Page 1

1

คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนศศึกษคำภคำพทคำงซห้คำยมมือ แลห้วเตติมขห้อควคำมลงในชชองวชคำงทคำงขวคำมมือใหห้ถถูกตห้อง (10 คะแนน) 1.โครโมโซมอยถูบช รติ เวณใดของเซลลล........................................ 2.โครโมโซมประกอบดห้วย...................................................... 3.สคำรพสนธธุกรรมทรีสควบคธุมลสกษณะตชคำงๆของสติส งมรีชรีวติต คมือ ....................................................................................... 4.แตชละชชวงของดรีเออ็นเอ มรีหนชวยพสนธธุกรรม คมือ...................... 5. ลสกษณะทคำงพสนธธุกรรมทรีสควบคธุมดห้วยยรีนจคำกพชอแมช สคำมคำรถถชคำยทอดสถูช ลถูกผชคำนทคำง............................................ ...........................................................................................

1.จคำกภคำพ เปอ็ นโครงสรห้คำงของ................................................ 2.กคำรศศึกษคำลสกษณะของโครโมโซมควรศศึกษคำในขณะทรีสเซลลล อยถูใช นระยะใด....................................................................... 3.โครโมโซม 1 แทชง ประกอบดห้วยโครมคำทติด จคคำนวน............. โครมทติด 4.บรติ เวณทรีสโครมคำทติดเชมืสอมตชอกสน เรรี ยกวชคำ ............................... 5.โครโมโซมของมนธุษยลมรีจคำค นวน.............แทชง หรมื อ.............คถูช

คคคำสสสง ใหห้นกส เรรี ยนสสงเกตภคำพทรีสกคำค หนดใหห้ แลห้วตอบคคคำถคำมดห้คำนลชคำง (10 คะแนน)


2

ภาพ ก

ภาพ ข

1.ภคำพใดเปอ็ นโครโมโซมของมนธุษยลเพศชคำย.......................... 2.ภคำพใดเปอ็ นโครโมโซมของมนธุษยลเพศหญติง......................... 3.โครโมโซมในรช คำงกคำยของมนธุษยลมรีทท งส หมดกรีสแทชง................. 4.โครโมโซมคถูชทรีส 1-22 เรรี ยกวชคำ................................................ 5.โครโมโซมคถูชทรีส 23 เรรี ยกวชคำ................................................. 6.ออโตโซม มรีบทบคำทอยชคำงไรตชอสติส งมรีชรีวติต ............................................................................................................................. 7.โครโมโซมเพศ มรีบทบคำทอยชคำงไรตชอสติส งมรีชรีวติต .................................................................................................................... 8.โครโมโซมเพศชคำย เขรียนเปอ็ นสสญลสกษณลของโครโมโซมไดห้อยชคำงไร............................. 9. โครโมโซมเพศหญติง เขรียนเปอ็ นสสญลสกษณลของโครโมโซมไดห้อยชคำงไร............................. 10.โอกคำสทรีสพอช แมชจะมรีลถูกเพศชคำยและเพศหญติงเปอ็ นอยชคำงละกรีสเปอรล เซอ็นตล......................

คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนสสงเกตภคำพทรีสกคำค หนดใหห้ แลห้วทคคำเครมืส องหมคำย  ใหห้ตรงกสบลสกษณะของนสกเรรี ยน และคนในครอบครสว (10 คะแนน)


3

ลสกษณะทคำงพสนธธุกรรม 1.ลสกษณะของผม 2.หนสงตคำ 3.ตติสงหถู 4.เชติงผมทรีสหนห้คำผคำก 5.ลสกยติมท 6.กคำรหช อลติทน

ตสวนสกเรรี ยน

- เหยรียดตรง - หยสกศก - ชสทนเดรียว - สองชสทน - มรี - ไมชมรี - แหลม - ไมชแหลม - มรี - ไมชมรี - หช อไดห้ - หช อไมชไดห้

 

พรีส

นห้อ พชอ แมช ง  

ปถูช

ยชคำ

ตคำ ยคำย

เรมืส องลสกษณะเดชน ลสกษณะดห้อย (คะแนนเตอ็ม 10 คะแนน) คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนนคคำขห้อมถูลในตคำรคำงกติจกรรมทรีส 1.3 มคำใสช ลงในแผนภคำพดห้คำนลชคำง (10 คะแนน) (ขห้อควรจคคำ ลสกษณะเดชน หรมื อแอลลรีลเดชน คมือ ลสกษณะทคำงพสนธธุกรรมทรีสปรคำกฏในทธุก ๆ รธุช น ลสกษณะดห้อย หรมื อแอลลรีลดห้อย คมือ ลสกษณะทคำงพสนธธุกรรมทรีสปรคำกฏเฉพคำะบคำงรธุช น)


4

ผมตรง ตาชลันเดดี ชั้ ยว ลลักษณะเดด่น

ผมหยลักศก

พพันทาง หมายถถึง แอลลดีลทดีที่เขด้ าคคด่กนลั ลลักษณะตด่างกลัน แตด่ปรากฏลลักษณะเดด่น ลลักษณะดด้ อย ใหด้ เหห็น เชด่น Tt มมลลกษณะฝล ก อวบเพราะอวบขขมแฟบ

พพันธธธุ์แทท หมายถถึง แอลลดีล เหมมือนกลัน เขด้ าคคกด่ นลั เชด่น TT = ฝล กอวบ tt = ฝล กแฟบ

การถถ่ ายทอดลลักษณะทางพลันธธุกรรม ผลการทดลองของเมนเดล ตามกฎของเมนเดล

ลพักษณะจฟี โนไทปธุ์ หมายถถึง คคด่ผสมของแอล ลดีลเดด่นกลับแอลลดีลดด้ อยทดีที่เขด้ าคคด่กนลั เชด่น แอลลดีลฝลั กอวบ = T แอลลมลฝล กแฟบ =t

ลพักษณะฟฟี โนไทปธุ์ หมายถถึง ลลักษณะของ สสที่งมดีชดีวสตใด ๆ ทดีที่ปรากฏใหด้ เหห็นไดด้ ทาง กายภาพ เชด่น ฝลั กอวบของ ตด้ นถลัวที่ สดี เหลมืองของเมลห็ดถลัวที่


5

ลลักษณะคคคู่ยนฟี

ลลักษณะฟฟี โนไทปป และจฟีโนไทปป ลลักษณะทฟีที่ควบคคมดด้ วยยฟีน

RR

พลันธคปแทด้ หรรือโฮโมไซกลัส

rr Rr

พลันธคปแทด้ หรรือโฮโมไซกลัส พลันทางหรรือเฮสเทอโรไซกลัส ตกกระ

มดีลกลั ยส ชั้ม

รส มฝดี ปากหนา

สลันจมคกโดด่ง มดีขนทดีที่นส ชั้วมมือ แอลลดีลเดด่น สามารถแสดงลลักษณะนลันๆ ชั้ ออกมาไดด้ แมด้ มดีเพดียงยดีนเดดียวจากพด่อหรมื อแมด่ สายตาปกตส

แนวผมหยลัก มดีตสที่งหค

หนลังตาตก หด่อลส ชั้นไดด้

ผมหยลักศก


6 หด่อลส ชั้นไมด่ไดด้

เสด้ นผมตรง

แอลลดีลดด้ อย หนลังตาไมด่ตก แสดงลลักษณะออกมาไดด้ เมมืที่อแอลลดีลดด้ อย

ไมด่มดีตสที่งหค แนวผมตก จากพด่อหรมื อแมด่มาเขด้ าคคกด่ นลั ไมด่มดีขนทดีที่นส ชั้วมมือ

สายตาสลันชั้ สลันจมคกตรง

ไมด่มดีลกลั ยส ชั้ม รส มฝดี ปากบาง

ผสวปกตสไมด่ตกกระ

เรรืที่องโรคทางพลันธคกรรม คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนศศึกษคำควคำมรถูห้เรมืส องโรคทคำงพสนธธุกรรมจคำกหนสงสมื อวติทยคำศคำสตรล ชสทน ม.3 แลห้วสรธุ ปลงในตคำรคำงดห้คำนลชคำงใหห้ถถูกตห้อง (10 คะแนน) โรค

ควคำมผติดปกตติ

ควคำมผติดปกตติโครโมโซมคถูชทรีส

โครโมโซมขคำดหรมื อเกติน


7

คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติหรมื อเพดดรีกรรี จคำกขห้อควคำมทรีสก คำค หนดใหห้ (10 คะแนน) ชคำยคนหนศึสงเปอ็ นโรคธคำลสสซรีเมรียแตชงงคำนกสบหญติงปกตติ มรีบธุตรชคำยปกตติ 1 คน และบธุตรสคำวเปอ็ นโรคธคำลสสซรี เมรีย 1 คน บธุตรชคำยแตชงงคำนกสบคนปกตติและมรีบธุตรชคำย 2 คน ซศึส งเปอ็ นโรคธคำลสสซรี เมรีย

 แทนผถูชห้ คำยปกตติ  แทนผถูหห้ ญติงปกตติ   หรมื อ  

แทนผถูชห้ คำยเปอ็ นโรคธคำลสสซรี เมรีย  แทนผถูหห้ ญติงเปอ็ นโรคธคำลสสซรีเมรีย แทนหญติงชคำยทรีสแตชงงคำนกสน


8

คะแนนเตอ็ม 20 คะแนน

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (2 คะแนน)

คคาชดี ชั้แจง ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท กกาหนดใหด้

Q q

แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะสค ง เปป็ นยฟีนเดคู่ น แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะเตฟียตี้ เปป็ นยฟีนดด้ อย คกาสลัที่ ง ใหด้ หาจฟีโนไทปป ของรคคู่นลคก (F1) รคคู่นพคู่อแมคู่ (P) เซลลปสรืบพลันธคป

จฟีโนไทปป รคคู่ นลคก (F1)

Qq Q

Qq q

Q

q


9

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (2 คะแนน)

คคาชดี ชั้แจง ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท กคคำหนดใหห้

D แทนยรีนทรีสควบคธุมลสกษณะผติวขคำว เปอ็ นยรีนเดชน d แทนยรีนทรีสควบคธุมลสกษณะผติวดคคำ เปอ็ นยรีนดห้อย

คคคำสสงส ใหห้หคำจรีโนไทปล ของรธุช นลถูก (F1)

รจุด่นพด่อแมด่ (P)

Dd

dd

เซลลค์สมืบพลันธจุค์

จดีโนไทปค์ รจุด่ นลคก (F1)

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คคาชดี ชั้แจง

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (2 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท


10

กกาหนดใหด้

B b

แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะมฟีลกลั ยยมตี้ เปป็ นยฟีนเดคู่ น แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะไมคู่ มฟีลกลั ยยมตี้ เปป็ นยฟีนดด้ อย คกาสลัที่ ง ใหด้ หาจฟีโนไทปป ของรคคู่นลคก (F1)

Bb

รจุด่นพด่อแมด่ (P)

Bb

เซลลค์สมืบพลันธจุค์

จดีโนไทปค์ รจุด่นลคก (F1)

1

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คคาชดี ชั้แจง กกาหนดใหด้

B b

2

3

4

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (2 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท

แทนยรีนทรีสควบคธุมลสกษณะสรี ดคำค เปอ็ นยรีนเดชน แทนยรีนทรีสควบคธุมลสกษณะสรี ขคำว เปอ็ นยรีนดห้อย คกาสลัที่ ง นคคำจรีโนไทปล ของคนทรีส 4 ในรธุช นลถูก (F1) ของตอนทรีส 1 มคำแตชงงคำนกสบ คนทรีสมรีจรีโนไทปล เปอ็ น BB


11

4 เซลลค์สมืบพลันธจุค์

B

B

จดีโนไทปค์ รจุด่นหลาน (F2)

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คคาชดี ชั้แจง

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (3 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท

รจุด่นพด่อแมด่ (P) aa กกาหนดใหด้ A แทนยรีนทรีสควบคธุมลสกษณะปกตติ a แทนยรีนทรีสเปอ็ นโรคฮรีโมฟรี เลรีย พลันธจุค์ โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 คกาสลัเซลลค์ ที่ ง 1.สมืบจงหคำจรี 2. จงเขรียนฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 3. ใหห้หคำอสตรคำสช วนของฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1

Aa

จดีโนไทปค์ รจุด่นลคก (F1) ฟดี โนไทปค์ อลัตราสด่วนของฟดี โนไทปค์

............................................................... .......................... ………………………


12

จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คกาชฟีตี้แจง

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (3 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท

1. G แทนยฟีนปกตย 2. g แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะผยวเผรือก 3. พคู่อมฟีผวย เผรือกพลันธคปแทด้ 4. แมคู่ มฟีผวย ปกตยพนลั ธคปแทด้ คกาสลัที่ ง 1. จงหคำคถูชยนรี รธุช นพชอแมช (P) รจุด่นพด่อ2.แมด่จงหคำจรี (P) โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 3. จงเขรียนฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 4. ใหห้หคำอสตรคำสช วนของฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 เซลลค์สมืบพลันธจุค์ กกาหนดใหด้

..

จดีโนไทปค์ รจุด่ นลคก (F1) ฟดี โนไทปค์

............................................................... .......................... อลัตราสด่วนของฟดี โนไทปค์ ………………………


13

เรรรอง การเขขียนแผนภาพพลันธธุประวลัตต จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คกาชฟีตี้แจง กกาหนดใหด้

คกาสลัที่ ง 1. 2. 3. 4.

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (3 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท

1. A แทนยฟีนปกตย 2. a แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะผยวเผรือก 3. พคู่อมฟีผวย เผรือกพลันธคปแทด้ 4. แมคู่ มฟีผวย ปกตยพนลั ธคปทาง จงหคำคถูชยนรี รธุช นพชอแมช (P) จงหคำจรีโนไทปล ของรธุช นลถูก F1 จงเขรียนฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 ใหห้หคำอสตรคำสช วนของฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1

.. รจุด่นพด่อแมด่ (P)

aa

Aa

เซลลค์สมืบพลันธจุค์

จดีโนไทปค์ รจุด่ นลคก (F1) ฟดี โนไทปค์

............................................................... .......................... อลัตราสด่วนของฟดี โนไทปค์ ……………………… ……………..


14

เรรรอง การเขขียนแผนภาพพลันธธุประวลัตต จจุดประสงคค์การเรดี ยนรคด้ คกาชฟีตี้แจง กกาหนดใหด้

คกาสลัที่ ง 1. 2. 3. 4.

ปฏติบตส ติกคำรเขรียนแผนภคำพพสนธธุประวสตติไดห้ถถูกตห้องทธุกขสทนตอน (3 คะแนน) ทคคำตคำมคคคำสสงส ดสงแผนภคำพดห้คำนลชคำงนรีท

1. B แทนยฟีนปกตย 2. b แทนยฟีนทฟีที่ควบคคมลลักษณะผยวเผรือก 3. พคู่อมฟีผวย ปกตยพนลั ธคปแทด้ 4. แมคู่ มฟีผวย ปกตยพนลั ธคปทาง จงหคำคถูชยนรี รธุช นพชอแมช (P) จงหคำจรีโนไทปล ของรธุช นลถูก F1 จงเขรียนฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1 ใหห้หคำอสตรคำสช วนของฟรี โนไทปล ของรธุช นลถูก F1

.. รจุด่นพด่อแมด่ (P)

BB

Bb

เซลลค์สมืบพลันธจุค์

จดีโนไทปค์ รจุด่ นลคก (F1) ฟดี โนไทปค์

............................................................... .......................... อลัตราสด่วนของฟดี โนไทปค์ ……………………… …………….. คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนศศึกษคำขห้อมถูลในตคำรคำงและตสวอยชคำงทรีส 1 แลห้วทคคำแบบฝศึ กหสดขห้อทรีส 1-3 ใหห้ครบถห้วนและถถูกตห้อง (10 คะแนน)


15

II ,Ii IBIB , IBi IAIB AA

A

จรีโนไทปล

ฟรี โนไทปล หมถูชเลมือด A หมถูชเลมือด B หมถูชเลมือด AB หมถูชเลมือด O

ii

ตสวอยชคำงทรีส 1 หคำกพชอมรีหมถูชเลมือด O แมชมรีหมถูชเลมือด AB ลถูกจะมรีหมถูชเลมือดใดบห้คำง พชอ

I Ai A

ii

x

x

I Bi B

แมช

IAIB IAi A

I Bi

B

ดสงนสทน ลถูกมรีโอกคำสมรีหมถูชเลมือด A 50% และมรีโอกคำสมรีหมถูชเลมือด B 50%

แบบฝศึ กหสดทรีส 1 หคำกพชอมรีหมถูชเลมือด A แมชมรีหมถูชเลมือด AB ลถูกจะมรีหมถูชเลมือดใดบห้คำง …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….


16 ………………………………………………………………………………………………………………………………. แบบฝศึ กหสดทรีส 2 หคำกพชอมรีหมถูชเลมือด B แมชมรีหมถูชเลมือด AB ลถูกจะมรีหมถูชเลมือดใดบห้คำง ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. แบบฝศึ กหสดทรีส 3 หคำกพชอมรีหมถูชเลมือด O แมชมรีหมถูชเลมือด A ลถูกจะมรีหมถูชเลมือดใดบห้คำง ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. แบบฝศึ กหสดทรีส 4 หคำกพชอมรีหมถูชเลมือด O แมชมรีหมถูชเลมือด B ลถูกจะมรีหมถูชเลมือดใดบห้คำง ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….


17 ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

คะแนน เตอ็ม ไดห้

เครมืส องมมือวสดและตสวชรีท วดส กติจกรรมตคำมตสวชรีทวดส ว 1.2 ม.3/1 กติจกรรมทรีส 1.1 กติจกรรมทรีส 1.2 กติจกรรมทรีส 1.3 กติจกรรมทรีส 1.4 กติจกรรมตคำมตสวชรีทวดส ว 1.2 ม.3/2 ม.3/3 กติจกรรมทรีส 1.5 กติจกรรมทรีส 1.6 กติจกรรมทรีส 1.7 กติจกรรมทรีส 1.8 แบบทดสอบ คะแนนรวมทลัตี้งหมด

รวม

รวม

ผลกคำรประเมติน ลคำยเซอ็นครถู ผสถู ห้ อน ผชคำน ไมชผคำช น

10 10 10 10 40

......... ......... ......... .........

.................. .................. .................. ..................

10 10 20 10 10 60 100

......... ......... ......... ......... .........

.................. .................. .................. .................. ..................


18

คคคำสสงส ใหห้นกส เรรี ยนทคคำเครมืส องหมคำย X ขห้อทรีสถถูกตห้องทรีสสธุดเพรียงขห้อเดรียว (10 คะแนน) จคำกขห้อมถูลทรีสกคำค หนดใหห้ ใชห้ตอบคคคำถคำมขห้อ 1-2 จคคำนวนโครโมโซม (แทชง) สติส งมรีชรีวติต เซลลลอสธุ จติ เซลลลไขช เซลลลรชคำงกคำย สธุ นขส ............................. 39 78 แมว 19 ............................ ........................... 1.สธุ นขส มรีโครโมโซมในเซลลลอสธุ จติจคำค นวนกรีสแทชง ก. 2 ข. 23 ค. 39 ง. 78 2.แมวมรีโครโมโซมในเซลลลรชคำงกคำยจคคำนวนกรีสแทชง ก. 9 ข. 19 ค. 23 ง. 38 3.ยรีนของสติส งมรีชรีวติตพบไดห้ในตคคำแหนชงใด ก. ในนติ วเคลรียส ข. ในโครโมโซม ค. ในไซโทพลคำซศึ ม ง. ในเซลลลสมืบพสนธธุล 4.มนธุษยลมรีจคำค นวนโครโมโซมทสทงหมดกรีสคชถู และเปอ็ นออโตโซมกรีสคชถู ก. 22 คถูช เปอ็ นออโตโซม 1 คถูช ข. 46 คถูช เปอ็ นออโตโซม 1 คถูช ค. 23 คถูช เปอ็ นออโตโซม 22 คถูช ง. 46 คถูช เปอ็ นออโตโซม 22 คถูช 5.ขห้อใดไมชถถูกตห้อง ก. นติ วเคลรียสอยถูภช คำยในเซลลล ข. โครโมโซมอยถูใช นนติ วเคลรียส ค. ยรีนเปอ็ นสช วนหนศึสงทรีสอยถูบช นดรีเออ็นเอ ง. ดรีเออ็นเอเปอ็ นสช วนหนศึส งทรีสอยถูบช นยรีน 6.พชอและแมชเปอ็ นพคำหะผติวเผมือก ลถูกทรีสเกติดมคำจะมรีลกส ษณะใดบห้คำง ก. ปกตติ พคำหะของโรคผติวเผมือก ข. ปกตติ เปอ็ นโรคผติวเผมือก ค. พคำหะของโรคผติวเผมือก เปอ็ นโรคผติวเผมือก ง. ปกตติ เปอ็ นโรคผติวเผมือก พคำหะของโรคผติวเผมือก 7.พชอและแมชเปอ็ นพคำหะผติวเผมือก ลถูกทรีสเกติดมคำจะมรีโอกคำสปกตติ กรีสเปอรล เซอ็นตล ก. 25 % ข. 50 % ค. 75 % ง. 100 % 8.โรคทคำงพสนธธุกรรมใดเกติดจคำกโครโมโซมบนออโตโซมผติดปกตติ ก. โรคตคำบอดสรี ข. โรคธคำลสสซรีเมรีย ค. กลธุชมอคำกคำรดคำวนล ง. กลธุชมอคำกคำรเทอรล เนอรล 9.โรคทคำงพสนธธุกรรมใดเกติดจคำกควคำมผติดปกตติของยรีน ก. โรคตคำบอดสรี ข. โรคธคำลสสซรีเมรีย ค. กลธุชมอคำกคำรดคำวนล ง. กลธุชมอคำกคำรเทอรล เนอรล 10.หคำกแมชมรีเลมือดหมถูช AB พชอมรีเลมือดหมถูช A จะไมชปรคำกฏหมถูชเลมือดใดในลถูก


19 ก. หมถูช O

ข. หมถูช A

ค. หมถูช B

ง. หมถูช AB

แบบฝฝึ กกตจกรรม วตชาวตทยาศาสตรร์พพื้นร ฐาน ว 23101 ระดลับชลัพื้นมลัธยมศฝึกษาปขี ทขีร 3 เรรรองพลันธธุกรรม ชชช อ – สกกุล .................................................................................... ชชนชั้ .........................เลขททช..................

............................................................. ครรูผสรู ผู้ อน กลกุลุ่มสาระการเรทยนรรูวผู้ วิทยาศาสตรร์ โรงเรทยนโพธวินวิมวิตววิทยาคม

กคำรบห้คำน 1.ถห้คำพชอมรี จรี โนไทปล aa จะไปแตช งงคำนกสบคนลสกษณะ อยชคำงไร จศึงจะไดห้ลถูก เปอ็ นปกตติทท งส หมด


20

2.ถห้คำ พช อ มรี จรี โ นไทปล Aa จะไปแตช ง งคำนกส บ คน ลสก ษณะ อยชคำงไร จศึงจะไดห้ลถูก เปอ็ นปกตติทท งส หมด 3.ถห้คำลถูก มรีจรีโนไทปล Aa แสดงวชคำพชอและแมชมรีจรีโนไทปล อยชคำงไร Aa AA aa AA

Bookพันธุกรรม  
Bookพันธุกรรม  
Advertisement