Forum Opolskiego Biznesu 07

Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

0LHVLÛF]QLN 6DPRU]ÇGX *RVSRGDUF]HJR Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr nr 027(138) (142) 2018 2018 Ζ661 ISSN 1732-4505 1DNĄDG HJ]HPSODU]\ Nakład: 50 egzemplarzy

./$6< 3$7521$&.Ζ( : $.&-Ζ s.6 232/6.Ζ( '/$ %Ζ=1(68 s.10 '=Ζ(ą 27:$57< 1Ζ( 7</.2 %86Ζ1(66 : 08/7Ζ6(5:Ζ6 s.18 str. 6 s.4

Opolska kadra

Forum Opolskiego Biznesu

1


Opolska Izba Gospodarcza +HQU\N *DOZDV 3UH]HV

Z DRUGIEJ STRONY

Rada Izby 3U]HZRGQLF]ÇF\ 0DULDQ 'XF]PDO Opolska Izba Gospodarcza :LFHSU]HZRGQLF]ÇF\ 5\V]DUG %ĄDV]N¾Z Henryk Galwas :LOKHOP %HNHU $QGU]HM 5\EDUF]\N Prezes 6HNUHWDU] %DUWRV] 5\V]ND &]ĄRQNRZLH =G]LVĄDZ %ÇN Rada Izby $QGU]HM 'URVLN -DURVĄDZ 1DMF]XN Przewodniczący: Marian Duczmal, 0DULDQ 6LZRQ 5HQDWD *XPDĄD 3LRWU ĽXU

Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Drosik Sekretarz: Bartosz Ryszka Forum Opolskiego Biznesu Członkowie: :\GDZFD Krzysztof Baran, Józef Garbacz, 2SROVND Ζ]ED *RVSRGDUF]D Alicja Górska, Renata Gumała, 2SROH XO .UDNRZVND Marian Siwon, Piotr ŝur

nasi członkowie Kosta Sp. z o.o. ma nową halę sprzedaşową w Opolu Premiera BMW X4

4

projekt Centrum Arbitraşu i Mediacji w Opolu „Lepiej się dogadać niş się sądzić�

5 5 5

urzÄ…d miasta opole Opolska kadra

6

4 4

WHO ID[ ΊΊ ·· ΄Ί ΉΉ΋ ΊΊ ·· ΄Ί ΉΉΌ ZZZ RLJ RSROH SO

INFO Z miasta 6 Forum Opolskiego Biznesu Rewitalizacja ulicy Krakowskiej 7 Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza WYDARZAENIE 8 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 Opolska Nagroda JakoĹ›ci 2018 9 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl 5HGDNFMD QLH ]ZUDFD PDWHULDÄ„ÂľZ QLH]DPÂľZLRQ\FK ]DVWU]HJD VRELH SUDZR UHGDJRZDQLD QDGHVÄ„DQ\FK WHNVWÂľZ QLH RGSRZLDGD ]D WUHÄ?É ]DPLHV]F]RQ\FK UHNODP L RJÄ„RV]HĆ

ZZZ IRUXPRSROVNLHJREL]QHVX SO

INFORMACJA Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – merytorycznie, wartościowo, bezpłatnie!

L-4 Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, Chory, a pracuje – ZUS o kontroli 2zastrzega sobie 0Ζ(6ΖÚ&=1Ζ. 6$025=Æ'8 *2632'$5&=(*2 prawo redagowania zwolnień chorobowych po półroczu nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Skład i druk: 

ul. Katedralna 8A, 45-007 Opole tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141 e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl www.wydawnictwo.opole.pl www.drukujunas.eu

10

11 14 14

WYDARZENIE 16 I Pielgrzymka Przedsiębiorców diecezji opolskiej 16

ď ş realizacja  zamĂłwieĹ„ ď ş opracowanie projektĂłw ď ş skĹ‚ad  publikacji ď ş projektowanie graficzne ď ş przygotowanie impozycji  do  druku ď ş naĹ›wietlanie pĹ‚yt  offsetowych ď ş druk  offsetowy ď ş falcowanie, foliowanie ď ş zszywanie, oprawa  ksiÄ…Ĺźek ď ş zĹ‚ocenia,  bigowanie ď ş wszelkie  usĹ‚ugi introligatorskie


1$ '2%5< 32&=Æ7(.

n a dobry p o c z Ä… te k

Szanowni Paďż˝stwo, Szanowni PaĹ„stwo RFKURQD GDQ\FK RVRERZ\FK Z P\Ä?O QRZHJR UR]SRU]ÇG]HQLD 52'2

