Page 1

Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 3 (10) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: .: Poezja Angeliki Deptu³y, Mariusza Banacha, Rafa³a Mielnickiego, Jêdrka Bednarczyka – str. 2

Szanowni nauczyciele, kochani uczniowie, rodzice, pracownicy szkó³ i przedszkoli wkrótce Dzieñ Edukacji Narodowej,

.: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o – str. 3 .: Inwestycje w Gminie Kadzid³o – str. 5-6 Nowe chodniki w Wachu; 293 000 z³otych na drogê w Wachu; Aleja Kazimierza Sulewskiego; Chodnik na Orliku; Droga asfaltowa Dylewo Obierwia - Nowa Wieœ - Przysta; Nowa droga asfaltowa w Wachu; Nowe ulice asfaltowe w Kadzidle; Nowa droga asfaltowa w Glebie; Przebudowa drogi gminnej Czarnia-Wyk; Monitoring na Orliku; Konserwacja na Orliku; Asfalt na ¯ytniej

œwiêto szczególne, œwiêto wa¿ne, bo wa¿ny jest dla nas wszystkich

.: Chrystus Frasobliwy w Dylewie – str. 6

los ludzi m³odych,

Przepiêkna rzeŸba Chrystusa Frasobliwego stanê³a, z inicjatywy wójta Dariusza £ukaszewskiego, w Dylewie

los ludzi, którzy w przysz³oœci bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ

.: Niedziele na wsi w Golance, Czarni i Chudku – str. 7

za swoje rodziny, gminê, powiat, województwo, kraj.

.: Zosta³ wydany nowy przewodnik po Gminie Kadzid³o – str. 8

W przeddzieñ œwiêta Edukacji Narodowej, nauczycielom, uczniom, rodzicom,

.: P³yta zespo³u "Coorp" p³yt¹ tygodnia w Krakowie!!! – str. 11

wszystkim pracownikom szkó³ i przedszkoli, przekazujemy w imieniu w³asnym oraz ca³ej wspólnoty lokalnej,

.: Tryumf kadzidlanina Cezarego Bagiñskiego w Berlinie i Medal Mistrzostw Polski!!! – str. 13

wiele ¿yczeñ wszelkiej pomyœlnoœci .: "Mistrz Ortografii Gminy Kadzid³o – str. 14

i nadziei , by spe³ni³y siê najskrytsze marzenia.

.: Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Kadzidle – str. 15

Z wyrazami najwy¿szego szacunku, Dariusz £ukaszewski

Jacek P³oski

Wójt Gminy Kadzid³o

Przewodnicz¹cy Rady Gmin

.: Prezentacje szkó³ – str. 16 Szko³a Podstawowa w Jazgarce

www.kadzidlo.pl


Poezja Angeliki Deptu³, Mariusza Banacha, Rafa³a Mielnickiego, Jêdrka Bednarczyka

*** Angelika Deptu³a

*** Angelika Deptu³a

Czujê ten zapach Ten g³os, s³yszê Jego imiê Twarz, ten blask – Krzyczê, p³aczê, wo³am – Nie odchodŸ! – Nie zapominaj! – Pokochaj! Ale to nie koniec Nie odnajdê ju¿ pocieszenia w Jego spojrzeniu Nie odnajdê ju¿ radoœci w Jego uœmiechu ¯EGNAJ PIÊKNY NIEZNAJOMY

Brak ju¿ si³ i ³zy siê skoñczy³y Brak ju¿ s³ów i wiatr siê skoñczy³ Brak ju¿ nadziei i marzenia niespe³nione ko³ysz¹ w mej g³owie jak fale po olbrzymim morzu.

*** Jêdrek Bednarczyk Dwa œwiaty ¯ywi i umarli przechodz¹ ko³o siebie przez ca³¹ wiecznoœæ

*** Mariusz Banach

Nie widzisz ich lecz oni widz¹ ciebie chc¹ siê z tob¹ porozumieæ wo³aj¹

Œledzie pod lasem Szyszka sosnowa Spada mi na g³owê

S³yszysz kroki, s³yszysz mowê ogarnia ciê strach, inne uczucie nie bój siê Oni s¹ zap³akani pomó¿ pomó¿ czekaj¹ na pró¿no

*** Rafa³ Mielnicki

Kiedyœ dostrze¿esz prawdê pomo¿esz marzenie siê spe³ni tylko kiedy

Mi³oœæ, przyjaŸñ s¹ czêsto mniej warte od narysowanego serca

Kwartalnik Gminy Kadzid³o rozdawany bezp³atnie ISSN 1898-3693

Wydawca: Gmina Kadzid³o, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzid³o, tel (0-29) 7618016 Redakcja: Sylwester Marchewka (redaktor naczelny). Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ reklam oraz og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. Sk³ad i ³amanie: Sylwester Marchewka. Druk: Zak³ad Poligraficzny W. Gnatowski, ul. G³owackiego 15, Ostro³êka, tel. (0-29) 7642639

www.kadzidlo.pl


Informacja Wójta Gminy Kadzid³o Szanowni Pañstwo, mija kolejny rok naszej wspólnej pracy. Cieszê siê bardzo, ¿e nasza Gmina oraz ca³a Kurpiowszczyzna jest coraz cieplej postrzegana i coraz czêœciej chwalona. Tegoroczne Wesele Kurpiowskie, Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, która odby³a siê w Kadzidle, czêste wizyty telewizji, rozg³oœni radiowych, urzêdników samorz¹dowych i rz¹dowych wysokiego szczebla, powoduj¹, ¿e wiedza o Kurpiach staje siê coraz pe³niejsza, zaœ nasza oferta kierowana do Goœci coraz ciekawsza. Ma to dla nas wszystkich ogromne znaczenie. Gmina dobrze postrzegana, która potrafi jasno przedstawiæ swoje potrzeby, ³atwiej siêga po zewnêtrzne œrodki pieniê¿ne. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej kraju, kryzysu finansowego, gwa³townego spadku cen mleka, suszy ubieg³orocznej i powodzi tegorocznych, dok³adamy wszelkich starañ, by nasza gmina systematycznie i równomiernie siê rozwija³a. Tylko w tym roku Gmina zyska blisko 12 kilometrów dróg asfaltowych. Nowe drogi i ulice pojawi³y siê w Kadzidle, Dylewie, Wachu, Czarni, Glebie. Wartoœæ prac inwestycyjnych oraz pozosta³ych przedsiêwziêæ wyniesie w roku bie¿¹cym ponad 4 500 000 z³otych, pomimo, ¿e zad³u¿enie Gminy spad³o do oko³o 30%. W roku przysz³ym planujemy kolejne inwestycje drogowe w tych samych oraz innych miejscowoœciach. Przygotowujemy siê do realizacji najwiêkszej inwestycji w dziejach Gminy Kadzid³o. Projekt na budowê kanalizacji sanitarnej w Kadzidle, wraz z rozbudow¹ oczyszczalni oraz kadzidlañskiego wodoci¹gu, wartoœci blisko 15 000 000 z³otych, pozwoli zamieniæ Kadzid³o w nowoczesn¹ miejscowoœæ oraz przygotowaæ kolejne miejscowoœci do rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Warto raz jeszcze podkreœliæ, ¿e projekt ten otrzyma³ unijne dofinansowanie w wysokoœci 12 000 000 z³otych. Czekamy na rozstrzygniêcie dwóch kolejnych wniosków unijnych. Pierwszy z nich obejmuj¹cy budowê wodoci¹gu w miejscowoœciach Strza³ki, Brzozówka, Chudek, Kierzek, Piasecznia, kolonie Kadzid³a i Dylewa o wartoœci blisko 9 000 000 z³otych powinien zostaæ oceniony jeszcze w tym roku. Wniosek drugi obejmuj¹cy budowê kompleksowej bazy sportowej w Gminie Kadzid³o o ³¹cznej wartoœci blisko 9 000 000 z³. zostanie oceniony najpewniej na pocz¹tku roku 2010. Mamy nadziejê, ¿e dziêki pozytywnym rozstrzygniêciom przyst¹pimy, jeszcze w przysz³ym roku, do budowy boisk wielofunkcyjnych w Dylewie, Czarni, Chudku, Wachu, bie¿ni tartanowej w Kadzidle oraz hali sportowej w Chudku. Dziêki tym inwestycjom ludzie m³odzi ale tak¿e starsi bêd¹ mieli znakomite warunki do uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia. Rok 2010 bêdzie rokiem pomyœlnym dla spo³ecznoœci lokalnych Golanki, Chudka i Kuczyñskich. Dziêki unijnemu wsparciu w wysokoœci 1 800 000 z³otych rozpoczniemy gruntowne remonty domów kultury, które dadz¹ pocz¹tek tworzeniu sieci mini-muzeów poœwiêconych ró¿nym dziedzinom sztuki kurpiowskiej, ale bêd¹ tak¿e miejscami spotkañ wiejskich i tworzenia autentycznych wspólnot lokalnych. Szanowni Pañstwo, rzecz¹ niezwykle wa¿n¹ pozostaje gminna oœwiata. Rok 2009 jest rokiem trudnym. Subwencja ministerialna, przekazywana na gminne szko³y, zosta³a zmniejszona o ponad 600 000 z³otych. Œrodki te oraz pozosta³e niezbêdne do utrzymania przedszkoli oraz dowozów dzieci do szkó³, których subwencja w ogóle nie obejmuje, musimy do³o¿yæ z bud¿etu Gminy. Proszê, byœmy wszyscy mieli œwiadomoœæ, ¿e nie s¹ to pieni¹dze stracone. Korzystaj¹ z nich dzieci, które dziêki wysi³kowi finansowemu Gminy oraz odpowiedzialnej pracy nauczycieli maj¹ coraz lepsze warunki edukacji, wyje¿d¿aj¹ coraz czêœciej na wycieczki, bior¹ udzia³ w niezliczonych zawodach sportowych, zajêciach pozalekcyjnych. Dziêki ¿yczliwoœci Urzêdu Marsza³kowskiego, Wojewody Mazowieckiego. Ministra Edukacji uda³o siê pozyskaæ œrodki dodatkowe w wysokoœci blisko 150 000 z³otych, które zosta³y przeznaczone na wyposa¿enie szkó³, zakup pomocy szkolnych, pilne remonty. Szko³y w Dylewie, Kadzidle, Wachu, Czarni, Jazgarce otrzyma³y dodatkowe œrodki finansowe. Ciê¿ka, owocna praca nauczycieli, codzienny trud Rodziców, troska w³adz samorz¹dowych tworz¹ znakomit¹ atmosferê do zdobywania wiadomoœci i pielêgnowania szacunku dla edukacji. Nie bójmy siê dofinansowywaæ zadañ oœwiatowych. Twórzmy wokó³ szkó³ i nauczycieli jak najlepsz¹ atmosferê. Tylko tak mo¿emy skutecznie kszta³ciæ nasze dzieci i mieæ pewnoœæ, ¿e poradz¹ sobie w ¿yciu doros³ym. Gminy, które oszczêdzaj¹ na profilaktyce, wydatkach na oœwiatê, przedszkola, szko³y, bazê sportow¹, krzywdz¹ ca³¹ spo³ecznoœæ lokaln¹, skazuj¹ na margines znaczn¹ czêœæ m³odzie¿y. Szanowni Pañstwo, oprócz du¿ych inwestycji oraz przedsiêwziêæ codzienne ¯ycie Gminy sk³ada siê z wielu drobnych dokonañ, które w nat³oku codziennych trosk umykaj¹ naszej œwiadomoœci. Niezwykle sprawnie funkcjonuje gminny Punkt Gromadzenia Odpadów. Z ogromn¹ satysfakcj¹ mo¿emy powiedzieæ,

