Page 1

POWIATOWY URZAD PRACY

w Gnieinie

ul. Sobieskieso 20 62-200 Gniezno

REGULAMIN

przyznawania bezrobotnym jednorazowych Srodk6w na podjecie dzialalnoSci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt6w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi4zane z podjeciem tej dziatalno6ci

Postanowienia og6lne

s1 Pomoc, o kt6rej mowa w tytule udzielana jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zahudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, po2.1001 z p62n. zm.).

2.

Rozpozqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegolowych warunk6w i trybu dokonywania refundacji ze Srodk6w Funduszu Pracy koszt6w wyposa2enia i doposaZenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ptzyznawania bezrobotnemu Srodk6w na podjqcie dzialalno6ci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Srodk6w (Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2002, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 251 poz. 1853, zm. Dz.U. 22007 r. nr 230 poz. 1697).

3.

Kodeksu cywilnego.

4.

Niniejszego regulaminu oraz pzepis6w prawnych, do K6rych niniejszy regulamin odwoluje sig.

s2 1.

Starosta Gnie2niefiski udziela pomocy bezrobotnym, o kt6rych mowa w tytule finansowanych z Funduszu Pracy w formie jednorazowych 6rodk6w na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt6w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa a tiEzane z podjgciem tej dzialalnoSci , zwanymi dalej " Srodkami na podjgcie dzialalno6ci".

Pomoc, o K6rej mowa wy2ej udzielana jest przez Starostq Gnie2niefiskiego w ramach przyznanych Srodk6w Funduszu Pracy przeznaczonych na ich finansowanie. ?

Srodki na podjqcie dzialalnoSci, przyznawane sq na wniosek bezrobotnego, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s3 1.

Wnioski rozpatrywane s4 wedlug kolejno6ci zgloszei wniosku, przez Komisjq powolanq do tego celu przez Starostq Gnie2niefiskiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Powiatowy U rz4d Pracy GnieZnie powiadamia wnioskodawcg w formie pisemnej w okresie nie przekraczayqcym


30 dni od daty zto2enia kompletnego wniosku i innych niezbgdnych do lego rozpatrzenia dokument6w. Pismo PUP o przyznaniu lub odmowie przyznania

pomocy nie stanowi decyzji administracyjnej i nie slu2y od niego odwolanie.

3. W pzypadku niemo2no6ci

zalatwienia sprawy w tym terminie (np. koniecznoS6 uzupelnienia wniosku lub inne przyczyny) Powiatowy Urzqd Pracy w Gnie2nie obowiqzany jest zawiadomid wnioskodawae o ptzyczynie zwloki i wskaza6 nowy termin zalatwienia sprawy.

4.

Zlo2enie wniosku nie jest jednoznaczne podjqcie dzialalno6ci gospodarczej.

5.

Wysoko66 przyznanych bezrobotnemu Srodk6w na podjqcie dzialalno6ci, w tym na pokrycie koszt6w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwiqzane z podjqciem tej dzialalno6ci nie mo2e przekracza|, S-krotnej wysoko6ci przecigtnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy dzialalno66 jest podejmowana na zasadach okre6lonych dla spoldzielni socjalnych, wysokoS6 pzyznanych bezrobotnemu 6rodk6w nie moze przekraczat, 3-krotnego pzecigtnego wynagrodzenia na jednego czlonka zalo2yciela spoldzielni oraz 2-krotnego pzecigtnego wynagrodzenia na jednego czlonka przystqpujqcego do sp6ldzielni po jej zalo2eniu.

z

przyznaniem

pzez urzqd 6rodk6w

na

6. Pod

pojgciem "pzecigtne wynagrodzenie" rozumie sig pzecigtne miesigczne wynagrodzenie w popzednim kwartale, od pierwszego dnia nastgpnego miesi4ca po ogloszeniu pzez Prezesa Gl6wnego Uzgdu Statystycznego w Dz. Uz. Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia '17 grudnia 1998 r. o emeryturach irentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z p62n. zm.) WysokoSd pzeciqtnego wynagrodzenia, o kt6rej mowa w punkcie 4 i 5, jest przyjmowana na dzieri zawarcia umowy.

7.