J

est mi niezmiernie miĹ‚o poinformować PaĹ„stwa, Ĺźe jako Opolska Izba Gospodarcza przeszliĹ›my pozytywV]NROHQLD PDMÇFH QD FHOX SU]\EOLÄžHQLH UHJXÄ„ QRZHJR UR]SRU]ÇG]HQLD nie audyt, dotyczÄ…cy systemĂłw zarzÄ…dzania jakoĹ›ciÄ… 6SRWNDQLD SURZDG]RQH SU]H] HNVSHUWD PLDÄ„\ PLHMVFH Z VLHG]LELH 2Ζ* ISO 9001:2015. Z tego tytuĹ‚u jesteĹ›my po raz kolejny RUD] Z 6WDURVWZLH .UDSNRZLFNLP JG]LH G]LDÄ„D QDV] SXQNW LQIRUPDjuĹź w naszej dziaĹ‚alnoĹ›ci certyfikowanÄ… instytucjÄ… pod wzglÄ™demW\PL wdroĹźonych systemĂłw zarzadzania FML =DLQWHUHVRZDQLH V]NROHQLDPL E\Ä„R EDUG]R GXÄžH Z jakoĹ›ciÄ…, ]ZLÇ]NX zgodnych z normÄ… ISO 9001:2015. Certyfikacja naszej ] W\P EĂ›G]LHP\ Z QDMEOLÄžV]\P F]DVLH RUJDQL]RZDÉ NROHMQH VSRWNDQLD instytucji wiąşęV]NROHĆ siÄ™ bezpoĹ›rednio z organizacjÄ… konkursu GRW\F]ÇFH 52'2 7HPDW E\Ä„ ]DVXJHURZDQ\ SU]H] QDV]\FK „Opolskiej Nagrody JakoĹ›ciâ€?, ktĂłrej jesteĹ›my wyĹ‚Ä…czF]Ä„RQNÂľZ FR Z\FKRG]ÇF QDSU]HFLZ 3DĆVWZD RF]HNLZDQLRP ] QDV]HM nym, autoryzowanym organizatorem w naszym regionie. VWURQ\ ]RVWDÄ„R SU]HSURZDG]RQH =DOHÄž\ QDP EDUG]R QD 3DĆVWZD VXW tym roku bÄ™dzie to juĹź XV edycja. Do tegorocznego JHVWLDFK L SURSR]\FMDFK FR GR ZVS¾ĄSUDF\ 'ODWHJR JRUÇFR ]DFKĂ›FDP konkursu przystÄ…piĹ‚o dwudziestu kandydatĂłw, ktĂłrzy 3DĆVWZD GR NRQWDNWX ] QDPL bÄ™dÄ… ubiegać siÄ™ o to wyróşnienie. Warto dodać, Ĺźe Opolska Nagroda wiąşę siÄ™ z PolskÄ… Nagroda JakoĹ›ci. Laureaci naszej nagrody majÄ…WR w zwiÄ…zku .ROHMQÇ LVWRWQÇ NZHVWLÇ R NWÂľUHM FKFLDÄ„E\P SRZLHG]LHÉ QDZLÇ]Dz tym otwartÄ… drogÄ™ do konkursu w Warszawie, a dalej QLH ZVS¾ĄSUDF\ PLHG]\ 2SROVNÇ Ζ]EÇ *RVSRGDUF]Ç D Ζ]EÇ +DQGORZR mogÄ… pretendować do Europejskiej Nagrody JakoĹ›ci. 3U]HP\VÄ„RZÇ ZH /ZRZLH 0DP\ QDG]LHMĂ› ÄžH ZVS¾ĄSUDFD SU]\QLHVLH Podczas juĹź piÄ™tnastu lat organizacji Opolskiej Nagrody SR]\W\ZQH HIHNW\ ]DUÂľZQR GOD QDV]\FK SU]HGVLĂ›ELRUFÂľZ MDN L Č´UP JakoĹ›ci , szesnastu laureatĂłw otrzymaĹ‚o PolskÄ… NagrodÄ™ ] 8NUDLQ\ 1DZLÇ]DQLH NRQWDNWX ] QDV]\PL SDUWQHUDPL ]]D ZVFKRGJakoĹ›ci w Warszawie. QLHM JUDQLF\ QLH E\Ä„RE\ PRÄžOLZH JG\E\ QLH SRPRF .RQVXODWX +RQRURW ramach konkursu Opolskiej Nagrody JakoĹ›ci przyZHJR ] 2SROD L RVRELVWHJR ]DDQJDÄžRZDQLD .RQVXO +RQRURZHM ΖUHQ\ znawane sÄ… rĂłwnieĹź wyróşnienia najlepszym managerom, ktĂłrzy reprezentujÄ… w swoich dziaĹ‚aniach zawodowych 3RUG]LN ]D FR FKFLDÄ„E\P VHUGHF]QLH SRG]LĂ›NRZDÉ wysokie standardy zarzadzania. Jest to kategoria „Znakomity PrzywĂłdcaâ€? , ktĂłra w tym roku trafi do trzech osĂłb : W\P QXPHU]H SLV]HP\ R NODVDFK SDWURQDFNLFK NWÂľUH RG ZU]HÄ?QLD zarzÄ…dzajÄ…cych przedsiÄ™biorstwami w naszym regionie. XELHJÄ„HJR URNX G]LDÄ„DMÇ SU]\ =6% Z 2SROX .ODV\ WH PDMÇ ]DSHZQLRQH Uroczysta gala bÄ™dÄ…ca finaĹ‚em naszego konkursu, odbÄ™GXÄžH ZVSDUFLH Č´UP EXGRZODQ\FK R F]\P PRJÇ 3DĆVWZR SU]HF]\WDÉ dzie w siÄ™ w tym roku w PaĹ„stwowej Szkole Muzycznej Z W\P QXPHU]H )2% &KFLDÄ„E\P W\ONR QDGPLHQLÉ ÄžH RG SRF]ÇWNX MHw Opolu, 28 wrzeĹ›nia o godzinie 18.00 na ktĂłrÄ… serdecznie VWHÄ?P\ SU]\ W\P SURMHNFLH ] F]HJR MHVWHÄ?P\ EDUG]R GXPQL *UDWXOXMH PaĹ„stwa zapraszam. tego numeruNWÂľUD FOBMXÄž bÄ™dziemy prezentować mie3DQL '\UHNWRU Od =6% PÄ„RG]LHÄž\ PLDÄ„D PRÄžOLZRÄ?É Z\ND]DQLD siÄ™czny raport dotyczÄ…cy sytuacji gospodarczej naszego VLĂ› SU]\ SURIHVMRQDOQ\P ]OHFHQLX EXGRZODQ\P Äž\F]ÇF FDÄ„HPX =HwojewĂłdztwa. Informacje tam zawarte przygotowane VSRÄ„RZL 6]N¾Ą %XGRZDOQ\FK GDOV]\FK VXNFHVÂľZ sÄ… przez KrajowÄ… IzbÄ™ GospodarczÄ…. ZachÄ™cam PaĹ„stwa do lektury danych, ktĂłre precyzyjnie przedstawiajÄ… fak1D NRQLHF ] RND]ML ÄœZLÇW :LHONDQRFQ\FK SUDJQĂ› Äž\F]\É 3DĆVWZX SRtycznÄ… sytuacjÄ™ gospodarczÄ… naszego regionu. Na koniec JRGQ\FK SHÄ„Q\FK URG]LQQHJR FLHSÄ„D Ä?ZLÇW 1LHFK WHQ SRGQLRVÄ„\ F]DV jako, Ĺźe mamy okres urlopowy, ktĂłry dla części PaĹ„stwa EĂ›G]LH GOD :DV ]DVÄ„XÄžRQ\P RGSRF]\QNLHP RG ]JLHÄ„NX FRG]LHQQHJR zapewne niebawem siÄ™ rozpocznie chciaĹ‚bym Ĺźyczyć ze swojej strony spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. GQLD +HQU\N *DOZDV Niech ten czas z dala od naszych codziennych zmagaĹ„ bÄ™dzie relaksem dla PaĹ„stwa by w peĹ‚ni nowej energii mĂłc powrĂłcić do pracy. MHVW RVWDWQLR WHPDWHP PRFQR HNVSRQRZDQ\P 2Ζ* ]RUJDQL]RZDÄ„D

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Forum Opolskiego Biznesu

Z wyrazami szacunku

Foru m O p o l s k iego B iznesu

3

Henryk Galwas

3


n a si c z ł on k o w ie

Kosta Sp. z o.o.

ma nową halę sprzedażową w Opolu

Premiera BMW X4 Nowy model BMW X4 już w Polsce. Samochód miał swoją oficjalną krajową premierę w minioną sobotę (14.07) w salonach dealerskich BMW .

W

K

osta sp. z o.o. to firma handlująca artykułami budowlanymi. Obecnie na terenie kraju firma posiada 13 sklepów oferujących klientowi towar renomowanych marek budowalnych takich jak m.in. Mapei, Śnieżka, Atlas czy Tikurilla. Spółka w ostatnim czasie dołączyła do Grupy PSB stając się jej pełnoprawnym akcjonariuszem. Przyłączenie firmy do Grupy PSB wiąże się z rebrandingiem firmy tj. dostosowaniem istniejących sklepów do standardów grupy PSB. W Opolu hala sprzedażowa spółki Kosta działała od lat przy ulicy Wrocławskiej 172 c. W związku z dołączeniem spółki do grupy PSB również otrzymała nowy wygląd. Uroczyste otwarcie hali pod obecnym szyldem GRUPA PSB Profi Kosta miało miejsce 18 lipca bieżącego roku. Gospodarzem otwarcia był prezes spółki Kosta Konrad Owczarek, który wraz z prezesem OIG Henrykiem Galwasem i przedstawicielem Grupy PSB Sławomirem Liszką oficjalnie przecięli wstęgę w nowej hali. Imprezie towarzyszyły liczne prezentacje przygotowane przez kluczowe firmy budowalne oraz stoiska wystawowe prezentujące asortyment, który będzie można nabyć w nowo otwartej hali. Kosta Sp. z.o.o od lat jest w gronie członków Opolskiej Izby Gospodarczej.

4

Opolu prezentacja nowego modelu miała miejsce w salonie dealerskim BMW – SIKORA, mieszczącego się przy ulicy Wrocławskiej 143. Odwiedzający podczas premiery goście mogli dokładnie poznać nowy model BMW. Auto było otwarte dla odwiedzających, każdy mógł do niego wejść i poznać jego zalety. Nowy BMW X4 to prawdziwe motoryzacyjne cacko. Auto to połączenie nowoczesnej mechaniki z technologią IT. Niezwykłe jak na gabaryty pojazdu osiągi w spalaniu (100km/ 9.0 l cykl mieszany) oraz zamontowane systemy bezpieczeństwa (Driving Assistante Plus). BMW X4 pomimo „atletycznej” budowy zachowuje wszelkie ekonomiczne osiągi oraz nowoczesny design. Wnętrze pojazdu to sportowy styl połączony z elegancją. W zasadzie wszystko jest w nim dokładnie przemyślane tak, aby jazda tym samochodem była prawdziwym komfortem. Cena bazowa nowego BMW X4 zaczyna się od 204 000 PLN w zależności od wyposażenia auta. Goście salonu BMW- Sikora mogli w ramach premiery zapisać się na jazdę próbną, które odbywać się będą nocna porą. Była też możliwość poznania innych modeli prezentowanych w salonie. Specjalnie dla odwiedzających w tym dniu salon był też zorganizowany konkurs, którego główna nagrodą jest wspólne gotowanie z Pascalem Brodnickim. Dealer BMW – Sikora jest w członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej

MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO


p roje k t

„Lepiej się dogadać niż się sądzić”

Centrum

Arbitrażu i Mediacji

w Opolu

„Mediacje (łac. mediatio od mediare ‘być w środku, pośredniczyć’ od medius ‘środkowy; bezstronny’) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.” Od pierwszego sierpnia w Opolu oficjalnie rozpoczyna swoją działalność Centrum Arbitrażu i Mediacji. Utworzenie CAM w Opolu jest związane z projektem realizowanym przez OIG pn. utworzenie „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu” Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne do rynku pracy i gospodarki i edukacji; Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17; Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2019-08-31: Działalność Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu jest konsekwencją wspierania i prowadzenia przez Opolską Izbę Gospodarcza działań na rzecz polubownych metod rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji gospodarczych. Do kompetencji Centrum Arbitrażu i Mediacji należą m.in. a. opiniowanie kandydatów na mediatorów i arbitrów w Centrum b. opiniowanie regulaminów działalności Centrum, c. uzgodnienie wspólnych klauzul mediacyjnych i arbitrażowych i promowanie ich stosowania przez zrzeszonych przedsiębiorców, d. opiniowanie propozycji działań i rozwoju Centrum oraz proponowanie aktualizacji polityki rozwojowej Centrum, e. tworzenie wspólnych inicjatyw przez Strony na rzecz realizowania zadań z zakresu mediacji i arbitrażu. Prezesem Centrum Arbitrażu i Mediacji został radca prawny Roman Jarosiński. Foru m O p o l s k iego B iznesu

Wywiad z prezesem Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, radcą prawnym Romanem Jarosińskim FOB: Dla kogo dedykowane jest Centrum Arbitrażu i Mediacji i na czym polegać ma jego działalność? RJ. Centrum Arbitrażu i Mediacji to instytucja, której głównym celem jest rozstrzyganie zaistniałych sporów głownie między podmiotami gospodarczymi na zasadach mediacji – czyli polubownego rozstrzygnięcia. Działalność centrum to w dużej mierze rozpowszechnianie tej opcji poprzez szkolenia odpowiedniej kadry, która będzie odpowiedzialna za profesjonalne przeprowadzanie mediacji. FOB: Jak wygląda organizacja i struktura tej instytucji w naszym kraju ? RJ. Głównym organizatorem CAM jest Ministerstwo Sprawiedliwości przy koordynacji Związku Pracodawców Polskich „Lewiatan ”. Środki na ten projekt przekazała Unia Europejska. Nadrzędnym Centrum Arbitrażu i Mediacji jest region Mazowsze. W Polsce łącznie jest 15 Centów Arbitrażu i Mediacji czyli w każdym mieście wojewódzkim w tym oczywiście miasto Opole mamy taką instytucję. FOB: Od pierwszego sierpnia Centrum Arbitrażu i Mediacji oficjalnie rusza w Opolu jak będą wyglądały jego pierwsze działania? RJ.Tak, mamy już zamkniętą kwestie personalną i lokalową naszego CAM-u i zaczynamy naszą działalność wynikającą z zapisów projektu. Mediacje w sądach głównie wiążą się ze sporami natury rodzinnej jak kwestie alimentacyjne, rozwodowe, etc. Rozstrzyganie sporów między podmiotami gospodarczymi nie są na ten moment tak rozpowszechnione jak te związane z KPC stąd naszą rolą będzie tą właśnie opcję ja najbardziej rozpowszechnić. Zgodnie z wytycznymi projektu będziemy przeprowadzać cykl szkoleń dla sędziów by pokazać im dobrodziejstwo mediacji oraz dla przyszłych mediatorów rekrutujących się głównie ze środowiska prawniczego. Do tego oczywiście promocja naszego centrum, w której będziemy przekonywać do zasadności działalności CAM. Każde Centrum ma przypisane odpowiednią ilość mediacji, Opole ze względu na to, że jesteśmy małym województwem ma ich przeprowadzić trzynaście w ciągu roku. Stąd będziemy chcieli też już zacząć je przeprowadzać. Oczywiście do tego musimy już mieć odpowiednią listę mediatorów, którym będziemy przypisywać odpowiednie sprawy. FOB: No właśnie mówi Pan o zasadności, proszę zatem w kilku słowach zarekomendować działania Centrum Arbitrażu i Mediacji. RJ. Chyba każdy pełnomocnik powie, że zawsze lepiej się dogadać niż się sądzić ,co potrafi zamknąć sprawę szybko na zasadzie wzajemnych ustępstw i zadowolenia. Czyli przede wszystkim czas i tempo realizacji spraw oraz na pewno koszty. Sprawa, która trafia na mediacje jest rozpatrywana maksymalnie podczas kilku spotkań co może zamknąć się w krótkim czasie, sprawy rozpatrywane w trybie sądowym jak wiemy mogą trwać nawet całe lata. Do tego koszty usług CAM są dużo niższe niż w sądzie. FOB: Życzymy więc wielu pozytywnie rozpatrzonych spraw na zasadzie mediacji. Dziękuję

5


urz Ä… d m i a st a o p o l e

Opolska kadra

Według specjalnego raportu („Usługi Biznesowe w Opolu�) przygotowanego na potrzeby Urzędu Miasta Opole przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i Randstad, pracownicy rekrutujący się z Opolszczyzny cieszą się duşym zaufaniem pracodawców - dzięki swoim kompetencjom i odpowiedniemu przygotowaniu do pracy.

O

gromnÄ… zaletÄ… Opola, na ktĂłrÄ… zwracajÄ… uwagÄ™ przedstawiciele dziaĹ‚ajÄ…cych w mieĹ›cie centrĂłw usĹ‚ug BPO, SSC, IT, R&D, jest dostÄ™pność wykwalifikowanej kadry oraz potencjalnych pracownikĂłw sektora nowoczesnych usĹ‚ug biznesowych. OpolszczyznÄ™ charakteryzuje bardzo dobra 8VÄ„XJL EL]QHVRZH Z 2SROX znajomość jÄ™zyka niemieckiego. Dla wielu mieszkaĹ„cĂłw owy miasta regionu jÄ™zyk ten jest „drugim jÄ™zykiem ojczystymâ€?, co czyni Opole atrakcyjnym miejscem dla inwestorĂłw z firm realizujÄ…cych procesy biznesowe w jÄ™zyku niemieckim. Przedstawiciele centrĂłw podkreĹ›lajÄ… rĂłwnieĹź, Ĺźe waĹźGRVWRVRZDQLH SURJUDPÂľZ QDXF]DQLD GR SRWU]HE DUG]R RWZDUWH QD ZVS¾ĄSUDFĂ› nym atutem potencjalnej kadry z regionu opolskiego SUDFRGDZFÂľZ ] EUDQÄž\ D WDNÄžH QD ZVSÂľOQH SURMHNW\ Z ZLHOX REV]DUDFK Z W\P UÂľZQLHÄž jest bliskość kulturowa do krajĂłwHGXNDF\MQH NWÂľUH EXGXMÇ Ä?ZLDGRPRÄ?É PRÄžOLZRÄ?FL niemieckojÄ™zycznych, HUDQLD SURFHVÂľZ UHNUXWDF\MQ\FK a takĹźe bardzo korzystna charakterystyka behawioral]DWUXGQLHQLD Z VHNWRU]H L NV]WDÄ„WXMÇ NRPSHWHQFMH FK QD FHOX SR]\VNDQLH QRZ\FK na tych osĂłb. CechujÄ… siÄ™ one wysokim etosem pracy, SRWU]HEQH GR SRGMĂ›FLD L Z\NRQ\ZDQLD SUDF\ GÇF\FK DEVROZHQWDPL W\FK XF]HO pracowitoĹ›ciÄ…, dbaĹ‚oĹ›ciÄ… o porzÄ…dek. Opolska kadra jest Z FHQWUDFK XVÄ„XJ %32 66& ,7 5 ' ]HOQLH VÇ RWZDUWH UÂľZQLHÄž QD ponadto niezwykle otwarta na zdobywanie nowej wiedzy i umiejÄ™tnoĹ›ci, co jest bardzo waĹźne w branĹźy wymagaOpolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. SÄ… to uczelnie barjÄ…cej od pracownikĂłw podnoszenia swoich kwalifikacji. dzo otwarte na współpracÄ™ z centrami usĹ‚ug w wielu obKadrÄ™ centrĂłw usĹ‚ug w Opolu zasilajÄ… absolwenci dziaszarach, w tym rĂłwnieĹź w zakresie wspierania procesĂłw ,5<' %*#4#-6'4;56;-+ 121.5-+', -#&4; 9ÇĄ12+0++ 24<'&56#9+%+'.+ %'064Çş9 75ÂŒ7) Ĺ‚ajÄ…cych w mieĹ›cie uczelni, przede wszystkim Politechniki rekrutacyjnych centrĂłw, majÄ…cych na celu pozyskanie nowych pracownikĂłw bÄ™dÄ…cych absolwentami tych uczelni. Co istotne, uczelnie sÄ… otwarte rĂłwnieĹź na dostosowanie programĂłw nauczania do potrzeb pracodawcĂłw z branĹźy, a takĹźe na wspĂłlne projekty edukacyjne, ktĂłre budujÄ… Ĺ›wiadomość moĹźliwoĹ›ci zatrudnienia w sektorze i ksztaĹ‚tujÄ… kompetencje potrzebne do podjÄ™cia i wykonywania pracy w centrach usĹ‚ug BPO, SSC, IT, R&D. Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejÄ™tnoĹ›ci

Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

Wysoki etos pracy, pracowitość i dbaĹ‚ość o porzÄ…dek

6

ZÄ„DVQH $%6/ QD SRGVWDZLH Z\ZLDGÂľZ ]bSU]HGVWDZLFLHODPL FHQWUÂľZ XVÄ„XJ

NajwaĹźniejsze w opinii pracodawcĂłw sÄ… zatem trzy punkty, ktĂłre wyróşniajÄ… pracownikĂłw Opolszczyzny: • Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejÄ™tnoĹ›ci • Bardzo dobra znajomość jÄ™zyka niemieckiego • Wysoki etos pracy, pracowitość i dbaĹ‚ość o porzÄ…dek MIESIĘCZNIK SAMOR Z Ä„DU GOSPODARCZEGO


info z  m i a st a

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej

T

rwają zaawansowane prace związane z przebudową ulicy Krakowskiej w Opolu. Roboty odcinka od Placu Wolności do ulicy Damrota rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Postęp prac widoczny jest z każdym dniem, zakres robót to przede wszystkim demontaż starej nawierzchni i ułożenie kostki granitowej na deptaku, montaż lamp w kształcie charakterystycznych trąb, postawienie multimedialnej fontanny naprzeciwko filharmonii oraz architektura zieleni . To wszystko ma być oddane do użytku zgodnie z projektem do jesieni bieżącego roku. Koszt prac to 9,9 mln złotych. Wykonawcą projektu jest firma PWU Best-Opebel S.C. z Opola.

Foru m O p o l s k iego B iznesu

7


r a p ort gos p od a r c zy

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

OPOLSKIE

OPOLSKIE

990w km² 2,6%% Polski

w km² % Polski

9 412 3,0%

Ludność tys.

Gęstość zaludnienia

osób na km² Polska

105,2 122,9

Gęstość zaludnienia Współczynnik urbanizacji 52,8%osób na km² Polska 60,1%Polska

PKB na mieszkańca

tys. PLN Średnia Polski = 100%

Rynek pracy

% Polski

mln PLNPKB na mieszkańca 40 831tys. PLN % Polski 2,06%Średnia Polski =

PKB

41 239 80,0%

Rynek pracy Rynek pracy

koniec czerwca 2018

Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. Pracujących w tys. (szacunkowo) Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkowo)

22,1 340,2 362,3

400

Stopa bezrobocia

6,1% 5,9%

0

w czerwcu 2018

40

5,0 3,1 3,9

20

Polska

Rynek pracy Bezrobotnych na ofertę pracy Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. Bezrobotni wyrejestrowani w tys. Przemysł - sektor przedsiębiorstw Sprzedaż Sprzedaż na zatrudnionego Zatrudnienie Płaca

mln PLN tys. PLN w tys. PLN

Sprzedaż Zatrudnienie Wydajność Płaca

I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100

Budownictwo - sektor przedsiębiorstw Sprzedaż Sprzedaż na zatrudnionego Zatrudnienie Płaca

mln PLN tys. PLN w tys. PLN

Sprzedaż Zatrudnienie Wydajność Płaca

I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100 I - VI 2017 = 100

Mieszkania oddane do użytku Oddane do użytku ogółem budownictwo indywidualne budownictwo pozostałe Dynamika

8

Powierzchnia

Powierzchnia

200

110,8 103,1 107,5 106,5

119,2 94,0 126,8 104,8

0

Powierzchnia ogółem budownictwo indywidualne budownictwo pozostałe Dynamika

tys. m² tys. m² tys. m² I - VI 2017 = 100

Przeciętna powierzchnia budownictwo indywidualne budownictwo pozostałe

m² m² m²

Sprzedaż Sprzedaż na zatrudnionego Zatrudnienie Sprzedaż Zatrudnienie Płaca

112 110 108 106

Sprzedaż Zatrudnienie Wydajność Płaca

104 102 100

Wydajność Płaca

mln P tys. P w tys PLN

I - VI I - VI I - VI I - VI

Budownictwo Dynamiki - budownictwo - sektor przedsiębiorstw 130 120 110 100 90

Sprzedaż Sprzedaż na zatrudnionego Zatrudnienie Sprzedaż Płaca Zatrudnienie

mln P tys. P w tys PLN

Sprzedaż Zatrudnienie Wydajność Płaca

I - VI I - VI I - VI I - VI

Wydajność Płaca

Mieszkania oddane do użytku Liczba mieszkań w szt.

1 100 598 502 140,3

1 500

125 93 32 131,2

0

114 156 64

Nowozarejestrowani Bezrobotnych na ofertę pracy bezrobotni w tys. Nowozarejestrowani bezrobotni w tys. Bezrobotni wyrejestrowani w tys. Bezrobotni wyrejestrowani w tys.

Przemysł Dynamiki - przemysł- sektor przedsiębiorstw

I – VI 2018 szt. szt. szt. I - VI 2017 = 100

Rynek pracy Zarejestrowanych

bezrobotnych w tys.

I – VI 2018 1824,6 261 7 4 177

Zarejestrowanych

bezrobotnych w tys. Stopa bezrobocia

Rejestr bezrobotnych

I – VI 2018 14 973 258 58 4 538

Aktywnych zawodowo Zarejestrowanych bezrobotnych w tys. w tys. (szacunkowo) PracującychPracujących w tys.w(szacunkowo) tys. (szacunkowo) Aktywnych zawodowo w tys. (szacunkow

1 000 500

200 100 0

Oddane do użytku Oddane ogółem do użytku budownictwo ogółem indywidualne budownictwo budownictwo indywidualne pozostałe Dynamika budownictwo pozostałe

Powierzchnia ogółem Przeciętnabudownictwo powierzchniaindywidualne lokalu m² budownictwo pozostałe Przeciętna powierzchnia Dynamika budownictwo

Przeciętna powierzchnia indywidualne budownictwobudownictwo indywidualne budownictwopozostałe pozostałe

str. 13 MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO

szt. szt. szt. I - VI

tys. m tys. m tys. m I - VI m² m² m²


w yd a rzenie

Opolska Nagroda Jakości

2018

W tym roku po raz piętnasty Opolska Izba Gospodarcza będzie organizatorem Opolskiej Nagrody Jakości Nagroda jest przyznawana przedsiębiorstwom i instytucjom, których codzienna działalność wiąże się z jakością pracy oraz profesjonalnym system zarządzania.