www.kadzidlo.pl


Informacja Wójta Gminy Kadzid³o ¿e znakomita wspó³praca Gminy, tak¿e samego Urzêdu z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, zaowocowa³a wyœmienicie. Pomimo braku wysypiska œmieci, które zosta³o zamkniête jeszcze w poprzedniej kadencji, znakomicie radzimy sobie ze œmieciami. Do punktu przy ulicy Koœciuszki ka¿dy mieszkaniec mo¿e przywieŸæ nie tylko œmieci komunalne, ale tak¿e opony, foliê, wszelkie odpady elektryczne, gruz, z³om, odpady wielkogabarytowe. ¯adna z okolicznych gmin nie podjê³a tak skutecznych rozwi¹zañ. Dzisiaj Zak³ad Gospodarki Komunalnej dysponuje wag¹, zakupion¹ wspólnie przez Gminê Kadzid³o oraz samorz¹d powiatowy, szczelnymi kontenerami do sk³adowania odpadów, wkrótce pojawi siê nowy samochód do zbierania œmieci. Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e te mo¿liwoœci zostan¹ przez nas wykorzystane, dziêki czemu nasze lasy, podwórka, ulice stan¹ siê jeszcze czystsze. Dziêkujê Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu oraz wszystkim pracownikom ZGKiM, tak¿e pracownikom pracuj¹cych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za znakomit¹ pracê i najwy¿sze poczucie odpowiedzialnoœci. Ogromnym zadaniem jest budowa remizy stra¿ackiej, która zapewni stra¿akom godn¹ s³u¿bê. Jestem przekonany, ¿e inwestycja ta zdecydowanie podniesie poziom naszego bezpieczeñstwa i stanie siê impulsem do tworzenia coraz bardziej profesjonalnych struktur stra¿ackich. Temu celowi ma s³u¿yæ równie¿ zakup œredniego samochodu dla OSP w Wachu oraz przekazanie samochodu stra¿ackiego dla OSP w Glebie. Ciesz¹ nowe publikacje poœwiêcone KurpiowszczyŸnie. Ukaza³ siê pierwszy przewodnik po Gminie Kadzid³o, którego autorzy, Marcin ¯erañski i Micha³ Bogdañski, utrwalili na zawsze ka¿d¹ wieœ naszej Gminy, opisali wnikliwe piêkno kurpiowskiej przyrody, zabytki, wa¿ne wydarzenia i znakomitych Kurpiów. Ta wiekopomna praca, rozsy³ana setkom ludzi, opowiada o Gminie i Kurpiach daleko poza granicami powiatu, gminy, kraju. Nie ustajemy w organizowaniu, na coraz wiêksz¹ skalê, prac publicznych. Jest to szczególnie wa¿ne w czasach kryzysu i rosn¹cego bezrobocia. Ludzie starsi i m³odzi mog¹ coraz czêœciej podj¹æ pracê, czuæ siê bardziej potrzebnym, zapewniæ swoim bliskim choæby minimalne poczucie bezpieczeñstwa. Organizowanie tych prac nie jest ³atwe, ale w moim najg³êbszym przekonaniu, konieczne. Solidarnoœæ z pokrzywdzonymi brakiem pracy jest naszym wspólnym obowi¹zkiem. Od dwóch lat odnawiamy pojedyncze groby i stare cmentarze. Dziêki œrodkom pozyskanym od wojewody Jacka Koz³owskiego, mogliœmy odnowiæ cmentarze w Piaseczni i Wachu oraz Grób Nieznanego ¯o³nierza w Kadzidle. To tak¿e dowód na troskê o los tej ziemi. Szanowni Pañstwo, nie sposób wymieniæ wszystkich przedsiêwziêæ. Dobrze, ¿e powstaj¹ nowe chodniki, ¿e stale unowoczeœniamy dylewski „Orlik”, ¿e rozbudowujemy uliczne oœwietlenie, ¿e w przeci¹gu kilku lat powstanie wiele kilometrów œcie¿ek rowerowych, ¿e ca³a ta kurpiowskoœæ zyskuje coraz cenniejszychi ¿yczliwszych sojuszników. To dziêki Pañstwa wsparciu i ¿yczliwym rozmowom, s³owom zachêty do jeszcze wiêkszego wysi³ku, Kadzid³o i Gmina zyskuj¹ coraz ciekawsze oblicze. Aktywnoœæ ka¿dego z Pañstwa po³¹czona z codzienn¹ uczciwoœci¹, s¹ na wagê z³ota. Jeœli nasz maleñki œwiat ale równie¿ ten wiêkszy ma siê kiedyœ przemieniæ, jeœli dobro ma wzi¹æ prymat nad z³em, to w³aœnie dziêki naszemu codziennemu œwiadectwu, codziennej wspólnej trosce o los nie tylko pojedynczego podwórka ale ca³ej gminy, ca³ej naszej, ma³ej, kurpiowskiej Ojczyzny. Za wspóln¹ pracê, za poœwiêcenie ka¿dego z Pañstwa, za podjêcie najmniejszego wysi³ku, za najmniejsze nawet poœwiêcenie, dziêki któremu Gmina Kadzid³a piêknieje i staje siê coraz s³ynniejsza, sk³adam moje szczere podziêkowania. Z wyrazami najwy¿szego szacunku Dariusz £ukaszewski Wójt Gminy Kadzid³o

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Nowe chodniki w Wachu

Droga asfaltowa Dylewo - Obierwia - Nowa Wieœ Przystañ

fot. Archiwum

Przy szkole oraz przy koœciele w Wachu powsta³y szerokie chodniki z parkingami. Wartoœæ inwestycji wynios³a Zakoñczy³y siê prace na drodze Dylewo - Obierwia - Nowa Wieœ - Przystañ. Jest to wspólna inwestycja powiatu 73 700 z³. ostro³êckiego oraz gmin: Kadzid³o, Olszewo-Borki, Lelis. Powsta³a nowa, bitumiczna, dwuwarstwowa nawierz293 000 z³otych na drogê w Wachu chnia. Droga ta przez lata by³a zmor¹ kierowców. Wiosn¹ Samorz¹d Województwa Mazowieckiego uruchomi³ œrodki oraz jesieni¹ bywa³a trudno pomocowe w ramach Samorz¹dowego Instrumentu przejezdna. Od tego roku z Wsparcia. Wniosek Gminy Kadzid³o znalaz³ uznanie. dro¿noœci¹ drogi nie bêdzie Gmina otrzyma³a 293 000 z³otych na budowê drogi w ju¿ k³opotów. Na terenie naWachu, prowadz¹cej od drogi krajowej wzd³u¿ kolonii szej gminy zosta³ wykonany Ruty. Wkrótce powstanie nowa, asfaltowa droga o d³u- równie¿ chodnik i dodatkowo wylano pas drogi asfaltowej goœci oko³o 1,0 km. Przypomnijmy, ¿e ju¿ niebawem prowadz¹cy do obiektu sportowego "Orlik". Gmina rozpocznie siê budowa innej drogi w Wachu, która po³¹czy Kadzid³o dofinansowa³a ca³e zadanie kwot¹ 365 000 tê miejscowoœæ z Podgórzem. Inwestycja ta jest wspólnym z³otych. D³ugoœæ drogi na terenie naszej Gminy wynosi przedsiêwziêciem gminy oraz powiatu. Zadanie to gmina blisko 2 kilometry. Gratulujemy mieszkañcom Dylewa dofinansowa³a kwot¹ 400 000 z³otych. Dziêkujemy nowej, tak bardzo potrzebnej drogi. Samorz¹dowi Województwa za wsparcie naszych drogowych zamierzeñ. Nowa droga asfaltowa w Wachu Aleja Kazimierza Sulewskiego Kazimierz Sulewski patronuje od 23 lipca alejce kadzidlañskiej, która ³¹czy ulicê Koœciuszki ze skwerkiem znajduj¹cym siê przed przedszkolem. Stosown¹ uchwa³ê podjêli na sesji radni, podczas której goœci³ syn Kazimierza – Stefan. Kazimierz Sulewski urodzi³ siê we wsi B o r a w s k i e , w g m i n i e R a d z i ³ ó w, w p o w i e c i e szczuczyñskim. By³ absolwentem Studium Administracji Komunalnej Wolnej Wszechnicy Polskiej. W czasie okupacji pracowa³ w Urzêdzie Gminy. W roku 1944, gdy Niemcy wywieŸli kilkaset osób z naszej gminy do kopania okopów w pobli¿u £om¿y, Kazimierz Sulewski rozda³ im dowody osobiste zabrane wczeœniej przez hitlerowców, dziêki czemu ludzie zdo³ali uciec i uratowali ¿ycie. Za ten czyn Kazimierz Sulewski zosta³ przez Niemców zamordowany.