Umowy, o udzielenie pomocy, o kt6rej mowa w $ 2 ust.1 niniejszego regulaminu zawierane s4w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Zmiana warunk6w umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci w formie aneksu i mo2e mied miejsce na wniosek ka2dej ze stron. Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8.

Srodki na podjgcie dzialalno$ci gospodarczej sq pzyznawane w ramach umowy cywilno-prawnej, a nie podstawie decyzji administracyjnej. W zwiqzku z poryZszym odmowa przlznania Srodk6w na podjecie dzialalno6ci nie podlega odwolaniu.

9.

Powiatowy Urz4d Pracy w Gnie2nie mo2e dokona6 kontroli wstgpnej w miejscu, w kt6rym ma by6 prowadzona dzialalno66 gospodarcza , przed przyznaniem Srodk6w na jej podjgcie przez bezrobotnego oraz kontroli w zakresie wykorzystania tych Srodk6w zgodnie z celem okre6lonym w umowie w okresie 12 miesigcy od rozpoczqcia dzialalno5ci gospodarczej.

-

10.Przekazanie Srodk6w na podjgcie dzialalno6ci nastqpuje na rachunek bankov'ry wnioskodawcy, w terminie 14 dni po podpisaniu umowy i wrqczeniu umowy przez Starostg w ramach spotkania dla os6b otwierajqcych dzialalnoSd gospodarczq.

ll.Przyznane bezrobotnemu Srodki z Funduszu Pracy, o kt6rych mowa w $ 2 ust.1 niniejszego regulaminu stanowiq pomoc de minimis w rozumieniu przepis6w rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.S), albo pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu przepis6w


rozpotzqdzenia Komisji (wE) nr 1860/2004 z dnia 6 pa2dziernika 2oo4r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz.Urz. UE L 325 228.10.2e04, str.4) albo pomoi de ry1ipls w rybot6stwie w rozumieniu przepis6w rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 87512007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania ari. az i 88 Trakiatu wE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybol6stwa i <lnlgnn1qcego rozporzadzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25 lipca 2007 r.,.str. s4 udzielane zgodnie z przepisami tych rozpozqdzefi, z wy.hczgnjem Srodk6w pzyznanych na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie krajowego transportu os6b taks6wkami.

6), i

Warunki przyznawania bezrobotnym jednorazowo 6rodk6w na podjgcie dzialalno6ci gospodarczej

s4 1.

Pzy udzielaniu bezrobotnemu srodk6w na podjgcie dzialalnosci powiatowy Urz4d Pracy w Gnie2nie bieze pod uwagg:

1) sytuacje na rynku pracy. 2) rachunek

3) 4) 5) 6)

.ekonomiczny planowanego pzedsigwzigcia, w aspekcie mo2liwosci prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesiqcy. zapotzebowanie na dany rodzaj dzialalno3ci na obsiaze jego dzialania. wysoko6i Srodk6w posiadanych przez wnioskodawcq. p rzygotowan ie zawodowe wn ioskodawcy do prowadzen ia wybranego rodzaju dzialalno6ci i udokumentowane kwalifi kacje, do6wiadczenie 2awodowe. postanowienia niniejszego regulaminu.

2. ubiegaj4cy siq o uzylskanie Srodk6w na podjgcie dzialalnoSci sklada w powiatowym Uzqdzie Pracy w Gnie2nie wniosek okreSlajqcy: 1) kwotg wnioskowanych 6rodk6w, 2) rodzaj dzialalno6ci gospodarczej, kt6rq bezrobotny zamieza podjq6, 3) kalkulacjg koszt6w zwiqzanych z podjgciem dzialalno6ci, zr6dla iih-finansowania oraz wskazanie dziafafi podigtych na Eecz podiqcia dzialalnosci, dotycz4cych w szczeg6lnoSci pozyskania lokalu, uzyskania niezbgdnych pozwoleri, 6dUycia szkolefi, jakie zostanq poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnii od dnia podjgcia dzialalno6ci gospodarczej, 4) szczegolowq specyfikacjq harmonogram wydatk6w w ramach wnioskowanych Srodk6w ptzeznaczanych w szczeg6lno6ci na zakup Srodk6w trwalych, materialow, towar6w, pozyskanie lokalu, opfatg wpisowego lub wkladu do sp6ldzielni socjalnej 5) proponowanq formg zabezpieczenia zwrotu 6rodk6w, o) Pzewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej.

