanwege deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de wens om als gemeente de regie te kunnen voeren bij de uitvoering heeft de gemeente een Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) opengesteld. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Met een dergelijke taakstelling is het van groot belang dat de inwoners het CMD ook weten te vinden. Dit vraagt om een krachtige identiteit van deze nieuwe organisatie en een introductie die alle inwoners de weg wijst naar het CMD. Goed Werk heeft zowel de identiteit in de vorm van een beeldtaal, logo en huisstijl, als de introductiecampagne van het CMD ontwikkeld.

Het CMD en haar partners: antwoord op al uw vragen! Het CMD bestaat uit samenwerkende partners op het gebied van zorg, welzijn, wonen en leven. Een aantal daarvan vindt u ook in het gebouw van het CMD. Het gaat om de volgende organisaties: • Woonstichting ‘thuis • Zuidzorg • Gemeente Son en Breugel • Maatschappelijk werk • Wmo-loket • Mantelzorgsteunpunt • Vrijwilligerssteunpunt • Jeugdzorg • Jeugdgezondheidszorg • Geestelijke gezondheidszorg • Woonloket • Seniorenwerk

CMD Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel Telefoon: 0499-491491 E-mail: cmd@sonenbreugel.nl Internet: www.sonenbreugel.nl/cmd Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur (ma-vr)

voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven gaat u naar cmd!

Alle ondersteuning op één adres! Heeft u vragen op het gebied van zorg, heeft u advies nodig over uw inkomen, wilt u iets weten over vrijwilligerswerk? Deze en andere maatschappelijke zaken regelen we voortaan samen op een adres in Son en Breugel: het CMD. Aan de Europalaan 2 werken alle professionele sociaal-maatschappelijke diensten in het CMD samen onder één dak, zoals maatschappelijk werk, Wmo-loket, het mantelzorgsteunpunt, het vrijwilligerssteunpunt, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, (geestelijke) gezondheidszorg, het woonloket, seniorenwerk enzovoort. De drie kernpartners van het CMD zijn Woonstichting ‘thuis, Zuidzorg en de gemeente. De Woonzorgcentrale is volledig in het CMD opgegaan.

Samen voor elkaar

Waarom een CMD?

‘Samen voor elkaar’, zo luidt de slogan van het CMD. Daarmee bedoelen we dat we samen met u en uw omgeving naar oplossingen zoeken voor uw vragen. We zijn er ook voor elkaar. Want waar het kan proberen we zoveel mogelijk die oplossingen vanuit mensen zelf te regelen. Vanuit de eigen kracht en waar nodig met ondersteuning vanuit de diverse organisaties. Overigens verdwijnen die verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties niet. U kunt nog altijd met gerichte vragen bij hen terecht. Maar u kunt dus met al uw vragen ook terecht bij het CMD. En aangezien u daar alle mogelijke sociale partners treft, is dat natuurlijk wel zo praktisch. Overigens zijn de CMD-medewerkers en die van onze partners ook actief buiten het gebouw van het CMD: op scholen, de kinderopvang in de wijken en buurten en via huisbezoeken bij u thuis.

De Rijksoverheid legt in 2014 en 2105 op basis van o.a. de Wmo, Awbz, Jeugdwet en Participatiewet nieuwe taken en verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten. De gemeente Son en Breugel bereidt zich, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor op die extra taken en verantwoordelijkheden op het zogenaamde ‘Sociale Domein’. Vanwege deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden heeft gemeente het initiatief genomen om alle organisaties bij elkaar te brengen. Hiermee willen we nu en voor de toekomst zorgen dat er goed samengewerkt wordt voor en met inwoners aan een nog betere samenleving waar we er zijn voor elkaar als dat nodig is. Dus: ‘Samen voor elkaar’.

U bent van harte welkom! Komt u gerust eens langs bij het CMD. Ook als u nu niet direct een vraag heeft op het gebied van sociaal maatschappelijke ondersteuning. Onze medewerkers ontvangen u graag en leggen u persoonlijk uit wat zij voor u kunnen betekenen. Wie weet vindt u in de volledige nieuwe, moderne ambiance misschien wel onverwachts een vrijwilligersbaan of leert u bijvoorbeeld hoe uw inzet als mantelzorger wat kan worden verlicht.