Ju¿ wkrótce rozpocznie siê wspólna inwestycja Powiatu Ostro³êckiego i Gminy Kadzid³o. Powstanie nowa droga asfaltowa Wach – Podgórze – Karaska. Droga o d³ugoœci 4,2 km kosztowaæ bêdzie Gminê 400 000 z³otych. Resztê kosztów pokryje samorz¹d powiatowy. Dziêkujemy za wzorow¹ wspó³pracê i ¿yczymy szerokiej drogi. Nowe ulice asfaltowe w Kadzidle We wrzeœniu rozpoczn¹ siê prace drogowe na kadzidlañskich ulicach: Weso³ej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki oraz na ulicy, która ³¹czy ulicê Koœciuszki z przedszkolem. Wszêdzie zostanie wylany asfalt. Inwestycja ta zosta³a wyceniona na kwotê 368 900 z³otych. £¹cznie powstanie ponad 700 metrów asfaltu. Prace wykona ³om¿yñska firma "Makbud". Nowa droga asfaltowa w Glebie

fot. Archiwum

Zakoñczy³y siê pracê na drodze w Glebie. Droga ta po³¹czy docelowo drogê powiatow¹ z dzia³k¹ gminn¹ le¿¹c¹ nad Omulwi¹. Na dzia³ce tej powstanie stanica wodna z wypo¿yczalni¹ kajaków. W tym roku nawierzchnia bitumiczna zosta³a po³o¿ona na d³ugoœci 550 metrów. Koszt inwestycji, która zosta³a dofinansowana przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, wyniós³ 159 000 z³otych. Roboty fot. Archiwum drogowe wykona³a ostro³êcka "Ostrada". Zakoñczenie prac zwi¹zanych z utwoChodnik na Orliku rzeniem stanicy Na terenie obiektu sportowego Orlik w Dylewie zosta³ nast¹pi w roku 2011. wykonany chodnik ze130 m 2 kostki brukowej oraz 5,25 mb obrze¿a betonowego. Wartoœæ inwestycji wynios³a 8100 z³.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy Chrystus Frasobliwy w Dylewie

W tym roku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na ¿wirowej drodze gminnej z Czarni do Wyku na odcinku o d³ugoœci 0,5 km. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie ok. 130 000 z³, z czego ok. 65 000 z³ zosta³o pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zaœ pozosta³e ok. 65 000 pochodzi z bud¿etu Gminy Kadzid³o.

Przepiêkna rzeŸba Chrystusa Frasobliwego stanê³a w Dylewie, na rozstaju dróg, pomiêdzy drog¹ krajow¹ a powiatow¹, biegn¹c¹ wzd³u¿ kolonii Sachalin. Postaæ Chrystusa poœwiêci³ 13 lipca, w obecnoœci mieszkañców Dylewa, ksi¹dz Jacek Majkowski, Proboszcz Parafii Dylewo. Autorem rzeŸby jest Józef Bac³awski, wybitny rzeŸbiarz kurpiowski. Tego samego dnia poœwiêcona zosta³a tak¿e dylewska stacja uzdatniania wody, oddana nie tak dawno do u¿ytku. RzeŸby i przydro¿ne kapliczki wracaj¹ na kurpiowskie drogi. Przywracaj¹ one pejza¿owi Kurpiowszczyzny dawne piêkno.

Jeszcze jedna ulica asfaltowa w Dylewie Zakoñczy³y siê prace na ulicy Chabrowej w Dylewie. Na drodze ¿wirowej o d³ugoœci 400 metrów zosta³ po³o¿ony asfalt. Koszt ca³ej inwestycji wyniós³ 115 000 z³otych. Zosta³ ona wykonana przez ostro³êck¹ "Ostradê". Ulica Chabrowa zostanie w latach kolejnych w³¹czona w ci¹g projektowanych fot. Archiwum dróg lokalnych.

fot. Archiwum

Przebudow drogi gminnej Czarnia-Wyk

Samochód stra¿acki dla Wachu

Do koñca wrzeœnia zostanie wykonany monitoring na terenie obiektu Orlik w Dylewie. Wartoœæ inwestycji wyniesie ok. 8500 z³.

70 000 z³otych przeznaczy³ samorz¹d województwa mazowieckiego na zakup œredniego samochodu stra¿ackiego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wachu. Pozosta³e pieni¹dze, niezbêdne do zakupu, pochodz¹ z bud¿etów starostwa powiatowego, gminy Kadzid³o oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Wartoœæ samochodu wynosi 300 000 z³otych. Dziêkujemy za pomoc finansow¹.

Konserwacja na Orliku

Samorz¹dowcy u Wojewody Mazowieckiego

We wrzeœniu zostanie wykonana konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie obiektu Orlik w Dylewie. Konserwacjê wykona firma Tamex z Warszawy. Wartoœæ inwestycji wyniesie ok. 4500 z³.

Starosta Ostro³êcki, wójtowie gmin Kadzid³o i £yse oraz burmistrz Myszyñca spotkali siê w pi¹tek, 17 lipca, w Warszawie, z Wojewod¹ Mazowieckim Jackiem Koz³owskim oraz Wicemarsza³kiem Województwa Mazowieckiego Stefanem Kotlewskim. Podczas spotkania Jacek Koz³owski potwierdzi³ pomoc rz¹dow¹ gminom, których mieszkañcy w znaczniejszej liczbie pracowali w zak³adach JBB.

Monitoring na Orliku

Asfalt na ¯ytniej

Kapliczka przed Urzêdem Gminy Przed Urzêdem Gminy stanê³a kapliczka wiejska z postaci¹ Matki Bo¿ej. RzeŸba nawi¹zuje do tradycji œredniowiecznych przedstawieñ sakralnych. Autorem tej przepiêknej pracy jest Kazimierz Nurczyk, chudkowski artysta, znany rzeŸbiarz, animator ¿ycia kulturalnego. fot. Archiwum

fot. Archiwum

¯ytni¹ w Kadzidle to pierwsza "schetynówka" w województwie. Jej d³ugoœæ wynosi ok. 2 kilometrów, zosta³a wykonana na podbudowie z kruszywa i zbudowana z dwóch warstw asfaltowych. Kosztowa³a 752 556 z³otych, z czego po³owê, 376 278 z³otych do³o¿y³ wojewoda Jacek Koz³owski.

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy "Niedziela na Wsi" – Czarnia – 9 sierpnia

Tamto niedzielne przedpo³udnie oraz pierwsze godziny popo³udniowe sta³y pod znakiem wizyty rozg³oœni radiowej "Radio dla Ciebie". Przyjazd radiowców by³ nagrod¹ dla Gminy Kadzid³o za zdobyty niedawno tytu³ najbardziej kulturalnego samorz¹du na Mazowszu. Dziêki uprzejmoœci Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego namiocik radiowy stan¹³ przed kadzidlañskim koœcio³em. Redaktor Piotr £oœ goœci³ artystów, leœników, dyrektorów szkó³, biblioteki i Centrum Kultury Kurpiowskiej, w³aœcicieli g o s p o d a r s t w a g r o t u r y s t y c z n y c h , m u z y k ó w, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych. To by³a znakomita promocja Kurpiowszczyzny. Wszyscy podkreœlali unikatowe walory kultury kurpiowskiej oraz wagê kurpiowskiego fenomenu dla kultury narodowej. W programie wziêli udzia³: Czes³awa Kaczyñska, Jan Kulasik, Apolonia Nowak, Czes³awa Stepnowska, ks. Marian Niemyjski, ks. Marcin Sobiech, Danuta Gramadzka, Halina Suchecka, Ewa Bednarczyk, Halina Prusaczyk, Wies³awa Sobiech, zespó³ COORP, Kazimierz Nurczyk, Miros³aw Grzyb, Miros³aw Boroñ, kapela Paw³a £aszczycha, Regina Kania, Wies³awa Bogdañska, Antoni Tomala, Marianna Staœkiewicz, Miros³aw Lesiñski, Czes³aw M¹ka, Dariusz £ukaszewski.

Pogoda sprzyja³a organizatorom niedzielnego festynu w Czarni. Dla uczestników zabawy tañczy³a grupa "Okey". Koncertowa³ udanie kadzidlañski zespó³ "Jak Wiatr". Zabawa z zespo³em "Everest" trwa³a do póŸnych godzin nocnych. Wczeœniej zosta³ rozegrany turniej tenisowy o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Zwyciê¿y³ Arkadiusz Pierzcha³a. Kolejne miejsca zajêli Krzysztof Ruszczyk i Katarzyna Ruszczyk. Gratulujemy. Zapraszamy za rok.

fot. Archiwum

"Radio dla Ciebie" w Kadzidle – 2 sierpnia

"Niedziela na Wsi" – Golanka 2 sierpnia przy piêknej pogodzie odby³a siê tegoroczna "Niedziela na Wsi" w Golance. Wyst¹pi³a grupa taneczna "Okey", zosta³ rozegrany turniej tenisowy o Puchar Wójta i Prze-wodnicz¹cego Rady Gminy, licznie zgromadzonych mieszkañców bawi³ znakomicie zespó³ "Everest". "Niedzielê na Wsi" zorganizowali Wójt Gminy Kadzid³o, Centrum Kultury Kurpiowskiej, so³tys i rada so³ecka wsi Golanka. Tegoroczne spotkanie zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ starosta Stanis³aw Kube³ wraz z ma³¿onk¹. Dziêkujemy Policji z Kadzid³a za okazan¹ ¿yczliwoœæ i wzorowe pe³nienie swoich obowi¹zków.

fot. Archiwum

Chudek siê bawi³!!! – 16 sierpnia Ale¿ to by³a zabawa. A zabawie towarzyszy³o s³oñce i t³umy mieszkañców: Chudka, Gleby, Kierzka, Kadzid³a, Dylewa, s¹siedniej Obierwi oraz innych okolicznych wsi. Tegoroczna "Niedziela na wsi" rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ sprawowan¹ w intencji rolników i wszystkich mieszkañców. Ksi¹dz Bogdañski poœwiêci³ sw¹ homiliê wartoœciom ewangelicznym, które wymagaj¹ sta³ej pielêgnacji i m¹drego, odwa¿nego œwiadectwa. Po Mszy wyst¹pili kolejno: uczniowie chudkowskiej szko³y, grupa taneczna "Okey", zespó³ "Coorp" oraz "Cliver". Ca³oœæ poprowadzi³ Miros³aw Boroñ, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej. Odby³y siê równie¿ konkursy dla dzieci i doros³ych, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, który poprowadzi³ Pan Miros³aw Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego. Poœród uczestników zosta³y rozlosowane nagrody: rower, deski do p³ywania, kamizelki ochronne. W jednej z konkurencji przygotowanej dla doros³ych bezkonkurencyjna by³a Pani Barbara Majk, so³tys wsi. Goœciem spotkania by³ równie¿ Pan Mariusz Popielarz, dyrektor ostro³êckiej Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego, któremu zarówno Wójt £ukaszewski oraz Przewodnicz¹cy Jacek P³oski, a tak¿e spo³ecznoœæ lokalna podziêkowali za pomoc finansow¹ w zorganizowaniu "Niedzieli na wsi" w Chudku.

