Page 1

0 enummer2Mei201 ti Edi

Headl i nes News:I nternati onal&Nati onal NPLLeg #1 Mi l l enni um Mal aga SchoolofDi sci pl i ne &Go Pai ntbal lday Pbabroad

Yi l kee. net


Ed i ti eNr2 NewsI nternati onal NewsNati onal Markerpage TeampageXi s tence Mi llenni um page Fotoreportage NPLPage New ki dson theblock S choolofDi s ci pli ne Go Pai ntballDay PBabroad

o t s k n a h T l a i c e Sp e e k l i Y


Love taki ng pi ctures! ?

Go Beyond i s op zoeknaarmensendi e pai ntbal l metalzi j nacti e engl ori e wi l l envastl eggen. Heb j i ji nteresse,neem dancontactmetons op vi a hetvol gende emai l adres:

Magazi ne@gobeyond. nl


s w e N

Ready ,s t eady ,her ewego!Het201 0 s ez oeni sbegonnenendeeer s t e ev ent sz i j nal weerac ht erder ug.Wi j br engenj ehetl aat s t eni euws , v er r as s endeger uc ht enenui t er aar d dewi nnaar s !

I nternati onal PSP webcastprobl ems Deaf gel openj ar enhebbenwegr at i sk unnen geni et env andewebc as tv andePSP.Hel aas hebbenwedoordeec onomi s c heont wi k k el i ngen i ndeUSheteer s t eev entv andePSPmoet en mi s s en.Dek os t endi edez ewebc as tmetz i c h meebr engenwar env oorPhoeni xni ett eov er z i en. Hopel i j kz aldi tv oorChi c agoander sz i j n.

League Resul ts PSPPhoeni x 1 .I mpac t 2.Damage 3.Af t er s hoc k 4.I nf amous

NPPLHunt i ngt onBeac h 1 .Dy nas t y 2.I mpac t 3.Bl as t 4.Bl as t

Sti ffi e forsal e Hebj et oev al l i gnog300. 000dol l arov er … noudani sdi tj ek ans .Hetpai nt bal l bedr i j f Pl anetEcl i pse Geo 2 i f f is t aatnamel i j kt ek oopv oorheteer der Ei ndel i j k !Nahetl angewac ht enheef tPl anetEc l i ps e St ag.Nahetov er l i j denv anéén deni euweGeobek endgemaak t .Erz i j nalenk el e genoemdebedr v andeei genar eni serbes l ot enni etv er dert e Af beel di ngenonl i negek omenens i ndsk or tz i j n gaanmethetbedr i j f ,wewens enf ami l yen ookdef eat ur esbek end.Wec an’ tWAI T! v r i endenv eels t er k t eenhopendats t i f f ik an v oor t bes t aan. Russi anLegi onmoves to DXS Na5j aars amengewer k tt ehebbenmetKeeac t i on s por t ss t appender us s i ansnuov ernaarDXS. Ni etdathetui t maak t ,Rus s i anLegi onbl i j f teen I ndes t r uc t abl eRobotpr oduc i ngt eam,nomat her whatgearors pons or s .

Sl yand Angelgi venus a new Vi ew Hebj egenoegv anj e,I 4,pr of l ex ,gr i l lof ev ent .Neem daneenseenk i j k j enaarde ni euweMas k er sv anSl yenAngel ,bei de Mer k enhebbenonl angseenni euwmas k er opdemar k tgebr ac ht .


Ooki ndeLowl andsl i j k thet pai nt bal s ei z oenl angz aam ops t ar tt e k omen.Chec khi er onderhetl aat s t e Neder l ands epai nt bal lni euws ! NPLLeg #1 Ti mef l i es ,l eg1v andeNPLv an201 0i s al weerac ht erder ug.Hetweek endwaar i n deM3enM5v andec ompet i t i eges peel d wer denv er l i eps oepelondank shets l ec ht e weer .Leesmeerov erdeNPLopdeNPLpage.

s w Ne

Nati onal

NSCl eg #1ui tgestel d Ondank sal l egoedebedoel i ngeneni nz etdi e deor gani s at i ei ndeNeder l ands eSc enar i o Compet i t i eges t ok enheef t ,i sdeeer s t el eg v anweget ewei ni gani moui t ges t el d.Moc htj e deelwi l l ennemenc hec kdanev endeNSC page.