In samenspraak tot een oplossing komen

De kracht van succesvolle burgerparticipatie


n

e e

Burgerparticipatie vraagt om een doordachte strategie en uitvoering en om het nodige organisatorische vermogen die de participatie tot een succes te maakt: inwoners die actief participeren bij de benadering en oplossing van een bepaald vraagstuk. Het traject ‘Burgerparticipatie dubbele overweg Boxtel’ is daarvan een voorbeeld. Dit betreft een proces waarbij inwoners zijn betrokken in het vinden van oplossingen om de problematische situatie rondom de dubbele overweg in Boxtel aan te pakken. Die situatie was al jarenlang een probleem. De komst echter van het zogenaamde Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) bood een opening om het knelpunt van de dubbele overweg op te lossen: het PHS vereist immers sowieso de nodige ingrepen in de lokale infrastructuur. Om tot een oplossing te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen van de inwoners is een intensief traject van burgerparticipatie ingezet. Dit betrof enerzijds het aandragen van oplossingen door inwoners zelf. Inwoners konden zich aanmelden om deel te nemen aan bijeenkomsten waarin zij onder begeleiding van verkeerskundigen en andere specialisten stapsgewijs tot mogelijke oplossingen kwamen. Anderzijds betrof de burgerparticipatie de beoordeling van de aangedragen oplossingen door alle inwoners van Boxtel. Geslaagd traject Goed Werk heeft beide trajecten van burgerparticipatie communicatief begeleid. Dit betrof de organisatie van de sessies waarin zo’n 40 participanten naar oplossingen zochten en de communicatie van de resultaten van die bijeenkomsten naar de lokale gemeenschap. Met als thema ‘Samen zetten we de overweg op het goede spoor’ zijn hiervoor onder andere een interactief digitaal magazine en artikelen in lokale media ingezet. Ook is een huis-aan-huis special ontwikkeld, die alle inwoners van Boxtel inhoudelijk over het project informeerde. Gedragen oplossing Het vervolg van het burgerparticipatietraject: het oordeel van de inwoners over de aangedragen oplossingen, is ook door Goed Werk georganiseerd. Hiervoor is de vorm van een doorlopende tentoonstelling gekozen in het hart van het dorp. Inwoners konden aangeven welke voorkeursalternatieven volgens hen verder uitgewerkt moesten worden. Zo is elke inwoner actief betrokken in de uiteindelijke aanpak van de dubbele overweg. Een oplossing die gedragen wordt door het dorp.


Ambitieus en uitdagend: Hof van Cranendonck

Advisering in het samenspel tussen gemeente en particulier initiatief

ÉÊn van de de methodes om draagvlak te verkrijgen was het Hofberaad; een interactieve debatsessie voor inwoners en stakeholders die door Goed Werk volledig is geÜrganiseerd


