Page 1

,m:r#k" 'rfi?ff#;Tff",,:

Regulamin refundacji koszt6w wyposalenia lub doposaienia stanowiska pracy dla ekierowanego bezrobotnego

Postanowienia og6lne

sr Pomoc, o kt6rej mowa w tytule udzielana jest na podstawie: 1) Ustawy z dnia 20 levietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 20OB r. Nr 69 poz. 415 z p62n. zm.), 2) Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Ptacy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pt4znawania bezrobotnemu Srodk6w na podjqcie dzialalno6ci gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz.512z p62niejszymi zmianami), Rozpoz4dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie

3) 4)

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), Rozporz4dzenia Komisji (WE) nr 87512007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 TraKatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybol6wstwa i zmieniaj4câ‚Źgo rozporzqdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),

r.

5) Kodeksu cywilnego, 6) niniejszego regulaminu

oraz pzepis6w prawnych, do kt6rych niniejszy regulamin

odwoluje sie.

Warunkl pzyznania refundacji

s2 1.

Starosta mo2e zrefundowad podmiotowi prowadzqcemu dzialalnosc gospodarcza a od 1.08.2011r. r6wnie2 osobie fizycznej, osobie prawnej "podmiotem" lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj4cej osobowo6ci prawnej, zamieszkujqcej lub maj4cej siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bgdacej posiadaczem

zwanemu dalej

gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z p62n. zm.o,) lub prowadz4cej dzial specjalny produkcji rolnej, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 , z p62n. zm.a); lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poa.654, z p62n. zm.o)), zatrudniaj4cym w okresie ostatnich 6 miesigcy, w ka2dym miesi4cu, co pelnym wymiaze czasu pracy, zwanych dalej najmniej jednego pracownika "producentem rolnym"; kosAy wyposazenia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko6ci okre6lonej w umowie. Wysoko6d refundacji nie mo2e pzekroczy6 6-krotnogci pzecietnego wynagrodzenia, z zachowaniem pzepis6w o maksymalnej intensywno6ci pomocy publicznej okreslonych w rozporzqdzoniu. Kwota ta mo2e ulec zmianie tzn. zmniejszeniu, o zmianie kwoty decyduje Starosta po konsultacji z Powiatowq Radq Zatrudnienia.

w


Pod pojqciem "pzecietne wynagrodzenie' rozumie siq przeciqtne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia nastepnego miesi4ca po ogloszeniu pzez Prezesa Gl6wnego Uzedu Statystycznego w Dzienniku Uzedowym Rzeczypospolitej Polskiej r Polski", na podstawie art. 20 pK 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o "Monlto emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi Spolecznych (Dz. U. z 2OO4 r. Nr 39, poz. 353, z p62n. zm. ).

2.

Refundacja, o kt6rej mowa w niniejszym regulaminie udzielana jest pzez StarostQ GnieZniefiskiego w ramach przyznanych Srodk6w przeznaczonych na ich finansowanie.

3. Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu pzepis6w rozpoz4dzenia Komisji WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Uz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimisw rybol6wstwie, w rozumieniu przepis6w rozporz4dzenia Komisji WE) nr w 87512007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TraKatu WE odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybol6wstwa zmieniaj4cego rozpozadzenie (WE) nr 1860/20M (Dz. Uz. UE L 193 z 25.07 .2007 , stt. 6), w zakresie przetw6rstwa lub wprowadzania do obrotu produK6w rybol6wstwa, i sq udziefane zgodnie z przepisami tych rozporzqdzefi z wylqczeniem Srodk6w przyznawanych w zakresie krajowego transportu os6b taks6wkami. 4.Refundacji nie udziela sig, je2eli lqcznie z innq pomoc4 ze Srodk6w publicznych, niezale2nie od jej formy i 2r6dla pochodzenia, w tym ze Srodk6w z bud2etu Unii Europejskiej, udzielon4 w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikowalnych, spowoduje pzekroczenie dopuszczalnej intensywno6ci pomocy okre5lonej dla danego ptzeznaczenia pomocy.

