Page 1


I I I

Edi ti e L ek k erBal l en NPL Adham L aamr aoui Mi l l enni um Snak e Char mer NSC


HempHoodl amb I n need ofstyle,comfortand Awesomeness? !HempHoodlamb brengtj ededopestekledi ngli j n van Nederlandsebodem!

Chec kwww. Hoodl amb. c om


LekkerBal l en

Vei li ghei d echtzo' n gedoe!

Di tgaatov erv ei l i ghei d.Neeni ets t oerdoen,z el f s j i jbentni etonk wet s baar .Voori eder eendi e pai nt bal lwi ls pel enmetal l el edemat en,z onder har t aanv al l enenmetbei deoogj esnognet j esi n dek as s en:l eesev enmeeent r ekerj eei gen c onc l us i esui t .

Des pel eri nk wes t i ebegi ntr oodaant el open( dat z i ej eni et ,maardatv oelj egewoon)enpl ot s el i ng k omtert oc heens c hel dpar t i jac ht erz i j nmas k er v andaan.Woes tmetdev ui s t enz waai ends t ampt hetk emphaant j enogeenmi nuutr ondophetv el d om aani eder eenk enbaart emak endathi jz oj ui s t z eeroneer l i j ki sbehandel d,di tal l est er wi j lde Di tv i ndi kal t i j dhumor :v andi egas t enopeen pai nthem nogs t eedsom deor env l i egt .I kl ac h t our nooi t j edi ez o' nbeet j ez i t t ent epai nt bal l enweetmedek oel er eom dats oor tf r at s en.Kos t el i j k ! j ewel .Lek k ers c hi et en.Beet j ez i t t enens c hi et en. Nogwats c hi et en.Endan:pat s ,ger aak t .De Waar om?Nou,geenhandophethoof di snog ger aak t es pel erbl i j f tz i t t en,enz i j nhandgaat s t eedseenl i v es pel ernat uur l i j k .Ok aydati s omhoog.Pat s ,nogeenhi t .Hetnogs t eedsi nde mi s s c hi enwelheeler gmi er enneuk er i g,maarde l uc htges t ok enhandj ewui f tnui et s watpani ek er i g onder l i ggender edendatdes pel ers t eedsv er f r i c ht i ngov er k ant .Ket s !Weereenr i jbal l enopz ' n hapti ss i mpel : f l i k k er !Nubegi ntdes pel ererec htgenoegv ant e k r i j genens t aatopom t ez i enwi ehem nous t eeds bonus bal t .Fl et s !Nogeenl i t err oz edr abi nz ' n s moel !


Al seent egens t anderj ouerui tk nal tv anui teen bepaal dehoeki nhetv el d,dank unj eerv aakop r ek enendathi jni etmeerv anj ouk anz i endan eens t ukv anj edi k k eaar dappel r eetofj ev oet en. Geenhoof d,geenwui v endehandj es ,ni k sv an dat .Enz ol angdi ek ontdaarbl i j f tz i t t enwor dtde ur gent i ev ooreenel i mi nat i eal l eenmaargr ot er , duswor dtdebet r ef f ender eetget r ak t eer dopheel v eelex t r al i ef deenaandac ht .