O

polska Nagroda Jakości jest nagrodą regionalną, przyznawaną przez specjalnie powołaną do tego kapitułę nagrody ONJ w ramach statutowych działań Opolskiej Izby Gospodarczej. To regionalne wyróżnienie nawiązuje do Polskiej Nagrody Jakości, bazującej na tzw. Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji

Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Managament (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ.

Polska Nagroda Jakości Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI, FUNDACJĘ TERAZ POLSKA. Od 1998 roku Organizatorami Polskiej Nagrody Jakości są: – KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA,, – POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI, – KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000. Laureaci ONJ mają możliwość wzięcia udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości, która bezpośrednio otwiera drzwi do Europejskiej Nagrody. W ciągu tych piętnastu lat Opolska izba Gospodarcza nagrodziła przeszło sto przedsiębiorstw Foru m O p o l s k iego B iznesu

i instytucji. W ramach ONJ nagradzani są również wybitni managerowie, którzy otrzymują z rąk kapituły nagrody statuetkę „Znakomitego Przywódcy”. Uroczysta Gala Opolskiej Nagrody Jakości 2018 będzie miała w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, 28 września o godzinie 18.00.

KAPITUŁA Opolskiej Nagrody Jakości 2018 • Adrian Czubak – Wojewoda Opolski • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola • Marian Duczmal – Przewodniczący Rady OIG, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu • Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej • Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Prorektor ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego • Wilhelm Beker – Wiceprzewodniczący Rady OIG, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie • Karol Cebula – Wydawca „Strzelca Opolskiego” • Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu • Henryk Galwas – Prezes Zarządu OIG, Sekretarz Kapituły 9


GOSPODARKA

re k l a m a

Prąd w zasięgu, włącz ostrożność!

Pamiętaj, jeśli pracujesz maszynami o dużym wysięgu, zawsze sprawdzaj gdzie znajdują się linie energetyczne.

Jeżeli zdarzy Ci się je zahaczyć lub zerwać, nie opuszczaj kabiny, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, bo grozi to porażeniem! Natychmiast zawiadom Pogotowie Energetyczne pod numerem 991 oraz przełożonego!

Włącz ostrożność! :ýÅ&= w pracy

www.bezpieczniki.tauron.pl

8 10

0Ζ(6ΖÚ&=1Ζ. 6$025=Æ'8 *2632'$5&=(*2

MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO


infor m a c j a

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – merytorycznie, wartościowo, bezpłatnie!

17–19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

T

o największe wydarzenie poświęcone sektorowi MŚP w Europie. Co roku gromadzi ponad 6000 reprezentantów biznesu, samorządu, nauki i polityki oraz ekspertów z kraju, Europy i świata. To trzydniowy cykl paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, a przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas Kongresu odbywają się Targi Biznes Expo, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i wystawców. Organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach .

Więcej informacji o organizatorze: www.rig.katowice.pl Foru m O p o l s k iego B iznesu

11


StoraEnso w Murowie 6WRUD (QVR :RRG 3URGXFW VS ] R R XO :ROQRłFL 0XUÐZ www.storaenso.com

=UÐZQRZDŠRQ\ UR]ZÐM WR XPLHMćWQRłõ NRU]\VWDQLD ] ORNDOQ\FK ]DVREÐZ ] SRV]DQRZDQLHP ORNDOQ\FK SRWU]HE Od kilkunastu lat tworzymy w MuroZLH QRZRF]HVQó SU]HVWU]Hį EL]QHVRZó Z ]DNUHVLH SURGXNFML LQQRZDF\MQ\FK PDWHULDĭÐZ ED]XMóF\FK QD RGnawialnych surowcach naturalnych. .RU]\VWDP\ ] JOREDOQ\FK GRłZLDGF]Hį L ZLHG]\ 6WRUD (QVR NWÐUD PD NLONDG]LHVLóW ]DNĭDGÐZ QD FDĭ\P łZLHFLH -HGQRF]HłQLH WZRU]\P\ Z\MóWNRZó RUJDQL]DFMć ORNDOQó Z\NRU]\VWXMóF PLHMVFRZH ]DVRE\ QDWXUDOQH GUHZQR OXG]NLH NRPSHWHQFMH L SUDFRZLWRłõ PLHV]NDįFÐZ MDN L LQIUDVWUXNWXUDOQH 5ÐZQRF]HłQLH SLHOćJQXMHP\ ]DVDGć ]UÐZQRZDŠRQHJR UR]ZRMX NWÐUD Z\PDJD E\ RWU]\PDQ\PL ]DVREDPL ]DU]óG]Dõ Z VSRVÐE UDFMRQDOQ\ HIHN-

W\ZQ\ L ] SRV]DQRZDQLHP SUDZ RUD] SRWU]HE NROHMQ\FK SRNROHį -DN WR ]URELõ" .RQLHF]QD MHVW ZVSÐĭSUDFD QLH W\ONR F]ĭRQNÐZ QDV]HM RUJDQL]DFML DOH WDNŠH ]UR]XPLHQLH WHM LGHL ZłUÐG QDV]HJR RWRF]HQLD EL]QHVX 'RW\F]\ WR ]DUÐZQR RUJDQL]DFML VDPRU]óGRZ\FK L SR]DU]óGRZ\FK SDUWQHUÐZ EL]QHVRZ\FK NRRSHUDQWÐZ MDN L ]Z\Nĭ\FK PLHV]NDįFÐZ 0XURZD L RNROLF NWÐU]\ QD FR G]LHį RGF]XZDMó ZSĭ\Z QDV]HM G]LDĭDOQRłFL QD VZRMH Š\FLH 3RVWćS UR]ZÐM VLOQ\ EXGŠHW JPLQ\ F]\ UR]ZÐM ]DZRGRZ\ u WR EH] ZóWSLHQLD RJURPQH DWXW\ NWÐUH ] GXPó SRGNUHłODP\ MDNR ORNDOQ\ SUDFRGDZFD $OH Vó WHŠ REV]DU\ NWÐUH

PRJó E\õ RGELHUDQH MDNR XFLóŠOLZRłFL MDN FKRõE\ NZHVWLH LQIUDVWUXNWXUDOQH WUDQVSRUW KDĭDV F]\ LQQH HIHNW\ G]LDĭDOQRłFL SU]HP\VĭRZHM 'RVNRQDOH ]GDMHP\ VRELH ] WHJR VSUDZć L GODWHJR RERN G]LDĭDOQRłFL SURGXNF\MQHM QLH]Z\NOH LQWHQV\ZQLH G]LDĭDP\ Z REV]DUDFK NROHMQ\FK LQZHVW\FML ZFLóŠ SRGQRV]óF\FK MDNRłõ L RJUDQLF]DMóF\FK QHJDW\ZQ\ ZSĭ\Z QDV]HM G]LDĭDOQRłFL QD RWRF]HQLH : QDMEOLŠV]\P F]DVLH UHDOL]RZDQH EćGó NROHMQH LQZHVW\FMH R ZDUWRłFL NLONX PLOLRQÐZ ]ĭRW\FK NWÐUH ]QDF]óFR REQLŠó HPLVMć KDĭDVX ] QDV]HJR ]DNĭDGX L SRSUDZLó NRPIRUW PLHV]NDįFÐZ 0XURZD