DutchOpen Ookdi tj aarheef tt eam Ams t er dam Xi s t enc e weereent opev enementwet enneert ez et t en. Hetweer ,des f eerendegameswar engoed, wehopenv ol gendj aarweert ek unnengeni et en PBXS Rooki e Dag +Pump v andeDut c hOpen! Masters Mi l l enni um Mal aga Pai nt bal l v er eni gi ngPBXSi sdr ukbez i gmet gani s er env anal l er l eiev enement en.Zo Zoal sal t i j ds t ar t enwedeMi l l eni um s er i esmethet hetor heef teronl angsnogeens uc c es v ol l eRook i e s pec t ac ul ai r eev enementi nMal aga.Zon,z ee, aat sgev ondenenz aleri ndez omer s t r and,dr ankennat uur l i j kpai nt bal ,whatel s ec an dagpl i t i egeor gani s eer dwor den. weas kf or !Chec kdeMi l l enni um pagev oormeer eenPumpCompet Chec kPBXS. nlv oormeeri nf or mat i e. i nf or mat i e. Amsterdam Sabotage School Go Pai ntbal lDayXi stence ofDi sci pl i ne kj aareenXi s t enc ec l i ni ct ehebben Deeer s t ev an3Sabot agec l i ni c sheef top7maar t Nael gani s eer dnam hett eam di tj aareens t ap pl aat s gev onden.GoBey ondwasaanwez i genk an geor i neenander er i c ht i ng.Leeser ov eropde maarĂŠĂŠndi ngz eggen;AWESOME! GoPai nt balDaypage. Leesal l esov erdeeer s t ec l i ni cenhoej ej ek an i ns c hr i j v env oordev ol gendeopdeSc hoolof Di s c i pl i nepage.


e m o s e w a s i h t kout Chec l l i w s i h t ’ ‘ a k a ed c i pr er ndov i k ’ ’ o r p a e k i l y a l p Okok ,datwasmi s s c hi eneent i k k el t j e ov er dr ev en,maar201 0l i j k twelj aart e wor denv andec us t om/l i mi t ededi t i on mar k er s .Hi er onderv i ndj eeenaant al v andez et eamar k er s ,behol dt hei r beaut y !


a f o e n o d e t i m i oml t us c u o y e k a m y l l a t o t ! ! r e k r a m m a e t


Bi ografi e Ams t er dam Xi s t enc ewer di n2005opger i c htdoor v i erPACEl edendi ev ondendatpai nt bal ll euk erwas om t es pel endant er ef f en.Koen,Pat r i c k ,Hi ddeen Wi l l ygi ngenopz oeknaarni euwes pel er som hett eam c ompl eett emak en.Erbl eekwei ni gani mot ez i j ni nhet begi n,maarnawatdoor z et t enwi s t enz ehett eam v ol l edi gt emak en.

www. amsterdamxi stence. nl

Na2j aaropbouwen,t r ai nen,ev ent ss pel enenopgemer k twor den,wer dXi s t enc eges pons or ddoorDXS, Dy ePr ec i s i onenPai nt bal lSuppl i es .I n2007deedXi s t enc emeeaan23ev ent sen3s er i es .Ui tal l ef or mat s dathett eam s peel de,bl eekXbal lhetmees t ebi jhuns peel s t i j lt epas s enenwer dr az ends nelpopul ai r .Het r os t eri n2007bes t ondui tdeor i gi nel eopr i c ht er sKoen,Hi dde,Pat r i c kenWi l l y ,metni euweaanwi ns t enJ ohan, J er r y ,Denni s ,RedmerenDani el . Hetr os t eri ss i nds di eneenhoopv er ander t .Bl es s ur es ,f ami l i e,wer kenander er edenenbet ek endeneenei nde v oorv eels pel er s .Deopeni ngenwer denwels nelopgev ul ddoorj onges pel er sui tv er s c hi l l endeac ht er gr onden. Neder l andheef tv ol gensXi s t enc ev eelpot ent i e,maarov erdel aat s t ej ar enk wam di tni etgenoegnaarv or en. Neder l andk wam ni etv er derdanDi v i s i e1i ndeMi l l enni um s er i esenerwaswei ni gs amenhor i ghei dt us s ende s pel er sopei genbodem.Metev enement enz oal sdeXi s t enc eCl i ni c s ,deDut c hOpenenGoPai nt bal lday pr obeer tXi s t enc ehi erv er ander i ngi nt ebr engen.I n2009wer dhett eam hi er naas tookheteer s t eNeder l ands e t eam i ndeSPLenbehaal deopheteer s t eev entookhetpodi um ( 4depl aat s ,Mal aga) .


