Page 1

Załącznik nr 2

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno szkolenie zamknięte tzn. na zlecenie zewnętrznych w stosunku do siebie podmiotów z tematu będącego niniejszym zamówieniem dla min. 10 osób. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. W przypadku organizacji większej ilości szkoleń spełniających określony powyżej warunek Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (zgodnie z załącznikiem nr 4). 2) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby wskazane do przeprowadzenia szkolenia muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń grupowych zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kadry dydaktycznej tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego ponadto zgłoszony wykładowca powinien legitymować się nie niższym doświadczeniem, wykształceniem niż wskazany w ofercie.

/zał._nr_2201104111453  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/5ac1d3b1-0a34-4183-a693-113d3edae954/zał._nr_2201104111453.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you