20. LindArt (2015)

Page 1

20

Mednarodna mladinska likovna kolonija Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep International Young Artists’ Fine Arts Colony

08. – 18. 07. 2015 Lendava - Lendva, Slovenija

© 2015

Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

20. mednarodna mladinska likovna kolonija LindArt, Lendava 2015 20. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep, Lendva 2015 20th LindArt International Young Artists’ Fine Arts Colony, Lendava 2015


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

S o - d e lova nje Zavod Galerija-Muzej Lendava je tudi letos, ko beležimo 20-letnico prve mednarod­ ne mladinske likovne kolonije LindArt, k sodelovanju povabil mlade umetnike z namenom, da se povežejo v umetniškem soustvarjanju. Tokrat razstavljamo dela šestih umetnikov, ki so prišli k nam iz šestih držav, in sicer slikarja Stefana Cescona iz Italije, grafičarke Tihane Gržanić iz Hrvaške, slikarke Zsófie Horváth z Madžarske, kiparja Jureta Markota iz Slovenije, slikarke Jovane Mitić iz Srbije in študentke slikarstva Marisse Wedenig iz Avstrije. Udeleženci likovne kolonije so se tudi letos lotili dela v naključno izbranih dvojicah in tako skupaj poskusili razviti enoten likovni koncept. Nastala dela so rezultat sodelovanja popolnoma neodvisnih umetnikov, ki so zbrali vtise iz bivanja v Lendavi in njeni okolici ter se odzvali na trenutno razstavo v lendav­ skem gradu Hommage a´ Picasso. Med druženjem in soustvarjanjem se je prepletlo po dvoje slogovnih in umetnostnih pristopov. Razstavljena dela moramo zato razumeti predvsem kot odraz ustvarjalnega dialoga med dvema umetnikoma. Pristopi posameznih dvojic k skupni temi se razlikujejo že na prvi pogled. Prvo dvojico sestavljata Jure Markota in Jovana Mitić, ki se predstavljata z instalacijo, poimenovala pa sta jo Konstrukcija-dekonstrukcija. Njuno delo zaznamuje združitev dveh umetniških principov, kiparskega in tradicionalno slikarskega, ki vsak po svoje pojmujeta vprašanje prostora. Z razgrajenimi geometrijskimi formami sta sooblikovala tako slikarski kot trodimenzionalni prostor. Nastala instalacija je rezultat odločnega, neposrednega dialoga med Markoto in Mitićevo in predstavlja odgovor na Picassovo kubistično razgradnjo oblik. Slikarska platna, na katerih je Mitićeva poglabljanje prostora upodobila s pomočjo geometrijskih form v različnih prostorskih planih, delujejo temačno in ostro. Zaznamuje jih uporaba rdeče slikarske podlage, ki na nekaterih mestih proseva skozi nanose hladnejših barvnih tonov, tem pa je slikarka dodala svetlejše poudarke, ki lahkotno stopajo v ospredje. Z rdečo so poudarjeni tudi robovi na sliki upodobljenih likov, ki nakazujejo razgradnjo geometričnih form, ki se razširjajo v prostor. Markota je instalacijo zasnoval kot poskus stopnjevanja slikarskih planov v realnem prostoru. Gre za trodimenzionalno vizualizacijo razgrad­ nje slikarskega platna, pri čemer je ogrodje vseh posameznih delov zaznamovano z rdečo barvo, ki je prisotna v kiparjevih predhodnih delih. Posamezne geometrijske oblike, osvobojene temeljne ploskve, vpadajo v prostor, kakor da bi poskušale ubežati vsakršni zamejenosti. Druga dvojica sta Zsófia Horváth in Marissa Wedenig. Čeprav umetnici izhajata iz slikarske tradicije, se njuna sloga močno razlikujeta. Predstavljata se nam s tremi plat­ ni in instalacijo. Troje platen je ustvarjenih kot enotna podoba, ki je bila ločena na tri dele. Platna sta slikarki mrežno razmejili in si posamezne površine razdelili, tako da je njuno delo na istem likovnem nosilcu hkrati združeno in z linijami razmejeno. Ker sta se odločili, da platna sooblikujeta, sta se v ustvarjalnem procesu srečevali s številnimi ovirami. Rezultat njunega skupnega dela se je sprva izrazil kot spopad dveh različnih slikarskih pristopov, šele ko sta se bolje spoznali, sta razvili nov slog, ki je nekakšen kompromis. Platna sta barvno in motivno poenotili, za osrednji motiv pa sta izbrali akt. Golo žensko telo zaradi geometrijsko razgrajene forme ni neposred­ no razpoznavno, tako da mora gledalec ob ogledu platen sam uzreti posamez­ne dele telesa. Izbiro osrednjega motiva lahko razumemo kot odgovor na Picassov kubistični pristop k erotiziranemu upodabljanju ženskega telesa. Barvno sta se osredotočili na pastelne tone, ki ustvarjajo nežno ambientalno svetlobo, z dodajanjem ornamentov pa sta posegli na področje romantičnega in ženstvenega. Razstavili sta tudi instalacijo Butterflies, ki je nastala kot nekakšno likovno poigravanje v času počitka med slikanjem. Odločili sta se, da preoblikovane, z barvami in ornamenti


