Page 1

ffrb URZAD PRfrCY

POWTATOWY URZAD PRACY W GN|EZN|E 62 - 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 6l 426

16 49, 61 426 44

34, fax 61 426l I 62, e-mail pupgniczno(0pup-gniezno.rrl

PUP.V0.4330.1. 4.2012.4-B

Plan szkolef dla os6b bezrobotnych, przewidzianych do organizacji przez Powiatow y lJrz4dl pracy w GnieZnie w 2012 roku - w ramach frodk6w Funduszu Ptacy z l.ezen+y ministra - na realizacjg programu na, rzecz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku Zycia.

L.p.

l.

Nazwa szkolenia

Przedsigbiorczofli

Liczba

Zakres szkolenia

- administracyjno prawne aspekty zakladania dzialal no $c i gospodarczej, - administracyjno prawne aspekty prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, - rozliczenia z ZUS i US, - biznes plan, - reklama, zarzqdzanie

i organizacjafi*y.

miejsc dla uczestnik6w

13

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny cza$ trwania szkolenia w godzinach zegarowych

pu2dziernik br. 30 godz. zegarowych

Charakterystyka os6b, dla kt6rych szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewngtrznym

Rodzaj za5wiadczenia lub innego dokumentu potwierdzaj1cego ukoriczenie szkolenia i uryskanie

kwalifikacji lub uprawnief. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym UrzEdzie Pracy w GnieZnie, ubiegaj4ce sig o jednorazowe Srodki na otwarcie wlasnej dzialalnoSci go sp odar czej . Osoby do 30 roku Lycia.

Brak

Zaswiadczenie ukoflczeniu kursu wydane ptzez instytucjg szkoleniow4.


{frr+ UBZiD PRfrCY

PowtATovyy uRzAD pRAcyw cueZNtE 62

- 200 Gniezno ul. Sobieski ego 20

tef. 61 426 16 49, 6l a6

44

34, fax

il a6l

I

62, e-mril puogniezno@pup-gniezno.pl


URZfrD PRTCY

3.

NowocTesny sprzedawca

POWTATOWY URZAD PRACY W GN|EZN|E 62 - 200 Gniezro ul. Sobieski ego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 4 34, fex 61 4261I 62, e-meil prpgniezno@pue-gniezro.pl

to I bezpieczefstwaihigienyl pracywjednostce | handlowej I -organtzacjahandlu | w gospodarce rynkowej, | - wyposaZanie punktu | sprzeduiry detalicznej, l,,iin,,, 'otgarttzacja

,'przesttzeganiezasad

I I

puzdziernik-

Osoby bezrobofire w Powiatowym Urzgdzie Pracy w GnieZnie, kt6re posiadaj q wyksnaNcenie min. zawodowe. Preferowane osoby zwyksztalceniem lub doSwiadczeniem handlowym. Osoby do 30 roku Lycia.

Hstopadbr.

|

| |

200godz.

,"g*o!vych

| | I

|

,,ruffitffi,0,*',,,.

Brak

zarej estrowane

*:;*:*;.;+*-ffi**--ffi ,,.,,r,,,n.

wydane przez instytucjg szkoleniowQ.

towar6w, - wykonywani,

,:tfr."ilru

w - wzqdzenia wsp6lpracuj4cezkasami oraz sklepowy sprzgt

I I pomocniczyiich I

I I

I

,

"ri"rw"

Zafwiadczerie o ukoriczeniu kursu

Plan%20szkole%C5%84z%20FP%20z%20rezerwy%20Ministra%20dla%20os%C3%B3b%20do%2030%20r.%C5%BC20120828092  
Plan%20szkole%C5%84z%20FP%20z%20rezerwy%20Ministra%20dla%20os%C3%B3b%20do%2030%20r.%C5%BC20120828092  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/da997277-e36e-43d3-824d-36e23ae785a1/Plan%20szkole%C5%84z%20FP%20z%20rezerwy%20Ministra%20dla%20os%...

Advertisement