Vi si e VoorXi s t enc el i gtdenadr ukv oor201 0opeens t er ken c ons i s t entr os t eropbouwen,meerev ent sor gani s er en di epai nt bal lhel penopbouweni nNeder l and,weerhet podi um hal eni ndeSPLenonz et i t elv er dedi geni n deNPL.

Teamroster 1 .KoenLos 2.J ohanSt r ampr aat 3.Er i cdeWeer d 4.Mar cKoc h 5.J us t i nHey mans 6.Ry anMar t i n 7.J er oni moFar i a 8.Cec i lKl ei ne 9.Henr iWi nk el 1 0.ToniSt egar s 1 1 .Pat r i c kTent i j 1 2.Lar sPannek oek


2outth 0 0 Check enew 1 co l l ect i onat www. t anked. de


Mi l l eni um

Malaga

Dez on,z ee,s t r and,dr i nk senpai nt bal l ,s oundsawes omer i ght ?!DeMi l l enni um s er i es s t ar t ennor maalges pr ok enmethets pec t ac ul ai r eMal agaev ent ,v or i gj aarwer ddi tf ees t j e v er pes tdoorhar dewi nds t ot endi ehetonmogel i j kmaak t eom opdepr ac ht i ges paans e s t r andent epai nt bal l en. Di tj aarwashetni etv eelbet er ,wher et obegi n.Dooreenv ul k aanui t bar s t i ngi nI j s l anden deas wol kdi edaar bi jgepr oduc eer dwer dwashetv oors ommi get eamsmoei l i j kom ook maaropdegewens t el oc at i et ek omen.Daar naas twi l dehetweerookni etmeewer k en, hev i ger egenbui en,onweerenhogegol v enz or genv oorv el dendi eeer derges c hi k tl ek en v ooreenpot j es c enar i o.Opv r i j dagz i j nernogenk el egamesges peel dnadathetweer i et sbet erl eekt ewor den,dev ol gendedagi sdoordeor gani s at i ebes l ot endi edagni et meert es pel enenui t ei ndel i j ki serbes l ot enom degamesv andeCPL,SPLenDi v 1net al sv or i gj aardoort es c hui v ennaarhetBi t t bur gev enement . Nuhi el dhetdaar bi jni etop,deaanwez i get eamsbaal dealomdaterni etges peel dk on wor den,daar naas tgi nghetv oordemees t eooknogl as t i gwor denom eenv l uc htnaar hui st er egel en.Ac hdanpakj et oc hdet r ei n‌NO SI R!Zel f sdatbl eekonmogel i j k v anwegeeens t ak i ngbi jdet r ei nmaat s c happi ji nFr ank r i j k . Wehopendatdeor gani s at i ev anhetMi l l enni um hi ereengoedel esui tt r ek ten maat r egel i ngent r ef tom v ol gendj aart ez or genv ooreenv l ek k el oz es t ar tv anhets ei z oen. Res ul t s Ams t er dam Xi s t enc e Ar tChaosMos c owv sXi s t enc e Xi s t enc ev sReadi ngEnt i t y Xi s t enc ev sUgl yDuc k l i ngsOdens e

42 1 4 00

Ams t er dam Sabot age Sabot agev sSc al pMESaul xl esChar t r eux Par i sCampCar nagev sSabot age Tr oj aPr aguev sSabot age

40 34 00

Ams t er dam Sabot age2 Si l ent sMos c owv sSabot age2 Manc hes t erFi r mv sSabot age2 J ohannes bur gDy nami xv sSabot age2