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

okrašene črno-bele reprodukcije Picassovega portreta razstavita kot odgovor na razstavo metuljev iz zbirke grafika Štefana Galiča, ki sta si jo ogledali v lendavskem gradu. Preoblikovane Picassove podobe sta postavili na ogled v obliki razstavne vitrinice, pod njo pa pripravili ustvarjalni kotiček, v katerega vabita gledalce, da se prepustijo domišljiji in preizkusijo v ornamentiranju Picassovih portretov. Tretji umetniški par, ki ga sestavljata grafičarka Tihana Gržanić in slikar Stefano Cescon, se nam predstavlja s kinetično konstrukcijo Memori. Svoje delo sta zasnovala kot zbir spominov na bivanje v Lendavi, a sta pri tem ostala zvesta vsak svoji likovni tehniki. Tihana Gržanić je v svojih monokromnih grafikah upodobila pokrajino z vinogradi za grajskim gričem. Grafike je zasnovala v dveh plasteh in jih dopolnila s kolažem iz prosojnega kitajskega papirja. Njene krajine delujejo mistično in mehko, uporabo grafične tehnike pa lahko razumemo tudi kot poklon priljubljeni Picassovi tehniki. Stefano Cescon je ustvaril tri platna, kjer je za osnovno temo uporabil stik človeškega z naravnim. Izbral si je makro prizore, s katerimi se osredotoča na preplet narave in izdelkov umetniške obrti (kamnit doprsni portret, vaza in Križani), ki jih je opazil v lendavski okolici. Za svoja platna je izbral zadržano barvno paleto in se tako približal barvnemu spektru, ki ga je za grafike izbrala Tihana Gržanić. Končnim delom sta dodala še pripravljalne skice, ki sta jih ustvarila na sprehodu skozi Lendavo in s tem gledalcem omogočila vpogled v njune spomine. Posamezna dela sta v okvirju razporedila tako, da sledijo poti, ki sta jo začrtala po zemljevidu, s tem pa ustvarila novo podobo kraja. Čeprav sta umetnika slogovno zelo različna, sta sooblikovala mozaik krajinskih vtisov in jih uokvirila v skupni zbir spominov na lendavsko pokrajino. V dvajsetletnem obdobju LindArta smo bili priča različnim pristopom v izvedbi lendavske mednarodne mladinske likovne kolonije. Sprva so se organizatorji posluževali izobraževalnega koncepta kolonij, na katerih so sodelovali različni mentorji, s pomočjo katerih so se udeleženci izpopolnjevali v različnih likovnih tehnikah. Leta 2007 so kolonijo prvič izpeljali na način, ki mu sledijo še danes. Takrat so se umet­ niki pri ustvarjanju prvič povezali v dvojice in tako med bivanjem v koloniji razvijali skupne ideje. Glavni namen kolonije pa se v dvajsetih letih ni spremenil, rezultate vseh likovnih kolonij so namreč predstavili širši javnosti. Zaključna razstava je povzetek družabnega in ustvarjalnega dogajanja. Tudi letošnja kolonija se je zaključila z manjšo, a razgibano razstavo. Različno koncipirana dela so rezultat živahnega ustvarjalnega razpoloženja, ki so ga oplemenitile grafike velikega Pabla Picassa in njegovih občudovalcev, razstavljene v grajskem razstavišču.