5. Podmiot, kt6ry olrzymal jednorazowo Srodki na podjgcie dzialalnoSci gospodarczej

w

Powiatowym Urz9;dzie Pracy, po zakoiczeniu umowy o przfznanie jednorazowo Srodk6w i spelnieniu wszystkich okre6lonych w niej warunk6w, mo2e ubiega6 sig refundacjg koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

6.0 refundacjg nie mo2e ubiega6 sig podmiot, kt6ry w okresie do 365 dni pzed dniem zgloszenia oferty pracy zostal skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objety postqpowaniem wyjasniaj4cym w tej sprawie.

T.Refundacia ze Srodk6w Funduszu Pracv koszt6w wvposa2enia lub dooosa2enia stanowiska Dracv dla skierowaneqo bezrobotneoo nie moze bvd przeznaczona na ookrvcie nasteouiacvch koszt6w: 1) zakupu nieruchomoSci

oraz kiosk6w, kontener6w itp.

iadaptacji samochod6w osobowych (w rozumieniu pzepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych), ciq2arowych, ciqgnik6w, przyczep, diwig6w samojezdnych.

2) zakupu, remontu

3) na wyposazenie lub doposa2enie stanowisk pracy w salonach gier hazardowych, oraz w firmach typu agencji towarzyskich itp.;

4) na wyposazenie lub doposazenie stanowisk pracy zlokalizowanych poza obszarem dzialania Powiatowego Uzqdu Pracy w GnieZnie

5) na wyposazenie lub doposazenie stanowisk pracy wr62biarskich i ezoterycznYch;

w

uslugach


6) 7)

na wyposa2enie lub doposazenie stanowisk pracy w handlu bronia w tym w celach kolekcjonerskich, na wyposazenie lub doposa2enie stanowisk pracy w handlu Srodkami oduzajqcymi, substancjami psychotropowymi i Srodkami zastQpczymi w rozumieniu ustawy z dnia I paZdziemika 2010 r. o zmianie ustawy o

pzeciwdzialaniu narkomanii oraz ustawy

8)

o

Pafistwowej lnspekcji Sanitarnej, w tym preparatami z tej grupy okreslonymi jako kolekcjonerskie, na wyposa2enie lub doposa2enie stanowisk pracy w handlu , w tym handlu intemetowym, preparatami odchudzaj4cymi odzywkami spozywczymi poza spzedazq prowadzona stacjonamych aptekach sklepach zielarskich,

w

i

i

9) na prowadzenie dzialalno9ci

Podmiotowi, kt6ry prowadzi dzialalno66 w zakresie produkcji podstawowej produK6w rolnych w okresie pzed 1.08.20'll r., zakupu od wspolmafZonka, innego czlonka rodziny w linii prostej: wstepni -rodzice, dziadkowie, zstepni - dzieci, wnuki , prawnuki, w linii bocznej - rodzefistwo oraz finansowanie zakupu od os6b pozostajqcych z podmiotem we wsp6lnym gospodarstwie domowym oraz innych podmiot6w, kt6rych udzialowcem jest wnioskodawca ( dot. os6b fizycznych iwsp6lnik6w spolki osobowej - cywilnej, jawnej, partnerskiej lub

10) finansowanie

komandytowej),

11)na pokrycie zakup6w

na

umowg kupna -sprzeda2y, umowy

o

dzielo

i umowy zlecenie.

Wniosek o pzyznanie refundacji

s3 1.

