Page 1

0 enummer1february201 ti Edi

Me

Ba l l s

Fi rstEdi ti on 2009wrap up &201 0 news NPB Update Excl usi ve:Sabotage Reveal ed New ki ds onthe Bl ock


Hetni euweeneer s t eNeder l ands ePai nt bal lMagaz i ne, geheelonv er wac ht s ,ongel of el i j konpr of es s i oneelent ot al l yawes ome! Heti smi s s c hi eneenbeet j el aatmaarGoBey ondMagaz i newens talz i j nl ez er seengel uk k i gNi euwj aar . Dus ‌watz i j nj ougoedev oor nemens ,wor deenpr obal l er ,meergel dv er di enenofhoopj emi s sdi t j aardel i ef dev anj el ev ent egent ek omen.Ac h,whoar ewek i ddi ng,wewet enal l emaaldathetni et gaatgebeur ens odon’ tgety ourhopesup,beamanandwat c hs omepor n,t r ol lt heweben l eesGoBey ondMagaz i ne! !

Go Beyond Magazi ne wordtmogel i j kgemaaktdoorde vol gende organi sati es

gobey ond. nl-pai nt bal l Neder l ands ePai nt bal lBond


Edi ti e nr1 •

News2009wrapup& 201 0

NPBUpdate

Teams ecti eAms terdam S abotage

Pi ctureComments ecti e

New ki dson theBlock

MeettheCrew


s w e N

Eri si nhetal gel openj aar eenhoopgebeur t ,t ev eel om al l esi ndez eedi t i ei n det ai lui tt el eggen.Daar om ev eneens nel l ewr apup v an2009.

2K9wrapup PSP Pro Champi on

Economi c breakdown

Her ec omet heRus s i ans ,hetaf gel opens ei z oen i shett eam Rus s i anLegi onk ampi oengewor den i ndePSPPr odi v i s i on.DeRus s enwar enni ett e s t oppenenookdi tj aark anerv eelv anhen v er wac htwor den.

Zoal si eder eenweetl ev enwei neent i j dv an c r i s i s ,webev i ndenz i c hi nf i nanc i eel i nges t or t ewer el ddi el angz amer handz i j n wegweeromhoogv i ndt .Hel aasi s pai nt bal leendur eent i j dr ov endes por tdi e doordehui di ges i t uat i eni etonges c honden bl i j f t .Zoweldes pel er sal sbedr i j v env oel en def i nanc i ĂŤl edr ukenwor deni ns ommi ge gev al l engedwongent es t oppenofdedeur en t es l ui t en.Hetaf gel openj aarhebbenbedr i j v en z oal sJ T,Smar tPar t senBr asEagl enaar opl os s i ngenmoet enz oek enom t ebl i j v en bes t aan.Maarookdez es i t uat i ei st i j del i j ken des por tpai nt bal lz albl i j v enbes t aanenz i c hz el f ont wi k k el en.Zobr ac ht2009hetni euwe pai nt bal l. 50c al i berdatv ol gensdepr oduc ent en bet erpr es t eer tdanhethui di gec al i ber. 68. I si tt r ue,wi jwet enhetni etmaarwez ul l eneri n 201 0ac ht er k omen.

Mi l l enni um CPLChampi on Naeens pannends ei z oenweetSKMos k owde t i t elMi l l enni um CPLChampi on2009t e bemac ht i gen.OokEur opal i j k tv er ov er tt ewor den doordev er woes t endeRus s en,s houl dwebe wor r i ed?

USPLPro Champi on


Hetj aari snogmaarnetbegonnen oferi sal weereens hi t l oadaan ni euws .Wez et t enhi erdemees t i nt er es s ant e,v er r as s endeen ev ent ueels c hok k endeni euwt j es v andePr os c enev oorj eopeenr i j .

January/February

N E w s

Aftermath&i nfamous merge

Dynastys Al terego

Losangel osI nf amousenSanDi egoAf t er mat hz ul l en i n201 0hunk r ac ht enbundel enom as st ek i c k eni n v er s c hi l l endePr ol eagues .I nf amousz alv ol gendj aar gaans pel enmetdeni euwemar k erv anBobLong, TheVi c t or y !

OokDy nas t yi st oeaaneenwi j z i gi ng,v anaf201 0 z aldi tPr ot eam gaans pel enmetego’ s .Al lwe c ans ayi s ,Gr eatChoi c e!

Phi l l yAmeri cans take the seasonoff Nar ui m 20j aaral st opt eam z ul l endePhi l adephi a Amer i c ansdi tj aarv oorheteer s tni etdeel nemenaan eenc ompet i t i e.Doordeont wi k k el i ngenomt r endde hoof ds pons orSmar tPar t sz alhett eam f i nanc i eelni et ges t eundk unnenwor den.

