LYNDVAMUSEUM 3

Page 1

ên H ês 5 n H ê ê ês

£

r 5 B 5 Lê÷ê} ê ês u k}h t |zl| tê£


s uk}ht|zl|tê£ w ê W ê ê ê÷êhê R ê I ê n ¾t ês ê÷ên > ¾tR ês i5 ê êÀêi5 ê > ꡱꩢ¢ªês êÀês v ê ê÷êm L ê þ m ên :ê | ê÷êz þ 5 ês êr | O ê ê÷êz þ 5 t ê| m ên :ê 5 ês êr w ê÷êm B 5 n êi ê| O ê ê O: à n 5 êr ê ê O: à r êp 5 ê ê O: à } ês ê ê O: à } êh Iê ê O: à q ê ê÷êu ê 5 5 iH H êu5 ê W O: à ên ê O: à z êr 5 êt ê O: à t ê| ê O: Ãê m ê÷êm> > k êi s êr ê 5 n : ê ê÷ên ê > k êi { ê÷êu { êr ±êt êz u ê÷êw> 5 5 ¡ªªªê jpwê¾êr W ê ê ê u ê ê ê W ±ês §£ªÂ¤£©Ã®©¢© ên­ hsh±ên H ±ê¡¨¥¨¾¡©£§ êêê ên H ês 5 ê®ê 5 B 5 LêÓên H ê ê ês ê®ê ê ê ê½ê ±ê ês êr ê 5 ê²êêê Ä ±ê B 5 ên êi ê| O ê­­­ê ê ­Åê²êêêêêêêêêêêê ±ê > > êk êi ±ês êr ê 5 Å­ê ¾ês ê®ên > ¾tR êÓês ê®ên ¾t ±ê¢ª¡ª­ê¾êêêêêê Âs ê²ê£Ã pziuꩧ¨¾©¦¡¾¦¦©¥¾¡¢¾¡ ¡­ês ±êr ê 5 ¢¥¡ª§©¦¨ª


ên H ês 5 n H ê ê ês

r 5 B 5 Lê÷ê} ê ê

z ê÷ê| s êr ê 5

s ê÷ês ¢ªª©ên H ês 5 n H ê ê ês s êÀês ±êi ê êÀêi5 ê > ê¡­ ¢ªª¨

hê 5 B 5 ê I H > êB ê> ê ê 5 B 5 ê ® z ê ê ê ê ê ê ® s êr ê 5 ês ên > ê> êtR ê > Iê I ±ê ên ¾t ês

hê 5 B 5 ê ê L ® n : ê ê ® k êi

hê 5 B 5 ê > > ê H T H ® w ê ê ê ê ®ê k êi i 5 ên H j 5 5 êk L m ên : r > >êi êt5 r ês } êh

i 5 ên H ±ê ê ên H ¾> Tê H ê I 5 ê > > }ê ên H êi 5 ±ê ê êW ê ê ên H ê


ê

h 5 5 t ê > ê > ê ê ê ê 5 ê 5 5 5 ±ê ê 5 ±ê ê ±ê ê > ê ­ê rQ H H ê ê ê Q L H ±ê ê ê ê 5 5 ê ê 5 ê H ­êhê Q L ê Q H H ê> ê 5 ê ê ±ê > ê ê ±ê ê 5 ê T > ê ê I 5 ê ê ­êhê Q > ê 5 ê ê ê ±ê ê ê > ê> êB ê H H ê H H ê ê ­êhê Q L H ê ê H H ê > ê ê ê > ê> > ê B > ±ê> ê 5 ê ê> ê > ±ê ±ê L±ê Iê > ê I B Iê > ê B IêH ­êk ê Iê ±ê ê êH Lê Q L H > ê > ê > êH H > > · ên H ±ê ê ê 5 I 5 ꡨ¥¨¾ ê Q ê ê ê 5 êh I 5 ­ê { > ê> ê ê ê 5 ê ê ê 5 5 5ê 5 ­êhê êR ê ±ê ê ê ê R ê I ê ê ¢ª­ê 5 ê 5 ê 5 ê 5 5 5 ±ê > ê ê 5 ­êj ê 5 êH > ê > ê ê ±ê ê 5 B 5 ê L ê ê H L ­ê hê I ê ê H 5 5 ê ê R > ê ê n H ê 5 ­ê > ê ê 5 ê ±ê ê H > ê ê 5 ±ê ê ê R > > ê ê ¢ª­ê 5 ê ê H > > ±ê > ê R > ê Q L 5 ê ±ê ê > ê ê ê 5 B 5 ê ê ê T > I 5 ê Q > ê > ê B ê 5 ê 5 Iê 5 ­ê z Q L 5 5 ê ê H Tê > ê ±ê ê ê > ê > ê > ê 5 ê ê ê > ê Q ±ê ê ê T > ê ê 5 ±ê ê ê > ê5 ê ê ê 5 ±ê B ê ê ê ê T ­ê ên H ê > ê > > ês 5 ê ê¡©¨¦¾ ê H > ê ±ê ê ê ê ê H T H > > ê ê ê 5 ê B 5 ê Q ê ê Lê ên H ¾ > ­êh I ê > ê L ê 5 B 5 ê ê > ês 5 ±ê ê L ê¡©©¦¾ ê ê ê 5 ±ê ê 5 ê ꢪª¨¾ ê ês êz B 5 ê> êo ê 5 5 ­êhês ên > ê> êtR ê ê ꢪª¨¾ ê ê ên H ¾ > > ê 5 I > > ê ê5 ê ê R 5 I ê êR ê > 5 ê ê ê 5 ­ê l ê > ê ê ±ê ê ê n H ê 5 5 ê > Q ê ê ê ê êH ­êo Q ±ê ês ê ê Q H > ê > > ê 5 B ê êL ê Q L 5 5 I ê 5 Iê ê 5 ê > ê T > > ±ê> ê 5 5 ê ê ±ê ês ê ê H H ê Q ê ê 5 ê > L T > ê > > > ­

ê

s êr ê 5 s ±ê¢ªª© ¦


ê

w ê ê ê ê ê ê ê : ê : ê W ±ê ê ±ê ±ê ê ê W ê ­ê } ê ê O ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê: ê O: ê ­êy ê ê ê ê ê : ê :ê ê ±ê ê ê ê: ê ê ê ê êW ­ê}ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê ê ê ê: ê ê ê êW ê ê ê ê : êO ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê : ±ê W : ê ê ê ­êi ê ±ê ê O ê ê ê ê ê O: ê ê ê ê ­ n H ê ±ê W ê ê ±ê ê ê ê ê ¡¨¥¨ê ê k ê s ±ê ê W ê ­ê u ê ê ê ê ê ê ê ê ê O O ê W ê ­ê| ê ê ±ê ê ê ê : ê ꢪ­ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­êr ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê zê ê ê W ê ê ê n H ê ê ê W ­ê vW ê ê ê ±ê ê ê :ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê W ê ê : ꢪ­ê ­êvW ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê: ê ê ê ê ±ê ê ê W : ê ­êy ê ê ê ê ê : ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê : ê êO ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­êz : ê ê n H ê ê ê s ê ê ê ê O ê ê ¡©¨¦±ê ê ê ±ê ê ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê }ê ê ê ê ê ês ê ê ê : ê ê ê ê: ®ê ê ê ¡©©¦ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ­ê n ¾t ês ê ê ê ꢪª¨±ê ê ê : ê ê ê ê ê n H ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê w ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ên H ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê } ±ê ê ê ê : ê s : ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ê :ê : ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê W ±ê ê ê ês ê ê ê ê ê ê ê ­

s êr ê 5 s ±ê¢ªª© §


z ê ±ê ê ­êhê ê H > ê ê B ­ê­­­Ãê hê 5 ê> ê ê H ­­­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ên H

y ê ê ±ê ê ê : ­êz ê W ê : ê W ­ê°Ãê y ê ê : ° ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H ê

pê ê ê ê ê ­êpê ê ê ê ê ­ê°à pê ê ê ê êy ­­­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H ê ê

p ê ê ±ê ê ê ­êp ê êh 4 ê ê ê{ ­ê°Ãê k êy ê ê ê ê °ê ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H êên H ¡¨¥¨êÀê¡©£§ê ên H ±ê ê > êt ên H ꡨ¥¨­ê5 ꡦ¾5 êh I 5 ê Q ­ê z Q ê ê ê 5 ê ê 5 L ê> ê 5 ê ê > ­ê > ê 5 ê ê T ±ê ê êt 5 ê ±ê ê 5 ê ­êh ê ê L ê > Q Lê H > ê êo 5 êh ê5 5 B ê 5 ­êhêz 5 ê 5 ê w ê B Tê 5 ê 5 ê ê > ê ê 5 ê H H B ê ê ­ê ¡¨§©¾ ê êi> êh > 5 ê ê > ±ê êr ê ±ê} ê{ ê> ê l êo ê ê ê ­êp ê êtQ êh > 5 ê ê êR ±ê ê ¡¨¨ª¾ êq êr ê ê B 5 5 5±ê 5 ê êt ê~ ±êt ê ~ Q ê > ê z ê l ê ­ê p ê 5 ê L > > L ê ê m> ê ê ê B Tê 5 ê ê R 5 ­ê u > ê ê ê 5 ê L ê ¡¨¨£¾ ê B ê ê n H ­ê hê Q ê > ê > ê > > ±ê ¡¨¨¤¾ ê > Q ê ê t5 ê > ê t ê B Tê B I ­ê l ê ê > ê > ê ê t 5 ­ê ¡©ªª¾ ê > B ê t 5 ê L±ê I ê ê ê L ê T 5 5 ­ê l 5 ê H Lê B 5 ê> ê B ê I 5 ê H H L ê¶ T > > ´ê > ê ­ê ¡¨¨¥¾ ±ê o 5 ê h ê 5 ê 5 ê ê 5 ê ê ê > R ê > T > ê > > ê> ê > > ­êh ê 5 ꡨ©ª­ê I ꦾ5 ê > ê ê ê 5 êQ > ê > ­êh ê êz 5 ¾ ê¡©¢¤¾ ê ê 5 ê ê ê ê ê 5 B ±ê ê Rê 5 5 ê 5 ꢪª¤¾ êR ê 5 B 5 ­êhê z 5 ¾ ê H ê ê > 5 Rê > ê H ±ê ê > 5 ê êo > ­ê u> 5 ê> ê5 ê > ê> ê I ê 5 5 ê 5 ꡨ©£¾ ê ê h 5 ên ê ê 5 ê 5 5 ±ê ê > > ê¡©ª¦¾ ê Q ê ­ê hê ê ê 5 5 R ê 5 > ê ±ê ê ¡©¤¥¾ ê ê ê ê ±ê ê ­ ¡¨©¤¾ ê t 5 ê ê 5 ê > ê > I 5 ê Q > > ê > Q L H ­êl ê 5 ê ê ê > > ê~ êz5 ê H ê 5 5 ±ê ê ê 5 ê H ê 5 Rê > ê ê L±ê 5 ê > ê ê 5 ê ê 5 ê Iê ên H H ê B ê ê êt ê > Tê > B > > ­êl ê ê ê 5 ê ê ±ê ê Iê H ±ê ê> ê ê> > ê 5 ê > ê > > Tê 5 ­ê ên H ê ê 5 ê > L±ê 5 ê Q > ê H H L ê¡©¢©­ê 5 ꢦ¾5 ê 5 ê ê êoL H ê > ±ê ê I ê ê 5 ê> ê ê ê H > ê ê I 5 5ê ­ ên H ê êo ê I ê 5 ê I ±êk 5 êm L ±ê ê ê H > L ê > B ê > ê > ê ê p­ê 5 5 Rê L ê > ê 5 B Iê 5 ê 5 ê ê ê H > ê > ê ê Lê 5 I 5 5ê 5 ­ê h ê ê 5 5 ê > > ê¡©ª§¾ ê Q L 5 ê ê > ê I ±ê êh I êw 5 êp ê v I H ê ê B 5 5ê 5 ­êo > ê 5 ê > ê ê > ê> ê ê ê > B Lê 5 ê ê 5ê> ê Iê 5 ê 5 5 ±ê { êp 5 ê 5 ê ê 5 5 ­ ¡ª