fot. Archiwum fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Nowiny z gminy

fot. Archiwum

fot. Archiwum

Msz¹ Œwiêt¹ sprawowan¹, w intencji rolników, przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego rozpoczê³a siê tegoroczna Niedziela Kadzidlañska, której dotychczasowa formu³a zosta³a poszerzona o Do¿ynki Parafialno-Gminne. Mieszkañcy Kadzid³a, Dylewa, Wachu, Piaseczni, Gleby, Tatar, Jazgarki, Golanki uczcili rolnicze œwiêto przepiêknymi wieñcami, które wspólnie z wiernymi, powêdrowa³y w tradycyjnej procesji. W Zagrodzie Kurpiowskiej ¿yczenia rolnikom sk³adali Dariusz £ukaszewski, Jacek P³oski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Marian Krupiñski – radny województwa mazowieckiego oraz Mariusz Popielarz – dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego. Wiele emocji dostarczy³ turniej wsi, w którym zwyciê¿y³a dru¿yna Golanki, wsparta przez Stanis³awa Kub³a, starostê ostro³êckiego. Miejsca kolejne zajêli: Tatary i Wach (wspólnie), Dylewo i Kadzid³o (wspólnie), Jazgarka oraz Gleba. Wszystkie zespo³y otrzyma³y nagrody pieniê¿ne oraz pami¹tkowe puchary ufundowane przez Leszka Piórkowskiego. Dodatkow¹ nagrod¹ dla zwyciêskiej Golanki jest strój kurpiowski, zaœ dla Wachu rzeŸba œw. Jana. Adam Wo³osz, przedstawiciel grupy "Coorp" wrêczy³ so³tysom p³ytê swojego zespo³u. Uroczystoœæ uœwietnili artyœci kurpiowscy. W rozegranym wczeœniej turnieju pi³karskim dzikich dru¿yn triumfowa³a dru¿yna Gania Team. Miejsca kolejne przypad³y Albatrosom i Metalowym Prêtom. Mateusz Parzych zosta³ najlepszym bramkarzem turnieju, zaœ £ukasz Kacprzyk najskuteczniejszym strzelcem. Dzieci mog³y obejrzeæ widowisko teatralne "Smerfy". Wspólnej zabawie, tañcom i œpiewom nie by³o koñca. A póŸniej by³o ju¿ koncertowo. Œl¹ska grupa "Koniec Œwiata" zagra³a dla m³odszej czêœci publicznoœci, która rewan¿owa³a siê aplauzem i niezapomnianym pogo. Autografy, p³yty, koszulki, a nawet kostki gitarowe pad³y ³upem fanów. Kadzidlañski³zespó³ "Jak Wiatr", któremu lideruje Miros³aw M³ynarczyk wykona³ genialnie utwory w³asne oraz kilka znanych przebojów œwiatowych, wszystkie œmia³o aran¿uj¹c wedle w³asnego, dojrza³ego gustu muzycznego. Zespó³ "Medium" do póŸnych godzin nocnych przygrywa³ licznym mi³oœnikom tañca, których nie zdo³a³a odstraszyæ jesienna aura. Gratulujemy zwyciêzcom i uczestnikom Turnieju Wsi. Dziêkujemy zespo³om za profesjonalizm.

Niedziela Kadzidlañska oraz Do¿ynki Parafialno-Gminne zosta³y sfinansowane przez Gminê Kadzid³o oraz Samorz¹d Województwa Mazowieckiego przy wsparciu darczyñców: PKS Ostro³êka, Trawpol Szepietowo, MAKBUD £om¿a, SMl Ostro³êka, PBK Ostro³êka, Ostrada, Sizer, Andrzej Deptu³a, Zbigniew Porêba. Dziêkujemy za ¿yczliwoœæ.

www.kadzidlo.pl

"Aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzid³o" W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Gmina Kadzid³o – Oœrodek Pomocy Spo³ecznej rozpocz¹³ realizacjê II edycji projektu pt.: "Aktywizacja spo³ecznozawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzid³o". Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wartoœæ projektu wynosi 144 688,00 z³ z czego œrodki z Unii Europejskiej to 129 495,76 z³ pozosta³¹ czêœæ stanowi wk³ad w³asny w wysokoœci 15 192,24 z³. Wsparciem bêdzie objêtych 20 osób bezrobotnych z terenu gminy Kadzid³o. fot. Archiwum

Niedziela Kadzidlañska; Do¿ynki Parafialno-Gminne

"Gmina Kadzid³o. W samym sercu Kurpiowszczyzny" – Nowy przewodnik turystyczny !!! Ukaza³ siê nowy, fascynuj¹cy przewodnik turystyczny, który oprowadza po Gminie Kadzid³o. Autorami tej publikacji, która jest czwartym ju¿ tomikiem serii "Biblioteczka Kur-piowska" s¹ Marcin ¯erañski i Micha³ Bogdañski. Przewodnik ten pozostanie na lata niedoœcignionym wzorem ¿mudnej, wnikliwej pracy, opartej nie tylko na istnie-j¹cych zasobach informacji, ale przede wszystkim na roz-mowach z wieloma ludŸmi i rzeczywistej znajomoœci fot. Archiwum opisywanych przestrzeni. Doœæ powiedzieæ, ¿e do pracy redakcyjnej w³¹czyli siê so³tysi poszczególnych wsi. Przewodnik znakomicie ³¹czy obraz ze s³owem, informacjê turystyczn¹ z anegdot¹, historiê ze wspó³czesnym ¿yciem Kurpiów, tematy niezwykle powa¿ne i sprawy lekkie. Wydanie publikacji zosta³o sfinansowane przez Gminê Kadzid³o oraz samorz¹d Województwa Mazowieckiego. Przewodnik mo¿na kupiæ w Galerii Kurpiowskiej. Gratulujemy autorom. Dziêkujemy samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego za pomoc finansow¹. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest Pracownia na Pastwiskach (pracownia@napastwiskach.pl). W paŸdzierniku zapraszamy do kadzidlañskiej biblioteki na wieczór promocyjny. BliŸniacy Kaczyñscy u Prezydenta RP Rodowici Dylewiacy bliŸniacy Aleksander i Kuba Kaczyñscy mieszkaj¹cy obecnie w Ostro³êce spêdzili Dzieñ Dziecka z prezydentem Lechem Kaczyñskim. Razem z prezydentem odwiedzili Trzebiatów, Œwidwin i Rewal na Pomorzu Zachodnim.


Nowiny kulturalne RykoŸlsko 2009

I Œwiatowy Zjazd Kurpiów

To by³o niezwykle udane spotkanie. Nawet pogoda sprzyja³a organizatorom. Po deszczowym przedpo³udniu zaœwieci³o piêkne s³oñce. Jurorzy podkreœlili niezwykle wysoki poziom przegl¹du. Wszyscy bawili siê œwietnie. Jury, obraduj¹ce w sk³adzie: Krzysztof Plewa – Polskie Radio Koszalin, Ewa Piotrowska – muzyk, Robert Kamiñski – "Kurier Ostro³êcki", Maciej Kowalski – Rozg³oœnia Radiowa "Radio OKO". W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 8 zespo³ów: z Kadzid³a, Ostro³êki, Legnicy, £om¿y, Ró¿ana, Olsztyna, Piszu. I nagrodê przyznano zespo³owi Transsexdisco z Olsztyna; II nagrodê przyznano fot. Archiwum zespo³owi Graf Hotel z Piszu III nagrodê przyznano zespo³owi DNA z £om¿. Nagrodê specjaln¹ za ludowe inspiracje przyznano zespo³owi COORP z Kadzid³a. Nagrodê Wójta Gminy Kadzid³o, za niezwyk³¹ dojrza³oœæ przekazu, brawurowe wykonanie, znakomity tekst oraz odwa¿n¹ analizê rzeczywistoœci otrzyma³ Damian Lange, wokalista zespo³u "Transsexdisco".

Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹, celebrowan¹ przez Ksiêdza Dziekana Mariana Niemyjskiego, rozpocz¹³ siê I Œwiatowy Zjazd Kurpiów. Wyœmienit¹ oprawê muzyczn¹ zapewni³ Chór "Cantilena", prowadzony od lat przez znakomitego pedagoga, muzyka, dyrygenta, Henryka Gadomskiego. Czytania przekazali po kurpiowsku Jan Prusik, Czes³awa Kaczyñska, Miros³aw Boroñ, Pawe³ £aszczych. Psalmy perfekcyjnie zaœpiewa³a Ma³gorzata Dawid. Po Mszy zosta³y z³o¿one kwiaty na grobie Ksiêdza Mieczys³awa Mieszki, mi³oœnika kultury kurpiowskiej. Czêœæ panelow¹ rozpocz¹³ wójt Dariusz £ukaszewski, który mówi³ o fenomenie kultury kurpiowskiej i wspólnym zobowi¹zaniu wobec dokonañ kurpiowskich przodków. B³yskotliwy wyk³ad prof. Henryka Samsonowicza pt. "Sk¹d siê wziêli Kurpie" jednoznacznie przewartoœciowa³ stereotypow¹ opiniê o monogamicznoœci genetycznej Kurpiów. Prof. Samsonowicz wskaza³ na ró¿norodnoœæ wp³ywów kszta³tuj¹cych z czasem lud kurpiowski, spoœród których wymieniæ nale¿y pierwiastki: mazowiecki, ma³opolski, wielkopolski, ruski, pruski, równie¿ azjatycki. Prof. Barbara Faliñska omówi³a stan badañ nad gwarami polskimi, wskaza³a na czym polega odrêbnoœæ oraz pokrewieñstwo gwary (dialektu) kurpiowskiego z innymi gwarami (dialektami) polskimi. Wiersze kurpiowskie czytali Marianna Staœkiewicz i Tadeusz Grec, który doskonale recytowa³ S³owackiego "Testament mój", osobiœcie prze³o¿ony na dialekt kurpiowski. Ca³oœæ urozmaici³ Stanis³aw Sieruta, przypominaj¹c kilka pieœni kurpiowskich. Marek Ksi¹¿ek, wiceprezes Fundacji Cepelia wrêczy³, wraz z ¯anet¹ ¯ardeck¹, medale pami¹tkowe, przyznane za troskê o kulturê ludow¹. Wyró¿nienia te otrzymali: Krystyna Œwider (haft), Janina Jaksina (wycinanka), Stanis³aw Kube³ (starosta ostro³êcki), Dariusz £ukaszewski (wójt Gminy), Urszula £aszczych (animatorka kultury), Ryszard Maniurski (genialny harmonista). Patronat nad Zjazdem obj¹³ Marsza³ek Adam Struzik. W spotkaniu wziêli udzia³ Stanis³aw Kube³, starosta ostro³êcki oraz Marian Krupiñski, radny wojewódzki. Goœciom przygrywa³a kapela Paw³a £aszczycha. Spotkanie poprowadzi³ dyrektor Miros³aw Boroñ. Podziw wzbudzi³a wystawa poœwiêcona szeœædziesi¹tej rocznicy powstania "Cepelii" oraz promocyjna sprzeda¿ przewodnika po Kurpiach, którego autorem jest Marcin ¯erañski. fot. Archiwum

