19. LindArt (2014)

Page 1

19

Mednarodna mladinska likovna kolonija Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep International Young Artists’ Fine Arts Colony

09. – 19. 07. 2014 Lendava - Lendva, Slovenija

© 2014

Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014

19. mednarodna mladinska likovna kolonija LindArt, Lendava 2014 19. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep, Lendva 2014 19th LindArt International Young Artists’ Fine Arts Colony, Lendava 201419. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014

S o - d e lova nje Temeljna ideja o medsebojnem sodelovanju je tudi letos družila udeležence 19. mednarodne mladinske likovne kolonije LindArt. Z naključnim žrebom razdeljeni v dvojice in na ta način pozvani k ustvarjanju skupne umetniške stvaritve so se mladi avtorji znašli pred svojevrstnim ustvarjalnim izzivom, ki so se ga lotili na različne načine. Kot individualni posamezniki z lastnim likovnim izrazom, vajeni ustvarjanja v umetniški samoti, kjer prisluškujejo samo svojim inspiracijam in idejam, so morali tokrat ubrati nekoliko drugačno pot in se ustvarjanja lotiti s prilagajanjem, deljenjem in sprejemanjem idej. Tokratne kolonije se je udeležilo šest mladih umetnikov iz petih držav, in sicer Peter Orban iz Slovenije, Gábor Szerdi z Madžarske, Tamar Roded iz Izraela, Magda Wegrzyn s Poljske, Milan Hrnjazović iz Srbije in Csilla Tomka iz Slovenije. Prvi umetniški tandem sta bila Peter iz Slovenije in Gábor z Madžarske. Peter se ukvarja z grafičnim oblikovanjem in ilustracijo, ki najbolje odraža njegovo umetniško osebnost. Z ilustrativnim načinom slikanja se posveča predvsem figuralni motiviki, ki s prepletom barv, oblik in zajetim vzdušjem na svojevrsten način zaživi v njegovih delih in v gledalcu prebudi takšna in drugačna občutja. Gábor najde osnovo za svoje umetniško ustvarjanje v nekoliko nenavadni motiviki. Zanimajo ga namreč prirojene fizične deformacije človeškega ali živalskega telesa, ki jih dojema kot nenavadne abstraktne forme, ki se razlikujejo od običajnih. Razen po likovni plati ga ti ljudje nagovarjajo s svojim pogumom, ki jim omogoča, da lahko kljub morda na prvi pogled nepremostljivim težavam v življenju normalno delujejo. Skupaj sta ustvarila zanimivo kompozicijo, nekakšen triptih, kjer centralno platno pripada Petru, obe stranski pa Gáborju. Na njem je upodobljena t. i. pasja grofica, ki ji čas ne prizanaša, zato na njenem telesu zaslutimo sledove staranja, ki se mu upira in kljubuje s svojo notranjo močjo. Vidni so tudi različni elementi tehnološkega razvoja, ki ji omogočajo, da boleče dele telesa nadomesti z mehanskimi in na ta način vztrajno živi in deluje naprej. Z vrvico v rokah je tako na fizični kot simbolni ravni povezana s svojimi psi, ki so zaradi fizične pohabljenosti še bolj odvisni od nje. Grofica bdi nad njimi in skrbi zanje, oni pa ji stojijo ob strani kot nekakšni čuvaji oz. angeli varuhi. Drugi umetniški par sta bila Tamar iz Izraela in Magda s Poljske. Tamarino likovno ustvarjanje govori o konstantnem spreminjanju urbanega okolja, ki ga vsakodnevno