Page 1

Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 4 (7) 2008, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.:

Szanowni Mieszkañcy Naszej Gminy,

.: Poezja Maryli Matyszczyk z Kadzid³a – str. 2

Wszyscy Ludzie dobrej woli,

.: Inwestycje i przedsiêwziêcia w roku 2008 – str. 3 Artyku³ wójta gminy Kadzid³o

Bóg siê rodzi, nasz Zbawiciel, Niechaj Œwiat³o góruje nad ciemnoœci¹,

.: Niedziela na wsi w Czarni – str. 6 28 wrzeœnia w Czarni odby³a siê cykliczna impreza Niedziela na Wsi

Niechaj otworz¹ siê nasze serca, Niechaj nasze drogi bêd¹ proste, Niechaj nasze uczynki bêd¹ szlachetne,

.: Rozpoczê³a siê budowa remizy stra¿ackiej w Kadzidle – str. 7 Ju¿ za dwa lata kadzidlañscy stra¿acy otrzymaj¹ now¹ siedzibê

Niechaj nasza cierpliwoœæ nie ma koñca, Niechaj nasza mowa bêdzie czysta I czyste niechaj bêd¹ nasze myœli, Niechaj Prawda, która rodzi siê z Boga, Bêdzie naszym chlebem powszednim,

.: "Orlik" w Dylewie – str. 8 17 paŸdziernika zosta³ oddany do u¿ytku pierwszy na Mazowszu "Orlik" w Dylewie

.: Nowa ksi¹¿ka z serii Biblioteczka Kurpiowska – str. 12 Ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka, której wydawc¹ jest Urz¹d Gminy w Kadzidle

Niechaj nasze d³onie nios¹ pomoc, Niechaj nasze sumienia potrafi¹ Wybaczaæ i dojrzeæ w cz³owieku

.: II Kurpiowski Bieg Uliczny – str. 13 2 wrzeœnia blisko 80 biegaczy stanê³o na starcie biegu

Siostrê i brata, swoich bliŸnich. .: Dzieñ Nauczyciela – str. 14

Z nadziej¹ na dni dobre, m¹dre i dostatnie,

W spotkaniu z okazji Dnia Nauczyciela 13 paŸdziernika wziê³o udzia³ blisko 200 pracowników oœwiaty

.: Konkurs "Czysty Las" – str. 15

Dariusz £ukaszewski – Wójt Gminy Kadzid³o

Szko³a Podstawowa w Jazgarce otrzyma³a IV nagrodê w Ogólnopolskim Konkursie "Czysty Las"

Jacek P³oski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy .: Prezentacje szkó³ – str. 16 W tym numerze prezentujemy Zespó³ Szkó³ w Wachu

www.kadzidlo.pl


Poezja Maryli Matyszczyk *** Panicz przemawia Tak m¹drze, tak ³adnie Ocenia wszystko Czym chata bogata Czy bêdziesz goœciem Od Ciebie zale¿y Ten wyrzut w ustach Te oczy wê¿y Chcia³byœ jedn¹ regu³¹ okreœliæ ¿ycie ludzkie To niemo¿liwe Bo nie da siê dziejów ¿ycia ludzkiego opisaæ w kilku zdaniach Nawet i w wierszu Jeœli mo¿na to tylko dniami nocami, rankami, spacerem w ogródku Radoœci¹ w sercu, ¿e ró¿a zakwit³a I ³zami jak per³y œciekaj¹cymi do studni goryczy Pal¹ce d³oni¹, która zostawi³a œlad na policzku.

*** Hen daleko za górami Chcê siê skryæ Gdzie s³oñce zachodzi I gdzie koñczy siê têcza A tam chata w lesie Dym z komina Ciep³e mleko Poziomki jak wêgielki Paproæ ch³odna Trawa zielona jak nigdy Piasek nad rzek¹ mokry Wiosna, mi³oœæ i ruczaje Daleko, hen daleko… Zgadujesz myœli moje Wianek za³o¿ê na g³owê Ju¿ siê niczego nie bojê. Bo ciemnoœæ Mo¿na przestraszyæ ¯arem ogniska.

*** Myœlê

*** Psia wiernoϾ

Myœlê, myœlê i myœlê. Zjadam chleb powoli Jutro to samo zrobiê A mo¿e nie Wszystko tak samo jak co dzieñ Ta sama furtka skrzypi¹ca G³ówka ró¿y czerwonej Tak niegdyœ odurzaj¹ca Przyschniêty jaœmin i kasztan Te same rêce do pracy Zmêczone ju¿ i stare o Matko moja droga Myœlisz o mnie inaczej Ja Ciebie dziœ nie rozumiem I kocham rêce, czo³o I Twoje myœli o mnie, Choæ nieraz bardzo bol¹.

– Podaj ³apê, siad! Wszystko wykonuje Chocia¿ nie wie po co Maskotka? – Dam ci koœæ –

Kwartalnik Gminy Kadzid³o rozdawany bezp³atnie ISSN 1898-3693

Bawi, szczeka, dworu pilnuje Za te marne g³askanie i pochwa³y od niechcenia ot, tak, dla spokoju. – Dobry piesek! – A on, co mówi¹ jego oczy Wierne i smutne czasem Têskni¹ za wiatrem w polu Biegiem swobodnym po miedzy Za kropl¹ deszczu z nieba Ale to tylko czasem.

Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzid³o, tel (0-29) 7618016 Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29) 7642639

www.kadzidlo.pl


Inwestycje i przedsiêwziêcia w roku 2008

fot. Archiwum

"Orlik" w Dylewie

Szko³a w Chudku

W Urzêdzie Gminy jesteœcie Pañstwo otoczeni ¿yczliwoœci¹ i uprzejmoœci¹. Ka¿dy inny sygna³ natychmiast jest wyjaœniany i sprawiedliwie rozstrzygany. Mam nadziejê, ¿e mój sposób sprawowania urzêdu jest przez Pañstwa akceptowany. Zawsze staram siê pomóc, znaleŸæ czas na chwilê rozmowy, obecnoœæ podczas zebrañ wiejskich, so³eckich, uroczystoœci. Gmina sta³a siê czystsza. Zmieniliœmy uchwa³ê Rady Gminy o utrzymaniu porz¹dku, dziêki czemu osoby starsze, samotne, biedniejsze mog¹ korzystaæ z mniejszych koszy na œmieci, oszczêdzaj¹c w ten sposób nieco pieniêdzy. Wkrótce, dziêki owocnej wspó³pracy z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, odpady wielkogabarytowe, gruz zalegaj¹cy na posesjach, baterie, szk³o, przestan¹ byæ problemem. Ka¿dy z nas bêdzie móg³ oczyœciæ swoje piwnice i na bie¿¹co zbywaæ zbêdne odpady. Bêdzie to nowoczesne rozwi¹zanie.

fot. Archiwum

Uruchomiliœmy prace publiczne i interwencyjne na niespotykan¹ dot¹d skalê. Ka¿dego roku blisko stu mieszkañców naszej gminy korzysta z ró¿nego rodzaju zatrudnienia, co w sposób znacz¹cy minimalizuje skutki bezrobocia.

Droga Wach-Karaska

Dzieci z biedniejszych rodzin wyje¿d¿aj¹ na kolonie. Wspólnie z radnymi naszej gminy podjêliœmy decyzjê o pozostawieniu podatków na tym samym poziomie. Decyzjê tê uznajemy za konieczn¹, zwa¿ywszy na niezwykle trudn¹ sytuacjê finansow¹ rodzin wiejskich, w szczególnoœci rolniczych. Znalaz³y siê œrodki na dofinansowanie wycieczek szkolnych, dziêki czemu, wiêcej uczniów mo¿e odwiedziæ ciekawe strony naszego kraju. W gimnazjach pojawili siê psychologowie. Uda³o nam siê pozyskaæ wiêcej pieniêdzy na stypendia socjalne dla uczniów. Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, by wspomóc rolników dotkniêtych klêsk¹ suszy. Pieni¹dze pozyskane na odszkodowania siêgnê³y sumy blisko 700 000 z³otych. Jest to szczególnie wa¿ne teraz, gdy wieœ, z powodu za³amania cen mleka, cierpi biedê. Wkrótce rozpoczn¹ sw¹ dzia³alnoœæ gminne oœrodki przedszkolne. To tak¿e znacz¹ce wsparcie Rodziców i wa¿na inwestycja w przysz³oœæ najm³odszych mieszkañców gminy. W roku nastêpnym zostan¹ zakupione kolejne place zabaw, nie zabraknie pieniêdzy na najpotrzebniejsze remonty w szko³ach, na wyjazdy sportowców-uczniów, na zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi wœród najm³odszych, na utrzymanie dru¿yn pi³karskich. Podczas moich wyjazdów i licznych spotkañ staram siê z godnoœci¹ reprezentowaæ Kurpiowszczyznê i gminê Kadzid³o. Opowiadam z pasj¹ o Kurpiach, ich talentach i zdolnoœciach. Z dum¹ zauwa¿am, ¿e Kurpie s¹ na nowo odkrywane, ¿e nasza kultura i tradycja znajduj¹ coraz szersze uznanie. Artyœci kurpiowscy s¹ coraz czêœciej nagradzani, zdobywaj¹ presti¿owe wyró¿nienia. W szko³ach powstaj¹ Stadion w Kadzidle zespo³y kurpiowskie. fot. Archiwum

Szanowni Pañstwo, koñczy siê kolejny rok. Mija po³owa kadencji wójta oraz radnych. Pomimo du¿ych prac wykonanych i rozpoczêtych w ostatnich dwóch latach, poprawia siê sytuacja finansowa gminy. Znacznie spad³o zad³u¿enie. Blisko 25% bud¿etu przeznaczamy na inwestycje. Pozyskujemy najwiêcej œrodków finansowych w powiecie ostro³êckim. Tylko w tym roku przyby³o w naszej gminie blisko 18 kilometrów dróg asfaltowych. Zosta³a zakoñczona budowa hali sportowej w Dylewie, w którym powsta³ tak¿e „Orlik”, najnowoczeœniejszy obiekt sportowy na Mazowszu.

Wiem, ¿e ka¿de kolejne lata wymagaj¹ coraz intensywniejszej pracy. Jestem optymist¹, pomimo kryzysu finansowego, który coraz wyraŸniej dotyka Polskê. Ju¿ dzisiaj wiemy, ¿e pomoc samorz¹du wojewódzkiego dla gmin zostanie w latach przysz³ych mocno ograniczona. Prowadzimy intensywne rozmowy, by w latach 2010-11, pojawi³y siê wzd³u¿ drogi krajowej ci¹gi pieszo-jezdne, które znacznie podnios¹ bezpieczeñstwo mieszkañców. Napotykamy równie¿ bolesne problemy. Niestety, nie ruszy³y dot¹d œrodki unijne, na które tak bardzo czekamy. Jest to problem nie tylko gminy Kadzid³o, ale ca³ego Mazowsza, wszystkich gmin i powiatów. Jesteœmy gotowi do siêgniêcia po te pieni¹dze. Projekty zosta³y terminowo i znakomicie przygotowane. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce œrodki unijne zostan¹ uruchomione i wówczas bêdziemy mogli rozpocz¹æ nowe inwestycje.

www.kadzidlo.pl


Inwestycje i przedsiêwziêcia w roku 2008 Z pewnoœci¹ nie wszystko uda siê wykonaæ, jednak zarêczam Pañstwa, w imieniu swoim oraz radnych pracuj¹cych w tej kadencji, ¿e bêdziemy próbowaæ wykorzystaæ ka¿d¹, nawet najmniejsz¹ szansê.

! Nawierzchnia asfaltowa na drodze Wach Karaska – 1 025 134 z³.

! Nawierzchnia asfaltowa na drodze Czarnia-Szafranki – 345 204 z³.

! Nawierzchnia

Ulica ¯o³nierzy Wrzeœnia w Kadzidle

Szanowni Pañstwo, proszê pozwoliæ, ¿e przedstawiê analizê mijaj¹cego roku.

fot. Archiwum

1. Zad³u¿enie gminy na koniec roku 2008 29, 7 % (w przeci¹gu 2 lat zmniejszy³o siê o 10%. 2. Czêœæ bud¿etu przeznaczona na inwestycje – ok. 25 %. 3. Pieni¹dze pozyskane z zewn¹trz na inwestycje – ok. 2 100 000 z³otych. 4. Wartoœæ wykonanych inwestycji na terenie gminy – ok. 8 500 000 z³otych. 5. Pieni¹dze pozyskane na stypendia dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej – 350 000 z³otych. 6. Pieni¹dze pozyskane dla gospodarstw dotkniêtych klêsk¹ suszy – 660 000 z³otych. 7. Pieni¹dze pozyskane na zakup samochodu do przewozu dzieci niepe³nosprawnych – 115 000 z³. 8. Pieni¹dze pozyskane na przeciwdzia³anie bezrobociu – ok. 80 000 z³.

Droga Golanka-Nasiadki

Najwa¿niejsze prace oraz przedsiêwziêcia w roku 2008

! Nawierzchnia asfaltowa na ulicach ¯o³nierzy Wrzeœnia i Wiœniowej w Kadzidle – 394 155 z³.

! Nawierzchnia asfaltowa na ulicach Akacjowa,

Brzozowa, Œwierkowa i Sosnowa w Kadzidle – 222 725 z³ (do wykonania, umowa podpisana z wykonawc¹).

www.kadzidlo.pl

fot. Archiwum

Ulica Wiœniowa w Kadzidle

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

asfaltowa na ulicach Wodna i Krótka w Dylewie – 135 782 z³. ! Nawierzchnia asfaltowa na ulicach Padlewskiego Zrekultywowane sk³adowisko i Iwaszkiewicza odpadów w Brzozówce w Kadzidle – 177 820 z³. ! Nawierzchnia asfaltowa na drodze Golanka-Nasiadki – 68 000 z³. ! Nawierzchnia asfaltowa na drodze Brzozówka -Szafarnia – 165 000 z³. ! Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kadzid³oPiasecznia-Gleba – 250 000 z³. ! Budowa hali sportowej z ³¹cznikiem w Dylewie – 975 112 z³. ! Budowa kompleksu sportowgo Orlik w Dylewie – 1 500 000 z³. ! Remont stadionu Droga Czarnia-Szafranki w Kadzidle – 107 553 z³. ! Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Kadzid³o – 115 255 z³. ! Rekultywacja sk³adowiska odpadów w Brzozówce – 84 315 z³. ! Budowa gara¿y OSP w Kadzidle – 200 000 z³. ! Wiaty przystankowe na terenie gminy Kadzid³o – 23 246 z³. ! Koncepcja budowy kanalizacji w po³udniowej czêœci gminy – 30 000 z³ (m.in.: Dylewo, Jeglijowiec, Gleba, Chudek, Kierzek, Kuczyñskie) ! Dokumentacja projektowa na kanalizacjê grawitacyjno-ciœnieniow¹ w Kadzidle i na Podtatrzu –74 665 z³. ! Monitoring w szko³ach (ZSP Kadzid³o, PG Kadzid³o, ZPO Dylewo, ZS Chudek) – 60 547 z³ ! Stypendia dla uczniów za naukê i sukcesy Droga Kadzid³o-Piasecznia-Gleba sportowe – 34 500 z³. ! Pomoce dydaktyczne dla uczniów – 31 000z³. ! Remonty w szko³ach – 142 000 z³. ! Plac zabaw w Zespole Placówek Oœwiatowych w Dylewie – 18 000 z³. ! Utrzymanie dróg ¿wirowych – 150 000 z³. ! Przeciwdzia³anie narkomanii i alkoholizmowi – 100 000 z³. ! Konserwacja i rozbudowa oœwietlenia –130 000 z³.


Inwestycje i przedsiêwziêcia w roku 2008 ! Modernizacja instalacji co w Publicznym Gimnazjum

Najwa¿niejsze projekty unijne oraz inwestycje przygotowane przez do realizacji w latach kolejnych (prace drogowe w 2009 r. – wartoœci szacunkowe):

! Udro¿nienie komunikacji przy przedszkolu

! Rozbudowa wodoci¹gu Kadzid³o-Siarcza £¹ka-Wach-

! Budowa nowego oœwietlenia ulicznego – 80 000 z³.

w Kadzidle – ok. 130 000 z³.

fot. Archiwum

Chodnik w Dylewie

Rozpoczêcie budowy stra¿nicy OSP w Kadzidle

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Jazgarka-Klimki-Krobia-Todzia-Rososz-Sul-PiasczniaGolanka – wartoœæ inwestycji – 13 122 286 z³. ! Sieæ wodoci¹gowa Strza³ki-Brzozówka-Chudek-GlebaKierzek-Piasecznia-Kolonie Kadzid³o-kolonie Dylewo – 13 122 286 z³. ! Sieæ wodoci¹gowa Brzozowa-Czarnia – 2 105 752 z³. ! Kanalizacja sanitarna Kadzid³o Podtatrze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków w Kadzidle Hala sportowa w Dylewie – 14 869 z³. ! Przebudowa drogi gminnej Kadzid³o-Strza³ki -Piasecznia – 2 585 018 z³. ! Przebudowa drogi gminnej w Glebie – 160 000 z³. ! Przebudowa drogi gminnej Czarnia-Wyk – 160 000 z³. ! Przebudowa ulicy Chabrowej w Dylewie – 300 000 z³. ! Przebudowa chodników w Wachu – 50 000 z³. ! Budowa gara¿y OSP w Kadzidle – 1 713 331z³. ! Przebudowa drogi powiatowej Wach-Podgórze (wartoœæ jeszcze nieoszacowana). ! Przebudowa drogi powiatowej Dylewo-Obierwia – 365 000 z³. ! Przebudowa ulicy ¯ytniej w Kadzidle – 812 000 z³. ! Przebudowa drogi gminnej Wach-Karaska (kolonia Ruty) – 350 000 z³.

fot. Archiwum

samorz¹dowym w Kadzidle – ok. 60 000 z³otych.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Droga Brzozówka-Szafarnia

Ulica Padlewskiego w Kadzidle

Ulica Iwaszkiewicza w Kadzidle

! Przebudowa ulic Weso³ej, Wspólnej, Szkolnej

Szanowni Pañstwo, dziêkujê za dwa lata wspólnej pracy. Dziêki zgodzie panuj¹cej w Radzie Gminy, dziêki rozlicznym staraniom o pozyskanie œrodków finansowych, dziêki znakomitej wspó³pracy z samorz¹dem powiatowym i wojewódzkim, uda³o nam siê zrealizowaæ wiele zamierzeñ. Ale prawdziwymi bohaterami naszej gminy s¹ sami mieszkañcy. Sw¹ cierpliwoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ tworz¹ Pañstwo znakomit¹ zachêtê do ciê¿kiej pracy i podejmowania kolejnych wyzwañ. Za to wszystko serdecznie dziêkujê. Przepraszam za najmniejsze nawet uchybienia. Mam nadziejê, ¿e kolejne lata zaowocuj¹ jeszcze wyraŸniej, a o Kurpiach bêdzie s³ychaæ coraz mocniej i coraz dalej.

w Kadzidle – 200 000 z³.

! Modernizacja budynku szko³y i budowa hali sportowej w Chudku – 6 000 000 z³.

! Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzid³o (Dom

Kultury w Chudku, œwietlica wiejska w Golance, budynek OSP w Kuczyñskich) – 2 399 670 z³. ! Budowa bazy sportowej w gminie Kadzid³o (boiska wielofunkcyjne w Chudku, Dylewie, Wachu, Czarni oraz bie¿ni tartanowej na stadionie w Kadzidle) – 3 020 000 z³.

Z wyrazami najwy¿szego szacunku, Dariusz £ukaszewski

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Remonty w Zespole Szkó³ w Chudku i Kierzku Dziêki œrodkom pozyskanym z samorz¹du województwa mazowieckiego mo¿liwy by³ znacz¹cy remont w szkole w Chudku. W szeœciu pomieszczeniach wymieniono okna oraz pod³ogi. W szkole filialnej w Kierzku wyremontowano klasy lekcyjne i korytarz. Wartoœæ prac wynios³a blisko 40 000 z³otych. Remont szko³y w Kierzku wspar³ Romuald Sakowski, Kierzkowski emigrant, mieszkaj¹cy obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dziêkujemy.

fot. Archiwum

Oczyszczalnie przydomowe na terenie Gminy Kadzid³o Po rozstrzygniêciu postêpowania przetargowego w dniu 16 wrzeœnia 2008 r. zosta³a zawarta umowa na realizacjê zadania pn. "Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzid³o – etap II" z firm¹ "HYDROBUD" Sp. z o.o. w £om¿y. W ramach powy¿szego zadania wykonanano 10 oczyszczalni przydomowych na posesjach wybranych wczeœniej w drodze losowania w miejscowoœciach: Kuczyñskie, Wach, Piasecznia, Grale, Kadzid³o i Golanka. Odbiór koñcowy robót odby³ siê dnia 28.10.2008 r. Koszt realizacji zadania zgodnie z umow¹ wyniós³ 109 955,46 z³. Gmina Kadzid³o otrzyma³a z bud¿etu Samorz¹du Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zadania w kwocie 98 959,00 z³otych, natomiast 10 996,46 z³otych zosta³o wydatkowane z bud¿etu gminy.

Plac zabaw w Dylewie

Niedziela na Wsi w Czarni Niedziela na Wsi odby³a siê 28 wrzeœnia. Wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Czarni, Kapela Kurpiowska Paw³a £aszczycha z Kadzid³a, grupa "Andromeda" z Ciechanowa, by³y konkursy dla dzieci oraz koncert "Hej cyganie".

Cmentarz w Piaseczni odnowiony Zakoñczy³y siê prace porz¹dkowe na cmentarzu w Piaseczni, na którym spoczywaj¹ ¿o³nierze polegli podczas wojny w roku 1920. Teren cmentarza zosta³ oczyszczony z krzaków, ogrodzenie naprawione i pomalowane, odnowiony zosta³ krzy¿. Wczeœniej, gimnazjaliœci z Kadzid³a, ustawili na cmentarzu drewniane krzy¿e. Na prace naprawcze i porz¹dkowe, które wykona³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej z Kadzid³a, wójt pozyska³ pieni¹dze od wojewody mazowieckiego. fot. Archiwum

Blisko 20 000 z³otych przeznaczy³ wójt £ukaszewski na plac zabaw, który zosta³ przywieziony i zamontowany przy Zespole Placówek Oœwiatowych im. Papie¿a Jana Paw³a II w Dylewie. Kolejne place zabaw bêd¹ montowane w latach kolejnych przy szko³ach oraz placach osiedlowych. Zestawy dla dzieci bêd¹ sk³ada³y siê z kilku ró¿nych segmentów, tworz¹cych estetyczn¹ i funkcjonaln¹ ca³oœæ. W roku przysz³ym kolejne place zabaw trafi¹ do kadzidlañskiego przedszkola, do szkó³ w Wachu i Chudku.

Nowa nawierzchnia bitumiczna pomiêdzy Piaseczni¹ a Gleb¹ Dobieg³y koñca prace na drodze Piasecznia – Gleba. Zosta³a na³o¿ona nowa nawierzchnia bitumiczna, zakoñczy³o siê ¿wirowanie poboczy. D³ugoœæ drogi, która jest wspóln¹ inwestycj¹ powiatu i gminy wynosi blisko 4 kilometry. Droga ta jest przed³u¿eniem wykonanej wczeœniej drogi Kadzid³o – Piasecznia. Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynios³a ponad 1 500 000 z³otych.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Czarnia ma now¹ drogê

Zakoñczy³a siê budowa parkingu przylegaj¹cego do terenu Zespo³u Szkó³ w Wachu. Powsta³o kilkadziesi¹t miejsc postojowych. Wartoœæ prac wynosi blisko 50 000 z³otych. Parking zbudowa³a myszyniecka firma Pana Czes³awa Kozona, która z³o¿y³a najni¿sz¹ ofertê na wykonanie wspomnianych prac.

Zakoñczy³y siê prace na drodze gminnej CzarniaSzafranki. Od strony Czarni, na terenie gminy Kadzid³o, powsta³a nowa, bitumiczna nawierzchnia o d³ugoœci 1 kilometra 200 metrów. Inwestycja kosztowa³a ponad 340 000 z³otych. Samorz¹d wojewódzki wspar³ inwestycjê sum¹ 70 000 z³otych. Prace wykona³a ostro³êcka "Ostrada". ¯yczymy szerokiej drogi. fot. Archiwum

Kolejny parking w Wachu

fot. Archiwum

Droga Golanka-Nasiadki

Kolejna kapliczka zdobi nasz¹ gminê. Œwiêty Florian stan¹³ na placu nowej remizy stra¿ackiej w Kadzidle. RzeŸba wykonana przez Stanis³awa Bac³awskiego, podczas "Gin¹cych zawodów", zosta³a przekazana przez wójta £ukaszewskiego kadzidlañskim stra¿akom w dowód uznania za odwa¿n¹ s³u¿bê i poœwiêcenie. Miejmy nadziejê, ¿e Patron wspomo¿e nie tylko druhów podczas akcji, ale równie¿ otoczy opiek¹ ca³¹ wspólnotê lokaln¹.

Dobieg³y koñca prace na drodze Golanka-Nasiadki. Jest to wspólna inwestycja gminy Kadzid³o i powiatu ostro³êckiego. Asfalt zosta³ po³o¿ony na d³ugoœci 1300 metrów. Wartoœæ inwestycji wynios³a 289 397, 42 z³. Prace wykona³a ostro³êcka "Ostrada".

fot. Archiwum

Kapliczka Œwiêtego Floriana

Budowa remizy stra¿ackiej rozpoczêta fot. Archiwum

Stadion w Kadzidle odnowiony Zakoñczy³y siê prace renowacyjne na kadzidlañskim stadionie. D³ugo oczekiwany remont obj¹³ renowacjê murawy oraz trybun. Obiekt, który jeszcze do niedawna straszy³, dzisiaj przyci¹ga wzrok, cieszy kibiców i pi³karzy. Inwestycjê wspar³ samorz¹d województwa mazowieckiego kwot¹ 50 000 z³otych.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Za dwa lata kadzidlañscy stra¿acy otrzymaj¹ now¹ siedzibê. Przy ulicy Trasa Mazurska stanie budynek remizy, na któr¹ druhowie czekali kilkadziesi¹t lat. Termin wykonania prac budowlanych i oddania budynku do u¿ytku minie w paŸdzierniku 2010 roku. Wykonawc¹ jest konsorcjum, w sk³ad którego wchodz¹ firmy: Zak³ad Ogólnobudowlany Tadeusza Jastrzêbskiego oraz Przedsiêbiorstwo Handlowe "ABC" Agnieszki Tyszki. Wartoœæ inwestycji wynosi 1 885 054 z³ote.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy VIII Ogólnopolski Przegl¹d Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim W dniach 3-5 paŸdziernika Chór Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Ostro³êce, który skupia nauczycieli i sympatyków z Ostro³êki, Kadzid³a, Czarni, Goworowa, Lesin i Makowa Mazowieckiego bra³ udzia³ (po raz trzeci) w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Chórów Nauczycielskich. Spoœród 15 chórów tegorocznego przegl¹du (ponad 450 chórzystów) chór ZNP w Ostro³êce zosta³ wyró¿niony wyjazdem na Przegl¹d Chórów Europejskich, który odbêdzie siê w przysz³ym roku.

Akademia ku czci Jana Paw³a II 16 paŸdziernika w 30 rocznicê wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Œw. Piotra w kadzidlañskim koœciele odby³a siê uroczysta akademia ku czci Jana Paw³a II przygotowana przez uczniów oraz nauczycielki z Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle.

fot. Archiwum

"Orlik" w Dylewie pierwszym na Mazowszu fot. Archiwum

Droga Brzozówka-Szafarnia Dobieg³y koñca prace na drodze powiatowej BrzozówkaSzafarnia. Jest to wspólna inwestycja gminy Kadzid³o i powiatu ostro³êckiego. Na drodze ¿wirowej zosta³a wykonana podbudowa, na której po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹. D³ugoœæ drogi wynosi 2229 metrów, szerokoœæ 5 metrów. Wartoœæ ca³ej inwestycji wynosi 600 919,32 z³, z czego 165 tysiêcy pochodzi z bud¿etu gminy Kadzid³o. Zosta³y wyrównane pobocza i postawione znaki drogowe. Prace wykona³a "Ostrada" – firma ta wygra³a przetarg.

Dylewski "Orlik" jest pierwszym na Mazowszu. Obiekt, oddany do u¿ytku w obecnoœci wielu znakomitych Goœci, cieszy oko i nale¿y do najnowoczeœniejszych obiektów sportowych w naszym województwie. W pi¹tek, 17 paŸdziernika, odby³ siê pierwszy turniej pi³karski, w którym udzia³ wziê³y dru¿yny m³odych pi³karzy ostro³êckiej "Narwi", ostro³êckiego HiD-u, Dylewa, Kadzid³a, Chudka. Ozdob¹ uroczystoœci by³ mecz oldbojów "Narwi" i kadzidlañskiego "Kurpika". Ksi¹dz Dziekan Marian Niemyjski poœwiêci³ obiekt, który bêdzie s³u¿y³ sportowcom przez wiele kolejnych lat.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Stra¿acy uczcili pamiêæ zmar³ych i poleg³ych Druhów

Hala w Dylewie gotowa

Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ sprawowan¹ przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego uczcili stra¿acy powiatu ostro³êckiego zmar³ych i poleg³ych Druhów. Na spotkanie w kadzidlañskim Koœciele przyby³o kilkadziesi¹t pocztów sztandarowych oraz fot. Archiwum Goœcie.

7 listopada zosta³ dokonany odbiór koñcowy dylewskiej hali, któr¹ zbudowa³o ostro³êckie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Komunalnego. Inwestycja rozpoczê³a siê blisko osiem lat temu, dziêki inicjatywie samych mieszkañców Dylewa. W ostatnich latach prace nabra³y przyœpieszenia. Dzisiaj Dylewo, gdzie oprócz hali, jest zlokalizowany nowoczesny obiekt sportowy "Orlik", staje siê miejscowoœci¹ o najlepszym zapleczu sportowym w gminie Kadzid³o, ale tak¿e powiecie ostro³êckim. Hala kosztowa³a blisko 3 000 000 z³otych. Ministerstwo Sportu wspar³o tê inwestycjê kwot¹ 800 000 z³otych. Gratulujmy mieszkañcom Dylewa i ¿yczymy wielu sukcesów sportowych. fot. Archiwum

Tatary pod opiek¹ Œwiêtego Rocha

Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ rozpoczê³y siê uroczystoœci poœwiêcenia kapliczki wiejskiej w Tatarach. Mszê odprawi³ Ksi¹dz Dziekan Marian Niemyjski, który w obecnoœci licznie zgromadzonych mieszkañców Tatar poœwiêci³ rzeŸbê Œwiêtego Rocha oraz ca³¹ kapliczkê. RzeŸbê, któr¹ mistrzowsko wykona³ Andrzej Staœkiewicz, artysta z Kadzid³a, przewieŸli do Tatar pracownicy Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Prace murarskie, ciesielskie, porz¹dkowe wykonali so³tys Wies³aw Bieluch, który zorganizowa³ ca³¹ uroczystoœæ, Andrzej i El¿bieta Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci Prusaczykowie, Jerzy Gleba, Józef Jurga, Krzysztof Dymerski, Stanis³aw Konopka, Krzysztof Szlachetka, 11 listopada z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci S³awomir Bieluch. Bardzo dziêkujemy za ¿yczliwoœæ. w kadzidlañskim Koœciele odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta, poprzedzona akademi¹ w wykonaniu uczennic i uczniów z Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y Sylwia Jaworska oraz Beata Nalewajk, zaœ pokaz multimedialny Danuta Prusaczyk nauczycielki z ZPO w Kadzidle. Po Mszy z³o¿ono kwiaty na grobach: Nieznanego ¯o³nierza, Katyñskim, ksiêdza Tworkowskiego, ksiêdza Mieszki oraz Kazimierza Sulewskiego.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Pomoc dla rolników

Ale¿ arcydzie³a!!!

Jacek Koz³owski Wojewoda Mazowiecki, który na wniosek wójta Dariusza £ukaszewskiego, uzna³ klêskê suszy na terenie gminy Kadzid³o, przeznaczy³ blisko 700 000 z³otych na pomoc dla rolników z naszej gminy, którzy zostali poszkodowani przez tegoroczn¹ suszê. Pomoc gotówkowa by³a wyp³acana przez kadzidlañski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

30 paŸdziernika ruszy³ w naszej gminie unijny program "Aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób bezrobotnych". Spotkanie prowadzi³a Pani Mariola Bednarczyk (na zdjêciu) z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Oœrodek pozyska³ na realizacjê programu kwotê oko³o 93 000 z³otych. W ramach programu rozpoczê³y siê kursy zawodowe: florystyczny (uk³adanie kompozycji z kwiatów) oraz handlowy (obs³uga kasy fiskalnej), w których wziê³o udzia³ 10 osób pozostaj¹cych bez sta³ego zatrudnienia. Gratulujemy pomys³u oraz niezwyk³ej wra¿liwoœci estetycznej.

Kwoty przeznaczone na gospodarstwo waha³y siê od 500 do 1000 z³otych. Rolnicy dotkniêci tegoroczn¹ klêsk¹ suszy oraz gwa³townym za³amaniem cen mleka znaleŸli siê w szczególnie trudnej sytuacji.

Nasi rolnicy w Brukseli Krajowy Zwi¹zek Mleczarski oraz Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Mleka podjê³o szerok¹ akcjê protestacyjn¹ przeciwko sytuacji w polskim rolnictwie. W listopadzie rolnicy wyjechali do Brukseli, by upomnieæ siê o zwiêkszenie dop³at do eksportu proszku odt³uszczonego, serów ¿ó³tych i mas³a oraz zniesienie obostrzeñ prawnych przy próbach ³¹czeñ mleczarni w wiêksze podmioty gospodarcze. Wies³aw Ogniewski (na zdjêciu), który przewodniczy Stowarzyszeniu Hodowców i Producentów Mleka, podkreœla, ¿e akcja ta jest pocz¹tkiem zdecydowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany sytuacji w polskim rolnictwie. Do Brukseli, oprócz Prezesa Ogniewskiego, pojechali dwaj inni mieszkañcy Dylewa: Andrzej Wyrêbek i Arkadiusz Bielski. W brukselskim proteœcie wziê³o udzia³ kilkuset rolników z ca³ej Polski.

Kurpianki docenione przez Starostê Kurpiowskie artystki, Aleksandra Oœlicka z Kadzid³a oraz Stanis³awa Staœkiewicz z maleñkiej wsi Strza³ki, zosta³y laureatkami corocznej nagrody, przyznawanej przez Starostê Stanis³awa Kub³a. Nagrody zosta³y wrêczone podczas uroczystych obchodów powstania starostwa powiatowego. Dziêkujemy za to wyró¿nienie i serdecznie gratulujemy znakomitym Paniom.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Nowiny kulturalne "Kurpianka" na Tygodniu Kultury Beskidzkiej

Niedziela Kadzidlañska

Od 5 do 8 sierpnia "Kurpianka" reprezentowa³a jako jedyny zespó³ województwo mazowieckie podczas 45 Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej nale¿y do najstarszych imprez folklorystycznych w Polsce.

Niedziela Kadzidlañska odby³a siê 7 wrzeœnia. Turniej Wsi wygra³a wieœ Tatary, przed Golank¹ i Gleb¹. Czwarte miejsce zaj¹³ Wach, zaœ pi¹te by³o Kadzid³o.

fot. Archiwum

Kapela w Szwecji Od 22 do 26 sierpnia Kapela Kurpiowska Paw³a £aszczycha reprezentowa³a polski folklor na Miêdzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Szwecji. Do Sztokholmu Fundacja "Cepelia" z Warszawy zaprosi³a obok naszej kapeli twórczyniê ludow¹ Wies³awê Bogdañsk¹ z Kadzid³a.

fot. Archiwum

Œwiêto Kukurydzy w Dylewie 21 wrzeœnia odby³o siê w Dylewie Œwiêto Kukurydzy. fot. Archiwum

"Kurpianka" na Cepeliadzie w Krakowie 28 sierpnia na zaproszenie Fundacji "Cepelia" Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" wzi¹³ udzia³ w Cepeliadzie w Krakowie.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

"Kurpianka" w Hajnówce W ostatni weekend sierpnia "Kurpianka" uczestniczy³a w IV Biesiadzie Weselnej organizowanej przez Hajnowski Dom Kultury.

www.kadzidlo.pl


Nowiny kulturalne "Warszawa poznaje Mazowsze, Mazowsze poznaje Warszawê"

Wieczór poezji s³owiañskiej

26 wrzeœnia w ramach przedsiêwziêcia "Warszawa poznaje Mazowsze, Mazowsze poznaje Warszawê" m³odzi warszawianie przyjechali do Kadzid³a. Najpierw zwiedzili Zagrodê Kurpiowsk¹. Pani Wies³awa Bogdañska zapozna³a Goœci z histori¹ Kurpii i kultury kurpiowskiej. Kolejn¹ niespodziank¹ by³a wizyta w GOK-u.

23 paŸdziernika w Kadzidle odby³ siê wieczór poezji s³owiañskiej, który by³ czêœci¹ XII Spotkañ Literackich na Kurpiach. Wójt Gminy Kadzid³o oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. W. WoŸniaka w Kadzidle byli wspó³organizatorami ca³ego przedsiêwziêcia. Goœciliœmy w Kadzidle poetów i mi³oœników literatury z Rosji, Bu³garii oraz z Siedlec, Ostro³êki, Warszawy. Swoje utwory prezentowali tak¿e poeci kadzidlañscy.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Biblioteczka Kurpiowska – nowa ksi¹¿ka Wies³awa Bogdañska uhonorowana nagrod¹ im. Oskara Kolberga

fot. Archiwum

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród im. Oskara Kolberga za szczególne zas³ugi dla kultury ludowej. Laureatk¹ nagrody zosta³a tak¿e Wies³awa Bogdañska, wybitna kadzidlañska artystka. Galê prowadzili Urszula i Pawe³ £aszczychowie. Wies³awie Bogdañskiej towarzyszyli podczas uroczystoœci, bliscy, przyjaciele, cz³onkowie Zespo³u "Kurpianka". Ca³oœæ uœwietni³a Apolonia Nowak. Nagroda im. Oskara Kolberga jest najbardziej zaszczytn¹, spoœród wszystkich nagród, przyznawanych twórcom ludowym.

Kó³ko plastyczne w Chudku

VI Dni Kultury Kurpiowskiej w Warszawie Z wieloma kadzidlañskimi akcentami odby³y siê VI Dni Kultury Kurpiowskiej w Warszawie. Z r¹k Joanny CichejKuczyñskiej, reprezentuj¹cej Ministra Kultury Narodowej, artyœci z naszej gminy: Marianna Staœkiewicz, Genowefa Staœkiewicz, Genowefa Pabich, Pawe³ £aszczych, otrzymali odznaczenie "Zas³u¿ony dla kultury polskiej". Bo¿ena ¯elazowska, wicedyrektor Departamentu Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego, wrêczy³a twórczyniom ludowym Aleksandrze Oœlickiej i Czes³awie Marchewce, w imieniu Marsza³ka Województwa Mazowieckiego, medale pami¹tkowe "Pro Masovia".

fot. Archiwum

fot. Archiwum

4 paŸdziernika dla dzieci z kó³ka plastycznego dzia³aj¹cego przy bibliotece w Chudku, bêd¹cej oddzia³em Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle odby³o siê ognisko.

Ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka, której wydawc¹ jest Urz¹d Gminy w Kadzidle. Tomik wierszy "Inna" Natalii Staœkiewicz, absolwentki kadzidlañskiego gimnazjum, studentki geografii na Uniwersytecie Gdañskim, to trzecia ju¿ publikacja serii. Ok³adkê zaprojektowa³ Marcin ¯erañski. Ksi¹¿kê wydrukowa³a drukarnia Waldemara Gnatowskiego. Wydanie ksi¹¿ki wspar³ Ludwik Rakowski, wicemarsza³ek zarz¹du województwa mazowieckiego. Zapraszamy do lektury.

www.kadzidlo.pl


Nowiny kulturalne i sportowe Biegi prze³ajowe

26 listopada w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle odby³o siê podsumowanie miêdzygminne konkursu poetyckiego "Kurpie Zielone w Literaturze".

25 wrzeœnia w Kadzidle odby³y siê mistrzostwa gminy w biegach prze³ajowych.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

"Kurpie Zielone w Literaturze"

Kurpie – przewodnik turystyczny O Puchar Rozg³oœni Radiowej "Radio OKO" na Orliku Ukaza³ siê, d³ugo oczekiwany, przewodnik turystyczny, który z niezwyk³¹ drobiazgowoœci¹ i pasj¹ ukazuje piêkno Puszczy Zielonej. Autorem przewodnika jest Marcin ¯erañski, ostro³êczanin, mieszkaj¹cy od lat w Cieszynie.

Dru¿yny z Kadzid³a, Dylewa, Nasiadek, Baranowa, £ysych, Lelisa, Czarni i Myszyñca wziê³y udzia³ w I Turnieju o Puchar Rozg³oœni Radiowej "Radio OKO", który odby³ siê na dylewskim "Orliku".

*****

fot. Archiwum

Blisko osiemdziesiêciu biegaczy stanê³o na starcie II Kurpiowskiego Biegu Ulicznego, który zosta³ rozegrany 6 wrzeœnia, w Kadzidle, przy piêknej, s³onecznej pogodzie.

II Turniej Pi³ki Pla¿owej – Kadzid³o 2008

fot. Archiwum

Blisko czterdziestu mi³oœników pi³ki pla¿owej stawi³o siê w sobotnie przedpo³udnie 13 wrzeœnia, przed hal¹ sportow¹ w Kadzidle, by wzi¹æ udzia³ w II Turnieju Pi³ki Pla¿owej o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Widzowie i sami zawodnicy byli œwiadkami wielu zaciêtych pojedynków.

Na inauguracjê o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy 22 listopada w Dylewie, w hali sportowej zosta³ rozegrany pierwszy turniej sportowy. M³odzi pi³karze z gminnych gimnazjów rywalizowali o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Jan Kaczyñski z Dylewa. Rozegrano kilka emocjonuj¹cych spotkañ. Strzelono wiele przepiêknych goli. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe statuetki i medale. Oto klasyfikacja: 1 miejsce – Kadzid³o "Wilki" 2 miejsce – Chudek I 3 miejsce – Kadzid³o "Kurpik" 4 miejsce – Chudek II Miejsca pozosta³e: Dylewo I, Dylewo II, Wach. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Arkadiusz Pierzcha³a z dru¿yny Kadzid³o "Wilki". Dziêkujmy Panu Leszkowi Piórkowskiemu, wiceszefowi LZS, za ¿yczliwoœæ i ufundowanie pucharów.

fot. Archiwum

II Kurpiowski Bieg Uliczny rozstrzygniêty

www.kadzidlo.pl


Nowiny oœwiatowe Czes³awa Kaczyñska w Wachu Czes³awa Kaczyñska prowadzi³a warsztaty rêkodzielnicze i gwaroznawcze. W warsztatach uczestniczyli uczniowie Zespo³u Szkó³ w Wachu. Zajêcia by³y prowadzone w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pasowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce Dnia 24 paŸdziernika 2008 roku w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce odby³o siê uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Œlubowali: Natalia Lenda, Honorata Gawryœ, Dominika Trzciñska, Martyna Trzciñska, Karol Giers, Szymon Bachmura.

Nauczycielki z Danii i Walii

fot. Archiwum

Panie Trille Valborg Ditlevsen z Danii oraz Magde Hammond z Walii przyby³y do Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, aby poznaæ ¿ycie szko³y, poznaæ lokaln¹ tradycjê i kulturê oraz pracowaæ nad Projektem Comenius "Wschód poznaje Zachód".

Gminne œwiêto pracowników oœwiaty fot. Archiwum

Dzieñ Edukacji Narodowej jest znakomit¹ okazj¹ do podziêkowañ dla pracowników oœwiaty. Nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy administracji, ksiêgowoœci, obs³ugi, kierowcy autobusów szkolnych, zwi¹zkowcy spotkali siê 13 paŸdziernika w kadzidlañskim Oœrodku Kultury. W spotkaniu wziê³o udzia³ blisko 200 pracowników oœwiaty.

fot. Archiwum

Warsztaty regionalne w Siarczej £¹ce 21 paŸdziernika 2008 r. w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce odby³y siê warsztaty regionalne pod kierunkiem twórców ludowych. Pani Iwona Trzciñska wprowadzi³a dzieci w tajniki tworzenia piêknych lalek z bibu³y, natomiast Pan Wies³aw Ciak uczy³, jak wyczarowaæ bajecznie kolorowe kwiaty. Przeprowadzono równie¿ krótki konkurs wiedzy o KurpiowszczyŸnie uwieñczony nagrodami w postaci lalek autorstwa Pani Iwony. By³a to ciekawa i zajmuj¹ca lekcja twórczoœci ludowej.

www.kadzidlo.pl

Zajêcia regionalne w Szkole Podstawowej w Glebie Dnia 27 paŸdziernika odby³y siê warsztaty regionalne, które poprowadzi³a twórczyni ludowa Pani Czes³awa Kaczyñska. Najpierw opowiada³a dzieciom o dawnych zajêciach na Kurpiach. Nastêpnie uczy³a wykonywaæ kwiaty z bibu³y i wycinaæ wycinanki. Natomiast 28 paŸdziernika odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Zwi¹zku Kurpiów. Regionalista Bernard Kielak zapozna³ uczniów z histori¹ i obyczajami na KurpiowszczyŸnie. Zaœ Pan Stanis³aw Sieruta opowiada³ baœnie piêkn¹ gwar¹ kurpiowsk¹.

fot. Archiwum


Nowiny oœwiatowe Szko³a w Dylewie ma now¹ pracowniê

W dniu 23 paŸdziernika 2008 roku w Szkole Podstawowej w Jazgarce odby³o siê pasowanie pierwszoklasistów. Do grona uczniów szko³y do³¹czyli: Natalia Baku³a, Aleksandra Chrostek, Kamil Grzegorz Grala, Magdalena Gwara, Julia Horosz, Magdalena Kowalska, Dominik Pardo, Kinga Alicja Parzych, Artur Pokora, Wiktor Pokora, Mateusz Popielarczyk, Patryk Pysznik, Gabriela Ewa Tomczak.

Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Jana Paw³a II otrzyma³ kolejn¹ w tym roku pracowniê komputerow¹, wyposa¿on¹ w serwer, 10 komputerów uczniowskich, zestaw multimedialny, drukarkê, skaner. Pracownia zosta³a ufundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkó³", wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny. Wartoœæ pracowni wynosi oko³o 40 000 z³otych. Gratulujemy Dyrekcji szko³y, nauczycielom oraz ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej pozyskania pracowni i ¿yczymy owocnej nauki. fot. Archiwum

Pasowanie pierwszoklasistów w Jazgarce

Dzieñ Folkloru Kurpiowskiego w Zespole Placówek Oœwiatowych w Kadzidle

Konkurs Ogólnopolski "Czysty Las" Centralna komisja konkursowa IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las" w kategorii "Leœna Edukacja - dzieci" przyzna³a Szkole Podstawowej w Jazgarce IV nagrodê w wysokoœci 2000 z³. Dyrektor szko³y wraz z nauczycielami zajmuj¹cymi siê konkursem i reprezentantami zwyciêskich uczniów w dniu 28 paŸdziernika 2008 r. uczestniczyli w uroczystym zakoñczeniu konkursu w Sali Senatu w Rektoracie SGGW w Warszawie. fot. Archiwum

28 paŸdziernika w Zespole Placówek Oœwiatowych w Kadzidle odby³ siê Dzieñ Folkloru Kurpiowskiego. Uczniowie szko³y, na deskach sceny Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle, prezentowali tañce, pieœni, przyœpiewki oraz gadki kurpiowskie i wiersze. Sala by³a udekorowana pracami uczniów: wycinankami, barwnymi ptakami oraz kwiatami z bibu³y. Po powrocie do szko³y uczniowie klas 0-III uczestniczyli w warsztatach regionalnych prowadzonych przez twórczynie ludowe. Dziêki nim mali obywatele ziemi kurpiowskiej poznawali tajniki przêdzenia lnu, wycinankarstwa i tworzenia kwiatów z bibu³y. Nauczyciele sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dyrektorowi GOKSiR p. Miros³awowi Boroniowi za udostêpnienie sali oraz kierownikowi zespo³u kurpiowskiego p. Paw³owi £aszczychowi wraz z kapel¹ za prowadzenie i uœwietnienie imprezy.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Zespó³ Szkó³ w Wachu

fot. Archiwum

Nie ³atwo jest dziœ jednoznacznie ustaliæ wszystkie konkretne daty, fakty, a nawet nazwiska ludzi, od których nale¿y mierzyæ czas historii i rozwój Szko³y Podstawowej w Wachu. W oparciu o zapisy kroniki szkolnej i protoko³y z posiedzeñ Rad Pedagogicznych jesteœmy w stanie przedstawiæ, jedynie niektóre wa¿niejsze wydarzenia. Z przekazów mieszkañców wsi Wach wiadomo, ¿e ju¿ w XIX wieku, pod zaborem rosyjskim, na terenie wsi odbywa³o siê tajne nauczanie jêzyka polskiego. Oko³o roku 1879 i w latach póŸniejszych potajemnym nauczaniem, które odbywa³o siê w domach, zajmowa³ siê 17-letni Jan Podbielski, mieszkaniec wsi Wach. W ostatnim dziesiêcioleciu XIX w. w³adze carskie postanowi³y, ¿e w ka¿dej miejscowoœci gminnej ma powstaæ szko³a. Nazywano j¹ wtedy rosyjsk¹ szko³¹ rz¹dow¹. Taka szko³a powsta³a w Wachu w 1897 roku w domu Antoniego G¹ski – istnia³a do 1914 roku. Nie by³o to pomieszczenie odpowiednie dla szko³y. Po trzech latach w 1900 roku przeniesiono tê szko³ê do budynku zbudowanego na mieszkanie dla carskich ¿andarmów, których wtedy zwano stra¿nikami. By³ to budynek drewniany, kryty s³om¹. W 1921 roku w Wachu zosta³a zorganizowana polska szko³a, która otrzyma³a nazwê: Publiczna Szko³a Powszechna. Pracowa³a w niej jedna nauczycielka pani Maria Namys³owska. W 1922 roku szko³ê przeniesiono do pana Stanis³awa Lemañskiego. Liczy³a 3 oddzia³y. Nauczycielem szko³y w Wachu by³ w tym roku Miko³aj Staroœciñski. Od roku szkolnego1922/23 do dnia dzisiejszego zachowa³y siê w bardzo dobrym stanie i prawie kompletne arkusze ocen uczniów. W roku szkolnym 1923/24 stopieñ organizacyjny szko³y zosta³ podwy¿szony. W 3 oddzia³ach pracowa³o ju¿ dwóch nauczycieli. Klasê czwart¹ zorganizowano w roku szkolnym 1924/25. By³y wtedy dwie izby lekcyjne: jedna u Stanis³awa Lemañskiego, a druga u Konstantego G¹ski. Nauczycielami byli wtedy Piotr Krywonosiuk i jego ¿ona Maria, którzy pracowali tu przez 3 lata, do1926 roku. W dniu 30 paŸdziernika 1925 roku zosta³ oddany do u¿ytku budynek szkolny zbudowany z bali drewnianych. Od roku 1927 w szkole uczy³o ju¿ 3 nauczycieli. W latach 1926–1936 kierownikiem szko³y by³ Marian Nocko. Jego nastêpc¹ w latach 1936–1938 by³ Józef Rz¹dzki oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika. W roku szkolnym 1938–39 kierownikiem szko³y by³ Stefan Wojtkiewicz, nauczycielami Maria Wojtkiewicz i Zofia Angielska. Podczas II wojny œwiatowej w budynku szko³y nie prowadzono zajêæ. Szko³ê zajmowali niemieccy ¿andarmi. Przeznaczono j¹ na warsztaty do naprawy wojskowych samochodów i czo³gów. Zaraz po przejœciu frontu, który w Wachu ust¹pi³ 22 stycznia 1945 roku, do organizowania szko³y i nauczania dzieci przyst¹pi³a pani Maria Sakowska. Zosta³a ona kierowniczk¹ szko³y i pracowa³a tutaj przez 25 lat. Po przejœciu na zas³u¿on¹ emeryturê pani Marii Sakowskiej, pismem z dnia 1 sierpnia 1966 roku, kierownikiem szko³y w Wachu zosta³ pan Józef Siwik, który na tym stanowisku pracowa³ do 1981 roku. W czasie, gdy on sprawowa³ tê funkcjê, stara szko³a zosta³a rozbudowana o tzw. „przybudówkê” (lata 1967/69). Od roku szkolnego 1981/82 funkcjê dyrektora szko³y przez 10 lat sprawowa³a pani Hanna Kamiñska, a od 1 IX 1991 r. dyrektorem jest pani Teresa Wielechowska.

www.kadzidlo.pl

Dnia 9 stycznia 1992 roku w Szkole Podstawowej w Wachu odby³o siê zebranie mieszkañców wsi, na którym zawi¹za³ siê Komitet Budowy Szko³y w Wachu. W maju 1993 roku komitet podj¹³ zadania celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Tak¹ decyzjê komitet otrzyma³ w czerwcu 1993 roku. Wynikiem owocnej pacy by³o uroczyste otwarcie nowego budynku w dniu 28 maja 1999 r. W zwi¹zku z reform¹ edukacji z dniem 1 wrzeœnia 1999 roku szko³a przyjê³a pe³n¹ nazwê – Zespó³ Szkó³ w Wachu. W jej sk³ad wesz³a Szko³a Podstawowa w Wachu oraz Publiczne Gimnazjum w Wachu. Uczêszczaj¹ tutaj uczniowie z Jazgarki, Krobi, Rososzy, Klimk, Siarczej £¹ki i Wachu (gmina Kadzid³o) oraz m³odzie¿ z Olszyn (gmina Myszyniec). W roku 2000 przy nowym budynku szkolnym rozpoczêto budowê hali sportowej. Oficjalne jej otwarcie odby³o siê 30 wrzeœnia 2004 roku.

fot. Archiwum

Zespó³ Szkó³ w Wachu jest organizatorem dwóch wiêkszych konkursów: 1. Miêdzypowiatowy Konkurs Pieœni Kurpiowskiej odbywaj¹cy siê w szkole od 9 lat; 2. Gminna Spartakiada dla klas III SP odbywaj¹ca siê od 5 lat. Kolejna bardzo wa¿na uroczystoœæ odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w Wachu 28 maja 2009 roku. W tym dniu patronem szko³y zostanie ks. Jerzy Popie³uszko. Od tego dnia pe³na nazwa szko³y bêdzie brzmia³a: ZESPÓ£ SZKÓ£ W WACHU IM. KS. JERZEGO POPIE£USZKI. Kierownicy i dyrektorzy Szko³y Podstawowej w Wachu Lp.

Nazwisko i imiê

Lata pracy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Namys³owska Maria Staroœciñski Miko³aj Krywonosiuk Piotr Nocko Marian Rz¹dzki Józef Wójtkiewicz Stefan Sakowska Maria Siwik Józef Kamiñska Hanna Wielechowska Teresa

1921-1922 1922-1923 1923-1926 1926-1936 1936-1938 1938-1939 1945-1966 1966-1981 1981-1991 od 1991

(W opracowaniu wykorzystano kroniki szko³y napisane przez by³ego dyrektora Józefa Siwika.)

nowiny_7  

Niechaj otworz¹ siê nasze serca, Niechaj nasza cierpliwoœæ nie ma koñca, Niechaj Prawda, która rodzi siê z Boga, Z nadziej¹ na dni dobre, m¹...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you