Minister nagrodzi³ Kurpiów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyzna³, na wniosek wójta Dariusza £ukaszewskiego, dwa odznaczenia "Zas³u¿ony dla kultury polskiej". Odznaczenie to przyznawane jest osobom wyró¿niaj¹cym siê w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury narodowej. Wyró¿nionymi w tym roku s¹ Konstanty Krystian z Brzozówki, najs³ynniejszy na Kurpiach plecionkarz oraz mieszkaj¹cy w Dylewie Stefan Szurnicki, znakomity rzeŸbiarz. Panu Ministrowi szczerze dziêkujemy, zaœ nagrodzonych prosimy o przyjêcie gratulacji. Nagrody od Marsza³ka Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przyzna³, na wniosek Wójta Dariusza £ukaszewskiego, pami¹tkowe medale "Pro Masovia", które trafiaj¹ do osób szczególnie zas³u¿onych dla Mazowsza. W tym roku te szczególne wyró¿nienia trafi³y do Marianny Gadomskiej, wieloletniej dyrektor kadzidlañskiego oœrodka kultury, animatorki kultury, Ryszarda Maniurskiego, znakomitego harmonisty, cz³onka Zespo³u Cepelia-Kurpianka oraz Stanis³awa Bac³awskiego, jednego z najlepszych rzeŸbiarzy ludowych w kraju. Nagrodzonym gratulujemy. Panu Marsza³kowi dziêkujemy za ¿yczliwoœæ.

www.kadzidlo.pl


Nowiny kulturalne Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 19 czerwca rozpocz¹³ siê w Kadzidle Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, podczas którego zaprezentowali siê goœcie z Wieliczki, Zakopanego, Litwy, Chorwacji, Wêgier, Grecji oraz Ukrainy. 20 czerwca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odby³a siê czêœæ przegl¹dowa Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Wieczorem wyst¹pi³ zespó³ "Coorp" z Kadzid³a oraz grupa "Redlin" ze Œl¹ska.

fot. Archiwum

Wesele Kurpiowskie 2009 Szczêœcie mieli Pañstwo M³odzi, Goœcie weselni oraz tysi¹ce turystów, którzy wziêli udzia³ w tegorocznym "Weselu Kurpiowskim", nad którym Patronat honorowy objêli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza³ek Województwa Mazowieckiego. Lucyna Perzan z Golanki i Rafa³ Samul z Gawrychów przyrzekali sobie w kadzidlañskim Koœciele mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹. Mszê Œwiêt¹ celebrowa³ i ¿yczy³ M³odym szczêœcia ks. Marian Niemyjski, Proboszcz Parafii Kadzid³o. Barwny korowód weselny przeszed³ z Koœcio³a do Zagrody, gdzie wita³ wszystkich wójt Dariusz £ukaszewski. ¯yczeniom, ¿artom, przyœpiewkom nie by³o koñca. Kwiaty i upominki wrêczyli m.in. Jaros³aw Kalinowski – pose³ do Parlamentu Europejskiego, Jacek Koz³owski – wojewoda mazowiecki, Stanis³aw Kube³ – starosta ostro³êcki, Marian Krupiñski - radny wojewódzki, Mariusz Popielarz – dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego. Jacek P³oski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Dariusz £ukaszewski – wójt Gminy Kadzid³o, Miros³aw Boroñ – dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej, Goœcie z Finlandii, Grecji, Litwy, Wêgier, Bia³orusi, Ukrainy, Chorwacji, przedstawiciele firm i instytucji, tak¿e cz³onkowie Zespo³u "Kurpianka-Cepelia". Nad bezpieczeñstwem czuwa³a œwietnie siê prezentuj¹ca Policja z Ostro³êki oraz niezawodni, stra¿acy z gminy Kadzid³o. Weselu towarzyszy³a niezliczona iloœæ straganów, wystawców, atrakcji oraz niezwykle udane koncerty muzyczne. Dziêkujemy Paniom Bibliotekarkom za przygotowanie dekoracji. Niedziela weselna up³ynêfot. Archiwum ³a pod znakiem trzech œwietnych koncertów, znakomicie przygotowanych przez organizatorów: Wójta Gminy Kadzid³o i Centrum Kultury Kurpiowskiej. Niezwykle udane aran¿acje œwietlne zagwarantowa³a firma Andrzeja Grody. Policja oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zapewni³a koncertom spokojny przebieg. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadba³ o czystoœæ i porz¹dek.

www.kadzidlo.pl

Wszystkie zespo³y otrzyma³y przepiêkne kurpiowskie wycinanki oraz wiele aplauzów od cudownej publicznoœci. Niezwyk³¹ niespodziankê sprawi³a pogoda. By³o bezdeszczowo i ciep³o. Zespo³y dostarczy³y wielu znakomitych wra¿eñ. Charyzmatyczny lider formacji "Zabili Mi ¯ó³wia" œwietnie bawi³ siê z publicznoœci¹, zaœ Muniek Staszczyk, jak zwykle w doskona³ej formie, da³ z siebie naprawdê wszystko, w³aœciwie p³on¹³ na scenie, co publicznoœæ kapitalnie dostrzeg³a i doceni³a podczas samego koncertu. Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam przygotowaæ tegoroczne "Wesele", koncerty, w szczególnoœci fot. Archiwum koncert "T.Love", sponsorowany przez "Kurier Ostro³êcki", Zak³ad Torfowy Karaska, Ostro³êck¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹. Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ, Sizer - Kadzid³o. Do zobaczenia w roku przysz³ym. Nareszcie! Nareszcie! Nareszcie! Pierwsza p³yta zespo³u "Coorp" Doczekaliœmy siê pierwszej p³yty kadzidlañskiego zespo³u "Coorp". Na p³ycie znalaz³o siê trzynaœcie pieœni kurpiowskich. Wszystkie ze zbioru ks. Skierkowskiego. Ca³oœæ, utrzymana w rockowych tonacjach, zaleca siê oryginalnym brzmieniem. Przypomnijmy sk³ad zespo³u: Pawe³ Majewski – vocal, Adam Wo³osz - gitara elektryczna, Marek Krajza - gitara akustyczna, Tomasz Kisiel - bas, Adam Sutu³a - perkusja. Intryguj¹c¹ ok³adkê zaprojektowali Marcin i Adam Sutu³owie. Kontakt z zespo³em: www.coorp.pl. Zespo³owi gratulujemy. Dziêkujemy za znakomit¹ promocjê Kurpiowszczyzny. ¯yczymy udanych koncertów. Kadzid³o w Mediolanie Miasta £ódŸ i Wroc³aw oraz nasze Kadzid³o reprezentowa³y Polskê podczas turystycznych prezentacji w Mediolanie, które odbywa³y siê pod has³em "Polska - Twoja nastêpna podró¿". W tym doborowym towarzystwie wypadliœmy znakomicie. 18 czerwca walory Gminy Kadzid³o oraz Kurpiowszczyzny arcyciekawie przedstawi³ Micha³ Bogdañski, nauczyciel kadzidlañskiego gimnazjum i prezes Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kurpiowskiej. Apolonia Nowak zachwyci³a W³ochów swym niepowtarzalnym g³osem oraz mistrzowsko wykonanymi wycinankami. Goœcie spotkania próbowali jad³a kurpiowskiego przygotowanego przez warszawsk¹ firmê Bar 5 Catering oraz wyrobów mleczarskich produkowanych przez Ostro³êck¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹. Dziêkujemy Polskim Liniom Lotniczym LOT, które sponsorowa³y tê wyprawê, Panu Robertowi Polce za szczer¹ fascynacjê Kurpiami zaœ Pani Annie Zawistowskiej-Siwak za podjêcie trudu zorganizowania ca³ego przedsiêwziêcia.


Nowiny kulturalne Warsztaty bêbniarskie

P³yta zespo³u "Coorp" p³yt¹ tygodnia w Krakowie!!!

23 i 24 lipca w Zagrodzie Kurpiowskiej odby³y siê warsztaty bêbniarskie. Zajêcia prowadzi³ Bartosz Krajewski, który jest perkusist¹, specjalizuj¹cym siê w grze na congach i tzw. przeszkadzajkach. Podstaw muzyki latynoskiej na zestawie i instrumentach perkusyjnych uczy³ siê u takich perkusistów jak: Bogdan Kulik, Jerzy Bartz czy David Saucedo-Valle.

Ale¿ niespodzianka!!! P³yta "Prosto z puszczy", kadzidlañskiego zespo³u "Coorp" zosta³a p³yt¹ tygodnia w rozg³oœni "Radio Kraków". Pawe³ So³tysik, szef redakcji muzycznej, napisa³ "ju¿ dawno nie spotka³em siê z tak dobrym zespo³em". Brawo. Brassens, Brel, Nale¿yty w kadzidlañskiej bibliotece

A wy muzykanty... Przyszed³ czas na nagranie p³yty przez nasz¹ najlepsz¹ kurpiowsk¹ kapelê "KURPIANKA" z Kadzid³a. Na p³ycie znajd¹ siê najbardziej znane i lubiane piosenki oraz melodie kurpiowskie. W profesjonalnym studiu Pana Roberta Prusiñskiego muzykanci pracuj¹ nad tym, aby piêkno, prostota i czystoœæ tradycyjnej muzyki kurpiowskiej przetrwa³y i przypomina³y o naszych korzeniach. W nagraniach bior¹ udzia³: Pawe³ £aszczych – klarnet, bêbenek; Ryszard Maniurski – harmonia peda³owa; Kazimierz Gadomski – akordeon; Magdalena Zera – skrzypce, altówka, œpiew; Ma³gorzata Dawid - œpiew, bêbenek.