povzročata tako narava kot človek. Z barvami na svojih platnih gradi, dodaja in preslikava različne forme, ki ponazarjajo boj med nastajanjem in rušenjem. V dinamične slike poskuša ujeti nenehno premikanje, spreminjanje in propadanje. Magda pa je vizualna umetnica, ki se v svojih slikarskih delih in inštalacijah poigrava s postavitvami raznovrstnih predmetov, ki ustvarjajo različne medsebojne odnose in vedno nove pomene. Blizu so ji ravne, ostre linije in barvni kontrasti, ki v njena dela vnašajo likovni ritem in red. Izpod njunih čopičev je nastalo samo eno skupno platno, na katerem sta združili likovna jezika, ki se v precejšnji meri razlikujeta in ravno zaradi tega sta se pri nadaljnjem ustvarjanju odločili bolj za individualno ustvarjanje kot za ustvarjanje v paru. Tamar je v svojih dveh slikah spregovorila o nenehnem spreminjanju, nastajanju in uničevanju v urbanem svetu, ki ga je opazila tudi med desetdnevnim bivanjem v Lendavi. Magda pa je ustvarila dve slikarski platni z upodobljenimi ravnimi linijami kontrastnih barv v medsebojnem odnosu, za kar je dobila inspiracijo ob pogledu na lendavska polja. Hkrati pa je ustvarila tudi prostorsko inštalacijo, pri kateri je s postavitvijo raznolikih predmetov želela opozoriti na vidne in nevidne meje, s katerimi se ljudje srečujemo vsak dan. Tretji umetniški tandem sta bila Csilla iz Slovenije in Milan iz Srbije. Csilla, v Budimpešti delujoča grafična oblikovalka, se zaveda, da je grafično oblikovanje samosvoja zvrst likovne umetnosti. Ukvarja se predvsem s kolažiranjem posameznih oblik in elementov, npr. črk in številk, ki dobijo v dolgotrajnem procesu grafičnega ustvarjanja svojevrstno estetsko podobo. Milanova fascinacija nad človeškim karakterjem je zajeta v njegovi figuralni umetnosti, ki zaživi tudi zaradi izredno natančnega postopka slikanja. Tehnični aspekt nastajanja slike s pomočjo barv in potez mu predstavlja izredno pomembno komponento pri natančnem ustvarjanju, ki se ga loteva z vnaprej zastavljeno idejo. Ker je Csilla grafičarka, Milan pa slikar, sta se odločila za zanimivo obliko sodelovanja in se tako oba preizkusila v tehniki ustvarjanja, ki se je navadno ne lotevata, torej Milan v grafiki, Csilla pa v slikanju. Odločila pa sta se, da bosta drug drugemu pri nastajanju ostalih del pustila umetniško svobodo in ustvarila sta dela, ki niso skupna. Milan je tako naslikal abstraktno impresijo sončnega zahoda v Lendavi, ki nas s prepletom mehkih linij in toplih barv popelje v notranjost slike. Csilla pa je ustvarila monotipije v kombinaciji s tehniko kolaža, ki vsebujejo posamezne črke iz besede LindArt in številke, ki se nanašajo na datum njihove desetdnevne skupne izkušnje. Ustvarjalce 19. kolonije LindArt je kljub različnim likovnim govoricam družila skupna želja po ustvarjanju in doživetju nečesa novega in drugačnega. Tako so se daleč stran od vsakdanjega okolja in znanega načina dela stkale nove prijateljske in umetniške vezi, prepletle nove ideje in zamisli ter srečala zanimiva in bogata razmišljanja. Vse to pa so skupaj s svojim umetniškim navdihom zajeli v ustvarjenih delih.