34 04 00


e s e e h C l Say tch Bi


Malaga


NPL Leg #1

Naeens uc c es v ol l eeer s t ev er s i ev andeNPLi n2009war endev er wac ht i ngenv oor 201 0hoog.Metdeeer s t el egv an201 0al weerac ht erder ugk unnenwi jv anGo Bey ondMagaz i nec onc l uder endatdi teenv er r as s endenv oor alooks panned s ei z oenz algaanwor den.Mett eamsz oal sBl ok hutBul l s ,Soul t ak er senFer oxdi ede r olv anunder dogopz i c hnemenendes panni ngdi eerheer s ti ndepr odi v i s i ek aner v anal l esgebeur en.Bek i j khi erder es ul t sv oorl eg1 . M5Pr o: 1 . Ams t er dam Sabot age 2. Ams t er dam Xi s t enc e 3. Ams t er dam DUB 4. Ams t er dam Rampage 5. Sweet l ak eSai nt s

M5Amat eur : 1 . Bl ok hutBul l s 2. Soul t ak er s 3. Rel i c s 4. Fer ox 5. Rot t er dam BZRK 6. I nf ec t ed2 7. Uni t1 87 8. GhentI nf ec t ed 9. HotChi c k s

M3: 1 . Lunat i x 2. Ov er k i l l 3. BadBoy s 4. BZRK 5. Rampage 6. Tox i c at edKi l l er s 7. Nex tLev el 8. Anar c hy 9. Uni t1 87


Ki ds

N e w o n the

Mi sschi en ken j ezeal,hebj etegen ze gespeeld ofhebj enog nooi tvan ze gehoord.Ei therway,Team Feroxheeft zi j n pleki n deNederlandsepai ntbal scenegevonden.

Bl o c k

Feroxi si n 2008ontstaan ui teen groepj ongensdi evoorde gezelli ghei d en defun een balletj eaan hetspelen waren op PBXS.Nahelemaalverslaafd tezi j n geraaktaan hetspelletj e SupAi rwi ldedezegroepzi ch helemaalstorten opde competi ti een toernooi en i n Nederland.Opdatmoment ontstond Ferox,wattevensLati j nsi svoorstri j dlusti g. Vanafmi dden 2009zi j n zeseri eusaan deslag gegaan.Metde hulpvan een grotenaam i n deNederlandsepai ntballwereld, Hi dde,zi j n zealopeen veelhogerni veau weten tekomen dan voorheen.Si ndskortbestaatFeroxui ttweeteams,ferox en FeroxX,i n onzeogen een goedestapri chti ng een hoger ni veau.

De doelstelli ng van Feroxvoor2010i som mi ni maali n detop dri eteei ndi gen van deNPLAmateur.Daarnaastwi llen wi j ui tgroei en totĂŠĂŠn van detopteamsi n Nederland!

1.Ni elsdewi t 2.J ami eSoepenberg 3.Remco Vi sbeen 4.Hi ddeFeenstra 5.MarkRaven 6.Marti n Schepers 7.Bernard Alsema 8.Denni sRi j necker 9.Steven v/d Mei racker 10.Bryan Mulder 11.Ted Moerland 12.EddyZwennes


Nadeeer s t es uc c es v ol l ec l i ni cmetNi c k yTv or i gj aarhadAms t er dam Sabot agedel atv oork omendej ar enhooggel egd.Zez oudenmeti et s ni euwseni nt er es s ant smoet enk omenom deNeder l ands epai nt bal l s pel er s aant et r ek k en.Conc l us i e…ni etéén,t weemaardr i ec l i ni c som v oor ui t gang v andes pel er st ek unnengar ander en.

Deeer s t ec l i ni cv ondpl aat sopz ondag7maar t .Nahetv el ddeweekv ant ev or eni ndes t r omender egenaant e pas s enwashett eam pumpedt ot eac hands panks omer ook yas s !

