Page 1

10 years with NCE Systems Engineering

2006-2016


INNHOLD / TABLE OF CONTENTS Dette er NCE Systems Engineering / This is NCE Systems Engineering

3

Fakta om kompetanseklyngen på Kongsberg / Facts about the cluster of expertise in Kongsberg

4

Ti år med NCE Systems Engineering / Ten years with NCE Systems Engineering

6

Verdens mest industriintegrerte masterstudie? / The most industrially integrated course in the world?

8

Etablerer Norsk Institutt for Systems Engineering / Establishes the Norwegian Institute for Systems Engineering

10

Forskningssamarbeid på tvers av bedriftene i klyngen / Research collaboration across the companies in the cluster

12

Gir leverandører et kompetanseløft / Gives suppliers enhanced expertise

14

Høyteknologiske produkter fra Kongsbergklyngen / High technology products from the Kongsberg cluster

16

Sikrer finansering til innovasjonssatsingen i klyngen / Secures financing for innovation investment in the cluster

18

Styrker Teknologibyen Kongsbergs attraktivitet / Makes Kongsberg City of Technology more attractive

22

Viktigheten av samarbeid / Importance of collaboration

24

NCE SE bidrar til utdanning av fagarbeidere / NCE SE contributes to the education of skilled workers

26

NCE SE – omstillingsmotor for norsk næringsliv / NCE SE – engine of transformation for Norwegian industry

28

Med NCE SE inn i fremtiden / Into the future with NCE Systems Engineering

30

2016 GKN – rated smartest company of the year

COVER PHOTO: Rasmus Rypdal (31) started on his industrial master’s degree in Systems Engineering at University College of Southeast Norway in the autumn of 2008. After three years with 50 % studies and 50 % work for global technology company GKN Aerospace Norway, he was offered a permanent job. He is now the manager of the Technology, Research and Development Department and his duties include responsibility for the students working for the company. “We are very satisfied with the students who work for our company. They are competent and bring new knowledge with them that we can utilise,” says the manager from Tromsø, who has settled in Kongsberg City of Technology. His colleague Solveig Bakke (25), from Kongsberg, is one of the 27 students who started the industrial master’s degree in the autumn of 2015. “I am able to participate in many different areas in GKN Aerospace Norway and especially appreciate being able to take part in research projects,” says Solveig, who is very satisfied with her employer. “My experience is that GKN works hard at achieving a win-win situation for the student and the company and they succeed in that.” She views the SE course as a flexible education, which provides the opportunity to switch between different industries and business sectors. Resultatrapporten er trykket i et opplag på 1 000 eksemplarer på 100 % resirkulert papir (Cocoon Offset), i svanemerket trykkeri, Zoom Grafisk, juni 2016. Tekst og design: Godt Sagt kommunikasjon Oversettelse: Nigel Willoughby Foto forsiden: Arild Brun Kjeldaas ØMERKE ILJ T M

241

501

Trykksak

2


Dette er NCE Systems Engineering / This is NCE Systems Engineering Global kompetanseklynge

Global cluster of expertise

Teknologibedriftene på Kongsberg utgjør en global kompetanseklynge med Systems Engineering som felles kjernekompetanse. Systems Engineering er en helhetlig måte å løse kompliserte utfordringer på ved hjelp av kompetanse og teknologi.

The technology enterprises in Kongsberg constitute a global industrial cluster of expertise with Systems Engineering as their shared knowledge base. Systems Engineering is an interdisciplinary means of resolving complex challenges using expertise and technology.

Kompetanseklynger er viktig for å styrke norsk konkurransekraft. Kunnskapsutvikling og kobling mellom forskning og næringsliv bidrar til å øke innovasjonshastigheten, og gjør Norge mindre olje- og oljeprisavhengig. Kunnskap og erfaringer overføres til ulike bransjer og til andre klynger.

Competence clusters are important for enhancing Norwegian competitiveness. Knowledge development and the linkage between research and industry can contribute to increasing the pace of innovation and making Norway less dependent on the oil and the price of oil. Knowledge and experience are transferred across industry sectors and to other clusters.

2014 Pupils from Kongsberg International School visit Kongsberg Maritime’s high-tech support centre. PHOTO: IRENE LISLIEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

3


Fakta om kompetanseklyngen / Facts about the industrial cluster of expertise Flere av selskapene i kompetanseklyngen på Kongsberg er globale markedsledere innen krevende bransjer som bil, fly, subsea, energi, maritim, forsvar og romfart. / Many of the companies in the cluster are global market leaders in industries such as the automotive, aircraft, energy, maritime, defence and aerospace industries. Bedriftspartnere / Business partners

FMC Technologies Leverandør av systemer, produkter og tjenester til den internasjonale olje- og gassindustrien. 17 400 ansatte i 18 land. / Supplies systems, products and services to the international oil and gas industry. 17,400 employees in 18 countries.

Kongsberg Gruppen Leverer systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. 7 700 ansatte i 30 land. / Supplies systems and solutions to customers in the oil and gas, merchant marine, defence and aerospace industries. 7,700 employees in 30 countries.

Kongsberg Automotive Leverer deler og systemer for girkontroll, clutch og setekomfort til personbiler og nyttekjøretøy. 10 000 ansatte i 18 land. / Supplies parts and systems for gear control, clutches and seat comfort in passenger cars and commercial vehicles. 10,000 employees in 18 countries.

fmcti.com

kongsberg.com

kongsbergautomotive.com

GKN Aerospace Norway Produsent av komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdensledende flymotorprodusenter. GKN-konsernet har 56 000 ansatte i mer enn 30 land. / Produces components for aircraft engines and gas turbines for the world’s leading aircraft engine manufacturers. The GKN group has 56,000 employees in more than 30 countries. gkn.com/aerospace

Dresser-Rand Prosjekterer, leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbindrevne kompressorog generatorsett til olje- og gassindustrien og til landbaserte installasjoner. 8 100 ansatte i 50 land. / Designs, delivers and maintains gas turbines and gas turbine-driven compressor and generator sets for the oil and gas industry and land-based installations. 8,100 employees in 50 countries. dresser-rand.com

4

Argos Solutions Leverer systemer for automatisk visuell kontroll og reparasjon til produsenter innen treplate, møbel og bygningsindustrien. 15 ansatte og installasjoner i mer enn 30 land. / Supplies automatic grading and repair systems to global manufactures of wood panel, furniture and building industries. 15 employees and installations in more than 30 countries.

Esko-Graphics Kongsberg Leverandør av systemløsninger til det internasjonale emballasje-, skilt- og displaymarkedet. 1 500 ansatte som sammen med våre indirekte kanaler er tilstede mer enn 50 land. / Supplier of system solutions to the international packaging-, sign- and display marked. 1,500 employees that together with our indirect channels are present in more than 50 countries.

argossolutions.no

esko.com

Semcon Devotek Samarbeidspartner for kunder innen teknologiutviklingstjenester og produktinformasjon blant annet innen områdene energi, marine, life science, industri og automotive. 3 000 ansatte i 10 land. / Partner for customers whose business is technology development services and product information, including the energy, marine, life science, industrial and automotive fields. 3,000 employees in 10 countries. semcon.com

Utviklingspartnere / Development partners

15 medlemsbedrifter / 15 member companies

• Buskerud County Municipality • University College of Southeast Norway • Innovation Norway, Buskerud and Vestfold • The Kongsberg Region • Kongsberg Innovation • Kongsberg Municipality • Kongsberg Chamber of Commerce • The Norwegian Institute of Technology

• Berget • Bitvis • Data Respons Norge • IDEA Kompetanse • Industriell Dokumentasjon Kongsberg • K-Tech • Kongsberg Target Systems

• Notodden utvikling • Oswo • Rjukan Næringsutvikling • Servi Hydranor • Semcon Norway • Sparebank1 Kongsberg • Techni • Ulefos Esco


Utviklingen i omsetningen per bransje i Kongsbergklyngen 2006–2016 / Turnover trend per industry in the Kongsberg cluster, 2006–2016 50

Other Aircraft Automotive

40 Defence and Aerospace

30

Maritime

20

Oil and Gas Technology

10

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figuren viser utviklingen i omsetningen for all virksomhet styrt fra Kongsberg. / The figure shows the trend for all activity managed from Kongsberg.

Stor betydning for Norge / Very important for Norway

Oil and Gas Technology 41 % Maritime 18 % Defence and Aerospace 16 % Automotive 19 % Aircraft 3 % Other 3 %

industry has • Kongsberg employees or subcontractors in 90 % of Norway’s municipalities.

from • Procurement Norwegian sub suppliers 10 BNOK.

PHOTO: KONGSBERG

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

5


Ti år med NCE Systems Engineering / Ten years with NCE Systems Engineering vårt er at etter ti år med NCE på “Målet Kongsberg skal SE være like kjent som IKT. Our goal is that by the time NCE at Kongsberg has been running for ten years, ‘SE’ will be just as well known as ‘ICT’.