Kee acti ontake overJT sports KEEAc t i onSpor t sex pandsi t ’ sempi r e,hetbedr i j f dati nmi ddel salv el emer k enbez i theef tonl angsook J TSpor t sov er genomen.

Naughtydogs fi nd a new home Door datdehoof ds pons ors mar tpar t si nf i nanc i ël e pr obl emenv er k eer dheef tDy edez epos i t i e ov er genomen.Hett eam z almetdeDy eNTenv ol l edi ge Dy egeargaans pel en.

PSP bans Yel l ow Nav er s c hi l l endeander ek l eur eni sgeelhet v ol gendes l ac ht of f er .DePSPv er bi edhetgebr ui k v andek l eurgeelopal l egeardi egebr ui k t wor dtt i j denseenpai nt bal game.

Aftermathsi gns wi thDye Ondank sdemer gemetI nf amousendedeal di ez i jhebbenmetBobLongz alAf t er mat hgaan s pel enmetDy egear .

XSV +Al i en= Pro di vi si on

Al i enPai nt bal lheef tbek endgemaak tdathet wer el dbek endet eam XSVdi tj aarz algaans pel en metdeAl i enI ndependenc e.Daar naas tl i etXSV wet endatz edi ts ei z oendes t apz ul l enmak en naardePr odi v i s i e.Wayt ogoXSV!


s w Ne

Pai nt bal li nNeder l andi sget t i ngbi gger , bet t erandmor ei nt er es t i ng.GoBey ond Magaz i nez alnaas thetni euwsui tde Pr os c enealhetni euwsv anNeder l ands e bodem c ov er en.

Nati onal SPL. . . doubl e ti me!

I ntroduci ng:team rampage

Pai nt bal lNeder l andi sget t i ngbi g!I n201 0z ul l ende l owl andsdoormaarl i ef s tt weet eamsger epr es ent eer d wor den.Team Ams t er dam Xi s t enc eenAms t er dam Sabot agez ul enbei dedeel nemenaandeSemiPr o Leaguev andeMi l l enni um.Let ’ sgi v et hem al lt he s uppor tt heyneed!

Newy ear ,newt eams .Eenz es t als pel er sv an hetbek endeTeam Fear l es sz ul l endi tj aargaan s pel enonderdenaam Ams t er dam Rampage. Deov er i ges pel er sv anFear l es shebben v er v ol gensbes l ot enom v er dert es pel enbi jeen anderNeder l andst eam,deRel i c s .Wi jwens en bei det eamsk omends ei z oenv eels uc c es !

NPL2009Ranki ng

Brand New Fi el d

M5 1 .Ams t er dam Xi s t enc e 2.Ams t er dam Xi s t enc e2 3.Ams t er dam DUB 4.Fear l es s 5.Sweet l ak eSai nt s 6.Soul t ak er s 7.Br us s l esCr os s f i r e 8.Ant wer pI nf ec t ed 9.Rel i c s 1 0.Hi ghVol t age 1 1 .Rot t er dam BZRK 1 2.Nex tLev el 1 3.Pr odi gy 1 4.Out s hi ne

M3 1 .I nf ec t edUni t 2.Gr af i t i 3.Fear l es s 4.Lunat i x 5.Nex tLev el 6.Soul t ak er s 7.I nf ec t edUni tI I 8.Out s hi ne 9.I nf i del s 1 0.Ov er k i l l 1 1 .SuperNov a 1 2.Sunday bal l er z

Der edac t i eheef tv anui teenz eerbet r ouwbar e br onger uc ht enont v angenv aneenni euwes upai r l oc at i e.Hetni euwev el dz albes c hi k k enov ert ur f , eenMi l l enni um v el d,pi t box esenv eelmeer !De pr ec i ez edat um waar ophetv el dopengaati snog onbek end.


201 0


Update

Door datdeNPBdeaf gel openj ar enni etac t i efi sgewees tbi nnenpai nt bal l z alerdek omendej ar eneer s tgewer k tmoet enwor denaaneens t abi el ebas i s . Vanui tdatpuntz alerv oorv er t r ouwengez or gdmoet enwor den,deNPBz al hetboegbeel dv andes por twor denwater v oorz alz or gendatPai nt bal l eenpr of es s i oneelengeor gani s eer di magok r i j gt .

