Page 1

ORION OG ANDテ郎A:

Norge og Nato trenger fortsatt fullverdig overvテ・king i nord


Orionflyene er klare til innsats for sikkerhet, overvåking, etterretning, beredskap og redning

Ekspertene sier det uten forbehold: Norge og NATO trenger økt, fullverdig maritim overvåking og bedre beredskap for søk og redning i nordområdene. Bare P-3 Orionflyene og P-8 Poseidon gir den maritime overvåkingskapasiteten (MPA) som trengs. Lokalisering på Andøya er den beste og mest kostnadseffektive løsningen – også i framtiden. Det ser regjeringen og Stortinget når de i statsbudsjettet for 2016 har styrket 333-skvadronen på Andøya, og det må også bli et fundament i langtidsplanen for Forsvaret. Flystasjonens rolle i Nord-Norges viktigste sivil-militære næringsklynge og det tette forholdet mellom flystasjonen og E-tjenesten er ytterligere grunner til at Andøya flystasjon bør styrkes. Alt henger sammen med alt.


Som følge av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen prioriterer regjeringen økt overvåkning, tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene. Bevilgningen til Etterretningstjenesten økes. I tillegg gir regjeringens bevilgningsforslag rom for økt aktivitet og operativ evne i Luftforsvaret og Sjøforsvaret, blant annet gjennom økt tilstedeværelse og beredskap med maritime patruljefly og undervannsbåter i Nord-Norge. Stasbudsjettet for 2016 september 2015 FOTO: TORGEIR HAUGAARD / FORSVARET


USA

CANADA

RUSSLAND

DANMARK (Grønland)

NORGE

2 timer

ISLAND

ANDØYA

NYE SIKKERHETSPOLITISKE RAMMER Det sikkerhetspolitiske bildet er endret. Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget mener derfor at ressursene til overvåking i nordområdene må økes – ikke svekkes. RUSSLAND UTNYTTER sine olje- og gassreserver til å oppgradere et forsvar med bedre reaksjonsevne, mobilitet og rekkevidde – og med økt militær tilstedeværelse i nord. Innen 2020 skal Russland bygge 10 nye ubåter og etablere en arktisk kommando med spesialtrente soldater. Russland demonstrerer i Ukraina en vilje til å bruke militærmakt. NATO vedtok under toppmøtet i 2014 en uttalelse om at offensiven i Ukraina har utfordret NATOs visjon om et samlet og fredelig Europa.

4 timer

En endret sikkerhetspolitisk situasjon krever økt norsk oppmerksomhet i nord. Norges viktigste bidrag til NATO-alliansen er etterretning og luftbåren overvåking av aktivitet under vannoverflaten. I Norge har vi også en basepolitikk som innebærer at norske militære skip og fly er de eneste NATO-fartøyene som kan operere i Barentshavet fra en norsk base. Det meste av NATOs detaljetterretning om russiske ubåter leveres av Norge. Maritim overvåkning og etterretning i nord-områdene er en av Forsvarets mest prioriterte oppgaver. KARTGRAFIKKEN ØVERST: Slik er Nordområdene fordelt. Ansvarsområdene er regulert gjennom en avtale om samarbeid om søk og redning i Arktis. Denne er inngått mellom de åtte medlemslandene i Arktisk Råd; Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Bare området nord for polarsirkelen er på rundt 20 millioner kvadratkilometer. Det utgjør 4 prosent av jordas overflate. Illustrasjonen til høyre viser hvor langt du kommer på et to- og et firetimerstokt med P-3 Orion fra flyenes base på Andøya.

Sterk økning av overvåkingsbehovet i nordområdene P-3 Orion er Norges og NATOs viktigste ressurs til maritim flybåren overvåking av nordområdene. HØSTEN 2014 BLE ANTALL FLYTIMER for Orion-flyene kuttet med 300 timer. Vi har et sterkt økende overvåkingsbehov i nordområdene. Forsvarsjefens forslag om å erstatte Orionflyene med en annen flytype enn P-8 Poseidon vil medføre en betydelig svekkelse av kapasiteten. Regjeringen bekreftet problemet i forslaget til statsbudsjett for 2016 og foreslo derfor å bevilge 35 millioner kroner ekstra til Orion, for å «sette Luftforsvaret i stand til økt overvåking i nordområdene, suverenitetshevdelse og informasjonsinnhenting ved rutinemessig overvåking av aktiviteten på og under havoverflaten i norsk territorialfarvann og tilstøtende områder». Ledelsen i E-tjenesten har ropt varsku: E-tjenesten er helt avhengig av å kunne supplere med etterretningsdata som P-3 Orion produserer. På toppen av dette peker det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget på at det er nødvendig med mer ressurser til maritim overvåking. En utfasing av P-3 Orion vil redusere overvåkingskapasiteten til et uakseptabelt nivå.