i

J. Do wniosku bezrobotny dol4cza:

1) dokument potwierdzaj4cy formg u2ytkowania nieruchomo6ci lub lokalu: - nieruchomoS6 lub lokal wlasny - aktualny wypis z ksiggi wieczystej (uzyskany w okresie do 3 miesiqcy pzed dniem zlo2enia wniosku) lub inny dokument

potwierdzajqcy wlasno56, - nieruchomo66 lub lokal wynajety - przedwstgpna umowa najmu, dzier2awy,


(

na okres dlu2szy ni2 12 miesigcy od rozpoczgcia planowanej dzialalno6ci ), lub oSwiadczenie podmiotu, od kt6rego bqdzie wynajmowany lokal mo2liwoSci wynajmu najp62niej dniem rozpoczgcia dzialalnoSci gospodarczej.

uzyczenia

o

z

W przypadku umowy najmu, dzieraavry lub u2yczenia wnioskodawca winien przedlo2y6 ww. dokument do dnia podpisania umowy o przyznaniu Srodk6w na podjgcie dzialalnoSci.

2)o5wiadczenie o kozystaniu lub nie kozystaniu, w okresie 5 lat poprzedzajqcych dziei zlo2enia wniosku, ze Srodk6w Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjgcie dzialalno3ci gospodarczej lub rolniczej; 3)oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w okreSlonych w rozpotzqdzeniu do otzymania Srodk6w na podjgcie dzialalnoSci gospodarczej lub pzystqpienia do istniejqcej sp6ldzielni socjalnej ; 4)oSwiadczenie o nie prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej w okresie 12 miesigcy poprzedzajqcych zlozenie wniosku; przeznaczeniem; S)oSwiadczenie o wykozystaniu pzyznanych Srodk6w zgodnie O)oSwiadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesigcy po dniu rozpoczecia prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej; 7)oSwiadczenie o niekaralnoSci w okresie 2 lat przed dniem zlo2enia wniosxu za przestgpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny; 8)o6wiadczenie o nie zlozeniu wniosku o pzyznanie Srodk6w na podjqcie dzialalno6ci gospodarczej lub wniosku o pzystqpieniu do spoldzielni socjalnej, do innego starosty; 9)o6wiadczenie wnioskodawcy o obowi4zku zlo2enia zabezpieczenie w formie poreczenia , weksla z porgczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub zeczach, blokady rachunku bankowego albo aktu notarialnego o poddaniu sig egzekucji przez dlu2nika na wypadek nie dokonania a trolu wtaz z ustawowymi odsetkami w przypadku wykorzystania niezgodnego z pzeznaczeniem payznanych Srodk6w lub prowadzenia dzialalnoSci pzez okres kr6tszy ni2 12 miesigcy albo naruszenia innych warunk6w umowy. 10) dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej wwybranym profilu, np. Swiadectwa szkolne, certyfikaty, za6wiadczenia, dyplomy, umowy cywilnoprawne, listy referencyjne. 11) deklaracje wsp6lpracy lub listy intencyjne dotycz4ce planowanej dzialalnoSci 12)dokumenty potwierdzajqce uzyskanie niezbqdnych pozwolei do prowadzenia planowanej dzialalno6ci gospodarczej, je2eli wymagajq tego odrgbne przepisy prawa. 13)Dokument potwierdzajecy rozdzielnoS6 majqtkowq wnioskodawcy lub porgczyciela, sentencja wyroku sqdowego o rozwodzie wnioskodawcy lub porqczyciela. 14) inne dokumenty ustalone p"zez PUP, aviqzane z rodzaiem planowanej dzialalnoSci.

z

4. Bezrobotny zamiezajqcy przystqpi6 do istniejqcej spoldzielni socjalnej dolqcza do wniosku pisemnq informacjg tej sp6ldzielni dotycz4c4:

a) pzyjgcia bezrobotnego.do sp6ldzielni socjalnej jako czlonka, po wniesieniu wptaty w wysoko6ci okreslonej w tej informacji, b) nie zalegania przez spoldzielnie socjaln4w dniu wydania informacji z oplaceniem w terminie skladek na ubezpieczenia spoteczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczert Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiqzafi cywilnoprawnych. 5.

