Page 1

Załącznik nr 7

UMOWA nr .................... dot. organizacji szkolenia zawarta w dniu dd.mm.rok. w Gnieźnie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: .......................... w trybie ............................................ pomiędzy stronami: Starostą Gnieźnieńskim – jako organem administracyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego w imieniu którego działa 1. ................................................................................................................................................... Numer NIP: .............................. Numer REGON: ........................... zwanym dalej w umowie „Zamawiającym” a Instytucją Szkoleniową – .................................................................................................................................................. Numer NIP: ................................ Numer REGON: ........................... reprezentowaną przez: 2. ................................................................................................................................................... zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”

§ 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia w ramach:* „...................................................” 1.Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zamówienia. § 2. 1.Szkoleniem obejmuje się ... osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, w grupie gwarantującej należyte opanowanie programu przewidzianego szkoleniem. 2.Termin szkolenia i miejsce szkolenia: a) szkolenie odbędzie się w terminie: ................................................ b) miejsce szkolenia:………………………………………………….


3.Szkolenie obejmuje: ......... godziny zegarowe zajęć, w tym ...... godz. zegarowe zajęć teoretycznych i .....godz. zegarowe zajęć praktycznych. 4.Koszt szkolenia wynosi: a) .......... zł/osobę skierowaną na szkolenie b) koszt osobogodziny ............ zł * wskazane zostanie źródło finansowania szkolenia § 3. 1.Podstawą przyjęcia na szkolenie jest wykaz osób skierowanych na szkolenie wystawiony przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do umowy). Powyższy wykaz osób skierowanych na szkolenie zostanie dostarczony Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia, a w przypadku wymiany osób o której mowa w § 4 ust. 8 najpóźniej w dniu skierowania osoby wstępującej. 2.Program szkolenia – harmonogram (załącznik nr 2 do umowy) oraz kalkulację jego kosztów uzgodniono na podstawie złożonej oferty. 3.Wykonawca zobowiązuje się do dokładnego dokumentowania preliminowanych wydatków na szkolenie. § 4. Wykonawca zobowiązuje się do: 1.Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy. 2. Realizacji szkolenia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem uczestników szkolenia, zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia osób wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do umowy) oraz osób wskazanych przez Zamawiającego, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej niezwłocznie po ubezpieczeniu uczestników szkolenia. 4.Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, b) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone, c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia. 5.Sprawowania nadzoru wewnętrznego służącemu podnoszeniu jakości szkolenia.


6.Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 7.Bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej, imiennie o nieobecności na szkoleniu osób skierowanych przez PUP, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania (w dniu wystąpienia absencji) – pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Zawiadomienie powinno zostać przesłane faksem na nr 061/ 426 11 62. 8.Jeżeli uczestnik przerwie szkolenie w okresie nieprzekraczającym 20% łącznego okresu trwania szkolenia lub odmówi udziału w szkoleniu Zamawiający może skierować na zwolnione miejsce inną osobę bezrobotną, która zobowiązana jest realizować obowiązki uczestnika szkolenia na zasadach określonych niniejszą umową. W takim przypadku Zamawiający pokryje jedynie koszt odpowiadający kosztowi szkolenia przewidzianego dla jednej osoby. Ponadto w każdym przypadku przerwania lub nie podjęcia szkolenia po skierowaniu przez uczestnika zapłata należności za jego szkolenie i osoby wstępującej na jego miejsce nastąpi w sposób proporcjonalny do liczby godzin, w których te osoby uczestniczyły. 9.Powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie egzaminu końcowego uczestników szkolenia. 10.Przekazywania Zamawiającemu listy obecności na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3-go dnia każdego kolejnego miesiąca bądź w ciągu 3 dni od zakończenia szkolenia. 11.Zapewnienia uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych oraz właściwych warunków do odbywania zajęć i BHP. 12.Przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenia wydania dokumentów o ukończeniu szkolenia. 13.Zapewnienia uzyskanym danym osobowym osób bezrobotnych ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 14.Przeprowadzenia wśród uczestników ankiet służących do oceny szkolenia – wzór ankiety stanowi załącznik nr 4 do umowy. 15.Przechowywania dokumentów związanych z organizacją szkolenia do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. * 16.Umieszczenia logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji szkolenia.* 17.Umieszczenia informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscu prowadzenia szkolenia.* § 5. Zamawiający zastrzega sobie: 1.Prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników. 2.Prawo uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników szkolenia, która będzie prowadzona w formie egzaminu. 3.Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.