Edita Filo, umetnostna zgodovinarka

* V nadaljevanju si preberite kako so svoja doživetja so-delovanja ubesedili letošnji udeleženci kolonije. Ker je povezovalni jezik naše mešane skupnosti bila angleščina njihove izjave, z željo po ohranjanju avtentičnosti niso ne prevedene niti lektorirane.


19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014

Eg y ü t t - mü kö d é s Az immár 19. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep résztvevőit idén is a kölcsönös együttműködés alapötlete egyesítette. A véletlenszerű sorsolás alapján párokba osztott fiatal szerzőket, akiket ily módon közös művészeti alkotás létrehozására invitáltak, sajátos alkotói kihívás elé állították, amelyet mindenki a maga módján oldott meg. A saját, önálló képzőművészeti kifejezésmódú egyéneknek, akik megszokták a művészi magányban való alkotást, amelyben csak saját ihleteikre és ötleteikre figyelnek oda, ezúttal némileg eltérő utat kellett választaniuk, és az alkotómunkának az egymáshoz való alkalmazkodással, saját ötleteik megosztásával és mások ötleteinek elfogadásával kellett nekilátniuk. Az idei alkotótelepen hat fiatal művész vett részt öt országból: Orbán Péter Szlovéniából, Szerdi Gábor Magyarországról, Tamar Roded Izraelből, Magda Wegrzyn Lengyelországból, Milan Hrnjazović Szerbiából és Tomka Csilla Szlovéniából. Az első művészeti tandemet a szlovéniai Péter és a magyarországi Gábor alkották. Péter grafikai formatervezéssel és illusztrációval foglalkozik, ez juttatja a leginkább érvényre művészi egyéniségét. Illusztratív ábrázolásmódú festészetében főleg a figuratív motívumoknak szentel figyelmet, amelyek alkotásaiban a színek, a formák és a megragadott hangulat kavalkádjával sajátos módon életre kelnek és szemlélőjükben a legkülönfélébb érzéseket keltik. Gábor művészeti alkotásainak alapját kissé szokatlan motívumokban találja meg. Az emberek és az állatok veleszületett testi torzulásai érdeklik ugyanis, amelyeket a szokásostól eltérő, különleges, absztrakt formákként fog fel. E képzőművészeti vetületen túlmenően azonban ezek az emberek a bátorságukkal is megfogják, amely lehetővé teszi számukra, hogy az első pillantásra talán áthidalhatatlannak tűnő nehézségek ellenére is boldoguljanak az életben. Együtt egy különösen érdekes műalkotást hoztak létre, egyfajta triptichont, amelynek központi vászna Péter alkotása, a két oldalsó kép pedig Gáboré. A „Kutyagrófnőt” jelenítették meg, akit nem kímélt az idő; testén a korosodás nyomai láthatók, ami ellen belső erejével küzd és dacol. A technológiai fejlődés különböző elemei azonban lehetővé teszik számára a fájó testrészek mechanikus részekkel való helyettesítését, aminek köszönhetően kitartóan továbbélhet és tevékenykedhet. A kezében levő zsinórral mind testileg, mind jelképesen össze van kötve kutyáival, amelyek megcsonkítottságuk miatt még inkább függnek tőle. A grófnő virraszt mellettük és gondoskodik róluk, ők pedig amolyan őrökként, illetve őrangyalokként állnak mellette. A második művészeti párost az izraeli Tamar és a lengyel Magda alkotta. Tamar képzőművészeti alkotásai az épített környezet állandó változásáról vallanak, amit nap mint nap a természet és az ember váltanak ki. Vásznain a színek révén különböző