Wniosek o przpnanie 5rodk6w na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej mo2e by6 uwzglgdniony , po spelnieniu pzez bezrobotnego nastgpujqcych warunk6w:


a) w okresie 12 miesigcy popzedz{qcych zlo2enie wniosku nie odm6wil bez uzasadnionej przyc4ny pzyjgcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staZu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac spolecznie uzytecznych, prac interwencyjnych lub rob6t publicznych, b) nie otrzymaf w okresie 5 lat poprzedzaj4cych zlo2enie wniosku po2yczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych Srodk6w na podjgcie dzialalnoSci gospodarczej lub rolniczej, c) nie otzymal dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych Srodk6w na podjqcie dzialalno6ci gospodarczej, d) spelnia warunki do uzyskania pomocy de minimis, o czym mowa w g 3 ust. 9 niniejszego regulaminu, e) spoldzielnia socjalna, do kt6rej ma zamiar pzystqpi6 nie zalega z oplacaniem skladek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiqzafi cywilnoprawnych. nie prowadzil , nie mial zarejestrowanej dzialalnoSci gospodarczej w okresie 12 miesiecy poprzedzajqcych zlo2enie wniosku o pzyznanie Srodk6w na podjgcie dzialalnoSci gospodarczej s) nie byl w okresie 2 lat pzed zloZeniem wniosku skazany za pzestgpstwo pzeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny; h) wniosek jest kompletny i prawidlowo sporzedzony.

s5 1) dzialalnoS6 gospodarcz4 prowadzonq (wykonywanq) wylqcznie poza granicami kraju, 2) dzialalno66 gospodarczq prowadzon4 w formie spolek osobowych i handlowych 3) dzialalnoSd gospodarcz4 wykluczon4 rozpozqdzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Uz. UE L 379 z 28.12.2006, str.S), albo pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu przepis6w rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 pa2dziernika 2004r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TraKatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora

w

rolnego (Dz.Uz. UE L 325 z 28.10.2004, str.4) albo pomoc de minimis w rybol6stwie w rozumieniu pzepis6w rozpozqdzenia Komisji (WE) nr 87512007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybol6stwa i zmieniajqcego rozporzadzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25 lipc,a 2007 r., str. 6), i s4 udzielane zgodnie z przepisami tych rozporzqdzefi, z wyl4czeniem Srodk6w pr4znanych na podjecie dzialalnoSci gospodarczej w

zakresie krajowego transportu os6b taks6wkami. 4) handel obwo2ny oraz sptzedaz poza sieci4 sklepowq 5) prowadzenie biura kredytowego i po2yczkowego, punktu kasowego (optat) bez wspolpracy z bankiem, SKOK lub Pocztq Polsk4 6) prowadzenie lombardu 7) prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich 8) ustugi wr62biarskie i ezoteryczne 9) prowadzenie dzialalnogci gospodarczej to2samej z dzialalnoSci4 gospodarczq wsp6lmat2onka.

2)' O Srodki na podiecie dzialalno6ci nie moze ubiegae sie bezrobotny' kt6Jego wsp6lmazonek pozostajqcy z nim we wsp6lnocie majqtkowej jest w trakcie realizacji


takiej umowy lub umowy o po2yczkg na rozpoczgcie dzialalno6ci gospodarczej. 3) Srodki na oodjwie przez bezrobotnego dzialalno6ci qosoodarczej nie mog4 pzeznaczone na pokrycie nastepuiqcych koszt6w:

byi

1) udzial6w w spolkach, 2) zakupu nieruchomo5ci oraz kiosk6w, kontener6w itp.

