Page 1

isinko de frig l e H col cu Dinve?ti eric po ntun ?i ĂŽ .14 pag


Anul II, Nr. 7, 2010


Maia Novolan, spune cã, pe lângã limitãrile de ordin tehnic, în România, sunt încã puþine companii care au propriile baze de date, lipsa acestora limitând posibilitãþile de exploatare a serviciilor de mobile marketing. Cãtãlin Ciurezu, reprezentantul Mediapost Hit Mail, considerã cã principala limitare în mobile marketing este reprezentatã de imaginaþia marketerilor, de faptul cã mobile marketing-ul este utilizat folosind tipare înrãdãcinate.

Cum poate fi integrat mobile marketing-ul în mixul de marketing Dan Virtopeanu spune cã printre cele mai populare sunt promoþiile cu participare prin SMS care sunt comunicate folosind atât mijloace tradiþionale (TV, radio, materiale tipãrite, internet) cât ºi trimiteri de mesaje cãtre baza de clienþi ai produsului/serviciului. De asemenea, reprezentantul Voxline Communication este de pãrere cã, în comunicarea digitalã, devine din ce în ce mai util cã alãturi de website-ul de campanie sã se ia în calcul ºi realizarea unui site dedicat accesului prin telefonul mobil, având în vedere numãrul tot mai mare de persoane care pot folosi internetul utilizând telefonul mobil. Cine apeleazã la mobile marketing ºi în ce condiþii Cele mai multe companii care apeleazã la acest canal vin din zona de B2C (business to consumer), cele mai întâlnite domenii fiind FMCG, retail, financiar, auto, telecom.


Facultatea De Inginerie Brãila deruleazã „PLM Adaptor” Facultatea de Inginerie din Brãila, din cadrul Universitãþii "Dunãrea de Jos" din Galaþi, împreunã cu ADA – liderul în implementãri PLM (PLM - managementul ciclului de viaþã al produsului) în România – ºi cu 6 dintre cele mai prestigioase instituþii de învãþãmânt superior tehnic din þarã, deruleazã la acest moment proiectul PLM - Adaptor care susþine dezvoltarea resurselor umane printr-o investiþie de 2,4 milioane Euro cofinanþatã din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. PLM - Adaptor se desfãºoarã pe durata a 31 luni, cu finalizare pânã în 2012, ºi are ca scop principal creºterea aptitudinilor de muncã pentru 700 de studenþi (la nivelul celor 7 centre universitare) aflaþi în situaþia de tranziþie de la universitate la viaþa activã, printr-o adaptare a cunoºtinþelor la necesitãþile mediului de afaceri, care va duce la îmbunãtãþirea inserþiei acestora pe piaþa muncii în regiunile Nord-est, Sud-est, Nord-vest ºi Vest. Acest proiect promoveazã parteneriatul între instituþiile de învãþãmânt superior ºi firmele din industrie, prin corelarea sistemul de educaþie ºi formare profesionalã cu dinamica pieþei muncii (www.plmadaptor.ro ).

1. Descrierea Proiectului Plm-adaptor Concepþia ºi proiectarea produselor – În cadrul acestei etape studentul va învãþa sã sintetizeze pe baza de standardelor în vigoare, a specificaþiilor tehnice ºi a analizei vizuale, principalele aspecte funcþionale ale produselor ce trebuie proiectate, pentru ca în pasul imediat urmãtor, cu ajutorul unui software de ultimã generaþie de tip CAD (Computer Aided Design)

sã poatã sã-ºi exprime în format electronic soluþia geometricã propusã sub formã de prototip virtual. Simulare ºi analizã folosind prototipul virtual – În aceastã etapã prototipul va supus unor încãrcãri exterioare virtuale(forþe, momente, sarcini termice) cu scopul de a fi analizat din punctul de vedere al deplasãrilor, al tensiunilor, al solicitãrilor termice ºi de a afla cu exactitate cum ar funcþiona produsul în condiþii reale. Validarea digitalã va fi fãcute cu soft-uri specializate de tip CAE (Computer Aided Engineering). Realizarea fabricaþiei digitale a produselor folosind prototipul virtual – presupune ca dupã validarea digitala realizatã în


realizatã în etapa anterioarã sã se treacã la etapa fabricaþiei digitale, care presupune determinarea problemelor tehnologice de fabricaþie prin utilizarea unor alte soft-uri specializate de tip CAM (Computer Aided Machining). Managementul documentaþiei tehnice – presupune punerea unui accent deosebit pe managementul documentaþiei pe întreg ciclul de viaþã al produsului, prin folosirea soluþiilor de tip PDM (Product Data Management).

AVANTAJE OFERITE STUDENÞILOR PARTICIPANÞI * pregãtire gratuitã la standarde cerute de companiile moderne din industrie; * intrarea studenþilor în bazele de date ale companiilor partenere; * organizarea unor evenimente de tipul „Bursa locurilor de muncã” organizate în mod special pentru studenþii înscriºi în proiect; * consiliere în carierã oferitã de experþii PLM” * finalizare prin diplome de competenþã care îi ajutã pe studenþi la angajare.

Pe parcursul celor 31 de luni vor fi organizate 14 evenimente locale „Bursa locurilor de muncã”, unde vor fi invitate atât firmele din industrie cât ºi studenþii implicaþi în proiectul PLM-Adaptor. Prin intermediul cursurilor þinute de experþii PLM din cadrul fiecãrei universitãþi, studenþii au posibilitatea sã simuleze în întreprinderea virtualã conceptele de dezvoltare digitalã a produselor ºi proceselor, aºa cum sunt folosite în prezent în cele mai moderne companii. Cursurile sunt împãrþite în 4 module care acoperã toate etapele din ciclul de viaþã al produsului: concepþia ºi proiectarea produselor, simularea ºi analiza folosind prototipul virtual, realizarea fabricaþiei digitale a produselor folosind prototipul virtual ºi integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtualã ºi managementul documentaþiei tehnice despre produs.


Go & Go media grup te prime?te în echipa sa! Trimite CV-ul tãu la adresa resurse.umane@jobcocktail.ro. Specificã în subiect jobul pentru care dore?ti sã aplici.

Manager Proiect

Consilier Vânzãri

Abilitã?i necesare: * Abilitã?i organizatorice;* Creativitate;

Abilitã?i necesare:

* Lucrul în echipã; * Flexibilitate;

* Vânzare ?i negociere; * Perseveren?ã; * Empatie; * Respect; * Bune abilitã?i de comunicare; * Orientare spre rezultate

* Abilitã?i de comunicare; * Respect; * Orientare spre rezultate; * Abilitã?i de prezentare; * Vânzare ?i negociere; * Adaptabilitate.

Web Designer Cuno?tinte: *HTML;*PHP; *Utilizarea: Wordpress,MultiWordpress, B2Evolution; *Instalarea ?i managementul platformelor utilizate; Abilitã?i: * Limbã englezã (mediu); * Creativ; * Lucru în echipã;* Ini?iativã; * Responsabilitate;

Redactor

Graphic Designer Cuno?tin?e: * Corel Draw Suite; Adobe Photoshop; Flash (preferabil); Abilitã?i: * Creativ; Limbã englezã (mediu); Ini?iativã; Responsabilitate;

Stagii de practicã

Cuno?tin?e:

* Consilier vânzãri

* Office 2007, Adobe Reader

* Manager proiect

Abilitã?i: * Limbã românã (nativ); Limbã englezã (avansat); Creativitate; Responsabilitate; Lucru în echipã; Conectat la mediu economic ?i social din ?arã.

* Jurnalist Stagiul de practicã se va desfã?ura pe durata a 60 de zile, perioada se va stabili de comun acord cu stagiarul.


Job Magazin 7  

Revista de timp liber, oportunitati, cariera, antreprenoriat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you