Lea Lampret, diplomantka umetnostne zgodovine

* V nadaljevanju si preberite kako so svoja doživetja so-delovanja ubesedili letošnji udeleženci kolonije. Ker je povezovalni jezik naše mešane skupnosti bila angleščina njihove izjave, z željo po ohranjanju avtentičnosti niso ne prevedene niti lektorirane.


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

Eg y ü t t - mü kö d é s Miként a korábbiakra, a Lendvai Galéria és Múzeum az idei, immár 20. LindArt nemzetközi ifjúsági művésztelepre is azzal a céllal hívta meg a résztvevőket, hogy közös műveket hozzanak létre. Ezúttal hat művész alkotásait állítjuk ki, akik hat országból érkeztek hozzánk: Stefano Cescon festő Olaszországból, Tihana Gržanić grafikus Horvátországból, Horváth Zsófia festő Magyarországról, Jure Markota szobrász Szlovéniából, Jovana Mitić festő Szerbiából és Marissa Wedenig festészethallgató Ausztriából. A művésztelep résztvevői idén is a helyszínen kisorsolt párosokban láttak munkához, ketten-ketten igyekeztek meghatározni, illetve megvalósítani egy egységes képzőművészeti koncepciót. Az elkészült művek teljesen önálló művészek együttműködésének eredményei, akik összegyűjtötték a Lendván és környékén töltött idő során őket ért benyomásokat, valamint reflektáltak a lendvai várban jelenleg látható Hommage a´ Picasso című kiállításra. A társas együttlét és az együtt alkotás során két-két stílusbeli és művészeti szemlélet fonódott össze. A kiállított alkotásokat ezért mindenekelőtt a művészpárosokon belüli teremtő párbeszéd megnyilvánulásaként kell értelmeznünk. Az egyes párosok már első ránézésre is eltérően viszonyultak a közös témához. Elsőként Jure Markota és Jovana Mitić mutatkozik be a Konstrukció-dekonstrukciónak keresztelt installációval. Munkájukat a szobrászati és a hagyományos festészeti elv egyesítése jellemzi, amelyek mindegyike a saját módján értelmezi a tér kérdését. A lebontott mértani formákkal mind a festészeti, mind a háromdimenziós tér alakításában együttműködtek. A megvalósult installáció a Markota és Mitić által folytatott határozott, közvetlen párbeszéd eredménye, és Picasso kubista formalebontására fogalmaz meg választ. A festővásznak, amelyeken Mitić a tér mélyülését a különféle távolságban elrendezett mértani formák segítségével ábrázolta, sötéten és élesen hatnak. A vörös alap használata jellemzi őket, amely helyenként átsugárzik a felvitt hidegebb színárnyalatokon, s ezekhez a festő fiatalosabb, könnyeden előtérbe kerülő hangsúlyokat is hozzáadott. Vörössel emelték ki a festményen látható idomok széleit is, amelyek a térben szétterjedő geometriai formák felbomlására utalnak. Markota az installációt a festészeti plánok reális térben való fokozásának kísérleteként képzelte el. A festővászon felbomlásának háromdimenziós megjelenítését látjuk: minden egyes rész vázát vörös színnel jelölte, ez a megoldás a szobrász korábbi munkáin is megjelenik. Az alapsíktól megszabadult egyes mértani formák úgy „esnek be” a térbe, mint amik menekülni kívánnak minden korlát és kötöttség elől. A második párost Horváth Zsófia és Marissa Wedenig alkotja. Bár mindkét művész a festészeti hagyományból indul ki, stílusuk erőteljesen eltér egymástól. Három vászonnal és egy installációval mutatkoznak be. A három vásznon egy háromosztatú egységes képmást teremtettek; a festőnők a vásznak egyes felületeit hálószerűen elosztották egymás közt, aminek következtében a képzőművészeti médiumon végzett munkájuk egyszerre egységes és rácsokkal mégis elhatárolt. Azon döntésük miatt, hogy a vásznakat közösen alakítják, az alkotófolyamat során számos akadállyal szembesültek. Közös tevékenységük eredménye először két eltérő festészeti szemlélet viadalaként jutott kifejezésre, és csak miután jobban megismerték egymást, fejlesztettek ki mintegy kompromisszumos megoldásként egy új stílust, amelynek mindketten alávetették magukat. Szín- és motívumvilágukban egyesítették a vásznakat, központi motívumnak pedig az aktot tették meg. A mezítelen női test a mértanilag felbontott formák miatt nem közvetlenül kivehető, ezért a látogatónak a vásznak megtekintése során magának kell megpillantania az egyes testrészeket. A központi motívumválasztást a női test erotikus ábrázolásának Picasso általi kubista megközelítésére adott válaszként is felfoghatjuk. A színválasztás során a pasztellárnyalatokat részesítették


