Page 1

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIEDRZWICA DUŻA ISSN 2082-3657, NR 44 - LUTY 2014

Rok 2013 w liczbach

„Okiem Wójta” - podsumowanie roku 2013

Deficyt planowany - 1 700 000,00 zł Zadłużenie Gminy: 8 259 768,00 zł – początek roku 2013 8 558 675,00 zł – koniec roku 2013 Dochody Gminy - 29 470 283,00 zł Wydatki Gminy - 30 670 215,00 zł Stan ludności: zameldowanie na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2013 r.) – 11 543 Stan ludności: zameldowania na pobyt stały i czasowy (stan na dzień 31.12.2013 r.) 11 750 Urodzenia - 133 Zgony - 117 Małżeństwa - 96

„Na działania związane z inwestycjami, w 2013 roku wydaliśmy kwotę około 4 mln 700 tys., z tego blisko 3 mln pochodziło z dofinansowania z zewnątrz. Ponad 800 tys. zł pozyskaliśmy także na realizację projektów W styczniu 2014 roku ukazała się nowa książka miękkich realizowanych przez nasze jednostki Janiny Głąbowej pt. „Kultura i tradycja Nie- - szkoły, GOKSiR, OPS, Bibliotekę.” drzwicy Kościelnej zachowane w pamięci i rodzinnej fotografii”. Więcej na str. 5 Minął 2013 rok. Jaki był dla naszej gminy? Co przyniesie nam rok kolejny? Z punktu widzenia samorządu był to rok wytężonej pracy, starań o pozyskiwanie jakichkolwiek środków zewnętrznych oraz rok planowania i

Nowa książka Janiny Głąbowej

przygotowań do kolejnych zamierzeń współfinansowanych w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Był to wyjątkowy rok pod względem inwestycji na drogach powiatowych. Dobra współpraca z Powiatem Lubelskim zaowocowała remontami na drogach Niedrzwica – Osmolice, ul. Dworcowej w Niedrzwicy Dużej, Krężnicy Jarej, Czółnach, Strzeszkowicach. Wszystkie te inwestycje kosztowały około 2,5 mln zł, z czego ok. 900 tys. zł pochodziło z naszego budżetu. Przy 50% dofinansowaniu z budżetu państwa za kwotę 628 536,00 zł wykonaliśmy remont ul. Partyzanckiej w Niedrzwicy Dużej. Ponosząc 60-cio procentowy koszt wykonaliśmy fragment chodnika na ul. Bełżyckiej w Niedrzwicy Dużej za kwotę136 072,00 zł. W maju OSP Niedrzwica Duża otrzymała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Koszt to 741 505,00 zł, z czego 630 613,00 zł stanowiło dofinansowanie w ramach RPO. Jesienią zakończyliśmy budowę 3,5 km wodociągu w Trojaczkowicach za kwotę 199 206,00 zł oraz stacji zlewczej na oczyszczalni, która kosztowała nas blisko 150 tys. zł. Obydwie te inwestycje w 75% dofinansowane są przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW. Z własnych środków wykonaliśmy odcinek oświetlenia na ul. Bazowej w Niedrzwicy Dużej Więcej na str. 4

Zmiana nazwy miejscowości w gminie Niedrzwica Duża W oficjalnym spisie nazw miejscowości w Polsce z roku 1980 na terenie gminy Niedrzwica Duża wykazano miejscowość Trojaszkowice. W 2012 w nowym urzędowym wykazie nazw miejscowości w Polsce powielono błędną pisownię nazwy miejscowości. Oczywiście nigdy taka nazwa na tym terenie nie występowała. Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty tożsamości wydane były z nazwą Trojaczkowice i wszyscy takiej nazwy potocznie używali. Z czasem jednak inne urzędy, a szcze-

gólności banki, zaczęły coraz częściej kwestionować tą różnicę. Dlatego pilnym stało się doprowadzenie tej nazwy do prawidłowego brzmienia. Sprostowanie tej nazwy okazało się jednak dość skomplikowane. Konieczne było w takim przypadku podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Trojaszkowice na Trojaczkowice. Więcej na str. 6


U R Z Ä„ D G M I N Y N I E D R Z W I C A D U Ĺť A

str. 2


Inwestycje zrealizowane w 2013 roku na terenie Gminy Niedrzwica Duża 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzancka wraz z wykonaniem nowego oświetlenia w Niedrzwicy Dużej. Zadanie współfinansowane było w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Na długości 725 mb wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowano chodniki wraz z wjazdami, wykonano oświetlenie drogowe - 20 słupów z oprawami. Wartość robót 628 536,00 zł, w tym: środki budżetu gminy 327 579,09 zł, kwota dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 287 263,00 zł, udział partnerów w realizacji zadania 12  000,00 zł (P.H.U. ELHAND 1 000,00 zł, Handel Hurtowy i Detaliczny Barbara Hyz 1 000,00 zł, Powiat Lubelski 10 000,00 zł). 2. Remont drogi powiatowej ul. Dworcowa i ul. Kolejowa w miejscowości Niedrzwica Duża. Na długości łącznej ok. 900 mb wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość robót 297  367,29 zł, w tym: środki budżetu gminy 148 683,65 zł, pozostała kwota – środki z budżetu Powiatu Lubelskiego. 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2259L w Krężnicy Jarej. Wykonano na odcinku długości 500 mb nowy chodnik oraz nową nawierzchnię asfaltową. Wartość robót 303 415,11 zł, w tym środki z budżetu gminy 148 683,65 zł. 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr  2259L w m. Strzeszkowice Duże „Wola” na długości 551 mb. Wartość robót 119 650,55 zł, w tym środki z budżetu gminy 59 825,28 zł. 5. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 834 ul. Bełżycka w Niedrzwicy Dużej. Wykonano 200 mb chodnika. Wartość robót 136  072,00 zł, w tym: środki budżetu gminy 81 643,76 zł, środki Urzędu Marszałkowskiego 54 429,17 zł. 6. Przebudowa drogi powiatowej Niedrzwica Duża - Osmolice. Zadanie współfinansowane było w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Na terenie gminy Niedrzwica Duża wykonano nową nawierzchnię asfaltowej na długości 4 324 mb, wykonano nowy chodnik na długości 458 mb oraz przebudowano istniejący chodnik na długości 220 mb przy ul. Piaskowej. Koszt całego odcinka drogi długości 7470 mb (Niedrzwica Duża – Osmolice) wyniósł 2  813 365,10 zł. Środki z budżetu gminy 415 235,00 zł. 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2256L w miejscowości Czółna. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 854 mb. Wartość robót 244 370,43 zł, w tym środki budżetu gminy 116 793,45zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Lubelskiego. 8. Budowa sieci wodociągowej Radawiec (Gmina Konopnica) Trojaczkowice, Krężnica

Jara (Gmina Niedrzwica Duża). Wykonano sieć wodociągową na długości 3490 mb. Wartość robót 199 206,00 zł (środki z budżetu gminy). Gmina złożyła został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW. 9. Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazowa w miejscowości Niedrzwica Duża. Wykonano oświetlenie wydzielone 6 sztuk słupów z oprawami. Środki budżetu gminy 39 933,19 zł. 10. Utwardzono plac wraz z przyległym odcinkiem drogi przed remizą OSP w Strzeszkowicach Dużych. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej 440 m2. Środki budżetu gminy 34 272,40 zł. 11. Wykonano nawierzchnię z frezy asfaltowej drogi ul. Jaśminowa w Niedrzwicy Kościelnej na długości 660 mb. 12. Wykonano nawierzchnię z frezy asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Czółna na długości 245 mb. Środki z budżetu Gminy przeznaczone na wykonanie nawierzchni z frezy asfaltowej na drodze gminnej w Czółnach (11) i ul. Jaśminowej w Niedrzwicy Kościelnej (12) – 68 641,20 zł. 13. W 2013 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku przeprowadzono następujące roboty: 1. Remont nawierzchni w ramach programu „Remonty dróg” w ciągu drogi krajowej Nr 19 odc. Konopnica - Sobieszczany od km 319+423 do km 336+420 w odcinkach: a) długości 400 m; b) długości 2 560 m; oraz remont 4 zatok autobusowych 2. Remont nawierzchni w ramach programu „Remonty dróg” w ciągu drogi krajowej Nr 19 odc. Konopnica-Sobieszczany od km 319+423 do km 336+420 w odcinkach: a) długości 3 820 m b) wyremontowano chodniki: wymieniono nawierzchnię z płytek betonowych na kostkę prefabrykowaną długość 2 300 mb oraz wymieniono nawierzchnię z kostki na długość 330 m; c) wyremontowano 3 obiekty inżynieryjne w m. Niedrzwica Duża; d) uzupełniono pobocza destruktem z frezowania nawierzchni; e) odnowiono oznakowanie poziome; f) wyremontowano nawierzchnię na peronach 4 zatok autobusowych w m. Niedrzwica Duża. g) wykonano rowy przydrożne na długości 1  720 m w celu poprawy odwodnienia nawierzchni wraz z remontem przepustów pod zjazdami dla zachowania ciągłości odwodnienia; Podczas prowadzonych robót remontu drogi

krajowej Gmina Niedrzwica Duża z własnych środków finansowych wykonała nawierzchnię z kostki brukowej pod 13 wiatami przystankowymi. 14. Wykonano miejsca postojowe przy ulicy Lipowej w Niedrzwicy Kościelnej na wysokości Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej – wykonano prace na kwotę 16 771,06 zł (2013 r.) oraz 20 796,72 zł (2012 r.) - środki budżetu Gminy. 15. Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej – wartość wykonanych prac 17  000,00 zł (środki budżetu Gminy). 16. Remont odwodnienia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Mariance oraz remont dojścia do budynku wraz z remontem schodów wejściowych – 8 900,00 zł (środki budżetu Gminy). 17. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej przy ul. Bełżyckiej – środki z budżetu Gminy 19 231,43 zł. 18. Na terenie całej Gminy Niedrzwica Duża zrealizowano zadnie związane z utylizacją azbestu. Zrealizowano 36 wniosków (zdjęcie z budynków oraz zabranie złożonego eternitu), zutylizowano 89,34 ton eternitu. Wartość wykonanych pracy 42 000,00 zł, które pozyskane zostały przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 19. Na terenie całej Gminy Niedrzwica Duża przeprowadzono prace leczniczo-pielęgnacyjne drzewostanu na 53 drzewach. Wartość prac: 25  000,00 zł, w tym środki z budżetu Gminy 16 000,00 zł i środki pozyskane przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 9 000,00 zł. 20. W celu realizacji inwestycji w kolejnych latach opracowano dokumentacje techniczne na: przebudowę drogi gminnej ul. Świerkowa w Niedrzwicy Dużej (na długości 818,15 mb) – złożono wniosek w ramach tzw. schetynówek, przebudowę drogi ul.  Nadrzeczna w Niedrzwicy Dużej (na długości 114,5 mb), budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niedrzwica Duża ul. Zamkowa (na długości 436,5 mb), oświetlenie drogowe ul. Krakowska w miejscowości Niedrzwica Kościelna centrum (22 słupy z oprawami), oświetlenie drogowe Sobieszczany lewa strona od drogi Lublin – Kraśnik (5 słupów z oprawami), oświetlenie drogowe w miejscowości Sobieszczany - Kolonia (4 słupy z oprawami), oświetlenie drogowe w miejscowości Osmolice-Kolonia (10 słupów z oprawami).

U R Z Ą D G M I N Y N I E D R Z W I C A D U Ż A

Urząd Gminy Niedrzwicy Duża

str.3


„Okiem Wójta” podsumowanie roku 2013

U R Z Ą D G M I N Y N I E D R Z W I C A D U Ż A

str.4

Dokończenie ze strony 1 Licząc na 75% dofinansowanie sporządziliśmy projekt biblioteki w Strzeszkowicach. Zarówno radni, jak i lokalna społeczność, nie jest jednomyślna wobec tej inwestycji, jednak procent dofinansowania oraz możliwość różnorakiego wykorzystania tego obiektu, każe nam składać wniosek, uzależniając jego realizację od pozyskanych środków. Z takim samym założeniem podeszliśmy do wykonania projektu zagospodarowania centrum oraz remontu boiska przy kościele w Niedrzwicy Dużej, a także placu w centrum Niedrzwicy Kościelnej. Ogółem, na działania związane z inwestycjami, w 2013 roku wydaliśmy kwotę około 4 mln 700 tys., z tego blisko 3 mln pochodziło z dofinansowania z zewnątrz. Ponad 800 tys. zł pozyskaliśmy także na realizację projektów miękkich realizowanych przez nasze jednostki - szkoły, GOKSiR, OPS, Bibliotekę. Od lipca ubiegłego roku wprowadziliśmy nową ustawę związaną z odbiorem śmieci. Ocena sprawności jej realizacji należy oczywiście do bezpośrednich zainteresowanych, myślę jednak, że nie wyszło to u nas najgorzej. Wreszcie po 1,5 roku ukazała się lista rankingowa naboru na odnawialne źródła energii. Na ponad 200 wniosków dofinansowanie otrzymało 27 podmiotów. Nasz wniosek jest na 34 miejscu listy rezerwowej. Z myślą o środkach z następnej perspektywy finansowej, nie bez trudności projektujemy kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej w Niedrzwicy Dużej oraz hydrofornię z odcinkiem sieci w Krężnicy Jarej. Trwają także prace nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, których finał przewidziany jest na bieżący rok. Część tych prac zakończyliśmy w 2013 roku tworząc szczegółowy plan zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Krańcową i Partyzancką w Niedrzwicy Dużej. Warto w tym momencie wspomnieć, że zakończyliśmy rok z zadłużeniem sięgającym blisko 8,5 mln zł zbliżonym do kwoty długu z początku kadencji. Jest to fakt, na który warto zwrócić uwagę, gdyż dysponowaliśmy w tym roku subwencją pomniejszoną o 1 200 tys. zł. Wymagało to bardzo wnikliwego przyglądania się każdej wydawanej złotówce. W 2014 r. weszliśmy w świadomości kolejnego pomniejszenia subwencji o 300 tys. zł oraz narzuconą po raz pierwszy regułę finansową, która nie pozwala zaciągać samorządom nowych kredytów, co wiąże się niestety z ograniczeniem możliwości inwestowania. Paradoksem jest to, że nasza gmina zadłużona na stosunkowo niskim poziomie, pomimo dużego zapasu procentowego, ze względu na wydatki bieżące musi zaciskać pasa. Naprawa tej sytuacji może nastąpić na dwa sposoby - obydwa niestety bolesne. Pierwszy, poprzez zwiększe-

nie dochodów, w tym podatków, drugi zaś polega na szukaniu oszczędności. Ze względu na wstrzemięźliwość wobec podnoszenia podatków dla naszych mieszkańców, gdzie Rada Gminy od początku kadencji rok rocznie ustala je biorąc pod uwagę tylko wskaźnik inflacji, zmuszeni jesteśmy stosować liczne ograniczenia w wydawaniu środków, posuwając się chociażby do nocnych wyłączeń oświetlenia drogowego czy też wstrzymywaniu do niezbędnego minimum częstotliwości odśnieżania naszych dróg. W swoich działaniach musimy myśleć także o nowej perspektywie finansowej, gdzie do pozyskania środków unijnych musimy posiadać wkład własny. Świadomość ta pozwoliła nam zaplanować budżet na miarę możliwości i na pewno nie jest to budżet wyborczy. W planach inwestycyjnych mamy wykonanie wspomnianego wcześniej remontu boiska w Niedrzwicy Dużej wspartego w 75% funduszami zewnętrznymi oraz rekultywację placu w centrum Niedrzwicy Kościelnej. Złożyliśmy wniosek na 50% wsparcie w ramach tzw. schetynówek remontu drogi na ulicy Świerkowej w Niedrzwicy Dużej. Kontynuować będziemy budowę chodnika na ulicy Bełżyckiej i być może Bychawskiej w Niedrzwicy Dużej. Wspólnie z powiatem wykonać chcemy odcinek chodnika w Krężnicy Jarej, a także projekt chodnika i kładki przez rzekę w Radawczyku. Na uwagę zasługuje fakt wpisania przez powiat drogi Krężnica-Strzeszkowice do tzw. inwestycji kluczowych, które bez trybu konkursowego mają być realizowane w kolejnych latach. W Strzeszkowicach powstała inicjatywa budowy chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Radawczyka. Dla tej inwestycji planowane jest wykonanie projektu technicznego. Mamy zamiar dokończyć rozpoczęte przed dwoma laty budowy dróg: w Osmolicach-Kolonii, ul. Żużlowej w Niedrzwicy Dużej oraz Tomaszówce. Droga na Zalesie w Niedrzwicy Kościelnej to inwestycja, która miała być wykonana w ubiegłym roku. Ze względu jednak na to, że dokumentacja projektowa ugrzęzła nam na pół roku w uzgodnieniach z PKP, wykonamy ją w roku bieżącym. W planach mamy wykonanie oświetlenia w Sobieszczanach-Kolonii, Niedrzwicy Kościelnej od centrum w kierunku Kraśnika oraz kilku krótszych odcinków w różnych częściach gminy. Z 75% dofinansowaniem zewnętrznym spółka Nałęcz wykona modernizację hydroforni w Niedrzwicy Dużej, a gmina dokona wbudowania dodatkowego zbiornika ścieków dowożonych na oczyszczalni. Oprócz zamierzeń typowo inwestycyjnych, wykonamy także kilka projektów, które mogą znaleźć realizację w kolejnych latach. Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy przyjęła uchwałę o przekazaniu do prowadzenia szkoły w Mariance stowarzyszeniu

