Page 1

KONTAKT Tilsynsførende (vagthavende eller Tommy Jensen): Mail: tomj@aarhus.dk, tlf: 2920 9042.

Læs mere om Officerspladsen og Ridehuset på www.ridehusetaarhus.dk

Foto venligst udlånt af Aarhus Pride

Foto venligst udlånt af Aarhus Pride

Booking: Lisbet Bøgelund, Godsbanens Dri sorganisa on: mail: lib@aarhus.dk, tlf: 8940 9939.

LEJE AF OFFICERSPLADSEN


PRIS

TILLADELSER

Kr. 900,- inkl. moms - ex. forbrug af el og vand pr. dag. Kr. 5.600,- inkl. moms - ex. forbrug af el og vand pr. uge. (2013-priser. Lejebeløbet reguleres årligt).

Det påhviler arrangøren at indhente de fornødne lladelser (brand-, bevillings- og arrangements lladelser).

Derudover betales for containertømning, pedelbistand mv.

Lejer er forpligtet l at gennemføre arrangementet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Pedelbistand pr. me: Hverdage kl. 08.00 – 16.00: kr. 250,-. excl. moms. Kl. 16.00 – 08.00: kr. 450,- excl. moms. Lørdag/søndag/helligdage: kr. 450,- excl. moms.

Ansøgning om lladelse skal være brandmyndighederne i hænde senest 8 dage før arrangementet finder sted.

OPRYDNING/RENGØRING

Ved arrangementer med særlig udsmykning, ops lling og lignende, skal brand lladelse indhentes i hvert enkelt lfælde.

Ved beny else af toiletbygningen betales for de fak ske udgi er i forbindelse med rengøring o.lign.

ANDET

Eventuelle skader opstået i forbindelse med arrangementet udbedres på lejers regning Arealet skal forlades i opryddet stand - alt affald skal ernes fra pladsen.

Foto venligst udlånt af Aarhus Pride

Det er ikke lladt at beny e Officerspladsen l parkering.

Det er ikke lladt at ophænge plakater på lysmaster i Aarhus Kommune. Det er en be ngelse for lejemålet, at arrangementet ikke er l gene for adgang l Officersbygningen, Ridehuset og Kunstmuseet Aros samt grusarealet i øvrigt. Af hensyn l bemandingsplan skal lejer meddele den daglige åbnings d l Godsbanens dri sorganisa on senest 6 uger før lejeperiodens start. Nærmere a ale vedr. strøm, åbning af toiletbygningen etc. træffes med den lsynsførende senest 14 dage før arrangementet. Hvis arrangementet ønskes omtalt på Ridehusets hjemmeside; kontakt Dorte Kerstens, mail: doke@aarhus.dk.

Officerspladsen