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

előnyben, amelyek gyengéd belső fényt teremtenek, míg a díszítőelemek hozzáadásával a romantika és a nőiesség területére jutottak el. A Butterflies (Lepkék) című installációt is kiállították; ez egyfajta képzőművészeti játszadozás eredményeként jött létre a festés szüneteiben. Úgy határoztak, hogy a Picasso-portré átformált, színekkel és díszítőelemekkel dúsított fekete-fehér reprodukcióit teszik közszemlére, mintegy válaszul a Gálics István grafikus gyűjteményéből a lendvai várban berendezett és általuk megtekintett lepkekiállításra. Az átalakított Picasso-képmásokat egy kiállítási vitrinecske formájában tették közszemlére, amely alatt alkotósarkot alakítottak ki, ezáltal arra invitálva a látogatókat, hogy engedjék át magukat a képzeletnek és tegyék próbára tudásukat a Picasso-arcképek díszítésében. A harmadik művészpáros tagjai Tihana Gržanić grafikus és Stefano Cescon festő, akik a Memori (Emlék) című kinetikus konstrukcióval mutatkoznak be. Alkotásukat a lendvai tartózkodásukról összegyűjtött emlékek táraként képzelték el, de létrehozása során is hűek maradtak a saját képzőművészeti technikájukhoz. Tihana monokróm grafikáin a várhegy mögötti lankás tájat ábrázolta. A grafikákat két rétegben dolgozta ki és áttetsző kínai papírból készített kollázzsal egészítette ki őket. Tájképei misztikusan és puhán hatnak, a grafikai eljárás alkalmazását pedig a Picasso kedvelt technikája előtti tisztelgésként is értelmezhetjük. Stefano három vásznat hozott létre, amelyek alaptémájaként az ember és a természet találkozását ábrázolta. Makrojeleneteket választott, amelyekben a természet és az iparművészet Lendva környékén megpillantott alkotásainak (kőből készült mellszobor, váza és a Megfeszített) átfonódására helyezi a hangsúlyt. Vásznai számára visszafogott színskálát választott, és így közel került a Tihana által a grafikáihoz választott színképhez. A kész művekhez a Lendván tett séta során létrehozott előkészítő vázlatokat is mellékelték, ami által a szemlélőnek lehetővé teszik, hogy bepillantson az emlékeikbe. Az egyes alkotásokat úgy helyezték el a kereten belül, hogy azok követik a térképen bejelölt útjukat, ezáltal a város új arculatát alkották meg. Bár a két művész stilárisan nagyon eltérő, közösen alakították ki a tájbenyomások mozaikját, és e benyomásokat a lendvai tájra vonatkozó emlékek közös tárháza keretezi. A LindArt húsz éve során a lendvai nemzetközi ifjúsági művésztelep megvalósítását illetően sokféle elgondolást tapasztalhattunk. Kezdetben a szervezők az oktatási koncepció mentén képzelték el a művésztelepet, amelyen több mentor vett részt, akik segítségével a résztvevők tökéletesíthették mesterségbeli tudásukat az egyes képzőművészeti technikákban. A művésztelepet 2007-ben szervezték meg először abban a formában, amelyhez ma is hűek. Akkor először hoztak létre párosokat a művészekből, akik aztán így, kettesben alkottak és közös elképzeléseket fejlesztettek ki a művésztelepen tartózkodásuk alatt. A művésztelep fő célja azonban az elmúlt két évtizedben változatlan maradt, ugyanis minden művésztelep termését bemutatták a szélesebb közönségnek. A zárókiállítás a társasági és alkotó események összegzése. Az idei művésztelep is egy kicsiny, de mozgalmas kiállítás jegyében zárult. Az eltérő koncepciójú alkotások élénk, a nagy Pablo Picassónak és csodálóinak a várban kiállított grafikái által megnemesített alkotóhangulat gyümölcsei.

Lea Lampret, végzős művészettörténész

* A folytatásban elolvashatják az idei tábor részvevőinek papírra vetett »együtt-működési« élményeit. Mivel színes csoportunknak az angol volt az összekapcsoló nyelve, az eredetiség megőrzése miatt a nyilatkozatokat nem fordítottuk le és nem is lektoráltuk.


2 0 . L i n d CA or -t , L e nodpae vr aa t e2 0 1 5

Co - o p e ra t io n As we take note of its 20th anniversary, the International Young Artist’ Fine Arts Colony LindArt, Gallery-Museum Lendava, has again invited young artists to join forces in creativity. This year we exhibit the works of six guests who have come to us from as many different countries: painter Stefano Cescon from Italy, graphic artist Tihana Gržanić from Croatia, painter Zsófia Horváth from Hungary, sculptor Jure Markota from Slovenia, painter Jovana Mitić from Serbia and student of painting Marissa Wedenig from Austria. The participants labored together in the customary, randomly chosen pairs and strove to develop unified artistic concepts. Their end products represent cooperation among completely independent artists who collected impressions during their stay in Lendava and its surroundings and responded to the current exhibition in the Lendava castle, Hommage a´ Picasso. Socializing and co-creating went hand in hand with their distinctive styles and original approaches. Therefore, each exhibited work must be understood primarily as an expression of a creative discussion between two artists. Already at first glance, a difference is apparent in the way each pair dealt with common themes. The first duo, Jure Markota and Jovana Mitić, are represented by an installation they named Construction-Deconstruction. Their piece is marked by the blending of two artistic principles – sculptural and traditional painting – each bearing his or her own comprehension of the question of space. Their rough geometric shapes contain both painterly- and three-dimensionally-constructed traits. The installation resulted from a strong, direct dialogue between Markota and Mitić and sets forth an answer to Picasso’s cubistically broken up forms. The canvases on which Mitić depicted areas of depth through geometric shapes on various spatial planes appear rigid and sharp. They are characterized by the use of a red underpainting intermittently shining through layers of colder color tones, to which the painter added lighter accents that readily stand out. The edges of the characters in the picture are also highlighted in red and indicate a break up of the geometrical shapes spread out on the canvas. Markota conceived the installation as an attempt to enhance the painted planes in real space. It is a three-dimensional visualization of the fragmentation of the canvas, wherein the outlines of all the separate parts are marked in red, which is present in the sculptor’s previous pieces. Freestanding geometrical forms, liberated from the basic surface, dip into space, as if trying to escape whatever limitations. Zsófia Horváth and Marissa Wedenig make up the second pair. Although both stem from the tradition of painting, their styles differ greatly. They present us with three canvases and an installation. The three canvases were created as a single ima­ge that has been sectioned off into three parts. The painters marked a grid on the canvases and divided the individual areas between themselves, with the effect that their work on the same surface is both merged and limited by lines. In their decision to design the canvases together, they encountered many obstacles during the creative process. At first the result of their joint effort was expressed as a clash between two dissimilar approaches to painting; however, when they got to know each other better, they developed a new style, a kind of compromise – to which they both complied. They made the canvases uniform in color and motif and chose the nude as their central subject. Owing to its geometric fragmentation, the naked female body is not directly identifiable, and the viewer must seek out specific parts of the body while looking at the canvases. The artists’ choice of this central motif can be understood as a response to Picasso’s cubistic approach to erotic depictions of the female body. Their colors concentrate on pastel tones, creating a soft atmosphere of light and they