I denti tei t

DeNPBz i etz i c hz el fal seenv er ni euwende,pr of es s i onel eenneut r al e or gani s at i edi es t abi l i t ei tbr engti neenons t abi el eenc ommer c i ĂŤl emar k t .

Organi s ati e Or ganogr am Bes t uur

wer k gr oep Supai r

wer k gr oep Sc enar i o

wer k gr oep Vel den

Leden

wer k gr oep Ov er hei d


Werkgroepen Hi er onderbev i ndenz i c hdewer k gr oepnendeper s onendi edaar bi nnenwer k z aam z ul l enz i j n. Wer k gr oep Supai r

Wer k gr oep Sc enar i o

• RoelBek s • J obv anVel z en • KoenBr ons wi j k • Roelv ander • GwenSupper s Hoev en • J ohanSt r ampr aat • RedmerPr i ns • J er oenEl i ngs

Wer k gr oep Vel den

• Vi nc entSmi t h • Chr i s t i anDr ent h • Rober tWi gger s • RoelHar t mans • J er oenKooi s t r a • Mi c hi ell i gt v oet

Wer k gr oep Ov er hei d

• Onbek end

Wer k gr oepVel den Erz almetal l epai nt bal l v el deni nNeder l andc ont ac topgenomenwor den,henz algev r aagd wor denmeet ewer k enbi nnendewer k gr oepv el den.

Wehopenmetdebov ens t aandemens endi tj aareens t api ndegoeder i c ht i ngt ek unnen z et t en.Daar bi jv er t r ouwenweookopdemedewer k i ngv anal l es pel er si nNeder l and,wi l l en weef f ec t i eft ewer kgaandanz ali eder eenac ht erdebondmoet ens t aan.Ev ent uel eupdat es z ul l env er mel dwor denopdebek endef or umsenui t er aar di nGoBey ondMagaz i ne!


NPL201 0 Dat ums : 34Apr i l 1 51 6Mei 2627J uni 45Sept ember 23Ok t ober

Compet i t i ef or mat en: M5Pr o M5Amat eur M3

Loc at i e: Opdi tmomentz i j nwenogi nov er l egenhebbenv er s c hi l l endeopt i es ,wez ul l enerv oor z or gendatal l ev oor z i eni ngenaanwez i gz ul l enz i j n. Voor z i eni ngen: Di tj aarz ul l endev oor z i eni ngengepr of es s i onal i s eer dwor den,erz ul l enges c hei den pi t box esk omenmetel khunei genl uc ht s y s t eem ens c or eboar d. Cr os s di v i t i onalc onf r ont at i on: Ondank shetf ei tdatert weev er s c hi l l endedi v i s i esgec r eĂŤer dz i j nz ul l enerdoormi ddelv an c r os s di v i t i onalc onf r ont at i onweds t r i j denges peel dwor dent us s ent eamsui tdePr oen deAmat eurdi v i s i es . Deent r yf eev oor201 0i sal sv ol gtv as t ges t el d Ent r yFeeM5:799eur o Ent r yFeeM3:399eur o www. pai nt bal l c ompet i t i e. nl

NS C 201 0 Dat um eer s t es peel dag: Ei ndApr i l Loc at i e: Pai nt bal lv el dGas s el t e Hetmax i maalaant aldeel nemendet eamsi s6dusz or gdatj eers nelbi jbent ,dei ns c hr i j v i ngen s t ar t eni nmaar t . www. s c enar i oc ompet i t i e. nl


I ns amenwer k i ngmetTec hPBz ul l enweel k eedi t i e eenpr oduc tr ev i ewen.Dusv ooraldi et wi j f el aar s c hec kdev i deo’ s .Voordez eeer s t eedi t i ehebben wehetni euwes peel t j ev anDy e.Sowat c hi t ,buyi t orl eav ei tt hef uc kal one. . . I t ’ supt oy ou!

Voormeerr ev i ewsennut t i gepai nt bal l t i psbez oek www. Tec hPB. c om


T e a m s e c t i e

o t o f m a e T

Go Beyo nd Excl usi Ey ve esopen,S abot agec omi Newy ngi n ear ,Newv i s i o n , New AndaBr t er andnew2n Ros dt eam!