3)zakupu samochod6w osobowych

,

cig2arowych, ciqgnik6w, przyczep, d2wig6w samojezdnych 4)oplat ad.ministracyjnych, bankowych, skarbowych oaz zwiq!,anych uzyskaniem pozwolefi, licencji i koncesji S)fi nansowaniem um6w leasingu, kredytowych lub po2yczkowych, 6)koszt6w reklamy w mediach, 7)biezqcych.kgs.zt.6wzwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej, 8)przejgcie dzialalnosci gospodarczej od innego podmiotu, prz6zi,o rozumie sig sytuacjg, w kt6rej nastqpi jednoczesne odkupienie 6rodk6w trwatych i'obrotowych oo pouririoiu, oft) prowadzenie dzialalno6ci o gm samym profilu i w tym samym miejscu. 9)finansowanie zakupu od wspolmalzonka, os6b pozdstaiqcych bezrobotnym we wsp6lnym gospodarstwie domowym, 10)ko_szt6w okre6lonych w rozpozqdzeniu Komisji (wE) nr 1 998/2006 z dnia 1 5 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trakitu do pomocy de minimis (Dz.Lirz. UE L 379 z 28.12.2006r., str. 5), rozpozqdzeniu Komisji (WE) nr ISSS1ZOOI z dnia 20 grudnia 2oo7 r. w sprawie stosowania art. 87 i 8g rraktatu wE w odniesieniu do pgmocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. urz. UE L337 221.12.2007 r., str. 35 i rozpozqdzeniu Komisji (WE) nr 87512007 z dnia 24 tipca 2007 r. w spawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu wE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora i zmieniaiqcego rozporzqdzenie (wE) nr iaaonoo+ (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r., str. 6).

z

z

2)wnioskodawca obowi4zany jest zlo2y6 zabezpieczenie w formie porgczenia , weksla z poreczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego albo aktu notarialnego o poddaniu sig egzekucji pzez dlu2nika. 3). Porqczenie jako zabezpieczenie powinno by6 dokonane przez co najmniej 2 osoby, ka2dego porgczyciela nie hniej niz ft9ry-ch- -stale dochody miesiqcznie wynosz4 1 500, 00 zl brutto lub 3 osoby, kt6rych state miesigczne dochodywynosz4 - ka2dego porgczyciela nie mniej ni2 1 300,00 brutto. Dopuszcza sig mo2liwos6 przyigcia porgczelig zlo2onego pzez jednq osobg przypadku dochod6w porgczyciela w wysokoSci co najmniej 3-krotnego minimalnego wynagrodzenia Porgezycielem nie moze by6 mal2onek wnioskodawcy pozostaiqcy z nim we wsp6lnocie maj4tkowej oraz osoba bqd4ca dlu2nikiem Funduszu Pracy lub kt6ra porqczyla tak4formg pomocy lub poZyczkg z Funduszu Pracy innej osobie bedacej dlu2nikiem tego Funduszu.

-

zl

w

7)

Ostatecznq decyzjg w sprawie liczby porgczycieli podejmuje Dyrektor Uzgdu, uwzglqdniaj4cwysoko6d przyznanych 6rodk6w iosiqgane przezpoteczycieli dochody.

8) Koszty zt'ti4zane

z zabezpieczeniem zwrotu, w tym tak2e zabezpieczenia po wyg a6n igciu umowy, ponosi wnioskodawca.

z

usuniqciem tego

9) Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu Srodk6w na podjgcie dzialalno6ci konieczna jest zgoda wsp6lmalZonka wnioskodawcy pozostajqcego z nim we wsp6lnocie majqtkowej i wspolmal2onka porqczyciela pozostaj4cego z nim we wsp6lnocie maj4tkowej wyra2ona podpisem zlozonym w obecno6ci upowa2nionego pracownika Powiatowego Urzpdu Pracy w Gnie2nie lub po6wiadczonego notarialnie. Przy porgczeniu nale2y ponadto pzedlo|^yt w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Gnie2nie


zaSwiadczen ia o osiqga nych Wzez p oteczy ciel i stalych dochodach.

s6 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatowy Urz4d Pracy w Gnie2nie przystqpi do skierowania wnioskodawcy na finansowany ze 6rodk6w Funduszu Pracy kurs dla os6b rozpoczynajqcych dzialalno66 gospodarczq.

s7 1) Bezrobotny, kt6ry otrzyma Srodki na podjgcie dzialalno6ci jestzobowiqzany umowqdo:

-

zarejestrowania dzialalnoSci wskazanej we wniosku w terminie okreSlonym w umowie - nie p62niej jednak ni2 w ciqgu 1 miesiqca od daty podpisania umowy. DzialalnoS6 winna byd prowadzona przez co najmniej 12 miesigcy, pod rygorem okreSlonym w punkcie 4. rozliczenia sig z calej sumy otzymanych Srodk6w w terminie do dw6ch miesigcy od dnia podjgcia dzialalno6ci gospodarczej pzedstawienia do rozliczenia pzyznanych 6rodk6w nastgpuj4cych dokument6w ( w oryginale i kserokopii):

o . . r . 2)

zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej za6wiadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON za6wiadczenie o nadaniu numeru identfikacyjnego NIP zaSwiadczenie z Uzgdu Skarbowego potwierdzajqcego zgloszenie jako podatnik z tytulu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej zaSwiadczenie zgloszenia do Zakladu Ubezpieczef Spolecznych

Bezrobotny, kt6ry otzyma Srodki na podjgcie dzialalno6ci jest zobowiqzany do ich przeznaczeniem pzedstawienia stosownych wykozystania zgodnie dokument6w potwierdzajqcych zakup zgodnie ze specyfikacjq przedstawion4 we wniosku w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjqcia dzialafnoSci gospodarczej oraz zgodnie z ptzeznaczeniem Srodk6w otrzymanych przez bezrobotnego. Powiatowy Uzad Pracy w Gnie2nie w trakcie realizacji umowy przeprowadza kontrolg w celu sprawdzenia wiarygodnoSci informacji i zlo2onych dokument6w. Podczas kontroli musi udostgpni6 zakupiony sprzgt oraz dokumenty rozliczeniowe z Urzgdem Skarbowym Zakladem Ubezpieczeri Spolecznych dot. prowadzonej dzialalnoSci

z

i

i

3)'

Rozliczenie wydatkowania pzez bezrobolnego otrzymanych Srodk6w na podjqcie dzialalnosci gospodarczej jest dokonywana w kwocie brutto. Dokumentami potwierdzaj4cymi sq faktury Yat oraz rachunki imienne lub umowy kupna sprzeda2y.

4)' Bezrobotny, K6ry otrzyma i;rodki na podjqcie dzialalnosci

gospodarczej, zobowi4zahy jest , w terminie 30 dni od dnia otzymania wezwania, do ich zwrotu wraz z dstawowymi odsetkami od dnia ich uzyskania , je2eli: a) otzymane Srodki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,


b) bgdzie prowadzil dzialalno66 gospodarczq lub bgdzie czlonkiem spotdzielni socjalnej przez okres kr6tszy ni2 12 miesigcy (do okresu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej zalicza siq przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powolania do odbycia zasadniczej lub zastQpczej slu2by woskowej), c) podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesigcy prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, d) zlo?yl niezgodne z prawdq o6wiadczenia, o kt6rych mowa w g 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, e) naruszyl inne warunki umowy.

5)

Dzialalno66 gospodarcza musi byd prowadzona na terenie miasta Gniezna lub powiatu gnie2nieiskiego.

s8 1)

Osoba, kt6ra otrzyma 6rodki na podjqcie dzialalno6ci zobowi4zuje siq do nieanrlocznego zawiadomienia Powiatowego Urzgdu Pracy w Gnie2nie o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania prowadzenia dzialalnoSci lub innych okoliczno6ciach majqcych wplyw na realizacjg zobowiqzai wynikaj4cych z umowy.

i

2) Brak zgody Starosty GnieZnie6skiego na zmiane profilu dzialalno6ci

w okresie 12 miesigcy od jej rozpoczgcia po otzymaniu 6rodk6w mo2e by6 podstawe do wypowiedzenia umowy. Postanowienia S 7 pkt 4 stosuje sie odpowiednio.

Gniezno, dnia 27 luty 2008

r.

/Regulamin%20przyznawan  
/Regulamin%20przyznawan  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/498655f7-9555-4f3c-9443-191d93e79b8b/Regulamin%20przyznawania%20bezrobotnym%20jednorazowych%20%C5%9...

Advertisement