In de gemeente Cranendonck is jarenlang gewerkt aan een bijzonder project: Hof van Cranendonck. een ambitieus plan in de vorm van een omvangrijke toeristisch-recreatieve voorziening in de voormalige Baronie van Cranendonck. Het plan behelst een scala van elkaar versterkende functies, waaronder een theater met een capaciteit van 1100 plaatsen, een congrescentrum, een hotel, een wellnesscentrum, diverse winkeltjes en een museum. Daarnaast krijgen ook sociaal-maatschappelijke functies en doelen een plaats, zoals het stimuleren van werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid en de verbetering van de leefbaarheid. In dit kader sluit de ontwikkeling naadloos aan bij het Koersdocument Stad en Land waarin de provincie overheden inspireert en stimuleert tot particuliere en private initiatieven. Ook het cahier Meerwaardencreatie, waarin Noord-Brabant actief participeert, vindt zijn weerslag in wat er in Cranendonck is geïnitieerd: een initiatiefnemer is mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke meerwaarde van zijn initiatief waarbij de overheid meedenkt en beoordeelt of er sprake is van maatschappelijke meerwaarde. De mix van voorzieningen, de uitstraling van het gebouwencomplex en de indrukwekkende landschappelijke setting maken Hof van Cranendonck een publiekstrekker van formaat, maar vraagt tevens ingrijpende compenserende maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om natuur en milieu en infrastructuur. Goed Werk heeft de gemeente Cranendonck begeleid op het gebied van strategie en communicatie, onder andere met betrekking tot het coördinatiebesluit. De gemeente maakte een bewuste keuze voor Goed Werk omdat wij zowel een adviserende rol innemen, zelfs op locatie, alswel de praktische uitvoering in huis hebben. Dit resulteerde in een versterking van het draagvlak onder inwoners en politiek voor dit omvangrijke project. Ter illustratie: belangrijke documenten en stukken voor de realisatie van Hof van Cranendonck zijn direct doorgeleid naar de gemeenteraad ter goedkeuring. Dit betreft de Bestuursopdracht, de Nota Inspraak en Vooroverleg, het Beeldkwaliteitsplan en de Risicoanalyse, de laatste drie zijn zelfs als hamerstukken bestempeld. Inmiddels is bekend geworden dat de initiatiefnemer het project heeft beëindigd als gevolg van interne overwegingen.


Hoe positioneer je de duurzaamste wijk van Limburg?


Het getuigt van ambitie om in een gebied van een krimpende huizenmarkt een revolutionaire nieuwe woon- en leefomgeving te realiseren. Een ambitie die zich bewezen heeft in het Limburgse Beek. De gemeente Beek, in samenwerking met de provincie Limburg schreef enige tijd geleden een prijsvraag uit voor het ontwerp van de meest duurzame wijk van Limburg. Mede op basis van het strategisch advies van Goed Werk en de uitwerking van dat advies is dit traject uiterst succesvol verlopen. Ontwikkelaar Huisvesting diende een plan in dat uiteindelijk als winnend voorstel uit de bus kwam. Goed Werk Communicatie heeft met name ook in dat voortraject het plan strategisch-communicatief inhoud gegeven middels een uitgebreide presentatie. Niet alleen heeft deze aanbesteding daardoor extra onderscheidend vermogen gekregen, ook is direct al een krachtige typering, sfeer en beleving van het plan door Goed Werk ontwikkeld, wat de gemeente en de provincie het vertrouwen gaf op een voorspoedig verkooptraject. Dit bleek doorslaggevend voor de keuze van het plan van BL Huisvesting. Na gunning van de opdracht is een strategie van binden en betrekken uitgerold. Belangstellenden voor een duurzame woning in het project zijn met grote regelmaat op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, onder andere middels informatiebijeenkomsten en een digitale nieuwsbrief. De informatie die daarbij vanuit potentiële kopers is losgekomen, is vervolgens aangewend om het plan nog verder toe te spitsen op de woonwensen en eisen van de doelgroep. Door deze doordachte strategische communicatiebenadering heeft het traject dat hierop volgde een enorme impuls gekregen. Zo hadden zich al voor de officiële start van de verkoop maar liefst 90 potentiële kopers als belangstellenden aangemeld voor de nieuwe woon- en leefomgeving met 45 woningen. Dit gaf de gemeente Beek en de ontwikkelaar voldoende borging voor de realisatie van het project. Ook ondersteunende media en middelen, waaronder redactionele artikelen in lokale media en verkoopactiviteiten en -bijeenkomsten zijn ingegeven door deze bijzonder effectieve strategie. Mede hierdoor zal naar verwachting medio 2015 de meest duurzame wijk van Limburg in Beek een feit zijn.