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

touch upon realms of the romantic and the feminine by adding ornaments. They also exhibited an installation, Butterflies, which was made as a kind of creative amusement during their painting breaks. They decided to display a remake of a black and white reproduction of Picasso’s portrait, decorated with colors and ornaments, as a response to the exhibition of butterflies from the collection of graphic artist Štefan Galič, which they saw in the Lendava castle. The transformed Picasso portrait was arranged like a showcase, underneath which they prepared a creative corner and invited the spectators to give reign to their imagination and try some ornamenting of Picasso’s portrait themselves. The third couple consists of graphic artist Tihana Gržanić, and painter Stefano Cescon, who have provided a kinetic structure, Memori. Their piece was conceived as a collection of memories of their stay in Lendava, but each remained true to his or her own technique. Tihana depicted a vineyard landscape on the castle hill in her monochrome print. It was designed in two layers, with the addition of a collage made from transparent Chinese paper. Her landscape appears mystical and soft. Her use of the graphic art process can also be understood as a tribute to that popular Picasso technique. Stefano created three canvases whose basic theme is human contact with nature. He chose macro scenes, homing in on the interweaving of nature and art handicrafts (a stone bust, a flowerpot and a crucifix), which he observed in the vicinity of Lendava. He used a restrained palette for his canvases, thereby approximating the color spectrum Tihana had selected for her graphics. Preparatory drawings which the two had made during their strolls through the town were added to their final piece, providing the spectator with views of their memories. They assembled separate works in frames that followed paths outlined on a map, thus creating a new image of the area. Although the artists differ considerably in style, together they shaped a mosaic of scenic impressions and framed the Lendava landscape in a shared set of memories. We have witnessed diverse approaches to running Lendava’s International Young Artists’ Fine Arts Colony throughout LindArt’s two decades. Initially, the organizers attached an educational concept to the occasion with various tutors in attendance who helped the participants to advance in various techniques. In 2007 the colony was conducted for the first time in the manner which it follows today. It was then that the artists began working in pairs and developing mutual ideas during their stay. However, the major aim of the colony has not changed in those twenty years – namely, the result of each one is presented to the general public. The final exhibition is a summary of its social and creative events. This year’s manifestation also concluded with a small but animated exhibition. The variously conceived works are the outcome of a vibrant creative mood, enhanced by the prints of the great Pablo Picasso and his admirers, on view in the Lendava castle. Lea Lampret, art historian

* To follow are statements on individual co-operation experience by this years participants. As English was the linking language of our mixed company, their statements aren’t grammarly corrected in order to preserve their authenticity.


S t e f a no C ESCO N Italy Born: 1989 Pordenone (Italy) Study: Academy of Fine Arts, Venice E-mail: cesconstefano@gmail.com

operate

Web: http://www.stefanocescon.it/ “It was a pleasure to be part of a colony so diverse, both in terms of the different techniques used by the artists and for the human relationship established with each of them, I carry with me a special memory attached to all. I consider myself lucky to had as colleague Tihana, although our approaches were different in appearance we found critically linked to “make art” the way to overcome an apparent difficulties and trigger a confrontation, compromise is part of the art as life and it’s interesting to note the similarities between these aspects, at the end I can say it was the experience that I needed. I am grateful to the staff for giving me the opportunity to be part of this experience, I hope that whoever comes after us to experience the same feelings and exchanges of views.”

Tihana GRŽANIĆ Croatia Born: 1985 Rijeka (Croatia) Study: Academy of Applied Arts, Rijeka and Academy of Fine Art and Design, Wroclaw E-mail: tihanagrzanic@gmail.com

Co-

Web: /

6

“For me creation of art work is one of the most intimate process and sharing it with person that I don’t know wasn’t so easy. But I am happy that in these 10 days we find way to communicate and connect our way of thinking. It was good experience to experiment how far I am able let my work to adopt with other artist work who is very opposite then my.”


Stefano Cescon & Tihana Gržanić Memori oil, acrylic - paper, canvas, wood 154,5 x 214 cm


H O RVÁTH Z s óf ia Hungary Born: 1990 Szombathely (Hungary) Study: Hungarian University of Fine Arts, Budapest E-mail: doczgy@gmail.com

operate

Web: http://7sofi.com/ “The LindArt International Fine Art Colony in Lendava was a great experience for me. I have never worked together with an artist who was a stranger for me. The most exciting in this that you could randomly get a pair who has a completely different way of thinking and produce different artworks. It is about trying to give up your ego and let the artwork become the product of two individuals. The process of working together forced us to step out from our comfort zone, to think somehow differently. The result was not the main point for us, but that our work contains the steps of the concept of working together which was the most exciting part of the colony. The steps how we let the other reshape our artwork, to not to feel like the other is destroying your job but to feel like it is part of your work too. It was nice to discuss with the other pairs what is hard and what is funny during this process, because I think usually all the artists meet almost the same difficulties. Lendava was a good place for an art colony, it is calm, peaceful with lot of nice people in it so we were able to concentrate on our work. I would lie if I said that the colony changed my artistic activity or thinking, but I am sure in some cases I will react differently because of this experience.”

Ma r is s a W E D E N I G Austria Born: 1991 St. Veit an der Glan (Austria) Study: University of Applied Arts, Vienna and University of the Arts, Berlin E-mail: misimix@gmail.com

Co-

Web: http://www.marissawedenig.com

“I must say I was extreamly lucky to be in a team with Zsofi, although we were strangers it felt like I met a dear old friend from long ago. We conected instantly and the working proces was like a domino efect one thought triggered the next. There was no end to the ideas and things that we wanted to creat togeather. I loved the work atmosfare, it was never seriouse and tence always experimental triing out stuf deciding togeather if it works or not. It was better then I could have hoped fore! I think that the end of this collony is just the biegining of our colaborationes.”

8


Horváth Zsófia & Marissa Wedenig ‘1’, ‘2’, ‘3’ acrylic, colored pencils, golden sheets, collage - canvas (3x) 140 x 100 cm

Horváth Zsófia & Marissa Wedenig Butterflies photocopy, colored pencils, acrylic paper, pins, wood, glass 59,5 x 95 x 6 cm


Ju re M A RKOTA Slovenia Born: 1985 Slovenj Gradec (Slovenia) Study: University of Ljubljana, Academy for Fine Arts and Design Ljubljana E-mail: jure.markota@gmail.com

operate

Web: / “So now that I look back to the time we have spend together I can say that it was amazing time. Thanks to all of the people that have created and cooperated in this experience. I must say that this was not the first time that I have made a co-operation project but it was the first time that I have worked on a project with a total stranger. And I must sa that I have learned a lot. Not just common thing how to work with others but also a lot of thing about myself. How my work can be affected, where are the borders of artistic poetics and how to adapt them to a new work. For me it was crucial that the project must be homogenous and still a the same time different. Every viewer must recognize each author and see the project as one piece. To achieve this it takes a lot of energy and a lot of talking... like in normal life. Some parts of the path must be clear to focus on the main way. Or should I say “FOCULIZE”:) So every experience is and experience, but this was very special. Thanks to all of my new friends that I have made there. On LinadArt 2015!”

Jova n a MITI Ć Serbia Born: 1984 Leskovac (Serbia) Study: University of Niš, Faculty of Arts E-mail: jovanaart@yahoo.com

Co-

Web: http://artinfo.rs/ceo_profil.php?korisnik_id=3219

10

“As a painter I deal in associative abstract art which forms a dialogue with modern traditional painting. My isolation within my inner world is not always complete since there is often a connection with the outer world. This is less obvious in some of my paintings but some coherence with reality is recognizable. Although I create a new world it is still, in a way, inspired by the existing one. Because of this, initially it was not easy to collaborate with sculptor and conceptual artist Jure Markota. However we had a very optimistic outlook from the beginning and spent the first few days discussing and perceiving the possibilities of making a single piece of art. The decision was made for me to initially create a traditional painting with abstract forms. As this developed we realised that we could reinterpret this into a deconstructed artwork where wooden pieces tumble from frames around the painting and onto the floor. This revised artwork could live a life also as a playful sculpture or installation. This element of play is a reflection on the collaborative nature of how we worked in creating the artwork. What began as a theoretical puzzle became one which was physical in nature; with our artwork fully implementing ideas on construction-deconstruction.”


Jure Markota & Jovana Mitić Construction-Deconstruction I. acrylic - canvas, wood 246 x 332,5 cm

Jure Markota & Jovana Mitić Construction-Deconstruction II. acrylic - canvas, wood 140 x 102 cm


2 0 . L i n d CA or t- , L e nodpae vr aa t e2 0 1 5

Ot voritev razstave / Kiállítás megnyitó / Exhibition opening 17. 07. 2015, Atelje na Glavni ulici 52 v Lendavi / Fő utcai műterem, Lendva / Studio on the Main Street 52 in Lendava


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

Razstava / Kiállítás / Exhibition 17. 07. – 20. 08. 2015


2 0 . L i n d A r t , L e n d a v a 2 015

20. mednarodna mladinska likovna kolonija LindArt, Lendava 2015 20. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep, Lendva 2015 20th LindArt International Young Artists’ Fine Arts Colony, Lendava 2015 08.–18. 07. 2015 Organizator kolonije / Művésztelep szervezője / Colony organizer Galerija-Muzej Lendava Strokovni vodja kolonije / Művésztelep szakmai vezetője / Project manager Dubravko Baumgartner

Katalog / Katalógus / Catalogue Izdala in založila / Kiadó / Publisher Galerija-Muzej Lendava Za založnika / A kiadásért felel / For the Publisher Beata Lazar Spremno besedilo / Kísérôszöveg / Text Lea Lampret Prevod v madžarščino / Magyarra fordította / Hungarian translation Lendvay Claude Domonkos Prevod v angleščino / Angolra fordította / English translation Suzanne Király-Moss Lektura / Lektorálták / Language editors Ivanka Bratkovič, Böröcz Nándor Fotografija / Fotó / Photography Dubravko Baumgartner, Sandi Baumgartner Oblikovanje / Katalógusterv / Design Dubravko Baumgartner Tisk / Nyomda / Printed by Digifot, Lendava Naklada / Példányszám / Edition 150 Leto / Év / Year 2015

Projekt so podprli / A projekt támogatói / Supported by

Galerija-Muzej Lendava - Galéria-Múzeum Lendva Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1, 9220 Lendava - Lendva, Slovenija tel: +386 (0)2 578 92 60, e-mail: info@gml.si web: www.gml.si20

Mednarodna mladinska likovna kolonija Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep International Young Artists’ Fine Arts Colony

08. – 18. 07. 2015 Lendava - Lendva, Slovenija

© 2015

Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva