Page 1

Nr 3 (15), wrzesień 2018 r. egzemplarz bezpłatny, nr ISSN 2392-3024 Nakład: 3500 egz. www.lipowa.pl facebook.com/gminalipowa

13,381 mln zł

środki zewnętrzne pozyskane w gminie lipowa w latach 2015-2018

5,059

zadłużenie spada!

Aż mln zł zadłużenia wraz z odsetkami gmina Lipowa spłaciła w ciągu osatatnich czterech lat. Nowe zobowiązanie w kwocie 2, 241 mln zł zostało natomiast przeznaczone na budowę ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania wody i rurociągiem, ale na ten cel udało się uruchomić korzystny kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego preferencyjne warunki pozwalają Gminie, po terminowej spłacie 50% kapitału na umorzenie pozostałej kwoty kredytu, czyli ok. 1 mln zł.


strona 2

Nr 3 (15)

Inwestycja dla rodzin z dziećmi już otwarta! W niedzielę 22 lipca wójt Jan Góra, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Binda, radny powiatowynadleśniczy Marian Knapek oraz sołtys Twardorzeczki Włodzimierz Jezutek, uroczyście otworzyli nowo powstałe Centrum Aktywności Społecznej. Obiekt wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i  zabudową parkową powstał w Twardorzeczce. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Plac zabaw i siłownia są ogólnodostępne, ogrodzone i  monitorowane. Wójt naszej Gminy, Jan Góra, zapowiada, że to jeszcze

Centrum Aktywności Społecznej powstało dzięki dofinansowaniu ze środkw zewntętrznych.

nie koniec. - Bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkańcami oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję w naszej Gminie, która powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Obiekt jest bardzo bezpieczny i w niedalekiej przyszłości chcemy go rozbudować, m.in. o boisko do siatkówki plażowej- zapowiada.

25 września 2017 roku nasza Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w  Twardorzeczce, jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej”. Projekt został wybrany do dofinansowania w  ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 95% wartości kosztów kwalifikowanych. Projekt polega na rozbudowie i adaptacji istniejących pomieszczeń zdegradowanego budynku poprzemysłowego w  miejscowości Twardorzeczka na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Jest on zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku i przyczyni się do aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Lipowa. Wykonawcą robót była firma PROBUD Sp. z o.o. z Żywca, a wartość kontraktu wynosiła 738.633,56 zł.

Nazwiska wyryte w granicie W sobotę, 1 września w naszej Gminie odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Tego dnia uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Lipowa zamordowanych przez Niemców 18 stycznia 1940 r. w Katowicach – Brynowie. W  tej wyjątkowej uroczystości w  naszej Gminie, poza oficjelami udział wzięły również rodziny pomordowanych mieszkańców. Niektórzy niestety nie doczekali upamiętnienia swoich kolegów w rodzinnej Lipowej. Śp. pan Józef Gruszka, znający pomordowanych i wiele lat walczący o zachowanie tej zbrodni w pamięci mieszkańców, w  swojej dokumentacji o  tym wydarzeniu pisał m.in.: Zginęli za posiadanie broni ufundowanej Polskiemu Wojsku przez naród. Proces zwany sądem doraźnym odbył się w Katowicach. Trzydziestu sześciu skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie.

Od lewej Sołtys Lipowej Jan Sołtysik, Wójt Jan Góra, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Binda

Egzekucji dokonano w parku im. Tadeusza Kościuszki na terenach pocegielnianych 18go stycznia 1940 roku. W mroźnym styczniu ociekający krwią samochód nie mógł „zapalić” i  odjechał dopiero następnego dnia „zapalony” innym samochodem spod któregoś prosektorium. Odjechał w  nieznane i ludzką niepamięć na siedemdziesiąt lat zapomnienia. - Nie możemy zapomnieć o  naszych rodakach, którzy oddali życie za naszą wolność. Nie możemy zapomnieć o takich postaciach jak ks. Sznajdrowicz! Podtrzymywanie pamięci o nich jest naszym obo-

wiązkiem wobec kolejnych pokoleń, wobec tych, którzy przyjdą po nas! Mam nadzieję, że tablica będzie naszą wspólną cegłą w murze podtrzymywania tej pamięci. – mówił wójt Jan Góra podczas uroczystości. List od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, odczytała radna Rady Powiatu Żywieckiego Jadwiga Jakubiec. - Niech dzisiejsze uroczystości będą wyrazem hołdu i szacunku dla dzielnych mieszkańców Lipowej oraz całej Ziemi Żywieckiej, którzy polegli w imię wolności, suwerenności i  niepodległości państwa polskiego. – pisał minister.


Nr 3 (15) Środki zewnętrzne pozyskane w Gminie Lipowa w latach

strona 3

| 2015-2018:

Podsumowanie Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

pln

| 2015

infrastruktura wodno-ściekowa

1 2

nazwa zadania

zakres zadania

Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie Lipowa

Zakup wodomierzy modułów radiowych, terminala odczytowego i zestawów reducyjnych do obsługi Gminnej sieci wodociągowej

Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu wody surowej w Gminie Lipowa

Wykonanie dokumentacji bodowy ujęcia wody

wartość zadania

uwagi

59 064,60 zł

sfinansowano ze środków ZMGE w Żywcu

36 408,00 zł

środki własne budżetu Gminy

budowa i remonty dróg, chodników, oświetlnie uliczne nazwa zadania

zakres zadania

Drogi - utwardzenie tłuczniem nawierzchni dróg Gminnych

Sołectwo Lipowa: Puściny droga nr 1963 - ok 250 m, Podlas droga nr 1197 - 90 m, Podlas droga nr 1202 - 150 m, Poddzielec droga nr 971 - 145 m, Podlas droga nr 1304 - 250 m, Banasie droga nr 1662, 1681 - 140 m, Brzeziny droga nr 5357 i 5242 - 160 m,Jastrząbki droga nr 542 - 130 m, droga nr 2188 - 80 m, droga nr 4486 - 120 m, droga nr 958 - 120 m, droga nr 1254 - 260 m, droga nr 5438 - 100 m, droga nr 615/1 – 380 m. Sołectwo Leśna: droga nr 922 - 210 m, droga nr 2019 - 90 m, droga nr 1979, 1977 - 270 m, droga nr 196 - 200 m, nr 1026 – 180 m, droga nr 2334 i 2342 - 310 m, droga nr 2046 i 2047 - 300 m, droga nr 2323 i 2333 - 240 m, droga nr 2354 i 2355 - 300 m, droga nr 1348, 1361, 1362/1, 1342 - 280 m, droga nr 480 - 230 m, droga nr 386, 409 - 180 m, droga 1512 - 220 m Sołectwo Twardorzeczka: droga nr 1978 - 145 m, droga nr 1120 – 350 m, droga nr 876 - 120 m. Sołectwo Sienna: droga nr 2111/2 - 290 m, droga nr 168 – 120 m.

2

Przebudowa drogi Gminnej

Sołectwo Leśna: „Przebudowa drogi na cmentarz w Leśnej”

3

Remont dróg Gminnych

• Sołectwo Leśna „do Bindów” • Sołectwo Leśna „ do Raczków” • Sołectwo Lipowa „do Kupskich” • Sołectwo Lipowa „do Kowalczyka” • dokumentacja projektowa odbudowanych dróg • Sołectwo Leśna „Do Salomona” • Sołectwo Leśna „Do Żyrka” • Sołectwo Leśna „Do Matuszków” • Sołectwo Lipowa „Do Komanów” • Sołectwo Lipowa „ Wandzle”

4

Przebudowa dróg gminnych położenie nawierzchni asfaltowych

• Sołectwo Sienna • Remont nawierzchni drogi nr 1030, położonej w miejscowości Słotwina na dł.36 mb., Remont nawierzchni drogi nr 547, położonej w Słotwinie na dł.70 mb. • Remont nawierzchni drogi do Kocierza w Lipowej na dł.247 mb. • Remont nawierzchni drogi /k/Bączka w Lipowej na dł.238 mb. • Remont nawierzchni drogi obok Jury w Leśnej dł.123 mb. • Remont nawierzchni drogi pod szkołą w Leśnej dł.80 mb. • Remont nawierzchni drogi do kładki pieszo-jezdnej u Widza na dł.128 mb • Remont nawierzchni drogi do Nogi w Ostrem dł.30 mb. • Remont nawierzchni drogi do przepompowni PXVI w Twardorzeczce dł. 260 mb.

1

wartość zadania

wydatki na bieżące utrzymanie dróg

uwagi środki własne budżetu Gminy

155 601, 49 zł

środki własne budżetu Gminy

93 360, 45 zł

środki własne budżetu Gminy

402 217, 18 zł

fundusz sołecki oraz środki własne budżetu Gminy


strona 4

Nr 3 (15)

budowa i remonty dróg, chodników, oświetlnie uliczne

5

nazwa zadania

zakres zadania

Oświetlenie ulic

Zamontowano oprawy na istniejących słupach: • Sołectwo Sienna koło dzwonka, • Solectwo Sienna na drodze dojazdowej do pani Ewy Bąk Sienna 244, • Solectwo Ostre, droga obok posesji Ryś Wawrzyniec, nr 92, • Sołectwo Ostre na placu zabaw, • Sołectwo Leśna w rejonie przejścia dla pieszych przy Kościele

wartość zadania

60 254, 00 zł

uwagi środki własne budżetu Gminy

Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego: • Sołectwo Lipowa: Puściny drogi do Wandzla (łącznik k/Legienia) • drogi obok boiska w Lipowej ZZD, • drogi do Wisły w Lipowej Majątek, • Sołectwo Twardorzeczka - oświetlenie komory redukcyjnej. • Sołectwo Twardorzeczka - „do Państwa Tlałka” • Sołectwo Lesna „koło kapliczki” , „koło Łodziany” • Sołectwo Slotwina łącznik nad szkołą (p. Kowalczyk)

6

Montaż progu zwalniającego w sołectwie Słotwina

Na drodze powiatowej nr 1402 S Słotwina - Godziszka

7

Wiaty przystankowe

Zakupiono wiaty przystanków: • Sołectwo Lipowa • Sołectwo Słotwina • Sołectwo Sienna • Sołectwo Leśna • montaż wiat przystankowych

8

Zakup i montaż barierki mostowej

Sołectwo Lipowa - Lipowa Dolna

Realizacja - Starostwo Powiatowe w Żywcu

środki Powiatu Żywieckiego

38 548, 00 zł

środki własne budżetu Gminy

7 380, 00 zł

środki własne budżetu Gminy

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej o pięciooddziałowe przedszkole

Opracowanie dokumentacji technicznej

2

Uzyskanie dotacji na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej

Uzyskano dofinansowanie zakończonej w 2010 roku inwestycji budowy sali gimnastycznej przy SP w Leśnej. Kwota dofinansowania wyniosła 957.455,08 zł, która została przeznaczona min. na: wykonanie projektów rozbudowy SP w Lipowej oraz projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słotwinie

957 455,08 zł

pozyskano środki z UE

3

Uzyskanie dotacji za zakończoną w 2010 roku budowę chodnika Lipowa - Twardorzeczka w wysokości 1 mln 850 tyś. zł

Uzyskana kwota została przeznaczona na: • 785 tys. zł - wkład własny do zaciągnięcia kredytu na budowę ujęcia wody w Potoku Malinowskim • 700 tys. zł – remonty dróg Gminnych • 200 tys. zł – remont budynku B • 50 tys. zł – gospodarka komunalna • 40 tys. zł – zakup gruntów (dojazdy do przepompowni, drogi) • 30 tys. zł – bieżące utrzymanie dróg • 25 tys. zł – dotacja dla organizacji pozarządowych • 20 tys. zł - oświata

1 850 000,08 zł

pozyskano środki z UE

4

Remont dzwonnicy w Siennej

Remont zabytkowej dzwonnicy w Siennej

5

Przebudowa Placu w Centrum Lipowej

Wybrukowano część placu, zamontowano ławeczki, ozdobne krzewy

6

Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Poczta Polską możliwe było powiększenie powierzchni biblioteki znajdującej się w sąsiednich pomieszczeniach

7

Termomodernizacja budynku B Urzędu Gminy

Wykonanie prac dociepleniowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej

1

wartość zadania

106 565,97 zł

uwagi środki własne budżetu Gminy

43 802,11 zł

środki własne budżetu Gminy

129 900,06 zł

środki własne budżetu Gminy

16 172,13 zł

środki własne budżetu Gminy

117 013,90 zł

środki własne budżetu Gminy oraz dofinansowanie RPO WSL


Nr 3 (15)

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

strona 5

| 2015

Wydawca: Urząd Gminy Lipowa. Redakcja: Urząd Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa. Redaktor Naczelny: Szymon Wróbel. Redakcja: Tomasz Matlakiewicz tel. 33 860 15 54, fax.: 33 860 15 58, e-mail: gmina@lipowa.pl. Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Tomasz Matlakiewicz, Agencja DIMEDIA. Druk: Drukarnia Sprint, ul. Marii Curie Skłodowskiej 5, 34-300 Żywiec.


strona 6

Nr 3 (15)

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

8

Remont Budynku Komunalnego

Remont budynku komunalnego Lipowa-Brzeziny

9

Remont placów zabaw

Sołectwo Lipowa, sołectwo Sienna

Boisko LKS „Sokół” Słotwina

Zakup materiałów ogrodzeniowych boiska sportowego

Budynek LKS „Skrzyczne” Lipowa

Agromanówka - naprawa dachu

12

Boisko LKS Leśna

• Utwardzenie parkingu przy boisku • zakup elementów ogrodzeniowych boiska

13

Tablice informacyjne z nazwami przysiółków - „witacze”

Witacze: Sołectwo Słotwina - na granicy z Gminą Buczkowice, Sołectwo Leśna - na granicy z Miastem Żywiec

14

Wykonanie punktu widokowego

15

Boisko w Twardorzeczce

16

Remonty w budynkach jednostek oświatowych

10 11

17

Inne istotne zakupy w jednostkach oświatowych

wartość zadania

uwagi

19 966,00 zł

środki własne budżetu Gminy

4 455,00 zł

środki własne budżetu Gminy

19 090,71 zł

środki własne budżetu Gminy

10 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

34 893,20 zł

środki własne budżetu Gminy

6 140,16 zł

środki własne budżetu Gminy

Sołectwo Ostre - Zamontowano tablicę informacyjną wraz z ławeczką i koszami

2 608,40 zł

środki własne budżetu Gminy

• zakup działki pod boisko • zakup działki pod drogę dojazdową • niwelacja terenu pod budowę boiska

96 999,47 zł

środki własne budżetu Gminy

• Gimnazjum w Twardorzeczce: pompa głębinowa, naprawy sprzętu, konserwacje kotła CO

9 168,64 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: remonty instalacji gaz, wykładziny

2 940,00 zł

• Szkoła Podstawowa w Siennej: wykonanie balustrady , drobne remonty

4223,22 zł

• Przedszkole w Lipowej: wykonanie częsci stropu i malowanie

13530,00 zł

• Przedszkole w Leśnej: wymiana okien, ogrodzenie, lamperie

9 400,46 zł

• Przedszkole w Twardorzeczce: modernizacja placu zabaw

2 300,00 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: zakup tablic interaktywnych z projektorami oraz laptopów

28 924,00 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: wyposażenie w sprzęt kuchenny

13 463,03 zł

• Szkoła Podstawowa w Leśnej: wyposażenie w sprzęt kuchenny

7 024,65 zł

• Szkoła Podstawowa w Siennej: wyposażenie w sprzęt kuchenny

7 071,27 zł

• Szkoła Podstawowa w Siennej: zakup laptopów • Zespół Szkono-Przedszkolny w Słotwinie: wyposażenie w sprzęt kuchenny • Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce: zakup laptopów • Szkoły Podstawowe,Gimnazjum: wyposażene gabinetów pielęgniarskich

4696,00 zł 7127,85 zł 10671,27 zł 22 380,75 zł

• Szkoły Podstawowe: Książki Naszych Marzeń

9.237,50 zł

• Gimnazjum w Twardorzeczce: Zestaw interaktywny

7 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

środki własne budżetu Gminy


Nr 3 (15)

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

strona 7

| 2016

infrastruktura wodno-ściekowa nazwa zadania

zakres zadania

wartość zadania

uwagi

1

Budowa ujęcia wody na potoku Malinowskim, stacji uzdatniania wody oraz rurociągu wody surowej łączącego ujęcie z SUW.

Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 160 o dł. 1613,4 mb oraz PE 100 SDR 17 dn 110 mm o dł. 1374,20 mb oraz stacji uzdatniania wody

w trakcie realizacji

Pożyczka WFOŚIGW, środki własne budżetu Gminy

2

Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie Lipowa

zakup wodomierzy modułów radiowych, terminala odczytowego i zestawów redukcyjnych do obsługi gminnej sieci wodociągowej

116 688,87 zł

środki ZMGE w Żywcu

budowa i remonty dróg, chodników, oświetlnie uliczne nazwa zadania

zakres zadania

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipowa

• Remont nawierzchni drogi nr 2354 i 2355 w Leśnej na długości ok. 187 mb • Remont nawierzchni drogi nr 660 w Siennej na długości ok. 144 mb • Remont nawierzchni drogi nr 804 w Siennej na długości ok. 155 mb • Remont nawierzchni drogi nr 389 w Ostrem na długości ok.56 mb • Remont nawierzchni drogi nr 629 w Słotwinie na długości ok. 120 mb • Remont nawierzchni drogi nr 3694 w Lipowej do cmentarza ok. 180 mb • Usunięcie usterek nawierzchni na drodze nr 402 i 408 w Ostrem

2

Przebudowa drogi gminnej „Na Bugaj w Lipowej”

Nakładka asfaltowa na długości 944 mb drogi wraz z odwodnieniem i oznakowaniem

3

Remont drogi k/Lubiny w Słotwinie

4

1

wartość zadania

215 405,13 zł

uwagi fundusz sołecki oraz środki własne budżetu Gminy

238 843,45 zł

PROW, budżet Gminy

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na dł. 100 mb, uszkodzonej podczas powodzi

80 561, 19 zł

MSWiA, budżet Gminy

Remont drogi do Urbasia w Lipowej

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem, uszkodzonej podczas powodzi

122 935,79 zł

MSWiA, budżet Gminy

5

Remont drogi do Juraszka w Lipowej

Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na dł. 90 mb

19 803,59 zł

budżet Gminy, środki ZMG

6

Remont drogi nr 299 Leśna

Przebudowa nawierzchni drogi w Leśnej

5 852,34 zł

środki własne budżetu Gminy

7

Remont drogi nr 353 Leśna

14 855,94 zł

środki własne budżetu Gminy

8

Remont kładki na rzece „Leśnianka” pieszo - jezdna u Widza w Leśnej

wymiana uszkodzonego filaru z zabezpieczeniem i rektyfikacją ustroju nośnego oraz wzmocnienie pozostałych dwóch filarów przez wykonanie dodatkowych pali wierconych i oczepów żelbetowych zwieńczających pale

70 110,00 zł

środki własne budżetu Gminy

9

Oznakowanie cmentarza komunalnego w Leśnej

Zakup i montaż oznakowania wraz z oznakowaniem poziomym

6 662,91 zł

środki własne budżetu Gminy


strona 8

Nr 3 (15)

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

Termomodernizacja budynku B Urzędu Gminy

Termomodernizacja budynku, wymiana okien i drzwi, wymiana kotłowni wraz z instalacją C.O.

2

„Stabilizacja usuwiska wraz z odwodnieniem skarpy przy zbiornikach i stacji uzdatniania wody w m. Słotwina”

Wykonanie odwodnienia terenu działek w formie głębokiego drenowania systematycznego oraz wykonanie studni chłonnej o głębokości 6,0 m z kręgów żelbetowych, służącej do odprowadzenia wód z odwodnienia terenu do ziemi.

3

Stabilizacja skarpy przy boisku sportowym przy Gimnazjum w miejscowości Twardorzeczka

Likwidacja osuwiska poprzez obniżenie terenu rzutni o około 1 m, zebranie nadmiaru ziemi i repofilację terenu w ramach działki Gimnazjum z obsianiem trawą, wymiana nawierzchni rzutni wraz z podbudową, odbudowa i poprawa odwodnienia, odbudowa ogrodzenia, odtworzenia i naprawę ciągów komunikacyjnych, wycinka drzew, naprawa powierzchni schodów terenowych

4

Budowa przewiązki pomiędzy budynkiem przedszkola a budynkiem gimnazjum w Twardorzeczce

Wykonanie przewiązki łączącej budynek przy gimnazjum z nowopowstałą stołówką wraz z adaptacją pomieszczeń byłego Przedszkola na stołówkę szkolną oraz modernizację kuchni

5

Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy

• Termomodernizacja budynku SP w Słotwinie wraz z wymianą stolarki okiennej, wymiana kotła oraz instalacji CO. • Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Twardorzeczce, wymiana oświetlenia na LED, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła oraz wymiana kotłowni wraz z instalacją CO, • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole. • Termomodernizacja budynku SP w Siennej wraz z adaptacją poddasza. • Termomodernizacja budynku SP w Lipowej.

6

Wymiana podłogi w sali KGW w Leśnej

Rozebranie podłoża z betonu, posadzek z płytek, skucie betonu, wykonanie izolacji powierzchniowej cieplej i przeciwwilgociowej, wykonanie wylewki, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych.

7

Budowa sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej oraz placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na placu centralnym w Lipowej

Opracowanie projektu sceny z zadaszeniem, ściany akustycznej, placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni

8

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku socjalnego

Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje, kotłownia gazowa, adaptacja budynku na 4 mieszkania socjalne opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

9

Nazewnictwo ulic w Gminie Lipowa

• Sołectwo: Słotwina tablice informacyjne • Sołectwo Sienna - Słotwina inwentaryzacja • Sołectwo Sienna - tablice informacyjne • Sołectwo Leśna - inwentaryzacja • Sołectwo Ostre - inwentaryzacja

Wykonanie ogrodzenia przy boisku LKS w Słotwinie

Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy boisku

11

Zagospodarowanie Placu Centralnego w Lipowej

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót brukarskich

12

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słotwinie

Opracowanie dokumentacji projektowej

1

10

wartość zadania

158 694,42 zł

uwagi RPO WSL 2014-2020 – 85% Środki budżetu Gminy – 15 %

153 054,09 zł

Dotacja MSWiA – 80%; środki własne budżetu Gminy – 20%

127 835,78 zł

Finansowane w 80% z MCiA, 20% wkład własny budżetu Gminy

193 634,64 zł

środki własne budżetu Gminy

64 206,00 zł

środki własne budżetu Gminy

15 000,00 zł

fundusz sołecki, środki budżetu Gminy, płytki ceramiczne dostarczone przez KGW

15 990,00 zł

środki własne budżetu Gminy

45 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

9 436,56 zł 12 400,00 zł 6 239,79 zł 14 000,00 zł 3 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

19 090,71 zł

środki własne budżetu Gminy

29 452,86 zł

środki własne budżetu Gminy

64 206,00 zł

środki własne budżetu Gminy


Nr 3 (15)

strona 9

infrastruktura komunalna nazwa zadania

13

Remonty w budynkach jednostek oświatowych

zakres zadania • Zespół Szkolo-Przedszkolny w Twardorzeczce: remont korytarza w SP, remont instal. p.poż, wykonanie i montaż kabin sanitarnych, naprawy sprzętu , remont przedszkola • Szkoła Podstawowa w Lipowej: renowacja parkietu, przyłącza sieci, mater. do remontu podłogi • Szkoła Podstawowa w Leśnej: materiały do remontów • Szkoła Podstawowa w Siennej: remont podłogi, materiały do remontów, mączka ceglana na boisko • Przedszkole w Lipowej: remont sanitariatów i podłogi

14

Inne istotne zakupy w jednostkach oświatowych

22 113,31 zł

6 562,22 zł

• Zespół Szkolo-Przedszkolny w Słotwinie: remont przedszkola, podłogi

4 382,20 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: wyposażenie, sprzęt kuchenny

| 2016

środki własne budżetu Gminy

1 971,79 zł 6 279,77 zł

3 269,37 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: zakup mebli do oddziału przedszkolnego

uwagi

23 562,03 zł

• Przedszkole w Leśnej: remont podłogi, materiały do remontu

• Zespół Szkolo-Przedszkolny w Twardorzeczce: wyposażenie, sprzęt kuchenny

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

wartość zadania

22 853,00 10 000,00 60 718,58

środki własne budżetu Gminy


strona 10

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

Nr 3 (15)

| 2017

infrastruktura wodno-ściekowa

1

nazwa zadania

zakres zadania

Budowa ujęcia wody na potoku Malinowskim, stacji uzdatniania wody oraz rurociągu wody surowej łączącego ujęcie z SUW.

Budowa ujęcia wody, sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 160 o dł. 1613,4 mb oraz PE 100 SDR 17 dn 110 mm o dł. 1374,20 mb oraz stacji uzdatniania wody

wartość zadania 3 134 620,85 zł

uwagi Preferencyjna pożyczka WFOŚIGW (z możliwością umorzenia 50% po terminowej spacie połowy zadłużenia) + środki własne budżetu Gminy

budowa i remonty dróg, chodników, oświetlnie uliczne nazwa zadania

zakres zadania

Drogi gminne

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych

2

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją w Leśnej

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją - I etap 310 mb

3

Remont drogi w Leśnej

Remont nawierzchni drogi w Leśnej

4

Remont ulicy Żylistka w Leśnej

Remont i wymiana nawierzchni drogi w Leśnej na dł. 459mb

5

Remont drogi w Leśnej

nakładka bitumiczna na drodze w Leśnej

6

Remont nawierzchni dróg gminnych

• remont drogi w Leśnej ul. Morwy, 190 mb • remont drogi w Siennej ul. Magnoliowej, 50 mb • remont drogi w Siennej ul. Cyprysowa, 120 mb

143.897,88 zł

• remont nawierzchni drogi do Majątku, 494 mb

132.552,46 zł

1

548 826,57 zł

114 171,01 zł

111 742,49 zł

5 996,24 zł

środki własne budżetu Gminy

środki własne oraz dotacja Powiatu Żywieckiego

środki własne budżetu Gminy

Dofinansowanie w 63,63% ze środków PROW

środki własne budżetu Gminy

Fundusz Sołecki i środki własne budżetu Zwrot wydatków ze ZMGE w ramach odtwarzania prac przy budowie kanalizacji na terenie Gminy

82.187,28 zł

• remont drogi „do Goryli”, 170 mb • remont drogi „do Rozesłańskich”, 126 mb

68.985,78 zł

Środki własne budżetu Gminy

8.651,18 zł

Środki własne budżetu Gminy

187.462,06 zł

Fundusz Sołecki + Środki własne budżetu Gminy

• remont drogi Wielidroga, 298 mb • remont drogi ul. Rudzika, 140 mb • remont drogi nr 386 w Ostrem, 140 mb

7

Wiaty przystankowe

zakup i zamontowanie 4 sztuk wiat przystankowych

8

Nazewnictwo ulic w Gminie Lipowa

• Sołectwo Twardorzeczka - inwentaryzacja • Sołectwo Twardorzeczka - tablice informacyjne • Sołectwo Twardorzeczka - montaż tablic • Sołectwo Lipowa, Lipowa-Brzeziny-Jaski - inwentaryzacja • Sołecto Leśna - tablice • Sołectwo Leśna - montaż tablic • Sołectwo Ostre - tablice • Sołectwo Ostre - montaż tablic

Budowa oświetlenia ulicznego

55 898,93 zł

uwagi

• remont drogi do Barutów, 970 mb

• remont drogi „do Lalików”

9

wartość zadania

• Budowa oświetlenia w Twardorzeczce • Budowa oświetlenia w Siennej

16 211,40zł

środki własne budżetu Gminy

9.500,00 zł 10.725,60 zł 4.329,60 zł 13.000,00 zł 12.907,62 zł 4.329,60 zł 6.569,43 zł 1.623,60 zł

środki własne budżetu Gminy

22.072,24 zł 21.402,00 zł

środki własne budżetu Gminy


Nr 3 (15)

strona 11

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

1

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

remont kotłowni

2

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej

opracowanie dokumentacji kosztorysowej

3

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej

opracowanie dokumentacji kosztorysowej

4

Termomodernizacja ZSP Twardorzeczka

opracowanie dokumentacji projektowej

5

Termomodernizacja Budynków

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu RPO

6

Termomodernizacja budynku SP w Lipowej

opracowanie dokumentacji kosztorysowej i aplikacyjnej

7

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się na terenie Zespołu Szolno - Przedszkolnego w Twardorzeczce

Montaż dzwigu elektrycznego osobowego • podpisanie umowy w 2017 r. • realizacja 2018 r.

w trakcie realizacji

8

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej o pięcioodziałowe przedszkole

Rozbudowa budynku SP w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą

w trakcie realizacji

środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL

9

Przebudowa i adaptacja poprzemysłowego budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum Aktywności Społecznej

Wykonanie robót adaptacyjnych na istniejącym budynku oraz jego rozbudowa w celu powstania CAS

w trakcie realizacji

środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL

10

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Zuzia”

wykonanie prac adaptacyjnych

w trakcie realizacji

środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce

wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, malowanie, remont pomieszczeń na oddział przedszkolny

49 254,05 zł

środki własne budżetu Gminy

12

Szkoła Podstawowa w Lipowej

Remont na parterze, wymiana drzwi

141 505,23 zł

środki własne budżetu Gminy

13

Szkoła Podstawowa w Leśnej Przedszkole w Leśnej

Wygłuszenie sali gimnastycznej, materiały do remontów

5 857,53 zł

środki własne budżetu Gminy

14

Szkoła Podstawowa w Siennej Przedszkole w Siennej

Remont piwnicy, remont kuchni, remont ogrodzenia, instalacje elektryczne, malowanie

102 956,58 zł

środki własne budżetu Gminy

15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Remont instalacji elektrycznych, remont ogrodzenia

6 624,56 zł

środki własne budżetu Gminy

11

wartość zadania

uwagi

86 484,16 zł

środki własne budżetu Gminy

23 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

26 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

41 000,00 zł

środki własne budżetu Gminy

3 690,00 zł

środki własne budżetu Gminy

16 690,00 zł

środki własne budżetu Gminy

środki własne oraz dotacja PFRON


strona 12

Nr 3 (15)

infrastruktura komunalna nazwa zadania

16

17

Inne istotne zakupy w jednostkach oświatowych

Projekty z udziałem środków unijnych

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

zakres zadania

wartość zadania

uwagi

• Szkoła Podstawowa w Siennej, Przedszkole w Siennej: zakup krzeseł i stołów, szaf, piłkochwyt, wyposażenie kuchni stołówki szkolnej

73 757,57 zł

środki własne budżetu Gminy

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie: remont i wyposażenie kuchni stołówki szkolnej

30 324,92 zł

środki własne budżetu Gminy

• Zespół Szkolo-Przedszkolny wTwardorzeczce: Zielona Klasopracownia

36 268,21 zł

środki własne oraz dotacja WFOŚiGW

Zespół Szkolo-Przedszkolny w Twardorzeczce: Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Przedszkola w Twardorzeczce

| 2017

114 762,20 zł

Wkład własny oraz dofinansowanie RPO WSL


Nr 3 (15)

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

strona 13

| 2018

budowa i remonty dróg, chodników, oświetlnie uliczne nazwa zadania

1

Remont nawierzchni dróg gminnych

zakres zadania • remont drogi gminnej nr 640 018 S - Sienna - Leśna Kościół w miejscowości Sienna i Leśna.

wartość zadania 639 346,44 zł

uwagi Dof. w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

• wykonanie przepustu drogowego ze studniami przy Szkole Podstawowej w Siennej • wykonanie zatok autobusowych i skrzyżowania w Siennej

32 282,44 zł

Budżet Gminy

• remont nawierzchni drogi nr 294 ul. Morelowa w miejscowości Sienna

37 506,30 zł

Budżet Gminy + Fundusz Sołecki

• remont nawierzcni drogi w Lipowej do Caputy • remont drogi gminnej nr 640004 S „Droga Lipowa Podlas” i drogi wewnętrznej (dz.nr 1242) w Lipowej, przysiółek Podlas, o dł. 663, 0 mb i szer. 3,0-4,0 m

2

Nazewnictwo ulic w Gminie Lipowa

wykonanie tablic i prace geodezyjne - Lipowa Brzeziny i Jaski

3

Budowa oświetlenia ulicznego

Budowa oświetlenia w Siennej, ul. Śliwkowa - etap II

4

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją w Leśnej

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją - etap II

72 231,33 254 580,36

41 097,95 zł

Budżet Gminy Dof. Nadleśnictwo Węgierska Górka zgodnie z umową Odbudowa drogi gminnej „Podlas” do leśnictwa Kalonka

środki własne budżetu Gminy

12 303,76 zł

środki własne budżetu Gminy + Fundusz Sołecki

194 059,68 zł

środki własne + dotacja Powiatu Żywieckiego

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Twardorzeczce

Montaż dźwigu elektrycznego osobowego • podpisanie umowy w 2017 r. • realizacja - 2018 r.

2

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej o pięcioodziałowe przedszkole

Rozbudowa budynku SP w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą

3

Przebudowa i adaptacja poprzemysłowego budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum Aktywności Społecznej

Wykonanie robót adaptacyjnych na istniejącym budynku oraz jego rozbudowa w celu powstania CAS

4

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - „Zuzia”

Wykonanie prac adaptacyjnych w celu powstania mieszkań socjalnych

5

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Leśnej, Szkoły Podstawowej w Siennej oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Słotwinie

Termomodernizacja budynków

6

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Lipowej oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Termomodernizacja budynków

1

wartość zadania

137 083,50 zł

uwagi Środki własne oraz dotacja PFRON (48 523,50 zł.)

3 559 663,52 zł

Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL

738 967,64 zł

Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL (2014-2020)

719 458,10 zł

Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL (2014-2020)

1 633 680,88 zł

Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL (2014-2020)

2 347 493,55 zł

Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL (2014-2020)


strona 14

Nr 3 (15)

infrastruktura komunalna nazwa zadania

zakres zadania

7

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych

8

Remonty w budynkach jednostek oświatowych

9

Inne istotne zakupy w jednostkach oświatowych

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce: wymiana drzwi ewakuacyjnych, remont schodów, prace malarskie

Projekty z udziałem środków unijnych

4 477,30 zł 37 782,41 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej: wykonane docieplenia dachu na sali gimnastycznej, zakup farb i materiałów do malowania szkoły, remont ogrodzenia

9 408,00 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej: wykonanie remontu łazienek w przedszkolu

12 302,05 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie: wymiana drzwi i montaż wykładzin w sali komputerowej.

8 609,76 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce: zakup płyt na wymianę blatów w stolikach

2 426,00 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: wyposażenie w pomoce dydaktyczne i inne do sal Montessori, zakup lektur, zakup stołów do świetlicy

14 256,78 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej: zakup pomocy dydaktycznych

4 762,87 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej: zakup krzeseł i stołów do świetlicy-stołówki szkolnej

2 997,20 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce: Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Przedszkola w Twardorzeczce (01.07.2017-31.08-2018)

324 045,00 zł

w trakcie realizacji

287 793,29 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej: Zostań inżynierem - wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej (01.08.201830.06.2019)

298 932,98 zł

| 2018

uwagi Środki własne oraz dofinansowanie RPO WSL (2014-2020)

Środki własne budżetu Gminy

Środki własne budżetu Gminy

33 775,00 zł

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej: Przedszkole inwestycją w przyszłość (01.07.2018-31.08.2019)

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa (01.01.2017-31.12.2018)

Inwestycje zrealizowane W GMINIE LIPOWA

625 416,60 zł

• Szkoła Podstawowa w Lipowej: wykonanie prac remontowo-malarskich w szatni i na korytarzu, wentylacja kotłowni, wymiana rynien na sali gimnastycznej, wykonanie wjazdu na boisko

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie: zakup sprzętu komputerowego do sali komputerowo - językowej

10

wartość zadania

547 732,40 zł

w trakcie realizacji

Wkład własny oraz dofinansowanie RPOWSL


Nr 3 (15)

strona 15

ł a n i f y n n e i z d Nieco ! y n i m G j e w Dni Śliwko Dni Gminy Lipowa za nami! Na scenie przy największym pomniku śliwki w Polsce, zaskakujący był nie tylko fakt, że na placu wystawić mogli się tylko twórcy ludowi, a na scenie rozbrzmiewała tylko muzyka na żywo, ale również sam finał wydarzenia. Jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych zespołów folkowych w Polsce wykonał dwa utwory z regionalnym zespołem! W  drugi weekend sierpnia odbywały się Dni Śliwkowej Gminy Lipowa. Poza kinem plenerowym, strefą darmowych atrakcji dla dzieci, warsztatami w  plenerze z  Gminną Biblioteką Publiczną, czy obleganym I  Zlotem Aut wszystkich Marek, na scenie przy największym pomniku śliwki w  Polsce pojawiły się młode, grające na żywo, bardzo dobrze zapowiadające się kapele, takie jak Rocker Soul z  Czechowic– Dziedzic, Pociąg Rock’n’roll z  Bielska– Białej/Wilkowic, czy zespół TON z Żywca. Tłumy fanów do Lipowej przyciągnęła legenda polskiej sceny muzycznej, czyli zespół Wilki! Cała kapela otrzymała po koncercie od Wójta Jana Góry w  ramach podziękowań, odwzorowane najnowsze płyty Wilków z  piernika, wykonane przez panią Annę Knapek z  KGW w  Twardorzeczce. Ostatnim zespołem, który pojawił się podczas święta naszej Gminy były Trebunie-Tutki! Muzykująca od pokoleń rodzina z  Białego Dunajca, która przeszła ewolucję od kapeli ludowej po zespół koncertujący na największych festiwalach muzyki świata. - Kolejny rok spotykamy się na scenie przy największym pomniku śliwki w  Polsce i  to kolejne udane wydarzenie!

Bardzo dużo pozytywnej energii nasi mieszkańcy przekazali wszystkim występującym zespołom i artyści byli pod dużym wrażeniem tego, co u  nas zobaczyli. To cieszy, bo nasza Gmina jest jedną z  najpiękniejszych w  byłym woj. bielskim, warto ją odwiedzać i  poznawać mówi Jan Góra, Wójt naszej Gminy. Na finał doszło do niecodziennej sytuacji, dwa ostatnie utwory zespół Trebunie Tutki wykonał z  nagradzanym ostatnio na wielu festiwalach, w  tym na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Lipowianie.

serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu


strona 16

Razem z przedszkolem powstał tutaj nowy plac zabaw.

Nr 3 (15)

Wstęgę razem z laureatem Orderu Uśmiechu - Władysławą Klinowską - przecinały przedszkolaki.

Dzieci, e l o k z s d e z r to p ! ! ! s a W a l d t s je

tym roku, została ja w pow. żywieckim w tyc es inw wa ato wi oś ławę Klinowską. Największa z lubianą Panią Władys ora ą an zn i i iec dz z ze w Lipowej. otwarta pr nie w sobotę odbyło się rze da wy hu ec mi uś i ci Pełne radoś

W sobotę 15 września w Lipowej odbyło się otwarcie największej inwestycji oświatowej w ostatnim roku w powiecie żywieckim. - Cieszę się, że w krótkim czasie udało się zaprojektować, zdobyć środki zewnętrzne i wybudować obiekt przedszkolny godny XXI wieku. Dzieci są najważniejsze, zawsze to powtarzam. Dlatego systematycznie inwestujemy w poprawę warunków ich nauczania. Chciałbym również podkreślić, że już dziś mam środki zewnętrzne na termomodernizację wszystkich szkół w naszej Gminie: blisko 3,5 mln zł!- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Na nowoczesnym przedszkolu wstęgę zamiast włodarzy Gminy, przecięły dzieci wraz z Panią Władysławą Klinowską (m.in. kawaler Orderu Uśmiechu, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej). - My zrobiliśmy swoje, obiekt należy już do dzieci, dlatego pomysł, żeby one go otworzyły - z uśmiechem dodaje Jan Góra. Na wydarzenie licznie przybyli mieszkańcy, którzy w ramach dnia otwartego mogli zobaczyć, jak inwestycja wygląda od środka. Mogli zwiedzić sale, zaplecze, i w pełni wyposażoną kuchnię, która przygotowuje dla dzieci zdrowe posiłki.

ys Wójt naszej Gminy Jan Góra, Sołt ław Czes y radn i ysik Sołt Jan wej Lipo Miklusiak z podziękowaniami od przedszkolaków.

e Lipowianie świętowali uroczyst otwarcie przedszkola.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również plac zabaw, który w ramach projektu powstał obok przedszkola. Całe wydarzenie połączone było z bezpłatnym, rodzinnym piknikiem przygotowanym przez radę rodziców, dyrekcją szkoły oraz urząd Gminy Lipowa. Ta potrzebna w Gminie Lipowa inwestycja powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym (ponad 2, 5 mln zł). Pięciooddziałowe przedszkole wraz z placem zabaw dostosowane jest również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Placówka funkcjonuje już od 1 września br. i jak wykazały odbiory, spełnia najwyższe standardy. Wraz ze wszystkimi odbiorami prace trwały ok. 10 miesięcy!

Echo Gminy Lipowa  
Echo Gminy Lipowa  
Advertisement