Page 1

Załącznik nr 3 do wniosku

Oświadczenie Osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, Ŝe: 1. nie korzystałem z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2. nie posiadałem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŜenia wniosku; 3. nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; 4. nie byłem karany w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5. rezygnuję z moŜliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; 6. nie złoŜyłem wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 7. nie przejmę działalności gospodarczej od innego podmiotu, przez co rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych od innego podmiotu z jednoczesnym prowadzeniem działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu co inny podmiot. W przypadku zakupu uŜywanego środka trwałego zobowiązuję się do złoŜenia deklaracji sprzedającego środek trwały określającej jego pochodzenie, przy czym cena zakupu środka trwałego uŜywanego nie moŜe przekroczyć jego wartości rynkowej i musi być niŜsza niŜ koszt podobnego nowego sprzętu oraz deklaracji sprzedającego środek trwały potwierdzającej , Ŝe w okresie ostatnich 7 lat uŜywany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej. 8. w lokalu, w którym będę prowadził działalność gospodarczą nie będzie prowadzona działalność przez inny podmiot.

Pouczenie: Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznania mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Data……………………………

Podpis………………………………

1

/załącznik%20nr%203%2  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/ceb790d8-c8a9-40c5-b054-60aeb2c2b176/załącznik%20nr%203%20do%20wniosku201203281516.pdf

/załącznik%20nr%203%2  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/ceb790d8-c8a9-40c5-b054-60aeb2c2b176/załącznik%20nr%203%20do%20wniosku201203281516.pdf

Advertisement