Nr 2

Nieuwsbrief DeBeekseBron

Op weg naar de perfecte wijk 24 april bijeenkomst De Beekse Bron Al meer dan 50 inschrijvingen! Architect aan het woord

Nieuwsbrief 2 DeBeekseBron

24 april Bijeenkomst Beekse Bron

U bent van harte welkom

Op 24 april vindt een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe woon- en leefomgeving. We praten u bij over de stand van zaken op verschillende onderwerpen. Op dat moment zijn we immers weer een stap verder in de ontwikkeling van De Beekse Bron. Professionals vanuit verschillende disciplines, geven inzicht in diverse aspecten van De Beekse Bron. Tijdens de avond geven we in woord en beeld uitleg over de nieuwe wijk, de kavelmogelijkheden, diverse woningtypes en de verkoopprijzen. We leggen u uit hoe het proces van co-creation in zijn werk gaat en hoe u hieraan kunt deelnemen. Er zal die avond ook een co-creator aanwezig zijn die u meeneemt in het spannende traject van de inrichting en vormgeving van uw woning en de ongekende mogelijkheden die de woningen van De Beekse Bron u bieden. Wie zich inschrijft voor co-creation, verzekert zich meteen ook van een plek op de lijst van inschrijvingen die telt als er geloot wordt als het gaat om voorkeur voor een kavel. De bijeenkomst vindt plaats in Beek en u krijgt van ons tijdig een persoonlijke uitnodiging met daarin het programma, de locatie en het tijdstip.

Enorme belangstelling:

meer dan 50 inschrijvingen! In de eerste nieuwsbrief kon u lezen dat de belangstelling voor De Beekse Bron erg groot is. Inmiddels hebben zich zo’n 54 belangstellenden ingeschreven. Zij hebben allemaal hun specifieke woonwens in grote lijnen aangegeven. Deze zijn voor ons de basis voor de verdere ontwikkeling van de wijk en de woningen. We gaan uit van een flexibel plan waarin we in principe elke woonwens willen honoreren. Zelfs is er keuze als het gaat om de grote van de kavel. Op basis van de informatie die wij nu hebben, zullen er overwegend vrijstaande woningen gerealiseerd worden, naast vrijstaand geschakelde woningen en tweekappers. Een wijk met vooral vrijstaande woningen op ruime kavels geeft een erg fraai woonbeeld. Dit resulteert in een prettig chique uitstraling van De Beekse Bron.

Nieuwsbrief 2 DeBeekseBron “Naast de ongekende keuzevrijheid die je als bewoner hebt om zelf je woning tot in detail samen te stellen, is ook de duurzaamheid van de wijk en de woningen van hoog niveau. We hebben er bewust voor gekozen om die duurzaamheid niet prominent in de vormgeving van de woningen terug te laten komen. Dat resulteert in fraaie architectuur die hand in hand met duurzaamheid gaat. In principe zie je aan de buitenzijde niet dat het hier om energiezuinige en duurzame woningen gaat. Zo is er gekozen voor duurzaam hout, de muren worden opgetrokken uit de Beeksteen. Dit is een steen uit de regio Beek die heel duurzaam wordt geproduceerd is en een stuk lichter dan gewone bakstenen. Verder zijn de woningen optimaal geïsoleerd en worden ze voorzien van zonnepanelen. Iedere woning heeft ook een eigen warmtepomp. Ook de inrichting van de buurt is duurzaam. De straatverlichting is zelfvoorzienend net als het ontmoetingspaviljoen in de wijk. Er staan zogenaamde energiebomen (zonnecollectoren) en uiteraard zijn er parkeerplaatsen waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.”

Ongekend duurzaam Optimaal beeldkwaliteitsplan “Kortom, we werken aan een heel bijzondere wijk. Dat brengt wel met zich mee dat het uitwerken van een beeldkwaliteitsplan de nodige tijd kost. De gemeente Beek toont zich hierin een uitstekende partner. Door intensief aan dit plan samen te werken, bereiken we wat we uiteindelijk aan de bewoners willen bieden: de meest duurzame en gevarieerde woon- en leefomgeving van Beek en omgeving.”