§ 6. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wartości zamówienia. 2.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 3.Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. § 7. 1.Każdy uczestnik szkolenia, po pozytywnym jego ukończeniu otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji (według załączonego do umowy wzoru – załącznik nr 5).* * Dla szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 7 pkt 1. otrzymuje brzmienie: 1. Każdy uczestnik szkolenia po pozytywnym jego ukończeniu otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji oznaczony logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypem Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia powyższej informacji na dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia należy wydać dodatkowe zaświadczenie z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (według załączonego do umowy wzoru – załącznik nr 5). 2.Wykonawca przekazuje niezwłocznie do PUP kopię zaświadczeń oraz imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, a także imienny wykaz osób, które szkolenia nie ukończyły, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego oraz kserokopię protokołu egzaminacyjnego. * dotyczy szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. § 8. 1.Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pokryje koszty szkolenia z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 7 oraz § 10 ust. 5, w wysokości zgodnej z ofertą (ilość osób uczestniczących w szkoleniu x koszt szkolenia za 1 osobę skierowaną) tj. ...... zł/osobę skierowaną na szkolenie (słownie: ................................................................................................ 00/100). W grupie ... osobowej koszt szkolenia wynosi ....................................................................... 2.Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu szkolenia i przedstawieniu dokumentacji określonej w § 4 i § 7 oraz prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z załącznikiem wyszczególniającym kategorie wydatków (osobny rachunek/faktura dla każdego źródła finansowania). Termin płatności rachunku/faktury do 30 dni od jej otrzymania. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji okres 30 dni, o którym mowa wyżej liczony będzie od daty wpływu ostatniego wymaganego w umowie dokumentu. Za dzień uregulowania należności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 9. 1.Zamawiający wskazuje do współpracy: ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


2.Wykonawca wskazuje do współpracy:. ............................................................... § 10. 1.Dopuszcza się możliwość zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, których na dzień składania ofert nie można było przewidzieć. Zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, nowe miejsce szkolenia musi być zgodne z wymaganiami SIWZ oraz standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. 2.Dopuszcza się możliwość zmiany kadry dydaktycznej tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych. Dokonana zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, a zgłoszony wykładowca powinien legitymować się nie niższymi kwalifikacjami, doświadczeniem, wykształceniem. 3.Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zmiany harmonogramu szkolenia o ile zachowany zostanie całkowity czas trwania szkolenia określony w § 2 ust. 2 pkt a i ust. 3, w tej sytuacji również wymagane jest powiadomienie i akceptacja Zamawiającego. 4.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 11. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. § 12. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

....................................... /Zamawiający/ Załączniki do umowy: - wykaz osób skierowanych na szkolenie - załącznik nr 1, - program szkolenia - harmonogram - załącznik nr 2, - lista obecności - załącznik nr 3 - wzór ankiety – załącznik nr 4, - wzór zaświadczenia – załącznik nr 5.

......................................... /Wykonawca/


Załącznik nr 1

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH NA SZKOLENIE Termin kursu od dd.mm.rok. do dd.mm.rok. 1. Imię i nazwisko uczestnika Nr PESEL ............................

adres zamieszkania

WYKAZ OSÓB DO UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ

1. Imię i nazwisko uczestnika Nr PESEL ............................

....................................... /Zamawiający/

adres zamieszkania

......................................... /Wykonawca/


Załącznik nr 2

(PIECZĘĆ WYKONAWCY)

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa szkolenia: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………... Zakres szkolenia: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ……...…… 2. Czas trwania szkolenia jednej osoby wynosi: …………………..godzin, ……………………..dni, ………………………….godzin dziennie - w tym zajęcia teoretyczne: …………………..godzin, ………………………dni, - w tym zajęcia praktyczne: …………………..godzin, ……………………….dni. Średnio: …………………. godzin zegarowych tygodniowo. Ogółem czas trwania szkolenia wynosi: ............................................ godzin. Sposób organizacji szkolenia: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: a) badania lekarskie TAK/NIE (proszę o podkreślenie TAK lub NIE) …………………..................……………. ………………………………………………………………………………….............................……………….. b) inne wymagania ………………………………………………………………............................…………...... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

4. Cele szkolenia: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 5. Plan nauczania: Imię Temat zajęć

SUMA GODZIN ZAJĘĆ

Treść zajęć

Wymiar zajęć (w godzinach

i nazwisko

zegarowych) teoretyczne praktyczne

wykładowcy


6. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 7. Przewidziane sprawdziany i egzaminy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................... /Zamawiający/

......................................... /Wykonawca/


(PIECZĘĆ WYKONAWCY)

Temat zajęć

HARMONOGRAM SZKOLENIA Ilość godzin zegarowych teoretycznych praktycznych

...............................................................dnia, .................................