„Mała szkoła wielkie szanse”. Decyzja bolesna, ale konieczna, ze względu na liczebność dzieci, a co za tym idzie, koszty obciążające rachunek tej szkoły. Mam świadomość niedoinwestowania naszej oświaty pomimo wydatków w 2013 roku rzędu 14,5 mln, z czego ok. 4,5 mln pochodzi z naszego budżetu. Kwota ta stanowi połowę całego budżetu gminy. Niestety rządzący naszym państwem ponad wszystko przedkładają głosy wyborców, powiększając obciążenia nie przekazują na nie środków. W planach na poprzedni rok było wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Niedrzwicy Dużej. Ze względu na zagrożenie, że w najbliższym czasie może nie być możliwości dofinansowania tego rodzaju inwestycji pieniędzmi zewnętrznymi, wycofaliśmy się z realizacji tego projektu. W zamian wykonamy koncepcję rozbudowy tego obiektu, pozostawiając decyzję zarządzającym gminą w kolejnej kadencji. Przypominam, że na półkach zalegają już dwa projekty rozbudowy szkoły, których nie udało się zrealizować. Przed nami rok, w którym przeprowadzone będą: w maju - wybory do Parlamentu Europejskiego, a następnie listopadowe wybory samorządowe. Nowością w tych wyborach będą jednomandatowe okręgi wyborcze, w takich miejscowościach jak: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Krężnica Jara, Radawczyk i Strzeszkowice. Przykładowo: Niedrzwica Duża w poprzednich wyborach miała pięciomandatowy okręg, a przy nowych zasadach podzielona została na 5 jednomandatowych okręgów i każdy okręg wybierał będzie swojego radnego. Uważam, że to gorsze rozwiąza nie od dotychczasowego, gdyż trudno będzie uzgodnić wspólną koncepcję rozwoju takiej miejscowości. Niestety w tym przypadku także nie mieliśmy nic do powiedzenia. Pomimo, że dla finansów gminy nie rysuje się ten rok jako czas prosperity, to mam nadzieję, że nie spowoduje to pogorszenia efektywności pracy urzędu oraz podległych mu jednostek. Mam nadzieję również, że nie pogorszą się także warunki życia nas wszystkich jako indywidualnych mieszkańców. Wpływy z PITów wskazują na to, że jako jednostkowi obywatele naszej gminy jakoś sobie radzimy i takiej niezależności wobec finansów gminnych Państwu życzę. Adam Kuna Wójt Gminy Niedrzwica Duża


Sesje Rady Gminy Niedrzwica Duża Podczas XXXI sesji w dniu 5 grudnia 2013 roku, Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXI/227/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedrzwica Duża na lata 2014 – 2020. 2. Uchwała nr XXXI/228/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok. 3. Uchwała nr XXXI/229/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 4. Uchwała nr XXXI/230/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Niedrzwica Duża na lata 2014 - 2015 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – na realizację projektu w latach 2014-2015 Rada Gminy zabezpieczyła środki w wysokości 109 550,00 zł, z czego wkład własny gminy stanowi kwotę 11 450,00 zł, pozostałe środki zostaną zrefundowane w ramach realizowanego projektu. 5. Uchwała nr XXXI/231/13 w sprawie

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Uchwała nr XXXI/232/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 7. Uchwała nr XXXI/233/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach lubelskiego obszaru funkcjonalnego – Rada Gminy Niedrzwica Duża wyraziła zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu realizacji programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w latach 20142020 Gmina Niedrzwica Duża będzie mogła pozyskiwać dodatkowe środki unijne na realizację inwestycji. 8. Uchwała nr XXXI/234/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości – Rada Gminy Niedrzwica Duża wyraziła zgodę na użyczenia działki na okres 10 lat, znajdującej się w miejscowości Strzeszkowice Duże, Gminnej Bibliotece Publicznej w Niedrzwicy Dużej. Podczas XXXII sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku, Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/235/13 w sprawie

Aktualnie realizowane inwestycje 1. We wrześniu 2013 r. Gmina Niedrzwica Duża podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizacje zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Niedrzwica Duża” w zakres, której wchodzi budowa wykonanej już sieci wodociągowej w m. Trojaczkowice i rozbudowa stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz budowa zbiornika na ścieki dowożone. Kolejnym etapem będzie budowa zbiornika na ścieki dowożone. Termin rozliczenia wniosku o dofinansowanie nastąpi pod koniec 2014 r. po zrealizowaniu całości inwestycji. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów netto inwestycji 2. Podpisana została umowa na budowę oświetlenia drogowego ul. Krakowska w m. Niedrzwica Kościelna na wysokości „Marzanny”. Z terminem wykonania do 30.05.2014 cd. ze str. 1

Nowa książka Janiny Głąbowej W książce szczegółowo opisane zostało życie codzienne mieszkańców wsi Niedrzwica Kościelna, szczególnie w pierwszej połowie XX wieku. Opisane zostało również życie społeczne i kulturalne miejscowości, ważne wydarzenia, uroczystości kościelne. W opracowaniu zawarte zostały także biogramy mieszkańców Niedrzwicy Kościelnej, którzy

r. W ramach podpisanej umowy wybudowana zostanie linia kablowa z 19 słupami z oprawami świetlnymi. 3. Podpisana została umowa na budowę oświetlenia drogowego przy drodze LublinKraśnik w m. Sobieszczany-Kolonia. Termin wykonania do 30.05.2014 r. Wybudowana zostanie linia napowietrzna z 22 słupami z oprawami świetlnymi. Urząd Gminy Niedrzwica Duża

przez lata przyczyniali się do rozwoju tej miejscowości. Książka zawiera również bardzo bogaty materiał fotograficzny, pieczołowicie zbierany i opisywany przez autorkę przez wiele lat. Zamieszczone w opracowaniu zdjęcia stanowią doskonałą ilustrację wydarzeń opisywanych przez Janinę Głąbową. „Kultura i tradycja Niedrzwicy Kościelnej zachowane w pamięci i rodzinnej fotografii” to książka, która stanowi bardzo ważną pozycję w dorobku literackim Janiny Głąbowej

przekazania do prowadzenie szkoły podstawowej osobie prawnej – Rada Gminy postanowiła z dniem 1 września 2014 roku przekazać do prowadzenia Szkołę Podstawową w Mariance Stowarzyszeniu Mała Szkoła – Wielkie Szanse. 2. Uchwała nr XXXII/236/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2013 rok. 3. Uchwała nr XXXII/237/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 4. Uchwała nr XXXII/238/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 5. Uchwała nr XXXII/239/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 6. Uchwała nr XXXII/240/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. 7. Uchwała nr XXXII/241/13 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Niedrzwica Duża. 8. Uchwała nr XXXII/242/13 w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Gminę Niedrzwica Duża. Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niedrzwica Duża: www.ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl

Cena wody z wodociągu Trojaczkowice – Krężnica Jara W związku z budową sieci wodociągowej Radawiec (Gmina Konopnica) – Trojaczkowice, Krężnica Jara (Gmina Niedrzwica Duża), Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwała nr XXXII/241/13 zatwierdziła ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu Trojaczkowice – Krężnica Jara. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku cena wynosi 2,92 zł/m3 brutto. Jednocześnie zatwierdzono miesięczną stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Trojaczkowice – Krężnica Jara obowiązującą w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku w wysokości 2,86 zł/szt. brutto. Marcin Pastuszak Urząd Gminy Niedrzwica Duża i jednocześnie wzbogaca wiedzę mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża na temat historii miejscowości. Książka dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niedrzwicy Dużej (oraz filiach bibliotecznych w Niedrzwicy Kościelnej, Strzeszkowicach i Krężnicy Jarej), a także we wszystkich bibliotekach szkolnych. Osoby chętne mogą zakupić książkę bezpośrednio u autorki. Marcin Pastuszak Urząd Gminy Niedrzwica Duża

U R Z Ą D G M I N Y N I E D R Z W I C A D U Ż A

str.5


O Gminie Niedrzwica Duża w Radiu Lublin

U R Z Ą D G M I N Y N I E D R Z W I C A D U Ż A

str.6

W sobotę 28 grudnia 2013 r. w Radiu Lublin, wyemitowana została audycja „Apetyt na radio” poświęcona wydarzeniom społecznokulturalnym realizowanym w Gminie Niedrzwica Duża. Trzygodzinna audycja poświęcona była m.in. działaniom realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi, działaniom realizowanym przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej oraz szkoleniom z obsługi komputera dla osób 50+ prowadzonym przez Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans. Marcin Pastuszak Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Odbiór popiołu od mieszkańców Informujemy, że od dnia 21.12.2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niedrzwica Duża, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przekazać bezpłatnie popiół z pieców węglowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej. Popiół zawierający jakiekolwiek odpady komunalne oraz niebezpieczne nie będzie przyjmowany. Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Wspólny projekt gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego We wtorek 14 stycznia w Urzędzie Miasta Lublin odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie wspólnej realizacji projektu „Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Gminę Niedrzwica Duża reprezentował Wójt Gminy Adam Kuna. Projekt realizowany będzie od lutego 2014 roku do marca 2015 roku. Oprócz Gminy Niedrzwica Duża do projektu przystąpiły także: Gmina Lublin, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Nałęczów, Gmina Konopnica, Gmina Wólka, Gmina Jastków, Gmina Niemce, Gmina Strzyżewice, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Głusk, Gmina Mełgiew. Liderem i koordynatorem projektu jest Gmina Lublin. Głównym celem projektu jest zaplanowanie i budowa zintegrowanego systemu transportu w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace planistyczne dotyczące wyznaczenia węzłów komunikacyjnych Lubelskiego