OLAV VOLLDAL, FIRST CHAIRMAN OF NCE SE’S BOARD AND FORMER CEO OF KONGSBERG AUTOMOTIVE

Det sa Volldal i 2006 da klyngen av teknologibedrifter på Kongsberg fikk status som norsk ekspertisesenter innen Systems Engineering (SE). Ti år etter er industrimasteren i SE en suksess og kanskje verdens mest industriintegrerte studie på masternivå.

So said Volldal in 2006, when the cluster of technology companies in Kongsberg achieved status as a Norwegian Centre of Expertise in Systems Engineering (SE). Ten years later the industrial master’s degree in SE is a success and is perhaps the most industrially integrated master’s course in the world.

Utviklingen av industrimasteren var starten på det som i dag er Norsk Institutt for Systems Engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Nærheten til industrien og samarbeidet med internasjonalt anerkjente universitetsmiljøer gjør instituttet svært attraktivt.

The development of the industrial master’s degree marked the beginning of what is now the Institute of Systems Engineering at the University College of South East Norway. The proximity to industry and collaboration with internationally recognised university environments makes the institute very attractive.

Som fagområde har SE gjennom programmet “Globale innovasjonsvinnere” blitt et felles satsingsområde for alle NCEog GCE-ene i Norge, og i 2015 inngikk NCE SE avtaler med ti andre norske klynger om SE-samarbeid. Det er også utviklet en SE-basert innovasjonsprosess. Denne prosessen står sentralt i omstillingsprogrammet “Klynger som omstillingsmotor”. NCE SE skal bidra med SE-kompetanse for å sette fart og kraft i omstillingen av norsk industri. Forskningssamarbeid på tvers av bedriftene NCE SE var initiativtaker til et forskningssamarbeid på tvers av de største bedriftene i klyngen og akademia (KBDprosjektet) med SE som metode. Det har gitt gode resultater for alle de medvirkende bedriftene. Initiativtaker og samarbeidspartner i 10 år I tillegg til å etablere industrimasteren, SE-fagene, NISE og videreutvikle det faglige fellesskapet i klyngen, har NCE SE jobbet med en rekke attraktivitets-, innovasjonsog leverandørutviklingsprosjekter. Nettverksarbeid og det å etablere nye samhandlingsarenaer har også vært en prioritert oppgave for NCE SE. I denne resultatrapporten har vi i korte trekk forsøkt å oppsummere resultatene av klyngesamarbeidet i ti-års perioden for NCE-programmet.

6

Through the programme “Global Innovation Winners”, SE as a specialisation has become a common priority area for all the NCEs and GCEs in Norway and in 2015 NCE SE concluded SE collaboration agreements with ten other Norwegian clusters. An SE-based innovation process has also been developed. This process has a central place in the transformation programme “Clusters as Engines of Transformation”. NCE SE is to contribute with SE expertise, in order to accelerate this thrust to restructure Norwegian industry. Research collaboration across the companies NCE SE took the initiative to generate research collaboration across the largest companies in the cluster and academia (the KBD project) using SE as the methodology. It has given good results for all the participating companies. Initiative-taker and collaborator for 10 years NCE SE has established the industrial master’s degree, developed the SE syllabus, founded NISE and further developed the technical collaboration in the cluster. It has also worked on a number of attractiveness, innovation and supplier development projects. Networking initiatives and establishing new forums for teamwork have also been priority tasks for NCE SE. In this report on our achievements we have attempted to summarise briefly the results of the cluster collaboration in the NCE programme over the ten-year period.


steder i Norge som har industri kan lære “Mange mye av Kongsberg ved å se det tette samarbeidet det er mellom utdanning og næringsliv.

Many industrial areas in Norway can learn a lot from Kongsberg by looking at the close collaboration between education and the business sector.

ERNA SOLBERG, PRIME MINISTER

oss har KBD-prosjektet vært en av innsats“For faktorene av betydning for vår siste store kontrakt med Statoil i Johan Sverdrup-prosjektet. For us, The KBD project was one of the significant factor inputs for our last large contract with Statoil in the Johan Sverdrup project.

RUNE THORESEN, MANAGING DIRECTOR OF FMC TECHNOLOGIES

bør være stolte av dette miljøet. “Norge Kongsberg er et eksempel til etterfølgelse i forhold til samarbeid på tvers av virksomheter. Norway should be proud of this community. Kongsberg is an excellent example of collaboration across enterprises.

PER OTTO DYB, CHAIRMAN OF THE BOARD OF INNOVATION NORWAY

som skjer på Kongsberg er et “Det eksempel på hvordan nye ideer starter og utvikles i eksisterende industri. What is happening in Kongsberg is an example of how new ideas originate and are developed in existing industry.

TORD LIEN, PETROLEUM AND ENERGY MINISTER

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

7


Verdens mest industriintegrerte studie? / The most industrially integrated course in the world? I 2006 etablerer Høgskolen i Buskerud*, amerikanske Stevens Institute of Technology, NCE SE og næringslivet på Kongsberg Nordens første masterstudie i Systems Engineering (SE) på rekordtid med Kongsberg som studiested. • Siden starten i 2006 har 160 industrimasterstudenter og nærmere 300 personer fra 50 bedrifter fra store deler av landet deltatt i programmet. • I 2008 presenteres samarbeidet mellom utdanning og industri som et foregangseksempel på NHOs årskonferanse. • Industrimasterstudentene får stor respekt i USA. Stevens Institute of Technology har aldri tidligere hatt en klasse der 90 prosent av studentene får toppkarakter. • Industriintegrasjonen gir mulighet til å konkretisere undervisning basert på relle case som studentene tar med inn i klassen. • Studentene oppfordres til å ta i bruk nye Systems Engineering-kunnskaper for å løse problemstillinger i sin egen bedrift. • På rekordtid oppnår industrimasteren NOKUTgodkjennelse. • I 2010 opprettes det et Industrial Advisory Board for å sikre at studietilbudet blir tilpasses industriens endrede behov.

In 2006, University College of Buskerud*, the American Stevens Institute of Technology, NCE SE and trade and industry in Kongsberg establish the Nordic region’s first master’s degree course in Systems Engineering (SE) in record time, with Kongsberg as the campus. • Since start-up in 2006, 160 master’s degree students and almost 300 people from 50 companies in many parts of the country have taken part in the programme. • In 2008 the collaboration between education and industry is presented as a pioneering model at the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) annual conference. • The industrial master’s students are greatly respected in the USA. The Stevens Institute of Technology has never before had a class where 90 percent of the students obtained top marks. • The integration with industry makes it possible to teach within specific contexts, based on real cases that the students take with them into class. • The students are encouraged to use newly acquired Systems Engineering skills to solve problems in their own companies. • The industrial master’s degree is approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) in record time.

* Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016.

* University College of Southeast Norway from 1.1.2016.

har aldri hatt en så godt kvalifisert kollektiv “Jeg studentgruppe i noen av mine ordinære fag og kurs som jeg har i dette industrifokuserte kurset. I have never had such collectively well-qualified group of students in any of my normal subjects and courses as I have on this industry-focused course.

TORGEIR WELO, HEAD OF THE DEPARTMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT AND MATERIALS AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) IN TRONDHEIM AND SUBJECT LEADER FOR LEAN PRODUCT DEVELOPMENT IN THE SE COURSE.

8

PHOTO: NTNU


PHOTO: NCE SE/BJØRN-OWE HOLMBERG

2009 The first engineers graduate with a master’s degree in Systems Engineering by having combined jobs in industry in Kongsberg with studies at Buskerud University College. Front from left: Andreas Rasmussen, Dag Jostein Klever, Øyvind Løkken Rustad, Eirik Leikvoll Haabet, Halvard Haugen Bjørnsen and Simen Norstø Aaserud. (Not present: Marianne I. Drotninghaug and Jørn Breivoll).

• Studentene omtaler industrimasteren som et “drømmestudie” med 50 prosent studier, 50 prosent lønnet praksis i en global teknologibedrift og et studieopphold i utlandet.

• In 2010 an Industrial Advisory Board is set up to ensure that the course offered is tailored to industry’s changing requirements.

• Industrimasterstudent Eldar Tranøy får “Best Student Paper Award” for beste studentoppgave i verden innen fagfeltet Systems Engineering i 2014.

• The students describe the industrial master’s as a “dream course” with 50 percent studies, 50 percent salaried work experience in a global technology company and a period of study abroad.

NUMBER OF INDUSTRIAL MASTER’S DEGREE STUDENTS 2009–2016

160

NUMBER OF PARTICIPANTS IN THE SE-PROGRAMME:

300

• Industrial master’s degree student Eldar Tranøy receives the “Best Student Paper Award” for the best student paper in the world in the Systems Engineering specialisation in 2014.

vokser faglig i takt med kombinasjon “Studentene av studie og jobb. De får mulighet til å raskt omsette praksis fra studiene til arbeidslivet, og benytte praktisk erfaring til studiene.

