Page 1

GMINA BRODY

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU KADENCJI 2014 - 2018 Drodzy Mieszkańcy Gminy Brody! W poprzednich wyborach samorządowych została mi powierzona przez Państwa misja sprawowania urzędu Wójta Gminy Brody. Dziś, po upływie pierwszej kadencji pragnę podziękować za zaufanie, którym zostałam wówczas obdarzona. Czas ten był bardzo owocny dla Gminy Brody. Wprowadził ją na drogę rozwoju, zbudował nowoczesny wizerunek. Widać go w brodzkich szkołach po przeprowadzonych działaniach związanych z reformą oświaty – Gmina przejęła szkołę podstawową w Lipiu i w Rudzie (przedszkole) oraz doposażyła wszystkie swoje placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce naukowe. W trosce o najmłodszych mieszkańców utworzono cztery miejsca opieki przedszkolnej i dwa punkty opieki dziennej dla dzieci.

Minione lata to okres wytężonej pracy związanej z troską o niewątpliwy walor naszej Gminy - Zalew Brodzki. Dzięki dobrej współpracy z właścicielem zbiornika udało się oczyścić i zagospodarować piękny teren wokół zalewu i nadać mu charakter rekreacyjny. Realizacja w 2019 roku dużego projektu inwestycyjnego wokół zbiornika sprawi, że stanie się on prawdziwą perłą turystyczną regionu. Dzięki owocnej współpracy z władzami województwa świętokrzyskiego i pozyskaniu środków pozabudżetowych zainwestowaliśmy w rozwój infrastruktury drogowej. Rozpoczęto szereg inwestycji dotąd tak długo oczekiwanych jak budowa kanalizacji w miejscowości Lubienia oraz budowa chodników przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych. Tak ważna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody stała się faktem dzięki bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach. Stawiając na rozwój samorządności oraz zwiększenie znaczenia sołectw wprowadziliśmy Fundusz Sołecki, dzięki któremu mieszkańcy poszczególnych wsi mają obecnie możliwość decydowania o realizacji własnych sołeckich inwestycji - to nowość jakiej nie było nigdy wcześniej. Gmina Brody zasługuje na rozwój a jej mieszkańcy na lepszą jakość życia, dlatego staram się na bieżąco dostrzegać potrzeby mieszkańców i wychodzić im naprzeciw. Dziękuję Radzie Gminy Brody, wszystkim pracownikom urzędu i mieszkańcom Gminy, którzy wspierali mnie w działaniach i zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Wójt Gminy Brody Marzena Bernat


Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 5,7 mln. zł. i rozpoczęła realizację ważnego projektu mającego na celu rozwój turystyki. Zakończy się on w 2019 roku. Na terenie „Skał w Rudzie" wykonana zostanie ścianka wspinaczkowa, park linowy, pole namiotowe, pasaż widokowy i dwa place zabaw. Planowana jest budowa campingu, wiaty, chodnika wraz oświetleniem ulicy Panoramicznej, ścieżki do biegania, ciągu komunikacyjnego oraz dwóch ścieżek rowerowych oraz pomostu na palach w pobliżu „Oczka”. Zadanie zakłada także adaptację części pomieszczeń szkoły w Rudzie na schronisko turystyczne. Wokół Zalewu Brodzkiego powstanie pięć parkingów. Planowane są także prace związane z zagospodarowaniem terenu przed barokowym kościołem w Krynkach. Nasze atrakcje reklamowane będą na osiemnastu tablicach, które postawione zostaną na terenie gminy Brody i województwa świętokrzyskiego.

Długość wszystkich inwestycji drogowych z lat 2015 - 2017, w których wkład finansowy miała gmina Brody wynosi aż ok. 17 km.