formákat épít, bővít és másol, amelyek a keletkezés és a rombolás közti harcot szemléltetik. Dinamikus képein az örök mozgást, a változást és a pusztulást igyekszik rögzíteni. Magda vizuális művésznő, aki festményein és művészi installációin különféle tárgyak elrendezésével játszadozik, amelyek ezáltal különböző kölcsönös kapcsolatokat és új jelentéseket teremtenek. Az egyenes, éles vonalak és a színkontrasztok állnak közel hozzá, amelyek képzőművészeti ritmust és rendet visznek alkotásaiba. Ecsetük alatt csak egy közös vászon született, további műveik létrehozásánál meglehetősen eltérő képzőművészeti kifejezésmódjuk egyesítése és a párban történő alkotás helyett inkább az egyéni munka mellett döntöttek. Tamar két festményén az urbánus világban szüntelenül végbemenő, tíznapos lendvai tartózkodása alatt is észlelt változást, keletkezést és rombolást jelenítette meg. Magda pedig két festményt készített, amelyeken a lendvai mezők látványából merített ihlet nyomán a színkontrasztok egyenes vonalainak kölcsönhatását ábrázolta, ezzel párhuzamosan pedig egy térinstallációt is létrehozott, amelynél különféle tárgyak elrendezésével azokra a látható és láthatatlan határokra kívánta felhívni a figyelmet, amelyekkel mi, emberek napi szinten szembesülünk. A harmadik művészi kettőst a szlovéniai Csilla és a szerb Milan alkotta. Csilla Budapesten tevékenykedő grafikai formatervezőként tudatában van annak, hogy a grafikai formatervezés a képzőművészet sajátos műfaja. Elsősorban egyes formák és elemek kollázsát hozza létre, például betűkből és számokból, amelyek a grafikai alkotás hosszú folyamata során sajátos esztétikai arculatokat öltenek. Milant az emberi karakterek bűvölik el, ez nyilvánul meg figuratív művészetében, amely többek között a rendkívül precíz festési folyamatnak köszönhetően is életre kel. A festmény színek és vonások általi keletkezésének technikai aspektusa a szabatos alkotómunka rendkívül fontos összetevője számára, amelyhez előre kitűzött elképzelés alapján lát hozzá. Mivel Csilla grafikus-, Milan pedig festőművész, az együttműködés roppant érdekes formája mellett döntöttek, és mindketten abban a művészeti technikában próbálták ki magukat, amelyet általában nem alkalmaznak, tehát Milan a grafikában, Csilla pedig a festészetben. Egyben azt is eldöntötték, hogy további munkáik készítése során művészi szabadságot biztosítanak egymásnak és nem közös műveket alkotnak. Így Milan vászonra vitte a lendvai napnyugta absztrakt impresszióját, amely a lágy vonalak és a meleg színek átszövődésével a látvány belsejébe repít bennünket. Csilla pedig kollázstechnikával ötvözött monotípiákat alkotott, amelyek a LindArt szó egyes betűit és a tíznapos közös művészeti tapasztalat időpontjára vonatkozó számokat tartalmazzák. A 19. LindArt művésztelep alkotóit eltérő képzőművészeti kifejezésmódjuk ellenére a merőben új és más megélése és megalkotása iránti vágy egyesítette. Szokásos környezetükből kiragadva és bevált munkamódszereiket maguk mögött hagyva új baráti és művészi kötelékeket szőttek, új elképzelések és ötletek kapcsolódtak össze, valamint érdekes és gazdag gondolkodásmódok találkoztak. Mindezt pedig művészi ihletükkel a megalkotott művekben jelenítették meg.