Mi j nhar ts c hooti nm' nk eeleni ks t oofophaar af ;ni nj as al t o' smak endov erdes c houder sv an depai nt bal l l i ef hebbendemens enmas s a. Godz i j dankwi s ti kui t ei ndel i j kmeteen r oundhous ek i c kdel oopheels ubt i elv anhaar gez i c htaft ewenden.Toenk eekz emeaan, bedank t emev oorhetr eddenv anhaargel aat env r oegofi kmethaarwi l det r ouwenent ac ht i g baby ' sv anhaarwi l de.Nadati khet huwel i j k s aanz oekv r i endel i j k( maarmett egenz i n Hoev oor k om j edi t ?Wegl opennat uur l i j k !Doej e -dude,eenpai nt bal l endec hi c k ! )hadaf gewez en, handopj ehoof d,s t as nelopenv er l aatz os nel v er t el dez edatz enetbegonnenwasmet mogel i j kj epos i t i er i c ht i ngdet apes i de." Ni et pai nt bal l .J a,di ev ei l i ghei ddatwi s tz eook pi epen"noemenwedat .Snel ,ef f ec t i efen al l emaalwel ,maarj a,z ewasnetbegonnen bov enal :v ei l i g.Pl ot s el i ngk r i j gteenpot j epai nt bal l dusdani sdatnogni etz oi ns t i nc t i ef . daneenz eers por t i efk ar ak t er ,i npl aat sv ani et s datmeerwegheef tv aneenhui l endmannenk oor . I kv r oegofz edanl i ev ermetéénoogwi l de pai nt bal l en,enz emoes tdaar opheell eukl ac hen, I kz agl aat s teens t oer emei di ndes af ez one ener gensui thetni et sbegonmooi emuz i ekaan r ondl openmethaarf onk el ni euwemar k er .Geen t ez wel l en.I ks mol tweer .Neenat uur l i j kwi l dez e bar r el s oc kerop,maardatk onni etder en-z i jhad ni etmetmaaréénoogpai nt bal l en,mal l egek k i e! eenni euwegunenz ewaseenz i c ht baargel uk k i g pai nt bal l er ,gl i ml ac henal .I ks mol tz owat .Tot datz e nahetbi j v ul l env anhaarmar k err ec hti ndel oop k eek !


Zebel oof demepl ec ht i geropt el et t eni nhet v er v ol g.I khouj ei ndegat endame.Neeni et opdi emani er .Ok ay ,mi s s c hi eneenbeet j eop di emani er ,maart oc h.

maarj ev oor deelui t :j ebev or der tnamel i j kdatj ouw s por t ,j ouwpai nt bal l ,al s" OK"wor dter v ar endoor eenoner v ar enpubl i ek .Ni etgeheelonbel angr i j kdenk i k .

Maakv ei l i ghei dj eal l er -al l er -al l er eer s t e pr i or i t ei t !Denkv oorgeens ec onde" ohdatk an wel " ,wantnee,datk anni et .Erhoef tmaar ĂŠĂŠnper s ooni et st eov er k omenendet oc hal i et s watwank el er eput at i ev anpai nt bal lwor dt c ompl eetdoorhets l i j kgehaal d.J ef av or i et e s por tv ei l i gbeoef enen,daarhaalj eal l een

Pr ot es t er enopheti nt er neti sni etgenoeg,de gez ondhei dv anmens ens t aatal t i j dbov enaan,dus doehetal t i j dv ei l i genmov i t eermens enom j eheen om het z el f det edoen.


NPL Leg 4 Reli cs


NPL

End ofseason Degamesz i j nweerges peel d,depi j ni sgel eden,dehi t sz i j ngewi ped,v ande v er l or engamesi sgel eer dendeov er wi nni ngi sgev i er d.Het201 0s ei z oenv an deNPLi sweerv oor bi j .I ndeaf gel openv i ermaandenhebbendel aat s t edr i e l egsv andez eNeder l ands ec ompet i t i epl aat sgev onden.I ndr i ev er s c hi l l ende di v i s i ess t r eden23t eamst i j densv i j fl egsom def el begeer det i t elNPL201 0 Champi on! Wi jv anGoBey ondwi l l endeor gani s at i e,PBXS,demar s hal l senui t er aar dal l e deel nemendet eamsbedank env oorweereengewel di gs ei z oen.DeNPLi sv an gr ootbel angv oorpai nt bal lNeder l and,wi l l enwehetnat i onaalni v eauv er hogen eni nt er nat i onaalmeet el l endanz ul l enwedi ti ni t i at i efgez amel i j kmoet ens t eunen. Wehopenal l et eamst er ugt ez i eni nhets ei z oenv an201 1 ,s eey out her e! Voormeeri nf or mat i eov erdeNPLc hec k : www. pai nt bal c ompet i t i e. nl


NPL

Fi nalresults M5Pro

1 .Ams t er dam Sabot age 2.Ams t er dam DUB 3.Ams t er dam Rampage 4.Ams t er dam Xi s t enc e 5.Rel i c s

M5Amateur 1 .Fer ox 2.Soul t ak er s 3.Sweet l ak eSai nt s 4.Bl oc k hutBul l s 5.Rot t er dam BZRK 6.HotChi c k s 7.Has el tI nf ec t ed 8.GhentI nf ec t ed 9.Uni t1 87