Voorlopige planning 2014 24 april: Bijeenkomst De Beekse Bron in Beek, locatiegegevens volgen nog. 2e/ 3e kwartaal: Start individuele co-creation. Samen met onze ontwerpspecialisten begint u aan het spannende traject van de vormgeving van uw duurzame woning. 4e kwartaal: Uw woning staat op papier. Tot het kleinste detail heeft u uw wensen in een definitief ontwerp vormgegeven. Voorjaar 2015: Start bouw.

BL Huisvesting BV I. www.blhuisvesting.nl E. info@blhuisvesting.nl


Net als voor een gemeente, is ook voor woningcorporaties een goede relatie met publieksgroepen belangrijk. Dit om draagvlak voor beleid te verkrijgen en binding met huurders te versterken. Zo is veranderende wet- en regelgeving niet altijd in het voordeel van deze doelgroep, maar dient wel worden doorvertaald naar het niveau van de huurders, in veel gevallen afkomstig uit de lagere inkomensklassen en met een lager opleidingsniveau. Dit is een van de doelen die woCom nastreeft met het huurdersblad Bij Buurten. Deze krant informeert huurders over beleid, maar steekt ook sterk in op betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in Zuidoost Brabant, waar woCom actief is. Die betrokkenheid krijgt met name vorm door de krant niet alleen voor de huurders uit te geven, maar voor een belangrijk deel ook door de huurders zelf te laten schrijven. Hierdoor staat woCom heel dicht bij haar doelgroep, vaak op wijk of zelfs op straatniveau. Een formule die aanslaat, zo bewijzen ook de resultaten uit een lezersenquête, die aangeven dat het blad goed wordt gewaardeerd, met name ook de bijdragen van de ‘buurtredacteuren’. Goed Werk coördineert de redactie en begeleidt de buurtredacteuren bij het schrijven van hun artikelen, naast de vormgeving en de productie van het kleurrijke relatiemedium.


Draagvlak voor beleid en binding met de belangrijkste doelgroep


Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte biedt door heel Noord-Brabant bouwkavels aan op landelijke locaties. Ruimte voor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op. Ook draagt dit bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap en het milieu. Een van de deelnemers in de ontwikkelingsmaatschappij, die Goed Werk opdracht gaf om Ruimte voor Ruimte krachtig te herprofileren op provinciaal niveau, is de provincie Noord-Brabant. Deze herprofilering wordt gedragen door een sterke Brabantse couleur locale. Dit heeft geresulteerd in een identiteit die uitgaat van een landschappelijk karakter, ruimte, rust en privacy binnen de intieme, typisch Brabantse dorpssfeer. Met dit als basis zijn een krachtige beeldtaal, logo en huisstijl ontwikkeld die de kernwaarden van de provincie Noord-Brabant vertalen. Inmiddels heeft Goed Werk tientallen projecten voor de provincie in de markt gezet volgens een doordachte verkoopstrategie die is uitgerold in de lokale gemeenschappen waar de kavelprojecten worden ontwikkeld. Naast de website, als bron voor alle informatie voor potentiĂŤle kopers, bestaat dit uit verkoopbrochures, de inzet van social media, bijeenkomsten, advertentiecampagnes en bouwborden op de locaties. Middelen en media die het groene, landelijke en dorpse karakter van de provincie Noord-Brabant een gezicht geven.

l

g in Rie

Heistee

won groen st met de rt de buu

kavels

e bouw 28 riant

ruime

els in lan bouwkav

de


Krachtige vertaling van de identiteit van de provincie

Riel ligt in het hart van Brabant en maakt deel uit van de gemeente Goirle, nabij Tilburg. Met iets gebied. In deze sfeervolle en groene omgeving verkoopt Ruimte voor Ruimte 28 bouwkavels waarop u naar eigen ontwerp uw woning kunt bouwen.

onder andere een fitnesscentrum en een voetbal­ en tennisvereniging. Ook zijn er in de directe omgeving golfbanen en is er een manege. Riel is een typisch Brabants dorp met langgerekte be­ bouwing die groeide langs een lint dat bestaat uit de Kerkstraat, Dorpstraat en Zandeind. Aan dat lint, in de Kerkstraat en in het verlengde daarvan in de Dorpsstraat wordt u verwelkomd in het

dorpscafé en het restaurant. Zeker op zonnige dagen is het daar heerlijk ge­ nieten op het terras.