1RZRF]HVQD SURGXNFMD RSDUWD QD LQQRZDF\MQ\FK NRQFHSFMDFK EL]QHVRZ\FK WR QLH W\ONR GREU\ MDNRłFLRZR SURGXNW WR FDĭD LGHD SURZDG]HQLD JOREDOQHJR EL]QHVX RSDUWHJR QD VSÐMQ\FK ZDUWRłFLDFK NWÐUH VFDODMó QDV ] ORNDOQ\P RWRF]HQLHP EL]QHVX


n a si c z ł on k o w ie

:\MóWNRZD architektura 1D FDĭ\P łZLHFLH GUHZQR Z EXGRZQLFWZLH SU]HŠ\ZD UHQHVDQV *ĭÐZQLH ]D VSUDZó QRZRF]HVQ\FK PDWHULDĭÐZ LQŠ\QLHU\MQ\FK WDNLFK MDN GUHZQR NOHMRQH JOXODP &/7 F]\ /9/ NWÐU\FK SURGXFHQWHP MHVW P LQ Stora Enso :\MóWNRZH ZĭDłFLZRłFL HVWHW\F]QH L Z\WU]\PDĭRłFLRZH W\FK WZRU]\Z SR]ZROLĭ\ X]\VNDõ Z EXGRZQLFWZLH HIHNW\ QLHGRVWćSQH GRWóG GOD OLWHJR GUHZQD :LHORSLćWURZH EXG\QNL D QDZHW ZLHŠRZFH ZLHORURG]LQQH Vó G]Lł UHDOL]RZDQH QD FDĭ\P łZLHFLH ] SURGXNRZDQ\FK SU]H] QDV PDWHULDĭÐZ .DQDGD $XVWULD )UDQFMD D ZNUÐWFH WDNŠH )LQODQGLD SU]HłFLJDMó VLć ELMF NROHMQH UHNRUG\ NUÐWNLHJR F]DVX UHDOL]DFML MDN L Z\VRNRłFL

3URGXNFMD GUHZQD NOHMRQHJR NRQVWUXNF\MQHJR Z ]DNĭDG]LH 6WRUD (QVR Z 0XURZLH MHVW UHDOL]RZDQD Z UDPDFK UHVWU\NF\MQ\FK SURFHGXU Z\PDJDQ\FK SU]H] QRUP\ L FHUWI\NDFMć

:Ð] VWUDŠDFNL ] ORJR Stora Enso 2FKRWQLF]D 6WUDŠ 3RŠDUQD Z =DJZLŞG]LX PD MXŠ VZÐM QRZ\ GRVNRQDOH Z\SRVDŠRQ\ ZÐ] VWUDŠDFNL /RJR 6WRUD (QVR QD VDPRFKRG]LH WR SRG]LćNRZDQLH RG VWUDŠDNÐZ ]D WR ŠH GRƄQDQVRZDOLłP\ MHJR ]DNXS 'OD QDV WR MHGQDN FRł ZLćFHM 7R ]QDN ŠH MHVWHłP\ ] :DPL L WDN VDPR MDN VWUDŠDNRP ]DOHŠ\ QDP QD EH]SLHF]HįVWZLH : ]DNĭDG]LH Z 0XURZLH RG ODW G]LDĭD 2FKRWQLF]D 6WUDŠ 3RŠDUQD :\EXGRZDOLłP\ GOD QLFK WDNŠH QRZó UHPL]ć VWUDŠDFNó RF]\ZLłFLH Z WHFKQRORJLL GUHZQLDQHM &/7

1RZ\ ZÐ] VWUDŠDFNL GOD 26% Z =DJZLŞG]LX ]DNXSLRQR Z MXELOHXV]RZ\P URNX LVWQLHQLD MHGQRVWNL

SURMHNWRZDQ\FK ] CLT i LVL RELHNWÐZ : QDV]\P ]DNĭDG]LH Z 0XURZLH SURGXNXMHP\ GUHZQR NOHMRQH NRQVWUXNF\MQH JĭÐZQLH QD U\QHN MDSRįVNL NWÐU\ RG ZLHOX ODW MHVW NRQHVHUHP NRQVWUXNFML GUHZQLDQ\FK QLH W\ONR ]H Z]JOćGX QD ZDORU\ HVWHW\F]QH ]DPLĭRZDQLH GR Z\UREÐZ QDWXUDOQ\FK R Z\VRNLHM MDNRłFL DOH UÐZQLHŠ ]H Z]JOćGX QD VSHĭQLDQH SU]H] QDV SHF\ƄF]QH Z\PDJDQLD NRQVWUXNF\MQH GUHZQD SU]H]QDF]RQHJR GR Z]QRV]HQLD EXG\QNÐZ QD REV]DUDFK VHMVPLF]Q\FK : W\P ]DNUHVLH QDV]H SURGXNW\ SU]HV]ĭ\ UHVWU\NF\MQH SURFHV\ FHUW\ƄNDFML

1RZD VLHG]LED 6WRUD (QVR :RRG 3URGXFW Z 0XURZLH WR SLHUZV]\ EXG\QHN ELXURZ\ Z 3ROVFH Z\NRQDQ\ Z WHFKQRORJLL &/7 Sĭ\W\ ] GUHZQD NOHMRQHJR NU]\ŠRZR

'RƄQDQVRZDQH SU]H] Title 6WRUD (QVR :RRG 3URGXFWV 7DUWDN Z 0XURZLH


L- 4

Chory, a pracuje – ZUS o kontroli zwolnień chorobowych po półroczu Opolski ZUS kontroluje co robimy na zwolnieniach lekarskich. „Chorzy inaczej” mają zwrócić ponad 160 tysięcy złotych nienależnie pobranych zasiłków w pierwszym półroczu 2018 r. W całym województwie 173 osoby otrzymały decyzję o pozbawieniu prawa do zasiłku chorobowego.

C

iekawe wnioski płyną po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2018 r. Pracownicy z opolskiego oddziału ZUS zapukali do drzwi albo zbadali zwolnienia chorobowe 1371 mieszkańców Opolszczyzny. Tylko w czerwcu sprawdzili jak wraca do zdrowia 248 osób, którzy dostarczyli zaświadczenie, że nie są w stanie pracować. – Sprawdzamy czy ubezpieczony pracownik w okresie orzeczonej przez lekarza choroby nie zarobkuje albo nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Jeśli okaże się, że na chorobowym dorabia albo zdobywa kolejne pasma górskie chwaląc się tym na portalach społecznościowych, to żądamy zwrotu zasiłku chorobowego. Pieniądze przeznaczone na zasiłki to składka wszystkich ubezpieczonych, a rolą Zakładu jest sprawdzanie stanu faktycznego w trosce o dobro Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Antoni Malaka, dyrektor opolskiego oddziału ZUS. W wyniku półrocznej weryfikacji popularnych „L4”, opolski ZUS odmówił i wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych łącznie za 2470 dni. Decyzję o zwrocie zasiłków ZUS może podjąć nie tylko po domowej wizycie. Ma prawo podjąć takie kroki chociażby na podstawie analizy dokumentów konkretnego pracownika bądź przedsiębiorcy, który opłaca składki sam za siebie. Jeżeli np.: Pan Tomasz pracuje w firmie „XYZ” i jest na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim, a jednocześnie zarabia w ramach umowy zlecenia u innego, to znaczy, że jednak nie jest czyli chory. Pielęgniarka, agent ubezpieczeniowy, palacz c.o., ochroniarze czy muzycy zatrudnieni w dwóch miejscach to nie rzadkość. Tyle, że w tym samym czasie u jednego pracodawcy chorują, a u innego wykonują podobne zadania na umowie zlecenia. W 2017 r. oddział ZUS w Opolu zwrócił się do świadczeniobiorców o zwrot ponad 463 tysięcy złotych z tytułu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (głównie zasiłków chorobowych). Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

14

od pracy może podlegać każde zwolnienie bez względu na wskazania lekarskie czyli „chory powinien leżeć” lub „chory może chodzić”. Gdy ubezpieczony pracownik zachoruje to podczas zwolnienia lekarskiego otrzymuje zasiłek chorobowy, a gdy opiekuje się chorym dzieckiem lub bliskim krewnym dostanie zasiłek opiekuńczy. Rodzicom wypłacane są zasiłki macierzyńskie, nawet za czas urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszu chorobowego. W ubiegłym roku zasiłek chorobowy otrzymało 2,5 mln Polaków. Portal społecznościowy powodem wstrzymania zasiłku chorobowego? Zdjęcia zamieszczone na portalach społecznościowych mogą być powodem do kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Jeżeli są zrobione i zamieszczone w tzw. świecie rzeczywistym, tym samym, który objęty jest orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy, to mogą stanowić przesłankę do przeprowadzenia kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie śledzi ubezpieczonych na popularnych portalach i komunikatorach społecznościowych. Reaguje jednak na sygnały od pracodawców i współpracowników, którzy wskazują na nieprawidłowości. Informują, że na profilu konkretnego pracownika, który rzekomo jest chory są zdjęcia z wycieczki albo zdjęcia, świadczące o tym, że wykonuje pracę gdzie indziej. W sytuacjach ewidentnych i bezspornych ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego na podstawie samych wpisów na portalu społecznościowym. Jeśli wpisy bądź zdjęcia nie zostawiają złudzeń gdzie, kiedy i przez kogo zostały zamieszczone to znaczy, że autor przyznaje się publicznie gdzie przebywa lub co robi na zwolnieniu chorobowym. W takiej sytuacji na podstawie treści i zawartości samego portalu ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego, a jeśli zasiłek był już wypłacony, to ZUS ma prawo wydać decyzję zobowiązującą do jego zwrotu. Oczywiście nie zawsze zgłoszenia od pracodawców, współpracowników czy sąsiadów są jednoznaczne i oczywiste. Jest mnóstwo sytuacji wątpliwych, gdzie wpisy i zdjęcia są jedynie wskazaniem do kontroli. Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS województwa opolskiego MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO


Szanowni Państwo, Z przyjemnością zapraszamy na wyjątkowe seminarium, na którym odpowiemy na pytanie:

„Jak zwiększać sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać? Niebawem w Opolu odbędzie się seminarium oparte wyłącznie na praktycznych przypadkach polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych, które w pełni doświadczyły efektów wdrożenia systemowego zarządzania zyskiem. Przedstawiamy rzeczy nie oczywiste, które inspirująco wpływają na ludzi, zmieniają ich podejście, postawę oraz zmieniają systemy planowania i podejmowania decyzji! Kluczowe problemy polskich przedsiębiorców to:

     

brak dostępności pracowników, rosnące koszty materiałów, niska efektywność pracy, związana z przestarzałym modelem zarządzania, ograniczone możliwości pomiaru efektywności zarządzania managerów, wysoka presja płacowa, niewystarczający stopień kontroli nad rentownością firmy, produktów i klientów.

Pamiętajmy, że trudne decyzje podejmuje się w czasie względnej prosperity. W trudniejsze czasy dobrze jest wejść z dobrze zorganizowaną Firmą, odporną na przeciwności losu i zawirowania otoczenia. Pokażemy w jaki sposób rozwiązaliśmy najważniejsze problemy naszych Klientów oraz przedstawimy wartość, którą wnieśliśmy do różnych organizacji. Poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy na produkcie tracę, czy zarabiam? Czy największy Klient na pewno jest najlepszym Klientem? Jaki jest potencjał wzrostu zysku mojej Firmy i gdzie leży? Czy każde zlecenie jest opłacalne? Seminarium poprowadzą managerowie praktycy, byli prezesi dużych organizacji. FiM Consulting Sp. z o.o. jest polską firmą szkoleniową i doradczą, która zrealizowała setki projektów w trakcie swojej działalności (od 1993 roku). Od ponad 20 lat pomagamy polskim spółkom systemowo zwiększać zyski przedsiębiorstwa. Diagnozujemy problemy i wskazujemy najlepsze rozwiązania. Optymalizujemy procesy: produkcji, logistyki, sprzedaży. Posiadamy najlepszy coaching dla handlowców . Wdrażamy controlling finansowy i strategiczny, wykonujemy badania i analizy finansowe. Specjalizujemy się we wdrażaniu nowoczesnych instrumentów zarządzania i controllingu, a w szczególności nowoczesnych metod rachunku kosztów i wielowymiarowych analiz rentowności. W FiM Consulting dużą rolę przywiązujemy do rozwoju i ulepszania naszych usług. Naszą przewagą konkurencyjną jest innowacyjność, elastyczność w obliczu zmieniających się uwarunkowań otoczenia biznesowego Firm oraz umiejętność znajdywania nisz rynkowych i możliwych obszarów, w których moglibyśmy oferować naszym Klientom wartość merytoryczną. Nasze doświadczenie w budowie działu i procesów związanych z Badaniami i Rozwojem stanowi wartość, którą oferujemy i wnosimy do organizacji naszych Klientów. W kilkunastu przedsiębiorstwach utworzyliśmy jednostki organizacyjne oraz uruchomiliśmy procesy związane z poszukiwaniem innowacji, analizą otoczenia i wskazywaniem potencjalnych kierunków rozwoju. Nasza przewaga konkurencyjna, to nie tylko wiedza i wieloletnia praktyka, ale udokumentowana umiejętność dostarczania konkretnych rozwiązań w uzgodnionym czasie i budżecie. Wyrośliśmy na polskim rynku, znamy bardzo dobrze jego realia. W naszym zespole są wieloletni praktycy z zakresu finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, produkcji oraz zarządzania projektami, którzy wcześniej byli Prezesami i Dyrektorami w dużych Firmach.

Z poważaniem, Krzysztof Frydziński Prezes FIM Consulting Sp. z o.o.

Foru m O p o l s k iego B iznesu

15


W YDARZENIE

I Pielgrzymka Przedsiębiorców diecezji opolskiej

W niedzielę 1 lipca w sanktuarium św. Anny w Oleśnie odbyła się I Pielgrzymka Przedsiębiorców diecezji opolskiej. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Czaja.

W

pielgrzymce udział wzięli przedstawiciele firm ze swoimi rodzinami w dużej mierze członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej oraz sami parafianie. Wśród gości obecni byli m.in. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas. Wszystkich przywitał ks. Walter Lenart, proboszcz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, który wraz z ks. Krystianem Muszalikiem, diecezjalnym duszpasterzem przedsiębiorców, koncelebrował Eucharystię. - Ta pielgrzymka jest dla mnie ważna. Za wyróżnienie uważam to, że pierwsza pielgrzymka jest właśnie tutaj. Wprawdzie nie pochodzę z samego Olesna, ale to sanktuarium zawsze było dla mnie miejscem świętym - mówi Wilhelm Beker, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. - Wielu przedsiębiorców jest wierzącymi ludźmi, a te spotkania to okazja, by poruszać inne tematy niż tylko biznesowe. Wielu przedsiębiorców pomaga Kościołowi poprzez zaangażowanie w swoich parafiach, a także poprzez zaangażowanie w remont katedry opolskiej - podkreśla prezes Beker. - Jako przedsiębiorcy potrzebujemy swojego duszpasterstwa, dlatego sami zwróciliśmy się do biskupa z prośbą o wskazanie duszpasterza - mówi prezes Beker. To też podkreśla H. Galwas. - Przedsiębiorcy idą z duchem

16

czasu, tak jak inne grupy społeczne, potrzebują wsparcia duchowego. Również przedsiębiorcom potrzeba stwarzać okazje, by mogli Bogu podziękować za to, co osiągnęli mówi prezes Galwas. - Spotykamy się z naszym duszpasterzem, rozmawiamy i wszędzie, gdzie jest to możliwe, pokazujemy, że jesteśmy pod duchową opieką ks. Krystiana Muszalika - dodaje. - Ta pielgrzymka bardzo mnie wzruszyła. W Opolskiej Izbie Gospodarczej pracuję już 19 lat, a dziś jestem po raz pierwszy na pielgrzymce właśnie przedsiębiorców. Warto było poświęcić ten czas, warto było poświęcić się temu celowi. Słowo księdza biskupa bardzo mocno do nas trafiło. Ufam, że wszyscy zrozumieliśmy, o co tak naprawdę chodzi w naszej pracy - przyznaje prezes Galwas. - W diecezji opolskiej mamy ogrom przedsiębiorców, których nie chcemy pozostawić poza duszpasterską troską. Chcemy ich powierzać Panu Bogu, by z Bożą pomocą wykonywali swoją pracę w służbie ludowi tej ziemi - mówi ks. Muszalik. - W zamyśle księdza biskupa jest troska o duchowy rozwój tych, którzy na naszej opolskiej ziemi pracują. Chcemy gromadzić przedsiębiorców na pielgrzymkach, stworzyć im okazję do spotkania, do rozmów oraz do wspólnego przeżywania czasu wolnego - mówi duszpasterz. Już odbyło się spotkanie opłatkowe przedsiębiorców. Było też kilka inicjatyw spotkania przy poświęceniu nowych zakładów. - Na co dzień pracuję w seminarium duchownym w Opolu. Jestem otwarty na propozycje nawet pojedynczych przedsiębiorstw, w których jakieś inicjatywy będą się działy, czy to przy okazji poświęcenia nowych zakładów, czy przy innych wydarzeniach - zapewnia duszpasterz. - Cokolwiek czyniąc, pracując, musimy liczyć na Bożą opiekę w podejmowanych działaniach. „Daremne wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy” (Ps 127), jeśli to nie będzie pobłogosławione przez Pana Boga. Wszystko, co człowiek czyni, potrzebuje Bożego błogosławieństwa - dodaje ks. Muszalik. Kolejna pielgrzymka odbędzie się w pierwszą niedzielę lipca w 2019 roku. Tym razem przedsiębiorcy zagoszczą w Branicach, by poznać tamtejsze „Miasteczko Miłosierdzia”. Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości „Gościa Niedzielnego” – Anna Kwaśnicka

MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO


MEB Technical GmbH Sp. z o. o. ul. Głogowska 41 45-315 Opole

Obniżamy firmowe rachunki za prąd nawet o 70%!

NewEnergy

Twoja firma lub gospodarstwo rolne może produkować własną energię! Pozwala to zredukować koszty oraz zwiększyć

konkurencyjność na rynku. Wytwarzając zieloną energię, budujesz

prestiż oraz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w powiązaniu z

niezależnością energetyczną to na dzień dzisiejszy podstawa funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Z myślą o takich przedsiębiorcach, oferujemy rozwiązania MEB Energy bazujące na:

POLAND MEB Technical GmbH Sp. z o. o. ul. Głogowska 41 45-315 Opole Tel.: +48 77 555 89 70

GERMANY

Fotowoltaice

Magazynach en.

E-mobilności

Przedsiębiorcom oferujemy:  Doradztwo w zakresie doboru optymalnego rozwiązania  Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji  Pomoc w załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności  Montaż oraz serwis instalacji

Foru m O p o l s k iego B iznesu

MEB Technical GmbH Max Planck-Straβe 4 85609 Aschheim Tel.: +49 (0) 89 122 28 70 00

AUSTRIA MEB Technical GmbH Sterneckstraβe 55 5020 Salzburg Tel.: +43 (0) 662 261011-11 Mail: energy@meb-group.eu

17


n a si c z ł on k o w ie

Witamy w Opolskiej Izbie Gospodarczej W miesiącu czerwcu powiększyło się grono naszych członków o następujące przedsiębiorstwa Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz ul. Graniczna 4a, 54-610 Wrocław Tel. 77 710 01 00 info-wr@wrobel.mercedes-benz.pl 650 zatrudnionych – motoryzacja Hengst Filtration Poland sp. z o.o. prezes Błażej Jankowski ul. Waltera Hengsta 4 47-320 Gogolin Tel. 77 443 78 00 b.jankowski@hengst.com produkcja, 60 zatrudnionych

5060-5061-iPKO dealer ForumOpolskiegoBiznesu 210x150.indd 1

18

Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe METALDREW Józef Dendera – właściciel ul. Nadleśna 26 46-024 Jełowa Tel. 601 921 028 607 035 736 metaldrew@metaldrew.pl 14 zatrudnionych, branża metalowa – produkcja emi.pl Wanda Pazdan ul. Niezapominajek 11 45-225 Opole Tel. 605 259 528 wandapazdan@gmail.com 1 zatrudniony, usługi doradcze w zarządzaniu – marketing

Meble Salin Rafał Saliński Główczyce ul. Wystrzycka 12 B 46-380 Dobrodzień Tel. 691 857 548 rafael25@op.pl 2 zatrudnionych – produkcja i montaż mebli

13.07.2018 13:54

MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO


infor m a c j a

Szanowni Państwo Gorąco zachęcamy do współtworzenia naszego miesięcznika Forum Opolskiego Biznesu

Z

ależy nam bardzo na formie drukowanej, by to się jednak stało, niezbędna będzie Państwa pomoc. Koszt druku, składu i dystrybucji pisma to 7,50 PLN za egzemplarz. Są to faktyczne koszty realizacji. Dlatego chcielibyśmy zaoferować naszym członkom prenumeratę pisma, co dałoby nam możliwość druku. Tym samym zaprosilibyśmy Państwa do współtworzenia z redakcją pisma, poprzez sugestie doboru materiału, a raz do roku w ramach pakietu prenumeraty będziecie mogli zamieścić materiał promocyjny swojego przedsiębiorstwa. Forum Opolskiego Biznesu wydawane jest przez Opolską Izbę Gospodarczą od piętnastu lat,

zawsze trafia ono do najważniejszych instytucji samorządowych oraz bezpośrednio do członków i sympatyków OIG Mamy świadomość, że forma elektroniczna FOB nie zawsze jest przez Państwa otwierana w swojej skrzynce e mail. Dlatego chcielibyśmy wrócić do formy drukowanej, co przełoży się zapewne na lepszy odbiór naszego pisma. Należy pamiętać, że FOB dzięki swojemu zasięgowi jest również doskonałym narzędziem marketingowym i PR. W związku z powyższym bardzo Państwa prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytanie czy jesteście zainteresowani formą prenumeraty?. Co pozwoli nam na odpowiednie podjęcie decyzji w tej sprawie.

FOB – prenumerata FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

0LHVLÛF]QLN 6DPRU]ÇGX *RVSRGDUF]HJR nr 02 (138) 2018 Ζ661 1DNĄDG HJ]HPSODU]\

./$6< 3$7521$&.Ζ( : $.&-Ζ s.6 232/6.Ζ( '/$ %Ζ=1(68 s.10 '=Ζ(ą 27:$57< 1Ζ( 7</.2 %86Ζ1(66 : 08/7Ζ6(5:Ζ6 s.18 s.4 Forum Opolskiego Biznesu

1

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU miesięcznik Opolskiej Izby Gospodarczej Cena prenumeraty rocznej 70,00 PLN (do końca roku 2018) Cena 3 miesiące 22,00 PLN Cena 6 miesiące 45,00 PLN W ofercie prenumeraty mają Państwo możliwość jednorazowego zamieszczenia materiału promocyjnego swojej firmy. Materiał zamieścimy po uprzednim kontakcie z redakcją. Zależy nam bardzo na sugestiach Państwa, co do zamieszczanego materiału. Forum Opolskiego Biznesu jest miesięcznikiem Opolskiej Izby Gospodarczej, który od samego początku jest tworzony z myślą o swoich członkach. Dlatego poprzez prenumeratę zapraszamy Państwa do jego współtworzenia.

Foru m O p o l s k iego B iznesu

19


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

1620

0Ζ(6ΖÚ&=1Ζ. 6$025=Æ'8 *2632'$5&=(*2

MIESIĘCZNIK SAMOR Z ĄDU GOSPODARCZEGO