Page 1

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ

na zasadach określonych w art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

Imię i nazwisko ............................................... PESEL ............................................................. Seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku cudzoziemca) .............................. Adres zamieszkania …………………………………… .......................................................................

Kwota pożyczki szkoleniowej ....................................................................... w tym: •

kwota należnej instytucji szkoleniowej ..........................................................................................................

kwota przewidziana na finansowanie innych kosztów szkolenia : o

.......................................................................

o

.......................................................................

o

.......................................................................

Nazwa szkolenia ......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... Termin szkolenia ....................................................................... Nazwa instytucji szkoleniowej .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... Adres instytucji szkoleniowej ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Uzasadnienie potrzeby udzielenia pożyczki szkoleniowej : ………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data ..................................

............................................. podpis wnioskodawcy

/Wniosek%20o%20udzielen  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/d228737c-bed2-432e-b517-9e02220b3535/Wniosek%20o%20udzielenie%20po%C5%BCyczki%20szkoleniowej2012061...

Advertisement