hê H ê 5 B ±ê H H > ê 5 ê 5 ê ê > ê ê ê > ê > 5 ê Tê 5 B 5 5 ±ê H ê ê T > ê > > Tê B > ê > ê > Q B B Lê T ê > B ­ê hê ê ê ê L ê T > > ê > ê H > ê > > > ê ê > 5 ê 5 ­ê h ê 5 ê ê > ê ê 5 ê > ê ê ê > ±ê ê ê 5 > ê 5 > ê ê> ê ê ê ê I ­ê ê ê > > ê 5 > > ±ê n 5 ê Q ê > ê ±ê ê 5 L L > ê ê ê I ­ê n ê 5 ê 5 ±ê ¡©¢¤¾ ê r ê r ê H H ê 5 5 ±ê L ê ê Q ê Q ­ s > ê 5 ê ±ê ê > ê B ê ±ê 5 ê > ê 5 ­ê l > ±ê > 5 ê ê m> ê ê > ê ê 5 ê r I ê H H ±ê H ê ±ê ê ê ê ­êr 5 ê ê ê ê 5 ê ê > ±êB ꧥê > ê 5 ê > ê T > ê ê ê > Q ­ê ê > > ê B ê ±ê > > ê> ê Iê 5 5 ê H ê B ê > ê ®ê êu êh > ê ê h ±ê ê ê n ê w ¾ ê w5 ±ê ê t ê { 5 ê h > ê 5 5ê 5 ê> ê êj ¾ 5 ê ê ­êr 5 ±êm êq5 ê> êz I ê h ê ê ê ê ê ê I ­ê ¡©£§¾ ê > 5 ê ê I ê 5 B 5 ±ê ê 5 ê I ê R ê > > ê H > ±ê§©ê> ê 5 ê ê ­ê ên H ê H ê ê ê ê I±ê ê> T ê ê ê 5 ­

¡¡


n H ê ¡¨¥¨êÀê¡©£§ê n H ê ê ê ê ê ên H êt ꡦ­ê ꡨ¥¨ê êk ês ­êz O ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê}5 L ê êw5 ­êw ê ê ê ê ê ê O ê ±ê ê ê êO ê ­ê% ê ê ê ±ê ê ê êh ê o 5 ê ê ê ê ê ê ê ­êzê ê êw êw ê ê ê W êO ­ês ꡨ§©ê ê ê ê ê êh ±ê ê ê ê ê : ê : ®êr ê ±ê} ê{ ê êl êo ­êv ê ê ê ê ê ê êh ê êtQ ±ê ê ê êq êr ±êt ê ~ ±ê t ê ~ Q ê ê z ê l ­ê k ê ê O ê O ê ê ê ê ê êv ê ê êÂm> ê ê í s ꡨ¨£ê ê ê ê ê ên H ê ­êv ê ê W ê ê ±ê ê ¡¨¨¤±ê ê ê ê ê ê t ê ê t ê Ât5 ê > êt Ãê ê ê ê êt W ­ês ê¡©ªªê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êi ê ê¹ ê ê º±ê ê ê ê ê W ê ê ê O ê ê ê ­êw ê êh êo 5 ±ê ꡨ¨¥±ê ê ê : ê ê ê êh ê : ±ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ¦­ê ꡨ©ª­êr ê ê êh ê ê ê¡©¢¤ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ꢪª¤ê ê ­ê{ ê ê ê êO ê : ê ê ê ±ê ê ê ê ê k ê Âo > íê w ê ê O ê ê ê ê : ê ê ꡨ©£ê : ê ê ê ên ê h 5 ±ê ê ê ê ê ê ¡©ª¦­ê r ê ê ê W ê ê ê ±ê ê ê ê : ê ê ê¡©¤¥ê ê ê ­ê t W ê ê ê ê ¡¨©¤ê ê ê ê ¡ªªª­ê ê ê t W ê ê ­êt ê êz5 ê~ ê ê êW ê ê : ±ê ê ê êt ê ê ên H ê ±ê ±ê ê ê ê ê êW ê ê ê O ê ê ê ê ê ê êO ê ±ê ê ­ê{ ê ê êÀê ê ê êÀê ê ê : ê ê W ê ­ê n H ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê z ê ê ±ê ê ê ê O ê ê W ê ±ê ê ꢦ­ê ê¡©¢©­ zê ê: ê ê W êo ±ê ê êm êk 5 ê ê ê : ê ê ê p­ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ­ê w ê ê W ê ê ê ê ê ¡©ª§ê ê ê ê ±ê ê ê ê: ê: êk ê O: ê ê ê W ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ±ê êp 5 ê{ ­ê t ê ê ê êO ê ±ê êO O ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw> ê ê ê :ê ê ê ê ê ê O ê ­êp ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ê: ­êi O: : ê ê ê ê ê ê : ê ê ¡¢


êW ±ê ê ê ê ê ê ­êw W ê ê êW ê ê W ê ê ên ±ê ê ê ê ê ê ­êw ê ê ê ê¡©¢¤ê ê ê : ê êr ê r ±ê ê ê ê ê ê ­ u ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ê : ê ê ê ê ­ê} : ê ê : ê ê W ê ê êm> ê ê ê W êj ê ê ê: êO ê ê ê O ­ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ꧥê ê ê ê ê ­ê} ê ê êW ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê êO ê ê ê ®ê êh ê ê ê} ê ê W ê ±ê êw ê ê ê ên êw ±ê ê ê ê ê: ê t W ê ê ê ê ê ê ê j ê W ­ê vê ê ê ê O ê ê ê êq5 êm ê êh êz I ­ê s ê ¡©£§ê ê ê ê W : ê W ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê §©ê ±ê ê ê ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê O ê êW ê ­ê

¡£


n H ê ¡¨¥¨êÀê¡©£§ê n H ê ±ê ê ê ê ên H êt ±ê ê ê êh ꡦ±ê¡¨¥¨ê ê h I ­êo ê Øê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê}5 L ê êw5 ­êh ê ê ê ±ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ²ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êh êo 5 ­ê{ ê ê ê ê ±ê w êi ±ê ê ê ê ê ­êp ꡨ§©ê ê ê ê ê ê } êh ê ê ê ê êr ê ±ê} ê{ ê êl ê o ­êo ê ê ê ê ê êh ê êt ê ꡨ¨ª±ê ê ê ê ê ê êq êr ­êo ê ê ê êt ê~ ±êt ê~ Q ê ê z ê l ­ê hê ê ê { ê i ê ê z ê ê ê ê ê ê ­ p ê ¡¨¨£±ê ê ê ê ê ê ±ê n H ê t ê o ê ê ê ê n H ê ­ê o ê ê ê ê ê ±ê ê ¡¨¨¤ê ê ê ê ê êt ê êt ­êo ê ê êo ê ê ê ­êi ê ¡©ªªê ê ê ê ê ê êl ¾ ê ê ê êo ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê êµ ê ê ê ­´êh ê ê ê êh êo 5 ê ꡨ¨¥±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êt ê êh ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê êv ꦱꡨ©ªê ê ê ê ê ê ê ­êo êh ês êz ê ê ê ê ê ê ê¡©¢¤ê êy ê ²ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ꢪª¤­êm ê ê ê ê ês êz ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê êo êz ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꡨ©£ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êl ên ê h 5 ±ê ê ê ê ê¡©ª¦­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ±ê ê ê ê ê ê ê êj ê ê ê¡©¤¥­ êp ꡨ©¤±êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê i ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw êt êz5 ê~ ê ê ên H ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ êt ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê êo ê ê ­ê{ ê ê Ë ê ê ê ê ±ê ê êo Ëêz ê ê ê ê êt ꢦ±ê¡©¢©±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êo ê ê ê ­ n H ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê o ê ê ê ê ê ê ê êo ê ê ê êm êk 5 ±ê z ê ê ê j ±ê ê ê ê ê ê ~ ê ~ ê pê ­ê p ê ê ê ê ±ê ê¡©ª§ê ê ê ê ê ê ê ê êh êy ê ¡¤


j ê êh I ±ê ê ê ê ê ­êh ê ê ê ꧪ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê êp 5 ê{ ­ h ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw> ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êm ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ên ±ê ê ê ê ê ê ­êh ên Ø ê ê ê¡©¢¤±ê ê êr êr ­ê{ ê ê ê ­ ~ ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê m> ê j ê ê u ê j ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꧥ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êz ên ên êt ê êh ê ê ên êw ê ê w ­êo ê ê ê ê ê ê êo êz êh ±ê ê ê ê ê ê ê êj êj ­êo ê ±ê êq5 êm ê ê h êz I ±ê ê ê ê ê ê ­ p ê¡©£§±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꧩ­êt ê ê Ë ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­

¡¥


n H ê ¡¨¥¨êÀê¡©£§ê n H ê ê ê ꡦ­êh ê ên H êt ê êh I ê ­êk ê ê l ê ê Q ê ê ±ê ê ê ê ê } ê ê }5 L ê ­êw5 ê ­êu ê êh ê ê ê ê ê{ ê| 4 êÂtT Ãê ±ê ê ê ê ê êÂt êy ñê êr ê ê ­êk êz ±ê ê Q êt ê ê ±ê ê êh êo 5 ê Q ê êi ê ­êz ê~ ê¶k ê êm ê êw µê ê ê êl ê ê ê ê êz ê Q ­ê¡¨§©ê ê ê ê ê ~ êh ê ±ê ê ê êt ê êr ê ±ê} ê { ê êl êo ê ­êz ê~ ê Q ê ê ê êtQ ê h ±ê ê ±ê ê êq êr ±ê ê êt ê~ ±êt ê~ Q ê êz êl ±ê ê ­êz êm ê ê ê~ ê¶k ê êw µ­ ¡¨¨£ê ê ê êu ê ên H ê ê4 ­êh êl ê ê Q êq ê ê êh ê ê ê êr ê¶t ê êt µê ê ê ê | ê Q ­êi ê¡©ªªê ê ê êi ê ê ê} ê ê 4 ê r ê ­êk ê êh 4 ê ê ê êh ê ê ê ê{ ê ê¶rQ Q µ­ê¡¨¨¥±ê êh êo 5 ê{ ±êQ ê ê ê l ¾ê êk Q ê êk ê ê¶h êt4 µ­êk ê~ ê ê ꦭêv ꡨ©ªê êy ê ê êm ê Q ­êk ê k ê ê ê ên Q ê ê 4 êi H ê ±ê ê ê ê ês ê êq ꢪª¤ê ê ­êk êm ê ê ê ê ê~ ±ê ê ­êi­ê ê¶o µ­êu ê êq ê Q êt ê ê êh ê ê ê ê êh ê ê ên êh 5 ¾y ê ±ê ê¡©ª¦ê Q ê ­ê k ê z ê Q ê ê ê ~ ±ê ê ê ê ê ê y ê ê ê ­ê ¡¨©¤ê ê | ê ê m ê ê 4 ê i ê ê s ê ê| ê ­êk ê ê ê Q ê êt 4 êz5 ê~ ê êm ê ±ê êi ên H ê ±ê ê ê ê êh 4 ê Q ê ê ê ±ê êrQ ê 4 ê ±ê ê êh ê êt ¾k ê ê ­êk ê ê ê ê ê H êr ê ê ê i ê ê ê ê ±ê ê ê ê o ê ê ­êh ꢦ­êt ê¡©¢©ê ê êo ê ±ê êl ê ê ê ê êr ê êrQ ê ê ê ê ê ê êz ê ê ên ­ê n H ê ê ê ê ê ên ê ê ê ê l ê êw êQ ê êo êo ±êQ êm êk 5 ±ê ¶ ê~ ê ês µ±ê ê êk 4 ê Q ê êo ê ê ê~ ­ê h êh ê ês ê ê ê¡©ª§ê êo ê êl ê êh I êiQ ê ês ê 4 ­êt ê êq ê ¡¦


ê ê ê ê êi ê ê ê{ ê ê ê ê ê~ ê ês ±ê ê êp 5 ê{ êz ­ u ê ±ê H ê h ê ±ê z ê ê ê ê ê y ê êtQ ê êw> ê ±ê ê ê ên 4 ê ê Q ê y ê ê ê Q ê u ê ­ê l ê ê w 4 ê ê ê ê H êw H ê êrQ ê ê ê ­êl ê ê ê ê ê ±ê ê ê êy ê ê~ ê ê ê ê ês ê ê w ê ê rQ ê ê ê o ê 4 ê ê ê ê ê ê Q ê ­êk ên ê ês ê ê ê ê êz ên ê ±ê ê ê ê êo 4 ê Q ê ê Q ­êu ên ê{ ê ê êr êr ±ê ê êl ê ê ­ê h ê ê i ê ê ±ê ê ê ê ê m ê ê ±ê ê ê r ê ê ê ­êk êu ê ê ê ê ê ê Q êr êm> ê ê ê ê j ê ê ê ê t ê ê r ê ê } ­ê s ê ê ê ê ê ê n ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê §¥ê q ê ê h ê ê ­ê i ê ê ê s ê ê ê ê ±ê ê{ ê ê êi ê ê ê êw ê H ®ê ê êv ê êh ±ên êw ê êw ±ê ê êt ê ê| ê ~ ê h ±ê ê ê j ¾r ê ­ê z ê ê q5 ê m ê êh êz I ê ê ê ê ê êy êQ ê ê 4 ­ê ¡©£§ê ê ê êt ê ê êz ê ±ê ê ê ê t ±ê ê §©ê q ±ê ê ê ê t ­ê l ê ê ê ê ê Q ês ­

¡§


t ê> ê ê ê ê ê L ê > ±ê ê ê I ê ê ê ê > ê > > ê L ­ê Q Q ±ê ê > ê I ê 5 ê ê ê Q ±ê ê ê > ê 5 ­ê ­­­Ãê j ê ê ê Q ê ê t ê > ±ê ê ê ê ê ê > ê> ê T > 5 ê ê B ê ­ê o ê ê T ê B ê ê ê ê 5 ±ê ê B > > ê ê Iê ê > ê 5 ê ê > L ê > ê ê L ê > ê B 5 ê ê > L ê 5 ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ên H

}ê êW ê ê W ê ±ê ê ±ê ê êy ê ê ê ê ê ­ê} ê ±ê ê êO ê ê ê Oê ê : ê ê ê ­ê°Ãêu ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê : ê ê ê ê ê ­ê r ê : ê ê ê ê ±ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ­ê ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H ê


z êpê êo ±êpê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê êy ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê êl ê ­ê°Ãêv ê ê o ê ê ê ê êt êt ²ê ê ±êpê ê ê ê ê ê ê ê ±ê êpê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H ê ê

p ê ê ê êz ê êz ê ±ê ê ê ê êyH ê êz ê êz ê ê ­ê~ ê ê ê ±ê ê ê ê êz ê ê 4 êm ê ê ê ê ên ­ê°Ãêu ê ê ê h ê H ê ê êt ­êp ê ê êz ê ê ê ê h ê ê ê ê êrQ ê ê ­êt ê ê ê êi ê ê êv ±ê ê êo ê 4 ê ê} ê ê i ê ên ê ê ê ê ê êz ê êz ê ê Q ê ê 4 êq ê ê ­ ê ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

n H ê


ên H ê> > ê> ê 5 5 5 ê I 5 ê ¡¨¥¨­ê5 ꡦ­±êh I t Q êt ên H êqI êl > ±ê êt êm ±ê êr êr ­ ¡¨¦¦¾¡¨§¨ hêp}­ê Q êi 5 êy 5 5 ±ê ê êt 5 ê ­ l > B ê êz 5 ê 5 êw ê B Tê T > ­ ¡¨§© hêi> êh > 5 ê ­ê{ 5 êl êo ê ­ ¡¨¨ª hêtQ êh > 5 ê ­ { 5 ®êq êr ±êt ê~ ±êt ê~ Q ±êz êl ­ ¡¨¨¡ h ê B > > ê > B > ­ ¡¨¨¢ l > B ê ê¶m> ê ê ´ê B T±ê Lê ê T > ­ y êp 5 ê > 5 ê > B > ­ j êo >ê > 5 ê > B > ­ ¡¨¨£ u > ê ên H ê 5 ­ ¡¨¨¤ hêt5 ê> êt ê B Tê T > ê êtQ êh > êl L Tê ê B ­ t ê > 5 ê > B > ­ {5 ê B ­ ¡¨¨¥ } ê ê{ ê 5 ê B > > ê > B > ­ i ês ê > ê > 5 ê > B > ­ i ês ê ±ê 5 5 ­ w êo ê > 5 ê > B > ­ z 5 êp ê > 5 ê > B > ­ { ê ê > 5 ê > B > ­ z êi ê > 5 ê > B > ­ ¢ª


¡¨¨§ i R ên ê ê > 5 ê > B > ­ { êr5 5 ê > 5 ê > B > ­ s êh ê 5 ê > B ê ­ s êyI ê B > > ê > B > ­ qI ê 5 ê > T > ê 5 ±êmL ê 5 ±êh R ­ w êl ê > 5 ê > B > ­ r Rê 5 ê > B > ­ hêo > > ê B Tê T > ê êu êh > ê B 5 ­ l Lê 5 Rêh > ±êh ­ ¡¨¨© l > 5 êt5 5 ê 5 ê Q L 5 5 ±êr 5 ­ r ês ê > 5 ê > B > ­ ¡¨©ª h êh ê > R ê > T > ê 5 ±êh ­ hêo > ê > ê > B > ê ­ hêo > > ê > ê > B > ê ­ q5 êi> 5 >ê > 5 ê > B > ­ { 5 ê > B > ê 5 5 ­ ¡¨©¡ hêw> êz > 5 ê 5 ê Lê 5 I ê T ê > B ê ­ ~ êz 5 êB I Lê B > > ê > B > ­ h ên 5 ê > 5 ê > B > ­ h ê ê > B > ê ­ ¡¨©¢ n I êr5 ên ê > 5 ê > B > ­ n I êr5 êp 5 ê > 5 ê > B > ­ê ¡¨©£ hêo > ê 5 ±êkB ê > ±êi ­ qI êtI ê 5 ê > B ê ê 5 5 ­ r êm ê 5 ê > B ê ­ o 5 êi 5 ê > 5 ê > B > ­ j 5 êqI ê B > > ê > B > ­ n I êh 5 ên ê 5 5 ê> êh 5 êp ê 5 ê > B > ­ hêu 5 ê Lê ê > B > ê 5 ­ ¡¨©¤ n ês5 Iê B > ê 5 ê > B ê ­ ¢¡


