Page 1

Załącznik nr 4 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych/ do miejsca odbycia badań lekarskich/ do miejsca pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy i powrotu do miejsca zamieszkania

Cześć I (wypełnia wnioskodawca) Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko:………………………………………… Adres zamieszkania:…………………………………. ………………………………………………………………… Telefon:……………………………………………………. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008.69.415 ze zm.) zwracam się z prośbą o dokonywanie zwrotu ponoszonych przeze mnie kosztów przejazdu na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy (właściwe zaznaczyć); a) do wykonywania prac społecznie użytecznych b) na badania lekarskie c) do miejsca pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy 1.

Podać dane pracodawcy (w przypadku zaznaczenia ppkt a lub c):………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Oświadczam, że dojeżdżam następującym środkiem transportu (należy dokładnie określić np. MPK/PKP/PKS/ samochód prywatny) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3.

Koszt przejazdu za okres:………………………………………… wyniósł:……………………………………………….

4.

Zwrot kosztów przejazdu proszę przekazać w formie*:

a) Gotówki (odbiór osobisty w kasie) b) Przelewem na numer rachunku bankowego Wnioskodawcy:

W przypadku składania fałszywych oświadczeń zostanie poniesiona odpowiedzialność karna zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………………………………. /czytelny podpis Wnioskodawcy/ *właściwe podkreślić


Część II (kontrola merytoryczna złożonego wniosku – wypełnia pracownik PUP) Sprawdzono pod względem merytorycznym złożony wniosek wraz z załącznikami: Załączone dokumenty do wniosku: 1. 2. 3. 4.

Bilety jednorazowe: podać liczbę sztuk Bilety okresowe: podać liczbę sztuk Lista obecności Inne (wymienić jakie)

Stwierdzono do wypłaty kwotę:…………………………………………….. ………………………………………………………………….. (data, pieczęć, podpis pracownika PUP) Część III (kontrola formalno-rachunkowa złożonego wniosku – wypełnia pracownik PUP) Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym złożony wniosek wraz z załącznikami, oraz sprawdzono pod względem rachunkowym kwotę do wypłaty stwierdzoną przez pracownika dokonującego kontroli merytorycznej. Stwierdzono do wypłaty kwotę:………………………………………………….

……………………………………………………………. (data, pieczęć, podpis pracownika PUP)

Część IV (zatwierdzenie wydatku do wypłaty)

/za%C5%82%C4%85cznik%20  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/2e8bc74b-3255-417a-9354-462c92dc47e8/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20wniosku201203091328.pdf

/za%C5%82%C4%85cznik%20  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/2e8bc74b-3255-417a-9354-462c92dc47e8/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20wniosku201203091328.pdf

Advertisement