Page 1

Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 4 (11) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.:

Kochani mieszkañcy naszej Gminy, Wszyscy ludzie dobrej woli

.: Poezja Renaty Kube³ – str. 2 .: Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne Wójta Gminy Kadzid³o za lata 2007-2009 – str. 3–5

Bóg siê rodzi !!! Moc truchleje !!! A z Bogiem odradza siê ca³y œwiat, Odradzaj¹ siê nasze marzenia oraz nadzieje, Odradza siê wiara w œwiat dobry i sprawiedliwy, Odradza siê ¿yczliwoœæ wobec drugiego cz³owieka, Odradzaj¹ siê dawno zapomniane plany, Odradza siê radoœæ i wola, by staranniej Przeciwstawiaæ siê z³u. Gdy rodzi siê Bóg, przestajemy byæ samotni, Przestajemy siê spieszyæ i narzekaæ, £¹czy nas wiêcej ani¿eli zawsze, £¹czy nas tajemnica Bo¿ych Narodzin, Tajemnica wpisana w narodziny Ka¿dego z nas. Niechaj te szczególne Œwiêta oraz nadchodz¹cy Nowy Rok, Przynios¹ pokój ca³emu œwiatu I pokój wszystkim ludziom.

.: Harmonogram prac – Kanalizacja sanitarna w Kadzidle – str. 6 .: Harmonogram prac – Baza kulturalna w Gminie Kadzid³o – str. 7 .: Rok 2009 w naszej Gminie – drogi i chodniki – str. 8–9 W roku 2009 na terenie naszej Gminy powsta³y nawierzchnie asfaltowe na nastêpuj¹cych drogach: Dylewo-Obierwia, w Glebie do Omulwi, Czarnia-Wyk, Wach-Podgórze-Karaska, w Wachu na kolonii Ruty, ulica Chabrowa w Dylewie oraz na ulicach w Kadzidle: ¯ytniej, Alei Kazimierza Sulewskiego, Moniuszki, Weso³ej, Wspólnej, Szkolnej.

.: Nowe samochody zakupione w roku 2009 – str. 10 W roku 2009 zosta³y zakupione trzy samochody: Ford m.in. do przewozu uczniów niepe³nosprawnych; Man dla Stra¿aków w Wachu oraz Volkswagen dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

.: Zak³ad Gospodarki Komunalnej piêknieje!!! – str. 10

Rok 2007

Rok 2009

.: Gmina pomaga bezrobotnym!!! – str. 11

Z wyrazami najwy¿szego szacunku

Od kilku ju¿ lat Gmina Kadzid³o aktywnie wspomaga bezrobotnych. Tylko w tym roku w samym Urzêdzie Gminy znalaz³o zatrudnienie 112 osób.

.: Dylewo œwiêtowa³o!!! – str. 12

Jacek P³oski

Dariusz £ukaszewski

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Wójt Gminy Kadzid³o

Œwiêto Kukurydzy oraz I Kurpiowskie Œwiêto Mleka, które odby³y siê w Dylewie 20 wrzeœnia, zgromadzi³y t³umy mieszkañców Dylewa oraz okolicznych wiosek.

.: Prezentacje szkó³ – str. 16 Szko³a Podstawowa w Siarczej £¹ce

www.kadzidlo.pl


Poezja Renaty Kube³

*** zawiesi³am siê na kropli rosy wokó³ by³y inne wybra³am tê jedn¹ zaufa³am nie upuœæ mnie nie mogê spaœæ

*** w³aœnie teraz potrzebujê twych ramion przyb¹dŸ zdejmij ten ból proszê ka¿esz mi czekaæ mówiæ ju¿ nie mogê

*** a ja w œrodku zimy szukaæ bêdê lata to nic ¿e p³yn¹ ³zy znajdê w naszych sercach okruchy wiosny tamtego lata

*** nie pozwolê ci odejœæ jesteœ mój ale ja dziecinna wybucham p³aczem gdy wyrywaj¹ mi ciebie z r¹k

Bezp³atny Kwartalnik Gminy Kadzid³o ISSN 1898-3693

Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzid³o, tel (0-29) 7618016 Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29) 7642639

www.kadzidlo.pl


Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne Wójta Gminy Kadzid³o za lata 2007-2009 Szanowni Pañstwo, proszê o przyjêcie sprawozdania inwestycyjnego, które przedk³adam po trzech latach kadencji. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej, ponad czterdziestoprocentowego zad³u¿enia na pocz¹tku kadencji, nasza wspólna praca, praca ca³ej spo³ecznoœci przynios³a wymierne efekty. W roku przysz³ym rozpoczniemy najwiêksze i najbardziej kosztowne inwestycje w dziejach gminy. Rozbudowa kanalizacji, wodoci¹gów, bazy sportowej, remonty œwietlic wiejskich, kolejne przedsiêwziêcia drogowe domkn¹ tê kadencjê i mam nadziejê, ¿e towarzyszyæ nam bêdzie wspólna, szczera satysfakcja. Stan finansów nie pozwala nam na siêgniêcie po wszelkie mo¿liwe œrodki finansowe. Ka¿de dofinansowanie wymaga w³asnych pieniêdzy. Dlatego musieliœmy ustaliæ jasn¹ hierarchiê naszych zamierzeñ. W hierarchii tej, drogi, kanalizacja, wodoci¹gi oraz tworzenie bazy sportowej zajê³y najwa¿niejsze miejsce. Kolejne lata przynios¹ wiele ró¿nych przedsiêwziêæ, które jeszcze wyraŸniej unowoczeœni¹ nasz¹ gminê. W roku przysz³ym rozpoczniemy, mam nadziejê, realizacjê inwestycji o ³¹cznej wartoœci ponad 35 000 000 z³otych. Mamy szansê przemieniaæ cierpliwie gminê w nowoczesn¹ wspólnotê. Z pewnoœci¹ nasz¹ najwiêksz¹ trosk¹ pozostan¹ nasi mieszkañcy i gminne finanse. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ uruchomiliœmy, na najwiêksz¹ w powiecie skalê, prace publiczne, dziêki którym ponad sto osób rocznie znajduje zatrudnienie. Oszczêdne gospodarowanie pieniêdzmi pozwala nam, dziêki znacz¹cej obni¿ce zad³u¿enia, podj¹æ nowe zadania inwestycyjne w latach nastêpnych i chocia¿ skutkowaæ to bêdzie znacznym obci¹¿eniem bud¿etu, nowymi kredytami, to nie ma ¿adnych zagro¿eñ dla p³ynnoœci finansowej. Byæ mo¿e jest to najwiêksze osi¹gniêcie naszej wspólnej kadencji. Szanowni Pañstwo, mieszkañcy gminy, mieszkañcy wszystkich so³ectw, w sposób szczególny dziêkujê Pañstwu za codzienn¹ ¿yczliwoœæ oraz cierpliwoœæ. Pomimo narastaj¹cego kryzysu gospodarczego, pozostaj¹ Pañstwo niezawodnym partnerem wszelkich przedsiêwziêæ i kolejnych zamierzeñ. Praca podejmowana na rzecz ka¿dego z Pañstwa jest nie tylko przyjemnoœci¹, ale tak¿e potwierdza, ¿e dopiero ciep³e, dojrza³e relacje, oparte na zaufaniu i szczeroœci, tworz¹ autentyczn¹ wspólnotê lokaln¹, która ma odwagê aktywnie wspó³tworzyæ rzeczywistoœæ swej ma³ej Ojczyzny. W sposób szczególny dziêkujê podatnikom, pracownikom sfery bud¿etowej, rolnikom i przedsiêbiorcom, którzy pomimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej, œwiatowego kryzysu finansowego, za³amania siê cen mleka, klêsk suszy i powodzi, gwa³townych wzrostów cen nawozów, solidarnie ponosz¹, przypisane sobie obci¹¿enia podatkowe, dziêki czemu mo¿emy realizowaæ nowe zadania. Dziêkujê równie¿ za wspó³pracê radnym Gminy Kadzid³o, so³tysom i radom so³eckim. Dziêkujê wszystkim ludziom dobrej woli, naszym sojusznikom z samorz¹dów: powiatowego i wojewódzkiego oraz ministerstwu kultury, edukacji, sportu. Bez Pañstwa zaanga¿owania, przychylnoœci oraz odpowiedzialnoœci, pozytywne zmiany nie by³yby mo¿liwe. Raz jeszcze dziêkujê i proszê o przyjêcie poni¿szego zestawienia. Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne za lata 2007-2009 Zad³u¿enie na koniec roku 2009 wyniesie 34%. 1. Pieni¹dze pozyskane z ró¿nych Ÿróde³: ! Kanalizacja sanitarna Kadzid³o-centrum i osiedle Podtatrze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków oraz wodoci¹g w Kadzidle –11 917 782 z³. ! Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzid³o (dom wiejski w Chudku, œwietlice wiejskie w Golance i w Kuczyñskich – 1 800 000 z³. ! Inwestycje drogowe – 2 713 746 z³. ! Opieka socjalna (programy unijne) – 216 493 z³. ! Opieka socjalna (zakup busa) – 114 500 z³. ! Oœwiata (stypendia dla uczniów) – 892 357 z³. ! Oœwiata ( zajêcia pozalekcyjne) – 101 383 z³. ! Oœwiata ( zakup podrêczników dla uczniów) – 173 700 z³. ! Oœwiata ( remonty, monitoring, wyposa¿enie) – 234 233 z³. ! Ochotnicza Stra¿ Po¿arna (wyposa¿enie, samochód) – 223 078 z³. ! Ekologia (oczyszczalnie przydomowe) – 200 000 z³. ! Sport (stadion w Kadzidle, „Orlik”, ) – 720 000 z³. ! Kultura (gminne przedsiêwziêcia kulturalne, wyposa¿enie, œwietlica) – 450 378 z³. ! Odszkodowania za szkody suszowe – 663 000 z³ ! Gospodarka komunalna (waga, samochód) – 57 000 z³.

www.kadzidlo.pl


Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne Wójta Gminy Kadzid³o za lata 2007-2009 2.

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.

Najwa¿niejsze inwestycje (wydatki): Drogi (gminne oraz powiatowe wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o): d³ugoœæ nawierzchni asfaltowej zbudowanej na terenie Gminy Kadzid³o w latach 2007-09 wynios³a 30 kilometrów. Gmina samodzielnie wykona³a 16 kilometrów dróg asfaltowych ok. 6 000 000 z³. Wartoœæ tych inwestycji wynios³a – 10 000 000 z³. Ci¹gi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi (gminne oraz powiatowe, wspó³finansowane przez Gminê Kadzid³o) wartoœæ wykonanych prac –1 000 000 z³. Obiekt sportowy „Orlik” w Dylewie – 1 511 825 z³. Budowa i wyposa¿enie œwietlicy w Strza³kach – 257 464 z³. Hala sportowa w Dylewie 3 066 563 z³. (inwestycja realizowana w latach 2001-08, wydatki w poszczególnych latach: lata wczeœniejsze 147 861z³; 2006 – 927 678 z³; 2007 – 1 005 962 z³; 2008 – 985 060 z³). Remiza stra¿acka w Kadzidle – 1 881 480 z³. Remont stadionu w Kadzidle wraz z renowacj¹ – 122 000 z³. Utrzymanie dróg ¿wirowych – 466 000 z³. Budowa i modernizacja linii oœwietleniowych – 220 000 z³. Budowa dróg ¿wirowych – 104 000 z³. Oœwiata (pomoce szkolne, wyposa¿enie, remonty) – 810 000 z³. Budowa 22 oczyszczalni przydomowych – 221 702 z³. Wnioski unijne oczekuj¹ce na ocenê i realizacjê:

! Budowa wodoci¹gu w Strza³kach, Brzozówce, Chudku, Glebie, Kierzku, Piaseczni, Koloniach Kadzid³o i Dylewo wartoœæ wniosku 8 898 595 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, lata 2011-13). ! Budowa kompleksowej bazy sportowej na terenie Gminy Kadzid³o (hala sportowa w Chudku, boiska wielofunkcyjne w Dylewie, Wachu, Chudku, Czarni, bie¿nia tartanowa na stadionie kadzidlañskim) wartoœæ wniosku 8 896 872 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2010). 4.

Przygotowywane wnioski o dofinansowanie:

! Przebudowa drogi gminnej Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia, wykonanie nawierzchni ! ! ! !

5.

asfaltowej oraz podniesienie bezpieczeñstwa: wartoœæ 2 569 018 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). Przebudowa budynku szkolnego w Piaseczni z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok. 630 000 z³. (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok. 630 000 z³ realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). Przebudowa stra¿nicy OSP w Krobi z adaptacj¹ na œwietlicê wiejsk¹: wartoœæ zadania ok. 630 000 z³ (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2011). Zagospodarowanie centrum wsi Kadzid³o poprzez budowê parkingów, chodników oraz oœwietlenie ulic: wartoœæ zadania ok. 600 000 z³otych (realizacja, w razie otrzymania dofinansowania, rok 2010).

Najwa¿niejsze, przygotowywane inwestycje drogowe w latach 2010 - 12: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Czarnia-Wyk. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Ruty w Wachu. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. Zaparowa w Dylewie. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Strza³ki-Piasecznia. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Gleba- Omulew. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze kol. W¹glewo w Kadzidle. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze Kadzid³o-Jazgarka-Wykrot (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Piasecznia-Wach (we wspó³pracy z powiatem ostro³êckim). ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wachu Kolonie (Zabaranie i Zamostki: po uregulowaniu szerokoœci pasa drogowego i rozstrzygniêciu problemów w³asnoœciowych).

! ! ! ! ! ! ! !

www.kadzidlo.pl


Sprawozdanie finansowo-inwestycyjne Wójta Gminy Kadzid³o za lata 2007-2009 ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Dylewa: Pogodnej, Dworskiej, Polnej. ! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle na ca³ym osiedlu Podtatrze (po wykonaniu kanalizacji).

! Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kadzidle, na ulicy Œwierczewskiego (po wykonaniu kanalizacji).

! Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Chudku (od kol. Rule do drogi powiatowej Dylewo-Chudek).

! Wykonanie drogi gminnej w Siarczej £¹ce. ! Zagospodarowanie obiektu sportowego „Orlik” w Dylewie (boiska do pi³ki pla¿owej, parkingi). Szanowni Pañstwo, pomimo wielu zadañ inwestycyjnych, dok³adamy wspólnie wielu starañ, by równomiernie rozwija³y siê pozosta³e sfery naszego ¿ycia. Wielk¹ radoœci¹ i dum¹ napawa rozwój gospodarki œmieciowej oraz sposób zagospodarowania odpadów. Decyzja o zorganizowaniu Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów, która budzi³a tyle niepewnoœci, okaza³a siê bardzo s³uszna. Dzisiaj Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zarz¹dzany wzorowo przez Prezesa Adam Bia³obrzeskiego, staje siê, po latach stagnacji i bezruchu, œwietnie prosperuj¹cym przedsiêbiorstwem. Gmina, wspólnie ze Starostwem Powiatowym zakupi³a samochód dostawczy oraz wagê. Zak³ad samodzielnie zakupi³ odœnie¿arkê, zamiatarkê, beczkê œciekow¹, kontenery zaœ wkrótce zakupi profesjonaln¹ œmieciarkê. Pomimo braku wysypiska œmieci, Gmina Kadzid³o prowadzi kompleksow¹ gospodarkê odpadami i odbiera od mieszkañców gminy wszelkie mo¿liwe odpady: baterie, opony, foliê, z³om, styropian, makulaturê, œmieci, gruz, szk³o, zniszczone meble, wszelki sprzêt gospodarstwa domowego, sprzêt elektryczny i elektroniczny. Miar¹ zmian w Zak³adzie jest trwaj¹cy obecnie remont generalny budynku socjalnego przy ulicy Kurpiowskiej. Dziêki podjêciu i owocnemu rozwi¹zaniu problemu odpadów w gminie, ka¿dy z nas ma szansê dbaæ nie tylko o w³asne podwórko, ale nasze osiedla, ulice, lasy, poszczególne wsie. Dziêkujê Panu Prezesowi, radnym, starostwu oraz mieszkañcom Kadzid³a za wsparcie ca³ego przedsiêwziêcia. Dum¹ mo¿e napawaæ nas kultura kurpiowska, jej wyraŸny rozwój, który tak piêknie owocuje licznymi nagrodami dla naszych artystów oraz niebanalnymi inicjatywami. Ukaza³ siê w³aœnie, po raz pierwszy w dziejach Gminy, œwietny przewodnik turystyczny, autorstwa Marcina ¯erañskiego i Micha³a Bogdañskiego. Koncertuj¹ stale zespo³y „Coorp” i „Kurpianka”. Œwietnie rozwija siê Galeria Kurpiowska. Têtni¹ ¿yciem Gminna Biblioteka oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej. Niemal ka¿da szko³a pochwaliæ siê mo¿e zespo³em kurpiowskim, nowymi strojami kurpiowskimi, zajêciami rêkodzielniczymi dla uczniów. Czy warto wydawaæ pieni¹dze na kulturê? Czy warto podtrzymywaæ tradycjê? Czy nale¿y podejmowaæ trud m¹drej opieki nad twórcami, który polega na poszukiwaniu ciekawych okazji do wyjazdów i prezentowania swej twórczoœci? Gmina Kadzid³o wydaje na szeroko pojmowan¹ kulturê ok. 3% rocznego bud¿etu. Dziêki tym, umiarkowanym wydatkom, wspartym prac¹ wielu osób, hojnoœci¹ sponsorów, ¿yczliwoœci¹ wielu instytucji, kultura kurpiowska mo¿e siê rozwijaæ i to ona w³aœnie bêdzie decydowa³a w przysz³oœci kim tak naprawdê jesteœmy. Kultura nie mo¿e byæ rozumiana jako obci¹¿enie. Ka¿da cywilizacja przywi¹zywa³a do kultury ogromn¹ wagê, bo jest ona ogromn¹ szans¹ na budowanie dojrza³ych wspólnot. Podobn¹ szans¹ jest oœwiata, prawid³owy rozwój szkolnictwa, mo¿liwoœæ podejmowania przez Rodziców, nauczycieli, samych uczniów nowych wyzwañ, realizowania coraz ciekawszych pomys³ów. Wa¿na jest praca nauczycielska i aktywnoœæ Rodziców, wa¿na jest przychylnoœæ w³adz gminnych oraz oœwiatowych. Gminne szko³y utrzymywane z gminnych oraz ministerialnych pieniêdzy stanowi¹ niezwykle wa¿n¹ przestrzeñ, w której m³odzi ludzi poznaj¹ œwiat, ucz¹ siê pracy zespo³owej, pielêgnuj¹ swoje indywidualne pasje i talenty, odkrywaj¹ to¿samoœæ narodow¹. Nie sposób przeceniæ tej pracy. Wszelkie pokusy nadmiernego oszczêdzenia, ograniczania œrodków na oœwiatê, pochopnych pomys³ów na likwidacjê mniejszych szkó³ s¹ szkodliwe. Oszczêdna polityka finansowa nie mo¿e przekreœlaæ istnienia placówek oœwiatowych, nie mo¿e pozbawiaæ najm³odszych uczniów prawa do bezpiecznej edukacji wczesnoszkolnej. Nasza przysz³oœæ zale¿y od poziomu nauczania w naszych szko³ach. Poziom ten zale¿y w znacznym stopniu od nak³adów czynionych na szko³y, od sta³ego unowoczeœniania wyposa¿enia. Proszê, byœmy wszyscy potrafili traktowaæ oœwiatê jako najpowa¿niejsz¹, decyduj¹c¹ inwestycjê, która rozstrzygnie o przysz³ym losie Kurpiowszczyzny. Szanowni Pañstwo, raz jeszcze dziêkujê wszystkim ¿yczliwym ludziom za bezgraniczn¹ pomoc. Z wyrazami najwy¿szego szacunku, Dariusz £ukaszewski

www.kadzidlo.pl


Harmonogram prac – Kanalizacja sanitarna w Kadzidle

Zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna dla miejscowoœci Kadzid³o centrum i osiedle Podtatarze z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków i wodoci¹gu w Kadzidle” Na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie projektu ustalono nastêpuj¹cy harmonogram realizacji projektu: realizacja zadania rozpocznie siê w II kwartale 2010 r. i zakoñczy siê w IV kwartale 2012 r. 1. W 2010 r. w ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowê istniej¹cego systemu podciœnieniowo-grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na system t³oczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i w³¹czenie ich do systemu. Ponadto rozpocznie siê budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami po obu stronach drogi krajowej. 2. W 2011 r. w dalszym ci¹gu bêdzie realizowana rozbudowa nowego systemu kanalizacyjnego oraz zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowa. Rozpocznie siê tak¿e realizacja rozbudowy oczyszczalni œcieków w Kadzidle. 3. W 2012 r. zakoñczy siê rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle oraz rozbudowa oczyszczalni œcieków co zakoñczy realizacjê zadania. Powy¿sze zadanie inwestycyjne realizowane bêdzie w oparciu o dokumentacje techniczne, obejmuj¹ce swoim zakresem nastêpuj¹ce ulice w msc. Kadzid³o: KANALIZACJA SANITARNAGRAWITACYJNO CISNIENIOWA Z PRZY£¥CZAMIW MIEJSCOWOŒCI: KADZID£O Lokalizacja inwestycji Obszar administracyjny msc. Kadzid³o w ulicach : Koœciuszki, 1- go Maja, Targowa, Kurpiowska, Genera³a Bema, Sportowa, Batalionów Ch³opskich, Chêtnika, Stacha Konwy, Regionalna, Al. Zwyciêstwa, Genera³a Œwierczewskiego, Moniuszki, Myœliwska, Prusa, Kopernika, Morelowa, Lokalna, Poziomkowa, Jagodowa, Ogrodowa. KANALIZACJA SANITARNA W OSIEDLACH ,,PODTATARZA” W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji – msc. Kadzid³o: Akacjowa, Zielona, S³oneczna, Trasa Mazurska, Ogrodowa, Handlowa, Ks. Mieszki, ¯o³nierzy Wrzeœnia, Sosnowa, Orzeszkowa, Kurpiowska, Mickiewicza, Kopernika, Armii Krajowej, Koœciuszki,Myœliwska,Zawadzkiego, J. Pi³sudskiego, Tatarska, Ks. Suchcickiego, Ró¿ana, Jaœminowa, Malinowa, Konwaliowa, Kalinowa, £¹kowa, I Armii WP, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Kompozytorów, Karola Szymanowskiego, Heleny Modrzejewskiej ROZBUDOWA SIECI WODOCI¥GOWEJ W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o: Trasa Mazurska, Karola Szymanowskiego, Tatarska, Piêkna, S³odka, Morelowa, Lokalna, Ogrodowa. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW W KADZIDLE Lokalizacja inwestycji msc. Kadzid³o, ul. Lokalna.

www.kadzidlo.pl


Harmonogram prac – Baza kulturalna w Gminie Kadzid³o

Zadanie pn. Nowoczesna baza kulturalna szans¹ na rozwój turystyki na KurpiowszczyŸnie – Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzid³o. Dotyczy: – budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku, – budynku Œwietlicy wiejskiej w Golance, – budynku OSP w Kuczyñskich. 2006-2010 Na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie projektu ustalono nastêpuj¹cy harmonogram realizacji projektu: realizacja zadania rozpocznie siê w I kwartale 2010 r. i zakoñczy siê w IV kwartale 2010 r. 1. Przebudowa istniej¹cego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku. Rozbudowa obejmuje: 2 – wykonanie budynku kot³owni olejowej o powierzchni u¿ytkowej 14,2 m Ogólny zakres robót do wykonania w istniej¹cym budynku: a) Roboty ogólnobudowlane m.in.: – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, – wykonanie sufitu podwieszonego na sali widowiskowej o konstrukcji metalowej z wype³nieniem p³ytami z w³ókien mineralnych, sufit dŸwiêkoch³onny, – docieplenie stropu we³n¹ mineraln¹, – docieplenie œcian zewnêtrznych styropianem, – wykonanie elewacji (tynku mineralnego z malowaniem), – wymiana pokrycia dachowego z p³yt azbestowo-cementowych. b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciep³a technologicznego wraz z wyposa¿eniem kot³owni olejowej. c) Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. d) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnêtrznej w istniej¹cym budynku oraz w budynku kot³owni. e) Zagospodarowanie terenu: – wykonanie parkingu z kostki brukowej na samochody osobowe, – wykonanie chodnika pieszo-jezdnego z kostki brukowej, – posadzenie wokó³ budynku zieleni niskiej w postaci krzewów ozdobnych. f) Zakup sprzêtu i wyposa¿enia. 2. Rozbudowa istniej¹cego budynku œwietlicy wiejskiej w Golance. Rozbudowa obejmuje: – dobudowê zaplecza sanitarnego, – wymiana wiêŸby dachowej oraz pokrycie blach¹. Zagospodarowanie dzia³ki poprzez: – wykonanie parkingu i wjazdu na dzia³kê z pospó³ki ¿wirowej, – wykonanie chodników z kostki brukowej, – ogrodzenie dzia³ki, – wykonanie trawiastego boiska. 3. Rozbudowa budynku stra¿nicy OSP w Kuczyñskich z adaptacj¹ pod dzia³alnoœæ kulturaln¹. Rozbudowa obejmuje: – wykonanie jednego pomieszczenia, – wykonanie klatki schodowej, – wykonanie tarasu zadaszonego, – nadbudowa œcian nad istniej¹cym budynkiem, – wymiana wiêŸby dachowej oraz pokrycie blach¹, – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, – docieplenie œcian zewnêtrznych oraz wykonanie elewacji, – wykonanie ogrzewania kominkowego, – wyposa¿enie w sprzêt oraz urz¹dzenia.

www.kadzidlo.pl


Rok 2009 w naszej Gminie – drogi i chodniki

"Schetynówka" oddana do u¿ytku W dniu 5 czerwca uroczyœcie oddano do u¿ytku pierwsz¹ w województwie "schetynówkê", czyli ulicê ¯ytni¹ w Kadzidle. Powsta³a droga o d³ugoœci blisko 2 kilometrów, na podbudowie z kruszywa, zbudowana z dwóch warstw bitumicznych. Kosztowa³a 752 556 z³otych, z czego po³owê, 376 278 z³otych do³o¿y³ wojewoda Koz³owski. Drogê poœwiêci³ Ksi¹dz Dziekan Marian Niemyjski. Wojewodê mazowieckiego, Jacka Koz³owskiego, reprezentowa³ Wies³aw Opêchowski, który na rêce wójta Dariusza £ukaszewskiego przekaza³ list gratulacyjny. W spotkaniu wziêli ponadto udzia³ wykonawca Jaros³aw Nowak, Prezes "Ostrady", podwykonawca Janusz Szlachetka, Tadeusz Dawid, prowadz¹cy nadzór budowlany, Wies³aw Nasiadka odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji oraz mieszkañcy ¯ytochy, którzy ciep³o i serdecznie podziêkowali za now¹ drogê. Raz jeszcze dziêkujemy Panu wojewodzie Jackowi Koz³owskiemu za okazan¹ ¿yczliwoœæ, zaœ Panu wicepremierowi Grzegorzowi Schetynie za wprowadzenie w ¿ycie Rz¹dowego Programu Budowy Dróg.

Chodnik na "Orliku" Na terenie obiektu sportowego "Orlik" w Dylewie zosta³ wykonany chodnik ze130 m2 kostki brukowej oraz 5,25 mb obrze¿a betonowego. Wartoœæ inwestycji wynios³a 8100 z³. Droga asfaltowa Dylewo - Obierwia - Nowa Wieœ - Przystañ Zakoñczy³y siê prace na drodze Dylewo - Obierwia - Nowa Wieœ - Przystañ. Jest to wspólna inwestycja powiatu ostro³êckiego oraz gmin: Kadzid³o, Olszewo-Borki, Lelis. Powsta³a nowa, bitumiczna, dwuwarstwowa nawierzchnia. Droga ta przez lata by³a zmor¹ kierowców. Wiosn¹ oraz jesieni¹ bywa³a trudno przejezdna. Od tego roku z dro¿noœci¹ drogi nie bêdzie ju¿ k³opotów. Na terenie naszej gminy zosta³ wykonany równie¿ chodnik i dodatkowo wylano pas drogi asfaltowej prowadz¹cy do obiektu sportowego "Orlik". Gmina Kadzid³o dofinansowa³a ca³e zadanie kwot¹ 365 000 z³otych. D³ugoœæ drogi na terenie naszej Gminy wynosi blisko 2 kilometry. Gratulujemy mieszkañcom Dylewa nowej, tak bardzo potrzebnej drogi. fot. Archiwum

Bezpieczniej przed przedszkolem w Kadzidle Zakoñczy³y siê prace brukarskie przed kadzidlañskim przedszkolem. Powsta³ nowy chodnik oraz parking. Na zniszczon¹ czêœæ jezdn¹ zosta³a na³o¿ona nowa nawierzchnia bitumiczna, zaœ wzd³u¿ gara¿ów powstanie trawnik. Czêœæ chodnikowa zosta³a oddzielona od jezdni barierk¹ ochronn¹. Prace brukarskie wykona³a firma Miros³awa Duszaka, który z³o¿y³ najtañsz¹ ofertê spoœród wszystkich oferentów.

www.kadzidlo.pl

fot. Archiwum

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Nowa droga asfaltowa w Glebie Zakoñczy³y siê prace na drodze w Glebie. Droga ta po³¹czy docelowo drogê powiatow¹ z dzia³k¹ gminn¹ le¿¹c¹ nad Omulwi¹. Na dzia³ce tej powstanie stanica wodna z wypo¿yczalni¹ kajaków. W tym roku nawierzchnia bitumiczna zosta³a po³o¿ona na d³ugoœci 550 metrów. Koszt inwestycji, która zosta³a dofinansowana przez Samorz¹d Województwa Nowe chodniki w Wachu Mazowieckiego, Przy szkole oraz przy koœciele w Wachu powsta³y szerokie wyniós³ 159 000 chodniki z parkingami. Wartoœæ inwestycji wynios³a z³otych. Roboty dro73 700 z³. owe wykona³a ostro³êcka "Ostrada". fot. Archiwum Zakoñczenie prac zwi¹zanych Aleja Kazimierza Sulewskiego z utworzeniem stanicy nast¹pi w roku 2011. Kazimierz Sulewski patronuje od 23 lipca alejce kadzidlañskiej, która ³¹czy ulicê Koœciuszki ze skwerkiem znajduj¹cym siê przed przedszkolem. Stosown¹ uchwa³ê Jeszcze jedna ulica asfaltowa w Dylewie podjêli na sesji radni, podczas której goœci³ syn Kazimierza Zakoñczy³y siê prace na ulicy Chabrowej w Dylewie. Na – Stefan. Kazimierz Sulewski urodzi³ siê we wsi drodze ¿wirowej o d³ugoœci 400 metrów zosta³ po³o¿ony B o r a w s k i e , w g m i n i e R a d z i ³ ó w, w p o w i e c i e asfalt. Koszt ca³ej inwestycji wyniós³ 115 000 z³otych. szczuczyñskim. By³ absolwentem Studium Administracji Zosta³a ona wykonana przez ostro³êck¹ "Ostradê". Ulica Komunalnej Wolnej Wszechnicy Polskiej. W czasie Chabrowa zostanie okupacji pracowa³ w Urzêdzie Gminy. W roku 1944, gdy w latach kolejnych Niemcy wywieŸli kilkaset osób z naszej gminy do kopania w³¹czona w ci¹g okopów w pobli¿u £om¿y, Kazimierz Sulewski rozda³ im projektowanych dróg dowody osobiste zabrane wczeœniej lokalnych. przez hitlerowców, dziêki czemu ludzie zdo³ali uciec i uratowali ¿ycie. Za ten czyn Kazimierz Sulewski zosta³ przez Niemców zamordowany.


Rok 2009 w naszej Gminie – drogi i chodniki Nowe ulice asfaltowe w Kadzidle Nie ustaj¹ prace drogowe w Kadzidle. £om¿yñski Makbud skoñczy³ kolejne inwestycje drogowe w Kadzidle. Przyby³y nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Moniuszki, Weso³ej, Wspólnej, Szkolnej oraz na drodze dojazdowej do przedszkola. Inwestycje warte s¹ 388 800 z³otych. D³ugoœæ nowej nawierzchni asfaltowej to 708 metrów. ¯yczymy szerokiej drogi.

Ruty otrzyma³y now¹ drogê Wachowska kolonia Ruty otrzyma³a now¹ drogê asfaltow¹. Zakoñczy³y siê prace drogowe, zosta³a wykonana podbudowa, asfalt oraz nowy przepust. Wartoœæ prac wynios³a 362 tysi¹ce z³otych. Powsta³a droga, 5 metrowej szerokoœci oraz d³ugoœci 1 kilometra. Samorz¹d województwa mazowieckiego wspar³ tê inwestycjê kwot¹ 293 000 z³otych. ¯yczymy bezpiecznej jazdy.

ul. Moniuszki

fot. Archiwum

ul. Weso³a

fot. Archiwum

ul. Wspólna

Jeszcze jedna droga asfaltowa w Wachu Zosta³a zakoñczona przebudowa drogi powiatowej Wach - Podgórze - Karaska. Powsta³a, na d³ugoœci ponad 4 kilometrów, nowa nawierzchnia asfaltowa. Inwestycjê tê dofinansowa³a Gmina Kadzid³o kwot¹ 260 000 z³otych oraz Henryk Skowroñski w³aœciciel Zak³adu Torfowego Karaska, który przekaza³ na budowê drogi sumê 140 000 z³otych. Dziêkujemy naszym partnerom za udan¹ inwestycjê.

Nowa droga w Czarni Rozpoczê³a siê kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie. Jeszcze w listopadzie nowego odcinka asfaltowego doczeka siê Czarnia. Inwestycjê wart¹ 167 tys. z³otych wspar³ samorz¹d województwa mazowieckiego, kwot¹ 65 tys. z³, przekazan¹ poprzez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. To ju¿ druga droga w Czarni dofinansowana z tego w³aœnie funduszu. Prace wykonuje ostro³êcka "Ostrada". Dziêkujemy samorz¹dowi wojewódzkiemu za pomoc w realizacji inwestycji. fot. Archiwum

fot. Archiwum

ul. Szkolna

Mamy kolejn¹ schetynówkê Dobre wiadomoœci nap³ynê³y z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Decyzja komisji, rozpatruj¹cej wnioski, w ramach rz¹dowego programu budowy dróg, okaza³a siê niezwykle pomyœlna dla naszej gminy. Dziêki tej decyzji bêdzie mo¿liwa przebudowa kolejnej drogi w Dylewie, na kolonii Zaparowa, dziêki czemu znacznie zwiêkszy siê p³ynnoœæ ruchu oraz wzroœnie bezpieczeñstwo. Wartoœæ inwestycji, wedle kosztorysu, wynosi 637 000 z³otych, z czego 314 000 z³otych otrzymamy jako dofinansowanie. Przypomnijmy, ¿e tylko w tym roku pozyskaliœmy na drogi blisko 900 000 z³otych. Dziêkujemy darczyñcom za ¿yczliwoœæ.

www.kadzidlo.pl


Rok 2009 w naszej Gminie Nowy Ford Gmina Kadzid³o pozyska³a 115 000 z³otych na zakup samochodu dla uczniów niepe³nosprawnych, doje¿d¿aj¹cych z terenu gminy do oœrodka w Czarni. Procedura przetargowa zdecydowa³a, ¿e za kwotê 149 500 z³otych, zosta³ zakupiony nowy, siedemnastoosobowy Ford, który bêdzie wykorzystywany równie¿ przez sportowców oraz uczniów bior¹cych udzia³ w konkursach i wycieczkach. Wsparcia finansowego udzieli³ Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Dziêkujemy za fot. Archiwum pomoc. ¯yczymy szerokiej drogi.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej piêknieje Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Kadzidle, który ma sw¹ siedzibê przy ulicy Kurpiowskiej, piêknieje w oczach. Dziêki znakomitej pracy Prezesa Adama Bia³obrzeskiego, pracowników Firmy, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wzorowej wspó³pracy z wójtem oraz Gmin¹ Kadzid³o, zak³ad zmienia bardzo wyraŸnie swe oblicze. Jeszcze trzy lata temu wspomniany teren straszy³ ba³aganem oraz zdewastowanymi pomieszczeniami. Dzisiaj jest inaczej.

fot. Archiwum

Nowy samochód dla stra¿aków w Wachu Uroczystoœæ przekazania i poœwiêcenia samochodów Rok 2007 Rok 2009 stra¿ackich odby³a siê 12 wrzeœnia w Wachu. Wachowska jednostka otrzyma³a œredni samochód stra¿acki, zakupiony ze œrodków Gminy Kadzid³o, Starostwa Powiatowego, Samorz¹du Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodfot. Archiwum nej w Warszawie. Ochotnicy z Gleby przejêli do fot. Archiwum u¿ytku samochód s³u¿¹cy dotychczas stra¿akom Zak³ad Gospodarki Komunalnej zakupuje wachowskim, dziêki czemu, ju¿ wkrótce, powstanie Zak³ad Gospodarki Komunalnej zakupi³ odœnie¿arkê typu kolejna jednostka zdolna podejmowaæ akcje ratownicze. Stiga Snow. Odœnie¿arka przeznaczona jest do utrzymywania porz¹dku na œrednich i du¿ych powierzchniach, chodnikach i œcie¿kach rowerowych. Samochód dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej Wyposa¿ona jest w rozrusznik elektryczny, halogen oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mo¿e siê dyferencja³, dziêki czemu manewrowanie tak du¿¹ cieszyæ z otrzymanego samochodu dostawczego, który odœnie¿ark¹ jest bardzo ³atwe. Odœnie¿arka kosztowa³a bêdzie s³u¿y³ do zbierania odpadów oraz bie¿¹cego blisko 6000 z³otych i zosta³a zakupiona z w³asnych utrzymania porz¹dku na terenie ca³ej gminy. Samochód œrodków Zak³adu. Gratulujemy Panu Prezesowi kosztowa³ 42 000 z³otych. Starostwo Powiatowe i pracownikom zakupu. Czekamy na efekty. wspó³finansowa³o ten zakup kwot¹ 18 000 z³otych, zaœ 24 000 z³otych pochodzi z bud¿etu Gminy Kadzid³o. Gratulujemy Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu oraz Pracownikom, samochodu oraz tak znacz¹cych sukcesów w unowoczeœnianiu Firmy. Dziêkujemy Panu Staroœcie za ¿yczliwoœæ. Mieszkañców gminy zapraszamy do korzystania z us³ug œwiadczonych przez kadzidlañski Zak³ad Gospodarki Komunalnej.

fot. Archiwum

Odnawiamy groby i wojenne cmentarze Dziêki pomocy finansowej wojewody mazowieckiego Pana Jacka Koz³owskiego odnawiamy corocznie wojenne cmentarze oraz groby. Przed rokiem zosta³ uporz¹dkowany cmentarz w Piaseczni, na którym spoczywaj¹ ¿o³nierze polegli podczas wojny polskobolszewickiej. W tym roku odnowiliœmy Grób Nieznanego ¯o³nierza w Kadzidle oraz wachowski cmentarz wojenny z czasów I wojny œwiatowej. Prace wzorowo wykona³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dziêkujemy.

www.kadzidlo.pl


Rok 2009 w naszej Gminie Hala w Dylewie uroczyœcie oddana do u¿ytku Po oœmiu latach, 5 lutego dylewska hala, której budowê zapocz¹tkowali mieszkañcy, powo³uj¹c Komitet Spo³eczny, zosta³a poœwiêcona i oddana do u¿ytku. Uroczystoœæ zgromadzi³a goœci, rodziców, nauczycieli, uczniów. Inwestycja kosztowa³a 3 000 000 z³otych. Pieni¹dze pochodzi³y z samorz¹du wojewódzkiego i bud¿etu Gminy Kadzid³o. Sukces projektu unijnego Gminy Kadzid³o Sukcesem zakoñczy³a siê realizacja I etapu projektu wspó³finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pod nazw¹: "Aktywizacja spo³ecznozawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzid³o" realizowanego w okresie od 01.06.2008 do 31.05.2009 r. Szkolenia ukoñczy³o 10 kobiet. Ogólna wartoœæ projektu wynios³a 97 206,00 z³, œrodki z Unii Europejskiej: 86 999,00 z³, wk³ad w³asny: 10 207,00 z³. Monitoring i konserwacja na Orliku Zosta³ wykonany monitoring na terenie obiektu Orlik w Dylewie. Wartoœæ inwestycji wynios³a ok. 8500 z³. Na Orliku zosta³a wykonana tak¿e konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej przez firmê Tamex z Warszawy. Wartoœæ inwestycji wynios³a ok. 4500 z³.

fot. Archiwum

Otoczenie szko³y w Siarczej £¹ce coraz ³adniejsze Zakoñczy³y siê prace remontowe w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce. Wokó³ szko³y zosta³a wykonana opaska polbrukowa, zaœ od frontu gustowny chodnik. Prace, warte 13 000 z³otych, przeprowadzi³ kadzidlañski wykonawca Miros³aw Duszak, który ufundowa³ barierkê ochronn¹ z materia³u kwasoodpornego. Dziêkujemy Pani Dyrektor Beacie Drê¿ek za troskê o szko³ê, zaœ wykonawcy za rzetelnoœæ i ¿yczliwoœæ. 1 800 000 z³otych dla Chudka, Golanki, Kuczyñskich Znakomite wiadomoœci nap³ynê³y z Urzêdu Marsza³kowskiego. Gmina Kadzid³o otrzyma³a 1 800 000 z³otych na budowê nowoczesnej bazy kulturalnej. Dziêki pozyskanym pieni¹dzom zostanie przeprowadzony gruntowny remont domu kultury w Chudku, œwietlic wiejskich w Golance oraz Kuczyñskich. Wartoœæ inwestycji wynosi 2 300 000 z³otych. Dofinansowanie pochodzi ze œrodków unijnych (dzia³anie 6.1 Kultura). W sumie zosta³y dofinansowane zaledwie 52 wnioski. Gratulujemy spo³ecznoœciom wspomnianych wsi. Dziêkujemy Zarz¹dowi województwa mazowieckiego za docenienie naszego wniosku. Prace zostan¹ zakoñczone w roku 2010.

12 000 000 z³otych dla Kadzid³a Mamy pieni¹dze na kanalizacjê w Kadzidle, rozbudowê oczyszczalni i dokoñczenie kadzidlañskich wodoci¹gów. Z Regionalnego Programu Operacyjnego, który dzieli œrodki unijne, otrzymaliœmy w³aœnie blisko 12 000 000 (dwanaœcie milionów) z³otych. Dziêki tym ogromnym pieni¹dzom zostanie skanalizowana ca³a miejscowoœæ, rozbudowana zostanie oczyszczalnia œcieków oraz zostan¹ dokoñczone wodoci¹gi w Kadzidle. Przypomnijmy, ¿e dotychczas zaledwie 340 gospodarstw w Kadzidle mo¿e korzystaæ z kanalizacji. Dziêki unijnym pieni¹dzom tê mo¿liwoœæ uzyska blisko 1100 gospodarstw. Ta najwiêksza w dziejach gminy inwestycja pozwoli tak¿e planowaæ kolejne inwestycje kanalizacyjne, które obejm¹, w pierwszym etapie, miejscowoœci: Dylewo, Jeglijowiec i Kuczyñskie. Warto podkreœliæ, ¿e w tym roku, wsparcie unijne dla Gminy Kadzid³o siêgnê³o kwoty bliskiej 14 500 000 z³otych. 30 000 z³otych od wojewody dla szkó³ Ruszy³ rz¹dowy program "Radosna szko³a", którego zadaniem jest dofinansowanie szkó³ publicznych i zakup pomocy szkolnych dla najm³odszych uczniów. Gmina Kadzid³o z³o¿y³a piêæ wniosków, z których cztery otrzyma³y maksymalne dofinansowanie. Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle otrzyma³ 12 000 z³otych, Zespó³ Szkó³ w Wachu 6000 z³otych, Szko³a Podstawowa w Jazgarce 6000 z³otych, Szko³a Podstawowa w Czarni 6000 z³otych. Dziêkujemy wojewodzie mazowieckiemu Jackowi Koz³owskiemu za ¿yczliwoœæ. Pañstwu Dyrektorom ¿yczymy udanych zakupów. Gmina pomaga bezrobotnym Od kilku ju¿ lat Gmina Kadzid³o aktywnie wspomaga bezrobotnych. Tylko w tym roku w samym Urzêdzie Gminy znalaz³o zatrudnienie 112 osób. Prace publiczne oraz interwencyjne, sta¿e, do niedawna tak¿e przygotowanie zawodowe, wszystkie te œwiadczenia kierowane s¹ do osób zabiegaj¹cych o pracê. Z tej oferty korzystaj¹ nie tylko kadzidlanie, ale tak¿e mieszkañcy Wachu, Siarczej £¹ki, Krobi, Chudka, Dylewa, Tatar, Brzozówki, Kierzka, Jeglijowca, Piaseczni, Gleby. Dziêki pracy zatrudnionych osób Gmina jest systematycznie sprz¹tana. Dziêkujemy Powiatowemu Urzêdowi Pracy za wzorow¹ wspó³pracê, zaœ pracownikom za rzetelne wype³nianie swoich obowi¹zków. Szko³a w Wachu po remoncie Ponad 100 000 z³otych kosztowa³ tegoroczny remont przeprowadzony w Zespole Szkó³ w Wachu im. ks. Jerzego Popie³uszki. Wymieniono okna, w kilku klasach zmieniono pod³ogi, zamontowano okna dachowe w pomieszczeniach na poddaszu, zaœ na parterze urz¹dzono niezwykle gustowny k¹cik poœwiêcony Patronowi. Remont wspar³ kwot¹ 40 000 z³ samorz¹d województwa mazowieckiego. Pozosta³e œrodki pochodz¹ z bud¿etu Gminy Kadzid³o.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy i nowiny kulturalne

fot. Archiwum

Skutki letniej powodzi w Gminie Kadzid³o Letnia powódŸ przynios³a wiele szkód rolnikom mieszkaj¹cym w Gminie Kadzid³o. Poszkodowanych zosta³o 310 gospodarstw. Blisko 780 hektarów upraw zosta³o dotkniêtych klêsk¹. Zosta³y zniszczone trwa³e u¿ytki zielone, kukurydza, roœliny okopowe. £¹czne straty finansowe, poniesione przez rolników, siêgnê³y kwoty 428 793 z³otych. Gmina Kadzid³o jako pierwsza w powiecie rozpoczê³a starania o uznanie klêski powodzi, szacowanie strat i uruchomienie pomocy poszkodowanym. Dziêki znakomitej wspó³pracy z Wojewod¹ Mazowieckim ju¿ dzisiaj wiêkszoœæ rolników mo¿e skorzystaæ z uruchomionych kredytów, przyznawanych na dogodnych warunkach. £¹czna wartoœæ kredytu uruchamiana w pierwszej kolejnoœci dla naszych rolników, siêgnê³a kwoty 320 157 z³otych. Niestety, zgodnie z ministerialnym rozporz¹dzeniem, które okreœla warunki otrzymania pomocy, niewielu rolników otrzyma wsparcie gotówkowe, które przypadnie gospodarzom z najbardziej poszkodowanych so³ectw: Chudka, Gleby, Jazgarki, Kierzka, Piaseczni, Wachu. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika, uzale¿nia pomoc od spe³nienia nastêpuj¹cych warunków: 1) co najmniej jedna osoba, w poszkodowanym gospodarstwie, objêta jest ubezpieczeniem rolniczym; 2) szkody spowodowane przez powódŸ wynosz¹ œrednio powy¿ej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Pomimo tych niekorzystnych rozstrzygniêæ uda³o siê zakoñczyæ ca³¹ procedur¹ i w maksymalnie mo¿liwy sposób pomóc rolnikom. Dziêkujemy rolnikom za aktywnoœæ, dziêkujemy gminnym urzêdnikom oraz Wojewodzie Mazowieckiemu za sprawne przeprowadzenie ca³ej, skomplikowanej procedury szacowania strat powodziowych.

www.kadzidlo.pl

Ogólnopolska konferencja animatorów pedagogiki Freineta Kadzid³o i Ostro³êka goœci³y przez cztery dni ponad stu pedagogów z ca³ego kraju, którzy uczestniczyli w konferencji zatytu³owanej: "Ponadczasowoœæ pedagogiki Freineta". W sobotê 19 wrzeœnia, w Kadzidle, nauczyciele spotkali siê z artystami kurpiowskimi, poznaj¹c tajniki œpiewu, tañca, rzeŸby, wykonywania bibu³owych kwiatów, obróbki bursztynu, wyplatania koszyków, wypieku byœków. Dylewo œwiêtowa³o!!! Œwiêto Kukurydzy oraz I Kurpiowskie Œwiêto Mleka, które odby³y siê w Dylewie 20 wrzeœnia, zgromadzi³y t³umy mieszkañców Dylewa oraz okolicznych wiosek. Msza Œwiêta sprawowana w intencji rolników przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego, Ksiêdza Proboszcza Jacka Majkowskiego, Ksiêdza Kanclerza Wies³awa Bia³czaka podkreœli³a wyj¹tkowoœæ trudu rolniczego, jego mistyczny wymiar wpisany w symbolikê chleba. Dylewianie oraz Goœcie ponieœli do o³tarza dary: p³on¹c¹ œwiecê, kwiaty, chleb, kolby kukurydzy, wyroby mleczarskie, przygotowane przez Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w Ostro³êce. Tegoroczne Œwiêto Kukurydzy sfinansowali: Gmina Kadzid³o, Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Spó³dzielnia Mleczarska Ostro³êka, Gmina Lelis. Poczêstunek pomogli przygotowaæ: Janusz Szlachetka, Jan P³oski, Zbigniew Porêba i Tadeusz Dobkowski. Dziêkujemy Teresie i Wies³awowi Ogniewskim za wzorow¹ pracê ogranizacyjn¹. Podczas Œwiêta wyst¹pi³y znane zespo³y: Classic, Toples, Akurat oraz Prymaki. fot. Archiwum

Remiza stra¿acka z kamieniem wêgielnym 11 paŸdziernika Polow¹ Msz¹ Œwiêt¹ rozpoczê³a siê uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego w œcianê frontow¹ powstaj¹cej w Kadzidle remizy stra¿ackiej. Kamieñ wêgielny ufundowa³ Ksi¹dz Dziekan Marian Niemyjski - Proboszcz Parafii Kadzid³o, zaœ pami¹tkow¹, mosiê¿n¹ tulejê Adam i Miros³aw Ciê¿arowie. Tuleja pomieœci³a pami¹tkowe zdjêcia, kopiê powo³ania stra¿y po¿arnej w Kadzidle, polskie, wspó³czesne monety, akt erekcyjny, ostatni numer "Nowin Kadzidlañskich" oraz chor¹giewkê z barwami naszej gminy

60 urodziny kadzidlañskiej biblioteki – 28.09.2009 r. By³a uroczysta Msza Œwiêta i uroczyste laudacje, ¿yczenia, pochwa³y, nagrody, wspomnienia, kwiaty, prezenty i znakomite kulinaria. 60 urodziny biblioteki im. Wojciecha WoŸniaka up³ynê³y w iœcie rodzinnej atmosferze. A wszystko to zas³uga Wies³awy Sobiech - dyrektor tej wielce zas³u¿onej placówki oraz Pañ bibliotekarek pracuj¹cych w Kadzidle, Dylewie, Chudku i Wachu. Wszyscy Goœcie podkreœlali owocn¹ pracê biblioteki, gratulowali pomys³ów i zapa³u, dziêkowali za wszystkie arcyciekawe przedsiêwziêcia oraz ¿yczyli nowej siedziby, której najbardziej brakuje w codziennej pracy. Liczne wyró¿nienia trafi³y do osób wspieraj¹cych pracê biblioteki, zas³u¿onych dla jej historii oraz wzorowych czytelników. W szczególny sposób zosta³a uhonorowana wieloletnia dyrektor Teresa Koprek, a tak¿e m³odzi i starsi czytelnicy, Maria Sobiech, Józef Skowronek, Barbara Komorowska, Danuta Suchecka, Tadeusz Muszyñski, Dorota Wo³osz, Alicja Suchecka, Kacper Sakowski, Patrycja Brzozowa, Dominika Kaczyñska, Renata Kube³.


Nowiny kulturalne Stanis³awa Dawid ju¿ z Nagrod¹ Oskara Kolberga!!! £azienki Królewskie w Warszawie goœci³y tegorocznych laureatów Nagrody Oskara Kolberga, niezwykle presti¿owego wyró¿nienia przyznawanego osobom oraz instytucjom zas³u¿onym dla kultury ludowej. I w tym roku nie zabrak³o, podczas uroczystej Galii, w dniu 3 paŸdziernika, kurpiowskiego akcentu. Stanis³awa Dawid, wybitna twórczyni mieszkaj¹ca w Strza³kach, odebra³a dyplom pami¹tkowy oraz medal z wizerunkiem Oskara Kolberga, z r¹k wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra ¯uchowskiego. Artystce towarzyszyli najbli¿si, rodzina, córka z ziêciem, wnuczki, przyjaciele. Gratulujemy Pani Stanis³awo. ¯yczymy d³ugich lat ¿ycia, wielu, kolejfot. Archiwum nych dokonañ i spe³nienia marzeñ. Czes³awa Kaczyñska prowadzi³a warsztaty dla przedszkolaków Dziêki uprzejmoœci Czes³awy Kaczyñskiej 9 paŸdziernika w kadzidlañskim przedszkolu odby³y siê warsztaty robienia bibu³owych kwiatów, które wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wœród dzieci.

fot. Archiwum

Teatry Caritas w Kadzidle – 09.10.2009 r. Kadzid³o zamieni³o siê, na kilka godzin, w stolicê teatraln¹ Diecezji £om¿yñskiej. W Centrum Kultury Kurpiowskiej trwa³y przes³uchania kilkunastu teatrów szkolnych, które prezentowa³y przedstawienia poœwiêcone zagro¿eniom: narkomani¹, alkoholizmem, osamotnieniem, brakiem owocnych relacji pomiêdzy ludŸmi. To wyj¹tkowe spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ Œwiêt¹, któr¹ koncelebrowa³ Ksi¹dz Biskup Tadeusz Bronakowski.

fot. Archiwum

Promocja nowego przewodnika turystycznego "gmina kadzid³o w samym sercu kurpiowszczyzny" Kadzidlañska biblioteka by³a miejscem promocji nowego przewodnika turystycznego: "gmina kadzid³o w samym sercu kurpiowszczyzny". 12 paŸdziernika Autorzy Marcin ¯erañski i Micha³ Bogdañski opowiedzieli o walorach naszej Gminy, a tak¿e wielotygodniowej pracy uwieñczonej dzie³em piêknym i niezwykle po¿ytecznym. Przewodnik, bêd¹cy 4 tomikiem "Biblioteczki Kurpiowskiej", wydany zosta³ przez Pracowniê na Pastwiskach.

Kurpie na Œwiêcie Dziêkczynienia w Niemczech Dziêki znakomitej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego Zespó³ Kurpianka z Kadzid³a móg³ wzi¹æ udzia³, jako oficjalna reprezentacja Polski i Mazowsza, w paŸdzierniku w Œwiêcie Dziêkczynienia, czyli Do¿ynkach, które odby³y siê w Niemczech, w Düsseldorfie. II Miêdzynarodowy Festiwal Poezji S³owiañskiej Po raz drugi odby³ siê w Kadzidle wieczór poetycki, który by³ czêœci¹ II Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji S³owiañskiej. A wszystko dziêki, zakochanemu w Kadzidle i KurpiowszczyŸnie, Aleksandrowi Nawrockiemu, redaktorowi naczelnemu "Poezji dzisiaj". Taniec, œpiew, poezja, nuty powa¿ne oraz ironia najwy¿szej próby towarzyszy³y 29 paŸdziernika temu niezwyk³emu spotkaniu, które perfekcyjnie przygotowa³a, niezawodna jak zwykle, gminna dru¿yna biblioteczna, dowodzona przez Wies³awê Sobiech. Goœciliœmy E³kê Niago³ow¹ – Bu³garkê, poetkê t³umaczkê, red. naczeln¹ kwartalnika literackiego "Znaki", Nataliê Barabanszczykow¹ – Rosjankê z Mo³dawii, poetkê, œpiewaczkê, Tatianê Paulow¹ – Ukrainkê, poetkê, tancerkê, Siergieja G³owiuka – Rosjanina, poetê, Mariolê Platte – poetkê z Warmii i Mazur, Agnieszkê Nadstawn¹ – poetkê z Warszawy, Borysa Liwova – S³owaka, poetê; poetów ostro³êckich i kurpiowskich. Spotkanie uœwietni³ Zespó³ "Kurpianka" i kapela Paw³a £aszczycha. Wystawa prac Jadwigi NiedŸwiedzkiej Coraz czêstsze staj¹ siê powroty Kurpianek i Kurpiów do twórczoœci ludowej, mocno zakodowanej w genach, wyobraŸni i pamiêci. Jadwiga NiedŸwiedzka, wywodz¹ca siê z niezwykle zas³u¿onego rodu Staœkiewiczów, emerytowana nauczycielka matematyki oraz informatyki, zaprezentowa³a w kadzidlañskiej bibliotece, 6 listopada, swoje prace, wycinaki, kierce, bibu³owe kwiaty. Tê niecodzienn¹ wystawê, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ przez ca³y listopad, nazwa³a artystka "Powrotem do korzeni", stale podkreœlaj¹c swe przywi¹zanie do kurpiowskiej ojczyzny, dawnych zwyczajów, tradycyjnej sztuki zdobniczej. Nagroda Marsza³ka dla Wies³awy Bogdañskiej Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie, nagrodê Marsza³ka Województwa Mazowieckiego, otrzyma³a kadzidlañska artystka Wies³awa Bogdañska. Pami¹tkow¹ statuetkê oraz dyplom wrêczyli Marsza³ek Adam Struzik oraz Robert Soszyñski – Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Artystka wykonuje niezwykle kunsztowne wycinanki. S³ynie równie¿ z wypieków pieczywa obrzêdowego. Jej mistrzowskie palmy, bibu³owe kwiaty, kierce pozostaj¹ niedoœcignionym wzorem kurpiowskiej sztuki ludowej. Pani Wies³awa reprezentowa³a Polskê podczas wystawy EXPO w Japonii oraz licznych spotkañ promocyjnych we W³oszech, Szwecji, Irlandii, Niemczech. Otrzyma³a wczeœniej niezwykle presti¿owe nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej", Fundacji Cepelia "Zas³u¿ony dla Cepelii" oraz Nagrodê im. Oskara Kolberga.

www.kadzidlo.pl

13


Nowiny sportowe Turniej siatkarski rozstrzygniêty Ponad szeœædziesiêciu siatkarzy wziê³o udzia³ 12 wrzeœnia w Turnieju o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie zwyciê¿yli siatkarze z miejscowoœci Rzewnie, którzy w finale pokonali zespó³ z³o¿ony z zawodników Kadzid³a i Ostro³êki. Trzecie miejsce przypad³o ekipie dylewskiej, zaœ czwarte dru¿ynie z Ostro³êki. Dalsze miejsca zajêli siatkarze z Lubotynia, Baranowa, Kadzid³a i kolejna dru¿yna ostro³êcka. Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju zosta³ uznany £ukasz B¹czek, zaœ najwiêkszym objawieniem zawodów og³oszono Szymona Kaczyñskiego. Dziêkujemy sêdziom zawodów Janowi Kaczyñskiemu, Adrianowi Sad³owskiemu, Przemys³awowi Kowalczykowi. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ. LegiaWarszawa – Lech Poznañ Czterdziestoosobowa grupa kibiców z Kadzid³a, Dylewa, Chudka wyjecha³a na szlagierowy mecz Legia Warszawa – Lech Poznañ. Œwietna wspó³praca pomiêdzy Gmin¹ Kadzid³o a Legi¹ owocuje nie tylko meczami sparingowymi M³odej Ekstraklasy z Kurpikiem, ale tak¿e czêstymi wyjazdami na mecze Legii. Legia zagra³a znakomite spotkanie i pokona³a Lecha 2:0. Nasz transparent trafi³ na oficjaln¹ stronê Legii (legia.com). Sukces gimnazjalistek z Kadzid³a w Kozienicach Lekkoatletki z Gimnazjum w Kadzidle zdoby³y 6 medali podczas Klubowych Mistrzostw Mazowsza M³odzików rozegranych w czerwcu. W nowym roku szkolnym przyszed³ czas na kolejny szczebel rywalizacji. Mistrzostwa makroregionu (województwo mazowieckie i warmiñsko-mazurskie) odby³y siê 12-13 wrzeœnia w Kozienicach. W sztafecie klubowej OKLA Ostro³êka 4 x 100 m uczestniczy³y trzy gimnazjalistki z Kadzid³a (Joanna Golan, Aldona Kania, Iwona Jechanowska). Zajê³y VI miejsce. Joanna Golan w skoku wzwy¿ zajê³a IV miejsce z wynikiem 152 cm (rekord ¿yciowy).

fot. Archiwum

Olga Skowronek VIII w Polsce Olbrzymim sukcesem zakoñczy³ siê start Olgi Skowronek w Mistrzostwach makroregionu (które odby³y siê 12-13 wrzeœnia w Kozienicach) w pchniêciu kul¹ (3 kg); Olga z wynikiem 11,25 m ustanowi³a swój rekord ¿yciowy i zdoby³a srebrny medal, uzyskuj¹c awans na Mistrzostwa Polski M³odzików (pierwsze takie osi¹gniêcie w historii naszej gminy). Zawody te odby³y siê 27.09.2009 r. w Zamoœciu. Olga reprezentowa³a nas niezwykle udanie, wchodz¹c po seriach eliminacyjnych do œcis³ego fina³u i z wynikiem 11,21 m zajê³a VIII miejsce w Polsce.

14

www.kadzidlo.pl

Mistrzostwa Powiatu Ostro³êckiego w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych Dziewczêta z PG w Kadzidle bardzo udanie rozpoczê³y starty w zawodach miêdzyszkolnych w sezonie jesiennym. Podczas Mistrzostw Powiatu Ostro³êckiego w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych, które odby³y siê 27.09.2009 r. w Ostro³êce we wszystkich trzech kategoriach wiekowych zwyciê¿y³y uczennice z kadzidlañskiego gimnazjum. Oto szczegó³owe wyniki: Rocznik 1994 – I miejsce: Joanna Golan, IV miejsce: Aldona Kania, V miejsce: Marta Ruszczyk, VI miejsce: Hanna Kur, X miejsce: Milena Chrostek, XVII miejsce: Monika Suchecka, XXIII miejsce: Paulina Prusaczyk. Rocznik 1995 – I miejsce: Klaudia Dobkowska, IV miejsce: Katarzyna Œnietka, VII miejsce: Ewelina Sobiech, IX miejsce: Iwona Jechanowska, XIX miejsce: Iwona Chrostek, XXIV miejsce: Iwona Gwara. Rocznik 1996 – I miejsce: Natalia Bieñkowska, IV miejsce: Martyna NiedŸwiecka, XVIII miejsce: Ma³gorzata Zera, XX miejsce: Aleksandra Dzie³ak.

fot. Archiwum

Turniej Pi³ki No¿nej S³u¿b Mundurowych Pierwszy Turniej Pi³ki No¿nej S³u¿b Mundurowych odby³ siê 17 paŸdziernika na dylewskim Orliku. Organizator zawodów, Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Wiêziennictwa, Zarz¹d Terenowy w Ostro³êce zapewni³, oprócz emocji sportowych, znakomit¹ domow¹, grochówkê oraz œwietnie przyrz¹dzone kie³baski grillowe. Niespodziank¹ by³ tort przygotowany specjalnie na okazjê turnieju, który zosta³ dedykowany, w pierwsz¹ rocznicê urodzin, Orlikowi. Kadzidlanie z pucharem!!! 7 .11.2009 Turniej siatkarski, o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy, rozegrany w dylewskiej hali, przyniós³ zwyciêstwo m³odej dru¿ynie z Kadzid³a. Kadzidlañscy gimnazjaliœci w pokonanym polu zostawili rówieœników z Dylewa, Obierwi i Chudka. Gratulujemy. Dziêkujemy opiekunom dru¿yn oraz Panom Janowi Kaczyñskiemu oraz Miros³awowi Boroniowi, którzy zorganizowali ca³e przedsiêwziêcie.


Nowiny oœwiatowe

fot. Archiwum

Wycieczka w nagrodê za zajêcie I miejsca W sobotê 10 paŸdziernika nauczyciele oraz uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Glebie udali siê na wycieczkê do Zambrowa. Najwa¿niejszym punktem wyjazdu by³ pobyt na basenie "Delfin". Wycieczka dla dzieci by³a bezp³atna. Fundusze stanowi³a nagroda przyznana przez Wójta Gminy Kadzid³o za zajêcie I miejsca w zbiórce œmieci podczas "Gminnej Majówki Ekologicznej".

fot. Archiwum

Dzieñ Edukacji Narodowej w Glebie 13 paŸdziernika w Szkole Podstawowej w Glebie odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W pierwszej czêœci pasowano I klasy na uczniów. Piêcioro dzieci z³o¿y³o œlubowanie w obecnoœci rady pedagogicznej, rodziców oraz starszych i m³odszych kolegów. Wszystkie pierwszaki otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i upominki. Natomiast czêœæ drug¹ stanowi³a akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Poprzez recytacjê wierszy, œpiew piosenek, ¿yczenia, uczniowie wyrazili wdziêcznoœæ swoim paniom nauczycielkom.

I Spotkanie Szkó³ im. ks. Jerzego Popie³uszki 8 paŸdziernika w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki w Warszawie - w parafii, gdzie ks. Jerzy Popie³uszko spêdzi³ swoje ostatnie lata pos³ugi kap³añskiej – odby³o siê I SPOTKANIE SZKÓ£ IM. KS JERZEGO POPIE£USZKI. W zwi¹zku z zaproszeniem otrzymanym z r¹k proboszcza tej¿e parafii – ks. Pra³ata Zygmunta Malackiego – w tych piêknych uroczystoœciach mieli zaszczyt uczestniczyæ równie¿ uczniowie Zespo³u Szkó³ w Wachu. M³odzie¿ z³o¿y³a kwiaty na grobie Patrona swojej szko³y, a nastêpnie wszyscy, na czele z pocztem sztandarowym, wziêli udzia³ w uroczystej Mszy œw., po czym zwiedzili Muzeum Ksiêdza Jerzego Popie³uszki i obejrzeli film dokumentalny. Spotkanie zakoñczy³o siê przy talerzu pysznej grochówki, któr¹ ugoœcili organizatorzy. M³odzie¿ i nauczyciele ze szko³y w Wachu serdecznie dziêkuj¹ organizatorom uroczystoœci za piêkne prze¿ycia.

fot. Archiwum

25 rocznica mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszki 19 paŸdziernika 2009 r. na warszawskim ¯oliborzu w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki odby³y siê obchody 25 rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszki. W uroczystoœciach wziê³o udzia³ kilka tysiêcy osób, a wœród nich delegacja nauczycieli i uczniów oraz poczet sztandarowy Zespo³u Szkó³ im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Wachu.

Pasowanie na ucznia w SP w Siarczej £¹ce 20 paŸdziernika w Szkole Podstawowej w Siarczej £¹ce odby³o siê uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. W poczet uczniów wst¹pili: Patryk Aptacy, Dominik Fr¹ckiewicz, Julia Kulas, Marceli Sobiech, Karolina Trzciñska, Natalia Trzciñska. Dzieci otrzyma³y upominki od Pana Wójta oraz od Rady Rodziców. Uroczystoœæ zakoñczy³ s³odki poczêstunek zorganizowany przez mamy. Kochane Pierwszaki, przyjmijcie serdeczne gratulacje od Samorz¹du Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

fot. Archiwum

Œlubowanie pierwszoklasistów w SP w Jazgarce 23 paŸdziernika 2009 r. w Szkole Podstawowej w Jazgarce odby³o siê uroczyste œlubowanie pierwszoklasistów: Karoliny Baku³y, Grzegorza G¹ski, Natalii Mróz, Pauliny Mróz, Wiktorii Orzech, Aleksandry Parzych, Wiktorii Pokory, Martyny Popielarczyk. Na wstêpie dzieci zaprezentowa³y wiersze i piosenki. Wspólnie z wychowawc¹ Hann¹ Faderewsk¹ dzieci zadba³y o wystrój sali. Po uroczystym œlubowaniu i pasowaniu na uczniów przez Pani¹ Dyrektor Marzenê Pokorê, Rada Rodziców wraz z Panem Wójtem Dariuszem £ukaszewskim obdarowali dzieci upominkami. Na zakoñczenie Rodzice zaprosili Pana Wójta, Radê Rodziców i nauczycieli na s³odki poczêstunek. Mi³ym akcentem by³ tort przygotowany przez jedn¹ z Mam. Wszyscy œwietnie siê bawili.

fot. Archiwum

Dzieñ Folkloru w ZPO w Kadzidle We wtorek, 27 paŸdziernika, spo³ecznoœæ uczniowska pod kierunkiem wychowawców, uczestniczy³a w otwartych zajêciach z twórcami i artystami ludowymi. Uczniowie klas 0-III mieli okazjê pog³êbiæ wiedzê na temat swojego regionu, poznaæ tañce, pieœni i gadki kurpiowskie. Ka¿da klasa przygotowywa³a krótki program artystyczny i prezentowa³a go przed uczniami, rodzicami i wychowawcami. Do dekoracji sali pos³u¿y³y w³asnorêcznie wykonane prace dzieci, wzorowane na kurpiowskim rêkodziele ludowym. Odpowiedzialne za ca³okszta³t programu uroczystoœci by³y nauczycielki: Ma³gorzata Bia³czak, Halina Cichoñ i Bo¿ena Pabich.

www.kadzidlo.pl


Szko³a Podstawowa w Siarczej £¹ce Szko³a Podstawowa w Siarczej £¹ce siêga swoimi korzeniami lat 20 XX wieku. W czasach miêdzywojennych, mieszkañcy wsi zapragnêli edukowaæ swoje pociechy. Szko³a nie mia³a swojej siedziby, nauka odbywa³a siê w domach prywatnych. Nauczyciele doje¿d¿ali z Kadzid³a lub wynajmowali pomieszczenia u gospodarzy. W tamtych czasach sta³¹ siedzib¹ szko³y by³ budynek, który w czasie wojny zosta³ zniszczony. Po wojnie w marcu 1945 roku dzieci rozpoczê³y naukê w domu pañstwa Giersów. Nauczycielem zosta³ Aleksander Pêdzich, który przyby³ do Siarczej £¹ki prawdopodobnie z £êgu. Zaraz po wojnie w Siarczej £¹ce nauczycielami byli: Helena Tworkowska, pani Kosioracka, Maria Pliszka, Miros³aw Bednarczyk z Kadzid³a, pani Kaczyñska, pani Orzech i pani Staœkiewicz. W domu pañstwa Giersów edukacja trwa³a przez dwa lata, po czym szko³ê przeniesiono do pustego budynku, w którym nauczano przed wojn¹. W 1947 roku szko³ê przeniesiono do pañstwa Sobiechów. Uczniowie mieli do dyspozycji jedn¹ salê, w której odbywa³o siê nauczanie. W 1952 roku szko³a mieœci³a siê u pañstwa Ba³dygów. Ze wzglêdu na trudne warunki dojazdu do pañstwa Ba³dygów, szko³ê zlokalizowano u pañstwa Sobiechów. W 1958 roku mia³a miejsce kolejna przeprowadzka do pañstwa Giersów. W roku 1965 dzieci odbywa³y naukê u pañstwa Sobiechów i u pañstwa Giersów. Szko³ê przenoszono tam, gdzie dzieci mia³y lepsze warunki, dlatego te¿ w 1971 roku edukowano w dwóch pomieszczeniach u pañstwa Tañskich. Nastêpnie umiejscowiono szko³ê u pañstwa Trzciñskich, gdzie dzieci mia³y do dyspozycji równie¿ dwie sale. W kolejnych latach u pañstwa Trzciñskich uczono siê ju¿ tylko w jednym pomieszczeniu, poniewa¿ czêœæ dzieci przenios³a siê do pañstwa Fr¹ckiewiczów. W 1982 roku ulokowano siê u pañstwa Lisów. Uczniowie mieli do dyspozycji dwie izby lekcyjne oraz korzystali z podwórka, gdzie prowadzono zajêcia z kultury fizycznej.

fot. Archiwum

Na pocz¹tku lat 80. rozpoczêto budowê szko³y. Lekcje rozpoczê³y siê 1 grudnia 1985 roku. Dzieci nie mog³y doczekaæ siê zajêæ w nowej szkole, nowych ³awek, klas. Budynek sk³ada³ siê z trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, szatni i korytarza, który pe³ni³ funkcjê sali gimnastycznej. Dopiero w 1989 roku, oddano do u¿ytku ³azienki. W 1997 roku zamieniono szatniê z pokojem nauczycielskim i wykonano ocieplenie wewnêtrzne. W 2005 roku zosta³ przeprowadzony gruntowny remont, m.in. zmieniono dach, wymieniono okna, drzwi, zmodernizowano ogrzewanie. Przeprowadzono renowacjê pod³óg we wszystkich klasach oraz odnowiono œciany. Organizacja szko³y na przestrzeni lat przedstawia³a siê nastêpuj¹co: od roku1956 do roku 1978 w szkole istnia³y klasy I, II, III i IV. Od roku 1978 do roku 1985/86 Szko³a w Siarczej £¹ce by³a punktem Filialnym Zbiorczej Szko³y Gminnej w Kadzidle.

www.kadzidlo.pl

Do pierwotnego systemu powrócono w roku szkolnym 1992/93ponownie utworzono klasê IV. W myœl uchwa³y Rady Gminy do obwodu Szko³y Podstawowej w Siarczej £¹ce nale¿a³y i nale¿¹ do tej pory wsie: Siarcza £¹ka, Todzia. Po wejœciu w ¿ycie reformy oœwiaty z 1999 roku i wprowadzeniu gimnazjum do szkó³ dokonany zosta³ podzia³ na klasy I-III i IVVI. W szkole w Siarczej £¹ce ze wzglêdu na brak specjalistów do nauczania poszczególnych przedmiotów, naukê ograniczono jedynie do kszta³cenia zintegrowanego w ramach klasy I, II, III oraz oddzia³u przedszkolnego.

fot. Archiwum

Obecnie szko³a liczy 27 uczniów: oddzia³ przedszkolny 9 uczniów, klasa I 6 uczniów, klasa II 6 uczniów, klasa III 6 uczniów. Uczniowie, którzy koñcz¹ III klasê Szko³y Podstawowej w Siarczej £¹ce, podejmuj¹ naukê w Zespole Szkó³ w Wachu lub w Zespole Szkó³ w Kadzidle. Kadra pedagogiczna to 4 nauczycieli. Szko³a jest corocznym organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Du¿y nacisk k³adziony jest równie¿ na edukacjê regionaln¹. W szkole dzia³a ko³o Przyjaciele Puszczy Zielonej realizuj¹ce zadania folklorystyczne i ekologiczne. Organizowane s¹ liczne warsztaty i spotkania z twórcami ludowymi, na których dzieci wspólnie z nimi wykonuj¹ wycinanki, lalki, kwiaty. Poza tym przy melodiach kurpiowskich uczniowie poznaj¹ tajniki kurpiowskich dzie³. Tego typu warsztaty s¹ bardzo po¿yteczne i daj¹ dzieciom wiele radoœci i satysfakcji oraz wzbudzaj¹ potrzebê wiedzy o swoim regionie i jego historii. Wa¿nym ogniwem szko³y s¹ Rodzice. Wspó³praca uk³ada siê wzorowo. Rodzice wspó³organizuj¹ i uczestnicz¹ w wiêkszoœci przedsiêwziêæ i w uroczystoœciach Zawsze s³u¿¹ rad¹ i pomoc¹. Misj¹ szko³y s¹ s³owa Jana Paw³a II: „ W wychowaniu chodzi o to, a¿eby cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem”. Kierownicy i dyrektorzy SP w Siarczej £¹ce: – Maria Pliszka (1955-1965, 1969-1984), – Miros³aw Bednarczyk (1965-1969), – Joanna Chmielewska (1984-1999), – Zofia Sobiech (1999-2007), – Beata Drê¿ek (od 2007 r.). Opracowa³a Beata Drê¿ek na podstawie pracy licencjackiej Katarzyny Kiereœ : „Monografia Szko³y Podstawowej w Siarczej £¹ce”.

nowiny_11  

Rok 2007 Rok 2009 Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 4 (11) 2009, ISSN 1898-3693 .: Harmonogram prac – Kanalizacja sanitarna w Kadzidle...

Advertisement