Edita Filo, művészettörténész

* A folytatásban elolvashatják az idei tábor részvevőinek papírra vetett »együtt-működési« élményeit. Mivel színes csoportunknak az angol volt az összekapcsoló nyelve, az eredetiség megőrzése miatt a nyilatkozatokat nem fordítottuk le és nem is lektoráltuk.


19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014

Co - o p e ra t io n Once again the fundamental plan for mutual cooperation brought artists together to take part in the 19th International young artists’ fine arts colony, LindArt. Participants of this colony draw lots to determine which pairs will unite to produce shared works of art. As a result, young artists face a creative challenge and they react to it in a variety of ways. As individuals with his/her personal artistic expression, accustomed to working in solitude and tuned into private fancies and conceptions, each must follow a slightly different path here and tackle creativity by adapting, sharing ideas and initiating them. Six young artists from five countries attended this year’s colony: Peter Orban from Slovenia, Gábor Szerdi from Hungary, Tamar Roded from Israel, Magda Wegrzyn from Poland, Milan Hrnjazović from Serbia and Csilla Tomka from Slovenia. Peter from Slovenia and Gábor from Hungary make up our first duet of artists. Peter deals with graphic design and illustration which best express his artistic personality. His illustrative manner of painting aims mainly toward figurative motifs, intermingled in a combination of colors, shapes and atmospheric nuances, instilling life into his unique style and awakening all sorts of feelings in the viewer. Gábor finds the basis for his creativity in somewhat uncommon motifs. Namely, his interests include congenital physical deformations of the human and animal body, perceived by him as unusual abstract shapes, different from the ordinary. Aside from this artconscious aspect, these people impress him with their courage that allows them to live a normal life in spite of what, at first glance, might seem to be insurmountable difficulties. Together the two artists brought forth an engaging composition, a kind of triptych whose central canvas belongs to Peter, the two side ones to Gábor. They depicted a so-called Dog Countess, who has not been spared by time. We observe traces of aging on her body, resisted and defied, however, by her inner strength. Various elements of technology are also visible, that enable afflicted parts of her torso to be replaced with mechanical parts, and in this way she can continue to live and work. The string in her hands binds her with her dogs on a physical as well as a symbolic level, because their lameness makes them all the more dependent upon her. The Countess watches over and cares for them, and they stand by her almost like guards or guardian angels. Another diligent pair is Tamar from Izrael and Magda from Poland. Tamar’s artistry expresses the constant changes in urban environments caused daily by both nature and man. She builds up the colors on her canvases, adding and copying various forms to illustrate the struggle between creation and destruction. She attempts to capture movement, change and decay in her dynamic works. On the other hand, visual artist Magda toys with arranging assorted objects in her paintings and installations, combining a mixture of interpersonal relations and ever new meanings. She likes straight, sharp lines and color contrasts that bring aesthetic rhythm and order to her works. The brush strokes employed by these two on their one common canvas joined their artistic languages. Since these varied considerably, they decided to continue independently with their other projects, rather than coactively. In her two additional works, Tamar addresses constant transformation, creation and destruction in the urban world, things she also noted here in Lendava during her ten day stay. Magda did two other canvases depicting straight lines of contrasting colors in relation to each other, having been inspired by observing Lendava’s fields. She also made a spatial installation with which, through its collection of various objects, she wanted to draw attention to the visible and invisible boundaries people encounter on a daily basis. Csilla from Slovenia and Milan from Serbia formed the third creative set of two. Csilla, who works as a graphic designer in Budapest, is aware of graphic design as an independent genre of the fine arts. Mostly, she makes collages out of different shapes and elements, for example, letters and numbers that, through the lengthy process of graphic techniques, receive a unique, aesthetic appearance. Milan’s fascination with the human character is captured in his figurative art and comes to life through his exceptionally precise painting procedures. The technical aspects of color and brush strokes in his pictures represent a very important component in their meticulous presentation, which he approaches with a pre-conceived idea. Csilla, the graphic designer and Milan, the painter decided to undertake an intriguing collaboration to test creating art in a technique they normally did not use: Milan did graphics and Csilla painted. At the same time, they agreed to allow creative freedom to one another for the remainder of their works, and continued individually. Thus, Milan also painted an abstract impression of a Lendava sunset with a mingling of soft lines and warm colors that leads us right into the interior of the picture. Csilla produced a monotype combined with collage containing each letter of the word, LindArt, and also numbers referring to the date of the ten-day collective event. The participants of the 19th fine arts colony, LindArt, notwithstanding their dissimilar methods of expression, shared the common desire to create and experience something new and unconvential. Consequently, far away from their everyday environment and well-known working habits, they forged new friendships and collegial ties, integrated new ideas and concepts and met with rich and exciting views. All this, coalesced with each one’s artistic imagination, has been captured in the pieces they created.

Edita Filo, art historian

* To follow are statements on individual co-operation experience by this years participants. As English was the linking language of our mixed company, their statements aren’t grammarly corrected in order to preserve their authenticity.


Mi l a n H RN JA ZOV I Ć Serbia Born: 1982 Valjevo (Serbia) Study: Faculty of Fine Arts, Belgrade E-mail: milanhrnjazovic@gmail.com

operate

Web: www.hrnjazovic-milan.com “My stay at LindArt art colony was a pleasant and very creative experience. The concept of collaboration between two artists meeting for the very first time, and whose artistic sensibilities are dissimilar, was a challenge for me. Moreover, on this occasion I had the opportunity to work together with a graphic designer. A creative process that resulted in a number of paintings and prints required numerous compromises that made my artistic experience richer. The steps towards the visually clear and semantically precise language of graphic design, enable me to have a new perception of my own, predominantly painting based work. I feel very grateful to be given by the opportunity to contribute to the fulfillment of the concept of this year’s LindArt. The organisers’ enthusiasm, helpfulness and kindness made my stay unforgettable.”

