Page 1

Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 2 (13) 2010, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: .: Poezja Karoliny Lis z Chudka – str. 2

Drodzy uczniowie, drogie dzieci, Czerwiec to miesi¹c ³askawy dla Waszej m³odoœci, Nim porw¹ Was wakacje, wyjazdy, podró¿e,

.: Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kadzid³o – str. 3–5

.: Inwestycje drogowe w latach 2007–2009 – str. 6–8

Prosimy o przyjêcie szczerych ¿yczeñ. Niechaj m³odoœæ Wasza bêdzie bezkompromisowa, Byœcie nigdy nie uciekali na widok z³a,

.: Wesele Kurpiowskie – 18-20 czerwca 2010 – str. 9

.: RykoŸIsko – 13 czerwca 2010 – str. 10 .: Umowa na dylewsk¹ "schetynówkê" podpisana – str. 11

Cenili prawdê, to znaczy byœcie rozumieli, ¯e dobro nie zawsze wygrywa, nie zawsze

.: Mamy kolejnego "Orlika"!!! – str. 11 .: Pomnik na Szwedzie oraz Kaplica Dylewska bêd¹ odnowione – str. 12

Jest dostrze¿one i nagrodzone, a jednak Pomimo tego, warto pozostaæ przyzwoitym,

.: "Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzid³o" – str. 12

Ceniæ wolnoœæ, nieœæ pomoc innym,

.: Ponad 7 milionów z³otych dla Gminy Kadzid³o – str. 12

S³u¿yæ OjczyŸnie, nie krzywdziæ, nie ulegaæ Pokusom pychy, arogancji, lisiego sprytu. Tak jest po prostu piêkniej !!!

Bêd¹ boiska wielofunkcyjne w Wachu, Dylewie, Czarni,Chudku!!! Bêdzie hala sportowa w Chudku!!! Bêdzie bie¿nia tartanowa w Kadzidle!!!

.: Powstaje film o "Roju" – str. 13 Na terenie naszej gminy by³y krêcone zdjêcia do filmu fabularnego o jednym z ¿o³nierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, bohaterskim Mieczys³awie Dziemieszkiewiczu "Roju"

.: Wojewoda Koz³owski wspomóg³ gminne szko³y!!! – str. 14

Z nadziej¹ na Wasze m¹dre dorastanie, Dariusz £ukaszewski Wójt Gminy Kadzid³o

Jacek P³oski Przewodnicz¹cy RadyGminy

.: Ku czci oriar Katynia – str. 14 14 kwietnia uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Wachu przygotowali uroczystoœæ ku czci Polaków wymordowanych 70 lat temu w Katyniu, a tak¿e ofiar tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleñsku

.: Prezentacje szkó³ – str. 16 Szko³a Podstawowa w Gleba

www.kadzidlo.pl


Poezja Karoliny Lis

Tak ma³o o niej wiemy przychodzi i zanim siê obejrzymy odchodzi jak lato gor¹ca potem siê wypala i zostawia w nas tylko wspomnienia. A kiedy odejdzie przenosi nas w œwiat ca³kiem inny i œwie¿y. Potem coraz bardziej budzi têsknotê za drug¹ osob¹ ale w g³êbi jest piêkna gdy siê w ni¹ naprawdê wierzy. Wreszcie na staroœæ powraca otula nas œniegiem bajkowym do snu i wtedy ju¿ wiemy co to mi³oœæ mi³oœæ namiêtna i gor¹ca mi³oœæ bez której ka¿dy z nas zamarza bo mi³oœæ to ciep³y szal bez którego nie przetrwasz ¿adnej zimy...

Karolina Lis jest uczennic¹ Zespo³u Szkó³ w Chudku. Prezentowany Pañstwu utwór zosta³ nagrodzony w Gminnym Konkursie "Turniej jednego wiersza".

Bezp³atny Kwartalnik Gminy Kadzid³o ISSN 1898-3693

Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzid³o, tel (0-29) 7618016 Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29) 7642639

www.kadzidlo.pl


Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kadzid³o Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z pozyskaniem kolejnych œrodków unijnych, przedstawiam uzupe³nione sprawozdanie finansowe. Gmina Kadzid³o pozostaje jedn¹ z najaktywniejszych gmin w pozyskiwaniu pieniêdzy unijnych. W³aœnie teraz rozstrzygamy najwa¿niejsze przetargi, które bêd¹ decydowa³y o wizerunku gminy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace nad modernizacj¹ i budow¹ kanalizacji w Kadzidle po³¹czone z rozbudow¹ sieci wodoci¹gowej. W lipcu rozpocznie siê budowa boisk w Czarni, Dylewie, Wachu, Chudku, bie¿ni tartanowej w Kadzidle, obiektu sportowego „Orlik” w Kadzidle oraz hali sportowej w Chudku. Trwaj¹ prace remontowe œwietlicy wiejskiej w Golance, remizy w Kuczyñskich oraz Domu Kultury w Chudku. Przygotowujemy przetarg na budowê wodoci¹gu po³udniowego, który zapewni wodê z sieci mieszkañcom Brzozówki, Chudka, Gleby, Kierzka, Piaseczni, kolonii Dylewa i Kadzid³a. Ta inwestycja, dziêki pozyskanym pieni¹dzom unijnym, ruszy wiosn¹ 2011 roku. Pozyskaliœmy pieni¹dze na rozbudowê kadzidlañskiej oczyszczalni œcieków oraz budowê stacji uzdatniania wody w Kadzidle. S¹ to inwestycje prze³omowe, dziêki którym nasza gmina stanie siê w przeci¹gu kilku lat gmin¹ prawdziwie nowoczesn¹. W latach kolejnych znacz¹ce inwestycje trafi¹ do pó³nocnej czêœci gminy, do Wachu, Jazgarki, Klimk, Krobi, Rososzy, Todzi, Czarni, Brzozowej, Gral. Miejscowoœci te zostan¹ objête projektem wodoci¹gowym po³¹czonym z budow¹, przy gospodarstwach indywidualnych, oczyszczalni przydomowych. Dziêki pozyskanym œrodkom bud¿et Gminy Kadzid³o wyniós³ w roku 2010 blisko 40 000 000 z³otych. Warto przypomnieæ, ¿e bud¿et gminny w roku 2006 siêgn¹³ sumy ok. 25 000 000 z³otych. Tak znacz¹cy nap³yw pieniêdzy pozwala prowadziæ zrównowa¿on¹ politykê gospodarcz¹ oraz systematycznie prowadziæ kolejne przedsiêwziêcia. Nie podnosimy podatków. Nie zamykamy szkó³. Pomimo ni¿u demograficznego nie zwalniamy nauczycieli, maj¹c szczere przekonanie, ¿e nauka w klasach mniej licznych ma najg³êbszy sens i przyniesie Pañstwu oraz Pañstwa dzieciom owoce w postaci lepszego, pe³niejszego wykszta³cenia, które zwiêkszy szansê naszych uczniów w szko³ach œrednich, na studiach oraz, w przysz³oœci, na rynku pracy. Organizujemy prace publiczne na niespotykan¹ dot¹d skalê, dostrzegaj¹c w tym szansê nie tylko na zatrudnienie wielu osób ale tak¿e na skuteczne przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Rozpoczêliœmy tak¿e prace nad dwoma kolejnymi, bardzo wa¿nymi przedsiêwziêciami kanalizacj¹ w Dylewie, Jeglijowcu i Kuczyñskich oraz gminnym programem utylizacji azbestu, który to program pozwoli na dofinansowanie zmiany dachów w domach jednorodzinnych, poprzez dop³aty do zdjêcia i unieszkodliwienia eternitu. Program ten ma szansê ruszyæ w roku 2011. Kanalizacja w Dylewie, Jeglijowcu oraz Kuczyñskich zostania zbudowana w latach 2015-16. Mam odwagê prosiæ Pañstwa o cierpliwoœæ. Trudno w przeci¹gu kilku lat naprawiæ wszystkie drogi, zbudowaæ wszêdzie wodoci¹gi i kanalizacjê, uzupe³niæ braki w infrastrukturze sportowej. Te zadania trwaj¹ zwykle d³ugo. Rzecz¹ najwa¿niejsz¹ pozostaje fakt pozyskania pieniêdzy, które ju¿ mamy pozyskane. Prowadz¹c wielkie inwestycje nie zapominamy o sferze symbolicznej. Odnowiliœmy w³aœnie pomnik kadzidlañski „Bia³y Krzy¿”, po³o¿ony przy Banku Spó³dzielczym. Na froncie pomnika zosta³a umieszczona granitowa tablica z dziêkczynnym napisem poœwiêconym Kurpiom, ich tradycji i mi³oœci do rodzinnej ziemi. Podjêliœmy starania, by Pomnik Szwedzki oraz Kaplica Ostrobramska zwana Dylewsk¹, dwa obiekty budowane przez ksiêdza Mieszkê, trafi³y jeszcze w tym roku do rejestru zabytków. Pozwoli to na generalny remonty Kaplicy i Pomnika w roku przysz³ym, remontu, który zostanie sfinansowany ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego. Na kurpiowskie drogi wracaj¹ tradycyjne kapliczki Chrystusa Frasobliwego, œw. Rocha, œw. Jana, które pozostaj¹ pod opiek¹ wspólnot wiejskich. W przeci¹gu kilku lat fundowaliœmy sztandary Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dylewie, szko³om w Chudku, Wachu i Jazgarce. We wrzeœniu odbêdzie siê uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru Gminy Kadzid³o, który obecnie jest ju¿ wykonywany. Dziêki znakomitej wspó³pracy z Panem Jackiem Koz³owskim, wojewod¹ mazowieckim, odnowiliœmy i odnawiamy kolejne cmentarze wojenne po³o¿one na terenie gminy w Piaseczni, Wachu, Jazgarce. Mam nadziejê, ¿e to upominanie siê o Pamiêæ, o Polskê, o tradycjê i historiê Kurpiów, znajduje Pañstwa uznanie i traktowane jest jako nasza wspólna powinnoœæ wobec naszych Przodków oraz naszej Ojczyzny.

www.kadzidlo.pl


Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kadzid³o Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne za lata 2007–2009 oraz pierwszy kwarta³ 2010 roku. Zad³u¿enie na koniec roku 2009 wynios³o 33 %.

1. Pieni¹dze pozyskane z ró¿nych Ÿróde³: ! Kanalizacja sanitarna Kadzid³o – centrum i osiedle Podtatrze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹g w Kadzidle – 11 917 782 z³. ! Wodoci¹g Brzozówka–Chudek–Gleba–Kierzek–Piasecznia–kolonie Dylewa–kolonie Kadzid³a – 7 200 000 z³. ! Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzid³o (dom wiejski w Chudku, œwietlice wiejskie w Golance i Kuczyñskich – 1 800 000 z³. ! Budowa bazy sportowej: cztery boiska wielofunkcyjne w Dylewie, Chudku, Wachu, Czarni, hala sportowa w Chudku, bie¿nia tartanowa w Kadzidle – 7 400 000 z³. ! Inwestycje drogowe – 2 713 746 z³. ! Opieka socjalna (programy unijne) – 216 493 z³. ! Opieka socjalna (zakup busa) – 114 500 z³. ! Oœwiata (stypendia dla uczniów) – 892 357 z³. ! Oœwiata ( zajêcia pozalekcyjne) – 101 383 z³. ! Oœwiata ( zakup podrêczników dla uczniów) – 173 700 z³. ! Oœwiata ( remonty, monitoring, wyposa¿enie) – 234 233 z³. ! Ochotnicza Stra¿ Po¿arna (wyposa¿enie, samochód) – 223 078 z³. ! Ekologia (oczyszczalnie przydomowe) – 200 000 z³. ! Sport (stadion w Kadzidle, „Orliki” w Dylewie i Kadzidle ) – 14 000 000 z³. ! Kultura (gminne przedsiêwziêcia kulturalne, wyposa¿enie, œwietlica) – 450 378 z³. ! Odszkodowania za szkody suszowe –6 63 000 z³. ! Gospodarka komunalna (waga, samochód) – 57 000 z³. W sumie, w latach 2007–2010 uda³o nam siê pozyskaæ, z ró¿nych Ÿróde³, ok. 35 000 000 z³otych, co lokuje nas poœród najaktywniejszych Gmin powiatu ostro³êckiego.

2. Najwa¿niejsze inwestycje (wydatki): ! Drogi (gminne oraz powiatowe wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o): d³ugoœæ nawierzchni asfaltowej zbudowanej na terenie Gminy Kadzid³o w latach 2007–2009 wynios³a 30 kilometrów. Gmina samodzielnie wykona³a 16 kilometrów dróg asfaltowych – ok. 6 000 000 z³. Wartoœæ tych inwestycji wynios³a 10 000 000 z³. ! Ci¹gi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi (gminne oraz powiatowe, wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o): wartoœæ wykonanych prac – 1 000 000 z³. ! Obiekt sportowy „Orlik” w Dylewie – 1 511 825 z³. ! Budowa i wyposa¿enie œwietlicy w Strza³kach – 257 464 z³. ! Hala sportowa w Dylewie – 3 066 563 z³. (inwestycja realizowana w latach 2001-08, wydatki w poszczególnych latach: lata wczeœniejsze – 147 861z³; 2006 – 927 678 z³; 2007 – 1 005 962 z³; 2008 – 985 060 z³.). ! Remiza stra¿acka w Kadzidle – 1 881 480 z³. ! Remont stadionu w Kadzidle wraz z renowacj¹ – 122 000 z³. ! Utrzymanie dróg ¿wirowych – 466 000 z³. ! Budowa i modernizacja linii oœwietleniowych – 220 000 z³. ! Budowa dróg ¿wirowych – 104 000 z³. ! Oœwiata (pomoce szkolne, wyposa¿enie, remonty) – 810 000 z³. ! Budowa 22 oczyszczalni przydomowych – 221 702 z³.

www.kadzidlo.pl


Uzupe³nione sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kadzid³o 3. Przygotowywane wnioski o dofinansowanie: ! Przebudowa drogi gminnej Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz podniesienie bezpieczeñstwa: wartoœæ – 2 569 018 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). ! Przebudowa budynku szkolnego w Piaseczni z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania – ok. 630 000 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). ! Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania – ok. 630 000 z³. realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011) ! Przebudowa stra¿nicy OSP w Krobi z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania – ok. 630 000 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). ! Zagospodarowanie centrum wsi Kadzid³o poprzez budowê parkingów, chodników oraz oœwietlenie ulic: wartoœæ zadania – ok. 600 000 z³otych (zagospodarowanie terenu Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Kadzidle, budowa nowych parkingów przy Oœrodku Zdrowia w Kadzidle oraz stadionie przy ulicy Sportowej, budowa nowego oœwietlenia ulic: ¯o³nierzy Wrzeœnia, Zawadzkiego, Kopernika realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). 4. Najwa¿niejsze, przygotowywane inwestycje drogowe w latach 2010–2014: ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Czarnia–Wyk. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Ruty w Wachu. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Zaparowa w Dylewie. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o–Strza³ki–Piasecznia. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Glebie do rzeki Omulew. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. W¹glewo w Kadzidle. ! Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o–Jazgarka–Wykrot (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Piasecznia–Wach (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wachu – Kolonie: Zabaranie, Tabory i Zamostki: po uregulowaniu szerokoœci pasa drogowego i rozstrzygniêciu problemów w³asnoœciowych. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Dylewa: Pogodnej i Dworskiej ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle na ca³ym osiedlu Podtatrze (po wykonaniu kanalizacji). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle, na ulicy Œwierczewskiego (po wykonaniu kanalizacji). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Siarczej £¹ce. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Chudku (od kol. Rule do drogi powiatowej Dylewo-Chudek). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Grale-Sul (po uregulowaniu spraw w³asnoœciowych oraz po niezbêdnych porozumieniach z Lasami Pañstwowymi). ! Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Brzozówka–Tatary. Szanowni Pañstwo, proszê, w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci o kontakt. Odpowiem na wszystkie pytania, które Pañstwa nurtuj¹ i które do Pañstwa docieraj¹, bez mo¿liwoœci weryfikacji z mojej strony: – telefon do pracy: 29 76 18 016 lub 29 76 18 078 – telefon komórkowy: 606 788 4 20 – e-mail: dariusz.lukaszewski1@wp.pl Szanowni Pañstwo, dziêkujê za wszelk¹ pomoc, okazywan¹ ¿yczliwoœæ i znakomit¹ owocn¹ wspó³pracê. Z wyrazami szacunku Dariusz £ukaszewski

www.kadzidlo.pl


Inwestycje drogowe w latach 2007–2009 Informacja o nowych drogach asfaltowych oraz chodnikach wykonanych w latach 2007–2009 W latach 2007-2009 przyby³o na terenie naszej gminy oko³o 30 kilometrów dróg asfaltowych. Wartoœæ tych inwestycji wynios³a 10 000 000 z³otych. Gmina Kadzid³o samodzielnie wykona³a 16 kilometrów dróg asfaltowych zaœ wspólnie z powiatem ostro³êckim 14 kilometrów. Gmina dofinansowa³a budowê dróg powiatowych kwot¹ 1 500 000 z³. Poni¿ej przedstawiamy inwestycje drogowo-chodnikowe wykonane w latach 2007–2009.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

2007 rok

D³ugoœæ

WartoϾ inwestycji

Œrodki Gminy

Œrodki pozyskane

Budowa ci¹gu pieszo–jezdnego w Kadzidle kol. W¹glewo w pasie drogi krajowej

1330

633 246,16

337 300,00

GDDKiA 295 946,16

Budowa oœwietlenia ci¹gu pieszo –jezdnego w Kadzidle kol. W¹glewo w pasie drogi krajowej

640

54 562,63

54 562,63

Przebudowa ulic Zielonej, Zawadzkiego i Mickiewicza w Kadzidle

1240

426 507,04

226 507,04

Komponent C 200 000,00

Przebudowa ulic Prusa, Psarskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kopernika, Myœliwskiej, Konopnickiej, S³owackiego, Konwy w Kadzidle

1408

469 695,00

469 695,00

Modernizacja mostu w Piaseczni

12

25 000,00

25 000,00

Budowa ci¹gu pieszo-jezdnego w pasie drogi powiatowej w Glebie i Chudku

200

303 126,08

50 000,00

Wykonanie chodnika z kostki brukowej w pasie drogi powiatowej na ul. Sachalin w Dylewie

311

74 808,94

30 000

Przebudowy drogi powiatowej Golanka – Grale – Nasiadki

562

134 975,92

15 000

Nazwa inwestycji

www.kadzidlo.pl


Inwestycje drogowe w latach 2007–2009

2008 rok Nazwa inwestycji

D³ugoœæ

WartoϾ inwestycji

Œrodki Gminy

Œrodki pozyskane

Przebudowa ulic ¯o³nierzy Wrzeœnia i Wiœniowej

860

394 155,65

94 155,65

Komponent C 300 000,00

Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaszkiewicza

315

177 820,30

177 820,30

Przebudowa ul. Akacjowej, Brzozowej, Sosnowej i Œwierkowej

569

222 763,46

222 763,46

Przebudowa drogi Wach–Karaska

3105

1 025 134,14

525 134,14

Komponent J 500 000,00

Przebudowa drogi Czarnia–Szafranki

1150

345 204,28

275 204,28

FOGR 70 000,00

Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie

190

135 782,92

135 782,92

Budowa chodnika wraz z oœwietleniem w Dylewie na Alei Jana Paw³a II

39 820,00

39 820,00

Budowa parkingów w Wachu przy szkole i cmentarzu

77 142,00

77 142,00

280

60 344,83

60 344,83

2 717 367,93

750 000,00

Przebudowa ul. Pogodnej w Dylewie Przebudowa drogi powiatowej Golanka–Nasiadki

1300

Przebudowa drogi powiatowej Brzozówka–Szafarnia

2229

Przebudowa drogi pow. Kadzid³o –Piasecznia– Gleba

4750

Przebudowa drogi Sul–Grale

400

Budowa chodnika w pasie drogi pow. Dylewo–Jeglijowiec

250

Budowa chodnika w pasie drogi powiat. Chudek–Gleba

470

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Inwestycje drogowe w latach 2007–2009

2009 rok

D³ugoœæ

WartoϾ inwestycji

Œrodki Gminy

Œrodki pozyskane

Przebudowa ul. ¯ytniej w Kadzidle

1750

771 600,23

395 322,23

Bud¿et Pañstwa 376 278,00

Przebudowa ul. Wes., Wsp., Szkolnej, Mon., do Przedszkola w Kadzidle

708

368 806,83

368 806,83

Przebudowa drogi w Glebie

550

152 541,66

92 541,66

Przebudowa ul. Chabrowej w Dylewie

400

114 224,90

114 224,90

Przebudowa drogi Czarnia–Wyk

500

167 095,50

102 095,50

FOGR 65 000,00

Przebudowa drogi Wach Karaska kol. Ruty

1035

362 058,40

69 258,40

Komponent C 292 800,00

Przebudowa drogi powiatowej Dylewo–Obierwia

1800

895 877,97

365 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Podgórze–Karaska–Kierzek

4200

996 020,04

400 000,00

fot. Archiwum

Nazwa inwestycji

www.kadzidlo.pl

FOGR 60 000,00


Wesele Kurpiowskie – Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – II Œwiatowy Zjazd Kurpiów Wesele Kurpiowskie – Kadzid³o 2010. Zaproszenie oraz informacja. Szanowni Pañstwo, z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mamy zaszczyt zaprosiæ na tegoroczne „Wesele Kurpiowskie” po³¹czone z II Œwiatowym Zjazdem Kurpiów oraz Festiwalem Folklorystycznym. Mamy nadziejê, ¿e trwaj¹ca od jesieni ubieg³ego roku praca zaowocuje znakomitym widowiskiem. Najwy¿szy Patronat nad „Weselem Kurpiowskim” sprawuj¹ minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza³ek Województwa Mazowieckiego. Na œlubnym kobiercu stan¹ Katarzyna Sobiech z Kadzid³a oraz Karol Symonowicz z Warszawy. Naszymi Goœæmi bêd¹ Gruzini, Macedoñczycy, Serbowie oraz Nepalczycy z dalekiej Azji. Dok³adamy wszelkich starañ, by to ogromne przedsiêwziêcie jak najmniej obci¹¿a³o bud¿et gminny. Pomimo kryzysu oraz z³ej sytuacji wiêkszoœci firm uda³o nam siê pozyskaæ od sponsorów ponad 100 000 z³otych. Pieni¹dze te przeznaczamy na sfinansowanie koncertów Lady Pank, Czerwonych Gitar oraz przygotowanie poczêstunku dla naszych Goœci. Spoœród najwiêkszych sponsorów tegorocznego „Wesela” nale¿y wymieniæ Zak³ad Torfowy Karaska, Roberta Kamiñskiego, Przedsiêbiorstwo Budownictwa Komunalnego, Browar ¯ubr, Zak³ad „Sizer”, PZU SA PZU ¯ycie, SM „Ostro³êka”, PRDM "Ostrada", SANPROD, BS Kadzid³o. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na „Wesele Kurpiowskie”.

18 czerwca – II Œwiatowy Zjazd Kurpiów Koœció³ Parafialny pw. Ducha Œwiêtego w Kadzidle 12.00 Koncert fortepianowy muzyka Chopina; Msza Œwiêta w intencji Kurpiów; Z³o¿enie kwiatów na Grobie Ks. Mieczys³awa Mieszki Ulica Koœciuszki w Kadzidle 15.30 Koncert Pañstwowego Zespo³u Pieœni i Tañca im. T. Sygietyñskiego MAZOWSZE 17.00 Spotkanie panelowe w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle Odczyt prof. Jerzego Rubacha „Dialekt kurpiowski szans¹ na odrodzenie kulturalne Kurpiowszczyzny”; Promocja tomiku Krystyny £aszczych „Wieczernik”. 18.00 Koncert inauguracyjny Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 21.00 Koncert Kapeli Kurpiowskiej z £om¿y

fot. Archiwum

19 czerwca – Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle 15.00 Oficjalne otwarcie Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego * Zespó³ Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej – Polska * KUD ILINDEN – Macedonia * Zespó³ Tañca Ludowego POZNAÑ AWF – Polska * EVEREST NEPAL CULTURAL GROUP – Nepal * Zespó³ Folklorystyczny FOLUSZ z Giedlarowej – Polska * KUD GUSLE – Serbia 19.00 Koncert Zespo³u GRONICKI 20.00 Zabawa weselna Zespó³ OSKAR

20 czerwca – Wesele Kurpiowskie

fot. Archiwum

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle 11.00 Odczytanie Komunikatu Rady Artystycznej MFF i wrêczenie nagród Wybiór do œlubu – widowisko weselne w wykonaniu Zespo³u Folklorystycznego „Kurpianka - Cepelia” z udzia³em autentycznej pary m³odej Koœció³ pw. Ducha Œwiêtego w Kadzidle 12.00 Msza œw. w Koœciele Parafialnym pw. Ducha Œw. w Kadzidle Œlub Katarzyny Sobiech panny z Kadzid³a i Karola Symonowicza kawalera z Warszawy 13.00 Uroczysty korowód weselny ulicami Kadzid³a Zagroda Kurpiowska w Kadzidle 13.30 Powrót od œlubu, ¿yczenia dla Pary M³odej, oczepiny, obtañcówka, cd. widowiska weselnego 15.00 Koncert Galowy Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 19.00 Koncert grupy CZERWONE GITARY 21.00 Koncert Zespo³u LADY PANK

www.kadzidlo.pl


RykoŸIsko 2010

III Przegl¹du Kapel Rockowych „RykoŸlsko” Kadzid³o, 13 VI 2010 Przegl¹d rozpocznie siê o godzinie 11.00. Próby z akustykiem rozpoczn¹ siê o godzinie 8.00. Zespo³y, które zosta³y zakwalifikowane do przegl¹du: CLITORIS z Krakowa; BADMAMAJAMA z Czerniejewa; The T.H.E. z Ostródy; TERAPIA z Bielska-Bia³ej; FIRE FLOWER z Kielc; 6 TRAINERS z Cieszyna; MADBEE z Ostro³êki/£om¿y; N.I.F. z Suwa³k; THE GHOST z Gostynia; MICROTOWN z Czy¿ewa; PANTA KOINA z Lublina; PURPURE DRAPE z Rybnika/Havirova; OBUWIE z Tucholi; THE WIFEBEATERZ z Poznania; DNA z £om¿y; DNA HAS CHANGED IN MECHANICAL NETWORK ze Szczytna; DESTYLAT z Ostro³êki; OF NO AVAIL z Olsztyna; WILD SPIRIT z Ostro³êki; ALTER z Gorzowa Wielkopolskiego; CROPLA z Knurowa; MEM z Lubartowa; THE BARDONS z Olsztyna; STARVIN' MARVIN z Knurowa; WYWALILI NAS Z GARA¯U z Huty D¹browy; FRAGNATIC z Dzier¿oniowa; MORON z Wo³omina; C7 BAND z Dzia³dowa; T-BOX z Gi¿ycka/Wêgorzewa; ROLLER COASTER z Rypina; PRZEJAZD TECHNICZNY; OFF THE CUFF z Grudzi¹dza; KRAVAT z Warszawy; ZIELONE LUDKI z Dzia³dowa; THE BAND STARGARD ze Stargardu Szczeciñskiego; SPIN z Tucholi; MEAN MACHINE z Tarnowa Podgórza; FRACTAL z Radomia; ASTERIA z Elbl¹ga; FREETOWN z Chybia; DASH z Pszowa; ULTRAMAGENTA z Warszawy. GO ŒC I NN

IE W

YST ¥PI CO OR ¥: TR A P NSS EXD ISC O

fot. Archiwum

: ZD A A I GW K ONE JEL

Patronat medialny: www.moja-ostroleka.pl; Rozg³oœnia Radiowa Radio „OKO”; Polskie Radio Olsztyn; Tygodnik Ostro³êcki. Organizatorzy:Wójt Gminy Kadzid³o oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Przegl¹d odbêdzie siê w dniu 13 czerwca 2010 roku w Kadzidle.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy

fot. Archiwum

Nowy samochód dla kadzidlañskich policjantów Dziêki wzorowej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a Komend¹ Miejsk¹ Policji, trafi³ do kadzidlañskich policjantów, nowy Fiat Ducato. Samochód, który kosztowa³ 120 000 z³otych, przekaza³ do Kadzid³a Janusz Pawelczyk, Komendant Miejski Policji, podkreœlaj¹c, ¿e Gmina Kadzid³o pozostaje niezawodnym uczestnikiem wiêkszoœci przedsiêwziêæ podejmowanych przez Policjê. Gratulujemy kadzidlañskim policjantom. Dziêkujemy Panu Komendantowi Januszowi Pawelczykowi za tak ciep³¹ ocenê dotychczasowej wspó³pracy oraz tak mi³e wyró¿nienie. Przypomnijmy, ¿e w ostatnich trzech latach Gmina Kadzid³o zosta³a wyposa¿ona w nowoczesn¹ karetkê, samochody dla opieki spo³ecznej oraz Gospodarki Komunalnej, busa do przewozu dzieci oraz œmieciarkê marki "Scania". 12 marca, samochód poœwiêci³ Ksi¹dz Dziekan Marian Niemyjski. "M³odzie¿ zapobiega po¿arom" 12 marca odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿ zapobiega po¿arom". Uczeñ kl. VI Szko³y Podstawowej w Czarni Wojciech Orzo³ek zaj¹³ I miejsce i tym samym zakwalifikowa³ siê do etapu wojewódzkiego w Siedlcach. Pani Krystynie Kania – nauczycielce SP w Czarni sk³adamy serdeczne podziêkowanie za przygotowanie ucznia, natomiast Wojtkowi gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów coraz nowoczeœniejszy!!! Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupi³ kolejne urz¹dzenia: belownicê i wózek transportowy. Unowoczeœni¹ one obs³ugê Punktu oraz u³atwi¹ przygotowanie odpadów do transportu. Te niezwykle po¿yteczne zakupy wspar³, kwot¹ 18 000 z³otych, Powiatowy Urz¹d Pracy. Gratulujemy Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu oraz wszystkim pracownikom. Dziêkujemy Panu Jackowi Ma³kowskiemu, dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy, za wzorow¹ wspó³pracê oraz ¿yczliwoœæ. fot. Archiwum

Dziêkujemy Panu Wojewodzie Jackowi Koz³owskiemu za ¿yczliwoœæ i stale podkreœlan¹ sympatiê do Kurpiów.

Mamy kolejnego "Orlika"!!! Gmina Kadzid³o pozyska³a 666 000 z³otych na budowê "Orlika", nowoczesnego obiektu sportowego, który powstanie jeszcze w tym roku. 333 000 z³otych przeka¿e Gminie Marsza³ek Województwa Mazowieckiego. Tyle samo otrzymamy od Ministra Sportu. Dziêki ¿yczliwoœci Starosty Stanis³awa Kub³a obiekt zostanie zlokalizowany na dzia³ce, która zostanie przekazana Gminie Kadzid³o w u¿ytkowanie. Samorz¹d powiatowy zobowi¹za³ siê do dofinansowania tej po¿ytecznej inwestycji. Przypomnijmy, ¿e to ju¿ drugi "Orlik", który trafi do Gminy Kadzid³o. Poprzedni znajduje siê w Dylewie. Dziêkujemy za okazan¹ nam ¿yczliwoœæ.

Akcja Oddawania Krwi w CKK w Kadzidle 27 marca w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odby³a siê Akcja Oddawania Krwi zorganizowana przez Kurpiowski Klub Honorowych Dawców Krwi. Uczczono ofiary tragedii smoleñskiej 14 kwietnia uroczyst¹ sesj¹ Rady Gminy, z³o¿eniem wieñców, Msz¹ Œwiêt¹ uczcili mieszkañcy Kadzid³a oraz wszystkich gminnych wsi Pamiêæ Ofiar katastrofy w Smoleñsku. Przed Pomnikiem Or³a Bia³ego uczniowie gimnazjum odczytali nazwiska tragicznie zmar³ych. Wieñce z³o¿y³y w³adze samorz¹dowe, radni, so³tysi, delegacje szkó³, zak³adów pracy, policji, jednostek organizacyjnych. Wójt Dariusz £ukaszewski, wspominaj¹c Parê Prezydenck¹ oraz pozosta³ych Zmar³ych, prosi³ o najg³êbsz¹ refleksjê. Mszê Œwiêt¹ poprowadzi³ Ks. Dziekan Marian Niemyjski. W homilii nawi¹za³ do niezwykle skomplikowanych losów naszej Ojczyzny, symbolizowanych przez Katyñ, ponure lata wojny i wybijanie siê na niepodleg³oœæ. Uczniowie recytowali wiersze. Orkiestra parafialna znakomicie podkreœli³a powagê chwili. Apolonia Nowak zaœpiewa³a niezwykle wzruszaj¹c¹ pieœñ o przemijaniu. fot. Archiwum

Umowa na dylewsk¹ "schetynówkê" podpisana!!! 9 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego, wojewoda Jacek Koz³owski oraz wójtowie gmin podpisali umowy na wykonanie dróg asfaltowych. Gmina Kadzid³o by³a jednym z beneficjentów, zaœ podpisana umowa tyczy³a remontu generalnego drogi w Dylewie, po³o¿onej na kolonii Zaparowa. Droga o d³ugoœci 1810 metrów zostanie wyasfaltowana, poszerzona, wzbogacona o zatokê autobusow¹ oraz bariery ochronne na przepuœcie. Przypomnijmy, ¿e w ostatnich trzech latach w Dylewie przyby³o kilka dróg asfaltowych. Gmina samodzielnie wyasfaltowa³a ulice: Pogodn¹ (280 m), Chabrow¹ (400 m), Krótk¹ i Wodn¹ (190 m). Dziêki wspólnej inwestycji powiatu i Gminy Kadzid³o powsta³a nowoczesna, asfaltowa droga Dylewo-Obierwia, licz¹ca na terenie Gminy 1800 m. W sumie Dylewo wzbogaci siê, po zakoñczeniu budowy wspomnianej "schetynówki" o blisko 4500 m nowych dróg asfaltowych.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Absolutorium dla wójta!!! 20 kwietnia odby³a siê w Urzêdzie Gminy w Kadzidle sesja absolutoryjna. Radni, wiêkszoœci¹ g³osów, przyjêli sprawozdanie z wykonania, przez wójta Dariusza £ukaszewskiego, bud¿etu za rok 2009. Prawid³owe zarz¹dzanie, blisko 30 000 000 bud¿etem, potwierdzi³y komisje rewizyjna, rolnictwa, kultury oraz bud¿etowa. Podczas sesji absolutoryjnej 10 radnych g³osowa³o za udzieleniem wójtowi absolutorium, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. Wójt, dziêkuj¹c za udzielenie absolutorium, podkreœli³, ¿e warto cieszyæ siê ze wspólnych osi¹gniêæ. Gmina Kadzid³o pozyska³a w tej kadencji blisko 35 000 000 z³otych. Œrodki te bêd¹ wykorzystywane do roku 2013, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie skanalizowanie Kadzid³a, budowa wodoci¹gu na po³udniu gminy, rozbudowa oczyszczalni œcieków, budowa stacji uzdatniania wody, budowa nowoczesnej bazy kulturalnej i sportowej. Zad³u¿enie na koniec roku 2009 wynios³o 33%.

fot. Archiwum

Nagrody w konkursie plastycznym OSP wrêczone 20 kwietnia podczas posiedzenia Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Kadzidle wrêczono nagrody (ufundowane przez Wójta Gminy) oraz dyplomy w konkursie plastycznym pod has³em: WIATR, WYPADEK, OGIEÑ, WODA – STRA¯AK ZAWSZE RÊKÊ PODA. Pomnik na Szwedzie oraz Kaplica Dylewska bêd¹ odnowione Dwa charakterystyczne obiekty Kadzid³a, które wyraŸnie nadkruszy³ z¹b czasu bêd¹ odnowione. Pomnik Szwedzki oraz Kaplica Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, zwana Kaplic¹ Dylewsk¹, jeszcze w tym roku maj¹ szansê trafiæ do rejestru zabytków. W Urzêdzie Gminy trwaj¹ w³aœnie prace dokumentacyjne, które umo¿liwi¹ zakoñczenie procedury rejestracyjnej. Dziêki temu ju¿ w roku przysz³ym bêd¹ mog³y siê rozpocz¹æ prace renowacyjne oraz kapitalny remont. Status zabytku u³atwi siêgniêcie po pieni¹dze zewnêtrzne gwarantuj¹ce szeroki zakres prac remontowych. Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzid³o Przedstawiamy zdjêcia z realizacji zadania pod nazw¹ "Budowa bazy kulturalnej szans¹ na rozwój turystyki na KurpiowszczyŸnie", które obejmuje wykonanie: budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku; budynku Œwietlicy Wiejskiej w Golance oraz budynku OSP w Kuczyñskich. Czêœæ œrodków pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a wiêc: ca³kowita wartoœæ projektu to: 2 369 240,00 z³, z czego 1 799 911,62 z³ to wk³ad Unii Europejskiej. fot. Archiwum

CHUDEK

GOLANKA

KUCZYÑSKIE

www.kadzidlo.pl

Sztandar dla Gminy Kadzid³o Gmina Kadzid³o wkrótce cieszyæ siê bêdzie ze sztandaru. Z inicjatywy wójta Dariusza £ukaszewskiego powsta³ Honorowy Komitet, w sk³ad którego weszli samorz¹dowcy, duchowni, kierownicy jednostek organizacyjnych, so³tysi, szefowie Policji oraz Komendant Gminny OSP. Sztandar zostanie poœwiêcony we wrzeœniu. Obecnie powstaje projekt sztandaru, który wykorzysta tradycyjne detale heraldyczne oraz elementy nawi¹zuj¹ce do tradycji kurpiowskiej. Ponad 7 milionów z³otych dla Gminy Kadzid³o!!! Bêd¹ boiska wielofunkcyjne w Wachu, Dylewie, Czarni, Chudku!!! Bêdzie hala sportowa w Chudku!!! Bêdzie bie¿nia tartanowa w Kadzidle!!! Znakomite wiadomoœci nap³ynê³y z Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Programów Unijnych. Dzia³anie 7.2, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zosta³o rozstrzygniête i oczekuje jedynie na uchwa³ê Zarz¹du Województwa Mazowieckiego. Wójt Dariusz £ukaszewski podpisa³ umowê akceptuj¹c¹ przyznane Gminie Kadzid³o pieni¹dze na budowê czterech boisk wielofunkcyjnych, hali sportowej oraz pe³nowymiarowej bie¿ni tartanowej. Hala powstanie w Chudku. Boiska tak¿e w Chudku oraz w Dylewie, Czarni, Wachu. Bie¿nia tartanowa zostanie zbudowana w Kadzidle i bêdzie jednym z kolejnych etapów rozbudowy stadionu kadzidlañskiego. Wartoœæ ca³ego zadania wyniesie 8 700 000 z³otych. Unijne dofinansowanie to ponad 7 400 000 z³otych. Przypomnijmy, ¿e w tej kadencji powsta³ dylewski "Orlik". Kolejny powstanie jeszcze w tym roku w samym Kadzidle. Przed rokiem oddano do u¿ytku halê w Dylewie, zaœ dwa lata temu wyremontowano stadion w Kadzidle, gdzie powsta³y nowe trybuny zaœ murawa zosta³a poddana gruntownej renowacji. Po tegorocznych inwestycjach Gmina Kadzid³o bêdzie mog³a siê cieszyæ z jednych z najnowoczeœniejszych obiektów sportowych w tej czêœci Mazowsza. W sumie Gmina Kadzid³o pozyska³a, z ró¿norodnych Ÿróde³, blisko 35 000 000 z³otych. Obecnie trwa procedura przetargowa na budowê kanalizacji w Kadzidle, która obejmuje równie¿ rozbudowê oczyszczalni œcieków. Remontowane s¹ trzy œwietlice wiejskie w Chudku, Kuczyñskich oraz Golance. Trwaj¹ przygotowania do og³oszenia przetargu na budowê wodoci¹gu Brzozówka-Chudek-Gleba-KierzekPiasecznia wraz z budow¹ stacji uzdatniania wody w Kadzidle. W latach 2007-2009 powsta³o 30 kilometrów nowych dróg asfaltowych, z czego Gmina samodzielnie wykona³a 16 kilometrów zaœ pozosta³e, wykonywane przez Powiat, dofinansowa³a kwot¹ 1 500 000 z³otych. W latach nastêpnych powstanie w Kadzidle nowoczesny kort tenisowy. Gmina przyst¹pi³a do projektowania kanalizacji w Dylewie, Kuczyñskich i Jeglijowcu. Wkrótce zostan¹ z³o¿one wnioski na odnowê œwietlic wiejskich w Tatarach, Piaseczni oraz Krobi. Przygotowywany jest te¿ program, który umo¿liwi w przysz³ych latach dofinansowanie wymiany poszyæ eternitowych (zdjêcie eternitu oraz jego utylizacja) z budynków prywatnych.


Nowiny kulturalne

Natalia Barabanszczykowa w Kadzidle 7 marca w Gminnej Bibliotece publicznej w Kadzidle odby³ siê koncert poetycko-muzyczny Natalii Barabanszczykowej, mo³dawskiej kompozytorki, œpiewaczki i poetki. Pani Natalia zaprezentowa³a w³asne utwory muzyczne oraz stworzy³a melancholijny nastrój recytuj¹c swoje wiersze, a wszystko to dedykuj¹c paniom fot. Archiwum z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet Samorz¹d województwa mazowieckiego ceni kulturê!!! Samorz¹d województwa mazowieckiego od lat sprawuje mecenat nad kultur¹ kurpiowsk¹. W tym roku uznanie zyska³y dwa przedsiêwziêcia kulturalne, które w czerwcu oraz wrzeœniu odbêd¹ siê w Kadzidle. "Wesele Kurpiowskie" zosta³o dofinansowane kwot¹ 10 000 z³otych, zaœ bud¿et "Niedzieli Kadzidlañskiej" powiêkszy siê o 8000 z³otych. Dziêkujemy za ¿yczliwoœæ oraz coroczne, systematyczne wspieranie przedsiêwziêæ kulturalnych.

fot. Archiwum

Jan Witkowski w bibliotece 24 marca, w bibliotece w Kadzidle odby³o siê spotkanie z himalaist¹ i podró¿nikiem – Janem Witkowskim. Wysokie szczyty Himalajów, mroŸne po³acie syberyjskie, dzikie obszary amazoñskiej d¿ungli, spalona s³oñcem pustynia, wizyta poœród nomadów i wiele, wiele innych niedostêpnych, a czêsto nieprzyjaznych dla cz³owieka zak¹tków œwiata, to cele podró¿y Janka Witkowskiego. Podró¿nik opowiada³ o Manaslu – Górze Ducha, oœmiotysiêczniku w Nepalu, a tak¿e o kulturze i tradycji nepalczyków.

Polska Opera Kameralna w Kadzidle!!! Artyœci Opery Kameralnej: Ma³gorzata Kuliñska, Kazimierz Kowalski, Andrzej Niemierowicz i Andrzej M. Jurkiewicz goœcili 2 maja w Kadzidle. Œpiewacy dali piêkny koncert w Koœciele pw. Œw. Ducha, wyœpiewuj¹c najpiêkniejsze polskie arie operowe. Dziêkujemy ks. Proboszczowi Marianowi Niemyjskiemu za goœcinnoœæ. Koncert odby³ siê dziêki finansowemu wsparciu ze strony Ministerstwa Rolnictwa, powiatu ostro³êckiego oraz gminy Kadzid³o "Biblioteczka Kurpiowska", t. 6 Ponad 9000 pocztówek promuj¹cych rêkodzie³o kurpiowskie ukaza³o siê w serii "Biblioteczka Kurpiowska". Wszyscy twórcy prezentuj¹ swoje osi¹gniêcia na oddzielnych pocztówkach, przygotowanych w starannie dobranych obwolutach oraz indywidualnych zestawach. Pocztówki mo¿na otrzymaæ w Galerii Kurpiowskiej. Pocztówki s¹ ju¿ opatrzone nazwami zapisanymi wedle systemu opracowanego przez Prof. Jerzego Rubacha. Tê unikatow¹ kolekcjê przygotowa³a cieszyñska "Pracownia na Pastwiskach" Marcina i Moniki ¯erañskich. Autorami zdjêæ s¹: Sylwester Marchewka, Jadwiga NiedŸwiedzka, Micha³ Bogdañski, Grzegorz Parzych, Kamil ¯bikowski, Jan Wiœniowolski. Dziêkujemy za pomoc. VII Dni Ziemi w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" oraz twórcy ludowi z naszej gminy reprezentowali nasz region na VII Dniach Ziemi w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, które w tym roku poœwiêcone by³y prezentacji walorów Kampinoskiego Parku Narodowego oraz kurpiowskiego i ³owickiego folkloru. W Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim otwarto wystawê wycinanki kurpiowskiej, która zosta³a wypo¿yczona z CKK w Kadzidle. fot. Archiwum

Powstaje film o "Roju" Na terenie naszej gminy w Dylewie oraz Glebie by³y krêcone zdjêcia do fabularnego filmu o jednym z ¿o³nierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, bohaterskim Mieczys³awie Dziemieszkiewiczu "Roju", który walczy³ na Mazowszu, tak¿e na Kurpiach, a¿ do roku 1951, gdy zosta³ zabity przez UB. Film re¿yseruje Jerzy Zalewski. fot. Archiwum

Konstytucja uczczona!!! Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ oraz piêkn¹ akademi¹ przygotowan¹ przez Zespó³ Placówek Oœwiatowych uczczono w Kadzidle kolejn¹ rocznicê uchwalenia Konstytucji Trzeciomajowej. By³y wiersze, pieœni, poczty sztandarowe. Po Mszy zosta³a poœwiêcona przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego tablica granitowa upamiêtniaj¹ca d³ugie, kurpiowskie trwanie, które by³o mo¿liwe, jak zauwa¿y³ wójt Dariusz £ukaszewski, dziêki wierze, kulturze i starannej pamiêci o przodkach. Orkiestra parafialna odegra³a melodie patriotyczne i koœcielne. Ca³oœæ uœwietnili stra¿acy ze wszystkich jednostek gminnych, którym Goœcie z³o¿yli ¿yczenia z okazji stra¿ackiego œwiêta. Tablica nie ma pojedynczych sponsorów. Jej fundatorami s¹ wszyscy mieszkañcy Gminy, ca³a lokalna spo³ecznoœæ, której troska o pielêgnowanie tradycji jest warta szczególnego podkreœlenia.

www.kadzidlo.pl

13


Nowiny oœwiatowe

fot. Archiwum

Wojewoda Koz³owski wspomóg³ gminne szko³y!!! Znakomite wiadomoœci nap³ynê³y z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Wojewoda Jacek Koz³owski wspar³ finansowo gminne szko³y. Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle otrzyma³ 57 000 z³otych na budowê placu zabaw. Szko³y w Dylewie, Chudku, Siarczej £¹ce oraz Glebie otrzyma³y po 6000 z³otych. Pieni¹dze te s¹ przeznaczone na zakup pomocy szkolnych. £¹cznie Gmina Kadzid³o otrzyma³a 81 000 z³otych. Dziêkujemy. Konkurs Wielkanocny w ZPO w Kadzidle Jak co roku w ZPO w Kadzidle Samorz¹d Szkolny zorganizowa³ plastyczno-techniczny Konkurs Wielkanocny. Uczniowie z klas 0-III mieli nastêpuj¹ce zadania do wykonania: Grupy 0 – pisanka (praca zbiorowa); Klasy I – Baranek (format min. A4); Klasy II – Koszyk wielkanocny (forma dowolna); Klasy III – Ozdoba wielkanocna (forma przestrzenna). Konkurs cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem uczniów, a iloœæ i techniki wykonania prac, przeros³y oczekiwania organizatorów. Bardzo trudno by³o oceniæ i wybraæ zwyciêzców. Po burzliwych obradach jury w sk³adzie: Ma³gorzata Bia³czak, Magdalena Gwiazdowska, Beata Nalewajk, Barbara Grala przyzna³o nagrody.

14

www.kadzidlo.pl

fot. Archiwum

Rocznica Zbrodni Katyñskiej w ZPO w Kadzidle 16 kwietnia spo³ecznoœæ uczniowska z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle obchodzi³a 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Uczniowie z du¿ym zainteresowaniem s³uchali o zbrodni, jaka zdarzy³a siê 70 lat temu. Na program uroczystoœci z³o¿y³y siê: monta¿ s³ownomuzyczny w wykonaniu uczniów klas VI-tych i chóru szkolnego oraz pokaz prezentacji multimedialnej "Katyñ – Pamiêtamy". Program przygotowany zosta³ pod kierunkiem nauczycielek: mgr Ewy Bednarczyk (historia) i mgr Danuty Prusaczyk (informatyka), chórem szkolnym dyrygowa³a mgr Natalia Kwaœniewska.

fot. Archiwum

III Gminny Konkurs Ekologiczny 12 marca w Zespole Szkó³ im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku odby³ siê III Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas 0-III pod has³em: "Mi³oœnik Zielonej Ziemi – Przyjaciel Przyrody". W konkursie wziê³o udzia³ 38 uczniów z 9 szkó³ gminy Kadzid³o, którzy po mistrzowsku prezentowali "Modê ekologiczn¹". Zadaniem uczestników by³o wykonanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego. Prezentacja dotyczy³a okazji na jak¹ zosta³ wykonany strój, jego wad i zalet oraz krótkiej charakterystyki materia³ów, z których zosta³ wykonany. Stroje by³y piêkne, bardzo pomys³owe i oryginalne, dlatego komisja nagrodzi³a ka¿dego uczestnika konkursu.

Uroczystoœci w Wachu 14 kwietnia uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Wachu przygotowali uroczystoœæ ku czci Polaków wymordowanych 70 lat temu w Katyniu, a tak¿e ofiar tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleñsku. O godz. 8.30 uczniowie z pocztem sztandarowym ruszyli do pobliskiego koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela, aby wzi¹æ udzia³ we Mszy œw. w intencji ofiar. Po Mszy chór przedstawi³ monta¿ s³owno-muzyczny "Katyñ – w sercu ka¿dego Polaka". Druga czêœæ uroczystoœci dotyczy³a pi¹tej rocznicy œmierci Papie¿a Jana Paw³a II. Po uroczystoœci w koœciele uczniowie, nauczyciele i rodzice zapalili znicze na pobliskim cmentarzu przy g³ównym krzy¿u.

Nowe ogrodzenie w dylewskiej szkole Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Dylewie zyska nowe ogrodzenie. W³aœnie rozpoczê³y siê prace rozbiórkowe. W miejsce zniszczonego ogrodzenia powstanie nowe, dziêki czemu wy³adnieje otoczenie szko³y, ale tak¿e wzroœnie bezpieczeñstwo. Od strony ulicy Szkolnej zostanie zbudowana zatoczka autobusowa. Inwestycja kosztuje 78 000 z³. Prace wykona Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe "Rakoczy" z Ostro³êki, które wygra³o przetarg. fot. Archiwum

Wielkie gratulacje dla Konrada Konrad Rydel, uczeñ Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzy¿anowskiego "Wilka" w Kadzidle, zosta³ laureatem olimpiady przedmiotowej z historii, organizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty. Zwalnia go to z czêœci humanistycznej egzaminu kompetencji i pozwala na wybór dowolnej szko³y w Polsce bez postêpowania rekrutacyjnego. Nauczycielowi historii, Micha³owi Bogdañskiemu, dziêkujemy za przygotowanie ucznia i gratulujemy sukcesu! Wiele gratulacji dla Konrada!


Nowiny oœwiatowe

VI Gminny Konkurs Ekologiczny W Dzieñ Ziemi – 22 kwietnia w Zespole Szkó³ im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku odby³ siê VI Gminny Konkurs Ekologiczny pod has³em "Ziemia jest wielk¹ jab³oni¹". Uczestnikami byli uczniowie z gimnazjów w: Dylewie, Kadzidle i Chudku. Uczestnicy wykazali siê szerok¹ wiedz¹ z zakresu ekologii i ochrony œrodowiska oraz znajomoœci¹ "przyrodniczej" strony twórczoœci Ksiêdza Jana od Biedronki. Nagrody ufundowa³ Wójt Dariusz £ukaszewski, a poczêstunek dla uczestników – Rada Rodziców. Przyznano nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kadzidle II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kadzidle III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Dylewie IV miejsce – Publiczne Gimnazjum w Chudku V miejsce – Publiczne Gimnazjum w Dylewie

fot. Archiwum

"Z Tuwimem weselej" 29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce odby³ siê Gminny Konkurs Recytatorski pod has³em: "Z Tuwimem Weselej" z udzia³em 35 uczniów kl. I-III z 10 szkó³ gminy Kadzid³o.

VII edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Jazgarce odby³o siê uroczyste podsumowanie VII edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazw¹ "Unia bez tajemnic w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym". Rocznica Konstytucji 3 Maja W Zespole Placówek Oœwiatowych w Kadzidle w klasach 0-III odby³a siê uroczysta akademia poœwiêcona 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mali aktorzy œwietnie wczuli siê w odgrywane przez siebie role. Akademiê przygotowali uczniowie z klasy IIc pod kierunkiem pañ Janiny Baku³y i Cecylii Wojciechowskiej. Gimnazjalistki na II miejscu w województwie W ostatnim czasie lekkoatletki z Gimnazjum w Kadzidle udowodni³y, i¿ nie tylko dominuj¹ od wielu lat na arenie powiatowej i miêdzypowiatowej, ale trzeci rok z rzêdu znajduj¹ siê równie¿ w elitarnej czo³ówce województwa mazowieckiego, zdobywaj¹c medale na kolejnych zawodach najwy¿szego szczebla. Po jesiennych eliminacjach miêdzypowiatowych w biegach prze³ajowych, osiem dziewcz¹t z Gimnazjum w Kadzidle (najlepszy wynik w historii szko³y) zosta³o finalistkami wojewódzkimi. Fina³ odby³ siê 30.04.2010 r. w Ciechanowie. Wziê³y w nim udzia³: Natalia Bieñkowska, Ma³gorzata Zera, Klaudia Dobkowska, Katarzyna Œnietka, Alicja Ga³¹zka, Joanna Golan, Hanna Kur, Marta Ruszczyk, zajmuj¹c wysokie pozycje w swoich kategoriach wiekowych. Rewelacyjnie spisa³y siê Natalia Bieñkowska – II miejsce w roczniku 1996 oraz Klaudia Dobkowska – III miejsce w roczniku 1995 (to jedyne medale w kategorii gimnazjalnej z ca³ego regionu ostro³êckiego na tych Mistrzostwach Mazowsza). W Ostro³êce 07.05.2010 r. odby³ siê wojewódzki fina³ sztafet 10x800m. Po kolejnych szczeblach eliminacyjnych z ponad tysi¹ca szkó³ gimnazjalnych Mazowsza na starcie stanê³o 16 najlepszych dru¿yn, a wœród nich dziewczêta z Kadzid³a, które po walce na 8-kilometrowym dystansie zajê³y II miejsce, zostawiaj¹c w pokonanym polu sportowe gimnazja z Warszawy i innych du¿ych miast naszego województwa. Oto lista zawodniczek, które przyczyni³y siê do tego sukcesu: Klaudia Dobkowska, Natalia Bieñkowska, Alicja Ga³¹zka, Martyna Budzi³ek, Aleksandra Dzie³ak, Hanna Kur, Joanna Golan, Ma³gorzata Zera, Katarzyna Œnietka, Martyna NiedŸwiecka, Marta Ruszczyk, Ewelina Sobiech, Aldona Kania. Sk³adamy serdeczne gratulacje dla trenera Zenka Pierzchanowskiego oraz wszystkich dziewczyn. fot. Archiwum

"Dzieñ Ziemi" w ZPO w Kadzidle 23 kwietnia w Zespole Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle odby³a siê akademia z okazji "Dnia Ziemi", któr¹ przedstawi³y klasy 1c i 1d pod kierunkiem nauczycielek: Anny Mielnickiej i Iwony Sobiech. Program zawiera³ inscenizacjê pt. "K³opoty Leœnego Skrzata" oraz przedstawienie teatralne pt. "Czerwony Kapturek", wiersze o ochronie œrodowiska i piosenki o tematyce ekologicznej. Akademiê obejrzeli fot. Archiwum uczniowie tej szko³y z klas 0-III, dzieci z grup przedszkolnych oraz zaproszeni goœcie ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro³êce.

www.kadzidlo.pl


Szko³a Podstawowa w Glebie Trudno dok³adnie okreœliæ, kiedy powsta³a Szko³a Podstawowa w Glebie. Na podst. danych zawartych w ksi¹¿ce H. Maækowiaka ,,Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939”. istnia³a w r. szk. 1925/1926. Uczêszcza³o wówczas 50 uczniów, których uczy³ jeden nauczyciel. Zajêcia odbywa³y siê w wynajêtym lokalu o pow. 28 m2 (jedna sala lekcyjna). Szko³a w Glebie, jak wiêkszoœæ szkó³ na Kurpiach, by³a wówczas jednoklasowa. To oznacza, ¿e sk³ada³a siê z oddzia³u wstêpnego, oddzia³u I, II i III tworz¹cych razem jedn¹ klasê. Natomiast z zachowanych dokumentów z r. szk.1927/28 zgromadzonych przez kierowniczkê szko³y Emiliê Wenderkównê wynika, ¿e ,"Publiczna Szko³a Powszechna w Glebie, gm. Dylewo" funkcjonowa³a ju¿ w roku 1921.

Na podstawie rozmów z mieszkañcami wsi ustali³am, i¿ szko³a o ww. stopniu organizacyjnym przetrwa³a a¿ do 1950 r. (przerwa w czasie II wojny œwiatowej). Organizacja Szko³y Podstawowej w Glebie na przestrzeni nastêpnych lat zmienia³a siê. W latach 1950 –1966 by³a siedmioklasow¹, a w latach 1966–1972 oœmioklasow¹. W tym okresie naucza³o corocznie po 4 nauczycieli, a liczba uczniów wynosi³a od 60 do 76. Nastêpnie szko³a zosta³a przekszta³cona w 4-klasow¹ i istnia³a do czerwca 1979 r. Potem na dwa lata przeniesiono j¹ do Chudka. W roku szkolnym 1981/82 przywrócono jej funkcjonowanie, ale nadal w budynku prywatnym. Marzeniem mieszkañców Gleby by³o zbudowanie budynku szkolnego. Podjête próby, w latach 50 i 80 ubieg³ego wieku, niestety zakoñczy³y siê fiaskiem. Dopiero w lutym 1994 r. na zebraniu wiejskim powo³ano Spo³eczny Komitet Budowy Szko³y w Glebie, którego przewodnicz¹c¹ zosta³a dyr. szko³y Maria Parzych. Po dope³nieniu wszelkich formalnoœci jesieni¹ tego¿ roku rozpoczêto budowê szko³y w czynie spo³ecznym. By³ to bardzo du¿y wysi³ek dla mieszkañców wsi, ale te¿ jedyna mo¿liwoœæ, aby w ogóle ta inwestycja siê rozpoczê³a. Nastêpnie budowê szko³y przejê³a Gmina Kadzid³o i K.O. w Ostro³êce. Prace budowlane i wykoñczeniowe trwa³y do sierpnia 2000 roku. Wtedy to szko³a zosta³a przeniesiona do w³asnego, nowego budynku, ale nadal trwa³y prace na zewn¹trz, m.in. ogrodzenie, zagospodarowanie otoczenia. Uroczyste otwarcie nast¹pi³o dopiero 21 paŸdziernika 2002 r. Ks biskup T. Zawistowski i ks. dziekan M. Niemyski odprawili Mszê Œw. w obecnoœci w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych oraz mieszkañców wsi Gleba. Dokonano przeciêcia wstêgi i wyœwiêcenia budynku. Nastêpnie pierwszoklasiœci z³o¿yli œlubowanie i zostali pasowani przez dyr. szko³y Mariê Parzych, na ucz. klasy I. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³y prezentacje pieœni i tañców zespo³u dzieciêcego z GOK w Kadzidle.

www.kadzidlo.pl

Oddanie szko³y do u¿ytku by³o wielkim sukcesem i radoœci¹ dla tak niedu¿ej miejscowoœci jak¹ jest Gleba. Nale¿y dodaæ, ¿e w tym samym budynku mieœci siê jeszcze œwietlica wiejska oraz kaplica. Du¿ym sukcesem by³o wykonanie w 2001 roku kortu tenisowego. By³o to pierwsze w gminie utwardzone boisko. Sponsorem tej inwestycji by³ Kazimierz Pijanowski, rodak naszej wsi mieszkaj¹cy w USA. Mniejsz¹ inwestycj¹, lecz równie konieczn¹, jest profesjonalny ogródek dla przedszkolaków. Ufundowa³a go Firma AG-Complex z Warszawy. Obecnie Szko³a Podstawowa w Glebie jest szko³¹ niepe³n¹ tzn. z klasami 0-III. Ucz¹ siê tu te¿ dzieci 3-, 4-, i 5-letnie w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie ,,Kurpsie Razem”. Szko³a oprócz funkcji dydaktycznych, spe³nia jeszcze inne funkcje, a mianowicie udostêpniana jest nieodp³atnie harcerzom na biwaki, a tak¿e zespo³om przyje¿d¿aj¹cym na Wesele Kurpiowskie. Natomiast w 2002 r. mieœci³ siê tu sztab podczas Æwiczeñ Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaœniczego Województwa Mazowieckiego "DYLEWO 2002". Rada Pedagogiczna Szkole Podstawowej w Glebie oprócz obowi¹zkowych zadañ dydaktyczno -wychowawczych realizuje Program Edukacji Regionalnej. Organizowane s¹ spotkania z twórcami ludowymi, odbywa siê nauka pieœni i tañców kurpiowskich. Szko³a bierze udzia³ we wszystkich konkursach i imprezach kurpiowskich gminy Kadzid³o. Jest organizatorem Miêdzygminnego Konkursu Twórczoœci Ludowej, który corocznie odbywa siê pod innym has³em; np. br. szk. – "Gody na Kurpsiach".

Szko³a przygotowuje uczniów do udzia³u w konkursach o ró¿nej tematyce i na ró¿nych szczeblach odnosz¹c znacz¹ce sukcesy. Wszystkie osi¹gniêcia s¹ mo¿liwe dziêki bardzo dobrej wspó³pracy Rady Pedagogicznej i Rodziców. Rodzice anga¿uj¹ siê i uczestnicz¹ we wszystkich przedsiêwziêciach, uroczystoœciach szkolnych, wycieczkach. Zawsze mo¿na liczyæ na nich pomoc. Kierownicy/ dyrektorzy Szko³y Podstawowej w Glebie: ! Kulas Adam: 1960–1962, ! Boles³aw Œwitaj: 1962–1966. ! Kazimierz Kacprzak: 1966–1971, ! Szczepan Dudziec: 1971–1972. ! Lucyna Giers: 1972–1979, ! 1979–1981 szko³a przeniesiona do Chudka, ! Henryk Szczepanek: 1981–1984, ! Barbara Ba³on: 1984–1992, ! Maria Parzych: od 1992. Opracowanie i zdjêcia: Maria Parzych

nowiny_13  

Pokusom pychy, arogancji, lisiego sprytu. Prosimy o przyjêcie szczerych ¿yczeñ. Cenili prawdê, to znaczy byœcie rozumieli, Ceniæ wolnoœæ, ni...