Page 1

(ffl) UNZiD

PNACY

PUP.U0.4330.

POWTATOWY URZAD PRACY W GNIEZNIE 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tef.

1.

1.2012.4

61 426 | 6

49. 61 426 44 34, fox61 426 | I 62, e-rnril plpglEllo:tlpup:srl!-cl]l1Lll

-B

Plan szkoleri dla os6b bezrobotnych, przewidzianych do organizacji przez Powiatowy Urz4d Pracy w Gnieinie w 2012 roku w ramach Srodk6w Funduszu Pracy.

L.p.

Nazwa szkolenia

Przewidywany termin ealizacji i orientacyjny czas trwania

Zakres szkolenia

szkolenia w godzinach

Rodzaj zaSwiadczenia lub innego dokumentu

Charakterystyka os6b' dla kt6rych szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnStfznym

zrgarowych

l

Przedsiebiorczoit

,

Operator maszyn do robdt ziemnych klasy

III

q,

I

- administracyjno prawne aspekxy zakladania dzialalnodci gospodarczej, - administracyjno prawne aspekty prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, - rozliczenia z ZUS i US, - biznes plan, - reklama, zarzqdzanie i organizacja firmy.

Przedmiot kursu regulowany Rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki

grupa

-

maj, II grupa lipiec, III grupa -

rrzesieri

Osoby bezrobotne zarej estrowane w PowiatowYm Urzgdzie Pracy w Gnie2nie, ubiegaj4ce siE o jednorazowe Srodki na otwarcie wlasnej dzialalnoSci gospodarczej.

Brak

potwierdzajqcego ukoriczenie szkolenia i uryskanie kwalifikacji lub uprawnief. ZaSwiadczenie

potwierdzaj4ce ukoriczenie szkolenia wydane przez instltucjQ szkoleniowq.

30 godz. zegarowych

10

maj - czerwiec oK zUO godz.

zegarowych

Osoby bezrobotne zarej estrowane w PowiatowYm Urzgdzie Pracy w GnieZnie, posiadaiace wyksztalcenie min.

Sprawdzian przeprowadzony przez komisjE powolana przez

Swiadectwo oraz wpis do ksiqZeczki operatora.


(fr+ UBZ6D PRACY

POWIATOWY URZAD PRACY W GNIEZNIE 62 -200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tâ‚Źl.6f426 1649.

( koparka,

ladowarka lub koparkoladowarka)

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metods MAG /135/

61426 4434. fxx61 426 I I 62. e-mail pqrgnrlzno .llru!:g[Lqu

no p]

podstawowe. PrioMet w naborze dla: os6b posiadaj4cych prawo jazdy kat. B.

z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz4dzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 1 18, poz. 1263). Przedmiot natczania obejmuje: - u:Zytkowanie eksploatacyjne, - dokumentacj a techniczna, - bezpieczeistwo i higiena pracy, - podstawy elektrotechniki, - silniki spalinowe - napgdy hydrauliczne, - budowa maszyn, - technologia rob6t, - praktyka.

Program szkolenia zgodny z Wytycznymi Insq'tutu Spawalnictwa w Gliwicach. Tematyka szkolenia:

l0

maj - czerwlec _r

)J

gooz.

zegarowe

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym IJrzgdzie Pracy w GnieZnie, kt6re posiadaj 4 wyksztalcenie minimum oodstawowe

Inst).tut Mechanizacji Budownictwa i G6rnictwa Skalnego w Warszawie.

Tak przed komisj4 w instl.tucj i szkoleniowej.

Za(xiadczenie potwierdzajqce ukofczenie szkolenia i uzyskanie


{#* UfiZ{D

PBACY

PowrATowY UnzAD PRAcYw ct,tteZrute 62

-

200 Gniezno ul. Sobieskiego 20

ref. 61 426 1649.614264434, fex61 426

l

l

62, e-msil

pugnic4ldqrllp3nicno

Dl


I#* URZAD PR*CY

POWTATOWY URZAD PRACY W GNIEZNIE 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tet. 61 426 16 49. 61 426 44 34,

frr61 426 II62,e-mril0

pgniczno 4pu!:gl1ez!l1L!l

- zajgt teoretyczny ch, - zajEi praktycznych w ruchu drogowym, - zaj96 praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Kurs obslugi kas fiskalnych i lerminali kart platniczych

- przepisy bhp i p. po2.

t0

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PowiatowYm lJrzgdzie Pracy w GnieZnie, kt6re posiadajq wyksztalcenie handlowe lub min. dredni poziom wyksztalcenia.

w obiekcie handlowym, - przygotowanie kasy do prowadzenia

sprzeda|y - programowanie kasy, - sprzedaz kasami fiskalnymi, w tym: - rozpoczEcie pracy na kasie, - sprzed:r:Z towar6w na kasie fiskalnej, - drukowanie raport6w na kasie fiskalnej, - vrz4dzenia wsp6lpracuj4ce z kasami, - obsluga sklepowego sprzQtu pomocniczego.

6.

Obsluga wdzktiw jezdniowych z. naoedem

Program szkolenia zgodny z ramowym programem nauczania

15

czerwlec o

/

gooz.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PowiatowYm Urzedzie Pracy w GnieZnie,

Brak

Brak

Za!;wiadczenie potwierdzajqce ukoriczenie szkolenia wydane przez inst)'tucjg szkoleniow4.

ZaSwiadczenie potwierdzajqce ukoriczenie


&F+ UiZD PtICY

silnihowym

PowlATowY URZAD PRAcY w onteZue 62-200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 t f. 614251649. 46

4434, f|t6l4261162,c-u,rll lulgEznolaDD:g!@got

opracowanym przez O6rodek Doskonalenia Kadr w Myslowicach nadzoro!\'any przez Ministra wla$ciwego ds. gospodarki. Tematyka szkolenia: - typy stosowanych w6zk6w j ezdniowyclu - budowa w6zk4 - czynno6ci kierowcy przy obshdze przed podjpciern

- wiadomo6ci o domrze technicznym, - przygotowanie kierowc6w do wykonywania czynno3ci zwiq-za.nych z wymianq butli. - samodzielna wymiana butli.

zegarowych

posiadaj qce wyksztalcenie min.

sz-kolenia wydane

podstawowe oraz doiwiadczenie w pracy na stanowisku magazyniera (preferowane osoby posiadaj qpe prawo j azdy kat. B).

przez inst5rtucjq sz,koleniowq.


(#* URZAD PNACY

POWTATOWY URzAp PRACY W GNIEZNIE 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tef.

61 426 16

49, 61 426 44 34, fsr 61 426 I | 62, e-mril pr]J)gnczno .!!!!p-gl]!zll!.!l


fr+ unzp

PnlaY

PowtATowY URZAD PRAcYw enteZue 62-200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tL

61 426 16 49, 61

426

41A, ftt

61 426 I

I

52,

GErlt UpeE!!ao,ap!!Aiiaq!!

otuz mo2liwoiciami finansowymi Funduszu Pracy.

Sporzqdzil, dnia | 4.02.2012r.: Mateusz ldzikowski - Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego, Malgorzata Wi6niewska - Specjalista ds. rol2oju zawodowego - sta2ysta.

**""f'fup;4

frlilff,ffiIff tffiiirego

utzi'du Pracy

* onie'nie

i uzasadniq celowo66

i uzysl(arrre

wskazanego przez siebie szkolenia niezbqdnego do podjpcia zatrudnienia b4dZ dzialalnodci gospodarczej.

kwalifikacji bqCZ inne wydane na podstawie przepis6w szczeg6lnych.

/szkolenia%202012%20Fun  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/7fa0234b-495a-4568-8cf8-05395628b0ff/szkolenia%202012%20Fundusz%20Pracy201202141449.pdf

/szkolenia%202012%20Fun  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/7fa0234b-495a-4568-8cf8-05395628b0ff/szkolenia%202012%20Fundusz%20Pracy201202141449.pdf

Advertisement