Refundacja prizyznawana jest na wnicsek podmiotu, K6rego wz6r stanowi zal4cznik nl 1 do nlniejszego regulaminu Podmiot zamietz,,j4cy wyposa2yd lub doposazyc stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego moze zlo?ye w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Gnie2nie wla6ciwym ze wzgledu na siedzibg tego podmiotu lub ze wzglqdu na miejsce wykonywania pracy pzez skierowanego bezrobotnego miosek o refundacjq ze Srodk6w Funduszu Pracy koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowiska pracy zawierajqcy w szczeg6lnosci: 1) oznaczenie podmiotu, w tym: numer identfikacyjny w krajowym rejestze podmiot6w gospodarki narodowej REGON, numer identyfikacji podatkowej NlP, datq rozpoczgcia prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, symbol podklasy rodzaju prowadzonej dzialalnoSci okreslony zgodnie z Polskq Klasyfikacj4 Dzialalnogci (PKD), oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej, 2) liczbg stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 3) kalkulacje wydatk6w dla poszczeg6lnych stanowisk pracy 2r6dla ich finansowania, 4) wnioskowan4 l$otQ refundacji koszt6w wyposa2enia lub doposazenia stanowiska pracy, 5) szczeg6low4 spec$kacjQ i harmonogram wydatk6w dotycz4cych wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy, w szczeg6lnoSci na zakup Srodk6w trwalych, wz4dzefi, maszyn, w tym Srodk6w niezbgdnych do zapewnienia zgodnoSci higieny ptacy oraz przepisami bezpieczefistwa stanowiska pracy wymaganiami ergonomii; 6) rodzaj pracy, jaka bedzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych; 7) wymagane l<walifikacje i inne wymagania niezbqdne do pracy, jakie powinni spelnia6 bezrobotni skierowani bezrobotni przez powiatowy uz4d pracy;

i

z

i


8) proponowanq formq zabezpieczenia zwrotu refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w pzypadku naruszenia warunk6w umowy,

9)

podpis podmiotu lub os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamiezaj4cego wyposa2y6 lub doposa2yd stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego.

s4

1

Do wniosku o refundacjq podmiot dol4cza oswiadczenia o:

1) niezaleganiu w dniu zlo2enia wniosku z wyplacaniem w terminie wynagrodzeri pracownikom oraz z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych; 2) niezaleganiu w dniu zlo2enia wniosku z oplacaniem w terminie innych danin publicznych; 3) nieposiadaniu w dniu zlo2enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowi4zafi cywilnoprawnych; 4) prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej, w rozumieniu pzepis6w o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiqcy pzed dniem Aoilenia wniosku, z tym, 2e do okresu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej nie wlicza sie okresu zawieszenia dzialalno5ci gospodarczej; 5) niekaralnoSci w okresie 2 lat przed dniem zlo2enia wniosku za przestqpstwa pneciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czenrvca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.); 6) nieznajdowaniu sig w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wsp6lnotowych dotycz4cych pomocy pafstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro2onych przedsiqbiorstw (Dz. Ulz. UE C 244 z 0 1 .'l 0.2004, str. 2); 7) nierozwiqzaniu, w okresie 6 miesigcy pzed dniem zloaenia wniosku, stosunku z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym pzez podmiot.

pracy

2 Do wniosku o

refundacjq nale2y dolqczyc informacjg o otzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikajqcym zart.37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 20O4 r. o postepowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U.22007 r. Nr 59, poz. 4U or'azz2ooB r. Nr 93, poz. 585).

3. Wniosek o refundacjq koszt6w wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy mo2e by6 pzez Staroste uwzglgdniony, w pzypadku spelniania przez podmiot lecznie warunk6w o kt6rych mowa w ust. 1 oraz zlo2enia kompletnego i prawidlowo sporzqdzonego wniosku.

s5 1.

Kompletne wnioski rozpatrywane s4 wedlug kolejnosci zgloszeh wniosku, pzez Komisje powolanq do tego celu pzez Staroste Gnie2niehskiego.

Uz4d Pracy Gnie2nie powiadamia wnioskodawce w formie pisemnej w terminie nie pzekraczaj4cym 30 dni od daty zloienia kompletnego wniosku i innych niezbgdnych do jego rozpatrzenia dokument6w. Bieg terminu rozpatzenia wniosku rozpoczyna sle od daty jego akompletowania, z uwzglQdnieniem

z. O przyznaniu lub odmowie pzyznania pomocy Powiatowy

dokument6w uzupelnlaj4cych wskazanych przez Urzqd jako niozbedne do rozpatrzenia wnlosku . W przypadku nieuwzglednienia wniosku Starosta podaje przyczyne odmowy.


W przypadku niemo2noSci zalatwienia sprawy w tym terminie (np. brak Srodk6w finansowych lub inne pzyczyny) Powiatowy Uz4d Pracy w Gnieinie obowiEzany jest zawiadomic wnioskodawcQ o przyczynie zwloki i wskaza6 nowy termin zalatwienia sprawy.

Jmowa o przyznanie refundacji

s6

.Podstawq refundacji ze Srodk6w Funduszu Pracy koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy jest umowa zawarta przez Staroste z podmiotem.

1

2.Umowa mo2e by6 zawarta po dostarczeniu aKualnych zaiwiadczeri z Utzedu Skarbowego i Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych o nie zaleganiu z oplacaniem skladek i podatk6w. 3.Umowy o refundacjg, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 1 niniejszego regulaminu zawierane sq w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci. Specyfikacja zakup6w jest integralnq czgsciq umowy i nie mo2e ulec zmianie po zawarciu umowy. Nalezy zakupi6 wszystko zgodnie ze specyfikacjq..

4.Powiatowy Urzqd Pracy moze dokonad kontroli wstqpnej przed pzyznaniem refundacji oraz kontroli w zakresie pzestzegania pzez podmiot warunk6w umowy.

s7 Podmiot, kt6ry otrzymal refundacjq koszt6w wyposa2enia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zobowiezany jest do 1. Zatrudnienia na podstawie umowy o prace na wyposa2onym lub doposa2onym stanowisku pracy w pelnym wymiaze czasu pracy skierowanego bezrobotnego pzez okres 24 miesigcy;

2. Utzymania przez okres 24 miesiqcy stanowiska pracy

utworzonego

w

zwiqzku

z ptzyznanq refundacj4 Do okresu 24 miesigcy nie sa wliczane pzerwy w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych. W przypadku wyst4tienia takich przerw poszczeg6lne okresy zatrudnienia podlegajq sumowaniu, a ich suma musi odpowiada6 okresowi, o kt6rym mowa powyzej. tAczny okres tMania umowy o refundacjQ nie moze pzekroczy6 30 miesigcy.

3. Zwrotu, w ciqgu 30 dni od dnia otzymania wezwania Starosty, calosci pzyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania 5rodk6w, w przypadku: 1) zlo2enia niezgodnych

z prawdq oswiadczefi, o K6rych mowa w S 2 ust. 2

rozporzqdzenia MP|PS z dnia 17.M.2009 r. w sprawie dokonywania refundacji koszt6w wyposazenia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz ptzyznawania bezrobotnemu Srodk6w na podjecie dzialalnoSci gospodarczej tj.

a) niezaleganiu w dniu zlozenia wniosku z wyplacaniem w terminie wynagrodzei

pracownikom oraz z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Ptacy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczef Pracowniczych; b) niezaleganiu w dniu zlo2enia wniosku z oplacaniem w terminie innych danin publicznych;


c) nieposiadaniu w dniu zlo2enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiqzan cywilnoprawnych; d) prowadzeniu dzialalno6ci gospodarczej, w rozumieniu pzepis6w o swobodzie dzialalno6ci gospodarczej pzez okres co najmniej 6 miesiqcy przed dniem zlohenia wniosku, z tym, 2e do okresu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej nie wlicza siq okresu zawieszenia dzialalno6ci gospodarczej; e) niekaralnosci w okresie 2 lat przed dniem zfozenia wniosku za przestqpstwa pzeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.), f) nieznajdowaniu siq w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wsp6lnotowych dotycz4cych pomocy parlstwa w celu ratowania irestruKuryzacji zagrozonych pzedsigbiorstw (Dz. Urz. UEC244z 01.10.2004, sh. 2); g) nierozwi4zaniu, w okresie 6 miesigcy pned dniem zlo2enia wniosku, stosunku z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym pzez podmiot.

pracy

2) naruszenia innych warunk6w umowy;

4. anrotu, w ci4gu 30 dni od dnia otrzymania

weanrania Starosty, przyznanej refundacJi w wysoko6ci proporcjonalnej do okrâ&#x201A;Źgu nlezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierouranych bezrobotnychr o kt6rych mowa w pkt 1, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania 6rodk6w, w przypadku niespelnienia warunk6w, o K6rych mowa w pkt 'l lub pkt 2 niniejszogo paragrafu.

s8

1.