Termin przeprowadzenia zajęć data godziny od-do

Imię i nazwisko wykładowcy instruktora

lub

........................................................ /pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/


…………………………..

Załącznik nr 3

Pieczątka firmy szkolącej

LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU OSOBY BEZROBOTNEJ SKIEROWANEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE Wypełnia jednostka szkoląca:

Nazwa szkolenia ……………………...………………………………………………………………. ……………….… Imię i nazwisko uczestnika szkolenia ………………………………….. PESEL……………………………………….. Data rozpoczęcia szkolenia …………………………..data zakończenia szkolenia ……………………. Lista obecności za miesiąc……………………………………………………………………………………………...... Liczba godzin nieobecności na szkoleniu Usprawiedliwione godziny (łącznie)

nie usprawiedliwione godziny (łącznie)

Liczba godzin obecności na szkoleniu

podpis osoby z jednostki szkolącej

Oznaczenia w tabeli wpisane przez jednostkę szkolącą: • „—‘’ tzn. pozioma kreska – gdy w danym dniu wypada sobota, niedziela lub inne święto • „CH” – nieobecność spowodowana zwolnieniem lekarskim na druku ZUS ZLA, które należy dołączyć do listy obecności • „NU” - nieobecność usprawiedliwiona potwierdzona dokumentem lub oświadczeniem urzędowym, które należy dołączyć do listy obecności • „NN” - pozostałe nieobecności- nieusprawiedliwione Dzień miesiąca

Liczba godzin

Podpis uczestnika szkolenia

Dzień miesiąca

Liczba godzin

Podpis uczestnika szkolenia

Dzień miesiąca

1

1 2

2 3

2

1 3

2 4

3

1 4

2 5

4

1 5

2 6

5

1 6

2 7

6

1 7

2 8

7

1 8

2 9

8

1 9

3 0

9

2 0

3 1

1 0

2 1

1 1

2 2

Liczba godzin

Podpis uczestnika szkolenia

Zatwierdzam: …….………………………


Załącznik nr 4 (dot. szkoleń z Funduszu Pracy)

ANKIETA dla absolwentów szkolenia Szanowni Państwo Powiatowy Urząd Pracy chciałby uzyskać Państwa opinię na temat kończącego się szkolenia. Jednym z zadań urzędu jest zapewnienie uczestnikom wysokiego poziomu szkolenia. Opinia Państwa będzie bardzo przydatna zarówno dla nas, jak i dla instytucji szkolącej oraz pozwoli dostosować szkolenia oraz ich jakość do Państwa oczekiwań. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i przekazanie nam w miarę możliwości wyczerpujących informacji /przy każdym pytaniu zakreślając kółkiem wybraną odpowiedź/ Ankieta jest anonimowa. I. Informacje o uczestniku szkolenia: * Płeć: kobieta mężczyzna Wiek: 18-24 25-34 35-44

45 lat i więcej

Wykształcenie: * gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące wyższe Czas pozostawania bez pracy: * do 6 miesięcy od 6 – 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy II. Ocena szkolenia: * 1. Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? * TAK NIE 2. Czy zakres tematyczny szkolenia – zdaniem Pani/Pana był wystarczający? TAK NIE Jeżeli nie, to jakie zagadnienia byłyby niezbędne do uwzględnienia w programie szkolenia? ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 3. Czy w zakresie tematycznym szkolenia były zagadnienia, które uważa Pani/Pan za zbędne? * TAK NIE Jeżeli tak, to jakie zagadnienia w programie szkolenia należałoby pominąć? ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 4. Czy odpowiadał Pani/Panu sposób prowadzenia zajęć? * TAK NIE Uwagi i propozycje nt. sposobu prowadzenia szkolenia? …………………... ……………………………………………………………………………….. . …………………………………………………………………………….... 5. Jak Pani/Pan ocenia organizację zajęć pod względem (prosimy zastosować skalę 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą): 1. czasu, w którym się odbywały


2. 3. 4. 5.

miejsca szkolenia wyposażenia technicznego technicznego poziomu wiedzy prowadzącego zajęcia zdolności przekazywania umiejętności praktycznych

6. Czy zamierza Pani/Pan poszukiwać pracy zgodnie z uzyskanymi w wyniku szkolenia umiejętnościami? * TAK NIE Jeżeli nie, prosimy o krótkie uzasadnienie dlaczego? ……………………….. ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………... 7. Inne uwagi i propozycje dotyczące szkolenia: ……………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… * przy właściwej odpowiedzi zakreślić kółkiem Prosimy sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