Najważniejsze inwestycje gminne upływającej kadencji:

Adamów ul. Leśna (Trojak)

Brody ul. Stoczki cz. 1

Budy Brodzkie ul. Północna (droga powiatowa)

Boisko wielofunkcyjne w Krynkach


Krynki ul. Skalna

Jabłonna ul. Spacerowa - odwodnienie

Styków ul. Poprzeczna

Droga Adamów – Ruda (etap 1)

Elewacja Szkoły Podstawowej w Adamowie

Brody ul. Stoczki – cz. 2

Brody ul. Szkolna (droga powiatowa)

Brody ul. Radomska (droga powiatowa)


Rów melioracyjny w pobliżu ul. Szkolnej w Brodach

Brody ul. Leśna - droga dojazdowa do pól

Dziurów ul. Świętego Jana (droga powiatowa)

Dziurów ul. Sosnowa

Oświetlenie ulicy Złotej w Dziurowie

Jabłonna ul. Słoneczna

Wodociąg w Krynkach - wymiana rur azbestowych

Lipie ul. Komorniki – odwodnienie


Kuczów ul. Pogodna

Młynek ul. Sosnowa

Miejsca ogniskowe nad Zalewem Brodzkim

Grill stacjonarny w Rudzie

Rudnik – odwodnienie ul. Górnej

Brody - wymiana barier przy drodze powiatowej

Droga powiatowa – Brody – Krynki (I etap prac)

Brody ul. Słoneczna


Brody ul. Wójtowska

Brody ul. Południowa

Brody ul. Na Stoku

Brody ul. Słoneczna i ul. Nad Torami

Dziurów ul. Leśna

Brody ul. Tatrzańska

68 nowych koszów na śmieci

Ozdoby świąteczne w Brodach


Kwiaty przy ul. Radomskiej w Brodach

Skatepark w Brodach

Kwiatowa ozdoba w Brodach

Bieżnia lekkoatletyczna w Brodach

Parking przy szkole w Lipiu

Lipie – droga dojazdowa do pól

Oświetlenie uliczne w Rudniku

Młynek ul. Piękna


Ruda ul. Panoramiczna – cz. 1

Droga Ruda – Adamów (etap 3)

Uporządkowany teren koło „Skał w Rudzie”

Ruda ul. Krótka

Molo w Rudzie

Oznakowanie atrakcji turystycznych

Coroczne koszenie brzegów Zalewu Brodzkiego

Ruda - zjazd dla kamperów


Jedna z 7 tablic informacyjnych nad zalewem

Styków – slip do wodowania łodzi

Ruda - nowa plaża z parasolami

Droga powiatowa Brody – Krynki (II etap)

Porządkowanie terenu koło parkingu w Brodach

Budowa boiska przy szkole w Adamowie

Krynki ul. Poprzeczna

Droga powiatowa w Stykowie


Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w Kuczowie

Dzienny Dom Seniora w Stykowie – przygotowanie obiektu

Dziurów ul. Spokojna – odcinek koło cmentarza

Staw Kunowski - oświetlenie przy drodze powiatowej

Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Lubieni

Lipie – odwodnienie terenu koło szkoły i remont schodów

Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody, z rąk Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała promesę o przyznaniu dofinansowania na cztery inwestycje drogowe: Kuczów - Świrta, Brody - Tatry – Polesie Krynki – Kałków oraz Dziurów ul. Złota


Spotkanie w Brodach z senatorem Jarosławem Rusieckim, wojewodą Agatą Wojtyszek i Jackiem Sułkiem Dyrektorem Wydziału Urzędu Wojewódzkiego. Ważni goście wręczyli promesę na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Panoramicznej w Rudzie (cz. 3 od skrzyżowania w Rudzie). Ponadto, podpisano umowę dotacji na przebudowę innego fragmentu tej samej ulicy (cz. 2 od strony Stykowa). Po zakończeniu tych inwestycji, usunięte będą wszystkie nierówności z drogi biegnącej wzdłuż Zalewu Brodzkiego.

Ważniejsze inwestycje na drogach krajowych Dzięki wzorowej współpracy gminy Brody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonano inwestycje, które były bardzo potrzebne mieszkańcom. W 2017 roku, prace na drogach krajowych w granicach gminy kosztowały ok. 12,6 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu GDDKiA.