Refundacja ze Srodk6w Funduszu Pracy kosddw wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy jest dokonywana pzez Staroste, na wniosek podmiotu po przedlo2eniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umorry do dnia zakudnienia skieroranego bezrobotnego koszt6w na wyposazenie lub doposa2enie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spelnieniu innych warunk6w okre5lonych w zawartej umowie.

2.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych koszt6w jest dokonywane w kwocie

brutto. Dokumentami potwlerdzaj4cymi wydatkowanie pzedmiotowych

Srodk6w sq wyl4czniâ&#x201A;Ź faktury VAT i rachunki imienne oraz zalqczone do nich potwierdzenia dokonania zaplaty w przypadku platno6ci w formie przelewu lub za pobranlem, przy czym przelow winien by6 dokonany z wfasnego rachunku bankowego podmlotu wnioskuj4cego. W przypadku platnoSci got6wke i kartq platnicza lub kredytowq na fakturze musi by6 informacja, ie zostala ona zaplacona.

se 1

.

Formami zabezpieczenia alrotu poniesionych ptzez podmiot koszt6w wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy mog4 by6:

1) poreczenie 2) weksel z porqczeniem 3) gwarancja bankowa

4)

wekslowym (aval),

blokada rachunku bankowego

5) akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez dlu2nika.


2.Porgczenie jako zabezpieczenie powinno by6 dokonane pzez co najmniej 2 osoby, kt6rych stale dochody miesiqcznie wynosz4 ka2dego porqczyciela nie mniej niz ( pzy 1 700, 00 brutto. uwzglgdnieniu zobowi4zafi porqczyciela) Dopuszcza siq mo2liwoS6 pzyjqcia porqczenia zlo2onego pzez jedn4 osobq w przypadku dochod6w porgczyciela w wysokosci co najmniej 3-krotnego minimalnego wynagrodzenia. ( przy uwzglgdnieniu zobowiqzafi porgczyciela) Porqczycielem nie mo2e byc mat2onek wnioskodawcy pozostaj4cy z nim we wsp6lnocie majAtkowej oraz osoba bedaca dluznikiem Funduszu Pracy lub kt6ra porqczyla taka formg pomocy lub innqz Funduszu Pracy czy z PFRON innej osobie bqdqcej dlu2nikiem tych Funduszy. Porgczycielem nie mo2e by6 takie osoba bgd4ca pracowniklem wnioekodawcy. Pzy poreczeniu nalezy ponadto przedlo2y6 w Powiatowym Uzgdzie Pracy w GnieZnie zaswiadczenia o osiqganych ptzez poreczydeli stalych dochodach oraz oswiadczenie porqczyciela o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem 2r6dla i kwoty dochodu oraz o aKualnych zobowiqzaniach finansowych z okresleniem wysokosci miesigcznej splaty zadlulenia.

-

zl

w

sprawie liczby porqczycieli podejmuje Dyrektor Urzedu, uwzglgdniaj4c wysokos6 przyznanych Srodk6w i osiqgane pzez poreczycieli dochody. 3.Ostatecznq decyzjq

4.Zabezpieeenie zwrotu refundacji w postaci blokady Srodk6w na rachunku bankowym jest mo2liwe, o ile wysokosc Srodk6w zgromadzonych na tym rachunku wynosi co najmniej 150o/o wysokosci wnioskowanej kwoty refundacji na okres do rozliczenia umowy.

z

zabczpieczeniem zwrotu, w tym takZe s.Koszty zturiqzane zabezpieczenia po wyga6nigciu umowy, ponosi wnioskodaurca.