Det må satses tungt på etterretning og overvåkning i tiden fremover. Foruten en økning av den generelle evnen til innsamling og analyse bør det gis prioritet til å beholde en god evne til maritim overvåkning og til å bygge et digitalt grenseforsvar. «Et felles løft», Rapport fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge. Mai 2015. FOTO: TORGEIR HAUGAARD / FORSVARET


P-3 ORION MED SKAD (SIRVIVAL KITE AIR DROPABLE). SØK OG REDNINGSØVELSE SAMMEN MED REDNINGSSELSKAPET. FOTO: ROGER WALSØE, REDNINGSSELSKAPET.

P3-ORION:

En fullverdig kapasitet P-3 Orion er den eneste norske militære kapasiteten som kombinerer militære og sivile aktiviteter, søkog redningsaksjoner, anti-ubåt-etterretning og maritim overvåking. DET NORSKE LUFTFORSVARET har fire fly av typen P-3C Orion, og to fly av typen P-3N Orion. Begge flytypene er langtrekkende maritime patruljefly, og opereres av 333-skvadronen på Andøya. P-3C Orion brukes hovedsakelig til overvåking og rekognosering, samt antiubåt- og andre maritime operasjoner. Flytypen opererer med Sjøforsvarets fregatter ved undervannsbåtkrigføring, overvåking av overflatefartøyer og søk- og redningsoperasjoner. P-3C Orion kan også produsere informasjon til støtte for landoperasjoner. P-3C Orion er også en etterspurt kapasitet i internasjonale oppdrag. P-3N Orion brukes av Kystvakten til kystvaktoppdrag av mer sivil art. P-3N spiller en viktig rolle i miljøovervåking og deteksjon av radioaktiv stråling, og er utstyrt med miljøovervåkingsutstyr. P-3N Orion bidrar til suverenitetshevdelse i norske farvann, og utfører overvåking og kontroll av fiskeriaktiviteten i hele Norges økonomiske sone. P-3N Orion støtter også Norsk Polarinstitutt, samtidig som flyet er en svært viktig del av søk- og redningsberedskapen i nord. • Droner vil ikke kunne overta P-3 Orions rolle. For eksempel kan ikke dronen utføre antiubåt-operasjoner eller bidra i søk- og redningsoppdrag. • P-8 Poseidon er det eneste flyet som kan erstatte det Orion gjør i dag.

Flykroppen til de norske P-3-flyene er nylig oppgradert for 1,2 milliarder kroner og kan vare i minst 20 år til. P-3 Orion må gjennomgå oppgraderinger og regelmessig vedlikehold av instrumenter for å opprettholde en fullverdig kapasitet.

redningsoperasjoner fra luften. P-3 Orion koordinerer ofte arbeidet i leteaksjonene og fungerer som en kommu-

Vedtak i den tyske riksdagen om å videreføre P-3 Orion som overvåkingskapasitet for det tyske flyvåpenet har åpnet for en avtale mellom Airbus og Andøya Test Center (ATC) som gir sikker og raskere leveranse av reservedeler til de norske Orion-flyene.

333-skvadronen har høy kompetanse på taktiske scenarier fra militære situasjoner, og disse har stor overføringsverdi til sivile oppdrag.

Orion er den mest relevante kapasiteten for søk- og redningsberedskapen til havs i nordområdene ENIGHETEN I ARKTISK RÅD om den internasjonale SAR-avtalen medfører at Norge har søk- og redningsansvar helt opp til Nordpolen. Dette betyr at Norge har ansvar for et stort havområde som må kontrolleres og overvåkes. Dette gjennomføres dels gjennom skip og helikoptre. En helt sentral del av SAR-beredskapen i nordområdene blir ivaretatt av P-3 Orion. Med tanke på de store områdene Norge har ansvar for, er vi avhengige av å ha en luftbåren kapasitet som har lang rekkevidde og som har relevant kapasitet for både søk og redning. Orion har en unik kapasitet for både søk og redning, og for kommunikasjon. Orion har SKAD (Survival Kit Air Dropable) om bord i flyet, som inneholder to timannsflåter med overlevelsesutstyr, som gjør at Orion også i en tidlig fase kan bistå direkte i

nikasjonssentral mellom alle deltakerne i SAR-oppdraget, enten det er sivile helikoptre eller Kystvakten.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge fastslår at Orionflyene med sine kapasiteter utgjør en avgjørende kapasitet for en god søk- og redningsberedskap i nordområdene. SARiNOR er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører, som skal bidra til å etablere en mer robust søk- og redningstjeneste i nordområdene. SARiNORs visjon er at «Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i nordområdene». I sin utredning om søk- og redningskapasitetene i nordområdene peker SARiNOR-prosjektet på at P3-Orion er svært godt egnet for søk over store områder og lange avstander. Orion er den eneste søkeressurs som kan dekke hele Norges ansvarsområde, og som kan nå Nordpolen på fire timer, i tillegg til at Orion kan operere i området over lengre tid. Norge har i dag ingen kapasiteter som kan erstatte Orions evne til søk og redning. Ingen av alternativene forsvarssjefen foreslår, har den evnen og de kapasitetene Orion-flyene har.