C s i l l a TOMK A Slovenia Born: 1981 Čakovec (Croatia) Study: Hungarian University of Fine Arts, Budapest - Graphic Design E-mail: tomkacsilla.graph@gmail.com

Co-

Web: www.tomkacsilla.com

6

“... Ami a társas munkát illeti, elsőre jó az ötlet, de ha a gyakorlatot nézzük, akkor már egy nehezebb eset. A művész egoista és a saját világában létezik. Abban érzi jól magát és abban tudja magát kifejezni. Nagyon ritka, hogy két ilyen ember - hacsak köztük nincsen valami több közös - hatékonyan és eredményesen együtt tudjon működni. A közös szál csak spontán tud jól működni. Vagy a szerencse folytán véletlenül. Szerintem. Ettől függetlenül, nekem nem volt rossz a közös munka, bár talán kicsit másképp dolgoztunk együtt Milan-nal, mint a többiek. Az elején nem tudtuk, hogy fog összeállni az egész minden. A végén pedig úgy éreztem, sok mindenben kiegészítettük egymást. Sok ellentétes formát, színt és gondolatot hoztunk össze annak ellenére, hogy a munkák nem azonos helyen és időben készültek kettőnk keze nyomán. Mint mondani szokás, az ellentétek vonzzák egymást ellentétek pedig sokszor nem ellentétek, hanem kiegészítői egymásnak...”


Milan Hrnjazović & Csilla Tomka Fire acrylic, collage - canvas 80 x 100 cm

Milan Hrnjazović & Csilla Tomka Letters acrylic, collage - canvas 80 x 100 cm


Pe t e r O RBA N Slovenia Born: 1981 Murska Sobota (Slovenia) Study: Hungarian University of Fine Arts, Budapest - Graphic Design E-mail: p.orban@yahoo.de

operate

Web: www.3delavnica.com/portfolio/opeter, http://opeter-si.tumblr.com “I was on some artist’ colonies in the past, where artist come together for more days and work together, share ideas, eat, sleep etc. However the LindArt Fine Arts Colony is different in one thing and that is it’s uniqe and interesting concept: co-operation between two artists. It’s like a lottery, because you don’t know, who your partner will be, with whom you have to work together on one work. I wasn’t really sure on the beginning, but I have to say, that I was lucky enough and I couldn’t get anyone better, than Gábor Szerdi. Gábor was a remarkable guy, with interesting world view, themes and also nice to work with. We found a common line very fast and it seems, that our concept worked quite well, as the audience rewarded the idea. And for a closing sentence: we were never hungry and thristy, thanks to the GML staff, especially Dubi. How can you concentrate on work when you’ve got such a good service?”

SZE RD I G á bo r Hungary Born: 1980 Nyíregyháza (Hungary) Study: University of Pécs - Faculty of Music an Visual Arts - Painter Faculty E-mail: szeraga@gmail.com

Co-

Web: http://gaborszerdi.tumblr.com

8

“The platform of our programme was the „co-operate” and it was the motto too. At first this concept was a surprise for me, but then quickly formed the joint work and the thinking in common spirituality. In my opinion with my „studio pair” we could work great together. Of course the other young artists also inspired us who were at this program. We got a lot of help from the local artists too. The leader of the resident programme was Dubravko Baumgartner who actively paricipated and helped in our everyday. Hereby I would like to say thank you! During the Artist Colony there were many kind of organized programs, so I could recognise the area what was unknown before that for me. I could continue my main theme, that I’ve already started before Lendava. I’ve got significant inspiration from the enviroment and from the community. I feel honored that I could take part in this Artist Colony in Lendava. I hope this connection will continue and last.”