The students develop professionally step-by-step with a combination of studies and work. They quickly have the chance to apply lessons from their studies to their work and can also use their work experience in their studies.

DRESSER-RAND, ONE OF THE PARTNER COMPANIES IN NCE SE AND INDUSTRIAL PARTNER TO THE NORWEGIAN INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING

2013

“The professors come from all over the world. They bring their own experiences with them, which is worth its weight in gold,” says industrial master’s degree student June Andersen. Seen here with fellow students Fridtjof Knutsen and Ola Opsahl during recording for a promotional film about the course that was produced in 2013. PHOTO: KRISTIAN TOPP

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

9


Etablerer Norsk Institutt for Systems Engineering / Establishes the Norwegian Institute for Systems Engineering I 2012 bidrar NCE SE til at Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) etableres i tilknytning til Systems Engineering-studiet ved Høgskolen i SørøstNorge. Masterprogrammet i Systems Engineering legges under instituttet. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle nye, industrirelevante utdanningstilbud. • Allerede høsten 2011 ser to nye to-årige masterstudier dagens lys; ett i Systems Engineering og industriell økonomi, og ett i Embedded Systems. • Staben ved NISE øker fra 2,5 til 11,5 årsverk i perioden 2012–2015. Nærheten til industrien tiltrekker seg dyktige fagpersoner fra internasjonalt anerkjente universitetsmiljøer og fra bedrifter. • Gjennom instituttet bidrar NCE SE til å trekke den internasjonale forskningsfronten med utgangspunkt i bedriftenes globale posisjoner til klyngen. Instituttet gjør denne kunnskapen eksplisitt og delbar. • Buskerud fylkeskommune finansierer en professorstilling innen Systems Engineering og Subsea ved høyskolen i perioden 2014–2019. • I samarbeid med FMC Technologies, Aker Solutions og GE Oil & Gas utvikler NISE en spesialisering av systemingeniører for subseanæringen med flere nye valgfag.

In 2012 NCE SE contributes to the establishment of the Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE) in association with the Systems Engineering course at University College of Southeast Norway. The master’s programme in Systems Engineering is placed under the Institute. Continual efforts are made to develop new, industrially relevant courses. • Two new master’s degree courses see the light of day as early as the autumn of 2011; one in Systems Engineering and Industrial Economics and one in Embedded Systems. • The staff at the NISE increases from 2.5 to 11.5 full time equivalents in the period 2012–2015. The proximity to industry attracts talented professionals from internationally recognised university communities and from companies. • Through the institute, NCE SE contributes to attracting the cutting edge of international research to Kongsberg, based on the global standing of the companies. The Institute makes the knowledge gained explicit and shareable. • Buskerud County Municipality finances a professorship in Systems Engineering and Subsea at the university college from 2014–2019. • In collaboration with FMC Technologies, Aker Solutions and GE Oil & Gas the NISE develops a Systems Engineering specialisation for the subsea industry with several new optional subjects.

mellom skolene “Samarbeidet og industrien er godt, fordi det er nært og har pågått i mange år.

The collaboration between the colleges and industry is good, because it is close and has been under way for several years.

WALTER QVAM, CEO OF KONGSBERG

10

PHOTO: KONGSBERG


PHOTO: KNUT JUL MELAND, HSN

2015 Buskerud County Municipality funds an endowed professorship in Systems Engineering at NISE. From left: Preben Strøm, General Manager of Subsea Valley, Petter Aasen, Principal of the University College of Southeast Norway (USN), Morten Eiriksrød, Chairman of Buskerud County Council and Torkil Bjørnson, CEO of NCE SE.

Bedriftsrelevant undervisning og forskning / Industrially relevant teaching and research

FIRENOR FIRE FIGHTING SOLUTIONS

Norwegian Institute for Systems Engineering

INCREASE IN THE NUMBER OF FULL TIME EQUIVALENTS AT NISE IN THE PERIOD 2012–2015

9

20 9

NUMBER OF INDUSTRIAL PARTNERS NUMBER OF NEW OPTIONAL SUBJECTS

The team of experts at the Norwegian Institute for Systems Engineering is spread across the whole world. Every single one of them comes to Kongsberg regularly in order to teach. PHOTO: IRENE LISLIEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

11


Forskningssamarbeid på tvers av bedriftene i klyngen / Research collaboration across the companies in the cluster NCE tar initiativ til et forskningssamarbeid på tvers av de største bedriftene i klyngen og akademia. Målet er mer effektiv produktutvikling og ressursutnyttelse. Prosjektet får navnet KBD-prosjektet (Knowledge-based Development). • Kongsberg Automotive, FMC Technologies, Kongsberg Gruppen og Semcon Devotek deltar i prosjektet sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NTNU. • NCE SE søker Forskningsrådets BIA-program om støtte til forskningssamarbeidet og får 10,5 MNOK. • Bedriftene utnytter beste praksis fra hver bransje og deler kunnskap og erfaringer med hverandre. • Alle bedriftene oppnår gode resultater som gir viktige innovative forsprang. • De fire bedriftene setter i gang store endringsprosesser i hver sin organisasjon. De innfører nye arbeidsmetoder og verktøy som effektiviserer produktutviklingen, prosjektgjennomføringen og innovasjonsprosessene. • Forskningsprosjektet resulterer også i to nye mastergradsfag ved HSN, et PhD-studium på NTNU og at det opprettes et nasjonalt fagforum: Knowledge-based Development Forum.

NCE takes the initiative to generate research collaboration across the largest companies in the cluster and academia. The goal is more efficient product development and resource utilisation. The project is named the ‘KBD Project’ (Knowledge-based Development). • Kongsberg Automotive, FMC Technologies, Semcon Devotek and KONGSBERG participate in the project together with University College of Southeast Norway (USN) and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). • NCE SE applies to the Research Council of Norway’s User-driven Research-based Innovation (BIA) programme for support with the research collaboration and receives MNOK 10.5. • The companies exploit best practice from each industry sector and share knowledge and experiences with one another. • All the companies achieve good results that give important innovative advantages. • The four companies initiate major change processes within their own organisations. They introduce new working methods and tools that make product development, project implementation and innovation processes more efficient. • The research project also results in two new master’s degree subjects at the USN, a PhD course at NTNU and the establishment of a national professional forum: The Knowledge-based Development Forum.

åpne tonen og “Den erfaringsutvekslingen mellom bedriftene savner sidestykke.

The open tone and exchange of experiences between the companies is unparalleled.

TORKIL BJØRNSON, CEO NCE SYSTEMS ENGINEERING

12

PHOTO: IRENE LISLIEN


PHOTO: FMC TECHNOLOGIES

2014 A dynamic meeting between colleagues in the research project Knowledge-based Development at FMC Technologies. From left: Tom Ole Haukom, Bjørn Sætnan, Kevin Flynn and Nathaniel Kazimir.

THE BUDGET FOR THE KBD PROJECT IS

30 MNOK

THE COMPANIES THEMSELVES INVEST

19,5 MNOK

FUNDS FROM THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY’S BIA PROGRAMME

10,5 MNOK

PHOTO: EVA JEANETTE JOHNSEN

More feasible project plans increase efficiency

Robust process for ever more complex products

Efficient project reporting using A3 process

Deliver products more efficiently and of increased quality

“Having daily meetings with everyone standing in front of visual boards has improved the flow of information and understanding of the projects. All departments share ownership of the project because we include support functions such as purchasing and production in the meetings.”

“We are now equipped to satisfy even more challenging customer demands, develop more complex products and have better control over the risks. We have developed a systematic approach to identifying what customers want, spotting the unknown factors and working out how to resolve them.”

“The communication between those who work on the projects internally and externally has improved after implementing project reporting using the A3 process. The discussions are better focused and this results in better solutions and more efficient project implementation.”

DAG ESPEN TEGDAL

FRODE ISLAND BERGAN

TOM OLE HAUKOM

“The KBD project has given us the opportunity to develop a robust methodology for modularization and standardization. The result is a well-defined architecture that structures knowledge and modularized solutions. We can offer tailor-made products for our customers based on standard solutions with less risks and of increased quality.”

Kongsberg Defence Systems

ALL PHOTOS: IRENE LISLIEN

Semcon Devotek

FMC Technologies

SIMEN SKIAKER

Kongsberg Automotive

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

13


Gir leverandører kompetanseløft / Gives suppliers enhanced expertise Leverandørutviklingsprosjektet i NCE SE gir et kompetanseløft i bedriftene, og bedrer kommunikasjonen og samarbeidsevnen mellom leverandører og de globale konsernene.

The Supplier Development project in NCE SE leads to enhanced expertise in the companies and improves the communication and cooperation between suppliers and the global corporations.

• I perioden 2009–2016 kjører NCE SE 29 fagseminarer, kurs og opplæringsprogram for regionale underleverandører. Totalt deltar 776 personer.