z

usunieciem tego

6.Powiatowy UzAd Pracy w Gnie'nie w trakcie realizacji umowy pzeprowadza kontrolQ w celu sprawdzenia wiarygodno6ci informacji i zlo2onych dokument6w. Podczas kontroli podmiot zobowiqzany jest udostgpni6 zakupione rzeczy w ramach otrzymanych 5rodk6w, kt6re musz4 zostad okazane w jednym miejscu prowadzenia dzialalno6ci, wskazanym w dokumencie dotycz4cym siedziby lub miejsca prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej (np. wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej , KRS) i we wniosku o wyposazenie lub doposazenie stanowiska pracy oraz dokumenty rozliczeniowe z Uzqdem Skarbowym i Zakladem Ubezpieczefi Spolecznych dot. prowadzonej dzialalnosci. T.Siedziba lub miejsce stalego wykonywania dzialalno6ci, w tym utwozonego stanowiska pracy musi znajdowa6 siq na terenie miasta Gniezna lub powiatu gnie2niefiskiego.

s10 Podmiot jest zobowi4zany do powiadomienia Urzqdu o kazdej planowanej zmianie majqcej wplyw na realizacjq postanowiefi i zobowi4zah wynikaj4cych z zawartei umowy, w tym: zmianie lokalizacji stanowiska pracy objqtego refundacj4 zmianie siedziby imiejsca prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej, zmianie nazwy i formy organizacyjno-prawnej, zmianie wfascicieli oraz os6b upowaznionych do reprezentaqi , Podmiotu, zmianie numeru telefonu Podmiotu oraz miejsca zamieszkania porgczycieli, innych zmian dot. zawartej umowy . W prjrlpadku planowanej zmiany powiadomionie Urzqdu przez Podmiot powinno nastqpi6 w termlnie do 30 dni przed lej zaistnleniem. Gniezno, dnia 04

marca

201 1 r.


Zarzqdzenie

nr

812011

StarostY GnieZniefiskiego z dnia 04 marca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu - przyznawania - bezrobotnym jednorazowycn 6rbOk6w na podigcie dzialalno6ci gospodarczej-i Regulaminu 'koszt6w wyposi:enii lub doposa2enia stanowiska pracy dla ?etunOacji skierowanego bezrobotnego

zwiqzku z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrud.nienia i insgfiucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z2O08r. Nr 69 poz. 415 z.p62.n'zm') oraz rozpozqdzeniem Ministra Pracy Polityki spo'tecznej w sprayie dokonywania retunOaili koszt6w wyposaZehia lub doposa2enia stanowiska pracy dla skierowahego bezrobotnilgo otaz ptzyznawania bezrobotnemu Srodk6w na podjqcie dzialalno6cigospodarczej z dnia 17 kwietnia 2009r. (Dz.U. Nr 62 poz. 512 z p62n. zm.)

w

i

zarz4dzam

co

nastgPuje:

sl wprowadzam Regulamin pzyznawania bezrobotnym jednorazowych srodk6w na i Regulamin refundacji koszt6w wyposa2enia lub pc,biicie diiatatnoEci gospddaiczel-dla skierowanego bezrobotnego o tre5ci jak iop'o'raZ.ni" stanowiska pracy w zatqcznikach nr 'l i 2.

s2 ,-

wykonanie zazqdzenia powiezam Dyrektorowi Powiatowego Uzgdu Pracy w Gnie2nie.

s3 Tarzqdzenie wchodzi

w 2ycie z dniem

+,.."&rM

podpisania'

/Regulamin%20refundacji  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/230d1b98-4644-4173-a94a-c2b5e79e34a0/Regulamin%20refundacji%20kosztów%20wyposażenia%20lub%20doposaż...

/Regulamin%20refundacji  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/230d1b98-4644-4173-a94a-c2b5e79e34a0/Regulamin%20refundacji%20kosztów%20wyposażenia%20lub%20doposaż...

Advertisement