Sence lesa - A fa árnyékai - Shades of Wood (2008)

Page 1z l u j l ê s l z h ê ¾ ê h ê mh ê yu r hp ê¾êzohklzêvm ê~vvk ên :ê½êk êi


zlu j lêslzh ên :ê½êk êi u ê ê ê ê ê ê ên : ê ê k ê i ê :ê ê ê ¾ ­êw ê ê ê ±ê ê ê ê W ê ê W ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê Àê ê ê ê ê Àê ¾ ê ê ê O: ±ê ê ê ê êO ê ­ê k ±ê k ê i ±ê ê ­ê w ê ê ê n :ê ê ê i ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ­ê} ê ê ±ê ê ê ê n : ±ê ê ê ê ê ­êw êi ê ê ê ±ê ê ê ê ên : ±ê ê ê ê¹ W ºê ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ­êz ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê W ê ê ê W ê ê ê ê ­ê{ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êW ­êw ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê¹ ºê ê ê : ê ­ê u ê ê n : ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê : ­êw ê ê ê ê ¾ ê ê ê êÀê ­êw ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ±ê ê ê O ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê

ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ê : ê ê : ê ­ ên :ê¡©¤¤êÀê¡©©§Ãê ê ê ê W ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ­ês ê ên : ê ê ê O ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ê ê W ê ê : ­ê p ê ê ê ê ê O: ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê O ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ꧪ­ê ê O ê ê ê ê ên : ê W ê ê O: ±ê êW ê ê ê ê ê ê ê : ê ­ê }ê ê ꧪ­ê ±ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ­ê ê ±ê ên :ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ­ê q ê ±ê ê n :±ê ê ê ê ±ê ¾ ê : ê ê ê ­ê u ê ê ê n : ê ±ê ê ê ê ê ês : ±ê ês ±ê ê ê W O: ê ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ ê ê ê ±ê ê ên : ê ê ê ê ê O ê ê} ±êm ê ê ¾ ­êu :±ê ê ê ê ên :ê ê ±ê ê ê: ê O ­ê ê ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ±ê ê ê ê ¾ ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­ê n ê ê ê ê ê O: ê ­ê w ê n : ê ê ê ê ê : ê ­ê} ên :ê ê ê ê ê ê ±ê :ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê

z ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê} ê ê ê ê ê W ê ê ê O ê ê :ê ê ê ê ê O ±ê ê ê êq êk ±ê ê ê O ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê O ®êr ê ê ê ê: ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê W ê ê ê ¸ê w ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êi ¾ ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê: ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ±ê

¢


{ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ±ê ê ê O ­ê u ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ¾ ­êw ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ­êw ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê n : ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê: ±ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ­ê t ê ê ê w ±ê ê ê : O ê O ±ê : O: ê ê ê ê ¾ ­ên : ê ê ê W ê W ê ê ê ±ê ê ê ê W ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ±ê ê ê : ên : ê ê ¾ ê ê : ê êW ±ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ­

w ±ê : ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê : ê ê ê ê O ê ê ê ê : ê ­ê } ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ­ê ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê W ­ê } ê ê ê ê ­ê { ±ê ê ê :ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê : ê ­ê i ê ê ê ê Oê ê O ê ê ­ê w ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ês ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê r ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê i ¾ ê ê ê ê ¹ : ê ºê  ê ê ê íêv ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê : ±ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê i ¾ ê ±ê ê: O: ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê { ±ê ê ê ê ê ê ê ê¹ ê ê º±ê ê : ê ê ±ê ê ê > ê : ±ê ê ê ê W ê ê O ê : ­

k êi ê ê : ê ê ê O ê ±ê ê : ê ê ê ê : ê ê ê ­ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ­êi ê ê ê ê ê ê O­êp ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê k ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê : ê ê ê ê ­ê ê ê ê n : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê : O ê ê ¾ ê ê : ­ê ê :±ê ê ê ê W ê ­ê ±ê ê ê ê :ê ê: ±ê W ê ê êW ­ê{ ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ­ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ­ên ê ê ±ê ê ê ±ê : ê : ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê v ê ê ê : ê ­ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê :ê ê ê ±ê ê ê ê ­êz ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê : ê ê ê ê ­ê