Kuczów – prace na drodze krajowej nr 42

Styków przy drodze krajowej nr 42

Chodnik w Rudniku przy drodze krajowej nr 9

Droga krajowa nr 9 w Brodach


Chodnik w Lubieni przy drodze krajowej nr 9

Kuczów - chodnik przy drodze krajowej nr 42

Fundusz sołecki w latach 2016 - 2017 Sołectwo

Adamów

Brody

Budy Brodzkie

Przedsięwzięcie ➢ Wyposażenie sceny plenerowej znajdującej się przy SP w Adamowie wraz z zapleczem dla potrzeb rozwoju sportu, rekreacji integracji. ➢ Wyposażenie pomieszczeń zaplecza budynku sceny plenerowej (zakup kuchenki gazowej, 5 stołów, 100 krzeseł, wyposażenia kuchennego). ➢ Zorganizowanie pikniku z okazji dnia dziecka. ➢ Montaż monitoringu. ➢ Zorganizowanie Wigilii. ➢ Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Brodach. ➢ Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Brody w okresie od III–IX 2016r. ➢ Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Brodach. ➢ Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Brodach. ➢ Wyjazd dzieci z sołectwa Budy Brodzkie na zieloną szkołę. ➢ Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych. ➢ Zakup i montaż tablicy informacyjno – turystycznej „Budy Brodzkie – wczoraj i dziś”. ➢ Zakup i montaż lustra drogowego. ➢ Zakup tablic szkolnych dla SP w Brodach. ➢ Doposażenie biblioteki szkolnej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brodach.


Bór Kunowski

Dziurów

➢ Stworzenie ogólnodostępnego miejsca do spotkań i rekreacji mieszkańców w celu integracji społeczności lokalnej w Borze Kunowskim. ➢ Budowa placu zabaw na działce gminnej. ➢ Zakup i montaż urządzenia sportowego do gry w piłkę siatkową. ➢ Utrzymanie zieleni na działce gminnej. ➢ Remont płyty boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego, zainstalowanie 6 szt. ławek oraz 3 koszy metalowych na śmieci na boisku sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej Dziurowie. ➢ Doposażenie boiska przy PSP w Dziurowie (montaż skrzynki elektrycznej z wyposażeniem, zakup przenośnych zraszaczy). ➢ Zakup i montaż siłowni plenerowej. ➢ Doposażenie placu zabaw przy PSP w Dziurowie (karuzela, huśtawka). ➢ Zakup kserokopiarki i namiotów do obsługi imprez okolicznościowych. ➢ Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Jabłonna. ➢ Doposażenie wiejskiej strefy rekreacji, wypoczynku i integracji w sołectwie Jabłonna.

Jabłonna

Krynki

Kuczów

➢ Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Długiej 1 szt. i ul. Ostrowieckiej 2 szt. ➢ Wykonanie projektu budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty. ➢ Wymiana elektryki w świetlicy wiejskiej w Krynkach. ➢ Pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego w sołectwie Krynki. ➢ Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krynkach. ➢ Budowa siłowni plenerowej i montaż lamp oświetleniowych na placu przed świetlicą wiejską w Kuczowie ➢ Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy Wiejskiej w Kuczowie. ➢ Uporządkowanie i utwardzenie terenu za budynkiem świetlicy.


Lipie

Lubienia

Młynek

Przymiarki

➢ Utwardzenie podłoża oraz budowa trzech wiat drewnianych wraz ze stołem i ławkami. ➢ Zagospodarowanie boiska sportowego w Lipiu (zakup 2 bramek przenośnych z siatkami, montaż trzech ławek z krzesłami systemowymi, zakup trybun i koszy na śmieci). ➢ Budowa siłowni plenerowej. ➢ Zagospodarowanie terenu przy wiatach (wykonanie paleniska z kostki brukowej). ➢ Remont lokalu znajdującego się w budynku komunalnym stanowiącym własność gminy Brody i uruchomienie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców w miejscowości Lubienia. ➢ Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Lubieni. ➢ Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni (zakup mebli). ➢ Budowa odwodnienia w miejscowości Młynek ul. Jodłowa. ➢ Wykonanie oświetlenia (montaż 2 lamp oświetleniowych) na przedłużeniu ulicy Jodłowej do drogi krajowej nr 9. ➢ Utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej przedłużenie ul. Działki. ➢ Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na ulicy Sosnowej i ul. Leśnej. ➢ Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą sołectwa Młynek przy parkingu na ul. Podgórskiej. ➢ Zakup i montaż koszy na śmieci przy tablicach ogłoszeń na ul. Sosnowej, Leśnej i Działki ➢ Utwardzenie placu do zawracania samochodów przy ul. Pięknej na drodze wewnętrznej do przepompowni. ➢ Zagospodarowanie terenu wokół parkingu u zbiegu ulic Warszawskiej i Podgórskiej poprzez wyrównanie terenu, ustawienie elementów placu zabaw, nasadzenie roślinności, ogrodzenie terenu. ➢ Wykonanie i montaż oznakowania ulicy Działki w Młynku. ➢ Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu wraz z zakupem i zainstalowaniem 2 progów spowalniających w sołectwie (ul. Przymiarki). ➢ Pielęgnacja rowów przydrożnych, drzew, krzewów przy drodze gminnej. ➢ Wykonanie tablicy informacyjnej. ➢ Utwardzenie drogi prowadzącej do przepompowni ścieków.


Ruda

Rudnik

Staw Kunowski

Styków

➢ Budowa wiaty. ➢ Remont placu zabaw. ➢ Budowa siłowni zewnętrznej ➢ Zagospodarowanie działki gminnej wokół wiaty nad Zalewem Brodzkim (niwelacja skarpy na której powstała siłownia, ustawienie ławek i posadzenie roślin, wykonanie opaski z obrzeża betonowego).

➢ Założenie 3 lamp oświetleniowych na ulicy Topolowej, Polnej, Ostrowieckiej. ➢ Zorganizowanie imprezy sportowej dla sołectwa Rudnik w miejscowości Rudnik. ➢ Wymiana okien oraz renowacja dachu na Szkole Podstawowej w Rudniku. ➢ Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci z sołectwa Rudnik. ➢ Pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego w sołectwie Rudnik. ➢ Zorganizowanie marszobiegu dla dzieci z sołectwa Rudnik. ➢ Budowa wiaty. ➢ Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie boiska wiejskiego przy ul. Klonowej. ➢ Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stawie Kunowskim. ➢ Wykaszanie traw i zarośli na terenie siłowni zewnętrznej. ➢ Doposażenie oraz dalsza rozbudowa „Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku Czynnego nad Zalewem w Stykowie, w tym wykonanie paleniska z kostki betonowej, zakup ławek i grilla betonowego. ➢ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stykowie. ➢ Zakup komputerów oraz projektora dla Szkoły Podstawowej w Stykowie.


Inwestycje przeprowadzone w gminnych szkołach (z budżetu gminy oraz innych źródeł): Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie Zakupiony sprzęt: Laptopy – 4 szt., urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt., monitor ultrakrótkoogniskowy – 1 szt., tablice interaktywne z projektorami – 2 sztuki; Zakupione meble: Szafy, szafki, uczniowskie ławki i krzesła, szafki ubraniowe na wyposażenie szatni. Zakupione pomoce dydaktyczne: Mapy edukacyjne do języka angielskiego, mapy dla klas I–III, plansze do nauki języka polskiego, doposażenie biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze, pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej oraz chemicznej. Wykonane prace remontowo - budowlane: Remont korytarza szkolnego, sali gimnastycznej oraz malowanie sal lekcyjnych; budowa boiska wielofunkcyjnego wraz monitoringiem, ogrodzeniem, opaską chodnikową oraz skocznią w dal; przebudowa zaplecza sceny plenerowej w zaplecze sportowe dla osób trenujących na nowym obiekcie sportowym (budowa łazienek, szatni, montaż nowych instalacji), zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty, programy: Podłączenie szkoły do sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, „Bezpieczna +”, „Aktywna tablica”, „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, zwiększenie części subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w 2018 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, Program rządowy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” , program dla szkół: ”Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Pełne wyposażenie punktu opieki dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do 3 lat (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dodatkowe).

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach Zakupiony sprzęt: Komputery stacjonarne - 12 szt., tablice interaktywne z projektorami – 7 szt., monitor interaktywny – 1 szt., laptopy – 2 szt., podłoga interaktywna (urządzenie wyposażone w programy multimedialne do nauki wszystkich przedmiotów oraz zajęć specjalistycznych) – 1 szt. radioodtwarzacze- 2 szt., projektor – 1 szt., telewizor – 1 szt., kserokopiarka – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Zakupione meble: Stoliki, krzesełka, krzesełka obrotowe, regały do pracowni przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej, stoliki stołówkowe, szafki ubraniowe do oddziału przedszkolnego, szafki


ubraniowe do szatni dla klas I – VIII, biurka, tablice kredowe, tablice ruchome, gabloty, wykładziny dywanowe, rolety. Zakupione pomoce dydaktyczne: Wyposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej, mapy geograficzne, plansze edukacyjne do języka angielskiego i polskiego, programy multimedialne i pomoce do nauki matematyki, programy multimedialne do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, sprzęt sportowy (drabinki, płotki lekkoatletyczne, bramki, siatka do siatkówki), edukacyjne gry podłogowe dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, doposażenie biblioteki w lektury i nowości wydawnicze. Wykonane prace remontowo - budowlane: Wymiana pokrycia podłogi na dolnym holu, wymiana drzwi wejściowych, remont szatni oraz sali oddziału przedszkolnego, wykonanie nowej szatni, łazienki, wymiana instalacji elektrycznej, remont pracowni przyrodniczej, doprowadzenie sieci internetowej, wymiana oświetlenia, remont instalacji wodociągowej, tynkowanie i malowanie budynku gospodarczego, malowanie pięciu sal lekcyjnych i zaplecza kuchennego, przygotowanie nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej, przebudowa sieci internetowej w szkole. Realizowane projekty, programy: Podłączenie szkoły do sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Umiem pływać”, „Aktywna tablica”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, ”Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody”,” „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Brody, program dla szkół: ”Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. W szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie Zakupiony sprzęt: Laptopy – 15 szt., radiomagnetofony – 2 szt., tablice interaktywne z projektorem – 5 szt., interaktywny monitor dotykowy - 1 szt., 10 stanowisk komputerowych na wyposażenie pracowni internetowej (10 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, słuchawkami, klawiaturami i myszkami). Zakupione meble: Ławki uczniowskie, szafki, regały magazynowe, gabloty, zamrażarki, naczynia, kompleksowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zakupione pomoce dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów: matematyka, język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna, doposażenie biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze, pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej oraz chemicznej. Wykonane prace remontowo - budowlane: Malowanie 6 sal lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali oddziału przedszkolnego, przygotowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Realizowane projekty, programy: Podłączenie szkoły do sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Bezpieczna +”, „Aktywna tablica”, „Umiem pływać”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, ”Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody”, zwiększenie części subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w 2018 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy


programowej z przedmiotów przyrodniczych, program dla szkół: „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. W szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach Zakupiony sprzęt: Tablice interaktywne z projektorami – 2 szt., telewizory – 2 szt., radiomagnetofony – 2 szt., laptopy – 10 szt., komputery stacjonarne – 8 szt., DVD – 1 szt., drukarka – 1 szt., tablice suchościeralne – 2 szt., tablice korkowe – 8 szt. Zakupione meble: Kompleksowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, stoliki i krzesełka do świetlicy szkolnej, doposażenie zaplecza kuchennego (warniki, termosy), dywany do sal edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenie przedszkola w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, zakup nowych mebli do szatni na potrzeby przedszkola. Zakupione pomoce dydaktyczne : Wyposażenie pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej – Czyste powietrze, gleba, woda i odnawialne źródła energii, doposażenie biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze, pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej i przyrodniczej, pomoce dydaktyczne na wyposażenie świetlicy szkolnej. Wykonane prace remontowo - budowlane: Przygotowanie pracowni edukacyjnej, przygotowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu profilaktyki zdrowotnej, kompleksowy remont pomieszczeń i prace budowalne z związku z powstaniem przedszkola (sala dydaktyczna, rekreacyjna, łazienka z pełnym wyposażeniem). Realizowane projekty, programy: Podłączenie szkoły do sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, gleba, woda i odnawialne źródła energii”, program dla szkół: ”Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Od 1 września 2017 r. w budynku szkoły funkcjonuje przedszkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu Zakupiony sprzęt: Laptopy – 4 szt., drukarka – 1 szt., kserokopiarka – 1 szt., komputer stacjonarny – 1 szt., tablica interaktywna z projektorem – 1 szt., interaktywny monitor dotykowy – 1 szt. Zakupione meble: Meble na wyposażenie: pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, klasopracowni biologicznochemicznej, oddziału przedszkolnego, świetlicy szkolnej, stojak na mapy, stojak na rowery. Zakupione pomoce dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów: geografia, biologia, chemia, wychowanie fizyczne (sprzęt sportowy), oprogramowania, nowości doposażenie biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze


Wykonane prace remontowo - budowlane: Zaadoptowanie pomieszczenia na potrzeby pokoju nauczycielskiego, malowanie holu, 3 sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej, remont schodów wejściowych do budynku i części chodnika, punktowe remonty pokrycia dachowego, remont kanału burzowego odprowadzającego wodę przy budynku szkoły, remont części instalacji elektrycznej, przebudowa sieci Internetowej w szkole. Realizowane projekty, programy: „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”, „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Umiem pływać”, „Cyfrowobezpieczni” program dla szkół: ”Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni Zakupiony sprzęt: Laptopy – 18 szt., tablice multimedialne projektorami – 6 szt., cyfrowy aparat fotograficzny szt., niszczarka – 1 szt., komputery stacjonarne – 14 szt., oprogramowanie dla logopedy – 1 szt., radiomagnetofony – 4 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., telewizor – 1 szt., pralka automatyczna – 1 szt., podłoga interaktywna (urządzenie wyposażone w programy multimedialne do nauki wszystkich przedmiotów oraz zajęć specjalistycznych) – 1 szt Zakupione meble: Zestawy mebli na wyposażenie sali oraz szatni oddziału przedszkolnego, kompleksowe wyposażenie głównej sali przedszkolnej, stołówki, zaplecza kuchennego, gabinetu logopedy i szatni dla przedszkolaków, zestaw mebli do świetlicy szkolnej oraz 6 sal lekcyjnych, ławki i krzesła na potrzeby klasy VIII, drzwi, wózek na laptopy. Zakupione pomoce dydaktyczne: Zabawki i wyposażenie dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego, linowiec na plac zabaw, zestawy do tenisa stołowego, zestaw edukacyjny „Młody Patriota”, komplety do gry w badmintona, plansze edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, układ okresowy pierwiastków, oprogramowanie do nauczania przedmiotów w klasach IV- VIII, doposażenie biblioteki w lektury i nowości wydawnicze. Wykonane prace remontowo - budowlane: Kompleksowy remont i prace budowlane w związku z powstaniem przedszkola, cyklinowanie i lakierowanie podłóg: w salach na drugim piętrze, korytarzu na pierwszym piętrze, w świetlicy szkolnej, pracowni matematycznej, w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, pokoju nauczycielskim oraz gabinecie dyrektora, malowanie wszystkich sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarza na parterze oraz gabinetu dyrektora szkoły, częściowa naprawa dachu. Realizowane projekty, programy: Podłączenie szkoły do sieci światłowodowej w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, „Bezpieczne przedszkole w Lubieni”,” Bezpieczna +”, „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, ”Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody”, program dla szkół: „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Od 1 lutego 2016 r. w budynku szkoły funkcjonuje przedszkole.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie Zakupiony sprzęt: Tablice interaktywne – 3 szt., interaktywny monitor dotykowy – 1 szt. projektor – 1 szt., laptopy – 5 szt., patelnia elektryczna do kuchni szkolnej – 1 szt., kajaki sportowe – 6 sztuk, kajaki polo – 6 szt., sprzęt kajakarski(wiosła, kamizelki, koło ratunkowe, rzutka ratunkowa), ponton z silnikiem spalinowym – 1 szt., schodołaz dla niepełnosprawnego ucznia. Zakupione meble: Meble do sali oddziału przedszkolnego trzech sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej, kompleksowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Wykonane prace remontowo - budowlane: Wymiana posadzki korytarza na parterze oraz w jednej sali lekcyjnej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej oraz w czterech salach lekcyjnych, kompleksowy remont łazienki dla dzieci młodszych, remont schodów zewnętrznych, zabezpieczenie wylotów wentylacyjnych w kominkach na dachu budynku, wymiana uszkodzonych grzejników oraz drzwi w toaletach i przebieralniach, uzupełnienie armatury łazienkowej, oczyszczenie rynien poziomych, wymiana okien w świetlicy szkolnej, malowanie pomieszczenia świetlicy szkolnej, korytarza, stołówki oraz siedmiu sal lekcyjnych i dwóch szatni, przygotowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zakupione pomoce dydaktyczne: Doposażenie biblioteki w lektury i nowości wydawnicze, pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, sprzęt sportowy, Realizowane projekty, programy: „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna tablica”, zwiększenie części subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy w 2018 r. z tytułu dofinansowania do szkół gimnazjalnych przekształcanych w szkoły podstawowe, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, program dla szkół: „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, Od 1 września 2018 r. przedszkole funkcjonuje w budynku ZS-P w Rudzie. Pełne wyposażenie punktu opieki dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do 3 lat (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dodatkowe).

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie Zakupiony sprzęt: Tablice interaktywne z projektorami -2 szt., projektor ultrakrótkoogniskowy – 1 szt., , interaktywny monitor dotykowy – 1 szt., , projektor – 1 szt., rzutnik – 1 szt., ekran rozwijany – 1 szt., kserokopiarka – 1 szt., drukarka – 1 szt., radiomagnetofony – 2 szt., laptopy – 2 szt. Zakupione meble: Meble na wyposażenie 2 sal lekcyjnych, regały biblioteczne, biurko do biblioteki, stoliki na wyposażenie pracowni komputerowej, krzesełka uczniowskie. Wykonane prace remontowo - budowlane: Malowanie korytarza oraz szatni dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej. Zakupione pomoce dydaktyczne: doposażenie biblioteki w lektury i nowości wydawnicze sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów w klasach IV-VIII. Realizowane projekty, programy:


„Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , „Aktywna tablica”, „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, ”English teaching – „Przygoda z angielskim”, Gortat Team – sportowa drużyna Marcina Gortata, „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Otwarcie przedszkola w Lubieni

Otwarcie przedszkola w Krynkach

Pracownia ekologiczno – przyrodnicza w Brodach

Brody - łazienki przy oddziale przedszkolnym

Adamów – punkt dziennej opieki nad dziećmi

Ruda – punkt dziennej opieki nad dziećmi

Przedszkole w Rudzie - łazienki

Ruda - przeniesienie przedszkola do budynku Z.S.-P.


Trzy szkoły mają gabinety profilaktyki zdrowotnej

Biblioteka gminna i biblioteki szkolne otrzymały rządową dotację na zakup książek

W szkołach w Brodach, Dziurowie i Lubieni realizowany jest program ”Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych w Gminie Brody”

Gmina wspiera strażaków Zakupy dla OSP z budżetu gminy Brody i z innych źródeł: Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach: Dwa akumulatory, piła spalinowa, wąż tłoczny, dwa przełączniki, klucz do łączników, prądownica, radiotelefon cyfrowy, remont wychwytu wody, torba PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, dobudowa pomieszczenia na łódź, umundurowanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krynkach: Dwa akumulatory, wąż tłoczny, remont strażnicy, torba medyczna, fantom do nauki pierwszej pomocy, baterie do radiotelefonów, przewody hydrauliczne, defibrylator AED, przecinarka do metalu, rozpierak kolumnowy, naprawa samochodu, umundurowanie.


Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieni: Nowy wóz bojowy Man z wyposażeniem, Naprawa samochodu (Star), Narzędzie Hooligan, dwie prądownice, trzy węże tłoczne, klucz do hydrantu, defibrylator AED, umundurowanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie: Agregat prądotwórczy, oświetlenie podczas akcji nocnych, sztandar, torba PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, umundurowanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stykowie Prądownica wodna, terminal GSM, cztery węże tłoczne, dwie prądownice, zwijadło do węży, trzy tłumice, dwie latarki, torba PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, umundurowanie.

Dzięki dobremu przygotowaniu wniosków, wszystkie jednostki OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymały sprzęt ratujący życie.


Wzmocnienie zakładu komunalnego Co roku, gmina Brody wspiera Zakład Gospodarki Komunalnej. W latach 2015 – 2017 na ten cel przekazano ok 417 tys. zł. Z gminnych dotacji zakupiono:

Ciągnik Pronar z wysięgnikiem do koszenia poboczy oraz z ładowaczem czołowym

Samochód ciężarowy Mercedes Atego

Wóz asenizacyjny

Dwa stopnie sprężające do oczyszczalni ścieków i dwie pompy do ścieków

Dzięki zwiększonej liczbie zamówień, ZGK z własnych środków zakupił: Rębak, kontener, kosiarkę bijakową, dwie pompy MSV, posypywarkę Pronar, piaskarkę, stopień sprężający, Citroen Jumper, Volkswagen Caddy.