om c age. t o b a S dam er t s m A . w w w

B i o g r a f i e Ams t er dam Sabot age,j ek entz ewel . . . datbi j eenger aapt ez ooi t j edatdenk tdatz ek unnenbal l en. Wel l ,gues swhat ,t heyc anac t ual l ypl aypai nt bal l .Hetaf gel openj aarheef tSabot agez i c hbewez enop hetMi l l enni um dooropde2depl aat si ndeov er al lr ank i ngt eei ndi genenz oeenpl eki ndeSPLv an 201 0t ebemac ht i gen. Hett eam bes t aator i gi neelui teenmi xv ans pel er sui t3v er s c hi l l endet eams ,Pr ov ok e,BuddhaBandi t sen NewOr der .Zi jhebbeni n2008hunk r ac ht engebundel dwatr es ul t eer dei neenas s k i c k i ngl as er beam s hoot i ngPai nt balt eam. Bi gger ,bet t erandt ot al l yawes ome,Sabot agez ali n201 0v er s t er k twor dendoorv er s c hi l l endes pel er sv anui t Dui t s l andenTeam Ams t er dam DUB.Erz aleent weedet eam gec r eëer dwor dendatnetz oal sheteer s tt eam z algaandeel nemenaanv er s c hi l l endeLeague’ si nEur opa.I n‘ ’ TheOf fSeas on’ ’ heef tSabot agehar dget r ai nd bi jdeJ EFac t or yak aCr az yRanc hom hetk omendes ei z oeni ndeSPLenDi v i s i e1t ebewi j z endat . . . Theyar eaf or c et ober ec k onedwi t h! ! Al l eac t i e,f unendr amaz aldi tj aarwor denv as t gel egdi neendoc ument ai r e,di ti nc ombomethunei gen s oundt r ac kbet ek endeenmus ts eev oori eder ePbpl ay er .Sowat c houtf ort hos eDouc hebags abodudest hat wi l lbepl ay i ngaty ourf i el dnex ty ear .

e g a t o b Sa


T e a m s e c t i e V i s i e Dev i s i ev anaf gel openj aarz ali n201 0wor denv oor t gez et ,bec omi ngoneoft hebes tt eamsi n Eur ope.Daar naas tz i enz ehetookal shunt aakom Pai nt bal lNeder l andt eonder s t eunenen mot i v er enom bet erengr ot ert ewor den. Ui t er aar dk anhett eam di tni etr eal i s er enz onderdes t eunv anenk el es pons or en. Pl anetEc l i ps e,Tank ed,Pai nt bal l Di r ec t ,Roc k s t arEner gyDr i nk ,J EPai nt bal l ,gobey ond. nl , Konnek tappar elenHempHoodl ambz ul l enAms t er dam Sabot agev oor z i env andebes t epr oduc t en.

T e a m r o s t e r 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 .

Mar c oMor i c oniTC RoyPos t ma

DonTj onenFa Gr egMes k ens Ni el sUmans

Dani elMi ddel k oop

Adham Laamr aoui Dar r enSi mon

Huber t usNeuhaus Tobi asHobbel i ng

Mat t hi asSc hwenk

1 2 . Kev i nRugaar d Kr i s t erVor el and 1 3 . J er oenEl i ngs 1 4 . Wal t erTr oos t 1 5 . Dav i dVel t man 1 6 . Ar endv anUnen 1 7 . Saf i erSar man 1 8 . RoelBek s 1 9 . J oeyAr ends 2 0 . Sebas t i aanHoogendi j k 2 1 . KoenBr ons wi j k 2 2 .


l

e L i Sm r e k c * F r e h t Mo Pi c t u r eCo mment

Wh att h e. . . . ?Weetj i jwaterh i erg ebeu r t ? St u u ro nsj o uc o mment aarenwi ns o met h i ngt o t al l yu s el u s s Ico ud s Isa l wa wear pen ny

Vo o r beel d Bes c h r i j fh etc o mment aardatv o l g ensj o u h etbes t ep as tbi jdezeaf beel di ngnaar h etv o l g endeE-mai l adr es Mag azi ne@g o -beyo nd. nl


w e Nk i ds on e h t

Waardez es ec t i ev oorbedoel di smagweldui del i j k z i j n,j onge. . . v er r ek t emongol !I nel k eedi t i ez ul l enwe éénni euwt eam onderdel oepnemenenz eaan j ul l i ev oor s t el l en.I ndez eedi t i ebes pr ek enwehet t eam Badboy sdatonl angsi sopgenomenbi nnende Soul t ak er s .Wehebbendec oac hgei nt er v i ewdom eenhel derbeel dt ek r i j genv anhoehett eam i n el k aars t eek tenwathenmot i v eer t .