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêy êp

£


hêmh ê yu rhp n :ê ê½êi êk l Lê 5 5 ên :ê ê> êi êk ê T ê H ê H ê > > ±ê ê I 5 ê 5 I­ê h ê Lê ê ±ê ê 5 ê ê > ê > ê ê R 5 ê> ê R 5 ê ê ±ê ¾ êÀê ê L ê Iê 5 ê êÀê 5 ê R ê ê> > ±ê ê ê B ±ê ê ê 5 ê > ê ê L > ê ­êhê 5 ±ê i êk ê L­ê| R ±ê ên :±ê i ê ê ê 5 ±êR ê ê > ±ê ê ê > ê > ­ê } ê n :¾ I ê > L ê êLê > I ê 5 > ê ­êi ¾ > ê ê ê ê ê H > ±ê ê n :¾ 5 ê> Q ±ê êLê > ê¹ R ºê> ê > ê Iê ê ê > ê I ê ê H 5 B ­ê hê H H ê L±ê ê > ê > ê > ê T > > ±ê ê L ê ê T > ê> ê êR ê> ê > > ê L > ê ê > ê > ê 5 ­ê{ 5 ê ê Q > ê> ê ê R¾ 5 ±ê ê ê> ê > ê Q H H Lê ­êt ¾ > ê T > > ê ê ¹ 5 ºê 5 ê ê ê ê Q ê > L ê ê I­êu ê I¾ ê ê n :ê ê ê > > ê ê > ±ê> ê ê ê ê ê ê L Q ê 5 ±ê ê > ê ê ê ê B Q ê ê ê T ê ­êhê > ê T > ê ê L ê ê L ê ê H êH êÀê ê ­êhê ê > ê > ê T > > êR ê 5 ê ±ê ê ±ê ê5 ±ê ê ±ê ê 5 ê5 > ê ê ±ê 5 I ê> ±ê ê5 > ±ê ê ê ê ê > ±ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê 5 ê ê ê 5 ê> ­

> ê ±ê 5 ê êH ê > L > ê 5 I ê ±ê ê ê ê ê 5 ê > ê 5 I ê > ¾ ê > ­êt > ê T > ê 5 5 ê ê > ê ê Iê ê 5 ê Q ê ±ê ê ê > ê ê ê > L ê ±ê> ê ê 5 ê ê ê ê5 ê L > > L ê I ­ê n :ê ê¡©¤¤êÀê¡©©§Ãê > I ê H ¾ ê ê B ê ê ±ê ê ê 5 ê > ê ­êhê ê ên :¾ ê ê ê 5 ê ê ¾ > > > ­êhê 5 ê ê ê L ê ê ê ê ê ê > > ­ê l L ê > B ê 5 5 ±ê ê T H ê > ­ê l L ê > B ê R 5 ±ê ¾ > ±ê 5 ­ê i L ê ê > ê ¾ ±ê> ê ê > ê Q ê I 5 ê H ê 5 ê > > ê B 5 5 I ê > ê > ê > > ê 5 B 5 5 I ­êm5 I ê > Q ê ê H L ê> ê 5 I ê ê I ­ê hê R ê 5 ê ê > ê Lê > ê n :ê ê 5 ê H H ±ê ê L ê ê > ê T ê 5 ê ±ê > H ê ê ê > > ­ê hê §ª¾ ê > ê 5¾ ê > ê ê ê 5 ê ê > ê T 5 ê H H Q ­

