Page 1

Załącznik nr 2 ..............................................

.....................................................

pieczęć pracodawcy

(miejscowość, data)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa i adres pracodawcy)

nr telefonu ..............................................NIP ............................................................................... Regon ....................................................EKD .............................................................................. zobowiązuje się do zatrudnienia Pana/i ....................................................................................... zamieszkałego/łej ......................................................................................................................... na stanowisku ............................................................................................................................... (nazwa stanowiska pracy)

w ciągu 30 dni po ukończeniu .................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa studiów podyplomowych)

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz do zawiadomienia w formie pisemnej w okresie do 5 dni Urzędu o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej w/w osobie bezrobotnej.

......................................................... podpis i pieczątka osoby upoważnionej

/Załącznik_nr_2201012  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/2f8e2cad-c867-476d-99f6-69b075eed1ca/Załącznik_nr_2201012211339.pdf