M3

1 .Ams t er dam Rampage 2.Nex tLev el 3.Lunat i x 4.Ov er k i l l 5.Rot t er dam BZRK 6.BadBoy s 7.Tox i c at edKi l l er s 8.Anar c hy 9.Uni t1 87


m a h Ad ZoudeNeder l ands epai nt bal ls c enegr oot genoegz i j nom i nhaar‘ f i r s tev er ’ pai nt bal l magaz i nev andel agel andenr ui mt et e hebbenv ooreenc ol l um al sdez e?Een c ol l um waar i nongez out ef eedbac kgel ev er d wor dtov erdes c ene,deal l edaags epai nt bal l i s s uesendeups& downsv anhetl ev env an eenpai nt bal l er ?Ni emandheef tdewaar heden i npac ht ,wez ul l enerduspr oef onder v i ndel i j k ac ht ermoet enk omenofwehi erk l aarv oorz i j n. Demees t es upai rbal l er sz ul l enmi jwelk ennen v angez i c htofnaam.Zoni et ,geens c hande,i k z almenet j esv oor s t el l en.Mi j nnaam i sAdham Laamr aoui ,i ks peelv oorAms t er dam Sabot age ( j ul l i eni etonbek end)enbenr ui m 7j aarac t i ef al spai nt bal l er .I khoudhui si nAl mer e,enwer k daarv ooreenv andegr oot s t eui t z ender st er wer el d,USG peopl e,al smanagerv aneeni n Zei s t .I nmi ddel shebi kder es pec t abel el eef t i j d v an25j aarber ei k tenv i ndi knogs t eeds v ol doendet i j dv oormi j nv r i endi n,hui s houden enpai nt bal l .

Vr oegah. .wasal l esbet er !Not !Voor datwi j k ondenpai nt bal l enz oal swedatnudoen,i ser eenhoopgebeur t .Zo’ n5j aargel edenwar ener geenéc ht eges pons or det eamsz oal swe v andaagdedagk ennen.Di ti seenv ande wapenf ei t endi ewei ndez et i j denont er ec htal s v anz el f s pr ek endhei dz i en.Hetpai nt bal l l ands c hapv ant oenbes t ondui tei genl i j kmaar4 of5éc ht et eams ,r es pec t i ev el i j kGenX,Sev er e, BudhaBandi t s ,Demol i t i onenLowPr of i l e.Het s pelwer ddes t i j dsgedomi neer ddoordeoude k nar r env anSev er e.Team Sev er es c hoot( al z i t t end)hetenet eam nahetander et eam v an hetv el daf ,methunoudes hoc k er s ,c oc k er sof ander emus eums t uk k en.


Res pec tendi epgewor t el deangs thadi kv oor mannenal sTheBad,Beas t ,Sei pi e,Tubbi e, Ol dmanenz el f sJ ohan.Zel f sv andaagdedag z i j ndez es pel er sac t i efi ndeNPLonderde naam Rel i c s( J a,j a!Depens i onado’ shebben gev oelv oorhumor .Zev er r i j k endeNL’ s es c ene metmooi ev er hal env ant oenenl at ennog s t eedsz i endatal sj er aakk ans c hi et env aneen af s t andj emendes pi er enni ethoef tt e v er moei en.Bov endi ens l ui t eni ederdagpai nt bal l metofz ondergoedweer ,al t i j dafmeteen BBQ! Pr i c el es s !