±ê ê n :ê ê T ê > > ê 5 ¾ ê ±ê ê L ê ê t ê y ê ê H ê 5 ­ê } 5 ±ê ê n :±ê ê ê > Lê ê ê ê ­ê u ê I ên :¾ ês 5 ês > ê B ¾ 5 ­êh ê > ê > > ê 5 ê ê ê ê ê 5 ±ê 5 ê ê ê B 5 ±ê ê n :¾ ê > L ê ê ê ¾ ±ê R ê ê o T ±ê m B 5 ê > ê q ¾ ­êl ê ê> ê ê 5 ên :ê ê 5 ±ê ê ê 5ê 5 ­êhê ¾ ê Q ê ê T > ê ê ê ­êhê ê 5 ê ê > ê ê > ê 5 ±ê ê ê ê ê > ê 5 ê ê > ê > ê R ê 5 5 ­ê h ê ê 5 ê5 Iê 5 5 ê ±ê ê ê L ê Lê 5 5 ê Iê 5 ±ê ê > ê 5 Iê > 5 ê ê s > ê 5 ­ê hê L ê L ê > B¾

hê ê 5 > ê > ê T > > ê ê 5 I> ê Iê ê ê ­êk ê ê ê 5 ê ê H I ê ê 5 5 ê 5 ê ±ê ê L ê I ê ê > > L ê ê I±ê ê q ê k ê ±ê ê ê ê R 5 ê 5 5 ê I ê > ±ê ê 5 ¾ ê > > ê Q ê 5 ®êt ê ê ê ±ê ê 5 ê ê Iê 5 ±ê > ê ê 5 I ê 5 5 ê ­êt > ê T > > ê 5 ê ê 5 ±ê êR ê > ê ±ê 5 êR ±ê ê > ê ê 5 ê ê> ê ê > ê ±ê ê ±ê ê i > ±ê 5 ê ¾

¤


> ê ê 5 5 ê H 5 I ê ­ên :¾ 5 ê ê 5 ê ê ê 5 5 I ê ê I­ê k ên :ê ê ê 5 ê ê 5 ê ê> ê5 5 ±ê ê T > ê ê ê I ê ê ±ê ê B 5 5ê 5 ê ê > ±ê ê T > ê> ê L ê 5 ­

5 Iê 5 ê 5 ­êhê ê ê ±ê ê ê B ê ê > > ê > ê R 5 ê ­ê { ê ±ê ê¾ê ê¾ê 5 ê 5 ê >ê ê 5 B 5 ê L ±ê B > ê ê L B > ê 5 5 5 ê ê 5 5 ­êhê ê êL Lê> ê Lê B > ê ê ±ê 5 ê ê 5 Iê > ê 5 Iê > ­ê 5 ê ê >¾ ê 5 Iê ê I ê ê 5 ê ê ê ê > Q L ê > ê ê ê> ê ­

l ê ê 5 ê ê > ê Q ê ê ê ê ±ê ê > ê 5 ­ê z B ê ê ê ê > ê> ê ê I ê > ¾ ê ê > ê ê > ­ê t ¾ > ê ê B 5 5 ê ê ê ê T > ê 5 5 ê ê > > ê 5 I ê ê ê > > ê ê ­ê l > ê ê ê T L ê > > L ê I ±ê 5 > ê ê n :ê H ê T ±ê B 5 ê> ê ê H ±ê ê ê ¾ ê 5 ê Lê > Q ê ê> ê ê ê5 5¾ ê ê 5 ±ê 5 I ê > ê I¾ ­êhê êw >ê 5 5 ê ±ê ê ê > ê > B L > ê ê I ê H H ê I 5 ±ê ê ê > L ê > ê > > L ­ê n :ê ê Q ê > ê 5 ê T > L ê ±ê 5 ê > ê> ê > ±ê ê ê ê ê 5 ê Iê ê ê ±ê ên :ê ê5 ê ê> ±ê 5 ê> ê ê B 5 5ê 5 ±ê ê T > ê > ê H Lê > > >­