Orionflyene kan droppe overlevelsespakker til folk i nød, og er de eneste som kommer seg så langt ut til havs på kort tid. De er godt utstyrt og kan sette opp samband mellom mennesker i havsnød og oss på hovedredningssentralen. Direktør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til High North News. des 2015.

TO PERSONER BLE REDDET DA ET FISKEFARTØY FORLISTE PÅ TROMSØFLAKET 25. JUNI 2015. P-3 ORION DELTOK I REDNINGSAKSJONEN. FOTO: 133 LUFTVING – 333 SKVADRONEN, ANDØYA


FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

En voksende høyteknologisk industriklynge Andøya flystasjon er en pilar for en vital og voksende nordnorsk kunnskapsklynge med mange elementer: ANDØYA TEST CENTER (ATC) tester våpensystemer, jagerfly, missiler og raketter til NATO-medlemmer og det norske Forsvaret. Fasilitetene, den ideelle beliggenheten med tilgang til store havområder og Andøya flystasjon gjør stedet særdeles godt egnet til testing og prøving av våpen og materiell. ATC er datterselskap av Andøya Space Center.

NAROM

(nasjonalt senter for romrelatert opplæring). Andøy videregående skole tilbyr et unikt studieprogram i romteknologi. En bachelorgrad i satellitteknologi ved Høgskolen i Narvik/UiT Norges arktiske universitet samarbeider med Andøya Space Center om romfysikk og astronomi. En utfasing av P-3 Orionflyene, uten at de erstattes av P-8 Poseidon, betyr med stor sannsynlighet en nedleggelse av Andøya flystasjon. Uten flystasjonen vil ikke ATC være bærekraftig. Det samme vil kunne skje med Andøya Space Center (ASC), NAROM, studieprogrammet i

romteknologi og bachelorgraden i satellitteknologi. Andøya Space Center har med datterselskapene en årlig omsetning på over 80 millioner kroner, og har 70 ansatte på Andenes.

Løsningen er Andøya flystasjon NORGE HAR DET BESTE utgangspunktet for å møte NATOs behov for fullverdig maritim luftbasert overvåking av nordområdene. Andøya flystasjon ble valgt som stasjon for MPA-flyene på grunn av sin sentrale og strategiske beliggenhet i nordområdene, og de siste 50 årene har Norge og NATO gjennomført store investeringer på Andøya som ikke lar seg flytte til en annen base. Gjennom 50 år med P-3 Orion i Norge har ansatte ved Andøya flystasjon opparbeidet seg en enestående, uvurderlig kompetanse. Å flytte MPA-kapasiteten fra Andøya flystasjon til for eksempel Evenes vil medføre store investeringer i infrastruktur, opplæring og drift, og ikke alt lar seg flytte til en annen base.

pasitet som i dag. Hvis regjeringen ønsker å samle operative funksjoner i en kraftsamling, bør det vurderes om QRA-basen som er planlagt på Evenes, heller bør lokaliseres på Andøya. På Andøya har vi fasilitetene både til F-35 og P-3/P-8. Begge deler må bygges opp fra bunnen på Evenes. Det er ikke behov for store endringer på hangarene på Andøya. Eksisterende hangarer på Andøya er relativt nylig renovert og vil være like anvendelige for P-8 som for P3-Orion. I tillegg er det i dag et tett forhold mellom 333-skvadronen og E-tjenesten stasjonert på Andøya flystasjon. Det er fortsatt av stor betydning at MPA-flyene og E-tjenesten er samlokalisert. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av å legge ned/flytte til en annen lokalitet er store, og dette har ikke forsvarssjefen sett på. Derfor er det avgjørende at alle tall kommer på bordet.

Dersom regjeringen ønsker å opprettholde en fullverdig maritim luftbasert overvåkingskapasitet, er det ingen grunn til å flytte kapasiteten fra Andøya flystasjon. Andøya flystasjon har alle fasilitetene til å ta imot nye fly og til å opprettholde fullverdig MPA-ka-

UTFORMET PÅ OPPDRAG FOR FORSVARSUTVALGET/ANDØY KOMMUNE AV GOD STREK. FOTO FORSIDE: SVEIN TERJE K. ELIASSEN & TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET. TRYKK: DESIGNFABRIKKEN.

FORSVARSUTVALGET Andøy kommune Stolt vertsskap for 333 skvadronen januar 2016

ORION og ANDØYA Norge og Nato trenger fortsatt fullverdig overvåking i nord  
ORION og ANDØYA Norge og Nato trenger fortsatt fullverdig overvåking i nord  
Advertisement