Block Badboys Fi r s tofal l ,k anj eonswatv er t el enov erj e er v ar i ngenbi nenndepai nt bal l s c ene? Hetbegonv oormi jal l emaali n2002t oeni ki nSc hi edam bengaans pel eni neeni ndoor hal .Ver v ol gensbeni kgaan s pel eni nhett eam Hel l f i r ewaar meei kaar di gwatt oer nooi en hebges peel d,z owelnat i onaalal si nt er nat i onaal .Na3j aar metHel l f i r et ehebbenges peel dwashett i j dv oori et sni euws , t eam Demol i t i oni st oengec r eer d.Daar meehebi kmi j nbes t e pai nt bal l t i j dbel eef dmetal shoogt epunt eengamet egenJ oyDi v i s i on.

Naam:J ohnv anderPas c h Team:BadBoy s Func t i e:Coac h Aant alj ar enPBer v ar i ng:8

Hoek i j kj i jt egendes por tpai nt bal laanz oal s hi jt egenwoor di gwor dtges peel denhoez i e j i jeenni euwt eam z oal sBadboy sz i c hdaari n ont wi k k el en? Hets peli sv eelv er ander ds i ndsmi j nt i j d.met al l eni euwer egel senont wi k k el i ngenz oal s maxbpsenr ampi ngi sdegamepl ayv eels nel l er gewor den.Gel uk k i gpak tdej eugdde bas i s t ec hni ek enz oal swal k i ng t het r i gger ,l i nk s& r ec ht shandi g s c hi et enens l i desbi nnennot i meop.

Teamr os t er

Wi jv anGoBey ondhebbenbegr ependat 1 .Edwar dNewl and j i jdez eer v ar i ngnuwi l tdoor gev enopeen 2.Ni c kSc hel j onger egener at i epai nt bal l er s .Kanj ehi er 3.J oeyBr ek el mans watov erv er t el l en?

Ver deri shetbel angr i j kdatde j ongensv oor alpl ez i erhebbent i j dens hets pel en.Ermoeti ndi ts t adi um 4.Mai k elv anMaas ac k er geendr u k g e l e g d w o r d e n o p d e Door datmi j nz oonJ oeyi sgaanpai nt bal l en elVi nk s pel er s . beni ki nc ont ac tgek omenmeteengr oep 5.Ro 6.J ohnv anderPas c h j eudi ges pel er s .I kz agdaterv eelt al ent aanwez i gwasenhetz ouz ondez i j nom Kanj et ens l ot t enogwatv er t el l en datni etv er dert el at enont wi k k el en.Toenhebi kdet aakv an ov erhett eam enhetk omendej aar ? c oac hopmegenomenom erz ek erv ant ez i j ndatdez es pel er s Hett eam bes t aatui tv i erj eugdi ges pel er sen dej ui s t er i c ht i ngi ngaan. ééner v ar ens pel er s .Zi jz ul l eni n201 0z ov eel mogel i j kgaant r ai nenendeel nemenaande Ver deri seronl angsookdebes l i s s i nggenomenom bi jhet M3v anNPLenRook i ec up.Wehopendoorde bek endet eam Soul t ak er st egaans pel en.Nogwelmetde s amenwer k i ngmetdeSoul t ak er si n201 0v eel naam BadBoy smaaral sonder deelv anSoul t ak er s ,di tgeef t v oor ui t gangt eboek enenereens uc c es v ol onsdemogel i j k hei dom v ak ert et r ai nenenmeert oer nooi en j aarv ant emak en. t es pel en. GoBey onds t euntal l eni euweenj eugdi ges pel er sdi epas s i ev oorpai nt bal lt onen. Wi jhopendatal l et eamsi nNeder l andhet z el f dedoenendez e t eamsens pel er shel pen.


M e e t t h e C r e w R a n d o m D o u c h e b a g N r 1 Naam: RoelBek s Leef t i j d: 20j aar Bal l i ns i nc e: ‘ 07

R a n d o m D o u c h e b a g N r 2 Naam: KoenBr ons wi j k Leef t i j d: 20j aar Bal l i ns i nc e: ‘ 07

R a n d o m D o u c h e b a g N r 3 Naam: J er oenEl i ngs Leef t i j d: 25j aar Bal l i ns i nc e: ‘ 07


Wez i j nnogopz oeknaareenper s oondi e GoBey ondMagaz i newi lv oor z i env aneenwoods s ec t i e. Denkj i jdatj edeges c hi k t eper s oonbentmai ldande v ol gendegegev ensnaarMagaz i ne@GoBey ond. nl . • Naam • Leef t i j d • Aant alj ar ener v ar i ngbi nnenpai nt bal l

Ver derz i j nweal t i j dgei nt er es s eer di ndel aat s t eni euwt j es , ger uc ht eneni deeën.St uurookdez ei nf or mat i enaarhethi er bov en v er mel deemai l adr es .

Go Beyond Magazine  

Go Beyond Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you