Bov endi enwashetdoordek oms tv an bi j v oor beel dy out ube,v eelmak k el i j k erom wat j et hui sz agopj epc ,ophetv el dt ei mi t er en. Hetwasgeengar ant i ev oorhetr aak s c hi et en, maarhetz ageri ni edergev algoedui t .Det i j denv ant r i al& er r orwar env oor bi j ,j ek ond es t i j dsi ndePGIofFac eFul lopdel et t erna, l ez enhoej emoes twi nnen,wel k et ac t i ek en wer k t enenwel k es k i l l z z zj edaar v oornodi g hebt .Metdez eont wi k k el i ngenendek oms ten onder gangv anonder meerPCAenP8CE k r eeghetpai nt bal li nNeder l anddeboos t di ehetnodi ghadom opEur opeesni v eaut e Ti j denz i j nv er ander denhetpai nt bal ls pelv an pr es t er en.Metdegebr ek k i ges pons or i ngv an t oenwaar bi jhetom z i t t enenr aak s c hi et engi ng, t oen,washeteendur egr apv oordes pel er s heef tpl aat sgemaak tv ooreenel egant er ev or m di eALLESz el fbet aal deenhoogui t“ gr at i s ” v anpai nt bal lwaar i nereenber oepgedaanwor d pant senj er s eyk r egen.El k ek eerz el fbenz i ne, ophetat l et i s c hev er mogenv ant eamsenhaar i ns c hr i j f gel denpai ntt ebet al enom v er v ol gens s pel er s .Dei nt r edi ngv anhetXbal lf or mat i nBel gi e,Dui t s l andofNeder l andpakopj e maak t e,dathets pelopni euwui t gev onden br oekt ek r i j gen… l euki sander s …Ec ht erwas moes twor den.Ni etal l eenv ooronsNeder l ander s di twelnoodz ak el i j kk waad,om opdel ange maarwer el dwi j d.Del i c ht j ar enac ht er s t anddi ewe t er mi j nt ots por t i ev er es ul t at ent ek omen. hadden,omdatweal l esz el fui tmoes t env i nden Zodr adi er es ul t at enk wamen,v ol gdede wasv oor bi j ,wes t ondent enopz i c ht ev ander es ts er i euz es pons or i ngals nel . opc omf or t abel e00gel i j k s t and.


Di tal l esr es ul t eer dei nt weeNeder l ands e power hous et eamsdi eopEur opeesni v eau meet el l enenbepal endz i j nv oorhet Neder l ands epai nt bal ll ands c hap.Voorhet eer s t ei nonz es c hr al epai nt bal l ges c hi edeni s , hebbenweopei genbodem t opt eams r ondl open,waarander et eamsv ank unnen l er en!Di ti seenl ux edi ewev oor heenni et k endeent oc h,ondank sdek enni sdi ewei n hui shebben,l i j k thetni etdatdeander e pai nt bal l er shi er v anpr of i t er en.Hoedi tk an? Geeni dee!Wel l i c htz i j ndeNeder l ands e ( f or um)bal l er s ,t ear r ogantendenk enz e hetz el fbet ert ewet enof . .mi s s c hi ennog er ger . . i shetdoordek l ooft us s endegr ot e t eamsendek l ei net eamst ev eel af s t andel i j k hei dont s t aanenz i j nhetj ui s t degr ot et eamsdi ear r ogantz i j n.

Di ts c enar i oz oubet ek enen,datonz eei gen gr oeidehui di ges t agnat i eheef t bewer k s t el l i gd. Eendi ngs t aatal seenpaal bov enwat er ,deaf hank el i j k hei di ndek et en i sv oorz owelgr ootal sk l ei n,enor m. .I mmer s z oudenz onderj ul l i e,wi jerni etz i j nenz onder ons ,j ul l i eni et .Heteeuwenoude,k i penei v er haal ,datal l eendoorheteiv anCol umbus opgel os tk anwor den‌.


Get Hi ghi nComf or t wi t hHempHoodl amb


I n need ofa hi gh qual i t y cust om j ersey?!Be sure t o check outt he Go Beyond w ebsi t e: www. go-beyond. nl or sentan e-m ai lt o: cust om @go-beyond. nl


Mi l l enni um London

Fas tf or war dander hal v emaandenhetLondonev ents t ondal weerv oordedeur . Hetl eekwelofdef i el dl ay outgener at oropholwasges l agenwantdel ay outv oordi t ev entmadenos ens ewhat s oev er .MetdeM er gensv er dwaal taandez i j k antv an hetv el d,eenwannabes nak eeneenaf wez i gedor i t os i demoes t endet eamsz or gen v ooral l er l eini euwes oor t engamepl ans .Hetr es ul t aat ,c ampf es t2K1 0!Degames wer denv aakopdez el f dewi j z eges peel d,s af ebr eak senwei ni gmov ement .Pasna G1ofG2k wam erec htbewegi ngophetv el dwati nmi j nogens i mpel wegdes aai s t ev or mv anpai nt bal li s .Wi ek anerhetmees t epai ntwegs c hi et enenhetl angs top z i j nk ontz i t t en.Ui t er aar di sdi tui t er s tguns t i gv oordev er k oopv anpai ntmaarde s por twor dteri nmi j nogens t uk k enmi nderaant r ek k el i j k erdoor ,v eelbewegi ng bet ek entv eelac t i ewaardet oes c houwer sui t er aar dv anhouden.Gel uk k i gi sde f i el dl ay outgener at orweergef i x edenk unnenwei nPar i j sweeropeenges c hi k t e l ay outs pel en. Res ul t s ! ?Ondank sdegr oot s t edeel namev anNeder l ands et eamsi nt weej aar k wamenergeenpr i j z enmeet er ugnaarNeder l and.Sabot age,Xi s t enc e,DUBende Rel i c shaal dendez ondagni et ,al l eenSabot age2wi s t enbi jdel aat s t e1 6t eei ndi gen.Ondank sdemat i ger es ul t si shetgoedom t ez i endaters t eedsmeerNeder l ands et eamsdes t apnaarheti nt er nat i onal epl at f or m mak en,ont oPar i s !


Mi l l enni um Ni etéénmaarmaar l i ef s tt weeMi l l enni um ev ent shebbenpl aat s gev ondens i ndsde v or i geedi t i ev anhetGoBey ondMagaz i ne.Nahetdr amat i s c heeer s t eev enement ophets t r andv anMal agar ei s dedet eamsafnaarBi t bur genander hal v emaand l at ernaarLondon.Her e’ showi twentdown…

Bi tburg Eenheus ei nv as i e,z ok unnenwedeNeder l ands eaanwez i ghei dophet2deev ent v anhetj aarnoemen.Voorheteer s ti nmi j nMi l l enni um c ar r i èr ehebi kz ov eels uppor tl angsdek antv anhetv el dgez i en,daar v oorwi li ki eder eendi edeNeder l ands e t eamsi sk omens t eunennogbedank en!J emoes teenswet enhoegewel di ghet v oel tom eenNeder l ands ev l agt ez i enwapper eni ndewi ndnaz oj ui s teenbl oedz war eweds t r i j dt ehebbengewonnen,k eept hes uppor tc omi ng! Hetev entz el fv er l i epv oordedeel nemendet eamsheelv er s c hi l l end,z ok r egen Xi s t enc eenSabot ageheti ndeSPLni etv oorel k aardez ondagt eber ei k en.Daar t egenov erwi s tSabot age2maarl i ef s tt week eerhetpodi um t eber ei k en.Voorz owel hetMal aga( dez egamesmoes t ennogges peel dwor denv anwegedes l ec ht eoms t andi ghedeni nMal aga)al shetBi t bur gev entbehaal deSabot age2de4depl ek . Vi c t or yornov i c t or y ,degoedes f eer ,hetpr ac ht i geweerenhetor anj el egerz or gde v ooreengewel di gev ent !


SnakeCharmer By Gre g Me ske ns

Des nak ez egj e?Di ebunk erwaari eder eenopf oc us ed?Themak eorbr eak ,doordi e k i ndof fbunk er ?Thes howpi ec eofbunk er f es t sands uper mans l i des . . j adatpl at t edi ngaan dek antv anhetv el dwaaral l eendes nel s t eendek l ei ns t ej onget j esi nges t uur dwor denofi n hets l ec ht s t egev aldi edi k k ebac k c ent erdi eal t i j dhetl aat s t es t uk j ebr at wur s teet .J adi e bunk er !Speelj ehem alal seenuber ni nj abl aderdanv oor all ek k erdoor ! Des nak ei swaar s c hi j nl i j kdemoei l i j k s t ebunk erom t es pel enopeenv el d.J ez i etgeen r eet ,j ehoor tni k s ,ni emandhoor tj ou,j el i gtopj ek ni een,i eder eenwi lj eer ui tmuggenenj e bunk erwor dgepoundal sHar r yPot t erz ondert ov er s t oki nz i j neer s t er ondet egenMi k e Ty s on.Maarbl i j fc ool ,s l aaghar denac c ur aat . . . houc ont ac tmetj ei nner l i j k eni nj aenhang di ev l agj ongeuh! I ndez ehowt ogai kj emi j nmeni ngv er t el l enov erhoej edes nak es peel tv oorRac eTo. Ni k si sec ht erabs ol uutenheelv eels i t uat i esz i j naf hank el i j kv andes i t uat i ewaar bi jj i jenj e t eam z i c hopdatmomenti nbev i nden.


Pregame Wi lj edi emof o' ss c hi et enaandeander ek antdanmoetj ej es hot sk ennen.Doej ewer k ! ! El k ec ent i met erv andes nak e,aanbei dek ant en,wantmees t alv er s c hi l l endev el deneni gz i nsv anel k aaraanel k ek ant .Chec kj es hot s .Beper kj eni etenk elt otdek nuc k l esv ande s nak emaarwer kdehel ebeam af .Di k wi j l shebj emeers hot sdanj edenk t . Vaakhebj es pot swaarj eeengedeel t ev andebunk er sgebr ui k tom j ebadguy saft e bl ok k en,eendeadz onewaar i nj ej ef or c ef i el dk andepl oy enens neak y ,c r eepys hot s c r os s f i el dk ans t ur en.Voorj eei genv ei l i ghei di sbodyawar enes sk eyher e.Al sj ec hec k ed k i j kdanni etal l eenopdepl aat sv anj ehoof dmaarookhoeder es tv anj el i c haam s t aat t enopz i c ht ev andeander ebunk er s .Vaakl i j k thetal s ofj ev ei l i gz i tmaars t eek tbi j v oor beel dj es c houder ,bar r elofhoppernogui t .Vr aageent eammat eom j et ehel pendez e z onest ei ndent i f i c er enenhoel osj eel k epos i t i ek ans pel en. Chec kbl i nds hot s ,dasni etz onderk i j k enj egunr ondeenbunk erduwenendanwatr ef s v ol s c hi et en.Bi jdes neak yar toft hebl i nds hots c hi etj eov erl agebunk er sheenenhouj e r ek eni ngmethett r aj ec tv andebal .Al sj eeer s t ebal l engoedz i j nheef thetpoppet j eaande ander ek anthel emaalgeeni deeheef twaardi epai ntv andaank omt . Zetj emar k er i ngaanel k ebunk erz odatj eweetwaarj es hot sz i j n.Metmar k er i ngbedoeli k bepaal deher k enni ngs punt endi ej ewelk anz i enz onderhel emaalui tdes nak et ek omenen j ez el fbl oott es t el l en.Zoal sbv .Depal env andenet t i ngaandeander ek antv anhetv el d, eenboom,det opv aneengr ot ebunk er .Zodoendek anj ek al i br er en,wac ht enophet j ui s t emoment ,bui t enk omenenwet enwaarj emoets c hi et enz ondernogj es hotmoet z oek en.Maakeenmant r av oorj ez el fpr egame.( S1s c hi etD1 ,i et s j ev er derv ande k nuc k l ek ani khomez i enmaars c hi etdet empelmeenal si km' nneust egendek nuc k l e dr ukdank ani knethett i pj ev andepac kv anl i nk s ec or nerz i enal shi jl os s peel t . )Al sj e hi er ov erni etmeermoetdenk ent i j denshets pel enk anj ej eopander edi ngenc onc en-


I ngameplay Al sj edes nak ei ngaat ,gadedi c at edmetal l eswatj ehebt . . 1 1 0% ! !Det i j ddatj ek an bi nnengaani sdi k wi j l sheelk or ts ogoal loutandl ear nhowt odi v ei n.Ti l tj egunnaar bov enenbr eekj ev almetj eof f hand.Gel uk k i ghadi kaleenpaarj aargel edenaande Sc hoolofDi s c i pl i nemeegedaan.( Bl at antmar k et i ngs c hemeIk now. . maardaarmoet en neder l ander st oc hmaart egenk unnen) OK.J et i mi ngwasgoed,j el ui s t er denaarj ec oac h,r eageer deal seenec ht eni nj a,j ebent i nj er ookwol kv oor bi jdi el anesgel open,goti ns af e! YAYIPWNNOOBBI ATCHES! ! !Benj eni etbl i jdatj emetal l esr ek eni nggehoudenhebt enl ek k erv ei l i gi ndi ek nus s es nak ez i t ,t er wi j lbui t enj ebunk erdehell os bar s teni eder een enj emoeders nak ebegi ntt er oepen.Tuur l i j kwi lj ehetui t r oepenv anpur eex t as eeneen v r eugdedans j edoenopder uggenv anhetander et eam.Maarhounueer s tev enj ek op naarbeneden.Gaj eRambogewi j sov erdebeam s t aannaarv er s c hi l l endet ar get sl i ggen s c hi et ent er wi j lj el ui dk eel s“ DI EMaz af ak aaaaDI E,DI E”br ul t ,wor dj ek operz oaf gek nal d. Dusbl i j fev enr us t i genk i j kdet apek antop.Benj eal s eer s t ei ndes nak ewi ldi tz eggendatj ev oor bi jj es pi egel bentgegaan.Hi jmoetj eongev eerel kmoments pi egel en. Hol d,hoooool d,hoooool d…. NU! ! ! ! BAM,l ek k erhe! !J e hadj egunupopdet apes i de.Hi js pi egel dej emov e, gi ngi et st ewi j denj es c hootl ek k ernogdi eenebali nz ' n s mi k k el .Li f ei sawes ome!Hoebedoelj e,j es pi egeli sal l angui t ?Dec or nerk anj eni etz i en? Nos nak es i deenj e z i tnogal t i j di ndi eeer s t es nak e?Kr ui pdi es nak edoor s l ome!Endank anj eec htgaanf ees t en.

DI E Maz af ak aaa DI E,DI E

Mees t ali sdi tni ethetgev alendanmoetj eev enmetj ev oetv andegas pedaal .Hopel i j k heef tj ec oac hv er t el twi ewaarz i tenhebj i jgel ui s t er d.Ander sk anj ez el fookec ht erwel bepal enwaardepai ntv andaank omt .Ki j kev enomhoogenj ez i etz odes t r omenpai nt ov erj ebunk erv l i egen.Pasj epos t uuraan.Ver s c hui fwati ndebeam.Popop,s c hi eteen paarbal l eni nder i c ht i ngv andes t r oom enj emar k er i ngens c hui ft er ugnaardeeer s t e k nuc k l e.Handi gt oc hdatj ewi s twaarj emoes ts c hi et en!Maakereengewoont ev annooi t i neenr i t met ek omeneneenr i t mei ndes nak ei s2k eeropdez el f depl ek . Hebj eeer s tdepos i t i edanhebj edi k wi j l s1of2eas yc r os s f i el dk i l l s .Toti eder eende s nak ec al lgehoor dheef tenwatt i ght erbegi ntt es pel en.Nowy ougot t awor kf ory ouk i l l s . Datbet ek entgetupf i el d!Dusj es pi egeli ndes nak ei sj ehoof dbez i gdhei dopdatmoment . J ek antec ht erper f ec tmetdegunhandl angsdet apek antz i t t eneni nf i el ds c hi et en.J e s wi t c ht us s ent apeeni nf i el di sheels nel .J us tr el ax,l ui s t ernaarj ec oac henbeweegop hetj ui s t emomentom j et ar get st es c hi et en.Wayoft heni nj ar emember ?


Closi ng game Di ti sc r uc i aalenpunt enwor denhi ergewonnenofv er l or en.Her oi s c hev er hal enhebbenhi er hunoor s pr ongenhets c haamr oodderv er l i ez er swor dhi eropdewanget j esgewr ev en.Ga t ehar dophetgask anj ej ev oor deelv er l i ez en.Gaj et et r aagnethet z el f de.I kz ouhi ereen heelhoof ds t ukaank unnenwi j den,maarhouhetnugewoonopnumber sgame. Benj ei neens t al emat ei sdes nak eof t eweldebunk erdi egemuggedwor dofv anwaar ui t v eelac t i ek anwor dengenomen.Ki j k naarhoev eelbodi esj eupbent ,maakdaneen bes l i s s i ng.Ofj emetj es pi egelgaatt r adenofni et .Benj edewi j ds t egunont hef i el denj e t apel i nei sv r i j .Dank anj ei et sl os s erbegi nnens pel en.Wr apar oundenbegi ni nf i el dde hoekt ev er k l ei nen,pasopv oorf i l l snaardec or ner sens c hi etz eopdeov er s l i de.Ookmoet j eal swi j ds t egundi s c i pl i nehebben.St ayal i v eenl aatj ei ns i def i el ds pel er sops c hui v en z odatz emeepr es s ur ek unnengev enopdel aat s t es pel er sofwats uper s t arr unsk unnen doen.Hebj emeerv r i j hei dgades nak eaf ,asf as tasy ouc an!Nogni etdebes t ehoek ? Loopnaardec or nerens c hi etal l esaangor t . Remember . . St ay i nAl i v ei sni etenk eleent opnummerv andeBeegees .Ookalbenj eni k s aanhetdoeni ndes nak e,z ol angj ebl i j f tl ev enen2of3gunst r ek tbenj eaanhetwer ken gev aar l i j k .Hetk aneenv andel euk s t eofeenv anl ul l i gs t epl ek k enz i j n. . heti seens t i elapar t . Nowgohangs omef l ags ! !


NaeenwatmoeizamestartvandeNSC(Ned.ScenarioCompetitie)isdeeersteeditie

r eedsges peel dengaanwebi jPai nt bal lAl mer ev andaanmeteenv ol daangev oel .Heti s weergel uk t ,i eder eens pr eek tl ov endewor denov erdet eams ,degamepl ay ,demar s hal s ennat uur l i j khetv el d. Dedags t ar tv r oegmetdec apt ai nsmeet i ngwaar nadeeer s t egamebegi ntr ondhal ft i en, der ook i esv sder ook i es .DePr eat or i ansagai ns tADHD,ni euwet eamsmeteens er i euz e v i s i e,c ompet i t i ei swatwewi l l enenhi er v oort r ai nenwe!Gaandehett oer nooiz agj ede t eamsgr oei enens t eedsbet er eent ac t i s c hebes l i s s i ngenenac t i esmak en. Met32mi nut enopdek l okv oorADHDen64mi nut env oordePr eat or i answi s thett eam ui tVl aar di ngen( Pr eat or i ans )dewi ns tnaarz i c ht oet et r ek k en. Dut c hLegi onv sTheJ ac k al s . Bei denamenalv edet t esi ndeSc enar i oc ompet i t i e,nadeneder l aagt i j densdeeer s t e s c enar i oc ompet i t i ei nGas s el t e( 2009)wasDut c hLegi ongebr anddez egamet ewi nnen. Hel aasmeteenr edel i j kj ongenni euwt eam wi s tDut c hLegi ondewi ns tni etnaarz i c ht oe t et r ek k enenv er l or enz edegamemet22–86i nhetv oor deelv oordeJ ac k al s . TheJ ac k al sv sEni gmaookalgev oel s mat i geender by . Bei det eamsboek enaldui del i j kv oor ui t gang,t eam Eni gmawats t eedsagr es s i ev ers pel t oontenTheJ ac k al sdi edui del i j kdes pelr egel sui t k auwenenel kt ac t i s c hv oor deeler ui t pr ober ent et r ek k en. I ndepaddoc kz agj edui del i j kher k enni ngnaarel k aar ,hetwer el dj ewoodswor dal smaar k l ei nerenk l ei ner .Spor t i v i t ei ti shetk enmer kv andedag,f ai rpl ay ,begr i pv oorel k aar t i j denseens pelv oladr enal i negeef taandaterweder z i j dsr es pec ti s . Dedagei ndi gtmeteenwel v er di endeeer s t epl aat sv oorTheJ ac k al s . Tac t i ek ,er v ar i ng,c ommuni c at i eenl efhebbenert oegel ei ddatz i jdegr oot s t ebok aal meenaarhui smogennemen,t heJ ac k al sbi jdez egef el i c i t eer d! Dev ol l edi geui t s l agenk anj ev i ndenop: ht t p: //www. s c enar i oc ompet i t i e. nl


Mettrotspresenteren wi jdepartnershi p tussen Gobeyond. nlen pai ntballphotography. com Ni etal l eenz ulj edef ot o’ sv andez ewer el dbek endepai nt bal l webs i t et er ug z i eni nhetGoBey ondMagaz i ne.DedoorGobey ondgemaak t ef ot o’ s v andeNPLz ul l enookopdewebs i t ev anPai nt bal l phot ogr aphyv er s c hi j nen.


Go Beyond Magazine Edition 3  

Go Beyond Magazine Edition 3 - Dutch Paintball Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you