Gez i enwei nNeder l andwonenendeeer s t ec l i ni ci nmaar tpl aat s v ondwashetweerni eti deaal .Maarnaareen k or t emaari nt ens i ev ewar mupwar endes pel er sk l aarom t el er en.Hetc onc eptwasv r i js i mpel ,z or gdatde s pel er sdei nf or mat i ek r i j gendi ev oorhenv anbel angi s .Om di tt ek unnendoenwer denergr oepenv an5gec r eer d, el kgebas eer dophets k i l lni v eau.Dez egr oepenwer denel kgel ei ddoor2Sabot ages pel er sdi ehendebenodi gde i nf or mat i egav en,v anbel angwasdatel k es pel er si ndi v i duelbek ek enk onwor denz odaterper s oonl i j kadv i es gegev enk onwor deni pvv anal gemeneadv i ez enent i ps . Doorhether hal enenaanpas s env andegegev eni nf or mat i eenadv i ez enbi jal l e3c l i ni c shooptSabot age v oor ui t gangt ez i enbi jdes pel er s .Hopel i j khebbendedeel nemendes pel er sdeeer s t ec l i ni cal spos i t i efer v ar enen hebbenz egel eer dhoez ez i c hz el fk unnenv er bet er en. Wi lj i jop11j ul iof29augus t usookdeel nemenaande Sc hoolofDi s c i pl i ne,mai ldandev ol gendegegev ens naarc l i ni c @ams t er dams abot age. c om Naam: Team: Emai l : Tel ef oon: Leef t i j d: Er v ar i ngs j ar en : Pos i t i e :Coac h,Snak es i de,Dor i t os i de,Bac k ,St ar t er NPLM3/r ook i epar t i c i pant :j a/nee


Ti j denshetpl annenv andeXi s t enc eev enement enk wam i emandmetheti deeom eendagt eor gani s er enwaar i nmen k enni sk onmak enmetpai nt bal l .Hi erwer dv ooalgedac htaan mens endi enognooi tv anpai nt bal lhaddengehoor d.Di ti dee wer dui t ei ndel i j kdeGoPai nt bal lDay .Spel er sk r egengear , eenc r as hc our s eenbegel ei di ngv anXi s t enc es pel er s . Hetv el dbi jPBXSZoet er meerwer dopges pl i t s ti n2del en,eendeelv oors pel er sdi ehetal eer dergedaanhaddeneneendeelv oordev ol k omenni euwel i ngen,di ewataddi t i onel e aandac htk r egen.Ni euwedeel nemer smaak t enk enni smetv ei l i ghei d,houdi ng,r egel s enz ov oor t s ,t er wi j ldes pel er smetmeerer v ar i ngk enni smaak t enmett ac t i ek ,r unni ngand gunni ng,gunhandl i ngenf i el dwal k i ng.Nabei degr oepeneenk l aarwar enmethunc r as h c our s es ,wer dhetpuurpai nt bal l en.Totonz ev er as s i ngwoudender ook i esgaans pel en t egendev et er anen,di thadookv er as s ender es ul t at en. Hetdoelwasom t el at enz i enwaar om wi jpai nt bal l er s z ov eelpas s i ehebbenv ooronz es por t ,endi tbl eekeen s uc c est ez i j n.Spel er st oondenmet eeni ni nt er es s eom z i c hv er deri ndepai nt bal lwer el dt eont wi k k el enen k wament er ugv oormeer .


I nal di ej ar endati kpai nt bal l s peel hebi khetgel ukgehaddati kv eel k onr ei z en.Mi s s c hi enni etal t i j d v anwegepai nt bal l ,maarwel al t i j dmetpai nt bal l .I ks peel dei nBel gi e,Neder l and,Spanj e,Dui t s l and, Engel and,Fr ank r i j k ,deSt at es ,Mal ei s i e,I ndones i e,Ar uba,I r an,Por t ugal enZui dAmer i k a.El k er ei swas eenuni ek egebeur t eni seni kbendank baarv oordec ul t ur enendev r i endendi ei konder wegl eer dek ennen. Datal l emaal dank z i j pai nt bal l .I kbengeenpr os pel erofwor dtni etges pons or dom naarev ent st egaan.I k hougewoonv anr ei z enenpai nt bal l .Eni kweetnetz oal sel k ebal l er ,datdeWegonl os mak el i j ki sv er bonden metdes por tdi ei kl i ef heb.Mi j nl i ef dev oordes por tdr i j f tmi j opdi ev r oegeoc ht enden.Zoal sz ov el enmet mi j i sdedr angom t i j denshetweek endmens ent es c hi et en,s t er k erdandedr angom i nbedt ebl i j v enl i ggen. Somsk omthetv oordatj edi c ht bi j hui sbent ,s omsmoet j ev er derweg.Hetv uurbr andtec ht eral t i j d.Hoev er depl ekookl i gt ,dedr angom t ev er k enneni st egr oot .DeWeghoor tbi j hetj ac ht i ns t i nc tdatj ez oaant r ek t bi j pai nt bal l .Mannenwar env r oegerj ager senom hunpr ooi t ev angenmoes t enz edi k wi j l sdagenonder weg z i j n.Hethoor tbi j onsmanz i j n,dati swatonsz oaant r ek t .Wi j z i j nj ager s ,wewi l l engeenbaast i j denshet week end.Wez i j nopdeWeg.Wegaanwaaronz epas s i eonsdr i j f t ,wi j z i j nRoni n.