Marcin Pastuszak Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 24 stycznia do 24 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża - etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszary objęte zmianą planu w pierwszym etapie obejmują następujące tereny Informujemy rolników, że w miesiącu w miejscowości Niedrzwica Duża: lutym przyjmowane będą wnioski o zwrot po- - oczyszczalnia ścieków, - działki zlokalizowane w obrębie ulic Spółdatku akcyzowego. dzielczej i Gruntowej. Wnioski będą przyjmowane: - w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. Dokończenie ze strony 1 do 31 stycznia 2014 r. - w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia Podjęcie uchwały poprzedziło prze2014 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) doprowadzenie z mieszkańcami konsultacji spokumentującymi zakup oleju napędowego do łecznych, które odbyły się w dniach 21-28 produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. stycznia 2013 r. Wszyscy, którzy wzięli w nich do 31 lipca 2014 r. udział oczywiście byli za proponowaną zmianą. Terminy wypłaty zwrotu podatku: Uwag nie miał także Starosta Lubelski, który „z - 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia całą stanowczością” przychylił się do dokonawniosku w pierwszym terminie, - 1 – 31 października 2014 r. w przypadku zło- nia zmiany. W marcu 2013 roku za pośrednicżenia wniosku w drugim terminie. twem Wojewody Lubelskiego, Gmina zwróciła Wzór wniosku dostępny jest w Urzęsię do Ministra Administracji i Cyfryzacji z dzie Gminy Niedrzwica Duża (referat Podatwnioskiem o dokonanie zmiany. W grudniu ków i Opłat Lokalnych) oraz na stronie 2013 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją www.niedrzwicaduza.pl w zakładce Porad1629 ukazało się oczekiwane rozporządzenie niki/Podatki i opłaty lokalne. Dorota Pyc ministra w tej sprawie z mocą obowiązywania Urząd Gminy Niedrzwica Duża od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zgodnie z tym

Zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku

Obszaru Funkcjonalnego, w tym główny węzeł komunikacyjny – obszar dworca PKP w Lublinie, w okolice którego w przyszłości przeniesiony zostanie dworzec autobusowy. Opracowana zostanie również koncepcja nowego układu linii komunikacji publicznej, a także przeprowadzenie zostanie badanie przepływu pasażerów na najważniejszych szlakach komunikacyjnych. Gminy biorące udział w projekcie zaplanują nowe drogi usprawniające komunikację na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dodatkowo analizie poddane zostanie studium uwarunkowań Gminy Niedrzwica Duża pod względem planowania dróg i węzłów przesiadkowych. Projekt „Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 i budżetu państwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Niedrzwica Duża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 r. Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Zmiana nazwy miejscowości w gminie Niedrzwica Duża rozporządzeniem nazwa miejscowości ma brzmienie Trojaczkowice, z odmianą w drugim przypadku deklinacji Trojaczkowic, zaś forma przymiotnika brzmi trojaczkowicki. Używanie od tej daty nazwy Trojaczkowice nie powinno już rodzić żadnych komplikacji. Grzegorz Podsiadły Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Statystyka Grudzień 2013

Styczeń 2014

Zgony - 13 Urodzenia - 12 Małżeństwa - 3

Zgony - 12 Urodzenia - 7 Małżeństwa - 2


Aktywne formy integracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym W 2013 roku kolejny już raz Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej skorzystał z dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Unii Europejskiej i realizował projekt „Aktywne formy integracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt systemowy gminy Niedrzwica Duża”. Na realizację projektu w 2013 roku wykorzystano kwotę 120 909,04 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 108 213,59 zł zaś wkład własny gminy 12 695,45 zł. Realizując projekt wsparciem objęliśmy 17 osób, korzystających z pomoc tutejszego Ośrodka i ich otoczenie. Wszyscy uczestnicy projektu odbyli trening umiejętno-

ści i kompetencji społecznych oraz skorzystali ze wsparcia psychologicznego lub doradcy zawodowego. Dwanaście osób skorzystało z kursów zawodowych, takich jak: spawacz metodą TIG w osłonie argonu, wózki widłowe, prawo jazdy kat. C + E, koparko – ładowarki, florystyka, wizaż i stylizacja paznokci, fryzjerstwo, kasy fiskalne i obsługa komputera z podstawowym pakietem biurowym. Pięć osób i ich rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objęto Programem Aktywności Lokalnej „Rodzina razem”. Rodziny te miały zapewnione wsparcie w formie asystenta rodziny, pomoc psychologiczną i terapię rodzinną. Zorganizowany został wyjazd integracyjno – edukacyjny z okazji Miko-

Pomóż dzieciom przetrwać zimę Już po raz XX Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej brał udział w akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Zbiórka darów tradycyjnie odbywała się we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy. Zbiórka uliczna natomiast, przeprowadzona była 1 grudnia 2013 r. w Niedrzwicy Dużej, Strzeszkowicach i Krężnicy Jarej. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy zebrano słodycze i zabawki na przygotowanie 100 paczek mikołajkowych dla dzieci, a także artykuły spożywcze na paczki świą-

teczne dla podopiecznych tutejszego OPS. Mikołaj odwiedził dzieci 7 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej GOKSiR, wspólnie ze „Sztukmistrzami z Lublina” przy wesołych zabawach i konkursach, oglądając współczesny spektakl pt. „Mały Książę” dzieci z niecierpliwością czekały na rozdanie prezentów. Wszystkim osobom zaangażowanym w Akcję Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy składają serdeczne podziękowania. OPS w Niedrzwicy Dużej

Radosne świętowanie w naszej szkole Święta już za nami. Ale czy każdy poczuł ten bożonarodzeniowy klimat? Niektórzy twierdzą, że z powodu braku śniegu, był mniej odczuwalny, lecz w naszej szkole nie dało się tego poznać. 20 grudnia Samorząd Uczniowski przygotował konkurs: „Świąteczny savoir – vivre”, czyli jak zachować się nie tylko przy świątecznym stole. Zapakowanie prezentu, nakrycie świątecznego stołu, składanie życzeń, to tylko niektóre z konkurencji wprowadzających całą brać szkolną w okres najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Po przedstawieniu odbyły się klasowe spotkania wigilijne, były płynące z głębi serca życzenia oraz wspólnie śpiewane kolęd, a na stole nie zabrakło wigilijnych potraw przygotowanych z pomocą rodziców. Nastrojeni świątecznie wróciliśmy do domów. W Nowym Roku czekały nas kolejne występy: każdą klasę odwiedzili kolędnicy z „Koła misyjnego” działającego w naszej szkole pod kierunkiem pani katechetki. 7 stycznia 2014 r. uczniowie klas III gimnazjum wystawili jasełka, trochę inne niż zawsze. Opowiadały one o współczesnych świętach i wskazywały, co warto by zmienić w postawach ludzi XXI wieku. Okres Bożego Narodzenia w naszej szkole zapisał się w pamięci każdego z nas jako czas zadumy i życzliwości. Karolina Ostrowska uczennica Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej

Jadłodajnia Informujemy, że w jadłodajni działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie jednego gorącego posiłku. Pomoc ta skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić Bezpłatnie można skorzystać z posiłku jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456, 00 zł, dla osoby samotnej 542,00 zł. W przypadku gdy dochód jest wyższy osoba lub rodzina zobowiązana będzie do ponoszenia odpłatności, w zależności od dochodu 50% lub 70% kosztów przygotowania posiłków. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka w celu uzyskania bliższych informacji tel. 81 51 75 069 w.11

łajek, w trakcie którego uczestnicy poznawali historię Lublina i zwiedzali najciekawsze miejsca, byli w kinie na filmie 3D i na wspólnym posiłku w McDonalds. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki mikołajkowe w formie gier edukacyjnych i łakoci. Wszystkie powyższe działania były możliwe tylko dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Ze środków tych zatrudniamy w OPS również jednego pracownika socjalnego na ½ etatu. W tym roku również staramy się o dofinansowanie naszych działań. Mamy nadzieję, że znów w ramach projektu uda nam się pomóc kilku osobom w zmianie ich trudnej sytuacji. OPS w Niedrzwicy Dużej

Informacja o dyżurach terapeuty i psychologa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej informuje o dyżurach w I półroczu 2014 r. certyfikowanego instruktora terapii uzależnień i psychologa w następujących punktach 1. Punkt Konsultacyjny w Niedrzwicy Kościelnej (budynek Agronomówki - wejście od ulicy Kwiatowej) będzie czynny w poniedziałki w dniach: 17 luty, 3 i 17 marzec, 7 i 28 kwiecień, 5 i 19 maj, 2 i 16 czerwiec - w godz. 14.30 – 17.30. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej ul. Kraśnicka 51 (budynek świetlicy środowiskowej) będzie czynny w poniedziałki w dniach: 10 marzec, 14 kwiecień, 12 maj, 9 czerwiec w godz. 14.30 -17.30. 3. W każdą sobotę w godz. 9.00 – 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51 (budynek świetlicy środowiskowej) przyjmuje psycholog. Wszystkie porady są bezpłatne. Zapraszamy mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, szczególnie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, a także młodzież.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Wigilia dla samotnych 20 grudnia 2013 roku w jadłodajni działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej odbyło się kolejne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, przygotowane przez pracowników tutejszego Ośrodka. Kolacja odbyła się w kameralnej i rodzinnej atmosferze. Tradycyjnie na stole pojawiło się 12 potraw, była wspólna modlitwa i kolędowanie oraz wspólne łamanie się opłatkiem i życzenia. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Adam Kuna. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki świąteczne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

str.7


Punkt Przedszkolny w Mariance zaprasza na „Dni otwarte”

O Ś W I A T A

Szanowni Rodzice, jeśli szukacie miejsca, gdzie Wasze Dziecko poczuje się jak w domu, to zapraszamy do naszego przedszkola. Zapewniamy dzieciom rozwój w przyjaznej atmosferze oraz odkrywanie tajników świata pod okiem fachowej kadry. Wiadomo, że okres przedszkolny dla każdego maluszka to czas badania, odkrywania i fascynacji. My zrobimy wszystko, by doświadczanie świata było nieustanną przygodą, która niesie za sobą wiele praktycznej wiedzy i umiejętności. Wspólnie zbudujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci. Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem. Zapewniamy dzieciom: - świetną zabawę, - realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