hê > ê L±ê ê > ±ê ê ê Lê ê ê ±ê H ê ê H ê ê B ê ê ê ê 5 5 ­ê ê T ±ê ê ê > ê ê ¾ > ê > ê T ê > ±ê ê ê > ê Lê > > ê ê > > > ê ±ê> ê ê > ê > ê ê 5ê 5 ­êl ê ê 5 ê Q H H ê L > ê ­êhê ê ê H >ê 5 ±ê ê R ê > ê ­ê hê Q L ê B >ê 5 ­êhê ê > ê R ê ê ê ¾ 5ê 5 ±ê 5 5 I ê > ­ i ê > ê ê 5 ê ê Q¾ H ê L > ê ­ê m ê > > ê ê > ê ê ê ê I ê ¾ ±ê ê > ê ­êt 5 ±ê ê ê ê ê L > ê ±ê ê ê 5 ê > Lê ê > ­ê t ê ê ê > ê > > êR ê ê> êR ê I ê ­ê ê Iê H > > êi ¾ ê > ê ê¹ ê 5 ºê ¾ ê ê ê Ãê Q ê 5 ­êh ê > ê > Q ê > L ±ê ê ê ¾ > ê 5 ±ê ê ê ê ê 5 êL L ê ­ê hê ê ê > ê 5 5 ê ê Q ê ê I¾ ±ê ê ê ê ê ê Q ê 5 ê ê 5 ê ê ê > R ê ê ¾ > ±ê êi ê > ê ê I ê ê ê ê 5 ±ê ê ê ê 5 ±ê ê ê 5 B ê ê ê 5 > 5 ê ê ¾ 5 5 5 ê > ­êh ±ê ê > ê ê ê¹ ê ê ºê5 L > > L ±ê ê ê 5 ê I ê 5 I 5 I ±ê ê ê ê B ±ê ê ê R ê ê ê ê L > ­ê ê

i ê k ê Q H H Lê ê ê ê I B ê ±ê ê B > > ê ê 5 ê ê ê ê ê ê I­ê hê ê ê > ê ê ê ¾ ê ±ê ê ±ê > ê ê ê 5 ¾ ê 5 Iê > R­ê i ê ê 5 ê ê > > ê 5 5 ­ê l ê > ê 5 ê ±ê ê H 5 ê ê > ê > ê > >ê 5 ­êm > ê > ê ê I 5 ê ê 5 5 ê ê 5 ê > L ê > > ­ê l ê ê ê ê 5 I ê I ê ê > ê 5 ­ê n :¾ I ê > L ê > ê ê 5 ê ê ê ê T ±ê ê ê > ê 5 5ê > > ­êt H ±ê> L > ê ê Q ê ­êhê ±ê ê ê ê > ê ±ê 5 ±êH 5 Iê> Q ê> ­êl ê ê ê R ê ±ê ê ê H H ê ê ¾

ê ê

¥

ê

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêy êp


zo h k lzêv m ê~v v k ên :ê½êk êi ê ê ê ê ê ê ê ê ­êv ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­

h ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ên :ê ê k êi ­ê{ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Àê ê ê ê ê êÀê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ±êk êi ±ê ê ê ­ê q ê ê n :±ê i ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ­êu ±ê ê ê ên :±ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­ê i ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ên :­êo ê ê ê¹ ºê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê{ ê ê ¾ êpê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­êi ê ê ê ê ê ê ê ¹ ºê ê ê ê ¾ ­ên :Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êz ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Àê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê

ên :ê¡©¤¤êÀê¡©©§Ãê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ­êm ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê êw ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ­ê | ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ꧪ ê ê ê ê ±ên :Ø ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ꧪ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê p ê ê ±ê ên :ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê êt ¾y ¾ ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ên :±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ên :ê ê ê ê ê ê ê ê s ê ês ±ê ê ê ê ê êo ¾ ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê} ±êm ê êy ­ê p ê ê ±ê n :ê ê ê ±ê ê ê ê ­ê~ ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êhê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êm ên :±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê

~ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êÀê ê ê ê ê ±ê êq êk ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ®ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¸ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êi ­êz ê ê ê ê ê ê ¾ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾

¦


ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê z ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ ê p ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê o ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ~ ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êv ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Àê ê ên :Ø ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êÀê ê ê ê ±ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê êw ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê n :Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê êÀê ê ên :Ø ê êÀê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ê Ø ê ­

p ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê Ø ¾ ê ­ê i Ø ê ê ê êw ê ê ê ê ê ê ê ­ê p ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ­ê p ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ±êi Ø ê ê ¾ ê ê ê ¹ ê ºê  ê ê ê íê ~ ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Øê ê ê j ê j ­ê o ±ê ê i Ø ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹ ê ê ê ºê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­

