Page 1

Załącznik nr 8 do wniosku

Pouczenie Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 lipca 2011r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 poz. 922) 1. Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej moŜe być przez Starostę uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku: a) nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn.zm.) z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, b) z własnej winy nie przerwał szkolenia, staŜu, wykonywania prac społecznie uŜytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŜ lub inną formę pomocy określoną w ustawie; 2) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 3) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku; 4) spełnia warunki, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5 i 6 wyŜej wymienionego Rozporządzenia; 5) złoŜył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. 2.Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza oświadczenia o: 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; Nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŜenia wniosku; Niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rezygnacji z moŜliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; NiezłoŜeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Data ..............................

Podpis .............................................................

1

/załącznik%20nr%208%2  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/4015cb42-49a6-4429-913b-5e20082a9143/załącznik%20nr%208%20do%20wniosku201203281518.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you