ANKIETA

Załącznik nr 4 (dot. szkoleń z EFS)

Szanowni Państwo uczestniczyliście w projekcie „Perspektywa” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom szkolenia, w którym Państwo uczestniczyli, a także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które zdaniem Państwa mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczyli. Proszę ocenić poszczególne elementy szkolenia, przyznając odpowiednią punktację w skali od 1 (najsłabsza ocena) do 5 (najwyższa ocena). 1. Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia? 1

2

3

4

5

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. 2. Jak ocenia Pan/Pani wartość merytoryczną szkolenia? ocena ogólna 1

2

3

4

5

w tym: Jak ocenia Pan/Pani materiały szkoleniowe otrzymane w czasie szkolenia? 1

2

3

4

5

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. Co sądzi Pan/Pani na temat czasu trwania szkolenia oraz programu zajęć? Szkolenie trwało: Program był:

zbyt długo

odpowiednio długo

zbyt przeładowany

zbyt krótko

odpowiedni

za mało nasycony

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. Jak ocenia Pan/Pani wykładowcę(ów) prowadzącego(ych) szkolenie? Przygotowanie merytoryczne: 1

2

3

4

5

3

4

5

Sposób prowadzenia zajęć: 1

2

Uwagi: …………………………………………………………………………………….


3. Jak ocenia Pan/Pani przydatność zdobytej wiedzy w życiu i swojej przyszłej pracy? 1

2

3

4

5

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. 4. Czy Pana/Pani zdaniem forma wsparcia była adekwatna do potrzeb zawodowych? TAK

NIE

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. 5. Jakie korzyści przyniosło Panu/ Pni uczestnictwo w projekcie? uzupełnienie kwalifikacji, podwyższenie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększenie motywacji i chęci do podjęcia pracy, uzyskanie umiejętności współpracy w grupie, nabycie umiejętności prezentacji podczas rozmowy z pracodawcą, przygotowanie CV i listu motywacyjnego. inne: ………………………………………………………………………………. Uwagi:…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. 6. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena szkolenia? 1

2

3

4

5

Uwagi: ……………………………………………………………………………………. 7. Zagadnienia, o które powinno być poszerzone szkolenie: Uwagi: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 8. Zagadnienia, o które powinno być skrócone szkolenie: Uwagi: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. 9. Czy zakończył(a) Pan/Pani udział w proponowanej formie wsparcia? TAK

NIE

Jeżeli NIE proszę podać powód przerwania: …………………………………………….. 10. Czy otrzymywał(a) Pan/Pani zwrot kosztów przejazdów?


TAK

NIE

NIE DOTYCZY

METRYCZKA 11. Płeć Kobieta

Mężczyzna

12. Wiek 18 – 24 lata

35 – 44 lata

25 – 34 lata

45 lat i więcej

13. Wykształcenie podstawowe gimnazjalne

pomaturalne wyższe

ponadgimnazjalne 14. Staż pracy brak stażu

powyżej 5 lat do 10 lat

do 1 roku

powyżej 10 lat do 20 lat

powyżej 1 roku do 5 lat

powyżej 20 lat

15. Czas pozostawania bez pracy (licząc od ostatniej rejestracji w PUP): do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


Załącznik Nr 5

Wzór

...................................... (pieczęć organizatora kształcenia) ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia Pan .......................................................................................................................... (imię/imiona i nazwisko) urodzony..... dnia .................... r. w ...................................... woj. ......................... numer PESEL ............................. ukończył ................................................................................................................. (nazwa formy kształcenia) Zorganizowane przez .............................................................................................. (nazwa organizatora kształcenia) ................................................................................................................................. w okresie od dnia ........ .... r. do dnia ....... ...... r. Celem szkolenia było ............................................................................................. (nazwa formy kształcenia) ............................................................................................................................... .

........................., dnia ..................... .... r. (miejscowość) Nr z rejestru ............. ….. …………….............................................


(pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez organizatora kształcenia)

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

............................................................................ (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej przez organizatora kształcenia)


Załącznik nr 5*

Zaświadczenie Ukończenia kursu: „.........................................” Pani/a

................ Szkolenie zostało przeprowadzone przez: .................................................................... w terminie od dd.mm.rok do dd.mm.rok na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w ramach realizowanego projektu „................” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet ... Działanie ...... Poddziałanie ........

………............................................................ Dyrektor (kierownik) instytucji prowadzącej kurs

................................................................. miejscowość i data

* dotyczy szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/zał._nr_7201104111455  
/zał._nr_7201104111455  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/46003904-d3bd-4a6a-a05b-8c18652e566d/zał._nr_7201104111455.doc

Advertisement