t5 êk ¾ >ê > B > ­ z B > >ê > B > ­ hêw ê > ê > B > ê ¾ê> ê H H ­ hêt êr> L T > êl Q > ê B Iê ­ tT > ê B ê ­ ¡¨©¥ l > ê 5 >ê ê ê 5 ê > B ê ­ ¡¨©¦ h êp 5 Q êw ê ê T > ê > B ê ±êi ­ hêm êqI êy ê > ê ê ­ l > ê 5 >ê 5 5 ê > 5 ê > B > ­ w êo ê > 5 ê > B > ­ t êqI ê 5 ê > B > ­ i5 Iês êi> ê¶t 5´¾ 5 ê > B > ­ u êt I >¾ ê > B > ­ o êk êqI ê > 5 ê > B > ­ y ên 5 >ê > 5 ê > B > ­ z êh 5 >ê > 5 ê > B > ­ t5 5 ê > B > ­ ¡¨©§ m êqI ê 5 ê > B ê ê 5 5 ­ m êqI ê > 5 ê > B > ­ ¡¨©¨ k ­ê êq L >ê 5 ê > B ê ­ y > êr5 ê Q H ê > 5 ê > B > ­ o êk êi> 5 >ê > 5 ê > B > ­ m êqI ê > 5 ê > B > ­ i 5 ¾ ê > B > ­ w 5 ¾ B > ê > B > ­ }H H ê L ê 5 ê > B > ­ ¡¨©© hê}> êQ > ê êv ê B Tê Tê > B > ­ hêt êr> L T > êl Q > êh > ê B 5 ê ­ s ê H ê ê 5 ê > Q êz 5 êR ê 5 ê> ê T ­ ¡©ªª n5 ê ê B Tê T ê êw5 ê} 5 5 B 5 ên êw ¾ ê ­ l > Tê5 5 êl > ê 5 >ê B 5 ±êi> ­ ¢¢


h 5 êp ê I Lê > 5 ê > B > ­ i 5 ês >ê > 5 ê > B > ­ n ên ê > 5 ê > B > ­ o 5 ê 5 ê > 5 ê > B > ­ ¡©ª¡ l > ¾ ê 5 ±ê} > ­ z êh 5 >ê > 5 ê > B > ­ k ­êy > êk Lê B > ê > B ê ­ hêm êi Q ês > ê ê ­ ¡©ª¢ k 5 êm ê 5 ê > B ê ­ p ­ê I êh 5 ên ê > 5 ê > B > ­ u H êr 5 B 5 êh > ±ê{ ­ ¡©ª£ l > ê 5 >ê 5 ê 5 ±êj ­ r I êqI ê > 5 ê > B > ­ k 5 êm ê > 5 ê > B > ­ ¡©ª¤ m êqI ê 5 ê> êl > ê 5 >ê ê 5 ±êy ­ { êh ê Lê B > > ê > B > ­ r I êqI ê B > > ê > B > ­ hêz 5 I Lê > ê > B > ê ­ hêz ­ês ¾ ê 5 5 B 5 ên êw ¾ ê ­ ¡©ª¥ hêt êl > TêQ > ê5 5 ±êi ­ j ên ê > 5 ê > B > ­ ¡©ª¦ n I êh 5 ên ê ê 5 ê 5 ±êi ­ o êq5 ê 5 ê > B ê ­ hêo5 Rê 5 ê Q ê > B > ­ h ê ê B Tê 5 5 ê > B ê ­ r> 5 ê{ ê > 5 ê > B > ­ê u H êr 5 B 5 êu B ±êt 5 I­ hêt ê> êqI > ê > ê > B > ê ­ ¡©ª§ hêt ê> êqI ê B Tê T >> êy5 ¾ B ê ­ ¢£


w> êv 5 êr 5 B 5 êv ­ h êh I êp êv I H ê B 5 5ê 5 5 ­ ¡©ª¨ p­êm êqI ê 5 ê > B ê ­ hêw ê > ê > B > ê ê> ê 5 5 ­ ¡©ª© {5 ê B ­ ¡©¡ª uL ê >ê > B > ê¡©¡ªê L í ¡©¡¡ t5 ê{ > ê 5 ê > B ê ­ hê{ > > ê B Tê Tê > B > ±êz > ê Q L±êi ­ hêi> ê ê > ê > B > ê ­ hêi> ê 5 ê > ê > B > ê ­ z 5 ê > B > ê ­ ¡©¡¢ 5 ê > ê ê 5 ê > B ê ­ 5 ê ê > 5 ê > B > ­ h ê 5 ê ê > ê > B > ê ­ hêi ê 5 ê B > > ê > B > ­ ¡©¡£ lH H êqI ê > 5 ê > B > ­ n I êk êl ê > 5 ê > B > ­ m êqI ê > 5 ê > B > ­ h êl > ê 5 >ê > ê > B > ê ­ ¡©¡¤ k 5 êm ê 5 ê 5 ±êz ­ ¡©¡¦ q êr 5 ¾ B ­ ¡©¡¨ h êv 5 êt êr> L T > ê{5 êH H H ê ê 5 5ê 5 5 ­ ¡©¢ª v êt5 ê 5 ê > B > ­ ¢¤


o êp ê > 5 ê > B > ­ r> ê > >ê > B > ­ hê¶z > > ´ê ê ê > B > ê ­ uL ê ê > B > ê ­ {5 Iê L ê ê > B > ê ­ {5 Iê > ê ê > B > ê ­ o5 ê ê ê > B > ê ­ hê¶n L êp´ê ê L ê > ê > ê > B > ê ­ hê¶n L êpp´ê ê L ê > ê > ê > B > ê ­ ¡©¢¢ l > ê 5 >êQ L ê 5 ê > B > ­ ¡©¢£ m êq5 ê > 5 ê > B > ­ m> ê ê > B > ­ ¡©¢¤ h êl > ¾ ê > B > ­ hê¶n> ê 5 ´ê B Tê 5 ¾ > T ê > B > ê ­ r 5 L 5 ê B ê ­ o5 5 ê H H êr êr ­ ¡©¢¥ h ±êt êm >ê B > > ê > B > ­ hê¶n> ê 5 5 êp´ê > ê > B > ê ­ ¡©¢¦ z êqI ê B > > ê > B > ­ hêo 5 ê L ê > ê > ê > B > ê ­ hê¶n> ê 5 5 êpp´ê > ê > B > ê ­ o ê T ê > B ê êl > ê 5 >êQ Lê 5 ­ ¡©¢§ hê} 5 5 R ê > Tê 5 ±êu L H ­ l > ê 5 >ê 5 ê > B > ±êr > ­ hêu ês ê 5 ¾ ê > Tê > ê > B > ê ­ u ês ê 5 ê 5 ê > B ê ­ ¡©¢¨ l L ±êv ±êr ê> ê{ ê > ê > Tê > ê > B > ê ­ l L ±êv ±êr ±ê{ ê > ê ê ê > B ê ­ k 5 êm ê 5 ê 5 ±êr ­ ¢¥


¡©¢© o ê> ê{H H H ê > ê > Tê > ê > B > ê ­ o ê> ê{H H H ê > ê ê ê > B ê ­ hêt êl > Tê 5 ±êi ­ qI ê 5 ê> êr êt5 ê L Lê B > > ê > B > ­ t5 5 Rêt ê êj ê Q > ê ­ ¡©£ª hêu ê R 5 ê ±êz ±êkI ê > ­ h êl ê L ê > ê > B > ±êi ­ hêr ê > ê > B > ê H H > ­ h ê Lê Lê > ê > B > ê ­ hêt ê{ 5 êh > ê ê 5 5ê 5 5 ­ u L H ê B 5 5 5ê 5 5 ­ ¡©£¡ h êv 5 êr Iê L ê > T > ê > B > ­ s ên ê > 5 ê > B > ­ j êq5 ê B > ±êl ­ j ¾ 5 ê ­ ¡©£¢ l > ê 5 >ê 5 ê 5 ±êi ±êl Qê > ­ ¡©££ o êt I ê 5 ê > B > ­ ¡©£¤ { êp 5 ê 5 ê 5 ±êi ­ n ¾ B ê ­ê m ê êz 5 êR ê T > ­ ¡©£¥ qR 5 ¾ >ê > B > ­ { ê H 5 ê 5 ê5 ê êz > T > êtR ­ ¡©£§­ê R ꣡­±êi ên H ê 5 ­

¢¦


r êW ê ê ên H ê ê k ês ±ê¡¦­ê ꡨ¥¨ y ên H êqI êl > êt ±ê : êm êt ±ê êr êr ­ê ¡¨¦¦¾¡¨§¨ v ên ê êi O ±ê êO ê ­ p ê ê ê êw êw ­ ¡¨§© ê ê êh ­êu ê : ê êl êo ­ ¡¨¨ª ê êh ê êtQ ­ |: ®êq êr ±êt ê~ ±êt ê~ Q ±êz êl ­ ¡¨¨¡ p ê ê ê ê ê ­ ¡¨¨¢ | ê ê O ê ê ê êv ê ê ­ p ê êp 5 êy ­ê p ê êj êo > ­ ¡¨¨£ z ê ê ê ên H ê ­ ¡¨¨¤ t ê êt ê ê êh ê êtQ êv ê ê ­ê p ê êt ­ w êu ê W ­ ¡¨¨¥ p ®ê ê ê ê} ê ê{ ± ¾ê ê ês êi ± ¾ê ê ês êi ± ¾ê êo êw ± ¾ê êp êz 5 ± ¾ê ê ê{ ± ¾ê êz êi ­ ¢§


¡¨¨§ p ®ê ê ên êi R ± ¾ê êr5 5 ê{ ­ p ê ê êh ês ­ p ê ê êyI ês ­ v ê ê êqI ê êu ê ê êh R ­ p ê êl êw ­ ê ê : ­ k ê ê êw ê ê ê ê ê ê W ê ­ h ±ê ê ê ê ­ ¡¨¨© z ê O: ê ê ê O ê êt W ê êr 5 ­ w ês êr ­ ¡¨©ª v ê ê ê : ±êh ­ p ê ê êk ê ê ­ p ê ê êk ê ê ­ w êW êi> êq5 ­ p êO ê ê ê ­ ¡¨©¡ p ®ê ê ê ê ê ê ê êw> ±ê ¾ê ê ê êz 5 ê~ ± ¾ê ên 5 êh ± ¾ê : ê ê ê ­ ¡¨©¢ p ê ê ên êr5 ± ¾ê ê êp 5 êr5 ­ ¡¨©£ v ê êk ±êkB ê > ±êi O ­ p ®ê ê êtI êqI ê ê ± ê¾ê ê êm êr ± ê¾ê êi 5 êo 5 ± ê¾ê ê êqI êj 5 ± ê¾ê ê ên êh 5 ê ê êp êh 5 ± ê¾êm ê : ê êu ê ê ­ ¡¨©¤ p ®ê ê ês5 ên ± ¢¨


¾ê êk êt5 ± ¾ê ê ± ¾ê ê êw ê ê ê ê ê ­ | ê: êk O ê W ê ê ­ k ê} ê ê ê ­ ¡¨©¥ p ê ê : ê ê ê êl ­ ¡¨©¦ p ê ê ê êz ê : ê êi O ­ v ê ê ê O ê êm êq W ­ p ê ê êl ê ê ­ p ê êo êw ­ p ê ®êqI êt ± ¾ê¹t ºê êi> ês ± ¾ê êW êt I êu ± ¾ê êqI êk êo ± ¾ê êW ên êy ± ¾ê êW êh êz ­ p ê ê ê ­ ¡¨©§ p ê ê ê êm êq W ­ p ê êm êq W ê ê ­ ¡¨©¨ p ®ê ê êW ê ­êq L ê ± ¾ê êO êr5 êy > ± ¾ê êW êi> êo êk ± ¾ê êm êq W ± ¾ê êi 5 ± ¾ê ê ê W êw 5 ­ p êy : êW êO ê ­ ¡¨©© p ê ê ê ê} ê ê êv ­ k ê ê êk O ê W ê ê ­ w ê : ê H ês ê ê : ê ê ê ê ê ê êz 5 ê êi O ­ ¡©ªª r êu ên ê ê O êz ê ê ê ê ên êw ­ v ê ê ê ê êl ê êk ­ ¢©


p ®ê ê êp êh 5 ± ¾ê êW ês êi 5 ± ¾ê ên ên ± ¾ê ê 5 êo 5 ­ ¡©ª¡ v ê ê êl ±ê} > ­ p ê êW êh êz ­ p ê Wê ê ê ­êk L êy > ­ v ê ê êm ê: ê O ê ­ê ¡©ª¢ p ê ê êm êk 5 ­ p ê ê ên êh 5 ê O ­ê ê ê êt ê ê ê{ ­ê ¡©ª£ v ê ê êl ±êj ­ p ê êqI êr I ­ p ê êm êk 5 ­ ¡©ª¤ v ê ê êm êq W ê ê êl ±êy ­ p ê ê ê êh ê{ ­ p ê ê êqI êr I ­ p ê êw ê ê ­ u ê ê ê êz ­ês ê ê ên êw ­ ¡©ª¥ z : ê êt ê ±êi O ­ w ên êj ­ ¡©ª¦ v ê ê ên êh 5 ±êi O ­ p ê êq5 êo ­ p ê êk ê ­ p ê êh ê ­ p ê ê{ êr> 5 ­ } ê ê êt ê ê êt ­ p ê ê êk ê êi ê ê ­ê ¡©ª§ ê êk ê êi ê êy5 ê ­ £ª


w ê êk W ê ê êw> ­ w ê: ê: êk ê ê ê W ­ê ¡©ª¨ p ê êm êq W êp­ p ê êw ê ê ê ê ­ ¡©ª© w êu ê W ­ ¡©¡ª p êW ê ê ê ê¡©¡ªÃ­ ¡©¡¡ p ê êt ê{ ­ p êw ±êr O: êz > ±êi O ­ p ê ê} ê ê ê ­ p ê êk ê ê ê ­ p ê ê ê ê ­ ¡©¡¢ p ê ê ê 5 ­ p ê ê ê 5 ­ p ê ê ê ê 5 ê ê ­ p ê ê ê W êi ­ ¡©¡£ p ®ê êqI êlH H ± ¾ê ê êl êk ± ¾ê êm êq W ± ¾ê ê ê êl ê ê ­ ¡©¡¤ v ê êm êk 5 ±êz ­ ¡©¡¦ q êr 5 ê ­ ¡©¡¨ w ê : ê: ê: êt W ê W ê ê ­ ¡©¢ª p ®ê ê êt5 êv ± £¡


¾ê êp êo ± ¾ê ê O ê ± ¾ê : ê êz ê ê ± ¾êW ê ê ê ± ¾ê êv : ê êW ê ê ± ¾ê êv : ê ê O ê ê ± ¾ê ê{ ê : ê ê ê ± ¾ê ê ê ê¹ êpºê ê ± ¾ê ê ê ê¹ êppºê ê ­ ¡©¢¢ p ê ê : ê êl ­ ¡©¢£ p ê êq5 êm ­ p ê O ê ê ­ ¡©¢¤ p ê ê êl ­ p ê ê ê : ê ê ê ên ê ê ê ê ­ v ê ê ê êz ê ­ê w : ê ê êr êr ­ ¡©¢¥ p ê ê ê ê ­ p ê ê ê¹n ê ê êpºê ê ­ ¡©¢¦ p ®ê ê êqI êz ± ¾ê ê êo ê ê ± ¾ê ê ê¹n ê ê êppºê ê ± ¾êO ê ê ê ê : ê êl ê ê ­ ¡©¢§ z : ê ê ê ê ±êu L H ­ p ®ê ê êl ±êr > ± ¾ê O ê ê ê ês ê} ± ¾ê ê ês ê} ­ ¡©¢¨ p ê ê êl L ±êv ±êr ê ê{ ê ê ­ p ê êl L ±êv ±êr ê ê{ ê ê ­ v ê ê êm êk 5 ±êr ­ £¢


¡©¢© p ê ê êo ê ê{H H H ê ê ­ p ê êo ê ê{H H H ê ê ­ z : ê êt ê ±êi O ­ p ê ê ê êqI ê ê êt5 êr ­ v ê ê êt W ê ê ê ê ê ­ ¡©£ª p ®ê êu ê ±êz ±êkI ê > ± ¾ê êq ±êi O ± ¾ê ê êr :ê ê ± ¾ê êz : êW ê ê ­ w ê: ê: êt W ê ê ­ w ê: ê : ê êu L H ­ ¡©£¡ p ®ê ê ê êk W êj ± ¾ê ên ês ± ¾ê ê êq5 êj ±êl ­ v ê ê êj ê W ­ê ¡©£¢ z : ê ê ê êl ±êi O ±êl Qê > ­ ¡©££ p ê ê êt I êo ­ ¡©£¤ v ê êp 5 ê{ ±êi O ­ k ên ê ­ w ê ê ê ê ê êz 5 ê êi O ­ ¡©£¥ p ê êq W ­ j ê ê W ê êt ê ê ­ £¡­ê ê¡©£§±êi O z ên H ê ­ê

££


n H ê ­ê{ êj ê êo ês ê ê~ ê ¡¦êh ꡨ¥¨±êh I ê i ên H êqI êl > êt ê êm êt ê êr êr ­ ¡¨¦¦¾¡¨§¨ h ê êp}­êk êi 5 êy 5 5 êÂk ê ê Ãê ê ê t êÂz ê êk Ãê êi ­ t ê ê ê ±êw êj ê ê êy ­ ¡¨§© z ê ê êm êh êh ê ê} ê êl êo ­ ¡¨¨ª z ê ê ê t ê h ­ê o ê ê ®ê q ê r ±ê t ê ~ ±ê t ê~ Q ±êz êl ­ ¡¨¨¡ k ê ê Ø ê ­ ¡¨¨¢ j ê ê ê ê ±êµ{ êi ê êz ´­ê j ê ê êp 5 êy êj êo >­ ¡¨¨£ j ê ê ê ên H ê ­ ¡¨¨¤ ~ ê ê ê ê ê êt êh ê ê ê ±êµt ê êt ´­ z ê ê ê êt ­ y ê ê ê ê êo êj ê êm êh ­ ¡¨¨¥ j ê ê ê ®ê ê ê ê ên ê} ê ê{ ± ê ê ê ês êi ± s êi Ë ê ê ê ± w ê êo êw ± w ê êp êz 5 ± w ê ê ê{ ± w ê êz êi ­ £¤


¡¨¨§ t ê ê ê ên êi R ê ê ­ t ê ê ê êr5 5 ê{ ­ t ê ê ê êh ês ­ k ê ê ê êyI ês ­ | ê êw êq Ø êt ±êj ê ê êh ±êh R ­ t ê ê ê êl êw ­ t ê ê ê ê ê ê ê ­ y ê êz ên ên êt êh ê êµy ê êj ´­ y ê ê¡ êj ên êt ê êh ­ ¡¨¨© t ê ê ê ê êr êt Ë ê ê ê êr 5 ­ z ês êr Ë ê ­ ¡¨©ª | ê ê êt ê êh ê ê êh ­ t ê ê ê êµo êz ´ê ê ­ j ê ê ê ê ê êµo êz ´ê ­ t êt êi> êq5 Ë ê ­ t ê ê ê ê ê ê ê ­ ¡¨©¡ j ê ê ê ê ê ê ê êj ê êw> ­ t ê ê ê ê ê ±êz 5 ê~ ­ t ê ê ê ên 5 êh ­ j ê êÌh ê ´ê ê ­ ¡¨©¢ t ê ê êj ên êr5 êj êp 5 êr5 ­ ¡¨©£ | ê ê êµo êz ´ê ±êkB êz ±êi ­ j ê ê ê ® ê ê êtI êqI ê ê ±ê ê ê êm êr ± ê ê êi 5 êo 5 ± ê ê êqI êj 5 ± êz ê êl ên êh 5 ê ê ê ê êp êh 5 ± µm ê{ ê êu ´ê ê ­ ¡¨©¤ z ê ê ê ê ±ês5 Iên ­ £¥


z êk êt5 Ë ê ­ t ê ê ê ê ê ­ k ê ê ê êµw ´ê ê ê ê ê ê ­ i ê ê ê ê ê êo êh êz ­ê y ê ên êw ê êh ­ ¡¨©¥ t ê ê ê ê ê êx êl ­ ¡¨©¦ t ê ê ê ê ê êw ê êq ê êi ­ y ê êl êj ê ê êm êq êv ­ t ê ê ê ® ê ê ê êx êl ±ê ê ê êo êw ± ê ê êqI êt ± i êi> ês Ë êµt ´± ê ê êt êt I êu ± ê ê êqI êo êk ± ê ê êt ên êy ± ê ê êt êh êz ± ê ê ­ ¡¨©§ z ê ê ê ê êm êq ­ t ê ê ê ê ê êm êq ­ ¡¨©¨ j ê ê ê ® ê ê êk êq Lê Ë ê ± ê ê êi êr5 êy > ± ê ê êt êi> êo êk ± ê ê êm êq ± ê ê êi 5 ± êw 5 ê ± ê ê ê êÌy ê~ Ì­ ¡¨©© t ê ê ±êµ{ êj ê ê} ê êv ´­ y ê ên êt ê ê êo êh êz ­ o ê ê ê ê ê ê ê ê ê H ês ê êz 5 êz ê êi ­ ¡©ªª o êµh ên ´ê ê ên êw ê ê êw êp êl ­ £¦


| ê ê ê ê êx êl Ø ê ê ê} ­ t ê ê ® j êp êh 5 ± ê ê ês êi 5 ± n ên ± 5 êo 5 ­ ¡©ª¡ k ê ê êl ê ê ê} > ­ t êt êh êz Ë ê ­ t ê ê ê êk ­êk Lêy > Ë ê ­ y ê êl êj ê ê ês ê êo ­ ¡©ª¢ t ê ê ê êm êk 5 ­ t ê ê ê êl ên êh 5 ±êz ­ê y ê ê{ êp êl ên êt ­ ¡©ª£ k ê ê ê ê êx êl ±êj ­ j ê ê ê êqI êr I ­ t ê ê ê êm êk 5 ­ ¡©ª¤ k ê ê ê êr êm êq ê êx êl ê êy ­ t ê ê ê ê ê ±êh ê{ ­ t ê ê ê êqI êr I ­ m ê ê ê êµw ´ê ê ­ y ê ên êw ê ê êp êl ê êz ­ês ­ ¡©ª¥ j ê ê ê êt êt ê êi ­ t ê ê ê ên êj ­ ¡©ª¦ k ê ê ê ê ê êl ên êh 5 ­ t ê ê ê êq5 êo ­ t ê êµ~ êj ´ê ê ­ t ê êµ{ ê êh ´ê ­ t ê{ êr> 5 Ë ê ­ ~ ê ên êw ê ê êp êl ê êt ­ k ê ê ê êµ~ ê ê~ ´ê ê ­

£§


¡©ª§ { ê ±êµ~ ê ê~ ´±ê ê ê êy5 êw ­ y ê ê ê ê êu êl ê êw> ­ i ê ê ê ê ê êh êy êj ê êh I ­ ¡©ª¨ j ê ê ê êm êq êp­ t ê ê ê êµw ´ê ê ê ê ­ ¡©ª© y ê ê| êw ­ ¡©¡ª j êÌw ê ê ê~ Ìê ꡩ¡ªÃ­ ¡©¡¡ j ê ê ê ® ê ê êt ê{ ± ê ê êµm ´ê ê êz > êi ê êi ± ê ê ê êµj ê êw ´± ê ê ê êµw êj ̱ ê ê ê ê ê ê ­ ¡©¡¢ j ê ê ê ® êj ê 5 ê ê ± ê ê êj ê 5 ± ê ê êj ê 5 ê ê ± êi êm ê ­ ¡©¡£ t ê ê ê êqI êlH H ± ê ê êj êl êk ± ê ê êm êq ­ t ê ê ê ê êx êl ê ê ê ­ ¡©¡¤ k ê ê ê ê êm êk 5 ê êz ­ ¡©¡¦ y ê êr 5 Ë êq êw ­ê ¡©¡¨ i ê ê ê ê ê ê êu êo êh êz ­ £¨


¡©¢ª j ê ê ê ® ê ê êt5 êv ± ê ê êp êo ± ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±êµ{ ´± ê ê ê ê ± ê ê ê ê ê ± ê ê ê ê ê ± ê ê ê ê ± ê ê ê ê ê ê ±êµ} êp´±ê ê ± ê ê ê ê ê ê ±êµ} êpp´±ê ê ­ ¡©¢¢ t ê êµz êl Ìê ­ ¡©¢£ t ê ê ê êq5 êm ­ j ê ê ê ê ê ­ ¡©¢¤ j ê ê ê êl ­ t ê êµn ê ê ês ´ê ê ê ê ­ y ê ê ê ên êj ­ t êr êr ­ ¡©¢¥ k ê ê ê ê ê ±êt êm êt ­ t ê ê ê êµn ê êw êp´ê ê ­ ¡©¢¦ t ê ê ê êqI êz ­ t ê êµo ´ê ê ê ê ­ t ê ê ê êµn ê êw êpp´ê ê ­ t ê ê ê ê ê ê êz êl ê ­ ¡©¢§ j ê ê ê ê~ ê~ êt ê êu L H ­ j ê êx êl ê ±êr > ­ t ê ê ê ê êr ês ê ên ê ê ­ê m ê ê ê êr ês ê ên ­ ¡©¢¨ t ê ê ê ê êj ±êl L ±êv ±êr ê ê{ ê ê ­ £©


j ê ê ê ê êj ±êl L ±êv ±êr ê ê{ ­ k ê ê ê ê êm êk 5 ê êr ­ ¡©¢© t ê ê ê ê êj ±êo ê ê{H H H ê ê ­ j ê ê ê ê êj ±êo ê ê{H H H ­ k ê ê êt êt ê êi ­ j ê ê êw êq ê êh êt êr ­ y ê ê¢ êj êo êj ê êv ê ê êz ­ ¡©£ª t êµ{ êu êy Ìê ê êz Ë êkI êz ­ j ê ê| ê~ êt ê êi ­ t ê ê ê ê êµw ¾ ¾z êt ´ê ê ­ j ê êµz ê~ ´ê ê ê ­ ~ ê ê ê ê ê ê ê êo êz êh ­ ~ ê ê ê ê ê êu L H ­ ¡©£¡ t ê êz êj ê~ êt ­ t ê ê ê ên ês ­ t ê ê ê êq5 êj ±êl ­ ~ ê ê êj ¾ ­ ¡©£¢ k ê ê ê ê êx êl ±êl Qêz ±êi ­ ¡©££ j ê ê ê êt I êo ­ ¡©£¤ k ê ê ê ê êp 5 ê{ ­ y ê ên êw ­ y ê ê ê êz 5 êz ­ ¡©£¥ t ê ê ê êq ­ k ê ê ê ê ê êt ê êm êh ­ £¡êq ê¡©£§ê w ê ê êi ­

¤ª


r ê ês ê ê êz ê ên H ê ê ¡¦­êh ꡨ¥¨±êh I n H êqI êl > êt ê ê ­ê} êm êt ±êt êr êr ­ ¡¨¦¦¾¡¨§¨ l ê ê êy ê êi êp}­êp ±ê ­ê ê ê Ât êy ñêl ê ê~ ±ê¶k ê êm ê êw ´­ê ê ¡¨§© z ê ê ê~ êh ê ê êi ê êw êl êo ­ê ¡¨¨ª z ê ê êtQ êh ­êz êw ®êq êr ±êt ê~ ±ê t ê~ Q ±êz êl ­ ¡¨¨¡ m ê ên ê ên ê êt ­ ¡¨¨¢ h ê ê ê ê~ ê ê ê{ ê¶k ê êw ´­ p 5 êy ¾w 4 ­ j êo >¾w 4 ­ ¡¨¨£ ü ê êu ê ên H ê ­ê ¡¨¨¤ z ê~ ê ê ê{ ê¶t ê êt ´ê ê êtQ êh ê ê h ê êy ­ h ê êw 4 ê¶t ´­ l ¾w ­ê ¡¨¨¥ h ê ên ê ê} ê ê{ ên ­ê s êi ¾iQ ­ s êi ¾t ­ o êw ¾w 4 ­ p êz 5 ¾w 4 ­ ê{ ¾w 4 ­ z êi ¾w 4 ­ ¤¡


¡¨¨§ n êi R ¾i 4 ­ r5 5 ê{ ¾w 4 ­ h ês ¾iQ ­ yI ês ¾n ­ l ê êw êq êk ±êo ±êh R ­ l êw ¾w 4 ­ ¶i ´êr ­ z ê~ ê¶r ´ê ê ê ê ê êh ê ­ n êh ê êy ±êh ­ ¡¨¨© n ê êrH êt ên ê êr ­ s êr ¾w 4 ­ ¡¨©ª l ê êk ê¶k êh êt ´±êh ­ o > ¾i ­ o > ¾n ­ i> 5 >êq5 ¾w 4 ­ o4 ê êt ­ ¡¨©¡ y ê ê| 4 ê êtQ ê êw> ­ê k ên ê êz êz 5 ê~ ­ n 5 êh ¾w 4 ­ h ên ­ ¡¨©¢ w 4 ê ên ên êr5 ­ w 4 ê ên êp 5 êr5 ­ê ¡¨©£ l ê êo > ¾k ±êi êi ±êkB ê > ­ tI êqI ¾t Q ­ m êr ¾iQ ­ i 5 êo 5 ¾w 4 ­ qI êj 5 ¾n ­ z ê ên ên êh 5 ê êp êh 5 ¾z ­ m ê{4 ê ê êu ê ê{ ­ ¡¨©¤ iQ ê êz ês5 Iên ­ ¤¢


k êt5 ¾w 4 ­ z ¾w 4 ­ l ê êw êi ¾ê êh ­ n Q ¾t ê ê} ê ê| ê êrQ ­ l ê êr ­ ¡¨©¥ rH êl ¾iQ ê ê ên ­ ¡¨©¦ { ê êq ê êi ­ h ê êm êq ¾y ­ê t ¾w 4 ê êrH êl ­ o êw ¾w 4 ­ qI êt ¾z ­ t ê êi êi> ês ­ t I >êu ¾y ­ qI êo êk ¾w 4 ­ n 5 >êy ¾w 4 ­ h 5 >êz ¾w 4 ­ ¶t ´­ ¡¨©§ m êq ¾t Q ­ m êq ¾n 4 ­ ¡¨©¨ k ­êq L >ê ¾iQ ­ i H êr5 êy > ¾w 4 ­ i> 5 >êo êk ¾w 4 ­ m êq ¾w 4 ­ i 5 ¾y ­ ¶w 5 ´¾n ­ y êm ­ ¡¨©© k êy ê¶m ê Q ê} ê ê êv ´­ n êh ê ê} ê ê| êi êrQ ­ê u êl ê ê H ês ê ê ê} ê êh ê ê¶z 5 êR ´ê ­ ¡©ªª z ê~ ê ê ê{ ê¶k êl ên ´ê ê ê êw êl ê ên ê w ê ­ ¤£


l ên ê êrH êl ê ê~ ­ w 4 ê ên 4 êp êh 5 ­ s >êi 5 ¾w 4 ­ n ên ¾w 4 ­ 5 êo 5 ¾w 4 ­ ¡©ª¡ l ê êl ¾z ê ê} > ­ h 5 >êz ¾w 4 ­ n ê Q êk ­êk Lêy > ­ h ê ê H êl ­ ¡©ª¢ m êk 5 ¾iQ ­ w 4 ê ên ên êh 5 ±êz ­ n êh ê êp êh ê ê{ ­ ¡©ª£ l ê êrH êl êiQ ê êj ­ qI êr I ¾w 4 ­ m êk 5 ¾w 4 ­ ¡©ª¤ l ê êk ê¶rH êm êq ê êrH êl ´ê êy ­ n ê êt êh ê{ ­ qI êr I ¾n ­ l ê ê¶h µê êi ­ n êw ê ê êl ê êz ­ês ­ ¡©ª¥ m êl ê êt êk ê êi ­ w 4 ê ên êj ­ ¡©ª¦ l ê êy ê ên ên êh 5 ±êi ­ q5 êo ¾z ­ê z ê¶i ê êr ´­ k ê~ ê¶k êz ê êh ´­ { êr> 5 ¾w 4 ­ l ê êp êh ±êt ­ l ê ê¶h ê ê~ ´ê êi ­

¤¤


¡©ª§ y5 ¾w ê Q ê ê~ ê¶h ê ê~ ´­ | ê ê êh ê êw> ­ l ê ê êl ê ês êh I ê 4 ­ê ¡©ª¨ rH ±êp­êm êq ¾z ­ l ê êw ê êi ê êt ­ ¡©ª© } ¾w ­ ¡©¡ª m 4 ê ꡩ¡ªÃ­ ¡©¡¡ rH êt ê{ ¾z ­ k êz ê¶m ´ê Q êz > êi ±êi ­ l ê ê¶~ ê êm ´ê êi ­ê l ê êi ê¶i ê êm ´­ l ê ên ­ ¡©¡¢ y ê êmQ ê 5 ­ mQ ê 5 ¾êw 4 ­ mQ ê 5 ¾êz ±êi ­ n ê êi êm ­ ¡©¡£ qI êlH H ¾w 4 ­ n êl êk ¾w 4 ­ m êq ¾w 4 ­ rH êl Ài ¾l ­ ¡©¡¤ l ê êm êk 5 êz ê êz ­ ¡©¡¦ q 4 ¾r 5 ­ ¡©¡¨ ê 4 êl ê ê| ê ê} êi êrQ ê 4 ­ ¤¥


¡©¢ª t5 êv ¾iQ ­ p êo ¾w 4 ­ êt4 4 ­ k ê ên ê¶i ´­ m ê ên ­ ¶z ê Q êm ´ê ên ­ ¶z ê Q êt4 ´ê ên ­ ¶k ê êm ´ê ên ­ l ê êy ¾o ê¶k êz êp­´ê ên ­ l ê êy ¾o ê¶k êz êpp­´ê ên ­ ¡©¢¢ k êz ê¶l ´­ ¡©¢£ q5 êm ¾w 4 ­ ¶t4 Q ´­ ¡©¢¤ l ¾z ­ ¶k ên ê ê êsH ´±êl ê êt4 ¾y ¾k ê ên ­ê t ê ê{ êy ê ­ o ê êr êr ­ ¡©¢¥ h ê ên ê êt êm >êt ­ l ê ê¶n ê êw ´ê ên ­ ¡©¢¦ qI êz ¾n ­ l ê ê¶o ´ê ên ­ l ê ê¶n ê êw êpp­´ê ên ­ z êi ê ê êrH êl ­ ¡©¢§ l ê ê~ ¾k ê êu L H ­ rH êl ¾z ê êr > ­ r êl ê ê¶rH ês ê ên ´ê ên ­ h ê êz ê¶rH ês ê ên ´­ ¡©¢¨ l ê ê êi ê êmQ ê¶l L ±êv ±êr ê ê{ ´­ ¤¦


h ê ê êi ê êmQ ê¶l L ±êv ±êr ê ê{ ´­ h ê êy ê êmQ ê¶l L ±êv ±êr ê ê{ ´­ l ê êm êk 5 ¾iQ ê êr ­ ¡©¢© l ê ê êi ê êmQ ê¶o ê ê{H H H ´­ h ê êy ê êmQ ê¶o ê ê{H H H ´­ l ê ê êt ê êi ­ n ê Q ê êl êq ê ê êl êt êr ­ h ®ê| êl ê êz ­ ¡©£ª k ê êl ê êu ±êz ±êk ¾w ­ o ±êi ­ l ê êr ê¶l ´­ l ê ê¶z êm ´ê ên ­ l ê ê| ê êh ­ l Q ê êu L H ­ ¡©£¡ o ê êu ­ê s ên ¾w 4 ­ q5 êj ên ê êl ­ h ê ê¶j ¾r ´­ ¡©£¢ l ê êl êz ê êi ±êl Qê > ­ê ¡©££ t I êo ¾iQ ­ ¡©£¤ l ê êz ê êp 5 ê{ ê êi ­ h ê ên ¾w ­ê } ê êh ê ê¶z 5 êR ´­ ¡©£¥ h ê ê¶q ¾w 4 ´ê­ ê ê êi ê ê êt ê ê H êrQ ­ £¡­êq ê¡©£§±êi k ê{ ê ên H ê ­ ¤§


h ê ê B ê ê ê 5 ±ê ê ê ê n H ê T > ê > L ê ­ê t ê ê ê > > ±ê ê ê ê ê n H ê I T > > ê ê > ±ê 5 ê> ê ê > > ±ê ê ê ê > ê ê ±ê H Q ê ê ê ±ê ê ê ê ê> ê > êL 5 R±ê ê ê Rê> ê Tê ­êhê T ê ±ê ê ê 5 ê ê 5 ±ê 5 ê 5 ê ê ±ê ê 5 ê ê ê 5 5 H H ê ê > ê ê > ê 5 ­ t 5 ±ê¡©¢£­ ê ê ê ê ê ê ê ê

} ±ê ê ê: ê ê ê ê ê ên H ê ±ê ê ê ­êr ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê W ê ê ên H ê ±ê 5 ê ê ê ±ê : ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê : ê ê O ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ­êh ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê W ê : ê ­ê t 5 ±ê¡©¢£­ ê ê ê ê ê ê ê ê

| ê ên H ê Ë ê ±ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê w ê ê ê ê ±ê 5 ê ê êz êj ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êt êt ±ê ê êt ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ¾ ¾ ±ê ¾ ê ê ê êw ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê êi ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ­ t 5 ±ê¡©¢£ ê ê ê ê ê ê ê ê

k êl ±ê ê ê êi ê êh ê ên H ê ê ±ê ê ê Q ­êh ê ê ê êw ê ê Q ±ê ê ê ê ê~ ê ên H ê ê ês ê Q ê êo ±ê 5 ê ê ê êmQ ±ê ê êm ê ê t ±ê ê ê 4 ­êh ê êt ê ê ê ±ê ê ê 4 ±ê ê ê êz ê êw ê ê êo ­êk êh ê ê ê ê ê êr ê ê êr ­êk ê H ê ê ê ±ê ê ê t H ê ê ê ê êr ê ê ê ­ê t 5 ±ê¡©¢£­ ê ê ê ê ê ê ê êên H ê Lê > 5 ê ê ê 5 ­ês ±ê¡©¨¦­ w ê ê ên H ê ê ê ê ­ês ±ê¡©¨¦­

¥ª


ên H ê > 5 ê ê ê 5 ­ês ±ê¢ªª¨­ z ê ên H ê ê ê ê ­ês ±ê¢ªª¨­

¥¡


n5 ê 5 ®ê ên H ê Q L 5 êh I 5 ­ê¡©§¤±ê ±ê 5 ±ê©§ ¡£ªê à 5 ên5 ®êy ê O ên H ê ê êk ês ­ê¡©§¤±ê ±ê ±ê©§ ¡£ªê Ã

¥¢


5 êj > êq5 ®ê ên H ­ê¡©¢¢±ê ±ê¦© ¥¨±¥ £¦­¥ê Ãê q5 ê 5 êj > ®ên H ê ­ê¡©¢¢±ê ±ê¦© ¥¨±¥ £¦±¥ê Ã

¥£


t êÂm5 íꡨ¨¤±ê ±ê£© £¦ £¥ê à t êÂi : íꡨ¨¤±ê ±ê£© £¦ £¥ê Ã

¥¤


o > ê ­ê¡¨©ª±ê ±ê§¢ £¤±¥ ££ê ê à v ê êk ­ê¡¨©ª±ê ±ê§¢ £¤±¥ ££ê ê ê Ã

¥¥


w ­ê¡¨©¤±ê ±ê¦£ £¤±¥ £¡ê à w ­ê¡¨©¤±ê ±ê¦£ £¤±¥ £¡ê Ã

¥¦


l > ê 5 >ê 5 ê ­ê¡©ª¢±ê ±ê£¦ ¢ª ¢§±¥ê à v ê ê êl ­ê¡©ª¢±ê ±ê£¦ ¢ª ¢§±¥ê Ã

¥§


z 5 I Lê 5 ê ­ê¡¨©¥±ê ±ê£¢ ¨¥ ¤©±¥ê à v ê êv : ­ê¡¨©¥±ê ±ê£¢ ¨¥ ¤©±¥ê Ã

¥¨


¥©


n L ê 5 ê ­ê¡©¢ª±ê ±ê¤¤±¥ £§±¥ ¡¤±¥ê à v ê ê ­ê¡©¢ª±ê ±ê¤¤±¥ £§±¥ ¡¤±¥ê Ã

¦ª


5 ê ê 5 ê ­ê¡©¡¢±ê ±ê¥¤ ¢© ¥£ê à v ê ê ê 5 ­ê¡©¡¢±ê ±ê¥¤ ¢© ¥£ê Ã

¦¡


l L ê > ê 5 ê ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥¢ ¡© ¥§ê à v ê ê êl L ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥¢ ¡© ¥§ê Ã

¦¢


v ê > ê 5 ê ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥£±¥ ¥© ¡©ê à v ê ê êv ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥£±¥ ¥© ¡©ê Ã

¦£


r ê > ê 5 ê ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥£ ¢¢ ¥§ê à v ê ê êr ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥£ ¢¢ ¥§ê Ã

¦¤


{ ê > ê 5 ê ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥§ ¥¤ ¢¥ê à v ê ê ê{ ­ê¡©¢¨±ê ±ê¥§ ¥¤ ¢¥ê Ã

¦¥


o ê > ê 5 ê ­ê¡©¢©±ê ±ê¦¡±¥ ¤¤ £¢ê à v ê ê êo ­ê¡©¢©±ê ±ê¦¡±¥ ¤¤ £¢ê Ã

¦¦


{H H H ê > ê 5 ê ­ê¡©¢©±ê ±ê§¢ ¤£±¥ ¢¤±¥ê à v ê ê ê{H H H ­ê¡©¢©±ê ±ê§¢ ¤£±¥ ¢¤±¥ê Ã

¦§


k 5 êm ­ê¡©¢¨±ê ±ê§¨ ¥ª±¥ §£ê à m êk 5 ­ê¡©¢¨±ê ±ê§¨ ¥ª±¥ §£ê Ã

¦¨


r 5 êm ®ê ên H ­ês ±ê ên H ê > ­ê¢ªª¨±ê à m êr 5 ®ên H ê ­ês ±ê{ ên H ê ­ê¢ªª¨±ê Ã

¦©


ên H ê > ­ês ­ { ên H ê ­ês ­i> êq5 ®ê ên H ¾ > 5 ­êtt urê > 5 ±êmLê ê¡¢¤­ês ±ê¡©©§­ q5 êi> ®êz ê W ê ê êwtzuz±ên ê ê¡¢¤­ês ±ê¡©©§­ê

§¢


ên H ê Q L 5 ê > ê 5 B ê > 5 ­ês ±ê¢ªª©­ z ê W ê ê ê ê O ên H ê ­ês ±ê¢ªª©­ê

§£


y êy 5 ê B > ­êm > L ê ên H ê 5 ­ês ±ê H > Lê L­ê u ê êy 5 êy ­êk ê ên H ê ­ês ±ê ê O: ­

§¤


y êy 5 ê B > ê > í u ê êy 5 êy ê í

§¥


ên H ê ê 5B 5 5 ­ê¡©¡¦­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã w ên H ê ê ê ­ê¡©¡¦­êÂk êp 5 ê} ­Ã

§¦


s L ê ên H ê > 5 5 ­ê¡¨©¨­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã k ê ê ên H ê ­ê¡¨©¨­êÂk êp 5 ê} ­Ã

§§


z 5 ¾ ±êh ­êr> ±ê¡©ª¨­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã r ê ±êh ­êy ±ê¡©ª¨­êÂk êp 5 ê} ­Ã

§¨


z 5 ¾ ±êh ­êr> ±ê¡©¡¥­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã r ê ±êh ­êy ±ê¡©¡¥­êÂk êp 5 ê} ­Ã

§©


n I êh 5 ên ê ±êi ­êr> ­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã z ê ên êh 5 ±êi O ­êy ­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨ª


n I êh 5 ên ê ±êi ­êr> ­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã z ê ên êh 5 ±êi O ­êy ­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¡


hê ê ê T > ê I êh 5 ên ê 5 ±êi ­êr> ±ê¡©ª¦­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã i ê ±ê ê ê ê ên êh 5 ±êi O ­êy ±ê¡©ª¦­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¢


p­êm êqI ê ê 5 ê 5 5 ê I êh 5 ên ê 5 ±êi ­êr> ±ê¡©ª©­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã r ê W ê êm êq W êp­ê ê ê ên êh 5 ±êi O ­êy ±ê¡©ª©­ê Âk êp 5 ê} ­Ã

¨£


t ê > T±êi ­êr> ±ê¡©¡¦­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã t ê ±êi O ­êy ±ê¡©¡¦­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¤


t ê > T±êi ­êr> ­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã t ê ±êi O ­êy ­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¥


l > ê 5 >ê B > ê ê 5 ê B I ±êi> ­êr> ±ê¡©ªª­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã u ê ê êl ±êk ­êy ±ê¡©ªª­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¦


t5 ê> êt ±êz > T > êtR êi ­êr> ­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã t ê êt ±êt ê ê ±êi O ­êy ­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨§


j êq5 ê B 5 ê B > ê ê ê 5 ­êr> ±ê¡©£¡­êÂ} êp 5 ê 5 > ­Ã u ê êq5 êj ±êl ­êy ±ê¡©£¡­êÂk êp 5 ê} ­Ã

¨¨


h êh I êp êv I H ê B ê ên H ­ê¡©ª§­ ê ên H ê êv ê ê O ê êk ês ­ê¡©ª§­

¨©ê n H ê ê 5 ê ê ê ê > > > ­ê z ê ­ê t 5 ê ê > ê ê 5 Iê ê 5 ê ê > > ê 5 > ­ê hê j 5 ¾ B > ê 5 ê 5 ê L ê ±ê ê s 5 ¾ > ±ê ê h 5 ê n ¾ ±ê ê t 5 ¾ > ê ê 5 ­ê ­­­Ãê ê n H ê 5 ê ê R 5 ±ê ê L ê > ê > ê ê L Lê 5 ê ­êt 5 ê ê ê > ê ­êhêt 5 ê > Tên5 ê ±ê ê w5 ê ê > ê ±ê ê R ê ê5 ê> ê ê > ê ê ê > >ê > 5 ê ê 5 ê > > > ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

r êz ê ±êw êoB ±ê¡©£§­

n H ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê} ê ê ­êu : ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê: ­ê ê W ê W ê ê j 5 ±ê ê s 5 ±ê ê n ê h 5 ±ê t ê ±ê ê ê ê ­ê°Ãêk ên H ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ê ê ­êu ên ê êt ê ±ê ê ê ê ê êw ê ê ê ê ±ê ê êW ê ê ±ê ê ê : ê ê ê ê ê ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

êr êz ±êw êoB ±ê¡©£§­

n H ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êm ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê j 5 ê ²ê ê s 5 ê ²ê ê ê ê n ê h 5 ±ê êt êt ±ê ê ê ê ê ­ê°Ãê{ ê ê ên H ê ê ê ±ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ­ê o ê h ê n ±ê ê ê t ê t ±ê ê ê ê n ê t ê ê w ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

êr êz ±êw êoB ±ê¡©£§­

n H ê ê ê êp 4 ê H ê ê êz êQ ­êl ê ê ê ­êk ê t ê ê~ ê Q ê ê ê H ê H êi ê ­êk ê ê êm ê êj 5 ¾n ±ê ê¶s 5 µêk ±ê ê¶n êh 5 µêz ±ê êt ê êt ­êmQ ê ê~ ê ên H ê ê ê ê ê n Q ±ê ê êh ±ê ê ê Q êw ­êp ê êz ê ê ê ê ê êz H ê ­ên ê êl ê êt ±ê êw ê ê ên ±ê ê ê ê ±ê ê êz H ê Q ê ê ê H ­ ê

ê

ê

ê

ê

ê

êr êz ±êw êoB ±ê¡©£§­


ê

m 5 ê ê÷ês ê÷ês ê÷ês ivyi zên H ¡©©¦êê ên H ꡨ¥¨¾¡©£§­ês êmQ êÀês ê ê¡¥­ês êÀês ­

ivyi zên H ¡©©©ê hê ê 5 ê ên H ꡨ¥¨¾¡©£§­êi ­

ivyi zên H ¢ªª¨ê ¶­­­ ê > ê5 ê ê > ±ê H ê ê 5 ê ­­­´ê¡¥ªê> ê Q ê êÂt Ãê ê n H ­êp ®êo ꢪª¨½£­ê }p­ê> ­ê¡¥¾¡©­ê

ivyi zên H ¢ªª¨ê ¶­­­ B ê B ê ±ê ê ±ê ê > ê5 ê ê > ±ê H ê ê 5 ê ­´êê ê ên H êl > > ±ê¢ªª¨­êp ®êw ê{Q H ê¡£­ê> ­ê¦­ê 5 ­ê§¥¾¨¢­

ivyi zên H ¢ªª©ê ên H ê > > ꢪª¨­êp ®êz u­êhêt êtT L > êp > ê> êr> L T > êê ê s 5 ê I ­ê¢ªª©­ê¡¤½£­ê©ª¾©§­

ivyi zên H êÀêwhwwên5 êÂz ­½| ­Ã

­ ­ê ên H ꡨ¥¨¾¡©£§Ãê¡¥ª­êo­ ­

nlypjzêm êÂz ­½| ­Ã

­ ­ê ên H ê¾ên H ê ꡨ¥¨¾¡©£§­êo­ ­

rlw u êipohyêt5 êÀêsluk}hpêrlwlê 5 ¢ªª¨ê r 5 Iê ên H ê ê > 5 5 ê > > ­êp ®êu 5 ꢪª©­ ê hê > ê ê> H ­ê¡£ª¾¡£¨­ês ­ê

rpy s êm êÂz ­½| ­Ã ¡©¨¦ê z ê ê ên H ­ê ên H ¾ > ­ês ­

©¢


ê

{ ê÷êr ê÷ê{ ê êj ê÷êp h 5 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¦

w ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§

ên H ꡨ¥¨À¡©£§ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª

ên H ê> > ê> ê 5 5 5 ê I 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢ª

r êW ê ê ên H ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢§

n H ê ®ê{ êj ê êo ês ê ê~ ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê£¤

r ê ês ê ê êz ê ên H ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¤¡ê

m 5 ê ê÷ês ê÷ês ê÷ês ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¢


rH H Q ê 5 I ê Tê B > > ê ê ±ê ê ê ê ~ ê ê êz ~ ê ê ê ê

t W ê ê ê ê : ês s êrH > êt êu ê 5 êrH H >

t êu ên >

t ê ê êy êz

u êr 5 êh

v : ês s êrH >

w ê W ê ê ê t > êt ê 5 êu êrH H >

z Q L H êh

} êp 5 s ¾s