Ti j densder ei z en,v erwegofni etz i j nerheel watdi ngendi ej ek andoenom j ouWegaangenamert emak en. Dez eer v ar i ngenz i j nmees t al per s oonl i j kenk unnenmi s s c hi env er s c hi l l env anper s oont otper s oon.Maarui t el k eer v ar i ngv al twatt ehal en.Des appi gev er hal enhoui kv oorder oadt r i pc ol umn. . enaanwi ehetook v r aagt ,what shappensi nThai l ands t ay si nThai l and. . ; ) Gaj ev oorheteer s topwegi shetaanger adenom ui tt ek i j k ennaarpl aat s el i j k ewet t enofr ei s r egel i ngenv an l uc ht v aar t maat s c happi j en.Rei sj edusperv l i egt ui g,s t eekdanj emar k err ec ht opi nj et asenz or gdatder eg v anj et anki s .DeXr ay ss c annenmees t al l angsdebov enk antv anj et as .Zodatz eni eti npr of i el bek i j k enen dusec hteenwapenz i en.Enmetj et asbedoel i kdusni etj ehandbaggage! !

Rei sj emetdeaut ogel dthet z el f de.Haal j et ankv anj ewapen,s c hr oefdes noodsj ef r amev anj egr i p.Zodat j ehetonder del enk annoemenal sz eer ac ht erv r agen.I nal l egev al l engel dt ,watni etweetni etdeer t .Gani et aandei nc hec k bal i ev anj ev l i egt ui gs t aanenv er t el l endatj eeenpai nt bal mar k eri nj et ashebt .Endan v r agenofdi tgeenpr obl eem i s .Err ei z ennogander emens enmeeenz i j wi l l enwel opt i j dopdatv l i egt ui g z i t t en.


I ns ommi gel andenbenj edusmeteeni l l egaal wapenops t ap.Zor ger v oordatj edenodi gedoc ument enbi j j ehebt( bv .Fs t amp,aank oopbewi j s )enk l aarbentom eenbul l s hi tv er haal aft es t ek ent egendepl aat s el i j k e douanebeambt enofpol i t i e.Eenpai nt bal l magaz i nemetwatf ot o' shel ptdi k wi j l som ui tt el eggenwatj edaar k omtdoen.Hebj i j pec hz egdatGoBey ondmagaz i neenk el di gi t aal i s ! I ns ommi gemi nderont wi k k el del andeni shethandi gom watl ok al ec as hbi j t ehebben.Onderhetmot t o: Moneyt al k s ,bul l s hi twal k sk anj emi t sdenodi gegl addepr aat j eshetgel ukhebbendateen douanebeambt ej egel dgewoonnodi gheef tom des t udi esv anz ' nz oont ebet al enofdedr ank j esaande baropv r i j dagav ond.Di ti sl eukom t edoenal sj ehetgewendbent .Vooreenr edendi ei kni etdi r ec t begr i j pwer k tdeUSdol l arhetbes t e,ov er al t erwer el d.Gebr ukdi tec ht eral l eenal sl aat s t enoodz aak ! Vaakhel pthetdoort ez eggendatj ei nt r ans i tbentofdatj eonder wegbentnaareenanderl and.Zoi shet ni etz i j npr obl eem meer ,maardatv ani emandander s .Geenenk el eambt enaarhoudv anex t r a papi er wer k ! Wi l j eer genseenev ents pel en,woodsofs up' ai r ,c hec kdanv oor afev endel ok al ef or ums ,waarhetev ent gehoudenwor dt .Maakeenpos tofpr obeerenk el ev andeModsofor gani s at or st ePM' en.Zi j k unnenj e hel penmethetv i ndenv aneent eam,eengr at i ss l aappl ek ,j ehel penmetv er v oer ,j eaanr adenwaarnaar t oet egaanenv anwi ej ehetbes t ej es pul l enk ooptz oal spai nt .Dek ansi sgr ootdatz i j j ebes t ev r i enden wor denenj ei nc ont ac tbr engenmetv eel pai nt bal l er st i j denshetev entz el f .J emaak tv r i endenv oorhet l ev en,mooi i sdatt oc h. .

‘ ’ Awi semanoncesai d: Wedon' tt r avelt osee newpl aces,butt o di scovernewt hi ngsi n our sel ves,bei nggazed uponbyot her st hat t hi nkofmeasf or ei gn’ ’

Di tbr engtmebi j m' nv ol gendepunt .Gaj ei nt er nat i onaal ens peel j e v ooreenni euwt eam i sdek ansgr ootdatj eal l eengaat .J ez al i n c ont ac tk omenmetgebr ui k endi ev r eemdv oorj ez i j n,om nogmaar t ez wi j genv anhetet en.I ni edergev al benj i j eenbez oek eri nhun wer el d.Duspasj ez el faan,ookal v i ndj ehetni etk unnen,wees r es pec t v ol .Leerwatv anhunenl aathunz i enhoeheterbi j onsaan t oegaat .Leerenk el ewoor deni nhunt aal enweesni etbangom j e bel ac hel i j kt emak en.Tens l ot t ebenj i j dewer el dbur ger !Awi s eman onc es ai d:Wedon' tt r av el t os eenewpl ac es ,butt odi s c ov ernew t hi ngsi nour s el v es ,bei nggaz eduponbyot her st hatt hi nkofmeas f or ei gn. . . . Ookal z i j nhets i mpel edi ngenal sbedank tofj ehebteenl ek k er k ont j e. .demens enappr ec i er enz ul k ez ak en.Wel . . mi s s c hi enni et ov er al ,maarj ebegr i j ptwati kbedoel .

Opdes peel dagz el fbenj eal shi r edgunv aakaf hank el i j kv andec apt ai nopwel k epos i t i ej et er ec htk omt . Weesv eel z i j di genni etk i es k eur i gal sz ej enaardi es nak epl eks t ur enofal sj eer genshetf or tmoetbewak en, t er wi j l j el i ev erz el faanv al t .Dati sdet aakdi ej egegev enwor dt ,hebj eerec htpr obl emenmeec ommuni c eer di tdanopv oor hand.Ni ett i j denshetev entz el f .Dec ommuni c at i ei sdi k wi j l seenpr obl eem dusgapr egame ev enov erdebel angr i j k s t ez ak en.Zoal sbunk erc odes ,hoez edeG c ounthoudenender gel i j k ez ak en.Zoi s c obr apor t ugeesv oordes nak e,maarr oepdi tni eti ndedomi ni c anal sj es peel t ,wantdanr enti eder eenhet v el daf .Di tgel dv oor al v oorwoodss pel er s !: ) Voorel k er ei sgel dtec ht erhebpl ez i er ,geni etv andemens enom j eheenenneem eenbeet j ev anhunmee naarhui s .J ek omtt er ugal seenr i j k erper s ooneneenbet er ebal l erenwi eweetmetenk el el euk ev er hal en v oorj ek l ei nk i nder en. Ganuj ouWegv i ndenendenker aan.Nev er ,ev er ,EVERdr i nkt hewat er ! . Tr av el l er -s ano u t .


r a t s k c o R a e r k i a l t s k k n i c o Dr R a e k i l y a l P

Wi lj i jj oubedri j f,merkofproduct promotenbi nnende Nederl andse Pai ntbal lScene. Neem dancontactop met Go Beyond Magazi ne voor j ouadvertenti ei nde vol gende edi ti e.

Magazi ne@gobeyond. nl


Si gnUpNow

Datum: Lokati e: Format: Gametype: Teamsi ze: I nschri j vi ng: BYO fee:

20j uni Pai ntballFlevolandi nAlmere Roundrobi n( gamesvan30mi n) Scenari omet3flagstati ons 7spelers 150EuroperTEAM 125Euro/team

I nschri j venvi a: www. scenari ocompeti ti e. nl

Go Beyond Magazine #2  

Go Beyond Magazine #2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you