• In the period 2009–2016 NCE SE runs 29 technical seminars, courses and training programmes for regional subcontractors. In total 776 persons take part.

• I 2011 iverksetter NCE SE et coachingprogram hvor senior ressurspersoner med lang fartstid i Kongsbergindustrien deler av sin kompetanse og sine nettverk, med SMB´er. - Totalt mottar 11 leverandørbedrifter coaching for intern kompetanseheving og forbedringsarbeid. - De regionale Innovasjon Norge-kontorene bidrar som aktive medaktører og finansierer. - Takket være kompetanse tilført gjennom dette coachingprogrammet engasjerte én bedrift sin coach som styreformann, en annen som daglig leder, en tredje ble AS 9100-sertifisert, og en fjerde bedrift vant sin første kontrakt mot en av de store bedriftene på Kongsberg (Notodden Technology Group, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)).

• In 2011, NCE SE introduces a coaching programme where senior experts with long experience of industry in Kongsberg share their expertise and their network with SMEs. - A total of 11 supplier companies receive coaching in internal expertise enhancement and improvement measures. - The regional Innovation Norway offices contribute as active partners and funds providers. - Thanks to expertise brought in through this coaching programme one company engaged its coach as chairman of its board, another employed the coach as general manager, a third became AS9100 certified and a fourth company won its first contract against one of the large enterprises in Kongsberg (Notodden Technology Group, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)).

• I 2013 gjennomfører KDA sammen med NCE SE og Innovasjon Norge opplæringstiltak i Corporate Social Responsibility for utvalgte små- og mellomstore leverandørbedrifter.

• In 2013 KDA, working with NCE SE and Innovation Norway, delivers training in Corporate Social Responsibility for selected small and medium-sized supplier companies.

• Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime (KM), NCE SE og

• In 2014 the subsea division of Kongsberg Maritime (KM),

i Norge kommer til å ha stor “F-35-programmet betydning for oss. Vi hadde aldri blitt foretrukket

leverandør uten coachingprosjektet til NCE Systems Engineering. Det gjør at vi er skodd for fremtiden. The F-35 programme in Norway will be very important for us. We would never have become a preferred supplier without NCE Systems Engineering’s coaching project, which has equipped us for the future.

ARNSTEIN FRØMYR, MARKET SALES MANAGER OF BERGET

14

PHOTO: ELIN SVILAAS


PHOTO: ELIN SVILAAS

2015 The two former group directors in KONGSBERG (from left) Torfinn Kildal and Jan Erik Korssjøen share their knowledge at a theme meeting under the auspices of NCE SE’s Supplier Development Project. Seen here with NCE SE project manager, Truls E. Moe and Svein Midtskog, Chairman of the Board of Greenbird Integration Technology.

Innovasjon Norge etablerer i 2014 kompetanseprogrammet Network for Supplier Innovation. - Seks strategisk utvalgte leverandører til KM Subsea skal gjennom dette programmet settes i stand til å møte bedriftens krav innen produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon. - Programmet går over tre år (2015–2017). De to første årene har fokus på Lean-opplæring. Det tredje året vil også trekke leverandørene inn i KMs innovasjonsprosess. - Opplæringen skjer gjennom felles samlinger, ved individuell rådgivning ute hos hver enkelt bedrift, og bedriftsbesøk til internasjonalt anerkjente Lean-bedrifter. • NCE SE fikk i 2015 støtte fra Kongsbergregionen til å gjennomføre et mulighetsstudium for å kartlegge behovet for felles kvalifiseringssentre for bedriftene i regionen. - Som et resultat av prosjektet tilbyr nå noen av Kongsbergbedriftene å åpne sine test- og kvalifiseringssentre for andre bedrifter.

NCE SE and Innovation Norway establish the competencebuilding programme Network for Supplier Innovation. - Through this programme, six strategically selected suppliers to KM Subsea will be equipped to meet the company’s requirements for productivity, quality and precise delivery. - The programme lasts for three years (2015–2017). In the first two years the focus is on Lean training. The third year will also draw the suppliers into KM’s innovation processes. - The training takes place through joint gatherings, individual consultancy for each company and factory visits to internationally-recognised Lean enterprises. • In 2015, NCE SE received support from the Kongsberg Region to carry out an options study to identify the need for common qualification centres for the companies in the region. - As a result of the project some of the Kongsberg enterprises now offer to open their test- and qualification centres to other companies.

ligger et potensial i at dette samarbeidet fører “Det til mer innovasjon. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder.

This collaboration has the potential to lead to more innovation. The suppliers become more independent and are in a stronger position vis-a-vis customers in new markets.

MARION E. FRYDENLUND, SENIOR ADVISOR IN INNOVATION NORWAY

2014

Kongsberg Maritime´s Subsea Division cooperates with NCE SE and Innovation Norway to establish a competence-building programme to strengthen them selves and their suppliers. From left: Project manager supplier development in NCE SE, Truls E. Moe, Senior Advisor Marion Emilsen Frydenlund in Innovation Norway, Kongsberg Maritime´s Vice President Supply Chain Kjell Gjestad, Lean Manager Supply Chain Dr. Daryl Powell and General Manager Procurement Jerry Ojala. PHOTO: ELI STRINDEBERG

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

15


Utvikler teknologi fra havbunn til verdensrom / Developing technology from deep sea to outer space

GASSTURBIN / GAS TURBINES Gassturbinen Dresser-Rand utviklet på 60-tallet er fortsatt i produksjon, over 50 år etter at den ble lansert. Oljeplattformer og andre anlegg som ikke har tilgang på elektrisk kraft fra landnettet benytter gassturbiner til kraftproduksjon.

SJØMÅLSMISSIL / ANTI-SHIP MISSILES Sjømålsmissilet fra Kongsberg Gruppen flyr så lavt over havoverflaten at det ikke lar seg oppdage på radar. Anti-ship missiles from KONGSBERG fly so low above the ocean surface that they cannot be detected on radar.

The gas turbine developed by Dresser-Rand in the 1960s is still in production, more than 50 years later. Gas turbines are used to generate power on oil platforms and other installations that do not have access to electricity from the grid.

UNDERVANNSFARKOST / UNDERWATER VEHICLE Kongsberg Maritimes selvgående undervannsfarkost, Hugin, kan både benyttes til minejakt og sjøbunnskartlegging ned til 4 500 meters dyp. Den ble blant annet brukt til å kartlegge havbunnen før utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange på 1 000 meters havdyp. Kongsberg Maritime’s autonomous underwater vehicle HUGIN can be used for both mine hunting and seabed surveying down to a depth of 4,500 metres. For example, it was used to survey the seabed prior to development of the Ormen Lange gas field at a depth of 1,000 metres. 16

UTSTYR TIL ARIANERAKETTER / EQUIPMENT FOR THE ARIANE ROCKETS Alle Arianerakettene som frakter satellitter ut i verdensrommet har utstyr utviklet av Kongsberg Defence Systems. All the Ariane rockets that take satellites into outer space carry equipment developed by Kongsberg Defence Systems.


PHOTO: KONGSBERGINDUSTRIEN

FLYDELER / AIRCRAFT COMPONENTS Hvert tredje sekund tar et fly av fra en flyplass i verden med deler produsert av GKN Aerospace Norway. Every three seconds, an airplane lifts off a runway somewhere in the world equipped with parts made by GKN Aerospace Norway.

BILDELER OG BILSYSTEMER / CAR PARTS AND AUTOMOTIVE SYSTEMS Mer enn 50 bilprodusenter over hele verden kjøper deler og systemer for girkontroll, clutch og setekomfort utviklet av Kongsberg Automotive. More than 50 car-makers the world over buy parts and systems for gear control, clutches and seat comfort developed by Kongsberg Automotive.

NEDLASTING AV SATELLITTDATA / DOWNLOADING SATELLITE DATA Signalene fra værsatellittene som lastes ned til satellittstasjonen til Kongsberg Satellite Services på Svalbard, brukes som grunnlag for værvarsler verden over. The signals from weather satellites downloaded to Kongsberg Satellite Services’ station on Svalbard are used as the basis for weather forecasts all over the world.

DYNAMISK POSISJONERING / DYNAMIC POSITIONING Det norske oljeeventyret i Nordsjøen hadde praktisk talt ikke vært mulig uten Kongsberg Maritimes system for dynamisk posisjonering. Systemet gjør det mulig å holde et fartøy i samme optimale posisjon i sjøen i all slags vind- og værpåvirkning. Norway’s petroleum-related success in the North Sea might not have been equally feasible without Kongsberg Maritime’s dynamic positioning systems. The system enables vessels to maintain the same optimal position in the water regardless of wind and weather.