~ ê ê ±ê k ê i ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê À ê ê ¾ ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ­ê o ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êh ê ê ê n :±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ­ê t ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê êw ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêy êp

§


ên : ê¾ê}ppê¾êiê½êm > ê¾ê}ppê¾êiê½êy ê¾ê}ppê¾êi ¡©¨¦±ê ê ê½ê B ê ê½ê ê ±ê©ªê ꦥê

¨


k êi w ê ê½êw ê ê½êw ê~ ¢ªª¦±ê O ê ¾ ê½ê ê ¾ 5 ê½ê ê ±ê¦ª±¥ê ꨪ±¥ê

©


k êi w ê êÂp­ê¾êpp­Ãê½êw ê êÂp­ê¾êpp­Ãê½êw ê~ êÂp­ê¾êpp­Ã ¢ªª¨±ê O ê ¾ ê½ê ê ¾ 5 ê½ê ê ±ê£ªê ꦪê

¡ª


ên : m ê¾êw ê¾êiê½êm B ê¾êw ê¾êiê½êm ê¾êw ê¾êi ¡©©ª±ê ê ê½ê B ê ê½ê ê ±ê¡ªªê ꧪê

¡¡


k êi w ê êÂppp­ê¾êp}­Ãê½êw ê êÂppp­ê¾êp}­Ãê½êw ê~ êÂppp­ê¾êp}­Ã ¢ªª¨±ê O ê ¾ ê½ê ê ¾ 5 ê½ê ê ±ê£ªê ꦪê

¡¢


ên : m ê¾êvs ê½êm B ê¾êvs ê½êm ê¾êvs ¡©©¥±ê ê ê½ê B ê ê½ê ê ±ê¡ªªê ꧡê

¡£


ên : t : ê ê½êt ê Iê½êt êj ¡©©¡±ê ¾ ê½ê ¾ ê½ê ¾ ±ê¡£¤ê ꧨê

¡¤


k êi w ê êÂp­ê¾êpp­Ãê½êw ê êÂp­ê¾êpp­Ãê½êw êp êÂp­ê¾êpp­Ã ¢ªª¨±ê O ê ¾ ê½ê ê ¾ 5 ê½ê ê ±ê£ªê ꢪê

¡¥


z l u j l ê s l z h ê ¾ ê h ê mh ê yu r hp ê¾êzohklzêvm ê~vvk ên :ê½êk êi

p ê ê W ê½êr Iê½êw ® ê W ê½êhê 5 > ê ê½êm ê ê ® h ê ê½êrB > L H ê½ê{ ® w ê½êm 5 ê½ê{ ®

n ¾t ê s m ê n : y ê p n ê i ê | O ê  ê W O: à z ê} ê ê O: Ã

r ê½êr R ê½êw ® m ê ê½êh ê 5 ê > > ê½êw ® v ê ê ê½ê{ ê> ê H > ê½êk ê ê ® { ê½êu ê½êw ® u ê½êw> 5 5 ê½êl ® s ê½ê ê½ê ®

t ê| k ê i ± ê i ê r : : k ê i k ±ês ¢ªª ¢ªª¨

w ê ê ê½êhê ê 5 > ê½êw ê ê ¾ ê ®

jpwê¾êr W ê ê ê u ê ê ê W ±ês §¦Â¤©§­¤Ã®©¢©n :ê ­ §¥Â¤©§­¤Ã®©¢©i êk­ nhsp ±ê êêêz ê êÓêhê ê5 > êÓêz ê ê ê½ê ên :±êêê k êi ê²êÄ ê êy êp ê²ê êi | O ên ±êz ê} ê²ê ê êk êêêêêêê i ±êi êr : :Å­ê¾ês ê®ên ¾t ±ê¢ªª¨ pziuꩧ¨¾©¦¡¾¦¦©¥¾ª¤¾¦ ¡­êi ±êk ¢¤¡¦¦¨£¥¢