Page 1

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Årsrapport 2015 – kortversjon

Lier vokser – vi blir mange flere

Samspill skaper gode resultater

Godt år, gode tjenester

lier.kommune.no


Hegg skole

Foto s. 1–2: Hundven Clements

Grønne Lier – for alle innbyggere lier.kommune.no | For fullstending årsrapport, se: lier.kommune.no/okonomi Følg Lier kommune på Facebook: facebook.com/lierkommune


2015 ble alt i alt et godt år for Lier kommune. Riktignok er økonomien stram, men vi har unngått kutt som rammer alle tjenester. Omstilling vil derimot alltid forekomme. Året bød på mange viktige hendelser, noen mer synlige enn andre. Åpningen av Hegg skole og Lier kulturscene og byggingen av Fosshagen er slike eksempler. Lier ble kåret til årets lærebedrift i Buskerud og til årets friluftslivkommune i Norge. Tanken bak dette heftet er å gi deg et innblikk i kommuneøkonomien, peke på noen utfordringer og vise sammenhengen mellom den kommunale virksomheten og det innbyggerne bidrar med. Vi håper du har nytte av heftet og at det gjør deg stolt av å høre hjemme nettopp i Lier.

Hans-Petter Christensen Rådmann, Lier kommune

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Alt vi gjør bygger på samspillet mellom innbyggere, folkevalgte og medarbeidere. Folkevalgtes beslutninger, medarbeidernes kompetanse og innsats og innbyggernes aktive deltakelse i eget samfunn – også som skatteytere og betalere – skaper gode resultater.

Lier vokser – vi blir mange flere

Gode barnehager og skoler, en sunn befolkning, trygge omsorgstjenester og en solid infrastruktur er noe av det vi i Lier kommune strekker oss etter.

Godt år, gode tjenester

Kjære leser,


Befolkningsvekst 2015 • • • •

25 731 innbyggere 353 nye i 2015 Vekst på 1,4 prosent Snittalder i Lier er 39,9 år, i Norge 40,2 • Lier har større andel barn og unge enn landet som helhet


Tall i 1 000 kr

75 378 (4,6 %) 30 021 (1,8 %)

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Brutto driftsresultat Netto driftsresultat

1 634 985 1 559 607

Lier vokser – vi blir mange flere

Driftsinntekter Driftsutgifter

Godt ĂĽr, gode tjenester

Nøkkeltall 2015


Fosshagen • Åpner mai 2016 2

• Ca. 9500 m

• 44 rom med eget bad • 16 omsorgsboliger • Dagsenter for 30 personer • Store, grønne uteområder


For å sikre fremtidig handlefrihet, har kommunens folkevalgte valgt å betale større avdrag enn vi må.

Vekst oppfattes stort sett som positivt, men den fører også med seg typiske samfunnsutfordringer. Nedenfor er noen eksempler. Flere godt voksne innbyggere gjør at vi vurderer nye boliger med heldøgns omsorg, blant annet på Fosshagen. Skolene merker også at liungene blir flere. Om få år vil flere av skolene være for små. Det vil stille krav til å utnytte kapasiteten enda bedre. Utbygging på Gullaug og i Fjordbyen vil kreve innsats. Det gjelder blant annet planlegging og etablering av infrastruktur, skoler og andre kommunale tjenester. Som en del av en region med felles bo- og arbeidsmarked, er vi avhengige av transport. Jo flere vi blir, desto trangere blir det på veiene. Gjennom Buskerudbyen samarbeider vi om bedre kollektivtilbud, gang- og sykkelveier, og om å etablere kollektivknutepunkt på Lierstranda. I tillegg jobber vi med riksvei 23 og veinettet for øvrig, naturligvis.

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Stadig flere flytter til Lier. Det er en av de viktigste årsakene til at vi bygger nytt. I 2015 åpnet nye Hegg skole, og nå står Fosshagen ferdig (se fakta forrige side). Det gjør at gjelden øker, og ved utgangen av året var den på 1,84 milliarder kroner. De neste fire årene skal det ikke investeres like mye. For å sikre fremtidig handlefrihet, har kommunens folkevalgte valgt å betale større avdrag enn vi må.

Lier vokser – vi blir mange flere

En kommune i vekst


Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Hvilke inntekter mottar barnehagen for et barn?

per 책r

% av total inntekt

Foreldrebetaling

29 205

17,6 %

Tilskudd fra kommunen

136 564

82,4 %

Totalt 165 769

100 %


Vann- og avløpstjenester betales av innbyggerne De aller fleste innbyggere i Lier kommune er koblet til kommunale vann- og avløpsanlegg. Kostnader knyttet til disse tjenestene dekkes av brukerne. Dette kalles selvkostprinsippet og betyr at brukerne dekker de faktiske utgiftene og at kommunen ikke tjener penger på disse tjenestene. Enkelt forklart betyr det at innbyggerne betaler for eget forbruk og for «spleiselaget» alle vann- og avløpsabonnenter er med på.

Regnestykke for vann og avløp AVLØP

VANN INN UT tnader: innbyggerne betalte: totale kos 000 985 31 kr kr 31 724 000

2015

• vannforbruk 29 % • drift 49 % • nybygg/utskifting 22 %

000* Resultat: kr -261 på kr -1 021 000 som * Dekkes av fond. Fondet er nå årene. må dekkes inn de neste tre til fem

INN UT tnader: innbyggerne betalte: totale kos kr 41 556 000 kr 48 851 000 • drift 62 %

• nybygg/utskifting 38 %

Resultat: kr 7 295 000* brukes til å dekke * Settes inn på fond. kr 3 509 000 nå på kr 3 790 000. er det tidligere underskudd. Fon


Barnehage

7 352

Grunnskole

12 375

Kultur og kirke

2 379

Pleie og omsorg

14 389

Helse

1 923

Sosial

2 814

Teknisk

2 442

Administrasjon

2 959

Barnevern

1 534

Sum

kr 48 168

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Driftsutgifter pr. innbygger


Friluftslivets år

Lier kulturscene

Høydepunkter i 2015

Årets lærebedrift

Profile for Godt Sagt kommunikasjon AS

Lier kommune  

Samspill skaper gode resultater

Lier kommune  

Samspill skaper gode resultater