A27

Wonen in een dorp met karakter A58

Breda

Tilburg

A58

A65

A58 A58 N260

Riel

De directe omgeving van Riel is lande­ lijk en groen. Zo vormt de Regte Heide samen met het Riels Hoefke, Halve Maan, Ooijevaarsnest en Nieuwkerk een aaneengesloten natuurgebied van zo’n 876 hectare. U wandelt of fietst er door heide, beekdalen, loof­ en naald­ bossen. Het beekdal van de Oude Leij, dat direct aan de heide grenst is een wandeling meer dan waard. In dit heuvelachtige gebied liggen ook enkele

grafheuvels uit de Midden­Bronstijd (2000­700 v.Chr.). De bereikbaarheid van Riel is uitstekend. Het dorp is gun­ stig gelegen aan de zuidzijde van de A58 die leidt naar Tilburg, Breda en Eindhoven.

N269

De 28 riante bouwkavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, liggen aan de zuidrand van Riel waar het dorp overgaat in het buitengebied. Het overgrote deel van de kavels kijkt dan ook uit over dit landelijke gebied. De kavels variëren in grootte van circa 450 m2 tot circa 1.250 m2.

Sfeervol wonen in het groen

Sfeerbeeld Riel

lder g in Ga ansewe Ballem

Het plan Heisteeg wordt ontwikkeld door meerdere partijen. De royale kavels van Ruimte voor Ruimte liggen veelal aan de buitenrand van het plan aan het buitengebied. Op deze kavels kunt u bouwen in verschillende stijlen. Zo is er ruimte voor langgevelboerderijen en dorpswoningen. Op een aantal kavels mag een uitgesproken moderne variant

en in geniet orp erlijk d een he reda nabij B

nen tad in

in kavels

e bouw 8 riant

s in Riel

bant

ruime

els in lan bouwkav

op de dorpswoning worden gebouwd. Met name een afwijkend dak en het bouwen in één bouwlaag met kap kan fraaie en eigentijdse architectuurvor­ men opleveren. Grote tuinen, mooie hagen als erfaf­ scheiding en een straatbeeld waar het groen de boventoon voert, bepalen de sfeer van de nieuwe woonbuurt. Wie

straks de wijk inrijdt, zal direct de Brink in het midden opvallen: een fijne groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Het bestaande eikenbos zorgt voor een natuurlijke aansluiting op het plan. Alle kavels aan de zuidzijde kijken uit op dit fraaie eikenbos. Een natuurlijke be­ grenzing die ook nog eens de privacy en rust garandeert.

In het plan geldt een maximale snel­ heid van 30 km/u en ook de aan­ sluiting van het woongebied op de Alphenseweg wordt veilig ingericht in de vorm van een plateau. Voor lang­ zaam verkeer is er een verbinding van de Kerkstraat via de Heisteeg. De vari­ atie in stijlen en kavelgroottes, de grote diepe tuinen, het overvloedige groen,

om het bouwen. Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in het bestem­ mingsplan van de gemeente Goirle. Een aantal regels voor het ontwerp leest u hier.

Galder

delijk Bra

de ligging aan het buitengebied, de rust en privacy: alles draagt ertoe bij dat u in Heisteeg heerlijk woont. In samenwerking met de gemeente zorgt Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte voor het bouwrijp maken van de kavels en de inrichting van de openbare ruimte. Riolering en nuts­

De woningen die geïnspireerd zijn op de langgevelboerderijen hebben één bouwlaag met kap, een maximale goot­ hoogte van 3,5 meter en een totale bouwhoogte van 9,5 meter. Voor de dorpswoningen geldt een maximale goothoogte van 6 meter en een totale bouwhoogte van 11 meter. De dorps­ woningen hebben allemaal een kap. Er is een aantal kavels waarop moderne varianten van de dorpswoningen ge­ bouwd kunnen worden. Deze hebben een lessenaars­ of plat dak. Voor deze woningen gelden afwijkende bouw­ hoogtes.

