Page 1

Zalqcznik do

n.4

zara4d..r,it

lI;*iTlPUP

\r 7 w Gnie,nie

Regulamin refundacji koszt6w wyposaienia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Postanowienia og6lne

s1 Pomoc, o kt6rej mowa w tldule udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2o04 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. u. z20OBr. Nr69 poz. 415zp62n.zm.), 2) Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki pracy dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotneâ‚Źo oraz przyznawania bezrobotnemu 6rodk6w na' poiigcie dzialalno6ci gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz. 512), 3) Kodeksu cywilnego, 4) niniejszego regulaminu oraz pzepis6w prawnych, do K6rych niniejszy regulamin odwoluje sig.

i

z

s2 1.

2.

3.

Starosta mo2e zrefundowa6 podmiotowi prowadzecemu dzialalno6d gospodarczA z!\ranemu dalej ,,podmiotem", koszty wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko6ci okreSlonej w umowie, nie wyzszej niz okreclona w g 3 ust. 4.

Refundacja, o kt6rej mowa w niniejszym regulaminie udzielana jest przez Starostg Gnie2nieiskiego w ramach przyznanych Srodk6w przeznac,zonych na ich finansowanie. Refundacja ptryzna\ ana jest na wniosek podmiotu, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepis6w rozpoz4dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimisw rybol6wstwie, w rozumieniu pzepis6w rozporz4dzenia Komisji (WE) N 87512007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dfa seKora rybol6wstwa i zmieniaj4cego rozporz4dzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.Q7.2007, str. 6), w zakresie pzetw6rstwa lub wprowadzania do obrotu

i

z

produkt6w rybol6wstwa, sq udzielane zgodnie pzepisami tych rozpoz4dzei, z wylqczeniem Srodk6w pzyznawanych w zakresie krajowego transportu os6b taks6wkami.

Refundacji nie udziela sie, je2eli l4cznie z inn4 pomocq ze Srodk6w publicznych, niezale2nie od jej formy i2r6dla pochodzenia, w tym ze 6rodk6w z bud2etu Unii Europejskiej, udzielona w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczafnej intensywnoici pomocy oke5lonej dla danego ptzeznaeenia pomocy.


s3

1.

Wnioski rozpatrywane sq wedlug kolejnoSci zgloszefi, pzez Komisjg powolan4 pzez Starostq Gnie2niefiskiego.

2. O pt4znaniu lub odmowie

przyznania pomocy Powiatowy Uzqd Pracy w Gnie2nie powiadamia wnioskodawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia zlo2enia kompletnego wniosku. Pismo PUP o pzyznaniu lub odmowie Wzyznania pomocy nie stanowi decyzji administracyjnej i nie sfu2y od niego odwolanie.

3. W przypadku

niemozno6ci zalatwienia sprawy w tym terminie (np. konieczno66 uzupelnienia wniosku lub inne Wzyczyny) Powiatowy Uzqd Pracy w Gnieinie zawiadamia wnioskodawcq o przyczynie aMoki i wskazuje nowy termin zalatwienia sprawy. W przypadku nieuwzglgdnienia wniosku starosta podaje przyczynq odmowy.

4.

Wysoko5d refundacji nie mo2e pzekroczyt 6-krotno6ci przecietnego wynagrodzenia, z zachowaniem pzepis6w o maksymalnej intensywno6ci pomocy publicznej okre6lonych w rozpoz4dzeniu. Uwzglqdniajqc powylsze zasady Starosta mo2e okre6lie maksymalne kwote refundacji koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

\-,

5. Pod

pojqciem wynagrodzenie" rozumie siQ ptzecigtne wynagrodzenie w "pzecietne popzednim kwartale, od pienivszego dnia nastepnego miesiqca po ogloszeniu pzez Prezesa Gl6wnego Uzedu Statystycznego w Dzienniku Uzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Momtor Polski', na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczei Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p62n. zm. ). Wysoko56 pzecietnego wynagrodzenia, o kt6rej mowa w punkcie 4 i 5, jest przyjmowana na dziefi zawarcia umowy.

6.

Umowy o refundacje, o kt6rej mowa w S 2 ust. 1 niniejszego regulaminu zawierane sew formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci. Zmiana warunk6w umowy wymaga formy pisemnej po rygorem niewa2no6ci w formie aneksu i mo2e mied miejsce na wniosek kt6rejkohiviek ze stron. Wz6r umowy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

7.

Powiatowy Urzqd Pracy mo2e dokona6 kontroli wstgpnej pzed pzyznaniem refundacji oraz kontroli w zakresie pzestrzegania pzez podmiot warunk6w

8.

Refundacja koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowisk pracy jest dokonywana na wniosek podmiotu po pzedlozeniu rozliczenia poniesionych koszt6w, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spelnieniu warunk6w okreSlonych w zawartej

umowy.

umowie.

l0.Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych koszt6w jest dokonywane w kwocie brutto.

Warunki przyznawania refundacji

s4

1

Podmiot zamietzaiqcy wyposa2y6 lub doposa2y6 stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mo2e zlozye w Powiatowym uzQdzie pracy w Gnie2nie rldaScfuym 2e wzgledu na siedzibe tego podmiotu lub ze wzglqdu na miejsce wykonywania ptacy ptzez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundacjg ze Srodk6w Funduszu Pracy koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia slanowiska pracy zawierajqcy: 1) oznaczenie podmiotu, w tym: numer identyfikacyjny w krajowym rejestze podmiot6w

\-.


gospodarki narodowej REGON, numer iden$kacji podatkowej NlP, datg rozpoczecia prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, symbol podklasy rodzaju prowadzonej dzialalno6ci okreslony zgodnie z Polsk4 Klasyfikacjq Dzialalno5ci (PKD), oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej, 2) liczbe stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 3) kalkulacjq wydatk6w dla poszczeg6lnych stanowisk pracy i 2r6dla ich finansowania, 4) wnioskowan4 kwotg refundacji koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowiska pracy, 5) szczegolow4 specyfikacje i harmonogram wydatk6w dotycz4cych wyposazenia lub doposa2enia stanowiska pracy, w szczeg6lno6ci na zakup 6rodk6w trwalych, uzqdzefi, maszyn, w tym Srodk6w niezbednych do zapewnienia zgodno6ci stanowiska pracy z pzepisami bezpieczeistwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii; 6) rodzaj pracy, jaka bqdzie wykonywana pzez skierowanych bezrobotnych; 7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbedne do pracy, jakie powinni spelnia6 bezrobotni skierowani bezrobotni pzez powiatowy uz4d pracy; 8) proponowan4 formg zabezpieczenia zwrotu refundacji, o kt6rej mowa w $ 8 9) podpis podmiotu lub os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamiezajqcego wyposa2y6 lub doposa2y6 stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego. Do wniosku o refundacjg podmiot dol4cza oSwiadczenia o:

1) niezaleganiu w dniu zlo2enia wniosku z wyplacaniem w terminie wynagrodzen pracownikom oraz z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Ptacy onz Fundusz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych; 2) niezaleganiu w dniu zlo2enia wniosku z oplacaniem w terminie innych danin publicznych; 3) nieposiadaniu w dniu zlo2enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowi4zai cywilnoprawnych; 4) prowadzeniu dzialalnoici gospodarczej, rozumieniu pzepis6w swobodzie dzialalno6ci gospodarczej pzez okres co najmniej 6 miesigcy pzed dniem zlo2enia wniosku, z tym, ie do okresu prowadzenia dzialalnoici gospodarczej nie wlicza sig okresu zawieszenia dzialalno6ci gospodarczej; 5),niekaraf nosci w okresie 2 lat pzed dniem zlozenia wniosku za pzestepstwa pzeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czenrca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.); 6) nieznajdowaniu sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu W$cznych celu ratowania restruKuryzacji wsp6lnotowych dotyczqcych pomocy pafistwa pzedsigbiorstw (Dz. z 01.10.2004, str. 2) ; Urz. UE C 244 zagrozonych 7) nierozuiazaniu, w okresie 6 miesigcy pzed dniem zlozenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

o

w

w

i

Do wniosku o refundacjg nale2y dol4czyC informacjg o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimisw zakresie wynikaj4cym zxl.37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 orazz 2008 r. Nr 93, poz. 585). wniosek o refundacjq koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowiska pracy mo2e by6 przez staroste uwzglqdniony, w pzypadku spelniania pzez podmiot lqcznie warunk6w o i<t6rych mowa w usl.2 oraz zlo2enie kompletnego i prawidlowo spozqdzonego wniosku.

5.

refundacia ze Srodk6w Funduszu Pracv koszt6w wvposa2er"lia lub doposazenia stanowiska nastepuiacvch koszt6w: 1) zakupu nieruchomosci

oraz kiosk6w, kontener6w itp.