Ważniejsze wydarzenia mijającej kadencji

Gminny happening profilaktyczny (2015 r.)

Piknik rodzinny w Krynkach (2015 r.)

Uroczystość patriotyczna w Borze Kunowskim (2015 r.)

Festyn pod Zaporą 2015 r. –zespół „Classic”

Piknik rodzinny w Adamowie (2015 r.)

Piknik rodzinny w Brodach (2015 r.)

Pierwszy Gminny Dzień Niepodległości (2015 r.)

Dąb Partyzantów finalistą konkursu „Drzewo Roku”


Pierwszy Sylwester pod Gwiazdami 2015/2016 r.

Gminny happening profilaktyczny (2016 r.) r.

"II Piknik Rodzinny Pod Chmurką" w Lipiu (2016 r.)

Piknik rodzinny w Brodach (2016 r.)

Piknik rodzinny w Krynkach (2016 r.)

Piknik Rodzinny w Rudniku

Piknik rodzinny w Dziurowie (2016 r.)

Festyn pod Zaporą 2016 r.– zespół „Piękni i Młodzi”


Uroczystość patriotyczna w Borze Kunowskim (2016 r.)

Gminny Dzień Niepodległości (2016 r.)

Sylwester pod gwiazdami 2016/2017 r.

Piknik rodzinny w Adamowie (2017 r.)

Festyn pod Zaporą 2017 r. – zespół „Akcent”

Militarne akcenty na pikniku w Brodach (2017 r.)

Gminne obchody Dania Edukacji (2017r.)

Młodzieżowy Top Chef 2017 r.


Uroczystość patriotyczna w Borze Kunowskim (2017 r.)

Rajd Świetlików (2017 r.)

Gminne obchody Dnia Niepodległości (2017 r.)

II Sylwester pod Gwiazdami 2017/2018 r.

Piknik na stulecie niepodległości w Brodach (2018r.)

I Gminna Olimpiada Przedszkolaka (2018 r.)

Piknik Rodzinny w Lipiu (2018) r.

Sołecka sobótka w Rudzie (2018 r.)


Piknik rodzinny w Adamowie (2018 r.)

Piknik rodzinny w Lubieni

Piknik rodzinny w Stawie Kunowskim (2018 r.)

Gminne rozpoczęcie roku szkolnego (2018 r.)

Uroczystość patriotyczna w Borze Kunowskim (2018 r.)

Festyn pod Zaporą 2018 r. – koncert „Boys” i „Andre”

90-lecie OSP w Brodach, Lubieni i w Stykowie (2018 r.)


Ważniejsze wydarzenia sportowe

Kamienna Brody weszła do IV Ligi (2015 r.)

Międzynarodowy Bieg im. St. Staszica (2015 r.)

Jan Kita mistrzem świata w wędkarstwie rzutowym (2015 r.)

Międzynarodowy Bieg im. St. Staszica (2016 r.)

Turniej piłkarski Brody (2016 r.)

Szkółka kajakarska (2016 r.)

Turniej piłkarski Lipie (2016 r.)

Zawody spławikowe o Puchar Wójta (2016 r.)


Międzynarodowy Bieg im. St. Staszica (2017 r.)

I Mistrzostwa w Biegach Górskich-Krynki (2017 r.)

Turniej kajakarski (2017 r.)

Szkółka kajakarska (2017 r.)

Turniej tenisa stołowego Krynki (2018 r.)

Rodzinny Marszobieg w Rudniku (2018 r.)

Jan Kita wicemistrzem świata w wędkarstwie rzutowym (2018 r.)

Międzynarodowy Bieg im. St. Staszica (2018 r.)

Gmina Brody - podsumowanie działalności samorządu kadencji 2014 - 2018  

Opis działalności gminy Brody: inwestycje, fundusz sołecki, inwestycje w gminnych szkołach, wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakł...

Gmina Brody - podsumowanie działalności samorządu kadencji 2014 - 2018  

Opis działalności gminy Brody: inwestycje, fundusz sołecki, inwestycje w gminnych szkołach, wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakł...

Advertisement