De ruimte en vrijheid die u op een kavel van Ruimte voor Ruimte ervaart, heeft u ook als het gaat

Voor alle woningen geldt dat ze wor­ den opgetrokken uit baksteen in een rode, roodbruine of donkerbruine kleur. Een eigentijds accent is bijvoorbeeld de toepassing van riet als gevelbekleding. Kozijnen en deuren zijn bij voorkeur van hout wat goed past bij de dorpse sfeer. Om diezelfde reden worden ge­ glazuurde dakpannen niet toegestaan en is gekozen voor rood­oranje of

bant

16-04-13

voorzieningen worden tot aan de kavel aangelegd, waarna u als koper zelf de aansluiting op uw woning kunt maken. Er wordt een duurzaam watersysteem toegepast; de afvoer van het schone water moet worden gescheiden van het vuile water. Regenwater dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd.

donkergrijze keramische pannen of riet. Een combinatie van riet en pannen is ook mogelijk. Naast de vrijstaande woning zelf, mo­ gen op elke kavel bijgebouwen gezet worden. Deze staan bij de langgevel­ boerderijen altijd los van de woning. Voor de dorpswoningen geldt dat ze aangebouwd mogen zijn. Het zal voor zich spreken dat deze passen bij het hoofdgebouw. Per kavel zijn twee parkeerplaatsen op eigen terrein voor­ geschreven. In deze brochure vindt u een impressie van het plangebied zodat u een indruk krijgt van de vele mogelijkheden.

09:14

Riel

Zelf bouwen in Riel Alph en se we g

aat Kerkstr

Alphen.indd

galder

RVR broch_

1

Oud e Tilb urg seb aan

elijk Bra

De gemeente Goirle telt in totaal zo’n 23.000 inwoners en grenst direct aan Tilburg. Het centrum van deze stad bevindt zich op zo’n 7 kilometer van het plangebied en biedt alle voorzieningen die u van een grote stad verwacht. In Riel zelf vindt u een basisschool, winkels, een tandarts, fysiotherapeut en huisarts. Voor sport en ontspanning kunt u terecht in Goirle of Tilburg, maar ook in Riel met

meer dan 2000 inwoners is het een gemoedelijk Brabants dorp mooi gelegen in het buiten­

N


Steeds vaker worden inwoners actief betrokken in het beleid van hun gemeente. Maar hoe bepaal je als beleidsmedewerker of een onderwerp geschikt is voor burgerparticipatie? En welke vorm van participatie kies je dan? Goed Werk heeft voor de gemeente Someren een interne campagne ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen. Een heldere en opvallende campagne die beleidsmedewerkers duidelijkheid biedt over het feit of en in welke mate een vraagstuk aan inwoners moet worden voorgelegd. Als aftrap zijn posters in het gemeentehuis opgehangen met daarop uitdagende vragen als: ‘Een wipkip in drie stappen’ of ‘Een coffeeshop in drie stappen’. Vervolgens ontvingen beleidsmedewerkers een handzaam stappenplan dat hen helpt om te bepalen wanneer burgerparticipatie uitkomst biedt. Als reminder zijn bovendien nog deurhangers verspreid, die medewerkers attenderen op het stappenplan. Een praktisch voorbeeld van hoe communicatie heel concreet bijdraagt aan een juiste uitvoering van beleid.


Stap voor stap naar burgerparticipatie

een wipkip in drie stappen SOMEREN_POSTERTON.indd 1

23-05-13 14:33

coffee shop in drie stappen SOMEREN_POSTERTON.indd 5

23-05-13 14:33

beach party in drie stappen SOMEREN_POSTERTON.indd 2

23-05-13 14:33

sport park in drie stappen SOMEREN_POSTERTON.indd 6

23-05-13 14:33


Overheidscommunicatie van Goed Werk Communicatie, sept. '14  

Overheidscommunicatie van Goed Werk Communicatie, sept. '14

Advertisement