Page 1

POWTATOWY URZAD PRACY W GN|EZN|E 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 URZfrD PRACY

tel.

61 426 16 49, 61 426 44

UNIA EUFOPEJIKA

KAPITAT LUDZKI NARoDowA srRATEctA

spOt

EUNOPilSKI { iJNDlr57 SPOf iCfruY

ltoSct

34, fax 61 426 I I 62, e-mail qupgdqzrolipup-gniezno.p.l

PUP.I/0 .4330.1.2.20 12.4 -B

Korekta nr 2 do planu szkoleri dla os6b bezrobotnych, przewidzianych do organizacji przez Powiatowy Urzqd Pracy w GnieLnie w 2012 roku - w ramach 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego - p roj ekt,,Perspektywa". Rodzaj zaSwiadczenia lub innego

Przewidywany..

L.p.

l.

Nazwa szkolenia

Tapicer /kurs dodatkowv/

Zakres szkolenia

- Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ochrony ppoz. - Czytanie rysunk6w robo czych i sporz4d zanre odrqcznych szkicow przedstawiaj qcych r r

ozwiqzani a kon strukcyj ne o2ny ch wyrobow tapi c erskich.

- Dobieranie material6w i obliczan ie zapotrzebowania materialowego na podstawie projektu i dokumentacji techniczno-technolo gicznej . - Dobieranie narzEdzl maszyn i urzqdzui niezbgdnych do wykonania prac oraz or ganizowani e skladow ania

Liczba miejsc dla uczestnik6w

termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach zegarowych

pu2dziernrk grudzierl br. 300 godz. zegarowych

Charakterystyka osrib,

dla kt6rych szkolenie jest przeznaczone

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatotvym Urzpdzie Pracy w Gniefnie, posiadajqce wyksztalcenie min. podstawowe.

Informacja o egzaminie zewnptrznym

Brak

dokumentu potwierdzaj4cego ukoriczenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnieri. ZaSwiadczenie ukoriczeniu kursu wydane przez instytucj E szkoleniowe.


POWTATOVVY URZAD PRACYW GNIEZNIE 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 URZfrD PRACY

KAPITAI. LUDZKI N

ARoDoWA

STRATEGIA

SPOT T.ToScI

tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fex 61 426 1l 62, c-meil puomiezno@pup-eniezno.ol

zaria material6 w tapicerskich. - Zabezpieczanie material6w i sprzgtu do prac tapicerskich. - Montowanie konstrukcji r6imy ch podlo2y i warstw tapicerskich wykonywanych metodam i ruemieSlni czymi

i

do starc

F

narzgdzi rgcznych mechanicznych o napgdzie elektrycznym lub

pneumatyczlnp. - Obsfugiwanie i konserwowanie maszyn i urz1dzeri stosowanych w tapicerniach. - Prowad zerie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie uslug tapicerskich.


POWTATOWY URZAD PRACY W GNIEZNIE 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 URZfrD PRTCY

KAPITAI. LUDZKI NARoDoWA

STRATEGIA SPOJ NOSCI

tel. 61 4261649, 614264/. 34, fex 6142611 62, e-mail oupeniemo@Dup-eniezno.pl

- Ocenianie jako6ci surowc6w, material6w i p6lfabrykat6w stosowanych w tapicerstwie. - Konfrolowanie warunk6w odbioru mebli i sprzgt6w tapicerowanych, ich magazwowania i transportu.

Korekta nr 2 do planu szkoleri PUP.U0.4330.1.2.20

W zwi4zku z powstalymi oszczgdnoSciami w sfinansowania kosz6w szkolef indywid

orazbrakiem wniosk6w os6b bezrobotrych dotycz4cych

korekta%20nr%202%20do%20planu%20szkole%C5%84%20dla%20os%C3%B3b%20bezrobotnych%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/79cc23b3-cd6c-452d-9293-49bca66e5482/korekta%20nr%202%20do%20planu%20szkole%C5%84%20dla%20os%C3%B3b...

Advertisement