Przemi³¹ niespodziankê przygotowa³a na koniec wakacji Katarzyna Sobiech, dyrektoruj¹ca kadzidlañskiej bibliotece. 27 sierpnia najpiêkniejsze piosenki Brassensa, Brela, Nale¿ytego brawurowo, wzruszaj¹co, sentymentalnie, nostalgicznie, ironicznie odœpiewa³ Adam Wo³osz. Publicznoœæ s³ucha³a tekstów o ¿yciu, przemijaniu, mi³oœci, pragnieniach, wolnoœci i niezwykle gromko nagradza³a oklaskami kadzidlañskiego artystê. Ca³oœæ uzupe³ni³a mistrzowsko prezentacja multimedialna, która przenios³a s³uchaczy do Francji i Belgii, do Pary¿a i Bretanii, do Grenoble i nad Atlantyckie Wybrze¿e. Dziêkujemy Pani Dyrektor za tê poetyck¹ podró¿. Dziêkujemy Adasiu za Twoj¹ wra¿liwoœæ i piêkne trwanie przy wartoœciach najwy¿szych. Stanis³awa Dawid laureatk¹ Nagrody Kolberga

fot. Archiwum

"Akcja Lato" w bibliotece w Dylewie 21 sierpnia zakoñczy³y siê wakacyjne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w Filii Bibliotecznej w Dylewie, w których uczestniczy³o 30 dzieci z Dylewa i okolic (Dylewo, Jeglijowiec, Kadzid³o, D³ugi K¹t - gm. Lelis). Przez 3 tygodnie dzieciaki nie musia³y narzekaæ na wakacyjn¹ nudê, poniewa¿ ró¿norodnoœæ zajêæ, gier i zabaw zachêca³y do uczestnictwa i spotykania siê z rówieœnikami w bibliotece. Zosta³ równie¿ rozstrzygniêty konkurs plastyczny pn. "NIE DAJ SIÊ NAMÓWIÆ", dotycz¹cy profilaktyki uzale¿nieñ. Nagrody g³ówne otrzymali: Karolina Piwowarska za I miejsce Marek Kawa³ek za II miejsce Ma³gorzata Sad³owska za III miejsce 5 prac zosta³o wyró¿nionych: Klaudia Koziatek, Wiktor Bielski, Izabela Kaczyñska, Roksana Kord, Klaudia Piwowarska. Pozostali uczestnicy zajêæ otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkie nagrody w postaci artyku³ów szkolnych zosta³y zakupione z funduszu Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Dziêkujemy bardzo. Mi³ym akcentem zakoñczenia wakacyjnej "Akcji Lato" by³y nie tylko nagrody, ale i obecnoœæ Pani dyrektor GBP w Kadzidle Wies³awy Sobiech oraz Wójta Pana Dariusza £ukaszewskiego, który pomimo tylu obowi¹zków s³u¿bowych poœwiêci³ chwilê cennego czasu dzieciakom. Wrêczy³ nagrody i ¿yczy³ wiele radoœci, obdarowuj¹c je cukierkami. Dziêkujemy serdecznie!

Stanis³awa Dawid, kurpiowska twórczyni ze wsi Strza³ki, zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Kolberga. Ta niezwykle presti¿owa nagroda, adresowana do twórców ludowych, zostanie wrêczona Pani Stanis³awie w paŸdzierniku, podczas specjalnie organizowanej gali. Stanis³awa Dawid pochodzi z niezwykle uzdolnionej rodziny Staœkiewiczów. Maj¹c 8 lat wykonywa³a ju¿ wycinanki, a pierwsze nagrody otrzyma³a w 1950 r. Wspó³pracowa³a z Instytutem Wzornictwa Przemys³owego w Warszawie, dla którego opracowywa³a wzory o motywach regionalnych. Laureatka wycina typowe kurpiowskie wzory - leluje, gwiazdy, koguty, wykonuje ró¿norodne tkaniny we³niane i lniane, chodniki, maty, koronki, hafty oraz wyroby plastyki obrzêdowej. Bra³a udzia³ w konkursach, wystawach, cepeliadach, pokazach, przegl¹dach, spotkaniach folklorystycznych. Jej prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych m. in. w Warszawie. P³ocku, £om¿y, Ostro³êce. Gratulujemy Pani Stanis³awo!!! Proszê przyj¹æ szczere ¿yczeniaia wielu jeszcze lat pracy i kolejnych nagród. "Akcja Lato" w chudkowskiej bibliotece Pani El¿bieta Sad³owska, kierownik biblioteki w Chudku oraz Kazimierz Nurczyk – chudkowski rzeŸbiarz zorganizowali wycieczkê w ramach "Akcji Lato", na wyschniêtych bagnach miêdzy Chudkiem a Dylewem. Dzieci zbiera³y grzyby, ogl¹da³y rozleg³e bagna z wie¿y obserwacyjnej. Pan Kazimierz Nurczyk wyjaœni³ podstawowe zasady orientacji w terenie i rozpoznawania kierunków œwiata.

www.kadzidlo.pl


Nowiny sportowe III Kurpiowski Bieg Uliczny rozstrzygniêty

III Kurpiowski Turniej Pi³ki Pla¿owej rozstrzygniêty

Deszcz nie przeszkodzi³ 13 czerwca w rozegraniu III Kurpiowskiego Biegu Ulicznego. Na strarcie stanê³o 60 biegaczy, którzy rywalizowali w kilku kategoriach. Poni¿ej przedstawiamy wyniki oraz wysokoœæ nagród przekazanych biegaczom przez prywatnych sponsorów: Kategoria szkó³ podstawowych – dziewczêta: I miejsce – Natalia Bieñkowska (150 z³otych), II miejsce – Martyna Niedzwiecka (100 z³otych), III – miejsce Katarzyna Ulewicz (50 z³otych). Kategoria szkó³ podstawowych – ch³opcy:I miejsce – Mateusz Grabowski (150 z³otych), II – miejsce – Krzysztof Rusza³a (100 z³otych), III miejsce – Sebastian Ropiak (50 z³otych). Kategoria szkó³ gimnazjalnych – dziewczêta: I miejsce – Hanna Kur (150 z³otych), II miejsce – Katarzyna Sad³owska (100 z³otych), III miejsce – Joanna Golan (50 z³otych). Kategoria szkó³ gimnazjalnych – ch³opcy: I miejsce – Mateusz Zalewski (150 z³otych), II miejsce – Wojciech Kowalczyk (100 z³otych), III miejsce – £ukasz Krajza (50 z³otych). Kategoria open – kobiety: I miejsce – Justyna Szab³owska (300 z³otych), II miejsce – Justyna Orzechowska (200 z³otych), III miejsce – Marianna Pêdzich (150 z³otych). Kategoria open – mê¿czyŸni: I miejsce – Bart³omiej Pêdzich (250 z³otych), II miejsce – Przemys³aw D¹browski (200 z³otych), III miejsce – Damian Œwierdzewski (150 z³otych). Kategoria senior – mê¿czyŸni: I miejsce – Miros³aw Jan Wilkowski (200 z³otych), II miejsce – Henryk Kuciejczyk (150 z³otych)

To by³ niezwykle udany turniej. Zgromadzi³ 30 dru¿yn z terenu powiatu ostro³êckiego, graj¹cych w dwuosobowych sk³adach. Nie zawiod³a pogoda. Turniej rozgrywano 4 lipca na boiskach przy hali sportowej w Kadzidle, a stawk¹ by³ Puchar Wójta Gminy Kadzid³o i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Organizatorami byli: Wójt, Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy "Wilki". Mecze sêdziowali Edward Górecki, Zenon Pierzchanowski i Miros³aw Boroñ. Zwyciêzcy otrzymali puchary, p³yty zespo³u "COORP" oraz przewodniki kurpiowskie. Oto rozstrzygniêcia:

Udany turniej na "Orliku"

fot. Archiwum

Dylewski "Orlik" têtni ¿yciem. 27 czerwca odby³ siê silnie obsadzony turniej pi³karski o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Czternastoletni pi³karze, z oœmiu dru¿yn, rozegrali kapitalne mecze, popisuj¹c siê niezwyk³ym talentem i skutecznoœci¹. Oto koñcowa tabela tych emocjonuj¹cych zawodów: 1 miejsce – Dwójka Maków Mazowiecki; 2 miejsce – Narew Ostro³êka I; 3 miejsce – Narew Ostro³êka II; 4 miejsce – Dylewianka Dylewo; 5 miejsce – Ostrowia Ostrów Mazowiecka; 6 miejsce – Kurpik Kadzid³o I; 7 miejsce – Bartnik Myszyniec; 8 miejsce – Kurpik Kadzid³o II. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Rados³aw Pi¹tek – Dwójka Makow Mazowiecki. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Bartosz Che³stowski – Dwójka Maków Mazowiecki. Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Kondrad Kotowski – Narew Ostro³êka I. Nagrodê pozaregulaminow¹ otrzyma³, za talent i niezwykle efektown¹ grê, pi³karz Makowianki Bartosz Che³stowski. Turniej wzorowo zorganizowa³ Jan Kaczyñski. Dziêkujemy pi³karzom, trenerom, sêdziemu zawodów, organizatorowi. Zapraszamy na kolejne turnieje.

www.kadzidlo.pl

Kategoria gimnazja – dziewczêta: 1 miejsce – Aldona Kania i Klaudia Dobkowska 2 miejsce – Martyna Baku³a i Karolina Niksa 3 miejsce – Marta Trzciñska i Olga Skowronek Kategoria gimnazja – ch³opcy 1 miejsce – Marcin Boros i Sebastian Kuczyñski 2 miejsce – Hubert Pliszka i Grzegorz Kowalczyk 3 miejsce – Arkadiusz Chrzanowski i Micha³ Jarkowski 4 miejsce – Emil £ukaszewski i Bartosz Brzozowski Kategoria szko³y ponadgimnazjalne – dziewczêta 1 miejsce – Marta Skiba i Ewelina Kaczyñska 2 miejsce – Natalia Sady i Agnieszka Niedbaj³o 3 miejsce – Joanna Nasiadka i Angelika Deptu³a 4 miejsce – Katarzyna Sad³owska i Ilona Sad³owska Kategoria szko³y ponadgimnazjalne – ch³opcy 1 miejsce – Adam M³ynarczyk i Krzysztof Siwak 2 miejsce – Arkadiusz Pierzcha³a i Krzysztof Dawid 3 miejsce – Arkadiusz Kaczyñski i Mateusz Lemañski 4 miejsce – Pawe³ Lis i Wojciech Osiewski Kategoria open – mê¿czyŸni 1 miejsce – Andrzej Krapa i £ukasz Kad³ubowski 2 miejsce – Mariusz Cichoñ i Micha³ Damiêcki 3 miejsce – Mateusz Zaniewski i Bartosz Brzozowski 4 miejsce – Miros³aw Lesiñski i Andrzej Deptu³a


Nowiny sportowe Inauguracja Œwiêta Policji w Dylewie 27 lipca turniejem pi³karskim o Puchar Komendanta Miejskiego, rozegranym na dylewskim "Orliku", rozpoczê³y siê tegoroczne obchody Œwiêta Policji. Na zaproszenie Komendanta Janusza Pawelczyka stanê³y do walki dru¿yny policyjne z Przasnysza, dwie z Ostro³êki oraz reprezentacje Urzêdu Miejskiego w Ostro³êce, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Monaru i Gminy Kadzid³o. Turniej sta³ na wysokim poziomie. Rewelacyjnie spisa³a siê reprezentacja Gminy Kadzid³o, która pod nazw¹ "Kurpik Kadzid³o" odnios³a piêæ zwyciêstw i ostatecznie zwyciê¿y³a w turnieju. Miejsce drugie przypad³o policjantom z Przasnysza, zaœ trzecie Urzêdowi Miejskiemu z Ostro³êki. Kolejne miejsca zdobyli KMP I z Ostro³êki, Monar, KMP II z Ostro³êki, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna z Ostro³êki. Królem strzelców zosta³ fot. Archiwum reprezentant Gminy Kadzid³o Adrian Sad³owski, zaœ statuetkê dla najm³odszego bramkarza turnieju otrzyma³ tak¿e reprezentant naszej gminy Emil £ukaszewski. Komendant Janusz Pawelczyk podziêkowa³ za dylewsk¹ goœcinnoœæ i zaprosi³ na kolejne turnieje. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y od wójta kurpiowskie laleczki oraz podziêkowania za piêkn¹, sportow¹ rywalizacjê. Wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Policji sk³adamy wiele ¿yczeñ spokoju i wszelkiej pomyœlnoœci. Dziêkujemy Tadeuszowi Dobkowskiemu za ufundowanie posi³ku dla wszystkich uczestników turnieju. Turniej wspó³organizowali: LUKS "Dylewianka" i Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Tryumf kadzidlanina Cezarego Bagiñskiego w Berlinie i Medal Mistrzostw Polski!!! W Berlinie, gdzie rozgrywano trójmecz lekkoatletyczny Polska – Francja – Niemcy, konkurencjê w skoku w dal wygra³ Czarek, skacz¹c na odleg³oœæ 7,45 m. Gratulujemy Czarku. Czarek zdoby³ trzecie miejsce i br¹zowy medal w skoku w dal podczas M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Dziêki skokowi na odleg³oœæ 7,26 m. Czarek potwierdzi³ swój talent i przynale¿noœæ do krajowej czo³ówki. Gratulujemy i czekamy na start fot. Archiwum olimpijski. Turniej osiedlowy rozstrzygniêty! 15 sierpnia cztery dru¿yny FC Ziomki, FC Porto, ¯urawie, FC Skejty rozegra³y osiedlowy turniej pi³karski o Puchar Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Zwyciê¿yli m³odzi pi³karze FC Ziomki. Najlepszymi pi³karzami turnieju zostali uznani: Przemys³aw Pu³awski, Hubert Gwara, Nikodem Grabowski. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary b¹dŸ dyplomy, zaœ najlepsi pi³karze pami¹tkowe medale. fot. Archiwum

Na "Orliku" wspominano!!! Legia mocniejsza!!! Takiego spotkania w Dylewie jeszcze nie by³o. Podczas pikniku sportowo -rekreacyjnego, który odby³ siê 9 sierpnia na obiekcie "Orlik 2012" rozegrano mecz pi³karski pomiêdzy dru¿ynami Kaczyñskich a Sad³owskich oraz kilka spotkañ siatkarskich. Goœcie, mieszkañcy Dylewa, sponsorzy, zas³u¿eni sportowcy dylewianie spêdzili wspólnie kilka godzin, wspominaj¹c historiê dylewskiego sportu.

Kurpik Kadzid³o przegra³ sparingowy mecz z rezerwami Legii Warszawa - M³oda Ekstraklasa. Legioniœci strzelili a¿ 11 bramek. Nie stracili ¿adnej. W dru¿ynie Goœci zagra³o a¿ 11 reprezentantów Polski ró¿nych grup wiekowych. Oprócz trenerów Dariusza Banasika, Piotra Strejlaua, asystenta Cesara Sanjuana, goœciliœmy legendarnego spikera meczów Legii Wojciecha Hadaja. Dopisa³a publicznoœæ. Podczas pomeczowego spotkania Rafa³ Hymkowski otrzyma³, z r¹k Wojciecha Hadaja, urodzinowy prezent. By³ nim szalik Legii. Wójt £ukaszewski przekaza³ natomiast Miros³awowi Lesiñskiemu, najskuteczniejszemu pi³karzowi Kurpika, upominek szczególny, koszulkê Legii z podpisami wszystkich zawodników pierwszej dru¿yny. Gratulujemy zwyciêzcom. Dziêkujemy kibicom. fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl

13


Nowiny oœwiatowe 61 000 z³otych dla szko³y w Dylewie

El¿bieta Ceka³a nowym dyrektorem

Minister Finansów przychyli³ siê do wniosku wójta Dariusza £ukaszewskiego i przeznaczy³ czêœæ rezerwy na unowoczeœnienie szko³y w Dylewie. Suma 61 000 z³otych przeznaczona jest na zakup wyposa¿enia oraz umeblowanie jednej z sal. Dziêkujemy za przychylnoœæ i okazan¹ ¿yczliwoœæ.

16 czerwca rozstrzygn¹³ siê konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Placówek Oœwiatowych w Dylewie. Wymagan¹ wiêkszoœæ g³osów uzyska³a El¿bieta Ceka³a, która objê³a stanowisko dyrektora dylewskiej placówki. Gratulujemy. ¯yczymy owocnej, m¹drej i konsekwentnej pracy.

40 000 z³otych dla szko³y w Wachu Dziêki uruchomieniu Samorz¹dowego Instrumentu Wsparcia mo¿liwy bêdzie remont szko³y w Wachu. Samorz¹d przekaza³ na to zadanie 40 000 z³otych, gmina do³o¿y³a drugie 40 000 z³otych, dziêki czemu,s¹ ju¿ podjête znacz¹ce prace remontowe. Dziêkujemy za okazan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ. 30 000 z³otych od wojewody dla szkó³!!! Ruszy³ rz¹dowy program "Radosna szko³a", którego zadaniem jest dofinansowanie szkó³ publicznych i zakup pomocy szkolnych dla najm³odszych uczniów. Gmina Kadzid³o z³o¿y³a piêæ wniosków, z których cztery otrzyma³y maksymalne dofinansowanie. Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kadzidle otrzyma³ 12 000 z³otych, Zespó³ Szkó³ w Wachu 6000 z³otych, Szko³a Podstawowa w Jazgarce 6000 z³otych, Szko³a Podstawowa w Czarni 6000 z³otych. Dziêkujemy wojewodzie mazowieckiemu Jackowi Koz³owskiemu za ¿yczliwoœæ. Pañstwu Dyrektorom ¿yczymy udanych zakupów.

fot. Archiwum

Gimnazjaliœci na IV Przystanku PaT Kilkudziesiêciu gimnazjalistów z Kadzid³a, Dylewa i Chudka wyjecha³o na IV Przystanek PaT, czyli ogólnopolsk¹ akcjê profilaktyczn¹, która tym razem odby³a siê w Garwolinie. Przez cztery dni odbywa³y siê zajêcia profilaktyczne, warsztatowe, teatralne, artystyczne, filozoficzne, dziennikarskie, bêbniarskie, koncerty, dyskusje, dramy, mitingi. Na Przystanku Goœcili Konrad Wojterowski, wicepremier Grzegorz Schetyna, grupy teatralne z £om¿y, Kielc, Inowroc³awia, Krakowa, Warszawy, Rudy Œl¹skiej, Ostrowi Mazowieckiej, Kruszwicy, Bartoszyc, a tak¿e grupa "Czerwony Tulipan". Dziêkujemy gimnazjalistom za udzia³ zaœ opiekunom: Monice Wilk, Marcie Lisiewskiej, Agnieszce Boruch, Joannie Mrozek, Ewie Kuligowskiej za opiekê i bezinteresownoœæ. Koszty przejazdu naszych uczniów pokry³ Urz¹d Gminy. Do zobaczenia na V Przystanku PaT. Nauczyciele awansowali!!!

"Mistrz Ortografii Gminy Kadzid³o" 10 czerwca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Jazgarce odby³o siê uroczyste podsumowanie XIII edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytu³ "Mistrza Ortografii Gminy Kadzid³o". Ogó³em w konkursie wziê³o udzia³ 171 uczniów z dziewiêciu szkó³ gminy Kadzid³o: Szko³y Podstawowej w Czarni, Szko³y Podstawowej w Glebie, Szko³y Podstawowej w Jazgarce, Szko³y Podstawowej w Siarczej £¹ce, z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle, Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dylewie, Zespo³u Szkó³ w Wachu, Zespo³u Szkó³ w Chudku oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Spoœród wszystkich uczestników komisja konkursowa wy³oni³a 7 Mistrzów, fot. Archiwum 23 Wicemistrzów, a 42 uczniów otrzyma³o wyró¿nienia. Nagrody dla zwyciêzców konkursu zosta³y ufundowane przez Gminê Kadzid³o oraz przez sponsorów. Dziêkujemy bardzo!