Punkt Przedszkolny w Krężnicy Jarej

W tym roku 2013/2014 do punktu przedszkolnego w Krężnicy Jarej uczęszcza 25 maluchów w wieku 3 -5 lat. W przedszkolu obchodziliśmy już takie wydarzenia jak: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 16 października odwiedziliśmy Agencję Pocztową w Krężnicy Jarej gdzie pani Janina Lis urzędnik pocztowy opowiedziała nam o zawodzie, który wykonuje. 25 października wyjechaliśmy na lotnisko do Świdnika. Udaliśmy się

str.8

- program rozwijający intelekt dzieci i indywidualne zdolności, - wprowadzenie w świat pojęć matematycznych, czytania i pisania, co znacznie ułatwi im funkcjonowanie w przyszłości w środowisku szkolnym, - program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych, - działania rozwijające inteligencję społeczną, - bezpłatną naukę języka angielskiego, - bezpłatną opiekę logopedyczną, - bezpłatne zajęcia rytmiczne, - promocję zdrowego stylu życia, - uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i przeglądach dziecięcych, - nawiązanie kontaktu z mediami, - rozwijanie zainteresowań dotyczących własnej ekspresji w różnych formach dziecięcej twórczości teatralnej, - nawiązanie współpracy z fundacjami w celu pozyskiwania wolontariuszy do prowadzenia innowacyjnych zajęć. Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci były radosne i chętnie uczęszczały do przedszkola. Prowadzimy już zapisy na rok szkolny 2014/2015. Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat. Organizujemy dwie grupy wiekowe: 2,5 - 4 lata i druga grupa dzieci w wieku: 5 i 6 lat. Zapewniamy dzieciom obowiązkowy 5-godzinny pobyt, dla zainteresowanych rodziców 8 – godzinny z możliwością wydłużenia do 9 godzin. Dnia 8 kwietnia 2014 r. w godzinach od 13 do 15 serdecznie zapraszamy na „dzień otwarty”. Zofia Stec na stanowiska odprawy bagażowej. Tu dzieci miały okazję dowiedzieć się czego nie należy  wnosić na pokład samolotu i co zrobić, aby odprawa odbyła się szybko i sprawnie. Spotkaliśmy się także z Komendantem Straży Granicznej, który zaprezentował nam wyposażenie, pomagające w utrzymaniu bezpieczeństwa na lotnisku. Przedszkolaki zostały zaznajomione z pracą tresera psów, wykorzystywanych do szukania substancji niebezpiecznych i zabronionych. Dnia 27 listopada 2013 roku w punkcie przedszkolnym odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Przybyli na uroczystość goście podziwiali „rycerzy” i „księżniczki”, którzy weszli na salę tańcząc poloneza. Następnie odbył się turniej, na którym dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, umiejętność gry na instrumentach oraz różnego rodzaju konkurencje sprawdzające delikatność dam i odwagę rycerzy. Dzieci w uroczystych strojach popisywały się także wiedzą na temat epoki średniowiecza. Piotruś Gieroba opowiadał o zamku na makiecie stworzonej wspólnie z mamą. Konrad Foc pokazywał strój rycerza, a Justynka Świątek wymieniła warstwy społeczne

„U Babci jest słodko …”

17.01.2013 roku w Szkole Podstawowej w Czółnach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu do naszej szkoły przybyło wiele zaproszonych babć i dziadków naszych uczniów, którzy chętnie spotykają się, co roku z okazji swojego święta. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej przygotowali część artystyczną zadedykowaną miłym gościom. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły sambę. Zebrani goście nagradzali wykonawców gromkimi brawami, błyskały flesze aparatów, czasem pojawiła się łza w oku. Po występach dziadkowie zostali obdarowani prezentami, które własnoręcznie wykonali wnukowie na zajęciach lekcyjnych, a wnukowie otrzymali od kochanych dziadków słodkie „co nieco”. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na herbatkę i ciastko przygotowane przez rodziców. W miłej i sympatycznej atmosferze szybko upłynęły chwile, które na pewno na długo pozostaną w pamięci wszystkich. Andrzej Wyroślak, Anna Nowak ówczesnej epoki. Wiktoria Augustynek na pięknej planszy prezentowała bajkowe księżniczki. Pani dyrektor Beata Tymczak pasowała dzieci na rycerzy i księżniczki punktu przedszkolnego plastikowym mieczem, a pani wicedyrektor Elżbieta Nowakowska wręczała pamiątkowe dyplomy. 6 grudnia w przedszkolu gościliśmy Mikołaja. W tym roku przybył w towarzystwie renifera i śnieżynek. Byli to uczniowie z Gimnazjum z Krężnicy Jarej pod opieką nauczycielki pani B. Mazurkiewicz. W dniu 17 stycznia 2014 roku w punkcie przedszkolnym świętowano z seniorami. Przedszkolacy przygotowali przedstawienie, w którym wyrazili swą wielką miłość do babć i dziadków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upominki. Dzieci, poprzez wiersze, piosenki i taniec, mogły wyrazić kochanym  babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.  Magdalena Berecka Punkt Przedszkolny w Krężnicy Jarej


Są wśród nas…

Do szkoły w Krężnicy Jarej uczęszcza dwoje uczniów niepełnosprawnych fizycznie, którzy uczą się indywidualnie w swoich domach. Ta forma nauczania jest dla nich najkorzystniejsza z punktu widzenia efektywności nauki oraz wygody. Ich ograniczenia oraz braki w infrastrukturze uniemożliwiają im bowiem częste wizyty w szkole. Faktem jest, że uczniowi ci, tak jak wszyscy inni nastolatkowie, oprócz edukacji potrzebują również zaspokojenia potrzeby kontaktów międzyludzkich. Oczywistymi barierami w wypełnianiu tej potrzeby są

ich ograniczone sprawności, natomiast mniej jawne przeszkody to postawy innych uczniów. Naturalnym zjawiskiem jest, że jeśli nie znamy czegoś to podchodzimy do tego z pewną dozą bojaźni, niepewności, czasem nawet niechęci. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami zastanawialiśmy się, jak wykorzystać fakt, że Bernard i Olga uczęszczają do szkoły masowej, tak aby przyniosło to korzyści obydwu stronom. Pogadanki wychowawcy oraz realizowany w szkole program „Spójrz inaczej” sprawiły, że uczniowie mają większą świadomość dotyczącą osób niepełnosprawnych. Bernard i Olga łakną kontaktów z innymi uczniami i aby im to umożliwić są zapraszani na różne szkolne uroczystości i klasowe spotkania. W celu zapewnienia wymiany doświadczeń i zacieśnienia więzi między nimi a uczniami z ich klasy założyliśmy Oldze i Bernardowi konto email. Dzięki temu ich koledzy i koleżanki przesyłają im informacje, o tym co dzieje się w szkole i klasie oraz wyrażają chęć spotkania się z nimi. Jest to bardzo ważne dla rozwoju społecznego i emocjonalnego za-

Być wrażliwym na drugiego człowieka W październiku 2013 r. z inicjatywy uczniów rozpoczęło działalność Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej. Uczniowie wraz z opiekunem zadecydowali, że nie będą koncentrować się na pomocy materialnej dla osób potrzebujących z naszej miejscowości lub gminy, ale przede wszystkim na działaniach integrujących i uwrażliwiających na drugiego człowieka. Innym celem działalności Koła było formowanie wolontariuszy poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za innych oraz za samego siebie, dotrzymywanie słowa i wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Pierwszym wspólnym działanie była zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która trwała w naszej szkole od 25 listopada do 2 grudnia ubiegłego roku. Wolontariusze zebrali na szkolnej dyskotece andrzejkowej oraz w punkcie zbierania darów 10 kg odzieży i 1 kg zabawek oraz 25 kg żywności długoterminowej i 1,5 kg słodyczy. Rzeczy zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej, który następnie przekazał je potrzebującym rodzinom z terenu gminy. W dzisiejszych czasach młodym ludziom często brakuje kontaktu z ludźmi z in-

nych pokoleń – z przedszkolakami czy z ludźmi starszymi, którzy żyją obok nich. Warto podejmować działania integrujące, ponieważ młody człowiek może skorzystać z doświadczenia osoby starszej, a starszy człowiek w kontakcie z energicznym nastolatkiem może doświadczyć więzi z kolejnym pokoleniem, poczuć się komuś potrzebny. Tak samo ubogacające są dla nastolatków wspólne działania z przedszkolakami, oni też wiele mogą się wiele nauczyć od nieco starszych od siebie kolegów. Okazją do takich działań był dzień św. Mikołaja oraz wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych. Wolontariusze przygotowali zabawy, w których przedszkolaki mogły sprawdzić kondycję św. Mikołaja, gimnazjaliści zaś wiedzę przedszkolaków o nim. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze wykonywali wraz z młodszymi kolegami ozdoby świąteczne. Ostatnie z podjętych działań miało na celu integrację z osobami starszymi. Wolontariusze zaprezentowali świąteczny montaż słowno-muzyczny pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej „Tutela”. Była to także okazja do współpracy z Samorządem Uczniowskim, który podjął się przygotowania krótkiego programu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mamy nadzieję, że w przyszłym semestrze podejmiemy na nowo działania, które będą wzmacniać poczucie własnej wartości młodych ludzi oraz ich poczucie odpowiedzialności, a tym, którym pomagamy, przyniosą radość ze wspólnego przebywania.

równo Bernarda i Olgi jak i uczniów z ich klasy. Olga i Benek dzielą się natomiast swoimi doświadczeniami i osiągnięciami za pomocą bloga, na którym można zobaczyć ich prace plastyczne, zdjęcia z wycieczek, znaleźć przepisy dań, które przygotowali w trakcie zajęć (adres bloga to: www.olgagotujemalujezwiedza.blogspot.com). Aby podtrzymać kontakt Benek i Ola piszą do siebie listy, przesyłają sobie własnoręcznie zrobione kartki, wymieniają się prezentami, a nawet nagrywają na dyktafon lub za pomocą kamery wierszyki, piosenki czy po prostu pozdrowienia dla siebie nawzajem. Udało im się także w tym roku porozmawiać ze sobą przy pomocy Skype. Umożliwienie uczniom kontaktów z osobami niepełnosprawnymi jest niezmiernie ważne, ponieważ uczy ich tolerancji, wzmaga chęć pomocy innym, a uczniów niepełnosprawnych chroni przed wykluczeniem i wyobcowaniem. Justyna Zalewska oligofrenopedagog, tyflopedagog

Niezapomniane spotkanie

Dnia 26 listopada 2013 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej uczestniczyli w spotkaniu ze szczególną osobą, strażakiem – panem Arturem Wroną, który jest pracownikiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Pan Artur zapoznał dzieci z piękną i trudną pracą strażaka, zaprezentował ubiór strażaka jadącego do gaszenia pożaru, a przede wszystkim poinformował dzieci o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w sytuacji rozprzestrzenienia się ognia w pomieszczeniu. Zainscenizował scenki z udziałem dzieci, uczące właściwego reagowania na wypadek pożaru, pouczył dzieci pod jaki numer telefonu należy dzwonić i co należy powiedzieć osobie odbierającej telefon. Spotkania z ludźmi, którzy stoją na straży bezpieczeństwa dzieci są niezwykle ważne i potrzebne. Jesteśmy wdzięczni Panu Arturowi Wronie za poświęcony nam czas, który został dobrze wykorzystany. Może ktoś z naszego grona kiedyś zostanie strażakiem i będzie czuwał nad bezpieczeństwem ludzi, tak jak Pan Artur. Barbara Mirosław Wychowawcy i uczniowie klas I – III Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej

O Ś W I A T A

str.9


Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych

O Ś W I A T A

Istnieją w naszym kalendarzu święta, które należy bezwzględnie celebrować. Zaliczają się do nich na pewno Dzień Babci i Dzień Dziadka. W tym czasie dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami życzliwości. Zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta stało się tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych w Strzeszkowicach. Uroczystość zorganizowaną 17 stycznia br. rozpoczęła Pani dyrektor Teresa Próchnicka. Najważniejszymi osobami dla każdego dziecka są członkowie najbliższej rodziny, a wśród nich babcie i dziadkowie. Wspierają oni rodziców w wychowaniu, a czasami również ich zastępują. Wnuczęta kochają babcie i dziadków za to, że mają dla nich czas i nie spieszą się tak, jak ich rodzice. Dlatego też Dzień Babci i Dziadka to szczególna uroczys-

tość, w czasie której wnuczęta mogą wyrazić swoją miłość, szacunek i przywiązanie. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. To dla nich dzieci przygotowały wspaniały program artystyczny. Najmłodsze wnuczęta z kl. I i II wyśpiewały drogim dziadkom, jak bardzo ich kochają. Po radosnych piosenkach i recytacjach wystąpili uczniowie klasy III, którzy rozbawili gości Familiadą. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali zarówno żarty jak i czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Również uczniowie starszych klas - IV i V, dedykowali dziadkom moc serdeczności zawartej w utworach poetyckich, szczególnie tych, których sami byli autorami. Program artystyczny utwierdził przybyłych gości w przekonaniu, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale

również posiadają zdolności aktorskie. Najstarsi uczniowie - z klasy VI przedstawili wesołą inscenizację pt. „U Dziadków jest słodko”. Końcową atrakcją występów były układy taneczne w wykonaniu dzieci z klas I-IV. Po prezentacjach uczniów z poszczególnych klas, przygotowanych przez wychowawców i nauczycieli, wnuczęta wręczyły upominki babciom i dziadkom i podziękowały za miłość, uwagę i troskę, jaką codziennie od nich otrzymują. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, o który zadbali rodzice. Zaproszeni goście licznie zgromadzili się na naszej uroczystości, co sprawiło ogromną radość wszystkim dzieciom i nauczycielom. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy okazali pomoc w przygotowaniu uroczystości. Barbara Stachańska, SP w Strzeszkowicach

Korona Polskiego Wychowania

klasy. Kolejnym szczytem Korony Polskiego Wychowania, który zamierzamy w tym semestrze zdobyć, to nabycie wiedzy i umiejętności budowania grup poprzez budowanie wspólnoty szkoły wokół postaci naszego patrona. Uczymy się ponadto odpowiedzialności za miejsce w którym przebywamy, a co za tym idzie, uczymy się jak być odpowiedzialnym obywatelem, świadomie włączającym się w losy wspólnoty, w której żyjemy. Po II semestrze działań w ramach Korony Polskiego Wychowania każda z firm klasowych: „Mrówki i spółka”, „Little Monsters”, „Cookie Monsters” i „Unistars”, wie, że szkoła to miejsce, to ludzie, gdzie znajduje się nasza grupa rówieśnicza i lubimy tam przebywać. Z tego powodu realizowaliśmy się w działaniach na rzecz naszej szkoły. Spotkało się to z zainteresowaniem, współpracą i pozytywnym odzewem od dyrekcji i nauczycieli. Mieliśmy możliwość włączenia się w różne akcje, wspierające i integrujące uczniów naszej szkoły. Organizowaliśmy wspólne spotkania klasowe „przy ciastku” oraz ogniska, sadziliśmy nowe drzewka wokół szkoły, wspólnie ze Świętym Mikołajem odwiedziliśmy przedszkolaków, sprzątaliśmy cmentarz wojenny z I wojny świa-

towej, odnawialiśmy sale lekcyjne, wśród naszych młodszych kolegów i koleżanek przeprowadzaliśmy lekcje o patronie szkoły, wykonaliśmy graffiti przedstawiające naszego patrona. Wszystkie nasze działania miały uroczysty finał 15 i 16 stycznia podczas Społecznych Dni Szkolnych. Przeprowadziliśmy wówczas II etap konkursu o patronie szkoły „Wokół Piłsudskiego” oraz śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i legionowe, związane z czasami, w których żył nasz patron – Józef Piłsudski. Drugiego dnia Dni Społecznych odbył się integracyjny turniej piłki siatkowej. Podsumowaniem naszych działań było ukazanie wszystkich dotychczasowych poczynań poszczególnych firm klasowych w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej na tą okazję dla naszych rodziców na śród semestralne zebranie. Na koniec możemy z pełną satysfakcją stwierdzić, że dzięki naszym wspólnym działaniom jeszcze większym stopniu związaliśmy się emocjonalnie z naszą szkołą.

Od marca 2013 r. aktualne klasy drugie Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej uczestniczą w programie Korona Polskiego Wychowania. Program ten został opracowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina, jak również Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nazwany został Koroną ze względu na szczyty wychowawcze, jakie podejmuje jego realizacja. Szczyty wyznacza misja dobrego wychowania. Pierwsza część misji, którą przeszliśmy w ubiegłym semestrze, dotyczyła budowania systemu wartości młodych ludzi, a więc świadomego poszukiwania kierunku swojej drogi życiowej, głównie poprzez budowę wspólnoty

str.10

Uczniowie klas drugich Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej


Mam w rodzinie bohatera Uczniowie z Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pod hasłem „Mam w rodzinie bohatera”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a patronatem objęli - Lubelski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Lubelskiego. Celem konkursu było m.in. rozbudzenie zainteresowań historią własnej rodziny i społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności łączenia historii lokalnej z historią Polski oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i pobudzanie ich do twórczego myślenia. Miło nam poinformować, że laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pod hasłem „Mam w rodzinie bohatera” został Mateusz Kwiecień uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej, który zajął w tym konkursie drugie miejsce. Na konkurs wysłaliśmy prace trzech uczniów. Karolina Ostrowska uczennica klasy I Gimnazjum Nr 3 przeprowadziła wywiad z prababcią Marianną na temat wojennych losów

jej rodziny, która ukrywała przed Niemcami ośmioro Żydów, narażając przy tym własne życie. Agata Zarajczyk uczennica klasy VI spisała rozmowę ze swoim pradziadkiem Władysławem Wójcikiem, żołnierzem 14 Placówki AK Krężnica Jara, pseudonim „Wrzecion”. Mateusz Kwiecień uczeń klasy V opisał historię swoich pradziadków Kazimierza i Marii Cesarczyków. Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela historii p. Elżbiety Nowakowskiej. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac. Zgodnie z regulaminem, musiały one dotyczyć osób i wydarzeń autentycznych, które miały w istotny sposób uzupełnić i wzbogacić wiedzę na temat mieszkańców, miejscowości oraz regionu. Podczas oficjalnego podsumowania konkursu, które odbyło się 4 stycznia na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX wieku, nagrody wręczali wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki i senator Stanisław Gogacz, a wśród gości uroczystości był biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Mieczysław Cisło.