Peter Orban & Szerdi Gรกbor The Dog Countess (triptych) mixed medium - canvas (2x) 100 x 80 cm, (1x) 200 x 140 cm

Szerdi Gรกbor The Three Graces (Charites) chalk, acrylic - canvas 80 x 100 cm


Ta m a r RO D E D Israel Born: 1983 (Israel) Study: Beit Berl College, Bachelor of Fine Art and Art Education (B.Ed. F.A) E-mail: tamarroded@gmail.com

operate

Web: http://tamarroded.wix.com/artist “Staying in Lendava castle was a very inspiring and peaceful experience for me. Creating in an environment with people from different continents and culture, offered me a fascinating diversity of views and created a dynamic abundance of links and international artistic discourse that have connected art, practice and society. The collaboration was very challenging for me, since I use to work alone and need to have a real deep connection with the other person in order for the collaboration to be sincere and it was hard for me to achieve that in such a short period of time. Even though, it was an enriching experience that made me step out of my usual comfort zone. In conclusion, LindArt residency was a very unique experience that I will always remember thanks to the wonderful hosts, beautiful environment and of course the artists I met.”

Ma g d a W EG R Z Y N Poland Born: 1986 Gdynia (Poland) Study: DFA Visiting Researcher, Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki E-mail: magda@magdawegrzyn.pl

Co-

Web: www.magdawegrzyn.pl

10

“The residency in Gallery-Museum Lendava was for me a truly stirring and challenging experience. Firstly, it was a wonderful time with possibilities of meeting interesting artists and kind people working there. During the residency I have been asked to collaborate with an artist from Israel, Tamar Roded. Although we have been discussing possible ways of collaboration and have been both interested in each other works, our team work could not find its spark. Both painters, we have been very much devoted to our own, inner ways of working which resist possible acts of real collaboration. Finally, as water and fire, we have created absorbing, but separate works. Secondly, Slovenia’s landscape was undoubtedly fascinating. Personally I have been inspired by patterns of hilly wine fields and slow atmosphere of living. In the end I have also to mention delicious food and tasty wine which has been served after hours of work. All in all The International Fine Arts Colony Lendava is a place worth to visit.”


Tamar Roded & Magda Wegrzyn Untitled acrylic - canvas 80 x 100 cm

Tamar Roded

Magda Wegrzyn

Floating acrylic - canvas 100 x 140 cm

Untitled (diptych) acrylic - canvas (1x) 140 x 100 cm, (1x) 100 x 80 cm


19. L i n d C A or t- , L e nodpaevr a t e2 0 1 4

Ot voritev razstave / Kiállítás megnyitó / Exhibition opening 18. 07. 2014, Lendavski grad / Lendvai vár / Lendava Castle


19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014


19. L i n d C A or t- , L e nodpaevr a t e2 0 1 4

Razstava / Kiállítás / Exhibition 18. 07. - 31. 10. 2014, Lendavski grad / Lendvai vár / Lendava Castle


19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014


19. L i n d A r t , L e n d a v a 2 014

19. mednarodna mladinska likovna kolonija LindArt, Lendava 2014 19. LindArt Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep, Lendva 2014 19th LindArt International Young Artists’ Fine Arts Colony, Lendava 2014

Izdala in založila / Kiadó / Publisher Galerija-Muzej Lendava Za založnika / A kiadásért felel / For the Publisher Beata Lazar Spremno besedilo / Kísérôszöveg / Text Edita Filo Prevod v madžarščino / Magyarra fordította / Hungarian translation Lendvay Claude Domonkos Prevod v angleščino / Angolra fordította / English translation Suzanne Király-Moss Lektura / Lektorálta / Language editor Ivanka Bratkovič Fotografija / Fotó / Photography Dubravko Baumgartner, Sandi Baumgartner Oblikovanje / Katalógusterv / Design Dubravko Baumgartner Tisk / Nyomda / Printed by Digifot, Lendava Naklada / Példányszám / Edition 150 Leto / Év / Year 2014

Projekt so podprli / A projekt támogatói / Supported by

Galerija-Muzej Lendava - Galéria-Múzeum Lendva Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1, 9220 Lendava - Lendva, Slovenija tel: +386 (0)2 578 92 60, e-mail: info@gml.si web: www.gml.si19

Mednarodna mladinska likovna kolonija Nemzetközi Ifjúsági Művésztelep International Young Artists’ Fine Arts Colony

09. – 19. 07. 2014 Lendava - Lendva, Slovenija

© 2014

Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva