Page 23

Jezus

in jou! Stel je eens voor dat alle 2 miljard

in de wereld nu nog kunnen zien, is

willen maken hoe glorierijk dit mysterie

christenen op aarde echt zouden gaan

de Jezus in jou en mij. We mogen be­

is voor alle volken: Christus is in u. Jezus

leven zoals Jezus. Dat ze net zo zouden

seffen, dat we geroepen zijn om Hem te

woont in jou en mij! Op het moment dat

handelen en reageren als Hij. Dan zou

vertegenwoordigen. Dat betekent dat

Jezus veel ruimte heeft in ons hart en

de wereld in een rap tempo ontdekken

we dat tot prioriteit moeten maken in

leven, kan Hij door ons heen veel mensen

wie Jezus is! En weet je, het is mogelijk!

ons leven.

bereiken. Maar wanneer wij zelf meer op

Waarom? Omdat Jezus leeft in jou. Ik

de voorgrond staan, is er minder ruimte

ben ervan overtuigd, dat alles verandert

MYSTERIE

als we meer gaan leven vanuit dit

Alles wat God fysiek in deze wereld wil

besef. Het is volgens mij de belangrijkste

doen, wil Hij door jou en mij heen doen.

Ondertussen probeert ook de duivel zich

boodschap voor christenen vandaag:

Heel vaak bidden wij God om dingen die

te vermenigvuldigen, want ook hij heeft

ontdek Jezus in jou!

Hij juist van óns vraagt. We zien iemand in

een lichaam nodig in deze wereld. Door

nood en zeggen: ‘Heer, help hem.’ Maar

het denken van mensen te beheersen

dan zegt God: ‘Doe jij dat!’

probeert hij macht te krijgen over hun

GOD HEEFT EEN LICHAAM NODIG

voor Hem.

Het klinkt misschien vreemd, maar zonder een lichaam op aarde kan God niets doen. Hij heeft ervoor gekozen Zichzelf afhankelijk te maken van mensen. Nie­ mand heeft ooit God gezien, staat er in Johannes 1:18, maar toen Jezus naar de

daden. Dit maakt het des te belangrijker

“ God heeft nog steeds een lichaam nodig om zichtbaar te maken wie Hij is ”

wereld kwam, heeft Hij ons laten zien wie

om je te realiseren wie je bent en hoe God naar je kijkt!

STERVEN AAN JEZELF Wat is ervoor nodig om Jezus zichtbaar te maken? Dat we leren sterven aan

God is. Hij leefde het vóór. Zonder een

Jezus wil mensen aanraken met jouw

onszelf. Zoiets kun je alleen leren in de

lichaam kon dat niet.

handen, iemand aankijken door jouw

praktijk, door het te doen. Juist dan

ogen, iemand geld geven uit jouw

wordt 1 Johannes 4:17 realiteit: Zo is de

Nu Jezus naar de hemel is teruggegaan

portemonnee. Misschien heb je uit jezelf

liefde bij ons werkelijkheid geworden, en

wordt de Kerk ‘het Lichaam van Christus’

moeite om een ander te bereiken met

daardoor kunnen we op de dag van het

genoemd. God heeft nog steeds een

het evangelie, maar Jezus in jou is niet

oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel

lichaam nodig om zichtbaar te maken

beperkt! Kolossenzen1:27 noemt dit een

wij nog in deze wereld zijn, zijn we als

wie Hij is. De enige Jezus die mensen

mysterie: Aan hen heeft God bekend

Jezus. Dat mysterie is onze uitdaging!

door

DAVID

DE VOS

REPORT 23

Profile for Go and Tell

2015 Report mei  

2015 Report mei  

Profile for goandtell
Advertisement