Page 8

8

ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Θέμα το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ Πολύ σημαντική για τη Ρόδο θεωρείται η άφιξη τόσο του υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, όσο και των αρμοδίων παραγόντων του υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι θα συζητήσουν και θα ενημερώσουν για το θέμα του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο. Το τι θα συζητηθεί με τον κ. Μιχελάκη είναι λίγο πού γνωστό, αφού μας προέκυψε ξαφνικά η διάθεση για τους άκαυστους υδρογονάνχωροταξική τροποποίηση του ζει τις απόψεις του. Αυτό που του νησιού είναι η ενεργειακή σκευή του εργοστασίου της χώρου. Δεν περιλαμβάνονται έργα θρακες. νησιού και ο καθένας εκφρά- ενδιαφέρει κύρια τους πολίτες τους κάλυψη με την κατα- ΔΕΗ ο διαγωνισμός για το οποίο ξεκίνησε το 2001!!! και ηλεκτρικών δικτύων εκτός Θα εκτιμηθούν με θετικό παραμένει ανεκτέλεστος. του χώρου του σταθμού. τρόπο προτάσεις που θα χρηΗ Δημοτική αρχή οφείλει να Ο κάτοχος της άδειας παρα- σιμοποιούν την πιο σύγχρονη ζητήσει να μάθει λεπτομέ- γωγής θα αναλάβει να λάβει τεχνολογία ηλεκτροπαραγωρειες για την καθυστέρηση όλες τις απαιτούμενες άδειες γής. Επίσης ο σταθμός θα του εργοστασίου, αλλά και το (εγκατάστασης και λειτουρ- πρέπει να μπορεί και να λειγιατί από την στιγμή που γίας), να κατασκευάσει και να τουργεί με φυσικό αέριο ή έχουν αλλάξει προς το καλύ- λειτουργήσει το σταθμό ηλε- υγραέριο εφόσον στο μέλτερο πολλά πράγματα στο κτροπαραγωγής ο οποίος θα λον υπάρξει σχετική δυναθέμα παραγωγής ηλεκτρικής συνδεθεί από τη ΔΕΗ ως Δια- τότητα τροφοδοσίας.» ενέργειας δεν αναφέρονται χειριστή Δικτύου στο ηλεΗ υπογραμμισμένη αυτή για το δικό μας εργοστάσιο, κτρικό σύστημα της Νήσου. πρόταση (από εμάς) στις ενώ υπάρχουν μέσα στην Το οικονομικό καθεστώς λει- μέχρι σήμερα συζητήσεις δεν προκήρυξη του έργου. τουργίας θα βασίζεται στο σύ- έχει πέσει στο τραπέζι, παρά Σύμφωνα με την τότε δημο- στημα BOO (build, own and το γεγονός ότι οι καθυστερήσιευθείσα πρόσκληση ενδια- operate) κατά το οποίο ο κά- σεις που έχουν σημειωθεί φέροντος (27/07/2001) για τοχος της άδειας παραγωγής στην εκτέλεση του έργου την Μονάδα Ηλεοφείλονται στις ανκτροπαραγωγής τιρρήσεις κυρίως ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΑΥΡΙΟ στη Ρόδο αναφέπεριβαλλοντιΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ των ρονταν τα εξής κών οργανώσεων χαρακτηριστικά που φοβούνται τις ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ στοιχεία: παρενέργειες της ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ « Αν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ατμοσφαιρικής ρύΓ. ΜΙΧΕΛΑΚΗ του διαγωνισμού πανσης. Το δε γεγοΘερμοηλεκτρική νός ότι με την μονάδα ονομαστικής ισχύος θα αποδεχθεί συγγραφή υπο- λειτουργία του εργοστασίου της τάξης των 120 MW (θα χρεώσεων στην οποία θα με φυσικό αέριο ή υγραέριο εξετασθούν προτάσεις από προβλέπεται η αποκλειστική τόσο το κόστος παραγωγής 105 έως 135 MW) με καύσιμο πώληση της παραγόμενης όσο και το κόστος χρέωσης πετρέλαιο ντίζελ (diesel) που ηλεκτρικής ενέργειας στη θα είναι μικρότερο δεν δείχνει θα κατασκευασθεί στη θέση ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δι- να απασχολεί κανένα από Πλάκα Στενή (Εμπρός Κάμ- κτύου σύμφωνα με όρους τους άμεσα ενδιαφερόμεπος) του Δήμου Νότιας σύμβασης πώλησης ενέργειας νους, όπως δεν τους απασχοΡόδου. (PPA power purchase agree- λεί και το γεγονός ότι σίγουρα Στο αντικείμενο του έργου, ment). Η λειτουργία του σταθ- θα έχουμε πολύ καθαρότερο εκτός του σταθμού ηλεκτρο- μού θα ικανοποιεί τους περιβάλλον. Τι συμβαίνει, λοιπαραγωγής, περιλαμβάνονται ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, πόν; Ποια συμφέροντα κυτα έργα τροφοδότησης με ποιότητας καυσίμου και περι- ριαρχούν και κρατούν καύσιμο μέσω αγωγού από βαλλοντικούς κανονισμούς ομήρους αυτούς που πρέπει τερματικό στη θάλασσα, εν- και επιπλέον οι εκπομπές αέ- να πάρουν τις αποφάσεις για δεχόμενα έργα τροφοδότη- ριων ρύπων θα πρέπει να την λειτουργία του εργοστασης με νερό ψύξης, είναι μικρότερες από 300 σίου με φυσικό αέριο ή υγραεγκαταστάσεις στο χώρο για mg/Nm3 για το NO2, 50 έριο; Καιρός να τεθεί στο τη σύνδεση με το δίκτυο και mg/Nm3 για τα αιωρούμενα τραπέζι της σύσκεψης και να έργα διαμόρφωσης του σωματίδια και 80 mg/Nm3 για απαντηθεί….

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013  

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, Ρόδος-Ελλάδα, GNOMINEWS.GR, RHODES-Greece

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013  

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, Ρόδος-Ελλάδα, GNOMINEWS.GR, RHODES-Greece

Advertisement