SUBSEA / SUBSEA FMC Technologies’ undervannsutstyr er utviklet til å tåle ekstreme påkjenninger og kan stå på havdyp ned mot 3 000 meter i opptil 25 år. FMC Technologies’ subsea equipment has been developed to withstand extreme conditions. It can tolerate water depths of up to 3,000 metres for up to 25 years. NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

17


Sikrer finansiering til innovasjonssatsing / Secures financing for innovation investment in the cluster NCE SE stimulerer til nytt næringsliv ved å bidra med finansiering til ide- og konseptutvikling i klyngen gjennom KI. Totalt har Kongsberg Innovasjon vurdert 465 ideer og konsepter.

NCE SE stimulates new ventures by contributing to the development of ideas and concepts in the cluster through KI. In total KI has evaluated 465 ideas and concepts.

• NCE SE søker og får tre år på rad (2013, 2014 og 2015) den største potten fra den nasjonale Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge. Det bidrar til finansiering av 23 felles innovasjonsprosjekter i klyngen.

• NCE SE applies for and receives the largest allocation from Innovation Norway’s national Innovation Framework Fund for three years in a row (2013, 2014 and 2015). It contributes to financing 23 joint innovation projects in the cluster.

• Det er Kongsberg Innovasjon (KI) som har hovedansvaret for nytt næringsliv i klyngen. KI eies av de største bedriftene i klyngen og er en av partnerne i NCE SE.

• It is Kongsberg Innovation (KI) that has the main responsibility for new ventures in the cluster. KI is owned by the largest companies in the cluster and is one of the partners in NCE SE.

• Totalt har KI vurdert 465 ideer/oppstartsbedrifter og bidratt til 36 innovasjonsprosjekter. Det har resultert i 27 nye opptartsbedrifter. • KI er nå engasjert i totalt 16 oppstartsselskaper. • I 2013 bidrar NCE SE til at KI blir SIVA industriinkubator. KI tas opp i Sivas nasjonale inkubasjonssatsing, og får 10 millioner kroner til næringsutvikling i satsningsperioden. Denne støtten er i 2016 økt fra 1 mill pr år til 2,2 mill årlig. • KI har i sammarbeid med Kjeller Innovasjon og Subsea Valley etablert TechMakers, et akseleratorprogram for oppstartsselskaper innen oil & gass subsea. TechMakerssuksessen er videreført med en akselerator innenfor green tech, TechMakers green i 2016. Dette i samarbeid med Kjeller Innovasjon og OREEC.

• In total KI has evaluated 465 ideas/start-up companies and contributed to 36 innovation projects, resulting in 27 new start-ups. • KI is now engaged with 16 start-up companies in total. • In 2013 NCE SE contributes to KI becoming an industrial incubator in the industrial growth organisation SIVA. KI is taken up as part of SIVA’s national incubation investment and receives MNOK 10 for commercial development in the investment period. In 2016, this support is being increased from MNOK 1 to MNOK 2.2 annually. • In collaboration with Kjeller Innovation and Subsea Valley, KI established TechMakers, an accelerator programme for start-up companies in subsea oil and gas. In 2016 the success of TechMakers is being continued with an accelerator

ut miljøet i Storbritannia og USA parallelt “Vimedsjekket Norge. Vi så at Kongsbergmiljøet kunne bidra med rett kompetanse og nettverk.

We checked out the environment in Great Britain and the USA in parallel with Norway and we saw that the Kongsberg community could contribute with the right expertise and network.

THOMAS HÅRKLAU, FOUNDER OF KITEMILL

18

PHOTO: IRENE LISLIEN


PHOTO: NCE SE/BJØRN ISAKSEN

2014 The Oktapous team studying drawings and models for the development of the robot. From left: Technical Project Manager Per Olve Tobiassen, General Manager Svein-Olav Torø, Chief Engineer R&D in FMC Technologies Brede Torkildsen and Commercial Project Manager Bjørn Trygve Hansen.

Gjennom innovasjonssamarbeidet i klyngen bidrar KI til: ETABLERINGEN AV EL-BIL KLYNGE • El-bil klyngen har som mål og skape nye forretningsmuligheter gjennom å utvikle el-bilens rolle i et fremtidsrettet samferdselssystem. • I 2012 blir Electric Mobility Norway (EMN) tatt opp i Arenaprogrammet. For første gang i historien har et NCE vært opphav til en ny bransjeklynge. • I 2015 videreføres EMN som bedriftsklynge selv etter at finansieringen fra Arenaprogrammet er avsluttet. KITEMILL – GENERER VINDENERGI • KiteMill utvikler et system som generere vindenergi med store kiter (flygende vinger) med line ned til en vinsjgenerator på bakken. • KI bidrar med teknologi og kompetanse ved å trekke på kunnskap fra eierbedriftene, og med kunnskap innen forretningsutvikling og industrialisering.

in green technology, TechMakers Green, in collaboration with Kjeller Innovation and Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC). Through the innovation collaboration in the cluster, KI contributes to: THE ESTABLISHMENT OF AN ELECTRIC CAR CLUSTER • The electric car cluster’s goal is to create new business opportunities by developing the electric car’s role in a future transport system. • In 2012 Electric Mobility Norway (EMN) was taken into the userdriven research-based innovation programme (BIA). For the first time in history, NCE has been the originator of a new industrial cluster. • In 2015 EMN continues as an industrial cluster even after the financing from the BIA programme has come to an end. KITEMILL – GENERATES WIND ENERGY

• KI bidrar også til å sikre finansiering fra Innovasjon Norge.

• KiteMill is developing a system that generates wind energy using large kites (flying wings) with a cable down to a winch generator on the ground.

• I 2015 verifiserer KiteMill autonom kraftproduksjon i liten skala, og etablerer en avtale om et anlegg med fem kite-møller.

• KI contributes knowledge and expertise by drawing on the resources of its corporate owners, and by applying its own skills in business development and industrialisation. • KI also helps with securing funds from Innovation Norway. • In 2015 KiteMill verifies autonomous power production on a small scale and concludes an agreement for a plant with five kite mills.

2012 EMN was included in the [user-driven research-based innovation programme] (BIA). For the first time in history NCE has been the originator of a new industrial cluster. PHOTO: KI

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

19


PHOTO: NCE SE/BJØRN ISAKSEN

2014 Entrepreneur Rune Wendelbo and Project Manager Einar André Eilertsen in Kongsberg Innovation with a product sample from Abalonyx.

ABALONYX – FREMSTILLER FREMTIDENS MATERIALER

ABALONYX - PRODUCES THE MATERIALS OF THE FUTURE

• Abalonyx utvikler en produksjonsprosess for å fremstille grafénbaserte nanomaterialer.

• Abalonyx is developing a production process for manufacturing graphene-based nanomaterials.

• KI bidrar med støtte til både forretningsplan og forretningsmodell, og kobler inn ressurser fra FMC Technolgies for å lykkes med industrialiseringen av prosjektet.

• KI contributes by supporting both the business plan and the business model and harnesses resources from FMC Technologies in order to industrialise the project successfully.

• Etter søknad i hard konkurranse med andre europeiske søkere, tildeles Abalonyx i desember 2015 midler fra Horisont2020 for å utvikle grafénoksid til bruk i forskningsområdet regenerativ medisin.

• After applying in tough competition with other European applicants, Abalonyx is awarded funds from Horizon 2020 in order to develop graphene oxide for use in regenerative medicine research.

KONGSBERG FERROTECH

KONGSBERG FERROTECH

• Kongsberg Ferrotech utvikler roboten Oktapous som skal utføre inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av risere på oljeplattformer uten at produksjonen stanser.

• Kongsberg Ferrotech is developing the robot Oktapous that will carry out inspection, maintenance and repair of oil platform risers without shutting down production.

• KI drar veksel på subseakompetanse fra Kongsbergbedrifter, og bruker Systems Engineering i utviklingen av Oktapous.

• KI draws on the subsea expertise of Kongsberg companies and uses Systems Engineering in the development of Oktapous.

• Når utviklingsfasen er over, vil selskapet ha behov for 30–50 ansatte på permanent basis. DISTRIBUTED SHIP SURVEILLANCE • Distributed Ship Surveillance (DSS) har ideen til et sensorbasert system som skal drive overvåking av skipstrafikk. • KI bidrar med forretningsutvikling, sikrer finansiell støtte og kobler gründer med potensielle investorer og kunder. • DSS sikter på testing av en prototype sensommeren 2016.

• When the development phase is over, the company will need 30-50 employees on a permanent basis. DISTRIBUTED SHIP SURVEILLANCE • The idea of Distributed Ship Surveillance (DSS) is a sensorbased system that will run the surveillance of shipping traffic. • KI contributes with business development, secures financial support and introduces the founder to potential investors and customers. • DSS aims to test a prototype in the late summer 2016.

ser på Kongsbergmiljøet “Jeg som spydspissen i teknologiutviklingen i Norge.

I regard the Kongsberg community as the spearhead of technology development in Norway.

TORE HALVORSEN SENIOR VICE PRESIDENT, SUBSEA TECHNOLOGIES IN FMC TECHNOLOGIES

20

PHOTO: FMC TECHNOLOGIES


2015 Professor, advisor and co-founder in ProfMof Karl Petter Lillerud. ProfMof´s products builds on more than 10 years of researching of new hybrid materials. 

PROFMOF

PROFMOF

• ProfMOF utvikler spesialdesignede metallorganiske nanomaterialer. Matrialene kan brukes i en rekke industrielle prosesser.

• ProfMOF develops specially designed metal-organic nanomaterials, which can be used in a number of industrial processes.

• KI bidrar med industrialisering, forretningsutvikling, sikring av finansiell støtte og kundekontakt for oppstartsbedriften.

• KI contributes with industrialisation, business development and securing financial support and customer contacts for the start-up business.

• KI har sammen med Universitetet i Oslo fått 12,5 MNOK fra Forskningsrådets FORNY-program. Midlene skal brukes til industrialisering og oppskalering av de metallorganiske nanomaterialene.

• Together with the University of Oslo, KI has received MNOK 12.5 from the Research Council of Norway’s R&D commercialisation programme (FORNY). The funds are to be used for industrialisation and scaling-up the metal-organic nanomaterials.

leder i Innovasjon Norge er det viktig “Som å formidle utviklingen av Kongsbergmiljøet til nye, ambisiøse gründere.

As a manager in Innovation Norway it is important to communicate the development of the Kongsberg community to new, ambitious entrepreneurs.

ANITA KROHN TRAASETH, CEO OF INNOVATION NORWAY

2014

“I find it deeply inspiring. Regardless of where we come from in Norway, we can be proud of Kongsberg”, said CEO Anita Krohn Traaseth of Innovation Norway when she visited the expertise cluster. Seen here with Managing Director of Dresser-Rand and Chairman of the Board in NCE SE, Odd Guldsten. PHOTO: NCE SE/PER SKØIEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

21


Vertskapsattraktivitet / Makes Kongsberg City of Technology more attractive NCE SE vil styrke Kongsberg som en attraktiv vertskapsby for teknologisk kunnskapsindustri, og bidrar til å etablere en felles plattform for markedsføring av Teknologibyen Kongsberg. • I 2007 gjennomfører NCE SE “Kongsbergundersøkelsen”. Over 1.200 personer deltar i undersøkelsen som danner grunnlag for NCE SEs arbeid med attraktivitetsutvikling. - Kongsbergundersøkelsen gir klare svar: For innbyggerne er teknologi og industri det unike for Kongsberg. Med bakgrunn i dette utvikler NCE SE den visuelle profilen for Teknologibyen Kongsberg. • For å få til en helhetlig markedsføring av Teknologibyen Kongsberg tar NCE SE initiativ til en ny Kongsbergfilm som finansieres av et spleiselag blant byens næringsliv og NCE SE. • NCE SE bidrar med midler og ressurser til å etablere kongsberg.no, en ny felles ekstern kommunikasjonskanal for Teknologibyen Kongsberg. • NCE SE inviterer til “Åpen dag” i Kongsbergindustrien første gang i 2010 og på ny i forbindelse med industriens 200-års jubileum i 2014. I 2010 besøker 2 500 personer bedriftene, og i jubelåret utvides arrangementet og hele 7 000 barn og voksne deltar.

NCE SE wants to reinforce Kongsberg as an attractive host city for knowledge-based technological industry and contributes to establishing a common platform for marketing the Kongsberg City of Technology. • In 2007 NCE SE carries out the “Kongsberg Survey”. More than 1,200 people take part in the survey, which creates the basis for NCE SE’s work on developing attractiveness. - The Kongsberg Survey gives clear answers: For the city’s inhabitants, the unique features of Kongsberg are its industry and technology. Based on this, NCE SE develops the visual profile for Kongsberg City of Technology. • In order to achieve integrated marketing of Kongsberg City of Technology, NCE SE takes the initiative for a new film about Kongsberg financed on a joint basis by the city´s industry and NCE SE. • NCE SE contributes with funds and resources to establish kongsberg.no, a new common external channel of communication for Kongsberg City of Technology. • NCE SE issues invitations to an “Open Day” with industry in Kongsberg, firstly in 2010 and again in connection with the 200th anniversary of Kongsberg industry in 2014. In 2010, 2,500 people visit the companies and in the jubilee year fully 7,000 adults and children attend the expanded event.

understreker Kongsbergs utvikling fra “Juryen gruvesamfunn til teknologiby. I dag fremstår den som et sterkt industriteknologisk sentrum.

The jury emphasises Kongsberg’s development from mining community to city of technology. Today the city presents itself as a powerful centre of industrial technology.

JAN-TORE SANNER, MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND MODERNISATION

22

PHOTO: TORBJØRN TANDBERG/KDM


2014 NCE SE contributes to the publication of a common Kongsberg magazine in connection with the 200th anniversary of industry in Kongsberg.

• I forbindelse med 200-årsjubileet til Kongsbergindustrien i 2014 bidrar NCE SE til at industrien og næringslivet i fellesskap utgir et Kongsbergmagasin som distribueres med Dagens Næringsliv og Laagendalsposten.

• In connection with the 200th anniversary of industry in Kongsberg, NCE SE helps the industrial and business community to publish a Kongsberg magazine that is distributed with newspapers Dagens Næringsliv and Laagendalsposten.

• Kongsberg kåres til Norges mest attraktive sted i 2014.

• Kongsberg is chosen as Norway’s most attractive place in 2014.

2010 NCE SE contributes to the development of the visual profile of Kongsberg, City of Technology.

2014

Mayor Vidar Lande and Olav Bjella Stavn (leader of extreme skiing festival ‘Snowstock’) receive a diploma from the Minister of Local Government and Modernisation, Jan-Tore Sanner, as proof that Kongsberg is Norway’s most attractive place in 2014. PHOTO: TOR MAGNUS ARNFINSEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

23


Viktigheten av samarbeid / Importance of collaboration Gjennom hele det 10-år lange NCE-programmet, har det å få til samarbeid på tvers, bygge nye nettverk og skape gode samarbeidsarenaer vært NCE SEs viktigste oppgave og kanskje mest betydningsfulle bidrag til klyngen.

Throughout the whole 10-year long NCE programme, NCE SE’s most important task and perhaps most significant contribution to the cluster has been to bring about cooperation across organisations, build new networks and create good fora for collaboration.

NCE SE er bedriftens forlengede arm og driver utstrakt nettverksarbeid for å opprettholde og styrke konkurransekraften i klyngen. Gjennom bedre koordinering og påvirkning, og å utveksle og spre kunnskap og erfaringer.

NCE SE is an extension arm for industry. It seeks to maintain and strengthen competitiveness in the cluster through extensive networking, improved coordination and influencing, and exchanging and spreading knowledge and experiences.

INTERNE SAMARBEIDSPROSJEKT:

INTERNAL COLLABORATION PROJECT:

• Under Teknologidagene arrangeres Kongsberg Summit, en nasjonale næringskonferanse med Kongsberg Næringsforum og NCE SE som arrangør. Konferansen er den viktigste møteplassen for industri, teknologi, politikk og innovasjon, og samler hvert år rundt 200 deltakere.

• During the Technology Days, Kongsberg Summit is arranged. This is a national conference with Kongsberg Chamber of Commerce and NCE SE as organisers. The conference is the most important meeting place for industry, technology, policy and innovation. Around 200 participants attend every year.

• NCE SE bidrar til utvikling av Kongsbergskolen, et samarbeid mellom alle klassetrinn fra barnehage til høyskole og næringslivet på Kongsberg. Målet er økt satsing på realfag og innovasjon. I 2015 får Kongsberg som en av 16 kommuner status som realfagskommune.

• NCE SE contributes to developing the “Kongsberg School”, a collaborative concept involving all educational stages from kindergarten to college and trade and industry in Kongsberg. The aim is to raise the priority of science and innovation. In 2015, as one of 16 municipalities, Kongsberg is awarded the status of a science municipality.

• Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE) er en årlig internasjonal fagkonferanse innen Systems Engineering som samler omlag 100 eksperter fra hele Norge. Sammen med høgskolen og bedriftene i klyngen bidrar NCE SE til gjennomføring av konferansen, og er en sentral aktør og bidragsyter.

• Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE) is an annual international technical conference where around 100 experts from all over Norway assemble. With the university college and the companies, NCE SE helps to run the conference and is a key participant and contributor.

SE har hatt en viktig rolle for å få til god “NCE samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, kommunen og industrien.

NCE SE has played a vital role in bringing about good teamwork between the educational institutions, the municipality and industry.

VIDAR LANDE, FORMER MAYOR OF KONGSBERG MUNICIPALITY

24


PHOTO: OVE RONNY HARALDSEN

2014 During the Technology Days Kongsberg Chamber of Commerce and NCE SE organises the national conference Kongsberg Summit.

EKSTERNE SAMARBEIDSPROSJEKT:

EXTERNAL COLLABORATIVE PROJECT:

• NCE SE er en viktig bidragsyter i samarbeid med offentlige myndigheter for å påvirke strategier og tiltak slik at de bedre samsvarer med behovene i teknologiindustrien og bidrar til å forbedre rammebetingelsene.

• NCE SE makes a key contribution by collaborating with public authorities to influence strategies and initiatives so that they coincide better with the needs of the technology industry and contribute to improved framework conditions.

• NCE SE bidrar i etableringen av Norwegian Industry Cluster. For første gang formaliseres det et samarbeid mellom industrien og akademia på tvers av klynger i Norge. Hensikten med samarbeidet er å styrke den globale konkurransekraften og regionenes kompetanseutvikling.

• NCE SE contributes to the establishment of the Norwegian Industry Cluster. For the first time, collaboration between industry and academia across clusters in Norway is formalised. The purpose of the collaboration is to enhance global competitiveness and skills development within the regions.

• NCE SE bidrar til å etablere Lean Forum Norge og deltar aktivt i utviklingen av forumet med en stor årlig, nasjonal fagkonferanse med verdensledende foredragsholdere og ca. 600 deltakere.

• NCE SE contributes towards the establishment of Lean Forum Norway and plays an active role in developing the forum with a large, annual, national technical conference involving leading global lecturers and around 600 participants.

• NCE SE etablerer KBD Forum sammen med med Norsk Industri. Forumet gjennomfører årlige, nasjonale konferanser. Erfaring fra klyngens KBD-prosjekt står sentralt i forumets arbeid. • NCE SE tar initiativ og bidrar til å utvide Lean Forum Telemark til et regionalt forum for Buskerud, Telemark og Vestfold.

• NCE SE establishes the KBD Forum in alliance with the Federation of Norwegian Industries. The Forum holds annual, national conferences. Experience from the cluster’s KBD project is a key component of the forum’s work. • NCE SE takes the initiative and helps to expand Lean Forum Telemark into a regional forum for Buskerud, Telemark and Vestfold.

2012

In Kongsberg the educational institutions and business community work together to develop new educational offers that focus on science, technology and innovation. PHOTO: IRENE LISLIEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

25


NCE SE bidrar til utdanning av fagarbeidere / NCE SE contributes to the education of skilled workers The composites factory in Kongsberg will produce important components for the F-35 fighter, selected by the Norwegian Parliament as the country’s new combat aircraft. Kongsberg Defence Systems reports to NCE SE that there is a pressing need for skilled composites workers.

Komposittfabrikken på Kongsberg skal produsere viktige komponenter til jagerflyet F-35 som Stortinget velger som landets nye kampfly. Kongsberg Defence Systems melder inn et stort behov for fagutdannede innen komposittfaget til NCE SE. • Komposittsatsingen blir et skoleeksempel på samarbeid mellom offentlige og private aktører og mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet.

• The prioritisation of composites becomes a textbook example of collaboration between public and private participants and between educational institutions and industry.

• Med støtte fra Innovasjon Norge og næringslivet er NCE SE en pådriver for å sikre implementering av utdanningen ved å utvikle pedagogiske ressurser, rekruttering av studenter og tilstrekkelig med læringplasser i norsk industri.

• With support from Innovation Norway and industry, NCE SE becomes the driving force that ensures implementation of the education. It ensures that teaching resources are developed, students are recruited and sufficient apprentice places are created in Norwegian industry.

• NOKUT godkjenner komposittutdanning på Fagskolen Tinius Olsen som den eneste i Norge. Høsten 2015 har fagskolen ti elever som tar utdanningen, mens Høgskolen i Sørøst-Norge har 50 bachelorstudenter som tar kompositt som valgfag.

• NOKUT approves the composites course at the Tinius Olsen Technical College as the only one in Norway. In the autumn of 2015 the technical college has ten students who are taking the course, while the University College of Southeast Norway has 50 bachelor students taking composites as an optional subject.

• 16. mars 2016 åpner et komposittlaboratorium med hypermoderne utstyr i Krona. Komposittutdanningen er i tråd med Regjeringens strategiplan for yrkesfagløftet som skal gi “tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen”.

• On 16 March 2016 a composites laboratory with hyper-modern equipment opens in Krona. The composites course is in line with the Government’s strategic plan for reforming vocational education, aimed at “closer cooperation between school and working life, more flexible pathways in trade and vocational education and more relevant and better quality training”.

SE spiller en nøkkelrolle i målet “NCE om å etablere utdanning innen kompostitt sammen med Innovasjon Norge. NCE SE plays key role in achieving the goal of establishing a composites course, together with Innovation Norway.

DIRECTOR TERJE BRÅTHEN, KONGSBERG AEROSTRUCTURES

26

PHOTO: PER SKØIEN


2016 PHOTO: PER SKØIEN

KONGSBERG has financed and installed an advanced hardening furnace, an autoclave, as the central item of equipment in the Krag composites laboratory at Krona. It is a scaled down copy of the large autoclaves that the company uses for production of parts for the F-35 fighter aircraft in Kongsberg.

• Fagskolen Tinius Olsen og NCE SE skaffer finansiering fra Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å utvikle et etterutdanningsprogram for industriarbeidere. Målet med programmet er å ruste industriarbeiderne til den økte digitalisering i fremtidens industriprosesser.

• The Tinius Olsen Technical College and NCE SE obtain financing from Innovation Norway and the Ministry of Local Government and Modernization in order to develop a further education programme for industrial workers. The goal of the programme is to equip industrial workers for the increased digitalisation in future industrial processes.

• Sammen med Kongsbergregionen får NCE SE til en tilsvarende finanisering for utdanning av operatører til oppbygging og drift av grønne datasentre.

• In partnership with the Kongsberg Region, NCE SE succeeds in obtaining corresponding funding for training operators to construct and run green data centres.

• Høsten 2008 etablerte FMC Kongsberg Subsea, Kongsberg Defence & Aerospace og Volvo Aero (nå GKN Aerospace Norway) opplæringsbedriften Kongsberg Technology Training Centre (K-Tech). De store konsernene samarbeider om å felles opplæring for lærlinger og ansatte. NCE SE er med på å finansiere K-Techs kursportefølje.

• In the autumn of 2008 FMC Kongsberg Subsea, Kongsberg Defence & Aerospace and Volvo Aero (now GKN Aerospace Norway) established the training company Kongsberg Technology Training Centre (K-Tech). The large groups collaborate over common training for apprentices and employees. NCE SE is involved in financing K-Tech’s course portfolio.

skal sikre tilgangen på viktig arbeidskraft i “Laboratoriet årene som kommer. Dette er et resultat av fremoverlent

samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv. The laboratory will ensure the supply of key manpower in the years to come. This is the result of energetic collaboration between educational institutions and trade and industry.

HARALD ÅNNESTAD, PRESIDENT OF KONGSBERG DEFENCE SYSTEMS

2016

The memorandum of gift was signed by (from left) Emma Wabakken (Kongsberg Upper Secondary School), Nils Kristian Bogen (University College of Southeast Norway), Harald Ånnestad (Kongsberg Defence Systems), Stein Sandvold (K-Tech) and Finn Simensen (Tinius Olsen Technical College). PHOTO: PER SKØIEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

27


NCE SE – omstillingsmotor for norsk næringsliv / NCE SE - engine of transformation for Norwegian industry NCE SE vil spille en sentral rolle i omstillingen av norsk næringsliv gjennom programmet “Klynger som omstillngsmotor.”

NCE SE will play a key role in the restructuring of Norwegian trade and industry through the programme “Clusters as Engines of Transformation”.

• Sammen med NCE Raufoss, NCE Smart Energy Markets i Halden og i tett samarbeid med Innovasjon Norge skal NCE SE bidra med kompetanse for å sette fart og kraft i omstillingen av norsk industri.

• Together with NCE Raufoss, NCE Smart Energy Markets in Halden and in close collaboration with Innovation Norway, NCE SE will contribute its expertise in order to accelerate this transformation of Norwegian industry.

• Programmet skal systematisk spre kunnskap og teknologi fra de beste miljøene til andre klynger og sektorer.

• The programme will systematically spread knowledge and technology from the best environments to other clusters and sectors.

• “Klynger som omstillingsmotor” er et pilotprosjekt for 2015/2016. • Programmet skal minimum være 5-årig og ha en ramme på 30 MNOK fra 2016 med ambisjoner om ytterligere økning.

• “Clusters as Engines of Transformation” is a pilot project for 2015/2016. • The programme will last for at least five years and have a budget of MNOK 30 from 2016, with ambitions for further increase.

TRANSFORMATION ACCELERATOR

• Som et ledd i omstillingsprogrammet, skal NCE SE i 2016 etablere et felles innovasjons- og omstillingssenter, en “Transformation Accelerator” i Kongsberg Teknologipark. • Omstillingssenteret skal være en samlokalisering av ulike innovasjonsmiljøer.

TRANSFORMATION ACCELERATOR

• In 2016, as part of the transformation programme, NCE SE will establish a common innovation and transformation centre, a “Transformation Accelerator” in Kongsberg Technology Park. • The transformation centre will involve co-locating a number of different innovation communities.

steder i Norge som har industri “Mange kan lære av hvordan penger brukes til forskning og utvikling på Kongsberg.

Many industrial areas in Norway can learn from the way money is used for research and development in Kongsberg.

ERNA SOLBERG, PRIME MINISTER

28

PHOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/STATSMINISTERENS KONTOR


2016 PHOTO: IKUBEN

The Clusters in Kongsberg, Raufoss and Halden are working together to specify the content of the programme “Clusters as Engines of Transformation” in detail. From left: Håvar Risnes (Innovasjon Norge i Møre og Romsdal), Torkil Bjørnson (NCE SE), Odd Tore Finnøy (iKuben), Hilde Aspås (iKuben) og Sverre Narvesen (NCE Raufoss).

• Målet er å benytte Systems Engineering for å øke innovasjonshastigheten.

• The goal is to use Systems Engineering to increase the pace of innovation.

• Norsk Institutt for Systems Engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge med sine internasjonale partnere, vil være en viktig forskningsaktør i etableringen.

• The Norwegian Institute for Systems Engineering at the University College of Southeast Norway, with its international partners, will be a key participant in research during the establishment phase.

• Norge 6.0 med Kongsberg Gruppen som pådriver, vil bidra til at programmet “Klynger som omstillingsmotor” iverksettes i henhold til forslag fra Innovasjons Norge.

• Norway 6.0, with KONGSBERG as the driving force, will contribute to implementing the programme “Clusters as Engines of Transformation” following proposals by Innovation Norway.

Norge klare omstillingen er det viktig “Skal å fornye seg hele tiden, slik som bedriftene gjør her på Kongsberg.

For Norway to succeed in transforming itself continuous renewal is required, such as we see here among the companies in Kongsberg.

MONA SKARET, DIRECTOR GROWTH COMPANIES AND CLUSTERS IN INNOVATION NORWAY

2015

Minister of Trade and Industry, Monica Mæland is impressed by what she has seen. “This community is a world leader that develops continuously and is right at the cutting edge, so further investment here is both right and important,” says Monica Mæland. PHOTO: BJØRN ISAKSEN

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

29


Med NCE Systems Engineering inn i fremtiden / Into the future with NCE Systems Engineering transformasjonen industrien har vært gjennom “Den er forbilledlig. Fra å være en gruveby er Kongsberg

i dag vertskap for høyteknologiindustri i verdensklasse, og en av de viktigste næringsklyngene i Norge. Vi må hente ut erfaringer fra Kongsbergbedriftene og deres forbedringskultur. The transformation undergone by the industry is exemplary. From being a mining town Kongsberg today is a host city for world-class high technology industries and one of the most important industrial clusters in Norway. We must draw on experience from the Kongsberg companies and their improvement culture.

JONAS GAHR STØRE, LEADER OF THE NORWEGIAN LABOUR PARTY

Etter 10 år med NCE Systems Engineering kan vi kanskje ikke si at SE er et like allment kjent begrep som IKT. Men SE er et fagområde som står meget sterkt og som det er stor etterspørsel etter nasjonalt og globalt. I det transformasjonsarbeidet klyngen er i gang med gjennom “Klynger som omstillingsmotor”, skal NCE SE videreutvikle klyngens SE-virksomhet og den SE-baserte innovasjonsplattformen sammen med bedrifter og internasjonalt ledende kompetansemiljøer. Sammen skal de tilby kompetanse til andre klynger. Systems Engineering er det ultimate rammeverk for omstilling og for å ta i bruk ny teknologi. Derfor er behovet for- og etterspørselen etter SE-kompetanse stor. Den kunnskapsutviklingen og kompetanseoverføringen NCE SE bidrar med, er helt i tråd med utviklingen av neste generasjons industri, Industri 4.0 og det konsernsjefen i Kongsberg Gruppen Walter Qvam kaller Norge 6.0. Det er behov for å forberede norsk industri på økt global konkurranse, nye disruptive teknologier og at inntektene fra olje og gass industrien vil avta i viktighet. Sammen med Norsk Industri og NCE Raufoss arrangerer NCE SE workshops for å gi input til norsk forskning og utdanniningssektoren med tanke på utvikling i retning av Industri 4.0.

30

After 10 years, we in NCE Systems Engineering may perhaps not be able to claim that ‘SE’ is a concept that is as widely known as ‘ICT’. But SE is a technical discipline that is now in a very strong position and there is widespread demand for it nationally and globally. In the transformational work that the cluster is now undertaking through “Clusters as Engines of Transformation”, NCE SE will work with the companies and leading international expertise communities to further develop the cluster’s SE activity and the SE-based innovation platform. Together they will contribute expertise to other clusters. Systems Engineering is the ultimate framework for transformation and for implementing new technology, so there is a great need and demand for SE expertise. The knowledge development and transfer of expertise contributed by NCE SE is completely in step with the development of the next generation of industry, Industry 4.0, and what the CEO of KONGSBERG, Walter Qvam, calls ‘Norway 6.0’. There is a need to prepare Norwegian industry for increased global competition, new disruptive technologies and the reducing importance of income from the oil and gas industry. Together with the Federation of Norwegian Industries and NCE Raufoss, NCE SE is arranging workshops to provide input for the Norwegian research and education sector, to guide development towards Industry 4.0.


Videreføring av NCE Systems Engineering NCE SE har sikret finansiering for LUP-prosjektet “Network for Supplier Innovation”, videreutvikling av fagutdanningen i komposittfaget og deltakelse i VRI Buskeruds Industriprosjekt. Så selv om NCE-programmet formelt avsluttes 30. juni 2016, vil NCE SE fortsette arbeidet i klyngen. Partnerne ønsker en tettere samordning med Kongsberg Innovasjon, og NCE Systems Engineering vil bli lagt under Kongsberg Innovasjon med en felles strategi for utvikling av klyngen. Sammen vil de vurdere muligheten til å etablere et industriakademi sammen med høgskolen. Arbeidet for å posisjonere klyngen som en av verdens mest attraktive for innovasjon, utvikling og kommersialisering av avanserte høyteknologiske løsninger er viktigere enn noen gang.

NCE Systems Engineering will continue NCE SE has secured funding for: the SDP project “Network for Supplier Innovation”; further development of the specialist course in composites and participation in VRI Buskerud’s Industry Project. Therefore even though the NCE programme formally ends on 30 June 2016, NCE will continue its work in the cluster. The partners want closer coordination with Kongsberg Innovation, so NCE Systems Engineering will be subordinate to Kongsberg Innovation, with a common development strategy for the cluster. Together, and working with the University College, they will evaluate the establishment of an industrial academy. The work of positioning the cluster as one of the world’s most attractive for innovation, development and commercialization of advanced technological solutions is more important than ever.

“Industri 4.0” blir Systems Engineering “Med og systemkompetansen i teknologiintensive industrier langt viktigere.

With ‘Industry 4.0’ Systems Engineering and systems expertise will become much more important in technology-intensive industries.

WALTER QVAM, CEO OF KONGSBERG

“Lykkes Kongsberg,”lykkes Norge. If Kongsberg succeeds, Norway succeeds.

TORD LIEN, PETROLEUM AND ENERGY MINISTER

NCE SE SYSTEMS ENGINEERING 2006–2016

31


Results for NCE Systems Engineering

bakside

Norwegian Institute of Systems Engineering

160 300

NUMBER OF INDUSTRIAL MASTER’S DEGREE STUDENTS 2009–2016: NUMBER OF PARTICIPANTS IN THE SE-PROGRAMME:

NORWEGIAN INSTITUTE OF SYSTEMS ENGINEERING – NUMBER OF INDUSTRIAL PARTNERS:

Innovation IDEAS/START-UP COMPANIES EVALUATED:

465

INNOVATION PROJECTS TO WHICH KONGSBERG INNOVATION HAS CONTRIBUTED: NEW STARTUPS:

27

20

36

Collaboration NUMBER OF REGULAR MEETING POINTS, OPEN FORA AND TECHNICAL NETWORKS:

128 30,500

NUMBER OF PARTICIPANTS IN MEETING POINTS, OPEN FORA AND PROFESSIONAL NETWORKS:

Competence development NUMBER OF PROJECTS – TARGETED COMPETENCE DEVELOPMENT: NUMBER OF PROJECTS FOR NEW AND BETTER COMPETENCE OFFER:

87 53

NCE Systems Engineering, Kongsberg P.O. Box 1020 NO-3601 Kongsberg, Norway

+47 920 37 160 post@nce-se.no www.nce-se.no

Profile for Godt Sagt AS

NCE Systems Engineering 2006-2016  

10 years with NCE Systems Engineering

NCE Systems Engineering 2006-2016  

10 years with NCE Systems Engineering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded