Page 1

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό Ρευστό παραμένει το πολιτικό σκηνικό παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί μια εικόνα διαφορετικά απ’ αυτή που ζούμε. Κανονικά στις 18 Μαΐου οι αυτοδιοικητικές εκλογές. ΣΕΛ. 3

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014 AP. ΦΥΛΛOΥ: 2.096 TIMH € 1,00

GNOMI17924642Α0214

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1973

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τραγελαφικές καταστάσεις στη ΔΕΥΑΡ Οι αποφάσεις για τους 57 αλλάζουν κάθε μία ώρα. ΣΕΛ. 6

EBΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA THΣ ΔΩΔEKANHΣOΥ

www.gnominews.gr

Όλα στον αέρα

ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρειάζεται νέα δυναμική Στους λόγους που τον οδήγησαν να διεκδικήσει την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, αναφέρεται ο Φ. Κωστόπουλος. ΣΕΛ. 5

Κλείνουμε με θετικό πρόσημο Η Περιφερειακή Σύμβουλος Λίνα Παπατσή, κάνει ένα απολογισμό των έργων της Περιφέρειας. ΣΕΛ. 8

Ρευστή παραμένει η κατάσταση για την διάσπαση των δήμων, κάτι που υποχρεώνει τους υποψηφίους να κρατούν ακόμα κλειστά τα χαρτιά και να μην αποφασίζουν να ανακοινώσουν την υποψηφιότητά τους. Δυνατά “παίζει” και στη Περιφέρεια ο Γιώργος Χατζημάρκος μετά και από μια τελευταία δημοσκόπηση. ΣΕΛ. 4

Συνεχίζεται η παράνομη αμμοληψία σε ποταμούς ΣΕΛ. 5

Ο Διαγόρας κέρδισε το ντέρμπι

ΣΕΛ. 13-36


2

ΑΠΟΨΗ

Ενιαίοι, πλέον, οι κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισµού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταµείου Εξυγίανσης τραπεζών συζητείται αυτή την εβδομάδα στο ΕΚ, στο Στρασβούργο. Οι ρηξικέλευθες προτάσεις, με ασφυκτικές εποπτικές διαδικασίες, αλλάζουν το σκηνικό στις τράπεζες.

Του Γιώργου Τροπαιάτη gtropeatis@gmail.com Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι η καλύτερα ενοποιηµένη εσωτερική αγορά για τις τραπεζικές υπηρεσίες έχει ουσιαστική σηµασία για την προαγωγή της οικονοµικής ανάκαµψης στην Ένωση. Ωστόσο, η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση έχει δείξει ότι απειλείται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τοµέα και ότι υπάρχει αυξανόµενος κίνδυνος χρηµατοπιστωτικού κατακερµατισµού. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε σχετική έκθεση, η ρευστότητα των διατραπεζικών αγορών έχει περιοριστεί και οι διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες µειώνονται λόγω του φόβου μετάδοσης, αλλά και λόγω της έλλειψης εµπιστοσύνης σε άλλα εθνικά τραπεζικά συστήµατα και στην ικανότητα των κρατών µελών να στηρίζουν τις τράπεζες. Αυτό αποτελεί πηγή πραγµατικής ανησυχίας σε µια εσωτερική αγορά όπου τα τραπεζικά ιδρύµατα επωφελούνται από το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» και όπου τα περισσότερα από αυτά δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη. Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες εξυγίανσης και η απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο, συµβάλλουν σε αυτή την έλλειψη εµπιστοσύνης και στην αστάθεια της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν βεβαιότητα και προβλεψιµότητα ως προς τα πιθανά αποτελέσµατα µιας τραπεζικής χρεοκοπίας. Επίσης, οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των διαφόρων κρατών µελών µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος δανεισµού για τις τράπεζες και τους πελάτες, αποκλει-

στικά και µόνο λόγω του τόπου εγκατάστασής τους και ανεξάρτητα από την πραγµατική πιστοληπτική τους ικανότητα. Επιπλέον, οι πελάτες των τραπεζών σε ορισµένα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν υψηλότερα επιτόκια δανεισµού σε σχέση µε τους πελάτες των τραπεζών σε άλλα κράτη µέλη, ανεξάρτητα από την πιστοληπτική τους ικανότητα. Έχει διαπιστωθεί πως οι εθνικές αρχές ενδέχεται να έχουν κίνητρα να διασώσουν τις τράπεζες µε δηµόσια κονδύλια προτού στραφούν προς διαδικασίες εξυγίανσης και, ως εκ τούτου, η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού µηχανισµού εξυγίανσης (ΕΜΕ) κρίνεται θεµελιώδους σηµασίας, για τη δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού και για την εφαρµογή µιας πιο ουδέτερης προσέγγισης όσον αφορά την απόφαση κατά πόσον µια συγκεκριµένη τράπεζα πρέπει να εξυγιανθεί. Αλλά με τι όρους, και τι κινδύνους, μπορεί να γίνει αυτή η επιλογή εξυγίανσης των τραπεζών; Στην περίπτωση της Τράπεζας Δωδεκανήσου βιώσαμε μια μάλλον μεροληπτική αντιμετώπιση από την ΤτΕ, χάνοντας ουσιαστικά ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Βέβαια, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου δεν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των τραπεζών, που αποσκοπούσαν σε ακραία κερδοσκοπία. Είναι, όμως, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η απόφαση παύσης των δραστηριοτήτων της και η απορρόφησή της από μια λεγόμενη «συστημική» τράπεζα δεν συντελείται στο πλαίσιο ενιαίων κανόνων της ΕΕ. Κάτι που επιχειρείται έντονα, να ρυθμιστεί την τρέχουσα περίοδο. Η εξασφάλιση αποτελεσµατικών ενιαίων αποφάσεων εξυγίανσης για τις προβληµατικές τράπεζες εντός της Ένωσης, καθώς και ό, τι αφορά τη χρήση κονδυλίων που διατίθενται σε επίπεδο Ένωσης, έχει ζωτική σηµασία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Συμεών Θεοδόχου, 'Αννης προφήτιδος, Σταματίου νεομάρτυρος

ΔΕΥΤΕΡΑ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

η πτώχευση τραπεζών σε ένα κράτος αξιοπιστία του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική µέλος µπορεί να επηρεάσει τη σταθερό- Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προβεί σε ενδελεχή τητα των χρηµατοπιεκτίµηση των ισολοστωτικών αγορών σε γισµών όλων των ολόκληρη την τραπεζών που υπόΗ ΕΥΡΩΠΗ Ένωση. Η διασφάκεινται σε άµεση λιση αποτελεσµατιεποπτεία. Για τις ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ κών και τράπεζες στα συµοµοιόµορφων κανόµετέχοντα κράτη ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ νων και ισότιµων µέλη οι οποίες δεν όρων χρηµατοδότηυπόκεινται στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ σης της εξυγίανσης άµεση εποπτεία της ΕΝΩΣΗΣ σε όλα τα κράτη ΕΚΤ, οι αρµόδιες µέλη είναι προς το αρχές, σε συνεργασυµφέρον όχι µόνο σία µε την ΕΚΤ, θα των κρατών µελών στα οποία λειτουρ- πρέπει να διεξαγάγουν ισοδύναµη εκτίγούν οι τράπεζες, αλλά και προς το συµ- µηση ισολογισµών, ανάλογη προς το µέφέρον όλων των κρατών µελών γενικά, γεθος και το επιχειρηµατικό µοντέλο της ως µέσο διατήρησης του ανταγωνισµού τράπεζας. Αυτό θα συµβάλει επίσης και βελτίωσης της λειτουργίας της εσω- στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας και τερικής αγοράς. θα διασφαλίσει ότι όλες οι τράπεζες θα Τα τραπεζικά συστήµατα στην εσωτε- υποστούν εξέταση. ρική αγορά είναι σε µεγάλο βαθµό διαΜε το, υπό δημιουργία, Συµβούλιο συνδεδεµένα, οι τραπεζικοί όµιλοι είναι Εξυγίανσης θα υπάρχει πλήρης εποδιεθνείς και οι τράπεζες διαθέτουν µε- πτεία του τραπεζικού τομέα, σε ενωγάλο ποσοστό αλλοδαπών στοιχείων σιακό επίπεδο, και οι διαδικασίες ενεργητικού. Ελλείψει Ενιαίου Μηχανι- εξυγίανσης θα ακολουθούν ένα κοινό σµού Εξυγίανσης, οι τραπεζικές κρίσεις μοντέλο. Αυτό θα εξασφαλίζει ισότητα στα κράτη µέλη που συµµετέχουν στον όρων ως προς τον ανταγωνισμό, αλλά Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) θα ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως «δαμόέχουν ισχυρότερες αρνητικές συστηµι- κλειος σπάθη» πάνω από το τραπεζικό κές επιπτώσεις και στα µη συµµετέχοντα σύστημα, καθώς θα αποφασίζει για την κράτη µέλη. ταχύτητα των ενεργειών του Ενιαίου ΤαΜε τη δηµιουργία Ενιαίου Μηχανι- µείου Εξυγίανσης τραπεζών διακόπτονσµού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) θα αυξηθεί η τας κάθε δεσμό μεταξύ κρατικών σταθερότητα των τραπεζών των συµµε- παρεμβάσεων και τραπεζικών ιδρυμάτεχόντων κρατών µελών και θα αποτρα- των. πούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις των Το Ταµείο αναµένεται να συµβάλει κρίσεων στα µη συµµετέχοντα κράτη στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής µέλη και, µε τον τρόπο αυτό, θα διευκο- πρακτικής κατά τη χρηµατοδότηση της λυνθεί η λειτουργία του συνόλου της εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεµβοεσωτερικής αγοράς. Οι µηχανισµοί συ- λής εµποδίων στην άσκηση των θεµενεργασίας για ιδρύµατα που είναι εγκα- λιωδών ελευθεριών ή νόθευσης του τεστηµένα τόσο σε συµµετέχοντα όσο ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά και σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη λόγω διαφορετικών εθνικών πρακτικών. πρέπει να είναι σαφείς, και είναι σηµανΤο Ταµείο θα χρηµατοδοτείται άµεσα τικό να διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται από τις τράπεζες και οι πόροι εξυγίανδιακρίσεις εις βάρος των µη συµµετε- σης θα συγκεντρώνονται σε επίπεδο χόντων κρατών µελών. Ένωσης έτσι ώστε να µπορούν να διατίΠροκειµένου να αποκατασταθεί η εµ- θενται αντικειµενικά σε όλα τα κράτη πιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο και η µέλη, αυξάνοντας έτσι τη χρηµατοπι-

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Διημερεύει το φαρμακείο του Περίδη Ιάκωβου στην Θεμ. Σοφούλη 139 - Ρόδος, τηλ: 22410 33730 και διανυκτερεύει το φαρμακείο της Γρεβενιώτου Βασιλικής στην Ηρώων Πολυτεχνείου 21 - Πλ. Ακαδημίας, τηλ: 22410 70300

Ανατολή Ηλίου 7:28 Δύση Ηλίου 17:50

PAΔIO TAΞI ΔΙΑΓΟΡΑΣ PAΔIO TAΞI ΡΟΔΟΥ: 22410 69800 EKTOΣ ΠOΛEΩΣ:22410 69600 Eβδομαδιαία Eφημερίδα της Ρόδου Έτος Iδρύσεως 1973 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΕΚΔΟΣΗ: ΥΙΟΙ Δ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτρης Tσοπανάκης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ Γιώργος Τροπαιάτης π. Νεκτάριος Πόκκιας Νεκταρία Μπίλλη

στωτική σταθερότητα και περιορίζοντας το σύνδεσµο µεταξύ της διαλαµβανόµενης δηµοσιονοµικής θέσης των επιµέρους κρατών µελών και του κόστους χρηµατοδότησης των τραπεζών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη µέλη. Το Συµβούλιο Εξυγίανσης θα είναι εξουσιοδοτημένο να λαµβάνει αποφάσεις, ιδίως σε ότι αφορά τον σχεδιασµό της εξυγίανσης, την εκτίµηση της δυνατότητας εξυγίανσης, την άρση των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και την προετοιµασία των δράσεων εξυγίανσης. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συνδράµουν το Συµβούλιο Εξυγίανσης κατά τον σχεδιασµό της εξυγίανσης και την προετοιµασία των αποφάσεων εξυγίανσης. Επιπλέον, καθώς η άσκηση εξουσιών εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρµογή του εθνικού δικαίου, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης πρέπει να φέρουν την ευθύνη εφαρµογής των αποφάσεων εξυγίανσης. Σημαντική είναι και η απόφαση συνδρομής του Ταμείου με συνεισφορές όλων των τραπεζών, από πόρους που θα προκύπτουν από τις τραπεζικές συναλλαγές. Συνεπώς, η «σωτηρία» του τραπεζικού συστήματος θα βασίζεται, στο άμεσο μέλλον, αφενός από τις προμήθειες που θα χρειαστεί να επιβληθούν στις τραπεζικές συναλλαγές και αφετέρου από τη μέθοδο «bail in» (διάσωση εκ των έσω) που εφαρμόστηκε «πειραματικά» στην περίπτωση της Κύπρου. Οι καταθέτες θα είναι διασφαλισμένοι μόνο για τις ασφαλισμένες καταθέσεις τους, το ύψος των οποίων σήμερα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ανά τραπεζικό λογαριασμό φυσικού προσώπου και όχι για τα επιπλέον ποσά, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στον λογαριασμό τους ως προϊόν δανειοδότησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα! Όλα αλλάζουν γύρω μας. Κι όλα αλλάζουν γρήγορα. Ζητούμενη πλέον είναι η προσαρμογή, πέραν του οικονομικού περιβάλλοντος, και σε επίπεδο νοοτροπίας πριν και οι τελευταίοι «έχοντες» γίνουν θύματα της όποιας... εξυγίανσης!

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 22410 66555 ΚΙΝΗΤΑ: V 6949843003, W 6939044443, C 6987302777 ΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αθανασία Πασχάλη Φωτεινή Πασχάλη Ρόη Αργύρη Bασιλική Κατσαφούρου

NOMAPXIA: ΠEP/KH Δ/NΣH: ΔHMOΣ: BΛABEΣ Δ.E.H.: BΛABEΣ O.T.E.: BΛABEΣ ΔΕΥΑΡ: ΔΕΚP.: YΠHP. AΠOK/ΔHΣ: NOΣOKOMEIO: EUROMEDICA: AMEΣH ΔPAΣH: TPOXAIA: ΠYPΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: EKAB:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚO Σάββας Τσοπανάκης ΛOΓIΣTHPIO Παπαλουκά 10 Tηλ. 22410-33056 FAX 22410-33055

2241 360502 22410 38174 22410 46200 1050 121 22410 68750 22410 77600 22410 61057 22410 80000 22410 45000 100 22410 44131 199 166

ΔEΛTIO KAIPOY: O.A.E.Δ.: O.A.E.E.: I.K.A.: EPΓAT. KENTPO: ANTIKAΡΚΙΝΙΚΗ: POΔA: KTEΛ: ΛIMENAPXEIO: AΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Α.Ν.Ε.ΣΥΜΗΣ 12 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ BLUE STAR FERRIES ANEK LINES

1448 22410 23265 22410 70433 22410 64912 22410 24730 22410 80394 22410 26300 22410 27706 22410 22220 22410 88700 2241074565 2241070590 2241075655 22410 35066

ΓPAΦEIA ΣYNTAΞHΣ Παπαλουκά 10 Ρόδος 85100 Tηλ.22410 33056 Fax: 22410 33055 www.gnominews.gr info@gnominews.gr


3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό ΣΕ ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΨΑΛΙΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ Ρευστό πολιτικό σκηνικό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου 2012 μέχρι και σήμερα καθώς – εκτός από τα χαμηλά ποσοστά του νέου δικομματισμού- η ψαλίδα μεταξύ των δυο μεγάλων κομμάτων παραμένει σε οριακά επίπεδα.

στημα σε δεύτερη θέση, στα μέσα του 2013 τα δυο κόμματα εμφάνιζαν σχεδόν ισοδύναμα ποσοστά ενώ ακολουθούσε μια περίοδος κατά την οποία κατάφερε να πάρει ξανά βραχεία κεφαλή το κυβερνών κόμμα. Ακόμη όμως και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εταιρειών που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση, η διαφορά από την ΝΔ δεν ξεπερνά το 0,8%.

τέτοιοι διπολισμοί, συνήθως ευνοείται ο ισχυρότερος από τους κυβερνητικούς εταίρους» επισημαίνουν αναλυτές. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως παρά την παλαιότερη πτώση των ποσοστών της η Χρυσή Αυγή εξακολουθεί να διαθέτει έναν σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων της τάξης του 7% στην πρόθεση ψήφου που εκτινάσσεται γύρω στα 10% στην εκτίμηση.

20%. Σε αυτούς δεν υπολογίζεται η λεγόμενη αδιευκρίνιστη ψήφος, δηλαδή όσοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα αποφασίσει που επίσης υπερβαίνει το 10%. ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατη-

για την πλειοψηφία του λαού, ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη διέξοδος από το σημερινό τραγικό αδιέξοδο, για τις δυνάμεις του μνημονίου, της συντήρησης, της διαπλοκής και της οικονομικής ολιγαρχίας τα πράγματα είναι αλλιώς: «Γι αυτούς ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα, το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ» είπε. Για τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «είναι

τογενέσεις; Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε... «Ακούστηκαν και πάλι μόνον ύβρεις και συκοφαντίες» δήλωσε ο Σίμος Κεδικογλου, σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην ΚΕ του

Σχεδόν στάσιμη με μια τάση ελαφρού προβαδίσματος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που δείχνει πως η αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα παρά την επιχείρηση εκμετάλλευσης των έντονων κοινωνικών προβλημάτων. Παρότι η ΝΔ μετά τις εκλογές βρέθηκε για κάποιο διά-

«Η ανακοπή της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ελλιπή προγραμματική του καθαρότητα» σημειώνουν αναλυτές. Αντιθέτως, η ΝΔ παρουσιάζει αντιστάσεις, διατηρώντας τις δυνάμεις παρά τον ενάμιση χρόνο διακυβέρνησης που συνήθως συνεπάγεται φθορές. Το γεγονός αυτό αποδίδεται μεταξύ άλλων και στο κυβερνητικό δίπολο ΝΔΠΑΣΟΚ. «Όπως εξελίσσονται

Πρόκειται για το κόμμα που εμφανίζει την μεγαλύτερη συσπείρωση – κινείται γύρω στο 85%. Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηρίζουν επίσης οι δημοσκόποι και οι αναλυτές το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν ή επιλέγουν άκυρο και λευκό: «Για πρώτη φορά είναι τόσο πολλοί». Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό κινείται πλέον πάνω από 10% και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις και το

γόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ασκώντας του σκληρή κριτική λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Τώρα έχουμε ένα πρωθυπουργό σε πανικό.» Επικεντρώνοντας την ομιλία του αποκλειστικά στην κυβέρνηση και τον κ. Σαμαρά προσωπικά και χωρίς να κάνει καμία αναφορά στα άλλα κόμματα, κάτι που σηματοδοτεί και τη μορφή του προεκλογικού αγώνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως αν

εκπρόσωπος του παλιού και του φθαρμένου». Πρόσθεσε, δε, ότι «ο φόβος του δεν κρύβεται», ενώ αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, όπου επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε κατά της μεταξύ τους συνεργασίας, διερωτήθηκε: «Ποιος, αλήθεια, του το ζήτησε; Ποιος τον πιέζει; Ποιοι ονειρεύονται τέτοιου είδους ανώμαλα συμπλέγματα; Τέτοιου είδους πολιτικές τερα-

ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι κρίμα που δεν ακούστηκε, ούτε μία συγκεκριμένη πρόταση για το καλό του τόπου» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα, έκανε το ακόλουθο σχόλιο: Συνέχεια στη σελ. 42

Στις 18 Μαίου οι εκλογές ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Με τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών -στις 25 Μαΐου- θα συμπέσουν οι ευρωεκλογές, ενώ ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί την προηγούμενη Κυριακή (18 Μαΐου), διευκρινίζει μέσω του Βήματος της Κυριακής ο Γιάννης Μιχελάκης.

«Είδαμε πρακτικά το θέμα και είπαμε να διευκολύνουμε την εκλογική διαδικασία και να περιορίσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Φαντάζεστε τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνταν, αν την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών με σταυρό προτίμησης για δημοτικούς και περιΟ υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι θα φερειακούς συμβούλους σε δύο ξεχωριστές κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, ώστε να μπει κάλπες, προσθέταμε και μια τρίτη κάλπη για την τέλος στην ασάφεια που αυτή τη στιγμή υπάρχει Ευρωβουλή;» λέει χαρακτηριστικά. στον εκλογικό νόμο. Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μιχελάκης ξεκαθα-

ρίζει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα τριπλών εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι οι βουλευτικές θα γίνουν το 2016. Ο κ. Μιχελάκης στρέφεται και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Εσείς πιστεύετε ότι αν ποτέ γινόταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ερχόταν να εφαρμόσει αυτά που λέει, θα μπορούσε η χώρα να σταθεί στα πόδια της; [...] Πιστεύετε τελικά ότι με αυτά που λέει μπορεί να μείνει η χώρα στην σματα χειρότερα από αυτά της Αργεντινής. Και, τέλος πάντων, δεν θα αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ευρωζώνη;» «Επιλογές Αργεντινής θα έχουν αποτελέ- μας κάνει Αργεντινή!» καταλήγει.


4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ρευστή η κατάσταση Ρευστή παραμένει η κατάσταση ως προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Καθημερινά στα ΜΜΕ διοχετεύονται ειδήσεις αναλόγως των επιθυμιών των εντολέων τους, με αποτέλεσμα να παραμένει θολό το τοπίο και οι υποψήφιοι να μην γνωρίζουν τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν.

Ο κ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΡΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ

Μαχαιρίδη, ο οποίος έχει χάσει πολύ από την δυναμική των προηγούμενων χρόνων και είναι πλέον ευάλωτος. Ο μέχρι στιγμής αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια κ. Στη Ρόδο, το σενάριο περί διάσπασης του Κόκκινος, έχει ήδη συζητήσει την ενσωμάτωση ενός δήμου σε τρεις ή τέσσερεις νέους δήμους του στην παράταξη Χατζημάρκου και απλά ανακαλά κρατεί. Ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λέσβος έχει πάρει το ΟΚ της διάσπασης της κι αυτό σηματοδοτεί την διάσπαση κι άλλων δήμων σε όλη την χώρα. Βέβαια, μόλις ανακοινωθεί επίσημα μία διάσπαση δήμου, αναμένεται να επακολουθήσει μία άνευ προηγουμένου πίεση και από άλλους δήμους. Κι εδώ να υπογραμμίσουμε πως αν το θέμα έλθει ως τροποποίηση νόμου στη Βουλή, οι βουλευτές θα υπερψηφίσουν την διάσπαση, γιατί υποτίθεται ότι είναι αίτημα του λαού των περιοχών που την ζητούν, ενώ παράλληλα θα έχουν περισσότερους κομματάρχες για την ώρα που θα τους χρειαστούν. Όλο αυτά, όμως, έχουν δημιουργήσει μία ερμαφρόδιτη κατάσταση στο νησί μας, με τους υποψηφίους να μην μπορούν να εκδηλώσουν τις προθέσεις τους. Σήμερα οι μόνοι που έχουν ξεκινήσει είναι για την περιφέρεια ο κ. Μαχαιρίδης και ο κ. Σπύρου, για δε τον δήμο Ρόδου ο κ. Υψηλάντης και ο κ. Καρίκης, οι οποίοι, όπως και να είναι ο δήμος θα τον διεκδικήσουν ή ολόκληρο ή ένα κομμάτι του. Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Κουσουρνάς είναι πολύ προβληματισμένος ακόμα και στη περίπτωση που μείνει ένας δήμος. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει τον έχουν πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τον κ. Χατζημάρκο, αλλά και με τους άλλους υποψηφίους. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν διασπασθεί ο δήμος της Ρόδου ο κ. Κουσουρνάς δεν θα είναι υποψήφιος. Όσο αφορά τώρα τον κ. Χατζημάρκο, οι μετρήσεις του χαρίζουν πρωτιά τόσο σε μένει τις τελικές αποφάσεις του τελευταίου. Το Περιφέρεια, όσο και σε δήμο, κάτι το οποίο τον παιγνίδι των εκλογών της αυτοδιοίκησης έχει έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Μάλιστα, οι άν- δύο γήπεδα στα οποία πρωταγωνιστής είναι ο θρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά του πι- Γιώργος Χατζημάρκος, η απόφαση του οποίου στεύουν ότι η συνεχιζόμενη κολοκυθιά με το θα κρίνει το αποτέλεσμα και των δύο γηπέδων. Οι δύο νεοεμφανισθέντες υποψήφιοι για τον σπάσιμο ή όχι του δήμου τον σπρώχνει προς Περιφέρεια, όπου θα δώσει σκληρή μάχη με τον κ. δήμο της Ρόδου, Καρίκης και Υψηλάντης, έχουν

ξεκινήσει να «στρατολογούν» υποψηφίους συμβούλους και δειλά –δειλά δίνουν το στίγμα τους στη ροδιακή κοινωνία. Ο κ. Καρίκης θα έχει την στήριξη του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της παράταξης του θα απαρτίζεται από ομοϊδεάτες του. Ο έτερος κ. Υψηλάντης θα έχει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά παράλληλα και την στήριξη της ομάδας Γιαννόπουλου, αφού ο υποψήφιος δήμαρχος διετέλεσε ένα από τα πολύ καλά στελέχη του τέως δημάρχου και χαί-

κ. Μιχελάκη και ανάλογα θα αποφασίσει. Πάντως έχει κάνει μία «προκαταρτική» βολιδοσκόπηση ανθρώπων που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν τον συνδυασμό του και τους κρατά σε αναμονή. Με αυτά και μ’ αυτά ο καιρός περνά η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει, αλλά η κατάσταση παραμένει θολή. Και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποδοθεί σε καλό χειρισμό της κυβέρνησης, που δείχνει αναποφάσιστη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Τα «ήξεις – αφίξεις» του κ. Μιχελάκη δεν τιμούν τον ίδιο ούτε και το κόμμα που

ρει της εκτίμησης του. Και οι δύο υποψήφιοι έχουν λοιπόν, μία βάση για αρχή και δεν απομένει παρά να παλέψουν για την επικράτηση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τους. Η υποψηφιότητα του κ. Χατζηδιάκου για τον δήμο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αφού κι αυτός περιμένει την οριστική απόφαση του υπουργού

τον ανέδειξε. Δεν έχει το δικαίωμα να αμφιταλαντεύεται τρεις μήνες πριν τις εκλογές και να παίζει παιγνίδια καθαρά ψηφοθηρικά. Γιατί η απόφαση περί διάσπασης μπορεί να παρθεί και στις 15 Μαρτίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ένας δήμος σαν αυτό της Ρόδου που έγινε μετά από συγχώνευση δέκα προηγούμενων δήμων, δεν μπορεί να διασπασθεί σε τρεις ή τέσσερεις νέους δήμους, χωρίς να διαχωριστούν και τα υπόλοιπα. Ο ενιαίος δήμος πλήρωσε δάνεια και προμηθευτές προηγούμενων δήμων, ενέταξε το προσωπικό σε διάφορες καίριες θέσεις, που είναι δύσκολο να αλλάξουν, η καθαριότητα, η ΔΕΥΑΡ, ο Βιολογικός, οι Πηγές Καλλιθέας -η μοναδική εταιρεία- ο ΔΟΠΑΡ, είναι θέματα που θέλουν δουλειά για να αλλάξουν. Άσε που θα έχουμε πρόβλημα και με τις ονομασίες των νέων δήμων αλλά πολύ περισσότερο με τον καθορισμό της πρωτεύουσας τους. Ο Καλλικράτης που τόσο απότομα μπήκε στη ζωή μας θα συνεχίσει να μας βασανίζει ακόμα για μερικές μέρες.

Σε έκθεση σκαφών στήσαμε περίπτερο Είπαμε να συμμετέχουμε σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου, αλλά να ξέρουμε και τι διαφημίζουμε. Αρκετά νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, πήραν μέρος στην έκθεση θαλάσσιου τουρισμού ΒΟΟΤ που έγινε τον περασμένο μήνα στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η έκθεση αυτή, όμως, είναι σχεδόν αποκλειστικά για τους φίλους του σκάφους και όλος ο χώρος καλύπτεται από σκάφη αναψυχής. Πολύ καλά κάναμε να δώσουμε το παρόν και να διαφημίσουμε τα νησιά μας, αλλά τι απαντήσεις άραγε έδιναν οι εκπρόσωποι μας στις ερωτήσεις για την ύπαρξη μαρίνων, για το κόστος παραμονής σε αυτές, για τις παροχές που δίνουν στα σκάφη και όλα όσα ενδιαφέρουν έναν κάτοχο σκάφους; Για την ιστορία δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της περιφέρειας για την παρουσία μας εκεί. «Στην έκθεση θαλάσσιου τουρισμού ΒΟΟΤ του Ντύσσελντορφ της Γερμανίας η Ρόδος Έκλεισαν εχθές, Κυριακή 26 Ιανουαρίου, οι πόρτες της διεθνούς έκθεσης θαλάσσιου τουρισμού ΒΟΟΤ στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ήταν παρούσα για

πρώτη φόρα στην εν λόγω έκθεση, διαθέτοντας στους επαγγελματίες των νησιών της την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους προορισμούς τους σε ένα ιδιαίτερα όμορφο εκθεσιακό χώρο 2300 τ.μ. Το περίπτερο βρισκόταν στο HALL 3, στο οποίο εκπροσωπούνταν οι καταδυτικοί προορισμοί ανά τον κόσμο, και φιλοξενήθηκαν επιχειρηματίες του χώρου από τα νησιά της

Σαντορίνης, της Νάξου, της Αμοργού, της Μήλου, της Ίου, της Κέας, της Λέρου καθώς και ο εκπρόσωπος της μαρίνας της Κω. Τα μηνύματα που ελήφθησαν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον, καθώς οι Γερμανοί επισκέπτες έδειξαν ενδιαφέρον για το καταδυτικό προϊόν των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, το οποίο είναι ακόμα σχετικά άγνωστο στις ξένες αγορές. «Ξεκίνησε μια καλή προσπάθεια για την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των νησιών μας και είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε συνεπείς στο μέλλον σε τέτοιου είδους συνέργειες με τους κατά τόπους επαγγελματίες, ώστε οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να καταφέρουν να αποκτήσουν ένα μερίδιο από τη γερμανική καταδυτική τουριστική βιομηχανία. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι η εν λόγω χώρα διαθέτει 3 εκατομμύρια εν δυνάμει ταξιδιώτες της ανωτέρω δραστηριότητας», τονίζει η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, κα Ελευθερία Φτακλάκη. Τέλος, την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, το Ελληνικό Προξενείο του Ντύσσελντορφ διοργάνωσε μια εκδήλωση με Γερμανούς δημοσιογράφους και tour operators, στη διάρκεια της οποίας έγινε μια παρουσίαση των νησιών του Αιγαίου. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησε ο υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού Κυκλάδων, κος Δημήτρης Πασχαλίδης.»


ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Στα όρια της ανοχής και αντοχής Δήλωνε προ καιρού ο κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ότι οι Έλληνες φορολογούνται λιγότερο από τους άλλους Ευρωπαίους, μέσα στην κατακραυγή αναδιπλώθηκε λίγο αλλά επέμενε στην άποψη του.

Γράφει ο Προκρούστης Δυστυχώς για αυτόν τον διαψεύδει όχι κάποιος αντιπολιτευόμενος αλλά το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, που στην έκθεση του αναφέρει: -ΦΠΑ: Έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες. - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες. Στην ίδια έκθεση τονίζεται με έμφαση ότι η υπερφορολόγηση δεν οδηγεί στην αύξηση των εσόδων αλλά στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην ενίσχυση της τάσης για φοροδιαφυγή λόγω αδυναμίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την υπερφορολόγηση στα χρόνια της κρίσης. -Αυξάνονται ακόμα πιο πολύ οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές με την επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης από 1 έως 4 τοις εκατό. - Ο φόρος Εισοδήματος από το 2010 μέχρι σήμερα επταπλασιάστηκε για Μισθωτούς και Συνταξιούχους και εννεαπλασιάστηκε για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες. - Φόρος ακινήτων , το 2009 ήταν 500 εκατ σήμερα 3,5 δις - Φόρος Υπεραξίας ακινήτων με άγνωστες ακόμα συνέπειες. - ΦΠΑ Από το 2010 αυξήθηκε με διάφορους τρόπους τέσσερις φορές. - Τεκμήρια και τέλη κυκλοφορίας από το 2010 αυξήθηκαν δυο φορές. - Φόρος καυσίμων τρεις φορές περισσότερος από το 2010. - Από το 2010 επιβλήθηκε για πρώτη φορά Φόρος κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος. Κερασάκι σε όλα αυτά, μπλόκο στις καταθέσεις, μπλόκο στις συντάξεις, μπλόκο στα εφ άπαξ, συμπληρώνεται ο κύκλος των ηλιθίων αποφάσεων με το μπλόκο στις Γονικές Παροχές. Το παράδοξο της όλης φοροεπιδρομής, τα έσοδα του Κράτους αντί να αυξάνονται μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Στις κλειστές πόρτες των γραφείων των Βρυξελλών ανατρέπονται οι θεωρίες της Κυβέρνησης και για το Πρωτογενές Πλεόνασμα και για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Ξεκάθαρη η αντίδραση των Ευρωπαίων" για ποιο πλεόνασμα μιλάτε, οι ανεξόφλητες οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν το πλεόνασμα σας". Μέχρι σήμερα η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ήταν αποτέλεσμα αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σε λίγο θα γίνει " συνειδητή πράξη" γιατί γίνεται πια φανερό το αδιέξοδο. Είναι υποχρέωση των πολιτών η καταβολή των φόρων αλλά είναι και υποχρέωση της Πολιτείας η διασφάλιση των ελαχίστων Κοινωνικών αγαθών, Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας, Συγκοινωνιών, αποτελεσματικής Διοίκησης. Τα φορολογικά έσοδα πέφτουν σε πηγάδι χωρίς πάτο, ούτε την Δημοσιονομική προσαρμογή επιτυγχάνουν, ούτε την προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη αλλά αντίθετα οδηγούν την Κοινωνία " στον δι’ ασιτίας θάνατον", ίσως να είναι και πιο αποδοτικό, ο νεκρός δεν έχει ανάγκη ούτε από φαγητό, ούτε από νερό, ούτε από φως ούτε από Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το είπε και κάποιος άλλος, " δεν φταίω εγώ για τις συντάξεις, αλλά εσείς που ζείτε πολλά χρόνια". Το ΣΑΜΑΡΟ-ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ δίδυμο φαίνεται ότι βρήκε τη λύση

5

Συνεχίζεται η παράνομη αμμοληψία σε ποταμούς Πριν μερικούς μήνες καταγγείλαμε την παράνομη αμμοληψία που γίνεται σε ποταμούς του νησιού και επιστήσαμε την προσοχή των αρμοδίων. Την περασμένη εβδομάδα η «Ρ» είχε και φωτογραφικό υλικό από στημένη σε ποταμό βιομηχανία παραγωγής σκυροδέματος. Και πάλι οι αρμόδιοι δεν έδωσαν απάντηση, αλλά ούτε και προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για να εξετάσουν την αλήθεια των … φωτογραφιών. Τι έγινε; Που είναι η ΚΥΔ, που είναι η υπηρεσία Περιβάλλοντος; Πότε περιμένουν να παρέμβουν; Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί εκτός της περιβαλλοντικής καταστροφής δημιουργείται και αθέμιτος ανταγωνισμός με τις νόμιμα στημένες βιομηχανίες ετοίμου σκυροδέματος. Αυτές αγοράζουν το χαλίκι λατομείου και πουλούν το σκυρόδεμα. Οι παράνομες πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθούν; Αν δεν αγοράζουν χαλίκι από τα λατομεία πως πουλούν σκυρόδεμα; Είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτός ο απλός έλεγχος; Ίσως σε μία άλλη εποχή, τότε που η οικοδομή στο νησί ήταν σε μεγάλη έξαρση κανείς δεν ενδιαφερόταν για την ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος. Σήμερα, όμως, που η οικοδομή έχει φθάσει στο ναδίρ και τα τρία λατομεία του νησιού κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο, δουλεύοντας εντελώς περιστασιακά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να τα κρατήσει στη ζωή, βάζοντας φρένο στην παράνομη αμμοληψία από τις κοίτες των ποταμών, διαφυλάσσοντας έτσι και τον περιβάλλοντα χώρο; Οι όποιες καταγγελίες θα πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που οφείλουν να δημοσιοποιήσουν και τους δράστες, βάζοντας έτσι φρένο και στους όποιους άλλους επίδοξους μιμητές τους. Δεν μπορεί το κράτος να κυνηγά μόνο αυτόν που κόβει δέντρα χωρίς άδεια και να αφήνει άλλους να αλλάζουν την μορφή των φυσικών χείμαρρων του νησιού.


6

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΟΠΙΚΑ

Τραγελαφικές καταστάσεις... Αλλοπρόσαλλες καταστάσεις επικρατούν στη ΔΕΥΑΡ και η υπομονή των περισσοτέρων έχει εξαντληθεί. Ο μηχανισμός του κράτους για μία ακόμα φορά γελοιοποιήθηκε και οι αντιφάσεις στις γνωματεύσεις οδηγούν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος, κάτω από πιέσεις να αποφασίσει να ανέβει στην Αθήνα για να πάρει δεσμευτική υπουργική εντολή. Ξεκινώντας, λοιπόν, από την κρατική μηχανή να υπενθυμίσουμε ότι το περιβόητο έγγραφο του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ, στο οποίο γίνεται μνεία για τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού της τότε νεοσύστατης ΔΕΥΑ Ιαλυσού, θεωρώντας τον παράνομο, εστάλη στη διοίκηση του ΑΣΕΠ τον Ιούνιο του 2012 με την επισήμανση «Εξαιρετικά επείγον», πρωτοκολλήθηκε στις 30/12/2013 !!! και διαβιβάσθηκε στους αρμοδίους στις 08/01/2014.Δεκαεννιά μήνες για να κοινοποιηθεί ένα

εξαιρετικά επείγον έγγραφο!!! Φανταστείτε αν είναι ένα απλό έγγραφο… Στο έγγραφο-γνωμάτευση του κ. επιθεωρητή αναφέρεται πως οι προσλήψεις στην τότε ΔΕΥΑΙ έγιναν παράνομα και συνεχίζοντας εγκαλεί ακόμα και το νυν διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ για την μεταφορά τους στη νέα ΔΕΥΑΡ, αναφέροντας ότι είχε δόλο και θα πρέπει να καταλογισθούν οι μισθοί αυτών των εργαζομένων στα μέλη της. Παρά, λοιπόν, την σοβαρότητα των απειλών αυτών του κ. επιθεωρητή το ΑΣΕΠ χρειάσθηκε 19 μήνες για να αποφασίσει την διαβίβαση της γνωμάτευσης αυτής. Επόμενο ήταν η γνωμάτευση αυτή να αναστατώσει την επιχείρηση, τους εργαζομένους και την διοίκηση της ΔΕΥΑΡ. Ο δήμαρχος και πρόεδρος του συμβουλίου κ. Κουσουρνάς έδωσε εντολή στους νομικούς του δήμου να αποφανθούν για τα περαιτέρω. Η γνωμάτευση των νομικών του δήμου ήταν εντελώς διαφοροποιημένη από τις θέσεις των νομικών της ΔΕΥΑΡ και μιλά για άμεση απόλυση των

57 πρώην υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ιαλυσού. Κάπου εδώ υπάρχει και μία αντίφαση, αφού η ίδια υπηρεσία όταν γνωμάτευσε για το προσωπικό της πρώην ΑΔΕΚΤ το 2010, εισηγήθηκε την παραμονή του προσωπικού στηριζόμενη στο άρθρο 40 του νόμου 3801/09, ένα άρθρο που επικαλούνται και οι νομικοί της ΔΕΥΑΡ. Πριν, όμως, ο δήμαρχος προχωρήσει στην απόφαση απόλυσης , παρενέβησαν ο πρώην δήμαρχος Ιαλυσού κ. Στάγκας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Χατζημάρκος οι οποίοι μαζί με τον νομικό των εργαζομένων κ. Κόκκινο είχαν μία έντονη συζήτηση με τον δήμαρχο και κατέληξαν στο να μεταβούν στο υπουργείο Εσωτερικών αύριο και να θέσουν προ των ευθυνών του τον υπουργό. Παράλληλα ο διευθυντής της ΔΕΥΑΡ κ. Διακομανόλης δείχνει ανήμπορος να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ενώ είχε υποχρέωση να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μία πιθανή απόλυση των εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑΙ, ανακάλεσε τις άδειες τους, ενώ δεν υπέγραψε το ένταλμα πληρωμής των εργαζομένων όλης της επιχείρησης, με την δικαιολογία ότι είναι σε άδεια ο προϊστάμενος προσωπικού κ. Σάββας, που τυγχάνει να ανήκει στους προς απόλυση… Παραμένει δε άγνωστο το πότε και ποιοι θα πληρωθούν. Τραγελαφικές καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξέγερση. Σε ενδεχόμενη απόλυση

των 57 εργαζομένων η επιχείρηση δείχνει ανέτοιμη κι ανίκανη να αντιμετωπίσει την λειτουργία της. Από την άλλη πλευρά οι νομικοί της ΔΕΥΑΡ, ο κ. Σάββας Παπαγεωργίου και η κα Καλλιρόη Νικολιδάκη, εμμένουν

οποία αναφέρεται σε παρόμοιο θέμα, που αφορά τον δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων της Εύβοιας. Το δημοτικό συμβούλιο του εν λόγω δήμου αποφάσισε το κλείσιμο τριών επιχειρήσεων, εκ των οποίων η μία ήταν η ΔΕΥΑ,

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Λίγο πριν κλείσουμε την ύλη της εφημερίδας πήραμε την πληροφορία για την έγκριση και δημοσίευση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΡ κάτι που σημαίνει ότι ισχυροποιείται τα μέγιστα η προσπάθεια για παραμονή των 57 εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως παράνομα προσληφθέντες από τον επιθεωρητή του ΑΣΕΠ. Τα προβλήματα προσωπικού της ΔΕΥΑΡ επιτέλους λύνονται. Στις 28 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε εγκεκριμένος ο ΟΕΥ της επιχείρησης, κάτι που σημαίνει ότι εγκρίθηκε ο αριθμός του προσωπικού και οι θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη για την λειτουργία της η επιχείρηση. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια ανατροπής του ισχυρισμού του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ περί μη νόμιμης πρόσληψης τους. Έτσι πιθανότατα στην αυριανή συνάντηση της Ροδίτικης αντιπροσωπείας με τον υπουργό κ. Μιχελάκη να κλείσει άμεσα το όλο θέμα και να επέλθει η ηρεμία στη ΔΕΥΑΡ. στις δικές τους γνωματεύσεις και θεωρούν προσβλητική γι αυτούς την γνωμάτευση των νομικών του δήμου. Επικαλούνται το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος ανέφερε ότι όσο υπάρχει εκκρεμοδικία δεν μπορεί να εκφράσει άποψη και παράλληλα επικαλούνται την γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του κράτους, την 194/2013, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Εσωτερικών και η

και την μεταφορά του προσωπικού τους στον δήμο. Εδώ να σημειωθεί ότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις και πόρισμα του ΑΣΕΠ που μιλούσαν για παράνομες προσλήψεις. Το νομικό συμβούλιο του κράτους στην γνωμάτευση του αναφέρει ότι «ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τις αποφάσεις μεταφοράς του προσωπικού στα νέα νομικά πρόσωπα»… Κάτι τέτοιο έγινε και από την ΔΕΥΑΡ, η διοίκηση της οποίας έχει στα

ΣΤΗ ΔΕΥΑΡ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ 57 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΩΡΑ... χέρια της διαπιστωτικές πράξεις των πρώην ΔΕΥΑ με το προσωπικό που παρέλαβε και ενσωμάτωσε στη νεοσυσταθείσα επιχείρηση. Κι εδώ να υπενθυμίσουμε ότι και το Ελεγκτικό Συμβούλιο εγκρίνει μέχρι σήμερα την μισθοδοσία όλου του προσωπικού της ΔΕΥΑΡ, γιατί δεν εξετάζει τον τρόπο πρόσληψης του, αλλά τον τρόπο μεταφοράς τους. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως η καθυστέρηση του ΑΣΕΠ να απαντήσει στο ερώτημα της ΔΕΥΑΡ για τους εργαζόμενους της, αυτόματα θεωρείται συγκαταβατική και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κριθούν υπεύθυνοι οι σημερινοί διοικούντες την επιχείρηση. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υπόθεση της ΔΕΥΑΡ έχει πολύ δρόμο ακόμα και το ενδεχόμενο να αναδειχθούν κι άλλα στοιχεία είναι πολύ πιθανόν. ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ Ο ΣΤΑΓΚΑΣ Στο μεταξύ ο πρώην δήμαρχος Ιαλυσού κ. Σάκης Στάγκας θεώρησε και πάλι ότι όλος ο θόρυβος για το προσωπικό του είναι σκόπιμος και ενέχει θέσεις εκδικητικές, τόσο από την δημοτική αρχή, όσο και από τον διευθυντή της ΔΕΥΑΡ. Κι αυτό γιατί προχώρησαν σε ενέργειες χωρίς να του ζητήσουν πληροφορίες και έγγραφα, παρά το γεγονός ότι είναι αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και μέλος του δ.σ. της ΔΕΥΑΡ. Μάλιστα, ισχυρίζεται ο κ. Στάγκας ότι από την ενοποίηση της επιχείρησης το 2011 οι δύο προαναφερθέντες σχεδίαζαν να μην αποδεχθούν το προσωπικό της ΔΕΥΑΙ στη νέα ΔΕΥΑΡ και με παρεμβάσεις του το προσωπικό ενσωματώθηκε με το υπόλοιπο. Ο κ. Στάγκας θεωρεί ότι αν ο δήμαρχος προχωρήσει σε απολύσεις τότε θα ανοίξουν παλιοί φάκελοι όπου αναγράφονται οι πρώην υπάλληλοι της ΑΔΕΚΤ, της ΑΔΕΚΑΜ, και της Ρόδον ΑΕ., που μετά το κλείσιμο των εταιρειών μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες.


7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

“Χρειάζεται νέα δυναμική...” Και εκεί που περιμέναμε να …φανεί στην Αυτοδιοίκηση την οποία έχει υπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία, είδαμε να διεκδικεί την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου…Ο Φώτης Κωστόπουλος, περι αυτού πρόκειται, παραχωρεί σήμερα μια περιεκτική συνέντευξη στη Γνώμη και απαντά στο πως και το γιατί κατέληξε σε αυτή την απόφαση που έχει ως αποτέλεσμα να «αντιπαρατεθεί» με τον επι σειρά ετών πρόεδρο του συλλόγου Κώστα Σαρρή. Χαρακτηρίζει την κίνηση του αυτή ως φυσιολογική αφού ασκεί μαχόμενη δικηγορία εδώ και πολλά χρόνια… Μας εξηγεί πως έλαβε την απόφαση του: «Έγινε μετά από μεγάλο προβληματισμό και παρότρυνση πολλών συναδέλφων μου. Χρειάζεται ανανέωση στην διοίκηση του Συλλόγου μας». Πολλοί συνάδελφοι μου –συνεχίζει-ένοιωθαν ότι υπάρχει έλλειμμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου αλλά και στην κοινωνία. Γιαυτό αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία, για να δώσουμε μια νέα δυναμική στο Σύλλογο μας. Απέναντι του θα έχει τον επι 15 ολόκληρα χρόνια πρόεδρο Κώστα Σαρρή… «Πιστεύω ότι στα 15 χρόνια αυτά, ότι ήταν να προσφέρει το πρόσφερε, δεν βλέπω τι είναι αυτό που θα κάνει από εδώ και στο εξής, που δεν μπορούσε να γίνει την τελευταία 15ετία. Εξ άλλου η ανανέωση αποτελεί ανάγκη, σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γιατί και από μόνη της θα φέρει μια νέα δυναμική». Μιλά για την ανάγκη η Ρόδος να αποκτήσει σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο και όπως αναφέρει δική του ιδέα ήταν αυτή. “Η μεταστέγαση του Δικαστικού Μεγάρου στο παλιό Νοσοκομείο ήταν μια άλλη επιλογή, την οποία στηρίξαμε όλοι στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Όμως αυτή η λύση δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς» και προσθέτει ότι πρέπει να μελετηθεί το θέμα από την αρχή. Καταθέτει και πρόταση, για την επέκταση στο κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών….. Αναφέρεται στα μεγάλα πρόβλημα της Δικαιοσύνης στην περιοχή μας. Το πρώτο είναι το κτιριακό και το δεύτερο, όπως σε όλη την Ελλάδα, οι πολυετείς καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε φθάσει σε επίπεδα αρνησιδικίας. Υπάρχουν νέοι τρόποι επίλυσης των διαφορών, εξωδικαστικά, που θα τους αναδείξουμε αν μας εμπιστευθούν οι συνάδελφοι μας δηλώνει.. Τονίζει τέλος ότι θα συνεργαστεί με όποια δημοτική η περιφερειακή αρχή εκλεγεί με στόχο την επίλυση των προβλημάτων δικηγόρων και δικαιοσύνης ενώ “θα είμαστε και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για το καλό του τόπου μας”.

Στις δημοτικές εκλογές σας περιμέναμε, στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, σας βρίσκουμε...Πως έγινε αυτό; Ουδέποτε έπαψα να είμαι Δικηγόρος και να ασκώ μαχόμενη δικηγορία. Ως εκ τούτου είναι πολύ φυσιολογική αυτή η εξέλιξη. Τι ήταν αυτό αλήθεια που σας έσπρωξε στο να διεκδικείτε την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου; Η απόφαση μου αυτή προήλθε από προβληματισμό αρκετού χρόνου και ενισχύθηκε από την ανάγκη και την παρότρυνση πολλών συναδέλφων μου, οι οποίοι θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρξει ανανέωση στην Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εκτός των υπηρεσιών που μπορεί και πρέπει να προσφέρει στα μέλη του, μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ιδιαίτερα σ’αυτή την δύσκολη εποχή που βιώνουμε όλοι μας. Από συζητήσεις με τους περισσότερους συναδέλφους μου διαπίστωσα ότι ένοιωθαν ότι υπάρχει έλλειμμα στην παρουσία του Δικηγορικού Συλλόγου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν, ιδιαίτερα οι νεώτεροι συνάδελφοι. Αυτοί όλοι οι προβληματισμοί, όπως αποτυπώθηκαν και στην επιστολή που έστειλα σ’όλους τους συναδέλφους μου μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας μου, με έκαναν να πάρω την απόφαση να διεκδικήσω την Προεδρία του Δικηγορικού μας Συλλόγου με σκοπό να δώσουμε μια νέα δυναμική στα Διοικητικά του Συλλόγου.

γάρου στο παλιό Νοσοκομείο ήταν μια άλλη επιλογή, την οποία στηρίξαμε όλοι στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Όμως αυτή η λύση δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς. Τώρα βρισκόμαστε και πάλι στην αφετηρία και πρέπει να μελετήσουμε το θέμα από μηδενική βάση. Πάγια θέση και διεκδίκηση μας είναι η ανέγερση νέου δικαστικού Μεγάρου, όμως εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις με την επέκταση σε παρακείμενο κτίριο, όπως αυτό της Λέσχης Αξιωματικών, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την παΣε κάθε περίπτωση χρειάζεται να γίρουσία και προσφορά του απερχόμε- νουν παρεμβάσεις και στο υφιστάμενο νου Προέδρου και συναδέλφου κ. κτίριο. Σαρρή τα τελευταία δέκα πέντε (15) χρόνια που είναι Πρόεδρος, θεωρώ ότι Ποια είναι τα σημαντικότερα απαιτείται ανανέωση. προβλήματα στην Δικαιοσύνη Πιστεύω ότι στα 15 χρόνια αυτά, ότι της περιοχής μας; ήταν να προσφέρει το πρόσφερε, δεν Τα προβλήματα είναι κοινά, εκτός βλέπω τι είναι αυτό που θα κάνει από του κτιριολογικού, το μεγαλύτερο πρόεδώ και στο εξής, που δεν μπορούσε βλημα που βιώνει η Δικαιοσύνη, είναι να γίνει την τελευταία 15ετία. οι πολυετείς καθυστερήσεις στην εκδίΕξ άλλου η ανανέωση αποτελεί καση των υποθέσεων, με αποτέλεσμα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΩΘΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα το "τοπίο" στον δικηγορικό κόσμο του νησιού μας; Η κρίση τι επιπτώσεις έχει; Σαφώς και έχει επιπτώσεις και μάλιστα ορατές. Οι δικηγόροι αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας και βιώνουν έντονα την κρίση που περνάμε. Όταν τα πράγματα πάνε καλά η πα- ανάγκη, σε όλα τα επίπεδα της ζωής, ρουσία και στήριξη του Δικηγορικού γιατί και από μόνη της θα φέρει μια νέα Συλλόγου στα μέλη του, ίσως να μην δυναμική. ήταν τόσο αναγκαία, όμως τώρα λόγω Η δημιουργία δικαστικού μεγάκρίσης, η ανάγκη αυτή είναι έντονη και ρου σε περίπτωση που εκλεγείτε απαραίτητη. είναι μέσα στους στόχους σας; Δική μου άποψη και πρόταση εδώ Δεν σας προβληματίζει οτι "απέκαι πολλά χρόνια ήταν η ανέγερση του ναντι" σας έχετε τον Κώστα νέου Δικαστικού Μεγάρου. Σαρρή, έναν έμπειρο δικηγόρο Η μεταστέγαση του Δικαστικού Μεκαι επι σειρά ετών πρόεδρο;

να έχουμε φθάσει σε επίπεδα αρνησιδικίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη. Έχουν θεσπισθεί νέοι τρόποι επίλυσης των διαφορών, εξωδικαστικά. Μια από τις προτεραιότητες μας εφόσον εκλεγούμε, θα είναι να αναδείξουμε αυτούς τους θεσμούς και να πείσουμε τους πολίτες να τους εμπιστευθούν. Και κάτι τελευταίο...Θα ήθελα το σχόλιο σας για τα όσα τεκταίνονται γύρω απο τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε Ρόδο και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δε θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκητης, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική ουσιαστικά περίοδο. Μοναδικό μου μέλημα τώρα αλλά και τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια, εφόσον εκλεγώ, θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου και των Δικηγόρων. Θα συνεργασθώ με οποιαδήποτε Δημοτική και Περιφερειακή αρχή εκλεγεί για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, ενώ θα είμαστε και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για το καλό του τόπου μας.


8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σημαντικό και ουσιαστικό σε έργα και δράσεις χαρακτηρίζει τον απολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η Λίνα Παπατσή, περιφερειακή σύμβουλος της παράταξης Μαχαιρίδη που έγινε όπως σημειώνει κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η κ. Παπατσή παραχωρεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στη Γνώμη όπου μιλά για το γεμάτο ενδιαφέρον «ταξίδι» στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αλλά και για τη δουλειά που γίνεται μέσα από το «ΚΕΚ Γεννηματάς» στο οποίο προεδρεύει. “Ξεκινήσαμε λέει ένα δύσκολο εγχείρημα, αυτό της αιρετής περιφέρειας με όνειρα και προσδοκίες… Στη πορεία ήρθαν τα

μνημόνια με τις μεγάλες περικοπές στους πόρους στην Αυτοδιοίκηση. Παρόλα αυτά, τονίζει η κ. Παπατσή, η περιφερειακή αρχή διεκδίκησε και κατάφερε την ομαλή μετάβαση στο νέο «καθεστώς». «Κατέκτησε πρόσθετους πόρους καθώς και την πρωτιά πανελλαδικά, σε απορροφήσεις πόρων του ΕΣΠΑ. Τολμώ να πω πως ήταν ένα μοναδικό βίωμα, με θετικό πρόσημο αυτή η διαδρομή των 3.5 χρόνων». Αναφέρεται στο «ΚΕΚ Γεννηματάς» όπου γίνεται σημαντική δουλειά στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων με πόρους της περιφέρειας. «Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 415 προγράμματα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

όλα τα νησιά και τα έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 9.600 καταρτιζόμενοι. Για τη νέα χρονιά 2014 ήδη έχουν ξεκινήσει τμήματα μέσα στον Ιανουάριο και από τον επόμενο μήνα θα εντατικοποιηθούν σε όλα τα νησιά μας. Δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να επικαιροποιήσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους καθώς και να αναπτύξουν μια πιο σύγχρονη επαγγελματική δράση. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την προσδοκώμενη αύξηση της απασχόλησης, την οικονομική ευημερία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία».

Για τις προσεχείς περιφερειακές εκλογές η Λινα Παπατσή δηλώνει παρούσα με τον Γιάννη Μαχαιρίδη όπως λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι ενεργός πολίτης, αγαπώ και νοιάζομαι για τον τόπο μου και θα σταθώ δίπλα στην παράταξη προκειμένου να στηρίξω το έργο που έχει συντελεστεί». Χαρακτηρίζει τον Γιάννη Μαχαιρίδη έμπειρο, μαχητικό και αποτελεσματικό: «Δεν είναι τυχαίο πως στις δύσκολες στιγμές, αυτοδιοικητικοί και μη, απευθύνονται στην Περιφέρεια, στον Μαχαιρίδη που ξέρει να βρίσκει λύσεις και να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στο πλαίσιο πάντα του νόμιμου και εφικτού»

“Κλείνουμε με θετικό πρόσημο” Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΤΣΗ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Να ξεκινήσω από τον πρόσφατο απολογισμό της περιφερειακής αρχής...Τι λέτε, οι κάτοικοι των δύο Νομών πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από το έργο και τη δράση της παράταξης σας; Κα. Βενιανάκη, με την παρουσίαση του απολογισμού του 2013 στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο ολοκληρώθηκε η τρίτη χρονιά λειτουργίας της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Αναδείχθηκε ένας απολογισμός σημαντικός και ουσιαστικός με αξιοσημείωτο αριθμό δράσεων και έργων, αποτέλεσμα της επίπονης προσπάθειας, και της σκληρής δουλειάς, όλων των εμπλεκομένων, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων, που πίστεψαν, στους στόχους τους, στις δυνάμεις τους, και προσπάθησαν να ανταποκριθούν και να φέρουν σε πέρας το έργο τους κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η γενικευμένη κρίση. Οι κάτοικοι των νησιών μας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο νέο διαμορφωμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον γνωρίζουν πως τα διαχρονικά και μεγάλα προβλήματα που τους απασχολούν, υγεία, ακτοπλοΐα, απασχόληση, δεν ανήκουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς περιφερειακής αρχής με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση τους και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Ποια είναι τα "συν" και ποια τα "πλην" της πρώτης αιρετής θητείας στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου; Πως ήταν για εσάς αυτό το "ταξίδι"; Κάθε αρχή και δύσκολη. Ξεκινώντας από την εφαρμογή του νέου θεσμού του «Καλλικράτη» αναλάβαμε ένα πολλά υποσχόμενο και δύσκολο εγχείρημα, με όνειρα και προσδοκίες. Στα πρώτα βήματα μας, ήρθαμε αντιμέτωποι τόσο με τις αδυναμίες του νομοθετήματος, όσο και με τις δυσμενείς εξελίξεις στα δημοσιονομικά της χώρας και τους σκληρούς όρους των μνημονίων που δυσχέραναν τη λειτουργία της Περιφέρειας, με μεγάλες περικοπές στους πόρους των ΚΑΠ, τη μείωση του προσωπικού, τη δημιουργία αρνητικής ψυχολογίας στους εργαζόμενους και στους πολίτες. Παρόλα αυτά με αίσθημα ευθύνης και συνεχείς διεκδικήσεις η περιφερειακή αρχή κατάφερε μια ομαλή μετάβαση από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τη σωστή οργάνωση της, διεκδίκησε και κατέκτησε πρόσθετους πόρους

καθώς και την πρωτιά πανελλαδικά, σε απορροφήσεις πόρων του ΕΣΠΑ. Κα. Βενιανάκη κάθε ταξίδι είναι μια δυνατή και ξεχωριστή εμπειρία, με δύσκολες αλλά και ευχάριστες στιγμές. Βαδίζοντας προς το τέλος της θητείαq μου στον Β΄ βαθμό της αυτοδιοίκησης τολμώ να πω πως ήταν ένα μοναδικό βίωμα, με θετικό πρόσημο. Να σταθούμε στο "ΚΕΚ Γεννηματάς" 'όπου είστε πρόεδρος. φαίνεται ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά...Δώστε μας την εικόνα των προγραμμάτων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς είναι ο σπουδαιότερος αυτοδιοικητικός οργανισμός κατάρτισης ενηλίκων στο Νότιο Αιγαίο, με πολυετή εμπειρία και παρουσία στην υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. Πράγματι κατά την περίοδο αυτή έχει επιτελεσθεί ένα σημαντικό έργο που αφορά το σύνολο των κατοίκων των νησιών μας, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Περιφέρεια με ίδιους πόρους της χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας – επιχειρηματικότητας, του πρωτογενούς τομέα, στα παραδοσιακά επαγγέλματα, στην απόκτηση δεξιοτήτων, την αγωγή των πολιτών. Διαβουλευτήκαμε με μεγάλο αριθμό φορέων της Περιφέρειας όπως Δήμους, Επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης να έχει μία ολιστική προσέγγιση, να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων στόχου της Περιφέρειας, και να παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων που να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Παρατηρείται τεράστιο ενδιαφέρον, ήδη έχουν υλοποιηθεί 415 προγράμματα σε όλα τα νησιά και τα έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 9.600 καταρτιζόμενοι. Για τη νέα χρονιά 2014 ήδη έχουν ξεκινήσει τμήματα μέσα στον Ιανουάριο και από τον επόμενο μήνα θα εντατικοποιηθούν σε όλα τα νησιά μας. Ποιες είναι οι στοχεύσεις της περιφέρειας μέσα από τα προγράμματα που υλοποιείτε; Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, οι

συνεχώς μεταβαλλόμενοι όροι εργασίας, οι σκληρές συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το σύγχρονο περιβάλλον της οικονομίας. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προστασία της κοινωνικής συνοχής, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εργασία, που οφείλει να παραμείνει δικαίωμα, κάθε πολίτη. Αυτό το δικαίωμα προσπαθούμε να θωρακίσουμε, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να επικαιροποιήσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους καθώς και να αναπτύξουν μια πιο σύγχρονη επαγγελματική δράση. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την προσδοκώμενη αύξηση της απασχόλησης, την οικονομική ευημερία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία. Με ευθύνη, όραμα και κοινωνική ευαισθησία η ΠΝΑΙ και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, ως κύριο εργαλείο της στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επενδύουν στην δια βίου μάθηση όσο και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης. Το Μάιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε νέες περιφερειακές εκλογές. Θα είστε και πάλι υποψήφια με τον Μαχαιρίδη; Η καθημερινότητα όλων μας είναι πλέον τόσο δύσκολη και ρευστή που πρωτίστως με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμη και δημιουργική τους μήνες που απέμειναν και βεβαίως να μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο που έχω αναλάβει, με όσο το δυνατό περισσότερη επιτυχία. Όμως στην κάθοδο της παράταξης μας στις επερχόμενες εκλογές, με επικεφαλής τον Μαχαιρίδη δηλώνω παρούσα. Είμαι ενεργός πολίτης, αγαπώ και νοιάζομαι για τον τόπο μου και θα σταθώ δίπλα στην παράταξη προκειμένου να στηρίξω το έργο που έχει συντελεστεί. Ένα σημαντικό έργο που είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς της παρούσας περιφερειακής αρχής. Πως σχολιάζετε τον Μαχαιρίδη ως περιφερειάρχη; Τα πάει καλά; Είναι κοινή ομολογία πως ο Γιάννης Μαχαιρίδης είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, αποτελεσματικός, με γνώση των προβλημάτων και των λύσεων που απαιτούνται. Μαχητικός που διαρκώς αγωνίζεται για περισσότερες αρμοδιό-

τητες και πόρους, για ουσιαστική αποκέντρωση για την αναβάθμιση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Έχει να επιδείξει στο ενεργητικό του ένα σημαντικό έργο κατά τη θητεία του στη Νομαρχιακή και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και μια χρηστή διαχείριση που του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τόσο το έργο της Περιφέρειας όσο και των Δήμων στο πλαίσιο βέβαια των αρμοδιοτήτων που διαθέτει. Δεν είναι τυχαίο πως στις δύσκολες στιγμές, αυτοδιοικητικοί και μη, απευθύνονται στην Περιφέρεια, στον Μαχαιρίδη που ξέρει να βρίσκει λύσεις και να συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στο πλαίσιο πάντα του νόμιμου και εφικτού. Οι εκλογές στην περιφέρεια φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες...Που θα κριθούν κατά την άποψη σας; Κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες, πολύ περισσότερο οι επερχόμενες οι οποίες διενεργούνται σε περίοδο που όλη η κοινωνία δοκιμάζεται. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό χαρακτηριστικό κατά την άποψη μου στη συγκυρία αυτή είναι το ότι δεν θα δοθούν κομματικά χρίσματα στις παρατάξεις και κάθε πολίτης θα μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα. Γίνεται μια αρχή για ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, δίνεται η ευκαιρία προκειμένου να αναπτυχθεί ουσιαστικός αυτοδιοικητικός διάλογος που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των θεσμικών, των αναπτυξιακών και των οικονομικών θεμάτων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το αποτέλεσμα πιθανότερο θα κριθεί στο κατά πόσο ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει αυτοδιοικητικά ή πολιτικά.


ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περίσσευμα αισιοδοξίας Το 2013 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ομως, και οι πρώτες ενδείξεις για το 2104 είναι αρκετά αισιόδοξες. Πριν από λίγες ημέρες λ.χ., ο Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, έκανε λόγο για αύξηση σε ποσοστό 10% των προκρατήσεων προς τη χώρα μας από τη βρετανική αγορά για το 2014 σε σχέση με το 2013, από ένα πρώτο δείγμα 200 χιλιάδων προκρατήσεων που αποτελούν περίπου το 10% του αναμενόμενου συνόλου επισκεπτών από τη χώρα αυτή. Αν συνεχίσουμε να έχουμε ανάλογες ειδήσεις, ίσως να είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου των 18 εκατ. αφίξεων και των 13 δισ. ευρώ σε άμεσα έσοδα, μαζί με την κρουαζιέρα, για το 2014. Δεν είναι, όμως, μόνο οι αριθμοί που καλλιεργούν θετικό κλίμα. Φαίνεται ότι ο «προορισμός Ελλάδα» για το 2014 γίνεται must από διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, ιστοσελίδες, εφημερίδες και ταξιδιωτικά έντυπα. Oι New York Times συμπεριέλαβαν την Αθήνα ανάμεσα στους 52 κορυφαίους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κάποιος μέσα στο 2014, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «μέσα από την οικονομική κρίση, η πόλη αναδύεται ξανά». Αφιέρωμα στην «αθηναϊκή Ριβιέρα» έκανε το αυστραλιανό περιοδικό Escape. O οδηγός Lonely Planet τοποθέτησε πρώτα στη λίστα του τα ελληνικά νησιά, ενώ ο ταξιδιωτικός οργανισμός Thomson του ομίλου TUI πε-

ριγράφει την Ελλάδα ως ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές. Ενδιαφέρον είχε και η λίστα με δέκα λόγους για να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα που παρουσίασε πρόσφατα η AOL (America Online), όπου μάλιστα εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ένας από τους λόγους είναι η συμπλήρωση 150 χρόνων από την

προσάρτηση στην Ελλάδα των Ιονίων Νήσων! 2004 - 2014: Δέκα χρόνια μετά την ευφορία και τις υποσχέσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα, οικονομικά τραυματισμένη, ψυχολογικά τσα-

9

ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ

κισμένη. Μέσα στο 2014, όμως, υπάρχουν μικρά και μεγαλύτερα νέα που μπορούν να τονώσουν την αισιοδοξία μας. Δράσεις, επέτειοι, εγκαίνια, στοχευμένες στρατηγικές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην τας και μικρή αύξηση των τιμών, ενώ οι ξενοΕλλάδα και τονώνουν τον τουρισμό, που δόχοι παραθεριστικών ξενοδοχείων αναμέπλέον φαίνεται ότι δεν προσεγγίζεται στεγνά νουν οτι ο κλάδος τους θα λειτουργήσει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αν και είναι πιο αισιόδοξοι για τις δικές τους μονάδες, όπου αναμένουν μικρή αύξηση πληροτήτων και τιμών, σε σχέση με τον κλάδο ως σύνολο. Τα ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων αναμένουν αύξηση της πληρότητας για αυτό το 3μηνο. Όσον αφορά τις τιμές των δωματίων, μόνο τα ξενοδοχεία 4 αστέρων αναμένουν σημαντική βελτίωση, ενώ τα 5 αστέρων προβλέπουν μικρή αύξηση και τα 3 αστέρων μείωση των τιμών. Για το 2014 τόσο οι ξενοδόχοι αστικών περιοχών όσο και παραθεριστικών ξενοδοχείων είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στην πληρότητα, επιτυγχάνοντας παράλληλα αυξήσεις τιμών. Οι ξενοδόχοι 5 και 4 αστέρων αναμένουν αύξηση πληρότητας και τιμών, ενώ των 3 αστέρων είναι πιο επιφυλακτικοί για την αύξηση της πληρότητας και εκτιμούν ότι θα παραμείνουν στις ίδιες τιμές με πέρυσι". Αυτά σημειώνει στο “Βαρόμετρο” της, η GBR Consulting, η οποία καταγράφει και αποαλλά σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο και τυπώνει τις απόψεις του ξενοδοχειακού κλάμε μοντέρνα εργαλεία. δου για τρέχοντα θέματα, καθώς και τις ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ προσδοκίες του σχετικά με τις αναμενόμενες "Για το πρώτο 3μηνο του 2014, οι ξενοδόχοι Πληρότητες (Occ) και Μέση Τιμή Δωματίου ή αναμένουν σημαντική αύξηση της πληρότη- Πακέτου (ARR).

Προς πώληση και το “Μίρα-Μάρε” Δύο γνωστοί πολυεθνικοί κολοσσοί σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του πεντάστερου Μίρα Μάρε και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτήτρια του. Στόχος των εταιρειών αυτών, είναι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την μήκους 850 μέτρων παραλιακή πρόσοψη του ξενοδοχείου με απώτερο σκοπό και την κατασκευή μαρίνας, αν κι εφόσον ένα τέτοιο αίτημα γίνει αποδεκτό από τα αρμόδια υπουργεία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την πώληση του ξενοδοχείου Μίρα Μάρε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες. Ωστόσο, τα παζάρια που γίνονται είναι σκληρά, καθώς η ιδιοκτήτρια του ιστορικού ξενοδοχείου κα Τζίνα Μαμιδάκη κρατά ψηλά τον πήχη, όσον αφορά το τίμημα, δεδομένου άλλωστε ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα και εξ αρχής κτισμένο πεντάστερο ξενοδοχείο, με ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ενώ η οικοπεδική του έκταση, μήκους 850 μέτρων έχει πρόσοψη εξ ολοκλήρου στην παραλία, η οποία έχει καταστεί σχεδόν ιδιωτική. Η κα Μαμιδάκη, είναι

από τις πλέον επιτυχημένες Ελληνίδες επιχειρηματίες του τουρισμού, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο εξωτερικό, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και είναι σίγουρο ότι το Μίρα Μάρε δεν θα το παραδώσει σε οποιονδήποτε επιχειρηματία μόνο και μόνο για τα χρήματα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία λίγα χρόνια το Μίρα Μάρε έχει μισθωθεί στον Σουηδικό Όμιλο, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει και το «Σάνγουϊνγκ». Οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν το Μίρα Μάρε είναι δύο γνωστοί πολυεθνικοί κολοσσοί του ξενοδοχειακού κλάδου, στους οποίους έχει διαμηνυθεί ότι «όποιος θέλει να αγοράσει αυτό το ξενοδοχείο, θα το πληρώσει ότι αξίζει». Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται κύρια στο γεγονός της μεγάλης παραλίας κι εκεί θέλουν να «παίξουν», αξιοποιώντας την στο έπακρον. Μάλιστα η φημολογία αναφέρει ότι ο σχεδιασμός φθάνει μέχρι και δημιουργίας μίας μικρής ιδιωτικής μαρίνας, στην οποία θα φιλοξενούνται σκάφη πελατών ή ακόμα θα υπάρχουν σκάφη προς ενοικίαση σε πελάτες του ξενοδοχείου. Κάτι τέτοιοι σημαίνει ότι στο Μίρα Μάρε θα φιλοξενούνται τουρίστες υψηλής οικονομικής στάθμης, που σίγουρα θα βοηθήσει στην προσέλευση κι άλλων παρομοίων επισκεπτών.


10

ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δεν μπόρεσαν να δώσουν λύσεις ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΛΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ

Λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας της πρώτης μετά Καλλικράτη δημοτικής αρχής και ακόμα δεν έχουν λυθεί προβλήματα που υφίσταντο και πριν την ανάληψη της. Συγκεκριμένα παραμένει αβέβαιο το μέλλον των συμβάσεων των δημοτικών καταστημάτων της Νέας Αγοράς και του Νεωρίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σχεδιασμός και από τις δύο πλευρές για την συνέχεια. Ο μεν δήμος δεν μπορεί να συζητήσει με τους ενοικιαστές του βελτιωτικές κινήσεις για ανάπλαση, οι δε καταστηματάρχες δεν τολμούν να επενδύσουν υπό τον φόβο της έξωσης ή της μη ανανέωσης των συμβάσεων τους. Το τελικό κτύπημα το έχει η πόλη της Ρόδου, που σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της δεν φυσά ανανεωτικός άνεμος. Η δημοτική αρχή γνώριζε πως οι συμβάσεις με τους ενοικιαστές των καταστημάτων της έληγαν στο τέλος του 2012 και είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα έδινε λύση στο πρόβλημα. Πέρασαν δύο χρόνια κι ακόμα λύση δεν βρέθηκε, παρά τα όποια υπομνήματα έχουν σταλεί στους αρμόδιους υπουργούς.

Αυτό διατηρεί ένα κλίμα αμφισβήτησης, οι καταστηματάρχες αισθάνονται όμηροι και δέσμιοι της όλης υπόθεσης, ενώ παράλληλα δεν τολμούν να προβούν σε διαμορφώσεις των χώρων τους, ούτε καν σε συντηρήσεις, φοβούμενοι ότι τα έξοδα που θα κάνουν ενδέχεται να μην έχουν αντίκρισμα. Έτσι το κτιριακό συγκρότημα της Νέας Αγοράς παραμένει σε κακά χάλια, με αποτέλεσμα πολλοί ενοικιαστές να έχουν ήδη εγκαταλείψει τα γραφεία τους. Πράγματι στον όροφο της Νέας Αγοράς όπου τα ενοικιοστάσια είναι πάνω από πενήντα, αυτή την εποχή πληρώνουν ενοίκιο μόνο δέκα με δώδεκα ενοικιαστές. Τα υπόλοιπα ή έχουν γίνει γραφεία υπηρεσιών του δήμου ή έχουν παραχωρηθεί σε συλλόγους. Στο μεταξύ υπάρχει ο κίνδυνος της καταγγελίας ιδιωτών, ανθρώπων που θα ήθελαν να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό για κατάστημα της Νέας Αγοράς, είναι έτοιμοι από το 2012, δεν επενδύουν κάπου αλλού, αλλά ο δήμος με την κωλυσιεργία του δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν. Αυτό σημαίνει χάσιμο χρόνου και χρήματος και απειλούν με καταγγελία του δήμου για μη τήρηση του νόμου που ήθελε οριστική την λήξη σύμβασης όλων των καταστημάτων της Νέας Αγοράς και του Νεωρίου.

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που απασχολεί το σύνολο των Ροδιτών είναι αυτό της Ροδιακής Έπαυλης, την οποία αρνείται να μας παραχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία. Ένα από τα ωραιότερα σημεία της πόλης στο οποίο θα μπορούσαν να γίνονται δεκάδες εκδηλώσεις, το δε υπέροχο πάρκο του να εξυπηρετεί χιλιάδες επισκέπτες του, παραμένει σε άθλια κατάσταση με μία κυβέρνηση να κλείνει τα αυτιά της στις εκκλήσεις του δήμου που έχει βρει χρηματοδότη για την πλήρη ανάπλαση τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και του πάρκου. Τα δύο αυτά θέματα, μαζί και με άλλα εξίσου σοβαρά θα τεθούν στους αρμοδίους κατά την αυριανή επίσκεψη των Κουσουρνά-Χατζημάρκου στον υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, τον οποίο θα επισκεφθούν για το θέμα που προέκυψε με τους 57 εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΡ. Συμπολίτευση κι αντιπολίτευση θα διεκδικήσουν με σθένος τα δίκαια αιτήματα του ροδιακού λαού και οι ελπίδες για θετικά αποτελέσματα είναι πολύ σοβαρές.

Η πίτα των επισκευαστών Με ένα τρικούβερτο γλέντι ο σύλλογος επισκευαστών αυτοκινήτων αποχαιρέτισε το κακό 2013 και έκοψε την πίτα του για ένα ευοίωνο 2014. Η γιορτή έγινε στην παραδοσιακή ταβέρνα Γουρουνοπούλα με την διοίκηση του συλλόγου να προσφέρει πλούσιο μενού με άφθονο ποτό και μουσική ορχήστρα για χορό και διασκέδαση. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και όλοι έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο περιφερειάρχης κ. Μαχαιρίδης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου κ. Χατζημάρκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Πάππου, ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΔ και πρόεδρος της ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών κ. Κακλιός, ο πρόεδρος των εστιατόρων κ. Κλούβας, ο πρόεδρος των Ηλεκτρολόγων κ. Σκαλίδης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καρνάβας. Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος των επισκευαστών κ. Καντίνος ζήτησε από τον κ. Μαχαιρίδη να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα ανταγωνισμού που έχουν με τα

παράνομα συνεργεία, τα οποία όλο και αυξάνονται, κάτι το οποίο υποσχέθηκε ότι θα το εξετάσει ο κ. περιφερειάρχης, ζητώντας από την πλευρά του να τους έχει σύμμαχους σε μία τέτοια προσπάθεια.


ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΟΠΙΚΑ

11

Οσιος Μελέτιος ο εν Υψενή Σημαντικές στιγμές θα ζήσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ρόδου το τριήμερο 10,11,και 12 Φεβρουαρίου 2014 αφού τις ημέρες αυτές θα γίνουν οι πρέπουσες εκδηλώσεις για την Αγιοκατάταξη του Οσίου Μελετίου του εν Υψενή μετά την ιστορική απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Κωνσταντινούπολης του περασμένου Νοεμβρίου να τον κατατάξει στους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και την Ιερά Μονή Υψενής την οποία και ανοικοδόμησε. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο με αφορμή και την Εορτή του Οσίου είναι οι παρακάτω: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 6.00 μμ: Εκδηλώσεις στον ιερό Ναό του Ευαγγελισμού με θέμα: Ο Οσιος Μελέτιος ο εν Υψενή Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 6.00 π.μ: -Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Παναγίας Υψενής -Όρθρος, Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Δοξολογία του οσίου Μελετίου. Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 5.30 μμ: Εσπερινός και Παράκληση του οσίου Μελετίου. Η ιστορία του οσίου Μελετίου έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και αξίζει να την καταγράψουμε με την βοήθεια των γυναικών μοναχών της Ιεράς Μονής της Υψενής και τις ευχαριστούμε: Ο Όσιος και θεοφόρος Πατήρ ημών Μελέτιος, γεννήθηκε περί τα τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. στο χωριό Λάρδος της Ρόδου και ονομάστηκε κατά το άγιο Βάπτισμα Εμμανουήλ. Οι ευσεβείς γονείς του Νικόλαος και Σταματία τον ανέθρεψαν κατά την αποστολική ρήση «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίο» και εμφύτευσαν στην ψυχή του την αγάπη προς τον Θεό και τις παραδόσεις του ευσεβούς ημών Γένους. Από τη βρεφική ηλικία φαινόταν ότι ήταν «σκεῦος ἐκλογῆς» αφού αρνούνταν να θηλάσει το μητρικό γάλα κατά τις νηστίσιμες ημέρες της Τετάρτης και Παρασκευής. Αργότερα, όταν μεγάλωσε, μοίραζε αγαθά από την πατρική αποθήκη στους φτωχούς χωρίς αυτά να ελαττώνονται, γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη των γονέων του, που τον είχαν προηγουμένως επιτιμήσει. Από τον εφημέριο της γενέτειράς του διδάχθηκε ανάγνωση και γραφή και επιδόθηκε με ζήλο στη μελέτη των βίων των Αγίων της Εκκλησίας, τους αγώνες των οποίων προσπαθούσε να μιμηθεί σχολάζοντας στην αγρυπνία, την προσευχή και τη νηστεία. Μέσα στην ψυχή του άναψε ο θείος πόθος και προτιμούσε να αποσύρεται στο δάσος για να προσεύχεται απερίσπαστος στον Θεό, με θερμά δάκρυα, ολονύκτιες δεήσεις και γονυκλισίες. Ο συνήθης τόπος που αποσυρόταν ήταν ένα σπήλαιο στην περιοχή της ερειπωμένης τότε αρχαίας Μονής της

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Υπεραγίας Θεοτόκου του Ύψους. Κάποια νύκτα ενώ βρισκόταν κοντά στη Μονή προσευχόμενος παρατήρησε στήλη υπέρλαμπρου φωτός να κατέρχεται από τον ουρανό και να στέκεται πάνω από ένα αιωνόβιο δένδρο ελιάς. Απόρησε βλέποντας το παράδοξο θέαμα, πλησίασε στο μέρος εκείνο που υποδείκνυε το ουράνιο φως και βρήκε μία παλαιά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γονάτισε με δέος, την σήκωσε στα χέρια του και την ασπάστηκε με πνευματική χαρά και αγαλλίαση ψάλλοντας ύμνους δοξολογίας στον Θεό και άσματα ευγνωμοσύνης στη Θεομήτορα για τη θαυμαστή ευδοκία της χάριτός της. Μία από τις επόμενες νύκτες του εμφανίστηκε σε όραμα η Μητέρα του Κυρίου λέγοντάς του να ανεγείρει στον τόπο της ευρέσεως ιερό Ναό επ' ονόματί της και να ανοικοδομήσει την κατεστραμμένη Μονή. Παράλληλα του υπέδειξε το μέρος όπου θα έπρεπε να σκάψει για να εξασφαλίσει το ποσό που απαιτούσε η οικοδομή. Ο Όσιος υπάκουσε και σκάβοντας εκεί που του υπέδειξε η Θεοτόκος ανακάλυψε κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Έχοντας τη βεβαιότητα της παρουσίας της χάριτος της Θεομήτορος εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια από τις τουρκικές αρχές, οικοδόμησε τον ιερό Ναό και γύρω απ' αυτόν κελλιά. Έλαβε το αγγελικό Σχήμα, μετονομάστηκε Μελέτιος και εγκαταστάθηκε εκεί αγωνιζόμενος με υπερβάλλοντα ζήλο τον καλό αγώνα της μοναχικής πολιτείας. Για την υπερβάλλουσα αρετή του και την καθαρότητα της πολιτείας του ο Αρχιερεύς του τόπου τον χειροτόνησε Διάκονο και Πρεσβύτερο, του ανέθεσε το διακόνημα της πνευματικής πατρότητας και τον εγκατέστησε Ηγούμενο της επανιδρυθείσας Μονής. Η φήμη του ξαπλώθηκε σε όλο το νησί και πολλοί τον επισκέπτονταν για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους και να ακούσουν τις πνευματικές νουθεσίες του. Συχνά επισκεπτόταν ο ίδιος τα χωριά του νησιού για να λειτουργήσει, να εξομολογήσει τους κατοίκους, να τους στερεώσει στην αληθινή πίστη και στα έργα της ευσεβείας και να ενισχύσει το φρόνημά τους στις δοκιμασίες που υφίσταντο λόγω της δουλείας. Έχοντας χάρη από τον Θεό με την προσευχή του θεράπευσε ασθενείς και ελευθέρωσε πολλούς δαιμονιζομένους από την επήρεια των ακαθάρτων πνευμάτων. Είχε στο έπακρον την αρετή της ελεημοσύνης και κανείς απ' όσους ερχόταν και ζητούσε την αρωγή του δεν έφευγε χωρίς να λάβει τα αναγκαία. Φιλοξενούσε με αβραμιαία διάθεση τους επισκέπτες και δεχόταν στη Μονή τους καταδιωκομένους από τους οθωμανούς προσφέροντάς τους αντίληψη και προστασία. Προέτρεπε με σθένος τους Χριστιανούς να μένουν σταθεροί στην πίστη των πατέρων τους και να ζουν

σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα επέμενε ο μακάριος να διδάσκει τις Χριστιανές γυναίκες να αποφεύγουν τις σαρκικές σχέσεις με τους αλλοθρήσκους και να μη συνάπτουν γάμους με αυτούς. Οι διδαχές του ενοχλούσαν τους οθωμανούς, οι οποίοι έψαχναν ευκαιρία να τον δολοφονήσουν. Αφορμή για να εκτελέσουν τα ασεβή σχέδιά τους στάθηκε η περίπτωση της αδελφής ενός Επιτρόπου της εκκλησίας της Λάρδου, η οποία είχε άνομες σχέσεις με τους οθωμανούς ζαπτιέδες της Λίνδου. Ο Όσιος, όταν το πληροφορήθηκε, συνέστησε στον αδελφό της να την παροτρύνει να σταματήσει τα αμαρτωλά έργα της. Το ίδιο έκαναν και οι δημογέροντες του χωριού. Οι συστάσεις τους έγιναν γνωστές στους οθωμανούς και προκάλεσαν την οργή τους. Πήγαν νύκτα στη Λάρδο, δολοφόνησαν δύο δημογέροντες και έπειτα πήραν τον δρόμο προς τη Μονή για να σκοτώσουν και τον Όσιο. Απέτυχαν όμως του σκοπού τους, γιατί αυτός είχε πληροφορηθεί τα σχέδιά τους και είχε αποχωρήσει έγκαιρα από το Μοναστήρι. Έχοντας πόθο για ησυχαστική ζωή ο Όσιος αποσυρόταν συχνά σε ένα κοντινό σπήλαιο, την ύπαρξη του οποίου δεν γνώριζαν οι αλλόθρησκοι. Επιστρέφοντας κάποια ημέρα στη Μονή ένας τούρκος, ονόματι Αλής, είδε να τον συνοδεύει κάποια ωραία γυναίκα και έκανε πονηρές σκέψεις γι' αυτόν. Τον ακολούθησε και τον είδε να εισέρχεται στον Ναό μαζί με την γυναίκα. Μετά από λίγο εισήλθε και αυτός αλλά μέσα υπήρχε μόνο ο Όσιος προσευχόμενος. Άρχισε να τρέμει και τα μέλη του παράλυσαν. Κατάλαβε ότι η γυναίκα ήταν η Θεοτόκος και έπεσε στα πόδια του ζητώντας συγχώρηση για τον πονηρό λογισμό του. Ο Όσιος τον θεράπευσε και εκείνος από ευγνωμοσύνη αφιέρωσε στην εικόνα της Παναγίας το μέχρι σήμερα σωζόμενο χρυσό περιλαίμιο. Άλλοτε πάλι ο Όσιος βρισκόταν στη Λάρδο και θέλησε να επιστρέψει στη Μονή μέσα στη νύκτα. Το ποτάμι είχε πλημμυρίσει και η διάβαση ήταν αδύνατη. Αυτός όμως δεν επέστρεψε, έκανε το σημείο του Σταυρού πάνω στα νερά, πέρασε με θαυμαστό τρόπο χωρίς να βραχεί και συνέχισε το δρόμο του, ο οποίος φωτιζόταν από ένα ουράνιο φως που κινούνταν μπροστά του καθώς πεζοπορούσε, όπως μαρτύρησαν κάποιοι βοσκοί που έγιναν αυτόπτες του παραδόξου πράγματος. Ο Θεός επέτρεψε ο Όσιος στα τέλη της επιγείου ζωής του να δοκιμαστεί και να επαληθευτεί στο πρόσωπό του το ψαλμικό «Κύριε ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με». Ένας Τούρκος διέφθειρε και κατέστησε έγκυο μία Χριστιανή από τη Λάρδο, ονόματι Πελαγία, η οποία έπασχε από νοητική στέρηση. Όταν έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της, οι τούρκοι την ανάγκασαν να υποδείξει τον Όσιο ως πατέρα του

κυοφορουμένου βρέφους. Τον κατήγγειλαν στον Μητροπολίτη Ρόδου, ο οποίος τον κάλεσε σε απολογία. Ο μακάριος Μελέτιος, που βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία, δεν μπόρεσε να αντέξει τις αιτιάσεις και εξέπνευσε μπροστά στα πόδια του Αρχιερέως. Η συκοφαντία όμως αποκαλύφθηκε όταν θέλησαν να ετοιμάσουν για την ταφή το σώμά του και ο Αρχιερεύς έδωσε εντολή να κηδευθεί το εξαϋλωμένο από τους αγώνες της εγκρατείας σκήνωμά του στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν αργότερα ανοίχθηκε ο τάφος του βρέθηκαν ευωδιάζοντα τα λείψανά του εις μαρτύριον της αγιότητάς του. Σήμερα στην Ιερά Μονή της Υψενής φυλάσσεται η τιμία κάρα και μικρό μέρος των τιμίων λειψάνων του. Ο Όσιος έλαβε από τον Θεό τη χάρη να ενεργεί θαύματα σε όσους με πίστη τον επικαλούνται και ζητούν την αντίληψη και προστασία του. Πολλές φορές έχει παρουσιαστεί σε ασθενείς δηλώνοντας το όνομά του και θεραπεύοντάς τους από ασθένειες. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ευσεβούς Χριστιανού από την Αρχάγγελο ο οποίος τον συνάντησε καθ' οδόν έξω από το χωριό Πυλώνα, και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του μέχρι έξω από την Λάρδο, στη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο Μοναστήρι. Όταν ήλθε στη Μονή και προσκύνησε την Εικόνα του κατάλαβε ποιός ήταν ο ηλικιωμένος Κληρικός τον οποίο είχε συναντήσει και έφυγε διακηρύσσοντας παντού τη θαυμαστή εμφάνεια του Οσίου. Στην αγιοκατάταξη του Οσίου Μελετίου προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2013 μ.Χ., υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Το Πρέβελης αρνείται την έκπτωση ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Οι επιδοτούμενες γραμμές δεν είναι επιδοτούμενες, με τον πλοιοκτήτη να μην εφαρμόζει το νόμο και να κάνει την απαιτούμενη έκπτωση στους επιβάτες. Αυτά καταγγέλλουν με επιστολή τους προς τον υπουργό Ναυτιλίας, τον υπουργό Μεταφορών, τους βουλευτές του νομού, τον Περιφερειάρχη και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών παροικιών και ο σύλλογος Κασιωτών Ρόδου. Η επιστολή αναφέρεται στο επιβατηγό πλοίο «Πρέβελης», το οποίο εκτελεί την γραμμή ΡόδοΚάρπαθο- Κάσο- Σητεία, που είναι επιδοτούμενη. Το πλήρες κείμενο της επιστολής-διαμαρτυρίας έχει ως εξής: 'Όπως είναι γνωστό με τον υπ’ αριθμ. Νόμο 3324.1/15/03, οι υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας – Αιγαίου αποφάσισαν για ορισμένες κατηγορίες πολιτών και οχημάτων έκπτωση στους ναύλους των ακτοπλοϊκών πλοίων. Ο Νόμος προβλέπει ότι «οι μόνιμοι κάτοικοι νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων από και προς τον τόπο κατοικίας τους, δικαιούνται

έκπτωση 50% στο ναύλο του εισιτηρίου τους» το ίδιο ισχύει και για όλους τους φοιτητές – σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ και όλων των ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ, τους Πολύτεκνους, τους ένοπλους, τους ανάπηρους, τα ανήλικα παιδιά από 5-10 ετών και σε άλλες κατηγορίες πολιτών και για τα αναπηρικά οχήματα κ.λ.π.» Ο Δήμος Κάσου και πολλοί πολίτες σας έχουν ενημερώσει ότι αυτό δεν εφαρμόζεται από την εταιρεία η οποία έχει την γραμμή Ρόδου – Σητείας, με συνέπεια οι φτωχοί κάτοικοι των μικρών νησιών και ιδιαίτερα της Κάσου να μην τυγχάνουν της οικονομικής ελάφρυνσης και να μην εφαρμόζεται απροκάλυπτα ο Νόμος. Με το υπ’ αριθμ. 7722/19-9-2013 σήμα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π. της Διεύθυνσης Μεταφορών, τμήματος άγονων γραμμών, του Διευθυντή Κου Ευστράτιου Γεωργή, δόθηκε η εντολή να εφαρμοστεί ο Νόμος προς τον Σύνδεσμο επιχειρήσεων επιβατών ναυτιλίας, την Ένωση πλοιοκτητών πορθμείων εσωτερικού και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, όμως κανείς δεν εφάρμοσε τον νόμο και δεν σεβάστηκε την αγωνία των φτωχών

μόνιμων κατοίκων των μικρών νησιών. Το θέμα έχει και πάλι αδράνησε. Η ανάδοχος, επιδοτούμενη, εταιρεία της εν λόγω ακτοπλοϊκής γραμμής δεν εφαρμόζει τον Νόμο, χωρίς να γνωστοποιεί τους λόγους, με θύματα για άλλη μια φορά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και με δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία των νησιών, η οποία πλήττεται και για άλλους πολλούς λόγους. Επίσης με το υπ’ αριθμ. 251/28-1-2014 ο Δήμος Κάσου αιτήθηκε να προσαρμοστεί το πρόγραμμα αναχωρήσεων του δρομολογίου «Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία», το οποίο έχει ώρα αναχώρησης από Ρόδο 06:00, ώστε να διευκολύνονται οι επιβάτες που έρχονται από Αθήνα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν από το προηγούμενο βράδυ και να διανυκτερεύουν στη Ρόδο για διαφορά μισής ώρας περίπου! Έχετε, επίσης, την δυνατότητα να εντάξετε στην πρώτη πρωινή πτήση νησί που έχει απευθείας σύνδεση με Αθήνα. Μπορείτε, επί πλέον, να δώσετε την δυνατότητα ανταπόκρισης της πτήσης Κάσο – Αθήνα (μέσω Καρπάθου).

Τους τελευταίους μήνες από το νησί της Κάσου μετανάστευσαν πολλές οικογένειες. Η επόμενη πληθυσμιακή απογραφή θα αποκαλύψει το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Οι κάτοικοι της ακριτικής Κάσου και των μικρών νησιών του Αιγαίου ζητούν να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος και να μεριμνήσετε για το καλύτερο προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων ώστε να παρέχονται ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες των μικρών νησιών και να προστατεύεται το εθνικό συμφέρον. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου και της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου, με πρόθεση την προστασία των συμφερόντων των μόνιμων κατοίκων των μικρών νησιών και τον καλύτερο προγραμματισμό των εσωτερικών δρομολογίων νησιών, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξή τους, απευθύνεται στα αρμόδια Υπουργεία, τις αντίστοιχες Διοικητικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους βουλευτές του Νομού, με την ελπίδα επίτευξης του στόχου, που είναι η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των πολιτών και το Εθνικό συμφέρον.


12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προσλήψεις σε όλους τους δήμους ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ Περισσότερες από 17.000 προσλήψεις εποχικού και έκτακτου προσωπικού θα γίνουν από τους δήμους της χώρας μέχρι τα μέσα Μαρτίου, λόγω της αναγκαστικής απαγόρευσης μετά τις 18 Μαρτίου, οπότε μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης, έχει στείλει σχετική εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες όλης της χώρας και ζητεί την πλήρη καταγραφή των αναγκών τους σε έκτακτο προσωπικό. Μάλιστα η μεγάλη πλειονότητα των προσλήψεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Μαρτίου, δεδομένης της απαγόρευσης που ισχύει για προσλήψεις και μεταβολές προσωπικού δύο μήνες πριν από τη διενέργεια των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών (18 Μαΐου). Παράλληλα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκίνησε την απογραφή επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ανήκουν στις εκπαιδευτικές κατηγορίες της Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες αυτοί θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των 10.000 προσλήψεων μονίμου προσωπικού που έχουν προγραμματισθεί για το 2014. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως στους δήμους, θα προσληφθούν συνολικά 17.591 εποχικοί υπάλληλοι. Από αυτούς: *Οι 2.842 υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου στις κεντρικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων. *Οι 6.600 θα απασχοληθούν μέσω προ-

γραμμάτων ΕΣΠΑ και *Άλλοι 8.149 σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και δομές όπου οι πολίτες πληρώνουν αντίτιμο. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 6.000 νέες θέσεις εποχικού προσωπικού θα προκηρυχθούν άμεσα μετά την έγκριση των αιτημάτων που θα καταθέσουν οι ΟΤΑ από την κυβέρνηση με βάση το σχέδιο προσλήψεων της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ειδικότητες που θα προκριθούν προκειμένου να πραγμα-

τοποιηθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού αφορούν κυρίως θέσεις για εργάτες καθαριότητας, εργάτες πρασίνου αλλά και προσωπικό για βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και ειδικότητες που θα έπρεπε να προσληφθούν το καλοκαίρι, όπως ναυαγοσώστες και γυμναστές. Στόχος είναι να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των δήμων σε έκτακτο προσωπικό δύο μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών καθώς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύονται οι προσλήψεις από τις 18 Μαρτίου

μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014 οπότε και θα αναλάβουν οι νέες διοικήσεις σε δήμους και περιφέρειες. Φυσικό επόμενο οι προσλήψεις αυτές να αποτελούν βαρόμετρο στις επερχόμενες εκλογές, αφού είναι γνωστό το πόσο εύκολα αλλάζουν οι προτιμήσεις σε αυτούς που εξυπηρετούνται. Οι προσλήψεις αποτελούν πάντα το ισχυρό χαρτί των εν ενεργεία δημάρχων και συμβούλων, που βλέπουν ξαφνικά να αυξάνονται κατά κόρον οι ψήφοι προτίμησης τους.

Στον “αέρα” οι μειώσεις σε όλα τα ειδικά μισθολόγια - Μαύρη τρύπα 1,1 δισ. ευρώ Μπροστά σε μία τεράστια «μαύρη τρύπα» της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς είναι στον «αέρα» οι μειώσεις σε όλα τα ειδικά μισθολόγια. Επειτα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Μισθοδικείο, αναμένεται να ακυρώσει τις μειώσεις και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι εν λόγω περικοπές χαρακτηρίζονται από τη δικαιοσύνη ως αντισυνταγματικές και αντίθετες πως τις διεθνείς συμβάσεις. Η επικείμενη ακύρωση των μειώσεν σε εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων σημαίνει πως το δημόσιο θα κληθεί να επιστρέψει αναδρομικά τα ποσά, αλλά και να επαναφέρει τις αποδοχές τους στο επίπεδο του 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους»

στην πιλοτική δίκη που θα γίνει ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δικαστική πρόταση θα είναι να ανατραπούν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές που έγιναν στους συνταξιούχους των ειδικών μισθολο-

γίων, να τους επιστραφούν τα «αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από την 1η Αυγούστου 2012 και να αυξηθούν οι συντάξεις στο ύψος που είχαν την 1η Ιουλίου 2012, δηλαδή πριν από την ψήφιση του μνημονιακού νόμου

4093/12. Με αυτόν έγιναν μειώσεις 10-15% πέρα από τις αλλεπάλληλες περικοπές που είχαν προηγηθεί σε ένστολους, καθηγητές ΑΕΙ, γιατρούς διευθυντές ΕΣΥ κ.α. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τις συγκεκριμένες απόψεις θα υποστηρίξει και ο γενικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει ισοδύναμα μέτρα για να καλύψει το τεράστιο δημοσιονομικό κενό που φαίνεται πως θα προκληθεί με τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Η επιστροφή των αναδρομικών ποσών λογίζεται ως έκτακτη δαπάνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 όπως αναφέρει το «Εθνος». Ομως για να καταβληθούν οι αυξημένοι μισθοί και συντάξεις εντός του 2014 θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα για να βρεθούν τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ.


ΣΕΛΙΔΕΣ

SPORTS

24

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ατ κ ΠΑΤ ΡΑ στην εκπνοή!

Πολύ κοντά σε μια σπουδαία νίκη βρέθηκε το Σάββατο ο Κολοσσός στο Βενετόκλειο απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας, που τελικά κέρδισε με 84-82. Με την ήττα, οι «θαλασσί» έχασαν την ευκαιρία να κάνουν ένα ακόμη βήμα σωτηρίας στην Α1 και παράλληλα, αύξησαν το βαθμό δυσκολίας στην επίτευξη του στόχου. Όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, ο Κολοσσός δεν εδικαιούτο να πάρει τη νίκη, άσχετα αν στο τέλος έφθασε κοντά, έχοντας καλύψει μια μεγάλη διαφορά στο σκορ. Με αποκορύφωμα το δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ήσαν εκνευριστικά άστοχοι ακόμη και κάτω από το καλάθι! Κι ενώ όλα γυρνούν υπέρ του στο τέλος, με εκπληκτικό «μπακ καπ» και ένα σκορ 82-75 ένα λεπτό πριν το φινάλε, η ομάδα στο σύνολό της έπαθε «μπλακ άουτ» και με ένα σερί 9-0, ο Απόλλωνας πήρε το παιχνίδι. Πιο σωστά, δεν το έχασε! Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους με τους Ρος, Μπολντς και Γουίλσον σε «τρελή μέρα» ήσαν εκνευριστικά…εύστοχοι! Αν και έδειξαν χαμένοι όταν ο Κολοσσός ξέφυγε στο τέλος, στάθηκαν πιο τυχεροί και στο τέλος πανηγύρισαν μια μεγάλη επιτυχία. Να μην χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι! Δεκάλεπτα: 22-19, 40-53, 53-66, 82-84. ΒΑΠ Κολοσσός (Πρίφτης): Παπαντωνίου, Τσαρ, Γεωργαλής 7, Κόμματος, Σμιθ 23, Στεφανίδης 8 (1), Σίμπσον 11, Τσάμης 24 (3), Όσμπι 6, Νάτζφεϊ 3 (1). Απόλλωνας Πάτρας (Βετούλας): Ρος 14 (1), Αργυρόπουλος 2, Καπερώνης, Ντάνιελ 2, Γουίλσον 18 (3), Λιανός 4, Οικονομόπουλος, Πέτροβις 6 (2), Πελεκούδας 1, Μιλουτίνοβιτς 15 (2),

Τριανταδύο σωματεία έδωσαν το παρόν στη πρόσκληση της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣΔ και υπέγραψαν να γίνουν άμεσα εκλογές. Αν σε αυτά προσθέσεις και δέκα ακόμα από τα νησιά, συν κάποιους που δεν μπόρεσαν να παραστούν λόγω απόστασης ή άλλων υποχρεώσεων πιάσαμε τα πενήντα. Που ποντάρει η άλλη πλευρά;

U

U

Το μόνο βέβαιο της όλης ιστορίας είναι πως τα ασφαλιστικά έγιναν για να κερδηθεί χρόνος και να παρουσιασθεί κι άλλη παράταξη. Όπως και νάχει είναι βαρύ για πολλούς να κατέβει μόνος του ο Διακοφώτης…

U

Με αυτό το σκεπτικό υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν πάλι δύο-τρεις και να ξανακάνουν ασφαλιστικά, ώστε να προλάβουν να ετοιμάσουν τον συνδυασμό τους. Πρόσεχε, Διακοφώτη…

U

Τα σενάρια οργιάζουν για αντιφρονούντες που θεωρούν την όλη κατάσταση στην ΕΠΣΔ αποτέλεσμα κακών χειρισμών κι από τις δύο πλευρές και υποστηρίζουν πως δείχνουν πολλές ελλείψεις στον τομέα διοίκησης και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Κι αυτό τρομάζει αυτούς που θέλουν να εκλεγούν μόνοι τους…

U

To χρώμα του χρήματος είδαν οι πρωταθλήτριες ομάδες στο…μπάσκετ! Η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Ανδριάνα Μπαφίτη βρήκε χορηγό, τον κ. Γιάννη Χουβαρδά από την Κάρπαθο και μοίρασε ένα συμβολικό ποσό στις πρώτες ομάδες της περσινής περιόδου!

U

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο ο πρώην πρόεδρος του Κολοσσού Κώστας Κωσταρίδης, που τιμήθηκε από την Τ.Ε. στην κοπή της πίτας σαν ο πρόεδρος που ανέβασε τους «θαλασσί» στην Α1. Πάντα σεμνός και λιγομίλητος αλλά ρεαλιστής και ουσιαστικός!

U

Άσχετα με την πραγματικότητα Το όνομα του τέως παράγοντα της Ρόδου και του Άρη Αρχαγγέλου κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, εμφανίσθηκε ξαφνικά στην προεκλογική παραζάλη της ΕΠΣΔ. Ο ίδιος θέλησε με δηλώσεις του να κλείσει το θέμα. Είπε, λοιπόν, τα εξής: «Τα μέχρι στιγμής δημοσιεύματα που

εμπλέκουν το άτομο μου σε κινήσεις συνεργασίας με παράγοντες της Ρόδου και των Αθηνών, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανένα να μιλά εκ μέρους μου, ούτε μπορώ να βγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι να δηλώνω ότι δεν συμμετέχω στις διεργασίες εκλογών

της ΕΠΣΔ. Εάν κι εφόσον αποφασίσω κάτι τέτοιο θα το ανακοινώσω με συνέντευξη τύπου. Το δε δικαίωμα να σχολιάζω τα τεκταινόμενα στην ΕΠΣΔ δεν μπορεί να μου το απαγορέψει κανείς, όταν μάλιστα η εμπειρία μου και οι γνώσεις μου στο ποδόσφαιρο είναι γνωστές στους ανθρώπους με τους οποίους μιλώ καθημερινά».

Την παράσταση όμως στην ίδια γιορτή έκλεψε ο «πρόεδρος των προέδρων» και σημερινός πρόεδρος της ΚΑΕ ΒΑΠ Κολοσσός Μιχάλης Κόκκινος. Αφού είπε ότι είπε για τον Κολοσσό και το μπάσκετ γενικότερα, στο τέλος είπε ότι στη θέση του θα έπρεπε στην γιορτή να ήταν η αγαπημένη του σύντροφος και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Ζέφυρου κα. Αμαλία, που για λόγους υγείας έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

U

Μας συγκίνησε ο πρόεδρος που ακόμη και σήμερα απέδειξε ότι είναι ένας μεγάλος σύζυγος δίπλα σε μια σπουδαία και δυναμική γυναίκα!


14

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΦΟΙΒΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Γκολ και θέαμα στα Τζούνιορ Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τζούνιορ της ΕΠΣΔ, σημειώθηκαν χθες στο γήπεδο Κοσκινού τα εξής αποτελέσματα: 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ /1/ -ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ /2/ 1-2 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΧ.-ΑΡΗΣ ΑΡΧ. 2-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ -ΦΟΙΒΟΣ 2-1 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΕΛΗ -ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ /1/ 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΕΝΑ 1-3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ. 1-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ /1/-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 5-1 ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ- ΙΠΠΟΤΕΣ 1-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ /2/ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ 2-6 ΑΡΕΝΑ /2/ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. 10-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΚΛΗΣ - ΙΑΛΥΣΟΣ 8-0 ΔΙΓΕΝΗΣ -ΑΣ ΡΟΔΟΣ 0-2

Τους αγώνες παρακολούθησαν πάρα πολλοί φίλαθλοι, ανάμεσά τους γονείς και συγγενείς των παικτών.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΕΛΗΣ

ΕΥΚΛΗΣ


ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

15

Τρίποντο...από καλή εμφάνιση! Ο Διαγόρας νίκησε με 2-0 τον νεανικό και πολλά υποσχόμενο Απόλλωνα Καλυθιών Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο σε όλο το διάστημα του αγώνα ο Διαγόρας εμφανώς καλύτερος από άλλες εμφανίσεις του στο Δημ. Στάδιο κέρδισε 2-0 τον ελλειπή και νεανικό Απόλλωνα που πάλεψε αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι κυανέρυθροι πήραν τα ηνία του αγώνα από το ξεκίνημα. Είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας από το πρώτο λεπτό και προσπάθησαν από την αρχή να αναπτυχθούν από τα άκρα με τους Πεταυράκη και Μπαούρη και να δημιουργήσουν ευκαιρίες που θα τους έγερνε το πρώτο γκολ και φυσικά θα άλλαζε την ροή του αγώνα. Ο Διαγόρας δεν έφτασε στο α΄μέρος στο γκολ εξαιτίας του λάθους στην τελική πάσα και την τελική προσπάθεια αλλά και εξαιτίας του ότι ο αντίπαλος ήταν καλά στημένος αμυντικά κι επεδίωκε την κόντρα επίθεση έχοντας αιχμή του δόρατος τον Παπανικολάου. Ο Απόλλων δεν είχε στις τάξεις του χθες τους Μαυρομούστακο, Φυλακούρη, Δημητρά αλλά και τον Μουτσοντέμι που έχει μεταναστεύσει .Αυτό δεν εμπόδισε τον Κώστα Καμπούρη να παρατάξει μια νεανικότατη ομάδα δείχνοντας πώς δουλεύει πολύ τις υποδομές του ο Απόλλων. Στημένος αμυντικά επεδίωκε την αντεπίθεση αλλά το έργο των νεαρών παικτών ήταν δύσκολο. Παρόλα αυτά οι «μικροί» της ομάδας των Καλυθιών κράτησαν το μηδέν στο α΄μέρος ενώ παράλληλα δεν

2

0

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.

Σκυλλάς Αμπελάς Χατζηπέτρος Τσελεπίδης Λαμάϊ Σαλαμαστράκης Πεταυράκης Μαϊλης Επιφανης Ζουρούδης Μπαούρης

Καμπούρης Στάθης Κιόττου Σαββούλης Μιχαλάς Σκόρπος Τσαλίκης Σταυρής Παπανικολάου Κυρίτσης Κίτσος

Αλλαγές

Αλλαγές

D D D

Μπαούρης 60΄Ξύπας Αμπελάς 75΄ Καστρουνής Λαμάϊ 85΄Κουλούμπρης

D D D

Μιχαλάς 28΄Πιερο Σταυρής 57΄ Κώστας Π. Κιόττου 74΄Ροδίτης

απείλησαν την εστία του Σκυλλά έχοντας και κόντρα τον άνεμο. Στο β΄μέρος ο Διαγόρας συνέχισε στον ίδιο καλό ρυθμό τον οποίο κράτησε μέχρι το τέλος. Μέσα σ ένα δεκάλεπτο ο γηραιός σημείωσε δυο τέρματα με τους Ζουρούδη και Αμπελά παίρνοντας το τρίποντο και ολοκληρώνοντας κατά τον καλύτερο τρόπο την καλή χθεσινή του εμφάνιση. Οι κυανέρυθροι είχαν μέχρι το τέλος δοκάρι αλλά κι ένα πέναλτι που δεν τους δόθηκε. Ο Απόλλων προσπάθησε να φτάσει στο γκολ αλλά δεν τα κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά .Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του προσπάθησαν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο αλλά υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα των αντιπάλων τους. Πάντως άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 1΄ Ωραία προσπάθεια και σουτ του Πεταυράκη θα μπλοκάρει ο Καμπούρης. 2΄Διαγώνιο συρτό σουτ του Μπαούρη θα φύγει ελάχιστα άουτ. 7΄Ο Μαϊλης θα εκτελέσει φάουλ ο Πεταυράκης θα πιάσει καλά τοποθετημένος την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα φύγει άουτ. 9΄Ο Επιφανης θα εκτελέσει κόρνερ ο Ζουρούδης θα πιάσει την κεφαλιά αλλά ο Καμπούρης θα μπλοκάρει. 31΄Ο Σαλαμαστράκης θα βρει με κεφαλιά πάσα τον Μπαούρη που από καλή θέση θα σουτάρει για να φύγει και πάλι η μπάλα άουτ. 39΄Ο Καμπούρης θα μπλοκάρει το φάουλ του Μαϊλη. 48΄Ο Απόλλων απειλεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με το σουτ του Παπανικολάου να φεύγει άουτ. 55΄Το φάουλ του Κίτσου δεν ξεγέλασε τελικά τον Σκυλλά που μπλόκαρε. 62΄Ο Αμπελάς θα εκτελέσει φάουλ, ο Σαλαμαστράκης θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά αλλά θα διώξει στην γραμμή ο Στάθης, η

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ μπάλα θα έρθει στον Ζουρούδη που από κοντά θα την στείλει στα δίχτυα για το 1-0 67΄Από την σέντρα του Ζουρούδη ο Σαλαμαστράκης θα πιάσει την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα φύγει άουτ. 72΄Ο Αμπελάς θα κάνει ωραία προσπάθεια και με σουτ από το ύψος της περιοχής θα στείλει την μπάλα στο Γ της εστίας του Καμπούρη για το 2-0. 76΄Ο κ. Μπερδεμπές είπε όχι στην καθαρή ανατροπή του Ξύπα από τον Καμπούρη δείχνοντας την συνέχεια του παιχνιδιού. 78΄Ο Πεταυράκης θα ελιχθεί , θα πιάσει δυνατό σουτ αλλά ο Καμπούρης θα αποκρούσει εκπληκτικά σε κόρνερ. 82΄Ο Χατζηπέτρος θα βγάλει ωραία σέντρα από αριστερά , ο Καστρουνής στο δεύτερο δοκάρι θα πιάσει την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα αποκρουσθεί πρώτα από το αριστερό κάθετο και θα απομακρυνθεί.

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

Από τον Διαγόρα που πήγε πολύ καλά χθες ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Μαϊλης, Πεταυράκης, Χατζηπέτρος . Από τον νεανικό Απόλλωνα πλην του Καμπούρη προσπάθησαν περισσότερο οι Κίτσος και Κυρίτσης . Έκανε λάθη στις αποφάσεις του ο κ. Μπερδεμπές .Καλοί σε γενικές γραμμές οι βοηθοί του κ.κ. Τσιγάρας και Σαρρής.


16

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ιπποτικό μπλόκο! Η Ροδίτικη ομάδα έκοψε βαθμούς από τον Ιάλυσο που τελείωσε το μάτς με εννέα ποδοσφαιριστές.(1-1) Όταν τις πολλές ευκαιρίες που δημιουργεί μια ομάδα από το ξεκίνημα του αγώνα δεν τις μετουσιώνει σε γκολ , τότε είναι πολύ πιθανό στο τέλος να μην μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει αλλά και να χάσει και την ηρεμία της. Αυτό συνέβη για τον Ιάλυσο χθες το απόγευμα στο γήπεδο των

το γήπεδο με το ισόπαλο 1-1 και τον ένα βαθμό αλλά και με μείον δυο ποδοσφαιριστές καθώς στο 88΄ο κ. Κυρίτσης απέβαλε από το παιχνίδι με κόκκινη κάρτα τον Παφιάκη και στο ίδιο λεπτό τον Μαλλιάκα με δεύτερη κίτρινη. Έτσι ο Ιάλυσος «σκοντάφτει» για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και ανέλπιστα απέναντι σε ομάδα που διεκδικεί την παραμονή της ενώ οι ηρωικοί χθες Ιππότες με τον βαθμό ξεφεύγουν κατά κάποιο τρόπο από την τε-

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ Αγίων Αποστόλων . Αντιμετώπισε τους Ιππότες οι οποίοι ψάχνουν για βαθμούς .Ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια του αγώνα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού αλλά …για πολλούς λόγους δεν βρήκε δίχτυα παρά μόνο μία φορά. Έτσι αντί για ένα θριαμβευτικό υπέρ του σκορ έφυγε από

τράδα των περιπετειών και αναπνέουν Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ιάλυσο να επιβάλει από την αρχή τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Με τον νεοαποκτηθέντα Ρεκλείτη ιθύνοντα νου στο παιχνίδι δημιούργησε από το πρώτο λεπτό σκηνικό ανωτερότητας στον αγωνιστικό χώρο και παρουσίασε τέ-

τοια εικόνα που εκείνος που ήταν στο παιχνίδι θεωρούσε πώς ήταν ζήτημα χρόνου το άνοιγμα του σκορ. Πότε όμως ο Ζωγράφος και πότε η υπεροψία των επιθετικών του κράτησαν το πολύ καλό παιχνίδι των πρωτοπόρων χωρίς γκολ και με τις πολλές ευκαιρίες στον αγώνα αλλά…δεν είναι αυτές που δίνουν βαθμό η βαθμούς. Στο ίδιο διάστημα οι Ιππότες έπαιξαν πολύ έξυπνα. Αγωνίσθηκαν πολύ αμυντικά ρισκάροντας αλλά στο τέλος επιβραβεύτηκαν από το τελικό αποτέλεσμα. Λειτούργησαν αμυντικά. Αξίζει να σημειωθεί πώς η πρώτη φορά που πέρασαν ουσιαστικά την σέντρα ήταν στο 16΄στο σουτ του Αγγελάκη. Όποτε τους δινόταν η ευκαιρία έδιναν την μπάλα στον Αλιάϊ να δημιουργήσει και να απειλήσουν με τον Καραπάντζο και τον Αγγελάκη. Τελικά όμως το 0-0 στο α΄μέρος παρέμεινε και για τους δυο. ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Στο β΄μέρος κι ενώ οι Ιππότες συνέχισαν στο ίδιο αμυντικό μοτίβο ο Ιάλυσος πέρασε στο μάτς τους Πελέκη , Σταυλά για να δώσουν ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό. Ένας αμυντικός ο Μαριάς πέτυχε στο 49΄το 0-1 αλλά το μάτς δεν τελείωσε εκεί. Ενώ ο Ιάλυσος έχανε ευκαιρίες οι Ιππότες όρθωσαν το ανάστημα τους στο 74΄με τον Καραπάντζο να φέρνει το μάτς στα ίσια. Το γκολ αυτό πείσμωσε τους γηπεδούχους και εκνεύρισε τους φιλοξενούμενους. Αυτό ήταν η αιτία της έντονης διαμαρτυρίας στο 88΄αρχικά του Παφιάκη που αποβλήθηκε για εξύβριση με κόκκινη

Ολα...μηδέν στο Βάτι! Στο Βάτι, ο τοπικός Διαγόρας και ο Κλεάνθης κόλλησαν στο στείρο 0-0, αποτέλεσμα το οποίο αδικεί κατάφωρα τον φιλοξενούμενο Κλεάνθη, ο οποίος έπαιζε μονότερμα την γηπεδούχο ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι σε όλο το παιχνίδι μόνο σε 2-3 περιπτώσεις ο γκολκίπερ της ομάδας του Παραδεισίου ακούμπησε τη μπάλα, με το ματς να γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στο μισό γήπεδο, εκείνο του Διαγόρα Βατίου. Μόνο καλό δεν ήταν πάντως το ισόπαλο αποτέλεσμα για τον Κλεάνθη, ο οποίος απομακρύνθηκε περισσότερο από τις θέσεις των πλέι οφ και από τον Διαγόρα, κατά σύνολο 7 βαθμούς. Οσο για τον Διαγόρα Βατίου, παραμένει οριακά πάνω από την διακεκαυμένη ζώνη. Από το ξεκίνημα πάντως ήταν εμφανές το προς τα που θα πήγανε το παιχνίδι. Ενας Κλεάνθης πιο ορεξάτος και με μεγαλύτερη ορμή, κόντρα σε έναν Διαγόρα Βατίου ο οποίος προσπαθούσε απλά να κρατήσει γερά πίσω στην άμυνα, δίχως να έχει διάθεση να ρισκάρει. Φυσικά αξίζει να αναφερθεί ότι για ακόμα ένα παιχνίδι η ομάδα από το Παραδείσι είχε, όπως συνηθίζει, νεανική σύνθεση κατά κύριο λόγο, κάτι το οποίο φυσικά της δίνει ορμή και ταχύτητα. Οι φάσεις υπήρχαν από τη μεριά του Κλεάνθη, όμως από την άλλη μεριά ο Διαγόρας Βατίου στάθηκε τυχερός σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ενώ σε άλλες οι παίκτες του Κλεάνθη δεν είχαν καθαρό

μυαλό στην τελική προσπάθεια. Και στο δεύτερο μέρος ήταν εμφανώς ίδια η εικόνα, με τον Κλεάνθη να έχει κλείσει στα καρέ του τον Διαγόρα Βατίου και τον τελευταίο να μη μπορεί να περάσει τη σέντρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο μέρος ζήτησε πέναλτι ο Κλεάνθης, οι άνθρωποι της ομάδας του Παραδεισίου διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όπως και οι παίκτες, δίχως όμως τελικά να καταλογιστεί κάτι υπέρ της ομάδας από το Παραδείσι. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ωστόσο ήρθε κοντά στο 80’ για την ομάδα του Γιώργου Σταυριανού, αφού ο Κουντουράκης πέρασε τους πάντες από την άμυνα του Διαγόρα Βατίου, αλλά πήγε να περάσει και τον αντίπαλο κίπερ, όμως δεν μπόρεσε, σπαταλώντας με αυτόν τον τρόπο μια τεράστια ευκαιρία για τον Κλεάνθη. Γενικά χάθηκαν πολλές φάσεις από την πλευρά του Κλεάνθη και δεδομένα το τελικό αποτέλεσμα αδικεί κατάφωρα την ομάδα από το Παραδείσι. Ελέγχεται για τη φάση του πέναλτι το διαιτητικό τρίο των Γιαννουκά, Στεφανάκη, Μοσχάτου. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ: Αναστασάς, Γιαννακόπουλος, Ζωάννου Μ. (65’ Φτάκλας), Ζωάννου Γ., Ζερβός, Μοσχής, Ντότσι, Ζουρούδης, Παπαδόπουλος, Παπουρδάνος (89’ Βαγιανάκης), Χατζησάββας (70’ Κώστας). ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Χειμωνέττος, Τσίγκριλας (73’ Κουντουράκης), Κορκίδας, Γρηγοριάδης, Καλημέρης Γ., Γιαννίκος, Ατσίδης, Πολυμένοφ, Χατζησάββας (56’ Κεβάνι), Καλημέρης Κ., Μήτρου.

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ κάρτα αλλά και για τον Μαλλιάκα που αφού απομάκρυνε από βοηθό και διαιτητή τον Παφιάκη είδε κι αυτός την δεύτερη κίτρινη κάρτα για να τελειώσει το μάτς με εννέα ο Ιάλυσος και μάλιστα παραμονές ενός σπουδαίου παιχνιδιού Κυπέλλου στις 5 Φεβρουαρίου με τον ΑΕΡΑ. Το τέλος βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν για τον βαθμό που πήραν απέναντι στους πρωτοπόρους και τους φιλοξενούμενους (προκλήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις) να ανταποδίδουν με κακή εικόνα σε αυτές τις προκλήσεις κυνηγώντας τους υπό το βλέμμα του κόσμου μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο των αποδυτηρίων. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 1΄Ο Πανόπουλος πραγματοποίησε την σέντρα αλλά η κεφαλιά του Χατζηφούντα θα φύγει άουτ. 3΄Το σουτ του Παφιάκη με ωραία προσπάθεια από καλή θέση θα φύγει άουτ 12΄Ο Ρεκλείτης θα κάνει την σέντρα ο Χατζηφούντας θα πλασάρει αλλά ο Ζωγράφος θα μπλοκάρει. 16΄Το δυνατό σουτ του Αγγελάκη έξω από την περιοχή θα διώξει εκπληκτικά σε κόρνερ ο Ψαρράς. 29΄Ο Παφιάκης θα βρει τον Σπάρταλη κι αυτός θα σεντράρει αλλά η κεφαλιά του Χατζηφούντα θα φύγει και πάλι άουτ. 34΄Ο Ρεκλείτης θα βγάλει ωραία μπαλιά στον Παφιάκη που θα σουτάρει για να μπλοκάρει και πάλι ο Ζωγράφος. 42΄Το σουτ του Χατζημιχαήλ θα φύγει άουτ. 43΄Ο Ντεμκόλι από καλή θέση θα σουτάρει δυνατά αλλά θα διώξει ο Ζωγράφος. 49΄Ο Παφιάκης θα εκτελέσει κόρνερ ο Μαριάς θα πιάσει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 0-1 57΄Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Αλιάϊ από τον Πελέκη αλλά δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. 58΄Ο Ρεκλείτης θα βρει τον Σπάρταλη στην κόντρα αλλά το σουτ από καλή θέση θα φύγει άουτ. 62΄Ο Γ. Κρομμύδας θα πιάσει το δυνατό σουτ αλλά ο Ζωγράφος έδιωξε καλά τοποθετημένος 72΄Ο Ψαρράς θα μπλοκάρει καλά τοποθετημένος το σουτ του Σιαπέρα.

73΄Ο Ντούσκου θα εκτελέσει φάουλ ο Αγγελάκης θα πιάσει την κεφαλιά και η μπάλα θα περάσει μόλις άουτ. 74΄Ο Αλιάϊ θα βγάλει όμορφη μπαλιά στον Καραπάντζο. Αυτός θα κοντρολάρει και θα σουτάρει για να γράψει το 1-1 83΄Το δυνατό σουτ του Πελέκη από το ύψος της περιοχής θα φύγει άουτ. 84΄Ο Ρεκλείτης θα σεντράρει , ο Χατζηφούντας θα πιάσει την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 88΄Αποβαλλεται με κόκκινη κάρτα για εξύβριση ο Παφιάκης από τον κ. Κυρίτση .Ο Μαλλιάκας που είχε κίτρινη κάρτα θα πάει στις διαμαρτυρίες αλλά θα συνεχίσει κι αυτός να διαμαρτύρεται με αποτέλεσμα να δει κι αυτός την δεύτερη κίτρινη κάρτα κι ο Ιάλυσος να μείνει στο τέλος με εννέα. 93΄Το φάουλ του Ρεκλείτη θα διώξει με γροθιές ο Ζωγράφος. Διακρίθηκαν από τους Ιππότες από τους οποίους προσπάθησαν όλοι οι Αλιάϊ, Πλαγγέντης, Χατζημιχαήλ και ο Ζωγράφος .Από τον Ιάλυσο καλύτεροι ησαν χθες οι Ρεκλείτης, Πανόπουλος κι ο Πελέκης στο β΄μέρος. Το μάτς ήταν επεισοδιακό στο τέλος είχε αποβολές αλλά δεν έκανε το μεγάλο λάθος ο κ. Κυρίτσης . Οι δυο αποβολές έγιναν για εξύβριση στον βοηθό κ. Καλκαβούρα και τον διαιτητή. Δεν είχε πρόβλημα ο κ. Τσιγάρας.

1

D D D

1

ΙΠΠΟΤΕΣ

ΙΑΛΥΣΟΣ

Ζωγράφος Χατζημιχαήλ Σωτα Ντούσκου Αγγελάκης Κοκιαντώνης Σιαπέρας Ταφάνι Πλαγγέντης Αλιάϊ Καραπάντζος

Ψαρράς Μαλλιάκας Πανόπουλος Μαριάς Ρεκλείτης Κρομμύδας Γ. Παφιάκης Σπάρταλης Χατζηφούντας Ντεμκόλι Σαχίνης

Αλλαγές

Αλλαγές

Αλιάϊ 85΄ Κανάκης Καραπάντζος 90΄ Βαρδόπουλος Αγγελάκης 92’ Μαρίνος

D D D

Ντεμκόλι 46΄ Πελέκης Σαχίνης 46΄ Σταυλάς Κρομμύδας Γ. 82΄ Αμπελάς


17

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΥΤΕΡA 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τρίποντο χρυσάφι Με τους βαθμούς της νίκης όπου της δίνει περισσότερες ελπίδες για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία η Δόξα επικράτησε του Βαθύ με 10, στη Ψίνθο. Ματς χωρίς ποιότητα που σίγουρα θέλουν να ξεχάσουν οι φίλοι που βρεθήκαν στο γήπεδο από δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους και προσπαθούν κάθε αγωνιστική να κατακτήσουν βαθμό ή βαθμούς. Οι παίκτες του Μιχάλη Μανωλά έχοντας αρκετό άγχος ήθελαν να δείξουν ποια ομάδα είναι το αφεντικό από νωρίς. Είχαν την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά δεν μπορούσαν να βρουν χώρους προς την εστία της Καλύμνου, με αποτέλεσμα όσο περνούσε η ώρα, το άγχος να αυξάνεται και να μην καταφέρνουν κάτι ουσιαστικό. Από την άλλη μεριά οι φιλοξενούμενοι, ήρθαν διαβασμένοι. Έκλεισαν τους διαδρόμους προς την εστία τους, περιόρισαν τον «πρώτο βιολί» των αντιπάλων τους Ορφανό Β. μόνο στις πάσες του και όποτε μπορούσαν είτε με τον Κλειδαρά είτε με τον Σάντο (β’ μέρος) έβγαιναν στη κόντρα για να πετύχουν κάτι. Φάσεις και γκολ 12΄Ο Οχτάρας πάσαρε στον Ορφανό Β. όπου με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Αμοργινό να δείξει

τα προσόντα του και να απομακρύνει σε κόρνερ 28΄Πρώτη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με το σουτ του Λαζαρίδη να περνά λίγο πάνω από την εστία 45΄Ο Κυριαζής σέντραρε από δεξιά με τον Οχτάρα στο δεύτερο δοκάρι να πλασάρει και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ. 46΄συρτό σουτ του Ορφανού Β., δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αμοργινού 55΄Ο Ορφανός Β. ξάνα ελίσσεται έξω από την περιοχή, τριπλάρει τον προσωπικό του αντίπαλο αλλά το σουτ καταλήγει άουτ. 82΄Ο Τσοπάνογλου θα βρεθεί στο έδαφος έπειτα από το

1

0

δοξα ψινθου

αο βαθυ

Τόππος Ορφανός Δ. Στελλάς Μ Στελλάς Π. Μπαρμπαντώνης Κιλασίν Μπατέστας Ορφανός Χρ. Οχτάρας Ορφανός Β. Κυριαζής

Αμοργινός Γιαμαίος Κωνσταντινίδης Ζαρούφης Τσαγκάρης Λαζαρίδης Τρικοίλης Φέκκας Καμπούρης Κλειδαράς Κάρας

Αλλαγές

Αλλαγές

D «φράγμα» που του έκανε ο Ζαρούφης με το ρέφερι να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Το εκτελεί ο Ορφανός Β. και σημειώνει το 1-0, παρόλο που ο τερματοφύλακας του Βαθύ βρήκε την μπάλα 90+2 Κακή συννενόηση των αμυντικών της Ψίνθου με τον τερματοφύλακα και ο Μπαρμπαντώ-

νης πρόλαβε προ των επιθετικών της ομάδας της Καλύμνου και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Καλύτεροι για τους νικητές ήταν οι Κιλασίν, Μπαρμπαντώνης και Ορφανός ενώ για τους ηττημένους οι Κλειδαρας και ο Σάντος όσο έπαιξε Ο διαιτητής Τσοπανάκης προ-

D D

των επιθετικών των ερυθρόλευκων δεν άφηναν την μπάλα να μπει στα δίχτυα με αποτέλεσμα το μηδέν να παραμένει μέχρι το τέλος. Στο 82΄όμως ο Φωτεινής εκμεταλλευόμενος καλή εκτέλεση φάουλ του Τσετιροκλή έβαλε την σφραγίδα του στην νίκη του ΑΕΡΑ και χάρισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Τί έγινε στο παιχνίδι 17’ Ο Λυριστής μόνος σούταρε από καλή θέση αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι .. 25’ Ο Τσαγκάρης έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα φύγει άουτ.. 31’ Ο Πλύγκος από θέση τετ α τετ σούταρε άουτ 32’ Ο Νίκος Νικολής έκανε την κοντινή κεφαλιά όμως και πάλι δεν βρήκε στόχο 61’ Ο Νικολέτος εδίωξε εντυπωσιακά ένα ωραίο γυριστό σουτ του Τσαγκάρη

63’ Ήταν η σειρά του Δαρζέντα να αποκρούσει το σουτ του Τσιώμου έξω από την μεγάλη περιοχή. 71’ Έγινε σέντρα του Κανάτα από δεξιά,την προβολή ο Τσαγκάρης , ο Νικολέττος θα αποκρούσει εντυπωσιακά , η μπάλα έφτασε στον Μ. Λυριστή, ο οποίος σούταρε σε κενή εστία άουτ. 82’ Από φάουλ του Τσετιροκλή , ο Φωτεινής πήρε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή και έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Νικολέττου πετυχαίνοντας έτσι το 1-0. 86’ Ο Τριχιάς βρέθηκε μόνος στην περιοχή αλλά πλάσαρε πάνω στον Νικολεττο. 90’ Σέντρα του Τσετιροκλή, προβολή του Τσαγκάρη από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Νικολεττος και πάλι θα αποκρούσει . Από τον ΑΕΡΑ άρεσαν οι Φωτεινής Γ., Πλύγκος και Τσετιροκλής.

D D D

Καμπούρης 60΄λτ. Σάντος Κλειδαράς 88΄Κουλλιάς Σάντος 91 λτ.Καρακιόζης

σπάθησε να κρατήσει το ματς σε αθλητικά πλαίσια και δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Απαρατήρητοι πέρασαν οι Γιακουμάκης Στερ. Και Κόκκαλης,

Λύση Φωτεινή!!! Ο έμπειρος αμυντικός με δική του κεφαλιά χάρισε την νίκη στον ΑΕΡΑ στο ματς με τον Ευαγόρα Ο ΑΕΡΑ ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια του αγώνα και μπορεί να πει κανείς πώς είχε να αντιμετωπίσει τον γόρδιο δεσμό του αμυντικά στημένου στον αγώνα Ευαγόρα που την ώρα της επίτευξης του γκολ σχεδίαζε πώς θα δραπετεύσει από το γήπεδο Αφάντου με τον ένα βαθμό της ισοπαλίας. Ο Γιώργος Φωτεινής όμως στο 82΄με την δική του κεφαλιά σημείωσε το 1-0 και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του σε ένα ματς που δεν δρέπει ποιοτικά δάφνες. Ο ΑΕΡΑ από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο αλλά πότε οι ικανότητες του γκολκίπερ του Ευαγόρα Νικολεττου και πότε η υπεροψία

Ορφανός Χρ. 47΄Τσούλλος Μπατέστας 60’ Κωστομοίρης Στελλάς Π. 68΄Τσοπάνογλου

D D D

1

0

αερα

ευαγορασ

Δαρζέντας Φωτεινής Κατσιδώνης Γιαννακάκης Δανάς Τσετιροκλής Παϊζάνος Νικολής Ν. Λυριστής Μ. Πλύγκος Τσαγκάρης

Νικολέττος Κυπριώτης Τσιώνης Τσίπα Προσμίτης Βασιλόπουλος Γκαμαλέτσος Χατζηνικόλας Πολυχρόνης Κακολύρης Τσιώμος

Αλλαγές

Αλλαγές

Νικολής Ν. 64’ Κανάτας Λυριστής Μ. 76’ Τριχιάς Πλύγκος 91’ Α. Νικολής

D D D

Πολυχρόνης 32’ Κούτσι Κυπριώτης 34’ λ.τ.Ζωάννου Βασιλόπουλος 54’ λ.τ. Σμας

Από τον Ευαγόρα διακρίθηκαν πλην του Νικολεττου και οι Τσιώμος και Τσίπα. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ο κ. Χαρισμανίδης που είχε βοηθούς τους Καρβουνίδη, Αχιολά.


18

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παλικαρίσια νίκη τα «Ελάφια»! Τεράστιας σημασίας διπλό πέτυχε η Ρόδος, τόσο για βαθμολογικούς, όσο και για ψυχολογικούς λόγους, καθώς πέρασε νικηφόρα μέσα από την Λίνδο, επικρατώντας του τοπικού Κλεόβουλου με 3-2. Μπορεί να μην έκαναν την καλύτερη δυνατή εμφάνισή τους οι «πράσινοι», όμως εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, σημασία έχει περισσότερο το αποτέλεσμα, παρά η εικόνα. Με την επικράτηση αυτή, η ομάδα του Ανδρέα Σταύρου έφτασε τους 33 βαθμούς και προσωρινά έχει πλησιάσει στους 2 βαθμούς τον πρωτοπόρο Φοίβο, ο οποίος αγωνίζεται αύριο απέναντι στον Α.Ο. Δικαίου. Από την άλλη μεριά, ο Κλεόβουλος κόλλησε στους 23 βαθμούς, απέχοντας πλέον 5 βαθμούς από τα πλέι οφ. Από το ξεκίνημα, η Ρόδος ήταν εκείνη που είχε περισσότερο ρυθμό, είχε την κατοχή της μπάλας και διάθεση να επιβάλλει το ρυθμό της, όμως ο Κλεόβουλος είχε άλλη εντύπωση και γνώμη για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Κόντρα στη ροή της αναμέτρησης λοιπόν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, αφού στο 36’ μετά από βαθιά μπαλιά, ο Μαθιός πήρε τη μπάλα, την κατάλληλη στιγμή έκανε πάσα προς τον Αρχοντούλη και αυτός από κοντά την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0. Η απάντηση από την πλευρά της Ρόδου ωστόσο ήταν άμεση και πολύ σημαντική για την εξέλιξη του ματς. Στο 39’ από σέντρα του Παπαδημητρίου, ο Ευγενικός από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1 – 1.

2

3

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΔΟΣ

Μαρκιού Χατζημανώλης Αθανασίου Γιατσιάτσιος Γ. Συμεωνίδης Πατσιαούρας Γεωργαλλής Μ. Συμεωνίδης Γιώργ. Συμεωνίδης Αρχοντούλης Μαθιός

Μπιλιάς Στ. Καντιμοίρης Φ. Παπαδόπουλος Καμπούρης Βιτσέντζος Ταγκάεφ Κουρέτας Παπαδημητρίου Γκάιδας Γ. Καντιμοίρης Ευγενικός

Αλλαγές

Αλλαγές

D

Γιώργ. Συμεωνίδης 80’ Μπάρδης

D

D

Δεν πραγμ/ηκε

D

D

Δεν πραγμ/ηκε

D

Π”δημητρίου 60’ Βασιλαράκης Κουρέτας 80’ Αθανασίου Γ. Καντιμοίρης 88’ Μαλλιάκας

Στα επόμενα 6-7 λεπτά, μέχρι και τη λήξη του πρώτου μέρους, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω, όμως το σκορ δεν άλλαξε. Στην επανάληψη, στα πρώτα 20 λεπτά το ματς ήταν απόλυτα ισορροπημένο, όμως όσο πέρναγε η ώρα όλο και περισσότερο τα «ελάφια» ανακτούσαν την υπεροχή στην αναμέτρηση, ειδικά από το 60’ και μετά. Στο 62’ o Αθανασίου έκανε λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα Μαρκιού και ο Ευγενικός που καραδοκούσε κατάφερε να «κλέψει» τη μπάλα και αφού

Από τους καλύτερους της Ρόδου στην Λίνδο ήταν ο Μανώλης Ευγενικός ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ απέφυγε και τον τερματοφύλακα δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας τη Ρόδο σε ρόλο οδηγού στο ματς. Όμως και πάλι η αντίδραση ήταν άμεση από την ομάδα που έμεινε πίσω στο σκορ, αφού στην προκειμένη περίπτωση ο Κλεόβουλος έφτασε γρήγορα στην ισοφάριση. Ο Γιώργος Συμεωνίδης στο 68’ έκανε τη σέντρα στην πλάτη της άμυνας, ο Γεωργαλλής βγήκε πρώτος πάνω στη μπάλα και με σουτ την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας

το 2-2. Ομως η Ρόδος δεν είχε πει ακόμα την τελευταία λέξη της στο ματς. Στο 76’ ο Ταγκάεφ πήρε τη μπάλα και παρά την πίεση που δέχθηκε από τους αμυντικούς του Κλεόβουλου έμεινε όρθιος, μπήκε στην περιοχή και με ένα ωραίο πλασέ πέτυχε ένα παλικαρίσιο και όμορφο γκολ γράφοντας το τελικό 2–3. Από τον γηπεδούχο Κλεόβουλο ξεχώρισαν οι Αρχοντούλης, Συμεωνίδης Γ., ενώ από τη Ρόδο καλύτεροι ήταν οι Ευγενικός, Ταγκάεφ.

Ο σοβαρός Αρης... κερδίζει Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ο Αρης Αρχαγγέλου στην αναμέτρηση με τη Χάλκη, κόντρα στην οποία οι παίκτες του Μιχάλη Χαρίτου επικράτησαν με 2-0, δείχνοντας το σοβαρό αγωνιστικό τους προφίλ. Με αυτή την επικράτηση οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τους 32 βαθμούς και πλέον απέχουν τρεις από την πρώτη θέση και από τον Φοίβο, την ώρα που η Χάλκη παραμένει κολλημένη στον πάτο της βαθμολογίας και πλέον η παραμονή γίνεται πολύ δύσκολη για εκείνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς έγινε όχι στο γήπεδο του Αρη, αλλά στα ουδέτερα Μάσσαρι. Πάντως από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, η τυπικά γηπεδούχος ομάδα ήταν καλύτερη, έδειχνε μεγαλύτερη διάθεση για να πάρει τους τρεις βαθμούς και πίεσε από την αρχή για να σκοράρει το πρώτο τέρμα. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, όμως απουσίαζε σε πολλές περιπτώσεις το καθαρό μυαλό, ή πολύ απλά η σιγουριά των παικτών του Αρη για τη νίκη δημιουργούσε τα όποια... προβλήματα. Τελικά, το

Ο Δημος Παπαοικονόμου πέτυχε το πρώτο γκολ του Άρη ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

σκορ άνοιξε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Παπαοικονόμου με μια πολύ ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντάνη, γράφοντας το 1 – 0. Από εκεί και μετά οι παίκτες του Αρη απελευθερώθηκαν ακόμα περισσότερο, κάνοντας ακόμα καλύτερο παιχνίδι, δίχως όμως να αλλάξει το σκορ ως το τέλος του πρώτου μέρους. Στο 43’ είχε μάλιστα και το πρώτο του δοκάρι στο ματς ο Αρης, αφού το πλασέ του Κοντόγιαννου δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα, με τον Αρη να έχει τα ηνία της αναμέτρησης και τη Χάλκη να προσπαθεί απλώς... να αντέξει. Τελικά στο 62’ ο Παπαοικονόμου έκανε τη σέντρα και ο Μπαϊρακτάρης βγήκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2 – 0. Λίγο νωρίτερα ο Μάλλιος είχε την ευκαιρία να κάνει εκείνος το 2-0, αλλά τελικά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι μετά από το σουτ που επιχείρησε. Στο 70’ ο Μπαϊρακτάρης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο σκό-

2

0

ΑΡΗΣ

ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ

Φαρμακαλής Κοτσίκος Σταμούλης Νικήτας Μ. Κωστάκης Β. Φαρμακαλής, Μπαϊρακτάρης Κοντόγιαννος Μάλλιος Κολιοκώστας Παπαοικονόμου

Ντάνης Αγγελής Τσιαντούλας Ψαρράς Κωστίδης Ντούπης Νίκανδρος Παπαστεργής Μερκάι Κουτσογούλας, Πανούσης

Αλλαγές

Αλλαγές

D D D

Μπαϊρακτάρης 66’ Ντίρος Μάλλιος 72’ Κωστάκης Π. Κοντόγιαννος 81’ Κολιάδης

D D D

Τσιαντούλας 22’ λ.τ. Ζαμαντάκης Παπαστεργής 62’ Καβουκλής Πανούσης 59’ Π”λαζάρου

ρερ υποδείχθηκε σε θέση οφσαϊντ. Από την πλευρά του νικητή Αρη ξεχώρισαν οι Μάλλιος, Παπαοικονόμου και Μπαϊρακτάρης, από την άλλη πλευρά διασώθηκε μόνο ο γκολκίπερ Ντάνη για την Χάλκη. Το παιχνίδι διαιτήτευσε ο Καραγιάννης, με βοηθούς τους Κασιώτη και Λάζο, σωστές ήταν οι αποφάσεις του διαιτητικού τρίο.


19

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Βρήκε δίχτυα στο β΄μέρος! Ο Ηρακλής νίκησε τον Κολοσσό Κάστρου με 3-0 σε ένα ματς με σημαντικά διαιτητικά λάθη. Ακόμα ένα τρίποντο πήρε ο Ηρακλής Μαριτσών, πού νίκησε με 3-0 τον Κολοσσό στο χθεσινό παιχνίδι πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα Το πρώτο μέρος ανήκει ολοκληρωτικά στον Ηρακλή που είχε τον έλεγχο του αγώνα κυκλοφόρησε καλά την μπάλα αλλά δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να φτάσει στο γκολ και να αλλάξει την ροή του αγώνα. Στο ίδιο διάστημα ο Κολοσσός αρκέσθηκε σε αμυντική λειτουργία σε μια προσπάθεια να κρατήσει μακριά από τον Καστανάκη τους παίκτες των φιλοξενούμενων και τα κατάφερε. Το 0-0 του α΄μέρους έδωσε το έναυσμα στους παίκτες του Κώστα Πάττα να βγουν μπροστά , να ελέγξουν το παιχνίδι και να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα αλλά χωρίς να τα καταφέρουν αφού σε μια από τις φάσεις που δημιούργησε ο Ηρακλής από το ξεκίνημα της επανάληψης, μπόρεσε να προηγηθεί. Κι από κει κι ύστερα να κάνει εύκολο το σκοπό του που δεν ήταν άλλος από την νίκη και τους τρείς βαθμούς. ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 30΄κεφαλιά του Καρίκη θα φύγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Καστα-

0

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.

νάκη. 52' Ο Κολοσσός φτάνει κοντά στο γκολ. Ο Μπανγκουράς έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Σαββιδάκης απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

57', Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ, με τον Καρίκη Γ.Δ, Ο έμπειρος επιθετικός του Ηρακλή θα εκμεταλλευτεί αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και θα στείλει την μπάλα μέσα από την γραμμή της εστίας παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων (0-1) 66',Πάλι ο Καρίκης Γ.Δ., με καρφωτή κεφαλιά από την μπαλιά του Λερογιάννη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το σκορ 0-2 76΄Ο Βαρέλης θα ανατραπεί καθαρά από τον Λενιού αλλά Πατσιόπουλος και Ορφανός έδειξαν την συνέχεια του αγώνα με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα για το καθαρό πέναλτι που άγνωστο γιατί δεν δόθηκε. . 92΄ Ο Λερογιάννης από κοντά θα στείλει με άψογο πλασέ την μπάλα στα δίχτυα για να σημειώσει το 0-3 που ήταν και το τελικό σκορ. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Αλαφάκης, Έλληνας και Διακαναστάσης. Από τον Ηρακλή Μ καλύτεροι ήσαν οι Λε-

Εύκολα ο Αντίμαχος -Κέρδισε με 4-0 χθες το μεσημέρι τον Ορφέα στην έδρα του. ΚΩΣ(Ανταπόκριση ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΗΣ)Εδώ και ένα μήνα έχει ανέβει αγωνιστικά και κάθε εβδομάδα πλέον το αποδεικνύει. Ο Αντίμαχος με μια πειστική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 4-0 του Ορφέα για την 15η αγωνιστική της Α' κατηγορίας και εξασφάλισε την παραμονή του. Κακοί για 35λεπτά στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι ωστόσο απ' το γκολ του Διακαντώνη και μετά ανέβασαν την απόδοση τους και έφτασαν σχετικά εύκολα στο τρίποντο. Οι γηπεδούχοι είχαν απ' την αρχή του ματς την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα προσπαθώντας κυρίως απ' τα πλάγια να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα του Ορφέα ωστόσο έκαναν αρκετά λάθη στην τελική πάσα και δε μπορούσα να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Ερνίκιολη. Έξι λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου όμως οι κόκκινοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντινώρη ο Διακαντώνης κατέβασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0. Στο δεύτερο μέρος παρότι ο Ορφέας

3

έπρεπε να αντιδράσει, ο Αντίμαχος δεν άφησε περιθώρια. Πάτησε το γκάζι απ' την αρχή και κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα του στο 51ο λεπτό με τον Μπεκιρλάρι να δίνει έτοιμο γκολ στο Γαβριήλ Συνεσίου. Οι κόκκινοι κυκλοφορούσαν τη μπάλα με ευκολία και ήταν ζήτημα χρόνου να πετύχουν και άλλα τέρματα. Ο Γιώργος Σταμάτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Ζερβό στο 71ο και εκείνος με δύο γκολ (πανέμορφο το δεύτερο) στο 75' και στο 77' διαμόρφωσε το τελικό 4-0. ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 6' Εκτέλεση φάουλ από τον Συνεσίου Γ., ο Χατζησεβαστός Χ. έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ. 39' Εκτέλεση φάουλ του Ντινώρη, ο Διακαντώνης κοντρόλαρε την μπάλα, βρέθηκε μπροστά από τον Ερνίκιολι και τον πλάσαρε εύστοχα κάνοντας τον 1-0. 45' Σουτ του Ντινώρη έξω από την περιοχή, μπλόκαρε σταθερά ο Ερνίκιολη. 49' Ο Ντινώρης μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ερνίκιολι. 51' Ωραία ενέργεια του Μπεκιρλάρι από τα δεξιά ο οποίος έστρωσε στον Συνεσίου

Καστανάκης Σαββίδης Μαννάκης Αλαφάκης Έλληνας Μέντος Βαρέλης Μικκιού Μπανγκουράς Κοσμάς Διακαναστάσης

Αλλαγές

Αλλαγές

D D D

Σαββίδης 46΄' λ.τ. Σαββάκης Μέντος 70' Θεοδώρου Μαννάκης 71' Γιαννουκάς

D D D

Π”κωνσταντής Αν. 46' Μπιγκό Χειμωνέττος 65' Κούρος Καρίκης Γ.Δ. 81' Πίσκαπας

ρογιάννης, Μπιλιάς και Τσούφιος Παράπονα από την διαιτησία του κ. Πατσιόπουλου και του βοηθού Ορφανού έχουν οι γηπεδούχοι του Κολοσσού. Καλός σε γενικές γραμμές ο Διακοφιλιππής.

4

0

AΝΤΙΜΑΧΟΣ

ΟΡΦΕΑΣ

Kιρκούσης Συνεσίου Ν. Διακαντώνης Σ. Συνεσίου Γ. Βακουφτσής Καράλιαμης Χατζησεβαστός Χ., Χατζησεβαστός Σ. Μπεκιρλάρι Ντινώρης Ατσαλάκης

Ερνίκιολι Τσικούρης Στόιος Παντελίδης Μετάν Θεοδοσίου Γιρεμέι Ροδίτης Γεωργιάδης Γεωργαλλής Σκιαθίτης

Αλλαγές

Αλλαγές

D D D Γ. κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του. 58' Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ντινώρη, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ερνίκιολι. 75' Ωραίο σουτ του Ζερβού έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ερνίκιολι κάνοντας το 3-0. 77' Ο Ζερβός βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα

Σαββιδάκης Καρίκης Γ.Σ. Λενιού Τσούφιος Λερογιάννης Λορέντζος Παπακωνσταντής Αν. Μπιλιάς Χειμωνέττος Καρίκης Γ.Δ. Παπακωνσταντής Κ.

Χατζησεβαστός Σ. 46' Μποιλής Ντινώρης 71' Ζερβός Συνεσίου Γ. 78' Μπίλλης

D D

Στόιος 57' Σκιαθίτης Ροδίτης 80' Π”αχριστοδούλου

D

τον τερματοφύλακα του Ορφέα για το 40. 88' Σουτ του Θεοδοσίου έξω από την περιοχή, μπλόκαρε σταθερά ο Κιρκούσης. Καλύτεροι απ' τους νικητές οι Διακαντώνης, Ντινώρης, Μπεκιρλάρι και Καράλιαμης ενώ απ' τον Ορφέα ξεχώρισαν οι Ροδίτης και Παντελίδης. Χωρίς πρόβλημα οι Ωραιόπουλος, Μαντάς και Μαλλιάς


20

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προβλέψιμα αποτελέσματα Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, λόγω της επικρατούσας διοικητικής αστάθειας, οι ομάδες έδειξαν πως προσπαθούν να προσφέρουν όσο καλύτερο θέαμα στους φιλάθλους που αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και πήγαν στο γήπεδο.

Στον 1ο όμιλο οι τέσσερεις πρώτες ομάδες έχουν ξεχωρίσει και παίζουν πια το χαρτί της κατάταξης για την υφαρπαγή των μπόνους, ενώ στην ουρά ο Ευαγόρας πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Στον 2ο όμιλο ο Φοίβος πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, ενώ για την δεύτερη η μάχη μεταξύ Ρόδου και Άρη θα συνεχίσει μέχρι τέλος, με τον Ηρακλή να έχει μία διαφορά ασφαλείας από τον πέμπτο ΠΑΣ Ασκληπειού και τον έκτο Κλεόβουλο. Στην ουρά η Χάλκη είναι αυτή που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό με το Βαθύ να έχει περισσότερες ελπίδες, λόγω έδρας.

Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν προβλέψιμα, με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις των ομάδων. Σπουδαίες μπορούν να χαρακτηρισθούν οι νίκες του Διαγόρα επί του Απόλλωνα Καλυθιών και της Ρόδου επί του Κλεόβουλου, που δείχνει ανήμπορος να μπει στην τετράδα του πρωταθλητισμού. Έκπληξη, επίσης, μπορεί να θεωρηθεί η ισοπαλία του Ιαλύσου με τους Ιππότες, ενώ παράλληλα ο Ηρακλής Μαριτσών ανεβάζει συνεχώς απόδοση και δείχνει να καπαρώνει θέση στην τετράδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ης Αγωνιστικής

A’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΦΙΑΚΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΤΡΙΧΙΑΣ ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΙΑΛΥΣΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΑΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟ/ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

13 12 10 9 9 9 9 8 8 6

ΓΚΙΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΪΛΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ

16 15 14 12 11 10 9 8 7 7

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΟΣ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΑΕΛ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Β

39 36 33 32 22 21 19 13 12 11 9 5

ΑΓ

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ΓΚΟΛ

51-6 25-5 24-12 25-11 21-17 16-27 23-15 18-30 18-42 16-23 14-32 7-34

N 5 7 4 6 3 2 3 3 3 1 1 1

I

2 1 2 0 2 1 0 2 0 2 5 1

H 0 0 1 2 3 4 5 3 4 4 1 6

ΕΚΤΟΣ N 7 4 6 4 3 4 3 0 1 1 0 0

I

1 2 1 2 2 2 1 2 0 3 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

H 0 1 1 1 2 2 3 5 7 4 7 6

N

12 11 10 10 6 6 6 3 4 2 1 1

I

3 3 3 2 4 3 1 4 0 5 6 2

H

0 1 2 3 5 6 8 8 11 8 8 12

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΟΣ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ

Β

ΑΓ

1 ΦΟΙΒΟΣ 35 14 2 ΡΟΔΟΣ 33 15 3 ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 32 15 4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 28 15 5 ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 24 15 6 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 23 15 7 ΚΟΛΟΣΣΟΣ 18 15 8 ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ 16 15 9 ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ 15 15 10 ΔΙΚΑΙΟ 14 14 11 ΒΑΘΥ 5 15 12 ΧΑΛΚΗ 4 15 Ο Φοίβος και το Δίκαιο ξεκίνησαν με -2Β

ΓΚΟΛ

54-10 26-13 33-10 24-16 23-22 27-19 13-21 16-28 13-26 22-28 8-42 12-38

N 6 5 5 5 5 4 3 4 2 4 1 1

I

1 1 3 2 0 2 2 1 2 0 1 1

H 0 1 0 1 2 1 3 3 3 3 5 6

ΕΚΤΟΣ N 6 5 4 3 2 2 2 1 2 1 0 0

I

0 2 2 2 3 3 1 0 1 1 1 0

ΣΥΝΟΛΟ

H 1 1 1 2 3 3 4 6 5 5 7 7

N

12 10 9 8 7 6 5 5 4 5 1 1

I

1 3 5 4 3 5 3 1 3 1 2 1

H

1 2 1 3 5 4 7 9 8 8 12 13

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΕΛ 52΄ Καρύδης, 70΄ Λενιού – 40΄ Καμπόσος ΑΕΡΑ – ΕΥΑΓΟΡΑΣ 82΄ Φωτεινής ΙΠΠΟΤΕΣ - ΙΑΛΥΣΟΣ 74΄ Καραπάντζος - 49΄ Μαριάς ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ 39΄ Διακαντώνης 51΄Σ υνεσίου Γ. 75΄,77΄ Ζερβός ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 62΄ Ζουρούδης, 72΄ Αμπελάς

2-1 1-0 1-1 0-0 4-0 2-0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΡΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΑΕΛ - ΙΠΠΟΤΕΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΟΡΦΕΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ης Αγωνιστικής

Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΡΟΔΟΣ 36΄ Αρχοντούλης, 68΄ Γεωργαλλής – 40΄,60΄ Ευγενικός, 77΄ Ταγκάεφ ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 61΄, 78΄ Καρίκης, 90+2΄ Λερογιάννης ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ 13΄,81΄ Βεκιάνης, 77΄ Ιμεραλιλάι ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΒΑΘΥ 82΄(πεν) Ορφανός Β. ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΧΑΛΚΗ 24΄ Παπαοικονόμου, 59΄ Μπαϊρακτάρης ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΚΑΙΟ

2-3

0-3 3-0 1-0 2-0 Αύριο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ - ΧΑΛΚΗ ΒΑΘΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ


21

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Περίπατος του ΠΑΣ!!! Μια εύκολη νίκη πέτυχε ο ΠAΣ Ασκληπειού, ο οποίος πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση με αντίπαλο την Ασπίδα Σαλάκου της οποίας επικράτησε με 3-0 εντός έδρας. Πολύ καλύτεροι οι γηπεδούχοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα δεν δυσκολεύτηκαν να κάμψουν την αντίσταση των παικτών της Ασπίδας και πήραν μια δίκαιη νίκη που τους φέρνει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Στάθη Φαρμακίδη είχε την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας σε όλο το παιχνίδι δημιουργώντας και χάνοντας πολλές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο και δεν έδειξαν σε κανένα σημείο το καλό πρόσωπο των προηγούμενων αγώνων. Οι Ασκληπενοί προσπάθησαν από την αρχή του αγώνα να πιέσουν και να εκμεταλλευτούν τον ευνοικό αέρα. Πέτυχαν από νωρίς το πρώτο γκολ, είχαν τον έλεγχο του αγώνα και απειλήθηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις. Με εντυπωσιακό ψαλιδάκι από το ύψος του πέναλτι στο 9΄, ο Βακιάνης άνοιξε το σκορ για την ομάδα του δίνοντας σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδού-

χοι δεν σταμάτησαν εκεί και δημιουργούσαν την μία ευκαιρία μετά την άλλη, ήταν όμως άστοχοι και άτυχοι στην τελική προσπάθεια. Οι παίκτες του κ. Καραβόλια δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και να μπουν στο παιχνίδι. Στο 17΄ο Χαρίτος χάνει ανεπανάληπτο τετ α τετ για να κάνει το 2-0 για την ομάδα του σε μια φάση που φαινόταν αρκετά εύκολη. Στο τέλος του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44΄, ο σκόρερ των γηπεδούχων δεν θα μπορέσει από εύκολη θέση στα όρια της μικρής περιοχής να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λιάνη.

Στους οκτώ ο Άρης! Ποιες ομάδες πέρασαν στα προημιτελικά του γυναικείου ποδοσφαίρου Το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά πήραν οι Άρης Αρχαγγέλου, Ελπίδες Καρδίτσας 94, Άρης, Τρίκαλα 2011, Αμαζόνες Δράμας, Γλυφάδα ΑΕ και Ατρόμητος Αθηνών. Ο ΠΑΟΚ είχε περάσει ήδη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών: Άρης Αρχαγγέλου κέρδισε με 2-1 τη Λαύρα Ελπίδες Καρδίτσας 94 νίκησαν 4-2 τους Νέους Εργοτέλη Βόλος 2004 –πέρασε ο Άρης που νίκησε 10 στο Βόλο Άβαντες Χαλκίδας 0-0 (1-3) με τα Τρίκαλα 2011 που πέρασαν στην επόμενη φάση. Μαγνησιακός 0-7 με τις Αμαζόνες Δράμας να περνούν στην επόμενη φάση άνετα Μέντεκας Καλαμαριάς 0-11 από την Γλυφάδα ΑΕ που πέρασε με περίπατο. Ατρόμητος Αθηνών νίκησε 3-0 τον Πήγασο Θριασίου

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με νεύρα και σκληρά μαρκαρίσματα από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο κ. Φαρμακίδης αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα κ. Δουλγέρη για έντονες διαμαρτυρίες. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τον ευνοικό αέρα που είχαν και δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία του Χατζηπέτρου. Οι παίκτες του Πας συνέχιζαν να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες. Την λύση έδωσε ο Ιμεραλιλάι στο 77΄της αναμέτρησης, όταν με ψηλοκρεμαστό σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής νίκησε

τον Λιάνη. Ο Βακιάνης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 81΄διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 10΄ Ατομική ενέργεια και σουτ του Ιμεραλιλάι η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ. 13΄ Ο Βακιάνης με όμορφο ψαλιδάκι από το ύψος του πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. 16΄ Ο Χαρίτος σούταρε στην δεξιά γωνία του Λιάνι με τον τελευταίο να αποκρούει εντυπωσιακά. 17΄ Ανεπανάληπτο χαμένο τετ α τετ του Χαρίτου. 40΄ Κεφαλιά του Καρπαθάκη μετά από κόρνερ του Ιμεραλιλάι η μπάλα λίγο άουτ. 45΄ Ο Βακιάνης βρέθηκε απέναντι από τον Λιάνη αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. 66΄ Φάουλ του Τριπολίτη το οποίο δεν βρήκε στόχο. 77΄ Ο Ιμεραλιλάι κρεμάει τον Λιάνη και κάνει το 2-0 για την ομάδα του. 81΄ Έπειτα από όμορφη πάσα του Ιμεραλιλάι, ο Βακιάνης δια-

μορφώνει το 3-0. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Βακιάνης, Ιμεραλιλάι και Πιτσουρδάκης, ενώ από την Ασπίδα διασώθηκε μόνο ο Λαθούρης. Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του κ. Δουλγέρη. Με κάποια λάθη οι βοηθοί Βούλγαρη και Λάμπρου.

3

0

πασ ασκληπειο

ασπιδα σαλακου

Χατζηπέτρος Πιτσουρδάκης Καρπαθάκης Γιώτας Ιμεραλιλάι Μαλαμής Βακιάνης Χαρίτος Καστανίδης Κουκουτσέλας Βλαντιμίροφ.

Λιάνη Χατζηκυριάκος Γουτζεσόι Καραβόλιας Τριανταφύλλου Λαγός Καρασάββας Μάχλης Ν. Τριπολίτης Καιμαξής Λαθούρης.

Αλλαγές

Αλλαγές

D D D

Χαρίτος 84΄ Γαιτάνος Καστανίδης 84΄ Πεταλάς Γιώτας 86΄ Θρήσκος

D D D

Λαγός 62΄Καρακώστας Καρασάββας 80΄ Π΄΄χριστοδούλου Καϊμαξής 89΄ Κώνστας

Ιστορικό ματς στις 8 Μαρτίου! Οι βετεράνοι-αιμοδότες Αφάντου θα αντιμετωπίσουν τους παλαίμαχους της ΑΕΚ για φιλανθρωπικό σκοπό. Σπουδαίας σημασίας ματς δίνουν στις 8 Μαρτίου οι βετεράνοι-αιμοδότες Αφάντου για φιλανθρωπικό σκοπό θέλοντας ακόμα μια φορά να δείξουν το κοινωνικό πρόσωπο του συλλόγου. Θα υποδεχθούν σε ένα αρκετά ενδιαφέρον ματς που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Αφάντου τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με σκοπό να ενισχυθεί η μικρή Ελπίδα η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται ήδη στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ. Οι βετεράνοι-αιμοδότες κάνουν αυτό που μπορούν θέλοντας να δώσουν την ευκαιρία σε ένα μικρό παιδί να βρει την υγεία του ευαισθητοποιώντας για μια ακόμα την Ροδίτικη κοινωνία. Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ θα έρθουν στη Ρόδο στις 7 Μαρτίου , θα αγωνισθούν

στις 8 του ιδιου μήνα με τους βετερά- τίστα αλλά και οι «δικοί μας» πρώην νους Αφάντου και θα επιστρέψουν στην παίκτες της ΑΕΚ Μανώλης Κώττης, Νίκος Αθήνα στις 9 του ίδιου μήνα. Πιάς και Παύλος Παπαϊωαννου. Παράλληλα καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες να έρθουν τελικά στη Ρόδο οι Βασίλης Τσιάρτας και Ντούσαν Μπάγεβιτς. Η αποστολή της ΑΕΚ με όλα τα ονόματα που θάρθουν στη Ρόδο θα γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πώς πριν από την αναχώρηση τους οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν στην ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου που θα γίνει στις 8 Μαρτίου Πρέπει να σημειωθεί πώς στα Από πλευράς παρουσίας των βετερά- πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο σύλνων της ΑΕΚ δεν έγινε ακόμα γνωστή η λογος βετεράνων-αιμοδοτών Αφάντου αποστολή αλλά όπως χαρακτηριστικά θα πάνε στις 8 Φεβρουαρίου στην Κω για τονίζεται έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον να να δώσουν κι εκεί αγώνα για φιλανθρωέρθουν στη Ρόδο και να αγωνισθούν οι πικό σκοπό . Μίμης Παπαϊωαννου, Θωμάς Μαύρος, Ευχή όλων πάντως αυτό το γεγονός να Μιχάλης Σιμυγδαλάς, Απόστολος Τόσκας, αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση Χρήστος Αρδίζογλου, Βαγγέλης Βλάχος , και για άλλους συλλόγους προκειμένου Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, Ντανιέλ Μπα- να στηριχθεί κάθε κοινωνική προσπάθεια


22

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

A1 BASKET LEAGUE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ LEAGUE Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ* ΠΑΟΚ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΟΔ ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ

Β

ΑΓ

31 29 28 26 25 23 23 22 22 22 21 21 21 20

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

ΕΝΤΟΣ Η

ΣΥΝΟΛΟ Ν 15-1 13-3 14-2 10-6 9-7 7-9 7-9 6-10 6-10 6-10 5-11 5-11 5-11 4-12

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2

8 7 8 7 6 5 5 4 4 4 5 4 5 4

0 1 0 1 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4

ΕΚΤΟΣ Ν Η

7 6 6 3 3 2 2 2 2 2 0 1 0 0

1 2 2 5 5 6 6 6 6 6 8 7 8 8

(+)

ΠΟΝΤΟΙ (-)

1251 1194 1311 1245 1143 1159 1169 1098 1215 1095 1155 1113 1085 1137

960 1144 1013 1200 1148 1182 1216 1144 1265 1198 1215 1208 1186 1281

ΔΙΑΦ 291 50 298 45 -5 -23 -47 -46 -50 -103 -60 -95 -101 -144

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΑΟΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΟΚ – ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ

77-71 83-63 84-75 64-87 82-84 97-90 81-74

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η 5-6/02/2014 ΚΑΟΔ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ- ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ


ΜΠΑΣΚΕΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

23

Κακή άμυνα, δίκαιη ήττα! Την παραδοχή του ότι η ομάδα του δεν εδικαιούτο τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, το Σάββατο στο Βενετόκλειο, εξέφρασε ο προπονητής του Κολοσσού Δημήτρης Πρίφτης στις δηλώσεις των προπονητών. Οι δηλώσεις: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν δικαιούμασταν το παιχνίδι αυτό με τη συνολικότερη εμφάνιση μας. Συνολικά αν το προσεγγίσουμε το ματς η Πάτρα άξιζε τη νίκη, εμείς μετά από αυτό το αποτέλεσμα μπαίνουμε σε μια δύσκολη τροχιά, συνιστώ ψυχραιμία και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα και για τη νίκη του, αλλά και για τα τελευταία αποτελέσματα του. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα άγχος, μια κακή μέρα. Είναι κρίμα που βάλαμε πάνω από 80 πόντους και χάσαμε. Για εμάς το ζητούμενο ήταν να φτάσουμε σε υψηλό σκορ, είχαμε παραγωγικότητα στην

επίθεση, μέσω της άμυνας μειώσαμε στο τέλος, προσπεράσαμε, αλλά τελικά ηττηθήκαμε. Στο ένα λεπτό όταν είσαι μπροστά με έξι πόντους, όλοι έχουν ευθύνη, την πρώτη εγώ και μετά οι παίκτες αφού λειτουργούμε ως σύνολο». ΤΕΙΛΟΡ ΣΜΙΘ: «Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να το κερδίσουμε, αλλά στο τέλος δεν είχαμε συγκέντρωση στην άμυνα και δεχτήκαμε αυτά τα δύο τρίποντα που μας πλήγωσαν. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, έχει πολλά παιχνίδια το πρωτάθλημα και χρειάζεται να προσπαθήσουμε σκληρά για να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από αύριο κιόλας πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρά στην προπόνηση για να βελτιωθούμε. Δεχτήκαμε πολλούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο και αυτό ήταν που μας κόστισε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αξίζαμε τη νίκη, αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα στο

τέλος θα μπορούσε να έχουμε κερδίσει». ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΟΥΛΑΣ: «Έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού ο Κολοσσός, έχει βελτιωθεί πολύ και εάν θέλαμε να έχουμε τύχη, έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα εύστοχοι. Είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αλλά στο τέλος με την πίεση του κόουτς και την εμφάνιση του Άγγελου (σ.σ. Τσάμη) και του Σμιθ, λίγο έλειψε να χάσουμε το παιχνίδι. Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος, συγχαρητήρια στην ομάδα και στη διοίκηση. Δεν τα παρατάμε ποτέ, ούτε στις δύσκολες στιγμές και συνεχίζουμε. Ένα λεπτό πριν το τέλος χάναμε έξι πόντους και η Ρόδος είχε τη μπάλα, αλλά εμείς δεν τα παρατήσαμε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Νομίζω δικαιούμασταν αυτή τη νίκη, θα ήταν άδικο να χάναμε αυτό το ματς, βέβαια δεν παίζεις μόνος σου, αλλά έτσι όπως έγινε νομίζω το αξίζαμε. Παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα με εξαιρετική άμυνα που κράτησε χαμηλά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν εύκολο».

ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Τεράστια νίκη για εμάς, το θέλαμε πάρα πολύ, θέλαμε να συνεχίσουμε το σερί των καλών εμφανίσεων που είχαμε κάνει και θέλαμε μόνο τη νίκη. Παίξαμε καλά για 35 λεπτά, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο είχαμε πρόβλημα με το επιθετικό παιχνίδι του Κολοσσού και την άμυνα του Τσάμη. Χρειάστηκε να βάλουμε δύο μεγάλα σούτ με Γουίλσον και Μιλουτίνοβιτς και κάναμε τη μεγάλη ανατροπή. Σκεφτόμαστε τώρα το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που είναι κρίσιμο. Αφιερώνουμε τη νίκη στη διοίκηση και στον κόουτς Βετούλα για τον οποίο είχαν ακουστεί πολλά τον τελευταίο καιρό, αλλά ούτε εμείς επηρεαστήκαμε, ούτε ο κόουτς. Χάσαμε τη συγκέντρωση μας στο τέλος και σε συνδυασμό με την πίεση του κόσμου και την εμφάνιση του Τσάμη, λίγο έλειψε για να γίνει η ανατροπή. Το σημαντικό είναι πως εμείς δεν τα παρατήσαμε και ανατρέψαμε την κατάσταση».

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

"Έσπασε" η έδρα του Ιπποκράτη! Με την Εβίνα Σταμάτη κορυφαία του ματς το Ελληνικό κατάφερε να "σπάσει" το εντός έδρας αήττητο του Ιπποκράτη Kos Hotel, επικρατώντας με 79-62 για την 14η αγωνιστική της Α1 γυναικών. Καλύτερες στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα οι φιλοξενούμενες που είχαν πολλές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και κατάφεραν να περιορίσουν την Κεχαγιά που κινήθηκε σε ρηχά νερά και ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο έφτασαν δίκαια στο ροζ φύλλο αγώνα. Για ακόμη μια φορά γεμάτο το γή-

πεδο, με τον κόσμο μάλιστα να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα στο τέλος του αγώνα και στο Ελληνικό. Βαθμολογία (σε 13 αγώνες) 1. Ελληνικό 27 2. Πρωτέας Βούλας 25 3. Παναθηναϊκός 24 4. Ιπποκράτης Κω 22 5. Αθηναϊκός 20 6. Αναγέννηση Νέου Ρυσίου 19 7. ΠΑΟΚ 19 8. Άρης Θεσσαλονίκης 18 9. Κρόνος Αγ. Δημητρίου 17 10. Ίκαρος Καλλιθέας 16


24

ΜΠΡΙΤΖ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Πανελλήνιες επιτυχίες στο μπριτζ! Το 48ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 2014 στο Μπριτζ διεξήχθη σε τέσσερις κατηγορίες 1-6, 1-9, 1-11, 1-16 (Όπεν) και ο αγώνας 2ης Ευκαιρίας (consolation) στις ίδιες κατηγορίες πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου -2 Φεβρουαρίου στην Αθήνα Τα ζεύγη του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Ρόδου που συμμετείχαν ανά κατηγορία και τα αποτελέσματα που χαρακτηρίστηκαν αρκετά θετικά για τον Όμιλο της Ρόδου, είναι: -Κατηγορία 1-6: Κουφού Α. – Πλίγκος Ε. 15η θέση με 52,8% (σε 52 ζεύγη) -Κατηγορία 1-9: Καραγιάννη Ρ.– Κούτρη Β. 15η θέση με 52,74 (48) Δουλγέρη Α.– Τσιμπιδάκη Ε. 36η θέση με 47,46% (48) -Κατηγορία 1-11: Γιαννιού Μ.– Σιμάτης Α. 2η θέση με 58.03 % (50) -Κατηγορία 1-16 (Όπεν) : Καρακατσάνης Β.– Καρακατσάνης Η. 32οι γενικής: Καβαλάκης Ι.–Ράμος Ε. 24οι γενικής Αγώνας 2ης Ευκαιρίας: -Κατηγορία 1-9: Δημητρά Σ.– Κλέτσας Α. 1η θέση με 60,50% -ΟΠΕΝ: Κοφινάκος Π.-Σάρλης 1η θέση με 59,72% ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου ξεκίνησε το τουρνουά ομάδων κατηγορίας 1-9 με την συμμετοχή 10 ομάδων. Τα αποτελέσματα

μετά από δύο αγώνες είναι ως εξής: 1. Η ομάδα Κλέτσα με τους αθλητές Κλέτσα Α., Χητά Ε., Καραγιάννη Ρ., Κούτρη Β. με

32,93 Victory. 2. Η ομάδα Κολιάη με τους αθλητές Κολιάη Ε., Κολιάη Σ., Κώστογλου Κ., Μπίνη Γ. με 32,05 Victory. 3. Η ομάδα Κουφού με τους αθλητές Κουφού Α., Βεργή Κ., Ανθούλας Κ., Βολονάκη Π., Ματθαίου Σ., Τσέτσερη Κ. με 29,66 Victory. 4. Η ομάδα Τσελεπή με τους αθλητές Τσελεπή Λ., Στεφανή Π., Φοιτό Σ., Περδικάρη Κ. με 25,39 Victory. 5. Η ομάδα Κουτσάκη με τους αθλητές Κουτσάκη Ι., Γρηγορά Ν., Τσιμπιδάκη Ε., Δουλγέρη Α., με 22,07 Victory. 6. Η ομάδα Αναστάχα με τους αθλητές Αναστάχα Λ., Αναστάχα Γ., Παυλούς Γ., Κρητικός Χ. με 18,73 Victory. 7. Η ομάδα Αγαπητού με τους αθλητές Αγαπητού Σ., Παλογιαννίδη Μ., Μακέστα Σ., Μηνέττο Α. με 17,37 Victory. 8. Η ομάδα Πλίγκου με τους αθλητές Πλίγκο Ε., Χατζηνικόλα Σ., Βολτατζή Γ., Καραγιουσούφ Τ. με 9,82 Victory. 9. Η ομάδα Χατζησάββα με τους αθλητές Χατζησάββα Δ., Σταυρή Μ., Μπονιάτη Δ., Σιμάτη Μ. με 6,79 10. Η ομάδα Πετρίδη με τους αθλητές Πετρίδη Β., Χατζηγεωργίου Δ., Παπαμιχαήλ Σ., Φώκιαλη Ε., Φιλίππου Κ. με 40,27 Victory.

Ήθος και τεχνική κατάρτιση... Με ήθος, τεχνική κατάρτιση και με πολλές επιτυχίες συμμετείχε ο Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΡΟΔΟΥ «ΔΩΡΙΕΑΣ», με προπονητή το κ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ στο τοπικό διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παγκρατίου αθλήματος, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ. Οι αθλητές που πήραν μέρος και οι θέσεις που κατέλαβαν είναι οι ακόλουθες : ΓΕΣΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2η ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2η ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΧΑΡΗΣ 2η ΣΚΕΝΤΕΡΑΙ ΑΓΕΤ 1η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ 2η ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3η ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1η ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2η ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 2η

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΦΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΕ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΝΕΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1η 1η 1η 3η 2η 2η 3η 1η 2η 3η ΘΕΣΗ 2η 2η 3η 3η 2η 1η 3η 2η 2η 2η 2η 1η 1η 1η

ΡΕΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1η ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2η ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1η ΖΟΥΠΗ ΚΛΑΡΑ 2η ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η ΜΠΑΚΙΡΑ ΣΟΦΙΑ 1η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΛΑΧΑΝΙΑΤΗ ΜΙΧΑΛΙΑ 2η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1η ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1η ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η ΚΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2η ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3η ΠΕΛΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 1η ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1η ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΟΜΝΑ 1η ΚΑΠΕΤΑΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1η ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1η ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η ΚΕΛΕΠΕΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 1η ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 1η ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2η ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΙΡΗ 1η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1η 3φορες ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2η ΚOΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 3η ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η ΚΛΑΔΗ ΜΙΝΑ 1η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1η ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 3η ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΑΣΩΝ 2η ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1η ΦΟΥΤΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2η ΑΛΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ 3η ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3η ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η -Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει την προσπάθεια, τις θέσεις , τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές του, αλλά και την γενικότερη παρουσία αυτών μέσα και έξω από τα τατάμι , πάντα υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση του προπονητή του συλλόγου κ. Χατζηαντωνίου, ο οποίος όντας πιστός στις προσωπικές του αρχές, αλλά και τις αρχές του Παγκρατίου Αθλήματος, καταφέρνει μέσα από τη προπόνηση, την σκληρή προετοιμασία και τη καθημερινή του ενασχόληση με το άθλημα, να μεταδίδει όλα τα παραπάνω στους αθλητές του συλλόγου όλων των ηλικιών . Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλους αθλητές , προπονητή μα και γονείς για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν όλο το χρόνο για τη συμμετοχή και σε αυτό το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, με τα παραπάνω αποτελέσματα. Ο σύλλογος και η σχολή συνεχίζουν τη λειτουργία τους κανονικά, προετοιμαζόμενοι όλοι για τις νέες προκλήσεις που ακολουθούν.


ΒΟΛΕΪ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

25

Οι Αθλοπαιδιές Κω τον τίτλο! Οι έφηβοι κέρδισαν την Τελχινίδα με 3-1 σετ και αγκάλιασαν τον τίτλο Οι έφηβοι των Αθλοπαιδιών Κω πανηγυρίζουν από χθες την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της Δωδεκανήσου και εξασφάλισαν την πρώτη θέση ότι και να γίνει στο τελευταίο παιχνίδι με τον Κλεάνθη. Η ομάδα του Αλκιβιάδη Χατζηνικολάου κέρδισε με 3-1 σετ στον «τελικό» την Τελχινίδα και πανηγύρισε την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τα παιδιά από την Κω ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση με την ομάδα της Τελχινίδας αλλά όντας αήττητα στους αγώνες του πρωταθλήματος ολοκληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα στην Κατηγορία τους. Αναλυτικότερα η βαθμολογία στους έφηβους όπως διαμορφώθηκε έχει ως εξής: 1. Αθλοπαιδιές Κω 5αγ. 10β. 5-0 15-2 σετ 2. Τελχινίς 6αγ. 10β. 4-2 14-10 σετ 3. Διαγόρας 6αγ. 8β 2-4 9-14 σετ 4. Κλεάνθης 5αγ. 5β. 0-6 5-15 σετ Οι έφηβοι των Αθλοπαιδιών της Κω ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που απομένει ανάμεσα σε αυτούς και τον Κλεάνθη πανηγυρίζουν από το Σάββατο την κατάκτηση του τίτλου στους έφηβους Για να πανηγυρίσουν τον τίτλο το Σάββατο επικρατησαν της διεκδικήτριας επίσης Τελχινίδας με 3-1 σετ στο κλειστό της Κω

Τα σετ: 25-18 (27’), 25-8 (20’), 26-28 (27’), 25-21 (24’) Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ.Κυπριώτης-Τζάνος ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Συναρπαστικό ματς έγινε στο κλειστό της Κω και στους παμπαίδες με νικητές πάλι τους παίκτες του Αλκιβιάδη Χατζηνικολάου με 3-0 σετ. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι από τους μικρούς και των δυο ομάδων το οποίο παρακολούθησαν ευχάριστα όσοι βρέθηκαν στο κλειστό. Τα σετ: 25-17 (22’), 25-11 (16’), 25-20 (20’) Διαιτητές ήσαν οι κ.κ. Κυπριώτης και Τζάνος Κ.

Τιμή για το Δωδεκανησιακό βόλεϊ! Ο Άκης Φλαούνας οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του Λίγκ Κάπ στο βόλεϊ Η ΑΕΚ κατέκτησε το Λίγκ Κάπ στο βόλεϊ κερδίζοντας τον Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ στον τελικό του Σαββάτου. Αυτό που παίρνει όμως αξία και χρήζει ιδιαίτερης μνείας για μας τους Δωδεκανήσιους είναι πώς την καθοδήγησε σε αυτή την κατάκτηση από τον πάγκο ο Άκης Φλαούνας ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στο Δωδεκανησιακό βόλεϊ. -Ήρθε από την ομάδα του Πέρα στον Ανταγόρα της Κω και τον βοήθησε στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής ενώ -Το 2007 παίζοντας λίμπερο με την ομάδα των ISLAND GAMES φόρεσε στο τέλος το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος προσφέροντας στο Δωδεκανησιακό βόλεϊ και σε αυτό το επίπεδο. Τι λέει όμως ο ίδιος για την καινούργια του κατάκτηση : Το Κύπελλο του Λιγκ Καπ σημαίνει

αναγέννηση και ευθύνες για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Αυτό δήλωσε ο Άκης Φλαούνας στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά τη μεγάλη νίκη της Ένωσης και την κατάκτηση του Λιγκ Καπ. Ο προπονητής του «δικεφάλου» τόνισε επίσης τη σημαντικότητα του ονόματος του Νίκου Σαμαρά σε αυτή τη διοργάνωση. «Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στο νικητή. Κερδίσαμε μια ομάδα από τις καλύτερες και θα το καταφέρναμε με έναν τρόπο. Πιέσαμε την υποδοχή του Φοίνικα και βρήκαμε το φάρμακο της δικής μας υποδοχής. Το κύπελλο σημαίνει την αναγέννηση του τμήματος βόλει της ΑΕΚ. Αυτό θα έρθει με δουλειά και συνεργασία διοίκησης και παικτών. Έχουμε κερδίσει όλες τις ομάδες πάνω από μας και αυτό γεμίζει ευθύνες. Οι οπαδοί της ΑΕΚ καλά κάνουν που προσδοκούν κύπελλα. Θέλουμε να πλησιάσουμε την τετράδα και να μπούμε σε αυτήν. Με τον Πέτρο έχουμε κοινό φίλο. Μιλάω σαν να είναι εδώ ο Νίκος Σαμαράς. Αυτό μας έδωσε μια έξτρα ώθηση».

ΑΝΔΡΕΣ Εύκολη νίκη με σετ 3-0 πέτυχε ο Γ.Σ. Διαγόρας στους άνδρες, κερδίζοντας τον ουραγό και χωρίς βαθμό Ήλιο Ιαλυσού… Σε λιγότερο από μία ώρα, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν άνετα στην επικράτηση με 3-0 σετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γηπεδούχοι κέρδισαν εύκολα και τα τρία σετ στην ''τέντα'' Τα σετ: 25-9 (15’), 25-15 (24’), 2511 (20’) Διαιτητές ήσαν ο κ..Χατζησταυρίδης και η κ.Παπαδούλη Οι ομάδες: Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Κώστας Καρπαθάκης): Μεϊτάνης Α., Καρύδας Ι., Γεράκης Μ., Γκλάρας Β, Μπόλιγκ Ρ., Δεληγιώργης Γ., Δεληγιώργης Α., Ζουρούδης Μ. ΗΛΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δημήτρης Δοξάκης): Βαβλάς Ν., Πιλατέρης Π., Σαπναράς Ν., Βούλκα Σ., Κυρίτσης Κ., Δήμας Κ., Γιαννακός Τ., Τρομπούκης Σ., Κιλασίν Ι., Μερτσάρης Α., Ντάι Ε., Αντωνιάδης Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Στον αγώνα των κορασίδων οι Αθλοπαιδιές πήραν το α΄σετ αλλά δεν είχαν ανάλογη συνέχεια κόντρα στην Τελχινίδα. Η ομάδα της Ρόδου «γύρισε» το ματς υπέρ της και πήρε τον αγώνα με 3-1 σετ. Τα σετ: 25-9 (20’), 12-25 (17’), 21-25 (23’), 13-25 (26’) Διαιτητές ήσαν οι κ.κ. Κυπριώτης και Τζάνος Κ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Εξίσου όμορφο παιχνίδι έγινε στην κατηγορία των παγκορασίδων ανάμεσα στις Αθλοπαιδιές Κω και την Τελχινίδα .Οι φιλοξενούμενες πήραν το α΄σετ με 25-11 αλλά οι Αθλοπαιδιές Κω ισοφάρισαν σε 1-1 παίρνοντας το δεύτερο με 28-26 . Η Τελχινίς ανώτερη όντας επικράτησε στην συνέχεα και στα υπόλοιπα δυο και πήρε το ματς με 3-1 σετ. Τα σετ: 11-25 (19’), 28-26 (31’), 15-25 (24’), 17-25 (25’) Διαιτήτευσαν οι κ.κ. Κυπριώτης και Τζανος Κ.

Εύκολο απόγευμα Οι άνδρες του Διαγόρα κέρδισαν άνετα τον Ήλιο με 3-0 σετ. Άνετη νίκη με σετ 3-0 πέτυχε ο Διαγόρας στο ανδρικό πρωτάθλημα του βόλεϊ., επικρατώντας εύκολα της ομάδας του Ήλιου. Ο γηραιός επικράτησε χωρίς να ιδρώσει σε ένα ματς το οποίο δεν κράτησε περισσότερο από μία ώρα. Η νίκη ήταν εύκολη για τον Διαγόρα καθώς υπήρχε στο ματς σημαντική διαφορά δυναμικότητας. Τα σετ: 25-9 (15’), 25-15 (24’), 25-11 (20’) Διαιτήτευσαν ο κ. Χατζησταυρίδης και η κ. Παπαδούλη Οι ομάδες: ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Κώστας Καρπαθάκης): Μεϊτανής Α., Καρύδας Ι., Γεράκης Μ., Γκλάρας Β, Μπόλιγκ Ρ., Δεληγιώργης Γ., Δεληγιώργης Α., Ζουρούδης Μ. ΗΛΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δημήτρης Δοξάκης): Βαβλάς Ν., Πιλατέρης Π., Σαπνάρας Ν., Βούλκα Σ., Κυρίτσης Κ., Δήμας Κ., Γιαννακός Τ., Τρομπούκης Σ., Κιλασίν Ι., Μερτσάρης Α., Ντάι Ε., Αντωνιάδης Μ.


26

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Άθλος, στην ορεινή ποδηλασία! Τεράστια επιτυχία σημείωσε χθες ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας “ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ MTB CUP” που πραγματοποιήθηκε στο «ΑΘΛΟΣ MTB PARK» από τον ΑΟ ΑΘΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ. Τα αποτελέσματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΡΕΣ – ΕΦΗΒΟΙ 1ος : ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2ος : KAZANDJIAN EROS – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3ος : ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 4ος : ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 5ος : ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 6ος : ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 1ος : ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 2ος : ΖΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3ος : ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 4ος : ΝΤΕ ΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 5ος : ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 6ος : ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ

1ος : ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2ος : ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 3ος : ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 4ος : ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 5ος : ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 6ος : ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ 1ος : ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2ος : ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3ος : ΧΑΡΟΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4ος : ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 5ος : ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 6ος : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SUPER MINI 1ος : ΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 2ος : ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3ος : ΔΕΜΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 4ος : ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 5ος : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 6ος : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 7ος : ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ.

8ος : ΠΟΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΠΕΝ 1ος : ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 2ος : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.Ρ. 3ος : ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 4ος : ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 5ος : ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ – Α.Ο. ΑΘΛΟΣ Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς του αγώνα: Το 247FARMACY.GR και τον Νίκο Πότσου, καθώς και τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΙΔΗ. Τον κ. Βογιατζή Γιώργο και την εταιρία FIDUSA CYCLES για τον εξοπλισμό στην ομαλή και ασφαλή τέλεση του αγώνα. Η εταιρεία ΑΦΟΙ Κάτρη ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ για τους χυμούς, που πρόσφερε σε όλους τους αθλητές. ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΜΑΔΑΣ: ΝΕΡΑ ΝΥΜΦΗ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ OPTICAL HOUSE ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FIDUSA CYCLES ΠΑΝΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PANALUMIN

Εύστοχα τα πρώτα βέλη! Με τη συμμετοχή τριών συλλόγων του νησιού μας και με χορηγό το ξενοδοχείο ΕΛΑΦΟΣ στο Προφήτη Ηλία Σαλάκου, πραγματοποιήθηκε ο 1ος αγώνας τοξοβολίας του 2014. Στο κλειστό προπονητήριο Στίβου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ χθες το πρωί, πραγματοποιήθηκε ο αγώνας τοξοβολίας 18μ σε ολυμπιακό και παραδοσιακό τόξο. Συμμετείχαν 20 αθλητές και από τους τρεις συλλόγους του νησιού στις κατηγορίες Γυναικών και Ανδρών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες οι αθλητές και οι σύλλογοι του ολυμπιακού αθλήματος συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να διαδίδουν το άθλημα ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Να τονίσουμε ότι τη χρονιά αυτή η Τοξοβολία ξεπερνά τα 10 χρόνια ζωής, που όμως έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Αποκορύφωμα το 2010 η ομάδα της Φλόγας κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα με τους Γουμαρά Κηπουρό και

Δράκο. Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες συμμετοχές και διακρίσεις σε εθνικούς αγώνες όπως και στους αγώνες Island Games 2009, 2011. Σήμερα εξάλλου υπάρχει και δραστηριοποιείται στους συλλόγους του νησιού πιστοποιημένος προπονητής από την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, ο Σάββας Κηπουρός που είναι σημαντικό για την διάδοση, ανάπτυξη και την βελτίωση του αθλήματος. Κατά την τελετή τις απονομής αντάλλαξαν ευχές και ο Τάκης Μιχαηλίδης ανακοίνωσε στους συλλόγους την απόφαση της Ομοσπονδίας που αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των ροδίτικων συλλόγων και λόγω του εξοπλισμού, να δημιουργήσει στη Ρόδο Τοπική Επιτροπή Τοξοβολίας που θα διευκολύνει την διοργάνωση αγώνων και την διάδοση του αθλήματος. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακό Γυναικών 1. Στεργάκη Ιωάννα 518, Α.Σ. Φλόγα 2. Ιωάννου Γιώτα 392, Α.Σ. Φλόγα

Παραδοσιακό Γυναικών: 1. Καστελοριού Εφη 104, Α.Σ. Φλόγα Ολυμπιακό Ανδρών: 1. Κηπουρός Σάββας 543, Α.Σ. Φλόγα 2. Εξαδάκτυλος Γιάννης 528, Α.Σ. Κένταυρος 3. Δρακιού Δράκος 511, Α.Σ. Φλόγα


27

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Πρώτη νίκη για Ηρακλή Την παρθενική της νίκη πέτυχε η ομάδα από τα Μαριτσά, κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση με αντίπαλους τους Ιππότες. Εμφανώς ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Διαγόρας με αντίπαλο τον Φοίβο, πήρε απόλυτα δίκαια τη νίκη στο ντέρμπι κορυφής. Επέστρεψε στις νίκες με ευκολία ο Κλεάνθης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Αστέρα Μασσάρων να αντιδράσει, ενώ η Ρόδος σε έναν επιθετικό μονόλογο απέναντι στην ομάδα της Ε.Ν.Α, επικράτησε με 1-0, με την ομάδα του Βαγγέλη Χοσάδα να έχει τον γκολκίπερ Παπαϊωάννου σε καταπληκτική μέρα.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΙΠΠΟΤΕΣ

Σε αυτό το παιχνίδι ξεχώρισε και ο γκολκίπερ Παπαϊωάννου της Ε.Ν.Α, ο οποίος έσωσε σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα του. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε ισόπαλο στο 0-0 και φυσικά και στο πρώτο μέρος η Ρόδος έχασε πολλές ευκαιρίες. Τελικά στο 53’, ο Διακανθός, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες για την ομάδα του, πέρασε 4 αντιπάλους, σέντραρε και με κεφαλιά ο Στεφανίδης έγραψε το 1-0, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Εξαιρετική παρουσία από τους Διακανθό και Στεφανίδη, ενώ από την πλευρά της ΕΝΑ ξεχώρισε ιδιαίτερα, όπως προαναφέραμε, ο γκολκίπερ Παπαϊωάννου. ΑΣ ΡΟΔΟΣ: Πόγιας, Τσιλιμήγκας, Τσαταλιός, Κατσιμπράκης, Κοτζιάς, Πελεκάνος Στ., Διακανθός, Γρίλλης, Τρέχας, Στεφανίδης, Πολυταρίδης. Επαιξαν και οι Λυκομέτι, Ρόσι, Γιαννούλης, Στεργάκης, Μιλόι, Μερκούρης. Ε.Ν ΑΦΑΝΤΟΥ: Παπαϊωάννου, Κασσιώτης, Γιακουμάκης Μ., Χρυσοβέργης, Μπόνης, Φερχάτι, Φακές, Χατζηκων/νου, Κουμνάκης, Πήδιογλης, Γιακουμάκης Στ. Επαιξαν και οι Ζααλούκ, Σπανός.

2-0

Επιτέλους έφτασε η στιγμή που όλοι περίμεναν στην ομάδα του Ηρακλή Μαριτσών. Η πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός, με τους παίκτες του Στέργου Γιακουμάρου να κάνουν μία πολύ καλή εμφάνιση. Βέβαια, αν μπορούσαν ας έκαναν και αλλιώς, αφού ο προπονητής του Ηρακλή απείλησε τους παίκτες του (με ύφος πάντα χιουμοριστικό και ανάλαφρο), ότι θα γυρίσουν με τα πόδια αν δεν πάρουν αυτό το παιχνίδι. Ετσι λοιπόν, οι «πράσινοι» γλίτωσαν τον ποδαρόδρομο και φυσικά η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως από τους νεαρούς. Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε ο Τσαλώλης ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ για την ομάδα του. Στο πρώτο, μετά από πάσα του Μάργαρη και όμορφη ενέργεια του Γ. Βασιλώττου, η μπάλα κατέληξε στον Τσαλώλη, ο οποίος με σουτ στην κίνηση έγραψε το 1-0. Και το δεύτερο γκολ όμως είχε τη σφραγίδα του Γ. Βασιλώττου και συνεργασία με τον Τσαλώλη, με τον τελευταίο να εκμεταλλεύεται μπαλιά του πρώτου και στη συνέχεια με προσποίηση και όμορφο πλασέ έγραψε το 2-0, αποτέλεσμα το οποίο ήταν και το τελικό του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη οι Ιππότες έχασαν πολλές ευκαιρίες, όμως ο γκολκίπερ Σαββιδάκης ήταν πολύ καλός και πάντα ετοιμοπόλεμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σημερινή αναμέτρηση, ο Μπάμπης Βασιλώττος χρησιμοποιήθηκε από τον Στέργο Γιακουμάρο ως αμυντικό χαφ, έκανε και πάλι πολύ καλή εμφάνιση και έδειξε ότι αποτελεί παίκτη πολυεργαλείο, ότι καλύτερο δηλαδή για τον κάθε προπονητή. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: Σαββιδάκης, Ριγανάς, Χατζημανώλης, Αναγνώστιου, Σμαραγδής, κρητικός, Βασιλώττος Γ., Βασιλώττος Μπ., Λωλάκης, Μάργαρης, Τσαλώλης. Επαιξαν και Φίλης, Κώστας. ΙΠΠΟΤΕΣ: Φουκαράς, Γκούτσι, Φωταράς, Φερχάτι, Κόκόλης, Νικολής, Μαρίνος, Πουλής, Πισαρένκο, Παλαιός, Κατσέλης. Επαιξαν και οι Μανωλάκης, Χαραλάμπους, Μητσιούλης, Τσακίρης, Χασάπης, Ντίνος, Κισσας

λεπτό ήρθε το 1-0, αφού ο Ατσικνούδας, πέρασε την άμυνα από τα αριστερά, έκανε το πλασέ, απέκρουσε ο κίπερ και στην επαναφορά ο Παχόμωφ έγραψε το 1-0, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, αν και ο Κλεάνθης είχε κι άλλες ευκαιρίες. Στο 60’ ο Φουσατζιά πήρε κόντρα από τον αμυντικό, πλασάρει και κάνει το 2-0, ενώ λίγο αργότερα, από τα δεξιά ο Κοντογιάννης πραγματοποίησε επέλαση και μία σέντρα σουτ και με τη βοήθεια και του αέρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Στο 71’ ο Θάνος έκανε μία προσπάθεια από τα αριστερά, ανατράπηκε μέσα στην περιοχή κερδίζοντας το πέναλτι, του οποίου την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος κάνοντας το 4-0. Τέλος, στο 78’ ο Τελώνης Ε. πήρε μία κόντρα μέσα στην περιοχή και με περίεργη τροχιά η μπάλα κατεληξε στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε το τελικό 5-0. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡ: Παπαγρηγορίου, Κοντογιάννης, Χατζηνικολάου, Παπακων/νου, Ατσικνούδας, Σαΐτης Χρ., Μπαγιολάρι, Αφεντούλης, Παχόμωφ, Θάνος, Φουσατζιά. Επαιξαν και οι Αρίφης, Θάνος Μ., Τελώνης Ε., Τελώνης Π., Ανδρέου, Χατζηγιαννάκης, Μαρτζαγαλία. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ: Διάκουλας, Μιλιδάκης, Κατσούρος Ν., Χατζηκώστας, Καστρουνής, Φωταράς, Διονυσακόπουλος, Κατσούρος Γ., Ξύπας, Δεβενάκης, Κώστα. Επαιξαν και οι Δεβενάκης Ε., Γεννημαχλέλης, Κοσκινιάτης, Κουρζάκης, Κρητικός, Χατζηζαχαρίας, Παπανικολός.

ΑΣ ΡΟΔΟΣ – Ε.Ν ΑΦΑΝΤΟΥ

0-1

Ολοκληρωτική επιβολή του παιχνιδιού του έκανε ο Διαγόρας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Φοίβο, με την ομάδα από την Κρεμαστή να παρουσιάζεται ανέλπιστα και απρόσμενα κακή. Το τελικό 1-0 μάλιστα, κολακεύει τους γηπεδούχος, αφού ο Διαγόρας είχε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει τους τρεις βαθμούς ακόμα πιο εύκολα. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για φέτος για το Φοίβο. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Σιδερής, ο οποίος στο 60’ με κεφαλιά έλυσε το γόρδιο δεσμό της άμυνας της ομάδας του Φοίβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διαγόρας σε δύο περιπτώσεις σημάδεψε το δοκάρι, μία φορά με τον Αυγενικό και σε ακόμα μία με τον Παστρικό. Είχε 4-5 φάσεις ακόμα ο Διαγόρας, ο οποίος ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, την ώρα που από πλευράς του Φοίβου, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο να «ταρακούνησε» την άμυνα των αντιπάλων. ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜ.: Μιχαήλ, Ζώτος, Μήτρου, Αγγελος, Νικηταράς, Πανταζόπουλος, Καζούλλης, Ρουσσακης, Αναγνώστου, Ταβλαράι, Ορφανίδης. Επαιξαν και οι Τζαχρήστας, Καραμαλής. ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Σαμολαδάς, Κόρλος, Μαντικός, Σιδερής, τσίγκος, Μιχάι, Παστρικός, Βισβίκης, Αυγενικός, Κυπριώτης Σ., Καραγιάννης. Επαιξαν και οι Λαθουράκης, Σακελλάρης, Κανάρης

1-0

Πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα επικράτησε εντός έδρας η Ρόδος της Ε.Ν.Α, σε ένα ματς το οποίο ήταν πραγματικά μονότερμα, παράσταση για έναν ρόλο.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 5-0 Επανήλθε στις νίκες ο Κλεάνθης, μιας και οι εμφανίσεις δεν ήταν το θέμα, αλλά τα αποτελέσματα. Ξέσπασμα από την ομάδα του Παραδεισίου, διέλυσε εντός έδρας με 5-0 τον Αστέρα Μασσάρων, θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα τέρματα σε ένα ματς όπου είχε πολλές απουσίες. Δεν αγωνίστηκαν άλλωστε ο αμυντικός Γρηγοριάδης, ο γκολκίπερ Χοροζίδης, ο οποίος έχει πρόβλημα στη μέση και ίσως μάλιστα αποδειχθεί σοβαρό και ο Παττάκας με πρόβλημα στη μέση επίσης. Το άσχημο νέο είναι ότι τραυματίστηκε ο αμυντικός Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο αντίθετο πόδι από αυτό στο οποίο είχε ήδη ζημιά και όλοι ελπίζουν να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο 10ο

ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜ. – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΗΒΙΚΟ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ Β ΑΓ ΓΚΟΛ 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 28 10 25-3 2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 21 9 25-6 3 ΦΟΙΒΟΣ 21 10 30-9 4 ΡΟΔΟΣ 17 10 24-11 5 ΙΑΛΥΣΟΣ 16 8 21-11 6 ΔΙΓΕΝΗΣ 15 8 17-6 7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 15 9 20-10 8 ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ 11 10 19-21 9 ΚΛΕΑΝΘΗΣ 11 10 18-22 10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 4 10 4-24 11 ΙΠΠΟΤΕΣ 3 10 15-37 12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 1 10 0-50 Εκκρεμεί ο αγώνας ΔΙΓΕΝΗΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ

Ν 9 6 6 5 5 5 5 3 3 1 1 0

Ι 1 3 3 2 1 0 0 2 2 1 0 1

Η 0 0 1 3 2 3 4 5 5 8 9 9

ΕΦΗΒΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΣ - ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΙΠΠΟΤΕΣ ΔΙΓΕΝΗΣ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΙΑΛΥΣΟΣ

5-0 1-0 0-1 2-0 Δεν ορίσθηκαν Δεν ορίσθηκαν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11η ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ-ΦΟΙΒΟΣ ΙΠΠΟΤΕΣ-ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΙΑΛΥΣΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ


28

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ακάθεκτοι οι πρωτοπόροι! Με νίκες συνέχισαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα βάζοντας σε μπελάδες τους αντιπάλους τους Ο πρωτοπόρος Ποσειδώνας Καρπάθου δεν έπαθε ότι ο Εθνικός και κατάφερε να περάσει με σκορ 3-1 από την έδρα του ουραγού Ροδιακου, φτάνοντας έτσι στους 33 βαθμούς, όντας αήττητος και με τρεις μόνο ισοπαλίες στις 13 αγωνιστικές που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος Εθνικός Αρχίπολης ξεπέρασε το εμπόδιο του Αγίου Ισιδώρου με σκορ 2-1, σ’ ένα παιχνίδι όπου και τα τρία γκολ σημειώθηκαν νωρίς, και έφτασε στους 29 βαθμούς, παραμένοντας έτσι τέσσερις πόντους πίσω απ’

την κορυφή. Σταθερά στην 3η θέση ακολουθεί ο Διγενής, που υπέταξε στο διαφαινόμενο ντέρμπι τη Θύελλα Πυλώνας με σκορ 3-1 στα Κοσκινού. Έφτασε έτσι τους 25 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον Εθνικό και τρεις περισσότερους από την Κατταβιά, η οποία πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στις Φάνες με 2-0 και έβαλε τον Ακουσίλαο σε μεγάλους …μπελάδες. Μεγάλη νίκη πέτυχε και η Ασπίδα Απολλακιάς, στο ντέρμπι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα, με την Ομόνοια Γενναδίου. Κέρδισε με σκορ 2-0 και πήρε προβάδισμα έναντι όλων των αντιπάλων του στην υπόθεση παραμονή, «αγγίζοντας» στους δύο βαθμούς τη Θύελλα Πυλώνας.

"Καθάρισε" στο πρώτο η Κατταβιά ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑ

0 2

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο η Κατταβιά πέτυχε σ’ αυτό τα δύο τέρματα της και πήρε μια πολύτιμη νίκη μέσα στις Φάνες Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Ακουσίλαος δεν κατάφερε να βρει τον καλό του αυτό, σε αντίθεση με την Κατταβιά, που μπήκε με διαθέσεις στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποίησε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και πέτυχε τα δύο γκολ που της χάρισαν τη νίκη, ενώ είχε χάσει και πέναλτι νωρίτερα με το Νίκα. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι άρχισαν να συνέρχονται και προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις χάνοντας την ευκαιρία να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 65΄, όταν ο Σάββενας εκτέλεσε άστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Κουγιός. Προς το τέλος του παιχνιδιού οι Σαχίνης και Μπαδεριτάκης δημιούργησαν Ο Νίκας σφράγισε την κάποιες καλές φάσεις, αλλά νίκη της Κατταβιάς δεν τις τελείωσαν σωστά,

καθώς προτιμούσαν να σουτάρουν από πλάγια θέση, παρά να «σπάζουν» την μπάλα μέσα στην περιοχή. Φάσεις – γκολ: 10΄: Ο Νίκας ανατράπηκε στην περιοχή από τον Αρνίταλη. Ο ίδιος εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά απέκρουσε στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακας. Στην επαναφορά ο Νίκας σούταρε ψηλά άουτ. 14΄: Ο Νίκας σούταρε έξω από την περιοχή άουτ. 15΄: Από αριστερά ο Μερκούρης σούταρε αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας. 25΄: Μετά την πάσα του Τσακμακίδη, ο Κουμπιάδης από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ. 27΄ ΓΚΟΛ: Ο Τσακμακίδης με ωραία ατομική ενέργεια απ’ το ύψος της μεγάλης περιοχής σούταρε και πέτυχε το 10. 37΄ΓΚΟΛ: Μετά από ασίστ του Μερκούρη ο Νίκας σούταρε έξω απ’ τη μεγάλη περιοχή και πέτυχε το 2-0. 65΄: Ο Κουγιός ανατράπηκε στην περιοχή από τον Καβάζη. Ο Σάββενας εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. 68΄: ΟΤσακμακίδης σούταρε από κοντά άουτ. 70΄: Κοντινό σουτ του Νίκα πάνω στο τερματοφύλακα. 90΄: Ο Μπαδιεριτάκης και ο Σαχίνης από κοντά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Οι καλύτεροι Από την Κατταβιά ξεχώρισαν οι Μερκούρης, Τσακμακίδης, Νίκας. Από τον Ακουσίλαο καλοί ήταν οι Κατσαράς, Λαζίδης, Αρνίταλης. Η διαιτησία Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του κ. Κυρίτση και των βοηθών του κ.κ. Ροδίτη και Γεωργά. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ (Θρουμουλόπουλος Λ.): Κολίλα, Μπαλής, Αρνίταλης, Τσίρκος, Κατσαράς, Σάββενας (80΄ Καραμούτας),

Παπαθεοδώρου (20΄ Λαζίδης), Κουγιός, Σαχίνης, Μπαδιεριτάκης, Ευθυμίου (55΄ Γκλάβας). ΚΑΤΤΑΒΙΑ (Βασιλειάδης Μ.): Πετσλίκης, Αμοιρόπουλος, Καβάζης, Αγγελίδης (70΄ Παντελίδης), Φοιντικάκης, Ράδος, Γεωργίου, Κουμπιάδης, Μερκούρης (85΄ Ζούνης), Τσακμακίδης, Νίκας (89΄ Γκιόζης).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης Αγωνιστικής

Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2-1 20΄ Λυριστής, 23΄ Μαρκόπουλος - 17΄ Μόσχου Γ. ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ 2-0 16΄ Τριντάν, 21΄Χωρίτης ΔΙΓΕΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ 3-1 9΄ Παγκράτης, 12΄Μάνο, 90+2΄ Στεφάνου 10΄ Κατσούλης ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ – ΚΑΤΤΑΒΙΑ 0-2 27΄ Τσακμακίδης, 37΄ Νίκας ΡΟΔΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1-3 60΄ Αντωνιάδης - 14΄ Τσιαβέλης, 52΄ (πεν) Χατζημανώλης 67΄ Πανάρετος

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ- ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑ - ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΡΟΔΙΑΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΟΣ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟΣ

Β

33 29 25 22 18 16 15 11 7 2

ΑΓ

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ΓΚΟΛ

31-8 24-7 19-13 23-9 14-18 18-20 22-20 14-24 7-23 10-40

N 5 6 5 3 4 3 3 1 0 0

I

1 0 1 3 2 2 1 2 3 2

H 0 0 1 0 2 2 3 3 3 5

ΕΚΤΟΣ N 5 2 2 3 1 1 1 2 1 0

I

2 5 3 1 1 2 2 0 1 0

ΣΥΝΟΛΟ

H 0 0 1 3 3 3 3 5 5 6

N

10 8 7 6 5 4 4 3 1 0

I

3 5 4 4 3 4 3 2 4 2

H

0 0 2 3 5 5 6 8 8 11

ΝΙΚΑΣ ΜΑΣΑΔΟ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΚΟΣ ΧΩΡΙΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΥΠΑΣ ΠΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ

13 9 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4


ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

29

Έπαιξαν μέχρι το 25΄! ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

2 1

Σ’ ένα παιχνίδι όπου και τα τρία γκολ επιτεύχθηκαν στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου ο Εθνικός κατάφερε να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ ήθελε Σ’ ένα περίεργο και δυνατό παιχνίδι στην Αρχίπολη ο γηπεδούχος Εθνικός κέρδισε 2-1 τον Άγιο Ισίδωρο και πήρε ένα ακόμη σπουδαίο τρίποντο που τον διατηρεί κοντά στην πρώτη θέση. Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχαν γρήγορα γκολ. Μόλις στο 17΄ ο Μόσχου έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η απάντηση του Εθνικού ήταν άμεση και διπλή, καθώς στο 20΄ ο Λυριστής ισοφάρισε και στο 23΄ ο Μερκόπουλος πέτυχε το 2-1. Από κει και πέρα κυριάρχησε οι δύναμη στο χώρο του κέντρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το

παιχνίδι ήταν δυνατό και στην επανάληψη, όμως ο Εθνικός δημιούργησε αρκετές φάσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει τρίτο γκολ. Φάσεις – γκολ: 10΄ Σουτ του Μαρκόπουλου απ’ το σημείο του πέναλτι ψηλά άουτ. 17΄ Από λάθος της άμυνας του Εθνικού βγήκαν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι και ο Μόσχου Γ. με σουτ σημείωσε το 0-1. 20΄ Από κόρνερ του Διακίδη, απομάκρυναν οι αμυντικοί, η μπάλα έφτασε στο σημείο του πέναλτι, όπου ο Λυριστής με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. 23΄ Από κόρνερ του Διακίδη, στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος ο Μαρκόπουλος με σουτ πέτυχε το 2-1. 25΄ Φάουλ του Στεργιόπουλου έφυγε ψηλά άουτ. 27΄ Σουτ του Γιώργου απέκρουσε ο τερματοφύλακας. 65΄ Σουτ του Στεργιόπουλου από αριστερά στο οριζόντιο δοκάρι. 70΄ Ο Μαρκόπουλος βγήκε σε θέση τετ

α τετ, αλλά δεν κατάφερε να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. 77΄ Ο Μαρκόπουλος βγήκε από δεξιά, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο άουτ, ενώ θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα. 87΄ Από σέντρα του Παπανθύμου, μόνος του ο Μπαϊρακτάρης στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα παράλληλα άουτ. Οι καλύτεροι Από τον Εθνικό ξεχώρισαν οι Μαρκόπουλος, Διακίδης και Λυριστής. Από τον Άγιο Ισίδωρο προσπάθησαν περισσότερο οι Μόσχου Γ., Βονάκης και Κώτσος. Η διαιτησία Διαιτητής του παιχνιδιού ήταν η κ. Φιλιππάκου και βοηθοί της οι κ.κ. Φραγκίνης και Τάσσης. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ (Μιχαλάκης Φ.): Χατζηνικόλας, Κρεκούκιας (72΄ Δημητριάδης), Γιαννιού, Πάλλας, Λυριστής, Μπεγκάσι (65΄ Μπαϊρακτάρης), Διακίδης,

Είχε «ασπίδα» στη... φόρα της Ομόνοιας! ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

2 0

Την εξαιρετική παρουσία των τελευταίων παιχνιδιών της Ομόνοιας σταμάτησε η Ασπίδα Απολλακιάς, η οποία έδειξε ότι ήθελε περισσότερο το ντέρμπι και το πήρε. Στο παιχνίδι που ήταν βαθμολογικό ντέρμπι, όπως εξελίχθηκαν οι προηγούμενες αγωνιστικές, η Ασπίδα Απολλακιάς υπέταξε την φορμαρισμένη Ομόνοια Γενναδίου και κέρδισε με σκορ 2-0, παίρνοντας και πάλι το προβάδισμα στην υπόθεση παραμονή στην κατηγορία (αποφυγή των πλέυ άουτ). Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να

πετύχουν δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο εικοσιπεντάλεπτο, παίρνοντας έτσι σημαντικό προβάδισμα και κρατώντας τελικά τη νίκη μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και να ξαναμπούν στο παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφεραν.

νοια προσπάθησαν οι Ανανιάδης, Κρητικός και Χατζηκώστας Κ.Γ.

Τα γκολ: 16΄: Μετά από εκτέλεση φάουλ από τον Πόλο ο Τριντάν με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. 21΄: Ο Τριντάν με ωραία προσπάθεια έφυγε στην κόντρα από δεξιά, αυτός γύρισε στο Χωρίτη και ο τελευταίος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ (Πόλος Ι.): Λαμπριανός, Κάκκαρης, Διαμαντής, Πόλος, Χατζιμιχαήλ, Κούτρας (60΄ Ματθαίος), Γκιζλής, Τριντάν (85΄ Ρόσι), Σκουλούδης (87΄ Γεροντής), Χωρίτης, Καστρινός. ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Χουρδάς Μ.) : Νικήτας, Μπαϊράμης Σκ., Μπαϊράμης Στ., Χατζηκώστας Κ.Γ., Χατζηκώστας Κ.Α., Κουνουπιώτης (87΄ Πιζήμολας Ι.), Κρητικός, Ζερβός, Πιζήμολας Σ.Ι., Μασάδο (60΄ λ.τ. Βενετσάνος), Ανανιάδης.

Οι διακριθέντες Από την Ασπίδα ξεχώρισαν οι Τριντάν, Σκουλούδης και Κούτρας. Από την Ομό-

Η διαιτησία Παράπονα από τη διαιτησία του κ. Γιαννουκά έχουν οι φιλοξενούμενοι. Βοηθοί του ήταν οι κ.κ. Τσέτσος και Σπάρταλης.

Σταμάτησε το σερί της Θύελλας! ΔΙΓΕΝΗΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ

3 1

Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε με ντέρμπι, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της Θύελλας, ο Διγενής κέρδισε και παρέμεινε σε θέση ισχύος Με …φόρα από τα αποδυτήρια μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που διεξήχθη στα Κοσκινού, καθώς μέσα σε ένα τέταρτο επιτεύχθηκαν τρία γκολ. Από κει και πέρα ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, χωρίς ωστόσο οι παίκτες των δύο ομάδων να παλεύουν κυρίως στο χώρο του κέντρου, όμως οι φάσεις στις δύο εστίες ήταν λιγοστές. Τη απομάκρυνση του άγχους για τους γηπεδού-

χους, που ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνουν στην τριάδα και σε θέση ισχύος επί των αντιπάλων τους έδωσε στο τέλος ο Στεφάνου που πέτυχε στις καθυστερήσεις το τελικό 3-1. Τα γκολ: 9΄: Από κόρνερ του Αττιτή με κεφαλιά ο Παγκράτης σημείωσε το 1-0 για το Διγενή. 10΄: Με ωραία ατομική προσπάθεια ο Κατσούλης ισοφάρισε σε 1-1 για τη Θύελλα. 12΄: Μετά από κόρνερ και σύγχυση στην περιοχή της Θύελλας ο Μάνο από κοντά πέτυχε το 2-1. 92΄: Ο Στεφάνου με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Οι καλύτεροι

Από την πλευρά του Διγενή ξεχώρισαν οι Παγκράτης, Μάνο και Στεφάνου, ενώ από τη Θύελλα διακρίθηκαν οι Κατσούλης, Χατζημανώλης και Χαμιτάι. Η διαιτησία Το παιχνίδι διηύθυνε ο κ. Αντωνάς, με βοηθούς τους κ.κ. Στεργαλλά (57΄ λ.τ. Φουκαρά) και Ροδίτη. ΔΙΓΕΝΗΣ (Καμίτσης Γ.): Μανώλαγκας, Κυπριώτης, Σκούρας, Ζαχαριάς, Καλλιώρας, Μάνο (90΄ Μαρκάκης), Παγκράτης, Χατζηνικόλας, Στεφάνου, Αττιτής (87΄Καρέλας), Παπαθανασίου (70΄ Πατρού). ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ (Χριστοδούλου Π.): Ρεκούνας, Ψαρράς, Τραχανάς, Κουφός, Προβιάς (75΄ Καραμαρίας), Χαμιτάι, Βασιλάκης, Ζόλταν (70΄ Γκίπι), Κατσούλης (85΄ Αφαντενός), Αϊβάζης, Χατζημανώλης.

Παπανθύμου, Γιώργου, Στεργιόπουλος, Μαρκόπουλος. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (Κουρδουνάκης Στ.): Χαλκιόπουλος, Ταμπουράς, Αναστασάς, Δημητράκης, Κώτσος, Γεωργαλλής, Βονάκης, Μαούνης, Γεωργάς (46΄ Στραβογιάννης), Μόσχου Γ. (80΄ Σάββενας Κ.), Διακοπαρασκευάς (60΄ Μόσχου Ρ.).

Εύκολο πέρασμα για τον πρωτοπόρο ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1 3

Εύκολα πέρασε από την έδρα του ουραγού Ροδιακού ο Ποσειδώνας και συνεχίζει ακάθεκτος να οδηγεί τη βαθμολογική κούρσα Με τον Τσιαβέλη να βρίσκεται για μια ακόμη φορά σε μεγάλη μέρα ο Ποσειδώνας πέρασε και από την έδρα του ουραγού Ροδιακού με σκορ 3-1 και έφτασε τους 33 βαθμούς. Οι παίκτες του Γιάννη Καραμηνά μπήκαν και πάλι δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πήραν νωρίς το προβάδισμα με το γκολ του νεαρού Τσιαβέλη. Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου κύλησε με κάποιες φάσεις για τους πρωτοπόρους, αλλά χωρίς γκολ. Στην επανάληψη πάλι από προσπάθεια του Τσιαβέλη ο Σταυριανός κέρδισε το πέναλτι και ο Χατζημανώλης σημείωσε το 0-2. Πέντε λεπτά αργότερα ο Αντωνιάδης μείωσε για το Ροδιακό, όμως ο Πανάρετος με απευθείας φάουλ έδιωξε το άγχος από τους συμπαίκτες του διαμορφώνοντας το 3-1. Τα γκολ: 14΄: Ο Τσιαβέλης μπήκε από δεξιά και πλάσαρε με τον τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ. Ο Μαντικός εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τσιαβέλης με κεφαλιά σημείωσε το 0-1. 52΄: Ο Τσιαβέλης σούταρε σημαδεύοντας το κάθετο δοκάρι, η μπάλα έφτασε στον Σταυριανό, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Νομικού και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Χατζημανώλης, που σημείωσε το 0-2. 60΄: Ο Αντωνιάδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος της αντίπαλης άμυνας και με σουτ μείωσε σε 1-2. 67΄: Ο Πανάρετος με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Οι καλύτεροι Από τον Ποσειδώνα ξεχώρισαν οι Τσιαβέλης, Μαντινάος και Σπανός Μ. Για το Ροδιακό προσπάθησαν οι Ζαμαντάκης και Αντωνιάδης. Η διαιτησία Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του κ. Καραγιάννη και των βοηθών του κ.κ. Σάββενα και Ράδου. ΡΟΔΙΑΚΟΣ (Σφυρίου Μ.): Νομικός, Κελεπέρας, Τσιμπιδάκης, Τσακίρης, Τρίγκας, Ζαμαντάκης, Κολοβός (70΄ Κλαδής), Παπανικολάου (80΄ Τσιτσιπάς), Γεωργαλλής, Αντωνιάδης, Πουλής (60΄ Σέντης). ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Καραμηνάς Ι.): Μαργαρίτης, Χαλκιάς Μην., Χριστόπουλος, Φουντής (46΄ Πανάρετος), Χατζημανώλης, Ρενάτος, Μαντινάος, Σπανός Μ., Τσιαβέλης, Σταυριανός (82΄ Χριστοδούλου), Μαντικός (75΄ Χαλκιάς Μαρ.).


30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δεν σταμάτησε ούτε στην Έμπωνα! «Non Stop» για τον Ευκλή, που πέρασε με σκορ 3-2 και από την Έμπωνα και έχει καταφέρει στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του β΄ γύρου να βγει αλώβητος από τέσσερα ντέρμπι

συνάντησε μεγάλα προβλήματα με το Νηρέα και κέρδισε στα Μάσσαρι με σκορ 3-0. Την τέταρτη θέση της βαθμολογίας ξαναπέρασε ο Άγιος Λουκάς, που κέρδισε πολύ δύσκολα τον «σκληροτράχηλο» Δαμάγητο μέσα στη Θολό, και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Έμπωνας από τον πρωτοπόρο. Ταυτόχρονα, «άγγιξε» στον βαθμό τον τρίτο Ηρακλή Λάρδου, ο οποίος θα κλείσει την αυλαία της 13ης αγωνιστικής την Τρίτη (αύριο), στις 12.30, με αντίπαλο την Τήλο στο γειτονικό νησί. Με το γκολ του νεαρού Περνάρη στα τελευταία λεπτά ο Απόλλων νίκησε την Παρασκευή στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής τον Πολυβώτη Νισύρου και ξαναπήρε τα πάνω του φτάνοντας στους 19 βαθμούς, έναν μόλις πόντο πίσω από την Έμπωνα.

Ασταμάτητος για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Ευκλής Σορωνής, οι παίκτες του οποίου κατάφεραν να φύγουν νικητές από το γήπεδο της Έμπωνας παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες με τον πολύ δυνατό άνεμο και τον κακό αγωνιστικό χώρο που συνάντησαν. Κέρδισαν 3-2 την Αναγέννηση και παρέμειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 31 βαθμούς, παραμένοντας έτσι αήττητοι με τέσσερις ισοπαλίες και εννιά νίκες στις 13 αγωνιστικές του πρωταθλήματος που έχουμε διανύσει. Κατά πόδας ακολουθεί με δύο βαθμούς λιγότερους ο Αστέρας Μασσάρων, που δεν

Το «καθάρισε» ο πιτσιρικάς! ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

2 1

Ο νεαρός Βασίλης Περνάρης στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε πέτυχε το νικητήριο γκολ για τον Απόλλων, που είχε ισοφαριστεί απ’ τη Νίσυρο Μια ακόμη δύσκολη νίκη, όπως εξελίχθηκε, πέτυχε ο Απόλλων Απολλώνων, αυτή τη φορά επί του Πολυβώτη Νισύρου με σκορ 2-1. Οι Απολλωνιάτες ήταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές, προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, ισοφαρίστηκαν στις αρχές της επανάληψης και στη συνέχεια «στρίμωξαν» τον Πολυβώτη μέχρι να πετύχουν το νικητήριο γκολ με το νεαρό Βασίλη Περνάρη, που πήρε και πάλι λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο ίδιος είχε ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ δύο λεπτά αργότερα. Στα αρνητικά του παιχνιδιού ο σοβαρός τραυματισμού του ανεβασμένου στα τελευταία παιχνίδια Γιαννακόπουλου, ο οποίος πιθανολογείται ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Φάσεις – γκολ: 26΄ ΓΚΟΛ: Ο Λουκίσσας μετά από κάθετη του Μακαρούνα Ι. πλάσαρε έξω από την περιοχή και έκανε το 1-0. 30΄: Ο Λουκίσσας μετά από κάθετη του Μπαϊράμη πέρασε και τον τερματοφύλακα και έβγαλε την μπάλα άουτ. 38΄: Σουτ έξω από την περιοχή του Χατζηνικολάου Β.Γ.

απέκρουσε δύσκολα ο Τύρελης. 55΄ΓΚΟΛ: Χατζηνικολάου Β. Γ. με σουτ μέσα απ’ την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1. 80΄: Ο Ισκάς με σουτ έξω απ’ την περιοχή σημάδεψε τη ρίζα του κάθετου δοκαριού. 85΄ΓΚΟΛ: Ο Μακαρούνας Ι. έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο, γύρισε την μπάλα από πλάγια και ο Περνάρης από κοντά πέτυχε το 2-1. 87΄: Ο Μακαρούνας Ι. πήρε την μπάλα απ’ το κέντρο πέρασε έναν αντίπαλο και σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Με την εκτέλεση του κόρνερ ο Περνάρης λίγο έλειψε να ξανασκοράρει με τακουνάκι. Οι καλύτεροι Από τον Απόλλωνα ξεχώρισαν οι Μπαϊράμης, Γιαννακόπουλος όσο αγωνίστηκε, Μακαρούνας Ι. και Ισκάς. Από τον Πολυβώτη προσπάθησαν οι Χατζηνικολάου Β. Γ. και Φωτεινής. Η διαιτησία Παράπονα από την διαιτησία του κ. Ατσικνούδα έχουν οι Απολλωνιάτες. Βοηθοί του ήταν οι Σπάρταλης και Αναστασοπούλου. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ (Μακαρούνας Π.): Τύρελης, Διακοβασιλείου (64΄ Περνάρης), Μπαϊράμης, Μπόσινας, Σιφωνιός (70΄ Φραγκάκης), Ισκάς, Πλάτσης, Μακαρούνας Μ., Μακαρούνας Ι., Γιαννακόπουλος (42΄

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΟΣ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΕΥΚΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΤΗΛΟΣ ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ

Β

31 29 23 22 20 19 15 9 9 0

ΑΓ

13 13 12 13 13 13 13 13 12 13

ΓΚΟΛ

37-11 33-15 26-19 27-20 23-17 30-29 19-30 17-26 23-38 10-41

N 3 6 4 4 4 3 3 1 1 0

I

4 0 1 1 1 2 3 1 2 0

H 0 1 1 1 2 2 0 4 2 7

ΕΚΤΟΣ N 6 3 3 2 1 2 1 1 1 0

I

0 2 1 3 4 2 0 2 1 0

ΣΥΝΟΛΟ

H 0 1 2 2 1 2 6 4 5 6

N 9 9 7 6 5 5 4 2 2 0

I

4 2 2 4 5 4 3 3 3 0

H

0 2 3 3 3 4 6 8 7 13

λ.τ. Χατζησάββας), Λουκίσσας. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (Ορσάρης Γ.): Ορσάρης, Ποιμενίδης, Χαρτοφύλλης (75΄ Σβύνος), Καρακωνσταντίνος, Κουκουβίνος, Σταυριανός, Χασαπλαδάκης, Χατζηνικολάου Β.Κ., Χατζηνικολάου Β.Γ., Φωτεινής, Κακιάς (73΄ Σφακιανός).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης Αγωνιστικής

Β’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 20΄ Μακρυδημήτρης,

0-1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ – ΕΥΚΛΗΣ 60΄ Λογοθέτης, 90+8΄ Κωνσταντάκης Μ 35΄ Μπερετούλης, 42΄ Φράγκος, 87΄ Μαχμουτάι

2-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ – ΝΗΡΕΑΣ 40΄, 65΄ Μουσακίνιας, 49΄ Δεληγιάννης,

3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ – ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ 2-1 26΄Λουκίσσας 87΄Περνάρης – 55΄Χατζηνικολάου Β. Γ ΤΗΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ

Αύριο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ ΝΗΡΕΑΣ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ ΕΥΚΛΗΣ - ΤΗΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ

ΣΚΟΡΕΡ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΑΚΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ ΕΥΚΛΗΣ ΕΥΚΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΕΥΚΛΗΣ ΤΗΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ

13 12 10 9 9 7 7 6 6 6 6 6


Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡA 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

31

Και τώρα...πιάστε τον! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ ΕΥΚΛΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

2 3

Ο Ευκλής πέρασε αλώβητος κι απ’ την Έμπωνα και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας δώσει τέσσερα πολύ δύσκολα παιχνίδια στη σειρά Κάτω από αντίξοες συνθήκες ο Ευκλής κατάφερε να κερδίσει με σκορ 3-2 την Αναγέννηση μέσα στην Έμπωνα και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Το παιχνίδι διεξήχθη σε έναν κακό αγω-

νιστικό χώρο και κάτω από πολύ δυνατό αέρα, με τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων να είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Ευκλής ήταν πιο τυχερός και κατάφερε να πετύχει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και να πάρει σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μείωσαν νωρίς και προσπάθησαν για την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το γκολ του Μαχμουτάι λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, κι αυτό του Κωνσταντάκη στις καθυστερήσεις, απλά διαμόρφωσαν το τελικό σκορ 2-3. Τα γκολ: 35΄: Ο Μπερετούλης με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 0-1. 42΄: Ο Φράγκος με κοντινό πλασέ,

ύστερα από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα, έκανε το 0-2. 60΄: Ο Λογοθέτης με σουτ μέσα απ’ τη μεγάλη περιοχή μείωσε σε 1-2. 87΄: Ο Μαχμουτάι έφυγε στην πλάτη της άμυνας πλάσαρε, απέκρουσε ο τερματοφύλακας, πήρε το ριμπάουντ, τον πέρασε, και σημείωσε το 1-3. 98΄: Ο Κωνσταντάκης Μ. με προβολή μετά την σέντρα του Στάππα μείωσε στο τελικό 3-2. Οι διακριθένετες Από την Αναγέννηση διακρίθηκαν οι Σφυράκης, Κωνσταντάκης Ι., Χατζηθεοδωράκης. Για τον Ευκλή καλύτεροι ήταν οι Κούρλιος, Μπερετούλης, Παππάς και Φράγκος, χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι.

3 0

Βρίσκοντας σθεναρή αντίσταση από το Νηρέα ο Αστερας Μασσάρων κατάφερε να προηγηθεί στο 40΄ και να πετύχει άλλα δύο τέρματα στην επανάληψη, καθαρίζοντας το παιχνίδι

μικρή περιοχή, πετυχαίνοντας το 1-0. 49΄: Μετά από κάθετη μπαλιά του Μυλωνά, έφυγε στην πλάτη της άμυνας ο Δεληγιάννης και πλάσαρε ψύχραιμα στον τερματοφύλακα, κάνοντας το 2-0.. 65΄: Ο Μυλωνάς έβγαλε μια ακόμη κάθετη μπαλιά στον Μουσακίνια, ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μην αποκρούει σταθερά και να διαμορφώνεται το 3-0. Οι καλύτεροι Από την πλευρά του Αστέρα ξεχώρισαν οι Κιλασίν, Μπάρτζος, Μουσακίνιας και Δεληγιάννης. Από το Νηρέα προσπάθησαν οι Καρίνος και Στούρης. Η διαιτησία Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του κ. Δούλγερη και των βοηθών του κ.κ. Μπερδεμπέ και Σταυρουλιά.

Δυσκολεύτηκε στην αρχή του παιχνιδιού, όμως στη συνέχεια βρήκε το ρυθμό του και υπερπήδησε το εμπόδιο του Αστέρα Μασσάρων νικώντας με 3-0. Οι παίκτες του Νηρέα αντιστάθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και κατάφερναν να κρατούν μακριά τους αντιπάλους τους, όμως από μια στημένη φάση λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Αστέρας πήρε το προβάδι- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ (Παπαδόπουλος Κ.): σμα με «δράστη» τον Μουσακίνια. Νεσγός, Λαγοπάτης, Κυριακάκης, ΚιλαΣτην επανάληψη δύο κάθετες μπαλιές σίν, Λίλος, Μπάρτζος (Λούπος Μαν.), του Μυλωνά έλυσαν κάθε πρόβλημα για Λούπος Μιχ., Μυλωνάς, Δεληγιάννης, τον Αστέρα, καθώς οι αποδέκτες ΔεληΜουσακίνιας (80΄ Σκυλλαράκης Σ.), Σκυγιάννης και Μουσακίνιας πλάσαραν λαράκης Χ. (58΄ Φωτάρας). σωστά και διαμόρφωσαν το τελικό 3-0. ΝΗΡΕΑΣ (Ζούρδης Μ.): Κιόττου, Καρίνος, Τα γκολ: Τεχνίτης, Χειμωνέττος (70΄ Βογιατζής), 40΄: Ο Μουσακίνιας μετά από κόρνερ Ζούρδης, Φλεβάρης (80΄ Μπούρας), του Λούπου Μιχ., κεφαλιά του Κιλασίν, Καμπουράκης, Στούρης, Κουτσουμπάκοντρόλαρε και σούταρε μέσα απ’ τη ρης, Μπιλιάς,

Οι συνθέσεις ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ (Χάσταλης Χ.): Καρπαθίου, Χατζηθεοδωράκης, Βενέτης (75΄ Γιασυράνης), Σφυρακης, Χριστοδούλου, Κωνσταντάκης Ι., Θαρρενός (46΄ λ.τ. Λογοθέτης), Γεωργαντάς, Τσουκαλάς, Στάππας, Κωνσταντάκης Μ. ΕΥΚΛΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ (Τσιβρινής Μ.): Ματακάκης, Παπαστεργής, Σαββάκης, Παναγιώτου, Λαμπρόπουλος, Κούρλιος, Μπερετούλης (90΄ Σχοινάκης), Παππάς, Μαριεττής (85΄ Μαχμουτάι, 95΄ λ.τ. Αγγελής), Φράγκος, Αποστολόπουλος.

Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει!

Πήρε μπρος μετά το 40΄! ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΝΗΡΕΑΣ

Η διαιτησία Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του κ. Παπαγιαννίδη και των βοηθών του κ.κ. Αχιολά και Στεφανάκη.

ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

0 1

Εξαιρετικά δύσκολο ήταν το πέρασμα του Αγίου Λουκά από τη Θολό, καθώς ο Δαμάγητος έδειξε ένα δυνατό και τελείως διαφορετικό πρόσωπο Είδε κι έπαθε να φύγει με τη νίκη από τη Θολό ο Άγιος Λουκάς, καθώς ενώ περίμενε να συναντήσει έναν αδύναμο Δαμάγητο, συνέβη το αντίθετο. Αντίκρισε μια ψυχωμένη ομάδα, η οποία έπαιζε δυνατά καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ζητούσε επί ίσοις όροις το θετικό αποτέλεσμα. Ο Άγιος ευτύχησε να προηγηθεί στο 20΄ με το γκολ του Μακρυδημήτρη, το οποίο έμελλε να είναι το νικηφόρο, καθώς στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ο Δαμάγητος δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες των Πάσαλη, Τομάνι και Στρατή. Το γκολ: 20΄: Μετά από εκτέλεση φάουλ του Καλογήρου Χ. και ολιγωρία της αντίπαλης άμυνας, ο Μακρυδημήτρης με κεφαλιά μέσα απ’ τη μικρή περιοχή πέτυχε το 1-0.

Οι διακριθέντες Από τον Άγιο Λουκά ξεχώρισαν οι Μακρυδημήτρης, Καλογήρου Χ. και Καλογήρου Λ. Από το Δαμάγητο προσπάθησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Η διαιτησία Διαιτητής του παιχνιδιού ήταν ο κ. Ράδος και βοηθοί του οι κ.κ. Μάχλης, Κοτσιλίτης. ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ (Αξιώτης Ν.): Κοντογιάννης, Σίλας, Ρόνι, Γρηγοριάδης, Ντελλάκης, Γαζής, Τομάνι, Πασάλης, Μέμμα, Στρατής. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Μπακίρης Γ.): Χατζηχριστοδούλου, Καλογήρου Λ., Καλογήρου Χ., Κασιώτης, Σακελλάρης, Πίτσης, Μακρυδημήτρης, Χατζαντώνης (70΄ Μπρισνόβαλης), Κανέλλος, Κυριαζής, Μανέττας (75΄ Νικολής). Δήλωση Αξιώτη Ο νέος τεχνικός του Δαμάγητου, Νόντας Αξιώτης, δήλωσε για το παιχνίδι με τον Άγιο Λουκά, αλλά και για τη νέα του ομάδα τα ακόλουθα: «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Έδειξαν έναν πολύ καλό εαυτό. Καμία ομάδα δεν θα κερδίσει εύκολα τον Δαμάγητο από εδώ και στο εξής. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω».

Έχουν μέλλον οι Αθλοπαιδιές ! Κέρδισαν το τουρνουά με παιδιά ηλικίας 9-10 χρόνων Ο Α.Ο Αθλοπαιδιών Κω πήρε την πρώτη θέση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2003-2004 στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Α.Ο Αθλοπαιδιών Κω σε συνεργασία με το giafkasports.gr. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό έχοντας στην εξέδρα και αρκετούς απ’ τους γονείς που βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το τουρνουά. Στον μεγάλο τελικό ο Όμιλος επικράτησε με 8-1 του Α.Ο Δικαίου ενώ το ομορφότερο ματς του τουρνουά ήταν ο ημιτελικός ανάμεσα σε Α.Ο Δικαίου και ΠΑΟΚ Κω,

με δύο ανατροπές το σκορ και τον Δίκαιο να παίρνει τελικά την πρόκριση με 6-4. Α’ Όμιλος Δόξα Καρδάμαινας-Όμιλος 1 Δίκαιος-Δόξα Καρδάμαινας Όμιλος 1-Δίκαιος Β’ Όμιλος Νικαγόρας-ΠΑΟΚ Κω Όμιλος 2-ΠΑΟΚ Κω Όμιλος 2-Νικαγόρας Ημιτελικά Όμιλος 2-Δόξα Καρδάμαινας Δίκαιος-ΠΑΟΚ Κω

7-0 4-0 1-8 2-5 4-1 5-2 4-1 6-4

Τελικός Όμιλος 2-Δίκαιος 8-1 Την 3η θέση κατέκτησε άνευ αγώνος ο ΠΑΟΚ Κω.


32

ΓΝΩΜΗ-ΒΕΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ιταλικές μονομαχίες Εχοντας μπει πλέον στον Φλεβάρη, τα παιχνίδια για τα ευρωπαϊκά κύπελλα πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο. Ομως μέχρι να έρθει η στιγμή για τις νοκ άουτ αναμετρήσεις σε Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ, το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς τα ματς του Κυπέλλου, τα οποία μας συνοδεύουν συνήθως στα μεσοβδόμαδα κουπόνια μας εδώ και λίγο καιρό. Βέβαια αυτή την εβδομάδα έχουμε και εμβόλιμη αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ, οπότε το ενδιαφέρον μεγαλώνει.

PREMIER LEAGUE

Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό το τριήμερο όλα τα βλέμματα θα πέσουν πάνω στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, εκεί όπου μας περιμένουν δύο πραγματικές ματσάρες. Στο ένα παιχνίδι, η Ουντινέζε αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα και δεν είναι απίθανο η φιλοξενούμενη να πάρει τη νίκη μέσα στο Ούντινε. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις είναι διπλές και σε περίπτωση ίδιων αποτελεσμάτων στα δύο ματς ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι. Σε αυτή τη φάση ισχύει και ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος. Μπορεί όπως είπαμε λοιπόν να

C

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ UNDER ΡΟΜΑ – ΝΑΠΟΛΙ 1 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1

επιρρεπής στα λάθη και όχι μόνο, αφού παρουσιάζεται εξαιρετικά ασταθής στα παιχνίδια της. Αξίζει να πάμε με τον άσο, αφού έστω και δύσκολα, η φορμαρισμένη

Πήρε φωτιά η κορυφή

Με ένα τεράστιο παιχνίδι κλείνει η 24η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, ένα ματς το οποίο μπορεί να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στην κορυφή του πρωταθλήματος.

C

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΤΣΕΛΣΙ Χ

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Τσέλσι, με την Αρσεναλ να καραδοκεί, περιμένοντας μια ισοπαλία από τις δύο ομάδες για να περάσει εκ νέου στην κορυφή εκείνη. Και η αλήθεια είναι ότι η ισοπαλία μεταξύ των δύο ομάδων δείχνει αρκετά πιθανή. Αλλωστε τα Δευτεριάτικα ματς της Τσέλσι, τα μεγάλα ματς όμως, έχουν την τάση να λήγουν στην ισοπαλία. Ομως και αλλιώς να το δούμε, ως πότε θα πηγαίνει τρένο στο «Ετιχαντ» η Σίτι; Ναι, έχει μόνο νίκες εντός έδρας σε 11 ματς, με τον απίστευτο συντελεστή τερμάτων 42-8, αλλά και η Τσέλσι δεν είναι ομάδα την οποία κάποιος μπορεί να κερδίσει εύκολα. Αν υπάρχει λοιπόν μία ομάδα που μπορεί να κόψει τη φόρα των «Σίτιζενς», αυτή είναι εκείνη του Μουρίνιο. Οχι ότι δεν έχει κάνει γκέλες εκτός η Τσέλσι, αλλά όπως και να το κάνουμε σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς παρά να είσαι συγκεντρωμένος. Αλλωστε οι «μπλε» του Λονδίνου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, αφού με εξαίρεση την εντός έδρας ισοπαλία με τη Γουέστ Χαμ, προηγουμένως μέτραγε πέντε σερί νίκες και μάλιστα με μεγάλη ευκολία. Αξίζει να πάμε με την περίπτωση της ισοπαλίας, άλλωστε με βάση το σετ των αποδόσεων, η Σίτι είναι υπερεκτιμημένη και φυσικά ο άσος έχει χάσει την στοιχηματική του αξία.

Ρόμα δείχνει ικανή να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση. Ο άσος τιμάται στο 2.15 κατά μέσο όρο. Τέλος, πάμε να συμπληρώσουμε την μεσοβδόμαδη τριάδα μας με ένα παιχνίδι από την εμβόλιμη αγωνιστική της δικής μας κατηγορίας, τη Σούπερ Λιγκ. Ο πολύ καλός εντός έδρας και γενικά φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα Πανθρακικός υποδέχεται στην Θράκη τον

Μυρίζει... γκολ! Με την αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με αντίπαλο την Οσασούνα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, ή όπως είναι γνωστό, σε εκείνο της Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Φυσικά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το μεγάλο φαβορί σε αυτό το ματς είναι η γηπεδούχος, αφού εντός έδρας το «κίτρινο υποβρύχιο» είναι σταθερό και έχει μόλις δύο ήττες σε σύνολο 11 αναμετρήσεων. Επιθετικά η Βιγιαρεάλ είναι εξαιρετικά δυ-

C

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ

OVER

νατή, αφού πετυχαίνει κατά μέσο όρο δύο τέρματα περίπου, κάτι που κάνει την περίπτωση του over αρκετά ελκυστική. Αλλωστε δέχεται και ένα τέρμα κατά μέσο όρο και με βάση το ότι έστω και δύσκολα βρίσκει δίχτυα και η Οσασούνα, το Over δείχνει αρκετά πιθανό. Εκτός αυτού, η Οσασούν αντιμετωπίζει αμυντικά προβλήματα όταν αγωνίζεται μακριά από την έδρα της, δέχεται ενάμιση τέρμα κατά μέσο όρο άλλωστε. Επίσης, η Βιγιαρεάλ έχει πετύχει 18 τέρματα στα 7 τελευταία παιχνίδια της, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επιθετικό φεγγάρι, εξαιρώντας πάντα το τελευταίο παιχνίδι της με αντίπαλο την Βαγιαδολίδ εκτός έδρας, από την οποία ηττήθηκε με 1-0. Και τα ματς της Οσασούνα όμως εσχάτως εμφανίζουν over, συνέβη στα δύο από τα τρία τελευταία, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα έχει σκοράρει στα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα. Αξίζει λοιπόν να πάμε με την πιθανότητα του over, το οποίο αποδίδει στο 1.65

SERIE A

pkotsim@yahoo.gr

PRIMERA DIVISION

Παναγιώτης Κοτσιμπός

πάρει η Φιορεντίνα το διπλό, όμως δεν είναι απίθανο να πάει απλώς για το αποτέλεσμα, ξέροντας ότι ακολουθεί ο επαναληπτικός στην έδρα της. Οπως και στο ματς με την Κάλιαρι, όπου τελικά οι «Βιόλα» έχασαν, έτσι και εδώ, θα προσπαθήσουν να πάνε την αναμέτρηση σε χαμηλό ρυθμό και αν μπορέσουν να πάρουν κάτι σε αντεπίθεση, είναι καλοδεχούμενο. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει η νίκη της Ουντινέζε με αντίπαλο την Μπολόνια εκτός έδρας, αφού τα αγωνιστικά προβλήματα παραμένουν για την ομάδα από το Ούντινε. Στον άλλο ημιτελικό ωστόσο γίνεται η μεγάλη μάχη. Η Ρόμα τίθεται αντιμέτωπη με την Νάπολι και μετά από την πρόκριση των «τζιαλορόσι» επί της Γιουβέντους, το μυαλό της ομάδας του Ρούντι Γκαρσία δεν μπορεί να είναι αλλού παρά μόνο στον τελικό της διοργάνωσης. Η Νάπολι από την άλλη πλευρά πέρασε με δυσκολία το εμπόδιο της μέτριας Λάτσιο και γενικά είναι μετριότατο Πλατανιά και ο άσος σε απόδοση 1.80 κατά μέσο όρο δείχνει ως μία λογική επιλογή. Μετά από 11 παιχνίδια εντός ο Πανθρακικός μετράει 7 νίκες και 2 μόλις ήττες, με τον Πλατανιά να βρίσκεται δικαίως στην επικίνδυνη ζώνη, αφού τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι η μεγάλη του αδυναμία. Μετράει άλλωστε μόλις μία νίκη σε 11 ματς, δέχεται εύκολα γκολ και παράλληλα βρίσκει εξαιρετικά σπάνια δίχτυα.

Στο πόδι η Γένοβα Μπορεί ο πολύς κόσμος να μην το ξέρει, όμως το μεγάλο ντέρμπι της Γένοβας μεταξύ της Σαμπντόρια και της Τζένοα, είναι μία από τις πιο σκληρές αναμετρήσεις στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Με αυτή την αναμέτρηση λοιπόν θα κλείσει το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, εκεί όπου το γήπεδο της Τζένοα αναμένεται να είναι κατάμεστο. Τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων συνήθως έχουν πολύ θέαμα και αρκετά γκολ και αυτό θα κυνηγήσουμε και σήμερα, το να σκοράρουν αμφότερες οι ομάδες. Αλλωστε, η Τζένοα εντός έδρας μπορεί να μην είναι από τις ομάδες που σκοράρουν με τρο-

C

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΖΕΝΟΑ – ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ

G/G

μερό ρυθμό, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάτι περισσότερο από ένα τέρμα κατά μέσο όρο μπροστά στο κοινό της το έχει. Ομοίως όμως και αμυντικά, δέχεται γκολ έστω και ένα κατά μέσο όρο. Χειρότερη αμυντικά είναι βέβαια η Σαμπντόρια, η οποία σε 12 αναμετρήσεις μακριά από το γήπεδό της έχει δεχθεί 17 τέρματα, όμως και εκείνη καταφέρνει να σκοράρει με σχετικά συμπαθητικό ρυθμό. Παράλληλα, η φιλοξενούμενη έχει βρει δίχτυα στα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια της, δείχνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχει ρυθμό η φροντ λάιν της και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί με αντίπαλο την Τζένοα. Φυσικά και το να ακουμπήσουμε κάποιο σημείο δεν έχει ουσία, αφού ένα ντέρμπι σαν κι αυτό είναι ανοικτό σε όλα τα αποτελέσματα.


ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Κεντρίζει ο Σταύρος Ηρακλείδης irakleidis @gmail.com

Κεντρί Αθλητικό

• Τελικά νομίζω είμαστε μια μοναδικότητα σε ότι αφορά τα τελευταία γεγονότα με την Ένωση. Ρεκόρ πείσματος από τους τρεις καβαλάρηδες της εξουσίας που επιζητούν να καταγράψουν ρεκόρ Γκίνες με τα πρωτοφανή και απαράδεκτα πείσματά τους! Τελικά σ’ αυτή τους τη πεισματική άρνηση στη κατακραυγή των σωματείων, μπροστά στο κίνδυνο που διατρέχει η Ένωσή μας, η εμμονή της μη συγκατάθεσή τους για εκλογές, ο κάθε νοήμων νους ένα και μόνο σκέπτεται! Ή κάτι θέλουν να κρυφτεί σ’ αυτή την ιστορία, ή τελικά θέλουν να κρατήσουν τις πολυθρόνες της εξουσίας. Εσείς βρίσκετε φίλοι μου καμιά άλλη αιτία?

τρεις καβαλάρηδες να τους δώσετε τα κλειδιά της Ένωσης να κάνουν αυτοί διοίκηση και εκλογές? Δηλαδή πλέον το θέμα ξεπερνά ακόμη και τα όρια του γελοίου! Και μέχρι που θα πάει ρε παιδιά αυτή η ξεφτίλα? Ή μήπως πρέπει πάλι να μας πιάσει καμιά ΔΙΚΗ να μας κάνει ρεζίλη? • Συμπαθέστατη φαίνεται, σαν πρώτη εικόνα, η αρχόντισσα της Τήλου. Καλούτσικα τα πάει και με τα αθλητικά δρώμενα του τόπου μας. Με λίγη τριβή ακόμη στ’ αθλητικά σίγουρα μπορεί να αναδειχθεί χρήσιμη για το μέλλον του Δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου! Αν δη-

• Συστήθηκε επιτροπή από παράγοντες σωματείων για να έλθουν σε επαφές με τους καβαλάρηδες μας, μπας και βρεθεί καμιά νέα φόρμουλα και αδειάσουν τη γωνιά! Μάλιστα πήρε τ’ αυτί μας ότι αν τελικά δεν βρεθεί καμιά νέα φόρμουλα, τότε, λένε διάφοροι κύκλοι, μπορεί να έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα τύπου βούρδουλα για τους συγκεκριμένους. Ε, καλά! Δεν νομίζω να φθάσουμε και μέχρι σ΄ αυτό το σημείο, αλλά είναι τέτοια η αγανάκτηση που επικρατεί στα σωματεία που κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί! • Όπως και να έχει πάντως το πράγμα, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στην Ένωση, άσχετα πότε θα γίνουν! Πέρασε αυτή η ημερομηνία, «αντίο Δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο», έτσι τουλάχιστον φοβερίζει η ΕΠΟ, μάλιστα με την υπογραφή των τριών μας καβαλάρηδων!! Το τι θα γίνει μετά δεν ξέρουμε! Απλά το φανταζόμαστε!

33

που κάνουν άλλοι συνάδελφοί σου και ξέρεις πολύ καλά ποιοι! • Α, ναι! Πες μου κυρ Βασίλη μας. Αυτός ο κύριος Ντόκος είναι πραγματικά διαιτητής ή τον μαζέψατε από καμιά αλάνα για να σας βοηθήσει να βγάλετε τα πρωταθλήματα? Εσύ τον έχεις δει να σφυρίζει Βασίλη μου? Αν πράγματι θεωρείς ότι ο συγκεκριμένος κύριος που στερείται βασικών γνώσεων διαιτησίας, είναι ποτέ δυνατόν να ανέβει διαιτητικά τότε με γεια σας με χαρά σας! Είστε άξιοι της μοίρας σας? • Κι εσύ κύριε Ντόκο μας, που παντελώς στερείσαι του πλέον βασικού άρθρου της διαιτησίας που είναι η «ψυχολογία», το μόνο καλό που μπορεί να κάνεις για το ποδόσφαιρο, είναι να παραδώσεις το σήμα σου, κράτα τη σφυρίχτρα για ενθύμιο και καλή τύχη στη επαγγελματική του ενασχόληση! Όχι τίποτα, αλλά να μη στείλεις και κανένα παράγοντα στη φυλακή! • Πονούσες τη μέση σου και χρειαζόσουν άμεση ιατρική νοσοκομειακή βοήθεια! Τότε πως μπορούσες και έσκυβες να βρεις τα κλειδιά σου κάτω από τα τραπέζια, από δω κι από κει? Εσύ μάλλον έχεις μπερδέψει τα πράγματα και νομίζεις ότι με την εξουσία που σου δίνει η σφυρίχτρα για δύο ώρες, μπορείς να κάνεις ότι θέλεις! Σκέψου να ήταν και κανένας αγώνας σπουδαίας σημασίας τι θα είχαμε!

• Ξέρετε τι με παραξενεύει? Συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγελαφικά στην Ένωση και κανένας από τους ηγήτορες και εξουσιαστές του τόπου μας δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμη. Εντάξει οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με τις επερχόμενες εκλογές και δεν έχουν καιρό να ασχοληθούν και με τα του ποδοσφαίρου, όμως δεν υπάρχουν δύο τρεις σοβαροί άνθρωποι του ποδοσφαίρου να πάνε να τους βρουν και να τους ζητήσουν την άμεση παρέμβαση τους για να λυθεί το πρόβλημα? Κανένας δεν το σκέφθηκε μέχρι σήμερα? • Θυμάμαι εδώ και ενάμιση χρόνο τώρα τι έλεγα στο φίλο μου τον Άκη και τι έλεγε για μερικούς, που τώρα διαχώρισε τη θέση του απέναντι τους και πόσο δίκιο είχα τότε. Τώρα βλέπετε, παρά το ότι προσπαθεί να επαναφέρει στη τάξη τους τρεις καβαλάρηδες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πράγμα που δηλώνει ότι κουμάντο στη Ένωση έκαναν άλλοι! Θυμάσαι Άκη μου? • Τελικά ρε παιδιά της παρέας του Παυλίδη, γιατί δεν τους καλείτε αυτούς τους

• Δεν ξέρω ποιος συνέταξε και έγραψε το Φ.Α. του αγώνα που εξουσία της σφυρίxτρας μας, δεν πρέπει ήσουν διαιτητής κύριε Ντόκο μας, αλλά όποιος και να το συνέταξε, να ξεπερνά τα όρια!" υπεύθυνος είσαι εσύ σαν διαιτητής! Ε, λοιπόν για λόγους που θα μπορούσαν να εξευτελίσουν εσένα, λαδή με την τριβή και πείρα, δεν μπερδεύει τα ονόματα των παραγόντων, αλλά και το ίδιο το σώμα των διαιτητών, πράγμα που μπορεί να συμβεί στο καθ’ δεν το δημοσιεύω για να μη δει ο κόένα, σίγουρα θα μπορεί να βοηθήσει το σμος τα χάλια σας! Αν όμως επί του χώρο του ποδοσφαίρου! Καλή σας μέρα συγκεκριμένου ο Σύνδεσμος δεν πάρει συμπαθέστατη κυρία μας, κι ας τα βά- θέση, θα το κάνω και όλη η ντροπή και λαμε μαζί σας πρόσφατα για διάφορα το αίσχος δική σας! Εντάξει? γεγονότα σε αγώνα στη Τήλο! Θυμάστε! • Αυτός πάντως που συνέταξε αυτό το Μάλλον καλό σας έκανε η κριτική μας! Φ.Α. θα πρέπει να είναι.... γραμματιζού• Θυμάμαι Βασίλη Τσαγγάρη όλα αυτά μενος! Δεν ξέρω μάλιστα αν γράφτηκε που δήλωνες, εδώ και πάνω από χρόνο, στη Ελληνική γλώσσα ή καμιά άλλη, αλλά ότι: «Εγώ θα είμαι ο αρχιδιαιτητής σας εμένα σαν αλαμπουρνέζικα μου φαίνονόσο ο Μεϊμάρης θα είναι πρόεδρος ται! Όπως και να έχει πάντως το πράγμα, της Ένωσης» Τα θυμάσαι Βασίλη μου καλό θα είναι να το κρατήσει ο Σύνδεαυτά που δήλωνες τότε? Ε, λοιπόν τώρα σμος και να το έχει σαν δείγμα για τους που ο Μεϊμάρης και η παράταξή του υπόλοιπους διαιτητές! Τόσο καλογραμδεν είναι πια στη διοίκηση, γιατί δεν τη- μένο είναι!! ρείς αυτά που και μέχρι πρότινος δήλωνες? Και μη μου αραδιάσεις πάλι • Είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως διάφορες δικαιολογίες γιατί κάτι τέτοιο μας δήλωσε ο Ψυλλάκης: Σήμερα λοιδεν σε τιμά! Δεν πειράζει όμως. Κάνε λίγο πόν Δευτέρα θα τελειώσει αυτό το σήριαλ και το θέατρο του παραλόγου. υπομονή! Αυτά μας δήλωσε την Πέμπτη ο κύριος • Επί τη ευκαιρία Βασίλη μου, μη προ- Τάσος μας, επί της οδού 25ης Μαρτίου ωθείς πρόωρα διαιτητές και μη τους και νομίζω ότι ο λόγος του θα είναι και υπόσχεσαι να τους κάνεις ακόμη και διε- τιμής! Αν όχι σίγουρα θα είναι και υπόθνείς! Ιδιαίτερα σε νέα παιδιά που ακόμη λογος των πράξεων του αλλά και των δεν έχουν την πρέπουσα πείρα. Εκτός όσων θα επακολουθήσουν στη συνέχεια! πια αν κι εσύ θέλεις να γίνονται αυτά

• Καλή σας εβδομάδα

• Αναμφισβήτητα ο Διαγόρας είναι … • Ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος… • Με την πλουσιότερη συλλογή μεταλλίων… • Και με μία ιστορική διαδρομή… • Που υποχρέωσε την Ακαδημία Αθηνών… • Να τον τιμήσει για την πλούσια δράση του… • Στα χρόνια της κατοχής και μετέπειτα… • Ο Διαγόρας χρωστά αυτή την επιτυχία… • Στη μεγάλη γκάμα αθλημάτων που έχει… • Πέντε ολυμπιακά αθλήματα το καθένα των οποίων… • Έχει μεγάλο αριθμό κατηγοριών… • Ένας σύλλογος στις τάξεις του οποίου… • Αθλούνται περισσότερα από 750 παιδιά… • Δεν μπορεί να περνά απαρατήρητος… • Και να μην τυγχάνει του ανάλογου σεβασμού… • Στην μεγάλη προχθεσινή εκδήλωση… • Ο πρόεδρος ζήτησε από τους φορείς… • Την βοήθεια για δημιουργία ενός… • Αθλητικού κέντρου για τις ομάδες του… • Ενός κέντρου αντάξιου ευρωπαϊκών… • Στο οποίο θα γαλουχηθούν αθλητές… • Ικανοί να εκπροσωπήσουν το νησί… • Εάν σκεφθεί κανείς ότι μέχρι σήμερα… • Η Ρόδος έχει αναδείξει εκατοντάδες ταλέντα… • Με την σωστή λειτουργία ενός κέντρου… • Ο αριθμός θα φθάσει τις χιλιάδες… • Και η Ρόδος θα αναδειχθεί αθλητικά… • Οι αρχές του τόπου άκουσαν με ενδιαφέρον… • Την πρόταση του πρόεδρου κ. Ζοάννου… • Και ζήτησαν λεπτομέρειες του αιτήματος… • Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ… • Ο Διαγόρας μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα… • Η διοίκηση του θέλει να γράψει ιστορία… • Υπάρχει το όραμα και η διάθεση… • Με λίγη πίεση ακόμα και θα πετύχει… • Τον στόχο της δημιουργίας αθλητικού κέντρου… • Ας μη ξεχνάμε ότι είχε ξεκινήσει μία τέτοια προσπάθεια… • Και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Διαγόρας… • Που στα σχέδια του είχε βάλει ψηλά τον πήχη… • Ας όψονται, όμως, αυτοί που τον ώθησαν σε φυγή… • Οι οποίοι μάλιστα δεν καταλαβαίνουν… • Τι σημαίνει αθλητισμός και Διαγόρας… • Γεγονός πάντως είναι ότι η διοίκηση… • Θέλει και μπορεί να κρατήσει ψηλά την σημαία… • Του ιστορικότερου συλλόγου της Δωδεκανήσου… • Χρειάζεται, όμως, και την βοήθεια όλων… • Γιατί η αναγνώριση μόνο δεν είναι αρκετή…

Ο Φάλτσος


34

OPEN WATER SWIMMING

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Κόντρα στο νοτιά! Χθες το πρωί έγινε για δεύτερη συνεχή χρονιά η εκδήλωση κολύμβησης «Open Water Swimming», που συνδιοργανώθηκε από τον ΔΟΠΑΡ και τον σύλλογο Τριάθλου “Απόλλων Ρόδου”. Περιελάμβανε κολύμβηση σε ανοικτή θάλασσα (η οποία δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα) με απόσταση 3 χιλιόμετρα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός δόθηκε στην παραλία του Ενυδρείου και συμμετείχαν συνολικά 39 αθλητές (37 άνδρες και 2 γυναίκες). Ο νότιος άνεμος που φυσούσε κατά την διάρκεια του αγώνα και ο κυματισμός κοντά στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, δυσκόλεψαν αρκετά τους κολυμβητές να ολοκληρώσουν τη διαδρομή με αποτέλεσμα από τους 39 συμμετέχοντες να τερματίσουν οι 37. Η διαδρομή αποτελείτο από ένα γύρω κατά μήκος της ακτής με υποχρεωτική ενδιάμεση αναφορά στα 1,5Km, κοντά στις Κάτω Πέτρες, στην οποία οι κολυμβητές έβγαιναν στην ακτή όπου υπήρχε ανεφοδιασμός με νερό, ισοτονικό ποτό και ψωμάκια. Αμέσως μετά οι κολυμβητές επέστρεφαν πάλι κατά μήκος της ακτής στο σημείο εκκίνησης που ήταν και σημείο τερματισμού. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τους αθλητές συνόδευε φουσκωτό σκάφος. Στον τερματισμό υπήρχε καφές, τσάι, άφθονο φαγητό και ισοτονικά ποτά για την αναπλήρωση των χαμένων δυνάμεων. Πρώτος στην γενική κατάταξη αναδείχθηκε ο Καλαφατάς Ανδρέας με χρόνο 44 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, με δεύτερο τον

Κυπριάδη Γεώργιο με χρόνο 49 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μπέρδης Στέφανος με χρόνο 49 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν οι: 4 ΝΤΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 ΚΑΝΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 8 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 9 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 11 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 13 ΓΕΩΡΓΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 14 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 ΦΕΪΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17 ΠΟΛΛΕΖΕΛ ΠΑΡΗΣ

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΛΕΖΕΛ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31 ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 36 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 ΠΕΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο σύλλογος τριάθλου “Απόλλων Ρόδου” θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στη διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα: 1. Τους Κους Χατζηνικολάου Σάββα και Έλενα Κώστα που διέθεσαν το φουσκωτό σκάφος που συνόδευσε τους αθλητές φροντίζοντας για την ασφάλειά τους. 2. Την Κα Ιωάννου Γιώτα και τον Κο Διακομιχάλη Ανδρέα που ανέλαβαν την χρονομέτρηση των αθλητών. 3. Τους Κους Καρατζόπουλο Γεώργιο, Πίτσιο Αποστόλη και Παρασχάκη Ευάγγελο που ήταν φρόντισαν τους αθλητές στην αναστροφή. 4. Την Κα Θεοδωράκη Αικατερίνη, την Χατζηνικόλα Μαιρούλα και τον Κο Γιωρά Λουκά που φρόντισαν για την τροφοδοσία των αθλητών και την απονομή των μεταλλίων. 5. Τους Κους Καλικάνταρο Ιγνάτιο, Γκουτζούλα Αντώνιο και Χατζηνικόλα Νικόλαο για την τοποθέτηση των σημαδούρων στο σημείο της εκκίνησης και στην αναστροφή. 6. Τους Κους Κωστομοίρη Νικόλαο και Κοντό Μανώλη για την γραμματειακή υποστήριξη.

AUTO-MOTO

«Έκλεισε» το θέμα πίστας αγώνων!

ΜΟΤΟΚΡΟΣ

Ξεκινά το πρωτάθλημα του 2014 Στις 16 Φεβρουαρίου 2014 θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας του Πανδωδεκανησιακού πρωταθλήματος Μότο κρος, που διοργανώνει η Λέσχη Μοτοσικλέτας Ίκαρος. Οι οδηγοί που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, να φροντίσουν έγκαιρα για την αγωνιστική άδεια (lisance), ενώ αυτοί που έχουν άδεια, να φροντίσουν για την ανανέωσή της. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου για να εγκριθούν από την ομοσπονδία και να εκδο- μέχρι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στον Γιώργο Κώστα, θεί η αγωνιστική άδεια. Στη συνέχεια να γραμματέας του ΙΚΑΡΟΥ στο τηλέφωνο γίνει η δήλωση συμμετοχής του αγώνα, 6977635213

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη, είχαν οι πρόεδροι των μηχανοκίνητων σωματείων «Ροδιακός Σύλλογος Αυτοκίνησης» και Σύλλογος Μοτοσυκλέτας «ΙΚΑΡΟΣ», Αναστάσιο Αρνά και Εμμανουήλ Γρηγορά, αντίστοιχα, παρουσία του Γραμματέα Νίκου Σπάρταλη καθώς και του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων Αντώνιου Γιαννικουρή του ΡΣΑ.

Το θέμα συζήτησης ήταν και πάλι η εξεύρεσης χώρου για κατασκευή πίστας αγώνων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για αυτοκίνητα και μοτό. Το κλίμα ήταν πολύ θετικό και οι προθέσεις όλων των παρευρισκόμενων ήσαν πολύ σύμφωνες με εκείνες του κ.Μαχαιρίδη, ο οποίος τόνισε ότι το θέμα «έκλεισε» και η πολυπόθητη πίστα είναι θέμα χρόνου προς κατασκευή.


35

ΣΚΑΚΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Φινάλε στο 3ο τουρνουά γρήγορου Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 01 Φεβ 2014, στην Πίνδου 1, με τον 5ο γύρο, το 3ο Τουρνουά γρήγορου σκακιού του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ», με συμμετοχή 60 παιδιών. Πήραν μέρος οι μαθητές από τα βασικά τμήματα υποδομών Step1 Γ και Step 2 του ομίλου, στο πλαίσιο του 2ου Grand Prix Ρόδου 2014, με 6 συνολικά Τουρνουά. Στις αναμετρήσεις που έγιναν, οι μικροί σκακιστές απέδειξαν τη μαχητικότητα το ήθος και την ευγένεια που τους διακρίνει ενώ απόλαυσαν τον ανταγωνισμό την σκέψη, την προαγωγή, την συγκέντρωση, τα εναλλασσόμενα συναισθήματα και πάνω από όλα ατό το ίδιο το παιχνίδι πάντα στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας, γιατί το σκάκι πάνω από όλα είναι ένα παιχνίδι.

Οι γονείς εκεί με την αγωνία για κάποιους, λίγο ή πολύ, για το σύνολο όμως η σκέψη της στήριξης των παιδιών τους για αυτή τους την προσπάθεια. Η τελική σειρά κατάταξης έχει όπως παρακάτω : STEP 1Γ Rk. Name 1 Μανωλίτσης Φίλιππος 2 Κόνσολας Νικίας 3 Παρίσης Νίκος 4 Πρέκας Νικήτας 5 Γιακουμής Κών/νος 6 Πάττας Χρήστος

TB1 5 4 4 4 4 4

TB2 10 11 9 8,5 7,5 6,5

TB3 16 13 12 10 9 8

7 Ιωαννίδης Ιάκωβος 8 Καλαϊτζή Σουζάνα 9 Σπυρίδης Μάρκος 10 Παγώνης Αλέξανδρος 11 Καστρουνή Ειρήνη 12 Σαββιδάκης Ανδρέας 13 Καρρέρα Μαρτίνα 14 Καλπακίδης Δαβήδ 15 Λώλου Εμμανουέλα 16 Βιτζηλαίος Μανώλης 17 Καστρουνής Σέργος 18 Παπασπύρου Χρήστος 19 Παπαδόπουλος Πέτρος 20 Ρούσος Θεμιστοκλής 21 Σαββιδάκη Μαρία 22 Στράγκας Γιώργος 23 Κεφαλάς Χρήστος 24 Παπασπύρου Αντώνης 25 Ταυρίδου Κατερίνα 26 Καλαντζόπουλος Αθανάσιος 27 Πιλατέρης Κώστας

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 9,5 9 8,5 7,5 7 6 5,5 5,5 5,5 5 8,5 8,5 8,5 8 8 7 6,5 5 5 4

7,5 7,5 5,5 6,5 4 4,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 2,5 1,5 3 2 2 1,5 1

28 29 30 31 32 33

Κακογιάννη Μελία Οικονόμου Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Νικολή Ειρήνη Χριστίνα Μπαράκα Φωτεινή Οικονόμου Χαρά

STEP 2 Rk. Name 1 Ράμμος Ηλίας 2 Γεωργίου Βασίλης 3 Μάτσης Κων/νος 4 Ζαχαριάς Νίκος 5 Συμιακός Σταύρος 6 Ευθυμίου Αγάπη. 7 Γιωργίου Νίκος 8 Καλαφατάς Άγγελος 9 Σταματιάδης Γρηγόρης 10 Νικολαϊδής Νίκος 11 Περγαντής Νικόλαος

1 1 1 1 1 0

8,5 8 7,5 6 5 6

TB1 5 4 4 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3

TB2 17 11 7,5 7,3 6,3 7,5 7,5 7 6 6 5,5

1,5 2,5 1 1 0 0

HAPKIDO

Επιτακτική ανάγκη το «Σπίτι» Την τιμητική τους είχαν οι δύο σύλλογοι των πολεμικών τεχνών “Hapkido” και “Μαχητής”, που έκοψαν μαζί την βασιλόπιτά τους παρουσία αθλητών τους και πολλών φίλων, στο “Pueblo de café” υπό τον ήχο ροκ συγκροτήματος. Οι δύο “δάσκαλοι” με την απλότητα που τους διακρίνει, τόσο ο Γιάννης Αθανασίου (Hapkido), όσο και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Μαχητής), μίλησαν για την άψογη συνεργασία των δύο συλλόγων τη χρονιά που πέρασε, για τις επιτυχίες των αθλητών τους σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, όπως και για την ευγενή άμιλλα και την πει-

θαρχία που πρέπει να διακρίνει τον κάθε αθλητή. Επίσης αναφέρθηκαν στο ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η υπόσχεση της δημοτικής αρχής, ώστε να πάρει σάρκα και οστά η ανέγερση του «Σπιτιού των Πολεμικών Τεχνών», για να πάψουν οι σύλλογοι να περιφέρονται σαν γυρολόγοι. Οι τυχερές της βραδιάς ήταν, η Φωτεινή Αθανασίου και η Ιωάννα Δούβρη. Οι καλύτεροι της χρονιάς Ο «Μαχητής» βράβευσε τον καλύτερο αθλητή της χρονιάς Πατούχη Μιχαήλ, όπου κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια σε αντίστοιχους αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το «Hapkido» βράβευσε την Αθανασίου Φωτεινή για την πρωτιά στους αγώνες της,

σαν την μικρότερη αθλήτρια, την Χατζηχριστοδούλου Άννα, καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς, αφού σε χρονικό διάστημα έξι μηνών κατάφερε να διακριθεί, τους Χατζημιχαήλ Μιχαήλ και Παπανδρέου Σάββα για την διακρίσεις τους τη χρονιά που πέρασε. Η βραδιά έκλεισε με τιμητικές διακρίσεις

στους Τσαπατανίδη Χρήστο και Αθανασίου Γιάννη για τη βοήθεια τους στο παιδικό τμήμα. Δόθηκε και στον αθλητή Χαστά Αθανάσιο για το ήθος και την αφοσίωση του στο άθλημα, καθώς σε ηλικία 53 ετών συμμετέχει ενεργά και προσφέρει σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.


36

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Οι αδελφές Μπέντα της ποδηλασίας με τον Δημήτρη Καρατζιά

Ο πανελληνιονίκης ποδηλάτης Κωνσταντίνος Κωνστάντουρας με τον κ. Χατζημάρκο

Οι Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί με τον Μέντο Ζωάννου

Οι Παντελής Μανίκαρος και Ανδρέας Χαλκιόπουλος

Πίτα με τιμητικές διακρίσεις! Ανθρώπους που τον υπηρέτησαν, τον τίμησαν, φόρεσαν την φανέλα του, πρόσφεραν στον ίδιο, τίμησε ο Γ.Σ. Διαγόρας, μαζί με το κόψιμο της Βασιλόπιτας, το Σάββατο σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Ροδίνι. Συγκεκριμένα, απένειμε τιμητικές διακρίσεις: -Στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Βασίλειο Μελιδώνη -Στον τέως Δήμαρχο Ρόδου Γεώργιο Γιαννόπουλο

-Στον ιατρό Χρήστο Καραβόλια -Στον ιατρό Νικόλαο Andersen -Στον εκδότη, παλαίμαχο αθλητή και παράγοντα Δημήτριο Τσοπανάκη -Στον παλαίμαχο ποδηλάτη Μιχάλη Κρομμύδα -Στον παλαίμαχο ποδηλάτη Παντελή Μανίκαρο Ακόμη, για την κοινωνική τους προσφορά τίμησε: -Το Δωδεκανησιακό Σύλλογο Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ»

-Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου ΕΥΘΥΤΑ -Την Α.Μ.ΚΕ “Ρόδος για τη Ζωή». Ακόμη, βράβευσε τις δικές του πρωταθλήτριες ομάδες Δωδεκανήσου και τους πρωταθλητές Ελλάδος και του νομού και αθλητές που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο επίπεδο την περασμένη χρονιά στο μπάσκετ, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο, τον στίβο και την ποδηλασία. -Το φλουρί βρήκε ο Σωτήρης Λαμάι, που κέρδισε ένα χρυσό μενταγιόν με χαραγμένο το σήμα του Γ.Σ. Διαγόρα.

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ Φώτη Χατζηδιάκο Οι κορασίδες στο μπάσκετ με τον

Οι αθλητές στίβου με τον Γιώργο Χατζημάρκο και τους Ρένα Καρ αγιάννη και Μέντο Ζωάννου

Η κα. Θάλεια Γεωργά παραλαμβάνει τη τιμητική διάκριση

Οι κορασίδες του βόλεϊ με τον Μιχάλη Δρακιού και τον προπον ητή Πάνο Δικαστόπουλο

Η παιδική ομάδα ποδοσφαίρου με το Δήμαρχο Ρόδου και τον πρόεδρο του σωματείου

Ο Δημήτρης Τσοπανάκης και ο Δημήτρης Σπανός

Ο τυχερός της πίτας Σωτήρης Λαμάϊ παραλαμβάνει το χρυσό μενταγιόν από τον πρόεδρο

ΦΩΤΟ ΒΙΚΤΩΡ

Οι Παίδες/Νέοι του μπάσκετ με τον Γιάννη Μαχαιρίδη

Οι κ. Μελιδώνης και Ζωάννου

Οι εκπρόσωποι της Α.Μ.ΚΕ “Ρόδος για τη Ζωή» μαζί με την Ελένη Δοξοπούλου


ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΟΜΟΡΦΙΑ

& ΑΘΛΗΣΗ

37

3 τρόποι να μην εγκαταλείψετε την γυμναστική ποτέ... 2

Εαν υπάρχει θέληση ,όσο και πιεσμένο προγραμμα να έχετε , υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές μορφές άσκησης που δεν απαιτούν πολύ χρόνο και αποφέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα, φτάνει εσείς να έχετε αποφασίσει να μετατρέψετε την άσκηση από αγγαρεία σε τρόπο ζωής

Γράφει ο Δημήτρης Γκάιδας Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθήνας, Διπλ/χος προπ. ποδοσφ. UEFA B

Oι πιο συχνές δικαιολογίες που ακούμε κάθε φορά που κάποιος εγκαταλείπει τη γυμναστική είναι η έλλειψη χρόνου, η κακή διάθεση, η έλλειψη στόχου και κινήτρου, και φυσικά η σωστή καθοδήγηση.

3

Δεν έχετε ιδέα με τι να ασχοληθείτε και πως να ξεκινήσετε;Οι επιλογές άπειρες.... Μπορείτε να απευθυνθείτε σε καποιον pesronal trainer, να ασχοληθείτε με outdoor δραστηριότητες, όπως τρέξιμο ή ποδηλασία, μπορείτε επίσης να γραφτέιτε σε κάποιο γυμναστήριο ή σε στούντιο γυμναστικής και να ακολουθήσετε ομαδικά προγράμματα, να ασχοληθείτε με τον χορό ή ακόμα να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι. Η επιλογή και η απόφαση δική σας....

Αναρωτηθήκατε αν κάθε φορά που αποφασίζετε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας εαν έχετε κάνει και τον απαραίτητο προγραμματισμό;

1

Έχετε πάντα ως στόχο και κίνητρο την υγεία σας και τα ψυχοκινητικά οφέλη που θα σας προσφέρει η άσκηση και όχι μόνο την αισθητική σας.

Πώς να πλένετε και να προετοιμάζετε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά Μερικές χρήσιμες συμβουλές για την αποθήκευση, το πλύσιμο και την προετοιμασία των φρούτων και των λαχανικών, προκειμένου να προλάβετε μια πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Είναι σημαντικό να πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα φάτε, για να εξασφαλιστεί ότι είναι καθαρά και ασφαλή για κατανάλωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν επίγνωση της σημασίας που έχει υγιεινή για τα κρέατα, αλλά πολλοί θεωρούν ότι ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης από τα λαχανικά είναι χαμηλός. Είναι μύθος ότι λίγο χώμα που μπορεί να βρεθεί στα λαχανικά, δε μπορεί να μας κάνει κακό, λένε οι ειδικοί. Στοιχεία του εδάφους, μπορεί να περιέχουν μερικές φορές επιβλαβή βακτήρια και παρόλο που οι παραγωγοί τροφίμων φροντίζουν για τον καθαρισμό των λαχανικών, ο κίνδυνος δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί εντελώς. Οι κίνδυνοι αυτοί επισημάνθηκαν το 2011, όταν ξέσπασε η επιδημία E.coli στην Ευρώπη, με τα μολυσμένα φυτικά προϊόντα (αγγουράκια, ντομάτες, μελιτζάνες κ.ά.). Βακτήρια που βρέθηκαν σε διάφορα λαχανικά που είχαν πάνω τους χώμα, πιστεύεται ότι ήταν η πηγή της επιδημίας, κατά την οποία σημειώθηκαν 250 περιπτώσεις μόλυνσης από E. coli. Πώς πρέπει να πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά; Το πλύσιμο συμβάλλει στην απομάκρυνση των βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του E.coli από την επιφάνεια των φρούτων και λαχανικών. Τα περισσότερα από τα βακτήρια βρίσκονται στο χώμα που μπορεί να έχει παραμείνει στις τροφές, γι’ αυτό το πλύσιμό τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όταν πλένετε τα λαχανικά, δεν αρκεί να τα αφήνετε κάτω από το τρεχούμενο νερό της βρύσης. Τρίψτε τα σε ένα μπολ με φρέσκο νερό

και ξεχωρίστε τα φύλλα τους. Ξεκινήστε με τις λιγότερο λερωμένα πρώτα και κάντε τους ένα τελευταίο ξέβγαλμα. Πρέπει να πλένετε ακόμη πιο εντατικά τα χύμα φρούτα και λαχανικά, από ό,τι τα συσκευασμένα, καθώς τείνουν να έχουν περισσότερο χώμα και βακτήρια. Εκτός από το πλύσιμο, το ξεφλούδισμα και το μαγείρεμά τους, μπορεί επίσης να απομακρύνει τα βακτήρια. Άτομα που είναι πιο ευάλωτα στις μολύνσεις, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία και την καλή υγιεινή προσεκτικά. Δεν υπάρχει

λόγος πάντως να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Συμβουλές για την ασφαλή αποθήκευση, την προετοιμασία και το μαγείρεμα ωμών λαχανικών • Να πλένετε πάντοτε τα χέρια σας σχολαστικά αν θέλετε να κόψετε ή να ετοιμάσετε ωμά τρόφιμα, όπως λαχανικά. • Κρατήστε τα ωμά τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των λαχανικών, χωριστά από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. • Χρησιμοποιήστε διαφορετικές επιφάνειες κοπής, μαχαίρια και σκεύη για τα ωμά και διαφορετικά για τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα ή να πλύνετέ τα καλά μεταξύ των χρήσεων.

• Να ελέγχετε την ετικέτα των συσκευασμένων λαχανικών και φρούτων -εάν η συσκευασία δεν αναγράφει «έτοιμα προς κατανάλωση», θα πρέπει να τα πλύνετε, να τα ξεφλουδίσετε, είτε να τα μαγειρέψετε πριν τα φάτε. • Επιμείνετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι των λαχανικών και των φρούτων, γιατί εκεί συνήθως μαζεύονται τυχόν υπολείμματα από φυτοφάρμακα. Πώς μπορείτε να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση Είναι καλύτερα να τρίβετε και να πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά σε ένα μπολ με νερό, παρά κάτω από το τρεχούμενο νερό της βρύσης. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθεί το πιτσίλισμα και η απελευθέρωση των βακτηρίων στον αέρα, που θα μπορούσε να συμβεί αν τα πλένετε κάτω από το τρεχούμενο νερό βρύσης. Το τίναγμα του χώματος πριν από το πλύσιμο, μπορεί να βοηθήσει ώστε να χρειάζονται λιγότερο πλύσιμο (χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να τρίψετε λαχανικά και φρούτα όπως είναι τα αγγούρια, οι πατάτες και τα πεπόνια). Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε τις επιφάνειες κοπής, τα μαχαίρια και άλλα σκεύη μετά την κοπή των λαχανικών και των φρούτων, για την πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης. Πώς μολύνονται τα τρόφιμα Τα βακτήρια μπορούν να μολύνουν τα φρούτα και τα λαχανικά με διάφορους τρόπους. Μπορεί να βρίσκονται στο νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση, στα οργανικά λιπάσματα και στα περιττώματα από τα πουλιά και άλλα ζώα που βρίσκονται στα χωράφια. Aν και υπάρχουν ορισμένα φάρμακα που απορροφώνται από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό των τροφίμων και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν με το σωστό πλύσιμο.


38

ΚΥΝΗΓΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Άλλα τα κόλπα του λαγού... Ακόμη και οι πιο έμπειροι λαγοκυνηγοί μένουν πολλές φορές έκπληκτοι με τον τρόπο που καταφέρνει κάποιος πονηρός λαγός να ξεγελάσει ακόμη και τα καλύτερα σκυλιά τους. Αν δεν είχε αυτές τις δυνατότητες να ξεφεύγει από τους διώκτες του, σήμερα δεν θα είχαμε την δυνατότητα και την ευχαρίστηση να ασχολούμαστε εμείς και τα σκυλιά μας με το κυνήγι του. Ενα κυνήγι που γοητεύει και παθιάζει τους κυνηγούς, από τότε που ο άνθρωπος ημέρεψε τον λύκο και τον έκανε έναν πιστό και πολύτιμο σύντροφό του στο κυνήγι. Η δυνατότητα και ο τρόπος που ο λαγός ξεφεύγει από τους διώκτες του, είναι αυτή που συντηρεί εδώ και χιλιάδες χρόνια τον μύθο αλλά και το απολαυστικό του κυνήγι. Τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτήν την ακατάσχετη έλξη στους κυνηγούς; Ούτε μεγάλο θήραμα είναι σαν το αγριογούρουνο, ούτε τον βρίσκουμε σε κοπάδια σαν τις πέρδικες ή τα υδρόβια.Η δυνατότητα και ο τρόπος που ο λαγός ξεφεύγει από τους διώκτες του, σκυλιά και κυνηγούς, με μοναδικά προσόντα την ταχύτητα και την εξυπνάδα του, είναι αυτή που συντηρεί εδώ και χιλιάδες χρόνια τον μύθο αλλά και το απολαυστικό του κυνήγι. Πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί πού πήγε ο λαγός, καθώς απεγνωσμένα λαγόσκυλα γυροφέρνουν στο πουθενά προσπαθώντας να εντοπίσουν τη μυρωδιά που άφησε πίσω του, η οποία μυστηριωδώς και απότομα έχει χαθεί από την ευαίσθητη μύτη των σκυλιών; Τα άπειρα σκυλιά θα χάσουν τον χρόνο τους κοντά στο σημείο που χάνονται τα ίχνη και θα δώσουν την ευκαιρία στον λαγό να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και να ξαναφτιάξει έναν περίεργο μίτο. Μοιάζει σαν να έβγαλε φτερά ο λαγός και σταμάτησε να πατά τη γή ή σαν να χώθηκε

Κάθε Δευτέρα η “Γνώμη” σε συνεργάσια με τον Κυνηγητικό σύλλογο Ρόδου, “Ρόδια Έλαφος”, στοχεύει να ενημερώνει τους χιλιάδες φίλους του κυνηγιού για όσα συμβαίνουν στο νησί και για τις εξελίξεις στα θέματα που τους απασχολούν.

βαθιά μέσα στο χώμα σαν τους τυφλοπόντικες. Ούτε φτερά έβγαλε ούτε εξαφανίστηκε στο χώμα. Τα συνηθισμένα κόλπα του έκανε, αυτά που τον κρατούν ζωντανό στον καθημερινό του αγώνα επιβίωσης.Τα άπειρα σκυλιά θα χάσουν τον χρόνο τους κοντά στο σημείο που χάνονται τα ίχνη και θα δώσουν την ευκαιρία στον λαγό να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και να ξαναφτιάξει έναν περίεργο μίτο που θα μπερδέψει ακόμη μία φορά όσους τον ακολουθούν. Μόνο τα πολύ έμπειρα σκυλιά που θα πέσουν στους μαιάνδρους του, θα αρχίσουν να ξαναγαβγίζουν μόλις εντοπίσουν και πάλι φρέσκο ντορό.Τα έμπειρα και έξυπνα σκυλιά μόνο θα τον ανακαλύψουν, γιατί έχουν μάθει καλά τα τερτίπια του. Θα απομακρυνθούν από τον λαβύρινθο των χαμένων ιχνών και θα αρχίσουν να ανοίγονται σε μεγαλύτερους κύκλους, μέχρι να εντοπίσουν και πάλι την πορεία του. Ο λαγός μας απέδειξε για άλλη μία θηρευτική περίοδο ότι έχει έναν σίγουρο και σταθερό τρόπο να αλλάζει κατεύθυνση όταν καταδιώκεται. Αρχικά θα πάρει κάποιο καθαρό μονοπάτι ή δρόμο και θα κερδίσει γρήγορα απόσταση με την ταχύτητά του, καθώς τα σκυλιά είναι αναγκασμένα να έχουν πιο αργό ρυθμό για να μπορούν να ακολουθούν τη μυρωδιά που αφήνει πίσω του. Μόλις αισθανθεί ότι έχει απομακρυνθεί αρκετά και δεν ακούει τα σκυλιά είτε λόγω απόστασης είτε επειδή έχουν χάσει προς στιγμή τα ίχνη από τις μικρές αλλαγές πορείας και παρακάμψεις που έχει κάνει, έρχεται η ώρα για τη μεγάλη του πλάνη. Το μπρος - πίσω Διατηρώντας σταθερή πορεία και ακόμη πιο εμφανή και σταθερά ίχνη, αφού αποφασίσει πρώτα σε ποια πλευρά θα «σπάσει» για να ξεφύγει από την καταδίωξη, συνεχίζει σε μια ξε-

κάθαρη, και εύκολη να την ακολουθήσουν τα σκυλιά, ευθεία γραμμή, απομακρυνόμενος πάντα από το σημείο αλλαγής κατεύθυνσης. Θα σταματήσει ξαφνικά και θα κοκαλώσει, για να αφουγκραστεί τους διώκτες του και να διαπιστώσει την απόσταση που τον χωρίζει, αλλά και τον χρόνο που έχει για να προετοιμάσει την παραπλάνηση. Είναι τότε που κάθεται σαν «κανάτα», όπως πολύ εύστοχα τον χαρακτηρίζουν μερικοί λαγοκυνηγοί, στη μέση του δρόμου ή σε κάποιο μονοπάτι και μπορεί να πέσει πανεύκολα στην τουφεκιά του κυνηγού, αν αυτός γνωρίζει καλά τις πορείες διαφυγής

του και τον περιμένει στο κατάλληλο σημείο. Αν τον δούμε από κοντά θα διαπιστώσουμε ότι αρχίζει να... πλένει τα μουστάκια του. Δεν τρελάθηκε ο λαγός, ούτε ξεπλένει τα μούτρα του από το φαγοπότι. Τις πατούσες του φροντίζει να υγραίνει και να φορτώνει με μυρωδιές από τους αδένες του, με προσοχή και επιμέλεια ώστε να δυναμώνει την ένταση της μυρωδιάς που θα αφήσει πίσω του. Απότομα, όπως ακριβώς σταμάτησε, κάνει αναστροφή και πατώντας κυριολεκτικά πάνω στον ίδιο τον ντορό του, ξαναγυρίζει μέχρι το σημείο αλλαγής πορείας που έχει επιλέξει. Θα σταματήσει στιγμιαία την πορεία του και με ένα μεγάλο άλμα, πατώντας δυνατά στα πίσω πόδια του, θα πεταχτεί δεξιά ή αριστερά, πάνω στο πρανές του δρόμου, στην απέναντι όχθη κάποιου νεροφαγώματος, έξω από κάποιο μονοπάτι στη χορταριασμένη πλαγιά... Δεν σταματά, αλλά συνεχίζει να απομακρύνεται και αρχίζει να «πλέκει», σε κάποιο πλάτωμα ή χωράφι, που γνωρίζει καλά από προηγούμενες περιπτώσεις, ένα μαίανδρο με συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης κάθε πέντεδέκα βήματά του. Αλλοτε πλησιάζοντας και άλλοτε απομακρυνόμενος από πυκνά και βάτα, οδηγώντας κάθε φορά τα σκυλιά που θα προσπαθήσουν να τον ακολουθήσουν σε λάθος κατεύθυνση.Ακολουθούν συνήθως δύο-τρία μεγάλα άλματα, με ένα μόνο πάτημα του ποδιού σαν τους τριπλουνίστες, ένα σταμάτημα ξαφνικό και μετά ένα τελευταίο σάλτο που τον βγάζει έξω από τον λαβύρινθο, για να φτάσει τελικά στην άκρη κάποιου θάμνου ή στη ρίζα ενός δένδρου ή βράχου. Εκεί όπου έχει το «γιατάκι» του, το σημείο όπου έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή που ξεσηκώθηκε, ότι θα καταφύγει. Περιμένει σφιχτός, με τα αυτιά κολλημένα στην πλάτη και τα μάτια ορθάνοιχτα, μένοντας συνεχώς σε ετοιμότητα, να αντικρίσει τα σκυλιά. Η θέση που έχει το «γιατάκι» τού προσφέρει ορατότητα προς όλες τις ύποπτες κατευθύνσεις προσέγγισης αλλά και εναλλακτικούς τρόπους διαφυγής, όταν διαπιστώσει ότι έχει ανακαλυφθεί και πάλι, για να ακολουθήσει ένα νέο τέ-


ΚΥΝΗΓΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

39

Τσουχτερά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες κατοικίδιων Αλλαγές στο νόμο για τα κατοικίδια και «τσουχτερά» πρόστιμα για τους παραβάτες φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.

χνασμα, με την ίδια μεθοδολογία. Βρεγμένα πόδια... Τα σκυλιά, ακολουθώντας παθιασμένα τα ίχνη του, διαπιστώνουν με χαρά, που αντανακλάται σε πιο έντονα αλυχτίσματα και κραυγές, ότι ενισχύεται η μυρωδιά του λαγού και νιώθουν ότι τον πλησιάζουν. Δυναμώνουν την ταχύτητα και το πάθος τους, καθώς οι μυρωδιές είναι πιο ξεκάθαρες και έντονες, σπρώχνοντας ουσιαστικά όλα τα σκυλιά να τις ακολουθήσουν. Δεν κάνουν τίποτε περισσότερο όμως, από το να απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από τη θέση όπου άλλαξε πορεία ο λαγός.

Οσο απομακρύνονται τόσο αυξάνεται η μυρωδιά που άφησε ο πονηρός λαγός με τα βρεγμένα του πόδια, μέχρι που ξαφνικά χάνουν το έδαφος αλλά και τον λαγό από τη μύτη τους?Η μυρωδιά και τα ίχνη εξαφανίζονται απότομα. Με την ταχύτητα που έχουν τα σκυλιά, έχουν ήδη φύγει ακόμη πιο μακριά από το σημείο που είχε σταματήσει ο λαγός, πριν διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν άλλα εύκολα ίχνη να ακολουθήσουν. Αρχίζουν να στριφογυρίζουν απεγνωσμένα, ακολουθούν μάταια προς τα πίσω τη φρέσκια μυρωδιά, ο πονηρός λαγός έχει φροντίσει να απομακρυνθεί αρκετά μακρύτερα από εκεί που έχουν σκουπιστεί τα πόδια του, και δεν μπορούν να αντιληφθούν την

αλλαγή πορείας του. Τα πιο άπειρα θα μείνουν στο σημείο που τον έχασαν παρασυρόμενα από την έντονη μυρωδιά του ή θα προχωρήσουν ψάχνοντας παθιασμένα ακόμη πιο μπροστά και θα χάσουν εντελώς το παιχνίδι της αναζήτησης. Μόνο τα πολύ έμπειρα σκυλιά που θα ανοιχτούν προς τα πίσω και θα πέσουν στους μαιάνδρους του, θα αρχίσουν να ξαναγαβγίζουν χαρούμενα μόλις εντοπίσουν και πάλι φρέσκο ντορό. Αν καταφέρουν να «ξανακόψουν» την τελική του πορεία μετά τα κενά που αφήνει με τα άλματά του,

γρήγορα θα πέσουν πάνω στο γιατάκι του τσιρίζοντας καθώς θα ξεπετάγεται ο λαγός και θα αρχίσει η δεύτερη φάση της καταδίωξης που είναι ακόμη πιο απολαυστική για τους λαγοκυνηγούς. Είναι αυτή ακριβώς που κρατά άσβεστο και σταθερό το πάθος των κυνηγών και των σκυλιών τους, από την εποχή που γραφόταν ο «κυνηγετικός», σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια πριν. Το γνωρίζατε; Μπορεί να άλλαξαν οι συνθήκες και οι συνήθειες του κυνηγιού του από τότε, όμως ο λαγός εξακολουθεί να εφαρμόζει τα ίδια καταπληκτικά του κόλπα, που τον βοηθούν να επιβιώνει από τους πολλαπλούς διώκτες του μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει με την ίδια επιτυχία και στο μέλλον...

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι οι εξής: - Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς θα πρέπει να ενημερώνει τον κτηνίατρό του για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων. - Γίνεται υποχρεωτική η σήμανση (τσιπ) ακόμα και για τα τσοπανόσκυλα, με σκοπό την επίβλεψη του πληθυσμού τους και τη διασφάλιση της υγείας τους. - Απαιτείται άδεια εκτροφέα σε όσους πωλούν ζώα, ακόμη και στην περίπτωση κατοχής ενός και μόνο θηλυκού ζώου αναπαραγωγής, ακόμη και για ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών. - Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γάτων σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς δεν είναι δυνατόν στους χώρους αυτούς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ευζωίας των ζώων. - Απαγορεύεται η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι. - Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών θα μπορούν να μπαίνουν χωρίς φίμωτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. - Ακόμα αυστηρότερα είναι τα πρόστιμα για περιστατικό κακοποίησης, παραμέλησης και μη τήρησης των κανόνων ευζωίας, ενώ προστέθηκαν και νέα πρόστιμα, όπως αυτά που απαγορεύουν την

εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων και επιφέρουν χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ ανά ζώο. Τα κύρια πρόστιμα - Απουσία εν ισχύει αντιλυσσικού εμβολιασμοί και μη τοποθέτησης της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 100 ευρώ. - Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο δήμο του αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 300 ευρώ. - Μη κατοχή ενημερωμένου και

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ 100€ ΜΕΧΡΙ 30.000 € θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου 300 ευρώ. - Παράλειψη τήρησης κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου 300 ευρώ. - Εγκατάλειψη τραυματισμένου

ζώου ύστερα από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ. - Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της εξέτασης από κτηνίατρο 500 ευρώ. - Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και διατήρηση περισσοτέρων από δύο ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 500 ευρώ. - Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ εβδομάδων και πώληση σκύλων και γάτων σε υπαίθριους χώρους 1.000 ευρώ ανά ζώο. - Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής 1.000 ευρώ ανά ζώο. - Εκτροφή και αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων μετά την οριζόμενη λήξη της μεταβατικής πενταετούς περιόδου 1.000 ευρώ ανά ζώο. - Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων 1.000 ευρώ ανά ζώο. - Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για την μεταφορά μεγάλων ζώων 5.000 ευρώ. - Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με οικονομικό όφελος 5.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο. - Εκτροφή και εκπαίδευση ζώου για μονομαχία 10.000 ευρώ ανά ζώο. - Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο που χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ή σκοπό στο πρόγραμμά του ή πραγματοποιεί παράσταση 20.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται. - Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου, καθώς και εμπορία ή διακίνηση μέσω διαδικτύου 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό.


40

ΑΠΟΨΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Οι ανθρώπινες σχέσεις του σήμερα Είναι γεγονός πως ο η φύση του ανθρώπου είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να ολοκληρώνεται όταν βρίσκει το λεγόμενο «άλλο του μισό». Όταν έχει δίπλα του πραγματικούς φίλους και γενικα όταν υπάρχει στην καθημερινότητά του, διάχυτο το συναίσθημα της οικογενειακής, φιλικής και ερωτικής αγάπης που του δίνει ζωτικότητα και δύναμη. Γράφει η Ιφιγένεια Πρώιου Νηπιαγωγός, Πτυχιούχος Πανεπ. Αιγαίου

Αναντίρρητα κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να είναι μόνος του, εφόσον είναι κοινωνικό ον,χωρίς ανθρώπους γύρω του είναι ψυχοσωματικά κενός. Όμως σε αυτό το σημείο γεννιούνται αυτομάτως τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί: Πόσο ουσιαστικές και αληθινές είναι άραγε οι ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας; Σε μια γενιά που έχει μεγαλώσει με τα ναρκισσιστικά πρότυπα που προβάλλουν μανιωδώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; Σε μια κοινωνία που οι ρόλοι των δυο φύλων έχουν διαστρεβλωθεί; Σε μια εποχή που η πραγμάτωση της σεξουαλικής πράξης είναι τόσο εύκολη όσο και οι υπόλοιπες ανθρώπινες ανάγκες, δίχως συναίσθημα και νόημα; Σε μια Ελλάδα διαλυμένη που οι πολίτες της δεν έχουν πια «χρόνο για έρωτες », καθώς κύριο μέλημά τους είναι η επιβίωση τους σε όλο αυτό το οικονομικό αδιέξοδο που καλούνται να αντιμετωπίσουν ;Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο συμφέρον και όχι στην ανιδιοτέλεια και στην ανθρωπιά; Όταν η αποξέ-

νωση και ο ατομισμός κατακλύζουν το είναι μας και αντικαθιστούν το «εμείς» με το «εγώ»; Και τελικά ποιος από εμάς νιώθει ευχαριστημένος και ευτυχισμένος όταν πρέπει να συμβαδίσει με τους κανόνες αυτής της εποχής και να προσποιηθεί την πλασματική δύναμη και ανεξαρτησία του για να είναι “in”;

ΌΜΩΣ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΑ Αξίζει να διερευνήσουμε εκτενέστερα το φλέγον αυτό ζήτημα χωρίζοντας τις ανθρώπινες σχέσεις σε δυο κατηγορίες (υπάρχουν πολλές περισσότερες) τις φιλικές και τις ερωτικές , με στόχο να παραδεχτούμε γεγονότα που δύσκολα ένας σύγχρονος άνθρωπος εξομολογείται, ώστε να βρεθούμε στην πηγή του προβλήματος και να βρούμε την λύση πρωτίστως μέσα μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις σχέσεις που συνάπτουμε και για τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Το πρώτο βήμα είναι να το αποδεχτούμε και να μην γινόμαστε μοιρολάτρες. Φιλικές σχέσεις Φιλία, μια ιερή λέξη που στις μέρες μας δυστυχώς έχει αλλοιωθεί το νόημά της. Τείνουμε να πιστεύουμε πως φίλος είναι αυτός που έχει να μας δώσει κάτι, που έχουμε να κερδίσουμε από την συναναστροφή μαζί του. Όμως οι

πραγματικές φιλικές σχέσεις δεν διακρίνονται από την κερδοσκοπία , δεν είναι οικονομικές συναλλαγές. Είναι σχέσεις που βασίζονται στην αγάπη και την αφιλοκέρδεια. Τα Μέσα διαδικτυακής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) είναι ακόμα ένας παράγοντας που συμβάλλει στο να συγχέουμε την έννοια του “φίλου” με την έννοια του “γνωστού”. Όταν η φιλία μετριέται σε like και comments, όταν οι προσωπική κοντινή επαφή αντικαθίσταται με αυτήν του διαδικτύου. Όταν δεν μπορείς να κοιτάξεις κατάματα τον συνάνθρωπό σου και να ανταλλάξεις συναισθήματα τότε όλα είναι άψυχα και βουβά. Έτσι έχουμε αποκτήσει πληθώρα διαδικτυακών φίλων (1.500 και άνω φίλους στο facebook) και έχουμε έλλειψη από πραγματικούς. Μολονότι επικρατεί η δεδομένη αυτή κατάσταση, στο χέρι μας είναι να μην την ενστερνιστούμε και ας μας θεωρήσουν εκτός εποχής. Αν θυμηθούμε τις φιλίες που συνάπταμε στα σχολεικά μας χρόνια ,όντας παιδιά και τα αγνά συναισθήματα που τρέφαμε ο ένας για τον άλλον, αν καταφέρουμε να διαχειριστούμε με σύνεση τα Μέσα Διαδυκτιακής Δικτύωσης και συνηδητοποιήσουμε την διαφοροποίηση της αμεσότητας από την διαδικτυακή επικοινωνία, αν μάθουμε να επιλέγουμε για φίλους μας ανθρώπους που νοιάζονται για μας και ας μην έχουνε κάτι να μας δώσουν πέρα απο αγάπη, τότε γύρω μας θα έχουμε πραγματικούς φίλους. Ερωτικές σχέσεις Έρωτας, ένα συναίσθημα δυνατό και έντονο που φέρνει ευτυχία και ζωντάνια στις ανθρώπινες ψυχές. Μήπως όμως αυτό ακούγεται πολύ ρομαντικό στις μέρες μας; Αναντίρρητα έχουμε μεγαλώσει σε

μια κοινωνία που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν καθημερινά με τα σεξιστικά είδωλα που συνεχώς προβάλλουν. Η έντονη προβολή των εφήμερων σεξουαλικών σχέσεων, των κορμιών χωρίς ατέλεια και του sex ως μια καθαρά ενστικτώδους πράξεως, έχουν καταπατήσει τον ρομαντισμό, τα αισθήματα και εν τέλει την σύναψη υγειών σχέσεων ανάμεσα στα δυο φύλα.

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ Η επιθυμία της κατάκτησης του ιδανικού και αψεγάδιαστου συντρόφου καθώς και τα υπερβολικά και άπιαστα θέλω του σύγχρονου ανθρώπου, τα οποία δημιουργούνται φυσικά απο τις ναρκισσιστικές επιρροές που δέχεται, τον έχουν μεταμορφώσει σε ένα μίζερο και άβουλο ον ενός οικονομικού συστήματος. Ακόμη η αλλοίωση της προσωπικότητας των δύο φύλων έχει φέρει μια αφύσικη ανταλλαγή ρόλων στο ερωτικό παιχνίδι (φλερτ) που στην ουσία δεν ευνοεί καμία απο τις δυο πλευρές. Καθώς οι γυναίκες έχουν πάρει «τα ηνία του κυνηγού» απο τα χέρια των ανδρών, αυτοί με την σειρά τους χάνοντας τον ρόλο τους δείχνουν φοβισμένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ο οποίος έχει δυσκολέψει σημαντικά την επικοινωνία. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται και πάλι το διαδίκτυο, καθώς προσφέρει μια προσωρινή ευκολία στον τρόπο

προσέγγισης έχει αντικαταστήσει την αμεσότητα. Οι άνθρωποι κρύβουν την αδυναμία και την αμηχανία τους μέσα απο αυτό και παρουσιάζουν την εικόνα που θέλουν αυτοί, η οποία τις περισσότερες φορές απέχει πολύ απο την πραγματική εικόνα του εαυτού τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να αποκτούν φοβίες και ανασφάλειες καθώς στην ουσία αυτό που κάνουν αποδεικνύει πως δεν αποδέχονται τον εαυτό τους. Μολαταύτα είναι προσωπική επιλογή του καθενός το να ακολουθήσει όλα αυτά τα πρότυπα της εποχής και να πέσει θύμα της μαζοποίησης ή αντίθετως να αφουγκραστεί τις προσωπικές του ανάγκες, να αποδεχτεί αυτό που είναι και να βγει αλώβητος μέσα απο όλο αυτό το «γαιτανάκι» της εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου είδους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ρίξουμε τα τείχη της σύγχρονης κοινωνίας , ας έρθουμε σε επαφή πρώτα με τον εαυτό μας, ας αναγνωρίσουμε και ας αποδεχτούμε τον κόσμο των συναισθημάτων μας, ας ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας για προσφορά και ας περισώσουμε την αξιοπρέπειά μας σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, φέρνοντας στο μυαλό μας το ποίημα του Κ. Καβάφη: Όσο μπορείς Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντας την, γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική.


41

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Βάπτιση! Γεγονός εκκλησιαστικό ή κοσμικό; Η εκκοσμίκευση, η αλλοτρίωση, η αντιπνευματικότητα των καιρών, η ισοπέδωση σε πολλά επίπεδα, όλα αυτά έχουν δυστυχώς διεισδύσει και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλώντας τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα στη σωστή τέλεση των μυστηρίων, μέσω των οποίων αοράτως κατέρχεται η Θεία Χάρις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τονίζουν ότι όλοι μας έχουμε επηρεασθεί από την οικονομική κρίση, αυτός όμως δεν είναι επαρκής λόγος για να κάνουμε εκπτώσεις στα θέματα της πίστεως. Γράφει ο π. Νεκτάριος Πόκκιας email: nekpok@yahoo.gr

Όλα ξεκινούν από τον βαθμό που έχουμε μέσα μας παιδεία χριστοκεντρική, ταπείνωση ειλικρινή, στάση ζωής αληθινή, καλλιέργεια εσωτερική. Πιστεύουμε ότι η βάπτιση είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας μας , ένας σταθμός σημαντικός στη ζωή του

Τίθεται κατά καιρούς το ερώτημα κατά πόσο η επαναδιαπραγμάτευση των όρων των Μνημονίων είναι εφικτή. Η πρόταξη αντίθετων θέσεων, θεωρείται μάλλον αντιεπιστημονική προσέγγιση!. Τα πάντα είναι λοιπόν δυνατά, ενώ όλα εξαρτώνται από δύο παράγοντες:

Γράφει ο Δημήτρης Μάρδας

Από τη δυναμική του μέλους που επιδιώκει την επαναδιαπραγμάτευση και τα εμπόδια ή άλλως τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει. Η δυναμική προσδιορίζεται από τα δεδομένα που διαθέτει η χώρα(π.χ. θέση της Ελλάδας στο ευρώ, Άρθρα Συνθηκών), όπως και από το ταλέντο, τη δειλία, το ευάλωτο του χαρακτήρα σε δελεαστικές προσφορές ή απειλές εκ μέρους του αντιπάλου κ.ά, των δικών μας διαπραγματευτών. Τα εμπόδια εγείρονται καταρχάς από τις θέσεις της

παιδιού μας με διαστάσεις υπαρξιακές και όχι ένα κοσμικό κοινωνικό γεγονός που θα μαζέψει τους φίλους και συγγενείς μας, μόνο για να φάνε ή να διασκεδάσουν; Εάν δώσουμε καταφατική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα τότε θα μπορούμε με φόβο Θεού να τελέσουμε μία ξεχωριστή βάπτιση με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο, η οποία θα περιλαμβάνει ένα ωφέλιμο δεκάλογο: 1) Προετοιμασία γονέων και αναδόχου με εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Πώς θα διδαχθεί το παιδί την αληθινότητα της πίστεως και το ζωντανό παράδειγμα εάν δεν νοιώσει από τα πρώτα σκιρτήματα του την πνευματικότητα των ανθρώπων που το αγαπούν; 2)Βιωματική θρησκευτικότητα του αναδόχου. Μόνο ένα πιστό μέλος μπορεί να μπει ως ανάδοχος και στην ουσία ως εγγυητής της πίστεως του παιδιού, το οποίο θα αναλάβει να διαπαιδαγωγήσει με πολύ λεπτότητα, μορφώνοντας μέσα του τον Χριστό. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπονται ανάδοχοι αλλόθρησκοι ή άθεοι. 3) Βάπτιση από ένα ανάδοχο.Η συνήθεια να μπαίνουν πολλά άτομα για να λιγοστεύσουν τα έξοδα ή για να εκπληρωθούν κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν είναι σωστή. Όπως το παιδί έχει ένα πα-

τέρα έτσι πρέπει να έχει και ένα πνευματικό πατέρα τον ανάδοχο του, ο οποίος θα το παραλάβει από τα χέρια του Ιερέα μέσα από την κολυμβήθρα, έχοντας την ευθύνη να του μάθει τα μεγάλα κατορθώματα της πίστεως και να το χειραγωγήσει στην εν Χριστώ ζωή ώστε να αναγεννηθεί πραγματικά και ουσιαστικά και όχι τυπικά και φαινομενικά. 4) Η κολυμβήθρα έχει ιερότητα. Ο στολισμός με λουλούδια ή καρδούλες ή τώρα τελευταία με κινούμενα σχέδια μόνο και μόνο γιατί η μόδα το απαιτεί, αλλοιώνει και διακωμωδεί την σημασία της, ως πνευματικής μήτρας της Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος στολισμός του εσωτερικού ή του αύλειου χώρου. Παντού πρέπει να κυριαρχεί η απλότητα και η λιτότητα. 5)Το όνομα που δίδεται στο παιδί πρέπει να είναι ένα και χριστιανικό, ως δηλωτικό του ενός προσώπου του. Μικροσυναισθηματισμοί και ικανοποιήσεις ταμάτων παππούδων ή γιαγιάδων που αναγκάζουν τους γονείς να δίνουν δύο ή και τρία ακόμη ονόματα μπερδεύουν στο μέλλον την προσωπικότητα του παιδιού τους και για τον λόγο αυτό είναι ανεπίτρεπτοι. Επίσης δεν συνάδει με την ιδιότητα των χριστιανών γονέων να δίδονται αρ-

χαιοελληνικά ονόματα σε παιδιά. Ο κάθε Άγιος, το όνομα του οποίου φέρει ο βαπτιζόμενος είναι ο προστάτης και το γνήσιο πρότυπο στη ζωή του, το οποίο και προσπαθεί να μιμηθεί. Εορτάζει άλλωστε την ημέρα αυτή και όχι στα γενέθλια που είναι κατεξοχήν ατομικό γεγονός. 6) Τα ενδύματα του βαπτιζομένου πρέπει να είναι λευκά και όχι άλλου χρωματισμού, γιατί συμβολίζουν την καθαρότητα, την αγνότητα και την παιδική αθωότητα. 7) Πριν το μυστήριο του βαπτίσματος προηγείται η Κατήχηση, στην οποία γίνεται η απόταξη του Σατανά. Από την ημέρα αυτή το όνομα πολιτογραφείται στον ουρανό. Καμιά δαιμονική ενέργεια δεν μπορεί να βλάψει το παιδί, εάν μπουν στέρεες πνευματικές βάσεις. 8) Το παιδί πρέπει να κοινωνά τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού για να έχει την απαραίτητη δύναμη να ξεγλιστρά από τις παγίδες του διαβόλου.Η Θεία Κοινωνία είναι το πνευματικό αντίσωμα. Πολλοί ανάδοχοι εσφαλμένα πιστεύουν ότι κοινωνώντας το παιδί για τρεις συνεχόμενες Κυριακές μετά την βάπτιση του, εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Όμως μόνο όταν το παιδί μάθει να κοινωνά τακτικά θα νοιώθει ότι πραγ-

ματικά είναι παιδί του Θεού και θα θωρακίζεται πνευματικά με την τροφή της ψυχής. 9) Μην αναβάλλεται την βάπτιση με την αιτιολογία να μεγαλώσει το παιδί, διότι στερείται την χάρη του μυστηρίου. Όπως είχαμε γράψει και σε πρόσφατο άρθρο καυτηριάζουμε το «δύο σε ένα» δηλαδή να γίνονται συγχρόνως ο γάμος και η βάπτιση του παιδιού. Είναι η εισαγωγή ενός μοντέρνου νέου εθίμου που δεν δικαιολογείται ούτε στηρίζεται σε καμιά εκκλησιολογική βάση, με το φθηνό μάλιστα επιχείρημα της οικονομίας λόγω κρίσεως, όταν συγχρόνως δαπανώνται υπέρογκα ποσά για δεξιώσεις, στολισμούς, ματαιοδοξίες! 10) Αξιοποιείστε το μοναδικό προνόμιο να ξαναγίνετε παιδιά μαζί με τα παιδιά σας καθώς θα τα διαπαιδαγωγείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κάνοντας έτσι καθημερινά μία πρωτότυπη ιερή λειτουργία. Μετά από όλες αυτές τις επισημάνσεις, μήπως είναι αγαπητοί γονείς μία ευκαιρία αυτή, να σκεφθείτε τα πράγματα πιο υπεύθυνα και πιο πνευματικά; Θα ωφελήσει και εσάς αλλά και το νέο σας βλαστάρι που έτσι θα κάνει την ωραιότερη και ομορφότερη αφετηρία της ζωής του!

Το ταμπού της επαναδιαπραγμάτευσης και οι συνιστώσες της τρόικας. Οι όροι των έως σήμερα Μνημονίων έχουν περιορίσει τους βαθμούς ελευθερίας των Ελληνικών κυβερνήσεων. Εξαρχής, (βλ. δίδυμο Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου) φάνηκε το κενό γνώσης που καταγράφηκε –εκτός αν υπήρχαν άλλες σκοπιμότητες– σε τέτοιας μορφής διαπραγμάτευσης. Οι τότε, όπως και οι μετέπειτα κυβερνώντες που υπέγραψαν τα άλλα Μνημόνια, υποβάθμισαν τη βαρύτητα της χώρας στο «πάζλ ευρώ» και αγνόησαν τη γεωπολιτική της θέση, στοιχείο που απέτρεπε κάθε μορφής άτακτη χρεοκοπία. Επίσης, έκαναν το λάθος να δεχθούν με μεγάλη ευκολία των υποκατάσταση των ιδιωτικών δανείων με κρατικά. Τέλος, πλην της χρηματοδοτικής βοήθειας, δε συζήτησαν οτιδήποτε άλλο, πάρα τις σχετικές προβλέψεις από τις ίδιες τις Συνθήκες της ΕΕ.

Για την επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους έχουν γραφεί και ειπωθεί αρκετά. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται αναφερθούμε στο εν λόγω θέμα. Θα ασχοληθούμε όμως με άλλα ζητήματα, που δεν έχουν προσελκύσει ακόμη το ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε σε τρία ντοσιέ, που είναι δυνατό να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή. Πρώτο: Βάσει συγκεκριμένων Άρθρων της Συνθήκης της Λισσαβόνας (π.χ. 135, 347) μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Ειδικότερα, θα μπορούσε να επιτευχθεί για ένα χρονικό διάστημα, η μη συμμετοχή ξένων προϊόντων, ανταγωνιστικών των Ελληνικών, (π.χ. στολές στρατιωτών κ.λπ) στις κρατικές προμήθειες της χώρας, στο πλαίσιο μιας πολιτικής υπέρ της αγοράς Ελληνικών προϊόντων από το Δημόσιο. Κάτι τέτοιο, είναι ικανό να

επανακινήσει μέρος της εγχώριας παραγωγής, λόγω του σημαντικού μεγέθους της υπό εξέταση αγοράς. Δεύτερο: Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αλληλεγγύης, θα μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή των βιομηχανιών των εταίρων μας, με την ανάθεση μέρους της παραγωγής προϊόντων που παράγονται στη Γερμανία ή τη Γαλλία ή άλλου, σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Με το μηχανισμό αυτό θα σώζονταν αρκετές βιομηχανίες. Έτσι κρατήθηκε στη ζωή η βιομηχανική παραγωγή στην Καλιφόρνια, όταν ο προϋπολογισμός της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ αντιμετώπισε το 2009 μεγάλα ελλείμματα, περιστέλλοντας κάθετα τη δημόσια ζήτηση. Τελευταία αντισταθμίστηκε από την ιδιωτική ζήτηση εταιριών εκτός Καλιφόρνιας, που έδωσαν αρκετές δουλειές στους εκεί παραγωγούς. Αυτό είναι το νόημα της ύπαρξης μιας

Ένωσης (κι όχι Κοινότητας) κρατών!. Τρίτο θέμα προς διαπραγμάτευση: Τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, διάφοροι τύποι ομολόγων ειδικού σκοπού, που θα παίξουν το ρόλο ενός Συμπληρωματικού Νομίσματος, μπορούν να απαλύνουν τις συγκεκριμένες πιέσεις και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν και άλλους σκοπούς, όπως την ανάπτυξη. Η δημιουργία τέτοιων ομολόγων, που θα κυκλοφορούν στην αγορά και θα έχουν ως αντίκρισμα (collateral) κάποιες αξίες, είναι μια από τις προτεινόμενες λύσεις. Οι αξίες αυτές μπορεί να είναι είτε νεόκτιστες ακριβές τουριστικές εγκαταστάσεις ή μέρος της περιουσίας βιώσιμων εταιριών αλλά με προβλήματα ρευστότητας ή οτιδήποτε άλλο. (βλ. αναλυτική περιγραφή της πρότα-

σης «Οικονομικά Χρονικά», του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, http://library.oe-e.gr/material/pdf/f7f880ad-58aa-4f18bd7a-d89240c37c80.PDF, σελίδα 18 και μετά). Τα προτεινόμενα ομόλογα, που δε θα αυξάνονται αυθαίρετα, θα χρησιμοποιούνται στην αγορά μαζί με το ευρώ. Το κράτος, μέσω των υποχρεώσεών του (π.χ. πληρωμές προμηθευτών του Δημοσίου) μπορεί να τα εισάγει στην αγορά. Ο πολίτης από την άλλη, θα μπορεί και ο ίδιος να τα χρησιμοποιεί για την αποπληρωμή των δικών του οφειλών απέναντι στο κράτος, όπως και για οποιεσδήποτε αγοροπωλησίες. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται μέρος του προβλήματος της ρευστότητας, που αν παραμείνει ως έχει, θα οδηγηθούμε σε ασφυξία με επακόλουθο τον θάνατο! Υπάρχουν φυσικά και άλλα ζητήματα για επαναδιαπραγμάτευση με την τρόικα, αρκεί η δειλία και η υποχωρητικότητα, να χάσουν έδαφος υπέρ μιας άλλης στρατηγικής.


42

u

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 2/8536/27-1-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΒΙΨΞΩ1Ρ-ΥΧ9

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩ1Ρ-ΝΧΥ Ρόδος 31/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 32

Την 5η μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγ. Αικατερίνης Π. Νοσοκομείο τελούμε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας υιού, συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου ΚΥΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η μητέρα: Καλλιόπη Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Χριστόδουλος, Λυκούργος Η πεθερά: Χρυσούλα Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Την 4η μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού τελούμε 9ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΩΡΓΙΟΥ Η σύζυγος: Βαλσαμούλα Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Σοφία, Μιχαήλ - Αικατερίνη Τζωρτζή, Γεώργιος - Αναστασία Τα εγγόνια, τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς.

Την 4η μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης (Ορφανοτροφείο Θηλέων) Ρόδου, τελούμε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας υιού, αδελφού και θείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΚΛΟΥ Η μητέρα: Άννα Τα αδέλφια: Λάκης - Λίνα Τα ανίψια, τα ξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς. ΑΠΥ 27

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΟΡΕΙΟΥ” ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΑ ΠΝΟΗ ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Μ.Κ.Ε.) Ταχ. Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 12Α 85 100 Ρόδος Πληροφορίες: Κορίνα Φτακλάκη Fax: 22410-43996 Τηλέφωνο: 224110-43995

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης (Α.Μ.Κ.Ε.) Δήμου Ρόδου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή, ανά είδος, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ» Η δαπάνη για την προμήθεια του σχολικού λεωφορείου έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το Φ.Π.Α. στις τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00 €). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την - 11-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγισή τους, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννου 52 και Διαγοριδών (γωνία) και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφ’ όσον συντρέχουν οι Προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. γ) Συνεταιρισμοί. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5% επί της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη. Πληροφορίες και παράδοση κάθε σχετικού εγγράφου του διαγωνισμού (Τεχνική Περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, διακήρυξη κ.λ.π.) θα δίδονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών τηλ. 2241364614 & Fax 2241364695 κ, Β Διακολιό . Εκτύπωση της πλήρης διακήρυξης θα μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική Δ/νση της Διαύγειας με Α.Δ.Α. : ΒΙΨΓΩ1Ρ-ΟΒΖ Για την εταιρία Η νόμιμη εκπρόσωπος Ροδίτη-Κρεμαστινού Φλώρα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου

www.gnominews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμαρχος Ρόδου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με προϋπολογισμό 149.000,00€ ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει μία κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, μέχρι και τις 13 / 2 / 2014 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ευρώ στο « Ταμείο του Δήμου Ρόδου, στην οδό Εθελοντών Δωδεκανησίων 42 ( πρώην ΔΕΥΑΡ)». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241364610 και 2241364609, FAX επικοινωνίας 2241364695, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πλιώτας Φιλήμων. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 / 2 / 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν 3669/08. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 2η τάξη αν έχουν έδρα ή δεύτερο νομό το νομό Δωδεκανήσου κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.542,00€ ευρώ και ισχύος τουλάχιστον έξι ( 6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 9. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Δήμαρχος κ.κ.ε. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό Συνέχεια από τη σελ. 3 Δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης και του μνημονίου θέλει τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές ο κ. Τσίπρας. Τη γλίτωσαν οι δημοτικές εκλογές. Πάλι καλά! Στα δημοψηφίσματα όμως δεν υπάρχει μόνο «όχι», πρέπει να υπάρχει και «ναι». Ο κ. Τσίπρας ζητάει από τον Ελληνικό λαό να πει «ναι» στο ετερόκλητο δήθεν αντιμνημονιακό μέτωπο που περιλαμβάνει ακόμη και τη Χρυσή Αυγή; Ζητάει από τον Ελληνικό λαό να πει «ναι» σε ένα ανύπαρκτο και επικίνδυνο δήθεν «εναλλακτικό» σχέδιο, που οδηγεί σε ακύρωση των θυσιών και των κόπων του λαού και τη χώρα πίσω στο σημείο μηδέν της κρίσης ή και ακόμη χειρότερα; Ο κ. Τσίπρας έχει ως βάση της πολιτικής του την ύπαρξη και τη διατήρηση του μνημονίου γιατί χωρίς αυτό δεν έχει τι να πει.

Εμείς αγωνιζόμαστε για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση που έφερε το μνημόνιο, σε αντίθεση με τους ψεύτες και δημαγωγούς που λένε ακόμη και σήμερα ότι το μνημόνιο - δηλαδή τα μέτρα προστασίας της χώρας από την απόλυτη καταστροφή - έφεραν την κρίση. ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ Ο κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Την ανάγκη για μία κυβέρνηση εκτός της λογικής του Μνημονίου για την χώρα εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει πως θα πρέπει να τερματιστεί η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην Ελευθεροτυπία, απαντά στην ερώτηση εάν θα παραμείνει στην κυβέρνηση λέγοντας: «Όχι βέβαια! Η γνώμη μου είναι ότι η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ οφείλει να τερματιστεί οριστικά με την προκήρυξη των

εθνικών εκλογών. Η χώρα χρειάζεται πλέον μια προοδευτική διακυβέρνηση, έξω από τη λογική του μνημονίου». Στην ερώτηση «Τι θα κάνουμε; Θα στείλουμε τον Τσίπρα να διαπραγματευθεί;», ο Κώστας Σκανδαλίδης απαντά: «Αυτό μου προκαλεί μια ανησυχία. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και φοβάμαι ότι πάει στα τυφλά. Άλλα λένε οι οικονομολόγοι του, άλλα οι βουλευτές του, άλλα οι συνιστώσες του. Εάν οι Γερμανοί αρνηθούν το κούρεμα και τις προτάσεις του; Δεν μας έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλη οικονομική ανασφάλεια στο εσωτερικό. Ελπίζω να ξεκαθαρίσουν εγκαίρως το τοπίο». ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ Η ΤΡΟΙΚΑ Μέχρι τις 17 Μαρτίου η κυβέρνηση προσμένει ότι θα έχουν διευθετηθεί και οι 12 εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την τρόικα, ενώ το οικονομικό

επιτελείο ευελπιστεί ότι η τελική "συμφωνία" θα επέλθει χωρίς νέα μέτρα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνα με το Βήμα, η ύπαρξη πλεονάσματος θα σημάνει ότι δεν θα ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα για το 2014-2015, ενώ οι δανειστές μας θα πρέπει να μας δώσουν τις τελευταίες δόσεις της βοήθειας (περίπου 13 δισ. ευρώ), εάν και εφόσον η Ελλάδα υλοποιήσει ορισμένες διαθρωτικές αλλαγές σε δώδεκα τομείς. Κατά το δημοσίευμα οι 12 εκκρεμότητες είναι οι εξής: "- Οι συνολικά 15 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Επιβάλλεται να υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτό τον τομέα και δη μέχρι τις 14 Φλεβάρη. - Να ξεκινήσει η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης καταπολέμησης της φοροδιαφυγής για τα χρόνια 2014 και 2015.

Σημειώνεται πως το σχέδιο είναι έτοιμο από τον Οκτώβρη και το εκκρεμεί η ποσοστικοποίηση των στόχων, μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. - Εντατικότερος έλεγχος των τελωνείων και των ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης της κίνησης και των πληρωμών εκτελωνισμού εμπορευμάτων, τομέας τον οποίον οργιάζει η φοροδιαφυγή. - Η μεταφορά εκατοντάδων αναξιοποίητων ακινήτων των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΕΤΑΔ ώστε να ολοκληρωθεί η πώλησή τους. Η μεταφορά και η πώληση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον περασμένο Νοέμβριο. - Η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με στόχο την "πλήρη ευθυγράμμισή τους" με τις τιμές της αγοράς, σε μία προσπάθεια να αρθούν οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα υπερφορολόγησης που παρουσιάζονται στην αγορά.

- Η καθιέρωση πιο αυστηρών κυρώσεων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι διοικήσεις των οποίων αγνοούν επιδεικτικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κατά το δημοσίευμα, θα προβλέπεται η αποπομπή των διοικήσεων ή ακόμα και το κλείσιμο όσων φορέων δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. - Τροποποίηση βάση νόμου των διατάξεων του δημοσιονομικού συμφώνου ώστε να καθιερωθεί ένας δομικός κανόνας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού με αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης. - Η δημοσίευση του αριθμού των προσλήψεων ανά τρίμηνο στο Κοινοβούλιο και στη σύσταση Ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου. -Η αναθεώρηση του νόμου περί ανακεφαλαίωσης των τραπεζών με ταυτόχρονη τροποποίηση του νόμου για την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας."


Αγγελίες

Αγγελίες ΜΟΝΟ με 1€

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α)οικόπεδο 110στρ στο Χαράκι Ρόδου δίπλα στη θάλασσα τιμή 40.000€ το στρέμμα, β)οικόπεδο 8.000τμ στο Τσαΐρι, διαμορφωμένο, με 120τμ κατοικία προκατασκευασμένη, ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 28 τρίχωρη γκαρσονιέρα 53 τ.μ., σε φοιτητές ή γέωτρηση, οπορωφόρα δέντρα, τιμή 200.000€. Πληρ.τηλ. στρατιωτικούς, εξοπλισμένη και επιπλωμένη, τελευταίος όροφος, 6972152831 150 μέτρα από τον ΟΑΕΔ και Πανεπιστήμιο. Πληρ. τηλ. 2241078789, 6946102967, 6946299799

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΝΑΔΑ 103 διαμέρισμα γ’ ορόφου, 90 τ.μ., αποτελούμενο από 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και wc,. Πληρ. τηλ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες κοπέλες για καφέ μπαρ. Ωράριο βρα6974386125 δινό. Πληρ.τηλ. 6940706349

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΩΛΗΣΕΙΣ AUTO-MOTO ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ www.xenakisautos.gr ΑΓΟΡΕΣ -ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤ/ΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΤΗΛ.: 2241086800 (ΕΣΩΤ.:1)

ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ 52 ανακαινισμένο διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό, αισθητικός ή νοσηλεύτρια για να εργασθεί τια, σαλόνι, κουζίνα, πλήρως επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσε δερματολογικό ιατρείο. Μερική απασχόληση. Πληρ. τηλ. σκευές και ηλιακό. Πληρ. τηλ. 6978164849 2241074502, 6944523400

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφετέρια στην Κρεμαστή. Ωράριο 3μ.μ.11μ.μ. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο). Πληρ. τηλ. 6948005445

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) οικόπεδο 8.000τμ στα Κοσκινού με θέα προς τη Ρόδο, τιμή 400.000€, β)κατοικία ισόγεια 110 τμ σε κεντρικό δρόμο κοντά στη εφορία, κατάλληλη και για κατάστημα, τιμή 100.000€ γ)οικόπεδο 600τμ στην Τήλο κατάλληλό για πολλές χρήσεις, τιμή 30.000€. Πληρ.τηλ. 6972152831

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΤΑΠΗΤOΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ www.gnominews.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚO ΔΙΚΤΥO

Αrt Clean EXPRESS

www.gnominews.gr

www.gnominews.gr

www.gnominews.gr

Είμαστε λίιιι...γο πιο μπροστά από τους άλλους!

www.gnominews.gr

ΠΛΥΣΙΜO-ΑΠOΛΥΜΑΝΣΗΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ- ΜOΚΕΤΩΝ - ΣΑΛOΝΙΩΝ

www.gnominews.gr

(και επί τόπου)

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ - ΚOΥΒΕΡΤΕΣ ΦΛOΚΑΤΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

www.gnominews.gr

www.gnominews.gr

ΣΤΕΓΝO ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡOΠOΙΗΤΑ

www.gnominews.gr

ΑΔΙΑΒΡOΧOΠOΙΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ ΤΑΠΗΤΩΝ

www.gnominews.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔOΣΗ ΚΑΤ' OΙΚOΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣOΣ

www.gnominews.gr www.gnominews.gr www.gnominews.gr www.gnominews.gr www.gnominews.gr www.gnominews.gr

email: artclean@otenet.gr ΧΠ2286

190721/22

ΚΗΠΟΠΕΡΙΦΡΑΧΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 6940252340 6997188778 Μιχαήλ Πετρίδη 32 Ρόδος 85100

Πτυχιούχος του πανεπιστημίου Αιγαίου, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικιάς. Οικονομικές τιμές.

Πληρ. τηλ. 6947632486

www.gnominews.gr

ΤΗΛ. ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ 80011400400 ΤΗΛ. 2241082800ΚΙΝ. 6944350247

→ Κατασκευές κήπων συντηρήσεις → Περιφράξεις παντός τύπου - τύπου πάνελ φωτισμοί → Κατασκευές γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα 4ης & 5ης γενιάς → Κατασκευές γηπέδων 5x5, 8x8, 11x11 → Κατασκευές γηπέδων τένις και μπάσκετ → Κατασκευές πολυμορφικών αθλητικών γηπέδων →Συντηρήσεις γηπέδων 5x5

επιπλωμένο ισόγειο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοντά στο συνοικισμό Δασκάλων (πλατεία Ρούμελης 1), πρόσφατα ανακαινισμένο. Το διαμέρισμα διαθέτει θέρμανση καλοριφέρ, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, πλυντήριο ρούχων και κήπο με θέα τη θάλασσα. Τιμή 320€. Πληρ.τηλ.6972502858.

Το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Πολυτελείας & Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Ρόδος Παλάς ζητεί τα ακόλουθα στελέχη, με ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας:

‡)RRG %HYHUDJH0DQDJHU ‡5HVHUYDWLRQV0DQDJHU ‡5HFHSWLRQLVWV ‡%RLjljǝƲǒǐǛǔǕǂǍƾǎLjǓ ‡&KHI ‡6RXV&KHI ‡0DvWUH ‡6RXV0DvWUH ƧǑǀǔLjǓLJLjǕǐǞǎǕǂNJ %DUPHQ ƤDUPDLGV ƮƽDŽdžNJǒǐNJƣ·Ƥ· ƸǂǔƽǑLjǓJDUGHPDQJHU 6DXFLHU ƨǂǘǂǒǐǑnjƽǔǕLjǓ ƣǒǕǐǑǐNJǝǓ ƴdžǒǃNJǕǝǒǐNJ ǃǐLjljǐǀ

+RVWHVV ƵǂǍǑnjǀǔǕdžǓ ƵLjnjdžǗǚǎƿǕǒNJdžǓ ƬǂǍǂǒNJƾǒdžǓ ƬǂljǂǒǀǔǕǒNJdžǓ ƧǒDŽƽǕdžǓ

ƱNJdžǎDžNJǂǗdžǒǝǍdžǎǐNJǍǑǐǒǐǞǎǎǂǂǑǐǔǕdžǀnjǐǖǎǃNJǐDŽǒǂǗNJNjǝ ǔLjǍdžǀǚǍǂǍdžǍǀǂǑǒǝǔǗǂǕLjǗǚǕǐDŽǒǂǗǀǂǔǕLjǎƦNJdžǞljǖǎǔLj ǕLjǓdžǕǂNJǒdžǀǂǓƿǎǂǂǑdžǖljǞǎǐǎǕǂNJǔǕǐƵǍƿǍǂƲǒǐǔǚǑNJNjǐǞ ǕǐǖưdžǎǐDžǐǘdžǀǐǖNjǂljLjǍdžǒNJǎƽǂǑǝKU#USKJU ƪǂǕLjǒLjljdžǀƣǑǝnjǖǕLjƧǘdžǍǞljdžNJǂ ưdžǎǐDžǐǘdžǀǐƳǝDžǐǓƲǂnjƽǓƭdžǚǗƫǂnjǖǔǐǞƳǝDžǐǓ ƵLjnj)D[LQIR#URGRVSDODFHJU


ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΧΟΛΙΑ

ε KΤΟΣ κι επί τα αυτά Αυτοί οι τελευταίοι ομολογουμένως είναι για λύπηση…Ξεσκονίζουν το κουστούμι τους και την ώρα που πάνε να το φορέσουν ξανά πίσω στη ντουλάπα! Είναι κάποιοι τύποι που τόσο καιρό δεν πήραν καθαρή θέση στο ζήτημα γιατί απλά θα τους βόλευε να το ξαναδούν σωτήρες ημών…Ορισμένοι εκτός από τις επι πληρωμή συμβουλές δεν έχουν τίποτε άλλο να επιδείξουν…Και όμως μας…περιμένουν στην γωνία για να μας οδηγήσουν μπροστά! Θεός φυλάξει… Μέσα στην εβδομάδα λέγεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γιατί δεν πάει άλλο…Είτε έτσι είτε αλλιώς για να τελειώνουμε με αυτό το καλαμπούρι…Γιατί σε καλαμπούρι έχει μετατραπεί δυστυχώς…Να ξεκαθαρίσουμε και εμείς ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι στο δήμο και οι πολίτες να αρχίσουν να διαμορφώνουν άποψη για όσους δεν γνωρίζουν καλά…Οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία 30 χρόνια…Ίσως γιαυτό να τρίβουμε όλοι μαζί τα μάτια μας…

. Επιστολές + Προς αναγνώστη Γνώμης: Έκοψαν κόκκινη κορδέλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου; Τι ήθελες, μαύρη, δε σου άρεσε το χρώμα; Μέχρι το Μάιο θα βαρεθείς να βλέπεις εγκαίνια και κορδέλες…Οσα μνημόνια και να υπογράψουμε αυτές οι συνήθειες δεν θα κοπούν ποτέ…Δυστυχώς! Προς δήμαρχο Ρόδου Στάθη Κουσουρνά: Καταλαβαίνουμε τον εκνευρισμό σας με τον Μιχελάκη…Κατά βάθος βέβαια πιστεύουμε ότι αισιοδοξείτε στη διάσπαση του δήμου για να ησυχάσετε από όλους τους μπελάδες που δεν είναι λίγοι… Δεν μας είπατε, τη δημοσκόπηση «Οπίνιον και κάτι» πως σας φάνηκε; Προς υποψήφιο περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Μπενέτο Σπύρου: Αντε καλορίζικος και καλό αγώνα! Θα βουτήξετε για τα καλά στα νερά του Νοτίου Αιγαίου…Ελπίζω να μην ξεχάσετε το μεταφορικό ισοδύναμο… Προς περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη: Μαθαίνω ότι αρχίσατε το ..μασάζ σε συνεργάτες σας για να παραμείνουν…Εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε πόσο καλός μασέρ είστε…Ψάχνετε και νέους…Και αυτούς θα τους δούμε… Προς αντιδήμαρχο Στράτο Καρίκη: Είστε ίσως ο μόνος μαζί και με τον Γιώργο Υψηλάντη που προχωράτε στο σχεδιασμό σας χωρίς να στέκεστε στο «μετέωρο βήμα του Καλλικράτη»…Έτσι και αλλιώς και διάσπαση να γίνει εσείς θα είστε υποψήφιος όπως και ο έτερος υποψήφιος…Οι μπελάδες είναι για άλλους…

Κεντρί

Ο «δικός» μας ο D Είδατε? Bonasera, που βλέπει ότι τα

χάλια ευαισθητοποιηθήκατε? Δεν βαριέστε! Για κουκιά του είναι μετρημένα για μια ακόμη σαιζόν θα επανεκλογή του, είτε Περιφέρεια ή μας κράξουν οι ξένοι! κάπου αλλού και ζητά τώρα διαπα- Σιγά το μεγάλο… κακό!! ραταξιακό ψηφοδέλτιο, συμμαχικό Έχω την αίσθηση ότι δηλαδή? Εγκαταλείπεται βλέπετε μερικοί θέλουν να ακόμη και από τους δικούς του και τις ψάχνει παντί τρόπω να βρει μια κά- εκμεταλλευτούν ποια φόρμουλα, φόρμουλα σωτη- υπάρχουσες πολιτικές ρίας! Τρέχει, τρέχει πάνω κάτω για καταστάσεις για να επιτην πολιτική του επιβίωση, αλλά πλεύσουν πολιτικά. Σκεπτόμενοι όλοι πιστεύουν ότι πλέον από το κάπως έτσι και εκμεταλευόμενενοι πολύ τρέξιμο πολύ γρήγορα θα την δυσαρέσκεια των πολιτών ελπίλουφάξει, θα κουραστεί και θα τα ζουν σε επικράτηση, χωρίς να σκέπτονται πως και με ποιους θα παρατήσει! συνεργαστούν για να τα βγάλουν Έχω την αίσθηση ότι ο πέρα και να σώσουν το νησί μας! Bonasera μας θα μείνει με Βλέπετε τι κάνουν των καιρών οι δύο τρεις συνεργάτες του, με τον καταστάσεις? Αντωνάκη μας και με τη Λίτσα μας Κάτι πήρε τ’ αφτί μου για τον και μερικούς άλλους παρατρεχάφίλο μου τον Καμπουρόμενους συμφεροντολόγους που με τίποτα δεν μπορούν να ανοί- πουλο! Ετοιμάζεται μετά την επιξουν και τα δύο τους μάτια να τυχή… καριέρα του στη τοπική δουν και ν’ ακούσουν τι λέει ο κό- αυτοδιοίκηση, να πάει και προς Πεσμος έξω! Ε, κι αυτό κατόρθωμα ριφέρεια πλευρά! Καλή ιδέα σου Μανόλη μου! Εκεί σίγουρα θα κάείναι, εδώ που τα λέμε!! νεις έργο! Είμαστε όλοι μαζί σου, Τώρα θυμήθηκε και ο άλλος προχώρα!!! «δικός» μας, ο Κρεμαστινός, Περιμένω να δω και τη στάση να κάνει λόγο για τα έργα σε Μαμερικών φίλων μου, Αφενρίνα και για την Ρόδου-Λίνδου! Δηλαδή αγαπητέ γιατρέ μας, τόσο τούλη, Ψυλλάκη, των «δικών» μου, καιρό, τόσα χρόνια δεν βλέπατε τα Δώρου και Πετρωνιάτη, αλλά και χάλια μας? Τώρα ακόμη πήρατε μερικών άλλων τι θα κάνουν με τις χαμπάρι? Επί παντοδυναμίας σας επικείμενες εκλογές. Τους περιμένω ξεκίνησαν, τότε που το χρήμα πως και πως, γιατί βλέπετε έχω το έρρεε άφθονο! Γιατί δεν τα τελει- κακό ιδίωμα να μη ξεχνάω όλα ώσατε? Τώρα με τέτοια οικονομικά αυτά που κατά καιρούς έλεγαν!

D

D

D

D

Κεντρίζει ο Σταύρος Ηρακλείδης irakleidis@gmail.com

MMM

Πολιτικό

Θερμή καλημέρα σε όλους σας! Αν θυμάμαι καλά και ο Τσουκαλάς έλεγε ότι δεν πρόκειται ξανά να ασχοληθεί με τα δημαρχιακά και θα αφοσιωθεί στη δουλειά του! Τώρα ακούω άλλα πράγματα και αναρωτιέμαι τι διάολο έχει αυτή η καρέκλα και τους κάνει όλους να ξεχνάνε αυτά που δεν τους συμφέρουν! Ε, Νίκο? Τι λες? Αν δεν θυμάσαι να σου θυμίσω εγώ!!

D

Να δείτε που ο φίλος μας και

μας κύριος ΘόδωD χωριανός ρος θα ζητά και θέση σε ψη-

φοδέλτιο για το Δήμο μας! Βλέπετε εκείνη η πρωτοσέλιδη φωτογραφία που είχε πρόσφατα σε τοπική μας εφημερίδα του έδωσαν μπόνους! Ε, τι λες εσύ φίλτατε Φιλλή? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Αν ναι, πάει έσβησες εσύ καημένε! Όλοι λίγο πολύ που θα είναι υποψήφιοι για τη Δημαρχία είναι γνωστοί! Βέβαια πόσοι θα φθάσουν μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε ακόμη, όμως βλέπω να έχουμε και μία απουσία από τις

D

 Όπου νάσαι οι οικολόγοι θα βγουν να διαμαρτυρηθούν για τον καθαρισμό των ποταμών από τα πάσης φύσεως φυτά που φυτρώνουν στις κοίτες τους. Για τα εργοστάσια που στήνονται μέσα στα ποτάμια ούτε κουβέντα…  Το ότι ενδέχεται οι κατασκευές που θα γίνουν από το χαλίκι του ποταμού να μην είναι στέρεες και ασφαλείς, ούτε κουβέντα… Μετά σε ποιόν θα ρίχνουν τα βάρη;  Φυσικά η ΚΕΔ και το τμήμα Βιομηχανίας που δίνει την άδεια καταλληλότητας, δεν γνωρίζουν τίποτα, γι αυτό και δεν παίρνουν θέση…  Έφταιξαν τα διοικητικά συμβούλια των εκάστοτε ΔΕΥΑ που είχαν προσωπικό αορίστου χρόνου στις επιχειρήσεις τους. Τουλάχιστον αυτοί δουλεύουν, όχι σαν κάποιους άλλους που παίρνουν μισθό και δεν τους γνωρίζει ο προσωπάρχης!!!  Κουκλί έγινε το Πανεπιστήμιο. Για να δούμε πόσο θα αντέξει στη δύσκολη εποχή που ζούμε και που έχει κάνει το νεαρόκοσμο να μην σέβεται τίποτα…  Γραφείο στοιχημάτων έχει ανοίξει στη Ρόδο, σε συγκεκριμένα «πολιτικά καφενεία», όπου παίζουν το ποιος θα κατέβει στις εκλογές, πόσοι δήμοι θα γίνουν, που θα κατέβει ο Χατζημάρκος, που θα κατέβει ο Κουσουρνάς και αν θα κατέβει και άλλα τέτοια…  Τον Μαχαιρίδη τον θεωρούν σίγουρο και δεν τον παίζουν γιατί δεν έχει καλή απόδοση… Ούτε τα λεφτά του δεν θα πάρει κάποιος που θα ποντάρει πάνω του…  Περιττό να πούμε ότι αυτό το διάστημα οι καφετζούδες και οι μάγισσες κάνουν χρυσές δουλειές, αφού οι ενδιαφερόμενοι τρέχουν να δουν το μέλλον τους… υποψηφιότητες! Απουσιάζει αυτή του Κατσαρού και με παραξενεύει! Με παραξενεύει γιατί τώρα που οι συγκυρίες τον ευνοούν αυτός φαίνεται να απουσιάζει!!! Μάλλον ο άνθρωπος βλέπει την κατάσταση και γι αυτό δεν προβαίνει σε νέα υποψηφιότητα! Καλά κάνεις φίλε!

Φαίνεται να ανταποκρίνεται ο Χατζηδιάκος σε αίτημα κατοίκων χωριού της Νότιας Ρόδου για μερική ασφαλτόστρωση δρόμου ενός χιλιομέτρου για να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή του μοναστηριού του Αϊ Γιώργη και όχι μόνο, αφού όλα εκεί τριγύρω θα πάρουν μια κάποια τέλος πάντων αξία! Όλοι πάντως περιμένουν εκεί!

ακούω τίποτε και για τον D Όσο για το άλλο το πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα που D Δεν άλλο τον κολλητό μου τον

καθημερινά γίνεται μεγαλύτερο και σε λίγο καιρό θα επέλθει ολική καταστροφή, αυτό το λιμανάκι του Πλημμυριού, που φτιάχτηκε με Ευρωπαϊκά κονδύλια και στοίχισε ουκ ολίγα χρήματα, κατανοεί και ο ίδιος ο κύριος Φώτης μας το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να προεξοφλήσει το μέλλον αυτού του έργου, επικρίνοντας τους υπεύθυνους κατασκευής! Πάντως να το Εσείς φίλοι μου που διαμαρτύρεστε για το Ακταίον και εσύ θυμάστε! Αν δεν επέλθουν επεμβάκύριε Διαμαντή μας, που φωνάζεις σεις το τέλος του δεν θα είναι μαμαζί με πολλούς άλλους που δεν κρινό! μπορέσατε Κυριακάτικα να πιείτε καφέ, κάντε λίγο υπομονή και μέσα Κλείνοντας για σήμερα θα ήθελα στο Φεβρουάριο θα ανοίξει! Βλέ- κι εγώ να δώσω μέσω της στήλης πετε, έτσι λένε οι πολύξεροι, έληξαν τα πιο θερμά μου και εγκάρδια οι συμβάσεις των υπαλλήλων, δεν συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανανεώθηκαν ούτε υπογράφηκαν Νίκου Καράμπελα που έφυγε από καινούργιες, και οι μόνιμοι είχαν κοντά μας τόσο γρήγορα, τόσο πάρει τις άδειες τους! Σιγά τώρα απροκάλυπτα. Νικόλα, φίλε με το που θα σκεφτόντουσαν όλους αστείρευτο πηγαίο χιούμορ σου, εσάς τους θαμώνες του Ακταίον να έχεις καλό ταξίδι, αλησμόνηνα πάτε Κυριακάτικα να πιείτε τος και να είναι ελαφρύ το χώμα καφέ!!! που σε σκεπάζει! Αλεξίου για τις εκλογές! Λέτε να έχει ήδη προσδιορίσει μυστικά τις προθέσεις του, ή περιμένει να κυλίσει ο χρόνος, να βολιδοσκοπήσει καταστάσεις και μετά να πάρει την απόφαση, που και με ποιον θα είναι υποψήφιος? Ότι και να έχει πάντως στο νου του, σε λίγο καιρό θα ξέρουμε! Καλή σας μέρα κύριε Γιώργο!

D

NΤΟΣ

Συνεχίζουμε και μαδάμε όλοι μαζί την «μαργαρίτα» του Καλλικράτη…Θα σπάσει, δε θα σπάσει ο δήμος της Ρόδου, θα σπάσει, δε θα σπάσει…Οποία σοβαρότητα του αρμόδιου Υπουργείου…Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές να συνεχίζει να παίζει το ρουσφετολογικό του παιχνίδι… Αφήστε που έχει κάνει τσατάλια τα νεύρα όλων των υποψηφίων δημαρχών αλλά και αυτών που καραδοκούν αν σπάσει ο δήμος να αυτοχριστούν σε σωτήρες του τόπου…

Ελληνικά Φαιδροπολιτικά

D

44

D


45

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Έκοψε την πίτα της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε προχθές το απόγευμα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου σε χοροεσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διασκέδασης “Αρένα”. Παρόντες ήταν ο δήμαρχος Ρόδου κ. Στ. Κουσουρνάς, ο περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας και Μ. Ιατρίδη, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος, ο επικεφαλής της παράταξης «Η Ρόδος Μπροστά» Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γ. Πάππου, ο αστυνομικός διευθυντής Δωδ/σου, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος φιλων της Αστυνομίας.

Παρουσίαση του βιβλίου “Αλίκτυπα του Αιγαίου”

Προχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Η. Ζωγραφίδη “Αλίκτυπα του Αιγαίου” στην αίθουσα “Καλλιπάτειρα” των εκπαιδευτηρίων “Ροδίων Παιδεία”. Για το πόνημα του κ. Ζωγραφίδη μίλησε

ο καθηγητής Δημήτρης Τριφιάτης, καθηγητής Φιλοσοφίας. Πρόκειται για μια πολύτιμη έκδοση όπου μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται η μοναδικότητα και η απαράμιλλη ομορφιά του Αιγαίου πελάγους.

Pop

Pop Dance

Mike Posner – My Light

Britney Spears – It Should Be Easy

Ο Mike Posner μοιράζεται με τους θαυμαστές του και τον κόσμο τη δική του ιστορία μέσα από το καινούριο του τραγούδι με τίτλο “My Light”. Παραγωγοί του τραγουδιού είναι ο ίδιος σε συνεργασία με τον Jayson DeZuzio. Το νέο album του τραγουδιστή “Pages” θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014 με το τραγούδι “Top Of The World” στο οποίο συνεργάζεται με τον Big Sean.

1 2 2 1 3 3 4 6 5 5 6 7 7 11 8 8 9 10 10 4

“It Should Be Easy” είναι ο τίτλος του τρίτου κατά σειρά single της Britney Spears. Ως lead single του album είχε οριστεί το τραγούδι “Work B****”, ενώ ως δεύτερο single το κομμάτι “Perfume”. Παραγωγοί του τραγουδιού είναι οι David Guetta, Tuinfort ,Nicky Romero, Marcus van Wattum, will.i.am και Anthony Preston. Το single το απογειώνουν τα φωνητικά του Will.I.Am.

Birdy - Wings John Newman - Love Me Again Emeli Sande - My Kind Of Love (RedOne Remix) Capital Cities - Safe And Sound Olly Murs - Dear Darlin' Miley Cyrus - Wrecking Ball Milky Chance - Stolen Dance Naughty Boy feat Sam Smith - La La La Calvin Harris & Alesso feat Hurts - Under Control Jason Derulo feat 2 Chainz - Talk Dirty

Rock

Pop Dance

Arctic Monkeys – Arabella

Enrique Iglesias feat Pitbull – I’m A Freak

Οι Arctic Monkeys επιβεβαίωσαν ότι το καινούριο τους single είναι το τραγούδι με τίτλο “Arabella”. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο επιτυχημένο τους album “AM”, που είναι το πέμπτο κατά σειρά και κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2013. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού είναι στις 10 Μαρτίου.

Στις 14 Ιανουαρίου, ο Enrique Iglesias κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο single του με τίτλο “I’m a Freak”. Πρόκειται για το τρίτο αγγλικό single από το νέο album, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου. Το “I’m a Freak”, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον ράπερ Pitbull, είναι ένα dance κομμάτι σε στίχους των Enrique Iglesias, Pitbull και Niles Dhar. με παραγωγούς τους The Cataracs.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 16 18 19 27 12 13 15 25 9

Country

Chuck Wicks – Us Again “Us Again” λέγεται το νέο τραγούδι του Αμερικανού country καλλιτέχνη, Chuck Wicks. Το “Us Again” έρχεται ως το lead single του Chuck Wicks από το επερχόμενο δεύτερο, άτιτλο ακόμη, studio album του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην άνοιξη από την RCA Nashville. Το “Us Again” κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου.

Avicii - Wake Me Up! OtherView - What You Want Energy Deejays - Gravity Livin R feat Mike Diamondz vs Zeff - That Night James Blunt - Bonfire Heart Passenger - Let Her Go Stromae - Papaoutai Robin Thicke feat T.I. & Pharrell - Blurred Lines Katy B - Crying For No Reason Dimension-X & Claydee - Watching Over You

Η δεύτερη στήλη αφορά την κατάταξη των τραγουδιών την προηγούμενη εβδομάδα στο Top-20 της “ΓΝΩΜΗΣ” και του RADIO 1


46

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Προεκλογικό κλίμα και κοπή πίτας για τους δικηγόρους της Ρόδου

Την πίτα τους έκοψαν την Παρασκευή 31/1 οι δικηγόροι της Ρόδου στα γραφεία του συλλόγου τους, με τη συμμετοχή του δικηγορικού κόσμου της πόλης μας και των οικογενειών τους. Οι «τυχεροί» της εκδήλωσης ήταν ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Αντώνογλου και ένα μικρό παιδί που παραβρέθηκε στην εκδήλωση. Κατά τη διάρκειά της χαιρετισμό απηύθυναν και οι δύο υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου στο δικηγορικό σύλλογο Ρόδου στις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος του μήνα κ.κ. Κώστας Σαρρής και Φώτης Κωστόπουλος. Η βραδιά πλαισιώθηκε από τη μικτή χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Αντώνη Κιζούλη όπου κι ερμηνεύτηκαν τραγούδια

μεγάλων Ελλήνων συνθετών. • Δημήτριος Αλεξανδρής -ΗλεΕπίσης βραβεύθηκαν τα παιδιά κτρονικών Κρήτης • Αλέξανδρος Γκάλιος -Σχολή των δικηγόρων που το 2013 κατάφεραν να εισαχθούν στα ΑΕΙ Ικάρων της χώρας μας. • Ελευθερία Γκάλιου -Αρχιτεκτονική Κρήτης Οι επιτυχόντες είναι: • Στέλλα Γκανάτσου -Μαθημα-

τικό Κρήτης • Φανή-Σταματία ΘεοδόσηΝιάκκα -Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Αιγαίου • Βασίλειος Κλωνάρης -Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης • Μαρία Σκορδίλλη -Φιλολογία Θεσσαλονίκης • Τσαμπίκος-Μάριος Τεχνίτης -

Αρχιτεκτονική ΑΠΘ • Δέσποινα ΤριανταφυλλίδηΝομική Αθηνών • Κωνσταντίνα Φουτούλη -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ • Αγαπητός Χατζηαντωνίου Βιολογίας Κρήτης • Νικόλαος Χατζηαντωνίου Πληροφορικής ΑΠΘ.

Μικρά παραμύθια σε μεγάλη οθόνη Ταινίες που θα προβληθούν προσεχώς στον κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ

AMERICAN HUSTLE - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ Η ταινία «Οδηγός Διαπλοκής», τοποθετημένη στο σαγηνευτικό κόσμο ενός από τα πλέον παράξενα σκάνδαλα της δεκαετίας του ’70, αφηγείται την ιστορία του πανέξυπνου απατεώνα Ίρβιν Ρόζενφελντ (Κρίστιαν Μπέιλ), ο οποίος μαζί με την εξίσου γοητευτική και πανούργα συνεταίρο του Σίντνεϊ Πρόσερ (Έιμι Άνταμς), αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν αχαλίνωτο πράκτορα του FBI, τον Ρίτσι ΝτιΜάσιο (Μπράντλεϊ Κούπερ) για να παγιδεύσουν άλλους απατεώνες, μαφιόζους και πολιτικούς, που επιδιδόταν σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Ο ΝτιΜάσιο τους ωθεί στον κόσμο διαμεσολαβητών εξουσίας του Τζέρσεϊ και της μαφία, έναν κόσμο τόσο επικίνδυνο όσο και μαγευτικό. Ο Τζέρεμι Ρένερ είναι ο Κάρμιν Πολίτο, ένας παθιασμένος, ανήσυχος, πολιτικός άρχοντας του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος παγιδεύεται εν μέσω απατεώνων και Ομοσπονδιακών. Η απρόβλεπτη σύζυγος τού Ίρβινγκ, Ρόζαλιν (Τζένιφερ Λόρενς) ίσως είναι εκείνη που θα κινήσει τα νήματα και θα ανατρέψει τα πάντα. Σκηνοθεσία: David O. Russell Ηθοποιοί: Christian Bale, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Amy Adams


Έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Ζαχαρόπουλου με θέμα «Χρώμα και Αντίστιξη» Πρώτη έκθεση του Φαληριώτη ζωγράφου Στέλιου Ζαχαρόπουλου, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του εγκαινιάζεται στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 18.30. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Μαρτίου. «Ο Φαληριώτης ζωγράφος Στ. Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1924. Σπούδασε Illustration και γραφικές τέχνες στην Αμερική, μελετώντας παράλληλα Φιλοσοφία και Αισθητική. Διακόσμησε και εικονογράφησε πολυτελείς κοσμικές αίθουσες στο Τορόντο, δημιουργώντας παράλληλα γυναικεία κυρίως πορτραίτα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα παραμένει Φαληριώτης, βρίσκοντας πως το Φάληρο είναι η ωραιότερη Ελλάδα. Εξέθεσε έργα του σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, ιδρύοντας παράλληλα την ομάδα καλλιτεχνών Άλφα κάνοντας επί διετία συνεχείς διαλέξεις, ενημερωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έχει γράψει αισθητικές διατριβές, κυριότερες των οποίων είναι «Μέθοδοι καλλιτεχνικής δημιουργίας», «Εισαγωγή στις Συμβολικές γλώσσες» και κριτικές αναλύσεις. Η καλλιτεχνική του πορεία κλείνεται σε τρία μεγάλα ορόσημα. Ξεκινά από τον πουαντιλισμό του Σερά, περνά από τον σουρεαλισμό του Νταλί και τελευταία δεχόμενος επιδράσεις του Πόλοκ, προσπαθεί να επεκτα-

θεί σε μια τέχνη που να εκφράζει ζωγραφικά ό,τι μέχρι σήμερα παρουσιαζόταν με μουσικές μορφές. Πιστεύει απόλυτα στην αριστοκρατική καταγωγή της Τέχνης, απορρίπτοντας τις θεωρίες εκείνες που προσπαθούν με τον τίτλο Λαϊκή Τέχνη και παιδί του λαού να σκεπάσουν τις μικρότητες και αδεξιότητες και τον φτηνό χρωματισμό τους. Η μεγάλη Τέχνη δεν κατεβαίνει στις μάζες, προσπαθεί να ανεβάσει τον άνθρωπο πάνω από την μάζα. Έργα του ζωγράφου υπάρχουν σε κρατικά ιδρύματα και σε συλλογές ξένων και Ελλήνων φιλότεχνων. Στα έργα του η απήχηση στις πιο λεπτές χορδές της ψυχής του, βρίσκει το αντίκρισμά της ανάμεσα στο φωτοβολίσματα και στις εξάψεις των ψυχρών τονικών στοιχείων, τα οποία άλλοτε έλκονται και αλλού διασπόνται στον χώρο του καλλιτέχνη.» Ο φιλόσοφος, ο ασυμβίβαστος καλλιτέχνης Στ. Ζαχαρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στις 16 Νοεμβρίου 1997, ξαφνικά, ήσυχα και σεμνά, όπως έζησε τα 73 χρόνια της ζωής του. 17 χρόνια μετά, στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου πραγματοποιείται η πρώτη μετά θάνατον ατομική έκθεση μέρους των έργων της συλλογής του που άφησε παρακαταθήκη στον επίσης ζωγράφο γιό του, Σπύρο Ζαχαρόπουλο.

Το βιβλιοπωλείο Ακαδημία παρουσιάζει τις... Όταν ηχούν τα Κύμβαλα Η ζωή της μικρής Όλγας ανατρέπεται όταν γίνεται μάρτυρας ενός γεγονότος, το οποίο θα παρερμηνεύσει και θα την οδηγήσει σε ένα κυνήγι εκδίκησης, παρασύροντας όσους βρίσκονται κοντά της. Κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει αφού κανείς τους δε γνωρίζει ποιος τα προκαλεί αυτά. Θα μπορέσουν να λύσουν το μυστήριο πριν να είναι πολύ αργά; Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με ψυχολογικές αποχρώσεις. Ανατρεπτικό, σκληρό και παράλληλα άκρως τρυφερό Μια συγκινητική ιστορία με ανατροπές από την Αθηνά Ζουράρη που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Α.Α. Λιβάνη.

47

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Στα χρόνια της ομίχλης Η οικογένεια του ζωγράφου Πάολο έρχεται από τη Βενετία του 1797, για να εγκατασταθεί στην προεπαναστατική Σμύρνη. Εκεί θα γνωρίσει την πανέμορφη και μυστήρια Χατισέ και μαζί θα ζήσουν ένα μοιραίο έρωτα. Από τη Σύρο και το Κορδελιό, μέχρι τη Χίο και τα Αλάτσατα, και ως την Πέργαμο και την Πόλη, είναι πολλοί οι άνθρωποι των οποίων οι ζωές θα κινηθούν γύρω από τη Χατισέ. Πολλές αναμνήσεις, μεγάλα πάθη και μια δολοφονία συμπληρώνουν αυτό το εξαιρετικό μυθιστόρημα. Το δεύτερο βιβλίο του Νίκου Γουλιά έρχεται, μετά την επιτυχία του «Ιάσμη», να συνεχίσει το ταξίδι των αναγνωστών στα χρόνια της ομίχλης και υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο με το ανατρεπτικό φινάλε, τις ιστορικές αναφορές και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Βιβλιοπωλείο Ακαδημία

Best Sellers Ιανουάριος 2014 Ελληνικά

1 Θάνατος με χείλη κόκκινα /Αγγελική Νικολούλη – Εκδόσεις Καστανιώτη 2. Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο / Άλκη Ζέη - Εκδόσεις Μεταίχμιο 3. Γενέθλια ξανά / Μάρω Βαμβουνάκη – Εκδόσεις Ψυχογιός 4. Το τίμημα της προδοσίας / Γιώτα Φώτου – Εκδόσεις Ψυχογιός 5. Μικρά Αγγλία / Ιωάννα Καρυστιάνη. – Εκδόσεις Καστανιώτη 6. Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη / Νίκος Δαββέτας – Εκδόσεις Μεταίχμιο 7. Το βιβλίο της Κατερίνας/ Αύγουστος Κορτώ. – Εκδόσεις Πατάκη 8. Τα γαλάζια φτερά του έρωτα / Θάνος Κονδύλης. – Εκδόσεις Ψυχογιός 9. Έτσι, για χάρη σου / Ναταλία Γερμανού – Εκδόσεις Ψυχογιός 10. Στις φλόγες της Σμύρνης / Ντίνος Κουμπάτης – Εκδόσεις Ψυχογιός Ξένα 1. Η νυχτερίδα / Jo Nesbo - Εκδόσεις Μεταίχμιο 2. Η πύλη του δερβίση / Αχμέτ Ουμίτ – Εκδόσεις Πατάκης 3. Ο φαντομάς / Jo Nesbo – Εκδόσεις Μεταίχμιο 4. Σκοτεινός άγγελος II: Το πάθος του Γκάμπριελ / Σίλβεν Ρέιναρ – Εκδόσεις Τουλίπα 5. Tο χρονικό της ζωής μου / Stephen Hawking – Εκδόσεις Τραυλός 6. Ο λύκος της Wall Street / Τζόρνταν Μπέλφορτ – Εκδόσεις Πατάκη 7. Επιχείρηση ζάχαρη / Ίαν Μακ Γιούαν – Εκδόσεις Πατάκη 8. Το χέρι της Φάτιμα / Ιλδεφόνσο Φαλκόνες – Εκδόσεις Πατάκη 9. Expo 58 / Τζόναθαν Κόου – Εκδόσεις Πόλις 10. Χιονοθύελλα με άρωμα πικραμύγδαλου / Camilla Läckberg – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Βιβλιοπροτάσεις

Ο λύκος της Wall Street Μια συναρπαστική αυτοβιογραφία των "χρυσών παιδιών" των δεκαετιών του '80 και του '90. Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες και απατεώνες της χρυσής εποχής του χρηματιστηρίου, ο Τζόρνταν Μπέλφορτ. Γεννήθηκε το 1962 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και άρχισε να εργάζεται στη Γουόλ Στριτ από το 1987. Ο Μπέλφορτ στην ηλικία των τριάντα ετών, δημιούργησε τη δική του επενδυτική εταιρεία, τη Stratton Oakmont, ένα τηλεφωνικό κέντρο ουσιαστικά μέσω του οποίου πωλούνταν αμφίβολης ποιότητας προϊόντα. Ο Μπέλφορτ έγινε πάρα πολύ πλούσιος, αλλά δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Βρέθηκε σε κέντρο αποτοξίνωσης και το 1998, συνελήφθη με την κατηγορία εξαπάτησης των πελατών του, που έχασαν 200 εκατομμύρια δολάρια... Ένα βιβλίο-μυθιστόρημα γεμάτο σεξ, ναρκωτικά και αληθινά γεγονότα βασισμένο στη ζωή του Τζόρνταν Μπέλφορτ σε μετάφραση της Σώτης Τριανταφύλλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

H νυχτερίδα Ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε καλείται να παρακολουθήσει την έρευνα που διεξάγεται για την εξιχνίαση ενός φόνου. Αν και μπορεί να βοηθήσει, έχει ρητές εντολές να μην ασχοληθεί. Το θύμα είναι μια εικοσιτριάχρονη Νορβηγίδα, διάσημη στην πατρίδα της. Ο Χάρι, μην μπορώντας να μείνει μακριά από την υπόθεση, δημιουργεί μια φιλική σχέση με τον επικεφαλής επιθεωρητή καθώς και με έναν από τους μάρτυρες. Μαζί θα ανακαλύψουν ότι η δολοφονία της κοπέλας συνδέεται με άλλους ανεξιχνίαστους φόνους και αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον κατά συρροή δολοφόνο, που είναι ακόμα ελεύθερος να δράσει. Ο Τζο Νέσμπο, μετρ των αστυνομικών θρίλερ, μας παρουσιάζει άλλο ένα- το πρώτο της σειράς- συναρπαστικό βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Χόλε, που θα καθηλώσει τους αναγνώστες με τις μοναδικές αφηγήσεις, τις συνεχείς ανατροπές και τις ζωντανές περιγραφές. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο σε μετάφραση Ε. Δ. Παπαγρηγοράκη.


48

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ... ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Καινά (κενά)... δαιμόνια

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΑΤΑ ΡΙΠΑΣ... ² ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ : Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οριστικοποιείται απο τον ΣΥΡΙΖΑ , σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η υποψηφιότητα του για την Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου. Αφθαρτος παρά την πολύχρονη πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , με περγαμηνές επιτυχημένου, ο Δήμαρχος Λειψών φέρνει ενα αέρα ανανέωσης και φρεσκάδας στην δωδεκανησιακή σκηνή και οπωσδήποτε η αντιμετώπιση του απο το σημερινό "κουρασμένο" τοπικό πολιτικό κατεστημένο απαιτεί ένα νέο μίγμα προσώπων,προτάσεων και ιδεών. ²² ΧΑΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ : Μαχητής, διεκδικητικός, οργώνει ακούραστα την Περιφέρεια και ανασυντάσσει την παράταξη του. Βαθειά πολιτικοποιημένος έχοντας συνείδηση τών στρατηγικών προτεραιοτήτων του κομματικού χώρου τον οποίο επί σειρά ετών υπηρετεί και μάλιστα ως μέλος της Κεντρικής του επιτροπής, αντιλαμβάνεται την σημασία των εκλογών του Μαίου γι αυτό και η επιδίωξη του αυτή την περίοδο είναι να εξασφαλίσει συμμαχίες. Σήμερα εντός των ορίων της κεντροδεξιάς και όπως είναι η προβλεψη μας, αύριο ευρύτερες, καθώς είναι προφανές ότι αυτό απαιτούν οι καταστάσεις. ² ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Περιοδείες στην επικράτεια της Κώ και το βράδυ του Σαββάτου, όπως κάθε χρόνο, εμφάνιση στην γιορτή της Υπαπαντής στο Πυλί. Προφανώς ο αντίστροφος χρόνος για την επίσημη εκδήλωση της υποψηφιότητας του κυλάει γοργά. ²²ΣΤΡ. ΚΑΡΙΚΗΣ: Ιδιαίτερα προσεκτικός, χρησιμοποιώντας χαμηλούς τόνους και έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εμφανιστεί σαν συνεχιστής της παράταξης Κουσουρνά. Αν ο σημερινός δήμαρχος δεν πάρει μέρος στις προσεχείς εκλογές, μια σειρά αξιόμαχων στελεχών του με υπολογίσιμη δύναμη κυρίως εκτός της πόλεως Ρόδου θα αποδειχθεί πολύτιμη για τους υπόλοιπους διεκδικητές. ² "DEAL NEWS": Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ της αθηναικής εφημερίδας μιλάει για σχέδιο των τραπεζών που αφορά τις υπερδανεισμένες επιχειρήσεις περιγράφοντας τα διαδοχικά βήματα που θα τις οδηγήσουν σε έλεγχο τους.Με τη "ψαλίδα" ανάμεσα στις χορηγήσεις και τις καταθέσεις να βρίσκεται σήμερα στο 136% και με την Τρόικα να ζητάει άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις οι πιέσεις προς τις εταιρείες αυτές θα γίνουν ιδιαίτερα επιθετικές με τα πρώτα "τελεσίγραφα" στους βασικούς μετόχους τους να έχουν ήδη σταλεί , απαιτώντας λύσεις εδώ και τώρα. Παράλληλα "μπαίνουν στο κάδρο" μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι απο τους οποίους ζητείται να βρούν τρόπους να μειώσουν τον ύψος των δανείων τους

ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Δεν ανατρέπεται Το πρωτοσέλιδο άρθρο της Γνώμης της περασμένης Δευτέρας με τίτλο «Οριστικά τέλος στο ΔΗΦΟΔΩ», εκτός από το ότι δημιούργησε μία μεγάλη αναστάτωση στην αγορά, δημιούργησε και αναστάτωση και δυσαρέσκεια στην δημοτική αρχή, παράγοντες της οποίας θεώρησαν το άρθρο υποβολιμαίο και σκόπιμο. Ισχυρίσθηκαν, μάλιστα, ότι ο δήμος θα το παλέψει στην ολομέλεια, όπου θα παρουσιάσει νέα στοιχεία και θα διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης της επιτροπής. Από μόνη της αυτή η άποψη δίνει λαβή για σχόλια. Δηλαδή τα υπομνήματα που κατατέθηκαν στην επιτροπή δεν ήταν πλήρη σε επιχειρήματα, τα οποία κράτησαν για την ολομέλεια. Δεν περίμεναν ίσως το 6-1 σκορ το οποίο δεν ανατρέπεται στο παραπέντε…

Αν διαβάσει κανείς το σκεπτικό της 12σέλιδης απόφασης του Β΄ τμήματος του συμβουλίου της Επικρατείας θα δει ότι απορρίφθηκαν οι προσκομισθείσες γνωμοδοτήσεις του καθηγητή κ. Φλογαΐτη, της επίκουρης καθηγήτριας κας Θεοχαροπούλου και το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών. Αφού, λοιπόν, αυτές οι αιτιάσεις και τα επιχειρήματα απορρίφθηκαν ως μη ικανά να δικαιολογήσουν την επιβολή του ειδικού αυτού φόρου, δύσκολα θα γίνουν αποδεκτές νέες αιτιάσεις. Άσε που η ολομέλεια δεν υπεισέρχεται στην ουσία του θέματος, αλλά αποδέχεται κι εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής. Δικαίωμα στην ελπίδα μπορεί να έχουν στο Δήμο, αλλά ας μην πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν μία τέτοια μάχη…

Aλόγιστη συμπεριφορά Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ένα κτίριο κόσμημα για την πόλη και για την Ανώτερη εκπαίδευση. Όμως, κατά την διάρκεια του αγιασμού, χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλου, μία ομάδα φοιτητών –ευτυχώς μικρή- στήθηκαν δίπλα σε επισήμους και πλήθος και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν διάφορα συνθήματα. Το να διεκδικεί κανείς τα δικαιώματα του, είναι απόλυτα κατανοητό, ο τρόπος, όμως, που τα διεκδικεί παίζει σημαντικό ρόλο. Η έλλειψη σεβασμού προς την θρησκεία, προς τους δασκάλους και τις αρχές του τόπου, σε μία εκδήλωση αναβάθμισης της παιδείας, από παιδιά που αύριο θα απαιτούν ανάλογο σεβασμό- όπου προσφέρουν τις γνώσεις τους- δεν ήταν ότι καλύτερο και σχολιάσθηκε αρνητικά από όλους τους παρευρισκόμενους.

Σκληρή μάχη Το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ που η πρόσληψη του θεωρείται παράνομη όταν η σύμβαση ορισμένου χρόνου μετατράπηκε σε αορίστου, έχει αποδείξει ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για την λειτουργία της επιχείρησης. Τόσο τα διοικητικά στελέχη, όσο και οι εργάτες καθημερινά δείχνουν την αναγκαιότητα ύπαρξης τους, κάτι που το ομολογούν και τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΥΑΡ, υποστηρίζοντας ότι αν απολυθούν η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας. Γι αυτό και η «μάχη» παραμονής τους θα είναι πολύ σκληρή.

Δικαιοσύνη δυο ταχυτήτων Δύο μέτρα και δύο σταθμά για την δικαιοσύνη. Για την ΔΕΥΑΡ και τις προσλήψεις του προσωπικού εγκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια με πιθανότατο καταλογισμό των χρημάτων που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Στην περίπτωση, όμως, των δημοτικών αστυνόμων, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων πήραν την θέση τους προσκομίζοντας πλαστά χαρτιά, η δικαιοσύνη εισηγήθηκε την απόλυση τους αλλά δεν ασχολήθηκε καν με αυτούς που μοίρασαν και υπέγραψαν αυτά τα χαρτιά… Γιατί; Αυτοί δεν έχουν κάνει αδίκημα; Αυτοί το έκανα για την ψυχή της μάνας τους; Δυστυχώς κάπως έτσι κάποιοι βολεύονται στις καρέκλες και δεν λένε να ξεκολλήσουν…

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014  

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, Ρόδος-Ελλάδα, GNOMINEWS.GR, RHODES-Greece

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you