14

www.kadzidlo.pl

Wakacje nie by³y czasem odpoczynku dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o kolejny stopieñ awansu. 20 sierpnia w Urzêdzie Gminy w Kadzidle odby³y siê cztery posiedzenia komisji egzaminacyjnej. Nauczyciele Edyta Prusiñska, Marta Anna Tomczak, Beata Gwiazda, Pawe³ Zbigniew Gadomski znakomicie przygotowali siê do fot. Archiwum egzaminu. Kolejna grupa nauczycieli z uzyska³a kolejny stopieñ Nauczycielami mianowanymi Ma³gorzata Bia³czak, Micha³ Kowalczyk. Gratulujemy!!!

naszej gminy 21 sierpnia awansu zawodowego. zostali: El¿bieta Tomczak, Bogdañski i Przemys³aw


Nowiny oœwiatowe Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego – 1 wrzeœnia 2009 By³o naprawdê wszystko. Najpierw uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, któr¹ poprzedzi³ koncert chóru gimnazjalnego. Potem wzruszy³ zebranych Apel Poleg³ych, uœwietniony przez Kompaniê Honorow¹ Wojska Polskiego 15 Gi¿yckiej Brygady Zmechanizowanej. Ks. Dziekan Marian Niemyjski przypomnia³ rocznicê wybuchu wojny i tragediê Polaków walcz¹cych z hitlerowsko-sowieck¹ przemoc¹. Zosta³y z³o¿one kwiaty na Grobach Nieznanego ¯o³nierza, Katyñskim, ks. Mieczys³awa Mieszki, Kazimierza Sulewskiego, ks. Stanis³awa Tworkowskiego. W kadzidlañskiej hali sportowej brawurowo zaœpiewa³y Natalia Hnidko oraz Karolina Gwiazda. S³owo do uczestników uroczystoœci kierowali: Halina Prusaczyk dyrektor Publicznego Gimnazjum, Dariusz £ukaszewski wójt Gminy Kadzid³o, Olga Krzy¿anowska - córka Patrona szko³y, Jacek Koz³owski - wojewoda mazowiecki, Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oœwiaty, który symbolicznie otworzy³ nowy rok szkolny w ca³ym województwie mazowieckim. Gimnazjaliœci oraz absolwenci gimnazjum zaprezentowali przedstawienie teatralne "Pomiêdzy

Pegazem a Okiem Opatrznoœci", które, poprzez teksty literackie ró¿nych kultur i ró¿nych epok, próbowa³o odpowiedzieæ na egzystencjalne pytania o sens ¿ycie, próbach jego porz¹dkowania, szukania w³aœciwych dróg, cenie jak¹ przychodzi p³aciæ za uczciwoœæ. Przepiêkn¹ scenografiê wykona³ Marcin Sutu³a wraz z uczniami gimnazjum. "Przes³anie Pana Cogito", herbertowski manifest wolnego cz³owieka, wyg³osili po spo³u uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Goœcie, co wzbudzi³o aplauz publicznoœci. ¯yczenia ca³emu œrodowisku oœwiatowemu, oprócz osób wspomnianych, przekazali równie¿ Andrzej Kania - pose³ RP, Janusz Go³ota - radny województwa mazowieckiego, Stanis³aw Kube³ - starosta ostro³êcki, Aleksandra Kowalik - Dyrektor Departamentu Kszta³cenia Ogólnego i Wychowania MEN. Kapela Paw³a £aszczycha oraz zespó³ "KurpiankaCepelia" piêknie podkreœlili bogactwo Kurpiowszczyzny. Gospodarzami Uroczystoœci byli: Karol Semik Mazowiecki Kurator Oœwiaty, Halina Prusaczyk - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Krzy¿anowskiego "Wilka", Dariusz £ukaszewski - wójt Gminy Kadzid³o. Dziêkujemy wszystkim ¿yczliwym osobom, które pomog³y przygotowaæ tê szczególn¹ uroczystoœæ.

fot. Archiwum

fot. Archiwum

www.kadzidlo.pl


Szko³a Podstawowa w Jazgarce

fot. Archiwum

W 2003 r. dokoñczono monta¿ instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykoñczono sale lekcyjne znajduj¹ce siê na piêtrze.1 wrzeœnia 2004 r. po d³ugich latach oczekiwañ spe³ni³y siê marzenia nauczycieli, uczniów i rodziców. Dobudowana nowa czêœæ szko³y zosta³a oddana do u¿ytku. W 2006 roku na istniej¹cej czêœci budynku szko³y zosta³ wykonany dach dwuspadowy oraz docieplenie wraz z elewacj¹ budynku. Ta inwestycja dofinansowana zosta³a dotacj¹ celow¹ z Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach Samorz¹dowego Programu Rozwoju Mazowsza oraz bud¿etu Gminy. Od czasu ostatniej reformy oœwiatowej Szko³a Podstawowa w Jazgarce

www.kadzidlo.pl

to szko³a szeœcioklasowa z oddzia³em przedszkolnym, do której uczêszczaj¹ dzieci z czterech miejscowoœci: Jazgarka, Klimki, Rososz i Krobia. Od 5 stycznia 2009 roku powo³ano przy szkole Zespó³ Wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3-, 5-letnich, do którego chêtnie uczêszczaj¹ tak¿e dzieci z miejscowoœci Tartak. W szkole pracuje 9 nauczycieli pe³nozatrudnionych i dwóch w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Wszyscy nauczyciele posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie, oœmiu z nich to nauczyciele dyplomowani, jeden mianowany i dwóch sta¿ystów. Jako szko³a od wielu lat jesteœmy organizatorami Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytu³ „Mistrza Ortografii Gminy Kadzid³o”, Gminnego Konkursu Plastyczno Literackiego: Kurpie nasza „ma³a ojczyzna” oraz Gminnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazw¹ „Unia bez tajemnic”. Stale wspó³pracujemy z Centrum Informacji Europejskiej Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie i z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostro³êce. Uczestniczyliœmy w Europejskim Projekcie organizowanym przez European Centre for Training and Regional Cooperation z siedzib¹ w Wielkiej Brytanii pod nazw¹ „Dekoracja Bo¿onarodzeniowego Drzewka”. W tym celu nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze szko³ami z nastêpuj¹cych pañstw: Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Grecji, Szwajcarii, W³och, £otwy, Niemiec, Czech, Belgii, Hiszpanii, Francji. Przyst¹piliœmy do Programu Europejskiego Dnia Wiosny „Spring Day 2009” og³aszanego corocznie przez Komisjê Europejsk¹ szkó³ z Europy. Wielkim sukcesem okaza³ siê udzia³ naszej szko³y w ogólnopolskim konkursie „Czysty Las”. Na 1439 zg³oszonych placówek nasza szko³a w kategorii „Leœna Edukacja dzieci” zajê³a IV miejsce. fot. Archiwum

fot. Archiwum

Nauczanie w miejscowoœci Jazgarka rozpoczê³o siê w roku szkolnym 1925/1926. Jazgarka nale¿a³a wtedy do Gminy Nasiadki. Szko³a by³a jednoklasowa, uczêszcza³o do niej oko³o 90 uczniów, a naucza³ jeden nauczyciel. Zajêcia odbywa³y siê w wynajêtych pomieszczeniach o powierzchni 30 m2. Od roku 1938/1939 Jazgarka nale¿a³a do Gminy Kadzid³o. Wzros³a do dwóch liczba nauczycieli. Druga wojna œwiatowa przerwa³a dzia³alnoœæ szko³y. Naukê wznowiono w 1945 roku. By³a to pocz¹tkowa nauka pisania i czytania. Warunki pracy w tym okresie by³y bardzo trudne, brakowa³o ³awek i tablic, ksi¹¿ek oraz zeszytów. Nauczanie nadal odbywa³o siê w wyremontowanych przez mieszkañców pomieszczeniach w budynku prywatnym, który sp³on¹³ od uderzenia pioruna. Po tym zdarzeniu ponownie wynajêto i zagospodarowano sale lekcyjne w prywatnych domach, czêsto oddalonych od siebie. Od 1949 roku szko³a liczy³a ju¿ szeœæ oddzia³ów, a od 1951 roku sta³a siê siedmioklasow¹ szko³¹ zbiorcz¹, do której uczêszczali uczniowie z czterech pobliskich miejscowoœci: Jazgarka, Klimki, Rososz i Krobia. Aby poprawiæ warunki zaczêto czyniæ starania o budowê szko³y. W 1960 roku powo³ano Obywatelski Komitet Budowy Szko³y, zbierano œrodki finansowe i rozpoczêto budowê z udzia³em tutejszej ludnoœci, a ju¿ 1 wrzeœnia 1963 roku ponad 130 uczniów wraz z rodzicami i przedstawicielami w³adz oœwiatowych wziê³o udzia³ w uroczystym otwarciu szko³y. W nowo wybudowanym budynku mieœci³o siê 5 sal lekcyjnych oraz œwietlica. Otrzymano bardzo du¿o pomocy naukowych oraz nowy sprzêt szkolny. Pracowa³o wtedy czterech nauczycieli. W roku szkolnym 1996/1997 rozpoczê³a siê rozbudowa szko³y wraz z modernizacj¹ istniej¹cego ju¿ budynku w celu poprawy bazy lokalowej i technicznej. By³o to marzenie nie tylko nauczycieli, ale równie¿ rodziców. Zawi¹zano Czynowy Komitet Rozbudowy Szko³y. W czynie spo³ecznym wylano fundamenty. Od tego czasu ze wzglêdu na ma³e fundusze, budowa nowego budynku niewiele postêpowa³a. Wybudowano œciany na pierwszej i drugiej kondygnacji, za³o¿ono p³yty stropowe. Nastêpnie wykonano wiêŸbê dachow¹ i okryto pap¹, a potem blach¹ trapezow¹. Wykonano równie¿ czêœciowo instalacjê elektryczn¹ oraz tynki. Dopiero w 2002 roku prace zaczê³y posuwaæ siê w szybkim tempie. Dokoñczono tynki, instalacjê elektryczn¹, zamontowano stolarkê okienn¹. Fundusze przeznaczone na ten rok pozwoli³y na czêœciowe przy³¹czenie nowo wybudowanego budynku z ju¿ istniej¹cym i oddanie do u¿ytku ³azienek. Mia³o to dla spo³ecznoœci szkolnej ogromne znaczenie poniewa¿ wczeœniej sanitariaty znajdowa³y siê na zewn¹trz.

W roku szkolnym 2009/2010 nasz¹ placówkê czeka kolejne wyzwanie – nadanie imienia szkole. Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 roku po uwzglêdnieniu opinii rodziców i uczniów, Rada Pedagogiczna podjê³a uchwa³ê o wyborze na patrona szko³y œw. Stanis³awa Kostki. Uroczystoœæ nadania imienia odbêdzie siê 17 czerwca 2010 roku. Od tego dnia bêdzie obowi¹zywaæ nastêpuj¹ca nazwa: Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa Kostki w Jazgarce. Kolejni Kierownicy i Dyrektorzy Szko³y: 1945 –1947 – Wojnicka Maria 1947–1951 – Moszczyñska Zofia 1948–1951 – Kiwak Jadwiga 1951–1956 – Potaœ Stanis³aw 1956–1963 – Potaœ Maria 1963–1967 – Potaœ Stanis³aw 1967–1987 – Kulas Krystyna 1987–1988 – Lewandowska Maria 1988–1999 – Lesiñska Halina od 1 wrzeœnia 1999 r. – Marzena Pokora Adres szko³y: Szko³a Podstawowa w Jazgarce Jazgarka 54 07-420 Kadzid³o Tel. 0297618157 Fax: 0297619582 E mail: sp_jazgarka@wp.pl Opracowa³a: Marzena Pokora

nowiny_10  
nowiny_10  

wkrótce Dzieñ Edukacji Narodowej, bo wa¿ny jest dla nas wszystkich W przeddzieñ œwiêta Edukacji Narodowej, W numerze m.in.: za swoje rodziny...

Advertisement