2) zakupu samochod6w osobowych (w rozlmieniu przepis6w o podatku dochodowym ' od os6b fizycznych), ciq2arowych, ciqgnik6w, Ptzycz:ep, d2wig6w samojezdnych'

s5


Podmiot, ld6ry otrzymal refundacjq kosa6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zobowiezany jest do: 1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracâ&#x201A;Ź na wyposa2onym lub doposa2onym stanowisku pracy w pefnym wymiaze c'asu pracy skierowanego bezrobotnego przez okces 24 miesigcy; 2)- utrzymania ptzez okres 24 miesiecy stanowiska pracy utwotonego w aMqzku z przyznanq refundacjA 3) amotu, w ciqgu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, caloSci przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania 6rodk6w, w przypadku: a) zfo2enia nie'godnych z prawd4 oswiadczeri, o K6rych mowa w S 2 ust. Z rozporzqdzenia, c) naruszenia innych warunk6w umowy; 4) zwrotu,_ w ciqgu 30 dni od dnia otzymania wezrvania starosty, pzyznanej refundacji w.wysoko6ci proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utwoaonych sianowiskach pracy skierovvanych bezrobotnych, o kt6rych mowa w pkt 1, wraz z odsetkami ustawowymi naliczdnymi od dnia uzyskania 5rodk6w, w przypadku niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w pkt 1 lub-pK 2 niniejszego paragrafu.

s6 'l

2.

Podstawq refundacji ze 6rodk6w Funduszu pracy koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy jest umowa zawarta pzez Staroste z podmiotein. lJ.pow? mo2-e^ bye zawafta po dostarczeniu zaswiadczerl z lJzqdu ska6owego i Zakladu Ubezpieczen Spofecznych o nie zaleganiu z oplacaniem skladek ibodatk6w.

s7 Refundacja ze 6rodk6w Funduszu Pracy koszt6w wyposazenia lub doposazenia

pracy

stanowiska -'iozticzenia jest. dokonywana pnez staroste, na wniosei podmiotu po' pz"oroz"niu i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umoiry uo dnia' zatrudnienia . skierowanego bezrobotnego ko:ztg| na wyposa2enie rub doposa:enie stJnoGr pracy, . zatru-dnieniu na tych stanowiskach skierowanyih bezrobotnych oraz spelnieniu innych warunk6w okreslonych w zawartej umowie.

s8 1.

Formami zabezpieczenia zwrotu poniesionych pzez podmiot koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy mog4 by6:

1) 2) 3) 4) s)

weksel z poreczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa zastaw na prawach lub zeczach blokada rachunku bankowego akt notariafny o poddaniu sig egzekucji pzez dtu2nika.

2.

Porqczenie wekslowe jako zabezpieczenie na 1 stanowisko pracy powinno

by6 dokonane '-"pzez co najmniej 2 dochody miesiecdie wfiosz{_ firo;;9so-by, T9g.l"q+ poreczycieta.nie mniej ni2 1 600, 00 zl brutto. Dopuszczi sig moiliwo3i p.yjd;-

.gg5^f-^"I3t!_2gneso.pzâ&#x201A;Ź2. wysoKosct co

jedneo:gbeyprzypidkudochoa6wporeoi"leiii'-

najmniej 3-krotnego minimalnego wynagrodzenia. Porqczycielem nie moze by6 mit2onek wnigs-toai*ci poiostai4cy z nim we wsp6rnocie maiatkowej oraz osoba bedeca dlu2nikiem Funduszu'iracv 116 ii6ra poreczG-iJil;;;e pomocy lub po2yczkg z Funduszu pracy innej osobie bqdacej dtuzniki;riegt rrniu"iu.

Ostatecznq decyzje

w

sprawie liczby poreczycieli podejmuje Dyrektor Urzgou,


uwzgledniaj4c wysoko6C pzlznanych srodkfuy i osiqgane pnzez poreczycieli dochody.

4.

z

w

Koszty afliqzane zabezrylieczsniem a rotu, tym tak2e zabezpieczenia po wygaGnieciu umoiry, ponosi wnioskodawca.

Gniezno, dnia 2'l l<wietnia 2009 r.

n

Starosta Gniei:nieirski

-6,"?rLJ,;fr'

n

RADCAPRAWNY

^rfu*noGotovtala

z

usuniqciem tego

/Regulamin%20refundacji  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/e4718aec-8ee3-4178-95cf-e58d860fc172/Regulamin%20refundacji%20koszt%C3%B3w%20wyposa%C5%BCenia%20lub...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you