Page 1

Załącznik nr 6 do wniosku

OŚWIADCZENIE O WYRAśENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH* W związku ze złoŜonym wnioskiem o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

1. 2. 3. 4.

Oświadczam, iŜ przyjmuje do wiadomości, Ŝe: administratorem zebranych danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, moje dane osobowe będą przetwarzane, dane dotyczące mojej firmy będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Pracy www.pup-gniezno.pl, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych .

………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ I DATA

….…….…………..……………………………. CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY

* Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

1

/załącznik%20nr%206%2  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/5b8812e1-2eb8-49e4-bcdd-51e140fd1433/załącznik%20nr%206%20do%20wniosku201203281517.pdf