Kolędowanie na sto głosów 11 stycznia 2014 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej XI Międzyszkolny Konkurs „Hej, kolędy to czas”. W konkursie udział wzięło około stu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Niedrzwica Duża. Komisja konkursowa przesłuchała uczestników: solistów, zespoły i przyznała następujące miejsca:

Elżbieta Nowakowska Zespół Szkół w Krężnicy Jarej

Betlejemska dobranocka w Załuczu

Jezus przyszedł na ziemię, po to, by czynić dobro wszystkim ludziom. Wskazywał na właściwe postępowanie wobec bliźniego, dobre uczynki, które prowadzą do zbawienia. Wartości te zawarte są w wielu baśniach i bajkach, które uczą, że dobro zawsze zwycięża nad złem. Taka była główna myśl przewodnia jasełek, które odbyły się 17 grudnia 2013 roku w SOSW w Załuczu podczas spotkania opłatkowego, 12 stycznia 2014 roku w kościele parafialnym w Niedrzwicy Kościelnej, a 16 stycznia prezentowane były podczas IX Powiatowego Przeglądu Jasełek w Krzczonowie. Celem tego przedstawienia było przede wszystkim pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności aktorskich dzieci oraz czerpanie radości z bycia razem. Nowo narodzonemu Jezusowi, nad którym z największą miłością czuwała Najświętsza Maryja Panna i święty Józef, złożyły wizytę postacie z bajek i baśni - Calineczka, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Pinokio,

Smerfetka, Stary Rybak, Kopciuszek, Dziewczynka z zapałkami, Pszczółka Maja. W tym wyjątkowym dniu: „...opuściły swoje baśnie i bajeczki i powędrowały prosto do szopeczki...”, by ofiarować Maleńkiemu różne dary i przekazać wszystkim pozytywne wartości. Widzowie mogli przenieść się w czasy narodzin Jezusa w Betlejem oraz w świat lubianych i dobrze znanych wszystkim postaci z bajek i baśni. Stało się to w szczególności za sprawą aktorów, którzy przez wiele tygodni przygotowywali się do odtwarzania swych ról, ćwicząc poruszanie się na scenie, właściwe wypowiadanie słów oraz śpiewanie kolęd i pieśni świątecznych. Uczniowie starali się jak najpiękniej odegrać swoje role, wczuwali się w grane przez siebie postacie, byli przejęci, ale jednocześnie radośni z możliwości występowania w tak wyjątkowym przedstawieniu. Jasełka cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dostarczyły wielu pozytywnych emocji i jeszcze mocniej zintegrowały społeczność szkolną i lokalną. Wywołały wśród widzów wiele pozytywnych uczuć i emocji, wzruszyły, zachwyciły oraz rozbawiły. A ja ze swej strony składam ogromne podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy podjęli się tego wyjątkowego i niecodziennego przedsięwzięcia, jak również wspaniałej widowni, która przyjęła naszych artystów w tak ciepły sposób i swoje uznanie wyraziła gromkimi brawami. Agata Pietrzak

Kategoria klasy I – III Zespół I miejsce – SP Krężnica Jara, II miejsce – SP Niedrzwica Duża, II miejsce – SP Niedrzwica Kościelna. Soliści I miejsce – Laura Łabiga (SP Krężnica Jara), II miejsce – Joanna Dorot (SP Czółna), III miejsce – Patrycja Rusinek (SP Marianka). Kategoria klasy IV – VI Zespół I miejsce ex aequo – SP Krężnica Jara i SP Marianka, II miejsce ex aequo – SP Niedrzwica Duża i SP Niedrzwica Kościelna, III miejsce – SP Czółna. Soliści I miejsce – Monika Brzózka(SP Niedrzwica Duża), II miejsce ex aequo – Mateusz Obara (SP Krężnica Jara) i Konrad Piotrowski (SP Strzeszkowice), III miejsce – Małgorzata Stec(SP Marianka). Uczestnicy zaprezentowali kolędy zarówno tradycyjne, jak i współczesne, reprezentując bardzo wysoki poziom. Gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów. Jadwiga Kowalska Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej

O Ś W I A T A

str.11


Biblioteka przyjazna czytelnikom Biblioteki na terenach wiejskich, pomimo czasem znacznych odległości do pokonania, mogłyby być miejscem gdzie intensywnie tętni i pulsuje życie lokalnej społeczności. To miejsca wprost wymarzone do integracji. Zapach książek, tak jak dźwięki muzyki, łagodzi obyczaje. Jeżeli takimi są, to jedynie dzięki bibliotekarkom traktującym swoją pracę w bibliotekach w kategoriach małej lecz bardzo potrzebnej misji, a nie jedynie ciepłego etatu. Bo po prawdzie los bibliotek jest zwykle w ogonie zagadnień, jakimi zaprząta sobie władza lokalna, nastawiona raczej na tworzenie namacalnych pomników swej fotelowej obecności..

K U L T U R A

Taką biblioteką objawiła mi się filia biblioteki gminnej w Krężnicy Jarej, za sprawą jej władczyni, która intensywnie zabiega, aby skromna w zbory biblioteka po prostu żyła. To Pani Hanna zorganizowała miejscowe kobiety w znaczącej liczbie na wiosenny kurs komputerowy, prowadzony przez Latarnika. Zabiegała o frekwencję na zajęciach i sama w nich aktywnie uczestniczyła i jako gospodyni i jako uczestniczka. Po zakończeniu zajęć latarniczych i wręczeniu dyplomów ich ukończenia przy ciastach, kawach i herbatach w dalszym ciągu czuwa, aby na co tygodniowych konsultacjach Latarnik miał o robić … Robert Jurek http://latarniknawsi.blogspot.com/

TRZY NA CZTERY to młody lubelski zespół, który powstał w marcu 2013 roku. Grają Acid Jazz - styl łączący jazz z innymi gatunkami. Zespół czerpie dużo motywacji z polskiej sceny alternatywnej. Inspiracje to Mikromusic, Mela Koteluk, Natalia Przybysz. Skład:Katarzyna Łopata - wokal, Sylwester Pudelski - trąbka, Damian Radowiecki - saksofon altowy, Mateusz Gil - saksofon barytonow, Dominik Kisiel - piano,Seweryn Antoń - bas, Michał Kondrat-Wróbel - perkusja. Osiągnięcia: Laureat Open Stage 2013 w Lub-

linie, Konkursu dla utalentowanych lubelskich studentów, zajęcie I miejsca w SPAM - Studenckim Przeglądzie Alternatywnej Muzyki w Lublinie, wyróżnienie na Studenckim Festiwalu Słowa "Fraza" 2013 w Lublinie, support przed występem Moniki Brodki oraz Afromental, koncert podczas Nocy Kultury 2013 w Lublinie, II nagroda na XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką Autorską "Oranżeria 2013", uczestnictwo podczas finału 49 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, III nagroda w konkursie Discovered by Good Time Radio.

Kolejna rekonstrukcja historyczna w Niedrzwicy Dużej GOKSiR rozpoczyna realizację projektu "Trzeci wymiar niedrzwickiej historii" w ramach programu Fundacji Orange („Łączy nas kultura” - V edycja Akademii Orange), we współpracy z partnerami: Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej, magazynem lubelskim LAJF oraz lubelskim Sklepem z Tanią Odzieżą "Emma". Głównym działaniem będzie przygotowanie i przedstawienie rekonstrukcji historycznej lokalnego wydarzenia związanego z II wojną światową. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku 12 – 18 lat, mieszkającą na terenie gminy Niedrzwica Duża. Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery grupy, które wezmą

str.12

udział w bezpłatnych wybranych warsztatach: dziennikarskich, historycznych, rękodzielniczych, filmowych. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności, które wykorzystają w kolejnym etapie projektu – pracy nad rekonstrukcją, w tym m.in. przygotowanie scenariusza, scenografii, materiałów filmowych. Dodatkowo młodzi ludzie będą mieli okazję spotkać się z profesjonalnymi rekonstruktorami i wezmą udział w debacie na temat współczesnego patriotyzmu, a to wszystko przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Uwaga! Do udziału w samej rekonstrukcji historycznej zapraszamy również dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz w rekonstrukcji prosimy o kontakt: GOKSiR w Niedrzwicy Dużej ul. Lubelska 10 tel. (81) 517 51 59, tel. kom. 660 410 578 gokniedrzwica@gmail.com Weronika Pylak GOKSiR


Zajęcia z baletu klasycznego w GOKSiR

VI Przegląd Teatrów Dziecięcych „Lalka” 2014 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej zaprasza grupy przedszkolne do wzięcia udziału w VI Gminnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „ Lalka 2014”, który odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej przy ul. Lubelskiej 10. Ideą Przeglądu jest propagowanie wśród najmłodszych zainteresowania teatrem oraz umożliwienie im prezentacji własnych dokonań artystycznych. Uczestnikami Przeglądu mogą być dzieci z Punktów Przedszkolnych i

„W kącie Pracowni zasłyszane…” Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia z baletu klasycznego. Zapisy przyjmujemy do następujących grup: I grupa - przedszkolna, II grupa - uczniowie klas 1-3, III grupa - uczniowie klas 4-6, IV grupa - uczniowie gimnazjum i dorośli (oraz możliwość lekcji indywidualnych). Zajęcia trwać będą pełną godzinę zegarową z odpłatności za uczestnictwo jeden raz w tygodniu - opłata miesięczna 50 zł (istnieje możliwość zorganizowania zajęć dwa razy w tygodniu z opłata miesięczną 80 zł). Zajęcia odbywać się będą we czwartki od godz. 17:00. Zajęcia prowadzi instruktor Anna Żmigrodzka-Ruppel. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 81 517-51-59  oraz osobiście w biurze GOKSiR.

Koncert kolęd

„Leć kolędo…” – pod takim właśnie tytułem, 5 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odbył się koncert kolęd i pastorałek. Podczas koncertu usłyszeć można było zarówno tradycyjne, ponadczasowe kolędy, jak również pastorałki i piosenki około świąteczne. Wszystkie utwory przygotowane oraz wykonane zostały przez niedrzwickich artystów – amatorów. Grupa występujących wokalistów była wyjątkowo liczna, wystąpili: Marek Dziekanowski, Marta Flis, Magdalena Kuna, Jacek Łabiga, Weronika Oleszek, Marcin Pastuszak, Ola Pilaszewska, Weronika Pylak, Katarzyna Wiśniewska, Martyna Wójto-

20 grudnia rozstrzygnięty został konkurs literacki „W kącie Pracowni zasłyszane...”, w którym brały udział Pracownia Orange w Czerniejejowie, Pracownia Orange w Radzyniu Podlaskim i Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej. Konkurs polegał na napisaniu 5 opowiadań przez pięć 3-osobowych grup literatów (każda grupa pisała jedno opowiadanie). W skład każdej z grup wchodzili przedstawiciele Pracowni Orange z Czerniejowa, Radzynia Podlaskiego i Niedrzwicy Dużej. Pierwsza osoba w ciągu 48 godzin pisała początek opowiadania (max. pół strony), które następnie przesyłane było do kolejnej osoby w grupie. Każdy z uczestników miał za zadanie kontynuowanie rozpoczętego utworu i przesłanie kolejnej osobie w ciągu 48 godzin. Z Pracowni Orange w Niedrzwicy wicz, zespół „Krajka”, „Zgrana Paczka” oraz chór „Gaudete”. Popisy wokalne uświetniała wspaniała muzyka, grana na żywo przez zaprzyjaźnionych muzyków: Wiesława Brzózkę, Adrianę Pyc, Sławomira Pyca, Roberta Kutrzepę, Kazimierza Wnuka oraz Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Dużej, którą tradycyjnie przygotował Bogusław Wróblewski. Na uwagę zasługuje jednak nie tylko muzyczna, ale i wizualna oprawa koncertu. Tonąca w bieli i puchu scena, nawiązywała do Bożonarodzeniowej atmosfery oraz zimowej aury, której podczas tegorocznych Świąt nieco nam brakowało. Całe widowisko ubarwione zostało dodatkowymi atrakcjami – życzeniami wideo, skierowanymi specjalnie do mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, które składali: biskup Mieczysław Cisło, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman a także wojewoda lubelski Paweł Pikula. Niespodzianką był także zaprezentowany wywiad świąteczny z Magdą Welc. Konferansjerką koncertu zajęli się Dyrektor GOKSIR Izabela Mazurek, Bartosz Dąbrowski oraz Ilona Dąbrowska. Wykorzystane podczas koncertu nowoczesne technologie

Przedszkoli z terenu gminy Niedrzwica Duża. Każda grupa przedszkolna może przygotować tylko jeden spektakl, którego czas trwania nie przekroczy 15 min. W tym roku proponujemy, aby scenariusze przedstawień oparte były na twórczości Jana Brzechwy. Karty zgłoszeń niebawem na stronie internetowej GOKSiR. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 517 51 59 lub adresem mailowym gokniedrzwica@gmail.com Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt instytucji zgłaszającej. Aneta Wikierska GOKSiR Dużej w konkursie wzięli udział: Natalia Fijałkowska, Agata Tokarzewska, Natalia Polaczek, Justyna Niezgoda i Marcin Grudziński. Zmagania konkursowe trwały ponad miesiąc. W ostatnim etapie konkursu gotowe opowiadania zostały przesłane do Fundacji Orange, która wyłoniła zwycięzców. Zdaniem jury z Fundacji Orange najciekawsze opowiadania napisała drużyna nr 5 w składzie: Agata Tokarzewska (Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej), Malwina Godula (pracownia Orange w Czerniejowie) i Natalia Zawada (Pracownia Orange w Radzyniu Podlaskim). Gratulujemy i zapraszamy do lektury wszystkich opowiadań powstałych w ramach konkursu, które dostępne są na stronie internetowej www.pracownieorange.pl Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu była Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej. Marcin Pastuszak Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej umożliwiły transmisję rozmów „zza kulis” z gośćmi specjalnymi: ks. Krzysztofem Kwiatkowskim, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzeszkowic Grażyną Olszak oraz wójtem Gminy Niedrzwica Duża – Adamem Kuną.

K U L T U R A

Było to wyjątkowe wydarzenie, które okazało się doskonałym sposobem nie tylko na spędzenie niedzielnego wieczoru, ale także na wspólne spotkanie przy nastrojowej muzyce, zachęcające do refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Podczas koncertu nie zabrakło życzeń, zarówno tych świątecznych jak i noworocznych. Oby ta świąteczna, wypełniona serdecznością atmosfera towarzyszyła nam wszystkim jak najdłużej. Ilona Dąbrowska

str.13


Ferie zimowe 2014 Zgodnie z obowiązującą od lat tradycją, również w tym roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej przygotował ofertę feryjnych zajęć dla dzieci, zapewniając im możliwość aktywnego wypoczynku. Każdy dzień rozpoczynały gry i zabawy integracyjne, w ramach których największym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w „sałatkę owocową”, „taniec wokół krzeseł” i „murarz”. W programie zajęć znalazły się między innymi zajęcia plastyczne, na których powstawały bałwanki z masy solnej, mozaiki z guziczków i bajkowe buty. Zainteresowaniem cieszyły

Kod QR – zakodowany adres GOKSiR www.goksir.niedrzwicaduza.pl Coraz bardziej otwieramy się na nowe technologie, a bardzo często dzieje się to dzięki zdolnej młodzieży. Prezentujemy kod QR stworzony we współpracy z Michałem Wójtowiczem – uczniem SP w Niedrzwicy Dużej. Kod QR to dwuwymiarowy kod kreskowy, który w obrębie kwadratu przedstawiany jest za pomocą czarnych i białych punktów. Pozwala na kodowanie liczb i liter o maksymalnej pojemności ponad 4200 alfanumerycznych znaków (liczby, litery i znaki specjalne), tyle co mniej więcej pół strony tekstu. Można go wczytywać za pomocą aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych i przy użyciu darmowego oprogramowania następnie odkodowywać.

się również gry planszowe, karaoke- gdzie usłyszeć mogliśmy aktualne piosenki ze światowych list przebojów oraz zajęcia muzyczne z instrumentami. W ramach ferii dzieci miały również okazję wziąć udział w interesujących zajęciach fotograficznych oraz turniejach PlayStation w Pracowni Orange w ramach projektu „Move your body- ferie w Pracowni Orange”. Ostatniego dnia ferii w GOKSiR dzieci przygotowały pyszne pierniki oraz zwiedziły wraz z rodzicami wystawę prac i fotografii powstałych na zajęciach. W tegorocznych feriach wzięło udział 40 osób. Aneta Wikierska GOKSiR

„Move your body – ferie w Pracowni Orange” Fundacja Orange przyznała grant Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację projektu „Move your body – ferie w Pracowni Orange”. Dzięki realizacji przedsięwzięcia dzieci w wieku 6-12 lat z Niedrzwicy Dużej miały okazję atrakcyjnie i pożytecznie spędzić wolny czas. Zorganizowane zostały treningi sportowo-taneczne oraz turniej Play Station Move przy wykorzystaniu gier z użyciem kontrolerów ruchu. Podczas ferii dzieci poznały także tajniki fotografowania oraz wybrały się do lubelskiego klubu sportowego CUBE na squasha.Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakończenie ferii, na które zostali zaproszeni rodzicie – dzieci samodzielnie przygotowały i wręczyły rodzicom zaproszenia. Podczas podsumowania projektu rodzice obejrzeli wystawę fotografii robionych przez ich pociechy oraz byli świadkami wyłonienia zwycięzców turnieju i wręczania nagród (wystawę fotografii można oglądać przez cały luty w budynku GOKSiR). Realizacja projektu przyczyniła się do uświadomienia mieszkańców gminy, jak pozytywnie wykorzystywać nowe technologie - których centrum w naszej gminie jest Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej - do wzrostu aktywności fizycznej. Wioletta Mazur, Pracownia Orange w Niedrzwicy Dużej

Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet życzę Wam... wspaniałe, niepowtarzalne Panie i Dziewczęta. Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna

INFO - bezpłatny biuletyn Gminy Niedrzwica Duża, Nr 44 - luty 2014, ISSN 2082-3657 Zespół redakcyjny: Pracownicy GOKSiR oraz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów oraz do zmiany ich tytułów. Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 10, tel. 81 517-51-59, e-mail: gokniedrzwica@gmail.com, www.goksir.niedrzwicaduza.pl. Skład i łamanie: GOKSiR. Druk: Drukarnia PERFEKTA, ul. Doświadczalna 48, 20-280 Lublin. Nakład: 1300 egzemplarzy.

Info luty 2014  
Info luty 2014  

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Niedrzwica Duża - wydanie luty 2014

Advertisement